Ferco Motor ve Müzik Sistemleri Tic. A.Ş. Taşıt Kullanma

Yorumlar

Transkript

Ferco Motor ve Müzik Sistemleri Tic. A.Ş. Taşıt Kullanma
Ferco Motor ve Müzik Sistemleri Tic. A.Ş. Taşıt Kullanma Sözleşmesi
Bay/Bayan/Firma
Sürücü Belgesine Ait Bilgi
…………………………
Sürücü Belgesi Sınıfı : …………………..
Numarası :………………………..
Tanzim eden makam:……………..
Tarih : ……………………………
Adres/Telefon
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sabit Tel:
Cep Tel:
E-mail:
(Aynı zamanda taşıttan istifade eden veya taşıtı teslim alan anlamında aşağıda “Kullanan” olarak anılacaktır.)
Ve
Ferco Motor ve Müzik Sistemleri Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Ferco Motor” olarak anılacaktır.)
Arasında aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır.
Ferco Motor ve Müzik Sistemleri Tic. A.Ş. Kullanan’a aşağıdaki taşıtı teslim eder:
Tip
Plaka No
KM
………………
……………………
………………………….
Taşıtın ve teferruatlarının teslimi ve iadesi sözleşmeye göre yapılacaktır. Teslim alanın yukarıdaki adresine yapılacak
tüm tebligatlar kendisine yapılmış sayılır.
Kullanım müddeti ;
Taşıt ; .................................................... tarihinden ............................... tarihine kadar kullanılmak üzere kullanana
teslim edilmiştir.
Yer/Tarih
Firma
Kullanan
1. Kullanım Gayesi
Taşıt, ancak sözü geçen gaye için kullanılabilir. Kullanan, taşıtı Karayolları Trafik Kanunu ve sair mevzuat
hükümlerine uygun bir tarzda kullanmayı, taşıtı teslim aldığı andan iadesine kadar her türlü dikkat ve
ihtimamı göstermeyi taahüt eder.
2. Ruhsat ve Sigorta
3. Yukarıda detaylı bilgilerinin mevcut olduğu taşıta ait ruhsat Ferco Motor adına kayıtlıdır. Motosikletler her
türlü hasar ve çalınmaya karşı 100% kasko güvencesi altında olacaktır ancak Kullanan, Kiralanan motosiklet
için 1,000 TL (veya karşılığı Euro) miktarında güvence ödeyecektir. Bu güvence, söz konusu miktar kadar
kredi kartı provizyon blokajı veya nakit olarak alınacaktır. Motosiklet kiralama sonrası hasarsız olarak iade
edildiğinde bu güvence Kullanan’a iade edilecektir. Gaye Dışı Kullanma
Kullanan taşıtı aşağıdaki yazılı amaç ve tarzda kullanamaz, bedelsiz dahi olsa başkasına kullandıramaz:

Gerek bir ivaz karşılığı gerekse ivazsız, ister yazılı, ister sözlü bir anlaşma ile yolcu veya eşya
taşınmasında, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında

Gümrük ve diğer yasalara göre taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınmasında veya kanuna
aykırı diğer hallerde

Başka bir taşıtın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi veya itilmesinde yada
yüklenerek taşınmasında

Yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi, motor sporlar, normal trafiğe kapalı ve trafiğe uygun
olmayan yollarda kullanılmasında,

Aracın alkol veya uyuşturucu madde almış Kullanan tarafından kullanılmasında,
Kullanan aracın yalnızca işbu Sözleşme’yi akdetmiş, Sözleşme’de isim, adres, ehliyet ve diğer kişisel bilgileri
yer alan şahıslar tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Teslim ve Kullanma
Taşıt, sağlam, hasarsız, her türlü ayıptan ari bir şekilde Kullanan ve/veya, kimlik örneği ile, taşıtın kendisine
verilmek üzere teslimine dair, Kullanan tarafından düzenlenmiş yazılı onay belgesi ekte bulunan,
Kullananın yetkisine teslim edilmiştir.
Kullanan’ın Yetkilisinin, taşıtı, Kullanan’a vermek üzere, Ferco Motor’dan teslim aldığı andan itibaren,
taşıta ve/veya üçüncü kişilere vereceği her türlü zarar ve ziyandan Kullanan, müştereken ve müteselsilen
sorumludur.
Taşıtta, Karayolları Trafik mevzuatı uyarınca bulunması gereken bilcümle avadanlık, aksesuar ve ilgili
belgeler mevcuttur. Taşıtın mülkiyeti ile birlikte, Ferco Motor’a ait olan bu donanım ve teferruatı Kullanan,
teslim aldığı şekilde aynen iade edecektir. Kullanan, taşıtı teknik şartlara uygun ve ihtimamla kullanacaktır.
Ferco Motor’un yazılı izni olmadan aracı Kullanan, aracın hiçbir parçasını, ilavelerini ve aksesuarlarını ne
değiştirebilir ne de çıkarabilir. Kullanan, taşıtı ancak Ferco Motor’un yazılı onayı ile tamir ettirebilir.
Kullanan, taşıtı ancak Ferco Motor’un yazılı onayı ile Ferco Motor’un bildireceği servislerde tamir
ettirebilir aksi halde doğacak her türlü zarar ve ziyanın tazmininden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
5. Kullanım Sorumluluğu
Kullanan, taşıtı alma anından, geri verme anına kadar, en ufak ihmali neticesinde dahi taşıtın harap
olmasından, kaybolmasından, çalınmasından, alıkonulmasından, müsaderesinden, taşıtta normal yıpranma
dışında hasıl olan kullanmadan, kazadan, kıymet azalmasından ve diğer bütün zararlardan, harcamalardan,
taşıma ve çektirme masraflarından ve sözleşme süresini aşan günlerde meydana gelmiş zararlardan
sorumlu olup, bunları tediye ile yükümlüdür.
Yukarıdaki zararlar veya olaylara kimin sebebiyet vermiş olması veya Kullanan’ın kusursuzluğu kendisinin
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Kullanan, araçların kullanımında gerekli dikkat ve özeni gösterecek ve araçların iyi durumda bulunmalarını
sağlayacaktır. Ferco Motor gerek görmesi halinde 3 gün önceden Kullanan’a yazılı bildirimde bulunmak
suretiyle araç üzerinde muayene yapmak hakkına sahiptir.
Kullanan, araçları kullandığı süre içinde koruma ve kollama sorumluluğunu taşımaktadır. İşbu Sözleşme
uyarınca Taraflar’ca belirlenen kira süresi boyunca aracın çalınması halinde gerekli olan bütün raporlar ve
başvurular Kullanan tarafından gerçekleştirilecektir.
Kullanan, çalınan taşıta ilişkin olarak yapmış olduğu herhangi bir masraftan dolayı Ferco Motor’a rücu
etme hakkının olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.
4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununu (“Kanun”) ve bu Kanun’a bağlı ve/veya ilgili tüm yönetmelikler,
genelgeler vs. çerçevesinde Kullanan kendi iştigal konusu ile ilgili alınması gerekli yetki belgelerine ilişkin
her türlü sorumluluğu almayı ve doğabilecek tüm giderleri cezai uygulamalar dahil olarak ödemeyi kabul
beyan ve taahhüt eder. İşbu Kanun çerçevesinde Kullanan’ın taşıt kullanımına yönelik oluşabilecek
herhangi bir sorun ve/veya kısıtlama durumunda Ferco Motor’un ikame taşıt tedarik etme yükümlülüğü
yoktur.
6. Ferco Motor’un Sorumlu Olmadığı Haller
Ferco Motor, kasten veya ağır kusuru dışında, gerek sözleşme gereğince gerek sözleşme dışında, taşıtın
teslim edilmiş olması sebebi ile Kullanan’a veya üçüncü şahıslara karşı husule gelmiş olan zararlardan
sorumlu değildir. Ferco Motor’a, çalışanlara ve yardımcılarına karşı herhangi bir iddia ve talep ileri
süremez.
Kullanan, taşıtın kendisi veya üçüncü şahıs tarafından kullanılması ile, kanunların ve diğer mevzuat
hükümlerinin ihlal edilmesi sebebi ile ortaya çıkabilecek her türlü taleplerden Ferco Motor peşinen ibra
eder, muaf tutar. Ferco Motor’un zorunlu olarak yaptığı her türlü ödemelerden dolayı kullanana rücu
edebilir.
Kullanan taşıtta bırakılmış olan herhangi bir malın kaybından ve hasarından doğan sorumluluktan Ferco
Motor’un sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Kullanan, taşıtı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışına çıkaramaz
Kiralanan Araç, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kullanılacaktır.
8. Trafik Cezaları
Sözleşme süresi içerisinde kesilen trafik cezalarının tamamı yasal süreleri içinde Kullanan tarafından
ödenecektir.
9. Zarar Halinde Yapılacak İşler
Taşıtın hasar gördüğü her olayda veya taşıtın veya parçalarının çalınması halinde, Kullanan yazılı veya sözlü
olarak Ferco Motor’a ve en yakın polis veya jandarma karakoluna 24 saati geçirmemek üzere, derhal haber
vermek zorundadır. Ferco Motor’a verilecek olay hakkındaki raporun aşağıdaki bilgileri taşıması şarttır:

Kazanın tarihi ve saati

Kaza yeri

Kaza anındaki sürücünün adresi

Sürücünün ehliyeti hakkındaki bilgi (sınıfı, tanzim eden makam, tanzim tarihi)

Kazaya karışan karşı tarafın adresi ve taşıtların plakası

Kaza hakkında kaza krokisi dahil, tafsilatlı tutanak, şahitlerin isim ve adresleri,

Yaralanmada, ölüm halinde, maddi hasarda, zarar oranı

Taşıtın bulunduğu yerin adresi
Toplam tamir bedeli Kullanan tarafından karşılanır. Tamir bedeli Ferco Motor yetkili servisleri
tarafından belirlenecektir. 1.000- TL bedel Ferco Motor tarafından kiralama öncesinde Kullanan’ın
kredi kartından bloke edilir. Taşıtın kiralama süresi sonunda Madde 5’te belirtilen yükümlülükleri
yerine getirmiş olarak teslim edilmesi durumunda 1.000- TL Kullanan’ın kredi kartına iade edilir.
10. Geri Verme
Kullanan taşıtı, belgelerini, aksesuarlarını, avadanlığını ve kendisine teslim edilenleri, kullanma müddeti
sonunda teslim aldığı veya sözleşmeye göre iade edilmesi lazım gelen yerde, hiçbir ihtara veya ihbara gerek
kalmaksızın iade edecektir.
Tarafların işbu Taşıt Kullanım Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarına uymaması akde aykırılık teşkil eder.
Kullanan’ın birinin akde aykırı hareket etmesi durumunda (“İhlal Eden Taraf”), Ferco Motor yazılı bir
bildirimde bulunmak ve ihlalin en geç 30 (otuz) gün içinde giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Söz
konusu ihlalin 30 (otuz) gün içinde giderilmemesi durumunda, Ferco Motor işbu Taşıt Kullanım
Sözleşmesi’ni belirtilen 30 (otuz) günlük sürenin hitamında tek taraflı olarak noter kanalı ile göndereceği
bir bildirim ile feshetme hakkına sahip olacaktır.
İşbu Taşıt Kullanım Sözleşmesi’nin Kullanıcı’nın ihlali sebebiyle Ferco Motor tarafından feshedilmesi
durumunda, Kullanan, Ferco Motor’a, fesih tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde, fesih tarihine kadarki
döneme ilişkin işlemiş kira bedellerini ödeyecektir.
Taraflar’ın iflasının veya iflas ertelemesi iste(n)mesi, aleyhine aciz vesikası alınması, konkordato talebinde
bulunması, tasfiye sürecine girmesi veya buna ilişkin kuvvetli emareler ortaya çıkması durumunda diğer
Taraf işbu Taşıt Kullanım Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir.
Kullanıcı, Taşıt Kullanımı Sözleşmesi’ ne tabi bir kısım veya tüm araçların kira akitlerini kalan kira
döneminde ödenmesi gereken kira bedelinin %50 (yüzde elli)’si tutarına karşılık gelecek tazminatı fesih
bildirimini takiben 2 (iki) gün içinde ödemek kaydıyla herhangi bir neden bildirmeksizin ve her ne ad altında
olursa başkaca bir tazminat ve/veya cezai şart bedeli ödemesine gerek olmaksızın sona erdirebilir.
Bunlar zamanında iade edilmediği takdirde, taşıtın kullanmadan mahrum bırakması ve sair sebeple Ferco
Motor herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu sözleşmeyi her zaman
feshedebilir. Kullanan’ın, taşıt iade borcu ve sorumluluğu bu sözleşme hükümlerine göre devam eder.
Taşıt Kullanma Sözleşmesi’nin hangi sebeple olursa olsun sona ermesi halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek
olmaksızın Kullanan, işbu sözleşme konusu aracı, araca ilişkin tüm orijinal evrak ve orijinal ve yedek kontak
anahtarları ile birlikte işbu Taşıt Kullanma Sözleşmesi’nin sona erdiği tarihten itibaren 48 (kırk sekiz) saat
içinde Ferco Motor’a iade etmekle yükümlüdür. Aracın iade yeri Ferco Motor’un tebligat adresidir. Söz
konusu adreste yapılmayan iadeler için tebligat adresine kadar yapılacak ilgili aracın ulaştırma masrafları
Kullanan’a ait olacaktır.
Aracın iadesi sırasında araçta meydana gelmiş normal kullanım dolayısıyla oluşan aşınma hariç her çeşit
hasar ve zarar Kullanan tarafından, 3 (üç) gün içerisinde nakden ve defaten tazmin edilecektir. İade edilen
araca ait yedek anahtar teslim edilmediği durumda Ferco Motor aracın kilit sistemini değiştirerek söz
konusu işleme ait maliyet bedelini Kullanan’dan yazılı olarak talep edecek ve Kullanan da en geç işbu talebi
takip eden 3 (üç) gün içerisinde ilgili tutarı nakden ve defaten ödeyecektir.
Ferco Motor her ne sebep ile olur ise olsun geri aldığı araçlar üzerinde malik sıfatı ile dilediği her tür
tasarrufta bulunabilecektir.
Kullanan, kiralama süresi sonunda, taşıtın kiralama günündeki Ferco Motor perakende satış fiyatından
................... euro ( ….................... euro) ödediği kiralama bedeli olan ............... euro
(…………………...............euro) mahsup edilerek ve kalan bakiye olan
.................. euro
(..................................euro) bedeli ödeyerek aracı satın alma hakkına sahiptir. Kullanan’ın aracı satın
almasına ilişkin devir masrafları kullanıcıya aittir.
11. Gizlilik Maddesi
Kullanan ve Ferco Motor işbu sözleşme uyarınca vakıf olacakları, diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki
bilgilerin gizli olduğunu kabul ederler. Bu bilgileri uhdesinde tutmayı, diğer gerçek ve tüzel kişilere
aktarmamayı ve kendilerine tabi olarak çalıştırdıkları elemanlarında bu bilgileri üçüncü kişilere
aktarmamalarını temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. İş bu şart sözleşmenin herhangi bir
sebeple sona ermesi durumunda da aynı geçerliliğini muhafaza edecektir.
12. Diğer Hususlar
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğu yargılama yetkisine sahip bir mahkeme
kararı ile tespit edilmesi durumunda, söz konusu hüküm yasal ve uygulanabilir bir hale gelebilmesi için dar
ve hakkaniyete uygun bir şekilde yorumlanacak ve Sözleşmenin kalan bölümü bu hükümden
etkilenmeyecek ve tam etki ile yürürlükte kalmaya devam edecektir.
İşbu Sözleşme ilişiğinde bulunan tüm ek ve belgeler de dâhil olmak üzere, taraflar arasında işbu
Sözleşmenin konusuna ilişkin anlaşma ve mutabakatın tamamını içermektedir. Taraflar arasında bu konuya
ilişkin olarak sözlü veya yazılı olarak yapılmış önceki tüm sözleşmelerin, mutabakatların ve anlaşmaların
yerine geçmekte ve onları iptal etmektedir. Yazılı olarak yapılmadıkça ve tarafların yetkili temsilcileri
tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme hiçbir şekilde tadil edilemez, değiştirilemez veya ekler ilave
edilemez.
İşbu Sözleşme’de kullanılan başlıklar yalnızca kolaylık sağlama amacını taşımakta olup işbu Sözleşme’nin
içerdiği herhangi bir kelime, madde, kısım veya paragrafın yorumlanması veya açıklanması için
kullanılmayacaktır.
13. Uygulanacak Hukuk Ve İhtilafların Hali
İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir ve Sözleşme’nin yorum ve icrasından doğabilecek
anlaşmazlıklar karşılıklı müzakereler yolu ile çözülmeye çalışılacak, çözülemeyen bütün anlaşmazlıklara,
İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya yetkili olacaktır.
14. Bildirimler
İşbu sözleşme gereği tarafların vereceği bütün ihbar, ihtar, onay, talep, talimat ve diğer haberleşmeler
“Bildirim”ler yazılı olacak ve tarafların aşağıda belirtilen adreslerine taahhütlü posta ile veya özel kurye ile
gönderildiği takdirde ya da ilgili taraf veya tarafların aşağıda verilen numaralarına veya adreslerine ya da
ilgili tarafın bir Bildirim’le bildirebileceği başka adres veya numaralara faks veya başka elektronik
haberleşme vasıtalarıyla (bir alındı teyidiyle teyit edilmek şartıyla) gönderildiği takdirde usulünce tebliğ
edilmiş sayılacaktır. Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe aşağıda belirtilen adresler tarafların
kanuni adresleri olarak kabul edilecektir.
15. Yürürlük
İşbu 15 (on beş) maddeden ibaret Taşıt Kullanma Sözleşmesi, Ferco Motor ve Kullanan tarafından, [•] asıl
nüsha halinde tanzim edilmiş olup [•] tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
KİRAYA VEREN
KULLANAN

Benzer belgeler

Taşıt Kullanma Sözleşmesi

Taşıt Kullanma Sözleşmesi Kullanan, taşıtı alma anından, geri verme anına kadar, en ufak ihmali neticesinde dahi taşıtın harap olmasından, kaybolmasından, çalınmasından, alıkonulmasından, müsaderesinden, taşıtta normal yıpr...

Detaylı

İndir - Fortis Telekom

İndir - Fortis Telekom ya da iyi niyete aykırı hareketlerde bulunduğu takdirde, diğer taraf yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tebliğden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesini iste...

Detaylı

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sö...

Detaylı