İndir - Konstrüksiyon

Yorumlar

Transkript

İndir - Konstrüksiyon
İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı:
Sürekli Transport Sistemleri
Course Name: Conveying Machines Volume
Yarıyılı
Kredisi
AKTS Kredisi
(Semester)
(Local Credits)
(ECTS Credits)
Bahar
3
7
(Spring)
Makina Mühendisliği / Konstrüksiyon
Bölüm / Program
(Mechanical Engineering / Mechanical Design)
(Department/Program)
Kodu
(Code)
MAK546
Ders Türü
(Course Type)
Y.L.
(M.Sc.)
Dersin Türü
(Course Type)
Seçmeli
(Optional)
Dersin İçeriği
Taşınacak yüklerin ve sürekli transport makinalarının sınıflandırılması. Bantlı konveyör hesap esasları ve
elemanlarının yapıları. Elevatörlerin, salınımlı ve titreşimli transport makinalarının hesap esasları. Hidrolik
ve pnömatik transport makinalarının tasarımı.
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe
(Turkish)
(Course Description)
30-60 kelime arası
Dersin Amacı
(Course Objectives)
1.
2.
3.
4.
Endüstriyel tesislerde kullanılan transport sistemlerin irdelenmesi,
Endüstri tesislerinde kullanılacak Sürekli Transport Sistemlerin seçimi,
Sürekli transport makinaların ve elemanların konstrüksiyonu,
Sürekli transport makinaların tasarım esaslarını kavrama
Maddeler halinde 2-5 adet
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1.Sanayide taşınacak malları belirlmesi.
2. Endüstri tesislerinde kullanılacak sürekli transport makineleri seçebilir.
3.Ürünün ekonomik olarak taşıma yönteminin belirleyebilir.
4.Transport makinalarının tasarımını yapabilir.
5.Transport makinalarının projelendirme ve maliyet analizini yapabilir.
Maddeler halinde 4-9 adet
Ders Kitabı
E.İmrak & İ.Gerdemeli, Sürekli Transport Makinaları
(Textbook)
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Maddeler halinde en çok 5 adet
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Laboratuar Uygulamaları
1.Kulwiec,R. Materials Handling Handbook, John Willey&Sons, 1995.
2. Robinson, R., Handbook of Materials Handling, Ellis Horwood Ltd. 1986.
3. Spivakovsy, A.O. & Dyachkov, V.K., Conveying Machines Volume 1,2 Mir Publ. 1985.
4. Demirsoy, M., Transport Tekniği Cilt 2,3, Birsen Yayınevi. 1996.
Öğrencilerin dersi daha iyi anlamaları amacı ile ders konularıyla ilgili 5 ödeve verilerek her
konu sonrası toplanmaktadır.
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Adedi*
(Quantity)
1
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
% 30
(30 %)
5
% 30
(30 %)
1
% 40
(40 %)
*Yukarıda Belirtilen Sayılar Minimum Olup Yerine Getirilmesi Zorunludur.
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Taşınacak Yüklerin Sınıflandırılması
Sürekli Transport Makinalarının Sınıflandırılması ve Kullanım Yerleri
Bantlı Konveyör Konstrüksiyonu ve Elemanları
Bantlı Konveyörlerin Mekanik Hesap Esasları
Paletli Konveyörlerin Konstrüksiyon Esasları
Paletli Konveyörlerin Konstrüksiyon Esasları
Helezonlu Transport Makinalarının Konstrüksiyonu ve Hesapları
Salınımlı ve Titreşimli Transport Makinaları
Hidrolik Transport Mkinaları ve Hesap Esasları
Pnömatik Transport Makinaları ve Hesap Esasları
Yükleyicilerin Sınıflandırılması
Zincirli Transport Makinalarının Konstrüksiyonu
Rulolu Transport Makinaları ve Hesap Esasları
Sürekli Transport Makinaları ile İlgili Standartlar ve Yönetmelikler.
Dersin
Çıktıları
1
1, 2
2, 3
3, 4, 5
3, 4, 5
3, 4, 5
3, 4, 5
2, 3
3, 4, 5
3, 4, 5
2
3, 4
3, 4, 5
2, 3, 4, 5
COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Course
Outcomes
Dersin ………………………………. Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde
geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek
yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme ve alanı veya alanı dışındaki yerli ve yabancı
gruplara yazılı sözlü ve görsel olarak aktarabilme (beceri, iletişim, sosyal alana özgü yetkinlik).
Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme(beceri).
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve bilgisayar
yazılımı ile birlikte iletişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
(iletişim,Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için
yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen
sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesi için verilerin toplanması aşamasında toplumsal, bilimsel
ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve liderlik yapabilme, (Alana Özgü Bağımsız
Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
Alanında özümsedikleri bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme, aktarabilme ve ayrıca
bu bilgiyi sosyal ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilmekte de
kullanabilme
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Katkı
Seviyesi
1
2
3
x
x
x
Relationship between the Course and ………………………………..…Engineering Curriculum
Program Outcomes
Level of
Contribution
1
2
3
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
1: Little, 2. Partial, 3. Full
Düzenleyen (Prepared by)
Y.Doç.Dr. İsmail GERDEMELİ
Tarih (Date)
18.04.2011
İmza (Signature)

Benzer belgeler

Mühendislikte Mikroişlemciler ve Uygulamaları

Mühendislikte Mikroişlemciler ve Uygulamaları - G.C.Barney, Intelligent Instrumentation: Microprocessor Applications in Measurement and Control, Pearson Education Limited, 1988. Her öğrenciye ayrı bir dönem ödevi verilecektir.

Detaylı