güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt

Yorumlar

Transkript

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt
YENI DÜZENLEME TARIHI December 2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
CEMENTONE BLACK WATERPROOFING PAINT
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
ÜRÜN ADI
CEMENTONE BLACK WATERPROOFING PAINT
ÜRÜN NO.
21702, 217034, 21704, 21705, 21706, 217041
KULLANIM
Boya
TEDARİKÇİ
BOSTIK LIMITED
COMMON ROAD
STAFFORD
STAFFORDSHIRE
ST16 3EH
+44 1785 272625
[email protected]
ACIL DURUM TELEFONU
+44 1785 272650 (24 Hours)
2 TEHLİKELERİN TANITIMI
Alevlenir. Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere
neden olabilir.
SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)
Xn;R48/20. N;R51/53. R10, R66, R67.
3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
İsim
EC No.
CAS Numarası
İçindekiler %
Sınıflandırma (T.C.27092 ) (67/548/EEC)
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROSULFURIZED
HEAVY; LOW BOILING*
265-185-4
64742-82-1
30-60%
Xn;R48/20,R65. N;R51/53. R10,R66,R67.
Tüm (R) Cümlecikleri Için Tam Metin 16. Bölümde Verilmistir.
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
SOLUMA
Dinlenme, sıcaklık ve temiz hava sağlayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
YUTMA
KUSTURMAYIN. Hemen doktor çağırın.
CİLTLE TEMAS
Kirlenmiş cildi hemen yıkayın ve üzerine su dökün. Giysinin içine geçmiş ise hemen çıkarın ve cildi suyla yıkayın. En az 15 dakika
durulamaya devam ederek bir sağlık uzmanına başvurun.
GÖZLERLE TEMAS
Hemen üzerine 15 dakikaya kadar devamlı bol su akıtın. Kontak lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika
durulamaya devam ederek bir sağlık uzmanı çağırın.
5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
SÖNDÜRME GEREÇLERI
Köpük, karbon dioksit veya kuru toz ile söndürün.
1/ 5
YENI DÜZENLEME TARIHI December 2014
CEMENTONE BLACK WATERPROOFING PAINT
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Yangın buharlarını solumaktan kaçının. Duman çıkmaması için rüzgâra karşı tutun. Kapalı yerlere girmeden önce orasını havalandırın. Yangın söndürme sularının lağımlara ve su yollarına akmasını önleyin. Suyu kontrol altında tutmak için bir set çekin.
FEVKALADE YANGIN & PATLAMA TEHLİKELERİ
Havayla patlayıcı karışımlar oluşturur.
YANGıNDA KORUYUCU TEDBIRLER:
Yangın halinde bağımsız solunum aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanın.
6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
KİŞİSEL GÜVENLIK ÖNLEMLERI
Temas tehlikesi olduğunda: Koruyucu eldiven ve gözlük/yüz siperi kullanın.
ÇEVREYI KORUMA ÖNLEMLERI
Kanalizasyon, toprak veya su yollarına dökmeyin. Döküntüyü kum, toprak veya herhangi bir uygun emici bir maddeyle alın.
DÖKÜNTÜ TEMIZLEME YÖNTEMLERI:
Gerekli koruyucu aygıt takın. Tüm ateşleme kaynaklarını söndürün. Kıvılcım, alev, ısıya engel olun ve sigara içmekten kaçının.
Havalandırın. Absorb onto sand, earth or abosorbent granules. Pick up with non-sparking tools and place into metal containers with
sealable lids. Mark containers with details of hazards and store in designated area ready for disposal.
7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
KULLANIM TEDBİRLERİ
Dökmemeye çalışın, cilt ve gözlerle temastan kaçının.
DEPOLAMA SINIFI
Parlayıcı sıvı depolama.
8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
KORUYUCU TEÇHİZAT
PROSES ŞARTLARI
Hava kirliliğini maruz kalma düzeyine indirmek için teknik tedbir uygulayın.
TEKNİK TEDBİRLER
Uygun havalandırma sağlayın. Mesleki maruziyet sınırlarına dikkat edin ve buhar soluma riskini alçaltın.
SOLUNUM AYGITI
Gaz kartuşlu organik maddelerin kullanımı için uygundur.
ELLERI KORUMA
Ciltle temas tehlikesi olduğu zaman uygun koruyucu eldiven kullanın. Sıvının eldivenlerden içeri geçebileceğini unutmayın. Sık sık eldiven
değiştirilmesi önerilir.
GÖZLERI KORUMA
Koruyucu gözlük / yüz siperi takın.
DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ
Sıvıyla ve buharlarla tekrarlanan veya uzun süreli her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin.
SAĞLıK TEDBIRLERI
Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin , içmeyin ve sigara içmeyin.
CİLDİN KORUNMASı
Sıçrama halinde önlük veya koruyucu giysi giyin.
2/ 5
YENI DÜZENLEME TARIHI December 2014
CEMENTONE BLACK WATERPROOFING PAINT
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
GÖRÜNÜŞ
Sıvı
RENK
Siyah
KOKU
Petrol.
ÇÖZÜNÜRLÜK
Suda çözünmez.
BAĞIL YOĞUNLUK
PARLAMA NOKTASI (°C)
1.0
40 CC (Kapalı kap).
10 KARARLILIK VE TEPKİME
KARARLILIK
Normal ısı şartları altında ve tavsiye olunan kullanma şartları altında kararlıdır.
KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
Oksitleyicilerle veya indirgeyen maddelerle temastan kaçının.
TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Bilinmiyor.
11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
SOLUMA
Buhar, solunum sistemini veya akciğerleri tahriş edebilir.
YUTMA
Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir. Zararlı: Yutulması halinde akciğerlerde hasara neden olabilir.
CİLTLE TEMAS
Tekrarlanan maruz kalma halinde ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
GÖZLERLE TEMAS
Gözleri tahriş eder.
12 EKOLOJİ BİLGİSİ
EKOTOKSİSİTE
Çevre için tehlikeli. Su ortamında uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Contamination of the terrestrial and aquatic environments should
be avoided
HAREKETLİLİK
Yarı hareketli.
BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ
Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur.
KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK
Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.
13 BERTARAF BİLGİLERİ
GENEL BİLGİLER
Atık, özel atık olarak sınıflandırılmıştır. Yerel Atık Bertaraf Etme Yetkililerinin gösterdiği bir şekilde ruhsatlı atık bertaraf etme yerinde
bertaraf edilir.
BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ
Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
3/ 5
YENI DÜZENLEME TARIHI December 2014
CEMENTONE BLACK WATERPROOFING PAINT
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
FLAMMABLE
LIQUID
3
UYGUN NAKLIYAT ADI
PAINT RELATED MATERIAL (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROSULFURIZED HEAVY; LOW
BOILING*)
UN NO. KARAYOLU
1263
ADR SINIFI NOSU.
3
ADR SINIFI
Sınıf 3: Alevlenir sıvılar.
ADR PAKET GRUBU
III
TÜNEL KISITLAMA KODU
(D/E)
HAZARD No. (ADR)
30
ADR ETİKETİ NOSU.
3
HAZCHEM KODU
•3Y
UN NO. DENİZYOLU
1263
IMDG SINIFI
3
IMDG PAKET GR.
III
EMS
F-E, S-E
UN NO. HAVAYOLU
1263
ICAO SINIFI
3
HAVA PAKET GR.
III
15 MEVZUAT BİLGİLERİ
ETİKETLEME
Zararlı
İÇİNDEKİLER
Çevre için tehlikeli
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROSULFURIZED HEAVY; LOW BOILING*
RISK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
R10
Alevlenir.
R48/20
Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R51/53
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden
olabilir.
R66
Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
GÜVENLIK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
S13
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S29/56
Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık
toplama yerlerinde bertaraf edin.
S36/37
Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S51
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.
4/ 5
YENI DÜZENLEME TARIHI December 2014
CEMENTONE BLACK WATERPROOFING PAINT
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
S61
Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik bilgi
Formuna başvurun.
AB DİREKTİFLERİ
Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European
Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and
repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.
16 DİĞER BİLGİLER
GENEL BILGILER
This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.
BILGI KAYNAKLARI
This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.
REVIZYON ILE ILGILI AÇIKLAMA
NOT: Kenarlık içindeki satırlar önceki revizyonda yapılan önemli değişikleri göstermektedir. This safety data sheet supersedes all previous
issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in doubt contact Bostik Limited.
DÜZENLEYEN
Approved LJ
YENI DÜZENLEME TARIHI
December 2014
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUGU
9
HAZIRLAMA TARIHI
January 2007
RISK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
R10
Alevlenir.
R67
Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
R51/53
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R66
Tekrarlanan maruziyette ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R48/20
Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
R65
Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
5/ 5

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık kıtchen shower and bath acrylıc

güvenlik bilgi formu evo-stık kıtchen shower and bath acrylıc Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu cementone all weather sealant whıte

güvenlik bilgi formu cementone all weather sealant whıte Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu fırın astar

güvenlik bilgi formu fırın astar KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 0.0

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU M206 ODA PARFÜMÜ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU M206 ODA PARFÜMÜ M206 ODA PARFÜMÜ 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakk...

Detaylı

MSDS-HICKSON DECOR PLUS BREATHER PAINT

MSDS-HICKSON DECOR PLUS BREATHER PAINT - T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı , 26 Aralık 2008 tarihli , 27092 Sayılı , Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması , Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik. - Kimyasal ...

Detaylı

güvenlik bilgi formu laybond vınyl

güvenlik bilgi formu laybond vınyl Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık whatever the weather whıte

güvenlik bilgi formu evo-stık whatever the weather whıte Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık ımpact contact adhesıve

güvenlik bilgi formu evo-stık ımpact contact adhesıve This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials. REVIZYON ILE ILGILI AÇIKLAMA NOT: Kenarlık içindeki satırlar önceki revizyonda yapılan...

Detaylı