volvox diyagramı

Transkript

volvox diyagramı
2
Sayfa No
CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ
HÜCRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Hücre Zarı ve Madde Geçişi . . . . . . 135
Hücre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Hücrenin Keşfi ve Hücre Teorisi. . 135
Hücre Yapısı . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Hücre Zarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Hücre Duvarı . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Hücre Zarından Madde Geçişleri. 140
Pasif Taşıma . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Aktif Taşıma . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Endositoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Ekzositoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Etkinlikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Test 1 ve 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . 159
Bölüm Cevap Anahtarı. . . . . . . . . 162
Hücre Organelleri ve Çeşitleri . . . . 166
Sitoplazma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Ribozom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Endoplazmik Retikulum . . . . . . . . 169
Golgi Cisimciği . . . . . . . . . . . . . . . 170
Lizozom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Mitokondri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Plastitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Koful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Sentrozom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Hücre İskeleti . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Çekirdek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Hücrelerin Karşılaştırılması . . . . . 184
Endosimbiyozis Hipotezi . . . . . . . 184
Bir Hücreden Çok Hücyere . . . . . 186
Hücre Çalışmalarında Tıp ve
Sağlık Alanındaki Gelişmeler . . . . 187
Kök Hücreler . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Hücre ve Doku Kültürü. . . . . . . . . 188
Etkinlikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Test 1 ve 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . 198
Bölüm Cevap Anahtarı. . . . . . . . . 201
CANLILAR DÜNYASI
Sayfa No
CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ VE
SINIFLANDIRILMASI
Canlıların Sınıflandırılması ve
Prokaryot Canlılar . . . . . . . . . . . . . . 205
Sistematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Sınıflandırmanın Tarihçesi . . . . . . 205
Yapay Sınıflandırma . . . . . . . . . . 205
Doğal Sınıflandırma . . . . . . . . . . . 205
İkili Adlandırma . . . . . . . . . . . . . . 206
Sınıflandırma Birimleri . . . . . . . . . 206
Canlılar Âlemi . . . . . . . . . . . . . . . 210
Prokaryot Canlılar . . . . . . . . . . . . 212
Bakteriler Âlemi . . . . . . . . . . . . . . 212
Bakterilerin Yapısı . . . . . . . . . . . . 212
Bakterilerin Üremesi . . . . . . . . . . 214
Bakterilerin Sınıflandırılması . . . . 215
Bakterilerin Biyolojik ve Ekonomik
Önemi ile İnsan Sağlığı Üzerine
Etkileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Arkeler Âlemi . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Okuma Metni . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Etkinlikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Test 1, 2 ve 3 . . . . . . . . . . . . . . . 231
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . 237
Bölüm Cevap Anahtarı. . . . . . . . . 240
Ökaryot Canlılar ve Virüsler . . . . . . 243
Protista Âlemi. . . . . . . . . . . . . . . . 243
Kamçılılar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Kök Ayaklılar . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Silliler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Sporlular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Algler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Cıvık Mantarlar . . . . . . . . . . . . . . 246
Protistaların Biyolojik ve Ekonomik
Önemi ile İnsan Sağlığı Üzerine
Etkileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Mantarlar Âlemi . . . . . . . . . . . . . . 247
Mantarların Biyolojik ve Ekonomik
Önemi ile İnsan Sağlığı Üzerine
Etkileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Okuma Metni . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Sayfa No
Bitkiler Âlemi . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Bitkilerin Sınıflandırılması . . . . . . 250
Damarsız Tohumsuz Bitkiler . . . . 250
Damarlı Tohumsuz Bitkiler . . . . . 250
Damarlı Tohumlu Bitkiler . . . . . . . 251
Açık Tohumlu Bitkiler . . . . . . . . . 251
Kapalı Tohumlu Bitkiler . . . . . . . . 251
Bitkilerin Biyolojik ve Ekonomik
Önemi ile İnsan Sağlığı Üzerine
Etkileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Hayvanlar Âlemi. . . . . . . . . . . . . . 253
Omurgasız Hayvanlar . . . . . . . . . 253
Süngerler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Sölenterler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Solucanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Yumuşakçalar . . . . . . . . . . . . . . . 256
Eklem Bacaklılar . . . . . . . . . . . . . 257
Derisi Dikenliler . . . . . . . . . . . . . . 259
İlkel Kordalılar . . . . . . . . . . . . . . . 260
Omurgalılar . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Balıklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Amphibiler (İki Yaşamlılar) . . . . . . 261
Sürüngenler . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Kuşlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Memeliler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Hayvanların Biyolojik ve Ekonomik
Önemi İle İnsan Sağlığı Üzerine
Etkileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Virüsler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Virüslerin Çoğalması . . . . . . . . . . 265
Virüslerin İnsanlarda Neden
Olduğu Hastalıklar . . . . . . . . . . . . 267
AIDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Grip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Herpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Kuduz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Hepatit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Etkinlikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Test 1 ve 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Yazılıya Hazırlık Soruları . . . . . . . 279
Bölüm Cevap Anahtarı. . . . . . . . . 284
CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE
HÜCRE
Atom nasıl kimyanın temelini oluşturursa, hücre de biyolojinin temel birimidir. Bütün
organizmalar hücrelerden yapılmıştır. Biyolojik organizasyonlarda yaşayan en küçük
madde birlikteliği hücredir. Bakteriler ve arkebakteriler tek hücreli organizmalar halinde
varlıklarını sürdürürler. Bitkiler ve hayvanların dahil olduğu daha karmaşık organizmalar
ise çok hücrelidirler. Bu canlılar kendi başına uzun süre varlıklarını sürdüremeyen, özelleşmiş hücre tiplerinden oluşurlar. Bununla birlikte, dokular ve organlar şeklinde daha üst
organizasyon düzeyinde düzenlenmiş olsalarda, hücreler organizmanın temel yapısal ve
işlevsel birimleridir. Siz bu cümleyi okurken, kas hücrelerinizin kasılması, gözlerinizi hareket ettirir. Sayfayı çevirmeye karar verdiğinizde ise sinir hücreleriniz bu kararı beyninizden elinizdeki kas hücrelerinize aktarır. Başka bir deyişle organizmadaki tüm faaliyetler
hücresel düzeyde gerçekleşmektedir. Bu bölümde hücrenin mikroskobik dünyasında kısa
bir yolculuk yaparak, hücrenin yapı ve fonksiyonlarını öğrenmeye çalışacağız.
Robert Hooke basit bir mikroskobu kullanarak
gözlemlediği şişe mantarı kesitini yukarıdaki gibi
çizmiştir.
Hücrenin Keşfi ve Hücre Teorisi
Biyolojinin gelişimi, insan duyularını yeni sınırlara genişleten araçların icadıyla paralellik taşır. Hücrelerin keşfi ve bunlar üzerinde yapılan ilk çalışmalar 17. yüzyılda mikroskobun icadı ve geliştirilmesi ile mümkün olmuştur. Çeşitli tiplerdeki mikroskoplar halen
hücre araştırmalarının ayrılmaz parçalarıdır.
(b)
(a)
(a) Işık mikroskobu (b) bu mikroskopta görüntülenmiş bir çiçeğin fotoğrafı
Hücre keşfi İngiliz bilim adamı Robert Hooke tarafından 1665 yılında gerçekleştirilmiştir. Robert Hooke şişe mantarından aldığı kesiti, mikroskopta incelemiş ve boş odacıklar şeklinde gördüğü yapılara hücre adını vermiştir. 1674 yılında, Anton Van
Leewenhoek tek mercekli bir mikroskopla su içindeki tek hücreli ve hareketli organizmaları gözlemlemiştir.
1831 yılında Robert Brown mikroskopla incelediği bitki hücrelerinin ortasında bulunan küçük ve yoğun yapıdaki dairesel bölgeye çekirdek adını vermiştir. Fakat o dönemlerde çekirdeğin yapı ve görevleri tam olarak anlaşılamamıştır. 1838 yılında Matthias
Schleiden bitkilerin, ertesi yılda Theodor Schwann hayvanların hücrelerden oluştuğunu
belirlemiştir. Böylece "bütün canlıların hücrelerden oluştuğu" anlaşılarak hücre teorisinin
temeli atılmıştır. 1858 yılında Rudolph Wirchow'un katkılarıyla günümüzdeki hücre teorisi ortaya çıkmıştır. Bu teoriye göre;
➢ Bütün canlılar, bir ya da birçok hücreden oluşmuştur.
➢ Hücreler, canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimidir.
➢ Hücreler, daha önce var olan bir hücrenin bölünmesi ile oluşur.
b
a
Taramalı elektron mikroskobu (scanning electron
microscope–SEM): (a) Taramalı elektron mikroskobu, özellikle yüzey ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır. (b) Tek hücreli bir yeşil alg
Staurastrumʼun taramalı elektron mikroskobuyla
elde edilmiş görüntüsü.
Hücrelerin incelenmesinde ilk olarak ışık mikroskobu kullanılmıştır. Görünür ışık,
önce örnekten, daha sonrada cam merceklerden geçer. Merceklerin ışığı kırmasıyla örneğin görüntüsü büyütülmüş olarak göze gelir. Işık mikroskopları objenin gerçek boyutunu
yaklaşık 1000 kez büyütebilir. Bu nedenle ışık mikroskobu ile hücreler gözlenebilmiş;
fakat çok küçük yapıda olan organeller tam olarak incelenememiştir.
Bu nedenle hücrenin keşfi 17. yüzyılda olmasına rağmen, hücre coğrafyası 1950'lere
kadar büyük ölçüde haritalanamamıştır. Hücre biyolojisi 1950'li yıllarda elektron mikroskobun kullanıma girmesiyle hızla ilerlemiştir. Elektron mikroskobunda ışık dalgaları
yerine elektronlardan yararlanılmış, mercek yerine de manyetik alanlar kullanılmıştır. Böylece görüntü birkaç milyon defa büyütülerek ışık mikroskobu ile görülemeyen yapılar incelenebilmiştir. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve transmisyon elektron mikroskobu
(TEM) olmak üzere iki çeşit elektron mikroskobu bulunur.
135
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
I. HÜCRE ZARI VE MADDE GEÇİŞİ
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
10 m
‹nsan›n boyu
Baz› sinir
ve kas
hücrelerinin
uzunlu€u
0.1 m
Tavuk yumurtas›
Ç›plak göz
1m
1 cm
Kurba€a yumurtas›
1 mm
100 μm
Bitki ve birçok
hayvan hücresi
10 μm
Çekirdek
Ifl›k mikroskobu
(a) Transmisyon elektron mikroskobu (TEM)
Bakteriler
(b) Transmisyon elektron mikroskobu ile görüntülenmiş bir ince kesitin fotoğrafı
100 nm
Mitokondri
En küçük bakteriler
Virüsler
Ribozomlar
10 nm
Elektron mikroskobu
1 μm
Proteinler
Elektron kayna€›
Yo€unlaflt›r›c› mercek
Lipidler
1 nm
Küçük moleküller
Örnek
Objektif merce€i
0.1 nm
Atomlar
Ölçüler
1 santimetre(cm) = 10 –2 metre (m) = 0.4 inc
1 milimetre (mm) = 10 –3 m
1 mikrometre (μm) = 10 –3 mm = 10 –6 m
Görüntüleme ekran›
Projektör merce€i
(c) Transmisyon elektron mikroskobunun basitleştirilmiş şeması
136
1 nanometre (nm) = 10 –3 μm = 10 –9 m
Hücre boyutlarının ölçeği: Birçok hücrenin (çizelgenin sarı kısmı) çapı 1 ile 100 μm
arasında olduğu için, sadece mikroskop altında görülebilir. Ölçeğin sol tarafındaki değerlerin logaritmik olarak verildiğine dikkat ediniz. Ölçeğin tepesindeki 10 mʼden başlayarak, aşağıya doğru inildikçe çap ya da uzunlukta on kat azalma olmaktadır.
Robert Hooke'ın mikroskobunda hücreler içi boş minik odacıklar şeklinde görülse
de, daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar hücrelerin yapılarına göre bir çok farklı kategoride incelenebilmesine olanak sağlamıştır.
Hidrofilik
bölge
Hücreler canlı türlerinde, hatta aynı bireyin farklı dokularında şekil ve büyüklük bakımından farklılık gösterebilir. Birçok hücre çok küçük olduğundan ancak mikroskopla görülebilir. Kuş yumurtaları ve bazı tek hücreli silliler ise çıplak gözle görülebilen hücrelere
sahiptirler. Sinir hücreleri ise 1 metreye varan uzunlukları ile boy bakımından en uzun
hücrelere örnek olarak verilebilir. Hücreler yapılarına göre prokaryot ve ökaryot hücre
olmak üzere ikiye ayrılır.
Hidrofobik
bölge
Hidrofilik
bölge
Fosfolipid
Prokaryotik sözcüğü Yunancada pro (önce) ve karyon (çekirdek) sözcüklerinden türetilmiştir. Bu hücrelerin çekirdek ve zarla çevrili organelleri yoktur. Bakteriler ve arkeler
prokaryot hücre yapısına sahiptir.
Proteinler
Plazma zar›n›n yap›s›.
Ökaryot hücreler çekirdek ve zarla çevrili organelleri olan hücrelerdir. Protistler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücrelerden oluşmuştur. Ökaryot hücreler hücre zarı,
sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç farklı kısımdan oluşur.
Hücre d›fl›
1. HÜCRE ZARI
Hücre zarı, canlı hücreyi cansız çevreden ayıran çok ince bir sınırdır. Bu yapı hücre
ile çevresi arasında hücre içi ve dışı trafiği denetler.
Hücre içi
Bilim adamları 1900'lü yıllardan itibaren hücre zarının yapısını açıklamaya çalışmışlardır. Fakat hücre zarı ile ilgili geçerli olan model S.J. Singer ve G. Nicholson tarafından ancak 1972 yılında oluşturulabilmiştir. Hareketli yapıda olan bu modele akıcı
mozaik zar modeli adı verilmiştir.
Elektron mikroskobunda alyuvar hücresinin
plazma zarı açık renkli bir bant ile birbirinden ayrılmış bir çift koyu bant şeklinde görülmektedir.
Karbonhidrat
HÜCRE–DIfiI
SIVI
Glikoprotein
Glikolipid
Hücre
iskeletinin
filamentleri
Kolesterol
Yüzey
proteini
İç
protein
S‹TOPLAZMA
Akıcı mozaik zar modeli
137
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Hücre Yapısı
Karbonhidrat yan zinciri
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
(a)
(b)
Tafl›ma: (a) Zar› boydan
boya kateden bir protein
belirli bir çözünen için
seçici olan hidrofilik bir
kanal oluflturur. (b) Baz›
tafl›y›c› proteinler,
bileflikleri zardan aktif
olarak pompalamak için
enerji kayna€› olarak
ATP ATP'yi hidroliz eder.
Enzimatik aktivite: Zar
içine yerleflmifl olan bir
protein, aktif bölgesi
komflu çözelti içindeki
bilefliklere dönük olan bir
enzim olabilir. Baz›
hallerde zardaki çeflitli
enzimler, bir metabolik
yolun ard›fl›k
basamaklar›n› yürütmek
üzere bir arada bulunurlar.
Sinyal iletimi: Bir zar
proteini örne€in hormon
gibi bir kimyasal
habercinin biçimine uyan
özgül bir ba€lanma
bölgesine sahip olabilir.
D›fl haberci (sinyal)
proteinde konformasyon
de€iflikli€ine neden olur.
Mesaj bu yolla hücre
içine aktar›l›r.
Hücre zarı protein, karbonhidrat ve lipit moleküllerinden meydana gelmiştir. Karbonhidratlarda önemli olmakla birlikte, zarların asıl bileşenleri lipitler ve proteinlerdir. Birçok zarda en fazla bulunan lipitler, fosfolipitlerdir. Bu modele göre fosfolipitler iki sıralı
olup hareket halindedir. Fosfolipitlerin hidrofilik (suyu seven) baş kısımları suyla temas
ederken, hidrofobik (suyu sevmeyen) kuyruk kısımları suya temas etmez. Bu nedenle iki
fosfolipit tabakası arasında su bulunmaz.
Zardaki proteinler yüzeysel ve iç proteinler olmak üzere iki gruba ayrılır. İç proteinlerde bulunan kanallar hücrenin madde alış verişinde görev yapar. Karbonhidratlar proteinlere bağlanarak glikoproteinleri, lipitlere bağlanarak glikolipitleri oluşturur.
UYARI
Glikoproteinler hücrelerin birbirini tanımasında, hücre zarının seçici geçirgenliğinde ve hormonların tanınarak hücreye alınmasında görev alır.
Zardaki glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin farklı dağılımı ve sayısı hücrenin özgüllüğünü sağlar. Bu nedenle farklı canlıların hücre zarları farklı yapıda olduğu gibi, aynı
canlının farklı dokularında bulunan hücrelerin zarları da farklı yapıda olabilir. Örneğin hipofiz bezinin ürettiği tiroit uyarıcı hormon (TSH), kanla tüm vücuda dağıldığı halde sadece
tiroit bezindeki hücrelerin zarları tarafından tanınıp hücre içine alınır.
Hücre zarı canlı ve seçici geçirgendir. Bu özellikten dolayı bazı moleküller hücre
zarından geçebilirken, bazı moleküller geçemez. Böylece hücrede madde alış verişi denetlenmiş olur. Hücre zarından;
➢ Küçük moleküller büyük moleküllere göre,
Hücreler aras› ba€lant›:
Komflu hücrelerin zar
proteinleri çeflitli
ba€lant› tipleriyle
birbirlerine
tutunabilirler.
➢ Nötr maddeler iyonlara göre,
➢ Negatif iyonlar pozitif iyonlara göre,
➢ Yağda çözünen maddeler (A, D, E, K vitaminleri), çözünmeyenlere göre (B, C
vitaminleri),
➢ Yağı çözen maddeler (Alkol, eter, kloroform vb.) çözmeyenlere göre daha kolay
geçer.
Hücrelerin birbirlerini
tan›mas›: Baz›
glikoproteinler (k›sa
fleker zincirleri içeren
proteinler) di€er
hücreler taraf›ndan
tan›nan kimlik etiketleri
gibi görev yaparlar.
Hücre iskeleti ve hücre
d›fl› matrikse (HDM)
ba€lanma:
Mikrofilamentler ya da
di€er hücre iskeleti
elemanlar› zar
proteinlerine
ba€lanabilirler. Bu ifllev
hücre biçimini korur ve
çeflitli zar proteinlerini
yerinde sabitler. HDM'e
tutunan proteinler
hücre-içi ve hücre-d›fl›
de€ifliklikleri eflgüdümlü
hale getirirler.
Zar proteinlerinin bazı işlevleri
138
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarında yer alan protein moleküllerinin işlevlerinden biri değildir?
A) Hücre için özgül olan hormonlara cevap verme
B) ATP sentezleme
C) Hücre içine alınacak maddeleri seçme
D) Diğer hücreler ile ilişki kurma
E) Komşu hücreleri tanıma
2006-ÖSS Fen1
İnsan hücrelerinde ATP sitoplazma ya da mitokondrilerde üretilir.
Hücre zarındaki proteinler ATP sentezinde görev almazlar.
Yanıt B
Bitki, mantar ve bakteri hücrelerinde bulunur. Bu canlıların hücre duvarları farklı yapıdadır. Bitki hücrelerinin çeperi selüloz, mantarların kitin, bakterilerin ise protein ve karbonhidrat moleküllerinden meydana gelmiştir.
Bitkilerin hücre çeperi cansız olup, seçici geçirgen özellik göstermez. Çeper üzerinde hücreler arasında madde alış verişine olanak sağlayan geçit (plazmodesma) adı
verilen bölgeler bulunur. Çeper bitki hücresini korur, ona biçim verir ve aşırı su almasını
engeller.
Birincil duvar
HÜCRE 1
‹kincil duvar›n
üç tabakas›
Bitki hücre
duvarlar›
Orta lamel
Koful
Plazmodesma
Sitozol
Plazma zar›
HÜCRE 2
Hücre
duvarı
Bitki hücre duvarları
Zar proteinleri
+
Fare hücresi
1 saat
sonra
proteinler
kar›fl›r
‹nsan hücresi
Hibrit hücre
Zar proteinlerinin sürüklendiğini gösteren kanıt.
Araştırmacılar bir insan hücresi ile bir fare hücresini kaynaştırdıklarında, iki türe ait zar proteinlerinin hibrit hücrenin zarında tamamen karışık
hale gelmesi, bir saatten az bir sürede gerçekleşir.
Bitkisel bir hücreye ait olan plazma zarı,
I. seçici geçirgen özellikte olma,
II. yapısında karbonhidrat bulundurma,
III. canlılık özelliği gösterme
özelliklerinden hangileri ile hücre çeperinden ayrılır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Bitkisel hücrelerin çeperi selüloz yapılıdır. Fakat ölü bir yapı olduğundan seçici geçirgen özellik göstermez.
Yanıt C
139
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
2. HÜCRE DUVARI (Hücre Çeperi)
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
3. HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ
Hücreler ve bulundukları ortam arasında sürekli bir madde alış verişi vardır. Hücre
ihtiyacı olan maddeleri ortamdan alırken, metabolizma sonucu oluşturduğu atık ürünleri
de dış ortama verir. Bu düzenlemeyi hücre zarı sağlar.
Boya molekülleri
Zar (enine kesit)
Hücre zarından küçük moleküllerin geçişi hücrenin enerji (ATP) kullanıp kullanmamasına göre pasif ve aktif taşıma olarak iki şekilde gerçekleşir. Büyük moleküllerin hücre
içine ya da hücre dışına geçişleri ise endositoz ve ekzositoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.
SU
Hücre zar›ndan madde tafl›n›m›
Küçük moleküllerin
tafl›n›m›
Pasif taflıma
Difüzyon
Aktif taflıma
Büyük moleküllerin
tafl›n›m›
Endositoz
Ekzositoz
Ozmoz
A– PASİF TAŞIMA
Her molekülün kendine ait bir kinetik (hareket) enerjisi vardır. Bundan dolayı moleküller sürekli hareket halindedir. Bir molekülün çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama kendine ait kinetik enerjisini kullanarak geçmesine pasif taşıma denir.
UYARI
Pasif taşımada ATP kullanılmadığından, canlı ve cansız tüm hücrelerde gerçekleşebilir.
Pasif taşıma difüzyon ve ozmoz olmak üzere iki farklı biçimde gerçekleşir.
Bir çözünenin difüzyonu: Boya molekülleri yoğunluğunun çok olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru geçer. Böylece iki taraftaki
yoğunluklar eşitlenir.
1– Difüzyon
Molekül ya da iyonların çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama kendiliğinden geçmesine denir. Difüzyona olanak sağlayan kuvvet yoğunluk farkı olduğundan, geçiş yoğunluklar eşitleninceye kadar devam eder. Parfüm kokusunun oda içinde dağılması ve
suya damlatılan kırmızı bir boyanın suya yayılması difüzyona örnek olarak verilebilir.
140
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Su
molekülü
Boya
molekülü
Kırmızı boyanın su içinde difüzyonu
Birçok maddenin hücrelerimize giriş çıkışı difüzyon ile gerçekleşir. Örneğin kanda çözünmüş olarak bulunan oksijen moleküllerinin doku hücrelerimize geçmesi, doku hücrelerimizde solunum sonucu oluşan karbondioksit moleküllerinin ise kana geçmesi difüzyon
ile olur.
Moleküllerin difüzyon hızını etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler şöyle sıralanabilir:
➢ Molekülün büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı azalır.
➢ Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artar.
➢ Ortam sıcaklığı arttıkça moleküllerin kinetik enerjisi arttığından difüzyon hızı
artar.
➢ Difüzyon yüzeyinin artması, difüzyon hızını artırır.
Hücrelerimizde difüzyon basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olmak üzere
iki şekilde gerçekleşir.
Hücre dışı
İki çözünenin difüzyonu
Çok
yoğun
Basit Difüzyon: Moleküllerin çok
yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama, taşıyıcı bir proteine ihtiyaç duyulmadan kendiliğinden geçmesine denir.
Oksijen, karbondioksit ve alkol gibi maddeler yağda kolay çözündükleri için hücre zarından basit difüzyon ile geçebilirler.
Hücre
zarı
Az
yoğun
Hücre içi
141
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Kolaylaştırılmış Difüzyon: Bazı maddeler hücre zarındaki fosfolipit tabakasından
geçemezler. Bu maddelerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama,
hücre zarındaki taşıyıcı proteinler aracılığı ile taşınmasına kolaylaştırılmış difüzyon adı verilir. Glikoz, fruktoz, galaktoz ve amino asit gibi monomerler hücre zarından kolaylaştırılmış difüzyon ile geçer.
Taşınacak maddeler enzimler yardımıyla taşıyıcı proteinlere bağlanır. Bunun sonucunda taşıyıcı protein şekil değişikliğine uğrar ve
maddenin zarın diğer tarafına geçmesini sağlar.
Zardaki taşıyıcı proteinler taşınacak moleküle özgüdür. Örneğin glikozun taşınmasını sağlayan taşıyıcı protein, bu molekülün izomeri olan fruktozu
taşıyamaz.
UYARI
Kolaylaştırılmış difüzyonda moleküller çok yoğun ortamdan, az yoğun
ortama ATP harcanması olmadan taşınır.
2– Ozmoz
(a) Taflıyıcı protein (mor), su moleküllerinin ya da
çözünen özel bir maddenin geçiflini
sa€layan bir kanal oluflturur.
(b) Taşıyıcı protein iki ayrı şekil kazanır.
Proteinin biçim değiştirmesi sonucunda,
çözünen madde zardan geçirilir. Protein
çözüneni her iki yöne de aktarabilir. Net
hareket, çok yoğun ortamdan az yoğun
ortama doğrudur.
Kolaylaştırılmış difüzyon modelleri
Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yarı geçirgen bir
zar üzerinden geçişine ozmoz denir. Ozmoz olayını anlayabilmek için yoğunluk kavramını bilmemiz gerekir. Bir maddenin yoğunluğu, birim hacimde bulunan çözelti içindeki
madde miktarıdır. Biyolojik sistemlerde çözücü olarak genelde su kullanılır. Çözünen
madde (glikoz, tuz gibi) çok olması durumunda ortam çok yoğun, az olması durumunda
ise az yoğun olur. Bu nedenle yoğun çözeltilerde su oranı az, az yoğun çözeltilerde ise
su oranı fazladır.
Yandaki düzenekte B kolunda sükroz
yoğun, birim hacimdeki su miktarı ise azdır. A
kolunda sükroz az yoğun, birim hacimdeki su
miktarı ise çoktur. Doğal olarak yoğunluk farkının
dengelenmesi gerekir. Sükroz seçici geçirgen
zardan geçemeyecek kadar büyük olduğundan
su molekülleri, sükrozun çok, suyun az olduğu B
koluna seçici geçirgen zar üzerinden geçerler. Bu
olaya ozmoz adı verilir. Böylece iki çözelti arasındaki yoğunluk farkı azalır.
Hipertonik
çözelti
Sükroz
H2O
A
B
A
B
Seçici geçirgen zar
Hücreler bulundukları ortamın yoğunluğuna göre su alır ya da verirler. Bu olayı anlayabilmek için çözelti çeşitlerini bilmemiz gerekir. Yoğunluğu hücre yoğunluğuna eşit
olan çözeltiye izotonik (iso "aynı" demektir) çözelti denir. İnsan hücreleri için % 0,9 NaCl
(sodyum klorür) çözeltisi izotonik bir ortamdır. Yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan
çözeltiye hipertonik (hyper "çok" demektir) çözelti denir. Yoğunluğu hücre yoğunluğundan az olan çözeltiye hipotonik (hypo "az" demektir) çözelti denir.
% 0,2 tuz
% 0,2 tuz
‹zotonik çözelti
142
Hipotonik
çözelti
% 0,2 tuz
% 0,3 tuz
Hipertonik çözelti
% 0,2 tuz
% 0,1 tuz
Hipotonik çözelti
Ozmoz sonucu hücrelerde plazmoliz ve deplazmoliz olayları gerçekleşir.
Hipertonik çözelti
H2O
Plazmolize u€ram›fl
Bitki hücresi
Plazmoliz: Hipertonik ortama konulan hücrenin su kaybederek büzülmesine denir.
Plazmolize uğrayan bitki hücrelerinde hücre zarı hücre çeperinden uzaklaşır.
Hücre
zarı
Hücre
duvarı
H2O
Hücre
zarı
H2O
H2O
Bitki hücresi
Hayvan hücresi
Plazmolize u€ram›fl
Plazmolize uğramış bir bitki
Hipertonik ortama konulan bitki ve hayvan hücreleri plazmolize uğrar
Hipertonik ortama konulan bitki ve hayvan hücreleri su kaybederek büzülür.
Hayvan hücresi
‹zotonik çözelti
H2O
H2O
Deplazmoliz: Plazmolize uğramış hücre, hipotonik bir ortama konulursa su alarak
eski haline döner. Bu olaya deplazmoliz denir. Bitki hücrelerinde deplazmoliz sırasında
hücre zarı, hücre duvarına yaklaşır.
Hücre
zarı
Normal
Hücre
duvarı
Bitki hücresi
H2O
H2O
Hücre
zarı
H2O
H2O
Bitki hücresi
Hayvan hücresi
Normal
Deplazmolize uğramış bir bitki
İzotonik ortamdaki bitki ve hayvan hücrelerinde
su yoğunluğu değişmez.
Hayvan hücresi
Hipotonik çözelti
H2O
Parçalanm›fl
Bitki hücresi
H2O
Hipotonik ortama konulan bitki ve hayvan hücresi su alarak eski haline döner.
Hücrelerde plazmoliz ve deplazmoliz olayları gerçekleşirken, ozmotik basınç ve turgor basıncı ortaya çıkar.
Turgor Basıncı: Hücre içindeki suyun hücre zarına yaptığı basınca turgor basıncı
denir. Hayvan hücresinde turgor basıncı hücre için zararlı olabilir. Örneğin hipotonik ortamda bekletilen alyuvar hücreleri su alarak şişer. Hücre duvarı olmadığı için, bir süre
sonra hücre zarı bu basınca dayanamaz ve patlar. Bu olaya hemoliz denir.
Hipotonik ortama konulan bitki hücreleri su alır. Hücre içine aşırı derecede su girmesi
sonucunda, koful büyür ve sitoplazmayı hücre duvarına doğru iter. Bitkilerdeki turgor basıncı:
➢ Stomaların açılıp kapanması,
➢ Otsu bitkilerin dik durması,
➢ Böcekçil bitkilerde nasti hareketinin gerçekleşmesi
gibi olayların meydana gelmesini sağlar.
Turgor
UYARI
Hipotonik ortama konulan hayvan hücresi parçalanırken, bitki hücresi turgor durumuna geçer.
Hücredeki su miktarı ile turgor basıncı doğru orantılı olarak değişir.
143
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Hayvan hücresi
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Hücre
zarı
Hücre
duvarı
Hücre
zarı
H2O
H2O
Bitki hücresi
Hemolize uğramış
bir hayvan hücresi
Çevreleri ile ozmoz dengesindeki elodea
bitkisinin yaprak hücreleri
Hipotonik ortamda bekletilen hayvan hücreleri hemoliz olurken, bitki hücreleri turgor durumuna geçer.
Ozmotik Basınç: Hücre içindeki çözünmüş maddelerin oluşturduğu su alma isteğine denir. Hücrenin sitoplazmasında bulunan çeşitli şekerler, organik ve inorganik tuzlar ozmotik basınç oluşturarak hücrenin dış ortamdan su almasını sağlar.
UYARI
Hipertonik ortama konulan elodea
hücreleri su kaybettiğinde, hücre zarı
oklar yönünde hücre duvarından
uzaklaşır.
hücre duvar›
Hücre içindeki madde yoğunluğu ile hücrenin ozmotik basıncı doğru
orantılıdır.
Ozmotik basınç bitki ve hayvan hücrelerinin madde alış verişinde etkilidir. Bitkiler
topraktaki suyu kök ozmotik basınçları sayesinde alırlar. Kurak bölge bitkileri, kök ozmotik basınçlarının yüksek olması sayesinde ortamda az miktarda bulunan suyu kökleri ile
emebilirler.
H2O
Hücrelerde ozmotik basınç ile turgor basıncı ters orantılı olarak değişir. Ozmotik basınç ile turgor basınç arasındaki fark emme kuvveti olarak adlandırılır.
Emme kuvveti = Ozmotik basınç - Turgor basıncı
koful
Hipertonik ortama konulan bir bitki hücresinde,
hücre zar›
I. hücre zarının, hücre duvarından uzaklaşması,
II. su kaybına bağlı olarak turgor basıncının azalması,
III. hücre yoğunluğunun artması
değişimlerinden hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız II
D) II ve III
Bitkilerdeki plazmoliz olayının
şematik gösterimi
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Hipertonik ortama konulan bitki hücresi su kaybedeceğinden
hücre zarı, hücre duvarından uzaklaşır, turgor basıncı azalır ve
hücrenin yoğunluğu artar.
Yanıt E
144
Doku s›v›s›
Hücre zar›
ATP
ADP + P
E
F
N
N hücredeki normal su yoğunluğunu
gösterdiğine göre verilen zaman dilimlerinde hücrenin bulunduğu çözelti
çeşitleri
aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
t1
M
M
Hücredeki
su yo€unlu€u
Sitoplazma
MT
T
M maddesinin aktif taşıma ile hücre içine alınması. Şemadaki T, taşıyıcı proteini; E ve F ise
taşıma olayında kullanılan enzimleri göstermektedir. Taşıma sırasında ATP harcanır.
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Bir hayvan hücresinin su yoğunluğunun zamana bağlı değişimi yandaki
grafikte gösterilmiştir.
t2
t2
t1
t3
Zaman
t3
A)
Hipotonik
İzotonik
Hipertonik
B)
Hipertonik
Hipotonik
İzotonik
C)
Hipotonik
Hipertonik
İzotonik
D)
İzotonik
Hipotonik
Hipertonik
E)
Hipertonik
İzotonik
Hipotonik
İlgili hücre t1'de su kaybettiğine göre hipertonik, t2'de su aldığına
göre hipotonik ortamdadır. Hücre t3'de izotonik ortamda bulunduğu
için su yoğunluğu değişmemiştir.
Yanıt B
B– AKTİF TAŞIMA
Bir maddenin yoğunluğunun düşük olduğu ortamdan, yüksek olduğu ortama doğru
ATP harcanarak taşınmasına denir. Bu olay sırasında hücre zarındaki enzimler ve taşıyıcı proteinler görev yapar.
Az yoğun
Hücre zarı
Çok yoğun
Aktif taşımada taşınacak madde zarın bir tarafında protein yapılı taşıyıcıya bağlanır.
ATP' den sağlanan enerji ile taşıyıcı proteinde şekil değişikliği olur. Bu şekilde zarı geçen
madde az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru taşınmış olur.
Aktif taşımada enerji harcanır. Bu nedenle enerji yetersizliğinden aktif taşıma durur,
pasif taşıma devam eder. Hücre içi ve dışı arasında yoğunluk farkı ortadan kalkar ve hücrenin faaliyetleri durur.
145
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Aktif taşımaya en güzel örnek çeşitli hayvan hücrelerinin zarında bulunan
sodyum – potasyum pompası dır. Normal şartlarda sodyum (Na+) hücre dışında,
potasyum (K+) da hücre içinde daha yoğundur.
1 Sitoplazmada Na+ zarda kendine
özgü olan proteine bağlanır.
2 ATP’den sağlanan enerji ile, taşıyıcı
protein şekil değişikliğine uğrar.
Na+
Na+
Na+
HÜCRE-DIfiI
SIVI
Pi
Na+
ATP
Na+
6 Serbest kalan K+
hücre içine girer.
Na+ bölgeleri tekrar
açık hale gelir ve
döngü yeniden
başlar.
Na+
ADP
Na+
Na+
Na+
Pi
Pi
3 Şekil değiştiren
taşıyıcı protein Na+’u
dışarı atar ve hücre
dışındaki K+’a
bağlanır.
S‹TOPLAZMA
K+
K+
Pi
Pi
K+
K+
K+
K+
5 Fosfatını kaybeden
taşıyıcı protein başlangıçtaki şekline döner.
4 K+'un bağlanması fosfat
grubunun ayrılmasını
tetikler.
Sodyum-potasyum pompası: Bu taşıma sistemi, iyonları yoğunluk farkının ters yönünde pompalar. Her pompalama döngüsünde,
pompa iki farklı şekil arasında gidip gelir. Her döngüde hücre içine pompalanan iki adet K+ iyonuna karşılık, hücre dışına üç tane
Na+ iyonu aktarılır. Taşıyıcı proteinin ATP tarafından fosforile edilmesi, şekil değişikliklerine güç sağlar (Fosforilasyon sırasında
ATP’den proteine bir adet fosfat grubu aktarılır).
UYARI
Aktif taşımanın mekanizması kolaylaştırılmış difüzyona benzer. Fakat
ATP harcanımı ve moleküllerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama
taşınması ile kolaylaştırılmış difüzyondan farklılık gösterir.
Aktif taşıma,
I. monomer maddelerin taşınımı,
II. madde taşınımı sırasında ATP harcanımı,
III. moleküllerin çok yoğun olduğu tarafa doğru geçmesi,
IV. madde taşınımı sırasında enzim kullanımı
özelliklerinden hangileri ile basit difüzyondan ayırt edilebilir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) II ve III
E) II, III ve IV
Basit difüzyon ve aktif taşıma için monomer maddelerin taşınımı
ortaktır. Basit difüzyonda ATP harcanmaz ve enzim kullanılmaz.
Ayrıca basit difüzyonda moleküller az yoğun oldukları tarafa doğru
hareket ederler.
Yanıt E
146
Pasif taşıma:
Moleküllerin çok yoğun olduğu
ortamdan az yoğun olduğu
ortama ATP harcanmadan
geçişidir.
Kolaylaştırılmış difüzyon:
Moleküllerin zardaki taşıyıcı proteinler
yardımıyla difüzyonudur.
ATP
Aktif taşıma:
Moleküllerin az yoğun oldukları ortamdan,
çok yoğun oldukları ortama taşıyıcı
proteinler yardımıyla geçişidir. Bu olayda
ATP harcanır ve enzim kullanılır. Sadece
canlı hücrelerde gerçekleşir.
Pasif ve aktif taşımanın karşılaştırılması
Çekirdek
Akyuvar
Bakteri
Belirli bir tür tatlı su alginde, yaşadığı ortamda bulunandan 1000
kat fazla K+ bulunmaktadır.
Bu tatlı su algi ile ilgili olarak;
I. K+ dengesini korumasında ATP harcanır.
II. K+ dengesini korumasında ilgili enzimler işlev görür.
III. Algin canlılığını kaybetmesiyle K+ difüzyona uğrar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve III
2002–ÖSS
Besin
kofulu
Tatlı su alginin sitoplazmasındaki K+ miktarının dış ortamdan 1000
kat fazla olabilmesi için, K+'u aktif taşıma ile hücreye alması gerekir. Aktif taşımada ATP harcanıp, enzim kullanılır. Eğer alg ölürse
ATP üretemez ve K+ difüzyonla hücre dışına çıkar.
Yanıt E
Akyuvarın gerçekleştirdiği fagositoz olayı
147
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Difüzyon:
Moleküllerin fosfolipit tabakası üzerinden
geçmesidir.
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
C– ENDOSİTOZ
Pasif ve aktif taşıma ile hücre, fosfolipit tabaka ya da porlardan geçebilen moleküllerin taşınımını sağlar. Protein ve polisakkarit gibi makromoleküllerin hücre zarından oluşan kofullar yardımıyla hücre içine alınmasına endositoz denir. Bu olay sırasında ATP
harcanır.
UYARI
Endositoz olayında hücre zarının bir kısmı kopup, koful oluşumuna katıldığı için hücrenin yüzey alanı azalır.
Endositoz hayvan hücrelerinde gerçekleşirken bitki hücrelerinde gerçekleşmez. Alınan maddenin katı ya da sıvı olmasına göre endositoz iki şekilde gerçekleşir.
Amibin yalancı
ayağı
Bakteri
a– Fagositoz:
Büyük moleküllü katı maddelerin hücre içine alınmasıdır. Katı madde, hücre zarından oluşan yalancı ayaklar ile sarılır. Daha sonra bu ayaklar birleşerek zardan kopar ve
besin kofulu olarak sitoplazmaya geçer. Besin kofulu, lizozomla birleşir ve koful içindeki
besin sindirilir. Oluşan monomerler difüzyonla sitoplazmaya geçerken, sindirilemeyen
atıklar ekzositoz ile hücre dışına atılır. Amip ve öglena gibi tek hücreli canlıların beslenme
şekli, akyuvarların mikropları yutması fagositoza örnek olarak verilebilir.
HÜCRE DIŞI
SIVI
SİTOPLAZMA
Yalancı
ayak
Besin kofulu
Bakteriyi fagositoz ile yutan bir amipin elektron
mikroskobundaki (TEM) görünümü
Besin ya da
başka bir partikül
Besin
kofulu
b– Pinositoz:
Büyük moleküllü sıvı maddelerin hücre içine alınması olayıdır. Sıvı moleküllerin zara
değmesiyle, hücre zarı içe doğru çökerek pinositoz cebini oluşturur. Sıvı moleküller bu
cebe dolar ve hücre zarının boğumlanmasıyla oluşan besin kofulu sitoplazmaya geçer ve
pinositik koful oluşur.
Endokrin bezler tarafından salgılanan birçok hormon pinositoz ile doku hücrelerine
girer. Bunun dışında bazı enzimlerin ve antikorların hücreye girişi de bu yöntemle gerçekleşir.
Küçük bir kan damarına ait bir hücrede gerçekleşen pinositoz olayının elektron mikroskobundaki (TEM) görünümü
HÜCRE DIŞI
SIVI
Hücre
zarı
SİTOPLAZMA
Pinositik
koful
Makromolekül
148
hücre d›fl›
ortam
Hücredeki makromoleküllerin hücre dışına atılması olayına ekzositoz denir. Bu olay
sırasında da ATP harcanır.
sitoplazma
ekzositoz
endositoz
Koful
kesecik
Endositoz ve ekzositoz olayları zıt yönlü gerçekleşir.
HÜCRE DIŞI
Ekzositozda hücre dışına atılmak istenen makromoleküller koful içinde hücre zarına taşınır. Koful zarı ile hücre zarı birleşir ve
oluşan açıklıktan makromoleküller hücre dışına gönderilir. Hücre içinde üretilen enzim ve
hormon gibi salgı maddeleri bu yöntemle
hücre dışına gönderilir.
Makro molekül
Sitoplazma
UYARI
Ekzositoz olayında, koful zarı hücre zarı ile birleştiğinden hücrenin
yüzey alanı artar.
Hücre zarından madde alış verişi ile ilgili olarak,
I. moleküllerin, derişimlerinin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama taşınması,
II. hücredeki büyük moleküllü atık maddelerin dışarı atılması,
III. difüzyonla alınamayacak kadar büyük moleküllerin hücre
içine alınması,
IV. suyun hipotonik ortamdan hücre içine geçmesi,
V. moleküllerin kolaylaştırılmış difüzyon ile hücre içine alınması
olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesi için ATP enerjisi kullanılır?
A) I ve V
B) II ve IV
D) I, III ve IV
C) I, II ve III
E) II, III ve V
2008–ÖSS (Fen1)
Verilen madde alış verişi biçimlerinden I. si aktif taşıma, II. si ekzositoz ve III. sü endositozdur. Bu olaylarda ATP harcanır. IV. ve
V. olaylar pasif taşıma olduğundan ATP harcanmaz.
Yanıt C
149
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
D– EKZOSİTOZ
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 1
Hücre Zarı ve Madde Geçişi
Boşluk Tamamlama
➢ geçit
➢ ozmoz
➢ plazmoliz
➢ ekzositoz
➢ deplazmoliz
➢ fagositoz
➢ pinositoz
➢ aktif taşıma
➢ emme kuvveti
➢ glikoprotein
➢ hipertonik
➢ seçici geçirgen
➢ hipotonik
➢ elektron
➢ hemoliz
➢ basit difüzyon
➢ fosfolipit
➢ turgor
➢ kolaylaştırılmış difüzyon
➢ ışık
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlar ile tamamlayınız.
1. Katı haldeki polimer besinlerin, hücre içine alınmasına ................................ denir.
2. ................................ ortama konulan bitki hücrelerinde plazma zarı hücre duvarından uzaklaşır.
3. Hücre zarı ............... ............... özelliğinden dolayı bazı moleküllerin geçişine izin verirken, bazı moleküllerin geçişine izin vermez.
4. ..................... ..................... küçük yapıdaki moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama, taşıyıcı bir protein kullanılmadan kendiliğinden geçmesidir.
5. Saf suya konulan bir alyuvar hücresinin su alarak patlamasına ................................ denir.
6. Bir hücrenin ozmotik basıncı ile turgor basıncı arasındaki farka ................... ................... denir.
7. Su kaybetmiş bir hücrenin, su alarak eski haline dönmesine ................................ denir.
8. ................................ mikroskobu ile birçok hücre gözlenebilir, fakat çok küçük yapıda olan organeller incelenemez.
9. Hücre zarında bulunan ................................ ler hücre zarının seçici geçirgenliği ve hücrelerin birbirini tanıması gibi bir çok olayda
görev alır.
10. İki çözelti karşılaştırıldığında, derişimi az olana ................................ çözelti denir.
11. Su moleküllerinin yarı geçirgen bir zar üzerinden difüzyonuna ................................ denir.
12. Moleküllerin kendine özgü bir proteine bağlanarak çok yoğun olduğu ortamdan, az yoğun olduğu ortama geçişine
................................ ................................ denir.
13. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki sıvı maddelerin hücre içine alınmasına ................................ adı verilir.
14. ................................ mikroskobu, taramalı ve transmisyon olmak üzere ikiye ayrılır.
15. Su alan bitki hücrelerinin ................................ basıncı artar.
16. Hücre duvarında, madde iletimine olanak sağlayan yapılara ................................ adı verilir.
17. ................................ ................................ moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun oldukları ortama ATP harcanarak
iletimine denir.
18. Hücrede sentezlenen hormon ve enzim gibi polimer moleküllerin hücre dışına salgılanmasına ................................ denir.
19. Hücre zarında çift sıralı ................................ tabakası bulunur.
150
Hücre Zarı ve Madde Geçişi
Doğru – Yanlış Soruları
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" harfi yazınız.
1. Ozmotik basıncı artan bir hücrenin turgor basıncı azalır.
2. Fagositoz ile besin alan bir amipin, hücre zarının yüzey alanı artar.
3. Elektron mikroskobu ile görülemeyen hücre organelleri, ışık mikroskobu ile görülebilir.
4. Plazmolize uğrayan hücre, hipertonik bir çözeltide bulunmaktadır.
5. Endositoz ve ekzositoz olaylarında ATP harcanmaz.
6. Hücre duvarında bulunan porlar seçici geçirgen özelliğe sahiptir.
7. Hücre zarından negatif iyonlar pozitif iyonlara göre daha hızlı geçer.
8. Pasif taşıma sırasında hücrenin içi ve dışı arasındaki yoğunluk farkı azalır.
9. Hücre zarındaki glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin farklı dağılım ve sayıda olması hücrenin özgüllüğünü sağlar.
10. Deplazmolize uğrayan bir hücrenin yoğunluğu artar.
11. Basit difüzyonda ATP harcanmazken, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanır.
12. İzotonik çözeltilerde, çözelti içindeki madde yoğunluğu hücrenin madde yoğunluğuna eşittir.
12. Canlılığını kaybeden bir hücrede aktif taşıma dururken, pasif taşıma devam edebilir.
14. Sıcaklığın artması ile moleküllerin kinetik enerjisi artacağından difüzyon hızı artar.
15. Hemoliz olayı bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşir.
16. Kurak bölge bitkilerinin kök ozmotik basıncı sulak bölge bitkilerine göre daha düşüktür.
17. Endositoz her zaman hücre içine doğru gerçekleşirken, aktif taşıma hücre içine ya da hücre dışına doğru gerçekleşebilir.
18. Yağda çözünen maddelerin, hücre zarından difüzyonu, çözünmeyen maddelere göre daha hızlıdır.
19. Hayvan hücrelerinde gerçekleşen plazmoliz ve deplazmoliz olayları, hücrede şekil değişikliğine neden olmaz.
20. Bitkilere ait hücre zarı canlı, hücre duvarı ise ölü bir yapıdır.
151
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 2
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 3
Hücre Zarı ve Madde Geçişi
Kavram Haritası
➢ Kolaylaştırılmış difüzyon
➢ Endositoz
➢ Difüzyon
➢ Aktif taşıma
➢ Pinositoz
➢ Ozmoz
➢ Fagositoz
➢ Pasif taşıma
➢ Basit difüzyon
➢ Ekzositoz
Tablodaki kelimeleri uygun yerlere yazarak kavram haritasını tamamlayınız.
...................................
...................................
Polimerlerin
taflınımı
Büyük moleküllü katı
maddelerin hücre
içine alınması
Polimerlerin hücre
içine alınması
...................................
...................................
Büyük moleküllü sıvı
maddelerin hücre
içine alınması
Polimerlerin hücre
dıflına atılması
HÜCREDE
MADDE
ALIfi VER‹fi‹
...................................
Moleküllerin taflıyıcı
protein kullanılmadan
az yo€un ortama geçmesi
...................................
Gazların ya da bir
çözeltideki çözünmüfl
maddelerin çok yo€un
ortamdan az yo€un
ortama geçifli
...................................
Küçük moleküllerin
yo€unlu€un az oldu€u
tarafa kendili€inden geçifli
Küçük moleküllerin
taflınımı
...................................
Suyun yarı geçirgen
bir zardan difüzyonu
...................................
Küçük moleküllerin
yo€unlu€un çok oldu€u
tarafa ATP harcanarak
taflınması
152
...................................
Moleküllerin taflıyıcı protein
yardımıyla az yo€un
ortama taflınması
Hücre Zarı ve Madde Geçişi
Yapılandırılmış Grid
Numaralandırılmış kutucuklarda hücre zarındaki taşıma biçimlerinden bazıları verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak
aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a)
1. Fagositoz
2. Aktif taşıma
3. Basit difüzyon
4. Ekzositoz
5. Kolaylaştırılmış difüzyon
6. Ozmoz
Sadece canlı hücrelerde gerçekleşebilen taşıma biçimleri hangi numaralarla gösterilmiştir?
b) Küçük moleküllerin hücre zarından geçmesini sağlayan taşıma biçimleri hangi numaralarla gösterilmiştir?
c)
Bitki hücrelerinde gerçekleşemeyen taşıma biçimi hangi numaralarla gösterilmiştir?
d) Hücre yüzey alanında artma ya da azalmaya neden olan taşıma biçimleri hangi numaralarla gösterilmiştir?
e)
Madde iletimi sırasında taşıyıcı protein kullanıldığı halde, ATP harcanmayan taşıma biçimi hangi numaralarla gösterilmiştir?
f)
Hücre zarı olmadan da gerçekleşebilen taşıma biçimi hangi numaralarla gösterilmiştir?
153
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 4
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 5
Hücre Zarı ve Madde Geçişi
Tanılayıcı dallanmış ağaç
Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru/Yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde bir soru verilmiştir. a ifadesinden başlayarak her Doğru ya da Yanlış cevabınıza göre çıkışlardan sadece birini işaretleyiniz.
Örneğin; a ifadesinin Doğru/Yanlış olduğu belirtilir. Doğru ise b ifadesine, yanlış ise c ifadesine ulaşılır. b ifadesinin Doğru/Yanlış olduğu
belirtilir. Doğru ise d ifadesine, yanlış ise e ifadesine ulaşılır. d ifadesinin Doğru/Yanlış olduğu belirtilir. Doğru ise 1. çıkışa, yanlış ise 2. çıkışa ulaşılır.
a
Hücre zarının akıcı mozaik zar
modeline göre, zarın yapısında
iki sıralı protein ve ortasında
lipitler bulunur.
D
Y
c
b
Hücre zarı sabit bir yapı
oldu€undan protein ve lipitlerin
yeri de€iflemez.
D
Y
D
d
e
f
Bazı proteinler
karbonhidratlarla birleflerek
glikoproteinleri oluflturur.
Hücre zarının yapısına en fazla
katılan lipit çeflidi steroitlerdir.
Nötr maddeler iyonlara, negatif
iyonlar pozitif iyonlara göre
hücre zarından daha kolay
geçer.
D
1. ç›k›fl
154
Hücre zarı seçici geçirgen özelli€e
sahiptir. Bu nedenle bazı
maddelerin geçifline izin vermez.
Y
2. ç›k›fl
D
3. ç›k›fl
Y
4. ç›k›fl
Y
g
D
5. ç›k›fl
Y
6. ç›k›fl
Ya€da çözünmeyen maddeler,
çözünenlere göre hücre
zarından daha kolay geçer.
D
7. ç›k›fl
Y
8. ç›k›fl
1.
5.
Hücre dışı
Sükroz
çözeltisi
+
Niflasta
‹yot
çözeltisi
Çok
yoğun
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
TEST–1
Hücre
zarı
P kolu
R kolu
Az
yoğun
Hücre içi
Ba€ırsak zarı
Yukarıda X molekülünün hücre zarından geçişi şematik olarak gösterilmiştir.
U şeklindeki borunun P ve R kolları bağırsak zarı ile ayrılmıştır.
Bu şemaya göre X maddesi ile ilgili,
P koluna iyot çözeltisi, R koluna sükroz çözeltisi ve nişasta konulup, bir süre beklenirse,
I. hücre zarından geçebilecek büyüklüktedir,
II. taşınımı sırasında ATP harcanmaz,
I. nişastanın P koluna geçmesi,
III. sitoplazmadaki miktarı artmaktadır
II. R kolunda sıvı renginin maviye dönüşmesi,
III. P ve R kolundaki sükroz yoğunluğunun eşitlenmesi,
yargılarından hangileri doğrudur?
IV. P kolundaki iyot yoğunluğunun azalması
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
durumlarından hangileri gerçekleşemez?
D) II ve III
E) I, II ve III
(İyot nişasta ayıracıdır ve nişasta taneciklerini maviye boyar.)
A) I ve II
2.
Aşağıdaki madde taşınımı şekillerinden hangisi tek yönlü
gerçekleşir?
A) Basit difüzyon
B) Fagositoz
D) Ozmoz
3.
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
C) Aktif taşıma
E) Kolaylaştırılmış difüzyon
6.
İzotonik ortamda bulunan bir hücre, t1 anında hipotonik bir ortama bırakılıyor.
Buna göre, bu hücredeki su yoğunluğunun zamana göre
değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
Hücre zarında bulunan proteinler,
I. madde taşınımı,
A)
II. ATP üretimi,
Hücrenin
su yo€unlu€u
B)
Hücrenin
su yo€unlu€u
III. hücreler arası iletişim
olaylarından hangilerinde görev alırlar?
A) Yalnız I
D) II ve III
4.
B) I ve II
Zaman
t1
C) I ve III
C)
E) I, II ve III
Hücrenin
su yo€unlu€u
Pasif taşıma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru
değildir?
D)
E)
B) Küçük moleküllerin taşınımını sağlar.
Zaman
Hücrenin
su yo€unlu€u
Zaman
t1
A) Tüm hücrelerde gerçekleşebilir.
t1
t1
Zaman
Hücrenin
su yo€unlu€u
C) Yoğunluk farkı, madde geçişine olanak sağlar.
D) Madde taşınımı sırasında ATP harcanır.
t1
E) Hücre içi ve dışına doğru olabilir.
1) E
2) B
3) C
4) D
5) B
6) A
Zaman
155
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
7.
Hücre zarı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
11.
A) Canlı olup, seçici geçirgen özellik gösterir.
N çözeltisi
M
hücresi
B) Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur.
20 dakika
C) Yapısına en fazla katılan yağ çeşidi steroitlerdir.
D) Bazı maddelerin geçişine izin vermez.
E) Yapısındaki glikoproteinler reseptör görevi yapar.
8.
Doku s›v›s›
Hücre zar›
N çözeltisinde 20 dakika bekletilen M hücresindeki değişim
yukarıda verilmiştir.
Buna göre;
Sitoplazma
I. N çözeltisi M hücresine göre hipertoniktir.
ATP
RT
II. M hücresinde plazmoliz olayı gerçekleşmiştir.
ADP + P
E
R
F
III. M hücresinin yoğunluğu artmıştır.
R
T
yargılarından hangileri doğrudur?
R : Tafl›nan madde
E ve F : Enzim
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Yukarıda verilen aktif taşıma şeması ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru değildir?
C) I ve III
E) I, II ve III
A) Hücre zarındaki taşıyıcı protein tekrar tekrar kullanılabilir.
B) Bu olay sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.
C) R maddesi zardan geçebilecek büyüklüktedir.
D) R maddesinin hücredeki yoğunluğu doku sıvısına göre
azdır.
12. Aşağıdaki moleküllerden hangisi difüzyon ile hücre zarından geçemez?
A) Potasyum
E) F enzimi R maddesinin taşıyıcı proteinden ayrılmasında
görev yapmıştır.
9.
B) Karbondioksit
D) Riboz
C) Glikojen
E) Yağ asiti
Difüzyon hızı
Yandaki grafikte bir hayvan
hücresindeki basit difüzyon hızının X faktörüne bağlı değişimi verilmiştir.
13. Hipotonik çözeltiye bırakılan bir hücrenin,
I. turgor basıncı,
II. hacmi,
III. ozmotik basıncı
Grafikte X yerine,
X
I. molekülün büyüklüğü,
değerlerinden hangilerinde artış görülür?
II. sıcaklık,
A) Yalnız II
III. yoğunluk farkı
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
değişkenlerinden hangileri yazılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
14. Tatlı sularda yaşayan paramesyum,
I. Solunum sonucu oluşan karbondioksitin hücre zarından
atılımı
10. Hayvan hücrelerinde madde taşınımını sağlayan,
I. pasif taşıma,
II. Polimer besinlerin fagositoz ile alınımı
II. aktif taşıma,
III. fagositoz
III. Sitoplazmasına göre yaşadığı ortamda az bulunan potasyumun hücreye alınımı
olaylarından hangileri bitki hücrelerinde gerçekleşmez?
olaylarından hangilerini gerçekleştirirken ATP harcar?
A) Yalnız I
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
156
C) I ve II
D) II ve III
E) II ve III
7) C
8) D
B) Yalnız III
9) E
10) B
11) E
12) C
13) C
C) I ve II
E) I, II ve III
14) D
1.
Aktif taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
4.
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
TEST–2
5 ml maltaz
enzimi
A) Polimer maddelerin taşınımını sağlar.
B) Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.
C) Enzim kullanılır, ATP harcanmaz.
D) Sadece hayvan hücrelerinde görülür.
P kolu
%10 luk
maltoz
çözeltisi
E) Taşıma sırasında yoğunluk farkı azalır.
2.
Basınç
R kolu
% 10 luk
maltoz
çözeltisi
25 °C
Ba€ırsak zarı
Ozmotik basınç
Turgor basıncı
Emme kuvveti
U şeklindeki borunun P ve R kolları bağırsak zarı ile ayrılmış
olup, her ikisinde de % 10'luk maltoz çözeltisi bulunmaktadır.
R koluna 5 ml maltaz enzimi ilave edilip bir süre bekleniyor.
Sitoplazmadaki
su % si
Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
Hipotonik ortama konulan bir hücrenin ozmotik basınç, turgor
basıncı ve emme kuvveti arasındaki ilişki yukarıdaki grafikte
gösterilmiştir.
A) P kolundaki maltoz miktarının sabit kalması
B) R kolunda glikoz moleküllerinin oluşması
C) R kolundan P koluna su geçmesi
Grafiğe göre;
D) P koluna, R kolundan glikoz geçişi
I. Hücrenin turgor basıncı arttıkça, emme kuvveti azalır.
E) R kolundaki maltaz miktarının sabit kalması
II. Sitoplazmadaki su % si arttıkça, hücrenin ozmotik basıncı
da artar.
III. Turgor basıncı ile osmotik basınç doğru orantılıdır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
5.
E) II ve III
Bitkisel hücrelerde bulunan hücre çeperi ve hücre zarı
için,
I. selüloz yapılı olma,
II. seçici geçirgen yapı,
3.
III. madde geçişine olanak sağlama
M çözeltisi
özelliklerinden hangileri ortak değildir?
N hücresi
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
% 4 glikoz içeren N hücresi, % 10 glikoz içeren M çözeltisine bırakılıp bir süre bekleniyor.
Deney sonunda M çözeltisinde glikoz kalmadığına göre;
I. N hücresi canlıdır.
6.
Aktif taşımada,
II. Glikozun hücreye alınımı difüzyon ve aktif taşıma ile gerçekleşmiştir.
II. ATP,
III. Glikozun bir kısmı fagositoz ile alınmıştır.
III. taşıyıcı protein
yorumlarından hangileri yapılamaz?
moleküllerinden hangileri görev alır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
I. enzim,
C) Yalnız III
A) Yalnız II
E) II ve III
1) B
B) Yalnız III
D) II ve III
2) A
3) C
4) C
5) C
6) E
C) I ve II
E) I, II ve III
157
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
7.
Madde
Hücre dışındaki
yoğunluk
Sitoplazmadaki
yoğunluk
Glikojen
%4
%1
Amino asit
%1
%2
Glikoz
%3
%1
10. Fagositoz, ekzositoz ve aktif taşıma olayları için aşağıdakilerden hangiesi ortaktır?
A) Polimer taşınımı
B) Tek yönlü olma
C) ATP harcanımı
D) Bitki hücrelerinde görülme
E) Hücrenin yüzey alanını artırma
Yukarıda bir hücrenin iç ve dış ortamında bulunan bazı maddelerin yoğunlukları verilmiştir.
Bu maddelerin hücre içine alınma yöntemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Glikoz molekülleri hücreye difüzyonla girebilir.
B) Glikojenin hücreye alınımı sırasında hücrenin yüzey alanı
azalır.
11.
Su yo€unlu€u
C) Amino asitlerin hücreye alınımı aktif taşıma ile olur.
N
D) Glikoz alınımı sırasında hücrenin yüzey alanı değişmez.
E) Glikojenin alınımı sırasında ATP harcanmaz.
t1
t2
t3
Zaman
t4
(N : Hücrenin normal su yo€unlu€u)
Yukarıdaki grafik bir bitki hücresindeki su yoğunluğunun zamana göre değişimini göstermektedir.
8.
Kolaylaştırılmış difüzyon,
Bu hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
I. taşıyıcı protein kullanımı,
A) t1'de plazmoliz olmuştur.
B) t2'de hipertonik çözeltidedir.
II. küçük moleküllerin taşınımı,
III. yoğunluk farkına göre gerçekleşme
C) t3'de izotonik ortamdadır.
özelliklerinden hangileri ile basit difüzyondan ayrılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
D) t4'de turgor durumundadır.
E) t2 ve t4'de yoğunluğu azalmıştır.
C) I ve II
E) II ve III
12.
9.
Eşit yoğunluktaki X, Y, Z hücreleri ile yapılan deneyde,
Glikoz yo€unlu€u
• X hücresinin K çözeltisine konulduğunda su aldığı
Hücre içi
• Y hücresinin M çözeltisine konulduğunda ozmotik dengesini koruduğu
Hücre dıflı
• Z hücresinin N çözeltisine konulduğunda plazmolize uğradığı görülüyor.
I
Buna göre çözeltilerin hücrelere göre yoğunlukları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
K
M
II
III
Zaman
Yukarıdaki grafikte, bir hücrenin içi ve dışındaki glikoz yoğunluğunun değişimi verilmiştir.
N
A)
Hipertonik
Hipotonik
İzotonik
B)
Hipotonik
İzotonik
Hipertonik
Buna göre hücre hangi zaman aralıklarında aktif taşıma
yapmıştır?
C)
İzotonik
Hipertonik
Hipotonik
A) Yalnız II
D)
Hipertonik
İzotonik
Hipotonik
E)
Hipotonik
Hipertonik
İzotonik
158
7) E
8) A
B) I ve II
D) II ve III
9) B
10) C
11) B
12) D
C) I ve III
E) I, II ve III
1.
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
Aktif taşımayı kolaylaştırılmış difüzyondan ayıran iki temel özelliği yazınız.
a)
b)
2.
Aşağıdaki terimleri açıklayınız.
a) Hemoliz:
b) Plazmoliz:
c) Deplazmoliz:
3.
Eşit yoğunluktaki üç hücrenin konulduğu çözeltiler aşağıda verilmiştir. Bu çözeltileri izotonik, hipotonik ve hipertonik olarak sınıflandırınız.
% 4 tuz
% 2 tuz
% 3 tuz
% 3 tuz
% 3 tuz
% 3 tuz
A çözeltisi
B çözeltisi
C çözeltisi
I) ...........………………………..............
4.
II) ...........………………………..............
III) ...........………………………..............
Yandaki şekilde küçük moleküllerin hücre zarından geçişi gösterilmiştir. I, II, III ve IV numaraları ile gösterilen taşıma biçimlerini yazınız.
I.
II.
III.
ATP
I
II
IV
III
IV.
159
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
5.
Aşağıdaki I numaralı sütunda hücrede gerçekleşen madde taşınımları, II numaralı sütunda ise bunlara ait bazı örnekler verilmiştir.
Uygun eşlemeleri yapınız.
I
6.
II
..........
Aktif taşıma
a. Alveollerdeki oksijenin kana geçmesi
..........
Ozmoz
b. Amipin bir polisakkariti hücre içine alması
..........
Fagositoz
c. Sinir hücrelerinin sodyumu ATP harcayarak hücre dışına göndermesi
..........
Kolaylaştırılmış difüzyon
d. Pankreas hücrelerinde üretilen insülin hormonunun kana verilmesi
..........
Ekzositoz
e. Glikozun az yoğun olduğu ortama doğru, zardaki taşıyıcı proteinler yardımıyla taşınması
..........
Difüzyon
f. Hipotonik ortama konulan bir bitki hücresinin su alması
Aşağıda A maddesinin hücre zarındaki aktif taşıması şematik olarak gösterilmiştir. II numaralı kısım hücre zarı, C ve D ise taşıma
olayında görev yapan enzimlerdir.
ATP
AB
ADP + P
C
D
A
A
B
I
II
III
Şemaya göre aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanındaki kutuya (✓), yanlış olanların yanındaki kutuya (X) işaretini koyunuz.
a. I numaralı kısım hücrenin sitoplazmasıdır.
b. Hücre aktif taşıma ile A maddesini almıştır.
c. B hücre zarında görev yapan taşıyıcı proteindir.
d. III numaralı kısım hücre dışıdır.
e. A maddesinin I numaralı kısımdaki yoğunluğu III numaralı kısımdan çoktur.
f.
C ve D molekülleri karbonhidrat yapılıdır.
g. Hücre canlılığını kaybederse A molekülü III numaralı kısımdan I numaralı kısıma geçmeye başlar.
160
Aşağıdaki özelliklerden sadece endositoza ait olanların yanındaki kutuya "+", endositoz ve ekzositoz için ortak olanların yanındaki kutuya "H" , sadece ekzositoza ait olanların yanındaki kutuya "–" işaretlerini koyunuz.
a. Madde taşınımı sırasında ATP harcanır.
b. Madde taşınımı sırasında hücrenin yüzey alanı artar.
c. Polimer moleküllerin hücre zarından geçişini sağlar.
d. Hayvan hücrelerinde gerçekleşirken, bitki hücrelerinde gerçekleşemez.
e. Hücrede üretilen enzim ve hormonların hücre dışına salgılanmasını sağlar.
f.
Özdeş yapıda olan X, Y ve Z hücrelerinden,
• X hücresi izotonik çözeltiye,
• Y hücresi hipertonik çözeltiye,
• Z hücresi hipotonik çözeltiye
konulup bir süre bekletiliyor.
Buna göre X, Y ve Z hücrelerinin turgor basınçlarının zamana göre değişim grafiklerini çiziniz.
(X, Y ve Z bitkisel hücrelerdir)
X
Y
Turgor basıncı
8.
Tek yönlü madde taşınımını sağlar.
Z
Zaman
161
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
7.
CEVAPLAR
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Hücre Zarı ve Madde Geçişi
Boşluk Tamamlama
Katı haldeki polimer besinlerin, hücre içine alınmasına fagositoz denir.
Hipertonik ortama konulan bitki hücrelerinde plazma zarı hücre duvarından uzaklaşır.
Hücre zarı seçici – geçirgen özelliğinden dolayı bazı moleküllerin geçişine izin verirken, bazı moleküllerin geçişine izin vermez.
Basit difüzyon küçük yapıdaki moleküllerin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama, taşıyıcı bir protein kullanılmadan kendiliğinden geçmesidir.
Saf suya konulan bir alyuvar hücresinin su alarak patlamasına hemoliz denir.
Bir hücrenin ozmotik basıncı ile turgor basıncı arasındaki farka emme kuvveti denir.
Su kaybetmiş bir hücrenin, su alarak eski haline dönmesine deplazmoliz denir.
Işık mikroskobu ile birçok hücre gözlenebilir, fakat çok küçük yapıda olan organeller incelenemez.
Hücre zarında bulunan glikoprotein ler hücre zarının seçici geçirgenliği ve hücrelerin birbirini tanıması gibi bir çok olayda görev
alır.
İki çözelti karşılaştırıldığında, derişimi az olana hipotonik çözelti denir.
Su moleküllerinin yarı geçirgen bir zar üzerinden difüzyonuna ozmoz denir.
Moleküllerin kendine özgü bir proteine bağlanarak çok yoğun olduğu ortamdan, az yoğun olduğu ortama geçişine kolaylaştırılmış difüzyon denir.
Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki sıvı maddelerin hücre içine alınmasına pinositoz adı verilir.
Elektron mikroskobu, taramalı ve transmisyon olmak üzere ikiye ayrılır.
Su alan bitki hücrelerinin turgor basıncı artar.
Hücre duvarında, madde iletimine olanak sağlayan yapılara geçit adı verilir.
Aktif taşıma moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun oldukları ortama ATP harcanarak iletimine denir.
Hücrede sentezlenen hormon ve enzim gibi polimer moleküllerin hücre dışına salgılanmasına ekzositoz denir.
Hücre zarında çift sıralı fosfolipit tabakası bulunur.
Kendine göre daha yoğun ortama konulan hücrenin su kaybederek büzülmesine plazmoliz denir.
Etkinlik – 2
Hücre Zarı ve Madde Geçişi
Doğru – Yanlış Soruları
D
1. Ozmotik basıncı artan bir hücrenin turgor basıncı azalır.
Y
2. Fagositoz ile besin alan bir amipin, hücre zarının yüzey alanı artar.
Y
3. Elektron mikroskobu ile görülemeyen hücre organelleri, ışık mikroskobu ile görülebilir.
D
4. Plazmolize uğrayan hücre, hipertonik bir çözeltide bulunmaktadır.
Y
5. Endositoz ve ekzositoz olaylarında ATP harcanmaz.
Y
6. Hücre duvarında bulunan porlar seçici geçirgen özelliğe sahiptir.
D
7. Hücre zarından negatif iyonlar pozitif iyonlara göre daha hızlı geçer.
D
8. Pasif taşıma sırasında hücrenin içi ve dışı arasındaki yoğunluk farkı azalır.
D
9. Hücre zarındaki glikoprotein ve glikolipit moleküllerinin farklı dağılım ve sayıda olması hücrenin özgüllüğünü sağlar.
Y
10. Deplazmolize uğrayan bir hücrenin yoğunluğu artar.
Y
11. Basit difüzyonda ATP harcanmazken, kolaylaştırılmış difüzyonda ATP harcanır.
D
12. İzotonik çözeltilerde, çözelti içindeki madde yoğunluğu hücrenin madde yoğunluğuna eşittir.
D
12. Canlılığını kaybeden bir hücrede aktif taşıma dururken, pasif taşıma devam edebilir.
D
14. Sıcaklığın artması ile moleküllerin kinetik enerjisi artacağından difüzyon hızı artar.
Y
15. Hemoliz olayı bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşir.
Y
16. Kurak bölge bitkilerinin kök ozmotik basıncı sulak bölge bitkilerine göre daha düşüktür.
D
17. Endositoz her zaman hücre içine doğru gerçekleşirken, aktif taşıma hücre içine ya da hücre dışına doğru gerçekleşebilir.
D
18. Yağda çözünen maddelerin, hücre zarından difüzyonu, çözünmeyen maddelere göre daha hızlıdır.
Y
19. Hayvan hücrelerinde gerçekleşen plazmoliz ve deplazmoliz olayları, hücrede şekil değişikliğine neden olmaz.
D
20. Bitkilere ait hücre zarı canlı, hücre duvarı ise ölü bir yapıdır.
162
CEVAPLAR
Hücre Zarı ve Madde Geçişi
Kavram Haritası
Fagositoz
Endositoz
Polimerlerin
taflınımı
Büyük moleküllü katı
maddelerin hücre
içine alınması
Polimerlerin hücre
içine alınması
Pinositoz
Ekzositoz
Büyük moleküllü sıvı
maddelerin hücre
içine alınması
Moleküllerin taflıyıcı
protein kullanılmadan
az yo€un ortama geçmesi
Polimerlerin hücre
dıflına atılması
HÜCREDE
MADDE
ALIfi VER‹fi‹
Basit difüzyon
Difüzyon
Pasif tafl›ma
Gazların ya da bir
çözeltideki çözünmüfl
maddelerin çok yo€un
ortamdan az yo€un
ortama geçifli
Küçük moleküllerin
yo€unlu€un az oldu€u
tarafa kendili€inden geçifli
Küçük moleküllerin
taflınımı
Kolaylaflt›r›lm›fl difüzyon
Moleküllerin taflıyıcı protein
yardımıyla az yo€un
ortama taflınması
Ozmoz
Suyun yarı geçirgen
bir zardan difüzyonu
Aktif tafl›ma
Küçük moleküllerin yo€unlu€un
çok oldu€u tarafa ATP
harcanarak taflınması
Etkinlik – 4
a)
Hücre Zarı ve Madde Geçişi
Yapılandırılmış Grid
1. Fagositoz
2. Aktif taşıma
3. Basit difüzyon
4. Ekzositoz
5. Kolaylaştırılmış difüzyon
6. Ozmoz
Sadece canlı hücrelerde gerçekleşebilen taşıma biçimleri hangi numaralarla gösterilmiştir? 1, 2 ve 4
b) Küçük moleküllerin hücre zarından geçmesini sağlayan taşıma biçimleri hangi numaralarla gösterilmiştir? 2, 3, 5 ve 6
c)
Bitki hücrelerinde gerçekleşemeyen taşıma biçimi hangi numaralarla gösterilmiştir? 1
d) Hücre yüzey alanında artma ya da azalmaya neden olan taşıma biçimleri hangi numaralarla gösterilmiştir? 1 ve 4
e)
Madde iletimi sırasında taşıyıcı protein kullanıldığı halde, ATP harcanmayan taşıma biçimi hangi numaralarla gösterilmiştir? 5
f)
Hücre zarı olmadan da gerçekleşebilen taşıma biçimi hangi numaralarla gösterilmiştir? 3
Etkinlik – 5
Hücre Zarı ve Madde Geçişi
Tanılayıcı dallanmış ağaç
c, d ve f ifadeleri doğru, a, b, e ve g ifadeleri yanlıştır. Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadeleri takip eden öğrenci 5. çıkışa ulaşır.
163
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 3
CEVAPLAR
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
1.
2.
a) ATP harcanması
b) Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru gerçekleşmesi
a) Hemoliz: Hipotonik ortama konulan hayvan hücresinin su alarak patlamasıdır.
b) Plazmoliz: Hipertonik ortama konulan hücrenin su kaybederek büzülmesidir.
c) Deplazmoliz: Plazmolize uğramış bir hücrenin, hipotonik ortama konulduğunda su alarak eski haline gelmesidir.
3.
% 4 tuz
% 2 tuz
% 3 tuz
% 3 tuz
% 3 tuz
% 3 tuz
A çözeltisi
B çözeltisi
C çözeltisi
II) Hipotonik
I) Hipertonik
4.
I.
II.
III.
IV.
III) ‹zotonik
Basit difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon
Aktif taşıma
Pasif taşıma
ATP
I
II
IV
5.
I
164
III
II
c
Aktif taşıma
a.
Alveollerdeki oksijenin kana geçmesi
f
Ozmoz
b.
Amipin bir polisakkariti hücre içine alması
b
Fagositoz
c.
Sinir hücrelerinin sodyumu ATP harcayarak hücre dışına göndermesi
e
Kolaylaştırılmış difüzyon
d.
Pankreas hücrelerinde üretilen insülin hormonunun kana verilmesi
d
Ekzositoz
e.
Glikozun az yoğun olduğu ortama doğru, zardaki taşıyıcı proteinler yardımıyla taşınması
a
Difüzyon
f.
Hipotonik ortama konulan bir bitki hücresinin su alması
CEVAPLAR
6.
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
ATP
AB
ADP + P
C
D
A
A
B
I
7.
II
III
✓
a. I numaralı kısım hücrenin sitoplazmasıdır.
X
b. Hücre aktif taşıma ile A maddesini almıştır.
✓
c. B hücre zarında görev yapan taşıyıcı proteindir.
✓
d. III numaralı kısım hücre dışıdır.
X
e. A maddesinin I numaralı kısımdaki yoğunluğu III numaralı kısımdan çoktur.
X
f.
✓
g. Hücre canlılığını kaybederse A molekülü III numaralı kısımdan I numaralı kısıma geçmeye başlar.
H
a. Madde taşınımı sırasında ATP harcanır.
–
b. Madde taşınımı sırasında hücrenin yüzey alanı artar.
H
c. Polimer moleküllerin hücre zarından geçişini sağlar.
+
d. Hayvan hücrelerinde gerçekleşirken, bitki hücrelerinde gerçekleşemez.
–
e. Hücrede üretilen enzim ve hormonların hücre dışına salgılanmasını sağlar.
H
f.
C ve D molekülleri karbonhidrat yapılıdır.
Tek yönlü madde taşınımını sağlar.
8.
Turgor basıncı
Z
X
Y
Z
X
Y
Zaman
165
CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ HÜCRE
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
II. HÜCRE ORGANELLERİ VE ÇEŞİTLERİ
Kromatin: DNA ve
proteinlerden oluşan
materyal; bölünen hücrede
tek tek kromozomlar halinde
görülür.
Endoplazmik Retikulum (ER):
Zarla çevrili kesecik ve tüpler; zar sentezi ve
diğer sentezler ve metabolik süreçleri
gerçekleştirir; düz ve granüllü bölgeler içerir.
Granüllü ER
Çekirdekçik: Ribozom
üretiminde görevli zarsız
organel; çekirdekte bir ya da
birden çok çekirdekçik
bulunabilir.
ÇEKİRDEK
Çekirdek zarı: Çekirdeği
çevreleyen çift zar; porlar
içerir.
Düz ER
Ribozomlar:
Proteinleri üreten zarsız
organeller;
sitoplazmada serbest
halde ya da granüllü
ER ve çekirdek zarına
bağlı durumda
bulunurlar.
Sentrozom: Hücredeki
mikrotübüllerin başlangıç
bölgesi; hayvan
hücresindeki sentrozom
bir çift sentriol içerir.
Peroksizom:
Özelleşmiş metabolik
işlevlerin gerçekleştiği
organel; hidrojen
peroksit üretir.
Golgi aygıtı: Hücre ürünlerinin
sentezi, ayrılması ve
sagılanmasında görevli
organeldir.
Mikrofilamentler
Plazma zarı: Hücreyi
çevreyen zardır.
İntermediyer (ara) filamentler
Mitokondri: Hücre solunumunun
gerçekleştiği ve ATP’nin üretildiği
organeldir.
Mikrotübüller
HÜCRE İSKELETİ: Hücrenin biçimini
korur, hücre hareketinde işlev görür;
protein bileşenlerden oluşur.
Lizozom: Makromoleküllerin
hidroliz edildiği sindirim
organelidir.
Hayvan hücresinin genel görünüşü: Hayvan hücreleri ökaryot yapıdadırlar. Yukarıdaki şekilde hayvan hücresinde en yaygın olarak bulunan
yapılar gösterilmiştir. Hayvan hücrelerinin merkezinde çekirdek bulunur. Çekirdek ile hücre zarının arasındaki kısma sitoplazma denir.
Sitoplazma çoğu zarla çevrili organeller ve bunların içinde bulunduğu yarı akışkan bir sıvıdan (sitozol) oluşur.
166
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Kromatin
ÇEK‹RDEK
Çekirdekçik
Çekirdek zar›
Granüllü endoplazmik
retikulum
Düz endoplazmik
retikulum
Ribozomlar
Merkezi koful: Yafll› bitki hücrelerinde bol
bulunan organel; ifllevleri aras›nda
depolama ve at›k ürünlerin y›k›lmas›
vard›r; kofulun genifllemesi bitki
büyümesinin temel mekanizmas›d›r.
Golgi ayg›t›
Tonoplast: Merkezi kofulu çevreleyen zar.
Mikrofilamentler
‹ntermediyer (ara)
filamentler
HÜCRE
‹SKELET‹
Mikrotübüller
Mitokondri
Peroksizom
Plazma zar›
Hücre duvar›: Hücreye biçim kazand›ran
ve onu mekanik hasarlardan koruyan d›fl
tabaka; selüloz, di¤er polisakkaritler ve
proteinden yap›lm›flt›r.
Komflu hücrenin duvar›
Kloroplast: Fotosentez yapan organel;
günefl enerjisini fleker moleküllerinde
depolanan kimyasal enerjiye dönüfltürür.
Plasmodesma: Komflu hücrelerin
sitoplazmalar›n› birbirlerine ba¤layan hücre
duvar› içinde yer alan kanallar
Bitki hücresinin genel görünüşü: Genellenmiş bir bitki hücresini gösteren bu şekil bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlikleri ve
farklılıkları göstermektedir. Hayvan hücresinde görülen özelliklerin çoğuna ek olarak bitki hücresi plastid adı verilen zarla çevrili olan
organelleri de içerir. En önemli plastid olan kloroplast fotosentez yapar. Bitki hücrelerinde ayrıca merkezi koful bulunur. Bitki hücresinin,
hücre zarı dışında kalın bir hücre duvarı bulunur. Hücre duvarı plazmodesma adı verilen kanallar içerir.
167
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Hayvan hücresi
SİTOPLAZMA
Virüs
Çekirdek
Hücre zarı ve çekirdek zarı arasında bulunan kısıma denir. Sitoplazma organeller
ve bunların içinde yer aldığı yarı akışkan bir sıvı olan sitozolden oluşur.
Bakteri
Virüs, bakteri ve ökaryot bir hücrenin büyüklüklerinin karşılaştırılması
Sitozolün büyük bir kısmını (%90) su oluşturur. Bu oran bazı canlılarda %98'e kadar
yükselebileceği gibi tohum gibi bazı özelleşmiş hücrelerde %5' lere kadar düşebilir. Bu sıvının içinde çözünmüş enzimler, RNA, organik bileşiklerin yapı taşları (glikoz, amino asit
ve nükleotit gibi), yıkım tepkimeleri sonucu oluşan atık ürünler, koenzimler ve iyonlar bulunur.
Sitoplazma içinde belirli görevler yapmak üzere özelleşmiş yapılara organel denir.
Bu organeller; ribozom, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, lizozom, mitokondri, koful,
sentrozom, plastitler ve hücre iskeleti olarak sıralanabilir.
RİBOZOM
➢ Protein sentezinin gerçekleştiği organeldir. Hücredeki amino asitler ribozomlarda peptit bağları ile birleştirilerek, hücrenin ihtiyacı olan proteinler üretilir.
Büyük alt birim
➢ Zarsız bir organel olup, prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunur.
➢ Ribozomal RNA (rRNA) ve proteinlerden oluştuğundan nükleoprotein yapılıdır.
Küçük alt birim
Ribozom büyük ve küçük olarak adlandırılan iki
alt birimden oluşur. Bu birimler birbirinden ayrıdır.
Protein sentezi gerçekleşeceği zaman birleşirler
➢ Her ribozom büyük ve küçük olarak adlandırılan iki alt birimden oluşur. Protein
sentezi gerçekleşeceği zaman bu birimler birleşerek ribozom işlevsel hale gelir.
➢ Ribozomlar, hücrede serbest veya bir organele bağlı olarak bulunur. Serbest
olarak sitoplazma sıvısı, mitokondri ve kloroplastta, bağlı olarak endoplazmik
retikulum ve çekirdek zarı üzerinde bulunur.
➢ Genel olarak hücrenin kullanacağı proteinler serbest ribozomlarda, hücre dışına gönderilecek proteinler endoplazmik retikulum zarı üzerinde bulunan ribozomlarda üretilir.
➢ Protein sentezi çok olan hücrelerde sayıları fazla olur. Bir hücre aynı proteinden
çok sayıda üretmek isterse, birçok ribozom yan yana gelerek polizomları oluşturur. Bu yapılar sayesinde hücre kısa sürede aynı proteinden bol miktarda sentezler.
➢ Hücrelerde iki farklı büyüklükte ribozom bulunur. Prokaryotlarda, ökaryotların
mitokondri ve kloroplastlarında küçük ribozom bulunur (70S) Ökaryot hücrelerin ribozomu ise 80S'dir. ((S) SWEDBERG birimi olup, molekülün büyüklüğüne
bağlı olarak ultrasantrifüjlemedeki çökelme katsayısıdır).
168
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Sitozol
Endoplazmik
retikulum (ER)
Serbest
ribozomlar
Ba¤l›
ribozomlar
Büyük alt birim
(a) Ribozomlar› gösteren TEM
Ribozomlar
Küçük alt birim
(b) Ribozomun flemas›
ER
Ribozomlar: (a) Bir pankreas hücresinin elektron mikroskobundaki görünümü. Bazı ribozomlar serbest olarak sitozolde bulunurken,
bazıları endoplazmik retikuluma bağlı olarak bulunur. Serbest ribozomlar sitozolde çözünmüş halde kalacak proteinleri üretirler. Bağlı
ribozomlar insülin hormonu ve sindirim enzimlerinin de dahil olduğu birçok salgı proteinini sentezlerler. (b) Basitleştirilmiş bu şemada
ribozomun iki alt birimi gösterilmiştir.
ENDOPLAZMİK RETİKULUM
➢ Ökaryot hücrelerde, çekirdek zarından başlayıp hücre zarına kadar uzanan, kanalcık ve borucuklar sistemidir. (Endoplazmik sözcüğü "sitoplazma içinde" demektir. Retikulum ise latincede "küçük ağ" anlamına gelir).
➢ Alyuvar hariç tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Hücredeki etkinliğine göre dağılımı, miktarı ve biçimi değişebilir.
➢ Görevi hücre içinde madde taşınımını sağlamaktır. Örneğin ribozomda üretilen
proteinleri golgi cisimciğine taşır.
➢ Zarları üzerinde ribozom bulunup bulunmamasına göre ikiye ayrılır.
Granülsüz endoplazmik retikulum:
➢ Üzerinde ribozom bulunmayan endoplazmik retikuluma denir.
➢ Granülsüz endoplazmik retikulumda bulunan enzimler lipit ve karbonhidrat sentezinde görev alır.
➢ Hayvan hücrelerinde östrojen gibi steroit yapılı eşeysel hormonların üretildiği
kısımdır.
➢ Karaciğer hücrelerinde glikozun fazlasını glikojen olarak depolar. İçerdiği enzimlerle ilaç artıklarını ve zehirleri etkisiz hale getirir.
➢ Kas hücrelerinde, kasılma için gerekli olan kalsiyumu depolar.
Granüllü endoplazmik retikulum:
➢ Üzerinde ribozom bulunan endoplazmik retikulumdur.
➢ Özelleşmiş hücre tiplerinin birçoğu, granüllü endoplazmik retikuluma bağlı ribozomlar tarafından üretilen proteinleri salgılar.
➢ Hormon ve sindirim enzimi gibi salgı proteinlerini üreten hücrelerde (pankreas
gibi) bol miktarda bulunur.
169
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Düz ER
Düz ER
Granüllü ER 200 nm
Granüllü ER
Çekirdek
zarı
Ribozomlar
(a) Endoplazmik retikulumu gösteren TEM
(b) Endoplazmik retikulum şeması
Endoplazmik Retikulum (E.R) (a) Endoplazmik retikulumun elektron mikroskobundaki görünümü (b) Granüllü E. R'nin
üzerinde ribozom bulunurken, granülsüz E.R'de ribozom yoktur.
GOLGİ CİSİMCİĞİ
➢ Yassılaşmış zarsı keseciklerden oluşur. Bu yapılara sisterne adı verilir.
➢ Golgi bir üretim, depolama, ayırma ve salgılama merkezi gibi düşünülebilir. Bu
nedenle salgı yapan hücrelerde bol miktarda bulunur.
➢ Golgi cisimciği alıcı yüzeyi ile endoplazmik retikulumdan gelen maddeleri alır,
gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra gönderici yüzeyde oluşturduğu kesecikler ile ulaşacakları bölgeye gönderir.
➢ Endoplazmik retikulumda üretilen glikoprotein ve lipoproteinler golgide düzenlenerek kesecikler ile hücre zarına gönderilir.
➢ Hücreler tarafından salgılanan birçok polisakkarit, golgide üretilir. Örneğin bitki
hücrelerinin yaptığı pektinler ve selüloz olmayan diğer polisakkaritler bu yolla
hücre duvarına katılırlar. (Selüloz plazma zarında yerleşmiş olan enzimler tarafından sentezlenerek, buradan duvara aktarılır).
➢ Lizozom oluşumunu sağlar.
Golgi cisimciği
Sisterne
Golgi
cisimciği
Alıcı yüzey
ER'den gelen
kesecik
Gönderici
yüzey
Golgiden ayr›lan
transport vezikülü
(a) Golgi cisimciğini gösteren TEM
Golgiden
ayrılan kesecik
(b) Golginin şeması
Golgi cisimciği: (a) Golgi cisimciğinin elektron mikroskobundaki görünümü (b) Endoplazmik retikulumda oluşan kesecikler alıcı
yüzeyden golgiye gelir. Golgi gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra gönderici yüzeyde oluşturduğu kesecikleri ile ulaşacağı
bölgeye gönderir.
170
İnsülin hormonu ile ilgili bilgi
DNA’dan mRNA’ya aktarılır.
2
mRNA sitoplazmaya geçip
ribozoma bağlanır.
Granüllü
endoplazmik
retikulum
3
Granüllü ER üzerindeki ribozomlar
mRNA’ya göre insülin hormonu üretir.
Golgi cisimciği
4
Granüllü ER’de üretilen insülin golgide
paketlenip hücre zarına gönderilir.
5
İnsülin hormonu ekzositozla pankreas
hücrelerinden kana verilir.
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
1
Çekirdek
Çekirdek zarı
Ribozom
Hücre zarı
Pankreas hücrelerinde insülinin üretimi ve kana salgılanmasını gösteren şema
Protein yapılı hormonların üretilmesinden ekzositoz ile kana verilmesi sırasında hücrenin,
I. endoplazmik retikulum,
II. hücre zarı,
III. ribozom,
IV. golgi cisimciği
yapıları hangi sıra ile görev yapar?
A) I – III – IV – II
B) II – I – IV – III
C) III – I – IV – II
D) III – IV – I – II
E) IV – I – III – II
Ribozomda üretilen proteinler, endoplazmik retikulum ile golgiye
taşınır. Burada yapılan düzenlemeler sonucunda oluşturulan salgı
kesecikleri ile hücre zarına gönderilip ekzositozla kana verilir.
Yanıt C
171
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
LİZOZOM
Lizozom
Çekirdek
➢ Sindirim enzimleri içeren zarla çevrili bir kesedir. Lizozom oluşumunda sırasıyla
ribozom, granüllü endoplazmik retikulum ve golgi cisimciği görev alır. Ribozomda üretilen enzimler, endoplazmik retikulum ile golgiye getirilir ve burada
paketlenerek kesecikler halinde sitoplazmaya bırakılır. Bu enzimler protein, yağ,
polisakkarit ve nükleik asit gibi dört farklı makromolekülü hidroliz edebilme özelliğine sahiptir.
➢ Lizozomal enzimler pH 'ı 5 olan asidik ortamda optimum faaliyet gösterirler.
Eğer birkaç lizozom parçalanır ya da içerdiği enzimler dışarı sızarsa, bu enzimler nötral pH'daki sitozolde görev yapamazlar. Ancak yaşlanan ya da ölen
hücrelerde birçok lizozom birden parçalanır. Serbest kalan lizozom enzimleri
hücreyi parçalar. Bu olaya otoliz denir.
Akyuvar içindeki lizozomlar. Sıçandan alınmış bu
akyuvar hücresinde lizozomlar koyu renkte
görünmektedir. Koyu rengin nedeni lizozom
içindeki sindirim ürünlerinden birisi ile tepkimeye
giren özel bir boyadır. Bu tip akyuvarlar bakteri ve
virüsleri içine alarak, lizozomlarında parçalarlar.
Lizozom
Peroksizom
parças›
Mitokondri
parças›
Etkin halde bir lizozom. Sıçan karaciğer
hücresinin sitoplazmasındaki otofajik lizozom,
bir mitokondriyi ve bir peroksizomu içine
almıştır.
Düz ER
Çekirdek zar›
Çekirdek
Granüllü ER
Kesecik
Golgi
cisimciği
Lizozom
Plazma zar›
Koful
Hücre organelleri arasında ilişki gösteren şema
172
➢ Amip gibi bazı tek hücreli canlılar polimer besinleri fagositoz ile yutarlar. Bu yolla
oluşan besin kofulu lizozom ile kaynaşır ve sindirim enzimleri koful içindeki besinleri parçalar. Glikoz ve amino asit gibi sindirim ürünleri sitozole geçer. İnsanda bazı akyuvar hücreleri bu yöntemle vücudumuza giren zararlı
mikroorganizmaları yok eder.
➢ Lizozomlardaki hidrolitik enzimler, hücrenin kendi organik materyalinin geri dönüşümü içinde kullanılır. Bu yıpranan bir organel ya da küçük bir sitozol parçasının lizozom tarafından yutulmasıyla gerçekleşir. Lizozom enzimleri yuttukları
maddelerin çevresindeki zarı yok eder ve açığa çıkan organik monomerler yeniden kullanılmak üzere sitozole geri döner. Böylece hücre kendini sürekli yeniler. Örneğin insan karaciğer hücreleri, makromoleküllerin yarısını her hafta
yeniden dönüştürürler.
➢ Hücrelerin kendi lizozomları tarafından programlı olarak yıkılması, çok hücreli
organizmaların gelişiminde önemli bir rol oynar. Örneğin insan embriyosunun ellerinde bulunan perdeler lizozomlar tarafından sindirilir. Kurbağa yavrularının
ergin kurbağaya dönüşümü sırasında kuyrukta bulunan hücrelerin lizozomları,
bu hücreleri parçalar.
➢ Lizozomal depolama hastalığı olarak bilinen bir hastalıkla, lizozom normal olarak bulunan hidrolitik bir enzimden yoksundur. Bu durumdaki lizozomlar sindirilmemiş substratlar ile tıkanır ve diğer hücre etkinliklerini bozmaya başlar.
Örneğin Pompe hastalığında glikojeni yıkan enzimin yokluğundan dolayı, karaciğer hasar görür. Toy–Sachs hastalığında lipit sindiren bir enzimin eksik ya da
inaktif olmasından dolayı beyin hücrelerinde yağ birikir ve beyin fonksiyonları
bozulur.
➢ Çekirdek zarı, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği ve lizozom arasındaki ilişki
yandaki şemada gösterilmiştir. Endoplazmik retikulum hücre zarının bir uzantısıdır. Burada üretilen kesecikler golgi cisimciğine gelir. Golgide yapılan düzenlemeler ile lizozom ve salgı kofulları oluşturulur. Salgı kofulları hücre zarı ile
birleşip salgı proteinlerini ve diğer ürünleri hücre dışına gönderir. Kırmızı oklar
zarların göç ederek izledikleri yolları göstermektedir.
Granüllü ER
Pasif sindirim enzimlerini içeren
kesecik, E.R zarından kopar.
Taşıyıcı kesecik
Golgi cisimciğinde sindirim
enzimlerini aktifleştirilir.
Aktif sindirim enzimlerini içeren
lizozomlar golgiden ayrılır.
Besin
Lizozomlar hasar görmüş bir
organeli yutar.
Lizozomlar
Fagositoz ile besin kofulu
oluşur.
Besin
kofulu
Besin kofulu lizozom ile birleşir ve
sindirim kofulu oluşturur.
Lizozom enzimleri, polimer besinleri sindirir.
Monomer besinler sitozole geçer.
Lizozom oluşumu ve işlevleri
Tek hücreli bir canlı olan amipin beslenmesi sırasında,
I. oluşan monomerlerin sitozole geçmesi,
II. besinlerin fagositoz ile alınması,
III. besin kofulu ve lizozomun birleşmesi
olayları hangi sıra ile gerçekleşir?
A) I – II – III
B) II – I – III
D) III – I – II
C) II – III – I
E) III – II – I
Amip fagositoz ile aldığı besinleri, lizozomundaki sindirim enzimleri ile sindirir. Oluşan monomerler sitozele geçer.
Yanıt C
173
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Plazma zar›
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
MİTOKONDRİ
➢ Memelilerin olgun alyuvarları hariç, oksijenli solunum yapan tüm ökaryot hücrelerde bulunur.
➢ Oksijenli solunum yaparak hücre içinde gerekli olan ATP' yi sentezler. Bu nedenle hücrenin enerji santrali olarak kabul edilirler.
Ifl›k enerjisi
EKOS‹STEM
➢ Mitokondri çift zarla çevrilidir. Dıştaki zar düz, içteki zar ise hayli kıvrımlıdır. İç
zar kıvrımlarına krista adı verilir. Bu kıvrımlar yüzey alanını genişleterek oksijenli
solunumun hızlanmasını sağlar.
Kloroplastlardaki
fotosentez
CO2 + H2O
Mitokondrideki
hücre solunumu
➢ Mitokondrinin içi matriks adı verilen bir sıvı ile doludur. Bu sıvının içinde mitokondriye özgün DNA, RNA, ribozom ve solunum enzimleri bulunur.
Organik
+ O2
moleküller
➢ Mitokondri DNA' sı bakteri DNA' sı gibi daireseldir. İçerdikleri DNA molekülü sayesinde, kendi başına bölünme yeteneğini kazanmışlardır. Fakat DNA'larındaki
bilgi sınırlı olduğu için, bölünmeleri çekirdek DNA'sının kontrolünde gerçekleşir.
➢ Kendilerine özgü ribozomları sayesinde protein sentezi yapabilirler. Fakat içerdikleri ribozomlar sitozoldeki ribozomlardan daha küçüktür. Ökaryot hücrelerin
sitozolünde bulunan ribozomlar 80 S, mitokondrinin matriksinde bulunan ribozomlar 70 S' dir (Bakteri ribozomu gibi).
ATP
Birçok hücresel ifl için güç sa€lar
Is› enerjisi
➢ Mitokondri DNA'sının kimyasal ve fiziksel etkiler ile bozulması, oksijenli solunum ile ATP sentezinin azalmasına neden olmaktadır. Bu durumun metabolizma
hızını yavaşlattığı ve hücrelerin ölümüne neden olduğu düşünülmektedir.
Ekosistemlerdeki enerji akışı ve kimyasalların çevrimi. Ökaryotların (bitkiler ve algler dahil)
mitokondrileri fotosentezin organik ürünlerini
hücre solunumunda yakıt olarak kullanır. Hücre
solunumu aynı zamanda fotosentez tarafından
üretilen oksijeni tüketir. Solunum organik moleküllerde depolanmış enerjiyi açığa çıkarır ve ATP
üretir. Üretilen ATP hücresel işler için güç sağlar.
Solunumun atık ürünleri olan karbondioksit ve su
kloroplastların fotosentez için kullandıkları hammaddelerdir. Böylece hayatsal öneme sahip kimyasal elementler çevrime uğrar. Ancak enerji
çevrime uğramaz; enerji ekosisteme güneş ışığı
olarak girer, ısı olarak ekosistemi terkeder.
➢ Mitokondriyle ilgili ilginç noktalardan biri de kalıtım biçimidir. Herkes mitokondrisini annesinden alır. Sperm hücresinin mitokondrileri kuyruk bölgesinde bulunur ve kuyruk döllenme sırasında yumurta içine girmez. Bu nedenle zigottaki
tüm mitokondriler yumurta hücresine, başka bir deyişle anneye ait olur.
UYARI
Mitokondride substrat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir. Bu ATP' ler fotosentez hariç hücrenin enerji gerektiren tüm olaylarında kullanılabilir.
Zarlar aras› bölge
D›fl
zar
Mitokondri
‹ç zar
Krista
Matriks
(a) Mitokondrinin genel şeması
(b) Mitokondrinin TEM’deki görünümü
Mitokondri (a) Mitokondri çift zara sahiptir. İç zar kıvrımlı olup krista olarak adlandırılır. Kıvrımlı zarın içi matriks
sıvısı ile doludur (b) Mitokondrinin elektron mikroskobundaki görüntüsü
174
Plastitler bitki hücrelerinde ve alglerde bulunan organellerdir. Bakteri, arkebakteri,
mantar ve hayvan hücrelerinde bulunmazlar.
Görev ve renklerine göre kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç çeşit
plastit bulunur.
a– Kloroplast
➢ Klorofil taşıdıkları için yeşil renkli plastitlerdir.
Fotosentez: Maddenin güneş enerjisi aracılığı
ile yeniden düzenlenişi. Bir tatlı su bitkisi olan
Elodea fotosentez olarak bilinen bir kimyasal
süreç içinde karbondioksit ve suyun atomlarını
yeniden düzenleyerek, şeker üretir. Bu kimyasal
dönüşüm güneş enerjisi ile gerçekleşir. Üretilen
şekerin büyük bir kısmı daha sonra diğer besin
moleküllerine çevrilir. Oksijen gazı (O2) fotosentezin yan ürünüdür. Fotoğraftaki yaprakların üzerinde görülen baloncuklar, çıkan oksijen gazını
gösterir.
Ifl›k
Yans›t›lan
›fl›k
Kloroplast
➢ Kloroplastlarda fotosentez olayı gerçekleşir. Bu olay sırasında karbondioksit ve
su gibi inorganik maddeler güneş enerjisi yardımıyla glikoz gibi organik maddelere dönüşür. Aynı zamanda oksijen gazı da oluşur. Klorofil pigmenti güneş
ışınlarını soğurarak fotosentez olayını başlatır.
6CO 2 + 6H 2 O
Klorofil
Iflık enerjisi
C6 H12 O6 + 6O 2
(Glikoz)
➢ Kloroplastlar yapraklarda, otsu gövdelerde, olgunlaşmamış sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunur. Odunsu gövde ve köklerde bulunmaz.
UYARI
Bitkinin tüm hücrelerinde fotosentez gerçekleşmez. Kloroplast içeren
yaprak hücrelerinde fotosentez gerçekleşirken, kloroplast içermeyen
kök hücrelerinde fotosentez gerçekleşmez.
➢ Kloroplast, mitokondri gibi çift zarla çevrilidir. Kloroplastın iç kısmında tilakoit
adı verilen ve yassı kesecikler şeklinde olan bir başka zar sistemi vardır. Tilokoitler iskambil kartları gibi üst üste dizilmiş olup, her bir yığın granum (çoğulu
grana) olarak adlandırılır. Granumlar birbirine ara lameller ile bağlıdır. Tilokoit
zarın üzerinde klorofil pigmenti bulunduğundan granumlar yeşil renklidir.
Absorblanan
›fl›k
UYARI
Geçirilen
›fl›k
Yapraklar neden yeşildir?
Işığın kloroplastlarla ilişkisi: Kloroplastların pigment molekülleri, mavi ve kırmızı ışığı emerken
yeşil ışığı yansıtır ya da geçirir. Yaprakların yeşil
görünmesinin nedeni budur. Mavi ve kırmızı ışık
fotosentezde en aktif olanlardır.
Granaların bu yapısı, yüzey artışına neden olur. Böylece daha çok klorofil pigmenti içerip, birim zamanda soğurulan güneş ışığı miktarı artar
ve fotosentez hızlanır.
➢ Granalar arasını dolduran renksiz sıvıya stroma denir. Bu sıvı mitokondrinin
matriksine benzetilebilir. Bu sıvının içinde kloroplasta özgü DNA, RNA, ribozom
ve fotosentez enzimleri bulunur.
➢ Kloroplast kendine özgü DNA' sı sayesinde çekirdek kontrolünde bölünerek sayısını artırabilir. Ayrıca ribozom içerdiklerinden fotosentez enzimlerinden bazılarını üretebilirler. Kloroplast DNA' sı dairesel olup, ribozomları 70 S'dir (Bakteri
ve mitokondri gibi).
UYARI
Kloroplastta fotofosforilasyon ile ATP üretilir. Bu ATP'lerin çoğu fotosentez reaksiyonları sırasında kullanılır.
175
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
PLASTİTLER
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Kloroplast
Stroma
‹ç ve d›fl zar
Granum
Ara lamel
Tilakoit
a) Kloroplast
b) Kloroplastın TEM’deki görünümü
Kloroplast (a) Kloroplast düz yapılı çift zarla çevrilmiştir. Tilokoit zarların üst üste yığılması
ile oluşan granumlar yeşil renklidir. Granumların arası renksiz bir sıvı olan stroma ile doludur.
(b) Kloroplast'ın elektron mikroskobundaki görünümü.
b– Kromoplast
➢ Bitkilere yeşil hariç, diğer renkleri veren pigmentlerdir.
(a)
(b)
➢ Bitkilerde sarı (ksantofil), turuncu (karoten) ve kırmızı (likopen) renkte olan pilastitler kromoplastlardır.
➢ Kromoplastlar çiçeklerde, yapraklarda, meyvelerde ve bazı bitkilerin köklerinde
bulunur. Örneğin havuçta karoten, domateste likopen, limonda ksantofil pigmentleri bulunmaktadır.
➢ Kloroplast, çevre ve iç faktörlerin etkisiyle kromoplasta dönüşebilir. Örneğin sonbaharda yeşil yaprakların sararması, ham iken yeşil olan domatesin olgunlaşırken kızarması bu duruma örnek olarak verilebilir.
(c)
(d)
Fotoototroflar. Bu organizmalar, karbondioksit
ve (çoğu durumda) sudan organik molekülleri
sentezlemek için ışığı kullanırlar. Sadece kendilerini değil, tüm canlıları beslerler. (a) Karalarda,
baskın üretici durumundaki canlılar bitkilerdir. Bu
resim, kara bitkilerinin üç ana grubunu oluşturan
karayosunları, eğreltiler ve çeşitli bitkileri göstermektedir. Okyanuslar, havuzlar, göller ve diğer
sucul ortamlardaki fotosentetik organizmalar, bu
kahverengi yosun (b) gibi çok hücreli algleri, öglena gibi bazı bir hücreli protistaları (c), siyanobakteriler olarak isimlendirilen prokaryotları (d)
içerir.
176
c– Lökoplast
➢ Kloroplast ve kromoplastlardan farklı olarak renksiz plastitlerdir.
➢ Görevi nişasta, protein ve yağ depolamaktır. Örneğin patateste nişasta, ayçiçeği tohumunda yağ, fasulye tohumunda protein depolar.
➢ Bitkinin kök, toprak altı gövdesi ve tohum gibi depo organlarının hücrelerinde bulunur.
➢ Uzun süre ışık alan lökoplastlar, yeşil renkli kloroplasta dönüşebilir.
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
KOFUL
Merkezi koful
Sitozol
Tonoplast
Merkezi
koful
Hücre duvar›
Kloroplast
Bitki hücresindeki merkezi koful
➢ Tek katlı zarla çevrili içi sıvı dolu keselerdir.
Dolu koful
➢ Kofulların çeşitli işlevleri vardır. Besin kofulu fagositoz ile oluşur. Tatlı sularda
yaşayan protistlerin çoğu, fazla suyu hücre dışına pompalayan kontraktil kofullar taşır. Olgun bitki hücrelerinde genellikle büyük bir merkezi koful bulunur.
➢ Bitkilerdeki merkezi koful tonoplast olarak adlandırılan bir zarla çevrilidir. Bu
yapı ozmoz olayında etkili olup, turgor basıncının ayarlanmasını sağlar.
a) Sitoplazma içerisinde yayılmış bir kanallar sisteminden gelen sıvı kofula dolar.
Kas›lan koful
b) Koful ve kanallar dolduğunda kasılır ve koful
içerisindeki sıvı hücre dışına atılır.
Paramesyumda hücreye giren suyun fazlasının
kontraktil kofullar ile atılımı
➢ Bitki hücresinin merkezi kofulu çeşitlilik taşıyan bir bölmedir. Tonoplastlarda bulunan özel proteinler, kofulda iyonların ve diğer maddelerin biriktirilmesini sağlar. Kofullar narenciye bitkilerinde asitlerin; kırmızı pancarda ve çeşitli çiçeklerde
suda çözünen kırmızı, mavi ya da mor pigmentlerin; şeker kamışında ve şeker
pancarında şekerin depolandığı yerlerdir. Kofullarda bulunan zehirli ya da kötü
lezzetli bileşikler, otçul hayvanların bitkileri yemesini engeller. Bir çok zararlı
madde kofullarda biriktirilip, yaprak dökümü ile bitkiden uzaklaştırılır.
➢ Besin kofulu amip gibi bazı tek hücreli canlılarda ve bazı hayvansal hücrelerde
endositoz ile oluşur. Bu kofullar lizozom ile birleşip, sindirime uğrar. Bu nedenle
geçici kofullardır.
➢ Kontraktil koful tatlı suda yaşayan tek hücreli bazı canlılarda bulunur. Bu canlılar hipotonik bir ortamda yaşadığından sürekli su alır. Kontraktil kofullar bu
suyun fazlasını ATP harcayarak dışarı atar ve hücrenin patlamasını engeller.
177
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
SENTROZOM
Sentrozom
➢ Olgun alyuvar, yumurta ve sinir hücreleri hariç hayvan hücrelerinde bulunur.
➢ Hücre bölünmesinde görev yapan bir organeldir.
➢ İlkel bitki hücrelerinde bulunurken, yüksek yapılı bitki hücrelerinde bulunmaz.
Sentriyol
çifti
➢ Sentrozomun içinde bir çift sentriyol bulunur. Her sentriyol, üçlü mikrotübüllerin dokuz set halinde düzenlenerek oluşturduğu halkasal bir yapıdır.
➢ Hücre bölünmesinden önce, her sentriyol kendini eşler. Böylece her biri bir çift
sentriyol içeren iki sentrozom oluşur. Bunlar hücrenin zıt kutuplarına hareket
eder ve aralarında iğ iplikleri oluşur. Bu yapılar bölünme sırasında sentromer
bölgelerinden kromozomlara tutunur.
UYARI
Yüksek yapılı bitki hücrelerinde sentrozom yoktur. Bu hücrelerde iğ iplikleri bazı sitoplazmik yapılardan (mikrotübül gibi) oluşur ve bölünme
gerçekleşir.
Mikrotübül
Sentriyoller
Bir çift sentriyol içeren sentrozom
HÜCRE İSKELETİ
➢ Ökaryot hücrelere şeklini veren ve hücre içi organizasyonu sağlayan yapıların tümüne
hücre iskeleti adı verilir.
➢ Hücre iskeleti, hücreye şekil vermenin yanında organellerinin hücre içinde yer değiştirmesinde, hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareketinde de rol oynar.
➢ Hücre iskeleti mikrofilment, ara filament ve mikrotübül olarak adlandırılan üç temel
yapıdan oluşur.
a. Mikrofilament
➢ Üst üste sarılı iki adet aktin proteininden oluşurlar. Diğer liflere göre daha incedirler.
➢ Mikrofilamentlerin temel işlevleri aşağıda verilmiştir:
Sentrozom
Sentriol çifti
l
Hücre biçiminin korunması.
l
Kasların kasılıp gevşemesi.
l
Bölünme sırasında hayvan hücrelerinin boğumlanması.
l
İnce bağırsakta mikrovillus oluşumu.
l
Amipte yalancı ayak oluşumu.
b. Ara Filamentler
Kardefl
kromatidler
➢ Farklı tipte proteinlerin birleşmesi sonucu oluşurlar. Mikrotübülden ince, mikrofilamentten ise daha kalındırlar. Kararlı bir yapıları vardır.
➢ Ara filamentlerin temel işlevleri aşağıda verilmiştir:
l
Hücre biçiminin korunması.
l
Çekirdek ve diğer organelleri hücre içinde sabitler.
l
Aynı dokuya ait hücrelerin bir arada kalmasını sağlamak.
c. Mikrotübüller
➢ Yapısında tübilin adı verilen proteinler bulunur. En kalın olan liflerdir.
➢ Mikrotübüllerin temel işlevleri aşağıda verilmiştir.
Mitotik bölünme sırasında sentrozomlar arasında
oluşan iğ iplikleri
178
l
Hücre biçiminin korunması.
l
Hücrelerin ve hücre içindeki organellerin yer değiştirmesi.
l
Hücre bölünmesi sırasında kromozomların ayrılarak zıt kutuplara hareket etmesi.
l
Sil ve kamçı gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşturulması.
Hücresel işlevlerin birçok organelin işbirliği ile ortaya çıkışı. Buradaki makrofajın (kahverengi)
bakterileri (sarı) tanıması, tutması ve parçalaması, tüm hücrenin eşgüdümlü etkinliği ile başarılır. Hücre iskeleti, lizozomlar ve plazma zarı
fagositozda görev alan elemanlardır. Bu ve diğer
hücre işlevleri, hücre kısımları arasındaki etkileşimlere dayanan belirgin özelliklerdir.
Mikrofilamentler
(Aktin Filamentler)
Özellik
Mikrotübüller
Yapı
İçi boş tüpler; duvarı
tübülin moleküllerinin
oluşturduğu 13 kolon
içerir.
Üst üste sarılı iki adet
aktin zinciri
Üst üste fibröz proteinler
Çap
25 nm
7 nm
8 – 12 nm
Protein alt
birimleri
α tübülin ve β tubulin
Aktin
Hücre tipine bağlı olarak
keratin ailesine ait farklı
proteinlerden birisi
Hücre biçiminin korunması
(gerilmeye-dayanan
elementler)
Hücre biçiminin korunması
(gerilemeye-dayanan
elementler)
Hücre biçimi değişiklikleri
Kas kasılması
Sitoplazma akımı
Hücre hareketi
Hücre bölünmesi
Çekirdek ve diğer bazı
organelleri yerlerine
sabitlemek
Nüklear laminayı oluşturmak
Temel işlevler Hücre biçiminin korunması
(sıkıştırılmaya–direnen
“kuşaklar”)
Yüzme yönü
Hücre hareketi
(sil ve kamçıda olduğu gibi)
Hücre bölünmesi sırasındaki
kromozom hareketleri
Organel hareketleri
İntermediyer (ara) Filamentler
Mikrotübüller tarafından oluşturulan kamçı sperm
hücrelerinin hareketini sağlar.
Tübülin dimeri
Aktin alt birimi
Protein alt birimleri
Fibröz alt birimler
25 nm
7 nm
10 nm
Hücre iskeletinin yapı ve işlevi
Mikrotübüllerden oluşan siller, paramesyumun
hareketini sağlar.
179
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
➢ Üç lif tipinin en kalını mikrotübüllerdir. Aktin filamentleri denilen mikrofilamentler en ince olan liflerdir. Ara filamentler ise orta kalınlıktadır.
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
ÇEKİRDEK
Çekirdek
Kromatin
Çekirdek
Çekirdekçik
Çekirdeğin
iki zar›
Por
Çekirdek zar›n›n yüzeyi. TEM dondurarak,
çatlatma yöntemiyle haz›rlanm›flt›r. A, iç zar;
B, d›fl zar; NP, nüklear por (por kompleksi).
Granüllü ER
Por kompeksleri (TEM). Her por protein
parçac›klar›ndan oluflan bir halka fleklindedir.
Ribozom
D›fl zar
‹ç zar
Por
kompleksi
Çekirdek zarının yakından görünüşü
Nüklear lamina
Nüklear lamina (TEM) A¤ benzeri lamina
çekirdek zar›n›n iç yüzeyini döfler.
Çekirdek ve çekirdek zarı. Çekirdek içinde DNA ve proteinlerden oluşan kromatin yer alır. Hücre bölünmeye hazırlandığı sırada, kromatin
yoğunlaştığı için tek tek kromozomlar görünür hale gelir. Çekirdekçik ribozom sentezi yapar. Dar bir alanla birbirinden ayrılmış iki zardan
oluşan çekirdek zarı üzerinde porlar bulunur; zarın iç yüzeyi nüklear lamina ile döşenmiştir.
180
➢ Prokaryot hücrelerde bulunmaz. Bu canlılarda çekirdek materyali sitoplazma içinde
dağınık olarak bulunur. Olgun alyuvar hariç ökaryot tüm hücrelerde bulunur.
➢ Hücrelerde genellikle bir çekirdek bulunur. Bazı hücrelerde birden fazla çekirdek bulunabilir. Memelilerin çizgili kas ve karaciğer hücreleri ile paramesyum bu duruma
örnek olarak verilebilir.
DNA
1 Çekirdekte
mRNA sentezi
➢ Yapılan deneyler sitoplazma ve çekirdeğin birbirine bağlı olduğu, biri olmadan diğerinin yaşayamadığı sonucunu vermiştir. Ayrıca hücre bölünmesinin çekirdek tarafından denetlendiği, çekirdeği olmayan hücrelerin bölünemediği görülmüştür.
mRNA
ÇEKİRDEK
SİTOPLAZMA
Kontrol deneyi
Bölünme büyüklü€üne
eriflmemifl amiple
yap›lan deney
Bölünme olgunlu€una
eriflmifl amiple
yap›lan deney
Amipin sitoplazmas›n›n
bir k›sm› kesilir.
Amipin sitoplazmas›n›n
bir k›sm› kesilir.
mRNA
2 mRNA’nın
çekirdek porundan
sitoplazmaya çıkışı
Ribozom
3 Protein sentezi
Polipeptit
Amino
asitler
DNA → RNA → protein: Hücre içindeki bilgi akışı.
Ökaryotik hücrelerde çekirdekteki DNA, sitoplazmadaki protein üretimini programlar. Bunun için
önce elçi RNAʼnın (mRNA) sentezi gerekir. Bu
RNA sitoplazmaya geçer ve ribozomlara bağlanır. Ribozom (bu çizimde çok büyütülerek gösterilmiştir) mRNA boyunca hareket ettikçe, genetik
bilgi polipeptidin özgül amino asit dizisine tercüme edilir.
Belirli bir büyüklü€e
eriflen amip bölünür.
Kesilen
çekirdeksiz
parça
Çekirdekli
parça
Kesilen
çekirdeksiz
parça
Çekirdekli
parça
Ölür
Eksik olan
sitoplazmay›
tamamlar.
Ölür
Bölünerek iki yeni
amip oluflturur.
➢ Bölünme halinde olmayan bir hücrenin çekirdeği çekirdek zarı, çekirdekçik, çekirdek
plazması ve kromatin olmak üzere dört kısımdan oluşur.
a– Çekirdek Zarı
Çift katlı bir zar olup sitoplazma ve çekirdek sıvısını birbirinden ayırır. Dış zarın yüzeyinde ribozom bulunur. İç zarın iç yüzeyinde nüklear lamina bulunur. Bu yapı çekirdeğe biçim kazandıran, ağsı yapıdaki protein filamentlerinden oluşur. Çekirdek zarında
bulunan porlar madde alış verişini denetler. Sitoplazmada üretilen maddelerin çekirdeğe,
çekirdekte üretilen RNA' ların sitoplazmaya geçmesi bu porlar sayesinde olur.
b– Çekirdekçik
Bölünme sürecinde olmayan hücrelerde çekirdek içinde çekirdekçik adı verilen bir
yapı görülür. Bu yapı kromatinlerin özelleşmiş kısımları olup DNA ve proteinden oluşur.
Çekirdekçikte özel bir RNA tipi olan ribozomal RNA (rRNA) sentezlenir ve sitoplazmadan gelen proteinlerle bir araya getirilerek, ribozomların temel bileşenleri olan ribozomal
alt birimler oluşturulur. Bu alt birimler daha sonra, nüklear porlardan çıkarak, sitoplazmaya geçer ve burada ribozomları oluşturacak şekilde birleşir. Bazı durumlarda iki ya da
daha fazla çekirdekçik bulunabilir. Bu sayı canlının türüne ve hücrenin hangi bölünme
evresinde bulunduğuna bağlıdır.
181
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
➢ Ökaryot hücrelerin yönetim ve kalıtım merkezidir. Bölünme, büyüme ve onarım gibi
metabolik olaylar çekirdek tarafından denetlenir.
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Canlı türü
Kromozom sayısı
(2n)
Sirke sineği
8
Soğan
16
Kurbağa
22
Arı
32
Fare
40
İnsan
46
Tavuk
78
Köpek
78
İstakoz
200
Eğrelti otu
500
c– Çekirdek plazması (Karyoplazma)
Çekirdekçik ve kromatinlerin içinde bulunduğu sıvıdır. Sitoplazmaya benzemesine
rağmen çözünmüş madde ve nükleik asitler bakımından daha yoğundur. Ayrıca protein,
enzim ve minarel madde içerir.
d– Kromatin
Çekirdek içindeki DNA, proteinlerle organize olmuş ipliksi bir madde halindedir. Bu
yapı kromatin olarak adlandırılır. Bölünme sırasında kromatin iplikler yoğunlaşıp, kalınlaşır ve kromozom adı verilen belirgin yapılara dönüşür.
DNA molekülü proteinleri
sararak kromatinleri oluşturur.
Kromatinler yoğunlaşıp,
kalınlaşarak kromozoma
dönüşür.
A
T
G
C
Eşlenmiş
kromozom
Hücre
Farklı canlıların diploit hücrelerinin kromozom
sayısı
DNA
Kromatin
Kromozomların sayısı şekli ve büyüklüğü türden türe farklılık gösterebilir. Aynı türün
sağlıklı bireylerindeki kromozom sayısı aynıdır.
Tipik bir insan hücresinin çekirdeğinde 46 kromozom bulunur. Farklı canlı türlerinin
kromozom sayısı aynı olabilir. Örneğin moli balığı ve kurt bağrı bitkisinin hücrelerinde de
46 kromozom bulunur.
UYARI
Kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasında bir bağlantı yoktur.
Bir canlının vücut hücrelerinde her kromozom tipinden ikişer tane bulunur. Bu kromozomlardan biri anneden diğeri babadan gelir. Anne ve babadan gelen şekil ve büyüklükleri aynı olan bu kromozom çiftlerine homolog kromozom denir. Homolog
kromozomların karşılıklı bölgelerinde aynı karaktere ait genler bulunur. Vücut hücreleri her
kromozom tipinden ikişer adet içerdiğinden diploit olarak adlandırılır ve 2n ile gösterilirler. Üreme hücreleri (yumurta ve sperm) diploit hücrelerin mayoz bölünmesi ile oluşur.
Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar ayrılarak farklı hücrelere gider. Bu nedenle üreme hücrelerinde her kromozom tipinden sadece biri bulunur. Bu tip hücreler
haploit (monoploit) olarak adlandırılır ve n ile gösterilir. Örneğin insanın vücut hücreleri
2n = 46 kromozomlu iken, üreme hücreleri n = 23 kromozomludur.
182
2n = 44
X+
otozom
UYARI
XX
Y
Erkek ]¢g
2n = 44
X+
otozom
Paketlenmifl
alyuvarlar ve
akyuvarlar
(lenfositleri içerir)
Haploit hücrelerde homolog kromozom çiftleri bulunmaz.
gonozom
XY
Z
gonozom
İnsandaki 46 kromozomdan 44 tanesi vücut özelliklerini kontrol eden genleri taşır ve
bunlara otozom denir. Geri kalan iki kromozom ise cinsiyeti belirleyen genleri taşıdığından gonozom olarak adlandırılır.
Tespit edici
Hipotonik
çözelti
Santrifüj
Boya
Akyuvarlar
Üstte kalan s›v›
1 Kan kültürü, kan hücrelerinin
çöktürmek için santrifüj edilir.
2 Üstte kalan s›v› at›l›r; ve hipotonik
bir çözelti hücrelerle kar›flt›r›l›r.
Akyuvarlar flifler ve kromozomlar›
d›flar›ya do€ru yay›l›r. Alyuvarlar
patlar.
3 Bir di€er santrifüj ifllemiyle akyuvarlar çöktürülür.
S›v› k›sm› at›l›r ve bir tespit edici (koruyucu), hücreler
ile kar›flt›r›l›r. Tespit edici ortam içerisindeki bir damla
hücre süspansiyonu, mikroskop lam› üzerine yay›l›r,
kurutulur ve boyan›r.
Sentromer
Kardefl
kromatitler
Homolog kromozom
çifti
4 Lam, mikroskap alt›nda incelenir ve kromozomlar›n
foto€raflar› çekilir. Foto€raflar, bilgisayara aktar›l›r;
kromozomlar, büyüklüklerine ve biçimine göre
elektronik olarak çiftler halinde yeniden düzenlenir.
5 Ortaya ç›kan görüntü karyotiptir. Boyanm›fl bantlar›n desenleri,
özgün kromozomlar›n ve kromozom k›s›mlar›n›n teflhis edilmesine
yard›m eder. Karyotipte ay›rt etmek güç olmas›na karfl›n, her
kromozom, uzunluklar› boyunca birbirlerine yak›ndan tutunmufl
iki kardefl kromatitten meydana gelmifltir.
Bir insan karyotipinin hazırlanması. Bir bireyin kromozomlarının sıralanarak gösterilmesi olan karyotipler, çoğunlukla bir akyuvar çeşiti olan
lenfositler kullanılarak hazırlanır. Bu hücreler, mitozu uyaran bir ilaçla işleme tabi tutulur ve ondan sonra bir kaç gün süreyle kültür içerisinde
geliştirilirler. Daha sonra, mitozu metafaz evresinde durduran başka bir ilaç ilave edilir; bu evrede kromozomların her biri, birbirine bağlı kardeş
iki kromatit içermektedir ve kromozomlar oldukça yoğun olup mikroskop altında kolayca teşhis edilebilir. Yukarıdaki şekil, karyotipin hazırlanmasındaki daha sonraki adımları özetlemektedir. Karyotip hazırlama, anormal kromozom sayılarını ya da Down sendromu gibi doğuştan gelen bazı
hastalıklarda birlikte görülen kusurlu kromozomları gözden geçirmek için kullanılabilir.
183
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Difli ^™h
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Hücreler çekirdek zarlarının bulunup bulunmamasına göre prokaryotik ve ökaryotik
hücreler olmak üzere ikiye ayrılır.
Prokaryot hücrelerde çekirdek zarı bulunmaz. Kalıtım materyali olan DNA dairesel
olup, sitoplazma içinde dağınık olarak bulunur. Prokaryot hücrelerde mitokondri ve kloroplast gibi zarlı organeller bulunmaz. Ökaryot hücrelerde bulunan ribozom, prokaryot
hücrelerde de vardır. Metabolik reaksiyonlar, sitoplazmada bulunan enzimler ile gerçekleştirilir. Bakteriler ve arkebakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir.
Ökaryot hücreler zarla çevrili çekirdek ve organelleri olan hücrelerdir. Protistler,
mantarlar, bitkiler ve hayvanlar âlemlerinde bulunan canlılar ökaryot hücrelerden oluşmuştur.
Ökaryot
DNA
Prokaryot
Çekirdek zarının içinde
Boyut
Sitoplazmada dağınık
Genelde küçük
Genelde büyük
Genelde tek hücreli
Genelde çok hücreli, bazıları tek hücreli
Zarla çevrili organelleri yoktur.
Ribozom vardır.
Zarla çevrili organeller (mitokondri
gibi) bulunur. Ribozom vardır.
Organeller
Organizasyon
Organik bileşiklerin “İlkel Dünya” koşullarında abiyotik sentezi. Stanley Millerʼi 1953ʼde
yaptığı deneyi tekrarlarken görüyorsunuz. Bu deneyde Dünya üzerinde henüz canlıların olmadığı
erken
dönemdeki
çevre
koşulları
laboratuvarda taklit edilerek, bazı organik moleküllerin kendiliğinden oluşabilecekleri gösterilmiştir. Miller şimşeği taklit etmek üzere elektrik
deşarjlarını kullanarak, volkanlardan çıkan bazı
gazlar olan ve “ilkel” atmosferde bulunan H2O,
H2, NH3 (amonyak) ve CH4 (metan)ʼı reaksiyona
girmek üzere aktive etmiştir. Millerʼin tasarladığı
aygıt içinde bu gazlardan canlı hücrelerde rol oynayan çeşitli organik bileşikler sentezlenmiştir.
Bunlara benzer kimyasal reaksiyonlar Dünya
üzerinde canlılığın başlaması için gerekli ortamı
sağlamış olabilir.
Prokaryot ve ökaryot hücrelerin karşılaştırılması
ENDOSİMBİYOZİS HİPOTEZİ
20. yüzyılın başlarında Rus biyolog C. Mereschkovsky tarafından oluşturulan bu hipotez ökaryot hücrelerde bulunan mitokondri ve kloroplast organellerinin oluşumunu açıklamaya çalışmaktadır.
Kelime kökenine bakıldığında "endo" iç, "simbiyoz" ortak yaşam anlamında kullanılmaktadır. Bu bağlamda endosimbiyoz, birbirinin içinde beraber yaşama anlamına gelmektedir. Bu hipoteze göre mitokondri ve kloroplast organelleri prokaryot canlılar ile ortak
bir kökene sahiptir.
184
m
an
DNA
Za
Sitoplazma
Çekirdek
Plazma
zar›
Oksijenli solunum
yapan bir bakteri
Mitokondri
Atasal
prokaryot
Plazma
zar›n›n katlanmas›
Endoplazmik
retikulum
Çekirdek
Ökaryot hücre
Çekirdek zar›
Aerobik
heterotrof
prokaryotun
yutulmas›
Atasal heterotrof ökaryot
Mitokondrinin endosimbiyozisi: İlkel ökaryot hücreler tarafından yutulan mor bakteriler zamanla mitokondri organelini oluşturmuştur.
Çekirde€i ve iç zar
sistemi olan hücre
Mitokondri
Mitokondri
Çekirdek
Fotosentez yapabilen
siyanobakteri
Mitokondri
Kloroplast
Mitokondri
Baz› hücrelerde
fotosentetik
prokaryotun
yutulmas›
Atasal
heterotrof
ökaryot
Plastit
Heterotrof ökaryot
Atasal
fotosentetik
ökaryot
Atasal fotosentetik ökaryot
Kloroplastın endosimbiyozisi: Heterotrof ökaryot hücreler tarafından yutulan siyanobakteriler zamanla kloroplast organeline dönüşmüştür.
Ökaryotların ortaya çıkması ile ilgili bir mode
Mitokondri ve kloroplast organellerinin bakteri (prokaryot hücre) kökenli olduğunu
destekleyen bazı bilgiler aşağıda verilmiştir:
➢ Mitokondri ve kloroplastlarda bakteri gibi halkasal DNA bulunur.
➢ Mitokondri ve kloroplastların bölünme şekli bakterilere benzerlik gösterir. Bu organeller bakteriler gibi iğ ipliği oluşturmadan bölünürler.
➢ Mitokondri ve kloroplastların ribozomları prokaryotların ribozomlarına benzer.
Ökaryot hücrelerin ribozomları 80S'dir. Mitokondri, kloroplast ve bakterilerin ribozomları 70S'dir.
185
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Bu hipoteze göre oksijenli solunum yapan mor bakteri (prokaryot) çekirdeği bulunan ilkel yapılı ökaryot bir hücreye girerek, ortak bir yaşama birliği oluşturmuştur. Hücre
bakteriye besin ve korunaklı bir yaşama ortamı sağlamıştır. Bir süre sonra bakteri ürettiği enerjiyi hücre ile paylaşmış ve karşılıklı yararın sağlandığı bir beraberlik ortaya çıkmıştır. Böylece bakteri, ökaryot hücrenin mitokondrisi haline gelmiştir. Kloroplast organeli
de benzer bir şekilde fotosentez yapabilen siyanobakterilerin ilkel yapılı ökaryot bir hücreye girmesi sonucu oluşmuştur.
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
BİR HÜCREDEN ÇOK HÜCREYE (KOLONİLER)
Bazı tek hücreli canlılar bölündüklerinde birbirlerinden ayrılmayarak koloni oluştururlar. Koloniler tek hücreli canlılar ile çok hücreli canlılar arasında geçiş formu olarak
kabul edilirler. Pandorina, eudorina ve volvoks bu kolonilere örnek olarak verilebilir.
a) Pandorina
Tatlı sularda yaşayan mikroskobik yapıdaki küresel bir kolonidir. 16 hücreden oluşan
bu kolonide hücreler arasında iş bölümü ve hiyerarşi bulunmaz. Bütün hücrelerinin yapı
ve fonksiyonu aynıdır. Hücreler jelatinimsi bir madde ile bir arada tutulur. Hücrelerin kamçıları, koloniyi belirli bir yönde hareket ettirmek için kullanılır. Böylece bu canlı grubunda
ilk defa toplum bilinci ortaya çıkmıştır. Eşeyli ve eşeysiz olarak ürer.
b) Eudorina
Volvox kolonisi
Pandorinadan biraz daha gelişmiştir. 32 hücreden oluşur. Eşeyli ve eşeysiz üreme
görülür.
c)
Volvoks
Tatlı sularda yaşayan bir kolonidir. Hücre sayısı 500 ile 50.000 arasında değişir. Bu
nedenle çıplak gözle görülebilir. İçi boş bir top şeklinde olan koloninin hücreleri jelatinimsi
bir madde içinde bulunup, sitoplazmik uzantılarla birbirleriyle bağlantılıdır. Hücreleri arasında iş bölümü (özelleşme) görülür. Bu nedenle tek ve çok hücreli canlılar arasında
geçiş formu olarak kabul edilir. Dıştaki hücreler beslenme ve hareketi sağlar. Koloninin iç
kısmındaki bazı hücreler üremeden sorumludur. Üreme, eşeyli ve eşeysiz olarak gerçekleşir.
UYARI
Volvoks kolonisinde iş bölümü görülür, fakat dokulaşma ya da sistemleşme görülmez.
Çok hücreli canlılarda belirli görevi yapmak için özelleşmiş hücre gruplarına doku
adı verilir. Dokuların birleşmesi ile organlar, organların birleşmesiyle sistemler oluşur.
Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur.
Hücre $ Doku $ Organ $ Sistem $ Organizma
ÖZELLEŞMENİN YARARLARI
➣ Hücreler arasında iş bölümünün gerçekleşmesi metabolik olayların daha verimli
ve hızlı olmasını sağlar. Ayrıca harcanan enerji miktarını da azaltır.
➣ Çok hücreli canlıların hayatta kalma şansı tek hücreli canlılara göre daha fazladır. Çok hücreli canlılar özelleşmiş hücreleri ile bulundukları ortamlardaki kaynaklardan tek hücreli canlılara göre daha iyi faydalanırlar.
➣ Tek hücreli canlıların büyümesi sınırlıdır. Çok hücreli canlıların büyük vücut yapıları hayatta kalma şanslarını artırır.
ÖZELLEŞMENİN GETİRDİĞİ SORUNLAR
➣ Tek hücreli canlılar temel faaliyetlerini kendileri düzenler. Çok hücreli canlılarda
ise hücreler bu görevlerden bir tanesi için özelleşmiştir. Metabolik faaliyetlerin
düzenli olarak devam edebilmesi için sistemler oluşur.
➣ Çok hücreli canlılarda yaşamsal öneme sahip bir dokunun zarar görmesi, diğer
dokular sağlam olsa bile canlının ölümüne neden olabilir.
➣ Bitki ve hayvanlarda fazla özelleşen kısımlar çevreye dayanıksız hale gelmiştir.
Değişen çevre koşullarına uyum yetenekleri azalmıştır.
186
Kök Hücreler
Hücre çalışmaları tıp ve sağlık alanında büyük katkılar sağlamaktadır. Bunlardan bir
tanesi kök hücreler ile ilgili yapılan çalışmalardır. Kök hücreler, kendini yenileme özelliğine sahip olan farklılaşmamış hücrelerdir. Bu hücreler gerek vücut içinde gerekse laboratuvar ortamında bölünerek farklı hücre tiplerine dönüşebilir.
Kök hücreler kaynaklarına göre erişkin kök hücreler ve embriyonik kök hücreler olarak iki ana gruba ayrılabilir.
a–Erişkin Kök Hücreler:
Bu tip hücreler, erişkin bir bireyin farklılaşmış dokularında bulunan farkılaşmamış
hücrelerdir. Her yaştaki insanda bulunan bu hücreler kendini yenileyebilir ve ait oldukları
dokulardaki eskiyen, hastalanan veya ölen hücrelerin yerine yenilerini üretebilir. Erişkin
kök hücreler; kemik iliği, kas, sinir, karaciğer ve deri gibi dokularda bulunur. Örneğin kemik
iliğinde bulunan kök hücrelere farklılaşarak kan hücrelerinin tüm çeşitlerini üretebilir.
Kök hücre
(Kemik iliğinde)
Lenfoit
kök hücre
B lenfositi
Miyeloit
kök hücre
T lenfositi
Alyuvarlar
Kan pulcukları
Monosit
Bazofil
Eozinofil
Nötrofil
Kan hücrelerinin farklılaşması
b– Embriyonik Kök Hücreler
Embriyonun erken evrelerinden (blastula) elde edilen kök hücrelere “embriyonik kök
hücreler” denir. Erişkin kök hücrelerden farklı olarak embriyonik kök hücreler daha hızlı
çoğalma ve daha fazla hücre tipine dönüşebilme yeteneğine sahiptir.
UYARI
Erişkin kök hücrelerin farklılaşma yeteneği sınırlıdır. Embriyonik kök
hücrelerin farklılaşma yeteneği ise sınırsızdır. Bu hücreler insan vücudunda bulunan tüm hücre çeşitlerine dönüşebilirler.
187
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
HÜCRE ÇALIŞMALARINDA TIP VE SAĞLIK ALANINDAKİ
GELİŞMELER
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Karaciğer hücreleri
Embriyonik kök hücreler
Kültüre
alınmış
kök hücreler
Sinir hücreleri
Kalp kası hücreleri
Farklı kültür
koşulları
Farkl›laflm›fl hücrelerin
farklı tipleri
Embriyonik kök hücreler: Bu hücreler farklılaşarak birçok hücre tipine dönüşebilirler.
Kök hücrelerin vücuttaki diğer hücrelere dönüşebilme özelliği bu hücrelerin kanser,
sinir sistemi hastalıkları (alzheimer, parkinson) ve hasarları, metabolik hastalıklar (diyabet), omurilik zedelenmeleri, kalp hastalıkları, organ yetmezlikleri, kemik hastalıkları ve
daha birçok alanda kullanılma şansını doğurmuştur.
Hücre ve Doku Kültürü
Bir canlıdan alınan hücrenin veya dokuların kontrollü şartlar altında yetiştirilmesine
“hücre kültürü” veya “doku kültürü” denir. Böylece canlı hücreler vücut dışında çoğaltılıp,
üzerinde çalışılabilir. Hücre ve doku kültürü bir molekülün tek bir hücre ya da doku üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla kullanılabilir. Aynı zamanda canlı hücrelerin davranışlarını mikroskop altında doğrudan gözlemlemeye olanak sağlar. Canlı vücudunda
gerçekleştirilemeyen bir çok deneyin cansız ortamda (in vitro) gerçekleştirilmesini mümkün kılar.
Hücre kültürü normal hücrelerin ve kanserli hücrelerin metabolizma çalışmalarında
ve yeni ilaçların geliştirilmesinde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu teknik, virüsler gibi
yalnız hücre içinde çoğalan parazitlere yönelik çalışmalarda da fayda sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, hücre kültürü moleküler biyoloji ve rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan tekniklerin temelinde yer almaktadır.
Doku kültürü tekniği bitkilerin vejetatif olarak üretilmesinde de kullanılır. Bu amaca
yönelik olarak bitkilerden alınan hücre ya da doku parçaları steril şartlarda yapay besi ortamında bekletilir. Bu sürecin sonunda yeni bitki ya da bitkisel ürünler elde edilir.
1
Havuç
bitkisi
2
Havucun
kökünden
alınan hücreler
3
Hücrelerin
çoğalması ile
oluşan kallus
Kallustan
gelişen
yeni bitki
Yeni
bitki
Havuç bitkisinin doku kültürü yönlemi ile çoğaltılması
Bitki doku kültürü yöntemi, kaybolmakta olan türlerin korunması, üretilmesi zor olan
türlerin çoğaltılması ve ticari önemi olan bitkilerin çok sayıda elde edilmesi gibi amaçlarla
kullanılmaktadır.
188
Hücre Organelleri ve Çeşitleri
Boşluk Tamamlama Soruları
➢ klorofil
➢ ökaryot
➢ kök hücreler
➢ iğ iplikleri
➢ polizom
➢ granum
➢ golgi cisimciği
➢ sisterne
➢ tonoplast
➢ lizozom
➢ kontraktil koful
➢ volvoks
➢ krista
➢ nükleoprotein
➢ nüklear lamina
➢ stroma
➢ diploit
➢ granülsüz
➢ endosimbiyozis
➢ otoliz
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlar ile tamamlayınız.
1. Ribozom rRNA ve proteinden oluştuğundan ............................... yapılıdır.
2. Fagositoz ile hücreye alınan polimer besinlerin sindirimi, ............................... organelinde bulunan enzimler ile gerçekleşir.
3. Mitokondrinin kıvrımlı iç zarına ............................... adı verilir.
4. ............................... ............................... , endoplazmik retikulumdan aldığı maddeleri düzenleyerek, ulaşacakları bölgeye gönderir.
5. Bitkilerdeki merkezi koful ............................... adı verilen bir zarla çevrilidir.
6. DNA molekülü çekirdek içinde bulunan hücrelere ............................... hücreler denir.
7. Lizozomların parçalanması ile serbest kalan enzimlerin hücreyi parçalamasına ............................... denir.
8. Kloroplast'ta tilokoit zarların üst üste dizilmesiyle ............................... adı verilen yapılar oluşur.
9. ............................... kolonisinde beslenme, üreme ve hareket için özelleşmiş üç tip hücre bulunur.
10. Birçok ribozomun yan yana gelerek oluşturduğu yapıya ............................... adı verilir.
11. Mitokondrinin içinde bulunan sıvıya matriks, kloroplastın içinde bulunan sıvıya ise ............................... adı verilir.
12. ............................... endoplazmik retikulumun üzerinde ribozom bulunmazken, içerdiği enzimler lipit ve karbonhidrat sentezinde
görev alır.
13. ............................... hipotezine göre mitokondri ve kloroplast prokaryot canlılar ile ortak bir kökene sahiptir.
14. Golgi cisimciğini oluşturan yassılaşmış zarsı keseciklere ............................... denir.
15. Homolog kromozom çiftlerini içeren hücrelere ............................... hücre adı verilir.
16. ............................... ..............................., kendini yenileme özelliğine sahip farklılaşmamış hücrelerdir.
17. Granumlar içerdikleri ............................... pigmentinden dolayı yeşil renklidir.
18. Çekirdek zarının iç yüzeyine ............................... ............................... adı verilir.
19. Hücre bölünmesi sırasında zıt kutuplara hareket eden sentrozomlar arasında ............................... ............................... oluşur.
20. Paramesyum gibi tatlı sularda yaşayan protislerde, hücreye giren suyun fazlası ............................... ............................... ile dışarı atılır.
189
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 1
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 2
Hücre Organelleri ve Çeşitleri
Doğru – Yanlış Soruları
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" harfi yazınız.
1. Kloroplastın stromasında klorofil pigmenti bulunur.
2. Bitkisel hücrelere ait lökoplastlar renksiz iken kromoplastlar renklidir.
3. Oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde mitokondri bulunur.
4. Kontraktil kofullar, hücreye giren suyun fazlasını ATP harcayarak hücre dışına atarlar.
5. Hücre iskeleti mikrotübül, mikrofilament ve ara filament olmak üzere üç tip liften oluşur.
6. Sentrozom ökaryot yapılı tüm hücrelerde bulunur.
7. Hormon ve sindirim enzimi gibi salgı proteinlerini üreten hücrelerde bol miktarda granüllü endoplazmik retikulum bulunur.
8. Sitoplazmanın yarı akışkan sıvı kısmına sitozol denir.
9. Ökaryot hücrelerin mitokondri ve kloroplastlarında bulunan ribozomların büyüklüğü, sitoplazmalarında bulunanlar ile aynıdır.
10. Endoplazmik retikulum hücre içi madde taşınımında görev alır.
11. Mitokondri ve kloroplast organelleri çift zarlıdır.
12. Lizozom organelinin içinde anabolik ve katabolik enzimler bulunur.
13. Bir bitkinin canlı olan tüm hücrelerinde fotosentez olayı gerçekleşir.
14. Ribozom zarsız bir organel olup, prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunur.
15. Bir insanın diploit hücrelerindeki kromozom sayısı haploit hücrelerinin iki katıdır.
16. Erişkin kök hücrelerin farklılaşma yeteneği, embriyonik kök hücrelerden fazladır.
17. Mitokondri ve kloroplasttaki DNA molekülleri prokaryot hücrelerdeki gibi daireseldir.
18. Volvoks kolonisi, hücreleri arasında iş bölümü görüldüğünden, tek ve çok hücreli canlılar arasında geçiş formu olarak kabul
edilir.
19. Ribozomal RNA çekirdekçikte sentezlenir.
20. Sitoplazmada bulunan tüm organeller ATP sentezleyebilir.
190
Hücre Organelleri ve Çeşitleri
Venn Diyagramı
Aşağıda mitokondri ve kloroplast organellerine ait bazı özellikler verilmiştir.
Venn diyagramı üzerinde bu özellikleri karşılaştırınız.
Mitokondri
Kloroplast
1– Fotofosforilasyon ile ATP üretimi
2– Çift zarla çevrili olma
3– Kendine özgü DNA ve RNA içerme
4– Oksijenli solunum olayını gerçekleştirme
5– Çekirdek kontrolünde bölünerek çoğalma
6– Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunabilme
Etkinlik – 4
Hücre Organelleri ve Çeşitleri
Eşleştirme
Aşağıda I numaralı sütunda hücre organelleri, II numaralı sütunda ise bu organellerin görev ya da özellikleri verilmiştir.
Uygun eşlemeleri yapınız.
I
II
a.
İnorganik maddeleri güneş enerjisi yardımıyla organik maddelere
dönüştürür.
b.
İçerdiği hidrolitik enzimlerle, fagositoz ile alınan besinlerin sindirimini sağlar.
Kloroplast
c.
Sitoplazma içinde bulunan ağsı ve lifsi yapı.
g
Kromoplast
d.
Hücrenin metabolik aktiviteleri için gerekli olan ATP'yi üretir.
g
Lizozom
e.
Hücrenin üretim, depolama, ayırma ve salgı merkezidir.
g
Hücre iskeleti
f.
Bitki hücrelerine yeşil hariç diğer renkleri veren plastitdir.
g
Mitokondri
g
Golgi cisimciği
g
191
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 3
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 5
Hücre Organelleri ve Çeşitleri
Yapılandırılmış Grid
Numaralandırılmış kutucuklarda hücre organelleri verilmiştir.
Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Ribozom
2. Endoplazmik retikulum
3. Golgi cisimciği
4. Hücre duvarı
5. Mitokondri
6. Sentrozom
7. Merkezi koful
8. Kloroplast
9. Kontraktil koful
a) ATP üretebilen organeller hangi numaralarla gösterilmiştir?
b) Prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde ortak olarak bulunan organel hangi numaralarla gösterilmiştir?
c) Gelişmiş yapılı bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan organeller hangi numaralarla gösterilmiştir?
d) Çift zarla çevrili organeller hangi numaralarla gösterilmiştir?
e) Protista alemindeki canlılara özgü olan organel hangi numaralarla gösterilmiştir?
f) Bitki hücrelerinde bulunduğu halde hayvan hücrelerinde bulunmayan organeller hangi numaralarla gösterilmiştir?
192
1.
Aşağıdaki hücresel kısımlardan hangisinde ribozom bulunmaz?
A) Mitokondri
B) Sitoplazma
D) Golgi cisimciği
5.
Bitki hücrelerinde bulunan mitokondri ve kloroplast organellerinde,
I. glikoz sentezi,
C) Kloroplast
II. DNA eşlenmesi,
E) Endoplazmik retikulum
III. protein sentezi,
IV. oksijen üretimi
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
A) I ve II
2.
Granülsüz endoplazmik retikulum ile ilgili,
I. hayvan hücrelerinde bulunurken, bitki hücrelerinde bulunmaz,
6.
II. kas hücrelerinde kalsiyum depolar,
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
Bitki hücrelerine ait merkezi koful ile ilgili,
I. bazı atık maddelerin depolanmasını sağlar,
III. hücrenin karbonhidrat ve yağ sentezinde görev alır,
II. tonoplast adı verilen bir zarla çevrilidir,
IV. üzerinde ribozom bulunmaz
III. hücre içi su dengesinin ayarlanmasında görev alır
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
E) II, III ve IV
7.
3.
Organel çeşidi
Bulunduğu
hücre tipi
ATP sentezi
Nükleik
asit içerme
X
Ökaryot
+
+
Y
Prokaryot
Ökaryot
–
+
Z
Ökaryot
–
–
Adrenalin salgısı yapan böbrek üstü bezine ait bir hücrede,
I. granüllü endoplazmik retikulum,
II. hücre zarı,
III. golgi cisimciği
yapıları hangi sıra ile görev yapar?
A) I – II – III
B) I – III – II
D) III – I – II
C) I ve III
E) I, II ve III
Yukarıdaki tabloda özellikleri verilen X, Y ve Z organelleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
C) II – III – I
E) III – II – I
A) Y organeli DNA içerir.
B) Z organeli golgi cisimciğidir.
C) X organeli mitokondridir.
4.
Ökaryot bir hücrede bir organelin faaliyetine bağlı olarak meydana gelen bazı değişimler aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
Karbondioksit
miktarı
Glikoz miktarı
D) Y organeli protein sentezini gerçekleştirir.
E) X ve Z organelleri aynı hücrede bulunamaz.
Oksijen miktarı
8.
Sağlıklı bir insanın kas ve yağ dokusuna ait iki farklı hücresinde,
I. sitoplazmadaki mitokondri sayısı,
Zaman
Zaman
II. hücre zarındaki glikoprotein çeşidi,
Zaman
III. çekirdekteki DNA'nın nükleotit dizilimi
Grafiklere göre ilgili organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mitokondri
B) Lizozom
D) Golgi cisimciği
özelliklerinden hangilerinin farklı olması beklenebilir?
C) Kloroplast
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
E) Ribozom
1) D
2) E
3) B
4) C
5) C
6) E
7) D
8) B
C) I ve III
E) I, II ve III
193
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
TEST–1
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
9.
– Fagositoz ile alınan besinlerin hücre içinde sindirimini
sağlar.
13. Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi nükleik asit içermez?
– Glikozun fazlasını nişasta olarak depolar.
A) Ribozom
– Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluşturur.
B) Çekirdek
D) Mitokondri
C) Lizozom
E) Kloroplast
– Farklı organellerde üretilen maddeleri düzenleyip, paketleyerek gerekli yerlere salgılar.
Yukarıda görevleri belirtilen hücre organelleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Mitokondri
B) Golgi cisimciği
C) Lizozom
D) Lökoplast
E) Sentrozom
14. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bir bitkinin kök ve yaprak
hücrelerinde ortak olarak gerçekleşemez?
A)
10. Volvoks kolonisinde,
Amino asit
miktarı
B)
Glikoz miktarı
I. hücreler arası iş bölümü,
II. benzer hücrelerin doku oluşturması,
III. basit yapılı sistemlere sahip olma
Protein miktarı
özelliklerinden hangileri görülemez?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C)
Karbondioksit miktarı
Oksijen
miktarı
D)
Karbondioksit
miktarı
C) I ve III
E) I, II ve III
ATP miktarı
E)
Oksijen miktarı
Glikoz miktarı
11. Fotosenetez yapabilen prokaryot bir hücrede aşağıdaki
yapılardan hangisi bulunamaz?
A) Hücre duvarı
B) Nükleik asit
C) Hücre zarı
D) Sitoplazma
Selüloz miktarı
E) Kloroplast
12.
Pirüvik
asit
Glikoz
Oksijen
15. Üç farklı organelde gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir.
X
organeli
• X organelinde sindirim enzimleri üretilmektedir.
Y
organeli
• Y organelinde inorganik maddelerden organik madde
sentezlenmektedir.
CO2
• Z organelinde glikolipit ve glikoprotein gibi moleküllere
son şekli verilmektedir.
Su
Yukarıdaki şemada X ve Y organelleri arasındaki madde alış
verişi gösterilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z organelleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Şema ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
X
Y
Z
A) X organeli hayvan hücrelerinde de bulunabilir.
A)
Ribozom
Kloroplast
Golgi cisimciği
B) Y organelinden, X organeline inorganik maddeler geçmiştir.
B)
Lizozom
Mitokondri
Endoplazmik retikulum
C)
Lizozom
Kloroplast
Golgi cisimciği
C) Her iki organelde de ATP üretilir.
D)
Ribozom
Mitokondri
Endoplazmik retikulum
D) Y organelinin ürünleri, X organeli için substrat olmuştur.
E)
Lizozom
Mitokondri
Golgi cisimciği
E) Y organeli sitoplazmanın pH'ını düşürür.
194
9) A
10) D
11) E
12) E
12) A
13) C
14) D
15) A
1.
Prokaryot hücrelerle ilgili,
4.
I. Hücre duvarları selüloz yapılıdır.
Hipertonik ortama konulan bir bitki hücresi, hayvan hücresine
göre daha az şekil değişikliğine uğrar.
II. Fotosentez yapanların sitoplazmasında klorofil bulunur.
Bu durum bitki hücrelerinin,
III. DNA ve RNA molekülleri sitoplazmada bulunur.
I. fotosentez ile besin üretmesi,
yargılarından hangileri doğrudur?
II. selüloz yapılı hücre duvarı içermesi,
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
III. glikozun fazlasını nişasta olarak depolaması
C) I ve III
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?
E) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
Ortamdaki
madde miktarı
Oksijen
Karbondioksit
5.
C) Yalnız III
E) II ve III
Tavukların diploit hücrelerinde 78 kromozom bulunur. Bu
canlıların mayoz bölünme ile oluşturdukları yumurta hücrelerinin kromozom sayısı kaçtır?
A) 20
B) 39
C) 46
D) 78
E) 156
Zaman
Bir bitki hücresinde bulunan X organelinin faaliyetine bağlı olarak ortamdaki oksijen ve karbondioksit miktarının değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir.
6.
X organeli ile ilgili olarak;
Bir havuç bitkisinin kök hücrelerinde aşağıdaki organellerden hangisi bulunamaz?
I. Sadece gündüzleri faaliyet gösterir.
A) Mitokondri
II. Fotofosforilasyon ile ATP üretir.
B) Kromoplast
D) Lökoplast
III. Organik maddeleri inorganik maddeye çevirir.
C) Ribozom
E) Kloroplast
IV. Güneş enerjisini kullanarak glikoz üretir.
yargılarından hangileri doğru değildir?
A) Yalnız III
B) I ve III
D) III ve IV
3.
C) II ve IV
E) I, II ve IV
7.
Analiz
Glikoz yoğunluğu
Nişasta yoğunluğu
1
%6
%2
2
%4
%4
3
%2
%6
Yukarıdaki tabloda, bir hücrede gerçekleşen biyokimyasal bir
değişim gösterilmiştir.
Lizozom organeli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğru değildir?
Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Prokaryot hücrelerde bulunmaz.
A) Bir hidroliz reaksiyonudur.
B) Endositoz ile alınan besinlerin sindirimini sağlar.
B) Reaksiyon sırasında ATP harcanmaz.
C) Çift zarla çevrilidir.
C) Lökoplast organelinde gerçekleşir.
D) Parçalanması hücrenin otolizine neden olur.
D) Reaksiyon sırasında glikozit bağları kopar.
E) Golgi cisimciği tarafından oluşturulur.
E) Hücrenin turgor basıncı azalır.
1) D
2) E
3) C
4) B
5) B
6) E
7) C
195
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
TEST – 2
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
8.
Volvoks ve pandorina kolonilerindeki hücrelerin,
12.
– Mikrotübül, mikrofilament ve ara filamentlerden oluşur.
I. jelatinimsi bir madde ile bir arada tutulması,
– Hücreye mekanik destek sağlayıp şeklini korur.
II. ökaryot yapıda olma,
– Sitozoldeki enzim ve organelleri yerlerinde tutar.
III. aralarında iş bölümünün görülmesi
Yukarıda bazı özellikleri verilen hücresel yapı aşağıdakilerden hangisidir?
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
A) Hücre duvarı
C) I ve III
B) Merkezi koful
C) Hücre iskeleti
D) II ve III
9.
E) I, II ve III
D) Kontraktil koful
E) Hücre zarı
Mitokondri ve kloroplasta ait;
I. Halkasal yapıda DNA içerme
13. Çekirdek zarıyla ilgili;
II. Çoğalmalarının bakteriler ile benzerlik göstermesi
I. Üzerinde seçici geçirgen özelliği olan porlar vardır.
III. Protein sentezi sırasında yirmi çeşit amino asit kullanma
II. Dış yüzeyine bağlı ribozomlar bulunur.
IV. Ribozomlarının 70 S büyüklüğünde olması
III. İç zarında bulunan nüklear lamina, çekirdeğe şekil kazandırır.
özelliklerinden hangileri, bu organellerin prokaryot canlılardan köken aldığını savunan "Endosimbiyotik Hipotez"i
desteklemek amacıyla kullanılamaz?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
D) II ve IV
C) I ve III
E) III ve IV
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
10. Bitkilerde bulunan,
• Kloroplast
• Lökoplast
14. Yaşlanmakta olan bir bitki hücresinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
• Kromoplast
plastitleri için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?
A) Sitoplazma miktarının azalması
A) Bitkiye renk verme
B) Merkezi koful hacminin artması
B) Yağ, protein ve nişasta depolama
C) Hücre zarının selüloz birikimi ile kalınlaşması
C) Fotosentez ile glikoz üretimi
D) Sitoplazmik organellerin hücre duvarına doğru yaklaşması
D) Birbirine dönüşebilme
E) Metabolizma hızının yavaşlaması
E) Bitkinin kök hücrelerinde bulunma
11. Kloroplast organeli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğru değildir?
A) Çift zarlı bir organel olup, iç zar kıvrımlı bir yapıya sahiptir.
15. Bir hayvan hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi
bulunabilir?
B) Stroma sıvısında DNA, RNA, ribozom ve fotosentez enzimleri bulunur.
A) Lökoplast
B) Sentrozom
C) Kontraktil koful
D) Kromoplast
C) Klorofil içeren granumlar yeşil renklidir.
E) Merkezi koful
D) Granumlar bağımsız olmayıp, ara lameller ile birbirine bağlanır.
E) Fotofosforilasyon ile ürettiği ATP'yi kendi kullanır.
196
8) B
9) A
10) D
11) A
12) C
13) E
14) C
15) B
19. Hayvansal bir hücrede,
• X hipertonik çözeltiye
I. fagositoz,
• Y hipotonik çözeltiye
II. aktif taşıma,
• Z izotonik çözeltiye
III. difüzyon
konulup bir süre bekleniyor.
olaylarından hangileri ile alınan besinler lizozomdaki enzimler ile sindirilebilir?
Buna göre X, Y ve Z hücrelerinin ozmotik basınç değişimleri aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)
Ozmotik bas›nç
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Ozmotik bas›nç
B)
X
Y
X
Z
Z
Y
Zaman
Zaman
C)
A) Yalnız I
Ozmotik bas›nç
Ozmotik bas›nç
D)
Z
Y
X
X
Z
Y
A) Öglena'nın fotosentez ile ürettiği oksijeni yaşadığı ortama
bırakması
Zaman
Zaman
E)
20. Aşağıdaki olaylardan hangisi bir ekzositoz örneğidir?
B) Akyuvar hücrelerimizin mikropları yutması
Ozmotik bas›nç
C) İnce bağırsağımızdaki glikozun kana geçmesi
Y
Z
X
D) Paramesyumun, kontraktil kofulları ile su atması
E) Böcekçil bitkilerin protein sindirici enzim salgılaması
Zaman
17. Farklı hücrelerde meydana gelen aşağıdaki olaylardan
hangisi ilgili hücrenin bitki hücresi olduğunu kanıtlar?
21. Embriyonik kök hücreler ile ilgili,
A) Bölünme sırasında iğ ipliklerinin oluşması
I. Genetik yapıları vücut hücrelerinden farklıdır.
B) Çekirdekte oluşan mRNA'nın sitoplazmaya geçmesi
II. Farklılaşma yetenekleri, erişkin kök hücrelerden fazladır.
C) Genetik bilgiye göre protein sentezlenmesi
III. Embriyonun erken evrelerinden elde edilirler.
D) Hücre duvarının selüloz birikimi ile kalınlaşması
ifadelerinden hangileri doğrudur?
E) Oksijenli solunum ile ATP üretilmesi
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
22. Lizozom oluşumunda,
18. Turgor basıncı artmakta olan bir bitki hücresiyle ilgili;
I. Hücre zarı, hücre duvarından uzaklaşır.
I. golgi cisimciği,
II. Hipertonik bir çözelti içinde bulunmaktadır.
II. ribozom,
III. Sitoplazmadaki madde yoğunluğu azalmaktadır.
III. endoplazmik retikulum
yargılarından hangileri doğrudur?
organelleri hangi sıra ile görev yapar?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) II ve III
16) D
17) D
A) I – III – II
B) II – III – I
C) II – I – III
D) III – I – II
E) III – II – I
18) B
19) A
20) E
21) D
22) B
197
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
16. Derişimleri eşit olan X, Y ve Z hücrelerinden,
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
1.
Mitokondri organeline ait aşağıdaki şekilde numaralı kısımların isimlerini yazınız.
I
III
II
IV
V
2.
Kloroplast organeline ait aşağıdaki şekilde numaralı kısımların isimlerini yazınız.
III
IV
V
I
II
3.
Aşağıda genç ve yaşlı bitki hücrelerine ait olan tabloyu doldurunuz.
Yapı
Sitoplazma
Koful
Metabolizma
Çekirdek
Hücre duvarı
198
Genç hücre
Yaşlı hücre
n
ma
Za
DNA
Sitoplazma
Atasal
prokaryot
Mitokondri
Aerobik
heterotrof
prokaryotun
yutulmas›
Plazma
zar›
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
4.
Atasal
heterotrof
ökaryot
Plazma
zar›n›n katlanmas›
Endoplazmik
retikulum
Mitokondri
Çekirdek
Plastit
Çekirdek zar›
Çekirde€i ve iç zar
sistemi olan hücre
Atasal
fotosentetik
ökaryot
Baz› hücrelerde
fotosentetik
prokaryotun
yutulmas›
Ökaryotların ortaya çıkmasını açıklamaya çalışan modellerden birisi yukarıda verilmiştir.
Bu modele göre, aşağıda yapılan yorumlardan doğru olanın yanındaki kutuya (✓), yanlış olanın yanındaki kutuya (X) işaretini koyunuz.
a. Atasal heterotrof hücre mitokondri içerirken, kloroplast içermez.
b. Hücre zarı, çekirdek zarının sitoplazmaya doğru olan katlanmaları sonucu oluşmuştur.
c. Ökaryot hücrelerde mitokondri oluşumu, kloroplast oluşumundan daha önce gerçekleşmiştir.
d. Atasal fotosentetik ökaryotlarda kloroplast organeli bulunurken, mitokondri organeli bulunmaz.
e. Atasal prokaryot hücrelerde nükleik asit bulunmaz.
f.
5.
Atasal prokaryot hücrelerde plazma zarının katlanması sonucu endoplazmik retikulum oluşmuştur.
Karaciğer hücresinde 40 kromozom bulunan dişi bir fare ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Karaciğer hücresinin kromozom formülünü yazınız.
b) Yumurta hücresindeki kromozom sayısı kaçtır?
c) Yumurta hücresinin kromozom formülünü yazınız.
d) Karaciğer hücresindeki otozom sayısı kaçtır?
199
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
6.
Endosimbiyotik hipotez mitokondri ve kloroplast organellerinin prokaryot hücre kökenli olduğunu savunur. Mitokondri ve
kloroplastın bu hipotezi destekleyen üç özelliğini yazınız.
a)
b)
c)
7.
Bitki hücresine ait aşağıdaki şekilde numaralandırılmış hücresel yapıların isimlerini yazınız.
I
V
VI
II
VII
VIII
III
IV
8.
7. sorudaki numaralı hücresel yapılardan hangileri hayvansal hücrelerde de bulunur?
9.
Bitkilerde, hücre duvarının üzerinde "geçit" adı verilen bölgeler olmasaydı nasıl bir sorun ortaya çıkardı?
10. Lizozom, hidrolitik enzimler içeren zarla çevrili bir kesedir. Çok sayıda lizozom birden parçalanırsa, hücre otolize uğrar. Birkaç lizozom parçalanırsa ya da içerdiği enzimler sitoplazmaya sızarsa, hücre zarar görmez. Bu durumun nedenini yazınız.
200
CEVAPLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Hücre Organelleri ve Çeşitleri
Boşluk Tamamlama Soruları
Ribozom rRNA ve proteinden oluştuğundan nükleoprotein yapılıdır.
Fagositoz ile hücreye alınan polimer besinlerin sindirimi, lizozom organelinde bulunan enzimler ile gerçekleşir.
Mitokondrinin kıvrımlı iç zarına krista adı verilir.
Golgi cisimciği, endoplazmik retikulumdan aldığı maddeleri düzenleyerek, ulaşacakları bölgeye gönderir.
Bitkilerdeki merkezi koful tonoplast adı verilen bir zarla çevrilidir.
DNA molekülü çekirdek içinde bulunan hücrelere ökaryot hücreler denir.
Lizozomların parçalanması ile serbest kalan enzimlerin hücreyi parçalamasına otoliz denir.
Kloroplast'ta tilokoit zarların üst üste dizilmesiyle granum adı verilen yapılar oluşur.
Volvoks kolonisinde beslenme, üreme ve hareket için özelleşmiş üç tip hücre bulunur.
Birçok ribozomun yan yana gelerek oluşturduğu yapıya polizom adı verilir.
Mitokondrinin içinde bulunan sıvıya matriks, kloroplastın içinde bulunan sıvıya ise stroma adı verilir.
Granülsüz endoplazmik retikulumun üzerinde ribozom bulunmazken, içerdiği enzimler lipit ve karbonhidrat sentezinde görev alır.
Endosimbiyozis hipotezine göre mitokondri ve kloroplast prokaryot canlılar ile ortak bir kökene sahiptir.
Golgi cisimciğini oluşturan yassılaşmış zarsı keseciklere sisterne denir.
Homolog kromozom çiftlerini içeren hücrelere diploit hücre adı verilir.
Kök hücreler, kendini yenileme özelliğine sahip farklılaşmamış hücrelerdir.
Granumlar içerdikleri klorofil pigmentinden dolayı yeşil renklidir.
Çekirdek zarının iç yüzeyine nüklear lamina adı verilir.
Hücre bölünmesi sırasında zıt kutuplara hareket eden sentrozomlar arasında iğ iplikleri oluşur.
Paramesyum gibi tatlı sularda yaşayan protislerde, hücreye giren suyun fazlası kontraktil koful ile dışarı atılır.
Etkinlik – 2
Hücre Organelleri ve Çeşitleri
Doğru – Yanlış Soruları
Y
1. Kloroplastın stromasında klorofil pigmenti bulunur.
D
2. Bitkisel hücrelere ait lökoplastlar renksiz iken kromoplastlar renklidir.
Y
3. Oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde mitokondri bulunur.
D
4. Kontraktil kofullar, hücreye giren suyun fazlasını ATP harcayarak hücre dışına atarlar.
D
5. Hücre iskeleti mikrotübül, mikrofilament ve ara filament olmak üzere üç tip liften oluşur.
Y
6. Sentrozom ökaryot yapılı tüm hücrelerde bulunur.
D
7. Hormon ve sindirim enzimi gibi salgı proteinlerini üreten hücrelerde bol miktarda granüllü endoplazmik retikulum bulunur.
D
8. Sitoplazmanın yarı akışkan sıvı kısmına sitozol denir.
Y
9. Ökaryot hücrelerin mitokondri ve kloroplastlarında bulunan ribozomların büyüklüğü, sitoplazmalarında bulunanlar ile aynıdır.
D
10. Endoplazmik retikulum hücre içi madde taşınımında görev alır.
D
11. Mitokondri ve kloroplast organelleri çift zarlıdır.
Y
12. Lizozom organelinin içinde anabolik ve katabolik enzimler bulunur.
Y
13. Bir bitkinin canlı olan tüm hücrelerinde fotosentez olayı gerçekleşir.
D
14. Ribozom zarsız bir organel olup, prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunur.
D
15. Bir insanın diploit hücrelerindeki kromozom sayısı haploit hücrelerinin iki katıdır.
Y
16. Erişkin kök hücrelerin farklılaşma yeteneği, embriyonik kök hücrelerden fazladır.
D
17. Mitokondri ve kloroplasttaki DNA molekülleri prokaryot hücrelerdeki gibi daireseldir.
D
18. Volvoks kolonisi, hücreleri arasında iş bölümü görüldüğünden, tek ve çok hücreli canlılar arasında geçiş formu olarak kabul
edilir.
D
19. Ribozomal RNA çekirdekçikte sentezlenir.
Y
20. Sitoplazmada bulunan tüm organeller ATP sentezleyebilir.
201
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 1
CEVAPLAR
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
Etkinlik – 3
Hücre Organelleri ve Çeşitleri
1
Fotofosforilasyon ile ATP üretimi
2
Çift zarla çevrili olma
3
Kendine özgü DNA ve RNA içerme
4
Oksijenli solunum olayını gerçekleştirme
5
Çekirdek kontrolünde bölünerek çoğalma
6
Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunabilme
Venn Diyagramı
Mitokondri
4, 6
Etkinlik – 4
Kloroplast
2, 3, 5
Hücre Organelleri ve Çeşitleri
I
1
Eşleştirme
II
d
Mitokondri
a.
İnorganik maddeleri güneş enerjisi yardımıyla organik maddelere dönüştürür.
e
Golgi cisimciği
b.
İçerdiği hidrolitik enzimlerle, fagositoz ile alınan besinlerin sindirimini sağlar.
a
Kloroplast
c.
Sitoplazma içinde bulunan ağsı ve lifsi yapı.
f
Kromoplast
d.
Hücrenin metabolik aktiviteleri için gerekli olan ATP'yi üretir.
b
Lizozom
e.
Hücrenin üretim, depolama, ayırma ve salgı merkezidir.
c
Hücre iskeleti
f.
Bitki hücrelerine yeşil hariç diğer renkleri veren plastitdir.
Etkinlik – 5
Hücre Organelleri ve Çeşitleri
1. Ribozom
2. Endoplazmik retikulum
3. Golgi cisimciği
4. Hücre duvarı
5. Mitokondri
6. Sentrozom
7. Merkezi koful
8. Kloroplast
9. Kontraktil koful
Yapılandırılmış Grid
a) ATP üretebilen organeller hangi numaralarla gösterilmiştir? 5 ve 8
b) Prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde ortak olarak bulunan organel hangi numaralarla gösterilmiştir? 1
c) Gelişmiş yapılı bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan organeller hangi numaralarla gösterilmiştir? 1, 2, 3 ve 5
d) Çift zarla çevrili organeller hangi numaralarla gösterilmiştir? 5 ve 8
e) Protista alemindeki canlılara özgü olan organel hangi numaralarla gösterilmiştir? 9
f) Bitki hücrelerinde bulunduğu halde hayvan hücrelerinde bulunmayan organeller hangi numaralarla gösterilmiştir? 4, 7 ve 8
202
CEVAPLAR
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
1.
Ribozom
I
III
Dış zar
DNA
II
IV
V
Krista
Matriks
2.
Dış zar
III
IV
V
Granum
Ara lamel
3.
Yapı
İç zar
Stroma
I
II
Genç hücre
Yaşlı hücre
Sitoplazma
Çok
Az
Koful
Küçük
Büyük
Metabolizma
Hızlı
Yavaş
Çekirdek
Büyük
Küçük
Hücre duvarı
İnce
Kalın
203
CEVAPLAR
4.
DNA
Atasal
heterotrof
ökaryot
ma
n
Sitoplazma
Mitokondri
Aerobik
heterotrof
prokaryotun
yutulmas›
Za
ÜNİTE – 2 Canlılar Dünyası
YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
Plazma
zar›
Plazma
zar›n›n katlanmas›
Endoplazmik
retikulum
Atasal
prokaryot
Mitokondri
Çekirdek
Plastit
Çekirdek zar›
Çekirde€i ve iç zar
sistemi olan hücre
5.
Atasal
fotosentetik
ökaryot
Baz› hücrelerde
fotosentetik
prokaryotun
yutulmas›
✓
a. Atasal heterotrof hücre mitokondri içerirken, kloroplast içermez.
X
b. Hücre zarı, çekirdek zarının sitoplazmaya doğru olan katlanmaları sonucu oluşmuştur.
✓
c. Ökaryot hücrelerde mitokondri oluşumu, kloroplast oluşumundan daha önce gerçekleşmiştir.
X
d. Atasal fotosentetik ökaryotlarda kloroplast organeli bulunurken, mitokondri organeli bulunmaz.
X
e. Atasal prokaryot hücrelerde nükleik asit bulunmaz.
✓
f. Atasal prokaryot hücrelerde plazma zarının katlanması sonucu endoplazmik retikulum oluşmuştur.
a) Karaciğer hücresinin kromozom formülünü yazınız. 38 + XX
b) Yumurta hücresindeki kromozom sayısı kaçtır? 20
c) Yumurta hücresinin kromozom formülünü yazınız. 19 + X
d) Karaciğer hücresindeki otozom sayısı kaçtır? 38
6.
a) Halkasal DNA içerme
7.
I. Çekirdek
VI. Merkezi koful
b) Bölünme şekilleri
II. Golgi cisimciği
VII. Hücre duvarı
c) 70S büyüklüğündeki ribozoma sahip olma
III. Mitokondri
IV.
Plazma zarı
V. Granülsüz E.R
VIII. Kloroplast
8.
I, II, III, IV ve V
9.
Bitki hücreleri arasında madde alış verişi olmayacağından hücreler ölürdü.
10. Sitoplazma nötr (pH , 7) bir ortamdır. Lizozom enzimleri ise asidik ortamda etkinlik gösterir. Birçok lizozom birden parçalanırsa sitoplazma asidik olacağından, hidroliz enzimleri etkinlik gösterir ve otoliz gerçekleşir. Birkaç lizozom parçalandığında ya da enzimleri
dışarı sızdığında, hidroliz enzimleri nötr ortamda çalışmaz. Bu nedenle hücre zarar görmez.
204

Benzer belgeler