S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

Transkript

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
S.S.TRAKYA
YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ
TRAKYA BİRLİK İŞLETMELERİNE ELEKTRİK PİYASASINDAN AKTİF ELEKTRİK
ENERJİSİ TEMİNİ ŞARTNAMESİ
MADDE 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ:
S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü
ADRES: 1. Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 2 22030 EDİRNE
MADDE 2- KISALTILMIŞ İSİMLER:
Bu şartnamede; S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel
Müdürlüğü yalnız ‘TRAKYA BİRLİK’ adı ile teklif verecek özel ve tüzel kişiler yalnız ‘FİRMA’ adı
ile anılmıştır.
MADDE 3- ŞARTNAMENİN KONUSU:
Trakya Birlik’ in Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kurulu bulunan Entegre Tesislerinin yıllık
yaklaşık 20.000.000 kwh olan aktif elektrik enerjisi ihtiyacı ile Bursa ili Karacabey ilçesinde kurulu
bulunan Karacabey Yağ Fabrikasının yıllık yaklaşık 8.000.000 kwh olan aktif elektrik enerjisi
ihtiyaçlarının, elektrik enerjisi üretim lisansı ya da satış lisansına sahip şirketlerden temini bu
şartnamenin konusunu teşkil eder.
MADDE 4- İHALE TARİHİ VE YERİ:
Enerji temini ile ilgili ihale 26.04.2012 tarih, saat 14:00’de TRAKYA BİRLİK Genel
Müdürlüğü Edirne adresinde ‘Kapalı Zarf Açık Eksiltme Usulü’ teklif almak ve gerektiğinde
pazarlığa davet etmek suretiyle yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için firmaların teklif mektuplarının belirtilen tarih ve saate kadar Genel
Müdürlüğümüze ulaştırmış olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks
ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
İhalede açık eksiltmeye gidileceğinden ihaleye katılacak firma yetkililerinin, yetki belgesi ve
imza sirküleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
1
MADDE 5- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ:
İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarında
şartname konusu işin tamamına ya da işletmelerden herhangi birine teklif vereceklerdir. Firmalar, 1
kwh aktif elektrik enerjisi için TEDAŞ sanayi çift terimli puant tarife üzerinden % iskonto yaparak
tekliflerini vereceklerdir. Firmalar her iki tesise birlikte fiyat verebilecekleri gibi ayrı ayrı da fiyat
teklif edebilirler veya yalnızca birisine de teklif verebilirler. Trakya Birliğin işi ihale ettiği firma,
sözleşme konusu işi ve sözleşmeden doğacak hak ve alacakları herhangi bir firmaya ya da kişiye
devir ve temlik edemez.
Fiyat tekliflerinde 1 kwh aktif enerji için üç zamanlı uygulamaya yönelik birim satış fiyatları
tek tek teklif edilmelidir (T1, T2, T3 birim fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir). Birim satış fiyatlarının
toplanması ile oluşacak olan nihai satış fiyatı da ayrıca teklif edilmelidir. Elektrik enerjisi birim satış
fiyatı TEDAŞ birim fiyatları ile aynı tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilerek her tüketim birimi
için toplam Trakya Birlik kazancı (iskonto oranı ve TL karşılığı) belirtilmelidir. Trakya Birlik
tarafından hazırlanan karşılaştırmalı fiyat tablosu üzerinden teklif verilecek, oluşan fiyat rakam ve
yazı ile firma teklifinde belirtilecektir. Oluşan bu birim fiyat indirimli perakende satış fiyatıdır.
Trakya Birlik’ in tükettiği toplam aktif elektrik enerjisi miktarı ile indirimli perakende satış fiyatı
çarpılarak dönemlik enerji tüketim tutarı bulunur.
Teklif Mektubunda firmaların;
a) İhale şartnamesinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen birim enerji bedelinin rakam ve yazı ile birbirini teyili olarak açıkça
yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soyad ve ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce
imzalanmış olması zorunludur.
FİRMALAR TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE;
a. Her sayfası imzalanmış mühürlenmiş şartname,
b. Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan Geçici Teminata ait makbuz,
c. Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi,
d. İhaleye katılanın yetki belgesi,
e. Firma tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetkili olduğunu gösterir belge
ve imza sirküleri,
f. Üretim lisansı ya da toptan satış lisansı,
g. Üretim lisansına sahip isteklilerin üretim yerlerini, toptan satış lisansına sahip isteklilerin ise
portföylerinde bulunan üretim kaynaklarını gösterir belgeler,
h.Firmanın daha önceden, vereceği teklife emsal büyüklükte bir müşteriye hizmet verdiğini gösterir
belge,
ı.Firmanın son işyılına ait tedarik ettiği enerji miktarlarını gösterir PMUM’dan alınmış aylık hareket
döküm listesi,
2
teklif mektubu ile birlikte dış zarfa konacak ve dış zarfın üzerine ‘TRAKYA BİRLİK
İŞLETMELERİNE AKTİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ İHALESİ’ ibaresi yazılarak teklif
mektubunun üzerine Yüklenici firmanın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ile
irtibat için telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi, teklifin ihale konusunun hangi kısmına
ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya
kaşelenecektir.
Firmaların yukarıda maddeler halinde belirtilen belgeleri bitamam teklif mektuplarına
eklememesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçilecektir. Teklifler
KDV hariç olarak verilecektir.
MADDE 6- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER:
- Tedavüldeki Türk Lirası (TL),
- Edirne’de şubesi bulunan bir bankadan alınmış teminat mektubu
- Devlet Tahvili
- Hazine Bonosu
- Nakit Döviz (USD veya EURO)
MADDE 7- TEMİNATLAR:
7.1.İhaleye katılan firmalar, Entegre Tesisler için 50.000 TL; Karacabey Yağ Fabrikası için
20.000 TL.’lik Geçici Teminatı (mektup olması halinde min.3 ay süreli) verecektir. Her iki tesis için
de teklif verilmesi halinde bu rakam 70.000 TL olacaktır.
7.2.Geçici teminat ihalenin sonuçlanmasına müteakip iade edilecektir.
7.3. Sözleşmenin firmaca fesh edilmesi veya sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi
durumunda Trakya Birlik’in 3 aylık dönemde uğrayacağı zarara karşılık (firma teklifindeki indirim
miktarları esas alınarak belirlenecek tutarda), firmadan sözleşme ile birlikte kesin teminat (min.18 ay
süreli) alınacaktır. Kesin teminat sözleşmenin bitimini müteakip firmaya iade edilir.
MADDE 8- İHALENİN SONUÇLANMASI:
İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulunun onayından sonra sonuçlanır.
3
MADDE 9- YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR:
İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında firmaların;
9.1. Hile, desise, vaat, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin
işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri,
9.2. Açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde firmaların diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya
rekabeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve
davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları,
9.3. İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs
etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik’
e zarar verecek işler yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya
usuller kullanmaları yasaktır.
Bu fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki
olmuşsa Trakya Birlik tarafından ihaleye iştirak ettirilemeyecekleri gibi fiil ve davranışların
özelliğine göre haklarında 1 yıla kadar Trakya Birlik’ in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama
kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vukuu bulmuş ise yine 1 yıla kadar
ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durum Trakya Birlik tarafından yetkili mercilere
bildirilir. Ayrıca Trakya Birlik’ in ihaleyi iptal etme veya sözleşmeyi fesh hakkı saklı olacaktır.
MADDE 10- TEKNİK SPESİFİKASYONLAR:
10.1. Trakya Birlik Entegre Tesisler yıllık yaklaşık 20.000.000 kwh, Karacabey Yağ
Fabrikası ise 8.000.000 kwh aktif elektrik enerjisi tüketmektedir. Fabrikaların aylık tüketimleri
aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Bu karakteristik özellikler yıllara veya aylık dönemlere göre büyük oranda aynı kalmakla
birlikte kısmi değişiklik gösterebilmektedir. Bu konuda, TRAKYA BİRLİK herhangi bir taahhüt
altına girmeyecektir.
ENTEGRE TESİSLER 2010-2011 ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (milyon KWH)
2010
2011
ocak
şubat
mart
nisan mayıs haziran temmuzağustos eylül
ekim kasım aralık
1,869
1,508
2,136
1,906
1,199
1,216 1,06
1,237
2,108 1,946 2,004 2,042
1,955
2,053
1,868
1,793
1,714
2,118 1,388
1,005
1,775 2,295 1,931 2,307
4
KARACABEY YAĞ FABRİKASI 2010-2011 ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (KWH)
2010
2011
Ocak
685.707
782.281
Şubat
866.211
927.736
Mart
746.814
695.316
Nisan
766.395
434.973
May.
681.692
805.614
Haz.
545.072
726.115
Tem.
378.567
408.982
Ağu.
488.354
404.079
Eyl.
688.915
431.044
Ekim
689.247
789.887
Kas.
672.782
947.170
Ara.
678.893
622.357
10.2. İşletmelerin gündüz, puant ve gece dilimlerindeki tüketim oranları aşağıdaki tablolarda
verilmiştir, bu oranlar yaklaşık aynı kalmakla birlikte değişiklik gösterebilmektedir. Bu konuda
TRAKYA BİRLİK herhangi bir taahhüt altına girmeyecektir.
ÇORLU ENTEGRE TESİSLER 2011 YILI GÜNDÜZ, PUANT GECE DEĞERLERİ
DÖNEMİ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
GÜNDÜZ T1
874.368
925.842
827.862
801.090
760.932
962.688
621.358,8
437.101,2
793.362
1.010.091
866.571
1.032.226,2
%
44,7
45,1
44,3
44,7
44,4
45,5
44,8
43,5
44,7
44
44,9
44,8
PUANT T2
422.970
443.118
405.858
390.816
372.876
456.228
299.777,4
225.091,8
385.158
507.205,2
419.188,8
509.785,8
5
%
21,6
21,6
21,7
21,8
21,7
21,5
21,6
22,4
21,7
22,1
21,7
22,1
GECE T3
657.984
684.342
633.834
600.714
580.566
698.694
467.074,8
342.405,6
596.436
778.113
645.771
764.589
%
33,7
33,3
33,9
33,5
33,9
33
33,6
34,1
33,6
33,9
33,4
33,1
KARACABEY YAĞ FABRİKASI 2011 YILI GÜNDÜZ, PUANT GECE DEĞERLERİ
DÖN EMİ
O CAK
ŞUBA T
MA RT
N İSA N
MA YIS
HA ZİRA N
TE MMUZ
A ĞUS TOS
EY LÜL
EKİM
KA SIM
A RA LIK
GÜN DÜZ T1
281.7 22,8 6
492.5 64,7 8
331.3 40,7 6
202.8 35,1 6
380.1 14,1 0
344.7 79,2 0
203.0 79,4 2
221.4 27,9 0
213.0 56,8 2
377.9 19,9 0
447.6 31,1 4
289.2 16,2 6
%
36
53
48
47
47
47
50
54
49
48
47
46
PUA NT T2
202 .677,84
169 .893,18
157 .344,84
99 .475,92
186 .440,76
164 .606,40
80 .104,86
76 .209,12
89 .697,24
178 .972,20
218 .376,72
145 .885,32
%
26
18
23
23
23
23
20
19
21
23
23
23
GE CE T3
29 7.88 1,28
26 5.27 8,78
20 6.63 1,54
13 2.66 2,16
23 9.06 0,16
21 6.72 9,00
12 5.79 8,04
10 6.44 3,54
12 8.29 0,32
23 2.99 5,06
28 1.16 3,96
18 7.25 6,34
%
38
29
29
30
30
30
30
27
30
29
30
31
10.3. Firmalar; 1 kwh aktif elektrik enerjisi için TEDAŞ sanayi çift terimli tarife(T1,T2,T3)
üzerinden % iskonto yaparak teklif edeceklerdir. 1 kwh aktif elektrik enerjisi için üç zamanlı
uygulamaya yönelik birim satış fiyatları teklif edeceklerdir. Oluşan fiyatı rakam ve yazı ile teklif
formunda belirteceklerdir. Oluşacak bu birim fiyat perakende satış fiyatıdır.
10.4. EPDK tarafından onaylanan FİRMA tarafından teklif edilen tarife çeşidi ve indirim
sonrası bulunan birim satış fiyatına elektrik tarifeleri yönetmeliğinde tanımlandığı şekli ile diğer tüm
vergi, fon ve yasal payların eklenmesi ile nihai birim satış fiyatı hesaplanacaktır.
10.5. Firma; ilgili dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketiciye (Trakya
Birliğe) uyguladığı ve EPDK’ dan onaylı tarifesindeki kayıp kaçak bedeli, dağıtım hizmet bedeli,
perakende satış hizmet bedeli (PSH), iletim bedeli adı altındaki bedellerin birim fiyatlarını
toplayarak Toplam Aktif Elektrik Enerjisi Tüketim Miktarı ile çarpıp, üzerine sabit olan perakende
satış hizmet bedeli (sayaç okuma) ilave etmek suretiyle Hizmet Bedelleri Toplamı Türk Lirası olarak
bulunur. Firma, bu bedellerden almadıkları varsa mutlaka teklifinde belirtecektir.
10.6. Enerji Fonu, TRT Fonu ve Tüketim Vergisi (Belediye Tüketim Vergisi) oranları, Enerji
Tüketim Tutarına kayıp kaçak bedeli ilave edilerek oluşan toplamdan EPDK’ nın belirlediği oranda
aynen uygulanır.
10.7. Katma Değer Vergisi; Enerji Tüketim Tutarı, Hizmet Bedelleri Toplamı, Enerji fonu,
TRT Fonu, Belediye Tüketim Vergisi miktarlarının toplamı üzerinden ilgili Katma Değer Vergisi
(KDV) oranı (%18) aynen uygulanarak KDV miktarı hesaplanır.
10.8.Bu bedellerin tahsili ile ilgili mevzuatta ve içtihatta meydana gelebilecek değişiklikler
uygun ek protokol tanzim edilerek sözleşmeye eklenecektir.
10.9. Endüktif ve Kapasitif Enerji; Aktif enerji ölçümü ile birlikte ölçülen ve kullanım
oranları ve cezai şartları EPDK tarafından belirlenen enerji miktarıdır. Ölçülen reaktif enerji
miktarlarına göre EPDK tarafından belirlenen oranları geçmesi halinde, yine EPDK tarafından
belirlenen cezai şartlar aynen uygulanır.
6
10.10. Satış miktarı, ilk ve son endeks değerleri farkının alınması ve sayaca özel çarpan ile
çarpılması (Karacabey Fabrika 4140, Entegre Tesisler 13800) suretiyle hesaplanacak ve faturalar bu
değer üzerinden tanzim edilecektir.
10.11. EPDK tarafından onaylanan tedarikçi tarafından teklif edilen (sözleşme ile hüküm
altına alınacak olan) tarife çeşidi ve indirim sonrası bulunan birim satış fiyatına elektrik tarifeleri
yönetmeliğinde tanımladığı şekli diğer tüm vergi, fon ve yasal payların eklenmesi ile nihai birim
satış fiyatı hesaplanacaktır.
10.12. Sözleşme gücü tüketim yerine ait mevcut sözleşme gücü üzerinden devam
ettirilecektir. Trakya Birlik Entegre Tesislerin sözleşme gücü aylık 4000 kw, yıllık 48000 kw’ dır.
Karacabey Yağ Fabrikasının sözleşme gücü ise aylık 1200 kw, yıllık 14400 kw. dır.
-Bu şartname konusu faaliyetler, firmanın EPDK’dan aldığı lisans çerçevesinde gerçekleştirilecek
olup; firma EPDK’nın lisansta yapabileceği değişikliklere bağlı olarak Trakya Birlik ile
imzalayacağı sözleşmenin lisansı ile uyumlu olması için gerekli değişikliklerin yapılmasını peşinen
kabul ve taahhüt eder.
10.13. Trakya Birlik Entegre Tesisler ve Karacabey Yağ Fabrikası orta gerilim müşterisi
olup 34,5 KV gerilim seviyesindedir.
10.14. Her iki tesiste de O.G. TR1 tarafı giriş hücresi primer taraftan ölçüm yapılmaktadır.
10.15. Trakya Birlik Entegre Tesisler ve Karacabey Yağ Fabrikası çift terim puant tarife
sanayi grubu aboneleridir.
10.16. Trakya Birlik’ in her iki fabrikası da orta gerilim abonesi olduğundan Trafo Kaybı
bedeli alınmamaktadır.
MADDE 11- GENEL HUSUSLAR:
11.1. Şartname maddeleri arasında çelişkili durum ortaya çıkması halinde Trakya Birlik
lehine olan madde bağlayıcı olacak ve Trakya Birliğin beyanı esas alınacaktır.
11.2. Verilen bilgiler isteklileri sadece bilgilendirmek amacı ile konulmuş olup, bu belgelere
dayanarak hiçbir şekilde Trakya Birlik’e sorumluluk yüklenemez.
11.3. Firma, ekte verilmiş olan elektrik tüketim değerlerinde veya gün içi dağılımlarında
farklılık olması durumunda Trakya Birlik’den fiyat değişikliği veya herhangi nam altında ilave ücret
talep edemez.
11.4. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, TEDAŞ birim fiyatlarında olabilecek indirim
veya artış oranları, aynı yüzdelik oranında firma tarafından verilen teklif fiyatına yansıtılacaktır.
Fiyat geçişlerinde, karşılıklı mutabakata göre fiyatlandırma yapılacaktır.
11.5. Vergiler, yürürlükteki kanun, mevzuatlar çerçevesinde hesaplanarak ödeme
bildirimlerine ayrıca ilave edilecektir.
11.6. Trakya Birlik, TEDAŞ ödeme bildirimlerinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa
istinaden belediye tüketim vergisine tabi tutulmakta olup, bu konudaki TEDAŞ uygulamaları aynen
devam ettirilecektir.
11.7. Trakya Birlik’e ait tüm yasal prosedürün tamamlanması firmaya aittir. Trakya Birlik,
bu süreçte ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeyi firmaya vermekle yükümlüdür.
11.8. Sözleşme süresi boyunca, Trakya Birlik uygun gördüğü takdirde, Trakya Birlik’ e bağlı
diğer kuruluşlar da (Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Hizmet Binaları ve İşletmelerimize ait
Atık Su Arıtma Tesisleri vs.) serbest tüketici limit değerlerine ulaştığında firma tarafından,
sözleşmedeki birim fiyatlar üzerinden, sözleşme kapsamına alınıp serbest tüketici uygulamasına
dahil edilecektir.
-Teklif şartnamenin konusunun tamamı için verilmiş ise; sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ihale
sonucunda sözleşmenin imzalanmasının ardından enerji verilmesi işine Trakya Birlik’ ten
7
kaynaklanan nedenler dışında Karacabey Yağ Fabrikası ile Trakya Birlik Entegre Tesislerinde aynı
anda başlayacaktır.
11.9. Satış miktarlarının tespitinde tüketim birimlerinde bulunan sayaç devrelerindeki aktif
enerji miktarları esas alınacaktır. Faturalarda endeksler ayrı ayrı belirtilerek, vergiler, fonlar, harçlar,
iletim-dağıtım bedelleri belirtilecektir.
11.10. Firma hesapladığı aktif enerji bedelini Trakya Birlik’e fax veya e-mail ile bildirerek
teyit almak zorundadır.
11.11. Sözleşmenin imzalanmasının ardından tüketim birimlerinden aboneliği sona erenler ya
da serbest tüketici limitinin altında kalan yerler anlaşma kapsamından çıkarılacaktır. Böyle bir
durumda tedarikçi firma tazminat talebinde bulunmayacaktır.
MADDE 12-MÜCBİR SEBEPLER:
12.1 Taraflar, deprem, sel gibi doğal afetler, iş yerindeki grev ve elektrik piyasası
mevzuatında ve EPDK veya PMUM tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen durumlarda elektrik
piyasası mevzuatında öngörüldüğü şekilde karşı tarafa bildirilmek suretiyle mücbir sebep
hükümlerinden yararlanabilir.
12.2 Taraflar, mücbir sebebin ortaya çıkması halinde şifahen derhal, en geç 10 gün içinde
diğer tarafa mücbir sebebi belirten, mahalli idareden yahut ilgili kurumdan alınmış olan resmi
belgeyi sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir. Yukarıda
belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve firmanın mücbir sebebe dayanarak
sözleşmeyi ifadan kaçınma hakkı ile süre uzatımı isteme hakkı kalmaz.
.12.3 Bu bildirimi yapmış olmak, bildirimi yapan tarafın bu sözleşmeden kaynaklanan
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
12.4 Firma, her nam altında olursa olsun Mücbir Sebeplerden dolayı tazminat talebinde
bulunamaz.
12.5 Yangın, su baskını vb. kusura dayalı oluşabilecek aksaklıklarda, bu hususların mücbir
sebep sayılabilmesi için olayın vukuunda ilgilinin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığının yazılı ve
resmi bir belge ile ispatı lazım gelmektedir. Aksi halde bu tür hadiseler mücbir sebep olarak
değerlendirilemez.
MADDE 13- SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESHİ:
13.1. Sözleşmenin süresi 1 yıl olup, süre bitiminde hitam olur.
13.2. Trakya Birlik sözleşmenin bitiminin 30 gün öncesinden, firmanın sözleşmede bildirdiği
adresine yahut e-posta adresine yazılı olarak bildirmek koşuluyla firma ile yapılacak olan sözleşmeyi
tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.
13.3. Firmanın veya Trakya Birlik’in sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunun
sonuçları yapılacak sözleşmede detaylı olarak belirtilecektir.
13.4. Trakya Birlik, mücbir sebeplerin iki haftadan fazla bir süre devam etmesi halinde
sözleşmeyi tek taraflı, her hangi bir bildirime gerek kalmaksızın ve tazminatsız fesih edebilir.
13.5. Taraflar aralarında anlaşarak bu sözleşmeye ek protokoller tanzim edebilirler. Bu ek
protokoller bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olarak kabul edilir.
13.6. TEDAŞ veya ilgili Dağıtım Şirketinin tarifelerde yapacağı değişiklikler veya
uygulayacağı özel imkanlar sonucunda Trakya Birlik’ in firmadan aldığı enerji fiyat avantajı ortadan
kalkarsa, taraflar bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüşeceklerdir.Trakya Birlik’in firmadan
8
satın aldığı elektrik enerjisi birim fiyatları yeni uygulamaların üzerine çıkar veya eşitlenirse,
yapılacak görüşmeler sonucu tarafların uzlaşma sağlayamaması durumunda Trakya Birlik 15(onbeş)
gün önceden firmanın şartname ve sözleşmede yer alan adresine yahut e-posta adresine yazılı
bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
MADDE
14-SÖZLEŞMENİN
İMZALANMASI
VE
TEMİNATLARIN
İRAT
KAYDEDİLECEĞİ HALLER:
İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır. Bu karar firmanın kanuni
adresine bildirilecek olup, firmaya yapılan bildirime müteakip firma 10 gün içerisinde bütün giderleri
kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya mecburdur. Firma sözleşmeyi bu süre içerisinde
imzalamadığı takdirde Geçici Teminat irat kaydedilir. Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
sözleşme şartlarından herhangi birinin yüklenici firma tarafından yerine getirilmemesi yahut eksik
ifa edilmesi halinde kesin teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irat kaydedilecektir.
Teminatın irat kaydedilmesi halinde firma herhangi bir talep ve dava hakkı olmadığını
peşinen kabul ve taahhüt eder.
MADDE 14b -CEZAİ ŞARTLAR
14.b.1) -Yüklenici firma sözleşme imzalamak için mecbur olan süreye riayet etmediği
takdirde protesto çekmeye, bir merciden hüküm almaya gerek kalmaksızın Trakyabirlik tek taraflı
ihaleyi fesih edecek ve yüklenici firmanın geçici teminatı irat kaydedilecektir.
14.b.2) Yüklenici firma sözleşme imzalandıktan ve bu hükümdeki muameleler
tamamlandıktan sonra taahhüdünü ihlal ederse herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşme fesh
edilecek ve yüklenicinin kesin teminatı irad kaydedilecektir. Sözleşmenin fesih gününden itibaren en
geç (15) gün içinde bu şartname konusu işe ilişkin olarak Trakya Birlik tarafından yüklenici firma
nam ve hesabına teklif almak eksiltmek ve pazarlık suretiyle ihaleye çıkabilme yetkisine haizdir.
İkinci defa iş, birinci ihale bedelinden daha yüksek bedele ihale edilirse, Trakya Birlik zararının kati
teminat miktarından az olması halinde aradaki fark yüklenici firmaya iade edilmeyecektir. Zararın
teminattan fazla olması halinde aradaki fark yüklenici firmadan rücu edilecektir.
14.b.3) Aktif elektrik temininin sağlanması işinde iş bu şartname ve imzalanacak olan
sözleşmenin hükümlerine uyulmadığı takdirde YÜKLENİCİ FİRMAYA, aktif elektriğin
sağlanamadığı HER BİR GÜN’e Entegre Tesisler için 1.000-TL+KDV; Karacabey Yağ
Fabrikası için 500-TL+KDV ceza uygulanır. Bu süre 10 günü geçtiği takdirde Trakyabirlik
sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak fesh etmeye Yüklenici firmanın teminatlarını irad
kaydetmeye veya yüklenici firma adına işi bir başkasına yaptırmaya yetkilidir.
Sözleşmenin Trakya Birlik tarafından tek taraflı olarak feshi halinde, şartname konusu iş ve
hizmetleri Trakya Birlik firma nam ve hesabına teklif almak, eksiltmek yahut pazarlık sureti ile
yeniden ihaleye gitme hakkını haiz olup, iş bir diğer firmaya yaptırılmak zorunda kalındığında,
Trakya Birlik aleyhine zuhur edebilecek fiyat farkını ve ihale masraflarını Trakya Birliğin bu talebini
müteakip 10 gün içinde ve defeaten ödemeyi firma kabul ve taahhüt eder.
MADDE 15-ÖDEME:
Trakya Birlik, ayın son gününde sayaçların okunmasına göre düzenlenerek kendisine
duyurulan ve tebliğ edilen fatura bedelini, faturanın tebellüğ tarihini izleyen 10 iş gün içerisinde
firmanın bildirdiği banka hesabına yatıracaktır.
9
FATURAYA İTİRAZ:
Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpan faktörü
uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi
düzenlenmesi gibi hususları kapsar.
Trakya Birlik hatalı bildirimlere karşı, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
uyarınca itiraz edebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakla
birlikte, itiraza konu tüketim bedeli ile abonenin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu
tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan (%30) fazla olması durumunda, Trakya Birlik, bir
önceki dönemde ödemiş olduğu tüketim bedeli kadar tutarı son ödeme tarihinden önce yatırabilir. Bu
durumda Trakya Birliğe gecikme cezası uygulanamaz.
İtiraz, tedarikçi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç 10 (on) iş günü içerisinde incelenerek
sonuçlandırılır. İnceleme sonuçları Trakya Birliğe yazılı olarak bildirilir. İnceleme sonucuna göre
itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel
Trakya Birliğe 3 (üç) iş günü içerisinde iade edilir veya Trakya Birliğin onay vermesi halinde bir
sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir. Uyuşmazlığın devamı halinde, konu ile ilgili
mevzuatlar dahilinde işlem yapılır.
MADDE 16-İHTİLAFLARIN HALLİ:
Şartname ve sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
MADDE 17-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR:
Bu ihale ile ilgili her türlü resim, vergi, harç ve giderler firmaya aittir.
MADDE 18-TRAKYA BİRLİK YETKİSİ:
Birliğimiz Kamu İhale Kanununa bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte,
kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
MADDE 19- GİZLİLİK:
Bu şartname kapsamında işveren tüketim birimlerine verilen ve işveren tüketim birimlerinden
alınan tüm bilgiler özel ve gizlidir; bu şartnameye yönelik uygulamalar dışında herhangi bir amaç
için kullanılamaz; tarafların yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez.
Sözleşme sona erse dahi tarafların gizlilik yükümlülüğü 5 yıl daha devam eder.
MADDE 20- DİĞER HUSUSLAR
Firmanın teklif mektubunda gösterdiği adres kanuni ikametgah olarak sayılacak ve bu adrese
yapılacak her türlü tebligat ile firmanın bildirmiş olduğu e posta adresine yapılacak her türlü bildirim
firmaya yapılmış olacaktır.
10
Tesislerde bulunması gereken EPDK ’nın Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar
Hakkında Tebliğ’e uygun sayaçları ve faturalamaya esas olacak tüketim bilgilerinin temin
edilebilmesi için firmanın uzaktan izleme sistemine gerek duyması halinde, Trakya Birliğin bilgisi ve
onayı dahilinde, Trakya Birliğe ilave bir maliyet getirmemesi kaydıyla tedarikçi tarafından temin ve
tesis edilebilecektir.
MADDE 21: Bu şartname 11 sayfa, 21 madde ve ek 3 adet teklif formundan ibarettir.
EKLER:
3 adet Teklif Formu
FİRMA
S.S.TRAKYA
YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ
.
11
TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLER TEKLİF FORMU
TEDAŞ TARİFESİ
ADI
BİRİM FİYAT TL
FİRMA TEKLİFİ
İSKONTO %
ADI
T1 ENERJİ BEDELİ
T1 ENERJİ BEDELİ
T2 ENERJİ BEDELİ
T2 ENERJİ BEDELİ
T3 ENERJİ BEDELİ
T3 ENERJİ BEDELİ
PSH BEDELİ
PSH BEDELİ
SABİT BEDELLER
ADI
GÜÇ BEDELİ
PSH SAYAÇ OKUMA
KAYIP KAÇAK
DAĞITIM BEDELİ
İLETİM BEDELİ
TRT PAYI
ENERJİ FONU
BTV
KDV
BİRİM FİYAT TL
BİRİM FİYAT TL (Rakam ile)
BİRİM FİYAT TL (Yazı ile)
TRAKYA BİRLİK KARACABEY YAĞ FABRİKASI TEKLİF FORMU
TEDAŞ TARİFESİ
ADI
BİRİM FİYAT TL
FİRMA TEKLİFİ
İSKONTO %
ADI
T1 ENERJİ BEDELİ
T1 ENERJİ BEDELİ
T2 ENERJİ BEDELİ
T2 ENERJİ BEDELİ
T3 ENERJİ BEDELİ
T3 ENERJİ BEDELİ
PSH BEDELİ
PSH BEDELİ
SABİT BEDELLER
ADI
GÜÇ BEDELİ
PSH SAYAÇ OKUMA
KAYIP KAÇAK
DAĞITIM BEDELİ
İLETİM BEDELİ
TRT PAYI
ENERJİ FONU
BTV
KDV
BİRİM FİYAT TL
BİRİM FİYAT TL (Rakam ile)
BİRİM FİYAT TL (Yazı ile)
TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLER VE KARACABEY YAĞ FABRİKASI BİRLEŞİK TEKLİF FORMU
TEDAŞ TARİFESİ
ADI
BİRİM FİYAT TL
FİRMA TEKLİFİ
İSKONTO %
ADI
T1 ENERJİ BEDELİ
T1 ENERJİ BEDELİ
T2 ENERJİ BEDELİ
T2 ENERJİ BEDELİ
T3 ENERJİ BEDELİ
T3 ENERJİ BEDELİ
PSH BEDELİ
PSH BEDELİ
SABİT BEDELLER
ADI
GÜÇ BEDELİ
PSH SAYAÇ OKUMA
KAYIP KAÇAK
DAĞITIM BEDELİ
İLETİM BEDELİ
TRT PAYI
ENERJİ FONU
BTV
KDV
BİRİM FİYAT TL
BİRİM FİYAT TL (Rakam ile)
BİRİM FİYAT TL (Yazı ile)

Benzer belgeler

devamı... - Trakya Birlik

devamı... - Trakya Birlik E-Posta : [email protected] Bu şartnamede asitli yağ alımı işini yapacak özel ya da tüzel kişiler kısaca FİRMA, asitli yağ satımı işini yapacak S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış...

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NDEN Birliğimiz Entegre

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NDEN Birliğimiz Entegre rafine ünitesi - vinterize grubu artığı olarak Şubat 2016–Temmuz 2016 ( 6 aylık) döneminde çıkacak olan “Yağlı Toprak” bu şartname hükümlerine göre ihaleyi yüklenen firmaya satılacaktır. 3-İHALE TA...

Detaylı

Türk Hukukunda Niyet Mektuplarının Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı

Türk Hukukunda Niyet Mektuplarının Hukuki Niteliği ve Bağlayıcılığı açıklamasıdır.4 İcabın, sözleşmenin bütün esaslı unsurları kapsıyor olması gerekmektedir. Niyet mektupları ise, yapılması muhtemel sözleşmenin tüm esaslı unsurlarını düzenlememesi ya da düzenlese d...

Detaylı