Faaliyet Raporu 2009

Transkript

Faaliyet Raporu 2009
Deutsche Bank Anonim Şirketi’nin
31 Aralık 2009 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu
Konsolide Olmayan Finansal Raporu
Banka’nın Yönetim Merkezinin Adresi:
Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209
Kat:17-18 4. Levent 34394 - İSTANBUL
Banka’nın Telefon ve Faks Numaraları
Tel: (0212) 317 01 00
Faks: (0212) 317 01 05
Banka’nın İnternet Sayfası Adresi
www.deutsche-bank.com.tr
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi
[email protected]
Deutsche Bank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Hakkında Tebliğe göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden
oluşmaktadır:
1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2. BANKA’NIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
3. İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
4. BANKA’NIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
5. KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
6. DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
7. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye
Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız
kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız
denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Jürgen Hinrich Fitschen
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaya Didman
Denetim Komitesi Başkanı
Dinkar Jetley
Denetim Komitesi Üyesi
Ersin Akyüz
Genel Müdür
Özge İnan
Operasyon Komitesi Başkanı
ve Genel Müdür Yardımcısı
Nesrin Akyüz
Birim Müdürü
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler
Ad - Soyad / Unvan: Nesrin Akyüz
Tel No: 0 212 317 02 27
Faks No: 0 212 317 01 05
33
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler
I.
II.
III.
IV.
V.
Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen
değişiklikleri ihtiva eden Banka’nın tarihçesi
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına
veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile
dahil olduğu gruba ilişkin açıklama
Banka’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür
ve yardımcılarının varsa Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin
açıklamalar
Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
Sayfa No
36
36
37
38
39
İKİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
Nazım hesaplar tablosu
Gelir tablosu
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo
Özkaynak değişim tablosu
Nakit akış tablosu
Kâr dağıtım tablosu
40
42
43
44
45
47
48
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I.
II.
34
Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin
açıklamalar
III.
İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler
IV.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
V.
Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar
VI.
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
VII.
Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
IX.
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
X.
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin
açıklamalar
XI.
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara
ilişkin borçlar hakkında açıklamalar
XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
XVI. Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar
XVII. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
XX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
XXIV. Sınıflamalar
49
49
50
50
50
50
50
52
52
52
52
52
53
53
54
54
54
54
55
55
55
55
56
56
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
Kredi riskine ilişkin açıklamalar
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar
Operasyonel riske ilişkin açıklamalar
Kur riskine ilişkin açıklamalar
Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Likidite riskine ilişkin açıklamalar
Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmesine ilişkin
açıklamalar
Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin
açıklamalar
Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar
Sayfa No
56
59
63
64
65
66
70
72
74
74
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar
Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar
Banka’nın yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurt dışı
temsilciliklerine ilişkin açıklamalar
Bilanço sonrası hususlar
74
81
86
89
94
95
97
100
100
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Açıklamalar
I.
Banka'nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar
100
YEDİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Raporu
I.
II.
Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
100
100
35
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler
I. Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden
Banka’nın tarihçesi
Deutsche Bank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) kurulmasına 16 Aralık 1987 tarih ve 87/12432 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 26 Aralık 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 4 Nisan
1988 tarihinde tescil edilmiş ve “Ana Sözleşme” 7 Nisan 1988 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
yayınlanmıştır. Banka’nın kuruluşunda “Türk Merchant Bank AŞ” olan unvanı 17 Nisan 1997 tarihinde
“Bankers Trust AŞ” olarak, Bankers Trust ile Deutsche Bank’ın dünya çapındaki birleşmelerinden sonra, 1
Mart 2000 tarihinde “Deutsche Bank AŞ” olarak değiştirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun (“BDDK”) 8 Eylül 2004 tarih ve 1381 sayılı kararı ile Banka’ya verilen mevduat kabul etme yetkisi
15 Ekim 2004 tarih ve 25614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinden itibaren geçerlilik
kazanmıştır. Banka’nın merkezi İstanbul’dadır ve şubesi yoktur.
II. Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte
elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin
açıklama
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın ödenmiş sermayesi birim nominal değeri 0,1 TL olan 1.350 milyon
adetten oluşmaktadır. Banka, Deutsche Bank Grubu içinde yer almaktadır ve sermayesinin %99.99’una
Deutsche Bank AG sahiptir.
36
37
27.06.2006
Sacit Akdemir
19.10.2009
27.06.2006
Hazine
Süleyman Mert
Haraçcı
18.12.2002
07.12.2001
25.06.2008
27.02.2008
Erdal Hasan Ortaç
Teknoloji ve
Operasyon
Ali Doğrusöz
Denetçiler
Destek
birimleri
koordinasyonları
Özge İnan
Genel Müdür Yardımcıları
H. Sedat Eratalar
Dinkar Jetley
02.08.2001
Ahmet Arınç
Yönetim Kurulu Üyeleri
Denetim Komitesi Üyesi
29.08.2000
Ersin Akyüz
Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi ve Genel Müdür
27.03.2008
Kaya Didman
Göreve Atanma
Tarihleri
08.05.2001
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Denetim Komitesi Başkanı)
Sorumluluk
Alanları
Adı ve Soyadı
Jürgen Hinrich Fitschen
Unvanı
Yönetim Kurulu Başkanı
Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bil. Fak.
Lisans: İstanbul İkt. İd. İlimler Akademisi
Lisans: Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme
Lisans: North Carolina University,
Makine Müh. Yüksek Lisans:
ODTÜ Makine Mühendisliği
Lisans: İstanbul
Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Lisans: St. Xavier College Calcuta University,
Ticaret ve Muhasebe
Yüksek Lisans: Wharton School Pennsylvania,
MBA
Lisans: Ankara Üniversitesi Ekonomi ve
Maliye Bölümü
Lisans: College of Wooster, Ekonomi
Lisans: London School of Economics
Yüksek Lisans: University of Chicago
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi İİBF, İşletme
Öğrenim Durumu
University of Hamburg MBA
23 yıl
37 yıl
16 yıl
21 yıl
16 yıl
24 yıl
29 yıl
18 yıl
21 yıl
21 yıl
Bankacılık ve
İşletmecilik
Dallarında İş
Tecrübesi
31 yıl
III. Banka’nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının varsa Banka’da sahip oldukları
paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
Deutsche Bank Anonim Şirketi
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Kamu Yönetimi
Değişiklikler
Unvanı
Yıl İçinde Ayrılanlar
Yıl İçinde Atananlar
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Güzide Nartur (1)
Dalınç Arıburnu (2)
Arzu Orhon(3)
Saruhan Doğan (4)
Marie Therese Roselyne Renel (6)
S. Mert Haraçcı (5)
-
(1)
Güzide Nartur, 28 Şubat 2009 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevinden emekli olarak ayrılmıştır.
Dalınç Arıburnu 24 Ağustos 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır.
(3)
Arzu Orhon 31 Ağustos 2009 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek ayrılmıştır.
(4)
Saruhan Doğan 30 Eylül 2009 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek ayrılmıştır.
(5)
S. Mert Haraçcı 28 Ekim 2009 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
(6)
Marie Therese Roselyne Renel 1 Ekim 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır.
(2)
Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan vekili ve üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının
Banka’da sahip oldukları pay yoktur.
IV. Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
Banka’nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahibi sermaye grubu
Deutsche Bank AG’dir.
38
Ad Soyad / Ticari Unvanı
Deutsche Bank AG
Diğer
Pay
Tutarları
134,999
1
Pay
Oranları
99.99
0.01
Ödenmiş
Paylar
134,999
1
Toplam
135,000
100.00
135,000
Ödenmemiş
Paylar
99.99
0.01
100.00
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
V. Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
Banka’nın ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:
• Her nev’i banka ve bankacılık işlemleri yapmak;
• Hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ve kurulacak ticari ve sınai
işletmelere, bankalara, mali kuruluşlara iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferag etmek;
• Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her nevi sınai, ticari ve sigorta işlemlerini gerek
kendi hesabına ve gerekse yerli ve yabancı müesseseler ile birlikte veya vekaleten bu müesseseler nam ve
hesabına yapmak, acentelikler almak, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere
girişmek;
• Her türlü menkul kıymetleri esham ve tahvilatı gerek kendi hesabına ve gerekse başkaları nam ve hesabına
almak ve satmak, ilgili kanunlar hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil ve
borçlanmaya ilişkin diğer sermaye piyasası araçlarını çıkarmak menkul kıymetler yatırım fonu kurmak ve
işletmek, mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası işlemleri yapmak ve Menkul Kıymetler
Borsası’nda faaliyette bulunmak;
• Döviz piyasalarında gerek kendi adına gerek müşterileri adına vadeli işlemler ve türev işlemleri de dahil
olmak üzere her türlü döviz alım satım işlemlerini yapmak,
• İştigal konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisap etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak;
Kurulduğu tarihten itibaren yatırım bankacılığı faaliyetinde bulunan Banka, Türkiye'deki büyüme ve yatırım
planlarının altyapısının ön koşulu olarak mevcut faaliyet izninin dışında mevduat kabul etme yetkisini
BDDK’nın 8 Eylül 2004 tarih ve 1381 sayılı kararının 15 Ekim 2004 tarih ve 25614 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmasıyla almıştır.
Banka’nın uygulamada ağırlık verdiği konular, bankalararası para piyasasında faaliyet göstermek, menkul
kıymet alım satımı, dövizli işlemler, ticari faaliyetlerle ilgili teminat karşılığı gayrinakdi kredi kullandırmak ve
takas ve saklama hizmetleridir. Ticari bankacılık lisansı ile Banka, mevcut kurumsal bankacılık ve para
piyasaları faaliyetlerine ek olarak, mevduat kabul etme, cari hesap açma ve bu kapsamda nakit yönetimi ürün
ve servisleri sunma imkanı sağlamış ve bu sayede müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir
yapıya kavuşmuştur.
39
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
Dipnot (5 - I)
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1)
II. GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K / Z’A
YANSITILAN FV (net)
(2)
2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklar
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
2.1.4 Diğer menkul değerler
2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k / z’a yansıtılan o.
sınıflandırılan fv
2.2.1 Devlet borçlanma senetleri
2.2.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler
2.2.3 Krediler
2.2.4 Diğer menkul değerler
III. BANKALAR
(3)
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4)
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler
5.2 Devlet borçlanma senetleri
5.3 Diğer menkul değerler
VI. KREDİLER VE ALACAKLAR
(5)
6.1 Krediler ve Alacaklar
6.1.1 Banka’nın dahil olduğu risk grubuna
kullandırılan krediler
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri
6.1.3 Diğer
6.2 Takipteki krediler
6.3 Özel karşılıklar (-)
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK
YATIRIMLAR (Net)
(6)
8.1 Devlet borçlanma senetleri
8.2 Diğer menkul değerler
IX. İŞTİRAKLER (Net)
(7)
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
9.2 Konsolide edilmeyenler
9.2.1 Mali iştirakler
9.2.2 Mali olmayan iştirakler
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8)
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)
ORTAKLIKLAR (Net)
(9)
11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
11.2 Konsolide edilmeyenler
11.2.1 Mali ortaklıklar
11.2.2 Mali olmayan ortaklıklar
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
(10)
12.1 Finansal kiralama alacakları
12.2 Faaliyet kiralaması alacakları
12.3 Diğer
12.4 Kazanılmamış gelirler (-)
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLAR
(11)
13.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
13.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
13.3 Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılarXIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (net)
(12)
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (net)
(13)
15.1 Şerefiye
15.2 Diğer
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)
(14)
XVII. VERGİ VARLIĞI
(15)
17.1 Cari vergi varlığı
17.2 Ertelenmiş vergi varlığı
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (net)
(16)
18.1 Satış amaçlı
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin
XIX. DİĞER AKTİFLER
(17)
AKTİF TOPLAMI
40
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2009
TP
YP
Toplam
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2008
TP
YP
Toplam
12,755
14,585
27,340
14,759
18,431
33,190
1,103,873
1,103,873
1,103,873
-
4,773
4,773
4,773
-
1,108,646
1,108,646
1,103,873
4,773
-
245,863
245,863
245,863
-
5,755
5,755
5,755
-
251,618
251,618
245,863
5,755
-
40,467
469,085
469,085
47,343
47,343
28,806
21,612
21,612
69,273
469,085
469,085
68,955
68,955
148
50,021
50,021
125,423
125,423
54,545
11,718
11,718
54,693
50,021
50,021
137,141
137,141
44
47,299
-
21,612
-
44
68,911
-
3
125,420
-
11,718
-
3
137,138
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,769
114,085
114,085
531
531
-
-
4,769
114,085
114,085
531
531
-
7,950
128,485
128,485
-
-
-
7,950
128,485
128,485
-
9,638
37,947
47,585
5,528
14,996
20,524
1,802,546 107,723
1,910,269
578,177
105,445
683,622
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
-
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
PASİF KALEMLER
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2009
Dipnot (5 - II)
TP
YP
Toplam
I. MEVDUAT
(1)
134,771 434,484
1.1 Banka’nın dahil olduğu risk grubunun mevduatı
24,986
160
1.2 Diğer
109,785 434,324
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2)
2,594
III. ALINAN KREDİLER
(3)
865,264
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR
22,341
4.1 Bankalararası para piyasalarından borçlar
4.2 İMKB Takasbank piyasasından borçlar
4.3 Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
22,341
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.1 Bonolar
5.2 Varlığa dayalı menkul kıymetler
5.3 Tahviller
VI. FONLAR
6.1 Müstakriz fonları
6.2 Diğer
VII. MUHTELİF BORÇLAR
2,958
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(4)
14
IX. FAKTORİNG BORÇLARI
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5)
984
10.1 Finansal kiralama borçları
1,050
10.2 Faaliyet kiralaması borçları
10.3 Diğer
10.4 Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
(66)
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
BORÇLAR
(6)
11.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
11.3 Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
XII. KARŞILIKLAR
(7)
13,662
6,751
12.1 Genel karşılıklar
2,547
12.2 Yeniden yapılanma karşılığı
12.3 Çalışan hakları karşılığı
318
12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)
12.5 Diğer karşılıklar
10,797
6,751
XIII. VERGİ BORCU
(8)
14,150
13.1 Cari vergi borcu
3,463
13.2 Ertelenmiş vergi borcu
10,687
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (9)
14.1 Satış amaçlı
14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(10)
XVI. ÖZKAYNAKLAR
(11)
412,296
16.1 Ödenmiş sermaye
135,000
16.2 Sermaye yedekleri
31,866
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri
16.2.2 Hisse senedi iptal kârları
16.2.3 Menkul değerler değerleme farkları
16.2.4 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
16.2.5 Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
16.2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
16.2.7 İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort.
bedelsiz hisse senetleri
16.2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım)
16.2.9 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin
duran varlıkların birikmiş değerleme farkları
16.2.10 Diğer sermaye yedekleri
31,866
16.3 Kâr yedekleri
139,726
16.3.1 Yasal yedekler
35,809
16.3.2 Statü yedekleri
16.3.3 Olağanüstü yedekler
103,917
16.3.4 Diğer kâr yedekleri
16.4 Kâr veya zarar
105,704
16.4.1 Geçmiş yıllar kâr / zararı
16.4.2 Dönem net kâr / zararı
105,704
PASİF TOPLAMI
1,465,456 444,813
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2008
TP
YP
Toplam
569,255
25,146
544,109
2,594
865,264
22,341
22,341
2,958
14
984
1,050
(66)
77,955
12,461
65,494
33,287
33,287
1,842
-
199,374
199,374
6,260
17
1,704
1,877
(173)
277,329
12,461
264,868
6,260
33,287
33,287
1,842
17
1,704
1,877
(173)
20,413
2,547
318
17,548
14,150
3,463
10,687
6,288
1,759
220
4,309
13,338
6,227
7,111
7,129
7,129
-
13,417
1,759
220
11,438
13,338
6,227
7,111
412,296
135,000
31,866
-
336,428
135,000
31,866
-
-
336,428
135,000
31,866
-
-
-
-
-
31,866
139,726
35,809
103,917
105,704
105,704
1,910,269
31,866
135,713
31,809
103,904
33,849
33,849
-
31,866
135,713
31,809
103,904
33,849
33,849
469,138
214,484
683,622
41
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
II. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
NAZIM HESAPLAR
42
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2009
Dipnot (5 -III)
YP
Toplam
1,694,305 2,116,046
21,426 226,228
21,426 169,400
21,426 169,400
56,828
56,828
594,004 594,759
594,004 594,759
434,804
159,200 594,759
-
TP
3,810,351
247,654
190,826
190,826
56,828
56,828
1,188,763
1,188,763
434,804
753,959
-
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2008
YP
Toplam
462,720 1,162,106
6,059
230,739
6,059
129,780
6,059
129,780
64,118
64,118
36,841
120,214
380,579
120,214
380,579
164
119,997
380,979
53
-
TP
1,624,826
236,798
135,839
135,839
64,118
64,118
36,841
500,793
500,793
164
500,576
53
-
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I. GARANTİ ve KEFALETLER
(1)
1.1 Teminat mektupları
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
1.1.3 Diğer teminat mektupları
1.2 Banka kredileri
1.2.1 İthalat kabul kredileri
1.2.2 Diğer banka kabulleri
1.3 Akreditifler
1.3.1 Belgeli akreditifler
1.3.2 Diğer akreditifler
1.4 Garanti verilen prefinansmanlar
1.5 Cirolar
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına cirolar
1.5.2 Diğer cirolar
1.6 Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden
1.7 Faktoring garantilerinden
1.8 Diğer garantilerimizden
1.9 Diğer kefaletlerimizden
II. TAAHHÜTLER
(1)
2.1 Cayılamaz taahhütler
2.1.1 Vadeli, aktif değer alım taahhütleri
2.1.2 Vadeli, mevduat al.-sat. taahhütleri
2.1.3 İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütlerimiz
2.1.8 İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülüğü
2.1.9 Kredi kartı harcama limit taahhütleri
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin
promosyon uyg. Taah.
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhüt. alacaklar
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhüt. borçlar
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler
2.2 Cayılabilir taahhütler
2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler
III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2)
3.1 Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
3.1.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
3.1.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
3.1.3 Yurt dışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler3.2 Alım satım amaçlı işlemler
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri
3.2.3 Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları
3.2.3.1 Para alım opsiyonları
3.2.3.2 Para satım opsiyonları
3.2.3.3 Faiz alım opsiyonları
3.2.3.4 Faiz satım opsiyonları
3.2.3.5 Menkul değerler alım opsiyonları
3.2.3.6 Menkul değerler satım opsiyonları
3.2.4 Futures para işlemleri
3.2.4.1 Futures para alım işlemleri
3.2.4.2 Futures para satım işlemleri
3.2.5 Futures faiz alım-satım işlemleri
3.2.5.1 Futures faiz alım işlemleri
3.2.5.2 Futures faiz satım işlemleri
3.2.6 Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV. EMANET KIYMETLER
(4)
4.1 Müşteri fon ve portföy mevcutları
4.2 Emanete alınan menkul değerler
4.3 Tahsile alınan çekler
4.4 Tahsile alınan ticari senetler
4.5 Tahsile alınan diğer kıymetler
4.6 İhracına aracı olunan kıymetler
4.7 Diğer emanet kıymetler
4.8 Emanet kıymet alanlar
V. REHİNLİ KIYMETLER
5.1 Menkul kıymetler
5.2 Teminat senetleri
5.3 Emtia
5.4 Varant
5.5 Gayrimenkul
5.6 Diğer rehinli kıymetler
5.7 Rehinli kıymet alanlar
VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1,078,875 1,295,059
1,078,875 1,295,059
674,128 677,568
316,379 359,721
357,749 317,847
404,747 584,055
37,947 457,125
366,800 126,930
33,436
9
33,427
16,208,848
15,057
16,208,848
15,057
10,240,293
5,968,555
15,057
-
2,373,934
336,447
2,373,934
336,447
1,351,696
285,447
676,100
142,058
675,596
143,389
988,802
51,000
495,072
493,730
51,000
33,436
9
33,427
16,223,905 13,631,578
16,223,905 13,631,578
10,240,293 9,656,752
5,968,555 3,974,715
111
15,057
-
550,788
550,788
313,723
156,221
157,502
237,061
144,402
92,659
4
2
2
-
887,235
599,170
298,279
300,891
288,061
144,402
143,659
4
2
2
13,631,578
13,631,578
9,656,752
3,974,715
111
-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
17,903,153 2,131,103
20,034,256 14,094,298 1,162,106
15,256,404
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
887,235
-
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
III. GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
Dipnot (5 - IV)
(01.01-31.12.2009)
I. FAİZ GELİRLERİ
(1)
1.1 Kredilerden alınan faizler
1.2 Zorunlu karşılıklardan alınan faizler
1.3 Bankalardan alınan faizler
1.4 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler
1.5 Menkul değerlerden alınan faizler
1.5.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklardan
1.5.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan fv
1.5.3 Satılmaya hazır finansal varlıklardan
1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan
1.6 Finansal kiralama gelirleri
1.7 Diğer faiz gelirleri
II. FAİZ GİDERLERİ
(2)
2.1 Mevduata verilen faizler
2.2 Kullanılan kredilere verilen faizler
2.3 Para piyasası işlemlerine verilen faizler
2.4 İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler
2.5 Diğer faiz giderleri
III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I – II ]
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ
4.1 Alınan ücret ve komisyonlar
4.1.1 Gayrinakdi kredilerden
4.1.2 Diğer
(12)
4.2 Verilen ücret ve komisyonlar
4.2.1 Gayrinakdi kredilere verilen
4.2.2 Diğer
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
(3)
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (NET)
(4)
6.1 Sermaye piyasası işlemleri kârı / zararı
6.2 Türev finansal İşlemlerden kâr / zarar
6.9 Kambiyo işlemleri kârı / zararı
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5)
VIII. FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6)
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7)
XI. NET FAALİYET KÂRI / ZARARI (VIII-IX-X)
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR / ZARAR
XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI / ZARARI
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K / Z
(XI+XII+XIII+XIV)
(8)
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
(9)
16.1 Cari vergi karşılığı
16.2 Ertelenmiş vergi karşılığı / (geliri)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET
KÂR / ZARARI (XV+XVI)
(10)
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
18.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri
18.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış kârları
18.3 Diğer durdurulan faaliyet gelirleri
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
19.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri
19.2 İştirak, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları
19.3 Diğer durdurulan faaliyet giderleri
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR / ZARAR (XVIII-XIV)
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
21.1 Cari vergi karşılığı
21.2 Ertelenmiş vergi karşılığı
XXII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XX+XXI)
XVIII. NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)
(11)
Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
(01.01-31.12.2008)
54,860
8,760
2,079
13,592
30,082
30,082
347
38,590
12,171
13,536
12,783
100
16,270
40,805
48,503
1,037
47,466
7,698
7,698
150,281
161,458
(37,931)
26,754
6,298
213,654
2,354
76,943
134,357
98,632
20,759
126
9,875
14,031
53,115
53,115
726
79,694
27,885
28,851
22,827
131
18,938
22,194
27,610
1,016
26,594
5,416
5,416
60,011
51,931
64,835
(56,755)
4,425
105,568
280
62,471
42,817
-
-
134,357
28,653
25,077
3,576
42,817
8,968
6,137
2,831
105,704
105,704
0.0783
33,849
33,849
0.025
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
43
44
33,849
33,849
105,704
105,704
105,704
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR / ZARAR (X±XI)
33,849
-
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2008
-
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2009
I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR / ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI. YURT DIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR / ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR / GİDER (I+II+…+IX)
XI. DÖNEM KÂRI / ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kâr / Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve
Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Konsolide Olmayan Tablo
Deutsche Bank Anonim Şirketi
45
-
31,866
31,866
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,910
4,910
31,809
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,899
26,899
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103,904
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103,904
103,904
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40,511
40,511
-
- 33,849
- (40,511)
- (35,601)
- (4,910)
- 33,849
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hisse
Geçmiş
senedi
Yasal
Olağanüstü
Dönem dönem
iptal yedek
Statü
yedek
Diğer net kârı/
kârı/
kârları akçeler yedekleri
akçe yedekler (zararı) (zararı)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
-
31,866
-
Ödenmiş
sermaye
Hisse
enf.
senedi
Ödenmiş düzeltme
ihraç
Dipnot sermaye
farkı primleri
ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2008)
I. Dönem başı bakiyesi
135,000
II. TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler
2.1 Hataların düzeltilmesinin etkisi
2.2 Muhasebe politikasında yapılan
değişikliklerin etkisi
III. Yeni bakiye (I+II)
135,000
Dönem içindeki değişimler
IV. Birleşmeden kaynaklanan artış/azalış
V. Menkul değerler değerleme farkları
VI. Riskten korunma fonları (etkin kısım)
6.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı
6.2 Yurt dışındaki net yatırım riskinden
korunma amaçlı
VII. Maddi duran varlıklar yeniden
değerleme farkları
VIII. Maddi olmayan duran varlıklar
yeniden değerleme farkları
IX. İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol
edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s.
X. Kur farkları
XI. Varlıkların elden çıkarılmasından
kaynaklanan değişiklik
XII. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından
kaynaklanan değişiklik
XIII. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin
banka özkaynağına etkisi
XIV. Sermaye artırımı
14.1 Nakden
14.2 İç kaynaklardan
XV. Hisse senedi ihracı
XVI. Hisse senedi iptal kârları
XVII. Ödenmiş sermaye enflasyon
düzeltme farkı
XVIII. Diğer
XIX. Dönem net kârı ve zararı
XX. Kâr dağıtımı
20.1 Dağıtılan temettü
20.2 Yedeklere aktarılan tutarlar
20.3 Diğer
Dönem sonu bakiyesi
135,000
V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu
Deutsche Bank Anonim Şirketi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maddi
Menkul ve maddi Ortaklık.
Satış a./
değer olmayan bedelsiz Riskten durdurulan f.
değerleme
duran
hisse korunma ilişkin dur.v.
farkı varlık ydf senetleri
fonları
bir.değ.f.
33,849
(35,601)
(35,601)
336,428
-
-
-
-
-
-
-
-
338,180
338,180
-
Toplam
özkaynak
46
-
31,866
31,866
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,000
4,000
35,809
-
-
-
-
-
-
-
31,809
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
13
103,917
-
-
-
-
-
-
-
103,904
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105,704
(33,849)
(29,836)
(4,013)
105,704
-
-
-
-
-
-
-
33,849
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hisse
Geçmiş
senedi
Yasal
Olağanüstü
Dönem dönem
iptal yedek
Statü
yedek
Diğer net kârı/
kârı/
kârları akçeler yedekleri
akçe yedekler (zararı) (zararı)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
CARİ DÖNEM (31/12/2009)
I. Önceki dönem sonu bakiyesi
135,000
Dönem içindeki değişimler
II. Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
III. Menkul değerler değerleme farkları
IV. Riskten korunma fonları (etkin kısım)
4.1 Nakit akış riskinden korunma amaçlı
4.2 Yurt dışındaki net yatırım riskinden
korunma amaçlı
V. Maddi duran varlıklar yeniden değerleme
farkları
VI. Maddi olmayan duran varlıklar yeniden
değerleme farkları
VII. İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol
edilen ort. (İş ort.) bedelsiz h.s
VIII. Kur farkları
IX. Varlıkların elden çıkarılmasından
kaynaklanan değişiklik
X. Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından
kaynaklanan değişiklik
XI. İştirak özkaynağındaki değişikliklerin
banka özkaynağına etkisi
XII. Sermaye artırımı
12.1 Nakden
12.2 İç kaynaklardan
XIII. Hisse senedi ihraç primi
XIV. Hisse senedi iptal kârları
XV. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem net kârı ve zararı
XVIII. Kâr dağıtımı
18.1 Dağıtılan temettü
18.2 Yedeklere aktarılan tutarlar
18.3 Diğer
Dönem sonu bakiyesi
135,000
Ödenmiş
Hisse
sermaye enf. senedi
Ödenmiş düzeltme
ihraç
Dipnot sermaye
farkı primleri
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu
Deutsche Bank Anonim Şirketi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maddi
Menkul ve maddi Ortaklık.
Satış a./
değer olmayan bedelsiz Riskten durdurulan f.
değerleme
duran
hisse korunma ilişkin dur.v.
farkı varlık ydf senetleri
fonları
bir.değ.f.
105,704
(29,836)
(29,836)
412,296
-
-
-
-
-
-
-
336,428
Toplam
özkaynak
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
(01/01-31/12/2009)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
(01/01-31/12/2008)
86,682
79,109
1.1.1 Alınan faizler
1.1.2 Ödenen faizler
1.1.3 Alınan temettüler
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
1.1.8 Ödenen vergiler
1.1.9 Diğer
28,541
(38,289)
25,656
6,298
(11,672)
(28,376)
104,524
109,752
(79,618)
27,610
4,425
(27,358)
(2,523)
46,821
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
375,661
95,358
(857,612)
109,456
4,049
67,013
22,675
291,894
(10,946)
865,000
(6,412)
(3,573)
34,388
(13,239)
52,070
(100,076)
16,332
462,343
174,467
(674)
15,947
-
-
(215)
2,120
(2,579)
15,947
-
(29,836)
(35,601)
Dipnot
(5 - VI)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
öncesi faaliyet kârı/(zararı)
1.2.1 Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k / z’a yansıtılan finansal varl.
net (artış) / azalış
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
1.2.10 Diğer borçlarda net artış (azalış)
I. Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol
edilen ortaklıklar
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol
edilen ortaklıklar
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
2.9 Diğer
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan
nakit çıkışı
3.3 İhraç edilen sermaye araçları
3.4 Temettü ödemeleri
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
3.6 Diğer
-
-
(29,836)
-
(35,601)
-
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
üzerindeki etkisi
(61)
(56,754)
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış
(4)
431,772
98,059
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(5)
119,057
20,998
550,829
119,057
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
47
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Kâr Dağıtım Tablosu
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
VII. KÂR DAĞITIM TABLOSU
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık 2009(1)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31 Aralık 2008
I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1 DÖNEM KÂRI
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1 Kurumlar vergisi (Gelir vergisi)
1.2.2 Gelir vergisi kesintisi
1.2.3 Diğer vergi ve yasal yükümlülükler
134,357
(28,653)
(25,077)
(3,576)
42,817
(8,968)
(6,137)
(2,831)
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1 – 1.2)
105,704
33,849
-
1,692
-
105,704
32,157
1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1 Hisse senedi sahiplerine
1.6.2 İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine
1.6.3 Katılma intifa senetlerine
1.6.4 Kâra iştirakli tahvillere
1.6.5 Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine
1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1 Hisse senedi sahiplerine
1.9.2 İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine
1.9.3 Katılma intifa senetlerine
1.9.4 Kâra iştirakli tahvillere
1.9.5 Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine
1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13 DİĞER YEDEKLER
1.14 ÖZEL FONLAR
-
6,750
6,750
23,086
23,086
2,308
13
-
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
-
-
2.1 DAĞITILAN YEDEKLER
2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3 ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1 Hisse senedi sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine
2.3.3 Katılma intifa senetlerine
2.3.4 Kâra iştirakli tahvillere
2.3.5 Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine
2.4 PERSONELE PAY (-)
2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
-
0.078
8.0
-
0.025
2.2
-
-
-
1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
III. HİSSE BAŞINA KÂR
3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (Tam TL)
4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
(1)
Bu finansal tabloların düzenlendiği tarihi itibarıyla, Genel Kurul henüz toplanmadığı için cari yılda kâr dağıtımına ilişkin bir
karar alınmamıştır.
48
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar
1.a Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun
olarak hazırlanması
Banka, ilişikteki finansal tabloları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu (“TMSK”) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü “Türkiye Muhasebe Standartları”
ya da “TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır.
Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi
maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası
olarak ifade edilmiştir.
1.b Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS
kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve
değerleme esasları aşağıda yer alan II ila XIV no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
Banka’nın temel faaliyet alanları bankalararası para piyasasında plasman ve borçlanma işlemleri, menkul
kıymet alım satımı, dövizli işlemler, ticari faaliyetlerle ilgili teminat karşılığı nakdi ve gayrinakdi kredi
kullandırmak ve takas ve saklama hizmetleridir.
Banka’nın ana kaynakları sermaye, mevduat, yurt içi ve yurt dışı bankalardan kullanılan gecelik kredilerdir.
Plasmanlar ise yine gecelik bankalararası para piyasası işlemleri ve alım-satım amaçlı menkul değerler
portföyünden oluşmaktadır.
Banka’nın faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen başlıca faaliyet alanı
sermaye piyasası araçlarının alım satımıdır.
Bilanço dışı risk alanları vadeli döviz alım-satım işlemleri ve yurt dışından temin edilen nakdi krediler
karşılığında verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır.
Taşınan kur riski, faiz riski ve likidite riski günlük olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu
çerçevede belirlenen risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yapılmaktadır. Riske maruz değer hesaplamaları
ve stres testleri bu amaçla kullanılmaktadır.
Banka’nın, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları bulunmamaktadır.
Banka’nın yabancı işletmelerde yatırımları bulunmamaktadır.
49
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
III. İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar
“Finansal Araçları Muhasebeleştirme ve ölçmeye ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 39”) hükümleri
uyarınca riskten korunma aracı olarak değerlendirilmeyen vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ve swap
işlemleri, alım satım amaçlı işlemler olarak sınıflandırılmaktadır. Vadeli işlem sözleşmeleri rayiç bedelle
değerlenmektedir.
Alım satım amaçlı türev işlemlerin rayiç değeri, iç fiyatlama modellerine piyasa beklentilerinin dahil edilmesi
suretiyle hesaplanmakta, ortaya çıkan gelir gider reeskontları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Banka para swaplarının spot işlemlerini valör tarihi esas alınmak suretiyle bilançoda asli hesaplarda ya da
vadeli işlemleri ile birlikte yükümlülük olarak nazım hesaplarda izlenmektedir.
Banka’nın ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya riskten korunma amaçlı türev ürünleri
yoktur.
V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir.
Sadece takipteki krediler ile ilgili faiz tahakkuk ve reeskont tutarları iptal edilmekte, tahsil edildikleri zaman
gelir kaydedilmektedir.
VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Bankacılık işlemlerinden alınan komisyon gelirleri tahsil edildiklerinde gelir kaydedilmekte, diğer gelir ve
giderler ise tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Ücret ve komisyon gelir ve giderleri ile diğer
kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri, sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da
üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı yoluyla sağlanan gelirler gerçekleştikleri dönemlerde
kayıtlara alınmaktadır.
VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal araçlar; finansal varlıklar, finansal borçlar ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır.
Finansal araçların alım satımı teslim tarihi esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı
kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ve yükümlülükler ile satılmaya hazır finansal varlıkların
değerlerinde işlem tarihi ile teslim tarihi arasından oluşan fark kayıtlara yansıtılmaktadır.
Aşağıda her finansal aracın tahmini makul değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar
belirtilmiştir.
Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar:
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay
veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun
değerleridir.
50
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Menkul Değerler:
Banka bilançosunda menkul değerler 3 ana başlık altında toplanmıştır:
• Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerler,
• Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
• Satılmaya hazır finansal varlıklar.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Menkul Değerler:
Bu tür işlemler belli başlı 2 ana başlık altında toplanmıştır.
(i) Alım satım amaçlı olarak sınıflanan menkul değerler, esas itibarıyla yakın bir tarihte satılmak amacıyla
edinilmiş kısa vadede kâr amacı güdülen menkul değerlerdir.
(ii) İlk muhasebeleştirme sırasında Banka tarafından gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan olarak
sınıflanmış menkul kıymetlerdir. Banka bu tür bir sınıflamayı izin verilen veya daha doğru bir bilgi sunulması
sonucunu doğuran durumlarda kullanabilir.
Bu grupta muhasebeleştirilen menkul değerler maliyet bedelleriyle finansal tablolara alınmakta ve gerçeğe
uygun değerleri üzerinden finansal tablolarda gösterilmektedir. Borsalarda işlem gören menkul kıymetler için
gerçeğe uygun değerler borsa rayiçleri kullanılarak bulunur.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin elde etme maliyeti rayiç değerlerine göre
değerlenmiş tutarlarından daha yüksek ise iki değer arasındaki fark menkul değerler değer düşüş karşılığı
hesabına yansıtılmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin elde tutulması esnasında kazanılan faizler
faiz geliri hesaplarına intikal ettirilmektedir.
Banka’nın 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkları ve
satılmaya hazır finansal varlıkları bulunmamaktadır.
Krediler:
Krediler sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen finansal
varlıklardır.
Krediler elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte, etkin faiz yöntemi ile itfa edilmiş maliyet tutarı
üzerinden değerlenmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak ödenen harç, işlem gideri
ve bunun gibi diğer masraflar işlem maliyetinin bir bölümü olarak kabul edilmekte ve müşteriye
yansıtılmaktadır.
Kullandırılan nakdi krediler TP’de dövize endeksli krediler, ihracat garantili krediler, fon kaynaklı krediler,
YP’de ise ihracatın finansmanında kullandırılan krediler ve işletme kredilerinden oluşmaktadır.
Dövize endeksli krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası’na çevrilerek Türk Parası hesaplarda
izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider
hesaplarına yansıtılmaktadır.
Kullandırılan kredilerin tahsil edilemeyeceğine ilişkin bulguların varlığı halinde, bunların ilgili düzenlemelerde
öngörüldüğü şekilde sınıflandırılıp, ayrılması gerekli özel karşılıklar ayrılmakta olup, ayrılan özel karşılıklar
ilgili dönemin kâr / zarar hesaplarına aktarılmaktadır. Yapılan tahsilatlar “Tasfiye Olunacak Alacaklar (Tahsili
Şüpheli Alacaklardan Alınanlar Dahil) ile “Zarar Niteliğindeki Krediler Ve Diğer Alacaklardan Alınan Faizler”
hesaplarına intikal ettirilmektedir.
51
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Serbest kalan karşılık tutarı, cari yıl içerisinde ayrılan karşılık tutarının iptal edilmesi ve geri kalan tutarın
geçmiş yıl giderlerinden tahsilat hesaplarına gelir kaydedilmesi suretiyle muhasebeleştirilmektedir.
VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Banka, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne
uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden
bir göstergenin mevcut olması durumunda Banka ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir
veya birden daha fazla olayın (“zarar / kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya
olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir
göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur.
IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin rayiç değerlerinin defter değerinin altında
kalması durumunda karşılık ayrılmakta, ayrılan karşılıklar bilançoda defter değeri ile netleştirilerek
gösterilmektedir.
Bankalarca karşılık ayrılacak kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve ayrılacak karşılıklara
ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik çerçevesinde takipteki alacaklara özel karşılıklar ayrılmakta ve bu
karşılıklar bilançonun aktifinde takipteki krediler bakiyesinden düşülmektedir.
Bunların haricinde finansal varlık ve yükümlülükler, sadece yasal olarak uygulanabilir olduğu durumlarda
netleştirilmektedir.
X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Repo anlaşması çerçevesinde müşterilere satılan devlet tahvili ve hazine bonoları ilgili menkul değer hesapları
altında “Repoya Konu Edilenler” olarak sınıflandırılmakta ve Banka portföyünde tutuluş amaçlarına göre rayiç
değerleri veya iç verim oranına göre ıskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. Repo işlemlerinden elde
edilen fonlar ise pasif hesaplarda ayrı bir kalem olarak yansıtılmakta ve faiz gideri için reeskont
kaydedilmektedir.
Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymetler (“ters repo”) ise “Para Piyasaları” ana kalemi altında ayrı bir
kalem olarak gösterilmektedir. Ters repo ile alınmış menkul kıymetlerin alım ve geri satım fiyatları arasındaki
farkın döneme isabet eden kısmı için gelir reeskontu hesaplanmaktadır.
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın ters repo işlemi bulunmamaktadır.
XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar
hakkında açıklamalar
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin
duran varlıkları bulunmamaktadır.
XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla finansal tablolarda şerefiye bulunmamaktadır.
52
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Maddi olmayan duran varlıkların maliyetleri 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için yüksek
enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon
düzeltmesine tabi tutularak, daha sonraki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara
yansıtılmaktadır.
Banka’nın maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıfladığı başlıca varlıklar haklar ve Banka’nın Temmuz
2007’de satın aldığı saklama hizmetleridir (müşteri ilişkileri). Maddi olmayan duran varlıklar normal
amortisman yöntemine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Amortisman yöntemi
ve dönemi her yılın sonunda periyodik olarak gözden geçirilir. Haklar ve saklama hizmetleri doğrusal
amortisman metoduna göre sırasıyla 5 ve 10 yılda itfa edilmektedir.
XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için yüksek enflasyon
döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon
düzeltmesine tabi tutularak, daha sonraki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara
yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre eşit tutarlı, doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak, düzeltilmiş değerleri üzerinden ayrılmıştır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili
maddi duran varlığın düzeltilmiş net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve gelir
tablosunda diğer gelirler veya diğer giderler hesabına ya da sermayeye ilave edilecek özkaynak olarak
kaydedilmektedir.
Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıkların üzerinde herhangi bir rehin, ipotek
ve diğer tedbir bulunmamaktadır.
Muhasebe tahmininde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması
beklenen değişiklik bulunmamaktadır.
Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen
süreler aşağıdaki gibidir;
Maddi Duran Varlık
Nakil Araçları
Diğer maddi duran varlıklar
Tahmini Ekonomik Ömür (Yıl)
4-5
3-5
Amortisman Oranı (%)
20 - 25
20 - 33
XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 4 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler
maddi duran varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle
amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte “Finansal
Kiralama Borçları” hesabında gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz giderleri ve kur farkları gelir
tablosuna yansıtılmaktadır.
Faaliyet kiralaması konusu sözleşmelerin, süreleri bitmeden sona erdirilmesi durumunda, kiralayana ceza
olarak ödenmesi gereken tutarlar kiralamanın sona erdiği dönemde, nakit ödemeye istinaden, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Süresi bitmeden sona erdirilen faaliyet kiralaması sözleşmesi bulunmamaktadır.
Banka, “Kiralayan” olma sıfatıyla finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmemektedir.
53
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
“Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 37) uyarınca
geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda karşılık
muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak
harcamanın Banka yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu
durumlarda bugünkü değerine indirmek için ıskonto edilir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülmediği ve
yükümlülüğün yerine getirilmesi için Banka’dan kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz
konusu yükümlülük “koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.
XVI. Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar
Koşullu varlıklar, genellikle ekonomik yararların Banka’ya giriş olasılığını doğuran, planlanmamış veya olayın
ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlıklardan oluşmaktadır. Eğer koşullu
varlıkların ekonomik faydalarının elde edilmesi olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmakta, neredeyse
kesin ise, ilgili varlık ve ilişkin geliri ilgili dönemin finansal tablolarına yansıtılmaktadır.
XVII. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, Banka emeklilik nedeniyle işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış
dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirlenen miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür.
İlişikteki finansal tablolarda, Banka istatistiksel metot kullanarak “Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Türkiye Muhasebe Standardı’na (“TMS 19”) uygun olarak kıdem tazminatı karşılığı hesaplamış ve
muhasebeleştirmiştir.
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla, hesaplamada kullanılan başlıca varsayımlar aşağıdaki
gibidir:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Iskonto oranı
%5.92
%6.26
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı
%91
%91
XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Kurumlar vergisi
Türkiye’de kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumların ticari kazancına
vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna
gibi indirimlerin sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi
aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki
temettü ödemeleri üzerinde %5 oranında stopaj uygulanmaktadır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere
yapılan kâr dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmalarında yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı
sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Geçici vergiler o yıl kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi oranında hesaplanarak ödenir. Yıl içinde
ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine
mahsup edilebilmektedir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.
54
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine
yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek
vergi miktarları değişebilir.
Ertelenmiş vergiler
Ertelenmiş vergi borcu veya varlığı “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (TMS 12) uyarınca
varlıkların ve borçların finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan
tutarları arasındaki “geçici farklılıkların”, bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Vergi mevzuatına göre varlıkların yada borçların iktisap tarihinde oluşan mali ya da ticari
kârı etkilemeyen farklar bu hesaplamanın dışında tutulmuştur.
İlgili varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar gelir tablosunda muhasebeleştirilmişse, bunlarla ilgili
oluşan cari dönem kurumlar vergisi ya da ertelenmiş vergi geliri veya gideri de gelir tablosunda
muhasebeleştirilmiştir. İlgili varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar doğrudan doğruya özkaynak
hesaplarına aktarılmışsa, vergi etkileri de doğrudan özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.
Hesaplanan ertelenmiş vergi alacakları ile ertelenmiş vergi borçları finansal tablolarda netleştirilerek
gösterilmektedir.
Transfer fiyatlandırması
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı”
başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmekte olup; 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan “Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”i bu konu hakkında uygulamadaki
detayları belirlemiştir.
İlgili tebliğe göre, eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk
ilkesi çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, ilgili kârlar
transfer fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması
yoluyla örtülü kâr dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.
XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
Alım satım amaçlı finansal yükümlülükler olarak tanımlanan ve rayiç değer üzerinden yansıtılan finansal
araçlara ilişkin yükümlülükler hariç, finansal yükümlülükler işlem maliyetleri dahil elde etme maliyetleri ile
kayıtlara alınmakta ve izleyen dönemlerde işlem maliyetleri hariç finansal yükümlülükler “etkin faiz oranı
yöntemi” ile hesaplanan ıskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir.
Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ya da borçlanmayı temsil eden araçlar ihraç edilmemiştir.
XX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde hisse senedi ihraç edilmemiştir.
XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, Banka’nın herhangi bir aval ve kabul işlemi bulunmamaktadır.
XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, Banka’nın herhangi bir devlet teşviki veya yardımı işlemi bulunmamaktadır.
55
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
XXIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Faaliyet alanı Banka’nın tek bir ürün veya hizmet ya da birbiriyle ilişkili bir ürün veya hizmet grubunda
bulunan ve risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler taşıyan ayırt edilebilir
bölümüdür. Faaliyet bölümlerine göre raporlama Dördüncü bölüm X. no’lu dipnotta sunulmuştur.
XXIV. Sınıflamalar
Banka, önceki dönemlerde, “Cayılabilir taahhütler” hesabı altındaki “Diğer cayılabilir taahhütler” içerisinde
takip ettiği takas ve saklama hizmeti verilen finansal kuruluşlara tahsis edilen limitleri, 31 Aralık 2009
tarihinden itibaren “Cayılamaz taahhütler” hesabı altındaki “Kullandırma garantili kredi tahsis taahhütleri”
altında takip etmeye başlamıştır. Buna göre, Banka, 31 Aralık 2008 tarihinde 500,576 TL tutarındaki “Cayılabilir
taahhütler” hesabı altında “Diğer cayılabilir taahhütler” altında izlediği, takas ve saklama hizmeti verilen
finansal kuruluşlara tahsis edilen limitleri, “Cayılamaz taahhütler” hesabı altındaki “Kullandırma garantili
kredi tahsis taahhütleri” hesabına sınıflandırmıştır. Ayrıca, söz konusu sınıflamanın genel karşılık
hesaplamasına ve sermaye yeterliliği standart oranına da etkisi bulunmaktadır. İlgili sınıflamanın, aşağıda
belirtilen etkilerinin finansal tablo büyüklükleri göz önüne alındığında önemi olmaması nedeniyle,
karşılaştırma amaçlı sunulan geçmiş dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir. Yapılan
sınıflamanın, 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosuna etkisi net dönem kârını
761 TL azaltmakta olup, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla sermaye yeterliliği standart oranına da %1.93 oranında
azaltmaktadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler
I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla, Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı sırasıyla
%49.69 ve %40.68 olarak hesaplanmıştır.
1. Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri
Sermaye yeterliliği standart oranını, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlemesine İlişkin Yönetmelik” ile piyasa riski
hesaplamasına ilişkin yönetmelik esaslarına göre hesaplanmaktadır. Banka piyasa riski hesaplamasında
“standart metot” kullanılmaktadır.
56
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
2. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla:
%0
Kredi Riskine Esas Tutar
Bilanço Kalemleri (Net)
497,000
Nakit Değerler
T.C. Merkez Bankası
12,760
Yurt İçi, Yurt Dışı Bankalar,
Yurt Dışı Merkez ve Şubeler
Para Piyasalarından Alacaklar
469,085
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
Zorunlu Karşılıklar
14,580
Krediler ve Alacaklar
44
Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net)
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul
Değerler (Net)
Aktiflerimizin Vadeli Satışından Alacaklar Muhtelif Alacaklar
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları (*) Maddi Duran Varlıklar
Diğer Aktifler
531
Bilanço Dışı Kalemler
302,455
Gayrinakdi Krediler ve Taahhütler 302,455
Türev Finansal Araçlar
Toplam Riske Maruz Varlıklar
799,455
Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar
-
%10
Risk Ağırlıkları
%20
%50
%100
%150
%200
-
105,902
-
-
82,468
-
-
-
-
69,273
130
-
-
68,781
-
-
-
-
36,499
153,113
153,113
259,015
-
10,595
2,842
250
118,359
118,044
315
200,827
-
-
-
51,803
-
200,827
-
-
(*) Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları, ilgili oldukları hesap kalemleri içerisinde gösterilmektedir.
3. Konsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgiler
Kredi Riskine Esas Tutar (KRET)
Piyasa Riskine Esas Tutar (PRET)
Operasyonel Riske Esas Tutar (ORET) (*)
Özkaynak
Özkaynak / (KRET+PRET+ORET) *100
Cari Dönem
252,630
141,675
206,640
298,590
%49.69
Önceki Dönem
269,660
63,463
181,163
209,237
%40.68
(*) Cari dönemde BDDK’nın 7 Şubat 2008 tarih ve BDDK.BYD.126 01/1887 sayılı yazısına istinaden Banka’nın
son üç yılına ait 2008, 2007 ve 2006 yılları brüt gelirleri kullanılmak suretiyle hesaplanan operasyonel riske
esas tutar sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamasında dikkate alınmıştır.
57
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
4. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Farkı
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Yasal Yedekler
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)
Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe
Dağıtılmamış Kârlar
Birikmiş Zararlar
Yabancı Para Sermaye Kur Farkı
Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin
Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr
Net Dönem Kârı
Geçmiş Yıllar Kârı
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin
%25’ine Kadar Olan Kısmı
Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile
Gayrim. Satış Kazançları
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermayenin
%15’ine Kadar Olan Kısmı
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
Net Dönem Zararı
Geçmiş Yıllar Zararı
Özel Maliyet Bedelleri (-) (*)
Peşin Ödenmiş Giderler (-) (*)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-) (*)
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-)
Kanunun 56’ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-)
Ana Sermaye Toplamı
58
Cari Dönem
Önceki Dönem
135,000
135,000
31,866
35,809
15,250
20,559
103,917
103,917
-
135,000
135,000
31,866
31,809
13,558
18,251
103,904
103,904
-
105,704
105,704
-
33,849
33,849
-
-
-
-
-
1,927
241
114,085
296,043
465
128,485
336,428
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
KATKI SERMAYE
Genel Karşılıklar
2,547
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar Ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Bedelsiz Hisseleri
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate
Alınmayan Kısmı
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar
Menkul Değerler Değer Artış Fonu Tutarının %45’i
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K / Z’nın Enflasyona
Göre Düzeltme Farkları (Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü
Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı Hariç)
Katkı Sermaye Toplamı
2,547
ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE
SERMAYE
298,590
SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
Sermayesinin yüzde on ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile
Finansal Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı) Konsolide Edilmeyenlerdeki
Ortaklık Payları
Sermayesinin yüzde onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal
Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı) Banka’nın Ana Sermaye ve Katkı
Sermaye Toplamının yüzde on ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki
Ortaklık Payları Toplamı
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay
Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz
Krediler ile Bunlardan Satın Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri
Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları
Kanunun 50 ve 51’inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının
yüzde ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları
ve Kanunun 57’nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia ve
Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen
Elden Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri
Toplam Özkaynak
298,590
1,759
-
1,759
338,187
128,950
-
-
-
209,237
(*) “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”in ‘İntibak’ı düzenleyen Geçici 1’inci maddesi uyarınca özel
maliyet bedelleri, peşin ödenmiş giderler ve maddi olmayan duran varlıklar 1 Ocak 2009 tarihine kadar ‘ana
sermaye’den indirilen bir değer olarak dikkate alınmaksızın “sermayeden indirilen değerler” içerisinde
gösterilmiştir. İntibak süresinin bitimi ile birlikte ‘cari dönem’ sütununda bu kalemler ‘ana sermaye’den
indirilen değerler olarak gösterilmiştir.
II. Kredi riskine ilişkin açıklamalar
Kredi borçluları, coğrafi bölgesi, grubu veya sektörü ile ilgili olarak herhangi bir risk sınırlamasına tabi
tutulmamakla birlikte, sektör yoğunlaşmalarının kabul edilebilir sınırlar dahilinde olmasına özen gösterilmekte
ve tüm bankacılık faaliyetlerinde mevzuata uyum gereği uluslararası kara listelere adı karışmış kişi ve
kurumlar ile çalışmamak prensibi ile hareket edilmektedir.
59
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Kredi limit tahsis ve kullandırılması, vadeli işlem ve diğer türev ürünler ile ilgili işlemlerde, müşterilerin
günlük nakit finansmanı limit ve risklerinin işlem aşamalarında yetki onay limitlerine bağlı olarak yönetim
kademelerinin onay aşamalarından geçmektedir. Günlük olarak yapılan bilanço içi ve dışı işlemlerle ilgili
olarak risk limitleri ve dağılımları ile risk yoğunlaşması, günlük olarak müşteri bazında ve bankaların hazine
bölümü yetkilileri bazında izlenmektedir.
Kredi verilecek müşterinin en son denetlenmiş mali tabloları ve piyasadaki mali durumu doğrultusunda,
yönetim kurulu tarafından kredi kullandırılmaya uygun görülmüş ise yönetim kurulu kararı ile müşteriye kredi
limiti tahsis edilir ve bu limit dahilinde nakdi ya da gayri nakdi kredi kullandırılır.
Vadeli işlemler için üstlenilen kredi riski, piyasa hareketlerinden kaynaklanan potansiyel riskler ile beraber
yönetilmekte ve önemli ölçüde kredi riskine maruz kalınacak işlemlerden kaçınılmaktadır.
Kredi ve diğer alacakların borçlularının kredi değerlilikleri en az yılda bir kez olmak üzere düzenli aralıklarla ve
mevzuata uygun şekilde izlenmekte, gerekli görüldüğü takdirde limit artırımı veya azaltımı yapılmaktadır.
Krediler için alınan hesap durumu belgelerinin ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde denetlenmiş olmasına
özen gösterilmektedir.
Vadesi geldiği halde ödenmeyen gayrinakdi kredi ile yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan nakdi kredi
yoktur.
Uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal faaliyetleri ile
birlikte değerlendirildiğinde önemli ölçüde kredi riski yoğunluğuna sahip olunmadığı düşünülmektedir.
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın nakdi krediler portföyü otuz beş müşteriden oluşmaktadır.
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın nakdi krediler portföyü için ayırdığı genel karşılık tutarı 454 TL’dir.
60
61
55,090
55,090
-
(*) Alım satım amaçlı finansal varlıkları içermektedir.
(**) Bankalar ve para piyasalarından alacakları içermektedir.
(***) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler
Yurt İçi
Avrupa Birliği Ülkeleri
OECD Ülkeleri (***)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
Diğer Ülkeler
Kullanıcılara göre kredi dağılımı
Özel Sektör
Kamu Sektörü
Bankalar
Bireysel Müşteriler
Sermayede Payı Temsil Eden MD
134,317
134,317
-
Kişi ve Kuruluşlara
Kullandırılan Krediler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
55,090
134,317
54,953
134,151
137
166
-
1. Kredi riskinin kullanıcılara ve coğrafi bölgelere göre dağılımı tablosu
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
13,865
77
69
28
13,691
2,824
639
1,253
3
929
Bankalar ve Diğer
Mali Kuruluşlara
Kullandırılan Krediler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
13,865
2,824
13,865
2,824
-
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
+Deutsche Bank Anonim Şirketi
1,103,873
1,103,873
-
245,863
245,863
-
Menkul Değerler *
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
1,103,873
245,863
1,103,873
245,863
-
538,358
509,682
607
22
28,047
-
104,714
50,346
870
53,498
-
Diğer Krediler **
Cari
Önceki
Dönem Dönem
538,358 104,714
538,358 104,714
-
247,654
119,020
72,553
844
435
54,802
236,798
113,086
90,537
11,203
1,709
20,263
Bilanço Dışı
Kalemler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
247,654
236,798
191,924
213,262
55,730
23,536
-
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
2. Coğrafi bölgeler itibarıyla bilgiler
Varlıklar
Yükümlülükler
Gayrinakdi
Krediler
Sermaye
Yatırımları
Net Kâr /
(Zarar)
Cari Dönem
Yurt İçi
1,831,390
Avrupa Birliği Ülkeleri
37,116
OECD Ülkeleri (*)
22
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
28,083
Diğer Ülkeler
13,658
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar / Yükümlülükler (**)
Toplam
1,910,269
569,557
889,361
12,551
26,500
4
119,020
72,553
844
435
54,802
-
119,125
(13,436)
15
-
412,296
1,910,269
247,654
-
105,704
Varlıklar
Yükümlülükler
Gayrinakdi
Krediler
Sermaye
Yatırımları
Net Kâr /
(Zarar)
284,082
63,112
-
113,086
90,535
1,709
31,468
-
62,596
(28,803)
1
55
-
336,428
683,622
236,798
-
33,849
Önceki Dönem
Yurt İçi
629,254
Avrupa Birliği Ülkeleri
769
OECD Ülkeleri (*)
101
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
ABD, Kanada
53,498
Diğer Ülkeler
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
Dağıtılmamış Varlıklar / Yükümlülükler (**)
Toplam
683,622
(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
(**) Özkaynaklar bakiyesini içermektedir.
3. Sektörlere göre nakdi kredi dağılımı
Cari Dönem
TL
(%)
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam
62
38,278
38,278
8,727
8,553
174
338
47,343
81
81
18
18
1
100
YP
7,921
7,921
13,691
13,691
21,612
(%)
Önceki Dönem
TL
(%)
YP
37 89,733
37 89,733
63 35,524
- 33,588
679
63
1,257
166
100 125,423
71
71
29
27
1
1
100
1,636
1,636
7,365
7,365
2,717
1,071
1,646
11,718
(%)
14
14
62
62
24
10
14
100
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
4. Kredi riskinin risk grubu bazında dağılımı
Banka’nın 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla verilen kredilerin tamamı standart nitelikli
kredilerden oluşmaktadır.
5. Banka’nın müşteri derecelendirmesine ilişkin olarak kredilerinin dağılımı
Banka’nın kredi derecelendirme politikası bulunmamaktadır.
6. Nakdi kredilerin teminatlarına ilişkin bilgiler
Banka’nın standart nitelikteki kredileri karşılığında elinde bulundurduğu teminatların tahmini gerçeğe uygun
değerleri aşağıdaki gibidir. Banka’nın yakın izleme ve takipteki nakdi kredisi bulunmamaktadır.
Nakit krediler
Standart krediler
Nakit
İpotek
Menkul kıymet
Müşteri Çek ve Senet Karşılığı
Diğer
Teminatsız
Toplam
Cari Dönem
Önceki Dönem
44
68,911
68,955
137,141
137,141
7. Gayrinakdi kredilerin teminatlarına ilişkin bilgiler
Gayrinakdi krediler için Banka’nın elinde bulundurduğu teminatların tahmini gerçeğe uygun değerleri
aşağıdaki gibidir:
Gayrinakdi krediler
Teminatlı Krediler
Nakit
İpotek
Menkul Kıymet
Müşteri Çek ve Senet Karşılığı
Diğer
Teminatsız Krediler
Teminatlı Krediler
Nakit
Toplam
Cari Dönem
Önceki Dönem
247,654
247,654
236,798
236,798
III. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar
Banka piyasa riskini “Standart Metot” yöntemi ile aylık bazda hesaplanmaktadır.
Piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle Yönetim Kurulu risk yönetimi stratejileri ve politikalarını tanımlamış
ve bu stratejilerin uygulamalarının dönemsel olarak takip edilmesini sağlamıştır. Yönetim Kurulu taşıdığı
temel riskleri göz önünde bulundurarak bu risklere ilişkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri
gerektikçe revize etmektedir. Banka Yönetim Kurulu, risk yönetimi grubunun, Banka'nın maruz kaldığı çeşitli
riskleri tespit, ölçme, kontrol etme ve yönetme hususlarında gerekli tedbirleri almalarını sağlamıştır.
Banka’da, bilanço yönetimine ilişkin olarak günlük stres testleri ve ana ortak Deutsche Bank AG tarafından
riske maruz değer analizleri yapılmaktadır.
Banka’da, tüm piyasa riski taşıyan pozisyonlar Hazine’ye aktarılır. Bu aktarım yapılırken her aktif ve pasif için o
ürünün yapısına en uygun vadedeki piyasa fiyatları kullanılır. Transfer oranlarına referans oluşturması için
günlük piyasa faiz eğrileri Hazine tarafından hazırlanır.
63
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Genel piyasa riski ve spesifik risklere karşı bulundurulması gereken sermaye, “Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’in hükümleri çerçevesinde standart metot
kullanılarak hesaplanmakta ve aylık olarak raporlanmaktadır.
a) Piyasa riskine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
7,723
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
3,611
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü Standart Metot
(VII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye
Yükümlülüğü
(VIII) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI)
11,334
(IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII)
141,675
4,037
1,040
-
5,077
63,463
b) Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu
Faiz Oranı Riski
Hisse Senedi Riski
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam
Sermaye Yükümlülüğü
Toplam Riske Maruz Değer
Ortalama
Cari Dönem
En Yüksek
En Düşük
Önceki Dönem
Ortalama En Yüksek
9,681
1,494
-
17,042
457
-
7,131
1,005
-
9,510
1,572
-
16,716
2,809
-
4,037
1,040
-
11,175
139,687
17,499
218,738
8,136
101,700
11,082
138,525
19,525
244,063
5,077
63,463
En Düşük
IV. Operasyonel riske ilişkin açıklamalar
Operasyonel riske esas tutar, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin
Yönetmelik’in 14’üncü maddesi uyarınca temel gösterge yöntemine göre hesaplanmıştır.
Yıllık brüt gelir, faiz gelirleri ile faiz dışı gelirlerin net tutarlarının toplamından satılmaya hazır ve vadeye kadar
elde tutulacak menkul kıymetler hesaplarında izlenen menkul değerlerin satışından kaynaklanan kâr / zarar ile
olağanüstü gelirler ve sigortadan tazmin edilen tutarlar düşülerek hesaplanmaktadır.
I. Net Faiz Giderleri
II. Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
III. Temettü Gelirleri
IV. Ticari Kâr / Zarar (Net)
V. Diğer Faaliyet Gelirleri
VI. SHMD ve VKET Satış Kârı / Zararı
VII. Olağanüstü Gelirler (İşt. ve B. O. Hisseleri ile G. Menkul Satış
Kazançları Dahil)
VIII. Sigortadan Tazmin Edilen Tutarlar
IX. Brüt Gelir (I+II+III+IV+V-VI-VII-VIII)
X. Sermaye Yükümlülüğü (IX x %15)
XI. Op. Risk Sermaye Yük. Ortalaması
XII. Operasyonel Riske Esas Tutar (XI x 12,5)
64
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
18,938
22,194
60,011
4,425
-
(30,552)
13,716
146,827
4,034
-
(75,138)
4,130
144,641
17,398
-
105,568
15,835
16,531
206,640
134,025
20,104
91,031
13,655
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
V. Kur riskine ilişkin açıklamalar
Banka, döviz bilançosunun yönetiminde kamu otoritelerince belirlenen bütün düzenlemelere uyumda
maksimum hassasiyeti göstererek, Banka’nın likidite ve kârlılık politikasına en uygun metotları
uygulamaktadır.
Kur riskine ilişkin pozisyon limiti, yabancı para net genel pozisyon standart oranı paralelinde belirlenmektedir.
Banka, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, 295,839 TL bilanço açık pozisyonundan ve 340,830 TL bilanço dışı kapalı
pozisyondan oluşmak üzere 44,991 TL net yabancı para kapalı pozisyonu taşımaktadır.
Banka’nın maruz kaldığı kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullanılan “standart metot”
kullanılmaktadır.
Banka’nın bilanço tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları
TL olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir:
25.12.2009 28.12.2009 29.12.2009 30.12.2009 31.12.2009
ABD Doları
İsviçre Frangı
İngiliz Sterlini
Japon Yeni
Avro
1.5070
1.4530
2.4097
1.6474
2.1680
1.5052
1.4508
2.4018
1.6471
2.1702
1.5065
1.4528
2.4068
1.6433
2.1686
1.5026
1.4557
2.4067
1.6360
2.1680
1.5057
1.4492
2.3892
1.6302
2.1603
Banka’nın belli başlı cari döviz alış kurlarının finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit
aritmetik ortalama değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
ABD Doları
İsviçre Frangı
İngiliz Sterlini
Japon Yeni
Avro
1.4995
1.4573
2.4362
1.6708
2.1942
Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler
Avro
Cari Dönem
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
Bankalar
476
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler ve Alacaklar (**)
34,983
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
35,609
Toplam Varlıklar
71,068
ABD Doları
Yen
Diğer YP
Toplam
14,585
28,113
-
217
14,585
28,806
30,059
1,372
74,129
-
966
1,183
65,042
37,947
146,380
65
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Avro
ABD Doları
Yen
Diğer YP
Toplam
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Para Piyasalarına Borçlar
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
864
123,976
5,508
130,348
277,955
31,689
917
310,561
-
1,310
1,310
278,819
155,665
7,735
442,219
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (*)
(59,280)
87,484
92,962
(5,478)
132,561
(236,432)
253,346
728,666
(475,320)
93,667
-
(127) (295,839)
- 340,830
- 821,628
- (480,798)
- 226,228
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Nazım Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacak
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler (*)
68,231
158,883
(90,652)
99,602
156,591
(56,989)
137,271
85,933
48,465
37,468
(49,645)
149,789
(199,434)
93,425
-
151 154,315
877 208,225
(726) (53,910)
49,957
- 306,380
- (256,423)
43 230,739
(*) Net bilanço dışı pozisyona etkisi bulunmamaktadır.
(**) Krediler bakiyesi 43,430 TL tutarında dövize endeksli kredi içermektedir.
Kur riskine duyarlılık analizi
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla Banka’nın sahip olduğu döviz pozisyonunun, TL’nin yabancı
paralar karşısında %10 değer kaybettiği ve diğer tüm değişkenler sabit olduğu varsayıldığında, Banka’nın
maruz kalacağı kur riskinin vergi etkisi dikkate alınmadan Banka’nın net kâr ve özkaynağında yaratacağı
değişimler aşağıda belirtilmiştir.
Cari Dönem
Önceki Dönem
Gelir Tablosu Özkaynak (*) Gelir Tablosu
Özkaynak (*)
ABD Doları
Avro
Diğer para birimleri
1,692
2,820
(13)
1,692
2,820
(13)
(1,218)
895
(73)
(1,218)
895
(73)
Toplam, net
4,499
4,499
(396)
(396)
(*) Özkaynak etkisi gelir tablosu etkilerini de içermektedir.
VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı aylık Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında
piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla değerlendirilmektedir.
Banka’nın maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot kullanılmakta, ana ortak Deutsche
Bank AG’nin riske maruz değer (RMD) risk ölçüm yöntemleri için veri temin edilmekte ve duyarlılık analizleri
yapılmaktadır.
66
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık, RMD hesaplamaları
kapsamında yapılan ölçümler ise günlük bazda yerine getirilmektedir.
Günlük bazda yapılan duyarlılık analizi hesaplamaları sırasında, Banka’nın portföyünde yer alan YP ve TL
cinsinden alım satım amaçlı ve satılmaya hazır menkul kıymetlerin faiz oranı riski ölçülmektedir.
1. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1 - 3 Ay 3 - 12 Ay
1 - 5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
-
12,760
2,164
27,340
69,273
4,773
- 166,970
- 186,667
1,108,646
469,085
68,955
166,970
1,910,269
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bnk.
14,580
Bankalar
67,109
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 74,785
Para Piyasalarından Alacaklar
469,085
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler ve Alacaklar
10,146
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırım.
Diğer Varlıklar (*)
Toplam Varlıklar
635,705
-
-
-
250,297
35,599
285,896
489,030
23,210
512,240
289,761
289,761
Cari Dönem Sonu
1 - 3 Ay 3 - 12 Ay
1 - 5 Yıl
1 Aya Kadar
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
333,647
Diğer Mevduat
110,630
Para Piyasalarına Borçlar
22,341
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar 865,264
Diğer Yükümlülükler (**)
Toplam Yükümlülükler
1,331,882
41,989
41,989
-
-
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(696,177)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
1,162,652
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon (1,160,777)
Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık
1,875
Toplam Faize Duyarlı Açık
(694,302)
243,907
5,348
(38,612)
(33,264)
210,643
512,240
3,181
(3,364)
(183)
512,057
289,761
289,761
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
82,989
2,958
- 450,451
- 536,398
333,647
235,608
22,341
2,958
865,264
450,451
1,910,269
- 1,045,908
- (349,731) (1,045,908)
- 1,171,181
- (1,202,753)
(31,572)
- (349,731)
(31,572)
(*) 4,769 TL tutarındaki maddi duran varlık ve 114,085 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıkları
içermektedir.
(**) 412,296 TL özkaynaklar bakiyesini içermektedir.
67
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar 1 - 3 Ay 3 - 12 Ay 1 - 5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Faizsiz
Toplam
-
14,759
1,762
33,190
54,693
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bnk.
18,431
Bankalar
52,931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
50,021
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Krediler ve Alacaklar
40,654
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar
Diğer Varlıklar *
Toplam Varlıklar
162,037
-
-
-
457
32,484
32,941
83,267
64,003
147,270
162,136
162,136
3
5,755
- 156,959
3 179,235
251,618
50,021
137,141
156,959
683,622
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Diğer Yükümlülükler **
Toplam Yükümlülükler
60,945
119,320
33,287
213,552
52,500
52,500
-
-
44,564
1,842
- 371,164
- 417,570
60,945
216,384
33,287
1,842
371,164
683,622
Bilançodaki Uzun Pozisyon
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(51,515)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 395,232
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon (394,245)
Bilanço Dışı Faize Duyarlı Açık
987
Toplam Faize Duyarlı Açık
(50,528)
(19,559)
25,016
(27,367)
(2,351)
(21,910)
147,270
20,829
(21,257)
(428)
146,842
162,136
1,606
(1,683)
(77)
162,059
3
- (238,335)
3 (238,335)
309,409
(309,409)
442,683
(444,552)
(1,869)
(1,869)
(*) 7,950 TL tutarındaki maddi duran varlıklar ve 128,485 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar
bakiyesini içermektedir.
(**) 336,428 TL özkaynaklar bakiyesini içermektedir.
2. Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları
Cari Dönem Sonu
68
Avro %
ABD Doları %
Yen %
TL %
CHF %
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Krediler ve Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
-
0.12
-
5.20
6.50
-
3.71
-
1.64
-
-
9.94
6.50
11.23
-
-
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Para Piyasalarına Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
0.35
0.12
-
0.32
0.21
-
-
3.49
6.23
6.50
5.50
-
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Önceki Dönem Sonu
Avro %
ABD Doları %
Yen %
TL %
CHF %
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve
T.C. Merkez Bankası
Bankalar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Krediler ve Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerler
-
0.15
0.06
-
12.00
-
-
5.19
-
5.43
-
-
13.90
15.00
14.78
-
-
Yükümlülükler
Bankalararası Mevduat
Diğer Mevduat
Para Piyasalarından Borçlar
Muhtelif Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
1.30
-
0.06
1.62
-
-
6.75
14.41
15.00
-
-
3. Banka’nın, cari dönemde karşılaştığı faiz oranı riski dolayısıyla alınan önlemler ve bunun gelecek dönemde
net gelir ve özkaynaklarda beklenen etkileri
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla faizlerde 100 baz puanlık artış veya azalışın Banka’nın sahip
olduğu rayiç değerleri ile değerlemeye tabi olarak sınıflanan varlık ve yükümlülükleri dolayısıyla maruz kaldığı
etki aşağıda gösterilmiştir.
Cari Dönem
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Değişken faizli finansal varlıklar
Değişken faizli finansal yükümlülükler
Toplam, net
Önceki Dönem
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Değişken faizli finansal varlıklar
Değişken faizli finansal yükümlülükler
Toplam, net
Gelir Tablosu
100 bp Artış 100 bp Azalış
(5,851)
(5,851)
5,851
5,851
Gelir Tablosu
100 bp Artış 100 bp Azalış
(3,626)
(3,626)
3,626
3,626
Özkaynak (*)
100 bp Artış 100 bp Azalış
(5,851)
(5,851)
5,851
5,851
Özkaynak (*)
100 bp Artış 100 bp Azalış
(3,626)
(3,626)
3,626
3,626
(*) Özkaynak etkisi, faiz oranındaki 100 baz puan (bp) artış ve azalışta meydana gelen gelir tablosu etkisini de
içermektedir.
69
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
VII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar
1. Banka’nın mevcut likidite riskinin kaynağı ve alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı, banka yönetim
kurulunun acil likidite ihtiyacının karşılanabilmesi ve vadesi gelmiş borçların ödenebilmesi için
kullanılabilecek fon kaynaklarına getirdiği sınırlamalar
Likidite riski, (1) ilgili zaman dilimlerinde beklenen nakit akışı, (2) piyasadan borçlanma kapasite ve imkanları
ile (3) bilançodaki aktiflerin kredi kalitesi gibi temel faktörler dikkate alınarak yönetilmektedir.
Likiditeyle ilgili yasal düzenlemelerin gerektirdiği sınırlamalara uyumun yanı sıra, nakit akım raporlarından
ilgili zaman dilimine düşen nakit çıkışının Banka’nın borç bulabilme olanaklarının içerisinde kalmasına dikkat
edilmektedir.
2. Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumu varsa mevcut uyumsuzluğun kârlılık
üzerindeki muhtemel etkisi
Banka’nın varlık ve yükümlülükleri pozitif faiz getirisi taşımaktadır. Varlıklar ve yükümlülükler ortalama 1 ay
içinde yeniden fiyatlanmaktadır. Dolayısıyla Banka sınırlı miktarda faiz oranı riski taşımaktadır.
3. Banka’nın kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karşılandığı iç ve dış kaynaklar, kullanılmayan önemli
likidite kaynakları
Banka likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanmasını
gözetmekte, piyasa dalgalanmaları neticesinde ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde
sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza etmektedir.
BDDK’nın 1 Kasım 2006’da bankaların likidite yeterliliğinin ölçülmesine dair yayınladığı yönetmelik uyarınca 1
Ocak 2007 tarihinden itibaren bankaların haftalık ve aylık bazda yapacakları hesaplamalarda likidite oranın
yabancı para aktif / pasiflerde basit aritmetik ortalama ile yapılan hesaplamalarda %80, toplam aktif /
pasiflerde %100 olmasını gerektirmektedir. 2009 yılı içerisinde gerçekleşen likidite rasyoları aşağıdaki gibidir:
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
YP
YP + TP
Ortalama (%)
En Yüksek (%)
En Düşük (%)
104.44
128.05
84.06
117.34
138.40
109.16
İkinci Vade Dilimi (Aylık)
YP
YP + TP
103.65
132.94
88.16
118.07
133.64
109.15
4. Banka’nın nakit akışlarının miktar ve kaynaklarının değerlendirilmesi
Yukarıdaki maddelerde de açıklandığı üzere Banka nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak
düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna ve nakit girişine sahiptir.
70
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Sözleşmeye dayalı türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vade dağılımı:
Cari Dönem
Brüt
Defter Değeri Nominal Çıkış Vadesiz
Bankalar Mevduatı
333,647
Diğer Mevduat
235,608
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağlanan Fonlar
865,264
Para Piyasalarına Borçlar
22,341
İhraç Edilen Menkul Değerler
Finansal Kiralama Borçları
984
1,457,844
Türev finansal yükümlülükler
Alım satım amaçlı türev alım
işlemleri
(4,773)
Alım satım amaçlı türev satım
işlemleri
2,594
(2,179)
Toplam
Önceki Dönem
1,455,665
54,828
82,990
278,819
110,630
41,992
-
-
-
865,264
865,264
22,341
22,341
1,050
68
1,457,914 137,818 1,277,122
129
42,121
539
539
314
314
-
(1,171,181)
- (1,162,659)
(5,798)
(2,724)
-
-
1,202,753
31,572
- 1,194,202
31,543
5,638
(160)
2,913
189
-
-
1,489,486 137,818 1,308,665
41,961
728
314
-
Brüt
Defter Değeri Nominal Çıkış Vadesiz
Bankalar Mevduatı
60,945
Diğer Mevduat
216,384
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağlanan Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
33,287
İhraç Edilen Menkul Değerler
Finansal Kiralama Borçları
1,704
312,320
Türev finansal yükümlülükler
Alım satım amaçlı türev alım
işlemleri
(5,755)
Alım satım amaçlı türev satım
işlemleri
6,260
505
Toplam
333,647
235,612
312,825
1 Aya
5 Yıl ve
Kadar 1 - 3 Ay 3 - 12 Ay 1 - 5 Yıl
Üzeri
60,945
216,654
1 Aya
5 Yıl ve
Kadar 1 - 3 Ay 3 - 12 Ay 1 - 5 yıl
Üzeri
55,652
44,564
5,293
119,507
52,583
-
-
-
33,287
1,877
312,763 100,216
33,287
69
158,156
206
52,789
615
615
987
987
-
(395,231) (27,023) (20,429)
-
-
(442,683)
-
444,552
1,869
-
394,245
(986)
29,334
2,311
20,973
544
-
-
314,632 100,216
157,170
55,100
1,159
987
-
Yukarıdaki tablo, Banka’nın finansal yükümlülüklerinin muhtemel en yakın sözleşme vadesine göre ıskonto
edilmemiş nakit çıkışlarını göstermektedir.
71
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
Cari Dönem
5 Yıl ve
Vadesiz 1 Aya Kadar 1 - 3 Ay 3 - 12 Ay 1 - 5 Yıl Üzeri Dağıtılamayan
Varlıklar
Nakit Değ. (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan
Çekler) ve TCMB
12,760
Bankalar
2,164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Menkul
Değerler
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
Krediler ve Alacaklar
Vadeye Kadar Elde Tutul. Yatırımlar
Diğer Varlıklar (*)
Toplam Varlıklar
14,924
14,580
67,109
-
-
-
Toplam
-
-
27,340
69,273
79,429 281,889 518,834 228,494
469,085
10,146 35,599
23,210
640,349 317,488 542,044 228,494
-
- 1,108,646
469,085
68,955
166,970
166,970
166,970 1,910,269
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
54,828
Diğer Mevduat
82,989
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
2,958
Diğer Yükümlülükler (**)
14
Toplam Yükümlülükler
140,789
278,819
110,630
865,264
22,341
37,132
1,314,186
298
298
-
Likidite (Açığı) / Fazlası
(125,865)
(673,837) 275,352 541,480 228,196
-
333,647
235,608
865,264
22,341
2,958
412,296
450,451
412,296 1,910,269
(245,326)
-
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
Likidite (Açığı) / Fazlası
16,521
102,075
(85,554)
166,042 33,158 148,654 162,285
184,461 58,336
1,410
912
(18,419) (25,178) 147,244 161,373
3
3
156,959
336,428
(179,469)
41,989
147
42,136
564
564
683,622
683,622
-
(*) 4,769 TL tutarındaki maddi duran varlıklar ve 114,085 TL tutarındaki kısmı maddi olmayan duran varlık
bakiyesini içermektedir.
(**) 412,296 TL özkaynaklar bakiyesini içermektedir.
VIII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar
Aşağıda sunulan tablo, Banka’nın mali tablolarında gerçeğe uygun değeri ile gösterilmeyen finansal varlık ve
borçların defter değeri ile gerçeğe uygun değerini göstermektedir. Aşağıda gösterilen finansal varlık ve
yükümlülüklerin, kısa vadeli olmaları nedeniyle defter değerlerlerinin gerçeğe uygun değerine yaklaştığı kabul
edilmiştir.
72
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Cari Dönem
Gerçeğe
Defter Değeri
Uygun Değer
Finansal Varlıklar
Para Piyasalarından Alacaklar
Bankalar (Nakit değerler ve Merkez Bankası dahil)
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Krediler ve Alacaklar
Finansal Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
Diğer Mevduat
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
(Alınan krediler dahil)
İhraç Edilen Menkul Değerler
Muhtelif Borçlar
Önceki Dönem
Gerçeğe
Defter Değeri Uygun Değer
634,653
469,085
96,613
68,955
634,653
469,085
96,613
68,955
275,045
50,021
87,883
137,141
275,045
50,021
87,883
137,141
1,459,818
333,647
235,608
1,459,818
333,647
235,608
312,458
60,945
216,384
312,458
60,945
216,384
887,605
2,958
887,605
2,958
33,287
1,842
33,287
1,842
Yukarıdaki tabloda defter değerleri ilgili kalemlerin maliyet bedeli artı etkin faiz oranı yöntemi ile hesaplanan
faiz reeskontları ile gösterilmiştir.
Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması
Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme yöntemleri verilmiştir.
Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır:
Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;
Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan
(fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler;
Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
31 Aralık 2009
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Toplam
Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan
finansal varlıklar
1,103,873
1,103,873
4,773
4,773
-
1,108,646
1,108,646
-
2,594
2,594
-
2,594
2,594
1,103,873
2,179
-
1,106,052
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Toplam
245,863
245,863
5,755
5,755
-
251,618
251,618
-
6,260
6,260
-
6,260
6,260
245,863
(505)
-
245,358
Alım satım amaçlı türev finansal borçlar
31 Aralık 2008
Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan
finansal varlıklar
Alım satım amaçlı türev finansal borçlar
73
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemlere ve inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar
1. Banka’nın başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, yönetim ve danışmanlık hizmetleri
Banka, başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
2. İnanca dayalı işlem sözleşmeleri kapsamında diğer finansal kurumlarla yapılan işlemlerin, bu Banka’nın
mali durumunu önemli ölçüde etkilemesi olasılığının bulunup bulunmadığı
Banka tarafından inanca dayalı işlem yapılmamaktadır.
X. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla ve aynı tarihlerde sona eren hesap dönemime ait faaliyet
bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Banka'nın
Kurumsal
Toplam
Cari Dönem
Bankacılık
Hazine
Diğer Dağıtılamayan Faaliyeti
Faaliyet Geliri
Net Faaliyet Kârı / (Zararı)
Bölüm Varlıkları
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
Önceki Dönem
Faaliyet Geliri
Net Faaliyet Kârı / (Zararı)
Bölüm Varlıkları
Bölüm Yükümlülükleri
Özkaynaklar
8,904
(25,091)
56,600
332,863
-
149,713
135,515
1,704,717
1,165,110
-
55,037
23,933
148,952
-
213,654
134,357
- 1,910,269
- 1,497,973
412,296
412,296
Banka'nın
Toplam
Dağıtılamayan Faaliyeti
Kurumsal
Bankacılık
Hazine
Diğer
7,612
(31,026)
164,074
282,461
-
34,950
28,330
412,951
64,733
-
63,006
45,513
106,597
-
336,428
105,568
42,817
683,622
347,194
336,428
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I. Bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
1.a Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler
Cari Dönem
TP
YP
Kasa / Efektif
TCMB
Diğer
Toplam
74
12,755
12,755
14,585
14,585
Önceki Dönem
TP
YP
14,759
14,759
18,431
18,431
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
1.b T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
TP
YP
Önceki Dönem
TP
YP
Vadesiz Serbest Tutar
Vadeli Serbest Tutar
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
(Zorunlu Karşılık)
12,755
-
5
-
14,759
-
-
-
14,580
-
18,431
Toplam
12,755
14,585
14,759
18,431
1.c Zorunlu Karşılıklara İlişkin Açıklamalar
Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar TCMB’nin 2005/1 Sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre
Türk parası yükümlülükleri için Türk Lirası cinsinden %5 oranında, yabancı para yükümlülükleri için ABD
Doları ve/veya Avro döviz cinslerinden olmak üzere %9 oranında TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis
etmektedirler. TCMB, zorunlu karşılık tutarları üzerinden kendi belirlediği oranlara göre üçer aylık dönemler
itibarıyla faiz ödemesi yapmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla söz konusu faiz oranları TL için %5.20 olup,
ABD Doları ve Avro için faiz verilmemektedir (31 Aralık 2008: TL %12.00, YP zorunlu karşılıklara faiz
işletilmemektedir).
2.a Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklar
2.a.1 Teminata verilen / bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin
bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Hisse Senetleri
Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler
Diğer
Toplam
736,696
736,696
-
194,776
194,776
-
2.a.2 Repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklar
Cari Dönem
TP
YP
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Diğer Borçlanma Senetleri
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Diğer
Toplam
24,291
24,291
-
Önceki Dönem
TP
YP
36,212
36,212
-
2.b Alım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu
Cari Dönem
TP
YP
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
-
2,625
2,148
4,773
Önceki Dönem
TP
YP
-
4,231
1,524
5,755
75
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
3.a Bankalara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
TP
YP
Bankalar
Yurt İçi
Yurt Dışı
Yurt Dışı Merkez ve Şubeler
Toplam
40,467
40,467
129
28,677
28,806
Önceki Dönem
TP
YP
148
148
177
54,368
54,545
3.b Yurt dışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler
Serbest Tutar
Cari Dönem Önceki Dönem
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
607
28,047
23
28,677
769
53,498
101
54,368
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem Önceki Dönem
-
-
* AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri.
4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
5. Kredilere ve diğer alacaklara ilişkin açıklamalar
5.a Banka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
Toplam
76
44
137
181
154,219
154,219
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
3
166
169
110,016
110,016
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
5.b Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan
krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler
Nakti Krediler
Standart Nitelikli Krediler ve
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Yeniden
Yeniden
Yapılandırılan
Yapılandırılan
ya da Yeni Bir
ya da Yeni Bir
Krediler ve
İtfa Planına
Krediler ve
İtfa Planına
Diğer Alacaklar Bağlananlar
Diğer Alacaklar Bağlananlar
İhtisas Dışı Krediler
Iskonto ve İştira Senetleri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Yurt Dışı Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Kıymetli Maden Kredisi
Diğer
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
68,955
13,978
7,634
174
47,169
68,955
-
-
-
5.c Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı
Standart Nitelikli Krediler ve
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Yeniden
Yeniden
Yapılandırılan
Yapılandırılan
ya da Yeni Bir
ya da Yeni Bir
Krediler ve
İtfa Planına
Krediler ve
İtfa Planına
Diğer Alacaklar Bağlananlar
Diğer Alacaklar Bağlananlar
Kısa Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
İhtisas Dışı Krediler
İhtisas Kredileri
Diğer Alacaklar
Toplam
68,955
68,955
68,955
-
-
-
5.d Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, Banka’nın tüketici kredisi, bireysel kredi kartları ve personel kredi kartları
bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur). 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 137 TL tutarında personel kredisi
bulunmaktadır (31 Aralık 2008: 166 TL).
5.e Taksitli ticari kredileri ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartları bulunmamaktadır (31 Aralık 2008:
Yoktur).
77
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
5.f Kredilerin kullanıcılarına göre dağılımı
Cari Dönem
Önceki Dönem
68,955
68,955
137,141
137,141
Cari Dönem
Önceki Dönem
55,090
13,865
68,955
134,998
2,143
137,141
Kamu
Özel
Toplam
5.g Yurt içi ve yurt dışı kredilerin dağılımı
Yurt İçi Krediler
Yurt Dışı Krediler
Toplam
5.h Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler
Bulunmamaktadır.
5.ı Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılık bulunmamaktadır (31 Aralık 2008:
Yoktur).
5.i Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net)
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla donuk alacak bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
5.j Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla zarar niteliğinde kredi ve diğer alacak bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
5.k Aktiften silme politikasına ilişkin açıklamalar
Zarar niteliğine dönüşen krediler prensip olarak aciz vesikasına veya rehin açığı belgesine bağlanarak
Banka’nın aktiflerinden terkin edilmekte ancak Banka’nın alacağının, anılan belgelerin istihsali için maruz
kalınacak masraf ve giderlere nazaran önemsiz tutarlarda olması halinde yönetim kurulu kararı ile aktiften
terkin işlemi gerçekleştirilmektedir.
6. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler (Net)
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak menkul değer bulunmamaktadır (31 Aralık 2008:
Yoktur).
7. İştiraklere ilişkin bilgiler (Net)
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla iştirak bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net)
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla bağlı ortaklık bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
9. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla birlikte kontrol edilen ortaklık bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
78
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
10. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (Net)
Banka’nın 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla kiralama işlemlerinden alacakları bulunmamaktadır (31 Aralık 2008:
Yoktur).
11. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın riskten korunma amaçlı türev finansal araçları bulunmamaktadır (31
Aralık 2008: Yoktur).
12. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Gayrimenkul
Finansal
Kiralama ile
Edinilen MDV
Araçlar
Diğer MDV
Toplam
Önceki Dönem Sonu:
Maliyet
Birikmiş Amortismanlar
Net Defter Değeri
-
2,260
(642)
1,618
10
10
8,474
(2,152)
6,322
10,744
(2,794)
7,950
Cari Dönem Sonu:
Dönem Başı Net Defter Değeri
İktisap Edilenler
Elden Çıkarılanlar Net
Değer Düşüşü
Amortisman Bedeli
Yurt Dışı İşt. Kayn. Net Kur Farkları (-)
Kapanış Net Defter Değeri
-
1,618
(8)
(631)
979
10
10
6,322
215
(2,112)
(645)
3,780
7,950
215
(2,120)
(1,276)
4,769
12.a Münferit bir varlık için cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş herhangi bir değer azalışı
bulunmamaktadır.
12.b Cari dönemde kaydedilmiş veya iptal edilmiş olan ve her biri veya bazıları finansal tabloların bütünü
açısından önemli olmamakla birlikte toplamı finansal tabloların bütünü açısından önemli olan değer
düşüklüğü bulunmamaktadır.
13. Her maddi olmayan duran varlık türü için ayrıca belirtilmek suretiyle açıklanması gereken bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın 114,085 TL tutarında maddi olmayan duran varlıkları bulunmaktadır.
Banka, 11 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye’de yerleşik bir bankanın müşterilerine verdiği saklama hizmetleri
faaliyetlerini satın almıştır ve işlem 2 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Satın almaya ilişkin ödenen
tutar 150,976 TL olup, bu maddi olmayan duran varlığa ilişin birikmiş amortisman tutarı ise 37,764 TL’dir.
13.a Dönem başı ve dönem sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman tutarları
Cari Dönem
Birikmiş
Brüt Defter
Amortisman
Değeri
Tutarı
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
153,738
39,653
Önceki Dönem
Brikmiş
Brüt Defter
Amortisman
Değeri
Tutarı
151,159
22,674
79
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
13.b Dönem başı ve dönem sonu arasında aşağıda belirtilen bilgileri içeren hareket tablosu
Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı
Bünyede Dahili Olarak Oluşturulan Tutarlar
Birleşme, Devir ve İktisaplardan Kaynaklanan İlaveler
Kullanım Dışı Bırakılanlar ve Satışlar (-)
Değer Artışı veya Düşüşü Nedeniyle Değerleme Fonuna Kaydedilen Tutarlar
Gelir Tablosuna Kaydedilmiş Olan Değer Azalışları
Gelir Tablosundan İptal Edilen Değer Azalışları
Amortisman Gideri (-)
Yurt Dışı İştiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farkları
Defter Değerinde Meydana Gelen Diğer Değişiklikler
Dönem Sonu
128,485
2,579
16,979
114,085
143,595
15,110
128,485
14. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır (31 Aralık 2008:
Yoktur).
15. Vergi varlığına ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, ödenecek kurumlar vergisi mahsup edildikten sonra kalan 531 TL tutarındaki
peşin ödenen vergi, cari vergi varlığı olarak yansıtılmıştır (31 Aralık 2008: Yoktur).
15.a İndirilebilir geçici farklar, mali zarar ve vergi indirim ve istisnalar itibarıyla, bilançoya yansıtılan
ertelenmiş vergi aktifi
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ilgili düzenlemeler kapsamında indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanan
ertelenmiş vergi aktifi bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
15.b Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış
indirilebilir geçici farklar
Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir
geçici fark bulunmamaktadır.
15.c Değer düşüş karşılıkları
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergiler için ayrılan değer düşüş karşılığı bulunmamaktadır (31 Aralık
2008: Yoktur).
16. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlerine ilişkin duran
varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
80
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
17. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler
17.a Peşin ödenen gider, vergi ve benzeri işlemlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Gelir reeskontları (*)
Peşin ödenmiş giderler
Diğer
Toplam
39,886
241
7,458
47,585
13,914
465
6,145
20,524
(*) Gelir reeskontlarının büyük bir bölümünü aracılık edilen hizmet gelir tahakkuklarından oluşmaktadır.
17.b Bilançonun diğer aktifler kaleminin, en az %20’sini oluşturan alt hesaplarının isim ve tutarları yukarıdaki
tabloda belirtilmiştir.
II. Bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler
1a.1 Cari Dönem:
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurt İçinde Yer. K.
Yurt Dışında Yer. K.
Resmi Kur Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalararası Mevduat
T.C. Merkez Bankası
Yurt İçi Bankalar
Yurt Dışı Bankalar
Özel Finans K.
Diğer
Toplam
Vadesiz
7 Gün
İhbarlı
58,715
58,635
80
16,807
7,468
54,828
54,828
137,818
-
Vadesiz
7 Gün
İhbarlı
37,621
37,618
3
3,746
3,199
55,651
55,651
100,217
-
1 Aya
6 Ay - 1 Yıl ve
Kadar 1 - 3 Ay 3 - 6 Ay 1 yıl
Üstü Toplam
54,961
54,961
55,668
278,819
278,819
389,448
41,989
41,989
41,989
-
-
-
155,665
155,585
80
72,475
7,468
333,647
278,819
54,828
569,255
1.a.2 Önceki Dönem:
Tasarruf Mevduatı
Döviz Tevdiat Hesabı
Yurt İçinde Yer. K.
Yurt Dışında Yer. K.
Resmi Kur Mevduatı
Tic. Kur. Mevduatı
Diğ. Kur. Mevduatı
Kıymetli Maden DH
Bankalararası Mevduat
T.C. Merkez Bankası
Yurt İçi Bankalar
Yurt Dışı Bankalar
Özel Finans K.
Diğer
Toplam
1 Aya
6 Ay - 1 Yıl ve
Kadar 1 - 3 Ay 3 - 6 Ay 1 Yıl
Üstü Toplam
103,958
103,958
15,360
5,294
5,294
124,612
52,500
52,500
52,500
-
-
- 194,079
- 194,076
3
- 19,106
3,199
- 60,945
5,294
- 55,651
- 277,329
81
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
1.b.1 Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin
bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan
tasarruf mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
1.b.2 Merkezi yurt dışında bulunan Banka’nın Türkiye’deki şubesinde bulunan tasarruf mevduatına ilişkin
bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla tasarruf mevduatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
1.b.3 Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
2. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler
2.a Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu
Cari Dönem
Vadeli İşlemler
Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Toplam
TP
YP
-
2,029
565
2,594
Önceki Dönem
TP
YP
-
5,511
749
6,260
3.a Alınan krediler
Cari Dönem
T.C. Merkez Bankası Kredileri
Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan
Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
Toplam
TP
YP
865,264
865,264
-
Önceki Dönem
TP
YP
-
-
3.b Alınan kredilerin vade ayırımına göre gösterilmesi
Cari Dönem
Kısa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
Toplam
TP
YP
865,264
865,264
-
Önceki Dönem
TP
YP
-
-
3.c Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar
Banka normal bankacılık faaliyetleri kapsamında aktiflerini mevduat, alınan krediler ve para piyasası işlemleri
ile fonlamaktadır.
4. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu
aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu
aşmamaktadır.
82
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net)
5.a Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin Banka’ya getirdiği yeni yükümlülüklere ilişkin detaylı
açıklama
Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik bulunmamaktadır.
5.b Finansal kiralama işlemlerinden doğan borçlara ilişkin açıklamalar
Cari Dönem
1 Yıldan Az
1-4 Yıl Arası
4 Yıldan Fazla
Toplam
Brüt
Net
736
314
1,050
685
299
984
Önceki Dönem
Brüt
Net
891
986
1,877
809
895
1,704
5.c Faaliyet kiralamasına ilişkin açıklamalar
Banka’nın faaliyet kiralaması işlemleri arasında ofis kiralama, taşıt kiralama ve fotokopi makineleri kiralama
bulunmaktadır.
5.d Satış ve geri kiralama işlemlerinde kiracı ve kiralayanın, sözleşme koşullarını ve sözleşmenin özellikli
maddelerine ilişkin açıklama
Cari dönemde gerçekleşen satış ve geri kiralama işlemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
6. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın riskten korunma amaçlı türev finansal borçları bulunmamaktadır (31
Aralık 2008: Yoktur).
7. Karşılıklara ve sermaye benzeri kredilere ilişkin açıklamalar
7.a Genel karşılıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
2,547
659
1,888
1,759
1,439
320
7.b Dövize endeksli krediler kur farkı karşılıklarına ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Dövize Endeksli Krediler Kur Farkı Karşılıkları (*)
882
106
(*) Kullandırılan dövize endeksli krediler için 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hesaplanan 882 TL tutarındaki kur
farkı, krediler hesabından net edilerek finansal tablolara yansıtılmıştır (31 Aralık 2008: 106 TL).
7.c Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi kredisi
bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
83
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
7.d Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler
7.d.1 Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılığı bulunmamaktadır (31
Aralık 2008: Yoktur).
7.d.2 Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10’unu aşması halinde aşıma sebep olan kalemler ve tutarları
Cari Dönem
Personel Prim Karşılığı
Diğer (*)
Toplam
TP
YP
8,939
1,858
10,797
1,671
5,080
6,751
Önceki Dönem
TP
YP
3,344
965
4,309
1,109
6,020
7,129
(*) 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Diğer YP kaleminin 4,612 TL’sini Deutsche Bank Grubu ile imzalanan hizmet
anlaşmaları gereği yapılacak olan ödemelere ilişkin ayrılan karşılık tutarı oluşturmaktadır (31 Aralık 2008:
5,533 TL).
8. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar
8.a.1 Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye İradı Vergisi
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma Değer Vergisi
Diğer (*)
Toplam
138
2,029
738
430
3,335
2,528
385
1,357
1,087
746
6,103
(*) Söz konusu tutar 400 TL tutarında ücretlerden kesilen gelir vergisini içermektedir (31 Aralık 2008: 716 TL).
8.a.2 Primlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Sosyal Sigorta Primleri - Personel
Sosyal Sigorta Primleri - İşveren
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri - Personel
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri - İşveren
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları - Personel
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları - İşveren
İşsizlik Sigortası - Personel
İşsizlik Sigortası - İşveren
Diğer
Toplam
84
56
60
4
8
128
55
57
4
8
124
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
8.b Ertelenmiş vergi borcuna ilişkin bilgiler
Banka’nın cari dönemde 10,687 TL ertelenmiş vergi borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2008: 7,111 TL ertelenmiş
vergi borcu).
Cari Dönem
Önceki Dönem
Birikmiş
Ertelenmiş
Birikmiş
Ertelenmiş
Geçici
Vergi Alacağı /
Geçici
Vergi Alacağı /
Farklar
(Borcu)
Farklar
(Borcu)
Türev Finansal Varlıklar Gider Reeeskontu
Karşılıklar
Sabit Kıymetler Değer Düşüş Karşılığı
Ertelenmiş vergi varlığı
2,594
3,916
6,510
518
783
1,301
6,260
3,040
2,127
11,427
1,252
608
425
2,285
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Farkı
Maddi Duran Varlık Amortisman Farkı
Türev Finansal Varlıklar Gelir Reeeskontu
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
(52,826)
(2,350)
(4,773)
(59,949)
(10,564)
(470)
(954)
(11,988)
(37,803)
(3,426)
(5,755)
(46,984)
(7,561)
(685)
(1,150)
(9,396)
Ertelenmiş vergi varlığı / (borcu), net
(53,439)
(10,687)
(35,557)
(7,111)
9. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın Banka’nın satış amaçlı duran varlığı bulunmamaktadır (31 Aralık 2008:
Yoktur).
10. Banka’nın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği kuruluş ve
varsa, hisse senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın kullandığı sermaye benzeri kredi bulunmamaktadır (31 Aralık 2008:
Yoktur).
11. Özkaynaklara ilişkin bilgiler
11.a Ödenmiş sermayenin gösterimi
Cari Dönem Önceki Dönem
Hisse Senedi Karşılığı
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
Toplam
135,000
135,000
135,000
135,000
11.b Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun
açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı
Sermaye sistemi
Kayıtlı sermaye sistemi kullanılmamaktadır
Ödenmiş Sermaye
Tavan
135,000
-
11.c Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin diğer
bilgiler
Cari dönem içinde sermaye artırımı yapılmamıştır.
11.d Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler
Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısım bulunmamaktadır.
85
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
11.e Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin
genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın sermaye taahhüdü bulunmamaktadır.
11.f Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz bulunmamaktadır.
11.g Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla menkul değerler değer artış fonu bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
III. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Nazım Hesaplarda Yer Alan Yükümlülüklere İlişkin Açıklama
1.a Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı
Banka’nın 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 434,804 TL tutarında ileri valörlü menkul kıymet alım / satım (31 Aralık
2008: 164 TL) bulunmaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın kredili mevduat hesapları için ayırdığı
limit toplamı 753,959 TL’dir (31 Aralık 2008: 500,576 TL).
1.b Aşağıdakiler dahil nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve
tutarı
1.b.1 Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil
gayrinakdi krediler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla verilen teminat mektubu ve akreditif teyidi sırasıyla 190,826 TL ve 56,828 TL’dir
(31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla verilen teminat mektubu, akreditif teyidi, kefalet diğer kefaletler tutarları
sırasıyla 135,839 TL, 64,118 TL ve 36,841 TL’dir).
1.b.2 Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler
1.b.1 maddesinde açıklananlar dışında yoktur.
1.c.1 Gayrinakdi kredilerin toplamı
Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli
Diğer Gayrinakdi Krediler
Toplam
86
247,654
247,654
236,798
236,798
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
1.c.2 Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi
TP
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık
Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
16,851
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
16,749
Elektrik, Gaz, Su
102
İnşaat
Hizmetler
4,575
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma ve Haberleşme
2,213
Mali Kuruluşlar
1,861
Gayrimenkul ve Kiralama Hizmetleri
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
501
Diğer
Toplam
21,426
Cari Dönem
(%)
YP
(%)
TP
Önceki Dönem
(%)
YP
(%)
79
78
1
21
10
9
2
100
37
37
63
7
29
27
100
4,717
3,917
800
1,342
1,311
31
6,059
193
193
78 144,389
- 30,700
65 113,689
13
9,678
22 76,479
- 37,738
21 16,735
1 22,006
100 230,739
62
13
49
4
34
17
7
10
100
54
54
83,349
77
83,272
476
142,349
15,466
66,048
60,835
226,228
1.c.3 I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler
I’inci Grup
II’inci Grup
TP
YP
TP
YP
Gayrinakdi Krediler
21,426
Teminat Mektupları
21,426
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garanti ve Kefaletler
-
226,228
169,400
56,828
-
-
-
87
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
2. Türev finansal araçlara ilişkin bilgiler
Amaçlarına Göre
Amaçlarına Göre
Türev İşlemler
Türev İşlemler
Riskten
Riskten
Alım Satım Korunma
Alım Satım
Korunma
Amaçlı
Amaçlı
Amaçlı
Amaçlı
İşlemler
İşlemler
İşlemler
İşlemler
Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)
2,373,934
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
1,351,696
Swap Para Alım Satım İşlemleri
988,802
Futures Para İşlemleri
33,436
Para Alım Satım Opsiyonları
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
Faiz Alım Satım Opsiyonları
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III)
A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III) 2,373,934
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı (1)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı (2)
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden
Korunma Amaçlı
B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler (3)
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
2,373,934
-
887,235
599,170
288,061
4
887,235
-
-
-
-
-
887,235
-
3. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla muhasebeleştirilmesi gereken şarta bağlı yükümlülük yoktur.
Bir müşteri tarafından 1995 yılında Banka nezdindeki hesaplarından yapılmış bir kısım transferlerin kendisinin
bilgisi ve talimatı dışında yapıldığından bahisle diğer davalı yanında Banka aleyhine, fazlaya ilişkin haklar saklı
tutularak, toplam 100,000 ABD Doları üzerinden dava açılmıştır. Mahkeme tarafından verilen 15 Mayıs 2003
tarihli karar ile açılan davanın Banka yönünden reddine karar verilmiştir. Bu karar, Yargıtay tarafından usul
hukukuna dair sebeplerle bozulmuş, Mahkeme tarafından 18 Ekim 2005 tarihinde verilen yeni karar ile yine
davanın Banka yönünden reddine karar verilmiştir. Karar taraflarca temyiz edilmiş olup, temyiz incelemesi
neticesinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2006/2937 E, 2007/4098 K sayılı, 8 Mart 2007 tarihli kararı ile
esastan ve davalı lehine bozulmuştur. Bu kez davacı karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Aynı müşteri
tarafından, diğer davalı ve Banka aleyhine, bakiye 7,900,000 ABD Doları ile 201,000 İsviçre Frangı alacaklarının
dava tarihine kadar işlemiş faizleri ile birlikte, toplam 9,686,497 ABD Doları ve 253,976 İsviçre Frangı’nın tahsili
istemiyle ek dava açılmış olup, söz konusu dava, evvelce açılan 100,000 ABD Doları üzerinden açılan dava ile
aynı içeriktedir. Yerel Mahkeme’nin Banka yönünden davanın reddine ilişkin kararı Yargıtay nezdinde temyiz
ve karar düzeltme aşamalarından geçerek Banka. yönünden kesinleşmiştir. Ancak, diğer davalı hakkında
verilen davanın kabulü şeklindeki karar Yargıtay tarafından diğer davalı lehine bozulmuştur. Bozma sonrası 31
Aralık 2007 tarihli duruşmada "Banka hakkındaki önceki karar kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer
olmadığına" karar verilmiştir. Ek davanın açıldığı mahkeme bu kararın kesinleşmesini bekleme kararı almıştır.
Bu davanın duruşma tarihi 13 Mayıs 2010'dur. Tarafları ve konusu aynı olan bu davanın da Banka lehine
sonuçlanması beklenmektedir.
88
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
BDDK Murakıbı tarafından, yurt dışından temin edilen nakdi krediler ile ilgili olarak düzenlenen genel kredi
sözleşmelerinin damga vergisinin ödenmemiş olmasıyla ilgili bir rapor düzenlenmiştir. Söz konusu rapor
sonucunda vergi dairesi tarafından vergi cezası kesilmiş, ancak gerek Banka’nın vergi danışmanları, gerekse
konu ile ilgili Banka müşterisinin vergi danışmanları verginin ve cezasının hakkaniyetli olmadığı gerekçesiyle
cezanın iptali için dava açmışlardır. İstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 2003/498 ve 499 Esas sayılı kararları ile
dava konusu vergi ziyaı cezalı damga vergisinin kaldırılmasına hükmetmiştir. Banka lehine olarak verilen bu
karara karşı davalı İdare, söz konusu mahkeme kararının bozulması istemiyle temyiz başvurusunda
bulunmuştur. Temyiz incelemesi neticesinde Danıştay 7. Dairesi bozma kararı vermiş, ilk derece mahkemesi
de bu bozma kararına uymuştur, yani Banka aleyhine karar vermiştir. 18 Eylül 2009 tarihinde karar Banka
tarafından temyiz edilmiştir, karar beklenmektedir. Ancak temyiz ödemeyi durdurmadığından Bankamıza vergi
ve ceza için 176 TL ve gecikme faizi için 423 TL ve karar harcı 1 TL olmak üzere toplam, 600 TL’lik vergi / ceza
ihbarnamesi tebliğ edilmiştir. Bu tutar vergi dairesine yasal süresi içerisinde yatırılmıştır. Bu tutarın yarısı
genel kredi sözleşmesini imzalayan müşteriden, tahsil edilmiştir.
4. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar
Banka, başkalarının nam ve hesabına menkul değer alım-satım ve saklama hizmetleri vermektedir. Bu tür
işlemler nazım hesaplarda takip edilmektedir. Banka’nın gerçek ve tüzel kişiler adına saklamada tuttuğu
menkul değerler (nominal tutarlarıyla) aşağıdaki gibidir.
Cari Dönem Önceki Dönem
Hazine Bonosu - TL
Devlet Tahvili - TL
Devlet Tahvili - YP
Hazine Tarafından İhraç Edilmiş Eurobondlar - ABD Doları
Hazine Tarafından İhraç Edilmiş Eurobondlar - AVRO
Hisse Senetleri - TL
Hisse senetleri - YP
Tahsile Alınan Çekler - TL
Tahsile Alınan Çekler - YP
Diğer emanet kıymetler
Toplam
210,000
10,030,293
5,968,555
15,057
16,223,905
9,656,752
3,974,715
111
13,631,578
IV. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
1.a Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
TP
YP
Kredilerden Alınan Faizler
8,386
Kısa Vadeli Kredilerden
8,386
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler
Alınan Primler
-
374
374
-
Önceki Dönem
TP
YP
19,108
19,108
-
1,651
1,651
-
89
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
1.b Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
T.C. Merkez Bankasından
Yurt İçi Bankalardan
Yurt Dışı Bankalardan
Yurt Dışı Merkez ve Şubelerden
Toplam
TP
YP
881
1,084
99
2,064
15
15
Önceki Dönem
TP
YP
2,018
7,486
153
9,657
40
178
218
1.c Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklardan
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Toplam
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
30,082
-
53,115
-
30,082
-
53,115
-
1.d İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde, iştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz
bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
2. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler
2.a Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Bankalara
T.C. Merkez Bankası’na
Yurt İçi Bankalara
Yurt Dışı Bankalara
Yurt Dışı Merkez ve Şubelere
Diğer Kuruluşlara
Toplam
TP
YP
13,533
13,533
13,533
3
3
3
Önceki Dönem
TP
YP
28,837
28,837
28,837
2.b İştirak ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde, iştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderleri
bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
2.c İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde, ihraç edilen menkul kıymetlere verilen faiz
bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
90
14
14
14
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
2.ç Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi
Vadeli Mevduat
6 Aya
1 Yıla
Kadar
Kadar
Vadesiz
Mevduat
1 Aya
Kadar
3 Aya
Kadar
Türk Parası
Bankalar Mevduatı
Tasarruf Mevduatı
Resmi Mevduat
Ticari Mevduat
Diğer Mevduat
7 Gün İhbarlı Mevduat
Toplam
3,923
179
97
4,199
1,053
5,780
6,833
-
-
-
-
4,976
5,959
97
11,032
Yabancı Para
DTH
7 Gün İhbarlı Mevduat
Kıymetli Maden
Bankalar Mevduatı
Toplam
-
375
623
998
99
99
3
3
39
39
-
516
623
1,139
4,199
7,831
99
3
39
-
12,171
Genel Toplam
1 Yıldan
Uzun Toplam
3. Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde, temettü geliri bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
4. Ticari kâr / zarara ilişkin açıklamalar (Net)
Cari Dönem Önceki Dönem
Kâr
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr
Kambiyo İşlemlerinden Kâr
Zarar (-)
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
Kambiyo İşlemlerinden Zarar
Ticari Kâr / (Zarar), net
1,599,692
178,819
671,459
749,414
1,449,411
17,361
709,390
722,660
150,281
1,733,860
120,933
701,091
911,836
1,673,849
69,002
636,256
968,591
60,011
5. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde, Banka’nın diğer faaliyet gelirlerini önemli ölçüde
etkileyebilecek olağandışı bir husus veya gelişme bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
91
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
6. Banka’nın kredi ve diğer alacaklarına ilişkin karşılık giderleri
Cari Dönem Önceki Dönem
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
Genel Karşılık Giderleri
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
Dövize Endeksli Krediler Kur Farkı Giderleri
Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Değer Düşüş Karşılığı Giderleri
İştirakler
Bağlı Ortaklıklar
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
Toplam
788
1,566
1,566
2,354
213
67
280
7. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler (*)
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Faaliyet Kiralama Giderleri
Diğer (**)
Toplam
17,884
98
1,276
16,979
19,069
2,155
195
16,719
21,637
76,943
20,215
67
2,794
15,110
15,816
1,823
196
13,797
8,469
62,471
(*) Diğer giderler kaleminin önemli kısmı, 4,268 TL tutarındaki haberleşme giderlerinden, 1,889 TL tutarında
dışarıdan alınan fayda ve hizmetlerden 562 TL tutarındaki bilgi sistemleri ve teknoloji yatırımları ve 2,111 TL
tutarında Deutsche Bank Grubu yönetim servis giderlerini içermektedir (31 Aralık 2008: haberleşme giderleri
3,869 TL, dışarıdan alınan fayda ve hizmetler 2,380 TL, bilgi sistemleri ve teknoloji yatırımları 1,926 TL,
Deutsche Bank Grubu yönetim servis gideri 2,454 TL).
(**) Diğer kalemi 5,630 TL tutarında önceki döneme ait gelir tahakkuk iptalleri ve 8,939 TL tutarında kısa vadeli
çalışan hakları karşılıklarını içermektedir (31 Aralık 2008: kısa vadeli çalışan hakları karşılıkları 3,344 TL).
92
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
8. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kâr / zararına ilişkin açıklama
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde Banka’nın vergi öncesi kâr tutarı %214 artarak 134,357
TL tutarında gerçekleşmiştir.
9. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama
9.1 Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş
vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar
Banka’nın 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde, ertelenmiş vergi gideri 3,576 TL (31 Aralık
2008: 2,831 TL ertelenmiş vergi gideri), cari vergi gideri ise 25,077 TL’dir (31 Aralık 2008: 6,137 TL cari vergi
gideri).
9.2 Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından
kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya da gideri
Banka’nın 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde, gelir tablosuna yansıtılan 3,576 TL tutarındaki
ertelenmiş vergi gideri (31 Aralık 2008: 2,831 TL ertelenmiş vergi gideri), uygulanan muhasebe politikaları ve
değerleme esasları ile vergi mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan geçici farklardan
oluşmaktadır.
9.3 Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları
itibarıyla gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi gelir gideri
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde, Banka’nın gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi
gideri tutarının tamamı geçici farklardan oluşmaktadır.
10. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi sonrası faaliyet kâr / zararına ilişkin açıklama
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap döneminde, Banka’nın vergi sonrası faaliyet kârı %212 oranında
artarak 105,704 TL tutarında gerçekleşmiştir.
11. Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar
11.a Olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma
oranının açıklanması Banka’nın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin
niteliği ve tutarı
Banka’nın uygulamada ağırlık verdiği konular, bankalararası para piyasasında faaliyet göstermek, menkul
kıymet alım satımı, dövizli işlemler ve ticari faaliyetlerle ilgili teminat karşılığı gayrinakdi kredi kullandırmaktır.
Buna istinaden, net faiz geliri, sermaye piyasası işlem kârları, türev finansal işlemlerden elde edilen kâr / zarar,
kambiyo kârları ve diğer komisyon gelirleri Banka gelir tablosunda önemli yer tutmaktadır.
Cari Dönem Önceki Dönem
Net Faiz Geliri / (Gideri)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı, Net
Türev Finansal İşlemlerden Kâr / (Zarar), Net
Kambiyo İşlemleri Kârı / (Zararı), Net
Diğer Komisyonlar Gelirleri
16,270
161,458
(37,931)
26,754
47,466
18,938
51,931
64,835
(56,755)
26,594
93
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
11.b Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr / zarara etkisi, daha
sonraki dönemleri de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde belirtilir
Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan tahminlerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
11.c Azınlık haklarına ait kâr / zarar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
12. Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aşması halinde bu kalemlerin
en az %20’sini oluşturan alt hesaplar
Diğer ücret ve komisyon gelirleri
Cari Dönem
Saklama Hizmeti Komisyonları
Aracılık Edilen Hizmet Komisyonları
Diğer Komisyon ve Ücretler
Toplam
TP
YP
9,792
344
10,136
35,108
2,222
37,330
Önceki Dönem
TP
YP
9,403
2
107
9,512
2,425
14,021
636
17,082
V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Sermayeye ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla başlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir.
Ad Soyad / Ticari Unvanı
Deutsche Bank AG
Toplam
Pay Tutarları
Pay Oranları
Ödenmiş Paylar
Ödenmemiş Paylar
135,000
135,000
100.00
100.00
135,000
135,000
100.00
100.00
2. Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen artışlara ilişkin bilgiler
Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden meydana gelen artış bulunmamaktadır (31 Aralık
2008: Yoktur).
3. Nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen artışlara ilişkin bilgiler
Nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen artış bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
4. Kur farklarının dönem başı ve dönem sonundaki tutarlarına ilişkin mutabakat
Dönem başı ve dönem sonu arasında özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilen kur farkı bulunmamaktadır
(31 Aralık 2008: Yoktur).
5. Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlendirilmesinden sonra meydana gelen azalışlara ilişkin bilgiler
Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlendirilmesinden sonra meydana gelen azalış bulunmamaktadır
(31 Aralık 2008: Yoktur).
94
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
6. Temettüye ilişkin bilgiler
6.a Bilanço tarihinden sonra ancak finansal tabloların ilanından önce bildirim yapılmış kâr payları tutarı
7 Nisan 2009 tarihli ve 7286 no’lu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan 31 Mart 2009 tarihli Olağan
Genel Kurul kararı uyarınca Banka cari yıl kârından 6 Mayıs 2009 tarihinde 29,836 TL tutarında temettü
ödemesi yapmıştır.
2009 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar 30 Mart 2010 tarihinde düzenlenecek Genel Kurul toplantısında
verilecektir.)
6.b Bilanço tarihi sonrasında ortaklara dağıtılmak üzere önerilen hisse başına dönem net kâr payları
Rapor tarihi itibarıyla Banka, Genel Kurul’da onaylanmak üzere hisse başına temettü hesaplamasını
yapmamıştır.
7. Yasal yedek akçeler hesabına aktarılan tutarlar
Cari yıl içinde, yasal yedek akçeler hesabına 4,000 TL aktarılmıştır.
8. Geçmiş dönem zararlarının mahsup edilmesi
Cari dönemde herhangi bir zarar mahsubu yapılmamıştır.
VI. Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Nakit akış tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar;
Nakit akım tablosunun “Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı – Diğer”
rakamı, net ticari kâr / zararı ile diğer faaliyet gelir / giderlerini kapsamaktadır. “Bankacılık Faaliyetleri Konusu
Aktif ve Pasiflerdeki Değişim – Diğer borçlarda net artış (azalış)” tutarı ise, pasif kalemler altında izlenen
muhtelif borçlar, diğer yabancı kaynaklar, kiralama işlemlerinden borçlar, karşılıklar ile vergi borcu
bakiyelerinden oluşmaktadır. IV. Bölümde izlenen “Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer
Varlıklar Üzerindeki Etkisi” tutarı, Banka gelir tablosunda yer alan kambiyo kâr / zararı rakamı oluşturmaktadır.
2. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırımların elde edilmesinden kaynaklanan nakit akımına ilişkin bilgiler;
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, iktisap edilen iştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırım bulunmamaktadır (31 Aralık
2008: Yoktur).
3. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırımların elden çıkarılmasına ilişkin bilgiler;
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, elden çıkarılan iştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırım bulunmamaktadır (31 Aralık
2008: Yoktur).
95
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
4. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde, vadesine kalan
süresi 3 aydan kısa T.C. Merkez Bankası hesapları, vadesine 3 ay kalan bankalar ve diğer mali kuruluşlara
yapılan plasmanlar ile bankalararası para piyasasından alacaklar bulunmaktadır.
Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2009
31.12.2008
Nakit
Nakde Eşdeğer Varlıklar
T.C. Merkez Bankası
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Para Piyasaları
Toplam
119,057
14,364
54,693
50,000
119,057
20,998
467
20,531
20,998
5. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
31.12.2009
31.12.2008
Nakit
Nakde Eşdeğer Varlıklar
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
Para Piyasaları
Toplam
550,829
12,563
69,266
469,000
550,829
119,057
14,364
54,693
50,000
119,057
6. Banka’nın yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında
olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate alınmak suretiyle
yönetimin konuya ilişkin açıklaması
Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın ya da diğer ortaklıkların
serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2008: Yoktur).
Zorunlu karşılıklar, nakit ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir.
7. Birinci fıkrada belirtilen bilgilere ilave olarak açıklanması gereken herhangi bir hususu yoktur.
96
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
VII. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar
1. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve
mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler
1.1 Cari dönem
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu (*)
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Krediler
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
Ödenen Faiz ve Komisyon Giderleri
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
Banka’nın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi G.Nakdi
Risk Grubuna
Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
-
-
15,797
36,720
110,016
154,219
1,834
3,342
-
-
- 865,264
- 36,798
- 14,170
554
-
23
4,698
-
(*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
1.2 Önceki dönem
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu (*)
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Krediler
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
Ödenen Faiz ve Komisyon Giderleri
İştirak ve
Bağlı Ortaklıklar
Nakdi
G.Nakdi
Banka’nın
Doğrudan ve
Dolaylı Ortakları
Nakdi G.Nakdi
Risk Grubuna
Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Nakdi
G.Nakdi
-
-
66,474
15,797
28,905
110,016
1,834
-
-
- 100,038
- 22,356
- 33,155
647
-
5,890
-
(*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
97
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
1.3 Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu (*)
Mevduat
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Mevduat Faiz Gideri
Banka’nın
İştirak ve
Doğrudan ve
Bağlı Ortaklıklar
Dolaylı Ortakları
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem Dönem
Dönem
-
-
4,288
22,992
2,321
Risk Grubuna
Dahil Olan
Diğer Gerçek ve
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Dönem
Dönem
3,792
4,288
4,060
8,154
2,154
21
409
8,154
276
1.4 Banka’nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer
sözleşmelere ilişkin bilgiler
Risk Grubuna
Banka’nın
Dahil Olan
İştirak ve
Doğrudan ve
Diğer Gerçek ve
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu (*)
Bağlı Ortaklıklar
Dolaylı Ortakları
Tüzel Kişiler
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Dönem
Dönem Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr / Zarar
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
Dönem Sonu
Toplam Kâr / Zarar
-
349,056
- 1,165,370
(20,360)
-
-
-
324,575
349,056
116,904
-
-
-
-
-
(*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında tanımlanmıştır.
2. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin bilgiler
2.1 Taraflar arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmaksızın Banka’nın dahil olduğu risk grubunda yer alan ve
Banka’nın kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri
Banka, bankacılık işlemleri esnasında grup şirketleriyle bu bölümün 1 no'lu notunda belirtildiği gibi çeşitli
işlemler yapmaktadır.
98
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotları
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
2.2 İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türünü, tutarını ve toplam işlem hacmine olan oranını, başlıca
kalemlerin tutarını ve tüm kalemlere olan oranı, fiyatlandırma politikası ve diğer unsurları
Bankalar
Krediler ve Alacaklar
Gayrinakdi Krediler
Mevduat
Kredilerden Alınan Faizler
Mevduata Verilen Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Kullanılan Kredilere Ödenen Faizler
Alınan Krediler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Verilen Komisyonlar
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri
Türev Finansal Araçlar
Tutar
Mali Tablolarda Yer Alan
Büyüklüklere Göre
1,552
40,062
154,219
25,146
1,758
2,342
9
13,488
865,264
35,617
682
2,356
5,452
8,329
1,165,370
%2
%58
%62
%4
%20
%19
%1
%99
%100
%73
%9
%18
%87
%11
%49
Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla yapılan işlemlerde Deutsche Bank Grubu içinde belirlenen fiyatlar ile
gerçekleştirilmektedir. Ayrı açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlar dışında, benzer yapıda olup
toplamı tek bir kalem olarak gösterilen herhangi bir bakiye bulunmamaktadır.
2.3 Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acente sözleşmeleri, finansal kiralama
sözleşmeleri, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları, finansman
(krediler ve nakit veya ayni sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleşmeleri vb.
işlemler
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla gayrimenkul ve diğer varlıkların alımsatımı işlemleri, acente sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen
bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları yoktur.
Deutsche Bank AG ile imzalanan hizmet anlaşması, Banka satış elemanlarının diğer grup bankalarının
gerçekleştirdiği işlemlerde verdikleri aracılık hizmetleri ile ilgili olarak ve diğer grup banka elemanlarının
gerçekleştirdiği işlemlerde verdikleri aracılık hizmetleri ile ilgili olarak söz konusu işlemler üzerinden, yıllık
belirlenen oranlarda, hizmet geliri ve gideri hesaplanması ve hesaplanan tutarın, hizmeti veren grup
bankalarının hesabına nakit olarak ödenmesi şartlarını kapsamaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla
hesaplanan 32,419 TL tutarındaki hizmet geliri Banka bilançosunda, “Diğer Aktifler” hesabı içinde ve gelir /
gider tablosunda “Alınan Ücret ve Komisyonlar” hesabı içinde izlenmektedir.
Deutsche Bank AG ile imzalanan ve 2004 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre
Banka, Deutsche Bank AG üst düzey yöneticilerinin Banka’ya sağladığı global ve bölgesel yönetim, liderlik ve
koordinasyon faaliyetleri karşılığında Deutsche Bank AG’ye, servis ücreti ödeyecektir. 31 Aralık 2009 tarihi
itibarıyla 2,111 TL olan servis ücreti Banka bilançosunda “Diğer Karşılıklar” hesabında ve gelir / gider
tablosunda “Diğer Faaliyet Giderleri” hesabı içinde izlenmektedir. Bebek Varlık Yönetim A.Ş. ile imzalanan ve
2005 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre Bebek Varlık Yönetim A.Ş. Banka’nın
kendisine sağladığı operasyonel servisler için ücret ödemektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 1,416 TL olan
servis ücreti Banka bilançosunda “Diğer Aktifler” hesabında izlenmektedir.
Deutsche Bank AG ile imzalanan ve 2005 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre
Deutsche Bank AG, Banka’ya finansal sektör nakit yönetim ürünleri ile ilgili verilen servis ve hizmetler için
ücret ödemektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla 422 TL olan servis ücreti Banka bilançosunda “Diğer
Aktifler” izlenmektedir.
99
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotları
(Birim - Bin Türk Lirası (“TL”))
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş., Banka’nın personeli ve benzeri hizmetlerinden faydalanmakta
olduğundan, imzalanan hizmet anlaşması çerçevesinde, kullanmış olduğu servis ve hizmetler karşılığını
Banka’ya ödemektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, 1,925 TL olan hizmet tutarı Banka bilançosunda “Diğer
Aktifler” hesabında izlenmektedir.
VIII. Banka’nın yurt içi, yurt dışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurt dışı temsilciliklerine
ilişkin açıklamalar
Banka’nın yurt içi ve yurt dışı şube ve temsilciliği bulunmamaktadır.
IX. Bilanço sonrası hususlar
1. Bilanço sonrası hususlar ile ilgili henüz sonuçlandırılmamış işlemler ve bunların finansal tablolara etkisi
Yoktur.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Açıklamalar
I. Banka’nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar
Banka finansal tablolarına ilişkin olarak açıklanması gereken herhangi bir husus yoktur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Raporu
I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
Banka’nın kamuya açıklanacak 31 Aralık 2009 tarihli konsolide olmayan finansal tabloları ve dipnotları Akis
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (the Turkish member firm of KPMG
International Cooperative, a Swiss entity) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve 15 Mart 2010 tarihli
bağımsız denetim raporunda, söz konusu finansal tabloların Banka’nın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını
doğru bir biçimde yansıttığı belirtilmiştir.
II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
Yoktur.
100

Benzer belgeler

Deutsche Bank Anonim Şirketi

Deutsche Bank Anonim Şirketi BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı