CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK

Transkript

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK
CLS KURUMSAL
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve
DANIŞMANLIK A.Ş.
KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ
2014
CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
2010 yılında Ankara Ticaret Odası’nın verdiği 16/1571-283888 sicil numarası ile
ticari faaliyetine baĢlamıĢtır.
Firmamız,
SPK
tarafından,
“Sermaye
Piyasası
Mevzuatı
Çerçevesinde
Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketler ile Bu ġirketlerin Kurulca Listeye
Alınmalarına ĠliĢkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ”e istinaden 22.04.2011 tarih ve 4289
sayılı yazısıyla gayrimenkul değerleme yapmaya yetkili Ģirketler listesine alınmıĢtır.
12.07.2012 tarihi itibari ile de BDDK tarafından firmamıza, “Bankalara
Değerleme Hizmeti Verecek KuruluĢların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki
Yönetmelik” gereği, “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak
ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiĢtir.
CLS KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME ve DANIġMANLIK A.ġ. her türlü
gayrimenkulü,
ayrıca
gayrimenkul
üzerindeki
hak
ve
faydaları
analiz
edip
değerlendirerek, bunların oluĢturduğu varlığın değerini tespit etmektedir.
Değerleme çalıĢmalarımızın tümü SPK mevzuatına uygun olarak yapılmakta ve
bu çalıĢmalarda, uluslararası kabul görmüĢ Emsal KarĢılaĢtırma Yöntemi, Maliyet
Analizi Yöntemi ve Gelir Kapitalizasyonu Yöntemi’nden en uygun olan biri ya da
birkaçı kullanılmaktadır.
Firmamız, sektörde uzun yıllar tecrübesi olan, teknik ve mevzuat bakımından
yeterli donanıma sahip ve sürekli geliĢime açık, mesleki etik kurallara bağlı, genç ve
dinamik personel kadrosuyla profesyonel bir Ģekilde hizmet vermektedir. Ayrıca,
gayrimenkul değerleme alanında hizmet vermek için gerekli idari yapı, teknik
donanım, fiziksel alt yapıya sahiptir.
Sizlere sunmuĢ olduğumuz bu tanıtım dosyasıyla birlikte, kurumunuz ve
Ģirketimiz arasında uzun yıllar boyunca sürmesini umut ettiğimiz çalıĢma hayatının ilk
adımlarının atılmasını temenni ederiz.
YÖNETĠM KURULU BAġKANI
ÖZGÜR ÇALIġKAN
Adres: Birlik Mahallesi, 448. Cadde, No: 115/3 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 440 60 90 - Fax: 0 (312) 440 60 09
E-mail: [email protected] - Web: www.clsdegerleme.com.tr
FAALİYET KONUMUZ
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü gerçek ve tüzel kiĢi ve kuruluĢlara
yönelik olarak;
 Ġpoteğe dayalı konut ve ticari krediler
 BirleĢmelerde ve devralmalar
 Analiz ve çözüm alternatifleri
 Teminatların değer tespiti, borçların yeniden yapılandırılması, alacak ve borçların
gayrimenkul takası yoluyla düzenlenmesi
 Proje geliĢtirme, kontrol ve fizibilite çalıĢmalarında
ġirketimizce yürütülen değerleme çalıĢmalarında gayrimenkulün fiziksel, çevresel
ve yasal sınırlamaları ile birlikte, gayrimenkul üzerindeki kısıtlamalar (ipotek, haciz,
vs.), bölgenin geliĢimi, yasalara aykırı uygulamaların var olup olmadığına iliĢkin bilgi
edinmek ve incelemelerde bulunmak üzere ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye, Ġl
Özel Ġdaresi, Milli Emlak Müdürlüğü ve diğer kurumlarda araĢtırma yapılmaktadır.
Ülkedeki genel ekonomik konjonktür, piyasa Ģartları, bölgesel rayiçler, çevresel
etkiler
ve
gayrimenkulün
değerine
etki
edecek
kendi
özellikleri
uzman
personellerimiz tarafından titizlikle araĢtırılarak, gerekli tespitler yapıldıktan sonra,
tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak içerik ve format bakımından yeterli ve
gerekli bilgiler olacak Ģekilde raporlama yapılarak değerleme çalıĢmasını talep eden
ilgili Ģahıs/kuruma sunulmaktadır.
Tüm bu süreçte, mesleki ve etik kurallar, yapılan değerlemeye iliĢkin elde edilen
veri ve diğer bilgilerin üçüncü Ģahıslara karĢı gizliliği ilkesi ve kurumu temsil etme
hassasiyeti en temel kuralımız olmaktadır.
Adres: Birlik Mahallesi, 448. Cadde, No: 115/3 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 440 60 90 - Fax: 0 (312) 440 60 09
E-mail: [email protected] - Web: www.clsdegerleme.com.tr
ÇALIŞTIĞIMIZ GAYRİMENKUL TÜRLERİ
 KONUT
 BİNA
 DEVRE MÜLK
 İŞ MERKEZİ
 ALIŞVERİŞ MERKEZİ
 PLAZA
 SİNEMA-TİYATRO

 TATİL KÖYÜ
 TURİZM TESİSİ
 OTEL
 ARSA
 TARLA
 AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU
 FABRİKA
 SANAYİ TESİSİ
 DEPO
 PROJE GELİŞTİRME
Adres: Birlik Mahallesi, 448. Cadde, No: 115/3 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 440 60 90 - Fax: 0 (312) 440 60 09
E-mail: [email protected] - Web: www.clsdegerleme.com.tr
ŞUBELERİMİZ
CLS KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME ve DANIġMANLIK A.ġ.
5 BÖLGE VE 24 ĠLDE FAALĠYET GÖSTERMEKTEDĠR.
İLLER VE DEĞERLEME UZMANLARI
1
ADANA
2
AMASYA
AYKUT TÜRKER
SERHAT KANEPECĠ
CAHĠT TAġDEMĠR
ÖZGÜR ÇALIġKAN
CEM GÜN
LALE HEPER
ġENOL EVREN BOZKURT
ALĠ BULUT
GĠZEM FIRAT
3
ANKARA
(GENEL MERKEZ)
FIRAT BULUT
SELAHATTĠN ORHANER
OSMAN KORAY GÜLER
ERKAN KURT
EMRE ÖZ
BAġAK DĠLMEN
EGEMEN TOPUZ
AHMET SUNGUR
NEVZAT YEĞĠN
MURAT ġEKER
4
ANTALYA
5
AYDIN
6
BALIKESİR
ALEV HALULU
7
BİLECİK
SERKAN DALKILIÇ
ENGĠN YALÇIN
FATĠH TALAT COġGUN
AHMET KILIÇ
MESUT KENAN SÖNMEZ
8
BURSA
CENK KÖKLÜ
KORHAN AYHAN
9
ÇANAKKALE
RAHMĠ PEHLĠVAN
10
ÇANKIRI
MERVE GÜLDÜR
MEHMET ABĠDĠN GÜLDÜR
11
ÇORUM
12
DENİZLİ
13
ESKİŞEHİR
14
İSTANBUL
YUSUF KÜRKÇÜ
CĠHAT OLUR
ANIL BORAN
AHMET ĠLYAS MERT
OLCAY TARHAN
ALĠ MERTLER
BEYZA ÇAKIRLAR
UĞUR AVCI
ALĠ SEÇKĠN
15
İZMİR
YASĠN ABAY
FATMA ZEHRA YAġAR
16
KASTAMONU
FERDĠ KARGILI
17
KOCAELİ
18
KONYA
KADRĠYE UÇAR
19
MANİSA
EMRAH OTÇUOĞLU
BURCU ASLAN
MURAT CAN PALANKALILAR
SERCAN DAMAR
20
SAKARYA
ÖMER SERCAN YILMAZ
ERDĠ TOKGÖZ
21
SAMSUN
DOĞA KURTULUġ AKGÜN
22
TEKİRDAĞ
GÖRKEM ÇAKIR
23
TOKAT
SEDA KAVUKÇUOĞLU
24
TRABZON
25
YOZGAT
EDA KARAOSMANOĞLU
BAHAR BAYRAK
YALÇIN AKDEMĠR
Adres: Birlik Mahallesi, 448. Cadde, No: 115/3 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 440 60 90 - Fax: 0 (312) 440 60 09
E-mail: [email protected] - Web: www.clsdegerleme.com.tr
REFERANSLARIMIZ
 DENİZBANK A.Ş.
 FİNANSBANK A.Ş.
 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 ÖZEL FİRMALAR
 ŞAHISLAR
Adres: Birlik Mahallesi, 448. Cadde, No: 115/3 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 440 60 90 - Fax: 0 (312) 440 60 09
E-mail: [email protected] - Web: www.clsdegerleme.com.tr
SPK YETKİLENDİRME YAZISI
Adres: Birlik Mahallesi, 448. Cadde, No: 115/3 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 440 60 90 - Fax: 0 (312) 440 60 09
E-mail: [email protected] - Web: www.clsdegerleme.com.tr
BDDK YETKİLENDİRME YAZISI
Adres: Birlik Mahallesi, 448. Cadde, No: 115/3 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 440 60 90 - Fax: 0 (312) 440 60 09
E-mail: [email protected] - Web: www.clsdegerleme.com.tr
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ
Adres: Birlik Mahallesi, 448. Cadde, No: 115/3 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 440 60 90 - Fax: 0 (312) 440 60 09
E-mail: [email protected] - Web: www.clsdegerleme.com.tr
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
Adres: Birlik Mahallesi, 448. Cadde, No: 115/3 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 440 60 90 - Fax: 0 (312) 440 60 09
E-mail: [email protected] - Web: www.clsdegerleme.com.tr
KALİTE SİSTEM BELGESİ
Adres: Birlik Mahallesi, 448. Cadde, No: 115/3 Çankaya/Ankara
Tel: 0 (312) 440 60 90 - Fax: 0 (312) 440 60 09
E-mail: [email protected] - Web: www.clsdegerleme.com.tr

Benzer belgeler