Akademik İşlerden Sorumlu - Namık Kemal Üniversitesi

Transkript

Akademik İşlerden Sorumlu - Namık Kemal Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
2009 yılı
Kurumsal Değerlendirme Raporu
Sürüm No.2, Ocak 2010
İçindekiler
Sunuş..................................................................................................................... 3
I Giriş .................................................................................................................... 4
1.1. Dokümanın amacı .................................................................................. 4
1.2. Dokümanın kapsamı .............................................................................. 4
1.3. Tanımlar ve kavramlar .......................................................................... 4
2. Yönetici Özeti ............................................................................................. 7
3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları.............. 8
4. Birimin tarihçesi ............................................................................................ 10
5. Birim organizasyon şeması ........................................................................... 12
II Kurumsal değerlendirme.............................................................................. 14
6. Özdeğerlendirme ..................................................................................... 14
Girdiler ...................................................................................................................... 14
Kurumsal nitelikler ve özellikler ............................................................................... 16
Eğitim ve öğretim süreçleri ....................................................................................... 24
Genel Kimya I ........................................................................................................... 29
Genel Kimya Laboratuarı I ....................................................................................... 29
AraĢtırma ve GeliĢtirme süreçleri ............................................................................. 37
I Birim ISI atıf dizinlerinde yer alan yayın listesi .................................... 37
II Birim Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildirileri
................................................................................................................... 39
III Birim Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildirileri39
Uygulama ve Hizmet Süreçleri ................................................................................. 43
Ġdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi ............................................. 44
Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi ..................................................... 45
Yönetsel özelliklerin (davranıĢsal) değerlendirilmesi ............................................... 46
Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi ...................................................................... 46
Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirilmesi ................ 47
7. Çevre Değerlendirme Çalışmaları ......................................................... 47
PaydaĢ analizi ............................................................................................................ 50
8. SWOT (GZFT) analizi ............................................................................ 51
Özdeğerlendirme ....................................................................................................... 51
Çevre değerlendirmesi............................................................................................... 54
13. Sonuç....................................................................................................... 56
14. Kaynakça ................................................................................................ 57
15. Ekler ....................................................................................................... 58
Performans göstergeleri tablosu* .............................................................. 58
Sunuş
Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2009 yılı kurumsal
değerlendirme raporu sunulmaktadır.
Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi henüz çok genç ve yeni kurulan bir
birim olmasına rağmen, çok kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak, 2008-2009 güz yarı
döneminde 31 öğrencisi ile Kimya lisans programında eğitime baĢlamıĢtır.Ayrıca gerekli
süreçler tamamlanarak Fakültemiz bünyesinde Doğu ve Batı Dillerini ve Edebiyatları
Bölümleri kurulmuĢtur. Bununla beraber, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Biyoloji, Fizik,
Kimya I. Öğr., Kimya II. Öğr. Matematik Lisans programlarında 150 öğrencisi ile birlikte
karma dilde eğitim-öğretime baĢlamıĢ bulunmaktadır. Ayrıca 2009-2010 Eğitim –Öğretim
yılında ek kontenjandan Fransız Dili ve Edebiyatı lisans programına 11 öğrenci kabul edilerek
eğitim ve öğretime baĢlanmıĢtır. Ekim 2009 itibariyle de Fizik yüksek lisans programının yanı
sıra Biyoloji ve Matematik yüksek lisans programlarında eğitim –öğretim baĢlamıĢtır. Ekim
2009 itibariyle fakültemiz bölümlerince yürütülen yüksek lisans programlarına kayıtlı 15
yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Fransız Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Llisans programlarının açılabilmesi için çalıĢmalarını
hızlı bir Ģekilde yürütmektedir.
Fakültemiz 2007-2008 Bahar yarı yılı itibariyle üniversitemizin çeĢitli birimlerinde
temel bilim derslerini de vermektedir. 2009-2010 akademik yılında Ziraat Fakültesi, Çorlu
Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesince yürütülen lisans programlarında yürütülen temel
bilim dersleri fakültemize mensup öğretim üyelerince karĢılanmaktadır.
Fakültemiz henüz genç olmasına ve araĢtırma faaliyetleri için henüz yeterli imkanları
bulunmamasına rağmen eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araĢtırma faaliyetlerinde de
bir atılım yapmıĢ bulunmaktadır. Fakültemize mensup öğretim üyelerimizin TUBĠTAK
tarafından kabul edilmiĢ 3 adet 1001 projesi ve Üniversitemiz bilimsel araĢtırma projeleri
komisyonunca kabul edilmiĢ 1 adet projesi bulunmaktadır.
Fakültemiz önümüzdeki yıllarda eğitim, öğretim, araĢtırma ve toplumsal hizmet
alanlarında üzerine düĢen görevi en iyi Ģekilde yerine getirmeyi hedeflemektedir. Sunulan bu
raporun amaçlanan hedeflere ulaĢılmasında bir rehber, bir kılavuz olması planlanmıĢtır.
Bu raporun hazırlanmasında, emeği geçen birim kurumsal değerlendirme ve stratejik
planlama çalıĢma grubu koordinatör ve üyeleri ile çeĢitli Ģekillerde çalıĢmalarımıza yardımcı
olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü‟ne teĢekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Yasemin YILDIZ YARAR
Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Tekirdağ, Ocak 2010
I Giriş
1.1. Dokümanın amacı
o Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2009
yılı kurumsal değerlendirme raporunu sunmaktır.
1.2. Dokümanın kapsamı
o Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2009 yılı
Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır.
o „Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm‟ ıĢığında
„Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme
Rehberi Sürüm no. 2007/1.0‟ örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından hazırlanmıĢ olan kurumsal değerlendirme ve stratejik
planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıĢtır.
1.3. Tanımlar ve kavramlar
Akademik Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıĢmaları
sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar
aĢağıda verilmiĢtir.
 Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiĢ olduğu hedeflerini gerçekleĢtirmek için
Birimimizde çalıĢan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıĢmaları gösteren
ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleĢtirecek olan
bireylerin hedeflerine dönüĢtürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleĢtirdiklerinde,
Birimimizin hedefi gerçekleĢmiĢ olur.
 Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiĢ olduğu stratejiler doğrultusunda
Birimimizin ulaĢmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net
anlaĢılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri,
kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt
birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır.
 Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili
yönetmelik ıĢığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir.
Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliĢtirme
çalıĢmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıĢtır.
 Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve
kalite geliĢtirme çalıĢmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl
hazırlanan raporudur.
 Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve
görevleridir.
 Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaĢmak istediği idealleridir.
 Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği
çevresel koĢulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile
iliĢkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki geliĢmeler, YÖK,
ÜAK, uluslararası geliĢmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme
sürecinin ikinci adımıdır.
 Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve
performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir.
 İyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak
olan iyileĢtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları
ifade eder.
 İyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki
sapmanın azaltılması için yapılan çalıĢmalardır.
 Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araĢtırma faaliyetleri ile topluma
hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileĢtirilmesidir.
 Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleĢtirmek için gerekli olan
ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır.
 Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araĢtırma
faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliĢtirme çalıĢmalarını,
iyileĢtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir.
 Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde
kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıĢmaları yapmak üzere
görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araĢtırma, yönetim ve idari
hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalıĢmıĢlardır.
 Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite
geliĢtirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir
bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme sürecinin ilk ayağıdır.
 Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal
temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir.
 Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araĢtırma faaliyetleri ile toplum ve
idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliĢtirme çalıĢmalarının, Birimimiz
Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Grubu tarafından kapsamlı,
sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin
ilk ayağıdır.
 Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda
ulaĢıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır.
 Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaĢabilme derecesidir.
 Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaĢımlardır.
 Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiĢ olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda
gerçekleĢtirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre
belirlenmesidir.
 Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini
belirleyen ve davranıĢını oluĢturan yaklaĢımdır.
 Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiĢ stratejik önemi
olan amaçlarıdır.
 Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında
belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir.
 Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalıĢmasına baĢlamadan
önce yapılması gereken çalıĢmalardır. ġunları kapsar: Planlama kurulunun
oluĢturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaĢlarının
belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal
varsayımların oluĢturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar
verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluĢturulması.
 Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli
yönlerini, dıĢ değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi,
bunların ıĢığında kalitesini geliĢtirecek olan stratejilerini oluĢturması, bu stratejileri
ölçülebilir hedeflere dönüĢtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları
sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme süreçlerinin
ikinci ayağıdır.
 Süreç: Belirli bir amacı gerçekleĢtirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen
sonuçları oluĢturmak için Birimimiz tarafından gerçekleĢtirilen eylemlerin bütünüdür.
 SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve
tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliĢtirildiği analizdir.
[Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme
sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin
girdisidir.
 Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve
projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır.
 Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG):
Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliĢtirme sürecinden sorumlu
kuruldur.
 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK):
Üniversitelerarası Kurul tarafından oluĢturulan, yükseköğretim kurumlarında
akademik değerlendirme ve kalite geliĢtirme çalıĢmalarının düzenlenmesi ve
koordinasyonundan sorumlu komisyonudur.
 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu
(YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme
Komisyonu‟nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme
raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur.
 Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir.
 Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim
Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK)
2. Yönetici Özeti
Namık Kemal Üniversitesi (2008) Fen Edebiyat Fakültesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme
Raporu, Sürüm no. 2, Ocak 2010, 76 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi).
Bu çalıĢma ile Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2009 yılı Akademik
Değerlendirme ve GeliĢtirme raporu sunulmaktadır. Rapor, Yükseköğretim ve Akademik
Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanmıĢ olan “Yükseköğretim Akademik
Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi sürüm 2007/1.0 sürümü” göz önüne alınarak
Üniversitemiz Proje GeliĢtirme Bürosunca hazırlanan “Namık Kemal Üniversitesi Akademik
Birimler Stratejik plan Hazırlama Rehberi Sürüm No:1.0” dikkate alınarak hazırlanmıĢtır.
2009 yılında Fakültemizin halen kuruluĢ aĢamasında olması ve tüm bölümlerimizde yeterli
akademik personel bulunmaması nedeniyle, fakültemiz bünyesinde sadece Birim Kurumsal
Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulu (KDSP) ve Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik
Bölümlerinde Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulları (KDSP)
oluĢturulabilmiĢtir.
Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde Fen-Edebiyat Fakültesi 5467 sayılı yasa ile 2006
yılında kurulmuĢtur. 15.11.2007 tarihinde YÖK tarafından kurucu dekan ataması yapılmıĢtır.
Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulunun B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.01-4335 sayılı ve 03.11.2008
tarihli yazısı ile Doğu Dilleri ve Batı Dillerinden oluĢan bir Yabancı Diller Bölümünün
Kurulması onayıyla Fakültemiz Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı,
Tarih, Coğrafya, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri, Doğu dilleri ve Batı Dilleri olmak üzere 11
bölümden oluĢmaktadır. 01 Kasım 2009 tarihi itibariyle Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik,
Türk Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ve Ġngiliz Dili ve
Edebiyatı bölümlerinde öğretim üyesi istihdam edilebilmiĢtir. 31 Aralık 2009 itibariyle
fakültemizde 2 Profesör, 2 Doçent , 25 Yardımcı Doçent. (3‟ü Doçent ünvanına sahip olup
Yrd. Doç. Dr. Kadrosunda çalıĢan) toplam 29 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Fakültemiz bünyesinde 01 Kasım 2009 itibariyle 2‟ si kadrolu 4‟ü görevli toplam 6 idari
personel bulunmaktadır. Ġhtiyaç duyulan idari personelin temini için gerekli çalıĢmalar
yapılmakta olup 2010 yılı itibari ile idari personel yapısının güçlendirilmesi planlanmaktadır.
Bu ÇalıĢma ile Fen-Edebiyat Fakültesi 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu
sunulmaktadır. Rapor DPT tarafından hazırlanmıĢ olan „Kamu KuruluĢları için Stratejik
Planlama Kılavuzu‟nun 2. sürümü ıĢığında „Yüksek öğretim Akademik Değerlendirme ve
Kalite GeliĢtirme Komisyonu‟ tarafından hazırlanmıĢ olan „Yüksek öğretim Akademik
Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Rehberi‟nin 2007/1.0 nolu sürümü dikkate alınarak
hazırlanmıĢtır. Ayrıca rektörlüğümüz bünyesinde yeralan Proje GeliĢtirme Bürosundan (PGB)
danıĢmanlık hizmeti alınmıĢtır.
Özdeğerlendirme çalıĢması Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulu
tarafından birim bazında gerçekleĢtirilebilmiĢ olup YÖDEK rehberinde yeralan tablo
örneğinde olduğu üzere hazırlanmıĢtır. Tablo ekte sunulmuĢtur.
3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları
 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi gerek 5018 gerekse 2547 sayılı
Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıĢmalarını
yürütmek üzere Fakülte Dekanına rapor veren bir Koordinatör baĢkanlığında bir
Fakülte Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama ÇalıĢma Kurulu (KDSP)
oluĢturmuĢtur.
 Bu çalıĢma kurulu 2010 yılında 4 akademik personelden oluĢmuĢtur. Ġdari
personelimiz bir personel ile çalıĢma grubunda temsil edilmiĢtir. Öğrencilerimiz ise
fakültemiz öğrenci temsilcisi ile temsil edilmiĢtir. Toplam üye sayısı 6 olmuĢtur.
 Birim KDSP ÇalıĢma kurulu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal
değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiĢ olan bilgilendirme, eğitim ve
danıĢmanlık hizmetlerinden yararlanmıĢtır.
 Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalıĢmalarında yararlanılmak üzere
personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza iliĢkin veriler Birim KDSP
kurulumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluĢturma çalıĢmaları
Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüĢtür.
 2010 yılında Birimimiz tarafından takip edilmiĢ olan çalıĢma programı aĢağıdaki
tabloda sunulmuĢtur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme
aĢamalarında da Birim KDSP ÇalıĢma kurulu, Üniversitemizin planlama ve
maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalıĢacaktır. Ancak yeterli sayıda akademik
personel ve idari personel bulunmadığı için sadece birim (fakülte) KDSP çalıĢması
yapılabilmiĢtir.
 YapılmıĢ olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalıĢmaları ıĢığında Birim Stratejik
Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır.
 Birim KDSP çalıĢma kurulu tarafından hazırlanmıĢ olan Birim stratejik planın ilk
sürümü paydaĢ görüĢüne açılacaktır.
Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu
Soyad, Ad
Unvan
Görev
Bölüm ve program
Bircan, Rıfat
Yrd. Doç. Dr.
Öğretim üyesi
Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD
AteĢ, Murat
Yrd. Doç. Dr.
Öğretim üyesi
Kimya Bölümü, Fizikokimya ABD
Yıldırım,
Serbülent
Yrd. Doç. Dr.
Öğretim üyesi
Fizik Bölümü, Nükleer Fizik ABD
Çiftçi Ünver
Yrd. Doç. Dr.
Öğretim üyesi
Matematik Bölümü, Geometri ABD
AyĢe Ürütük
Fakülte
Sekreteri
Fakülte
Sekreteri
Pehliser
Cumhur
Lisans
Öğrencisi
Öğrenci
Temsilcisi
Kimya Bölümü
Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı
Sıra no.
Tarih
Çalışma
1
31 Mart 2009
Birim 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi
2
1Temmuz 2010
Birim 2010 yılı Stratejik Planı Taslağının teslimi
3
3Ağustos 2010
Birim 2010 yılı Stratejik Planının teslimi
4
1 Ekim 2010
Birim 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Rapor Taslağının Teslimi
5
18 Ocak 2010
Birim 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun Teslimi
6
2 Kasım 2009
Birim 2009 yılı Ġdari Faaliyet Rapor Taslağının Teslimi
7
2 ġubat 2010
Birim 2009 yılı Ġdari Faaliyet Raporunun Teslimi
4. Birimin tarihçesi
Fen-Edebiyat Fakültesi 5467 sayılı yasa ile 2006 yılında kurulmuĢtur. 15.11.2007
tarihinde YÖK tarafından kurucu dekan ataması yapılmıĢtır. Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı
bölümlerin akademik ve idari kadroların ve fiziki alt yapının tamamlanmasına yönelik
çalıĢmalar sürdürülmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007-2008 bahar yarı yılı itibariyle,
mevcut öğretim üyeleri ile üniversitemize bağlı diğer fakültelere temel bilim dersleri
hizmetini sunmaya baĢlamıĢtır. 2008-2009 akademik yılında Kimya Bölümünde lisans
programı, Fizik Bölümünde ise Yüksek Lisans eğitimine baĢlanmıĢtır. 2009-2010 akademik
yılında ise Biyoloji, Fizik, Matematik, Kimya, Kimya(II.Öğretim) lisans programlarında
karma dille eğitime, Yabancı diller Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı lisans programında ve
ayrıca, Biyoloji ve Matematik Yüksek Lisans Programlarında da eğitime baĢlanılmıĢtır.
Kimya ve Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans programı için YÖK onayı
beklenmektedir.
.
Tablo 3 Birim gelişim tablosu*
Bölüm ve programlar
Faaliyete geçiş dönemi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji bölümü lisans programı
2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminde
Programına 30 öğrenci ile baĢlamıĢtır
Lisans
Biyoloji Bölümü yüksek lisans programı
2009-2010 Eğitim–Öğretim döneminde 3 öğrenci ile
program yürütülmeye baĢlanmıĢtır.
Fizik Bölümü
Fizik bölümü lisans programı
2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminde
Programına 30 öğrenci ile baĢlanmıĢtır.
Fizik Bölümü yüksek lisans programı
2008-2009 Eğitim–Öğretim yılı
Lisans
Kimya Bölümü
o
Kimya bölümü lisans programı
2008-2009 Eğitim–Öğretim yılı.
o
Kimya bölümü lisans programı (II: Öğretim)
2009-2010 Eğitim–Öğretim yılı döneminde Lisans
Programına 31 öğrenci ile baĢlamıĢtır
Matematik Bölümü
Matematik bölümü lisans programı
2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminde
Programına 30 öğrenci ile baĢlanmıĢtır
Matematik bölümü yüksek lisans programı
2009-2010 Eğitim–Öğretim döneminde 3 öğrenci ile
eğitime baĢlamıĢtır.
Türk dili ve Edebiyatı Bölümü
Tarih Bölümü
Kurulma aĢamasında
Henüz kurulmadı
Lisans
Coğrafya Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Psikoloji Bölümü
Doğu Dilleri Bölümü
Batı Dilleri Bölümü
Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Henüz kurulmadı
Henüz kurulmadı
Henüz kurulmadı
Henüz kurulmadı
Kurulma aĢamasında
2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminde
Programına 10 öğrenci ile baĢlanmıĢtır
Lisans
5. Birim organizasyon şeması
Fen-Edebiyat Fakültesi 01 Kasım 2009 tarihi itibari ile organizasyon Ģeması aĢağıdaki Ģekilde verilmiĢtir.
DEKAN
DEKAN
YARDIMCISI
(Akademik İşlerden
Sorumlu)
Matematik
Bölümü
Fizik
Bölümü
Kimya
Bölümü
* : Kurulmakta Olan Bölümler
** : Kurulacak Bölümler
Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması
Biyoloji
Bölümü
FAKÜLTE
SEKRETERİ
Coğrafya
Bölümü
**
Psikoloji
Bölümü
**
Sosyoloji
Bölümü
**
DEKAN
YARDIMCISI
(İdari İşlerden
Sorumlu)
Tarih
Bölümü
**
Türk Dili
ve
Edebiyatı
Bölümü
**
Batı Dilleri
Bölümü
*
Doğu
Dilleri
Bölümü
**
Tablo 4 Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üye Listesi
isim
Yasemin
YILDIZ
Bölüm
İdari görev
Fizik
Dekan
1
Prof.Dr.
YARAR
2
Prof.Dr. Rifat MĠRKASIM
Matematik
Bölüm BaĢkanı
3
Yrd.Doç.Dr.Nadim YILMAZER
Biyoloji
Bölüm BaĢkanı
4
Yrd.Doç.Dr Temine ġABUDAK
Kimya
Bölüm BaĢkanı
5
Yrd.Doç.Dr.Tevfik SÜTÇÜ
Türk
Dili
Edebiyatı
6
Prof. Temsilcisi (BoĢ)
7
Doç.Dr.A.
REYHANCAN
8
Yrd.Doç.Dr. Murat ATEġ
Ġskender
ve
Fakülte
görev
dışı
idari
Bölüm BaĢkanı
Fizik
-
Kimya
Bölüm
Yrd.
BaĢkan
Tablo 5 Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üye Listesi
isim
Bölüm
İdari görev
1
Prof.Dr. Yasemin YILDIZ YARAR
Fizik
Dekan
2
Prof.Dr. Rifat MĠRKASIM
Matematik
Bölüm BaĢkanı
3
Prof.Dr. Ahmet ÇITIR
Fakülte DıĢı üye
4
Prof.Dr. Zafer BERKMAN
Fakülte DıĢı üye
5
Doç.Dr. A. Ġskender REYHANCAN
Fizik
6
Doç.Dr. Özgür DELĠCE
Fizik
7
Yrd.Doç.Dr. Ali TĠLBE
Batı Dilleri
Fakülte dışı idari görev
Ziraat Fakültesi Dekanı
II Kurumsal değerlendirme
6. Özdeğerlendirme
Girdiler
Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Değerlendirme Tablosu*
Değerlendirme notu
1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey
4
2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey
5
3) Ġdari Personel niteliğinde beklenen düzey;
4
4) Mali kaynakların yeterliliği;
2
5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,
internet, iletiĢim, kitap, yayın, vb)yeterliliği;
2
6) ĠĢ Teknolojilerinin yeterliliği;
1
7) Fiziksel olanakların yeterliliği;
1
8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği;
2
9) Sanayi ile iliĢkilerin yeterliliği;
1
10) Toplum ile iliĢkilerin yeterliliği;
3
11) Kamu Kurum ve KuruluĢları ile iliĢkilerin yeterliliği;
3
12) Mezunlar ile iliĢkilerin yeterliliği;
Mezunlarımız bulunmamaktadır.
13) ÇalıĢanlar ile ilgili iliĢkilerin yeterliliği;
5
14) Öğrenciler ile iliĢkilerin yeterliliği;
4
15) Yükseköğretim alanında ulusal iliĢkilerin yeterliliği;
16) Yükseköğretim alanında uluslararası iliĢkilerin
yeterliliği;
Halen fakültemizin akademik
yapılanması tamamlanamamıştır.
ve
idari
Halen fakültemizin akademik
yapılanması tamamlanamamıştır.
ve
idari
* Değerlendirme raporunun bu bölümü 02 Kasım 2009 tarihi itibariyle güncellenmiştir.
Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları
Puan
türü
En az puan En fazla puan Yerleştirilen
ortalaması
ortalaması
öğrenci sayısı
Biyoloji Bölümü
SAY-2
258.245
268.715
31
Fizik Bölümü
SAY-2
243.505
289.000
31
Kimya Bölümü
SAY-2
264.993
281.730
31
Kimya Bölümü (II.Öğr)
SAY-2
257.568
269.051
31
Matematik Bölümü
SAY-2
287.492
306.506
31
Türk dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Sosyoloji
Psikoloji
Doğu Dilleri
Batı Dilleri
Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları (Tablo birimimizle
ilgili değildir)
Yerleştirilen öğrenci sayısı
A Bölümü
A programı
B programı
B Bölümü
A Programı
B Programı
Ortaöğretim başarı puan ortalamaları
Kurumsal nitelikler ve özellikler
Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu*
Değerlendirme
notu
1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek
Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği;
207
3
2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent,
Öğretim Görevlisi, Okutman, AraĢtırma görevlisi, Uzman vb)
ve yeterliliği;
37 kiĢi;
2
3) Ġdari personel sayıları (kadrolu ve sözleĢmeli) ve yeterliliği;
6 kiĢi;
2
4) ÇalıĢanların yaĢ ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim
elemanları ve idari personel) ve yeterliliği;
38
5
Öğretim üyeleri: 6 bayan, 23 erkek;
Öğretim elemanları: 7 bayan;2 Erkek
Ġdari personel : 1 bayan, 6 erkek
2
6) ÇalıĢanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim
elemanları ve idari personel) ve yeterliliği;
10.21
3
7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi;
5,11
8) Ġdari Personelin Eğitim Düzeyi;
Lisans, Önlisans ve lise
2
9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları
(Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans
ve Doktora) ve yeterliliği;
6 lisans programı mevcut ve 3
yüksek
lisans
programı
mevcut.
2
Fen, Sosyal bilimler ve Dil
bilimleri;
Halen
kuruluĢ
aĢamasındadır.
2
10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği;
5) ÇalıĢanların kadın-erkek personel dağılımının
değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları,
araĢtırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve
yeterliliği;
11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği;
1
i) Kampus alanı;
Birimimizle ilgili değildir
ii) Toplam kapalı alan;
Birimimizle ilgili değildir
iii) Eğitim-Öğretim ve AraĢtırma;
Fakültemizin müstakil
binası mevcut değildir.
bir
iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları;
Fakültemizin müstakil
binası mevcut değildir.
bir
* Değerlendirme raporunun bu bölümü 03 Kasım 2009 tarihi itibariyle güncellenmiştir.
Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu*
sayılar
I Öğrenci sayıları
Önlisans öğrenci sayısı1
0
Lisans öğrenci sayısı1
192
Yüksek lisans öğrenci sayısı
15
Doktora öğrenci sayısı
0
Toplam öğrenci sayısı
207
Engelli öğrenci sayısı
0
Uluslar arası değiĢim programına katılan öğrenci sayısı
0
II Öğretim elemanı sayıları
Profesör
2
Doçent
2
Yardımcı doçent* (3 Doçent ünvanlı öğretim üyesi Yrd.Doç.dr. kadrosunda çalıĢmaktadır.)
25*
Öğretim görevlisi
1
Okutman
-
Uzman
1
Doktoralı AraĢtırma görevlisi
-
AraĢtırma görevlisi
7
Toplam öğretim üyesi sayısı
29
Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı
24
Toplam öğretim elemanı sayısı
38
III İdari personel sayısı
Kadrolu personel
6
SözleĢmeli personel
0
Diğer personel
0
Toplam idari personel sayısı
6
IV Çalışanların yaş ortalaması
Öğretim üyeleri
40
Diğer öğretim elemanları
31
Tüm öğretim elemanları
35.5
Ġdari personel
32
V Çalışanlar arasında bayan sayısı
Öğretim üyeleri
6
Diğer öğretim elemanları
7
Tüm öğretim elemanları
13
Ġdari personel
1
VI Çalışanların kıdem ortalaması
Öğretim üyeleri
11.07
Diğer öğretim elemanları
3
Tüm öğretim elemanları
9.84
Ġdari personel
9,5
VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması
5.11
VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları)
Alan 1: Fen Bilimleri ve Matematik TBA; Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik
Alan 2: Sosyal, beşeri ve İdari Bilimler TBA; Tarih**, Coğrafya**, Sosyoloji** ve Psikoloji**
Alan 3: Filoloji; Türk Dili ve Edebiyatı**, Doğu dilleri**, Batı dilleri**
IX Bölüm/program/ABD sayısı
Bölüm sayısı
11
Program sayısı
9
ABD sayısı
58
X İdari personel eğitim düzeyi
Lise öncesi diplomalı eleman sayısı
1
Lise mezun sayısı
2
Önlisans mezun sayısı
2
Lisans mezun sayısı
1
Yüksek lisans mezun sayısı
0
Doktoralı eleman sayısı
0
* Değerlendirme raporunun bu bölümü 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle güncellenmiştir.
**Henüz Kurulma Aşamasında yada kurulmamış olan bölümler.
1
Öğrenci sayısı 2009-2010 Öğretim yılına göre verilmiştir.
Tablo 11 Akademik personel verileri*
Sıra
no
İsim
Anabilim
dalı/program
Temel
Bilim Alanı
İdari görev
1
YARAR
YILDIZ,
Yasemin
Prof. Dr.
Genel Fizik
ABD
Fen
Bilimleri ve
Matematik
temel alanı
Kurucu
Dekan
olarak
2
YILDIRIM,
Serbülent
Doç. Dr
Nükleer
ABD
Fizik temel
alanı
Dekan
Yardımcısı
3
ERTÜRK,Kadir
Yrd. Doç.
Dr
Katıhal Fiziği
Fizik temel
alanı
Bölüm
BaĢkan
Yardımcısı
4
YILMAZ
KOCAHAN,
Özlem
Yrd. Doç.
Dr
Genel Fizik
Fizik temel
alanı
Bölüm
BaĢkan
Yardımcısı,
5
REYHANCAN,
A. Ġskender
Doç.Dr.
Nükleer Fizik
Fizik Temel
Alanı
6
DELĠCE, Özgür
Doç.Dr.
Yüksek Enerji
ve
Plazma
Fiziği
Fizik temel
alanı
7
KAZICI, Dilek
Yrd. Doç.
Dr
Yüksek Enerji
ve
Plazma
Fiziği
Fizik temel
alanı
8
GÜREL, Tanju
Yrd. Doç.
Dr
Katıhal Fiziği
Fizik temel
alanı
9
ERDOĞAN,
Muzaffer
Yrd. Doç.
Dr
Atom
ve
Molekül Fiziği
Fizik temel
alanı
10
TATAR, Beyhan
Yrd. Doç.
Dr
Katıhal Fiziği
Fizik temel
alanı
11
BĠRCAN, Rıfat
Yrd. Doç.
Dr.
Moleküler
Biyoloji
Biyoloji
Dekan
Yardımcısı
12
YILMAZER,
Nadim
Yrd. Doç.
Dr.
Genel Biyoloji
Biyoloji
Bölüm
BaĢkanı
NĠZAM, Ġlker
Yrd. Doç.
Dr
Genel Biyoloji
Biyoloji
14
ġAFAK, Nevin
Yrd. Doç.
Dr
Botanik
Biyoloji
15
KAR, Sırrı
Yrd. Doç.
Dr.
Zooloji
Biyoloji
13
Unvan
Fizik
Birim içi
İdari görev
Birim dışı
Notlar
16-a ile Yıldız
Teknik
Üniversitesi FenEdebiyat
Fakültesinden
görevlendirme;
Bölüm
BaĢkan
Yardımcısı
16
ARAL, Cenk
Yrd. Doç.
Dr.
Moleküler
Biyoloji
Biyoloji
17
ÇOBANOĞLU,
Özden
Yrd. Doç.
Dr.
Moleküler
Biyoloji
Biyoloji
18
ġABUDAK,
Temine
Yrd. Doç.
Dr.
Organik Kimya
Kimya
Bölüm
BaĢkanı
ATEġ, Murat
Yrd. Doç.
Dr.
Fizikokimya
Kimya
Bölüm
BaĢkan
Yardımcısı
ULUDAĞ,
Nesimi
Yrd. Doç.
Dr.
Organik Kimya
Kimya
Bölüm
BaĢkan
Yardımcısı
21
SEZGĠNTÜRK,
Mustafa Kemal
Doç. Dr.
Biyokimya
22
MĠRKASIM,
Rıfat
Prof. Dr.
Uygulamalı
Matematik
Matematik
23
URGAN, Nurkut
Nuray
Yrd. Doç.
Dr.
Uygulamalı
Matematik
Matematik
ÇĠFTÇĠ, Ünver
Yrd. Doç.
Dr.
Geometri
19
20
24
Kimya
Matematik
26
SÜTÇÜ, Tevfik
Yrd.Doç.
Dr.
Yeni
Türk
Edebiyatı
Türk Dili ve
Edebiyatı
27
ATALAY, Ġrfan
Yrd.Doç.
Dr.
Fransız Dili ve
Edebiyatı
Yabancı
Diller
28
TĠLBE, Ali
Yrd.Doç.
Dr.
Fransız Dili ve
Edebiyatı
Yabancı
Diller
29
ZENGĠN Buğra
Yrd.Doç.
Dr.
Ġngiliz Dili ve
Edebiyatı
Yabancı
Diller
ÖZSAYIN, Alev
Öğr.
Görevlisi
30
TEKĠN, Pınar
ArĢ.Gör.
31
KĠREZLĠ, Pınar
ArĢ.Gör.
Fizik
32
ġEN, Erdoğan
ArĢ.Gör.
Matematik
33
Karazehir
TOLGA
ArĢ.Gör.
Kimya
Sosyal,
BeĢeri
ve
Ġdari
Bilimler
Temel Alanı
29
Bölüm
BaĢkanı
Fransız Dili ve
Edebiyatı
Rektörlük
Basın yayın,
halk
ile
iliĢkiler
13
b/4
ile
Rektörlük
übnyesinde
görevlendirme
34
TERLEMEZOĞ
LU, Makbule
ArĢ.Gör.
Fizik
35
BĠLGĠR, Cansu
ArĢ.Gör.
Matematik
36
ÇETĠNER,
Çigdem
ArĢ.Gör.
Biyoloji
37
Ayça Kabasakal
Uzman
Kimya
* Değerlendirme raporunun bu bölümü 31Aralık 2009 tarihi itibariyle güncellenmiştir.
Tablo 12 Birim 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları
ÖĞRENCĠ
AKADEMĠK PERSONEL
BĠLĠM TEMEL ALANI
No
Sayısı
%
Sayısı
1
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme
Temel Alanı
2
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
181
24
3
Filoloji Temel Alanı
11
2
4
Güzel Sanatlar Temel Alanı
5
Hukuk Temel Alanı
6
Ġlahiyat Temel Alanı
7
Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı
8
Mimarlık Temel Alanı
9
Mühendislik Temel Alanı
10
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
11
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel
Alanı
12
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Toplam
%
1
192
100
27
100
Eğitim ve öğretim süreçleri
Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fakültemiz bünyesinde sadece Kimya Bölümünde öğrenim gören öğrenci
bulunmaktadır ve mevcut veriler 2008-2009 eğitim –öğretim yılına aittir.
Değerlendirme
notu
.
1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;
5
2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği;
5
3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeĢitliliği, ders yükleri ve
uyumluluğu) yeterliliği;
5
4) Programların anlaĢılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı;
5
5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği;
4
6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği;
4
7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği;
3
8) Programların diğer programlarla iliĢkilerinin yeterliliği;
2
9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danıĢmanlık hizmetlerinin yeterliliği;
3
10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği;
Veri yoktur
11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.)
yeterliliği;
3
12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının
yeterliliği;
3
13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin
(yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği;
2
14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği;
1
15) Uluslar arası öğrenci değiĢimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği;
1
Tablo 14 Mezun öğrenci verileri
Halen Fakültemizden mezun olan öğrenci bulunmamaktadır.
2008
I Mezun öğrenci sayıları
Önlisans mezun öğrenci sayısı
Lisans mezun öğrenci sayısı
Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı
Doktora mezun öğrenci sayısı
Toplam mezun öğrenci sayısı
Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları
Bölümler
Program düzeyi
Program adı
Temel Bilim
Alanı
İlk
eğitim
öğretim yılı
2009
yılı
öğrenci sayısı
Biyoloji
Bölümü*
Lisans
Biyoloji Lisans
Programı
Fen Bilimleri
ve Matematik
Temel Alanı
2009-2010
30
Biyoloji
Bölümü
Yüksek Lisans
Biyoloji
Anabilim
Dalı
Yüksek
Lisans
Programı
Fen Bilimleri
ve Matematik
Temel Alanı
2009-2010
3
Fizik
Bölümü*
Lisans
Fizik
Lisans
Programı
Fen Bilimleri
ve Matematik
Temel Alanı
2009-2010
30
Fizik Bölümü
Yüksek
(tezli)
Fizik Anabilim
dalı
Yüksek
Lisans programı
Fen Bilimleri
ve Matematik
Temel Alanı
2008-2009
9
Kimya
Bölümü*
Lisans
Kimya
Lisans
Programı
Fen Bilimleri
ve Matematik
Temel Alanı
2008-2009
92
Matematik
Bölümü*
Lisans
Matematik
Lisans Programı
Fen Bilimleri
ve Matematik
Temel Alanı
2009-2010
30
Matematik
Bölümü
Yüksek Lisans
Matematik
Anabilim
Dalı
Yüksek
Lisans
Programı
Fen Bilimleri
ve Matematik
Temel Alanı
2009-2010
3
Fransız Dili ve
Edebiyatı
Anabilim Dalı
Lisans
Fransız Dili ve
Edebiyatı Lisans
Programı
Filoloji
Temel Alanı
2009-2010
11
8
Toplam sayı
208
Toplam sayı
lisans
* 2009-2010 yılında lisans programına kayıt yaptıran lisans öğrencileri zorunlu İngilizce hazırlık
okumaktadır.
Tablo 116 Kimya Bölümü Lisans Ders Programı: 2009-2010 Güz ve Bahar yarıyılları
BĠRĠNCĠ YIL
I. Yarıyıl
Dersin Adı
Kodu
II. Yarıyıl
T
U
K
KIM 101
Genel Kimya I
4
2
5
KIM 103
FZK111
MAT111
OZY105
OZY101
OZA103
Genel Kimya Laboratuarı I
Fizik I
Matematik I
İleri İngilizce I
Türkçe I
Atatürk İlke ve İnkılapları I
0
4
4
2
2
2
4
2
2
0
0
0
2
5
5
2
2
2
Sosyal Etkinlik ve Yaşam
Becerileri
2
0
2
Toplam Kredi
25
AKTS
6
6
6
6
2
2
2
Kodu
KIM
102
KIM104
FZK112
MAT112
OZY106
OZY102
OZA103
Dersin Adı
T
U
K
Genel Kimya II
4
2
5
Genel Kimya Laboratuvarı II
Fizik II
Matematik II
Yabancı Dil II
Türk Dili II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
0
4
4
2
2
2
4
2
2
0
0
0
2
5
5
2
2
2
AKTS
6
6
6
6
2
2
2
0
Toplam Kredi
30
23
30
ĠKĠNCĠ YIL
III. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
IV. Yarıyıl
T
U
K
KIM 201
Analitik Kimya I
4
0
4
KIM 203
Analitik Kimya Laboratuarı I
0
6
3
KIM 205
Anorganik Kimya I
4
0
4
KIM 207
Anorganik Kimya Laboratuarı
I
Kimyacılar için Matematik
0
4
2
4
0
4
Kimyada kullanılan Bilgisayar
teknikleri
Lab.Güvenliği ve Tekniği
Toplam Kredi
2
2
3
2
0
22
2
KIM 209
KIM 211
KIM 213
AKTS
6
5
6
5
3
3
2
30
Kodu
KIM
202
KIM
204
KIM
206
KIM
208
KIM
210
Dersin Adı
T
U
K
Analitik Kimya II
4
0
4
Analitik Kimya Laboratuvarı II
0
6
3
Anorganik Kimya II
4
0
4
Anorganik Kimya Laboratuvarı
II
Organik Kimyaya Giriş
0
4
2
2
0
2
Mesleki İngilizce I
2
0
2
Toplam Kredi
17
AKTS
6
5
6
5
4
4
30
Tablo 117 Kimya Bölümümüzün lisans programına yönelik ders karneleri
Örnek Ders Karnesi
Öğretim Elemanının Adı Soyadı:
T
e
m
i
n
e
Ş
a
b
u
d
a
k
Programı : KİMYA
Dersin Kodu : KMY 101
Dersin Adı : Genel Kimya I
Dersin Türü:
Zorunlu
T
4
U
0
L
0
K
4
Dersin Tanımı
Kimyanın temel kavramlarının öğretilmesi.
Dersin Amaç ve Hedefleri Kimya biliminin öneminin kavranması, öğrencilerin soru
çözme ve doğru düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve
kimyanın temel metodolojisini kazandırılması.
Dersin Kitapları
Genel Kimya I; Petrucci-Harwood-Herring, Palme yay.,
Ankara, 2002.
Yararlanılacak Diğer
Kimya; R.Chang, Ed: A.B. Soydan, A.Z. Aroğuz, Beta
Kaynaklar
basım, İstanbul, 2000.
Genel Kimya, Temel Kavramlar, R.Chang, Ed: A.B.
Soydan, A.S. Saraç, Palme yayınevi, Ankara, 2006.
Kayıtlı Öğrenci sayısı:
31
ÇalıĢma Planı ( 14 Haftalık )
1.
Maddenin özellikleri ve ölçümü
Hafta
2.
Atomlar ve atom kuramı
Hafta
3.
Kimyasal bileşikler
Hafta
4.
Kimyasal tepkimeler
Hafta
5.
Sulu çözelti tepkimelerine giriş
Hafta
6.
Gazların özellikleri, gaz kanunları
Hafta
7.
Gazların özellikleri, moleküler hareket ve gerçek gazlar
Hafta
8.
Termokimya
Hafta
9.
Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri
Hafta
10.
Kimyasal Bağ I: Temel kavramlar
Hafta
11.
Kimyasal Bağ II: Bağ kuramları
Hafta
12.
Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler
Hafta
13.
Çözelti türleri ve çözelti derişimleri
Hafta
14.
Çözeltilerin fiziksel özellikleri
Hafta
Ders Karnesi
Öğretim Elemanının Adı Soyadı:
T
e
m
i
n
e
Ş
a
b
u
d
a
k
Programı : KİMYA
Dersin Kodu : KMY 101
Dersin Adı : Genel Kimya Lab. I
Dersin Tanımı
Dersin Türü:
Zorunlu
T
0
U
0
L
4
K
2
Kimyanın temel kavramlarını anlamaya yönelik
deneylerin yapılması.
Dersin Amaç ve Hedefleri Öğrencilere, bir kimyasal problemi çözebilecek cesareti
kazandırmaya yönelik bazı temel teknikleri öğretmek,
onları laboratuar ortamında uygulama yapmaya hazır
hale getirebilmek, sorumluluk alma ve ekip halinde
deneysel çalışmaya yönlendirmek.
Dersin Kitapları
Genel Kimya Deneyleri, N. Beynek, M. Türkyılmaz, Ö.
Altun, G. Uluçam, A. Yıldız (Fırıncı), Trakya Ün., Fen Ed.
Fak. Kimya Böl., Edirne, 2002.
Yararlanılacak Diğer
Genel Kimya Laboratuar Kitabı, A.B. Soydan, G.Kaza,
Kaynaklar
N.Tan, Ü. Tunca, Alfa Yayınevi, Istanbul, 2006.
Kayıtlı Öğrenci sayısı:
XX
ÇalıĢma Planı ( 14 Haftalık )
1.
Laboratuarda uygulanacak kurallar ve gruplandırma
Hafta
2.
Laboratuar malzemelerinin ve cihazların tanıtımı
Hafta
3.
Maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikler
Hafta
4.
Maddelerin kimyasal özellikleri ve kimyasal reaksiyon tipleri,
Hafta
5.
Faz dönüşümleri
Hafta
6.
Stokiyometri,
Hafta
7.
Anyonlar ve Katyonlar
Hafta
8.
Gazlar
Hafta
9.
Çözeltiler
Hafta
10.
Koloidal çözeltiler
Hafta
11.
Metal etkinlikleri
Hafta
12.
Donma noktası düşmesi ile molekül ağırlığının tayini
Hafta
13.
Telafi deneyleri
Hafta
14.
Laboratuar sınavı
Hafta
Tablo 118 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Lisans Programı ders içerikleri
Genel Kimya I
Madde: Elementler, BileĢikler, KarıĢımlar, BileĢiklerin Adlandırılması,Ölçmeler ve Mol Kavramı:
Ölçmeler ve Birimler, Kimyada Miktar Ölçüleri, Kimyasal Formüllerin Bulunması, Çözeltiler, Kimyasal
Reaksiyonlar ve Maddelerin DeğiĢimi: Kimyasal Denklemler ve Kimyasal Reaksiyonlar, Çökelme
Reaksiyonları, Kimyasal Reaksiyonlar ve Maddelerin DeğiĢimi: Asit-Baz Reaksiyonları, Redoks
Reaksiyonları, Reaksiyon Stokiyometrisi: Reaksiyon Stokiyometrisinden Yararlanma, Reaksiyon
Sınırlayıcılar, Gazların Özellikleri: Genel Özellikler, Gaz Kanunları, Gazların Özellikleri: Moleküler
Hareket, Gerçek Gazlar, Termokimya: Enerji, Isı ve Entalpi, Kimyasal DeğiĢim Entalpisi, Tepkime Isıları,
Atomun Yapısı: Atomların Gözlenmesi, Atom Modelleri, Çok Elektronlu Atomların Yapısı, Atomun
Yapısı: Atomların Periyodik Özellikleri, Kimya ve Periyodik Sistem, Kimyasal Bağlar: Ġyonik Bağlar,
Kovalent Bağlar, Poliatomik Türlerin Yapıları, Kimyasal Bağlar: Oktet Kuralının Ġstisnaları, Lewis Asit ve
Bazları, Ġyonik ve Kovalent Bağların KarĢılaĢtırılması, Moleküller: ġekil Boyut ve Bağ Kuvveti: Molekül
ve Ġyonların ġekilleri, Moleküllerde Yük Dağılımı, Moleküller: ġekil Boyut ve Bağ Kuvveti: Bağların
Kuvvetleri ve Uzunlukları, Orbitaller ve Bağ OluĢumu, Sıvı ve Katı Maddeler: Moleküller Arası Kuvvetler,
Sıvı Yapısı, Katı Yapıları, Faz DeğiĢim
Genel Kimya Laboratuarı I
Maddelerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Maddelerin Kimyasal Özellikleri ve Kimyasal Reaksiyon
Tipleri, Faz DönüĢümleri, Stokiyometri, Anyonlar ve Katyonlar, Gazlar, Çözeltiler, Koloidal Çözeltiler,
Kimyasal reaksiyonlarda Denge, Yükseltgenme Ġndirgenme reaksiyonları.
Fizik I
Standartlar ve birimler, Vektörler, Bir boyutta hareket, Ġki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel
Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, ĠĢ ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin
Korunumu, Doğrusal Momentum ve ÇarpıĢmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi,
Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, TitreĢim Hareketi, Evrensel Çekim
Yasası, AkıĢkanlar Mekaniği.
Matematik I
Kompleks Sayılar, Tanım ve ÇeĢitli Fonksiyonların Tanımı, Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Türev
Tanımı ve Kuralları, Türevin ÇeĢitli Uygulamaları, Fonksiyonların DeğiĢimlerinin Ġncelenmesi Ve Grafik
Çizimi, Trigonometrik, Ters Trigonometrik, Üstel, Logaritmik, Hiperbolik ve Ters Hiperbolik
Fonksiyonlar, Diferansiyel Tanımı veUygulamaları, Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri, Belirsiz
ġekiller, Parametrik Denklemler, Kutupsal Koordinatlar, Belirsiz Ġntegral Tanımı, Rasyonel Tanımı,
Rasyonel ve Ġrrasyonel, Trigonometrik, Hiperbolik, Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonlar Ġçin Ġntegrasyon
Kuralları, Kısmi Ġntegrasyon, Binom Ġntegralleri, Belirli Ġntegral Tanımı, Düzlemsel Bölgelerin Alanları,
Dönel Cisimlerin Hacimleri Ve Yüzey Alanları, Eğri Yayının Uzunluğu, Düzlem Analitik Geometri.
Genel Kimya II
Elektrokimyasal Piller, Elektroliz, Koloidal Çözeltiler, Çözeltilerde Osmoz Olayı, Diyaliz, Kriyoskopi,
Ebülyoskopi, Radyoaktivite, Organik BileĢikler, Alkanlar, Alkenler, Alkinler, Alkoller, Eterler, Ketonlar,
Organik Asitler, Ester BileĢikleri, Aromatik BileĢikler
Genel Kimya Laboratuarı II
Asitler ve Bazlar, Zayıf Elektrolitlerin Ġyonize Sabitlerinin Bulunması, Asit-Baz Ġndikatörleri, Zayıf çok
protonlu asidin titrasyonu, Çözünürlük, Kimyasal reaksiyonlarda hız, Su sertliği, Kompleks BileĢikler,
Sabun Eldesi ve Özellikleri, Organik Kimya.
Fizik II
Elektromanyetik kavramların temel prensip ve kuramları: Coulomb yasası, Elektrik alanı, Gauss yasası,
elektrik potansiyeli, DA Elektrik devreleri, manyetik alan, Manyetik alan kaynakları, Ampere yasası,
Faraday yasası, maddenin manyetik özelikleri, AA devreleri, Maxwell denklemlerinin sunumu,
Elektromanyetik dalga kavramı, Geometrik optik, GiriĢim ve kırınım, Özel görelilik, Atomik yapı,
maddenin kuantum teorisi.
Matematik II
Uzay Analitik Geometri, Seriler, Kuvvet Serileri, Fonksiyonların Seriye Açınımı, Taylor ve Maclaurin
Serileri, Kuvvet Serileri ile ĠĢlemler, Fourier Serileri, Çok DeğiĢkenli Fonksiyonların Tanımı, Çok
DeğiĢkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik, Kısmi Türev , Toplam Diferansiyel BileĢik, Kapalı ve Ters
Fonksiyonların Türevleri, Çok DeğiĢkenli Fonksiyonlarda Maksimum Ve Minimum, Vektör Analizi,
Gradien Diverjans, Rotasyonel, Laplasien, Ġki ve Üç Katlı Ġntegraller, Eğrisel Ġntegral, Yüzey Ġntegralleri.
Analitik Kimya I
GiriĢ, Analitik Kimyanın Önemi, Su ve Analizlerde Önemi, Çözeltiler ve Çözelti Konsantrasyonları,
Tanecik Özellikleri, Ġyonlar Arası Kuvvetler, Kimyasal Reaksiyonlar, Kimyasal Denge ve Reaksiyon Hızı,
Homojen ve Heterojen Dengeler, Çökelekler, Asitler ve Bazlar, Hidroliz ve Tuzlar, Tampon Çözeltiler,
Koloitler, Elektrokimya, Kromatografi
Analitik Kimya Laboratuarı I
I-V Grup Anyonların Analizi, I-V Grup Katyonlarının Analizi.
Anorganik Kimya I
GiriĢ; Ders Hakkında Genel Bilgi Verilmesi, Atomun Elektronik Yapısı; IĢık ve Madde EtkileĢimi,
Hidrojen Atomunun Spektrumu, Bohr Atom Modeli, Atomun Kuantum Modeli, Schrödinger Denklemi,
Modern Atom Teorisi ve Hidrojen ve Benzeri Atomlar , Çok Elektronlu Atomlar, Elementlerin Peryodik
Özellikleri, Molekül Yapısı; Lewıs Nokta Yapısı ve Rezonans, Vsepr Kuramı ve Molekül Geometrisi
Tayini, Moleküllerde Simetri, Bağ Enerjisi, Kovalent Bağ; Kimyasal Bağ Kavramı, Değerlik Bağ Kuramı,
HibritleĢme, Moleküler Orbital Kuramı, Çok Atomlu Moleküller, Elektronegatiflik, Ġyon Bağı ve Metal
Bağı; Ġyon Bağı, Kristallerin Yapısı, Ġyonik Katılar Ġçin Yaygın Kristal Türleri, Örgü Enerjisi, Metal Bağı,
Elektriksel Ġletkenlik,♦ Tanecikler Arası EtkileĢmeler; Kimyasal Bağ Ġle Tanecikler Arası EtkileĢmenin
Farkı, Tanecikler Arası EtkileĢim (Çekim Kuvvetleri), Tanecikler Arası EtkileĢim (Ġtme Kuvvetleri),
Hidrojen Bağı, Tanecikler Arası EtkileĢimin Fiziksel Özellikler Üzerine Etkisi
Anorganik Kimya Laboratuarı I
Sodyum Asetat, Baryum Peroksit, Krom III-Oksit, Potasyum Krom ġapı, Bakır I Klorür, Potasyum
Alüminyum ġapı, Bakır I Oksit, Ġyonik Asit, Amonyum Permanganat, Amonyum Nikel II Sülfat.
Kimyacılar için Matematik
Koordinat Sistemleri (Kartezyen Koordinatlar, Düzlemsel Polar Koordinatlar, Küresel Polar Koordinatlar,
Küresel Polar Koordinatlar, Silindirik Koordinat sistemi ve Kompleks Düzlem). Fonksiyonlar ve Grafik ile
Gösterilmesi. Diferansiyel (Türev) ĠĢlemleri (Tek DeğiĢkenli ve Çok DeğiĢkenli Fonksiyonların Türevleri),
Operatörler ve Eigenvalue Ġfadeler, Ġntegral ĠĢlemler, Diferansiyel Denklemler.
Kimyada Kullanılan Bilgisayar Teknikleri
Ana Hatlarıyla Bilgisayar Kavramı ve Kullanıldığı Alanlar, Bilgisayar Donanımlarının Tanımı, Windows
98 ve Üzeri Sürümlerin Tanıtımı, Windows s 98 ve Üzeri Sürümlerin Kullanımlarının Uygulamalı
Öğretimi, M.S. Office Programlarının Tanıtımı, Word Programının Tanıtımı ve Uygulamaları, Excel
Programının Tanıtımı ve Uygulamaları, Powerpoint Programının Tanıtımı ve Uygulamaları, Internet
Uygulamaları, Kimya Programları Tanıtımı ve Uygulamaları
Analitik Kimya II
GiriĢ, Analitik Kimyanın Rolü, Gravimetrik Analiz Metotları, Gravimetrik Metotların Uygulamaları ve
Hesaplamaları Volümetrik Analiz Metotları, Sulu Çözelti Kimyası, Ġyonik Dengeler ve Hesaplamaları,
NötralleĢme Titrasyonları, Kompleks Asit/Baz Sistemleri, Çöktürme Titrasyonları, Kompleks OluĢum
Titrasyonları, Elektrokimyaya GiriĢ, Yükseltgenme ve Ġndirgenme Titrasyonarı ve Uygulamaları.
Analitik Kimya Laboratuarı II
Gravimetri, Volumetri, Asidimetre, Ġyodimetri, Manganometri, Kompleksometri
Anorganik Kimya II
GiriĢ; Ders Hakkında Genel Bilgi Verilmesi, Asitler ve Bazlar; Arrhenıus Asit-Baz Tanımı, BrönstedLowry Asit-Baz Tanımı, Lewıs Asit-Baz Tanımı, Lux-Flood Asit-Baz Tanımı, Usanovıç Asit-Baz Tanımı,
Molekül Orbital Kuramında Asit-Baz Kavramı, Protonlu ve Protonsuz Çözücü Sistemleri, Gaz Fazında
Asitler ve Bazlar, Asit ve Bazlarda Sertlik ve YumuĢaklık, Asit ve Baz Kavramı Ġle Ġlgili Uygulamalar,
GeçiĢ Metalleri ve Koordinasyon BileĢikleri; GeçiĢ Metallerinin Genel Özellikleri, Koordinasyon
BileĢiklerinin Geometrisi, Koordinasyon BeĢiklerinde Ġzomerlik, Koordinasyon BileĢiklerinde Kimyasal
Bağ; Etkin Atom Numarası ve 18 Elektron Kuralı, Değerlik Bağı Kuramı, Kristal Alan Kuramı, Kristal
Alan Yarılma Enerjisini Etkileyen Faktörler, Kristal Alan Kararlılık Enerjisinin Önemi, Oktahedral Konum
Kararlılık Enerjisi, Jahn-Teller Teoremi, Molekül Orbital Kuramına Göre Koordinasyon BileĢiklerinin
Yapısı, Anorganik Tepkime Mekanizmaları; Kararlılık Ve Ġnertlik, Tepkime Hızları Ve Mekanizmaları,
Sübstitüsyon Tepkimeleri, Tedrahedral BileĢiklerde Sübstitüsyon Tepkimeleri, Kare Düzlem BileĢiklerde
Sübstitüsyon Tepkimeleri, Oktahedral BileĢiklerde Sübstitüsyon Tepkimeleri, Organometalik Kimya;
Organometalik Kimya Nedir?, Metal-Karbon Δ Bağı Ġçeren Organometaller, Metal Karboniller, Metal
Karben ve Karbin Kompleksleri, DoymamıĢ Organik Ligandların GeçiĢ Metal Kompleksleri,
Organometalik BileĢiklerde 18 Elektron Kuralı, Kataliz
Anorganik Kimya Laboratuarı II
Sodyum tetratiyonat (II) hidrat, KurĢun iyonu, Tetraamin bakır (II) sülfat, Hegza amin nikel (II) klorür,
Sodyum amonyum fosfat, Triasetilasetanat alüminyum, Demir (II) okzalat, Diaminmercuri (II) klorür,
Potasyum Monoklorokromat, Cis Potasyum Diokzalato diakua kromat
Organik Kimya I
Yapı ve Özellikler, Metan Klorlanması, Serbest Radikaller, Reaksiyon Isısı, Aktivasyon Enerjisi, GeçiĢ
Hali, Alkanlar: Etan Propan ve Bütan, IUPAC Adlandırması, Stereo kimya: Optikçe Aktiflik,
Enantiyometri, Çirallik, Konfigürasyon, Meso Yapılar, Alkil Halojenürler, Nükleofilik Katılma
Reaksiyonları: S1 ve S2 Mekanizmaları, Alkenler: Geometri Ġzomeri, Eliminasyon Reaksiyonları, E1 ve E2
Reaksiyon Mekanizmaları, Konjugasyon, Allilik Çevrim, Dienler, 1,4-Elektrofilik Katılma Reaksiyonları,
Alkinler: Asetilen, Alisiklik Hidrokarbonlar: Sikloheksanın Yapısı, Kon formasyonları, Aromatiklik,
Benzen, Rezonans Yapısı, Aromatiklik, Hücre Kuralı, Elektrofilik Aromatik Substitüsyon Reaksiyonları ve
Mekanizmaları, Aromatik-Alifatik BileĢikler.
Fizikokimya I
Gazların Fiziksel Özellikleri, Gazların Kinetik-Moleküler Teorisi, Enerji ve Termodinamiğin Birinci
Kanunu, Entropi ve Termodinamiğin Ġkinci ve Üçüncü Kanunları, Serbest Enerji ve Kimyasal Denge,
Çözeltilerin Termodinamik Ġncelenmesi, Elektrolitik Çözeltiler, Elektrokimyasal Piller Faz Dengesi
Fizikokimya Laboratuarı I
Molekül Ağırlığı Tayini, Molekül-Gram Hacminin Tayini, NötralleĢme Isısı, Gizli BuharlaĢma Isısı, Buhar
Basıncının Bulunması ve BuharlaĢma Isısı, Spesifik Isının Bulunması, Faz Dengesinin Ġncelenmesi, Denge
Sabitinin Bulunması, Çözünürlük ve Çözünme Isısı, Elektrokimyasal Piller, Standart Elektrot Pota
Organik Kimya II
Alkoller, Grignard Reaksiyonları, -OH Grubunun Kimyası ve Oksidasyonu, Eter ve Epoksitler, Aldehit ve
Ketonlar: Grignard Reaktiflerinin Katılması, Cannizzaro Reaksiyonu, Karboksilli Asitler ve Kaboksilli
Asitlerin Fonksiyonel Türevleri, Karbanyonlar, Aldol ve Claisen Kondenzasyonları, Aminler, E
Eliminasyonu, Diazonyum Tuzları, Aminlerin Analizi, Fenoller, Kolbe reak.,Reimer-Tieman reak.,Aril
Halojenürler, Benzin yapısı, Malonik Ester veAsetoasetik EsterSentezleri, DoymamıĢ Karbonil Bil.,
Çevrimler, Polinükleer Aromatik Bil., Heterosiklik Bil., Polimerler ve Polimerizasyon.
Organik Kimya Laboratuarı I
Temel ĠĢlemler, Sikloheksen eldesi, Alkil halojenürler (n-butil bromür eldesi), Etil asetat eldesi, Grignard
reaksiyonu (Benzhidrol eldesi), Cannizaro reaksiyonu (Benzoik asit ve benzil alkol eldesi), Aldehit ve
ketonların tanınma reaksiyonları, o, p-nitro fenol eldesi, Sülfanilik asit eldesi, Malzeme teslimi ve sınav.
Enstrümantal Analiz I
Temel Ġlkeler, IĢının Absorbsiyonu ve Emisyonu, UV ve Görünür Spektroskopi, Analitik Uygulamalar (UV
ve Görünür Spektroskopi Ġle Ġlgili), Lüminesans Spektroskopisi, Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, Gas
Komatografi, Elektrokimyaya GiriĢ, Potansiyometri, Polarografi, Konduktometri ve Amperometri ve
Temel Analizleri.
Fizikokimya II
Kuantum Mekaniği ve Atomik Strüktür, Kimyasal Bağ Teorisi, Spektroskopi, Difraksiyon, Elektrik ve
Magnetik Özellikler, Kimyasal Reaksiyon Mekanizması ve Hızlar, Elementer Reaksiyonlar, Makro
moleküler Dinamikler.
Fizikokimya Laboratuarı II
Potansiyometrik PH Tayini, Sakkorozun Ġnversiyon Hızı Benzoik Asidin Adsorpsiyonu, Yüzey Gerilim
Tayini, Bozunma Kinetiği, Ġletkenlik Ölçülmesi ile Assosıyasyon Sabiti, Kırılma Ġndisi Ölçülmesi,
Reaksiyon Hızı ve Sıcaklık, Viskozite Kolloidal Çözeltilerde PıhtılaĢma, Lambert-Beer Kanunu
Uygulaması.
Enstrümantal Analiz II
C-H Analizi ile Moleküler Formül Belirlenmesi, Molekül Ağırlığı Tayini, Hidrojen Eksikliği Ġndisi.
Spektroskopi Nedir?, Elektromagnetik Spektrumda Dağılım, Ültraviyole Spektroskopisi, Kütle
Spektroskopisi, Yapısı Bilinmeyen BileĢikleri UV, IR, NMR ve Mass spektrumlarından Faydalanılarak
Yapıların Açıklanması, Problem Çözümleri.
Organik Kimya Laboratuarı II
Ester Hidrolizi, Nitrobenzenden M-Dinitro Benzen Eldesi, Nitrobenzenden Analin Eldesi, Kolon
Kromatografisi, P-Toluen Sülforik Asidin Na, Tuz Eldesi, Salisil Aldehit Eldesi, Metil Oranj Eldesi,
Benzofenon Eldesi, Aspirin Eldesi, Organik Analiz.
Biyokimya I
GiriĢ, Biyokimyasal Prensipler, Organizmada Asit-Baz Dengesi, Metabolizma Reaksiyonları, Ġnorganik
Madde Metabolizma Reaksiyonları, Amino Asitler, Peptidler. Proteinler, Protein Metabolizması, Enzimler
Biyokimya Laboratuarı I
Amino Asitler ve Proteinlerin Özelliklerinin Ġncelenmesi, Karbonhidrat Karakterizasyonu, Kırma Ġndisinin
Refraktometrik Ölçümüyle ġeker Tayini, Askorbit Asit (Vitamin-C) Tayini, Adrenalin Hormonunun
Özellikleri, Amino Asitlerin Titrasyonla PI Tayini, Kağıt Kromatografisi ile Amino Asitlerin Ġnce Tabaka
ile ġekerlerin, Kolon Kromatgrafisi ile Karotenoidlerin Ayrılması.
Endüstriyel Kimya
Sınai Kimya Tanımı ve Tuz Üretimi, Evaparatörler, Kükürt Eldesi, Sodyum Alkali Endüstrisi, Bazı
Ġnorganik Asitleri, Çimento, Cam, Borik Asit Üretimi, Azot Endüstrisi, Kraking Prosesi, Protein Krakingi,
Kraking Ürünlerinin Özellikleri, Yağlar, Sıvı Yağların Eldesi ve Özellikleri, Katı Yağların Eldesi ve
Özellikleri, Temel Organik Sentezler, CO‟e Dayanının Sentezi, Metil Alkol Üretimi ve Sentezi,
Formaldehit Üretimi ve Özellikleri, Etil Alkol Eldesi ve Özellikleri, Asetilen Eldesi ve Özellikleri, Asetik
Asit ve Özellikleri, ġeker, Trigliserin (Doğal) Yağlarda Analiz Yöntemleri, Petrol Ürünlerinin
Destilasyonu, Parafin Oksidasyonu ve Yapay Karboksilli Asitlerin OluĢumu, Fenol Formaldehit Reçineleri,
Anaerobik Fermantasyon Yöntemi ile Melastan Etil Alkol Eldesinde Temel Ġlkeler.
Endüstriyel Kimya Laboratuarı
Suyun Analizi, Su Sertliği ve Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı, Sabun ve Deterjanlar, Yakıtlar (Kömür Analizi),
Gübreler ve Analizi, Çimento I, Çimento II, Soxhlet Cihazı ile Yağlı Tohumlarda Yağ Miktarı Tayini,
Kesilen Yöntemi ile Nem Tayini, Bitkisel Yağların Hidrolizi, Petrol Ürünlerinin Destilasyonu, Formaldehit
Reçineleri, Bir Katyon DeğiĢtirici Reçinenin Üretimi, Anaerobik Fermantasyon Yöntemi ile Melastan Etil
Alkol Eldesi.
Kimya Literatürü
Kimya Bilgisinin AkıĢ Mekanizması, Komünikasyon Tarzları ve AraĢtırma Stratejileri, Kimya Abstraktları
Servisinin ve Ürünlerinin Detaylı Tanıtımı, Özel ve Resmi Kimya Bilgi Kaynakları, On-Lıne Veri
Tabanları, Ansiklopediler, Dergiler, Diğer Referans Kitaplar, Özel Yayınlar, Patent Dokümanları, Fiziksel
Veriler ve Proses Bilgileri, Teorik Değerlendirme
Biyokimya II
Koenzimler, Porfirinler, Nükleik Asitler ve Metabolizmaları, Karbonhidratlar ve Metabolizmaları, Lipitler
ve Metabolizmaları, Vitaminler, Hormonlar.
Biyokimya Laboratuarı II (0-4 ) 2
Tütünden Nikotin Ġzolasyonu ve Tüvidin Sentezi, Çaydan Kafein Ġzolasyonu, ġekerlerin Ġyodometrik
Tayini, Polarimetre ile Motorotasyon ve Konsantrasyon Tayini, Kolesterol Deneyleri, Pankreas Ekstresinde
Lipaz Aktivitesinin Tayini, Patates Polifenol Oksidazında Enzim Konsantrasyonu Tayini, Substrat
Konsantrasyonu Belirlenmesi ve Km Tayini, Kan Analizleri, Kâğıt Elektroforezi, Sığır Dalağından DNA
Ġzolasyonu, Katalaz Enzim ile ZehirsizleĢtirme Reaksiyonları.
Besin Kimyası
Gıdaların iĢlevleri ve bileĢimleri, Gıdalarda bulunan protein materyalleri, amino asitler ve reaksiyonları,
Gıdalarda bulunan yağlar: Kimyasal yapıları ,özellikleri ve sınıflandırılmaları, Gıda enzimleri ve iĢlevleri,
Gıdaların bozunmasına neden olan etkenler, Gıdaları muhafaza yöntemleri, Gıda katkı maddeleri,
Beslenmenin temel ilkeleri.
Su Kimyası
Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, Su molekülünün yapısı ve özellikleri, Suyun toprak tabakalarına
etkisi, Doğal sular, Sulardaki toksik metabolitler, Ġçme suları ve evlerde kullanılan suların özellikleri, Su
dezenfeksiyonu, Suyun temel fiziksel parametreleri, Suyun temel kimyasal parametreleri.
Heterosiklik Bileşikler
Heterosiklik kimyada temel bilgiler, genel hetero atomlu bileĢikler, 3,5 ve 6 halkalı heterosiklik bileĢikler,
isimlendirilmesi, sentezleri, reaksiyonları, aromatic heterosiklik bileĢikler.
Polimer Kimyası
Makro moleküllerin sınıflandırılması, Radikal polimerizasyon, Anyonik polimerizasyon, Katyonik
polimerizasyon, Koordinasyon polimerizasyon, Zincirleme polimerizasyon ile elde edilen polimerler, Poli
kondenzasyon ve adisyon, Doğal makro moleküller.
Kimyasal ürünler ve yaşam
Günlük yaĢamda karĢılaĢılan kimyasallar, asitler, bazlar, tuzlar, yükseltenler, indirgenler gıda katkı
maddeleri, tarım kimyasalları, temizleme materyalleri ve ilaçlar hakkında bilgi verilmektedir.
Organik Kimya reaksiyon mekanizmaları
Nükleofilik Sübstitüsyon, Elektrofilik Sübstitüsyon, Radikal Sübstitüsyon, Elektrofilik Katılma, Radikalik
Katılma, Nükleofilik Katılma, Nükleofilik Eliminasyon, Elektrofilik Eliminasyon, Radikalik Eliminasyon,
Perisiklik Reaksiyonlar, Perisiklik Reaksiyonlar, Sentez ve Mekanizmalar.
Bitki Kimyası
Bitkilerde bileĢiklerin oluĢumu, Bitki sistematiği, Bitki ekstraksiyonu ve ayırma yöntemleri, terpenoidler,
alkoloidler, fenolik bileĢikler, organik asitler yağlar, alkanlar, Ģekerler, makromoleküller.
Kuantum Kimyası
Dalga eĢitliği, Schröndinger eĢitliği ve bazı uygulamaları, Kuantum mekaniğinin genel prensipleri ve
postulatlar, Harmoni osilatör, Üç boyutlu sistemler ve uygulamaları.
Yüzey aktif maddeler
Yüzey geriliminin tanımı, özellikleri ve tayin yöntemleri, yüzey gerilimi - sıcaklık iliĢkisi, çözeltilerin
yüzey özellikleri, yüzey gerilimi ve adsorpsiyonu, adsorpsiyon ve termodinamiğin incelenmesi,
adsorpsiyon izotermleri, yüzey filmleri, yüzey aktif maddeler, emülsüyon ve köpükler.
İlaç Kimyası
Doğal bileĢiklerin oluĢumu, Etken madde miktar tespiti, Doğal vitaminler, Vitamin sentezleri
Ġlaç olarak kullanılan doğal bileĢikler, Antibiyotikler ve sentezleri, Bazı ilaç etken maddelerin sentezleri.
Boyar maddeler
Renk teorileri, Boyar maddelerin sınıflandırılması, Azoboyalar, Metal terkipli asidik azoboyalar, Azoid
boyalar, Aril metan boyalar, Ksanten boyaları, Akridin boyarlı, Kentonimin boyaları, Kinonimin boyaları,
Oksazin boyaları, Tiazin boyaları, Anilin siyahının sentezi, Antrakinon tipli boyalar, Polisiklo keton boyar
maddeler, Ġndigoid boyalar, Kükürtlü boyalar, Reaktif boyar maddeler.
Enzim kimyası
Enzimlerin sınıflandırılması, Enzim yapısı ve fonksiyonu, Enzim kinetiği ve reaksiyon hızlarının
hesaplanması, Enzim inhibisyonu ve inhibitörler, Enzim-Substrat etkileĢimi ve allosterizim, Bazı
enzimlerin yapı ve mekanizmalarının incelenmesi
Elektrokimya
Elektrokimya Nedir? Metal Fazı, Metalik Bağ ve Ġletkenlik, Süper Ġletkenlik, Elektronik Ġletkenlik,
Elektrolitik Ġletkenlik, Elektrolitik Ġletkenlerin Öz Ġletkenliği, EĢdeğer Ġletkenlik, Sıcaklık ve DeriĢimin
EĢdeğer Ġletkenliğe Etkisi, Ġyon Ġletkenliği, Ġyon Mobil itesi, Ġletkenlik Ölçmeleriyle Ġlgili Bazı
Uygulamalar, Ara yüzlerdeki Elektriksel Potansiyeller, Elektrot ÇeĢitleri, Elektrokimyasal Piller,
Elektrokimyasal Pillerin Termodinamiği, Elektroliz; Elektrolizin Anlamı ve Elektroliz Yasaları, Korozyon.
Ayırma Teknikleri
Çöktürme, Adsorpsiyon, Flotasyon, Ekstraksiyon teknikleri, Adsorban tipleri, Ġnce tabaka ve kağıt
kromotografisi
teknikleri,
Kolon
kromotografisi,
Çift
dimensiyonlu
kromotografi
Elektroforez, Gaz kromatografisi ve HPLC yöntemi.
Fotokimya
IĢık ve Enerji, Elektronik Uyarılma, Kuantum Verimleri, Absorpsiyon- Beer-Lambert Kanunu, Elektronik
geçiĢler, Fotodissosiasyon, Lüminesans, Fosforesans ve Floresans, UyarılmıĢ Tanecik Reaksyonları,
Fotokimya Teknikleri.
Biyoteknoloji
Biyoteknolojiye Genel BakıĢ, Teknikte Önemli Mikroorganizmalar ve Mikroorganizmaların
Metabolizması, Bitki ve Hayvan Hücre Kültürleri, Fermantasyonun Teknik Prensipleri, Biyoteknolojide
Temel ĠĢlemler, Mikrobiyal Büyüme ve Biyoürün OluĢum Kinetiği, Mikrobiyal Biyokütle Üretimi, Primer
Metabolitlerin Üretimi, Mayalanmalar, Sekonder Metabolitlerin Üretimi, Biyotransformasyonlar, Enzim
Üretimi, Çevre Biyoteknolojisi, Mikrobiyal Liçing, Rekombinant DNA Teknolojisinin Genel Tanımı,
Rekombinant DNA Teknolojisinin metodolojisi, Rekombinant DNA Teknolojisinin Uygulama Alanları,
Genetik Mühendisliğin Toplumsal Boyutu ve Geleceği.
Petrokimya
Petrol ve petrol ürünleri, yakacaklar ve yakıtlar, kömürlerin çıkarılması ve analizleri, fosil kömürü türleri,
kömürlerin koklaĢtırılma teknikleri, ham petrolün bulunuĢu ve çıkarılması, petrol rafinerisi, petrol
analizleri, kraking, sentez yolu ile elde edilen sıvı yakacaklar.
Koordinasyon Kimyası
Genel bilgiler, modern koordinasyon kimyasının temel ligandları, temel anorganik ve organik liganlar,
koordinasyon bileĢiklerinin esas sentez metotları, koordinasyon bileĢiklerinin yöntemli sentezi.
Tekstil Kimyası
Tekstil elyafları, hayvansal elyaflar, hayvansal elyaflar, bitkisel elyaflar, sentetik elyaflar, polyester lifleri,
poliakrilo nitril lifleri, poivinil klorür lifleri, polivinil alkol lifleri, poliolefin lifleri, tekstil elyafının üretim
teknolojisi.
Çevre Kimyası
Kantitatif kimya, su ve atık sudaki bazı analizler, pH, Asidite, alkali nite, bulanıklık, renk, sertlik,
çözünmüĢ oksijen, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, katı maddeler, azot dolanımı,
fosfor ve fosfat bil., yağ-gres, iz elementler, küresel Isınmaya neden olan etkenler, zehirli Kimyasallar,
pestisidler.
Biyolojik Makromoleküller için Kimyasal ve Spektroskopik Teknikler
Optik Yöntemlerin Esası; Spektrofotometrik Kantitatif Tayinlerin Teorisi, DNA ve RNA Kantitatif Tayin
Yöntemleri, DNA ve RNA‟nın SaflaĢtırılma Yöntemleri, Flüoresans Olayının Prensibi ve Biyomoleküllerin
Kantitatif Tayininde Kullanımı, Polarometrik ve Refraktometrik Yöntemlerle Yapılan Biyokimyasal
Analizler, Protein Kantitatif Tayin Yöntemleri, Proteinlerin Kısmi SaflaĢtırılma Yöntemleri, Proteinlerin
Kromatografik SaflaĢtırılma Yöntemleri-I, Proteinlerin Kromatografik SaflaĢtırılma Yöntemleri-II,
Elektroforetik Ayırma Yöntemleri
Su ve Atık su analizleri
Örnek Alma ve Saklama Yöntemleri; Analitik Sonuçlardaki Hatalar; Sonuçların Doğruluğu; Yöntemin
Gözlenebilme Sınırları; Rapor Süreci; Analitik Yöntem Seçilmesi ve GeliĢtirilmesi, Suların Genel
Özelliklerinin Tayini: Sıcaklık, Tat, Renk, Bulanıklık, Tuzluluk, Elektriksel iletkenlik, pH, Kalsiyum
karbonat doygunluğu, Sertlik; Metal Analizleri: Örneklerin muamele yöntemleri, Atomik absorpsiyon
spektroskopisiyle metal analizleri, Plazma emisyon spektroskopisiyle metal analizleri, Anodik sıyırma
voltometrisiyle metal analizleri
Yapay Elyaf Kimyası
Elyaf teknolojisinde kullanılan bazı terimler, fiberlerin yapı ve özellikleri, doğal polimerlerden elde edilen
iplikler, tam sentetik fiberler ve hazırlama yöntemleri, liflerin analizi, lif boyama iĢlemi, metalik lifler.
Korozyon
Korozyonun temelleri, metallurji, çeĢitli ortamlarda metalik korozyon, potansiyel-pH diyagramları,
pasiflik, hidrojen çıkıĢı ve oksijen indirgenmesi ile olan korozyon, bazı önemli elektrokimyasal korozyon
örnekleri, mekaniksel faktörlerin etkili olduğu korozyon örnekleri, korozyondan korunma, korozyon test
yöntemleri.
Nükleer Kimya
Atom çekirdeğinin yapısı, radyoaktivite ve radyoaktiflik kanunu, radyoaktivite birimleri, radyasyon
çeĢitleri ve maddeyle etkileĢimi, nükleer reaksiyonlar, nükleer enerji, nükleer partikül kaynağı, nükleer
reaksiyonlardan faydalanma.
Metaller Kimyası
Metallerin doğada bulunuĢları, elde edilme metotları ve kimyasal özellikleri, elde edilme reaksiyonlarının
öğrenilmesi ve diğer elementlerle olan bileĢiklerinin özelliklerinin ve elde edilme reaksiyonlarının
anlaĢılması bu bileĢiklerin endüstrideki kullanım alanlarının öğrenilmesidir.
Ametaller Kimyası
Ametallerin doğada bulunuĢları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, elde edilme reaksiyonlarının öğrenilmesi
ve diğer elementlerle olan bileĢiklerinin özelliklerinin ve elde edilme reaksiyonlarının anlaĢılması bu
bileĢiklerin endüstrideki kullanım alanlarının öğrenilmesidir.
Biyoanorganik Kimya
Metal porfirinler ve özellikleri, Dioksijen bağlanması ve taĢınması, Elektron transferi ve fotsentez,
Enzimler, Demirin biyokimyası, Temel ve iz elementlerinin biyokimyası, Ametallerin biyokimyası, Tıbbi
kimya.
İlaç Aktif Maddelerin Sentezi
Ġlaçlar, tanımlar, adlandırma ve genel bakıĢ, ilaçların sınıflandırılması, Ġlaçların vücutta aldıkları yol, ilaç
etki mekanizmaları, Merkezi sinir sisteminin genel bir tanıtımı, merkezi sinir sistemi ilaçlarının alt grupları,
genel anesteziler, Sedatif ve hipnotikler, trankilizan ilaçlar ve sentez yöntemleri, Antidepresan ve
nöroleptik ilaçlar, narkotik ve narkotik olmayan analjezikler, Diğer merkezi sinir sistemi etkili ilaçlar ve
sentezleri, Hormonlar ve otokaitler, antiallerji ilaçları, Kalp-damar hastalıkları, bu konuda tedavide
kullanılan ilaç alt sınıfları, kalp ve damar ilaçları, antihipertansif ve antihipotansif ilaçlar ve sentezleri
Sindirim sistemi rahatsızlıkları ve bunların tedavisinde kullanılan ilaç sınıfları, hazım kolaylaĢtırıcılar,
antiülser ilaçlar, antiemetikler ve diğer ilaçlar, Kemoterapötik ilaçlar, dezenfektanlar, antibakteriyel ilaçlar,
Antibiyotikler, türleri ve üretim metotları, Antiviral ilaçlar, anti-kanser ilaçlari, Vitaminler ve diger ilaç
aktif maddeleri, Ġlaç tasarımında yeni yöntemler, formülasyon ve ilaç üretimi.
Çekirdek Kimyası
Çekirdek Yapısı, Bağlanma Enerjisi ve Paketlenme Kesri , Ġzotop, Izoton, Izobar Çekirdekler,
Radyoaktiflik, Denge ve Kinetiği, Çekirdek Modelleri, Bozunma Semaları, Çekirdek Tepkimeleri, Fisyon
ve Füzyon, Nötron Aktivasyon Analizi, Radyoizotop Etiketleme, Radyasyon Kimyası, Doz Birimleri,
Radyasyonun Biyolojik Etkisi, Dozimetri.
Araştırma ve Geliştirme süreçleri
Tablo 19 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu
Değerlendirme
notu
1) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;
Veri Yoktur
2) AraĢtırma ve geliĢtirme olanak ve kaynakların yeterliliği;
Veri Yoktur
3) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının yeterliliği;
Veri Yoktur
4) AraĢtırma ve geliĢtirme önceliklerinin belirginliği;
Veri Yoktur
5) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaların bütünlüğü ve devamlılığı;
Veri Yoktur
6) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik;
Veri Yoktur
7) Uluslararası araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının yeterliliği;
Veri Yoktur
8) Uluslararası araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarına akademik personelin katılımının
yeterliliği;
Veri Yoktur
9) AraĢtırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği;
Veri Yoktur
10) AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu;
Veri Yoktur
11) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının hedeflerine ulaĢıp ulaĢmadığının yeterliliği;
Veri Yoktur
12) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki iliĢkinin
yeterliliği;
Veri Yoktur
13) AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının duyurulması ve paylaĢılması ile ilgili araç, ortam
ve mekanizmaların yeterliliği;
Veri Yoktur
14) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarının oluĢturulmasında ve yürütülmesinde paydaĢlarla
(endüstri, kamu kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum kuruluĢları vb.) kurulan yapısal
iliĢkilerin yeterliliği;
Veri Yoktur
15) AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının topluma faydaya dönüĢmesindeki yeterliliği;
Veri Yoktur
16) AraĢtırma ve geliĢtirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.)
dönmesindeki yeterliliği;
Veri Yoktur
I Birim ISI atıf dizinlerinde yer alan yayın listesi
Guran T., Bircan R., Turan S. and Bereket A. 2009 “Alopecia: Association with
Resistance to Thyroid Hormones” JPEM Vol:22(11), 1075-1081. FREUND
PUBLİSHİNG HOUSE LTD. ISRAEL. Faculty of Arts and Sciences. Department
of Biology. Assist. Prof. Dr. Rifat Bircan, ISI, SCI-Exp. (0).
Guran T., Turan S., Bircan R. and Bereket A. 2009 “9 Years Follow-up of a Patient
with Pituitary Form of Resistance to Thyroid Hormones Comparison of Two treatment
Periods of D-Thyroxine and Triiodothyroacetic Acid” JPEM Vol:22(10), 971-978.
FREUND PUBLİSHİNG HOUSE LTD. ISRAEL. Faculty of Arts and Sciences.
Department of Biology. Assist. Prof. Dr. Rifat Bircan, ISI, SCI-Exp. (0).
Mueller S, Gozu HI, Bircan R, Jaeschke H, Eszlinger M, Lueblinghoff J, Krohn K,
Paschke R.(2009) “Cases of Borderline In Vitro Constitutive Thyrotropin Receptor
Activity: How to Decide Whether a Thyrotropin Receptor Mutation Is Constitutively
Active or Not” Thyroid Vol:19(7), 765-773. MARY ANN LIEBERT INC. USA.
Faculty of Arts and Sciences. Department of Biology. Assist. Prof. Dr. Rifat Bircan,
ISI, SCI-Exp. (0)
Eryuksel E, Ceyhan BB, Bircan R, Avsar M, Cirakoglu B.(2009) “Angiotensin
Converting Enzyme Gene Polymorphism in Turkish Asthmatic Patients” JOURNAL
OF ASTHMA Vol:46(4) 335-338. TAYLOR & FRANCIS INC. USA Faculty of
Arts and Sciences. Department of Biology. Assist. Prof. Dr. Rifat Bircan, ISI, SCIExp. (0)
Kim ES, Shi X, Cobanoglu O, Weigel K, Berger PJ, Kirkpatrick BW(2009). “Refined
mapping of twinning-rate quantitative trait loci on bovine chromosome 5 and analysis
of insulin-like growth factor-1 as a positional candidate gene” JOURNAL OF
ANIMAL SCIENCE Volume: 87(3), 835-843. AMER SOC ANIMAL SCIENCE
Faculty of Arts and Sciences. Department of Biology. Assist. Prof. Dr. Özden
Çobanoğlu, ISI, SCI-Exp. (0)
Ozer,M.,Akay, S. K., Peksoz, A., Erturk, K, Kaynak,G 2009. “Electrical, structural
andmorphological properties of Ni/n-Si contacts” OPTOELECTRONICS AND
ADVANCEDMATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS; 3, (5),506-508.
Patir S., Uludag N., A novel synthetic route for the total synthesis of (±)-uleine,
Tetrahedron, (2009), Volume:65, Sayı:1, page: 115-118.
Nesimi Uludağ, Aslı öztürk, Tuncer hökelek, Ü.IĢık Erdoğan , 3,3-Ethylenedithio3,3a,4,5,10,10b-hexahydro-2H-furo[2,3-a]carbazole,
ACTA
CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE Volume: 65 Pages O595U2476 Part: Part 3 Published: MAR 2009
Ates M., A.S.Sarac, C.M. Turhan, E.Ayaz, “Electropolymerization of Carbazole on
Carbon Fiber Microelectrode: its Characterization and Sensor Microelectrode against
Dopamine”, Fibers and Polymers, 10 (1) 46-52 (2009).
Ates M., and Sarac, A.S., “Electrochemical Impedance Spectroscopy of
Poly(Carbazole-co-p-tolylsulfonyl pyrrole) on carbon fiber microelectrodes,
Equivalent Circuits for Modelling”, Progress in Organic Coatings, 65, 281-287
(2009).
Ates M., “Electrochemical Impedance Spectroscopic Study of Electrocoated
Polythiophene and poly(2-methylthiophene) on carbon fiber microelectrode for
microcapacitor”, Int.J.Electrochem.Sci., 4, 980-992 (2009).
Ates M.,“Monomer Concentration Effects of poly(3-methylthiophene) on
Electrochemical Impedance Spectroscopy”, Int.J.Electrochem.Sci., 4, 1004-1014
(2009).
A.S.Sarac, S.Sezgin, M.Ates and C.Turhan, “Monomer Concentration Effect on
Electrochemically modified Carbon fiber with Poly[1-(4-methoxyphenyl)-1H-Pyrrole]
as Microcapacitor Electrode”, Int.J.Electrochem.Sci., 28(2), 120-130 (2009).
Sabudak, T., Guler, N., “Trifolium L.-A Review on its Phytochemical and
Pharmalogical Profile” , Phytotherapy Research, 23 (3): 439-446 (2009).
Sabudak, T., Ozturk, M., Goren, A.C., Kolak, U., Topcu, G., “Fatty Acids and the
Other Lipid Composition of Five Trifolium Species with Antioxidant Activity”,
Pharmaceutical Biology, 47 (2):137-141 (2009).
II Birim Uluslararası Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster
Bildirileri
Şafak, N. & Özhatay, E. "Palynological Study on Linum L. Sect. Dasylinum
(Planchon) Juz. (Linaceae) from Turkey" 5th Balkan Botanical Congress September,
07-11.2009 Belgrade, Serbia
Severoğlu, Z. & Şafak, N. "Fungal Diseases on Linum in Turkey"5th Balkan
Botanical Congress September, 07-11.2009 Belgrade, Serbia
Lueblinghoff J., Mueller S., Jaeschke H., Eszlinger M., Berger H., Bircan R., Gozu
H., Sancak S., Paschke R. “Lack of Genotype/Phenotype Correlations for Somatic
TSH Receptor Mutations in Hot Thyroid Nodules” 34th Annual Meeting of European
Thyroid Association 5-9 Ekim 2009 lizbon.
Aral C., Akkiprik M., Çaglayan S., Özer A. “Association of mitochondrial DNA
16189 T/C polymorphism in Turkish patients with metabolic syndrome.” Eur. J. Hum.
Genet., 17(supp2) 382, 2009.
Ates, M., Uludag, N, “The Electropolymerization of 2-((3 vinylbicyclo[3.1.1]heptan7yl] methyl-3,4-dihydro-2H-Carbazole 1-(9) one and 3-methylthiophene on
Electrochemical Impedance Spectroscopy”, (P-111) August-10-13, 2009, Nanomats, ,
Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey.
Ates, M. “Electrochemical Impedance Spectroscopic Study of Electrocoated
Polythiophene and Poly(2-methylthiophene)on Carbon fiber microelectrodes”, (P-112)
August-10-13, 2009, Nanomats, , Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey.
III Birim Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan Sözlü/Poster Bildirileri
Aral C., “Mitokondri DNA' sı ve Kanser” XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Kongresi Kitapçığı, 28-31 Ekim 2009
T.Yildirim, Ġ. Küçük, M. Kabaer, H. A. Nasser, Ġ. Güler, M. IĢik, K. Ertürk, N.
Hasanli, H. Özkan “KatmanlıYapıya Sahip Yarıiletken KristallerdeTuzak Dağılımının
Modellenmesi”, I.
ULUSAL
METALYARIĠLETKEN
VE
OKSĠT
MATERYALLERĠN ÜRETĠLMESĠNDE KULLANILAN SĠSTEMLER VE
ANALĠZTEKNĠKLERĠ, EskiĢehir-TURKEY, 2009
Ates, M., “Electrochemical impedance spectroscopy of poly[carbazole-co
ptolylsulfonyl pyrrole] on carbon fiber microelectrodes, equivalent circuits for
modeling”, (Sözel sunum) Haziran-08-12, 2009, Nanotr5, , Açık Ögretim Universitesi,
Eskisehir, TÜRKĠYE.
IV Diğer yayınlar
Ates, M., “Conducting polymer application fields: Biosensors and electrochemical
impedance spectroscopy” Turkchem J, March/April-2009, page 18-22.
Ates, M., “Nanoteknoloji ve Uygulamaları” Boyaturk Magazin, Temmuz/Agustos,
2009.
Tablo 20 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları
A. Uluslar arası hakemli bilimsel makaleler (toplam)
1. ISI atıf dizininde yer alan makaleler (toplam)
1.a. ISI SCI atıf dizininde yer alan makaleler
15
1.b. ISI SSCI de yer alan makaleler
0
1.c. ISI AHCI de yer alan makaleler
0
2. Diğer atıf dizinleri (Örneğin Google Scholar, Scopus) ve bilimsel yayın veri tabanlarında (Örneğin
Medline, Compendex, Academic Search), Ingenta, vb. yer alan makaleler
0
3.a Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler
1
3.b Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan diğer ülke ulusal hakemli dergilerde yer alan
makaleler
2
B. Ulusal hakemli bilimsel makaleler (toplam)
4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler (toplam)
0
4.a. ISI da dizinlenmiĢ makaleler
0
4.b. Diğer uluslar arası dizinlerde dizinlenmiĢ makaleler
0
4.c. ULAKBĠM veri tabanlarında dizinlenmiĢ makaleler
0
4.d. Hiçbir dizinde dizinlenmemiĢ makaleler
0
C. Bilimsel tam metin basılmış bildiriler (toplam)
5. Uluslar arası bildiri kitaplarında yer almıĢ tam metin bildiriler
0
6. Ulusal bildiri kitaplarında yer almıĢ tam metin bildiriler
0
D. Bilimsel sunumlar (toplam)
7. Uluslararası bildiriler(tam metin basılı olmayan)
6
8. Ulusal bildiriler (tam metin basılı olmayan)
3
E. Bilimsel kitap bölümleri (toplam)
9. Uluslar arası kitaplarda yer almıĢ bölümler
0
10. Ulusal kitaplarda yer almıĢ bölümler
0
F. Bilimsel kitaplar (toplam)
11. Uluslar arası kitaplar (ders kitapları hariç)
12. Ulusal kitaplar (ders kitapları hariç)
0
0
G. Bilimsel proje yayınları (araştırma raporları) (toplam)
13. Uluslararası bilimsel araĢtırma proje yayınları
0
14. Ulusal bilimsel proje yayınları
0
H. Dergi yayın tecrübesi (toplam)
15. Uluslararası bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek)
0
16. Ulusal bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek)
0
I. Bilim ve teşvik ödülleri (toplam)
17. Uluslararası bilim ve teĢvik ödülleri
0
18. Ulusal bilim ve teĢvik ödülleri (TUBĠTAK, TUBA Ödülleri dâhil)
0
J. Araştırma projeleri (toplam)
19. Uluslar arası araĢtırma ve uygulama projeleri
0
20. Ulusal araĢtırma ve uygulama projeleri
2
K. Çalışma grubu üyelikleri (toplam)
21. Uluslar arası komisyonlarda, çalıĢma gruplarında üyelik, danıĢmanlık
0
22. Ulusal komisyonlarda, çalıĢma gruplarında üyelik, danıĢmanlık
0
L. Bilimsel toplantı düzenleyiciliği (toplam)
23. Uluslar arası bilimsel toplantı düzenleme koordinatörlüğü
0
24. Ulusal Toplantı düzenleme koordinatörlüğü
0
M. Tez danışmanlığı (toplam)
25. Tez danıĢmanı olarak bitirilmiĢ doktora tezleri
0
26. Tez danıĢmanı olarak devam etmekte olan doktora tezleri
0
27. Tez danıĢmanı olarak bitirilmiĢ yüksek lisans tezleri
1
28. Tez danıĢmanı olarak devam etmekte olan yüksek lisans tezleri
0
29. Tez danıĢmanı olarak bitirilmiĢ bitirme tezleri
0
30. Tez danıĢmanı olarak devam etmekte olan bitirme tezleri
0
N. Bilimsel danışmanlık hizmetleri (toplam)
31.a. VerilmiĢ olan bilimsel danıĢmanlık hizmetleri yurt içi
0
31.b. VerilmiĢ olan bilimsel danıĢmanlık hizmetleri yurt dıĢı
0
O. Tez yayınları
32.a. Tez danıĢmanlığı verilmiĢ olan tezlerden üretilmiĢ olan bilimsel yayınlar yurt içi
0
32.b. Tez danıĢmanlığı verilmiĢ olan tezlerden üretilmiĢ olan bilimsel yayınlar yurt dıĢı
0
P. Patentler
33. AlınmıĢ olan patentler
0
Q. Eğitim öğretim amaçlı yayınlar (toplam)
34 Üniversite ders kitabı
0
35. Diğer okul ders kitabı
0
36. Kitap dıĢındaki diğer üniversite ders malzemeleri
0
37. Kitap dıĢındaki diğer okul ders malzemeleri
0
R. Toplumu geliştirme amaçlı yayınlar (toplam)
38. Diğer kitaplar
0
39. Gazete yazıları
0
40 Dergi yayınları
0
41 TV yayınları
0
42 Diğer toplum amaçlı yayınlar
0
Uygulama ve Hizmet Süreçleri
Tablo 21 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu
(Fakültemizin 03 Kasım 2009 itibariyle müstakil bir hizmet binası ve uygulama laboratuvarları
bulunmadığından dolayı değerlendirme yapılamamıştır.)
Değerlendirme
notu
1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu;
Veri Yoktur
2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği;
Veri Yoktur
3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği;
Veri Yoktur
5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği;
Veri Yoktur
6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği;
Veri Yoktur
8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaĢıp ulaĢmadığının yeterliliği;
Veri Yoktur
9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki iliĢkinin yeterliliği;
Veri Yoktur
10) AraĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki
iliĢkinin yeterliliği;
Veri Yoktur
11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaĢılması ile ilgili
araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği;
Veri Yoktur
12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluĢturulmasında ve yürütülmesinde paydaĢlarla
(endüstri, kamu kurum ve kuruluĢlar, sivil toplum kuruluĢları vb.) kurulan yapısal
iliĢkilerin yeterliliği;
Veri Yoktur
13) YaĢam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği;
Veri Yoktur
16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüĢmesindeki yeterlilik;
Veri Yoktur
17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.)
dönmesindeki yeterlilik;
Veri Yoktur
İdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi
Tablo 22 İdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu
(Fakültemizin 03 Kasım 2009 yılı itibariyle müstakil bir hizmet binası ve uygulama
laboratuvarları bulunmadığından dolayı tam değerlendirme yapılamamıştır.)
Değerlendirme notu
1) Personel ĠĢleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;
2
2) Ġdari (ihale, temizlik, ulaĢım vb.) iĢler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;
1
3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği;
2
4) Öğrenci iĢleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği;
3
5) Kütüphane ve Dokümantasyon iĢleri ilgili hizmetlerin yeterliliği;
3
6) Yapı ve çevre iĢleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;
1
7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği;
1
8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği;
1
9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği;
Veri Yoktur
Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi
Tablo 23 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu
Değerlendirme tablosu
1) Organizasyonel yapının yeterliliği;
Veri Yoktur
2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı;
Veri Yoktur
3) Görev yetkilerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği;
Veri Yoktur
5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
6) ĠĢ Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği;
Veri Yoktur
7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
8) Kalite geliĢtirme süreçlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
10) Ġnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği;
Veri Yoktur
1) Organizasyonel yapının yeterliliği;
Veri Yoktur
Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi
Tablo 24 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu
Değerlendirme
notu
1) Ortak kültür ve değerlerin paylaĢımındaki yeterlilik;
5
2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği;
2
3) Ġdari personelin memnuniyetinin yeterliliği;
2
4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği;
3
5) Liderlik yaklaĢımlarının yeterliliği;
5
6) Yönetici yaklaĢımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan iliĢkileri, yetki
paylaĢımı vb.) yeterliliği;
5
7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği;
5
8) Ġdari personelin özelliklerinin yeterliliği;
5
9) ÇalıĢanlar arasındaki iĢ birliği ortamının yeterliliği;
5
10) ĠĢ arkadaĢlığı ve sosyal ortamın yeterliliği;
3
Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi
Tablo 25 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu
Değerlendirme notu
1) Kurumsal niteliklerle ilgili geliĢmelerin yeterliliği;
3
2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği
3
3) AraĢtırma ve geliĢtirme ile ilgili sonuçların yeterliliği;
Veri Yoktur
4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği;
Veri Yoktur
5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği;
4
6) Ġdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği;
4
7) Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliği;
Veri Yoktur
Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi
Tablo 26 Yükseköğretim Misyonunu BaĢarma Performansının Değerlendirme tablosu
(Birimle ilgili değil)
Değerlendirme notu
1.
Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu;
Veri Yoktur
2.
Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu;
Veri Yoktur
3.
Kendi misyonuna uygunluğu;
Veri Yoktur
7. Çevre Değerlendirme Çalışmaları
1. Yükseköğretim
Alanındaki
Değerlendirilmesi1
Ulusal
ve
Uluslararası
Gelişmelerin
A)Uluslararası Gelişmeler: 20. yüzyılın son çeyreğinde biliĢim teknolojilerindeki hızlı
geliĢim; geliĢmiĢ toplumlarda bilgi ve teknoloji üretiminde hızlanmaya yol açmıĢtır. Bununla
beraber Avrupa Birliği içerisinde yükseköğrenim yapısının, gerek üye ülkeler gerekse aday
ülkeler arasında uyumunu sağlamak için Sorbonne Deklerasyonunu takip eden süreçte
Bologno deklerasyonunun kabulü ve Bologno sürecinin yürürlüğe girmesi kıta Avrupasında
yükseköğrenime yeni bir ivme kazandırmıĢtır. Bu deklerasyonlar, Avrupa Üniversiteler
Birliğinin (EUA) temel belgesi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Eylül 2003‟te imzalanan
Berlin Deklarasyonu, Avrupa üniversitelerinin gelecekteki rollerini nasıl gördüklerini ortaya
koymakta, hareket için öncellikleri tanımlamakta ve hükümetlerden ne gibi eylemler
beklendiğini belirtmektedir. Bununla beraber bu deklarasyonda, hem ulusal düzeyde hem de
tüm Avrupa birliği bölgesinde cinsel ve sosyal eĢitsizliğin azaltılması ve sosyal
bütünleĢmenin kuvvetlendirilmesini amaçlayan “Avrupa Eğitim Bölgesi” kavramının sosyal
karakterinin geliĢtirilmesi için, Avrupa Birliği içerisindeki gerekli rekabet gücünün dengeye
getirilmesinin gerekliliği önemle vurgulanmıĢtır. Üniversitelerin Avrupa toplumunun
geliĢmesinin merkezi olarak kalabilmesi için yapılması gerekenler Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır:
• AraĢtırmayı yükseköğretimin ayrılmaz bir parçası olarak görmek,
• Sağlam kurumlar oluĢturarak akademik kaliteyi yükseltmek,
• Hareketliliği ve sosyal boyutu geliĢtirmek,
• Bologna Süreci‟ni ileri götürmek.
Aslında, Sorbon deklarasyonu ile baĢlayan süreç, 20. yüzyılın son çeyreğinde tüm dünyada
etkisini hissettiren hızlı sosyo-ekonomik değiĢimin sonucunda ortaya çıkan bir tedbirler
bütünü gibi gözükmektedir. Açıkça görülmektedir ki bilgi, teknoloji ve yeni beceriler
üretemeyen toplumlar bu değiĢim sürecinde hareketliliklerini yitirerek, geliĢen diğer sosyal
toplulukların oldukça gerisinde kalacaklardır. Bu bağlamda, bilgi çağında küresel rekabet
ortamında toplumlararası yarıĢta baĢarılı olabilmek için ekonomik geliĢme, bunun içinde bilgi
ve teknolojiden yararlanma ve üretme gereği vardır. Bilgi ve teknolojinin üretilmesi
1
Bu bölümde kullanılan bir kısım bilgi Mersin Üniversitesi stratejik planı 2008-2012 ile www.bologno.gov.tr
web sitesi ve ilgili linklerinden alınmıĢtır.
dünyadaki mevcut bilgi ve verilere eriĢim ile entellektüel sermayenin oluĢturulması ve
güçlenmesi ile mümkün olabilir.
Bu nedenle 21. yüzyılda üniversiteler, ulusal ve bölgesel kalkınma için bilgi toplumlarının
oluĢturulması rolünü üstlenmiĢlerdir. Bu bağlamda Avrupa Birliği, küresel geliĢmelere uyum
sağlayabilmek ve rekabet edebilmek için yükseköğretimde bütünlüğü sağlayacak yapısal
değiĢikliklerin önünü açan Sorbonne Deklarasyonunu yayımlamıĢ ve Bologna sürecini
baĢlatmıĢtır.
Ancak bununla beraber 2008 yılı içerisinde kendisini hissettirmeye baĢlayan ve 2009 yılında
Ģiddetli olarak hissedilen küresel ekonomik kriz üniversitelerin de araĢtırma ve istihdam
bütçelerinde daralmalara neden olmaktadır. Bu da öğretim üyelerinin ve öğrencilerin
mobilitelerinde sorun teĢkil etmektedir.
Bu ekonomik olumsuzluklara rağmen Türkiye‟nin AB ile iliĢkileri ve AB ile imzalamıĢ
olduğu eğitim anlaĢmaları ve protokolleri göz önüne alındığında; mevcut rekabet ortamında
yükseköğrenimde de AB ile paralel stratejilerin ortaya konulması gerekliliği sözkonusudur.
Fakülte olarak, amaç ve hedeflerin bu doğrultuda ortaya konulmasının gerekliliğini
düĢünmekteyiz.
B) Ulusal Gelişmeler:2 2006 YÖK raporuna göre, Ülkemizde 66 devlet üniversitesi, 2 yüksek
teknoloji enstitüsü ve 25 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 93 üniversite yüksek öğretim
faaliyetlerini sürdürmektedir. Yalnız bu sayı 2006 ve 2008 yılları arasında kurulan yeni
üniversitelerle birlikte hızlı bir Ģekilde artmıĢ ve her ilde bir Üniversite açılmıĢtır. Söz konusu
raporda ayrıca Kasım 2005 itibariyle, Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde ön lisans ve
lisans düzeyinde 1.969.086 öğrenci yer aldığı. Bunların 695.591‟inin EskiĢehir Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi olduğu, buna göre, üniversitelerde 1.273.495
öğrencinin örgün olarak eğitim gördüğü belirtilmektedir. Aynı dönemde, ön lisans
programlarında öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısı 59, lisans düzeyinde öğretim
üyesi baĢına düĢen ortalama öğrenci sayısının da 29 olduğu belirtilmektedir. Ancak YÖK web
sitesinde son üç yıla ait konu ile ilgili veri içeren bir rapor bulunmamaktadır.
Türk Yüksek öğrenim sistemindeki bu hızlı açılım ayrıca beraberinde ağır mali yükleri ve
yetiĢmiĢ öğretim elemanı sıkıntısını getirmektedir. Bununla beraber ülkemizdeki okullaĢma
oranının düĢüklüğü de ayrı bir sorundur. Ülkemizde yüksek öğretim düzeyindeki okullaĢma
oranı son yıllarda artmasına rağmen, hâlâ diğer ülkelere göre yeterli düzeyde olmadığı
söylenebilir. 2005 yılı verilerine göre, Türkiye‟nin yükseköğretimde okullaĢma oranı, örgün
öğretimde % 25, açık öğretimle birlikte % 39‟dur. Bu oranla Türkiye OECD ülkeleri arasında
son sırada yer almaktadır. Bir taraftan bu oranın yükseltilmesi, diğer taraftan da yüksek
öğretime artan talebin karĢılanması, çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak
gözükmektedir.Finansman problemi açısından bakıldığında Eğitim ödeneklerinde son yıllarda
bir artıĢ gözlenmesine rağmen, GSYĠH‟den eğitime ayrılan pay bakımından Türkiye her yıl
OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yeralmıĢtır. Bir taraftan bilgiye dayalı ekonomilerde
üniversitelerden beklentilerin artması, diğer taraftan bu beklentileri karĢılayacak kamusal
kaynakların yeterli olmaması, üniversiteleri yeni kaynak arayıĢına yöneltmektedir.
2. Mezunlar ile İlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi
Ülkemizde iĢsizlik oranın 2009 verilerine göre ortalama %13 olduğu ve üniversite mezunları
arasında iĢsizlik oranın %10.2 olduğu gözönüne alındığında eğitim planlanmasında bir
aksaklık olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yeni kurulmakta olan fakültemizin ileri de
2
Bu bölümde kullanılan bir kısım bilgi Mersin Üniversitesi stratejik planı 2008-2012 ile YÖK 2006
raporlarından alınmıĢtır.
fakülteye kabul edilecek ve mezun olacak öğrencilere kariyer planlaması konusunda destek
sağlamasının gerekliliği çok açıktır. Bu nedenle mezunlarımızın faaliyetlerinin izlenebilmesi
ve yeni mezun olacak öğrencilerimize iyi bir kariyer sağlanabilmesi, mezunlarımızın biraraya
getirilebilmesi ve mezunlarımız arasında güçlü bir iletiĢim ağının sağlanabilmesi için fakülte
yada üniversite bünyesinde bir Mezunlar (allumni) derneğini kurulması ve üniversitemiz web
sayfası üzerinden bir yer sağlanması bir gerekliliktir. Ayrıca sanayi sektörü ve iĢ dünyası ile
iliĢkilerin güçlendirilmesi mezunlarımıza daha kolay iĢ bulma olanağı sağlayacaktır.
3. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile İlişkilerin Değerlendirilmesi
Avrupa üniversitelerinin tarihi geliĢim süreçlerine bakıldığında, bu üniversitelerin
kuruldukları bölgenin ( mikrokozmozun) geliĢim sürecinde sosyokültürel ve ekonomik
dinamikleri hareketlendirdiği ve bölgenin sosyokültürel ve ekonomik geliĢim sürecinin bir
ivme kazandığı görülür. 21. yüzyıl toplumunun geliĢim sürecinin bilgi üretimine dayandığı
düĢünüldüğünde Üniversitenin toplum geliĢimindeki yerinin oldukça önemli olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda toplumla iliĢkilerin yansımasına iki açıdan bakılmalıdır.
Birincisi; içedönük değerlendirme; Üniversitenin dıĢa açılma anlayıĢının tüm birimlerce
benimsenmesi ve bu hedefe uluĢabilmek için birimler arası koordinasyon. Ikincisi ise dıĢa
dönük değerlendirme; bu bağlamda üniversite ve onu oluĢturan birimlerin geniĢ topluma ve
ilgili kesimlere tüm yönleriyle yeterince tanıtılmıĢ olması büyük önem arzetmektedir. Diğer
taraftan dünyada süregelen gerek sosyokültürel gerekse ekonomik küreselleĢme,
üniversitelerin dünyaya açılmalarını bilgi üretimindeki yerlerini koruyabilmeleri veya daha
ileri taĢıyabilmek için ve yerleĢkelerinin bulunduğu bölgenin kültürünü dünyaya tanıtabilmek
için zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle fakültelerin öğrenci ve öğretim elemanı değiĢim
programları kapsamında, yabancı öğrenci ve öğretim elemanı kabulü ya da yurtdıĢındaki
yüksek öğrenim kurumlarına öğrenci ve öğretim elemanı gönderebilmeleri üniversitenin ve
bölgenin geliĢmine önemli katkıda bulunacaktır.
4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile İlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi
Tekirdağ ilimiz, bir bölgeye yatırım için tercih nedeni olan doğal kaynaklar yönünden
zenginliği, pazar ve finans merkezi olma açısından bir dünya kenti olan Ġstanbul‟a yakınlığı
ve ulaĢım açısından önem arzeden hava ve deniz limanlarına yakınlığı ve Ģehri sanayi
bölgelerine bağlayan demiryolu, otoban ve karayolları ile yatırımlar için cazip bir bölge olma
özelliğini fazlasıyla taĢımaktadır. Ġlimiz, dört adet organize sanayi bölgesi (Çerkezköy, Çorlu,
Hayrabolu, Malkara) ile bir adet Avrupa Serbest Bölgesinde yeralan, çoğunluğunu tarıma
dayalı iĢletmelerin oluĢturduğu 1200‟den fazla sanayi kuruluĢu, teknik altyapı, hammadde,
yan sanayi v.b. imkânlar sayesinde bir sanayi merkezinin tüm özelliklerine sahiptir. Ġlimizde
merkezle birlikte beĢ adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Bu özellikleri ile Tekirdağ
ili sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik açısından ülkemizde 7. sırayı yakalamıĢ bulunmaktadır. Bu
nedenle, birimimizin Kamu kuruluĢları ve özel sektörle iliĢkileri ve niteliği, yerel yönetimler
ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği oldukça önemlidir.
5. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi
Son yıllarda geliĢmiĢ ülkelerde eğitim-öğretim sürecinin öğrenci merkezli uygulanması,
öğrencinin pozisyonunun edilgen bir pozisyondan etkin bir pozisyona taĢınması beraberinde
interaktif bir öğrenme sürecini getirmiĢtir. Bu süreçte internet gibi geliĢen biliĢim
teknolojilerinin kullanımı, bunun yanı sıra kapalı devre görüntü sistemleri gibi görsel eğitim
araçlarının uygulama laboratuvarlarında kullanımı, biliĢim teknolojileri ve görsel eğitim
teknolojileri ile donatılmıĢ akıllı sınıfların kullanımı, eğitimin kalitesinin yükseltilmesi
açısından büyük önem taĢımaktadır.
6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin
Değerlendirilmesi
7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu
Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi
Bölgenin
Ekonomik
ve
Paydaş analizi
Tablo 27 Paydaşlar
Sıra no
Paydaşlar
Yararlanıcılar
Çalışanlar
Temel ortak
Stratejik
ortak
1
Akademik
personel
*
*
*
*
2
Ġdari personel
*
*
*
3
Öğrenciler
*
*
*
4
Öğrenci velileri
*
5
Birim/Üniversite
yöneticileri
*
*
6
YÖK
*
7
Milli
Eğitim
Bakanlığı
8
DPT
9
TÜBĠTAK
TÜBA
10
Mezunlar
X
11
Yerel Yönetim
(Belediye,Valilik,
Ġl özel idare)
X
X
X
12
Sivil
Toplum
KuruluĢları
*
X
X
13
Avrupa
Birliği
Çerçeve
Programı
X
X
X
14
Özel Sektör
X
15
Diğer
Üniversiteler
(Ulusal
Yabancı)
X
16
* Her Zaman
X Bazen
TeknokentKOSGEB
X
ve
X
X
*
*
*
*
X
X
X
*
ve
X
X
Ticari
8. SWOT (GZFT) analizi
(Fakültemize ait SWOT analizi fakültemizin 31 Aralık 2008 tarihindeki durumu gözönüne alınarak
yapılmıştır.)
Özdeğerlendirme
Girdiler
Güçlü yönlerimiz
Akademik personel ve idari personel niteliğinin beklenen düzeyde olması
Akademik personelin yükseköğretim alanında ulusal ve uluslarlarası iliĢkilerde etkin
rol alması,
Zayıf yönlerimiz
Mali kaynaklarımızın yetersiz olması,
Bilgisayar, iletiĢim, online veri tabanları, kitap, yayın
kaynakların yeterli olmaması,
gibi bilgi teknolojileri ve
Halen hizmet ve AR-GE çalıĢmalarını gerçekleĢtirecek fiziki mekanımızın olmaması
ve bu nedenle etkin ve verimli iĢ teknolojilerine ulaĢılamaması
Bu nedenle sanayi ve kamu kurum ve kuruluĢları ile iliĢkideki aksaklıklar
Kurumsal nitelikler ve özellikler
Güçlü yönlerimiz
Mevcut akademik personelimizin
niteliğinin, Birimimizin
kurumsallaĢmasına önemli katkıda bulunacak düzeyde olması,
kurulmasına,
Ġdarı personelimizin eğitim düzeyinin beklenen düzeyde olması,
Zayıf yönlerimiz
Mevcut Akademik personel ve idari personel sayımızın yetersiz oluĢu,
Birimimizin fiziksel alanının bulunmayıĢı ve altyapısının yetersiz oluĢu,
Eğitim ve öğretim süreçleri
Fakültemiz kuruluş sürecinin oldukça
değerlendirilememektedir.
başında olması nedeniyle bu süreç
Araştırma ve geliştirme
(31 Ekim 2009 tarihi itibariyle halen fakültemizin araştırma-geliştirme faaliyetini
yapabileceği müstakil bir alanı bulunmamaktadır) Bununla beraber güçlü ve zayıf
yönlerimiz şöyle özetlenebilir
Güçlü yönlerimiz
Ulusal ve uluslararası ortak proje yürütme kapasitesine sahip, en az bir ya da iki
yabancı dil bilen nitelikli, teorik ve pratiğe hakim öğretim üyelerimizin varlığı;
Zayıf yönlerimiz
Üniversitemize ait bir Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu BaĢkanlığının
bütçesinin yetersiz olması,
Birimimizin henüz müstakil Ar-Ge Laboratuvarlarının olmayıĢı
Bu nedenle Ar-Ge çalıĢmalarının yapılamaması sonucu bilimsel ve ekonomik getirinin
sağlanamaması
Uygulama ve Hizmet Süreçleri
Fakültemizin henüz kuruluş sürecinde olması ve müstakil fiziki mekanlarının ve
altyapısının bulunmaması nedeniyle bu süreç değerlendirilememektedir.
İdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi
Güçlü yönlerimiz
Ġdari iĢlerle ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması,
Öğrenci iĢleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması,
Personel iĢleri ile ilgili hizmetlerin beklenen düzeyde olması,
Zayıf yönlerimiz
Fakülte bütçesinin yetersiz olması ve beklenen düzeyin altında olması,
Fakülte kütüphanemizin fiziki mekanının olmaması,
Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının henüz kurulamamıĢ olması
Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması
Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında
olması
Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması
Yapı ve çevre isleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması
Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi
Güçlü yönlerimiz
Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması,
Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması,
Ġnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması
ĠĢ süreçleri (akademik ve idari) yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
Kalite geliĢtirme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması
Karar verme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
Organizasyonel yapının yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması
Stratejilerin varlığı ve yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması
Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi
Güçlü yönlerimiz
Ortak kültür ve değerlerin paylaĢımındaki yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması
Ġdari personelin memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması
Öğrenci memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
Yönetici yaklaĢımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan iliĢkileri, yetki
paylaĢımı vb.) yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde
olması
Ġdari personelin özelliklerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
ÇalıĢanlar arasındaki iĢ birliği ortamının yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
ĠĢ arkadaĢlığı ve sosyal ortamın yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi
Güçlü yönlerimiz
Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
Ġdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
Kurumsal niteliklerle ilgili geliĢmelerin yeterliliğinin beklenen düzeye yakın olması
Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyde
olması
Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyde olması
Zayıf Yönlerimiz
AraĢtırma ve geliĢtirme ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin altında
olması
Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin altında olması
Yükseköğretim misyonunu baĢarma performansının değerlendirilmesi
Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyin
altında olması
Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi
Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyde olması
Kendi misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyde olması
Çevre değerlendirmesi
Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi
Fırsatlar
 Kamu sektöründe ve özel sektörde
nitelikli iĢgücüne olan talep
yüksek lisans veya doktora eğitimine sahip
 Avrupa birliği projelerinde, çok merkezli projelerin öne çıkması ve bologno süreciyle
yüksek öğrenimde çok merkezli sisteme geçiĢ.
Tehditler
 Orta öğretim düzeyinde eğitim kalitesinin giderek düĢmesi;
 Hızla artan üniversite sayısı ve buna bağlı olarak merkezi bütçeden gelen kaynağın
azalması
Mezunlar ile ilgili gelişmeler
Fakültemiz kuruluş sürecinin oldukça başında olması ve henüz lisans ve yüksek lisans
eğitimi vermemesi nedeniyle bu süreç değerlendirilememektedir.
Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi
Fırsatlar
 Üniversitemizin kongre turizmine uygun bir turizm bölgesinde yer alması;
Tehditler
 Ev kiralarının yüksek olabileceği ve bu nedenle öğrenci ve çalıĢanlar için caydırıcı bir
rol oynayabileceği
Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi
Fırsatlar
 Bölgesel sanayinin geliĢme potansiyelinin yüksek olması
 Sanayi ve hizmet sektöründe diplomalı ve sertifikalı nitelikli personole olan ihtiyaç
Tehditler
 Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi (Teknokent) kuruluĢ çalıĢmalarının yeni baĢlamakta
olması;
 Üniversite ve sanayi iĢbirliğini sağlayan nitelikli ara kurumların olmaması
Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi
Fırsatlar
 Internet-tabanlı veri tabanlarının yaygınlaĢması
Tehditler
 Teknolojinin hızla yenilenmesi ve oluĢan sık yenileme gerekliliği
Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi
Fırsatlar
 2547 ve 5018 sayılı kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik
planlama çalıĢmalarının baĢlatılması
Tehditler
 Akademik ve idari personelin ücretlerinde iyileĢtirmelere gidilmemesi
 Mevzuatın sık sık değiĢmesi
Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına
etkisinin değerlendirilmesi
Fırsatlar
 Üniversitenin Tekirdağ ili ve ilçelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve kültürel
geliĢimine katkısı
Tehditler
13. Sonuç
Fen-Edebiyat Fakültemizin belli bir takvime göre yürütülen bu ikinci kurumsal değerlendirme
raporunun hazırlanmasında, yüksek düzeyde katılım gerektiren ayrıntılı, akademik üst
yönetimin desteğini gerektiren örnek bir model kullanılmıĢtır. Akademik birimimizin yeni
kurulmasına karĢın Aralık ayı sonu itibariyle mevcut veriler kullanılarak Durum Analizi ve
SWOT Analizi yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Strateji planı hazırlanırken; NKÜ Strateji ve planlama
dairesinin web sitesinde yeralan Strateji planlama rehberi ve diğer üniversitelerin
birikimlerinden yararlanılmıĢtır.
Bu kurumsal değerlendirme raporu hazırlanırken Fakültemizin fiziki hizmet ve Ar-Ge
alanının bulunmaması, akademik kadro ve idari kadrolardaki sayısal eksiklikler, ve yeterli
personelin bulunmaması, bununla beraber fakültemize ait henüz yeterli istatistiksel verinin
oluĢmaması nedeniyle faaliyet raporunun değerlendirilmesinde fazla eksikliklerin
bulunmasına neden olmuĢtur. Bu bağlamda, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı stratejik
planı, idari faaliyet raporu ve kurumsal değerlendirme raporu daha fazla önem arz etmektedir.
Özetle, Bu rapor genel itibariyle az sayıdaki mevcut personelimizin özverili çalıĢmalarını
değerlendirmektedir.
14. Kaynakça

Devlet Planlama TeĢkilatı (2005) Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Yükseköğretim Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, 155 sayfa (Ankara, Devlet Planlama TeĢkilatı).

Devlet Planlama TeĢkilatı (2006) Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 121 sayfa (Ankara, Devlet
Planlama TeĢkilatı). [5 Nisan 2007]

Devlet Planlama TeĢkilatı (2006) Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. sürüm,
Haziran 2006, 46 sayfa (Ankara, Devlet Planlama TeĢkilatı).
 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik (2006) Maliye Bakanlığı,
Resmi Gazete, sayı no: 2611, 17.03.2006.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2006) Devlet
Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı, Resmi Gazete, Sayı: 26179, 26 Mayıs 2006.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003) Kanun no. 5018. Kabul tarihi: 10.12.2003. Resmi
Gazete no. 25326 Mükerrer, 24.12. 2003.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2005) Kanun no. 5436, kabul tarihi. 22.10.2005. Resmi Gazete
Sayı no: 2603322.12.2005.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006) Bakanlar Kurulu
Karar Sayısı: 2006/9972, 6.01.2006, Resmi Gazete, Sayı: 2608418, ġubat 2006.

Yüksek Öğretim Kanunu (1981) No. 2547, 4 Kasım 1981. Resmi Gazete no. 17506, 6 Kasım 1981.

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu (2006) Yükseköğretim
Akademik değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi, Surum no. 2001/1.0, Mayıs 2006 (Ankara,
yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu).

Yükseköğretim Kurulu (2006) Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, ġubat 2007, 251 sayfa (Ankara,
Türkiye: Yükseköğretim Kurulu).

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (1983) no. 2809, 28 Mart 1983. Resmi Gazete, no. 18003,
30 Mart 1983.

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (2005) Resmi
Gazete 20.09.2005, Sayı: 25942, (Ankara, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite
GeliĢtirme Komisyonu).

Yükseköğretim Personel Kanunu (1983) no. 2914, 11 Ekim 1983. Resmi Gazete, no. 18190, 13 Ekim
1983.
15. Ekler
Performans göstergeleri tablosu*
Tablo 28 YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no. 1.0
No Gösterge
1
2
(x)
Ölçme yöntemi
Birimi Değeri
Önlisans
programlarına
sınavlı veya sınavsız geçiĢle
yerleĢen tüm öğrencilerin
niteliği
Orta öğretim baĢarı puanlarının ortalaması
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Lisans
programlarına
yerleĢen öğrencilerin niteliği
2.1. ÖSS SAY-1 ile yerleĢtirilen öğrencilerin
sayısal yerleĢtirme puanlarının ortalamaları
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
264.904
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Toplam orta öğretim baĢarı puanları=
Toplam öğrenci sayısı=
Puan ortalamaları toplamı=
Toplam öğrenci sayısı=
Lisans
programlarına
yerleĢen öğrencilerin niteliği
2.2. ÖSS-SAY-2 ile yerleĢtirilen öğrencilerin
sayısal yerleĢtirme puanlarının ortalamaları
Puan ortalamaları toplamı=264.904
Toplam öğrenci sayısı= 150
Lisans
programlarına
yerleĢen öğrencilerin niteliği
2.8. ÖSS SAY–1 puanına göre yerleĢtirilen
öğrencilerden sayısal puan sıralamasında ilk
%10‟luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam
sayısal grubundaki öğrenci sayısı) x 100
Ġlk %‟luk dilime giren öğrenci sayısı=
Toplam sayısal öğrenci gurubundaki öğrenci
sayısı=
Lisans
programlarına
yerleĢen öğrencilerin niteliği
2.9. ÖSS-SAY–2 puanına göre yerleĢtirilen
öğrencilerden sayısal puan sıralamasında ilk
%10‟luk dilime giren öğrenci sayısı / Toplam
sayısal grubundaki öğrenci sayısı) x 100
Ġlk %‟luk dilime giren öğrenci sayısı=
Toplam sayısal öğrenci gurubundaki öğrenci
sayısı=120
3
(x)
Yüksek lisans programlarına
kabul edilen öğrencilerin
niteliği
3.1. { [Sayısal programa kabul edilenler için
Sayısal LES puanlarının yüz üzerinden (LES
80 üzerinden olduğu için puanlar 1.25 ile
çarpılacak) ortalaması] + [lisans mezuniyet
notlarının yüz üzerinden ortalaması (4
üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] } / 2
Sayısal LES Puanları toplamı=
LES Puan ortalaması=
Öğrenci sayısı=
Sayısal LES Puan ortalaması=
Lisans mezuniyet not toplamı=
Lisans mezuniyet not ortalaması=
4
(x)
Doktora programlarına kabul
edilen öğrencilerin niteliği
4.1. { [Sayısal programa kabul edilenler için
Sayısal LES puanlarının yüz üzerinden (LES
80 üzerinden olduğu için puanlar 1,25 ile
çarpılacak) ortalaması] + [lisans mezuniyet
notlarının yüz üzerinden ortalaması (4
üzerinden olan notlar 25 ile çarpılacak)] +
[yüksek lisans mezuniyet notlarının yüz
üzerinden ortalaması (4 üzerinden olan notlar
25 ile çarpılacak)]}/3
Sayısal LES Puanları toplamı=
LES Puan ortalaması=
Öğrenci sayısı=
Sayısal LES Puan ortalaması=
Lisans mezuniyet not toplamı=
Lisans mezuniyet not ortalaması=
Yüksek lisans mezuniyet not toplamı=
Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması=
5
6
(x)
Bütçe Ödenekleri
5.1. Personel Giderleri
YTL
803.552,07
Bütçe Ödenekleri
5.2. Sosyal güvenlik Giderleri
YTL
107.368,60
Bütçe Ödenekleri
5.3. Mal ve hizmet Giderleri
YTL
117.982,12
Bütçe Ödenekleri
5.4. Cari transfer Giderleri
YTL
0
Bütçe Ödenekleri
5.5. Sermaye Giderleri
YTL
0
Bütçe Ödenekleri
5.5.1. Eğitim Giderleri
YTL
0
Bütçe Ödenekleri
5.5.2. Sağlık Giderleri
YTL
15072,36
Bütçe Ödenekleri
5.5.3. Teknolojik AraĢtırma Giderleri
YTL
0
Bütçe Ödenekleri
5.5.4. Spor Giderleri
YTL
0
Bütçe Ödenekleri
5.6. Toplam Bütçe Giderleri
YTL
1.043.975,15
6.1. Hazine ödeneği (Ġleri teknoloji payı
hariç)/ Toplam öğrenci (hazırlık sınıfı,
önlisans, lisans, lisansüstü, özel öğrenci,
bilimsel hazırlık) sayısı
YTL
Veri yoktur
YTL
Veri yoktur
YTL
Veri yoktur
Öğrenci
ödenekler
baĢına
düĢen
Hazine ödeneği=
Toplam öğrenci sayısı=
Öğrenci
ödenekler
baĢına
düĢen
6.2. Öğrenci katkı payları geliri ( öğrenim
kredisi dâhil birinci öğretim, ikinci öğretim,
lisansüstü öğrenci, özel öğrenci, yaz okulu,
açık öğretim, uzaktan eğitim, bilimsel hazırlık,
SUNY üniversite payı) / Toplam öğrenci
sayısı
Öğrenci katkı payları geliri=
Toplam öğrenci sayısı=
Öğrenci
ödenekler
baĢına
düĢen
6.3. Özel gelirler (yurt, yemek, kira, nakit
bağıĢ, Ģartname ve benzeri; saymanlıklara gelir
kaydedilen, muhasebe kayıtlarına giren her
türlü gelir) / Toplam öğrenci sayısı
Özel gelirler toplamı=
Toplam öğrenci sayısı=
Öğrenci
ödenekler
baĢına
düĢen
6.4. Döner
sermaye
gelirlerinin
yükseköğretim kurumu payı / Toplam öğrenci
sayısı
YTL
Veri yoktur
YTL
Veri yoktur
YTL
Veri yoktur
YTL
Veri yoktur
YTL
Veri yoktur
YTL
Veri yoktur
YTL
Veri yoktur
Döner sermaye geliri=
Toplam öğrenci sayısı=
Öğrenci
ödenekler
baĢına
düĢen
6.5. Toplam bütçe (yukarıdakilerin toplamı) /
Toplam öğrenci sayısı
Toplam bütçe=
Toplam öğrenci sayısı=
7
(x)
Öğretim elemanı (Prof., Doç.,
Yrd.Doç.,
Öğr.Gör.,
AraĢ.Gör., Okutman, Uzman)
baĢına düĢen döner sermaye
geliri (Ciro)
Döner sermaye gelirleri ( ilgili değerlendirme
yılı içinde muhasebeleĢen proje, danıĢmanlık,
deney v.b. gelirler- KDV hariç) / Öğretim
elemanı sayısı
Döner sermaye gelirleri=
Öğretim elemanı sayısı=
8
Öğretim üyesi baĢına düĢen
araĢtırma geliĢtirme gelirleri
(ilgili değerlendirme yılı
içinde muhasebeleĢtirilen ve
ilgili üniversitenin payına
düĢen gelir göz önüne
alınacak,
diğer
proje
ortaklarının gelirleri hesaba
katılmayacaktır.)
8.1. Ġleri teknoloji projeleri gelirleri / Öğretim
üyesi sayısı
Öğretim üyesi baĢına düĢen
araĢtırma geliĢtirme gelirleri
(ilgili değerlendirme yılı
içinde muhasebeleĢtirilen ve
ilgili üniversitenin payına
düĢen gelir göz önüne
alınacak,
diğer
proje
ortaklarının gelirleri hesaba
katılmayacaktır.)
8.2. Bilimsel araĢtırma projelerine ayrılan
döner sermaye katkı payı gelirleri/ Öğretim
üyesi sayısı
Öğretim üyesi baĢına düĢen
araĢtırma geliĢtirme gelirleri
8.3. TÜBĠTAK proje gelirleri üniversite payı /
Öğretim üyesi sayısı
(ilgili değerlendirme yılı
içinde muhasebeleĢtirilen ve
ilgili üniversitenin payına
düĢen gelir göz önüne
alınacak,
diğer
proje
ortaklarının gelirleri hesaba
katılmayacaktır.)
Üniversite payı=
Öğretim üyesi baĢına düĢen
araĢtırma geliĢtirme gelirleri
8.4. Uluslararası proje gelirleri üniversite payı
/ Öğretim üyesi sayısı
(ilgili değerlendirme yılı
içinde muhasebeleĢtirilen ve
ilgili üniversitenin payına
düĢen gelir göz önüne
alınacak,
diğer
proje
ortaklarının gelirleri hesaba
katılmayacaktır.)
Üniversite payı=
Ġleri teknoloji projeleri geliri=
Öğretim üyesi sayısı=
Döner sermaye katkı payı gelirleri=
Öğretim üyesi sayısı=
Öğretim üyesi sayısı=
Öğretim üyesi sayısı=
9
(x)
Öğretim üyesi baĢına düĢen
araĢtırma geliĢtirme gelirleri
8.5. Diğer kamu finanslı proje ödeneği
gelirleri / Öğretim üyesi sayısı
(ilgili değerlendirme yılı
içinde muhasebeleĢtirilen ve
ilgili üniversitenin payına
düĢen gelir göz önüne
alınacak,
diğer
proje
ortaklarının gelirleri hesaba
katılmayacaktır.)
Proje ödeneği gelirleri=
Öğretim üyesi baĢına düĢen
araĢtırma geliĢtirme gelirleri
8.6. Diğer proje gelirleri üniversite payı /
Öğretim üyesi sayısı
(ilgili değerlendirme yılı
içinde muhasebeleĢtirilen ve
ilgili üniversitenin payına
düĢen gelir göz önüne
alınacak,
diğer
proje
ortaklarının gelirleri hesaba
katılmayacaktır.)
Diğer proje gelirleri üniversite payı=
Öğretim üyesi baĢına düĢen
araĢtırma geliĢtirme gelirleri
(ilgili değerlendirme yılı
içinde muhasebeleĢtirilen ve
ilgili üniversitenin payına
düĢen gelir göz önüne
alınacak,
diğer
proje
ortaklarının gelirleri hesaba
katılmayacaktır.)
8.7. Toplam araĢtırma geliĢtirme gelirleri
(yukarıdakilerin toplamı) / Öğretim üyesi
sayısı
Kadrolu idari personelin
kadrolu akademik personele
oranı
Kadrolu idari personel (657 sayılı Kanuna tabi
olan personel ve daimi statüdeki iĢçiler) sayısı
/ Kadrolu akademik personel sayısı
YTL
Veri yoktur
YTL
Veri yoktur
YTL
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
6.16
Mutlak
Sayı
6.16
Mutlak
Sayı
7.17
Mutlak
Sayı
9.04
Mutlak
Sayı
5.07
Öğretim üyesi sayısı=
Öğretim üyesi sayısı=
Toplam araĢtırma gelirleri=
Öğretim üyesi sayısı=
Kadrolu idari personel sayısı=6
Kadrolu akademik personel sayısı=37
10
Ġdari
personelin
kadrolu
akademik personele oranı
Ġdari personelin (Kadrolu, sözleĢmeli (657/4b)
ve hizmet alınan) sayısı / Kadrolu akademik
personel sayısı
Toplam idari personel sayısı=6
Kadrolu akademik personel sayısı=38
11
Kadrolu öğretim üyesi baĢına
öğrenci sayısı
Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim üyesi sayısı
Öğrenci sayısı=208
Kadrolu öğretim üyesi sayısı=29
12
(x)
Kadrolu ders veren öğretim
elemanı (Öğretim üyesi,
öğretim görevlisi, okutman)
baĢına düĢen öğrenci sayısı
Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim
elemanı sayısı
Öğrenci sayısı=208
Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı=23
13
Kadrolu toplam öğretim
elemanı (Öğretim üyesi,
öğretim görevlisi, okutman,
araĢtırma görevlisi, uzman)
baĢına düĢen öğrenci sayısı
13.1. Öğrenci sayısı / Kadrolu toplam öğretim
elemanı sayısı (35 md. ve ÖYP dâhil)
Öğrenci sayısı=208
Kadrolu toplam öğretim elemanı sayısı=41
14
Hazırlık sınıfı öğrenci oranı
(Hazırlık sınıfı öğrenci sayısı / Toplam öğrenci
sayısı) x 100
Yüzde
76.08
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ilgili
değildir
Yüzde
Ilgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Hazırlık sınıfı öğrenci sayısı=160
Toplam öğrenci sayısı=208
15
Önlisans öğrenci oranı
(Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci
sayısı) x 100
Önlisans öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
16
Lisans öğrenci oranı
(Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı)
x 100
Lisans öğrenci sayısı
Toplam öğrenci sayısı=
17
Lisansüstü (yüksek lisans ve
doktora) öğrenci oranı
(Lisansüstü öğrenci sayısı / Toplam öğrenci
sayısı) x 100
Lisansüstü öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
18
Lisansüstü (yüksek lisans ve
doktora) öğrencilerin lisans
öğrencilerine oranı
Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci
sayısı
Lisansüstü öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
19
Yükseköğretim kurumunun
bulunduğu ilin dıĢından gelen
öğrencilerin oranı
(Ġl dıĢından gelen öğrencilerin sayısı (Aile
ikametgâh adresleri il dıĢı olanlar) / Toplam
öğrenci sayısı) x 100
Ġl dıĢından gelen öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
20
21
Önlisans
programlarına
yerleĢme oranı (ÖSYM‟den
temin edilebildiği durumlarda
hesaplanacaktır.)
Lisans
programlarına
yerleĢme oranı
(ÖSYM‟den
temin
edilebildiği
durumlarda
hesaplanacaktır.)
22
(x)
Yüksek lisans programlarına
kabul edilme oranı
(Önlisans programlarını kazanan öğrenci
sayısı / Tercihleri arasında ilgili önlisans
programlarına baĢvuran öğrenci sayısı) x 100
Önlisans
sayısı=
programlarını
kazanan
öğrenci
Önlisans
sayısı=
programlarına
baĢvuran
öğrenci
(Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı/
Tercihleri arasında ilgili lisans programlarına
baĢvuran öğrenci sayısı) x 100
Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı=
Lisans programlarına baĢvuran öğrenci sayısı=
(Yüksek lisans programlarına kabul edilen
öğrenci sayısı / Yüksek lisans programlarına
baĢvuran öğrenci sayısı) x100
Yüksek lisans programlarına kabul edilen
öğrenci sayısı=
Yüksek lisans programlarına baĢvuran öğrenci
sayısı=
23
Doktora programlarına kabul
edilme oranı
(Doktora programlarına kabul edilen öğrenci
sayısı / Doktora programlarına baĢvuran
öğrenci sayısı) x 100
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Doktora programlarına kabul edilen öğrenci
sayısı=
Doktora
sayısı=
24
Yabancı uyruklu öğrencilerin
oranı
programlarına
baĢvuran
öğrenci
24.1. (Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı /
Toplam lisans öğrenci sayısı) x 100
Yabancı uyruklu lisans öğrenci sayısı=
Toplam lisans öğrenci sayısı=
Yabancı uyruklu öğrencilerin
oranı
24.2. (Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci
sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x
100
Yabancı uyruklu yüksek lisans öğrenci sayısı=
Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı
Yabancı uyruklu öğrencilerin
oranı
24.3. (Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı
/ Toplam doktora öğrenci sayısı ) x 100
Yabancı uyruklu doktora öğrenci sayısı=
Toplam doktora öğrenci sayısı=
Yabancı uyruklu öğrencilerin
oranı
24.4. (Toplam Yabancı uyruklu öğrenci sayısı
/ Toplam öğrenci sayısı ) x 100
Toplam Yabancı uyruklu öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
25
(x)
Lisans programlarında yan
dal ve çift ana dal program
oranı
25.1. (Yan dala izin veren lisans programların
sayısı / Toplam lisans programlarının sayısı)
x100
Yan dala izin veren lisans programların sayısı
Toplam lisans programlarının sayısı
Lisans programlarında yan
dal ve çift ana dal program
oranı
25.2. (Her bir programın izin verdiği yan dal
lisans program sayılarının toplamı / Toplam
lisans program sayısı) x 100
Her bir programın izin verdiği yan dal lisans
program sayılarının toplamı=
Toplam lisans program sayısı=
Lisans programlarında yan
dal ve çift ana dal program
oranı
25.3. (Çift ana dala izin veren lisans
programların sayısı / Toplam lisans program
sayısı) x100
Çift ana dala izin veren lisans programların
sayısı=
Toplam lisans program sayısı=
Lisans programlarında yan
dal ve çift ana dal program
oranı
25.4. (Her bir programın izin verdiği çift ana
dal program sayılarının toplamı / Toplam
lisans programlarının sayısı) x 100
Her bir programın izin verdiği çift ana dal
program sayılarının toplamı=
Toplam lisans programlarının sayısı=
26
Lisans programlarında yan
dal
ve
çift
ana
dal
programlarına katılan öğrenci
oranı
26.1. (Yan dal lisans öğrenci sayısı / Toplam
lisans öğrencisi sayısı) x100
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yan dal lisans öğrenci sayısı=
Toplam lisans öğrencisi sayısı=
Lisans programlarında yan
dal
ve
çift
ana
dal
programlarına katılan öğrenci
oranı
26.2. (Çift ana dal öğrenci sayısı / Toplam
lisans öğrencisi sayısı) x100
Çift ana dal öğrenci sayısı=
Toplam lisans öğrencisi sayısı=
27
28
(x)
Disiplinlerarası
(lisansüstü
programlardaki
mevcut
bölüm/anabilim/anasanat
dallarının kendi aralarında
oluĢturdukları ve mevcut
bölüm/anabilim/anasanat
dallarından farklı bir isim
taĢıyan) lisansüstü program
oranı
27.1. (Disiplinlerarası tezli lisansüstü program
sayısı / Toplam lisansüstü program sayısı) x
100
Disiplinlerarası
(lisansüstü
programlardaki
mevcut
bölüm/anabilim/anasanat
dallarının kendi aralarında
oluĢturdukları ve mevcut
bölüm/anabilim/anasanat
dallarından farklı bir isim
taĢıyan) lisansüstü program
oranı
27.2. (Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans
program sayısı / Toplam lisansüstü program
sayısı) x 100
Disiplinlerarası
(lisansüstü
programlardaki
mevcut
bölüm/anabilim/anasanat
dallarının kendi aralarında
oluĢturdukları ve mevcut
bölüm/anabilim/anasanat
dallarından farklı bir isim
taĢıyan) lisansüstü program
oranı
27.3. (Disiplinlerarası toplam lisansüstü
program sayısı / Toplam lisansüstü program
sayısı) x 100
Birinci yılda herhangi bir
nedenle
kaydı
silinen
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
28.1.
Birinci yılda kaydı silinen hazırlık
sınıfı öğrencilerinin sayısı / Toplam hazırlık
sınıfı öğrencilerinin sayısı) x 100
Disiplinlerarası
sayısı=
tezli
lisansüstü
program
Toplam lisansüstü program sayısı
Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program
sayısı=
Toplam lisansüstü program sayısı=
Disiplinlerarası toplam lisansüstü program
sayısı=
Toplam lisansüstü program sayısı=
Birinci yılda kaydı silinen hazırlık sınıfı
öğrencilerinin sayısı=
Toplam hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı
Birinci yılda herhangi bir
nedenle
kaydı
silinen
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
28.2.
(Birinci yılda kaydı silinen önlisans
öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans
öğrencilerinin sayısı) x 100
Birinci yılda kaydı
öğrencilerinin sayısı=
silinen
önlisans
Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı=
Birinci yılda herhangi bir
nedenle
kaydı
silinen
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
28.3.
(Birinci yılda kaydı silinen lisans
öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans
öğrencilerinin sayısı) x 100
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
Birinci yılda kaydı silinen lisans öğrencilerinin
sayısı=
Toplam lisans öğrencilerinin sayısı=
Birinci yılda herhangi bir
nedenle
kaydı
silinen
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
28.4.
(Birinci yılda kaydı silinen yüksek
lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek
lisans öğrencilerinin sayısı) x 100
Birinci yılda kaydı silinen yüksek lisans
öğrencilerinin sayısı=
Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı=
Birinci yılda herhangi bir
nedenle
kaydı
silinen
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
28.5.
(Birinci yılda kaydı silinen doktora
öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora
öğrencilerinin sayısı) x 100
Birinci
yılda
kaydı
öğrencilerinin sayısı=
silinen
doktora
Toplam doktora öğrencilerinin sayısı=
Birinci yılda herhangi bir
nedenle
kaydı
silinen
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
28.6.
(Birinci yılda kaydı silinen öğrenci
sayısı toplamı / Toplam öğrenci sayısı) x 100
Birinci yılda kaydı silinen öğrenci sayısı
toplamı=
Toplam öğrenci sayısı=
29
Herhangi bir nedenle kaydı
silinen (mezuniyet hariç)
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
29.1.
(Kaydı
silinen
hazırlık
sınıfı
öğrencilerinin sayısı / Toplam hazırlık sınıfı
öğrencilerinin sayısı) x 100
Kaydı silinen hazırlık sınıfı öğrencilerinin
sayısı=
Toplam hazırlık sınıfı öğrencilerinin sayısı=
Herhangi bir nedenle kaydı
silinen (mezuniyet hariç)
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
29.2.
(Kaydı silinen önlisans öğrencilerinin
sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı)
x 100
Kaydı silinen önlisans öğrencilerinin sayısı=
Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı
Herhangi bir nedenle kaydı
silinen (mezuniyet hariç)
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
29.3.
(Kaydı silinen lisans öğrencilerinin
sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı) x
100
Kaydı silinen lisans öğrencilerinin sayısı=
Toplam lisans öğrencilerinin sayısı=
Herhangi bir nedenle kaydı
silinen (mezuniyet hariç)
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
29.4.
(Kaydı
silinen
yüksek
lisans
öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans
öğrencilerinin sayısı) x 100
Kaydı silinen yüksek lisans öğrencilerinin
sayısı=
Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı=
Herhangi bir nedenle kaydı
29.5.
(Kaydı silinen doktora öğrencilerinin
silinen (mezuniyet hariç)
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı)
x 100
değildir
Kaydı silinen doktora öğrencilerinin sayısı=
Toplam doktora öğrencilerinin sayısı=
Herhangi bir nedenle kaydı
silinen (mezuniyet hariç)
önlisans/lisans ve lisansüstü
öğrencilerin oranı
29.6.
(Kaydı
silinen
öğrenci
sayısı
(yukarıdakilerin toplamı) / Toplam öğrenci
sayısı) x 100
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Mutlak
sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
sayı
Veri yoktur
Mutlak
sayı
Ġlgili
değildir
Kaydı silinen öğrenci sayısı (yukarıdakilerin
toplamı=
Toplam öğrenci sayısı=
30
Lisans mezunlarının kendi
kurumlarında
lisansüstü
programlara kayıt olma oranı
30.1. (Kendi kurumlarında yüksek lisans
programlarına kayıt olan lisans mezun sayısı /
Toplam lisans mezun sayısı) x 100
Kendi
kurumlarında
yüksek
lisans
programlarına kayıt olan lisans mezun sayısı=
Toplam lisans mezun sayısı=
Lisans mezunlarının kendi
kurumlarında
lisansüstü
programlara kayıt olma oranı
30.2.
(Kendi
kurumlarında
doktora
programlarına kayıt olan yüksek lisans mezun
sayısı / Toplam yüksek lisans mezun sayısı) x
100
Kendi kurumlarında doktora programlarına
kayıt olan yüksek lisans mezun sayısı=
Toplam yüksek lisans mezun sayı=
31
Mezunların
ortalama
mezuniyet oranı (Rapor,
askerlik v.b. yasal izin
süreleri ile yaz okulu ve
hazırlık süreleri hesaplamaya
katılmayacaktır.)
31.1. Önlisans Programlarında mezun olan
öğrencilerin ortalama önlisans mezuniyet
süresi / Ön Lisans programlarının normal
mezuniyet süresi
Önlisans
Programlarında
mezun
olan
öğrencilerin ortalama önlisans mezuniyet
süresi=
Ön Lisans programlarının normal mezuniyet
süresi=
Mezunların
ortalama
mezuniyet oranı (Rapor,
askerlik v.b. yasal izin
süreleri ile yaz okulu ve
hazırlık süreleri hesaplamaya
katılmayacaktır.)
31.2. Lisans Programlarında mezun olan
öğrencilerin ortalama lisans mezuniyet süresi /
Lisans programlarının normal mezuniyet
süresi
Lisans
Programlarında
mezun
olan
öğrencilerin ortalama lisans mezuniyet süresi=
Lisans programlarının
süresi=
Mezunların
ortalama
mezuniyet oranı (Rapor,
askerlik v.b. yasal izin
süreleri ile yaz okulu ve
hazırlık süreleri hesaplamaya
katılmayacaktır.)
normal
mezuniyet
31.3. Yüksek lisans Programlarında mezun
olan öğrencilerin ortalama yüksek lisans
mezuniyet
süresi
/
Yüksek
Lisans
programlarının normal mezuniyet süresi
Yüksek lisans Programlarında mezun olan
öğrencilerin ortalama yüksek lisans mezuniyet
süresi=
Yüksek
Lisans
programlarının
normal
mezuniyet süresi=
Mezunların
ortalama
mezuniyet oranı (Rapor,
askerlik v.b. yasal izin
süreleri ile yaz okulu ve
hazırlık süreleri hesaplamaya
katılmayacaktır.)
31.4. Doktora Programlarında mezun olan
öğrencilerin ortalama doktora mezuniyet
süresi / Doktora programlarının normal
mezuniyet süresi
Mutlak
sayı
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Doktora
Programlarında
mezun
olan
öğrencilerin ortalama doktora mezuniyet
süresi=
Doktora programlarının normal mezuniyet
süresi=
32
(x)
Normal sürede mezun olan
öğrenci oranı (Rapor, askerlik
v.b. yasal izin süreleri ile yaz
okulu ve hazırlık süreleri
hesaplamaya
katılmayacaktır.)
32.1. (Normal süre içinde mezun olan önlisans
öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun
olması gereken önlisans öğrenci sayısı) x 100
Normal süre içinde mezun olan önlisans
öğrenci sayısı=
Normal süre içinde mezun olması gereken
önlisans öğrenci sayısı=
Normal sürede mezun olan
öğrenci oranı (Rapor, askerlik
v.b. yasal izin süreleri ile yaz
okulu ve hazırlık süreleri
hesaplamaya
katılmayacaktır.)
32.2. (Normal süre içinde mezun olan lisans
öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun
olması gereken lisans öğrenci sayısı) x 100
Normal süre içinde mezun olan lisans öğrenci
sayısı=
Normal süre içinde mezun olması gereken
lisans öğrenci sayısı=
Normal sürede mezun olan
öğrenci oranı (Rapor, askerlik
v.b. yasal izin süreleri ile yaz
okulu ve hazırlık süreleri
hesaplamaya
katılmayacaktır.)
32.3. (Normal süre içinde mezun olan yüksek
lisans öğrenci sayısı / Normal süre içinde
mezun olması gereken yüksek lisans öğrenci
sayısı) x 100
Normal süre içinde mezun olan yüksek lisans
öğrenci sayısı=
Normal süre içinde mezun olması gereken
yüksek lisans öğrenci sayısı
Normal sürede mezun olan
öğrenci oranı (Rapor, askerlik
v.b. yasal izin süreleri ile yaz
okulu ve hazırlık süreleri
hesaplamaya
katılmayacaktır.)
32.4. (Normal süre içinde mezun olan doktora
öğrenci sayısı / Normal süre içinde mezun
olması gereken doktora öğrenci sayısı) x 100
Normal süre içinde mezun olan doktora
öğrenci sayısı=
Normal süre içinde mezun olması gereken
doktora öğrenci sayısı=
Normal sürede mezun olan
öğrenci oranı
(Rapor, askerlik v.b. yasal
izin süreleri ile yaz okulu ve
hazırlık süreleri hesaplamaya
katılmayacaktır.)
33
(x)
Mezuniyet oranı
32.5. (Normal süre içinde mezun olan öğrenci
sayısı toplamı / Normal süre içinde mezun
olması gereken öğrenci sayısı toplamı) x 100
Normal süre içinde mezun olan öğrenci sayısı
toplamı=
Normal süre içinde mezun olması gereken
öğrenci sayısı toplamı=
33.1. (Mezun olan önlisans öğrencilerin sayısı
/ Toplam önlisans öğrenci sayısı) x 100
Mezun olan önlisans öğrencilerin sayısı=
Toplam önlisans öğrenci sayısı=
Mezuniyet oranı
33.2. (Mezun olan lisans öğrencilerin sayısı /
Toplam lisans öğrenci sayısı) x 100
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Veri yoktur
Mutlak
sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mezun olan lisans öğrencilerin sayısı=
Toplam lisans öğrenci sayısı=
Mezuniyet oranı
33.3. (Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin
sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x
100
Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin sayısı=
Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı=
Mezuniyet oranı
33.4. (Mezun olan doktora öğrencilerin sayısı /
Toplam doktora öğrenci sayısı) x 100
Mezun olan doktora öğrencilerin sayısı=
Toplam doktora öğrenci sayısı=
Mezuniyet oranı
33.5. (Mezun olan toplam öğrenci sayısı /
Toplam öğrenci sayısı) x 100
Mezun olan toplam öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
34
(x)
Mezunların
ortalaması
mezuniyet
not
(4‟lük
sistem
üzerinden
hesaplanacak, 100‟lük sistem
üzerinden verilen notlar 25‟e
bölünecektir.)
Mezunların
ortalaması
mezuniyet
not
(4‟lük
sistem
üzerinden
hesaplanacak, 100‟lük sistem
üzerinden verilen notlar 25‟e
bölünecektir.)
Mezunların
ortalaması
mezuniyet
not
(4‟lük
sistem
üzerinden
hesaplanacak, 100‟lük sistem
üzerinden verilen notlar 25‟e
bölünecektir.)
Mezunların
ortalaması
mezuniyet
not
(4‟lük
sistem
üzerinden
hesaplanacak, 100‟lük sistem
üzerinden verilen notlar 25‟e
bölünecektir.)
Mezunların
ortalaması
mezuniyet
not
34.1. Önlisans mezunlarının mezuniyet
notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun
olan önlisans öğrencilerin sayısı
Önlisans mezunlarının mezuniyet notlarının
ortalamalarının toplamı=
Mezun olan önlisans öğrencilerin sayısı=
34.2.
Lisans
mezunlarının
mezuniyet
notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun
olan lisans öğrencilerin sayısı
Lisans mezunlarının mezuniyet notlarının
ortalamalarının toplamı=
Mezun olan lisans öğrencilerin sayısı=
34.3. Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet
notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun
olan yüksek lisans öğrencilerin sayısı
Yüksek lisans mezunlarının mezuniyet
notlarının ortalamalarının toplamı=
Mezun olan yüksek lisans öğrencilerin sayısı=
34.4. Doktora mezunlarının mezuniyet
notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun
olan doktora öğrencilerin sayısı
Doktora mezunlarının mezuniyet notlarının
ortalamalarının toplamı=
Mezun olan doktora öğrencilerin sayısı=
34.5. Mezunların mezuniyet notlarının
ortalamalarının toplamı / Mezun olan
(4‟lük
sistem
üzerinden
hesaplanacak, 100‟lük sistem
üzerinden verilen notlar 25‟e
bölünecektir.)
öğrencilerin sayısı
Mezunların
mezuniyet
ortalamalarının toplamı=
notlarının
Mezun olan öğrencilerin sayısı=
35
Değerlendirme yılının bir
önceki yılında mezun olan
öğrencilerin değerlendirme
yılı içerisinde iĢe yerleĢme
oranı
35.1. (Değerlendirme yılı içinde iĢe yerleĢen
bir önceki yılın önlisans mezun sayısı /
Değerlendirme yılının bir önceki yılında
mezun olan toplam önlisans öğrenci sayısı) x
100
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Veri yoktur
Değerlendirme yılı içinde iĢe yerleĢen bir
önceki yılın önlisans mezun sayısı=
Değerlendirme yılının bir önceki yılında
mezun olan toplam önlisans öğrenci sayısı=
Değerlendirme yılının bir
önceki yılında mezun olan
öğrencilerin değerlendirme
yılı içerisinde iĢe yerleĢme
oranı
35.2. (Değerlendirme yılı içinde iĢe yerleĢen
bir önceki yılın Lisans mezun sayısı /
Değerlendirme yılının bir önceki yılında
mezun olan toplam Lisans öğrenci sayısı) x
100
Değerlendirme yılı içinde iĢe yerleĢen bir
önceki yılın Lisans mezun sayısı=
Değerlendirme yılının bir önceki yılında
mezun olan toplam Lisans öğrenci sayısı=
Değerlendirme yılının bir
önceki yılında mezun olan
öğrencilerin değerlendirme
yılı içerisinde iĢe yerleĢme
oranı
35.3. (Değerlendirme yılı içinde iĢe yerleĢen
bir önceki yılın Yüksek lisans mezun sayısı /
Değerlendirme yılının bir önceki yılında
mezun olan toplam Yüksek lisans öğrenci
sayısı) x 100
Değerlendirme yılı içinde iĢe yerleĢen bir
önceki yılın Yüksek lisans mezun sayısı=
Değerlendirme yılının bir önceki yılında
mezun olan toplam Yüksek lisans öğrenci
sayısı=
Değerlendirme yılının bir
önceki yılında mezun olan
öğrencilerin
değerlendirme
yılı içerisinde iĢe yerleĢme
oranı
35.4. (Değerlendirme yılı içinde iĢe yerleĢen
bir önceki yılın Doktora mezun sayısı /
Değerlendirme yılının bir önceki yılında
mezun olan toplam Doktora öğrenci sayısı) x
100
Değerlendirme yılı içinde iĢe yerleĢen bir
önceki yılın Doktora mezun sayısı=
Değerlendirme yılının bir önceki yılında
mezun olan toplam Doktora öğrenci sayısı=
Değerlendirme yılının bir
önceki yılında mezun olan
öğrencilerin değerlendirme
yılı içerisinde iĢe yerleĢme
oranı
35.5. (Değerlendirme yılı içinde iĢe yerleĢen
bir önceki yılın mezun sayısı / Değerlendirme
yılının bir önceki yılında mezun olan toplam
öğrenci sayısı) x 100
Değerlendirme yılı içinde iĢe yerleĢen bir
önceki yılın mezun sayısı=
Değerlendirme yılının bir önceki yılında
mezun olan toplam öğrenci sayısı=
36
Öğrenci
Konseyleri
Seçimlerine Katılım Oranı
36.1.
(Bölüm/Program/Anabilim
Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisinin
seçildiği turda seçime katılan öğrenci sayısı /
ilgili birimlerdeki toplam öğrenci sayısı) x 100
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı
öğrenci temsilcisinin seçildiği turda seçime
katılan öğrenci sayısı=
ilgili birimlerdeki toplam öğrenci sayısı=
Öğrenci
Konseyleri
Seçimlerine Katılım Oranı
36.2.
(Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/
Meslek Yüksekokulu/ Enstitü öğrenci
temsilcisinin seçiminde ilgili birimde seçime
katılan
Bölüm/Program/Anabilim
Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcisi sayısı /
ilgili
birimlerdeki
toplam
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı
öğrenci temsilcisi sayısı) x 100
Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/
Meslek
Yüksekokulu/ Enstitü öğrenci temsilcisinin
seçiminde ilgili birimde seçime katılan
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı
öğrenci temsilcisi sayısı=
ilgili
birimlerdeki
toplam
Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı
öğrenci temsilcisi sayısı=
Öğrenci
Konseyleri
Seçimlerine Katılım Oranı
36.3. (Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
seçimlerinde seçime katılan Genel Kurul
üyelerinin sayısı/ Öğrenci Konseyi Genel
Kurul Üyelerinin toplam sayısı) x 100
Öğrenci
Konseyi
Yönetim
Kurulu
seçimlerinde seçime katılan Genel Kurul
üyelerinin sayısı=
Öğrenci Konseyi Genel Kurul Üyelerinin
toplam sayısı=
037
(x)
Uluslararası öğrenci değiĢim
programlarına katılma oranı
37.1. (Lisans programlarına gelen yabancı
uyruklu öğrenci sayısı / Toplam lisans öğrenci
sayısı) x 100
Lisans programlarına gelen yabancı uyruklu
öğrenci sayısı=
Toplam lisans öğrenci sayısı=
Uluslararası öğrenci değiĢim
programlarına katılma oranı
37.2. (Yüksek Lisans programlarına gelen
yabancı uyruklu öğrenci sayısı toplamı /
Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100
Yüksek Lisans programlarına gelen yabancı
uyruklu öğrenci sayısı toplamı=
Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı=
Uluslararası öğrenci değiĢim
programlarına katılma oranı
37.3. (Doktora programlarına gelen yabancı
uyruklu öğrenci sayısı / Toplam doktora
öğrenci sayısı) x 100
Doktora programlarına gelen yabancı uyruklu
öğrenci sayısı=
Toplam doktora öğrenci sayısı=
Uluslararası öğrenci değiĢim
programlarına katılma oranı
37.4. (Lisans, yüksek lisans ve doktora
programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci
sayıları toplamı / Toplam Lisans, yüksek
lisans, doktora öğrenci sayıları) x 100
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
31
Lisans,
yüksek
lisans
ve
doktora
programlarına gelen yabancı uyruklu öğrenci
sayıları toplamı=
Toplam Lisans, yüksek lisans, doktora öğrenci
sayıları=
Uluslararası öğrenci değiĢim
programlarına katılma oranı
37.5. (Lisans programlarına giden öğrenci
sayısı / Toplam lisans öğrenci sayısı) x 100
Lisans programlarına giden öğrenci sayısı=
Toplam lisans öğrenci sayısı=
Uluslararası öğrenci değiĢim
programlarına katılma oranı
37.6. (Yüksek lisans programlarına giden
öğrenci sayısı / Toplam yüksek lisans öğrenci
sayısı) x 100
Yüksek lisans programlarına giden öğrenci
sayısı=
Toplam yüksek lisans öğrenci sayısı=
Uluslararası öğrenci değiĢim
programlarına katılma oranı
37.7. (Doktora programlarına giden öğrenci
sayısı / Toplam doktora öğrenci sayısı) x 100
Doktora programlarına giden öğrenci sayısı=
Toplam doktora öğrenci sayısı=
Uluslararası öğrenci değiĢim
programlarına katılma oranı
(Lisans, yüksek lisans ve doktora
programlarına giden öğrenci sayıları toplamı/
Toplam lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrenci sayıları) x 100
Lisans,
yüksek
lisans
ve
doktora
programlarına giden öğrenci sayıları toplamı=
Toplam lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrenci sayıları=
38
Sınıfların
(Ģubelerin)
ortalama öğrenci sayısı
38.1. Hazırlık okulu öğrenci sayısı/ Hazırlık
okulu sınıflarının (Ģubelerinin) sayısı
Hazırlık okulu öğrenci sayısı=
Hazırlık
sayısı=
Sınıfların
(Ģubelerin)
ortalama öğrenci sayısı
okulu
sınıflarının
(Ģubelerinin)
38.2. Önlisans öğrenci sayısı / Önlisans
sınıflarının (Ģubelerinin) sayısı
Önlisans öğrenci sayısı=
Önlisans sınıflarının (Ģubelerinin) sayısı=
Sınıfların
(Ģubelerin)
ortalama öğrenci sayısı
38.3. Lisans öğrenci sayısı / Lisans sınıflarının
(Ģubelerinin) sayısı
Lisans öğrenci sayısı=31
Lisans sınıflarının (Ģubelerinin) sayısı=1
Sınıfların
(Ģubelerin)
ortalama öğrenci sayısı
Toplam öğrenci sayısı / Toplam sınıf (Ģube)
sayısı
Mutlak
Sayı
31
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Toplam öğrenci sayısı= 31
Toplam sınıf (Ģube) sayısı=1
39
Program baĢına ortalama ders
sayısı
39.1.
Mezun
olmak
için
önlisans
programlarında alınması gereken ders sayısı
toplamı / Önlisans program sayısı
Mezun olmak için önlisans programlarında
alınması gereken ders sayısı toplamı=
Önlisans program sayısı=
Program baĢına ortalama ders
sayısı
39.2. Mezun olmak için lisans programlarında
alınması gereken ders sayısı toplamı / Lisans
program sayısı
Mezun olmak için lisans programlarında
alınması gereken ders sayısı toplamı=
Lisans program sayısı=
Program baĢına ortalama ders
sayısı
39.3. Mezun olmak için tezli yüksek lisans
programlarında alınması gereken ders sayısı
toplamı / Tezli yüksek lisans program sayısı
Mezun olmak için tezli yüksek lisans
programlarında alınması gereken ders sayısı
toplamı=
Tezli yüksek lisans program sayısı=
Program baĢına ortalama ders
sayısı
39.4. Mezun olmak için tezsiz yüksek lisans
programlarında alınması gereken ders sayısı
toplamı / Tezsiz yüksek lisans program sayısı
Mezun olmak için tezsiz yüksek lisans
programlarında alınması gereken ders sayısı
toplamı=
Tezsiz yüksek lisans program sayısı=
Program baĢına ortalama ders
sayısı
39.5.
Mezun
olmak
için
doktora
programlarında alınması gereken ders sayısı
toplamı / Doktora program sayısı
Mezun olmak için doktora programlarında
alınması gereken ders sayısı toplamı=
Doktora program sayısı=
40
(x)
Program baĢına ortalama
haftalık ders saati sayısı
40.1. Önlisans programlarında haftalık ders
saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar)
toplamı / Önlisans program sayısı
Önlisans programlarında haftalık ders saati
sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı=
Önlisans program sayısı=
Program baĢına ortalama
haftalık ders saati sayısı
40.2. Lisans programlarında haftalık ders saati
sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı /
Lisans program sayısı
Lisans programlarında haftalık ders saati
sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı=
Lisans program sayısı=
Program baĢına ortalama
haftalık ders saati sayısı
40.3. Yüksek lisans programlarında haftalık
ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar)
toplamı / Yüksek lisans program sayısı
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüksek lisans programlarında haftalık ders
saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar)
toplamı=
Yüksek lisans program sayısı=
Program baĢına ortalama
haftalık ders saati sayısı
40.4. Doktora programlarında haftalık ders
saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuar)
toplamı / Doktora program sayısı
Doktora programlarında haftalık ders saati
sayısı (ders, uygulama ve laboratuar) toplamı=
Doktora program sayısı=
41
Seçmeli derslerin oranı
(x)
41.1. (Önlisans programlarında açılan seçmeli
derslerin sayısı / Önlisans programlarında
toplam ders sayısı) x 100
(Önlisans programlarında
derslerin sayısı=
açılan
seçmeli
Önlisans programlarında toplam ders sayısı=
Seçmeli derslerin oranı
41.2.
(Lisans programlarında açılan seçmeli
derslerin sayısı / Lisans programlarında
toplam ders sayısı) x 100
Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin
sayısı=
Lisans programlarında toplam ders sayısı=
Seçmeli derslerin oranı
41.3.
(Yüksek lisans programlarında açılan
seçmeli derslerin sayısı / Yüksek lisans
programlarında toplam ders sayısı) x 100
Yüksek lisans programlarında açılan seçmeli
derslerin sayısı=
Yüksek lisans programlarında toplam ders
sayısı=
Seçmeli derslerin oranı
41.4.
(Doktora
programlarında
açılan
seçmeli
derslerin
sayısı
/
Doktora
programlarında toplam ders sayısı) x 100
Doktora programlarında
derslerin sayısı=
açılan
seçmeli
Doktora programlarında toplam ders sayısı=
Seçmeli derslerin oranı
41.5.
(Önlisans programlarında mezun
olmak için alınması gereken seçmeli ders
sayısı / Önlisans programlarında mezun olmak
için alınması gereken toplam ders sayısı) x
100
Önlisans programlarında mezun olmak için
alınması gereken seçmeli ders sayısı=
Önlisans programlarında mezun olmak için
alınması gereken toplam ders sayısı=
Seçmeli derslerin oranı
41.6.
(Lisans programlarında mezun olmak
için alınması gereken seçmeli ders sayısı /
Lisans programlarında mezun olmak için
alınması gereken toplam ders sayısı) x 100
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Veri yoktur
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
Lisans programlarında mezun olmak için
alınması gereken seçmeli ders sayısı=
Lisans programlarında mezun olmak için
alınması gereken toplam ders sayısı=
Seçmeli derslerin oranı
41.7.
(Yüksek lisans programlarında mezun
olmak için alınması gereken seçmeli ders
sayısı / Yüksek lisans programlarında mezun
olmak için alınması gereken toplam ders
sayısı) x 100
Yüksek lisans programlarında mezun olmak
için alınması gereken seçmeli ders sayısı=
Yüksek lisans programlarında mezun olmak
için alınması gereken toplam ders sayısı=
Seçmeli derslerin oranı
41.8.
(Doktora programlarında mezun
olmak için alınması gereken seçmeli ders
sayısı / Doktora programlarında mezun olmak
için alınması gereken toplam ders sayısı) x
100
Doktora programlarında mezun olmak için
alınması gereken seçmeli ders sayısı=
Doktora programlarında mezun olmak için
alınması gereken toplam ders sayısı=
42
Yeni açılan ders oranı
42.1.
(Önlisans programlarında yeni açılan
ders sayısı / Önlisans programlarında açılan
(kayıt olunan) toplam ders sayısı) x 100
Önlisans programlarında yeni açılan ders
sayısı=
Önlisans programlarında açılan (kayıt olunan)
toplam ders sayısı=
Yeni açılan ders oranı
42.2.
(Lisans programlarında yeni açılan
ders sayısı / Lisans programlarında açılan
(kayıt olunan) toplam ders sayısı) x 100
Lisans programlarında yeni açılan ders sayısı=
Lisans programlarında açılan (kayıt olunan)
toplam ders sayısı=
Yeni açılan ders oranı
42.3.
(Yüksek lisans programlarında yeni
açılan ders sayısı / Yüksek lisans açılan (kayıt
olunan) toplam ders sayısı) x 100
Yüksek lisans programlarında yeni açılan ders
sayısı=
Yüksek lisans açılan (kayıt olunan) toplam
ders sayısı=
Yeni açılan ders oranı
42.4.
(Doktora programlarında yeni açılan
ders sayısı / Doktora programlarında açılan
(kayıt olunan) toplam ders sayısı) x 100
değildir
Doktora programlarında yeni açılan ders
sayısı=
Doktora programlarında açılan (kayıt olunan)
toplam ders sayısı=
43
Ders veren Öğretim Elemanı
baĢına
düĢen
haftalık
ortalama ders saati
(Ön
Lisans,
Lisans,
Lisansüstü
programlarının
tamamında)
43.1.
Ders
veren
kadrolu
öğretim
elemanlarının verdiği haftalık ders saati
sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama,
Laboratuar ve Tez DanıĢmanlığı hariç) / Ders
veren tam zamanlı öğretim elemanlarının
sayısı
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının
verdiği haftalık ders saati sayısının iki
dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar
ve Tez DanıĢmanlığı hariç)=
Ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının
sayısı=
Ders veren Öğretim Elemanı
baĢına
düĢen
haftalık
ortalama ders saati
(Ön
Lisans,
Lisans,
Lisansüstü
programlarının
tamamında)
43.2.
Ders
veren
kadrolu
öğretim
elemanlarının verdiği haftalık ders saati
sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama,
Laboratuar ve Tez DanıĢmanlığı dâhil) / Ders
veren tam zamanlı öğretim elemanlarının
sayısı
Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının
verdiği haftalık ders saati sayısının iki
dönemlik ortalaması (Uygulama, Laboratuar
ve Tez DanıĢmanlığı dâhil)=
Ders veren tam zamanlı öğretim elemanlarının
sayısı=
Ders veren Öğretim Elemanı
baĢına
düĢen
haftalık
ortalama ders saati
(Ön
Lisans,
Lisans,
Lisansüstü
programlarının
tamamında)
43.3.
Ders veren kadrolu ve ek zamanlı
öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders
saati sayısının iki dönemlik ortalaması
(Uygulama, Laboratuar ve Tez DanıĢmanlığı
hariç) / Ders veren kadrolu ve ek zamanlı
öğretim elemanlarının sayısı
Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim
elemanlarının verdiği haftalık ders saati
sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama,
Laboratuar ve Tez DanıĢmanlığı hariç)=
Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim
elemanlarının sayısı=
Ders veren Öğretim Elemanı
baĢına
düĢen
haftalık
ortalama ders saati
(Ön
Lisans,
Lisans,
Lisansüstü
programlarının
tamamında)
43.4.
Ders veren kadrolu ve ek zamanlı
öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders
saati sayısının iki dönemlik ortalaması
(Uygulama, Laboratuar ve Tez DanıĢmanlığı
dâhil) / Ders veren kadrolu ve ek zamanlı
öğretim elemanlarının sayısı
Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim
elemanlarının verdiği haftalık ders saati
sayısının iki dönemlik ortalaması (Uygulama,
Laboratuar ve Tez DanıĢmanlığı dâhil)=
Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim
elemanlarının sayısı=
44
Öğretim
üyesi
baĢına
tamamlanan tez sayısı
44.1.
Tamamlanan yüksek lisans tez sayısı /
Öğretim üyesi sayısı
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
0.52
Mutlak
Sayı
0.90
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Tamamlanan yüksek lisans tez sayısı=
Öğretim üyesi sayısı=
Öğretim
üyesi
baĢına
tamamlanan tez sayısı
44.2.
Tamamlanan doktora tez sayısı /
Öğretim üyesi sayısı
Tamamlanan doktora tez sayısı=
Öğretim üyesi sayısı=
Öğretim
üyesi
baĢına
tamamlanan tez sayısı
44.3.
Tamamlanan tez (yüksek lisans ve
doktora) sayısı / Öğretim üyesi sayısı
Tamamlanan tez (yüksek lisans ve doktora)
sayısı=
Öğretim üyesi sayısı=
45
(x)
Öğretim üyesi baĢına düĢen
değerlendirme yılı içerisinde
basılmıĢ tam metin yayın
(SCI-expanded, SSCI ve
AHCI) sayısı
Tam metin yayın sayısı (SCI-expanded, SSCI
ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı
Tam metin yayın sayısı (SCI-expanded, SSCI
ve AHCI)=15
Öğretim üyesi sayısı=29
46
47
(x)
Öğretim üyesi baĢına düĢen
toplam yayın ve bilimsel
faaliyetlerin (makale, kongre,
konferans bildirileri, sergi,
konser, performans vb) sayısı
Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı /
Öğretim üyesi sayısı
Öğretim üyesi baĢına düĢen
atıf sayısı
Doçentlikte geçerli indeksli dergilerde yer alan
toplam atıf sayısı / Öğretim üyesi sayısı
Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı=26
Öğretim üyesi sayısı=29
Doçentlikte geçerli indeksli dergilerde yer alan
toplam atıf sayısı=
Öğretim üyesi sayısı=
48
Öğretim üyesi baĢına düĢen
bilimsel ve sanatsal ödül
sayısı
48.1. Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül
sayısı (yayın teĢvik ödülleri hariç) / Öğretim
üyesi sayısı
Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı
(yayın teĢvik ödülleri hariç)=
Öğretim üyesi sayısı=
Öğretim üyesi baĢına düĢen
bilimsel ve sanatsal ödül
sayısı
48.1. Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül
sayısı (yayın teĢvik ödülleri dâhil / Öğretim
üyesi sayısı
Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı
(yayın teĢvik ödülleri dâhil=
Öğretim üyesi sayısı=
49
Alınan patent sayısı (faydalı
model endüstriyel tasarım
tescili dâhil)
Sayılacak
50
Kurum tarafından düzenlenen
ulusal ve uluslararası bilimsel
konferans, seminer, panel v.b.
faaliyetlerin sayısı
Sayılacak
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
51
Öğretim üyesi baĢına düĢen
DPT, TUBĠTAK ve diğer
kamu
finanslı
projelerin
sayısı
51.1. Öğretim üyesi baĢına düĢen DPT,
TUBĠTAK ve diğer kamu finanslı projelerin
sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan)
/ Öğretim üyesi sayısı
Mutlak
Sayı
2/29
(değerlendirme
tamamlanan)
Öğretim üyesi baĢına düĢen DPT, TUBĠTAK
ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı
(değerlendirme yılı içinde tamamlanan)=
Mutlak
Sayı
3/29
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
5/29
Mutlak
Sayı
(m2)
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
(m2)
Veri yoktur
Mutlak
Sayı
Veri yoktur
(x)
yılı
içinde
Öğretim üyesi sayısı=
Öğretim üyesi baĢına düĢen
DPT, TUBĠTAK ve diğer
kamu
finanslı
projelerin
sayısı
(değerlendirme
tamamlanan)
yılı
içinde
Öğretim üyesi baĢına düĢen
DPT, TUBĠTAK ve diğer
kamu
finanslı
projelerin
sayısı
(değerlendirme
tamamlanan)
yılı
içinde
51.2. Öğretim üyesi baĢına düĢen kurum içi
destekli proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı
Öğretim üyesi baĢına düĢen kurum içi destekli
proje sayısı=3
Öğretim üyesi sayısı:29
51.3. Öğretim üyesi baĢına düĢen sanayi
destekli proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı
Öğretim üyesi baĢına düĢen sanayi destekli
proje sayısı=
Öğretim üyesi sayısı=
Öğretim üyesi baĢına düĢen
DPT, TUBĠTAK ve diğer
kamu
finanslı
projelerin
sayısı
51.4. Öğretim üyesi baĢına düĢen Uluslararası
ortaklı
veya
destekli
proje
sayısı
(değerlendirme yılı içinde tamamlanan /
Öğretim üyesi sayısı
(değerlendirme
tamamlanan)
Öğretim üyesi baĢına düĢen Uluslararası
ortaklı
veya
destekli
proje
sayısı
(değerlendirme yılı içinde tamamlanan=
yılı
içinde
Öğretim üyesi sayısı
Öğretim üyesi baĢına düĢen
DPT, TUBĠTAK ve diğer
kamu
finanslı
projelerin
sayısı
(değerlendirme
tamamlanan)
52
yılı
içinde
Öğrenci baĢına düĢen derslik
alanı
51.5.Öğretim üyesi baĢına düĢen toplam proje
sayısı / Öğretim üyesi sayısı
Öğretim üyesi baĢına düĢen toplam proje
sayısı=5
Öğretim üyesi sayısı=29
52.1.
Önlisans sınıflarındaki toplam derslik
alanı / Önlisans öğrenci sayısı
Önlisans sınıflarındaki toplam derslik alanı=
Önlisans öğrenci sayısı=
Öğrenci baĢına düĢen derslik
alanı
52.2.
Lisans sınıflarındaki toplam derslik
alanı / Lisans öğrenci sayısı
Lisans sınıflarındaki toplam derslik alanı=
Lisans öğrenci sayısı=
Öğrenci baĢına düĢen derslik
alanı
52.3.
Toplam
öğrenci sayısı
derslik
alanı
/
Toplam
Toplam derslik alanı=
(m2)
Toplam öğrenci sayısı=
53
(x)
Öğrenci baĢına düĢen öğrenci
kullanımına açık bilgisayar
sayısı
53.1.
Önlisans programlarında öğrenci
kullanımına açık bilgisayar sayısı / Önlisans
programlarındaki öğrenci sayısı
Mutlak
sayı
Ġlgili
değildir
Mutlak
sayı
Veri yoktur
Önlisans programlarında öğrenci kullanımına
açık bilgisayar sayısı=
Önlisans programlarındaki öğrenci sayısı
Öğrenci baĢına düĢen öğrenci
kullanımına açık bilgisayar
sayısı
53.2.
Lisans
programlarında
öğrenci
kullanımına açık bilgisayar sayısı / Lisans
programlarındaki öğrenci sayısı
Lisans programlarında öğrenci kullanımına
açık bilgisayar sayısı=
Lisans programlarındaki öğrenci sayısı=
Öğrenci baĢına düĢen öğrenci
kullanımına açık bilgisayar
sayısı
53.3.
Öğrenci kullanımına açık toplam
bilgisayar sayısı / Toplam öğrenci sayısı
Veri yoktur
Öğrenci kullanımına açık toplam bilgisayar
sayısı=
Toplam öğrenci sayısı
54
Öğrenci
baĢına
laboratuarlar alanı
düĢen
54.1.
Önlisans programlarındaki laboratuar
alanı / Önlisans öğrenci sayısı
Önlisans programlarındaki laboratuar alanı=
Mutlak
Sayı
(m2)
Ġlgili
değildir
Mutlak
Sayı
(m2)
1.61
Mutlak
Sayı
(m2)
1.61
Önlisans öğrenci sayısı=
Öğrenci
baĢına
laboratuarlar alanı
düĢen
54.2.
Lisans ve lisansüstü programlarındaki
laboratuar alanı / Lisans ve lisansüstü
programlardaki öğrenci sayısı
Lisans ve lisansüstü
laboratuar alanı=50
programlarındaki
Lisans ve lisansüstü programlardaki öğrenci
sayısı=31
Öğrenci
baĢına
laboratuarlar alanı
düĢen
54.3.
Toplam laboratuar alanı / Toplam
öğrenci sayısı
Toplam laboratuar alanı=50
Toplam öğrenci sayısı=31
55
(x)
56
Kütüphanede takip edilen
basılı ve veri tabanları ile
ulaĢılabilen
tam
metin
elektronik periyodik dergi
sayısı
Sayılacak
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Öğrenci
baĢına
düĢen
üniversite kütüphanesindeki
kitap sayısı
Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
Toplam kitap sayısı=
Öğrenci sayısı=
57
Kütüphanenin
haftalık
ortalama hizmet süresi
Haftalık ortalaması alınacak
Saat
Ġlgili
değildir
58
Web ana sayfasının aldığı
Sayılacak
Mutlak
Ġlgili
yıllık ziyaretçi sayısı
Sayı
değildir
59
Maksimum internet bağlantı
kullanımı kapasitesi
Ölçülecek
Mbps
Ġlgili
değildir
60
Ortalama
yıllık
internet
bağlantı kullanım kapasitesi
Ölçülecek
Mbps
Ġlgili
değildir
61
Ana sunucu
büyüklüğü
sitesi
Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki
dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak
büyüklüklerinin toplamı
Gb
Ġlgili
değildir
62
Yemekhane hizmetlerinden
yararlanan öğrenci oranı
(Öğrencilere sunulan yemek servisi sayısının
günlük ortalaması / Toplam öğrenci sayısı) x
100
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Web
Öğrencilere sunulan yemek servisi sayısının
günlük ortalaması=
Toplam öğrenci sayısı=
63
Yemekhane hizmetlerinden
yararlanan personel oranı
(Personele sunulan yemek servisi sayısının
günlük ortalaması / Toplam personel sayısı) x
100
Personele sunulan yemek servisi sayısının
günlük ortalaması=
Toplam personel sayısı=
64
Sağlık
hizmetlerinden
yararlanan öğrenci oranı
(Öğrencilere sunulan sağlık hizmeti (vizite)
sayısının günlük ortalaması / Toplam öğrenci
sayısı) x 100
Öğrencilere sunulan sağlık hizmeti (vizite)
sayısının günlük ortalaması=
Toplam öğrenci sayısı=
65
Sağlık
hizmetlerinden
yararlanan personel oranı
(Personele sunulan sağlık hizmeti (vizite)
sayısının günlük ortalaması / Toplam personel
sayısı) x 100
Personele sunulan sağlık hizmeti (vizite)
sayısının günlük ortalaması=
Toplam personel sayısı=
66
(x)
Yurt
hizmetlerinden
yararlanan öğrenci oranı
66.1.
(Yükseköğretim
Kurumu‟nun
yurtlarında kalan öğrenci sayısı / Toplam
öğrenci sayısı) x 100
Yükseköğretim Kurumu‟nun yurtlarında kalan
öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
Yurt
hizmetlerinden
yararlanan öğrenci oranı
66.2.
(Kredi ve Yurtlar Kurumu‟nun
yurtlarında kalan öğrenci sayısı / Toplam
öğrenci sayısı) x 100
Kredi ve Yurtlar Kurumu‟nun yurtlarında
kalan öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
Yurt
hizmetlerinden
yararlanan öğrenci oranı
66.3.
Yurtlarda kalan öğrenci sayısı /
Toplam öğrenci sayısı) x 100
Yurtlarda kalan öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
67
Burs alan öğrenci
67.1.
(Yükseköğretim Kurumu tarafından
desteklenen (yemek, yurt ve vb.) öğrenci
sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yükseköğretim
Kurumu
tarafından
desteklenen (yemek, yurt ve vb.) öğrenci
sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
Burs alan öğrenci
67.2.
(Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından
öğrenim katkı payı ve öğrenim kredisi verilen
öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim
katkı payı ve öğrenim kredisi verilen öğrenci
sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
Burs alan öğrenci
67.2.
(Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından
karĢılıksız burs verilen öğrenci sayısı / Toplam
öğrenci sayısı) x 100
Yüzde
Ġlgili
değildir
Burs alan öğrenci
67.3.
Diğer kurum ve kuruluĢlar tarafından
burs verilen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci
sayısı) x 100
Yüzde
Ġlgili
değildir
Yüzde
Ġlgili
değildir
Sayılacak
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
YaĢam
boyu
öğrenim
kapsamında
düzenlenen
etkinliklerin sayısı
69.1.
Kurum çalıĢanları ve öğrenciler için
yaĢam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen
etkinliklerin sayısı
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
YaĢam
boyu
öğrenim
kapsamında
düzenlenen
etkinliklerin sayısı
69.2.
Topluma yönelik yaĢam boyu
öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin
sayısı
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
70
TanımlanmıĢ ve yazılı hale
getirilmiĢ toplam süreç sayısı
Sayılacak
Mutlak
Sayı
Ġlgili
değildir
71
Öğrenci memnuniyeti
Anket
Yüzde
Ġlgili
değildir
Akademik
memnuniyeti
Anket
Yüzde
Ġlgili
değildir
Diğer kurum ve kuruluĢlar tarafından burs
verilen öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
Burs alan öğrenci
67.4.
Burs, kredi ve destek verilen öğrenci
sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100
Burs, kredi ve destek verilen öğrenci sayısı=
Toplam öğrenci sayısı=
68
Topluma
katkı
amaçlı
düzenlenen bilimsel, sosyal,
kültürel etkinliklerin sayısı
(46.
maddede
hariç)
69
sayılanlar
(x)
73
(x)
personel
Ġdari personel memnuniyeti
Anket
Yüzde
Ġlgili
değildir
75
Hizmet verilen kurum dıĢı
toplum
kesimlerinin
memnuniyeti
Anket
Yüzde
Ġlgili
değildir
76
Yükseköğretim misyonunu
baĢarma performansı düzeyi
Anket
Yüzde
Ġlgili
değildir
74
(x)
* Tablonun değerlendirilmesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılı baz alınmıĢtır.

Benzer belgeler