Dersin Adı: STATİK

Transkript

Dersin Adı: STATİK
İTÜ
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
DİNİ MÜZİK REPERTUARI I
SACRED MUSIC REPERTOIRE I
Kodu
(Code)
CAB 773
Yarıyılı
(Semester
)
5
Kredisi
(Local
Credits)
2
Bölüm / Program
(Department/Progra
m)
Dersin Türü
(Course Type)
CAB
Dersin Önkoşulları
(Course
Prerequisites)
Dersin mesleki
bileşene katkısı, %
(Course Category
by Content, %)
-
Seçmeli
(Elective)
Temel Müzik
Bilim
(Basic Music
Sciences)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
AKTS Kredisi
Ders
Uygulama
Laboratuar
(ECTS Credits) (Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
3
1
2
0
Türkçe
Dersin Dili
(Course Language) (Turkish)
Temel Meslek
(Main Profession)
Meslek Tasarımı
(Profession Design)
İnsan ve Toplum
Bilim
(General
Education)
100
Dersin İçeriği
Hıristiyanlık, Budizm, Musevilik, Hinduizm, İslam gibi farklı küresel dinler, yerel
inanç sistemleri ve müzik ilişkisi. Tanrısallık, mistisizm, mit, efsane, ritüel kavramları
çerçevesinde Anadolu’dan ve dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli örnekler.
(Course Description)
Several global religions including Christianity, Buddhism, Hinduism, Islam, several
indigenous belief systems and the religious experience through music. Exploring the
concepts such as divinity, mysticism, myth, legend, ritual etc. Through case studies
from Anatolia and also various world regions.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Dersin Öğrenme
Çıktıları

Dini karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alarak doktrinler, ritüeller ve kültürel
performanslar arasındaki ilişkileri kavramak.
 Din ve müzik ile ilgili akademik çalışmaların temel analitik paradigmaları,
özellikle dini inanç ve kültürel pratiklerin yorumlanmasında yararlı olan
yaklaşımları ele almak.
 Conceive on the phenomenon of religion in comparative and global perspective,
exploring the connections between religious doctrines, rituals, and cultural
performances.
 Introduce analytical paradigms within the academic study of religion and music,
especially those useful for interpreting religious belief and cultural praxis.
I- Hıristiyanlık, Budizm, Musevilik, Hinduizm, İslam gibi farklı küresel dinler, yerel
inanç sistemleri ile müzik ilişkisini kavramak.
II-Farklı kültürlerdeki müzikal ve kültürel performansları anlamlandırabilme ve
yorumlayabilme,
III. Müzikoloji ve etnomüzikoloji konusunda yapılacak olan akademik çalışmalarda
‘din’i bir araştırma bileşeni olarak göz önünde bulundurabilme,
(Course Learning
Outcomes)
I-Comprehend on relation between several global religions including
Christianity, Buddhism, Hinduism, Islam, several indigenous belief systems and the
religious and music.
II- Make sense of and comment artful and cultural performances in the various cultures,
III- Take into consideration ‘religion’ aspect as one of the components of research in
musicological and ethnomusicological academic studies,
Ders Kitabı
(Textbook)
Beck, Guy. 2006 ed. Sacred Sound: Experiencing Music in World Religions,
Waterloo: Wilfred Laurier Univ. Pres.
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Ak, Ahmet Şahin. 2009. Türk Din Musikisi: Cami ve Tekke Musikisi, Ankara:
Akçağ Yayınları.
Becker, Judith. 2004. Deep Listeners: Music, Emotion, and Trancing,
Bloomington: Indiana University Press.
Uludağ, Süleyman. 1999. İslam Açısından Musiki ve Sema, İstanbul: Marifet
Yayınları.
Ezgi, Suphi. 1945. Ameli ve Nazari Türk Musikisi I-V, İstanbul: Belediye
Konservatuarı Yayınları.
Hammarlund, Anders, T. Olsson and E. Özdalga. 2001. Sufism Music and Society,
Istanbul: Swedish Research Institute.
Kaplan, Zekai. Dini Musiki Dersleri,1991. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Özdamar, Mustafa. 1997. İslambol Geleneğinde Sivil Merasimler ve Doğumdan
Ölüme Musiki. İstanbul: Bayrak Yayıncılık.
Ödevler ve Projeler
(Homework &
Projects
Anadolu’da ya da dünyanın farklı bölgelerinde din ve müzik kavramlarını ele alan iki
araştırma sunumu
2 research presentations studying the concepts of music and religion in Anatolia or
also various world regions.
Laboratuar
Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
Proje sunumları için bilgisayar kullanımı.
(Computer Use)
Using computer for presentation.
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
Faaliyetler
(Activities)
(Assessment Criteria)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar
Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
1
Değerlendirmedeki Katkısı,
%
(Effects on Grading, %)
20
1
20
1
20
1
40
Adedi
(Quantity)
Ders Planı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Din araştırmalarına giriş.
Çok tanrılı dinlerde müzik
Aşiret toplumlarında din: Animizm ve Şamanizm
Müzik ve Tanrısallık: Hinduizm ve kutsal ses
Mistik müzik: Tibet Budist ilahileri, zen shakuachi
Ahiret ve dünya karşılaştırması: Mbuti Pigme Müziği, Yerli Müzikler
Mit, Efsane, Din: Musevilik ve müzik. Ara sınav.
Ritüel: Hıristiyanlık ve müzik
Gospel müziği
Anadolu’da Hıristiyanlık: Ermeni ve Süryani dini müzikleri
Anadolu’da Musevilik: Yahudi dini müzikleri
Yezidi müzikleri
İslam ve müzik
Türkiye’de İslam ve müzik
COURSE PLAN
Topics
Introductory Perspectives on the study of religion.
Music in Polytheist Religions
Religion in Tribal Societies: Animism and the Shaman
Music and Divinity: Hinduism and Sacred Sound
Music of Mysticism: Tibetan Buddhist Chant, Zen Shakuachi
Balancing Heaven and Earth: Mbuti Pygmy Musics, Indigenous Musics
Myth, Legend, Religion: Judaism and Music. Midterm Exam.
Ritual: Christianity and Music
Gospel Music
Christianity in Anatolia: Armenian and Assyrian Religious Music
Judaism in Anatolia: Jewish Religious Music
Yezidi Musics
Islam and Music
İslam and Music in Turkey
Dersin
Çıktıları
I-II
I-II
I-II
I-II
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
Course
Outcomes
I-II
I-II
I-II
I-II
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
I-II-III
Dersin Çalgı Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
A
B
C
D
E
Çalgısını ileri düzeyde icra etme
Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme
Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma
Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama
Çalgısı hakkında teorik çalışma ve araştırmalar yapma
Katkı
Seviyesi
1 2 3
x
x
x
x
x
Relationship between the Course and Instrument Program
Program Outcomes
A
B
C
D
E
To play advanced level to the instrument
To solve the problems of intonation and transpositions
To have ability of interpration and technical capability
To learn and apply different interpretation techniques
To make theorical studies and research about the instrument
Düzenleyen (Prepared by)
Tarih (Date)
20.05.2010
Level of
Contribution
1
2
3
x
x
x
x
x
İmza (Signature)

Benzer belgeler

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

H - Defteriniz.com

H - Defteriniz.com TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI "Sıra dizin"

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Duygulu, Melih. 2006. Türkiye’de Çingene Müziği: Batı Grubu Romanlarında Müzik Kültürü, İstanbul: Pan Yayıncılık

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK özellikle dini inanç ve kültürel pratiklerin yorumlanmasında yararlı olan yaklaşımları ele almak.  Conceive on the phenomenon of religion in comparative and global perspective, exploring the conne...

Detaylı