J6.rrrzors - kayapınar ilçe millî eğitim müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

J6.rrrzors - kayapınar ilçe millî eğitim müdürlüğü
単やゃ
.
.
=
`
A}.IADoLU
O}ITvE*fo
諄鰤
Crcncl Sc&mcrlik
:
637f},(tre{m4.s2-
J6.rrrzors
lo?i I +tsE
MTTLI EGITIM
し
SI REKTORLOCU
BAXANLIGNE
Onivcrsitaniz Elitim Fak0lt6i Ozl;t Egtim Bollh0 0pctim 0yclcrin&n
Dog. Ilr. fhssn COnOOR'un yoromcun otdulnr TOBfIAX urafndm tucklclrcn I l{K236
mtu polcsi kryssnrnd., ptaritam apnusrnde bclirkncn 7 (ycdi) il& (Aqfttt lstsrbul,
SamsrrU Adsn& lzmir, Diyarbahr, Eramm) de!tu€nlcrc yOnclik ealqtaylann
gcrg*lcstirilnni vc ehs Omeli vcrilcn pqic tmrbm a&inin dt$Amt gcnelmcktodir,
Bilgilednid vc grr*li iztin rmilmesini ohnlanruza arz cdcrim.
\ヽ
RcMrV。
Ek:Dosya
毎
Annlo O憫 豫
bBl―
"哺
T● ●90'"33505椰
●●
Yu13--4700創
1352,Fab"02"335361●
引 h由
K圏 :R
-Omolu■
山。
tWeb麟 ゴ m.m‐
h臨
.む
“
14.08.2015
ToC.
Anadolu Un市 ersitesi
EEitim Fak饉 ltesi
Ozel Ettitim B01● m● Ba,kanllこ Ina
Eskigehir
Yuriitiicusu 01duttum TUBITAK taraflndan desteklenen l14K236 nolu
Kayna,t1111la Sinlflarinda EEitim Alan l,itme Engelli Ottrencilere Yё
“
nelik Destek
Ozel Ettitim HiZmetlerinin incelenmesi,Gelistirilmesi ve Yayginla,tlrllmasl''adll
pr● e kapsammda,planlama asamasnda belirlenen 7(yedi)ilde(Ankara,Istanbul,
Samsun,Adana,izmir,Diyarbaklr,Erzurum)ё
ger9ekle,tirilmesi ve praenin tanltlm a■
ttretmenlere yё neli1 9all,taylarin
,inin da言 ltlml konularinda Milli Ettitim
Bakanh言 1'ndan izin alinmasl gerehektcdir.
Gerettini saygllarlmla arz ederim.
Dog.Dr. Hasan Giirgi.ir
Anadolu Universitesi
EEitim Faktiltesi
Ozel Ettitim Bllimi
Eskisehir
Cep Tel:05055025873
Ekler:
1. Kabul edilen proJe ёneri rnetni
2.TOBiTAK prde deStek kabul yazlsl
3.Pr● ea■ ,i(Temsili olarak A4 Boyutunda)
4. call,taylarin ger9ekle,tirilecetti illerin listcsi
5。
call§ tay
katlllmcllan ve programl
EK2.TUBITAK proje destek kabul yazlsI
TUBITAK
Say
12/08r2014
: B.14.2.TBT.0.06.03.07-161-149421
Konu : '1141(236 Numarah Proje Oneriniz
Sayrn Dog. Dr. IIASAN GORGOR
2014 yrh L d6neminde 'Bilimael vE Tsknolojik Aragtrrma Pojalerini Dsstokleme Progratnr'
kapsamlnda Kurumumuza 6nadlsn projelere iligkin bilimsel de$erlendirme s0r6ci tamamlanmrg ve bu
s0raci bagsilyla gec6n proiolor wab sayfamlzda (http:/nrwvv.tubitrk.gov.tr) ilan adilmigtir.
Bilimsol olarak dosteklenrnesino karar \roril6n proio oneril€rinin ilgili mowuat ,arqsv6sinda, mali va
b6nz6ri konularda d€g.rlendirilmo galrgm8lannB baglanmrghr. S0reg tamamlandr(lrnda projelere ait
s6zlogme ve diger belgolar imzalanmak 02610 projs ylr0t[cailerins g6ndgrilecakiir.
9ahgmalannlzda bagsnlar dilor, sa!ryrlar sunanm.
Dr.NoYzatYAWZ
Scyal ve Bogeri Bilimlgr
Aragtrrma Desbk Grubu
Y0riitme Komitesi Sokr€tori V.
R'AT.I SEVIYESI: B
9d(
lyi
B:
lyi
C:
Orta
D: lyi
Delil
E:
Yetaniz
toplam puanr A vo B savilrosind€ olan projelor d€stsklonmi$ir.
'1001 programrnda destek oranr %27,9 olarak geryeklegmigtir.
EK4.call,taylarln gercekle,tirileceこ
l illerin listesi
Praenin uygulama,yayginla,tllllla ve genelleme a,amasinda ger9ekle,tirilecek
faaliyetleri ise Tiirkiye'nin belirli illerde ger9eklestiHlecektir.Bu kapsamda 7 cottrafl
bё lgedcn
7 il inerkez olarak kabul edilecektir.Bu illerin se9me
ё19iitleri,flziksel
erisilebilirlik ve bё lgelerinde en yottun niiisa sahip olrnalari nedeniylc yeterli
katlllmcl saylsina ula,ma olanattldlr.Belirlenen iller a,aglda listelenmi,tir.
1.Ankara(19 Anadolu)
2.Istanbul(Mamara)
3.Samsun(Karadeniz)
4.Adana(Akdeniz)
5.Izmir(Ege)
6.Diyarbaklr(Giineydottu Anadolu)
7.Erzurum(Dottu Anadolu)
EK5。 call,tay katlllmcllarl ve programl
Turkiye'de 7 ilde,her ilden 16
zel
ёttretmen(MEB'e baEll kurumlardan vc ёzel ё
ettitim rehabilitasyon merkezlerinden)olmak tZere toplam l12 katlllmcl ilc
ёttretmenlerin
9allstaylarin ger9eklestirilmesi planlanmaktadlr.call,taya katllacak
ncelikle i,itme engeliler ё
ё
ttretmenl増 i prOgramindan mezun olmalarl,gё nilli
ёttetmenlik deneyimlerinin bulunmasl,Milli EEitim
19iitler dikkate ahnacaktlr.
ncrisi gibi ё
birimlerinin ё
olmalarl,en az 5 yllllk
BakanhEl'nin ilgili
PrttC kapsaminda daha
nce
ё
belirlenen her ilde 2 gun olmak izere toplam 16 saatlik
9ah,taylar ger9eklestirilecektir.Her giin 8 saat seklinde uygulanacak 9ah,tay
programlna iliskin detaylara a,aElda yer verilmi§
tir.
1.Giin:
Sorumlu: Doc.Dr. Hasan
Gtirgiir
Siire: 3 Saat
Call,tay konusu:Kayna,tlrma ve destek eこ itim hizmetleri
l. Kayna,t1111la nedir?
2. Yasal dayanaklarl?
3.Avantalar
4. Ba,arlll kayna,tlma uygulamalarli9in
5.Destek ёzel ettitim
6. Kaynak oda
7. Danl,manhk
8. Isbirliゑ i
ilc
ёn ko,ullar
hiZmetlcri
ёゑretim
Sorumlular:ProlE)r.Urnit Girgin,Yrd.Doc.Dr.H.Pelin Karasu
Stire:5 Saat
ve
Planlanmasr
Uygulanmast
Hizmetlerin
konusu:
Destek
Qahqtay
o Destek hizmetlerin amaglanntn belirlenmesi
o Destek hizmetlerin okul programtna yerlegtirilmesi
o Destek hizmetlere iligkin genel prensipler
o Destek hizmetlerin uygulanmast
o Kullanrlacakmateryaller
o izlenecek stratejiler
o DeEerlendirme
2.Gin:
Sorumlu: Doc.Dr. ZerrinTuran
Qahgtay konusu: igitmeye Yardrmct Teknolojiler
iqitme cihazlarr
.
.
.
Siire: 3 Saat
Pargalan ve iqlevleri
i$itme cihazrntn gahgma prensibi
i$itme cihazlanntn kontrolii
Koklear implantlar
. Pargalan ve iqlevleri
. Koklear implantrn gahgma prensibi
o Koklear implantlarrn kontrolii
Srnrf akustiei ve isitme cihazrlkoklear implant ile sesin algtlanmasr iizerindeki
etkileri
Mikrofon mesafesi ve igitme cihazr&oklear implant ile sesin algtlanmasr tizerindeki
etkileri
Gtiriilttintin igitme cihazrlkoklear implant ile sesin algrlanmasr iizerindeki etkileri
FM Sistemleri
o FM sistemin pargalarr ve iglevleri
o FM sistemin gahgma prensibi
o FM sistemin kontrolti
Neck Loop Sistemleri
o Neck Loop'lann pargalarr ve iglevleri
. Neck Loop'lann gahgma prensibi
. Neck Loop'lann kontrolii
Yrd.Doc.Dr. Murat
DoEan
Siire: 3 Saat
Call,tay kOnusu:Etkili i,birlitti Ve ileti,im
lleti§ im
・
・
ncdir?
ilcti§imin kisiler arasl iliskilerdeki yeri
iletisimin
ёttelCri
o Ternel ileti§ im ilke ve beccrileri
o Omekleriyle etkili ve etkisiz ileti§ im bi9imleri
I,birlitti Nedir?
● I,birlitti a言
● I,birliЁ inin
1
kO,unarl
ldeal Bir Ekip ca11,masl Nasll Olmall?
Kayna,tllllla Uygulamalarinda l,biriti Ve lletisim
o O言 retmenlcr arasl ileti,inプ birltti
o O言 retmen_9ocuk isbirliこ i/iletisimi
o O言 retmen_yё netici i,birltti/ileti,imi
・ 0言 retmen… kurum(lar)i§ birltti/ileti,imi
●Kurumlar arasl i,birltti/ilCti,im
i§
o Ailelerle i§ birltti/iletisim
● Ailelerle
iletisirnde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Katrhmcrlarla Genel DeEerlendirme Oturumu
Call,tay konusu:Genel DeЁ erlendirme
O
Siire: 2 Saat
Ottretinenlcrin 9ah,tay konusunun uygulanabilirlittine iliskin tartl,malarl
O Oこ retmenlerin
9all,taylara ili,kin gё rti,ve
nerileri.
ё
―
i…
nに
―
―・
咆
電
…
ハ
Btttttnte,tirrnevi Destekle
Ettitimi Ettitte
●
□
●
9m
鳥
iCem
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337-449-E.9728816
Konu: Çalıştay (Kaynaştırma Sınıfları)
01.10.2015
………… .VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nün 26.08.2015 tarihli ve 63784619-640.021037/
7155 sayılı yazısı.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Hasan GÜRGÜR'ün yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Kaynaştırma
Sınıflarında Eğitim Alan İşitme Engelli Öğrencilere Yönelik Destek Özel Eğitim
Hizmetlerinin İncelenmesi, Geliştirmesi ve Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında
Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Diyarbakır ve Erzurum illerindeki ilkokul ve
ortaokullardaki kaynaştırma sınıflarında görev alan öğretmenlere yönelik çalıştay
düzenlenmesi talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazı ve ekleri (7 sayfa)
Not: Etkinlik detaylarına YEĞİTEK'e ait aşağıdaki adres üzerinden ulaşabilecektir.
http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/kategori/18
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
(Ankara, İstanbul, İzmir,
Samsun, Adana, Diyarbakır ve
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen.Müd.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü
YEĞİTEK bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uzm Öğrt.)
Tel : (0 312) 296 94 40
Faks : (0 312)223 87 36
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9bc5-06f0-349f-9db6-705f kodu ile teyit edilebilir.

Benzer belgeler

YENILIK VE EGITIⅣ ITEKNOLOJILERI GENEL ⅣIUDURLUGUNE

YENILIK VE EGITIⅣ ITEKNOLOJILERI GENEL ⅣIUDURLUGUNE sınıf öğrencilerine yönelik, "Bursluluk Sınavı" duyurusunun yapılması talebine ilişkin ilgi (b) yazı ve ekleri incelenmiştir. Söz konusu sınavın; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel K...

Detaylı

Qttmm Ⅷ山T画Ⅲ mmm中

Qttmm Ⅷ山T画Ⅲ  mmm中 ve konaklamanln nasll olaca言 l gibi daha dctayll bilgilcr yazllnlz ekindc sunull■ konusu ziⅣ enin i19enizde gё rev yapan ё ttretlnenleriinize duyurulrnasl hususunda;

Detaylı