TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ

Transkript

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ
Form No:
YNG-KBB BBC–GNL 03
TÜRK
KULAK BURUN BOĞAZ VE
BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ
ASİSTAN KOMİSYONU YÖNERGESİ
Yayın Tarihi:
24.05.2014
Revizyon Tarihi:
24.05.2014
Revizyon No: 00
Sayfa 1 / 2
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlık eğitimi görmekte olan asistanların :
a) Mesleki ve özlük sorunlarına çözüm üretmek,
b) Uzmanlık eğitiminde karşılaşılan sorunları belirlemek gidermek,
c) Uzmanlık öğrencileri veya asistanlar ile Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
(TKBB-BBCD) arasında iletişimi arttırmaktır.
d) Bu komisyon TKBB- BBCD Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge tıpta uzmanlık mevzuatına göre Kulak Burun Boğaz uzmanlık dalında uzmanlık
eğitimi gören asistanları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tüzüğününe dayanarak
hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yapılanma
Madde 4- Asistan Komisyonu:
a) Asistan Komisyonu üyesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi görmek
zorunda olup seçildiği tarihte 2 yılını doldurmamış olmalıdır.
b) Asistan Komisyonu, kendi yöresel dernekleri tarafından seçilen İstanbul ilinden 1 üye, Ankara
ilinden 1üye, İzmir ilinden 1 üye ile Yöresel Dernekler Kurulunun seçtiği 3 üyeden oluşur.
c) Asistan Komisyon üyeleri 2 yıllığına Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
genel kurulunun yapıldığı tarihte belirlenir.
d) Komisyon üyeleri, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği genel kurulunun
yapıldığı tarihte kendi aralarında internet aracılığı bir başkan ve sekreter seçerler.
e) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş
bir üye asistan komisyonu toplantılarına katılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşleyiş, Görev Tanımları
Madde 5- Asistan Komisyonunun Görevleri:
a) Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği asistanlarının eğitim, araştırma, özlük
hakları ve sosyal konulardaki sorunlarını tartışır çözüm önerileri üretir.
b) Asistanlar ile TKBB-BBCD arasındaki iletişimi eksiksiz ve kesintisiz sağlamak.
c) TKBB-BBCD Yönetim Kurulu toplantılarında asistanlara ilişkin sorunları gündeme getirmek.
Form No:
YNG-KBB BBC–GNL 03
TÜRK
KULAK BURUN BOĞAZ VE
BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ
ASİSTAN KOMİSYONU YÖNERGESİ
Yayın Tarihi:
24.05.2014
Revizyon Tarihi:
24.05.2014
Revizyon No: 00
Sayfa 2 / 2
Kongre Düzenleme Kuruluna önerilerde bulunmak ve gerektiğinde toplantılara katılmak.
TKBB-BBCD Yeterlik Kuruluna önerilerde bulunmak ve gerektiğinde toplantılara katılmak.
Asistan Komisyonu başkanı veya temsilcisi TKBB- BBCD Danışma Kuruluna katılır.
Asistan Komisyonu toplantı ve iletişimini internet ortamında gerçekleştirir bu konuda TKBB- BBCD
gerekli şartları sağlar.
h) Asistan Komisyonu her yıl gerçekleşen TKBB- BBCD Ulusal kongrelerinde toplanır.
i) Asistan Komisyonu çalışmalarında TKBB- BBCD Yönetim Kurulu ve Yeterlik Kurulu önerilerde
bulunabilir.
j) Asistan Komisyonu, TKBB-BBCD Yönetim ve Yeterlik Yürütme Kurulunun gündemindeki
projelerde görev alır ve yardımcı olur.
d)
e)
f)
g)
Madde 6- Yürürlük: Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Madde 7-Yürütme: Bu yönergeyi TKBB-BBCD Yönetim Kurulu yürütür.

Benzer belgeler