Ders Detayları - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Transkript

Ders Detayları - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Akademik İngilizce II (ENG102) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Akademik ENG102 Bahar
İngilizce II
2
2
0
4
3,5
Ön Koşul Ders(ler)i ENG101
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru-Yanıt,
Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme,
Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol
Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Okutman DELSU Okutmanları
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amaçları öğrencilerin Avrupa Dil Dosyası
Uluslararası Dil Düzeyi’ne göre B1* seviyesi
kullanıcıları olarak bölüm derslerini kolayca takip
etmelerini sağlayacak şekilde İngilizce dilinde
yeterlilik düzeylerini geliştirmelerine ve yazılı ve
sözlü çalışmaları ile ve IT (web üzerinden verilen
ödevler) kullanarak eleştirel düşünme becerilerini
ve temel çalışma becerileri geliştirmelerine
yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Bu ders, daha ileri akademik dil becerileri,
okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik
kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin
eleştirel incelenmesini kapsar. Bunlara ek olarak
da araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının
gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı
ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün
dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji
kullanımı dersin önemli konularıdır.
• Farklı okuma parçalarını verimli bir biçimde
okuma,
• Okuma parçalarının içeriğini analiz etme,
• Parçaların konuları üzerinede tartışma,
• Farklı konular üzerinde parçalar okuyarak kelime
hazinelerini geliştirm,
• Parçaların bazı kısımlarını kendi kelimeleri ile
ifade etme,
• Verilen parçaları özetleme,
• Model kompozisyonları analiz etme,
• Bir kompozisyonu oluşturan parçaları tanımlama,
• Edindikleri kelimeleri dağarcığını
kompozisyonlarında kullanma,
• Doğru dil kullanamının önemini fark etme,
• Uygun noktalama işaretlerini kullanma ve doğru
yazma,
• Yazma konuları için bilgi toplama ve
değerlendirme,
• Neden–sonuç ve problem çözme türündeki
kompozisyonlarının içerik ve organizasyonunu
tanımlama,
• Bir kompozisyonu organize etme ve taslağını
oluşturma,
• Akademik standartların gerektirdiği içerik ve
organizasyona dayanarak neden-sonuç ve problem
çözme türünde kompozisyonlar yazma becerilerine
sahip olacaklardır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16
Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Issues for Today (3. ed.) Lorraine C. Smith ve Nancy Nici
Mare (Thomson Heinle)
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
1
20
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
10
Genel Sınav/Final Juri
1
10
Toplam
3
40
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
4
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
96
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim X
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelerin izinde
uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında edinilen
kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinlerarası bir
yaklaşımla uzmanlık geliştirecek biçimde kullanabilmek
X
2 Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki donanımını
reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek yönetme
becerisini ortaya koymak
X
3 Bağlı olduğu birimdeki çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak
verimli iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim
etkinliklerini organize edebilmek
X
4 Esnek ve gelişmeye açık uluslararası ticaret ve lojistik
alanlarındaki dinamikleri, temel ve güncel kuramsal
çerçeve içerisine oturtarak değerlendirmek
X
5 Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki karmaşık
sorunları çokyönlülüğü kucaklayan bir biçimde analitik
ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle
çözüme kavuşturmak
X
6 Sektörel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki
yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak
7 Eğitimi boyunca edindiği bilgileri mevcut ekonomik
konjonktür dahilinde yorumlama, sorgulama ve
derinleştirme yeteneğine sahip olmak
X
X
8 Uluslararası ticaret ve lojistik uygulamalarında sektörel
koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel
sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı
çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon
becerisine sahip olmak
9 Ulusal ve uluslararası platformda özel sektörün şiddetle
gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve çoklu
dil becerisine sahip olmanın yanısıra alana özgü yaygın
bilişim ve yazılım programlarına hâkim olmak
X
X
10 Eğitim aldığı alanın uluslararası niteliğine paralel olarak
her platformda etkin iletişim kurabilecek düzeyde
İngilizce bilgisine sahip olmak
X
11 Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi
ve etik değerleri yüksek , grup iletişimine uyum
becerisi gösteren bireyler olmak,
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
2
32
Laboratuar
14
2
28
14
3
42
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü
102

Benzer belgeler

Ders Dosyası

Ders Dosyası Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları Hafta Konular

Detaylı

Ders Dosyası - Uçak Elektrik

Ders Dosyası - Uçak Elektrik Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları Hafta Konular

Detaylı

İleri İletişim Becerileri (ENG 201) Ders Detayları

İleri İletişim Becerileri (ENG 201) Ders Detayları Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları Hafta Konular

Detaylı