Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
T.C.
FIRAT UNIVERSITESI HASTANESI
D6NER SERMAYE I9LETME BiRIMi
ELAZIG
TEKLIF |STEME FORMU
lstem No
Talep Eden
11
.07.2016
:28612:1613487
Blrim
:
BIoMEDIKAL
Ftrat UnlvoIsltesl Hastanesl lhtlyacr malzeme/hlzmot satrn alrnacaKrr. Fiyat teklif a9a!rda belirtilen tarih
vo saatte Ddner Sermaye Sahn alma Blrlmlne bizzat, faks veya posta ile tesllmlnl iica ederim,
1- Malzeme/hizmet tesliminin ka9 g0nde yaprlacagrnm belirtilmesi zorunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig tarihinden itibaren
teslim soresi 10 gon olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gon igin fatura tutannrn (KoV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk ozerinden kesileceKir.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gon olmal ve 0rtin markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir. Belirtilmemesi
durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Aynca idarenin 0ng0rd0g0 gartiar drgrnda, firma tarafrndan 6deme g0nu vb. talepleri
teklillerinde belirtseler dahi, dikkate ahnmayacaktrr.
3- Mal teslimi haslane ambaflna veya idarenin gdstereceoi yer€ teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tum giderler salrcrya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki ortinlerde TSE markasr aranan malzemeler TSE belgeli olacakttr.
5- Teklif
mektubunda silinti
ve
kazrntr yaprlmayac€ktrr. Son
teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
deEerlendirilmeyecek olup, ancak idare gerek g6rdUgo takdirde bu stireyi uzatabilir.
6- Firma alacaklannr sadeco banka ve linans kurumlaflna harcama yetkilisinin (Ba$hekimlik Makamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.Sahrslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik dncesi uygunluk yaz rsralnacaklrr.
7- Trbbi malz.eme, ilag ve kit ahmlannda Sagftk Bakantgrnrn TITUBB kayrdr gereken Urunlerin kayrth olmasr halinde ahm
yaprhc€ktrr. Urun0n imalatgr veya ithalatgrsr olmadrgr durumlarda ilgili satrcrnrn bayi olduouna dair TITUBB kayrt ve bildirimi
aranacaktrr. Teklif mektubunda UBB kodu ve ayflca frmanrn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu ve suT kodu gereken orunlerin
kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalann teklifi degerlendirmeye alnmayacaktrr. Sosyal Govenlik Kurumu negatif
listesinde bulunan trbbi malzemeler alrnmayacak, alnsa dahi negatif listeden grkmadrkga htura bedeli ddenmeyecektir. KIK
kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn guncellenmemesi malzeme ahndrktan sonra malzemenin negatif listeye d0gmesi gibi malzeme
kaynaklt kuruma aii SGK kesinti tutarlarr ve kurum zaradannrn tamamr ilgili firma tararrndan kargrlanacaktrr.
8- SaE[k Uygulama Tebliginde yer alan trbbi malzemeler igin SUT kodu, Tebligde yer almayan malzeme olmasr durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtileceKir.
10- Fiama tarafrndan sipari$ edilen malzemenin teslim edilmemesi durumunda idare tarafrndan kanun geregi ilgili mercilere
bildirim yaprlarak, firma idarenin belirleyecegi sure igerisinde doorudan temin almlanna itiirak edemeyecektir.
ll- Teknlk 9artnamede demlrbag/clhaiz/malzome alrmlna alt garanti 6ng0r{ilme3i durumunda tesllmatta banka
teminat melcubu vedl6cek yada naklt 0zerlnden %3 (Fatua bedell dzerlndon KDv Hadg) temlnat keslntlsl
m:`1鼎
R醤 :冊 翻
鼎譜電
We esas"mklar mn●
∬1辮:鼎 PttL篇 冒
Mttne m●
し
翻psり m帥 kh刺 釧m
i"minin sipa“ ,ine mOtakip testimat yapllacaktlr
Son Teslim Tarlh & Saat
lh
:
--
I8. o+-zo\b
MALZEMErH:ZMET LiSTESI
Srra N irlalzome Kodu
1 15012040199028
Aglklama Mlktan Elrlml
Malzeme CInsl
HttNE XHL 044 3.5V AMPOL
6.O ADET
Birlm
Flyat
KDV oranr%
Adre● : Flrat Oniversltog HastanoЫ D6ner SOnnay● lbme MudOH001 HAZAR V D 13860437404
Tol:
0424 233 35 55
Fax: 04242339040
EPOSTA:dsenllavesatinalmaonrat edu tr
Sayfa'l

Benzer belgeler

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. + Firma alacailannr sadeco banka ve finans kurumlanna harcama yetkilisinin (Baghekimlik Makamt) izni ile devir v€ temlik yapabilir. (3.Sahtslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik dnc€...

Detaylı

盤 一

盤 一 0,001 (Bindebhi) orantnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk 0zerinden kesiiecektir.

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Teklif opsiyonu en az 20 gun olmah ve airun markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KoV harig verilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayflca idarenin 6ngOrd00u gartl...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. gain olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gon igin fatura tutaflntn (KDV harig) 0,00'l (Bindeblri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk itzerinden kesileceKir.

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Tekiif opsiyonu an az 20 gon olmalt ve iirUn markasl, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul Cdilec€ktir. Ayflca idarsnin 6ngOrd0gu gart...

Detaylı

2ι 。1‐ 201も

2ι 。1‐ 201も kodunun behrtlmemesi ile Kl( kaydr olmayan firmalafln lekhli degerbnd,rmeye at,nmavacatl,r Sosvat Govent;l( Kutumu n.d,rir -r;t;-i,-Ja"ii'oiiii.,iil""*iriiriil I'stesinde butunan trbb matzemeter at...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Teklif opsiyonu en az 20 90n olmah ve 0r0n markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlafl KDV harig verileceKir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Ayflc€ idarenin dngordogu gartla...

Detaylı

製LЮ いつげ

製LЮ いつげ 2- T€kt opsiyonu en az 20 90n olmal ve orun marka6r, belirtilecek v€ leklif fyallen Kov hadg veril€ceklir. Belidilmemesi durumunda KOV dahil kabul edilecektir. Ayica idarenin 0n96rd000 gartlar drgr...

Detaylı