Geleceğin Gizleri: Kutsal Kitap`ın Daniel Bölümü

Yorumlar

Transkript

Geleceğin Gizleri: Kutsal Kitap`ın Daniel Bölümü
GeleceğinGizleri
CanNuroğlu
TelifHakkı/CopyrightCanNuroğlu,2014
E-KitapHristiyanKitaplartarafındanyapıldı.Dahafazlaücretsizkitapindirmekiçin
sitemizeziyaretedin.
Türkiye'deKiliseAdresleri
2
İçindekiler
ÖNSÖZ
GİRİŞ
DANİEL’İNKARARLILIĞI
GİZLERİAÇANTANRI
ATEŞTENGÖMLEK
GÖKLERİNKRALI
BABİL’İNSONU
DANİELİLEASLANLAR
DÖRTYARATIK
KOÇİLETEKE
GELECEĞİNTAKVİMİ
BÜYÜKSAVAŞ
GELECEĞİNGİDİŞATI
DÜNYANINSONU
KAYNAKÇA
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
3
ÖNSÖZ
Geleceğimeraketmeyenkimseyoktur.Sporskorlarıolsun,seçimsonuçlarıolsun,
insanlargünlerininelerolacağınıtartışarakgeçirirdurur.Bazılarıözelliklekendi
başlarınagelecekolaylarıbilmekiçincanatarlar.Hattagelecekleilgilibilgiedinmek
içinfalcılara,büyücülerevetarotçularadabaşvuranlarvar.
Peki,bunlargerçektengeleceğingizleriniaçıklayabiliyormu?Hayır!Onların
söylediklerigenellikletahminitespitleredayanır.Bazılarınınyaptığıişleriseşeytani
güçlerdenkaynaklanır.Geleceğitamolarakkestirmelerimümkündeğilamakısmen
deolsacinlerinyardımıylagerçekleştirmeyeçalışabilirler.İştebuyüzdenTanrı
bizlerebutiptehlikelietkileşimlerdenuzakkalmamızıbuyurur(Y.Tekrarı18:14).
Ohaldegeleceğinasılbilebiliriz?AncakRabbunubizeaçıklayabilir.KutsalKitapşunu
belirtirkigeleceğibilmekvebildirmekTanrı’yamahsusilahibirayrıcalıktır(Yeşaya
41:23,44:6-8,46:9-10).YanievreniyaratantekRab’denbaşkasıgeleceğibilemez.O
haldegelecekleilgiliteksağlamkaynakTanrı’nınSözü’dür.HamdolsunkiRab,Kutsal
Kitap’taseçtiğipeygamberleraracılığıylakendisinitanımamızgeleceğeemin
adımlarlailerlememiziçingerekliherşeyibildirmişti(2.Petrus1:3-4).
BuradaelealdığımızmetinTanrı’nınPeygamberDaniel’ebildirdiğiolağanüstüönbildirilerdenibarettir.Günümüzdenyaklaşık2,550seneönceyazılanDaniel
kitabındaTanrıgeleceğingizleriniinanılmazisabetleaçıklar.Göreceğimizgibibunu
kabataslak,tahminiveyabelirsizbirşekildedeğil,sondereceayrıntılıvebelirginbir
biçimdeaktarır.BirkaçbölümdeDanielkendidönemindençoksonraortayaçıkacak
dünyaimparatorluklarınısırayladizer(bölüm2ve7).Hattakimiayetlerde
kendisindençoksonradanyaşayanBüyükİskenderveAntiokusEpifanesgibibazı
büyükkrallarıaçıkvenetbirbiçimdetarifeder(11:3-4,21-35).AslındaKutsal
Kitap’ınbirçokyerindekarşılaştığımızbu‘geleceğianlatma’özelliği,onunTanrı’nın
eseriolduğuengüçlükanıtlarındanbiridir.Daniel’inisminitaşıyankitapdabu
konudaEskiAntlaşma’nınençarpıcıörneklerindenbiridir.HattabazılarıDaniel’in
kitabınıİncil’inVahiybölümünebenzeterekona‘EskiAntlaşma’nınVahyi’derler.
Sadeceonikibölümdenoluşanbukitapçokgenişçaplıveuzunvadeliilahibir
programaçıklar.Daniel’inBabil’deyaşadığıolaylardanbaşlayarakTanrı’nınmutlak
Egemenliği'’nekadaruzanır.İmparatorluklargelirgeçeramaTanrı’nınTahtı
sarsılmaz.AynızamandaDanielilerdekurulacakolanMesih’inKrallığınaodaklanır.
Şimdilikİblis’inhâkimiyetindeolandünyamızfarklıkrallıklarlayönetiliyoramabir
günTanrı’nınKralıİsaMesihtahtaçıkacakveonunegemenliğininsonuolmayacaktır.
Daniel’inmesajıgayetaçıkvenet,egoistkrallarıntasarılarıveŞeytan’ıntümkötü
amaçlarıbiryanaTanrıEgemendir.
OkumaktaolduğunuzeserKutsalKitap’ınEskiAntlaşma’dakipeygamberbölümünde
yeralanDaniel’inyazılarınıaktarmaklabirlikte,üzerindeyapılanaçıklamalardan
ibarettir.AmacımızTanrı’nınkutsalsözlerineışıktutarakRab’binhepimizeiletmek
istediğimesajıaydınlatmaktır.Daniel’den500senesonrayaşayanİsaMesih
dünyanınsonunuaçıklarkenDaniel’inyazdıklarıiçin‘okuyananlasın’sözünükaydetti
4
(Matta24:15-16).GerçektengeleceğianlamakistiyorsakozamanRab’binSözünü
ruhsalanlayışlaokumamızgerek.Değerliokuyucu,duamızşukibusatırlardaSevgili
Tanrımızdünyaiçintasarladığımükemmelgeleceğisizeaçıklamaklabirliktesiziniçin
özelplanınıdaaçıklasın.
5
GİRİŞ
Danielismi‘Tanrıyargıcımdır’anlamınagelirveKutsalYazılardahep‘çoksevilen’biri
olarakgeçer(Daniel9:23,10:11;Hezekiel14:14).Soylubirailedeyetiştiğisanılıyor
amahenüzçokgençkenBabilKralıNebukadnessartarafındanmemleketi
Yeruşalim’densürülüphayatınınçoğunu,yaklaşık75yıl,uzaklardayabancıkralların
hizmetindegeçirdi.KarşılaştığıbüyükdenemelervesıkıntılararağmenhepRab’beve
buyruklarınasadıkkalarakhemTanrı’nınhemdebüyükkrallarınbeğenisinikazandı.
ÖzelliklegörümverüyayorumlamabilimindeRab’binlütfusayesindebüyükbilgeliğe
sahipti.Mesih’tenyaklaşık600seneönceyaşamışDanielkendisindensonra
gerçekleşecekpekçokolayinanılmazayrıntılarıylaaktardı.SürgünedilenYahudi
halkıdaDaniel’denbüyükcesaretalaraksırasıgelincetopraklarınageridönüş
yapabildi(Ezra1).
Yıllarönce,KralDavutveoğluSüleyman’ındöneminde,İsrailulusualtınçağını
yaşadı.Nevarkikısabirsüresonra(MÖ930)İsrailkuzeyvegüneyolarakikikrallığa
ayrıldı.KuzeykrallıkTanrı’nınbütünuyarılarınarağmenhepputlarayöneldive200
senesonraAsurlulartarafındansürgünedildi.Yahudadiyebilenengüneykrallığının
ömrübirazdahauzundu.HizkiyaveYoşiyagibiiyikrallarsayesindezamanzaman
Tanrı’yadönüşyaptılaramaneticedeonlardaputperestlikyolunadüştüler.Tanrı
YeşayaveYeremyagibipeygamberleraracılığıylaonlarısıkısıkıyauyardıysada,
sonundaRab’denuzaklaştılar.605yılındaBabilKralıNebukadnessarKarkamış
savaşındaMısırKralınıbozgunauğratarakdünyahakimiyetinisağladı.Firavun’u
kovaladıktansonraYeruşalim’esaldırıpDanielgibisoylubirtakımYahudi’yi
beraberindeBabil’egötürdü(2.Krallar24:1).İlerleyenyıllardaharaçödemeyikesen
YahudaKralı’nınbaşkaldırmasıüzerineYeruşalim’eikidefadahasaldırdıveMÖ586
yılındaSüleyman’ıntapınağınıyıkarakkalanhalkınbüyükçoğunluğunuBabil’e
sürgünetti.Yahudayaklaşık70yılkadarsürgündekaldı.
İlksürgündalgasındagidenDanielilearkadaşlarıKral’ındevşirmeprogramınadahil
edilereksonrasındaBabilKrallığı’nınhizmetinegirdiler.Bilgelikveanlayışta
çağdaşlarındançoküstünolanDanielhayatıboyuncasaraydapekçokkralahizmet
etti.BusüreçteRabDaniel’egelecekleilgilipekçoksırrı,rüyalarvegörümler
aracılığıylaaktarır.BuşekildeTanrı,dünyakrallarınınbütünçabalarınarağmen,günü
geldiğindekendiebediegemenliğinikuracağınıbelirtir.BundaYahudihalkından
çıkacakolan‘Mesih’kilitbirroloynayacaktır(Daniel7:13,9:26-27).
6
Daniel’inkitabınıikişerideayırabiliriz.İlkaltıbölümüDaniel’inhayatınıtakip
ederekyaşadığıönemliolaylarıaktarır.Yedincibölümündensonrakikısımbirönceki
sürezarfındaDaniel’ingördüğüönemligörümleriaktarır.İlkkısımöncellikle
Daniel’indiğeruluslariçinyazdıklarınıönümüzeserer.İkincikısımisedünya
krallıklarıbağlamındaYahudihalkınıngeleceğiniönplanaçıkartır.Oradagelecekle
ilgiliyazılanlarınbüyükbirbölümütıpatıpyerinegeldibileamaönemlibirkısmıhala
gerçekleşmeyibekliyor.İştetambuyüzdenDaniel’inbinlerceseneönceyazdıklarını
günümüzdekiolaylarlakarşılaştırarakanlamayaçalışmakçokamaçokönemlidir.
ÇünküRab’binhiçbirsözüboşçıkmaz,hepsitektekyerinegelecektir.
DANİEL’İNKARARLILIĞI
Daniel1:1-21
1*YahudaKralıYehoyakim'inkrallığınınüçüncüyılındaBabilKralıNebukadnessar
Yeruşalim'inüzerineyürüyüpkentikuşattı.2*Rab,YahudaKralıYehoyakim'ive
7
Tanrı'nınTapınağı'ndakibazıeşyalarıNebukadnessar'ınelineteslimetti.
NebukadnessarbunlarıŞinarülkesinegötürüpkendiilahınıntapınağınınhazinesine
yerleştirdi.
3-4Kralİsraillilerarasındankralsoyundangelmeyadasoylubazıgençlerinseçilip
sarayagetirilmesiiçinsaraygörevlilerininyöneticisiAşpenaz'abuyrukverdi.Bu
gençlerkusursuz,yakışıklı,herkonudabilge,bilgili,öğrenmeyeyetenekli,sarayda
görevalmayauygunniteliktekişilerolmalıydı.AşpenazonlaraKildaniler'indilinive
yazısınıöğretecekti.5Kralbugençleriçinkendisofrasındangündelikyiyecekve
şarapayırdı.Üçyıleğitildiktensonragençlerkralınönüneçıkarılacaklardı.6Seçilen
gençlerarasındaYahudalılar'danDaniel,Hananya,MişaelveAzaryadavardı.7Saray
görevlilerininyöneticisionlarayeniadlarkoydu.Daniel'eBelteşassar,Hananya'ya
Şadrak,Mişael'eMeşak,Azarya'yaAbed-Negoadınıverdi.
8Danieldinselaçıdankendinikirletmemekiçinkralınonlaraayırdığıyemeklerden
yemeyideşaraptaniçmeyideistemedi.Buyoldankendinikirletmemekiçinsaray
görevlilerininyöneticisinericadabulundu.9Tanrısaraygörevlileriyöneticisinin
Daniel'esevgiyle,sevecenlikledavranmasınısağladı.10AdamDaniel'e,“Yiyecek
içecekpayınızıayıranefendimizkraldankorkarım”dedi,“Eğeryüzünüzüyaşıtınız
olanöbürgençlerinyüzündendahasolgungörürse,başımıtehlikeyesokmuş
olursunuz.”
11-12Daniel,saraygörevlileriyöneticisininHananya,Mişael,Azaryavekendisinin
başınakoyduğugözeticiyegidip,“Lütfenkullarınızaongünolanaktanıyın”dedi,
“Buongüniçindebizeyemekiçinsebze,içmekiçindesuverilsin.13Sonra
yüzlerimizikralınyemekleriniyiyenöbürgençlerinyüzleriylekıyaslayınve
kullarınızagördüğünüzegöredavranın.”14Gözeticibuisteğikabulettiveonlaraon
gündenemefırsatıverdi.
15Ongünsonradörtgençkralınyemekleriniyiyenöbürgençlerinhepsindendaha
sağlıklı,dahaiyibeslenmişgörünüyordu.16Böylecegözeticiogündensonrakralın
gençleriçinayırdığıyemekleşarabıkaldırdıveonlarasebzevermeyisürdürdü.
17Tanrıbudörtgenceherkonudabilgi,beceri,bilgelikverdi.Danielherçeşitgörümü
vedüşüyorumlayabiliyordu.
18Kralınbelirlediğisüretamamlanınca,saraygörevlileriyöneticisigençleri
Nebukadnessar'agötürdü.19Kralonlarlagörüştü;içlerindeDaniel,Hananya,Mişael,
Azaryagibisiyoktu.Buyüzdenkralınhizmetineonlaratandı.20Kralbilgelikve
anlayışlailgilikonulardaonlarısınadıvedörtgenciülkesindekibütünsihirbazlardan,
falcılardanonkatüstünbuldu.21KralKoreş'inkrallığınınbirinciyılınadekDaniel
saraydakaldı.
8
AÇIKLAMA:Birinsantarihinakışınıdeğiştirebilirmi?Elbette,ancakbudahagençken
verdiğikararlarabağlıdır.Danielilearkadaşlarıhenüzçokgençkenmemleketlerini
bırakıpBabil’esürgünedildiler.AslındahernekadarkiBabilKralıNebukadnessar
YahudahalkınıelegeçirdiysedeesasındaonlarıteslimedenTanrı’ydı.ÇünküRab
peygamberleriaracılığıylaonlarıçokkezuyardı,nevarkiYehoyakim’inyönetiminde
dahadaRab’denuzaklaştılar.BöyleceRab’bindediğigibiMÖ605yılındailk
sürgünlerBabil’egitti.DahasıTapınağınbazıkutsaleşyalarıdagötürüldü.Nitekim
Rab’bingözündekutsalbiryaşantıkutsaleşyalardançokdahaönemlidir.Busırada
gencecikDanielvearkadaşlarınınakıllarındangeçenendişelerivekorkularıtahmin
edebiliyoruz.Babilgibiogününenmuhteşemmetropolünevarıncaneyapacaklardı?
Danielgibiyetenekli,yakışıklıvebilgiligençleriçinKralıNebukadnessar’ıntasarladığı
özelbirdevşirmeprogramıvardı.OnlaraBabil’indininivekültürünüaşılayarakkendi
özdeğerlerindentümdensoyutlamakistiyordu.Böyleceonlarıkralınsarayına
buyurupkendisofrasındanyemekveiçecekvererekzamanlaruhsalniteliklerini
değiştirmeyivekendinetümdenbağlamayıamaçlıyordu.Enbaştaonlaraeskiisimleri
yerineBabil’euygunisimlerverdi.‘TanrıYargıcımdır’anlamınagelenDaniel‘Bel
korusun’anlamınagelenBelteşassaroldu.Benzerşekildearkadaşlarınındaisimleri
değiştirildi.BöylecegerçekTanrıyerineBabil’inputlarınıananisimlerempoze
etmeyeçalışıyordu.KralınsinsiamacınısezenDanielneyapmalıydıbudurumda?
Danielvearkadaşlarıyemeklerkonusundaitirazetmeyekararverdiler.Sebebi
şuydu:Babilkültüründepişirilenetleröncellikleputlarakurbanolaraksunulurduve
sonrayenilirdi.DahasıetlerarasındaYahudileriçinmurdarolanetlerdevardı.
KendinibuşekildekirletmekistemeyenDanielsaraygörevlileriyöneticisinefarklı
yemekleriçinbaşvurdu.Yöneticizordurumdakalmakistemediğinibelirtmesi
üzerindeDanielsertveöfkelibirprotestoyapmakyerinealçakgönüllübirşekildeçok
akıllıcabirplanönerdi.Ongünlüğünesebzevesuvermesiniistedi.Ongününsonuna
Yahudigençlerinindiğeryaşıtlarındandahasağlıklıgöründüklerinifarkedenyönetici
onlarısarayınyemekleriniyemelerikonusundaartıkzorlamadı.Üçyıllıkeğitim
sürecininsonucundaDaniel’learkadaşlarıKralNebukadnessar’ınönünegetirildi.
Kralıonlarıbilgelikveanlayıştasınadıktansonraülkesindekibütünbilgelerindenon
katdahaüstünolduklarınıfarkettivederhalkendihizmetinealdı.Görüyoruzki
DanieldahaçokgençkengünahatavizvermeyipTanrı’yasadıkkalmayıseçmişti.
Mezmur’daDavut’unyazdığıgibi:‘Gençinsanyolununasıltemiztutar?Seninsözünü
tutmakla(Mezmur119:9).’Böylesisadıkvepakbirgençgünügeldiğindedünyayıda
değiştirir.
9
GİZLERİAÇANTANRI
Daniel2:1-49
1KrallığınınikinciyılındaNebukadnessarbirdüşgördü.Ruhuüzüntüylesarsıldı,
uykusukaçtı.2Düşününneolduğunusöylesinlerdiyesihirbazları,falcıları,
büyücüleri,yıldızbilimcileriçağırttı.Hepsigelipkralınönündedurdular.3Kral,“Beni
üzüntüylesarsanbirdüşgördüm.Neanlamageldiğiniöğrenmekistiyorum”dedi.
4YıldızbilimcilerAramice,“Eykral,sençokyaşa!”dediler,“Düşünübukullarına
anlatki,neanlamageldiğinisöyleyelim.”
5Kral,“Gördüğümdüşüveneanlamageldiğinibanaaçıklamazsanız,kararımkesin,
paramparçaedileceksiniz”diyekarşılıkverdi,“Evlerinizdeçöplüğeçevrilecek.
6Amadüşüveneanlamageldiğiniaçıklayabilirseniz,sizibüyükarmağanlarla
ödüllendiriponurlandıracağım.Onuniçinbanadüşüveneanlamageldiğini
açıklayın.”
7Onlaryine,“Eykral,düşübukullarınaanlatki,neanlamageldiğinisöyleyelim”
dediler.
8Bununüzerinekral,“Kararımınkesinolduğunubildiğiniziçinzamankazanmak
istediğinizianlıyorum”dedi,9“Amadüşünneolduğunubanaaçıklamazsanız,sizin
içintekcezavardır.Durumundeğişeceğiniumarakbanayalanyanlışşeylersöylemek
içinaranızdaanlaşmışsınız.Şimdibanadüşünneolduğunusöyleyinki,neanlama
geldiğiniaçıklayabileceğinizianlayayım.”
10Yıldızbilimciler,“Yeryüzündeseninbuisteğiniyerinegetirecektekkişiyoktur”
diyeyanıtladılar,“Kaldıki,büyük,güçlühiçbirkralbirsihirbazdan,falcıdanyada
10
yıldızbilimcidenböylebirşeyistememiştir.11Kralınisteğiniyerinegetirmekgüçtür.
İnsanlararasındayaşamayanilahlardanbaşkakralabunuaçıklayabilecekkimse
yoktur.”
12Bunaçoköfkelenenkral,Babil'dekibütünbilgelerinöldürülmesinibuyurdu.
13Böylecehepsininöldürülmesiiçinbuyrukçıktı.Daniel'learkadaşlarının
öldürülmesiiçindeadamlargönderildi.
14DanielBabil'inbilgeleriniöldürmeyegidenkralınmuhafızbirliğikomutanı
Aryok'labilgece,akıllıcakonuştu.15Aryok'a,“Kralınbuyruğunedenbudenlisert?”
diyesordu.AryokdurumuDaniel'eanlattı.16BununüzerineDanielkralagidip
düşününneanlamageldiğinisöyleyebilmesiiçinzamanistedi.
17SonraevinedönüpolupbitenleriarkadaşlarıHananya'ya,Mişael'e,Azarya'ya
anlattı.18GöklerinTanrısı'nayakarmalarınıistedi;öyleki,Tanrıonlaralütfedipbu
giziaçıklasınvekendisiylearkadaşlarıBabil'inöbürbilgeleriylebirlikte
öldürülmesinler.19GecegizbirgörümdeDaniel'eaçıklandı.BununüzerineDaniel
GöklerinTanrısı'nıövdü.
20Şöylededi:“Tanrı'nınadınaöncesizliktensonsuzluğadekövgülerolsun!
BilgelikvegüçO'naözgüdür.
21O'durzamanlarıvemevsimlerideğiştiren.
Krallarıtahttanindirir,tahtaçıkarır.
Bilgelerebilgelik,anlayışlılarabilgiverir.
22Derinvegizlişeyleriortayaçıkarır,
Karanlıktanelerolduğunubilir,
Çevresiışıklakuşatılmıştır.
23EyatalarımınTanrısı,
Sanaşükreder,seniöverim.
Senki,banabilgelikvegüçverdin,
Sendenistediklerimizibanabildirdin
Vekralındüşünübizeaçıkladın.”
24Daniel,kralınBabil'inbilgeleriniöldürmeyeatadığıAryok'agiderek,“Babil'in
bilgeleriniyoketme”dedi,“Benikralagötür,düşününneanlamageldiğini
açıklayacağım.”
25Aryokonuhemenkralagötürdüve,“SürgündekiYahudalılararasındakralın
düşünüyorumlayabilecekbirinibuldum”dedi.
26Kral,öbüradıBelteşassarolanDaniel'e,“Gördüğümdüşüveneanlamageldiğini
banasöyleyebilirmisin?”diyesordu.
11
27Danielşöyleyanıtladı:“Kralınaçıklanmasınıistediğigizinebirbilge,nefalcı,ne
desihirbazaçıklayabilir.28AmagöktegizleriaçıklayanbirTanrıvar.Gelecekteneler
olacağınıKralNebukadnessar'aObildirmiştir.Yatağındayatarkengördüğündüşve
görümlerşunlardır:
29“Sen,eykral,yatarkengelecekleilgilidüşünceleredaldın,gizleriaçandaneler
olacağınısanabildirdi.30Banagelince,eykral,öbürinsanlardandahabilgeolduğum
içindeğil,düşününneanlamageldiğinibilesin,aklındangeçenlerianlayasındiyebu
gizbanaaçıklandı.
31“Eykral,düşündeönündeduranbüyükbirheykelgördün.Çokbüyükve
olağanüstüparlaktı,görünüşüürkütücüydü.32Başısafaltından,göğsüylekolları
gümüşten,karnıylakalçalarıtunçtan,33bacaklarıdemirden,ayaklarınınbirkesimi
demirden,birkesimikildendi.34Senbakıyordunki,birtaşinsanelideğmedenkesilip
heykelindemirden,kildenayaklarınaçarparakonlarıparamparçaetti.35Demir,kil,
tunç,gümüş,altınaynıandaparçalandı;yazınharmanyerindekisamançöplerigibi
oldular.Derkenbirrüzgarçıktı,hiçizbırakmadanhepsinialıpgötürdü.Heykele
çarpantaşsabüyükbirdağoldu,bütündünyayıdoldurdu.
36“Gördüğündüşbuydu.Şimdideneanlamageldiğinisanaaçıklayalım.37Sen,ey
kral,krallarınkralısın.GöklerinTanrısısanaegemenlik,güç,kudret,yücelikverdi.
38İnsanoğullarını,yabanılhayvanları,gökteuçankuşlarıseninelineteslimetti.Seni
hepsineegemenkıldı.Altındanbaşsensin.39Sendensonrasendendahaaşağı
durumdabaşkabirkrallıkçıkacak.Sonrabütündünyadaegemenliksürecektunçtan
üçüncübirkrallıkçıkacak.40Dördüncükrallıkdemirgibigüçlüolacak.Çünküdemir
herşeyikırıpezer.Demirgibitümünükırıpparçalayacak.41Ayaklarlaparmakların
birkesimininçömlekçikilinden,birkesiminindemirdenolduğunugördün;yani
bölünmüşbirkrallıkolacakbu.Öyleykenondademiringücüdebulunacak,çünkü
demirikillekarışıkgördün.42Ayakparmaklarınınbirkesimidemirden,birkesimi
kildenolduğugibi,krallığındabirbölümügüçlü,birbölümüzayıfolacak.43Demirin
killekarışıkolduğunugördüğünegörehalklarevlilikbağıylabirbirleriyle
karışacaklar,amademirinkillekarışmadığıgibionlardabirbirinebağlı
kalmayacaklar.
44“BukrallardönemindeGöklerinTanrısıhiçyıkılmayacak,başkahalkıneline
geçmeyecekbirkrallıkkuracak.Bukrallıköncekikrallıklarıezipyokedecek,
kendisiysesonsuzadeksürecek.45İnsanelideğmedendağdankesilipgelentaşın
demiri,tuncu,kili,gümüşü,altınıparçaladığınıgördün.UluTanrıbundansonraneler
olacağınıkralaaçıklamıştır.Düşgerçek,yorumudagüvenilirdir.”
46BununüzerineKralNebukadnessarDaniel'inönündeyüzüstüyerekapandı.Onabir
sunuvebuhursunulmasınıbuyurdu.47Daniel'e,“Madembugiziaçıklayabildin,
TanrıngerçektentanrılarınTanrısı,krallarınEfendisi”dedi,“GizleriaçanO'dur.”
12
48SonraDaniel'iyüksekbirgörevegetirdi;onabirçokdeğerliarmağanverdi.Onu
Babilİli'nevaliatadı,Babil'inbütünbilgelerininbaşkanıyaptı.49Daniel'inisteği
üzerineŞadrak'ı,Meşak'ı,Abed-Nego'yudaBabilİli'ndeyüksekgörevlereatadı.
Danielisesaraydakaldı.
AÇIKLAMA:KralNebukadnessar’ıntahtagelişiyleBabilİmparatorluğugücün
zirvesinevarmıştı.TambusıralardadaKralcanınıçoksıkanbirrüyagörür.
Yıldızbilimcilerivebilgeleriçağırırverüyayıkendisineanlatmalarınıbuyurur.Fakat
onlarçaresizkalıncahepsiniöldürmeyekararverir.BunuduyanDaniel’learkadaşları
hemendizçöküpTanrı’yayakarmayabaşlarlar.Rabderüyayıvegizemliyorumunu
Daniel’eaçıklar.OhemenKralınhuzurunaçıkıpgördüğürüyayıTanrı’nınhikmetive
gücüyleaçıklayabileceğinisöyler.Daniel’dededahaönceYusuf’tagördüğümüzaynı
alçakgönüllüyüreğigörebiliyoruz.Tekbaşınabirşeybilmediğiniveancakgizleriaçan
göktekiTanrı’nınbilgeliğiyleyorumyapabileceğinibelirtereksözebaşlar.
Rüyaşöyleydi:Kralbüyükbirheykelgördü.Başısafaltından,göğsüylekolları
gümüşten,karnıylakalçalarıtunçtan,bacaklarıdemirden,ayaklarıisekillekarışık
demirdendi.Sonrainsanelideğmedendağdankesilenbirtaşgelipheykelin
ayaklarınaçarparakhepsiniyoketti.Heykelinyerindetaşbüyükbirdağoluptüm
dünyayıdoldurdu.DüşünyorumunagelinceDanielheykeldegörünenfarklı
metallerindünyanınfarklıimparatorluklarınısırasınagöretemsilettiğiniaçıklar.
Heykelinaltınbaşını,karşısındakiKralNebukadnessarilebağdaştırıyor.Sonra
heykelingümüşgöğsüylekollarının,Nebukadnessar’ınkrallığındansonraçıkacakbir
krallıkolduğunubildiriyor;budaMÖ539yılındaBabil’ifethedecekMed-Persbirleşik
krallığınısembolizeeder.Ardındantunçkarınlakalçaları,tümdünyaüzerinde
egemenliksürecekbirkrallıkolarakyorumluyor;budaPerskralıDarius’uMÖ333
yılındabozgunauğratanBüyükİskenderveardındangelenGrekİmparatorluğu’dur.
Sonrademirbacakları,tümdünyayıkırıpezendemirgibigüçlübirimparatorluk
olarakyorumluyor;budamuhtemelen,Greklerdensonratümdünyahâkimiyetini
devralanRomaİmparatorluğu’nusembolizeeder.Tümbunlargerçekteninanılmaz
tariflerdir,çünküherbirayrıntıbirebirtarihtegerçekleşmiştir.OysakiDanieltüm
bunlarıyüzlerceseneöncedenbildirdi.
Amadahabitmedi,heykelinayaklarıdavar.Ayaklarlaparmaklarıdaçokgarip;
“birkesimininçömlekçikilinden,birkesiminindemirden”olduğunuokuyoruz.
Bununla,Roma’nınikincidevrimi,yoksaardındangelenbaşkabirimparatorlukmu
kastediliyoracaba?Devamındakiayetlerdedahafazlaayrıntıyarastlıyoruz.İlkolarak
bunun“bölünmüşbirkrallık”olacağınıokuyoruz(2:41).Bukrallığınbirkısmıdemir
gibigüçlü,birdiğerkısmıkilgibizayıfolacaktır.Ayrıcaiçindeki“halklarevlilikbağıyla
birbirleriylekarışacaklar”diyebelirtiliyor(2:43).Peki,heykelinayaklarıhangikrallığı
sembolizeeder?AcabaMS1453yılındaKonstantinopolis’ifethederekDoğuRoma
BizansİmparatorluğunasonverenOsmanlıİmparatorluğusözkonusuolabilirmi?
13
Sonolarakheykelinayaklarınınonparmağıdadikkatimiziçeker.BuradaDaniel
ayrıntılarınagirmiyorama7.bölümdenbununsongünlerdeçıkacakMesihKarşıtı
olduğuanlaşılıyor.Onparmak,MesihKarşıtı’nınsongünlerdekuracağıonkraldan
oluşanbirleşmişbirkrallığısembolizeeder(Vahiy13ve17).Dünyanınbusonkrallığı
neredençıkacağınailişkinpekçokyorumvar;KimisiAmerika’dankimisiAvrupa’dan
kimisiOrtaDoğu’dander.Doğrusubukonudakihiçbiryorumdaçokısrarcıolamayız.
Ancakbuayetlerdenşunetçıkarımdabulunabiliriz:MesihKarşıtı’nınbirleşmiş
krallığı,eskidenvarolmuşve(veya)yenidencanlanacakbüyükbiregemenliğinin
tabanındançıkacaktır.
Rüyahenüzbitmişdeğildir;ensonundaheykelyıkılır,yaniinsanlarıngurur
duyduğubüyükimparatorluklarısembolizeedenheykelyerlebiredilir.Peki,nasıl
olacaktıbu?KutsalKitap“insanelideğmedendağdankesilipgelen”birtaştansöz
eder(Dan2:45).Bu“insanelideğmeden”sözü,muhtemelenMesih’ikastediyor
çünküannesierkeğevarmadanTanrı’nındoğrudanmüdahalesisonucundaİsa’ya
hamilekaldı.Mesihikincigelişindeözellikleheykelinayaklarınıvuracakveheykeli
ezecektir.Onunyerinebüyükbirdağyükselecek,budahiçyıkılmayacakvebaşkabir
ulusunelinegeçmeyecek,sonsuzadeksürecekolanGöklerinTanrısı’nın
Egemenliği’nitemsileder.Daniel7.bölümdekibağlantılıgörümdebenzerşekilde
İnsanoğludiyetanıtılanbirigelipsonegemenliğesahipçıkar(Dan7:13-14).Anlaşılan
şukidünyanınsonegemeniİsaMesih’inkendisiolacaktır.Rab’binNebukadnessar’a
bildirdiğiveDanielaracılığıylaaçıkladığıburüyagerçekteninanılmaz!BabilKrallığı
dönemindenbaşlayarakMesih’inhenüzgelecekteolanegemenliğekadartümdünya
imparatorluklarınısırasınagöreolağanüstüayrıntılarlatarifediyor.Ancakgerçek
Tanrıgeleceğingizlerinibukadarayrıntılıveisabetlibirşekildeaktarabilir.
14
15
ATEŞTENGÖMLEK
Daniel3:1-30
1KralNebukadnessaraltınbirheykelyaptı;boyualtmış,enialtıarşındı.OnuBabil
İli'nde,DuraOvası'nadikti.2Satrapları,kaymakamları,valileri,danışmanları,
haznedarları,yargıçları,güvenlikgörevlileriniveillerinbütünöbüryüksek
memurlarınıdiktiğiheykeliadamatörenineçağırttı.3Böylecesatraplar,
kaymakamlar,valiler,danışmanlar,haznedarlar,yargıçlar,güvenlikgörevlilerive
illerinbütünöbüryüksekmemurlarıKralNebukadnessar'ındiktiğiheykeliadama
töreniiçintoplanarakheykelinönündedurdular.4Sonrahaberciyüksekseslebağırdı:
“Eyhalklar,uluslar,herdildeninsanlar,sizeşöyleyapmanızbuyruluyor:5Boru,ney,
lir,kanun,arp,davulveherçeşitçalgısesiniduyarduymazyerekapanıpKral
Nebukadnessar'ındikmişolduğualtınheykeletapınacaksınız.6*Herkimyerekapanıp
tapınmazsahemenkızgınfırınaatılacaktır.”7Buyüzdennezamanboru,ney,lir,
kanun,arpveherçeşitçalgısesiduyulsa,bütünhalklar,uluslar,herdildeninsanlar
yerekapanıpKralNebukadnessar'ındiktiğialtınheykeletapındılar.
8BununüzerinebazıKildanileryaklaşıpYahudiler'isuçladılar.9Kral
Nebukadnessar'a,“Eykral,sençokyaşa!”dediler,10-11“Boru,ney,lir,kanun,arp,
davulveherçeşitçalgısesiniduyanherkesyerekapanıpaltınheykeletapınacak;kim
yerekapanıptapınmazsakızgınfırınaatılacakdiyebirbuyrukçıkardın,eykral.
12OysaBabilİli'ndeyüksekgörevlereatadığınŞadrak,Meşak,Abed-Negoadında
bazıYahudilervar.Buadamlarsenisaymadılar,eykral.Seninilahlarınakulluk
etmiyor,diktiğinaltınheykeletapınmıyorlar.”
13BüyüköfkeyekapılanNebukadnessar,Şadrak'ı,Meşak'ı,Abed-Nego'yuçağırttı.Bu
kişilerkralınyanınagetirildiler.14Nebukadnessar,“EyŞadrak,Meşak,Abed-Nego,
ilahlarımakulluketmediğiniz,diktiğimaltınheykeletapınmadığınızdoğrumu?”diye
sordu,15“Şimdiboru,ney,lir,kanun,arp,davulveherçeşitçalgısesiniduyar
duymazyerekapanıpyaptığımheykeletapınmayahazırsanızneiyi!Amaona
tapınmazsanız,hemenkızgınfırınaatılacaksınız.Ozamanbakalımhangiilahsizi
elimdenkurtaracak?”
16Şadrak,Meşak,Abed-Nego,“Bukonudakendimizisavunmagereğini
duymuyoruz”diyekarşılıkverdiler,17“Kızgınfırınaatılsakbile,eykral,kendisine
kullukettiğimizTanrıbizikızgınfırındankurtarabilir;seninelindendebizi
kurtaracaktır.18Amabizikurtarmasabilebilki,eykral,ilahlarınakulluketmeyiz,
diktiğinaltınheykeletapınmayız.”
19NebukadnessarŞadrak,Meşak,Abed-Nego'yaçoköfkelendi;onlarakarşıtutumu
değişti.Fırınınherzamankindenyedikatdahaçokısıtılmasınıbuyurdu.20Sonra
ordusundakibazıgüçlüaskerlereŞadrak'ı,Meşak'ı,Abed-Nego'yubağlayıpkızgın
16
fırınaatmalarınıbuyurdu.21Böylecebukişiler,şalvarları,kaftanları,sarıklarıveöbür
giysileriylebirliktebağlanıpkızgınfırınaatıldılar.22Kralınbuyruğuçoksıkı,fırında
çokısıtılmışolduğundan,Şadrak'ı,Meşak'ı,Abed-Nego'yugötürenadamlarıateşin
alevleriyakıpöldürdü.23Üçadamsa–Şadrak,Meşak,Abed-Nego–bağlıolarak
kızgınfırınadüştüler.
24OzamanKralNebukadnessarşaşkınlıkiçindebirdenayağakalktı.Danışmanlarına,
“Bizateşiniçinebağlıüçkişiatmadıkmı?”diyesordu.
Danışmanlar,“Kuşkusuz,eykral”diyekarşılıkverdiler.
25Kral,“Bendörtkişigörüyorum”dedi,“Ateşiniçindeyürüyorlar,bağlarından
çözülmüş,hiçbirzararauğramamışlar.Dördüncününgörünümüdebirilahivarlığa
benziyor.”
26Sonrakızgınfırınınkapısınayaklaşarak,“EyYüceTanrı'nınkullarıŞadrak,Meşak,
Abed-Nego,dışarıçıkıpburayagelin!”diyeseslendi.
BununüzerineŞadrak,Meşak,Abed-Negoateşiniçindençıktılar.27Satraplar,
kaymakamlar,valiler,kralındanışmanlarıonlarınçevresindetoplandılar.Adamların
bedenlerindeateşinhiçbiretkisiolmadığınıgördüler.Başlarındakiteksaçyanmamış,
giysilerideğişmemiş,ateşinkokusuüzerlerinesinmemişti.
28BununüzerineNebukadnessar,“Şadrak,MeşakveAbed-Nego'nunTanrısı'na
övgülerolsun!”dedi,“Meleğinigönderipkendisinegüvenenkullarınıkurtardı.Onlar
buyruğumakarşıgeldiler,kendiTanrıları'ndanbaşkabirilahakullukedip
tapınmamakiçincanlarınıtehlikeyeattılar.29İştebuyuruyorum:Hangihalktan,
ulustanyadadildenolursaolsun,Şadrak,MeşakveAbed-Nego'nunTanrısı'ndan
saygısızcasözedenherkesparamparçaedilecek,evleriçöplüğeçevrilecek.Çünkü
böylekurtarabilenbaşkabirtanrıyoktur.”
30SonraŞadrak'ı,Meşak'ı,Abed-Nego'yuBabilİli'ndedahayüksekgörevlereatadı.
AÇIKLAMA:‘Dindezorlamayok’derleramagerçekteöyledeğil.Eskidenberigüç
sahibiolanlarbaşkalarınıdinlerinezorladaolsaboyuneğdirmekiçinhepuğraşırlar.
Pekibudurumdaimanlıneyapmalı?BubölümdeDaniel’inüçarkadaşıharikabir
örneksergiliyorlar.BiröncekibölümderüyasındaaltınbaşlıheykeligörenKral
Nebukadnessarbudefabenzeriniyapmayakalkar.Boyubeşkatlıbirbinakadarolan
heykel,büyükolasılıklaKralınsuratınıtaşıyordu.Devasaheykeligenişbirovaya
diktiktensonraNebukadnessarherkesiçağırıpkocaputunönündeeğilmesini
buyurur.Kralınorkestrasımüziğiçalmasıüzerinememurlarvedünyanınher
yanındantoplananinsanlarheykeletapınmayabaşlar.NevarkiüçYahudigençsap
gibiortadadimdikdurarakputunönüneeğilmeyireddediyorlar.Çokdikkatçeken
gençlerderhalKralınhuzurunagetirilirler.
KralNebukadnessaronlarıbirsüretehditettiktensonraheykelinetapmakiçin
onlarabirşansdahatanır.AncakDaniel’inüçarkadaşı,Şadrak,MeşakveAbed17
Nego,Kralahiçbeklemediğibircevapverirler.Enbaştabukonudakendilerini
savunmagereğiniduymadıklarınıbelirtirlerçünküyanlışbirşeyyapmadıklarını
biliyorlar.İkincisiTanrı’nınonlarıhertürlübeladankurtarabileceğineinandıklarını
belirtirler.YaniKralınvereceğiherhangibircezadançokesasTanrı’dankorktuklarını
vurguluyorlar.AynızamandaTanrıonlarıkurtarmayıuygungörmezsedeyine
heykeletaparakkendilerinikirletmeyeceklerinisöylerler.Böylesibircesaretle
karşılaşmayaalışkınolmayanKralNebukadnessaröyleöfkeleniyorkiyüzüşekilden
şeklegirerveatılacaklarıfırınınyedikatdahaısıtılmasınıbuyurur.BöyleceDaniel’in
üçarkadaşıfırıniçineatılıyor.
YanmalarınıgörmekiçinsabırsızlananKralbirandafırınıniçineattığıüçgencinzarar
görmedenalevleriniçindeserbestdolaştıklarınıfarkeder.Dahasıonlarlabirlikte
‘ilahivarlığa’benzettiğidördüncübirşahsınbulunduğunudagörür.ÜçYahudigence
seslenipdışarıbuyurduktansonrabaşlarındakiteksaçyanmamış,giysileri
değişmemişveateşinkokusubileüzerlerinesinmediğinitespitederler.Hayretler
içindekalanKralvegörevlilerionlarınTanrı’sıgerçekolduğunuitirafetmekzorunda
kalıyor.
Pekifırınıniçindeyanlarındabulunan‘ilahivarlık’kimdi?AslındaYahudi
gençleryıllaröncePeygamberYeşaya’nınyazdığışusözlerinieminimaklarına
getirmişler:‘Korkma,çünküsenikurtardım,seniadınlaçağırdım,senbenimsin...
Ateşiniçindeyürürkenyanmayacaksın,alevlerseniyakmayacak,çünküseninTanrın,
İsrail’inKutsalı,senikurtaranRABbenim(Yeşaya43:2-3).EskiAntlaşmanınbirçok
yerindegördüğümüzgibiyanlarınayetişenvarlığınMesih’inkendisiolduğusonucuna
varabiliyoruz.(bkz.Yaratılış18:1,22:11,M.Çıkış3:2,Hakimler13:3-23)Yaniİsa
Mesihinsanolarakdoğmadanöncevardıdemek(Yuhanna8:58).Birsorudahavar:
BusıradaDanielneredeydi?AslındacevabınıbilmiyoruzamaDaniel’inarkadaşları
yalnızkalmalarınarağmenTanrı’yaolanimanlarındanödünvermediler.Buradaçok
büyükbirdersvarbizimiçin.Bazen‘Büyüklerimindediklerineuymamlazım’yada
‘Bununyanlışolduğunubiliyorumamayapmakzorundayım’gibiifadelerkullanırız.
Aslındaöyledeğildir,bunlarsadecebahane.ÖzellikleTanrı’yaolaninancımızdan
dolayıdaradüştüğümüzdeveyalnızkaldığımızdaTanrı’nınhemenyanıbaşımızda
olduğunubilmeliyiz.EryadageçRabkendinibizegösterecektiryeterkikendisine
sadıkolalım.Oyüzdenİncil’insözettiği‘ateştengömleği’giymektençekinmeyelim
çünküesasbutürdurumlarlaRab’binyüzünügörmeşansımızdoğuyor(1.Petrus
4:12).
18
GÖKLERİNKRALI
Daniel4:1-37
1KralNebukadnessardünyadakibütünhalklara,uluslaraveherdildeninsanlaraşu
bildiriyigönderdi:
“Esenliğinizbololsun!2YüceTanrı'nınbenimiçingerçekleştirdiğibelirtilerive
şaşılasıişlerisizebildirmeyiuygungördüm.
3“Belirtilerinebüyük!
Şaşılasıişlerineyüce!
Krallığıebedikrallıktır,
Egemenliğikuşaklarboyusürecek.
4“Ben,Nebukadnessar,evimdehuzur,sarayımdagönençiçindeydim.5Benikorkutan
birdüşgördüm.Yatağımdayatarkendüşüncelerimlegörümlerimbeniürküttü.
6DüşünneanlamageldiğiniaçıklamalarıiçinBabil'inbütünbilgelerininyanıma
getirilmesinibuyurdum.7Sihirbazlar,yıldızbilimciler,falcılaryanımagelince,
gördüğümdüşüonlaraanlattımsadaneanlamageldiğiniaçıklayamadılar.8Sonunda
ilahımınadındangelenBelteşassaradıylaçağrılanvekendisindekutsalilahlarınruhu
bulunanDanielyanımageldi.Gördüğümdüşüonaanlattım.
9“Onaşöylededim:EysihirbazlarınbaşkanıBelteşassar,sendekutsalilahlarınruhu
olduğunu,hergiziaçıklayabileceğinibiliyorum.İştegördüğümdüş:Neanlama
geldiğinibanaaçıkla.10Yatarkengördüğümgörümlerşunlar:Dünyanınortasındaçok
yüksekbirağaçgördüm.11Ağaçbüyüdü,güçlendi,boyugöklereerişti.Dünyanın
dörtbucağındangörülüyordu.12Yapraklarıgüzeldi,herkeseyetecekkadarbol
meyvesivardı.Yabanılhayvanlargölgesindebarınıyor,gökteuçankuşlardallarına
tünüyordu.Hercanlıondanbesleniyordu.
19
13“Yatağımdayatarkengördüğümgörümlerdegökteninenbirgözcü,kutsalbir
varlıkgördüm.14Yükseksesle,‘Ağacıvedallarınıkesin,yapraklarınıyolun,
meyvesiniatın’diyebağırdı,‘Altındabarınanhayvanlarladallarınatüneyenkuşlar
kaçsın.15Amaköklerinbulunduğukütüğüdemirle,tunçla*çevreleyipyerde,otların
içindebırakın.
“‘Göğünçiyiyleıslansın,hayvanlarlabirlikteyerdekiotlardanpayalsın.16Ondaki
insanyüreğideğiştirilsin,yerinehayvanyüreğiverilsin.Üzerindenyedivakitgeçsin.
17Buyargıyıgözcüler,kararıkutsallarverdi.Öyleki,hercanlıYüceOlan'ıninsan
krallıklarıüzerindeegemenliksürdüğünüveonlarıdilediğikişiye,enhorgörülen
birinebileverebileceğinibilsin.’
18“İştebenKralNebukadnessar'ıngördüğüdüş!Şimdi,eyBelteşassar,bununne
anlamageldiğinisöyle.Çünkükrallığımdakibilgelerinhiçbiribudüşünneanlama
geldiğinibanaaçıklayamadı.Amasenaçıklayabilirsin,çünkükutsalilahlarınruhu
varsende.”
19OzamanöbüradıBelteşassarolanDanielbirsüreşaşkınşaşkındurdu,düşünceleri
onuürküttü.Bununüzerinekral,“EyBelteşassar,budüşdeyorumudaseni
ürkütmesin”dedi.
Belteşassar,“Eyefendim,keşkebudüşsendennefretedenlerin,yorumuda
düşmanlarınınbaşınagelseydi!”diyekarşılıkverdi,20“Büyüyen,güçlenen,boyu
göklereerişen,dünyadakiherkesçegörülebilenbirağaçgördün.21Yapraklarıgüzeldi,
meyvesiherkeseyetecekkadarboldu.Yabanılhayvanlaraltındabarınır,gökteuçan
kuşlardallarınatünerdi.22Eykral,oağaçsensin!Senbüyüdün,güçlendin.
Büyüklüğüngiderekgöklereerişti,egemenliğindünyanındörtbucağınayayıldı.
23“Sen,eykral,birgözcünün,kutsalbirvarlığıngöktenindiğinigördün.‘Ağacı
kesipyokedin,amaköklerinbulunduğukütüğüdemirle,tunçla*çevreleyipyerde,
otlarıniçindebırakın.Göğünçiyiyleıslansın;üzerindenyedivakitgeçinceyedek
yabanılhayvanlarlabirliktepayalsın’diyordu.
24“Eyefendimkral,düşünanlamıveYüceOlan'ınseninbaşınagetireceğiyargı
şudur:25İnsanlararasındankovulacak,yabanılhayvanlarlayaşayacaksın;öküzgibi
otlabeslenecek,göğünçiyiyleıslanacaksın.YüceOlan'ıninsankrallıklarıüzerinde
egemenliksürdüğünüvekrallığıdilediğikişiyeverdiğinianlayıncayadekyedivakit
geçecek.26Köklerinbulunduğukütüğünbırakılmasıiçinbuyrukverildi.Bunun
anlamışu:Sengöklerinegemenliksürdüğünüanlayıncakrallığınsanageriverilecek.
27Buyüzden,eykral,öğüdümübenimse:Doğruolanıyaparakgünahından,
düşkünlereiyilikedereksuçlarındanvazgeç.Olurya,gönencinuzunsürer.”
28BunlarınhepsiKralNebukadnessar'ınbaşınageldi.29OnikiaysonrakralBabil
Sarayı'nındamındageziniyordu.30Kral,“İşteonurumveyüceliğimiçinüstün
gücümlekrallığımınbaşkentiolarakkurduğumbüyükBabil!”dedi.31Dahasözünü
bitirmedengöktenbirsesduyuldu:“EyKralNebukadnessar,krallıksendenalındı.
20
32İnsanlararasındankovulacak,yabanılhayvanlarlayaşayacaksın.Öküzgibiotla
besleneceksin.YüceOlan'ıninsankrallıklarıüzerindeegemenliksürdüğünüve
krallığıdilediğikişiyeverdiğinianlayıncayadekyedivakitgeçecek.”
33Nebukadnessar'ailişkinbusözhemenyerinegeldi.İnsanlararasındankovuldu.
Öküzgibiotlabeslendi.Bedenigöğünçiyiyleıslandı.Saçıkartaltüyü,tırnaklarıkuş
pençesigibiuzadı.
34BelirlenensüreninsonundabenNebukadnessargözlerimigöğekaldırdımve
kendimegeldim.YüceOlan'ıövdüm.SonsuzadekDiriOlan'ıonurlandırıpyücelttim.
O'nunegemenliğiebediegemenliktir,
Krallığıkuşaklarboyusürecek.
35Dünyadayaşayanlarbirhiçsayılır.
Ogöktekigüçlerededünyadayaşayanlarada
Dilediğiniyapar.
O'nunelinidurduracak,
O'na,“Neyapıyorsun?”diyecekkimseyoktur.
36Oandaaklımbaşımageldi.Krallığımınyüceliğiiçinonurumvegörkemimbana
geriverildi.Danışmanlarımlasoyluadamlarımbeniaradılar.Krallığımakavuştum,
banadahabüyükyücelikverildi.37BenNebukadnessarGöklerinKralı'naşükrederim.
O'nuöver,yüceltirim.Çünkübütünyaptıklarıgerçek,yollarıdoğrudur;kendini
beğenmişlerialçaltmayagücüyeter.
AÇIKLAMA:DünyayıbuhalegetireninsanlarınTanrı’yıyoksayarakegoistbirşekilde
kendikrallıklarınıkurmaisteklerihiçbitmemiştir.Nebukadnessar’dançokönce
NemrutadındabirbaşkaBabilKralıbüyükbirkuledikerekTanrı’yameydanokudu
(Yaratılış11).OzamanTanrıinsanlarındillerinikarıştırarakonlarıdünyanındört
bucağınadağıttı.BubölümdeNebukadnessar’ındiklenmesindensonraTanrı’nınonu
nasılalçalttığınıgörüyoruz.ZamanındaNebukadnessardünyanıngelmişgeçmişen
devasavehaşmetlibaşkentiniinşaetti.Babil’inçiftesuru27kmuzunluğundaydı.
Onlarcasüslüburçvesekizmuhteşemkapısıvardı.Fıratnehrişehrinortasından
geçiyordu.Babil’in53pagantapınağıvarmış,enbüyüğüdeMardukilahınayapılan
‘Esagila’ismindekikocazigurattı.ŞehrinenmeşhuryapısıiseKralındağlardangelen
Medlikraliçesineyaptığıkocaasmabahçeleriydi.Nebukadnessardoğalolarak43
yıllıkkrallığındayarattığıbuncaeserlebüyükgururduyuyordu.Nevarkibuonun
yıkımınadanedenoldu.
BusıradaBabilKralınınikincibirdüşüsözkonusudur.Göklereerişendevasabir
ağaçvekocamandallarındahertürlühayvanınbarındığınıgörür.Hercanlıondan
beslenir.FakatdahasonraGöklerinEgemenliğiağacıdevirmeyekararverir.Yinede
kütüğübağlayıpotlarıniçindebırakır.DüşüneanlamvermekiçinNebukadnessar
21
Daniel’ebaşvurur.OdaağacınBabilKrallığınıtemsilettiğinitespiteder.Daniel,
Nebukadnessar’ınkrallığınıalabildiğinebüyütmesiardındankorkunçbirgurura
kapıldığınısöyler.AyrıcakibrindenvazgeçmezseyakındaTanrı’nıngazabına
uğrayacağınıbelirtir.Öylekiinsanlararasındankovuluphayvanlararasında
yaşayacaktır.Daniel’inöğüdünüduymasınarağmenbirsüresonraNebukadnessar
muazzamsarayınınterasındadolaşırkenkendiyaptıklarıylaövünmeyebaşlar.Birden
göktengelenbirses:‘EyKral,krallıksendenalındı.İnsanlararasındankovulacak,
yabanılhayvanlarlayaşayacaksın.Öküzgibiotlabesleneceksin.YüceOlan’ıninsan
krallıklarınıüzerindeegemenliksürdüğünüanlayıncayadekyedivakitgeçecek.’Bu
şekildebüyükNebukadnessarbirdendelirmeyebaşlarveboantropidenilenbir
hastalığayakalanır.Yanikendiniöküzsanarakotyiyerekortalıktageziniyordu.Fakat
yediyılınsonundagözlerinigöğekaldırarakYüceOlan’ıövmeyebaşladığındaaklı
başınadöner.Rabdeonaegemenliğiniyenidenbağışlar.
AslındaburadakaydageçenyazıNebukadnessar’ıntövbemektubudur.
Yukarıdakiolayıyaşadıktansonrakendisibütünbunlarıkağıdadöktü.Butövbesine
kadarköklüvekalıcıolduğunubilemeyizamadersinialdığıkesindir.BuolaydaRab
dünyanıntümkrallıklarıüzerindeegemenolduğunuvurguluyor.Birinsanıyada
ulusuyüceltenyadaalçaltankendisidir.Amanezamankibirkralyadauluskendini
diğerherkestençokyücegörmeyebaşlarsaozamanRabmüdahaleeder.Sonuçta
mutlakyetkiveegemenlikTanrı’yaözgüdür.İncil’deyazdığıgibi‘Rabkibirlilere
karşıdıramaalçakgönüllülerelütfeder(Yakup4:6).’Tanrızamanında
Nebukadnessar’ıterbiyeettiğigibigururakapılanheryetkiliyideyargılayacaktır.O
yüzdenkonumumuzneolursaolsun,esasındaTanrı’nıngerçekveyegâneegemen
olduğunuunutmayıpönündealçakgönüllübirşekildeeğilmeyibilelim.Çünkübirtek
O’nunadıyüceltilmeyelayıktır.
BABİL’İNSONU
Daniel5:1-31
22
1KralBelşassarsoyluadamlarındanbinkişiyebüyükbirşölenverdi,onlarlaşarap
içti.2Şarabınıkeyifleiçerken,atasıNebukadnessar'ınYeruşalim'dekitapınaktan
çıkarıpgetirdiğialtınvegümüşkaplarıngetirilmesinibuyurdu.Öyleki,kendisi,
karıları,cariyeleri,soyluadamlarıonlarlaiçsinler.3BöyleceTanrı'nınYeruşalim'deki
tapınağındanalınanaltınkaplargetirildi;kral,karıları,cariyeleri,soyluadamları
onlarlaiçtiler.4Şaraplarınıiçerkenaltından,gümüşten,tunçtan,demirden,ağaçtan,
taştanilahlarıövdüler.
5Ansızınbirinsanelininparmaklarıbelirdi,kandilliğinyanındakisarayduvarının
sıvasıüzerineyazmayabaşladı.Kralyazaneligördü,6aklındangeçenleronuürküttü,
benzisoldu;eliayağıtutmazoldu,dizlerininbağıçözüldü.
7YükseksesleBabil'inbilgelerini–falcılarlayıldızbilimcileri–çağırttı.Onlara,“Bu
yazıyıkimokuyupneanlamageldiğinibanaaçıklarsa,kendisinemorgiysigiydirilip
boynunaaltınzincirtakılacakveülkedeüçüncüönderolacak”dedi.
8Kralınbütünbilgelerigeldiysedeyazıyıkimseokuyamadı,neanlamageldiğinide
açıklayamadı.9BuyüzdenKralBelşassardahadakorktu,benzibüsbütünsoldu.
Soyluadamlarıysaşaşkındı.
10Krallasoylularınsesleriniduyankraliçeşölensalonunageldi.“Çokyaşa,eykral!”
dedi,“Aklındangeçenlerseniürkütmesin,benzinsolmasın!11Ülkendekendisinde
kutsalilahlarınruhubulunanbirivar.AtanKralNebukadnessar'ındöneminde
kavrayışa,sağduyuya,ilahlaraözgübilgeliğesahipolmaklatanınırdı.AtanKral
Nebukadnessaronusihirbazların,yıldızbilimcilerin,falcılarınbaşkanlığınaatadı.
12KralınBelteşassardiyeçağırdığıDanielolağanüstübirruha,bilgiye,sağduyuya
sahiptir.Üstelikdüşleriyorumlama,bilmeceleriçözme,gizemleriaçıklamayeteneği
devardır.Daniel'içağırt,yazınınneanlamageldiğiniosanasöyleyecektir.”
13BöyleceDaniel'ikralınönünegetirdiler.Kral,“KralatamınYahuda'dangetirdiği,
YahudasürgünlerindenDanielsenmisin?”diyesordu,14“Sendeilahlarınruhu
bulunduğunu,kavrayış,sağduyuveolağanüstübilgelikledonanmışolduğunu
duydum.15Buyazıyıokuyupneanlamageldiğinisöylemeleriiçinbilgelerlefalcıları
çağırttım.Amaneanlamageldiğiniaçıklayamadılar.16Seninyorumyapabildiğini,
gizemleriaçıklayabildiğiniduydum.Buyazıyıokur,neanlamageldiğini
açıklayabilirsen,sanamorgiysigiydirilipboynunaaltınzincirtakılacak;ülkede
üçüncüönderolacaksın.”
17Daniel,“Armağanlarınseninolsun,ödüllerinidebirbaşkasınaver”diyekarşılık
verdi,“Amabenyinedeyazıyıokuyupneanlamageldiğinisanaaçıklayacağım.
18“Eykral,YüceTanrıatanNebukadnessar'akrallığı,büyüklüğü,yüceliği,görkemi
verdi.19Tanrı'nınsağladığıbüyüklükyüzündenbütünhalklar,uluslar,herdilden
insanondankorkuptitredi.Dilediğiniöldürür,dilediğiniyaşatırdı;dilediğiniyüceltir,
dilediğinialçaltırdı.20Nevarki,gururakapılıpsaygısızlıktadirenincekrallık
23
tahtındanindirildi,yüceliğikendisindenalındı.21İnsanlararasındankovulduveona
hayvanyüreğiverildi.YüceTanrı'nıninsanlarınkrallığıüzerindeegemenlik
sürdüğünü,onudilediğikişiyeverdiğinianlayıncayadekyabaneşekleriarasında
yaşadı,öküzgibiotlabeslendi,bedenigöğünçiyiyleıslandı.
22“Amaeysen,onuntorunuBelşassar,bunlarınhepsinibildiğinhalde
alçakgönüllülüğübenimsemedin.23BununyerinegöğünRabbi'nekarşıkendini
yükselttin.O'nuntapınağındanaldıklarıkaplarısanagetirdiler.Sen,karıların,
cariyelerin,soyluadamlarınonlarlaşarapiçtiniz.Görmeyen,duymayan,anlamayan
altından,gümüşten,tunçtan,demirden,ağaçtan,taştanilahlarıövdün.Soluğunu
elindetutan,bütünyollarınıgözetenTanrı'yıiseyüceltmedin.24BuyüzdenTanrıo
yazıyıyazaneligönderdi.
25“Yazılanyazışudur:
MENE,MENE,TEKELvePARSİN.
26“Busözcüklerinanlamışudur:
MENE:Tanrıseninkrallığınıngünlerinisaydıveonasonverdi.
27TEKEL:Terazidetartıldınveeksikbulundun.
28PERES:KrallığınikiyebölünerekMedler'lePersler'everildi.”
29Belşassar'ınbuyruğuüzerineDaniel'emorgiysigiydirilipboynunaaltınzincir
takıldıveülkedeüçüncüönderilanedildi.
30KildanKralıBelşassarogeceöldürüldü.31AltmışikiyaşındaolanMedliDarius
krallığıelinegeçirdi.
AÇIKLAMA:İnsanlarınkurduğuhertüregemenlikenindesonundayıkılır.Tanrı’yı
sevenlerisehiçyıkılmaz.YıllarönceDanielbugerçeğiNebukadnessar’açoknetbir
şekildeiletti.NevarkitorunuKralBelşassarTanrı’nınuyarılarınahiçaldırışetmedi.
DanieliseilkBabil’egidişindenneredeyse70yılgeçmesinerağmenTanrı’yaolan
sadakatindenhiçödünvermedi.BüyükKralNebukadnessarMÖ563yılındaöldüve
oğluEvilMerodaktahtaçıktı.İkiyılsonrabirkomutanıyenikralıkatlediptahtaçıktı.
BirkaçsenesonraNebonidusadındabirbaşkakomutandarbeyapıptahtaoturdu.
BusıradaMed-PersKrallığıgittikçebüyüyorduveBabilİmparatorluğunun
kenarlarınasaldırmayabaşladı.SavaşaçıkanNebonidusukalaoğluBelşassar’ı
Babil’dekralatayıpgider.FakatBabilordusubozgunauğrar.Bubölümaçıldığında
Med-PersordularıBabil’ikuşatmışdurumundaamabaşkentingücünegüvenen
Belşassarhiçaldırmayıpgörevlileriiçindevasabirşölenverir.Dahasıyıllarönce
Yeruşalim’dekiTanrıTapınağındangetirilenaltınvegümüşkaplarıgetirterekpagan
ilahlarınıövmeyebaşlar.Tarih:11Ekim,MÖ539.
Birdenbirinsanelininparmaklarıbelirirvesarayduvarınınsıvasıüzerindeyazmaya
başlar.Ortalıkbuzkesilir,Kraldakorkudantitremeyebaşlar.Yazışöyle:MENEMENE
24
TEKELUPARSIN.Kralhemenbilgeleriniçağırıramayazıyıokuyabilselerdeyorumunu
yapamıyorlar.HerkesdahabüyükpaniğekapılırtakiKral’ınannesisalonagirip
Daniel’içağırmasınısöyler.BelşassarDaniel’itanımıyorduamabüyükolasılıkla
Nebukadnessar’ınkızıolanKraliçeDaniel’inyıllaröncesergilediğiolağanüstübilgeliği
hiçunutmadı.BöyleceartıkyaşlanmışDaniel’iKralınhuzurunagetirirler.Kral
‘YahudasürgünlerindenDanielsenmisin?’diyerekonubaştaküçümser.Sonrayazıyı
okumayabaşarırsaülkedeonuüçüncüönderyapacağınısöyler.Danielisetüm
vaatlerinielintersiyleiterveKral’ısergilediğiukalalığındandolayıazarlamayabaşlar.
OnaatasıNebukadnessar’ınbaşınagelenlerihatırlatır.FakatsonundaBelşassar’a
‘bunlarınhepsininbildiğinhaldealçakgönüllüğübenimsemedin’der.GerçekTanrı’ya
tapınmakyerineonunkutsaleşyalarıylaalayederekputlarayöneldiğiiçinbüyük
yıkımauğrayacağınıbelirtir.SonraduvardakiyazıyadönünceTanrı’nınKral’asonbir
mesajgönderdiğinisöyleyerekyazınınanlamınıaçıklamayabaşlar.
Mene–Sayılan–yanikrallığıngünlerisayıldıvesonaerdi.
Tekel–Tartılan–krallığınruhsalniteliğitartıldıveeksikbulundu.
Parsın–Bölündü–krallığıMedlervePerslerarasındabölünecek.
SalondakikimsebilmiyorduamatamosıradaMed-PersordularıBabil’egirmişşehri
fethetmişti.AynenogeceBelşassaröldürüldüvebüyükBabildüştü.Pekinasıloldu?
KralBelşassarrahatınabakarkenMed-PersordularışehrinortasındangeçenFırat
nehrininsularınıbaşkayöneçevirereksukapaklarınınaltındansüzülüpşehri
kolaylıklaelegeçirdiler.İlginçolanşukiyıllaröncesindeRabBabil’intambuşekilde
fethedileceğinibildirdibile(Yeremya51:36-40)Aynızamandaburadakimanzara
dünyanınşimdikiruhsalhalinibirebirresmediyor.KutsalKitapdünyanınsonunu
Babil’inyıkılışınabenzetir(Vahiy17-18)HerkeskeyfinebakarkenveTanrı’nınkutsal
değerleriyleeğlenirkenbirdenbüyükbiryıkımüzerlerineinecek.Şimdiden
Beşassar’dagördüğümüzaynıukalalığıinsanlarheryerdesergilemektedir.Artık
Daniel’lerinortayaçıkıpTanrıadınakonuşmalarınınvaktigeldi.
25
DANİELİLEASLANLAR
Daniel6:1-28
26
1Dariusbütünülkeyiyönetecekyüzyirmisatrapatamayıuygungördü.2Bunların
başınadabiriDanielolmaküzereüçbakanatadı.Kralazarargelmemesiiçin
bakanlarsatraplardanhesapsoracaklardı.3Kendisindebulunanolağanüstüruh
sayesindeDanielöbürbakanlarlasatraplardanüstünolduğundan,kralonubütün
ülkeninbaşınaatamayıtasarlıyordu.4Bununüzerineöbürbakanlarlasatraplar
Daniel'iülkeyönetimikonusundasuçlamakiçinfırsatkollamayabaşladılar.Ancakne
suçlanacakbiryanını,nedebiryanlışınıbuldular.ÇünküDanielgüvenilirbiriydi.
Kendisindehiçbireksiklikyadayanlışlıkbulamadılar.5Sonunda,“Daniel'i
Tanrısı'nınYasası'ylailgilibirkonudasuçlayamazsak,birsuçlamanedeni
bulamayacağız”dediler.
6Bununüzerinebakanlarlasatraplarhepbirliktekralagidip,“EyKralDarius,çok
yaşa!”dediler,7“Ülkeninbütünbakanları,kaymakamları,satrapları,danışmanları,
valileriolarakkralınzorlubiryasaçıkarmasıüzerindeanlaştık.Eykral,kimotuzgün
içindesendenbaşkabirinsanayadailahaduaederse,aslançukurunaatılsın.8Şimdi,
eykral,yasağıkoy;Medler'lePersler'indeğişmezyasasıuyarıncayazıyıimzalaki
değiştirilemesin.”9BöyleceKralDariusyasağıiçerenyasayıimzaladı.
10Danielyasanınimzalandığınıöğreninceevinegitti.YukarıodasınınYeruşalim
yönünebakanpencereleriaçıktı.Dahaönceyaptığıgibihergünüçkezdizçöküpdua
etti,Tanrısı'naövgülersundu.11Onatuzakkuranadamlarhepbirlikteoraya
gittiklerinde,onuTanrısı'naduaedipyalvarırkengördüler.12Bununüzerinekrala
gidipçıkardığıyasaylailgilişunlarısöylediler:“Eykral,kimotuzgüniçindesenden
başkabirinsanayadailahaduaederse,aslançukurunaatılsındiyeyasaimzalamadın
mı?”
Kral,“Medler'lePersler'indeğişmezyasasıuyarıncaçıkardığımyasageçerlidir”diye
karşılıkverdi.
13Bununüzerine,“Eykral,YahudasürgünlerindenolanDanielsenideimzaladığın
yasayıdasaymıyor;gündeüçkezduaediyor”dediler.14Bunuduyankralçoküzüldü,
Daniel'ikurtarmayıkafasınakoydu.Onukurtarmakiçingüneşbatıncayadekuğraştı.
15Ozamanadamlartopluhaldekralagidip,“Eykral,Medler'lePersler'inyasası
uyarınca,kralınkoyduğuyasanınyadayasağındeğiştirilemeyeceğinibilmelisin”
dediler.
16BununüzerinekralDaniel'igetiripaslançukurunaatmalarınıbuyurdu.Daniel'ede,
“KendisinesüreklikullukettiğinTanrınsenikurtarsın!”dedi.
17Birtaşgetiripçukurunağzınakoydular.Daniel'leilgilihiçbirşeydeğiştirilmesin
diyekralhemkendimühüryüzüğüyle,hemsoylularınmühüryüzükleriyletaşı
mühürledi.18Sonrasarayınadöndü;geceyiyemekyemeden,eğlenmedengeçirdi;
uykusukaçtı.
27
19Şafaksökerkenkalkıpaceleaslançukurunagitti.20Çukurayaklaşıncaüzgünbir
sesle,“EyyaşayanTanrı'nınkuluDaniel,kendisinesüreklikullukettiğinTanrınseni
aslanlardankurtarabildimi?”diyehaykırdı.
21Daniel,“Eykral,sençokyaşa!”diyeyanıtladı,22“Tanrımmeleğinigönderip
aslanlarınağzınıkapadı.Beniincitmediler.ÇünküTanrı'nınönündesuçsuz
bulundum.Sanakarşıda,eykral,hiçbiryanlışlıkyapmadım.”
23Kralbunaçoksevindi,Daniel'içukurdançıkarmalarınıbuyurdu.Danielçukurdan
çıkarıldı.Bedenindehiçbiryaraizibulunmadı.ÇünküTanrısı'nagüvenmişti.
24Kralınbuyruğuuyarınca,Daniel'ihaksızyeresuçlayanadamları,karılarıyla,
çocuklarıylabirliktegetiripaslançukurunaattılar.Dahaçukurundibinevarmadan
aslanlaronlarıkapıpkemiklerinikırdılar.
25KralDariusdünyadayaşayanbütünhalklara,uluslaraveherdildeninsanlaraşöyle
yazdı:
“Esenliğinizbololsun!
26KrallığımdayaşayanherkesinDaniel'inTanrısı'ndankorkuptitremesini
buyuruyorum.
OyaşayanTanrı'dır,
Sonsuzadekvarolacak.
Krallığıyıkılmayacak,
Egemenliğisonbulmayacak.
27Okurtarır,Oyaşatır,
Göktedeyerdede
Belirtiler,şaşılasıişleryapar.
Daniel'iaslanlarınpençesindenkurtaranO'dur.”
28BöyleceDarius'unvePersliKoreş'inkrallığıdönemindeDaniel'inişleriiyigitti.
AÇIKLAMA:HerkesDaniel’deki‘olağanüstüruh’ufarkediyordu.Olağanüstü
bilgeliğininyanındainanılmazbircesaretedesahipti.Babil’indüşmesiardından
Daniel’inşöhretiniduyanyeniBabilKralıDariusonuhemenhizmetinealdı.Tarihten
Med-PersİmparatorluğunungenelKralıBüyükKoreş’inolduğunubiliyoruz.Peki
buradaadıgeçen‘MedliDarius’kimdir?ObüyükolasılıklaKoreş’inamcasıve
kayınbabasıolanKuaxaresidi.DariusismiiseKralaverilenbirunvandı.BöyleceKoreş
İmparatorluğuneskibaşkentiolanPersepolis’teKralikenamcasıKuaxaresBabil’de
Kraldı(Daniel6:28).BusıradaDariusBabil’denaldıklarıkocaimparatorluğu
düzenlemekamacıyla120satrapyanibölgeselvaliatamayıuygungörür.Bunların
başındadaDanielbaştaolmaküzereüçbakanatamayakararverir.Nevarkidiğer
bakanlarYahudiolanDaniel’içokkıskanırvekuyusunukazmakiçinuğraşmaya
28
başlarlar.Ancakçalışmaetiğindeyadakarakterindebirenufakbirkusurbulamayan
bakanlarTanrı’yaolansadakatinikendisinekarşıkullanmayakalkarlarçünküDaniel
hergünüçdefaduaederdi.
BakanlarKralayenibiryasateklifisunarlar:‘EyKral,kimotuzgüniçindesenden
başkabirinsanayadailahaduaederse,aslançukurunaatılsın.’Darius’ungururunu
okşayanteklifhoşunagider,nitekimyenişehrikendinebağlamasıiçinyararlıolabilir
oyüzdenpeksonuçlarınıdüşünmedenimzasınıatar.BakanlardahemenDaniel’i
yakalamakiçinonugözlemlemeyebaşlarlar.Danieldefermanıduyarduymazher
zamankigibiüstodasınaçekilirveaçıkpencerekarşısındaTanrı’yaduaetmeye
devameder.BunugörenBakanlaronuhemenKral’aşikayetederler.Buradane
büyükbirhatayaptığınıanlayanKralbukezçoksevdiğiDaniel’ikurtarmakiçin
uğraşmayabaşlar.NevarkiPersyasalarınındeğişmesimümkündeğilveDaniel
tutuklanıpaslançukurunagetirilir.KralsonolarakDaniel’e,‘Kendisinesüreklikulluk
ettiğinTanrınsenikurtarsın!’derveDanielçukuraatılır.Sonraçukurunüstüne
büyükbirtaşyuvarlanır.
Geceboyuncauyuyamayankralsabahısabırsızlıklabekler.Şafaksökerkenaceleyle
aslançukurunakoşarveDaniel’eseslenir.Birdençukuruniçinden‘EyKral,sençok
yaşa!Tanrımmeleğinigönderipaslanlarınağzınıkapadı.Beniincitmediler,Çünkü
Tanrı’nınönündesuçsuzbulundum’diyecevapgelir.BöyleceDanielyukarıalınırve
onukıskananBakanlarçukuraatılır.SonraDariusDaniel’inTanrısınıövmeyebaşlar.
Amahikayebukadardeğil.Danielneiçinduaediyordu?Danielpeygamber
Yeremya’nınyazılarındanhalkının70yıllığınasürgünegönderildiğinibiliyordu.Bu
sürenintamamlandığınıgörenDanielTanrı’nınonlarıbağışlayıptopraklarınageri
göndersindiyeduaetmişti(Daniel9)Fakatduasınınkarşılığıolarakaslançukuruna
atıldı.Herşeyaltüstoldusanki.HalbukiRabDaniel’ingösterdiğisadakatleKralın
yüreğinedokunmuştuvederhalYahudilerinülkelerinegerigönderilmeleriiçinyeni
birfermançıkardı(Ezra.1:1-3).BöyleceDaniel’inbaşınagelenlerduasınayanıtoldu.
Buhikayeninilginçbiryanıdahavar.AslındabuolaydaDanielbirebirMesih’in
yıllarsonrayaşayacaklarınıresmediyor.
İkisikıskançlıkyüzündentutuklanıyor.Fakatesashiçbirsuçlarıyoktu.Ancak
Tanrı’yaolansadakatleriyüzündencezalandırılıyor.
İkisiölümeteslimediliyorvemezarlarımühürleniyor.
Fakatölümikisinedeişlemiyorveölümdendönüyorlar.
Sonradüşmanlarıcezalandırılıyor.
Önönemlisideçektikleriçilesonucundahalklarınıkurtarmayabaşarıyorlar.
Tanrı’nınplanınaaklımızermez.Bazensıkıntılaragöğüsgermemizgerekiyorki
Tanrı’nınplanıgerçekleşsin.Pavlus’unyazdığıgibi:‘Mesihİsa’yaaitolupTanrıyoluna
yaraşır
29
biryaşamsürmekisteyenlerinhepsizulümgörecek(2.Timoteos3:12).’Oyüzden
Petrus’undabahsettiğiateştengömleğigiymektençekinmemeliyiz(1.Petrus4:12).
EğersadıkkalırsakTanrıbizikurtarmaklakalmayıpsayemizdedahapekçokkişiyide
kurtarabilir.
DÖRTYARATIK
Daniel7:1-28
1BabilKralıBelşassar'ınkrallığınınbirinciyılında,Danielyatağındayatarkenbirdüş
vegörümlergördü.Sonradüşününözetiniyazdı;2*şöylededi:
“Gecebirgörümdegöğündörtrüzgarınınbüyükdenizesaldırdığınıgördüm.
3*Denizdenbirbirindenfarklıdörtbüyükyaratıkçıktı.
4*“Birinciyaratıkaslanabenziyordu,kartalkanatlarıvardı.Benbakarkenkanatları
koparıldı,yaratıkyerdenkaldırıldı,insangibiayaklarıüzerinedurduruldu.Onabir
insanyüreğiverildi.
5“İkinciyaratıkayıyabenziyordu.Biryanıüzerindedoğrulmuştu.Ağzında,dişleri
arasındaüçkaburgakemiğivardı.Ona,‘Haydikalk,yiyebildiğinkadaretye!’
dediler.
30
6“Sonrabaktım,parsabenzerbirbaşkayaratıkgördüm.Sırtındadörtkuşkanadı
vardı.Buyaratığındörtbaşıvardıveonaegemenlikverilmişti.
7*“Bundansonrakigecegörümlerimdekorkunç,ürkütücü,çokgüçlüdördüncübir
yaratıkgördüm.Büyükdemirdişlerivardı;yiyipparçalıyor,artakalanıayakları
altındaçiğniyordu.Kendisindenöncekiyaratıklarabenzemiyordu.Onboynuzuvardı.
8*“Bengözümüdikmişboynuzlarabakarken,onlarınarasındandahaküçükbaşkabir
boynuzçıktı.İlkboynuzlardanüçüonunönündesöküldü.Buboynuzuninsangözü
gibigözleri,böbürlenenbirağzıvardı.
9“Benbakarken
Tahtlarkuruldu,
EskidenberivarOlanyerineoturdu.
Giysilerikargibibeyaz,
Başındakisaçlaryüngibiapaktı.
Tahtıalevalev,
Tekerleklerikızgınateşgibiydi.
10**Önündenateştenbirırmakçıkıpakıyordu.
Binlercebinler
O'nahizmetediyordu;
Onbinlerceonbinler
Önündeduruyordu.
Mahkemekuruldu,
Kitaplaraçıldı.
11“Boynuzunsöylediğiövüngensözleriduyuncabaktım,yaratıkgözümünönünde
öldürüldü,bedenikızgınateşeatıldı,yokoldu.12Öbüryaratıklaragelince,egemenlik
onlardanalınmış,ancakbelirlibirsüreiçinyaşamalarınaizinverilmişti.
13*“Gecegörümlerimdeinsanoğlunabenzerbiriningöğünbulutlarıylageldiğini
gördüm.EskidenberivarOlan'ınyanınadoğruilerledi,O'nunönünegetirildi.14*Ona
egemenlik,yücelikvekrallıkverildi.Bütünhalklar,uluslarveherdildeninsanona
tapındı.Egemenliğihiçbitmeyeceksonsuzbiregemenlik,krallığıhiçyıkılmayacak
birkrallıktır.”
15“BenDaniel'egelince,ruhumüzüntüylesarsıldı,gördüğümgörümlerbeniürküttü.
16Oradaduranlardanbirineyaklaştım,bütünbunlarıngerçekanlamınıaçıklamasını
istedim.
“Odabanabunlarınneanlamageldiğiniaçıkladı:17‘Budörtbüyükyaratık
yeryüzündeortayaçıkacakdörtkraldır.18*AmaYücelerYücesi'ninkutsallarıkrallığı
alacak,sonsuzadekellerindetutacaklar.Evet,sonsuzlaradek.’
31
19“Bundansonraöbürlerindenfarklı,çokkorkunç,demirdendişleri,tunçtan*
tırnaklarıolan,yiyipparçalayan,artakalanıayaklarıaltındaçiğneyendördüncü
yaratığınneanlamageldiğiniöğrenmekistedim.20Bununyanısırabaşındakion
boynuzdansonraçıkanöbürboynuzunneolduğunudaöğrenmekistedim.Bu
boynuzunönündenüçboynuzdüşmüştü,sankiötekilerdendahairiceydi.Gözlerive
böbürlenenbirağzıvardı.21*Benbaktığımsıradabuboynuzkutsallarlasavaşıyorve
onlarıyeniyordu.22*EskidenberivarOlan–YücelerYücesi–gelipkutsallarının
lehineyargıverenedekbuböylesürdü.Kutsallarınkrallığıalmazamanıgelmişti.
23“Banaşuaçıklamayıyaptı:‘Dördüncüyaratıkyeryüzündeortayaçıkacakdördüncü
krallıktır.Bütünöbürkrallıklardanfarklıolacak,bütündünyayıyiyipbitirecek,
çiğneyipparçalayacak.24*Onboynuzbukrallıktançıkacakonkraldır.Bunlardan
sonraöncekilerdenfarklıbirbaşkakralortayaçıkıpüçkralıtahtlarındanindirecek.
25*YücelerYücesi'nikötüleyensözlersöyleyecek,O'nunkutsallarınabaskıyapacak.
Belirlenenzamanları,yasalarıdeğiştirmeyiamaçlayacak.Kutsallarüçbuçukyıliçin
elineteslimedilecekler.
26“‘Amamahkemekurulacak,onunegemenliğinesonverilecek,büsbütünyok
edilecek.27**Göklerinaltındakikrallıklaraözgükrallık,egemenlikvebüyüklük
kutsallara,YücelerYücesi'ninhalkınaverilecek.Buhalkınkrallığısonsuzadek
sürecek,bütünuluslaronakullukedipsözünüdinleyecek.’
28“İşteolayıngelişimiburadabitiyor.BenDaniel'egelince,düşüncelerimbeniçok
ürküttü,benzimsoldu.Amabuolayıiçimdesakladım.”
AÇIKLAMA:BubölümdeDaniel’ingörümlerdegördüğüdörtkorkunçyaratıkdaha
önceikincibölümdegördüğümüzheykelderesmedilendünyaimparatorluklarınıbir
başkaaçıdangösterir.İkincibölümdeKralNebukadnessar’ıngörkemlibirheykel
olarakgördüğüdünyakrallıklarınınyedincibölümdeTanrı’nınbakışaçısındanvahşi
hayvanlarolarakgösterilmeleridikkatimiziçekiyor.Busondereceürkütücügörümde
sırayladörtyaratıkçıkıyor:KanatlıAslan,KocaAyı,Dört-başlıParsveKorkunçbir
Canavar.Sonyaratıkta10boynuzvebunlarıniçindenhepsinebaskınçıkanküçükbir
boynuzdahagörülüyor.Amagörümhenüzbitmiyor.Bununardındantahtlar
kuruluyorveTanrı’nınkendisitümbunlarıyargılamaküzereyerineoturuyor.Böylece
böbürlenenküçükboynuzcezalandırılıyorveateşeatılıyor.Bundansonrada
İnsanoğlunabenzerbirigöğünbulutlarıylageliyorvedünyanınegemenliğionateslim
ediliyor.
DoğalolarakDanielşaşırıpkalırvemeleklerebuolupbitenlerinanlamınısorar.
Kendisineyapılanaçıklamaşöyledir:Melekbudörtyaratığınhükümsürecekdört
kralveyakrallıkolduğunuaçıklar.BuradasıralanancanavarlarDaniel2’detarif
edilenheykellebirebiruyuşuyor.YaniAslaneşittirBabil,AyıeşittirMed-Pers,Pars
eşittirGrekİmparatorluğu.Ancakensonçıkancanavarınkimitemsilettiğinitespit
etmekbirazdahazor.Kutsalmetinbusonkrallığısonderecegüçlüveürkütücü
32
olaraknitelendirir.ÇoğuyorumcubukorkunçcanavarınGrek’tensonragelenRoma
İmparatorluğu’nutemsilettiğinivarsayar.Bumümkündür,amaDaniel7’dekimetne
dikkatlebaktığımızda,canavarıtarifedenparagrafbusözlebaşlar:“Bundansonraki
gecegörümlerimde…”Demekkicanavardansözedilenkısımbiröncekigörümün
devamıdeğildi,başkabirgündeyenibirgörümleverilmişti.Ohaldedahaönce
sıralananegemenliklerdizisinindevamıolmasıdaşartdeğildir.Soncanavarın
başından10boynuzunçıkmasıdailginçtir.İlerleyenayetlerdenbununMesih
Karşıtı’nınsonayaklaşıncatoplayacağıbirkoalisyonolduğunubiliyoruz.Dahası
buradatarifedilencanavarportresiyıllarsonraİncil’inVahiy13ve17bölümlerinde
ayrıntılıbirşekilderesmedilencanavarauyuyor.OradanbusonkrallığınŞeytanın
kuracağısonbüyükimparatorlukolarakgeçer.
Danielözellikledördüncücanavarınbaşındançıkanboynuzlarımerakediyorve
bununaçıklamasınıricaediyor.Buboynuzuninsangibigözleriveböbürlenenbirağzı
var.Ayrıcadiğerlerdendahairiveönündenüçboynuzkopupdüşüyor.Onun
kutsallarakarşısavaştığıvebirsüreliğineyendiğidebelirtiliyor.Fakatensonunda
Rabkutsallarınlehineyargıyıveriyorvedünyakrallığıkutsallarateslimediliyor.Peki,
buküçükboynuzkimdir?Devamındakiayetlerdemelekşöylebiraçıklamayapar:10
boynuzsoncanavardansonraortayaçıkacak10kraldır.Ensonçıkanküçük
boynuzisearalarındançıkıpçokfarklıolanveüçtanesinidevireceksonbirkraldır.Bu
kralözellikleTanrı’yıkötüleyecekvekutsallarınazulmedecektir.Ayrıca“belirlenmen
zamanlarıveyasalarıdeğiştirmeyiamaçlayacak”tır.Kutsallardaonunelineüçbuçuk
yılteslimedilecektir.Anlaşılanşukibuboynuzbelirlibirinsanıtasvirediyor.Buda,
sonyaklaştığındaortayaçıkacakçokgüçlüvesondereceküstahbirdünyalideridir.
Busonkral,10kraldanoluşanbirbirlikkurulduktansonraaralarındanyükselecektir.
İlginçtirkisonkralınkutsallaraüçbuçukyılboyuncazulmetmesi,Vahiy13:5’teki
canavariçinsöylenensözebirebiruymaktadır.Gördüğümüzgibitümbuparçalar
birbiriylebütünleşmektedir.Yanibusonkral,KutsalKitap’ınbaşkabirçokayettede
tarifettiğiMesihKarşıtı’dır.
AncaksonsözŞeytanadeğilİsaMesih’eaittir.MesihKarşıtı’nınTanrı’nınhalkına
uğratacağıbüyükzulümdensonrabulutlarüzerine‘İnsanoğlu’denenbiribelirir.Bu
daİsa’nındasözünüettiğigörkemlidönüşünüresmeder.(bkz.Matta26:64)Mesih
geldiğindedüşmanlarınıyargılayarakkutsallarınasahipçıkacaktır(Zekeriya14,Vahiy
19).Sonradünyanınsonegemenliğinikendisikuracakve1000yılboyunca
yeryüzündebizzathükümsürecektir(Vahiy20).Böyleceinsanlarıngururduyduğu
tümegemenliklersonaerecekvedünyatarihiTanrı’nınİsaMesih’lekurduğu
egemenliklekapanacaktır.
33
KOÇİLETEKE
Daniel8:1-27
1KralBelşassar'ınkrallığınınüçüncüyılında,benDanieldahaöncegördüğüm
görümdenbaşkabirgörümgördüm.2GörümdekendimiElamİli'ndekiSus
Kalesi'nde,UlayKanalı'nınyanındagördüm.3Gözlerimikaldırıpbakıncakanal
kıyısındaduranbirkoçgördüm;ikiuzunboynuzuvardı.Boynuzlardandahageç
çıkanıöbüründendahauzundu.4Koçunbatıya,kuzeye,güneyedoğruboynuzattığını
gördüm.Hiçbirhayvanonakarşıkoyamıyor,kimseonunelindenkurtaramıyordu.
Koçdilediğigibidavrandıvegitgidegüçlendi.
5Benbuolayıdüşünürken,batıdanansızıngözleriarasındaçarpıcıbirboynuzuolan
birtekegeldi.Yerebasmadanbütündünyayıaştı.6Güçveöfkeyle,kanalınyanında
durduğunugördüğümikiboynuzlukoçadoğrukoştu.7Öfkeylesaldırdığını,koça
vurupboynuzlarınıkırdığınıgördüm.Koçuntekeyekarşıduracakgücüyoktu;teke
koçuyerevurupçiğnedi.Koçuonunelindenkurtaracakkimseyoktu.8Tekeçok
güçlendi,amaengüçlüolduğusıradabüyükboynuzukırıldı.Kırılanboynuzun
yerine,göğündörtrüzgarınadoğruçarpıcıdörtboynuzçıktı.
9Buboynuzlarınbirindenbaşkabirküçükboynuzçıktı;güneye,doğuyaveGüzel
Ülke'yedoğruyayılarakçokgüçlendi.10*Göklerinordusunaerişinceyedekbüyüdü.
Göktekiordudanveyıldızlardanbazılarınıyeryüzünedüşürdü,ayaklarıaltınaalıp
çiğnedi.11KendisiniGökOrdusu'nunÖnderikadaryükseltti.Tanrı'yasunulangünlük
sunukaldırıldı,O'nuntapınağıyıkıldı.12Başkaldırıyüzündengünlüksunuyakarşı
çıkıldı.Gerçekayakaltındaçiğnendi.Küçükboynuzyaptığıherşeydebaşarılıoldu.
34
13Sonrakutsalbirvarlığınkonuştuğunuduydum.Başkakutsalbirvarlıkona,“Bu
görümde–günlüksunuyla,yıkımgetirenbaşkaldırıyla,kutsalyerinveordununayak
altındaçiğnenmesiyleilgiligörümde–olanlarnezamanadeksürecek?”diyesordu.
14Kutsalvarlıkbana,“2300akşam,sabaholacak,sonrakutsalyeryenidendüzene
konulacak”dedi.
15BenDaniel,gördüğümgörümünneanlamageldiğiniçözmeyeçalışırken,insana
benzerbirikarşımdadurdu.16*BirinsansesininUlayKanalı'ndan,“EyCebrail,
görümünneanlamageldiğinişunaaçıkla”diyeseslendiğiniduydum.17Cebrail
durduğumyereyaklaşıncakorkudanyereyığıldım.Bana,“Eyinsanoğlu!”dedi,“Bu
görümünsonlailgiliolduğunuanla.”
18Obenimlekonuşurken,yüzükoyunyereuzanmış,derinbiruykuyadalmışım.
Dokunupbeniayağakaldırdı.
19Bana,“DahasonraTanrı'nınöfkesisonaerdiğindenelerolacağınısana
söyleyeceğim”dedi,“Çünkügörümsonunbelirlenenzamanıylailgilidir.20Gördüğün
ikiboynuzlukoçMedvePerskrallarınısimgeler.21TekeGrekKralı'dır;gözleri
arasındakibüyükboynuzbirincikraldır.22Kırılanboynuzunyerineçıkandört
boynuz,ulusundançıkacakdörtkrallığısimgeliyor.Amailkkralkadargüçlü
olmayacaklar.
23“Budörtkrallığınsonuyaklaşıpyapılankötülüklerdoruğavarınca,sertyüzlüve
aldatmadaustabirkralortayaçıkacak.24Kendisindengelmeyenbüyükbirgüce
kavuşacak.Şaşırtıcıyıkımlaryapacak,elattığıheriştebaşarılıolacak.Güçlülerive
kutsalhalkıyokedecek.25Yapacağıişlerialdatarakbaşaracak,kendisiniyükseltecek.
Güvenlikteolanbirçoklarınıyokedecek,ÖnderlerÖnderi'nekarşıduracak.Ama
kendisiinsanelideğmedenyokedilecek.
26“Akşamvesabahlailgilisanabildirilengörümgerçektir.Amasengörümügizlitut.
Çünküuzakbirgelecekleilgilidir.”
27BenDanielgünlercebitkinvehastakaldım.Sonrakalkıpkralınişleriniyapmayı
sürdürdüm.Buanlaşılmasıgüçgörümdenötürüşaşkındım.
AÇIKLAMA:İkiyılsonraDanielbirgörümdahagörür.BundaözellikleMed-Pers
İmparatorluğuileGrekKralıarasındayaşananbüyüksavaşsözkonusudur.İkirakip
imparatorlukkavgaedenhayvanlarabenzetilir.Yaniinsanlarındestanlarıyla
övdükleribüyükkrallıklarvesavaşlardemekkiTanrı’nıngözündebirbiriniparçalayan
hayvanlardanfarksızdır.İncil’indediğigibi‘İnsanlarıngururlandıklarınevarsa
Tanrı’yaiğrençgelir(Luka16:15).’Enbaştasağasolasaldıranvegittikçegüçleneniki
boynuzlubirkoçgörünür.Ardındanbatıdaninanılmazhızlagelentekboynuzlubir
tekebelirir.Koçlakavgayatutuşurveikiboynuzukırarakonuyereçalıpayakaltında
çiğner.Budefatekealabildiğinegüçleniramagücünündoruknoktasındabüyük
35
boynuzukırılırveyerinedörtboynuzçıkar.Dahasonraküçükbirboyunuzdahaçıkar.
Budagüneye,doğuyaveözellikle‘GüzelÜlke’denilenYeruşalim’esaldırır.Tanrı’ya
meydanokuyanbuboynuzYahudilerinkutsaldeğerleriniayakaltınaalır.Busaldırı
toplam2300günsürer.Pekitümbumecazisembollerneyitemsilediyor?
BaştasöylediğimizgibiikiboynuzlukoçMed-Persİmparatorluğunusembolizeeder.
MÖ333yılındaBüyükİskender’leGrekordularıBatı’dansonsüratlegelipMed-Pers
Krallığınıdarmadağınederler.İştetekeninbüyükboynuzuİskender’itemsileder.
AmakendisidahaotuzüçyaşındaykenölürveyenikurulanGrekİmparatorluğukısa
birsürededörtgeneraliarasındaparçalanırvedörtkrallığabölünür.Bunlardanbiri
OrtaDoğu’dahakimiyetinikurarveSelefkilerhanedanınayolaçar.Antakya’yıkuran
veNemrutDağındakiheykelleriyapanbukrallardır.Daniel’ingörümünde‘küçük
boynuz’diyetasviredilenkralbusoydangelir,ismiIV.AntiokusEpifanes.Babası
BüyükAntiakusMısır’ıyenilgiyeuğrattıvekrallığınıRoma’yadoğrugenişletti.MÖ
190yılındaMagnesyasavaşındaRomakarşısındayenikdüştüvegeriçekildi.Sonra
oğluIV.Seleukuskısabirsüreancakdevamettiamasonundasuikastyoluyla
öldürüldüvekardeşiIV.Antiokustahtageçti.Sonderecegururluvegaddar
IV.Antiokuskendine‘görünenTanrı’anlamınagelen‘Epifanes’lakabınıyakıştırdı.
DahasonraözellikleYeruşalim’ekarşısaldırırvebaşkâhinkonumunukullanarak
GrekkültürünüYahudihalkınaempozeetmeyeçalışır.SonraAralık16,167yılında
Yahudidinitöreleriniyasaklayaraktapınağakendiheykelinikurarvekutsalsunak
üzerinedomuzkurbanlarınınsunulmasınıemreder.BuaradaMakabilerin
önderliğindeYahudilerbaşkaldırırveDaniel’inbelirttiğigibiyaklaşık2300günsonra
Tapınağıgerialıpdinselaçıdanarıtmayıbaşarırlar.Yahudilerdahabugünedekbu
kurtuluşuHanukaBayramındakutlarlar.
Bupeygamberliksözününisabetigerçektenşaşırtıcıdır.DahaMed-Pers
İmparatorluğunugörmeyenDaniel,ondansonrakiGrekİmparatorluğuveözellikle
halkınasaldıranbelirginbirkralınayrıntılarınıbilesağlar.İnsanınbunutahmin
etmesiimkansız,ancakTanrıgeleceğibukadarisabetliveayrıntılıbirşekilde
sergileyebilir.Amaburadaönemlibirolaydahavar.Birçokpeygamberliksözünde
‘çiftegerçekleşme’dediğimizolaygörülür.Yanigelecekleilgilibirpeygamberliksözü
sadecebirolayıdeğilbirbirinebenzervebağlantılıikiolayıaynıandatarifedebilir
(bkz.Matta24).BuradatarifedilenküçükboynuzhemIV.AntiokusEpifaneshemde
songünlerdeortayaçıkacakMesihKarşıtı’nıtemsileder(Daniel7:8,11:36-45).
ÇünküMesihKarşıtıdaYeruşalim’esaldırıpTanrı’nınTapınağınıkirletecektir.Sonuç
olarakşunuanlamalıyızkiŞeytangeçmişteneyaptıysayineyapacaktıramabunların
hiçbiriTanrı’nıngözündenkaçmazveebediplanınıdeğiştiremez.
36
GELECEĞİNTAKVİMİ
Daniel9:1-27
1-2*MedliAhaşveroşoğluDariusKildanKralıoldu.Krallığınınbirinciyılındaben
Daniel,RAB'binPeygamberYeremya'yabildirdiğisayının–Yeruşalim'inıssız
kalacağıyıllarınsayısının–yetmişolduğunuKutsalYazılar'dananladım.
3BununüzerineyüzümüRabTanrı'yaçevirdim.Duayla,yakarışla,oruçlaO'na
yalvardım;çulkuşanıpküldeoturdum.4RABTanrım'aduaedipgünahlarımızıitiraf
ettim.Şöylededim:
“YaRab,kendisinisevenlerle,buyruklarınauyanlarlayaptığıantlaşmayabağlıkalan
yücevegörkemliTanrı!5Buyruklarından,ilkelerindenayrılıpgünah,suçişledik,
kötülükyaptık,başkaldırdık.6Seninadınakrallarımıza,önderlerimize,atalarımıza,
ülkedekibütünhalkaseslenenkullarınpeygamberleridinlemedik.
7“Senadaletlisin,yaRab!Sadakatsizliğimizyüzündenbiziuzakyakınülkelere
sürdün.OralardayaşayanbizYahudiler,Yeruşalimhalkı,İsraillilerbugünutanç
içindeyiz.8Evet,yaRAB,bizler,krallarımız,önderlerimiz,atalarımızsanakarşı
işlediğimizgünahyüzündenutançiçindeyiz.9Sanakarşıgeldiğimizhalde,sen
acıyan,bağışlayanTanrımızRab'sin.10TanrımızRAB'binsözünekulakvermedik,
37
kullarıpeygamberleraracılığıylabizeverdiğiyasalarauymadık.11Bütünİsrailhalkı
yasanıçiğnedi,sırtınısanadönüpsenidinlemekistemedi.
“BuyüzdenTanrıkuluMusa'nınYasası'ndayazılanlanetbaşımızayağdı,içilenant
yerinegeldi.Çünküsanakarşıgünahişledik.12Üzerimizebüyükyıkımgetirerek
bizimvebiziyönetenönderlerimiziçinsöylediğinsözleriyerinegetirdin.
Yeruşalim'inbaşınagelen,göğünaltındakibaşkahiçbirkentinbaşınagelmemiştir.
13Musa'nınYasası'ndayazıldığıgibi,bütünbuyıkımlarbaşımızageldi.Bunakarşın,
eyTanrımızRAB,suçumuzdandönüpseningerçeklerineyönelereklütfunu
dilemedik.14RABüzerimizeyıkımgöndermektencaymadı.ÇünküTanrımızRAB
yaptığıherşeydeadildir.BizseO'nunsözünekulakvermedik.
15“EyTanrımızRab,senhalkınıMısır'dangüçlüelinleçıkardınvebugünolduğugibi
ünkazandın.Bizsegünahişledik,kötülükyaptık.16YaRab,doğruişlerinuyarınca
kentinYeruşalim'den,kutsaldağındanöfkeni,kızgınlığınıkaldırmanıdilerim.
GünahlarımızveatalarımızınsuçlarıyüzündenYeruşalimdehalkında
çevremizdekilerintümünealaykonusuoldu.
17“Şimdi,eyTanrımız,kulununduasını,yakarışınıişit.Adınuğruna,yaRab,yüzünü
virantapınağınaçevir.18EyTanrım,kulakverveişit!Gözleriniaç,seninolanviran
kentigör.Doğruluğumuzdandeğil,seninbüyükmerhametindenötürüdilekte
bulunuyoruz.19YaRab,dinle!YaRab,bağışla!İşitvedavran,yaRab!EyTanrım,
adınınhatırıiçingecikme!Çünkükentvehalksenindir.”
20Bendahakonuşupduaederken,günahımıvehalkımİsrail'ingünahınıaçıkçakabul
edipTanrım'ınkutsaldağıiçinTanrımRAB'bedilektebulunurken,21*dahadua
ediyorken,öncedengörümdegördüğümadam–Cebrail–akşamsunususaatindehızla
uçarakyanımageldi.22“Daniel,sanaanlayışvermekiçingeldim”diyeaçıkladı,
23“SenTanrı'yayalvarmayabaşlarbaşlamaz,duanyanıtlandı;bunubildirmeye
geldim.Çünküsençoksevilenbirisin.Bunedenlesözünanlamınıkavravegörümü
anla:
24“Başkaldırıyıortadankaldırmak,günahasonvermek,suçubağışlatmak,sonsuza
dekkalıcıdoğruluğusağlamak,görümvepeygamberliğimühürlemek,EnKutsal'ı
meshetmekiçinseninhalkınavekutsalkentineyetmişhaftakadarzaman
saptanmıştır.
25“Şunubilveanla:Yeruşalim'iyenidenkurmakiçinbuyruğunverilmesinden,
meshedilmişolanönderingelişinedekyedihaftageçecek.Altmışikihaftaiçinde
Yeruşalimyenidensokaklarla,hendeklerlekurulacak.Ancakbusıkıntılızamanlarda
olacak.26Bualtmışikihaftasonundameshedilmişolanöldürülecekveonu
destekleyenolmayacak.Gelecekönderinhalkı,kentivekutsalyeriyerlebiredecek.
Sonutufanlaolacak:Savaşsonadeksürecek.Yıkımlarındaolacağıkararlaştırıldı.
27*Gelecekönderbirçoklarıylabirhaftalıksağlambirantlaşmayapacak.Haftanın
yarısıgeçince,kurbanıdasunuyudakaldıracak.Kararlaştırılanyıkımbaşına
38
gelinceyedekyokediciöndertapınağınüstbölümüneyıkıcıiğrençşeyler
yerleştirecek.”
AÇIKLAMA:Herkesgeleceğibilmekister.AncakİsaMesihBabaTanrı’danbaşka
kimseninbunubilemeyeceğiniçoknetbirşekildebelirtmiştir(Matta24:36).Yinede
dünyanınsonuileilgilinetbirtarihsaptanmasımümkündeğilsede,nasılbirsüreç
izleyeceğiKutsalKitap’taadımadımyazılıdır.Danielkitabınındokuzuncubölümde
belkidepeygamberlikkonusundaenşaşırtıcıörneğerastlarız.Bubölümdegeçen
peygamberliksözüokadarisabetliveolağanüstübirtasarıgösterirkiinsanıhayrete
düşürür.KısacasıRab,Daniel’inhalkıolanYahudileringeleceğiyleilgilisonderecenet
veayrıntılıbirtakvimçıkartır.BusıradaDanielpeygamberYeremya’nınkitabını
okurkenyaşadıklarısürgünün70yılsüreceğinifarkederoyüzdenderhalTanrı’nın
önündedizçöküphalkıYahudilerinadınagünahlarınbağışlanmasıiçinduaetmeye
başlar.TövbeduasındaDanielinanılmazbiralçakgönüllülüksergilerçünkükendisi
İsrail’insürgünedilişinesebepolangünahlarıbizzatişlemediğihaldekendinihalkı
yerinekoyarakTanrı’nınmerhametinesığınır.DuasırasındamelekCebrailkendisine
görünüp‘Duanyanıtlandıçünküsençoksevilenbirisin’der.DahasıDaniel’le‘anlayış’
vermekiçingönderildiğinibelirtir.BölümünkalanayetlerindeCebrailDaniel’inhalkı
Yahudileringeleceğiniolağanüstübirşekildeözetler.
YirmidördüncüayetteRab,İsrailhalkıveözellikleYeruşalimiçin70haftalıkbirsüreç
saptadığınıbelirtir.Şimdişunuanlamalıyızkiburadahaftadiyegeçenkelime,
bildiğimizyedigünlüksürecideğil,genelolarakherhangibiryedilikanlamındadır.
Örneğin,bizlerdeaynışekilde‘düzine’dediğimizdebu12yumurtaveya12günde
olabilir.İbranicedekihaftakelimesideyedidenoluşanherhangibirşeyanlamında
kullanılır.Buradamuhtemelenyıldemektir,çünkübölümünbaşındanberi70yılsöz
konusudur(9:1-2).BuradaiseRab,İsrailileolanplanının70X7hafta(yıl)süreceğini
belirtir,böylecetoplam490yılsözkonusudur.BusürecinsonucundaRab’binİsrail
içintasarladığıamaçlarıyerinegelmişolacaktır.Tanrıbuamaçlarınışöylesıralar:
1. Başkaldırıyıortadankaldırmak
2. Günahasonvermek
3. Suçubağışlatmak
4. Sonsuzadekkalıcıdoğruluğusağlamak
5. Görümvepeygamberliğimühürlemek
6. EnKutsal'ı(Tapınak)meshetmek
YukarıdasıralananamaçlarMesih’inilkgelişindekısmengerçekleştiysede,ancakİsa
Mesihdönüpyeryüzündekikrallığınakavuştuğundatamtamınayerinegelecektir.
Özelliklebunlarıİsrailiçinyazdığınıunutmamalıyız.Bugünİsrailtoplumuhalen
Mesih’ebaşkaldırmışdurumdadır.AncakikincigelişindeYahudilertövbeedipİsa’yı
39
MesihveRabolarakkabuledecekler.(bkz.Zekeriya12:10;Romalılar11:25-26)Bu
halde,buradaverilentakviminMesih’inikincigelişindesonuçlanacağınıanlayabiliriz.
Devamındakiayetlerdebu70haftalıksürecinüçayrıdönemebölündüğünü
görüyoruz:7hafta+62hafta+1hafta.Yılolarakbudemek:49yıl+434yıl+7yıl,
toplam490yıl.Yirmibeşinciayetilk49yılınbaşlangıcınıvesonunusaptar.Başlangıç
noktasıbüyükolasılıklaTanrı’nınMÖ587yılındaYeremyaaracılığıylaverdiğikurtuluş
fermanınıkastediyor(Yeremya30-32).Bitişnoktasıolaraksözünüettiği
‘meshedilmiş’önderiseYeşaya’nınyıllarönceadınızikrettiği‘Koreş’inMÖ538
yılındakigelişiolmalı(Yeşaya45:1).Altmışikihaftalıksürecinyani434yılınbaşlangıç
noktasınagelinceYeruşalim’inyenidenkurulduğudönemiişaretler.Buda
Nehemya’nınönderliğindeMÖ440yılındagerçekleşti.Busürecinsonudayaklaşık
MÖ5-6yılınadenkgelir.Butarihnedenönemli?ÇünküİsaMesihotarihtedoğdu!
AyetindevamındagelenMesih’inöldürüleceğinideokuyoruz.ArdındanKutsal
TapınağındayıkılacağınıdaokuyoruzkibuRomalıGeneralTitus’undönemindeMS
70yılındagerçekleşti.Burayakadarilk483yıllıksürecinherbirayrıntısımükemmel
birşekildetarihtegerçekleşti.Kalanbirhafta,yani7yılneolacak?
Sonyediyılsongünlerdegerçekleşecekolankısımdır.Yirmiyedinciayette
gelecekbüyükbirönderinuluslarlayediyıllıkbirantlaşmayapacağınıokuyoruz.Bu
Daniel’indahaöncesözünüettiğiveKutsalKitap’ınbirçokyerindegeçenMesih
Karşıtı’dır(Daniel7:8,1.Yuhanna2:18,Vahiy13).Herkesebarışmüjdelediktensonra
yediyılıntamortasındaYeruşalim’intapınağıüzerineyürüyüpkurbansunularını
kaldıracaktır.MesihdeonunTapınaktayapacağı‘yıkıcıiğrenç’eylemlerinden
bahsetti(Matta24:15).ElçiPavlusgelecekbuönderinTapınaktakendinibirilah
olarakgöstereceğinidesöyler(2.Selanikliler2).KalanüçbuçukyıldaTanrı’nın
halkınazulmedecek(Vahiy12:6,14).AmasonundagerçekMesihyeryüzüne
dönecek.Tümdüşmanlarınıcezalandırdıktansonrapeygamberliğinbaşındaki
amaçlarıuyarıncaİsaMesihyeryüzündekutsalbiregemenlikkuracaktır(Zekeriya14,
Vahiy20:1-6).AncakozamanTanrı’nınİsrailhalkıiçintasarısıhedefineulaşmış
olacaktır.AmagördüğümüzgibiDaniel’inbakışaçısındanhenüzolmamışbütünbu
olaylarınbüyükbirkısmınıngerçekleştiğinegöredemekkikalankısmıdamutlaka
yerinegelecektir.
40
BÜYÜKSAVAŞ
Daniel10:1-21
1PersKralıKoreş'inkrallığınınüçüncüyılındaBelteşassardiyeçağrılanDaniel'ebir
gizaçıklandı.Büyükbirsavaşlailgiliolanbugizgerçekti.Danielgörümdekendisine
açıklanangizianladı.2OsıradabenDanielüçhaftadıryastutuyordum.3Üçhafta
dolanadekağzımanegüzelbiryiyecekyadaetkoydum,neşarapiçtim,nedeyağ
süründüm.
4Birinciayınyirmidördüncügünü,BüyükIrmak'ın,yaniDicle'ninkıyısındayken,
5*gözlerimikaldırıpbakıncaketengiysigiyinmiş,belineUfazaltınındankemer
kuşanmışbiradamgördüm.6Bedenisarıyakutgibiydi.Yüzüşimşekgibiparlıyordu.
Gözlerialevlimeşalelerebenziyordu.Kollarıylabacaklarıcilalıtunçgibiparlıyor,
sesibüyükbirkalabalığınçıkardığıgürültüyüandırıyordu.
7GörümüyalnızbenDanielgördüm.Yanımdakilergörmediler,amadehşetedüşerek
gizlenmekiçinkaçtılar.8Böylecebenyalnızkaldım.Bubüyükgörümüseyrederken
gücümtükendi,benzimbüsbütünsoldu,kendimitoparlayamadım.9Sonraadamın
sesiniduyuncayüzüstüyeredüşüpderinbiruykuyadaldım.
10Derkenbireldokundu,titredim;benidizlerimleelleriminüzerinekaldırdı.11Bana,
“EyDaniel,senkiçoksevilenbirisin!”dedi,“Ayağakalkvesöyleyeceklerimeiyi
kulakver.Çünküsanagönderildim.”Obunlarısöylersöylemeztitreyerekayağa
kalktım.
12“Korkma,eyDaniel!”diyedevametti,“AnlayışaerişmeyevekendiniTanrın'ın
önündealçaltmayakararverdiğingünduanişitildi.İştebuyüzdengeldim.13*Pers
krallığınınönderiyirmibirgünbanakarşıdurdu.SonrabaşönderlerdenMikailbana
yardımageldi,çünküorada,Perskrallarınınyanındaalıkonulmuştum.14Songünlerde
41
halkınınbaşınanelergeleceğinisanaaçıklamakiçingeldimşimdi,çünkübugörüm
gelecekleilgilidir.”
15Obunlarısöyleyince,suskunsuskunyerebaktım.16Derkeninsanoğlunabenzeyen
biridudaklarımadokundu.Bendeağzımıaçıpkonuşmayabaşladım.Karşımda
durana,“Eyefendim,bugörümyüzündenacıçekiyorum,kendimi
toparlayamıyorum”dedim,17“Benkulunnasılseninlekonuşayım?Gücümtükendi,
soluğumkesildi.”
18İnsanabenzeyenvarlıkyinedokunupbenigüçlendirdi.19“Eyçoksevilenadam,
korkma!”dedi,“Esenlikolsunsana!Güçlüol!Evet,güçlüol!”
Obenimlekonuşuncagüçlendim.“Konuşmanısürdür,efendim,çünkübanagüç
verdin”dedim.
20Bununüzerine,“Sananedengeldiğimibiliyormusun?”dedi,“Çokyakındadönüp
Persönderiylesavaşacağım.BengidinceGrekönderigelecek.21AmaönceGerçek
Kitap'taneleryazıldığınısanabildireceğim.OnlarakarşıönderinizMikaildışında
banayardımedenkimseyok.
AÇIKLAMA:KitabınsonüçbölümüDaniel’in‘büyükbirsavaşla’ilgiligördüğüson
görümdür.YılMÖ536’dır;PersKralıBüyükKoreş’in3.yılıdır.Sözkonususavaşson
günlerdegerçekleşecekolanArmagedonSavaşıdır(Vahiy16:16).Aynızamandadaha
şimdidenmeleklerlecinlerarasındayaşanankozmiksavaştır.BuaraDanielyas
tutuyordu;Nedenacaba?BundanikiyılönceKoreş’infermanıylabirçokYahudi
Yeruşalim’edöndülerfakatRab’binTapınağınırestoreetmeyebaşladılarsada
korkudandevamınıgetiremediler.BuyüzdenDanielçoküzgündür.Ayrıcaogünlerde
FısıhBayramınınkutlamasıgerekamatapınakhalaharaphaldeydi.Busıradayaslıve
oruçluDanielDicleIrmağı’nınyanındaykensonderecegörkemlibirvarlıkla
karşılaşıyor.İlginçtirkibuvarlığınnitelikleriniVahiy1’degörünenvarlıkla
kıyasladığımızdatıpatıpaynıkişiolduğuanlaşılıyor.Yaniİncil’insonundaYuhanna’ya
görünengörkemliMesih,650seneönceDaniel’edegöründü.Mesih’inbüyük
görkemikarşısındadiğerherkeskaçarkenYuhannagibiDanieldeyereyıkılıp
baygınlıkgeçiriyor.İlkdefaDanielbudenlietkilenipfenalaşıyor.TanrıOğluMesih’in
huzurundaolduğundanolsagerek.(bkz.Yeşaya6,Hezekiel1)
Sonrabirmelek‘EyDanielsenkiçoksevilenbirisin’diyerekonuayağa
kaldırıyorveiyidinlemesinitelkinediyor.Ardından‘Korkma,anlayışaerişmeyeve
kendiniTanrın’ınönündealçaltmayakararverdiğingünduanişitildi’der.Dokuzuncu
bölümdegördüğümüzgibiDanielhalkınınkurtuluşuiçinyıllardıradanmışbirşekilde
duaediyordu.BununlayetinmeyipTanrı’nınamaçlarınıanlamakiçinkendini
alçaltmayakararverdiveRabonuduydu.İşteetkiliduanınsırrıbunlardadır:Sadakat,
DayanmagücüveAlçakgönüllülük.Bizlergenellikleminikdualarlageçinmeyerazıyız
amaDanielTanrı’nınhikmetineveyüreğineerişenedekmücadeleverir.Daniel’in
büyüksabrısonucundaburadaRabruhalemininperdesiniyarıpöbürtaraftaolup
42
bitenlerigörmesinisağlar.Öncellikleduasınıncevaplanmasınınnedengeciktiğini
anlatır.Meleklerinkötüruhlarla(cinlerle)nasılsavaştığınıanlatır.Burada‘Pers
KrallığınınÖnderi’dediğibirinsandeğil,Persİmparatorluğuüzerindeyetkilikötüruh
sözkonusu.Yanisiyasidünyanınperdearkasındacinlerinneoyunlarçevirdiğini
bundanazçoktahminedebiliriz.Hiçbirşeygöründüğügibideğil.
BuaraDanielhalakendinitoparlayamıyor.AncakRabağzınadokununca
kendinegeliyor.Rab’binsözlerindenyenigüçbuluyor.Melekyineşukozmikruhsal
savaşadeğiniyor.PersÖnderiyle(kötüruh)savaştıktansonraGrekÖnderida
gelecek,der.Birsonrakibölümlerde‘GerçekKitap’tayazılanlarıaktarır,ancakburaya
kadaranlatılanlargöründüğündençokdahakarmaşıkbirdünyadayaşadığımızı
göstermekiçinyetiyor.Etrafımızdakocamankozmikbirsavaşsürüyorama
çoğumuzunbundanhaberibileyoktur.Asırlardırdevamedenruhlarınsavaşı
özellikledevletleriniçsiyasetlerindeçoketkindir.Amakorkmamızahiçgerekyoktur
çünküherşeyRab’binelindedir.SonundaŞeytanıbilekendikutsalplanını
gerçekleştirmekiçinkullanacaktır.Yinedegözlerimiziaçıpetrafımızdaolupbiten
olaylarınarkasındakiŞeytanındüzenlerinifarkedebilmekiçinduaetmeliyiz
(2.Korintililer2:11)ElçiPavlus’unönerdiğigibi,‘olağaninsanlargibiyaşıyorsak
da...insansalsilahlarladeğil,kaleleriyıkantanrısalgücesahipsilahlarla’mücadele
vermeliyiz(bkz2.Korintliler10:3-5).İştebumücadelesopavetüfekledeğilduave
oruçlakazanır.OyüzdenEfesliler6.bölümdegeçenruhsalsilahlarıhergün
kuşanmalıyız.YüceKomutanımızMesih’inşimdidenbubüyüksavaşınzaferinielde
ettiğinibiliyorsakdainsanlarıkurtarmakiçinDanielgibigünbegündizçöküpbize
düşeniyapmalıyız.Rabböylesiadanmışkutsalsavaşçılararıyor(2.Timoteos2:2-3).
43
GELECEĞİNGİDİŞATI
Daniel11:1-45
1“MedliDarius'unkrallığınınbirinciyılındaMikail'idestekleyipkorumakiçinonun
yanındadurdum.”
2“Şimdisanagerçeğibildireceğim:Perskrallığındaüçkraldahaortayaçıkacak.Ama
dördüncükralöbürüçündendahazenginolacak.Zenginliğisayesindeeldeedeceği
güçleherkesiGrekülkesinekarşıkışkırtacak.3Sonragüçlübirkralçıkacak.Büyük
yetkiylekrallıkedecekvedilediğigibidavranacak.4Nevarki,ogücünün
doruğundayken,krallığıdarmadağınedilecek,göğündörtrüzgarıgibidörtparçaya
bölünecek.Krallıkonunsoyundangelenleregeçmeyecek,yerinegeçenlerinhiçbiri
onungibiegemenliksürmeyecek.Krallığıyıkılıpbaşkalarınaverilecek.
5“GüneyKralıgüçlenecek.Ancakkomutanlarındanbiriondandahaçokgüçlenecek
vekrallığıbüyükolacak.6Birkaçyılsonrabuikisiuzlaşacak.GüneyKralıyapılan
uzlaşmayıonaylamakiçinkızınıKuzeyKralı'naeşolarakverecek.Amakızgücünü
koruyamayacak.Kralınömrüdegücüdeuzunsürmeyecek.Buaradakızlababasıda,
onaeşlikedenlerleonudestekleyendeeleverilecek.
7“Babasınınyerinekızınailesindenbiriortayaçıkacak.KuzeyKralı'nınordusuna
saldırıpkalesinialacak.Onlarlasavaşıpyenecek.8Onlarınilahlarını,dökmeputlarını,
44
değerlialtınvegümüşkaplarınıalıpMısır'agötürecek.KuzeyKralı'nıbirkaçyılrahat
bırakacak.9SonraKuzeyKralıgidipGüneyKralı'nınülkesinesaldıracak,ardından
kendiülkesinedönecek.10KuzeyKralı'nınoğullarısavaşahazırlanarakçokbüyükbir
ordutoplayacaklar.Orduselgibitaşacak,önünegelenialıpgötürecek,gelipGüney
Kralı'nınkalesinedayanacak.
11“GüneyKralıöfkeyleçıkıpKuzeyKralı'nakarşısavaşacak.KuzeyKralıbüyükbir
ordutopladığıhalde,buorduGüneyKralı'nınelineteslimedilecek.12Bubüyükordu
yenilgiyeuğrayıncaGüneyKralıgururakapılacak.Onbinlerceinsanıöldürecek,ama
zaferiuzunsürmeyecek.13ÇünküKuzeyKralıöncekindendahabüyükbirordu
toplayacakvebirkaçyılsonrabüyük,iyidonatılmışbirorduylaülkeyedoğru
ilerleyecek.
14“BusıradabirçoklarıGüneyKralı'nakarşıçıkacak.Seninhalkındanbazızorbalar
da,görümyerinegelsindiyeayaklanacak,amayenilgiyeuğrayacaklar.15Sonra
KuzeyKralıgeliptoprakyığaraktepecikleryapacakvesurlukentielegeçirecek.
GüneyKralı'nıngüçleribunakarşıduramayacak.Enseçmeaskerlerininbilekarşı
durmayagüçleriyetmeyecek.16KentesaldıranKuzeyKralıdilediğigibidavranacak,
kimseonakarşıduramayacak.GüzelÜlke'yiyönetecek,yıkıpyoketmeyetkisionun
elindeolacak.17KrallığınınbütüngücünütoplayıpGüneyKralı'nınüzerineyürümeyi
amaçlayacakveGüneyKralı'ylabirantlaşmayapacak.Ülkesiniyerlebiretmekiçin
kızınıeşolarakonaverecek.Amatasarısıbaşarılıolmayacak,onayarar
sağlamayacak.18Bundansonradenizkıyısındakibölgelereyönelecek,birçoklarınıele
geçirecek.Nevarki,birkomutanonunsaygısızlıklarınısonaerdirecek,
saygısızlığınınkarşılığınıverecek.19BununüzerineKuzeyKralıkendiülkesinin
kalelerineyönelecek,amatökezleyipdüşecek.Birdahadaortayaçıkmayacak.
20“Yerinegeçenkral,krallığınınyüceliğiiçinzorlavergitoplayacakbirini
gönderecek.Amabirkaçgüniçindeöfkesizvesavaşsızyokedilecek.
21“Yerinekrallıklaonurlandırılmamışdeğersizbirigeçecek.Halkgüvenlik
içindeyken,kurduğudüzenlersayesindegelipkrallığıelegeçirecek.22Çokgüçlü
ordularısüpürüpyokedecek;antlaşmaönderideyokedilecek.23Onunlaantlaşma
yaptıktansonrahileyebaşvuracak.Azsayıdainsanlagittikçegüçlenecek.
24Beklenmedikbirandailinzenginbölgelerinesaldırıpbabalarının,atalarının
yapmadığışeyleriyapacak.Adamlarınayağmaveçapulmalı,servetlerdağıtacak.
Kaleleresaldırmakiçindüzenlerkuracak,amabuuzunsürmeyecek.
25“GücünüvecesaretinitoplayarakbüyükbirorduylaGüneyKralı'nakarşıçıkacak.
GüneyKralıdabüyükveçokgüçlübirorduylasavaşacak.Nevarki,kurulan
düzenleryüzündenonakarşıduramayacak.26SofrasındanyiyenlerGüneyKralı'nı
yıkmayaçalışacaklar;ordusudağılacak,birçoklarıvurulupöldürülecek.27Herikikral
dakötülüktasarlayacak.Aynımasadaoturupbirbirlerineyalansöyleyecekler.Ancak
bubiryararsağlamayacak.Çünküsonyinedebelirlenenzamandagelecek.28Kuzey
45
Kralıbüyükbirservetleülkesinedönecek,amaamacıkutsalantlaşmayakarşıgelmek
olacak.Dilediğiniyaptıktansonraülkesinedönecek.
29“BelirlenenzamandadönüpyineGüney'esaldıracak.Ancakbukezsonuç
öncekindenfarklıolacak.30OnakarşıkoymakiçinKittim'dengelengemiler
cesaretinikıracak.Geridönecekveöfkeylekutsalantlaşmayakarşıçıkacak,kutsal
antlaşmayıbırakanlarıyinekayıracak.
31*“Askerlerigidiptapınaklakaleyikirletecek,günlüksunularıkaldırıpyıkıcıiğrenç
şeyikoyacaklar.32KuzeyKralıantlaşmayıbozanlarıyaltaklanarakayartacak,ama
Tanrısı'nıtanıyanhalkvargücüyleonakarşıduracak.
33“Halkınarasındakibilgekişilerbirçoklarınıeğitecekler.Amabirsürebukişilerya
kılıçlaöldürülecek,yakılacak,tutsakedilecekyadamallarındanedilecekler.
34Yenilgiyeuğrayıncabirazyardımgörecekler.İçtenliktenuzakbirçokkişionlardan
yanageçecek.35Bilgelerdenkimisitökezleyecek;öyleki,songelinceyedekarınıp
temizlenebilsin,lekesizdurumagelebilsinler.Çünküsonyinedebelirlenenzamanda
gelecek.
36**“Kraldilediğigibidavranacak.Kendinibütüntanrılardandahabüyük,dahayüce
gösterecek,tanrılarınTanrısı'nakarşıduyulmamışsözlersöyleyecek.Tanrı'nınöfkesi
tamamlanıncayadekbaşarılıolacak.Çünkütasarlanan,yerinegelecektir.37Kral
hiçbirtanrıya,atalarınınilahlarınadakadınlarınbağlandığınadailgigöstermeyecek.
Kendisinihepsindenüstüngörecek.38Builahlarınyerine,kalelerilahınıyüceltecek.
Atalarınıntanımadığıbuilahaaltın,gümüş,değerlitaşlar,pahalıarmağanlarsunup
onuonurlandıracak.39Buyabancıilahınyardımıylaengüçlükaleleresaldıracak;onu
kabuledenlerialabildiğineonurlandıracak,onlarıbirçoklarınınbaşınaönder
atayacak,ülkeyiödülolarakonlararasındabölüştürecek.
40“Songelince,GüneyKralıKuzeyKralı'ylasavaşatutuşacak.KuzeyKralısavaş
arabalarıyla,atlılarla,birçokgemilerlesaldıracak.Herşeyisüpürüpgötürenselgibi
taşarakbirçokülkedengeçecek.41GüzelÜlke'yedegirecek,birçokülkeyenilgiye
uğrayacak.AncakEdom,MoavveAmmonönderlerionunelindenkurtulacak.
42Öbürülkeleredesaldıracak.Mısırbileelindenkurtulmayacak.43Altınvegümüş
hazinelerine,Mısır'ınbütündeğerlieşyalarınaelkoyacak.Luvlular'laKûşlularonun
ardıncayürüyecekler.44Nevarki,doğudanvekuzeydengelenhaberleronu
ürkütecek.Birçoklarınıyıkıpyoketmekiçinbüyüköfkeyleyolaçıkacak.45Denizle
güzelkutsaldağarasındasarayçadırlarınıkuracak.Yinedeyaşamısonbulacakve
onayardımedenolmayacak.”
AÇIKLAMA:Gelecekleilgilibukadarayrıntılıbilgisağlayanbubölümüneşibenzeri
yoktur.İlk39ayet,Daniel’inbunlarıyazdığıMÖ536yılındanAntiokusEpifanes’e
kadaryaklaşık375yıllıkbirsüreciinanılmazdetayileöncedenkaydeder.Daniel’in
duaetmesisonucundayanınagelenmeleğingelecekleilgilinefeskesen
46
açıklamasınınbaşlarında,kısabirsüresonratahtaçıkandörtPerskralındansöz
ediyor(11:2).SonrasındaiseBüyükİskender’infethiveardındandördeayrılanGrek
İmparatorluğusözkonusudur(11:3-4).Bölümündevamı,GrekgeneraliPtolemi’nin
Mısır’dakurduğukrallıkileGrekgeneraliSelefki’ninTürkiye,Suriye,Irak,İranve
Afganistan’akadaruzanantopraklardakurduğukrallığınarasındageçenvebirçok
nesleuzananmücadeleyişaşırtıcıayrıntılarlatarifeder(11:5-20).Böylecebölgedeiki
büyükgüçoluşur:KuzeydekikrallıkyaniSelefkilervegüneydekikrallıkyani
Ptolemiler.İsrailulusudaikigücünarasındakaldığıiçintopgibiikisiarasındagidip
gelir.
Dahasonrakutsalmetin,kuzeydekikrallıktaortayaçıkanveözellikleİsrail
üzerindebüyükbaskıyapanbirkralaodaklanır(11:21-35).İsmiAntiokusEpifanes’tir.
Metninkendisineodaklamasınınsebebidebukralınözellikleİsrail’eveRab’bin
Tapınağınakarşıkurduğudüzenlerdir.DahaöncebelirttiğimizgibiRab’binsözü
genellikleİsrail’ingeleceğineodaklanır.Tanrı’nınsongünlerleilgilisöylediklerini
anlamakistiyorsakİsrail’ingözüylebakmamızgerekir,çünkügelecektekiolaylar
çoğunluklaTanrı’nınhalkıolanİsrail’leilgiliolarakgelişecektir.Bölümünbukısmında
kuzeykralıAntiokus’unİsrail’eyaşattığısıkıntılarıokuyoruz.ÖzellikleTapınakta
yaptığı‘yıkıcıiğrenç’şeylerdikkatimiziçeker(11:31).Bu,Daniel8’degeçenküçük
boynuzunyaptıklarınıveMesihKarşıtınındasongünlerdeyapacaklarınıanımsatır
(Daniel9:27,Matta24:15).Antiokus’ungaddarlığınıayrıntılıbirşekildeanlattıktan
sonraşusözleriekler:“Çünküsonyinedebelirlenenzamandagelecek”(11:35).Bu
çokönemlibiripucudur,çünkübirsonrakiparagraftabirandatarihteçokdaha
ileriyegidilir,yanisongünlere.BuradafarklıamanispetenAntiokus’abenzerbiri
anlatılmayabaşlanır.
Otuzaltıncıayettenitibaren“dilediğigibidavranan”kuzeykralı,dünyanın
sonundaortayaçıkmasıbeklenenbüyükdünyalideriveTanrıdüşmanıMesih
Karşıtı’dır.O,birçokaçıdanAntiokus’abenzeyerek,özellikleYahudihalkınakurnaz
birnefretleyaklaşacaktır.BölümünkalanayetleriMesihKarşıtıkarakterihakkında
pekçokönemliipucusağlar:KendiniyüceltipTanrı’yakarşıgelecektir.Kurduğu
entrikalardabiryerekadarbaşarılıolacaktır.Atalarınındinindenvekadınlardanuzak
duracaktır.Kendisi‘kalelerilahı’diyeadlandırılanyenibirtanrıyakullukederekpek
çokgüçlüyeresaldıracaktır.Kırkıncıayetledevamedenbölümde,MesihKarşıtı’nın
özellikleMısır’akarşıvereceğimücadeleönplanaçıkar.Kuzeykralıgüneykralı
üzerineyürürkenaradakibirçokülkeyiyenilgiyeuğratıyorveGüzelÜlkedenen
İsrail’intopraklarındandageçiyor.BuaradaözellikleLuvlulardan(Libyalılar)ve
Kûşlulardan(Etiyopyalılar,SudanlılarveyaSomaliler)destekalmasıdikkatçekiyor.
(bkz.Hezekiel38:5)Mısır’ıbozgunauğratıpyağmalarken,birdendoğudanve
kuzeydenduyduğuhaberleronuendişelendirir.Böylecegeldiğiyoldangeridönüyor
ve‘denizlegüzelkutsaldağ’arasındaçadırlarınıkuruyor.Peki,orasıneresidir?Güzel
kutsaldağ,muhtemelenYeruşalim’iveTanrı’nıntapınağınıtemsileder.Deniz
Daniel’ingünündeAkdeniz’di.Tarifedilenyerİsrail’intopraklarıdır.MesihKarşıtıson
savaşınıbutopraklardayaşayacaktır.BusavaşındiğerismideArmagedon(Vahiy
47
16:16).Ancakistediğigibigeçmeyecektir,çünküRab’binhalkınasaldırdığısırada
kendisiyokedilecekvekimseonadestekçıkmayacaktır.
Bubölümden,tarihinkısmendeolsatekrarlanacağınıgörüyoruz.İkibinsene
önceAntiokus’unyaptığıgibi,MesihKarşıtı’nınTanrı’nınhalkınasaldıracağını
okuyoruz.EskidenSelefki’inKrallığı’nınolduğubölgedeyaniOrtaDoğu’nunkuzey
kısmındaörgütlenipgüneyedoğruilerleyerekbirçokülkeylesavaşacağını
öğreniyoruz.Kendisi,diğerayetlerdebelirtildiğigibi,sonderecekarizmatik,gaddar
vegururlubirönderolacaktır.OrtaDoğu’nunbirçokülkesiyleişbirliğiyapıpkendine
güçlübirzeminhazırlayacaktır.AmanezamankiRab’binhalkınakarışırsa,ozaman
sonugelecektir.
DÜNYANINSONU
Daniel12:1-13
1**“OzamanseninhalkınıkoruyanbüyükönderMikailgörünecek.Ulusun
oluşumundanberihiçgörülmemişbirsıkıntıdönemiolacak.Budönemdehalkın–adı
kitaptayazılıolanlar–kurtulacak.2*Yeryüzütoprağındauyuyanlarınbirçoğu
uyanacak:Kimisisonsuzyaşama,kimisiutancavesonsuziğrençliğegönderilecek.
3Bilgelergökkubbegibi,birçoklarınıdoğruluğadöndürenleryıldızlargibisonsuza
48
dekparlayacaklar.4*Amasen,eyDaniel,songelinceyedekbusözlerisakla,kitabı
mühürle.Bilgileriartsındiyebirçoklarıorayaburayagidecek.”
5BenDanielbaktım,biriırmağınbukıyısında,öbürüöbürkıyısındaduranbaşkaiki
varlıkgördüm.6İçlerindenbiri,ırmağınsularıüzerindeduranketengiysiliadama,
“Buşaşırtıcıolaylarınsonbulmasınekadarzamanalacak?”diyesordu.
7**Irmağınsularıüzerindeduranketengiysiliadamınsağvesolelinigöğekaldırarak
sonsuzadekDiriOlan'ınadıylaantiçip,“Üçbuçukyılalacak”dediğiniduydum,
“Kutsalhalkıngücütümüylekırılınca,bütünbuolaylarsonbulacak.”
8Adamınsöyledikleriniduydumsadaanlamadım.Bununiçin,“Eyefendim,bunların
sonuneolacak?”diyesordum.
9Şöyleyanıtladı:“Sengit,Daniel.Busözlersongelinceyedeksaklanıp
mühürlenecek.10*Birçoklarıkendileriniarıtıptemizlenecek,lekesizdurumagelecek,
amakötülerkötülüketmeyisürdürecek.Kötülerinhiçbirianlamayacak,bilgeler
anlayacak.
11*“Günlüksunununkaldırılıpyıkıcıiğrençşeyinkonduğuzamandanbaşlayarak1
290güngeçecek.12Bekleyip1335güneulaşananemutlu!
13“Sanagelince,eyDaniel,songelinceyedekyolunadevamet.Rahatınakavuşacak
vegünlerinsonundaödülünüalmakiçinuyanacaksın.”
AÇIKLAMA:OnuncubölümdenberiDanielilahivarlıklardanhalkınıngeleceğiyleilgili
inanılmazbilgilerediniyor.Anlattıklarınınbirkısmıtarihtegerçekleştibileamason
kısmıhenüzgelecekte‘mühürlü’duruyor.Onbirincibölümünsonundaözellikleİsrail
halkınıyoketmeyihedefleyenveTanrı’yanefretkusansondünyalideriolanMesih
Karşıtınıgördük.SonayaklaşıncamelekYahudilerinhiçgörülmemişçokbüyükbir
sıkıntıdönemindengeçeceklerinisöyler.Mesihdebukorkunçdönemedeğindi
(Matta24:21).AmabusıradaİsrailulusununmeleğiMikailonlarınadınaŞeytan’la
savaşacaktır(Vahiy12:7-8).MesihKarşıtıtümordularınıYeruşalim’inbaşınayıksada
sonandaİsaMesihyeryüzünedönerekhalkınıkurtaracaktır(Zekeriya14).Böylece
İsrailyokolmaeşiğindendönecek.Ayrıcaosıradaİsraillilerzamanındaİsa’yıçarmıha
gerereknekadarbüyükbirhatayaptıklarınıanlayıpbüyükbirferyatlatövbeedecek
veTanrı’nınlütfunasığınacaklar.BöyleceYahudilersonandakurtulacaktır(Romalılar
11:26).YinebusıradaMesihkendisineimanedenherkesiölümdendiriltipsonsuz
yaşamakavuşturacaktır.ÇünküMesih’in1000yılboyuncayeryüzündekrallık
sürmesigerek(Vahiy20:4-5).Ancakbubinyılınsonundaimanetmeyenlerdediriltip
yargılanmaküzereMesih’inönüneçıkartılacaktır.İsaMesih’inkitabındaadı
geçmeyenherkessonsuzazabateslimedilecektir(Vahiy20:11-15).Kendisineimanla
bağlanandiğerherkesiseTanrı’nınmeskeninde‘yıldızlargibisonsuzadek
parlayacaklar.’
49
BunlarıduyanDanielözelliklehalkınınbaşınagelecekkorkunçdönemianlamakta
güçlükçekiyor.Busıradailahibirvarlıkbuzorlusürecinüçbuçukyılsürmesi
gerektiğinibelirtir.BuDaniel9’dagördüğümüzsonyediliğinikincikısmıveVahiy’de
deçokkeretekrarlananrakamlaaynıdır(Vahiy12:6,14,13:5).MesihKarşıtıuluslarla
yediyıllıkbirantlaşmayapacakamabudöneminikinciyarısındaözellikleYahudi
halkınıezipyoketmekiçinuğraşacaktır.Yahudilerinumutlarınıntamtükendiğive
gücükırıldığıandabuıstırapsonbulacaktır.Danielyinedeanlamayaçalışıyorveher
şeyinnasılsonuçlanacağınımerakediyor.OnunlakonuşanRabisebunlarıanlamanın
onuaştığınıbelirterekgünügeldiğindekendiniarıtanvebunuanlayabilmebilgeliğine
sahipolaninsanlarınortayaçıkacağınıvaateder(Vahiy14:4).Amasonbiripucu
dahaverir.Sonüçbuçukyılınsonunakadarhayattakalanve1335’incigününedek
dayanananemutluder.Neden?ÇünküozamanİsaMesih’ingörkemliKrallığı
kurulacaktır!AmasonundaRabDaniel’edönerek,endişelenmemesinisöyler.Günü
geldiğindeödülünüalmaküzere‘uyanacaksın’der.Yanisırasıgelincediğerbütün
kutsallarlabirlikteDanieldeMesih’inKrallığındayerinialmakiçindirilecek.
Daniel’inbusonbölümündeçokönemlibirkaçdersçıkartabiliriz.Birincisi,tarih
Tanrı’nınelindediroyüzdenneolursaolsunkaygıyakapılmayagerekyok.Rab,‘Sakin
olun,bilinkiTanrıBenim’der(Mezmur46).İkincisi,sonayaklaştıkçadünyaişlerinin
birhaylikarışıpkaosasürükleneceğinibekleyebiliriz.DünyadevletlerininMesih’in
çocuklarınıavlayacağıgünügöreceğiz.HattabunuAllahadınayapsalarhiç
şaşırmayın(Yuhanna16:4).Pekibizlerneyapmalıyız?Rab’binDaniel’esöylediğigibi
bizlerkendimizihertürgünahtanarıtıplekesizdurumagetirmeyeçalışmalıyız.
Dahasıbirçoklarınıdoğruluğadöndürerekbudünyanınenkaranlıkçağındayıldızlar
gibiparlamayıamaçedinmeliyiz(Filipililer2:14).SonolarakDaniel’esöylendiğigibi
Tanrı’nınsözünüinceleyerekvekendimizipakkılarakdünyanınsonundaçıkması
beklenen‘bilgeler’denbiriolmayıhedefleyelim.Kendicanımıziçinhiç
meraklanmayagerekyokçünküölsekdegünügeldiğindebizlerde‘uyanacağız.’
50
KAYNAKÇA
TÜRKÇE
1.
GeorgeBristow,SürgünveÖtesi,BabylonKitaplığı,2004.
2.
HakanKonur,Daniel:Tanrı’nınMutlakYetkisi,GerçeğeDoğru
Kitapları,2013.
3.
WilliamMacDonald,KutsalKitapYorumu:EskiAntlaşmaSerisi,Cilt
2,YeniYaşamYayınları,2004.
İNGİLİZCE
1.
JohnWoolvard,Daniel:ThekeytoPropheticRevelation,Moody,1989.
2.
ThomasConstableOnlineCommentary:
http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/daniel.pdf
51
BuKitapbeğendinizmi?
Dahafazlaücretsize-KitaplarHristiyanKitaplar.com'danindirebilirsiniz.
CanNuroğluyazarolarakbeğendinizmi?Yazarıntümkitaplarşuradan
indirebilirsiniz.
Türkiye'deKiliseAdresleri
52

Benzer belgeler