İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

Transkript

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları
Akademik İngilizce II (ENG102) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Akademik ENG102 Bahar
İngilizce II
2
2
0
4
3,5
Ön Koşul Ders(ler)i ENG101
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru-Yanıt,
Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme,
Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol
Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Okutman DELSU Okutmanları
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu dersin amaçları öğrencilerin Avrupa Dil Dosyası
Uluslararası Dil Düzeyi’ne göre B1* seviyesi
kullanıcıları olarak bölüm derslerini kolayca takip
etmelerini sağlayacak şekilde İngilizce dilinde
yeterlilik düzeylerini geliştirmelerine ve yazılı ve
sözlü çalışmaları ile ve IT (web üzerinden verilen
ödevler) kullanarak eleştirel düşünme becerilerini
ve temel çalışma becerileri geliştirmelerine
yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Bu ders, daha ileri akademik dil becerileri,
okuduğunu anlama, sınıf içi tartışmalar, akademik
kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin
eleştirel incelenmesini kapsar. Bunlara ek olarak
da araştırma ödevleri, İngilizce dil yapılarının
gözden geçirilmesi, dinleme ve not alma, yazılı
ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün
dosyası tutma, sunumlar yapma ve teknoloji
kullanımı dersin önemli konularıdır.
• Farklı okuma parçalarını verimli bir biçimde
okuma,
• Okuma parçalarının içeriğini analiz etme,
• Parçaların konuları üzerinede tartışma,
• Farklı konular üzerinde parçalar okuyarak kelime
hazinelerini geliştirm,
• Parçaların bazı kısımlarını kendi kelimeleri ile
ifade etme,
• Verilen parçaları özetleme,
• Model kompozisyonları analiz etme,
• Bir kompozisyonu oluşturan parçaları tanımlama,
• Edindikleri kelimeleri dağarcığını
kompozisyonlarında kullanma,
• Doğru dil kullanamının önemini fark etme,
• Uygun noktalama işaretlerini kullanma ve doğru
yazma,
• Yazma konuları için bilgi toplama ve
değerlendirme,
• Neden–sonuç ve problem çözme türündeki
kompozisyonlarının içerik ve organizasyonunu
tanımlama,
• Bir kompozisyonu organize etme ve taslağını
oluşturma,
• Akademik standartların gerektirdiği içerik ve
organizasyona dayanarak neden-sonuç ve problem
çözme türünde kompozisyonlar yazma becerilerine
sahip olacaklardır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16
Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Issues for Today (3. ed.) Lorraine C. Smith ve Nancy Nici
Mare (Thomson Heinle)
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
1
20
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
10
Genel Sınav/Final Juri
1
10
Toplam
3
40
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
4
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
96
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim X
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletme, yönetim ve hava ulaştırma işletmeciliği
konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki
kuramsal ve uygulamalı bilgileri, hava ulaştırma
işletmeciliği alanında karşılaşılan problemleri tanımlama
ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 Hava ulaştırma işletmeciliği alanında problemleri
saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;
bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini
seçme ve uygulama becerisi.
X
3 Hava ulaştırma işletmeciliğine ilişkin karmaşık bir
sistemi veya süreci, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında,
belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama
becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini
uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar,
tasarımın niteliğine göre; ekonomi, çevre sorunları,
sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik,
sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler.)
4 Hava ulaştırma işletmeciliğinde ihtiyaç duyulan
uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları
geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim
teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Hava ulaştırma işletmeciliği problemlerinin incelenmesi
için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama,
sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde
çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;
alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve diğer
insanlarla paylaşabilecek Avrupa Dil Portföyü B1 Genel
Düzeyinde kullanmak en az bir yabancı dil bilgisine
sahip olma.
X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye
erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve
kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi
gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma
hakkında farkındalık.
10 Hava ulaştırma işletmeciliği uygulamalarının evrensel
ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik
üzerindeki etkileri konusunda bilgi ve yapılacak
uygulamaların hukuksal sonuçları konusunda farkında
olma.
11 Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi ve
işyeri uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş
güvenliği üzerine etkileri konularında bilince ve bu
alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında
farkındalığa sahip olma.
12 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
2
32
Laboratuar
14
2
28
14
3
42
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü
102