Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
TC
FIRAT ONIVERSITESI HASTANESI
DONERSERMAxiき ETME BttiMi
TEKLIFiSTEME FORMU
31082015
:21790:15′4771
lstem No
Talep Eden Blrim
:MUTFAK
tekltt
alaotda bell,tit6n
__Flrat lJnlveBltesl Hashnesi lhtiyecr malzeme/hizmet satrn a[nacaktrr. Fiyat
ve 6aatto O6ner Se.mEys Satrn alma Birlmlne blzzat, faks veya postE
tesllmihl .ba ode.ini. -
il6
'1_
tarlh
Malzem6/hizmel tesliminin kaC gUnde yapr16c€0rnrn belirtrlmesi zorunludur. Belirlilmemesi durumunda sipariq tarihinden itibaren
leslim siiresi 10 giin olaral kabul edilecektir. Teslimatl,a gecikne durumunda gociken her gon i9'n htuia tJtannrn (Kov haric)
0,001 (Bindebiri) orsnrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk ijzerinden kesitecektir
2- Teklif opsiyonu en az 20 gijn olmal ve orijn markasr, belirlilecek ve tekhf fyatlair KDV hanc veritecektir. Eetirtitmemesi
!'Iyliu.nd.a l<Dy dahil kabul edil€cektir. Av(ca idarenin dng6rdii0it garflar drsrnd;, fima larafindin 6deme giinu \,t. tatepleri
leklif erinde b€lirtseler dahi, dlkkate atrnmayacaktrr
3_ Mal teslimi hastane ambarrna veya idarenm gatslerecegi y€re teslim edilecektk. Testimar yerine kadar tum gadeder satrcrye
eittir
4
t
Trbbimalzeme hariqndeki Urunbrde TSE ma*estaranan m6l2emelerTSE beloeh otacektrr
mehubunda
sllnli v€ kazrnlr
yaprlmayac€klrr.
son leklif ve;ne tarih v€ saatinden sonm g6t6n tektifler
-Teklif.
deo_erlcndrilmefec€k
o[,p, ancak idare gerek gorduou takdirde bu sureyiuzatabitir
6_ Fillna alacaklaflnr sadec€ banka ve finans kurumlanna harcama ietkrlisinin (Eaghekimtik Mairm') izni ite devir ve temlik
yap?bilk. (3.$ahrslar ve frmalala lemlik iznr verihemektedir )Temlik 6ricesi uyguntijk iaasratlnacaktrr
7_ T'bu. malz€me, ilag ve kit alrmlaflnda Saghk Eaksnhoinrn TITUBB kair;' gereken Urunbrin kay t otmasr hatinde atrm
yllll9" rmalat9r veya-ilhalelgrsr olmadrgr _durumlarda ilgrh sar,crnrn bay orduguna dair iITUBB kay( ve bitdirimi
I:!lr!!"IJ'l
arana@xfir. reklr mekNbunda UBB kodu v6 aync€ fimantn
KIK de kaydt otac€ktrr UBa kodu gereken 0ru;l6rin kodunun
,1"-llf
olmayen firmarann rekt i deo6rleidirmeye ahn;ayacakrrr. Sosyat G0ventik Krrumu negarf risiJnde
!:ll1!"f-"""1
llldr allnmayac:*, ehnsa dahi negauf lisleden grkmadrkC€
ouunan loor maEemeEr
ietura b€deli d(bnmevecektr.- KtK kavd,nh
enmemesi matzeme atrnd,han sonra maizemeniri nesaur risreye augmesi
I9qlETi"l^y9,!rl9l".g,qnce
iiri-mii.".;
xuruma artsGK Kesint tutartan ve kurum zarartaflnh temamt ilgrli tirma iarafhdan kaistlanacaittr.
8- Saghk Uygulama Tebliginde yer alan tbbi malzsmeler i9in
kodu. Tebliiide yei atmayan matzeme otmay durumunda bu
durum teklif mektubunda belirtileceklir.
i;;;;ii;
iur
¨
u merc¨
∫
郷
沖懺淵W:拘
酬
1群萬‖
翻野獅静1鼎螂晃
側噺
副
nan● ze"ndel輛 ス
高層
‖
ぶ え
ゞ 萄 話諦 1選 詰襴
n le91m edlme
0- Fime larafhdan sipadg edilen
翔 鳳 品Fubu v。
garrnti dng6r0ime3l durumunda
lurumunda loBlina"ョ
teslimatta hnnkハ
banka
F]Ltt bed面
1■
1■
ecok yadゴ
論留電R温:R需 」
」咄場鴇∫:胞 :翼IP:昴 悩朧 l艦 f:秘:;晴H」
lξ
1」
li擢
蔀懸男:認 ll'aymamk ka口 Janna
.
´
PROF DR
KOMISYoN
Son Tes,ImTarihasaatlh
01・ 。q・ 2015
MALZEMErHIZMET LiSTESI
Srra N Malz€me Kodu
Malzeme
Cimi
Acrklema liktafl Bi.imt
Bl.im Flyatr
KDV oranr"r"
NOTI TEKNIK sARTNAME EKTEDlR
AdF00:
Te!:
Flrat universiし 3i HaStanes:D●
0424 230 05 55
nersemay01,letne Mloololl
Fax: 04242339040
HAZ● RVO :3860407404
CPOSTA i dsennavesal■ 31ma● いret edu
Sayla l
BE.E!!
l!JJ-
Rereldeki rnelveler ve
p
(;alar ko ay rk|r !O[]lccek !e raIrna.alr
..
Mclvepar$alarrrclielrn rrngr Dre\\.den\rprld!nrralracakbir\iikltilreolacfllr,r.
R(Celhr\reci,.,, \Lllr o( ,lc (\e.r,,
RcEelin rengr. kok!s! re rndr [(llan]lJnDrc\veninozet ikt.rinehcrootacrIrrr psirnrc 〕
atを 、
■lda l
nonnal nirelikleri (avbolf ravac.kt r
5,
Reqellerde. Cop gekirdek, canI cons)z her rnrlu turr. bocek !e ha)a ar butunlrla)acakrr.
6Rcaeller usaresi allnm$ r)rey!cle d€n leya bunlaln posalal] da I )aprtnr i otnra)^cakrrr.
1Reeeller nrey!elerin Tekirdekldr qrku rlln t sr reri) le hazrrtafn]l.\ otacdtUr
Recellerde ieker ennre ve cksrnre gdriiLnrelecekril
8
9ReSellerde \anrk is. gaz. benzrn. kuf ve benze| kokL his\cdrlnrc\ecekrir
Meyve rrikran j krsrnr rere de I krs nrdan az olmalacaktrr.
l
Meyve haric Surup krsmrnda su mrkran 9i,40 dar) fazta otrna)acatrrr.
Toptan Seker frikran sakkaroz hesabLyta % 60' dan az olnrayacaklrr.
Benzoik asir ve)a sodlur)r benzorn rrta!e cditrse az.!ni"" 0
rr,ja otd.it \< etikctre murtaka
l0l
tztll1l5-
ti,.,
Boyakairlmalacakt
.
Nlamuldekitoplanrritreslonasithgrqo0l'l.lolacakrrr
I6 Regel kutular rrrrr iiTerine atag laki
etiket ye),a lirog|"ltrasLi (izerine yazr acaklI
.
Firmanrn adr lela )arkasr
.
TM ve)'a Tiirk Matr de), rrri
.
.
t7'
Ner agirligr
lSt:!e\alsobelg€sinesalrpotacakveambatajlarda
bilgilc okunaklL !e srlrnfrelle qrknralacit iekitd€
sagtanrca )aprrrrnlmrg
( l0
lrk pakerlerde otacakr,r )
-q.
iginde bulufan maddelerin adlar
Kapak iizerine de okunacak !e silinnrel,le rrknralacak
lekilde sabir bola
markasr. kullanma siiresi yazrlacakrrr
I8l9:0-
dOを ivI
leia presle imat )rl|. seri numarasr v€
Mal reslrnr alndrkran \onra bozuima otul,sa miircahjlr
)eni iiriinterte degirrifltecekrir.
Li\gulanrada b|lurraf Turk GLda Kodeksrfe uysun o acak r
T S 2066 ve 1600 kapsa)an koku nr ddct(r di; d. tutL rnadd<.r ol,nr_!d(Jtn,. Be eme ile
otu$an
yiikle lci r.ral ndan geri atrnLp deg rriri ccekrrr
2l- Reqellc.reqelin ozelLgrniboznralan ve insan sagtrgrna z rar rernr.)en
bozulDralarda re9€ ler
PvC Ambalaj iizernre aliirnin)urlr velir kala\ fbllo
)iiksek
rsrda prcslcnn)ek
pt:rsrik knver Dote c olacaknr.
nx.eti ite kaptanacakrrr.
22- Poler dnrbalxil r€(eller 50 vela 100-liit rnrbalir rginde reslinr cdrtecekrir. Kurtrdakr recet
srratan aEsrna kagrt
2.1-
Tainr vc Kij\ Iflcr Bakaflr!r rnrxirrdaf on.rlt otIrxLdLr
2{ rIrk g]da kodeksi
teblirine ulgun iirelllmr$. anrtral.ilan n i. eriterte rnris. iiarcrtenri.
25 Poier reeel kitverleriIir tzerine asa!rdak brtgiter okLrnak I Irosr"l
-
Yijklenicinrr aar vc) r markrsr
-
lM
-
Clnsr
veya liirk Mal
de)..
inri
Net agl hgr
'
lglnde bu onan nraddclerir adlar
lmal ve son kullaInrr rarilri
Me!venir cinsi ve konu
a
karlr naddeten
ragrrr,.rrg
)aski itc !_a4lacrkIlr
!e depotannri