TC SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK

Yorumlar

Transkript

TC SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK
T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/4485 ESAS
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi,
önemli özellikleri : 1 NO’LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Satýþa konu Ýstanbul Ýli, Eyüp Ýlçesi, Ramiyeni Mahallesinde kat mülkiyetli,52 Pafta, 329 Ada,17 Parselde kain, 620,32 m2
miktarlý altý katlý üç dükkan ve yirmi yedi meskenli kargir apartman olan
taþýnmaz üzerinde halihazýrda Paþababa Sokak 60 dýþ kapý numaralý
kargir apartmanda 12/1000 arsa paylý 9 nolu baðýmsýz bölüm,dükkan
niteliðinde taþýnmazýn 1/2 hisse payýdýr. Halihazýrda söz konusu taþýnmazýn bulunduðu 60 dýþ kapý numaralý apartmana girerken sað tarafta
kalmaktadýr. Kuaför salonu olarak kullanýlmaktadýr. Ýki kattan oluþmaktadýr. Giriþ katý 28,5 metre karedir. Giriþ katýnda yerlerde parke kullanýlmýþtýr,duvarlar boyalýdýr.Alt katýn ölçüsü 24 metre karedir.Gayrimenkulün bulunduðu semt merkezi konumdadýr fakat söz konusu dükkan
sokak arasýnda kaldýðý için merkezi sayýlmamaktadýr.
Adresi : Ýstanbul Ýli,Eyüp Ýlçesi,Ramiyeni Mah.Paþababa Sok.No:60
Arsa Payý : 620,32 m2 arsada 12/1000 arsa paylý 28,5 m2 giriþ
ve 24,00 m2 alt kattan oluþan iki katlý dükkan.
Ýmar Durumu : Eyüp ilçesi, Ramiyeni mahallesi, 52 pafta, 329 ada,
17 parsel sayýlý yer 17.12.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Rami
revizyon imar planýnda bitiþik nizam 4 kat yapýlanmalý konut alanýnda
kýsmen de yolda kalmaktadýr. Kýymeti : 30.000,00 TL
KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydý gibidir.
1. Satýþ Günü : 24 / 06 / 2014 günü 10:00 - 10:10 arasý
2. Satýþ Günü : 24 / 07 / 2014 günü 10:00 - 10:10 arasý
Satýþ Yeri : ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
2 NO’LU TAÞINMAZIN = Özellikleri : Satýþa konu Ýstanbul Ýli, Eyüp
Ýlçesi,Ramiyeni Mahallesinde kat mülkiyetli,52 Pafta,329 Ada,17 Parselde kain, 620,32 m2 miktarlý altý katlý üç dükkan ve yirmi yedi mes-
kenli kargir apartman olan taþýnmaz üzerinde halihazýrda Paþababa
Sokak 60 dýþ kapý numaralý kargir apartmanda 12/1000 arsa paylý 8
nolu baðýmsýz bölüm, dükkan niteliðinde taþýnmazýn 1/2 hisse payýdýr.
Halihazýrda söz konusu taþýnmazýn bulunduðu 60 dýþ kapý numaralý
apartmana girerken sol tarafta kalmaktadýr.Depo olarak kullanýlmaktadýr. Dükkanýn giriþ kapýsý demir doðramadýr. Söz konusu gayrimenkule
giriþ kapýsýndan sonra, merdivenle aþaðý inilerek ulaþýlmaktadýr.Zemine
þap dökülmüþtür. Elektrik ve su baðlantýsý mevcuttur. Bu kat 58 metre
karedir ve ayrýca 9,5 metre kare bir asma kat bulunmaktadýr. Gayrimenkulün bulunduðu semt merkezi konumdadýr fakat söz konusu
dükkan sokak arasýnda kaldýðý için merkezi sayýlmamaktadýr.
Adresi : Ýstanbul Ýli,Eyüp Ýlçesi,Ramiyeni Mah.Paþababa Sok.No:60
Arsa Payý : 620,32 m2 arsada 12/1000 arsa paylý 58 m2 giriþ ve
9,5 m2 asma kattan oluþan dükkan. Ýmar Durumu : Eyüp ilçesi,Ramiyeni mahallesi, 52 pafta, 329 ada, 17 parsel sayýlý yer 17.12.2004
tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Rami revizyon imar planýnda bitiþik nizam
4 kat yapýlanmalý konut alanýnda kýsmen de yolda kalmaktadýr.
Kýymeti : 25.000,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler :
Tapu kaydý gibidir. 1. Satýþ Günü : 24 / 06 / 2014 günü 10:20 10:30 arasý 2. Satýþ Günü : 24 / 07 / 2014 günü 10:20 - 10:30
arasý Satýþ Yeri : ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
Satýþ þartlarý : 1-- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile
ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik
ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebile-
cektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý
alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ
talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20’si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu
harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit
olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen
veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133
üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra
ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki
farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet
kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen
alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi
görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4485 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 28/04/2014
( ÝÝK m.126 ) ( * ) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek
64’e karþýlýk gelmektedir.
B: 30583 www.bik.gov.tr
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN İLAN
ESAS NO. 2011/135
Davacý ÝSKÝ Genel Müdürlüðü vekili Av. Filiz Atlý tarafýndan davalýlar Abdullah Çavuþoðlu, Bekir Mertçe,
Ömer Akbulut, Faruk Özmetli, Hasan Akbulut, Þebnem Spor Giyim San. Ve Tic. Ltd. Þti. Aleyhine ikame
olunan alacak davasýnýn yapýlan duruþmalarý sonunda ; Mahkememizce verilen 2011/135 esas, 2012/16
karar sayýlý 09/02/2012 tarihli karar davacý vekili tarafýndan temyiz edilmiþ olup, Yargýtay 3.Hukuk Dairesinin 2014/2449 esas, 2014/3783 karar sayýlý 11/03/2014 tarihli ilamý ile onanmasýna karar verilmiþ
olup, yargýtay ilamýnýn Nargileci Sokak No.4 Eminönü ÝST. Adresinde bulunan davalý BEKÝR MERTÇE ve
Özmetli Bavul Sanayi Yeþildirek Ýstanbul adresinde bulunan davalý ÖMER AKBULUT’a ilanen tebliðine karar
verilmiþtir. Yargýtay ilamýnýn ilanýndan 7 gün sonra tarafýnýza teblið edilmiþ sayýlacaðý,15 günlük yasal tashihi
karar talebi süreniz bulunduðu hususu ilan olunur. 10/0472014
B: 30692 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
MANİSA KADASTRO MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN İLAN
DOSYA NO : 2013/38
Davacýlar Fahrettin Özþirvan ve arkadaþlarý tarafýndan davalýlar Hazine diðerleri aleyhine Manisa
Turgutlu Ýlçesi 1 ve 2. Mýntýka Beyoðlu mevkiinde bulunan taþýnmazlarýn tesbitine itiraz davasýnýn yapýlan
yargýlamasýnda adresleri tesbit edilemeyen ve kendilerine tebligat yapýlamadýðýndan, ilan yoluyla Turgutlu
Kadastro Mahkemesinin Kapatýlmasý nedeniyle 2008/2 Esas sayýlý dosyanýn 2013/38 Esasýný alarak
mahkememizde devam ettiðinin ve duruþma günü tebliðine karar verilen davalýlar MEVLÜT AKGÜN ve
MEVLÜT ÜNER’in 30/05/2014 günü saat 10:15 da yapýlacak duruþmada ibraz etmek istedikleri belgeleri getirip mahkememizde hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, tayin edilen
günde gelmedikleri, kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri taktirde yargýlamanýn yokluklarýnda devam
edip karar verileceði hususu ilanen teblið olunur. 21/04/2014
B: 30731 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2009/907 TLMT.
Bir borçtan dolayý ipotekli olup, aþaðýda tapu kaydý, cinsi, niteliði,kýymeti,adedi, önemli özellikleri belirtilen Sakarya 1 Ýcra Hukuk Mahkemesi’nin 2012/264
E. 2014/55K ve Sakarya 1 Ýcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/353 E.2014/56
Kararlarý ile kýymet taktirleri kesinleþen gayrimenkuller ayrý ayrý satýþa çýkartýlmýþtýr. Satýþ ilaný ilgililerin adresine tebliðe çýkartýlmýþ olup, adreste tebligat yapýlamamasý veya adresi bilinmeyenler içinde iþ satýþ ilanýn tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. :
1 NO’LU TAÞINMAZIN
TAÞINMAZIN TAPU KAYDI :
Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Adalýhanlýköy Mahallesi, 108 ada, 7 parsel, 1 cilt,
93 sayfa noda kayýtlý 40.001,32 m2 yüzölçümlü arsa niteliðindeki taþýnmazýn
tamamý
ÝMAR DURUMU : Sakarya 1. organize sanayi bölgesi imar alaný içinde sanayi
parseli þeklinde olan taþýnmazýn yapýlaþma koþullarýnýn:30.00 mt ön bahçe
17,00 mt yanbahçe,28.00 mt. arka bahçe mesafeli ,taban alaný katsayýsý
TAKS=0,55 kat alaný katsayýsý KAKS=0,70 ve yükseklik(Hmax)yapýlacak yapýnýn teknolojisinin getirdiði yükseklikte þeklinde olduðu bildirilmiþtir.
HALÝHAZIR DURUMU: :Taþýnmaz tapu kaydýnda yazýlý olduðu üzere boþ arsa
olarak gözükmekte isede,üzerinde ekonomik deðeri olmayan metruh ve harabe
durumunda yýkýmý halinde enkazý moloz olan yýðma kargir bir yapý mevcuttur.
Ayrýca taþýnmaz üzerinde yaklaþýk 30-35 adet 20-25 yaþ civarýnda kayýn ve
türlü aðaçlar mevcut olup aðaçlarýn maddi deðerimaktuen 25.000,00 TL tutarýndadýr. Gayrimenkul konum olarak Sakarya 1. Organize sanayi bölgesinin batý
kenarýna ve TEM otobanýna yakýn durumda, TEM otobaný Sakarya çýkýþý giþelerinden 600 m. kuzeydoðu kýsmýnda kalýr. Gayrimenkulün 600 m. batýsýnda ESKÝÞEHÝR-BÝLECÝK KARAYOLU geçen taþýnmaz dörtyol köprülü kavþaðýna 2 km.
Adapazarý þehir merkezine yaklaþýk 6 km.dir. Yakýn çevresinde Toyota otomobil fabrikasý, irili ufaklý organize sanayi fabrikalarý, tank palet fabrikasý,otomobil
servisi ve þovrumlar yer alýr.Taþýnmazýn alaný 40.001.32 m2 olup,sanayi amaçlý ihtiyaçlara cevap verebilecek altyapýya sahiptir.Topoðrafik olarak düz bir arazidir. Altyapý ve belediye hizmeti vardýr. Organize sanayi bölgesi içerisinde yerinin
üstün vasýflý olmasý yakýn çevrede ve sanayi bölgesi dâhilinde bu þekilde büyük
ve boþ bir arazinin bulunmamasý benzeri taþýnmazlara olan talebi artýrmaktadýr.
Ulaþým imkânlarý çok iyidir. Baþkacabütün ayrýntýlar dosyasýnda mevcuttur.
Adresi : Sakarya Ýli Arifiye Ýlçesi Adalýhanlý Köyü Mah. 1. Org. San. Bölgesi
Yüzölçümü : 40.001,32 m2
Arsa Payý :
Ýmarr Durumu : Yukarýda yazýlmýþtýr. Kýymeti : 18.025.594,00 TL (Sakarya
1 Ýcra Hukuk Mahkemesi’nin 2013/353 E. 2014/56 Kararý)
KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Taþýnmazlarýn tamamý üzerinde “Beyan” hanesinde
31.05.2010 tarih, 1149 Yev. No ile Taþýnmazlarýn icra yoluyla satýþa dahil
üçüncü kiþilere devrinde OSB den uygunluk görüþü alýnmasý zorunludur þerhi
mevcuttur. Tapu kaydýndaki gibi,
1. Satýþ Günü : 27/06/2014 günü 10:30 - 10:40 arasý
2. Satýþ Günü : 22/07/2014 günü 10:30 - 10:40 arasý
Satýýþ Yeri : Sakarya Adliyesi Ýcra Dairelerinin bulunduðu blokun giriþinde alt
kattaki mezat salonu Camili-Sakarya
2 NO’LU TAÞINMAZIN
TAÞINMAZIN TAPU KAYDI : Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Adalýhanlýköy Mahallesi,
108 ada, 2 parsel, 1 cilt, 68 sayfa noda kayýtlý 185.742,29 m2 yüzölçümlü
betonarme karkas fabrika binasý ve arsasý niteliðindeki taþýnmazýn tamamý
ÝMAR DURUMU : TAKS (TABAN ALAN katsayýsý-binalarýn max.taban alanlarýnýn arsa alanýna oraný)=0,55 KAKS(kat alaný katsayýsý-binalarýn toplam inþaat
alanlarýnýn arsa alanýna oraný)=0,70 ,Binalar yapý yaklaþým mesafelerine (ön
bahçe:33 mt. arka bahçe:33 mt.yan bahçe 20 mt. uygun olarak inþaa edilmiþlerdir.Ýmar Kaydýnda Ýmar durumunda bir deðiþiklik olduðunda hak iddia edilmeyeceði þerhinin bulunduðu, (Ayrýntýlarý dosyamýzdaki 1. Org. San. Müd. Ýmar
Durumu Yazýsýnda Mevcuttur)
TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU : Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Adalýhanlýköy
Mahallesi, 108 ada, 2 parsel kayýtlý taþýnmaz , Gayrimenkul alaný 185.742,29
m2 olup üzerinde ilaç fabrikasý, yan tesisleri ve eklentileri mevcuttur. Parselin
Zemin Deðeri: 74.296.916.00 TL dir. Parsel üzerinde Ýlaç fabrikasý içinde 14
adet ünite ve bina yer almaktadýr.
Parsel Üzerindeki Yapýlar ve Yapýlarýn evsaf ve kýymetleri
-Ýdare ve Seminer Binasý: Tek katlý betonarmedir. Bina içi zemin karo seramik
kaplý,duvarlar alçýpandýr.Üzeri saten boyadýr.Tavan spot aydýnlanmadýr. Pencereler alüminyum doðramadýr. Havalandýrma ve ýsýtma tertibatý vardýr. 632 m2
inþaat alanýna sahiptir. Söz konusu Ýdare ve Seminer binasý deðeri:
594.585.60 TL dir.
-TabletsBinasý: Tek katlý, betonarme yapýdýr. 1.332,00 m2 inþaat alanýna
sahiptir. Bina içi Zemin karo seramik+pvc kaplama, duvarlar alçýpan üzeri saten
boya, tavanlar alçýpan saten boya ( kýsmen) pencereler alüminyum doðrama,
Havalandýrma ve ýsýtma tertibatý vardýr. III-B gurubunda deðerlendirilen binanýn
deðeri: 969.696.00 TL dir.
-Likit Pomat Krem Binasý: Tek katlý yapýdýr. Bina içi zemin karo seramik ve
PVC kaplama, duvarlar alçýpen üzeri saten boyadýr. 897 m2 inþaat alanýna
sahiptir. PencerelerPVC doðramadýr.Havalandýrma ve ýsýtma tertibatý vardýr.IV-A
grubundaki binanýn deðeri: 843.897.60 TL dir.
-BetalaktamBinasý:7,50 m yüksekliðe sahip ayný yapýsal özellikleri gösteren
3 ayrý üretim bölümden oluþan betonarme yapýdýr. Bina içi zemin karo seramik
ve PVC kaplama, duvarlar alçýpan üzeri saten boyadýr. 1332,00 m2 inþaat
alanýna sahiptir. Pencereler alüminyum doðramadýr. Havalandýrma ve ýsýtma
tertibatý vardýr. IV-A grubundaki binanýn deðeri: 1.253.145,60 TL dir.
-WerehouseBinasý: Çelik iskelet sistemde inþa edilmiþ yapý toplam 3.700 m2
inþaat alanýna sahiptir. Bina içi zemin kýsmen mastarlanmýþ beton, kýsmen karo
seramik kaplama,duvarlar alçýpen üzeri saten boya,tavanlar ( kýsmen): alçýpan+
saten boya, pencereler alüminyum doðramadýr. Havalandýrma ve ýsýtma tertibatý
vardýr. III-B gurubundaki binanýn deðeri: 2.424.240.00 TL dir.
-Mekanik Tesisat Binasý : Tek katlý yapý olup, 1191.00 m2 inþaat alanýna sahiptir. Binanýn dýþ cephesi, ön döküm beton elamanlarý ile kaplýdýr. Pencereleri
ýsýcamlý Alm. Doðrama,aydýnlatma tavandaki spot lambalarla yapýlmaktadýr.III-A
gurubundaki binanýn deðeri: 780.343.20 TL dir
-Trafo ( jeneratör Binasý) : 7.50 m yüksekliðinde; betonarme karkas taþýyýcý
sistemde inþa edilmiþ, 300.00 m2 inþaat alanýna sahip tek katlý yapýdýr. Bina
zemin kýsmen mastarlanmýþ beton, kýsmen karo seramik kaplamýdýr. III-A
gurubundaki binanýn deðeri : 196.560.00 TL dir
-Su Deposu : betonarme karkas taþýyýcý sistemde inþa edilmiþ ve büyük kýsmý
zemine gömülü, tek katlý 850m2 alana sahip 3 m. Yüksekliðe sahiptir. Çatýsý
yoktur. Zemini ve iç duvarlarý seramik kaplamadýr. II-C gurubundaki binanýn
deðeri: 255.744.00 TL dir.
-Kalite Kontrol Binasý : Tek katlý betonarme karkas taþýyýcý sistemde inþa edilmiþtir. 1295.00 m2 inþaat alanýna sahiptir. Zemin ve duvarlar epoksipvc kaplamadýr. Bina pencereleri ýsýcamlý alm. Doðramadýr.Tavanlar alçýpan asma tavandýr. IV-B grubundaki binanýn deðeri 1.058.792.00 TL dir. -Ýnjectables Binasý:
Tek katlý betonarme karkas taþýyýcý sistemde inþa edilmiþtir.7.50 m yüksekliðindedir.600 m2 inþaat alanýna sahiptir.Binanýn zemini kýsmen mastarlanmýþ beton
,kýsmen karo seramik kaplamadýr.Bina pencereleri ýsýcamlý alm.doðramadýr.Duvarlar alçýpan kaplamadýr.IV-A gurubundaki binanýn deðeri:436.800.00 TL dir.
-Sefalosporin Binasý : Bir kýsmý tek katlý, diðer kýsmý 2 katlý, toplam yüksekliði 8 m olan 3440.00m2 alana sahip, binanýn dýþ kabuðu prefabrike beton
karkas, iç kabuðu ise ayrý bir çelik karkas strüktür. Yapýnýn üst katlarý büro
amaçlý olarak kullanýlmaktadýr. Pencereler ýsýcamlý alm. Doðrama duvarlar alçýpan kaplamadýr. Tavalar asma tavandýr. IV-B gurubunda deðerlendirilen binan
deðeri : 2.812.544.00 TL dir.
-Yemekhane Binasý : Tek katlý betonarme karkas taþýyýcý sistemde inþa edilmiþtir. 750 m2 inþaat alanýna sahiptir. Pencereler ýsýcamlý PVC doðramadýr.
Mutfak ve yemek salonu kýsýmlarýndan oluþmaktadýr. Zeminler karo seramik
olup, Ýklimlendirme ve Suni aydýnlatma asma tavan içindeki tesisatla saðlanmaktadýr. IV-A grubundaki binanýn deðeri : 390.000.00 TL dir.
-Ýþçi Soyunma Binasý : Tek katlý betonarme karkas taþýyýcý sistemde inþa edilmiþtir. 870 m2 inþaat alanlýdýr. Pencereler ýsýcamlý PVC doðramadýr. Zemin ve
duvarlar karo seramik - fayans kaplýdýr. Ýþçi Soyunma Binasý, iþçi soyunma
odalarý, vcler, duþlar ve çamýþhane mekanlarýný barýndýrmaktadýr. III-B grubundaki binanýn deðeri : 407.160.00 TL dir.
-Bloklararasý Kapalý Geçiþ Yollarý : Toplamda 3200.00 m2 alana sahip II-C
grubundaki yapý tek katlý ve çelik konstürüksiyondan imal edilmiþtir. Kapalý vaziyette, birbirlerine paralel olarak doðu-batý istikametinde iki adet bunlara dik açýda kuzey-güney istikametinde ise üç adet olarak tasarlanmýþtýr. Çatýsý ondülepolikarbon þeffaf paneller ile kaplý,yan duvarlar tamamen ýsýcamlý Pvc doðramalýdýr.Zemin döþemesi Pvc ve karo seramiktir.Binanýn deðeri:936.840.00 TL dir
-Çevre Düzenlemesi ve Alt Yapý Tesisleri : Fabrikanýn kontrollü giriþe sahip biri
güneyde diðeri kuzeyde iki giriþ kapýsý vardýr. Tesislerin elektrik, pis ve atýk su,
direnaj, ýsýtma,havalandýrma,yangýn tesisat ve borularýnýn geçtiði yeraltý betonarme galeriler, beton sahalar duvarlar, çimlendirilmiþ ve aðaçlandýrýlmýþ alanlar ve
otoparklardan müteþekkildir. Deðeri 1.250.000,00 TL dir.
manlar evsaf ve kýymetleri
2 nolu parsel üzerindeki makine ve ekipm
2 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ilaç fabrikasý bünyesindeki makine
ve ekipmanlar :
Solid Bölümündeki Makine ve Ekipmanlar : 1 adet Ýmak 150 Kutulama Mak.,
1 adet Redöktörlü Konveyör Bant 1 adetMettler Terazi, 1 adet PHARMA SERTLÝK ölçüm cihazý, 2 adetpharma tablet daðýtma cihazý, 1 adet heta sýzdýrmazlýk
test cihazý,3 adetmettler terazi,pharma aþýnma test cihazý 1 adet,Glattmultipiress
ünitesi 1 adet, glatt yaþ granülatör 1 adet, fluudbed granül kurutucu 1 adet,servolift 1 adet,glatt lift turn 1 adet,QUÝCK SÝEVE ELEK 1 adet, BLEANDER KARIÞTIRICI 1 ADET, SARTIRÝUS TERAZÝ 1.5 TON 1 ADET, METTLER TERAZÝ 1
ADET, GLATT FÝLM KAPLAMA ÜNÝTESÝ 1 ADET, SOLÜSYON KAZANI 1 ADET,
FETTLE TABLET BASKI MAKÝNESÝ 2 ADET, SERVOLÝFT 1 ADET, ÝMA ZANASI
KAPSUL DOLUM 1 ADET, ÝMA BÝLÝSTERLEME MAKÝNESÝ 1 ADET, K 150 KUTULAMA MAK. 1 ADET, UPS 1020 BÝLÝTERLEME MAKÝNESÝ 1 ADET,
UHLMANN KUTULAMA MAK. 1 ADET, KONVEYÖR BANT 1 ADET, URBAN
SHRÝNKLEME MAKÝNESÝ 1 ADET, FETTE TABLET BASKI MAKÝNESÝ 1 ADET,
ALL FÝLL TOZ DOLUM MAKÝNESÝ 1 ADET, ÝMA KAPAK SIVAMA 1 ADET,
LÝBRA ETÝKETLEME 1 ADET, LÝBRA ÞÝSE TEMÝZLEME MAKÝNESÝ 1 ADET, ÝMA
DÖNER TEPSÝ 1 ADET, GARVENS CHECKVÝEGER 1 ADET, QUADRO COMÝN
ELEK 1 ADET, 1 ADET ELEKTRÝK AYDINLATMA PANOSU, 1 ADET ELEKTÝRÝK
KUVVET PANOSU
Likid Bölümündeki Makine ve Ekipmanlar : DÝESSEL SU TANKI 3.000 LT 3
ADET, LÝBRA ÞÝÞE TEMÝZLEME MAKÝNESÝ 2 ADET, ÝMA F57 ÞÝÞE DOLUM
MAKÝNESÝ 1 ADET, ÝMA DÖNER TEPSÝ 1 ADET, ÝMAK 150 KUTULAMA
MAKÝNESÝ 1 ADET, BFB KOLÝLEME MAKÝNESÝ 1 ADET, LÝBRA ETÝKETLEME
MAKÝNESÝ 1 ADET, TANK 500 LT. 1 ADET, TANK 1000 LT.2 ADET, TANK
2000 LT. 1 ADET, 1 ADET ELEKTÝRÝK AYDINLATMA PANOSU, 1 ADET
ELEKTÝRÝK KUVVET PANOSU
Pomad Bölümündeki Makine ve Ekipmanlar : NORDEN PACK KUTULAMA
MAKÝNESÝ 1 ADET, NORDEN PACK DOLUM MAKÝNESÝ 1 ADET, DOÐRUSÖZ
ÝMALAT MAKÝNESÝ 1 ADET, FRYMA ÝMALAT KAZANI 1 ADET, FRYMA
HEMAJÝNATÖR 1 ADET, GASTÝ DOLUM MAKÝNESÝ 1 ADET, GARVENS
CHECKWÝEGER 1 ADET, FAZ KAZANI 1 ADET,1 ADET ELEKTÝRÝK AYDINLATMA PANOSU, 1 ADET ELEKTÝRÝK KUVVET PANOSU
Penisilin Bölümündeki Makine ve Ekipmanlar :K 150 KUTULAMA MAKÝNESÝ
1 ADET,1 ADET ENERCON KAPAK YAPIÞTIRICI, 1 ADET LÝBRA ETÝKETLEME
MAKÝNESÝ, 1 ADET FÝMAS TOZ DOLUM MAKÝNASI, 1 ADET KÝNG TABLET
DOLUM MAKÝNASI, 1 ADET HOFFLÝGER BLÝSTER MAKÝNESÝ, 1 ADET KAPAK
SIVAMA MAKÝNESÝ, 1 ADET PHARMA TEST FRABÝLÝTE MAKÝNESÝ, 1 ADET
PHARMA TEST TABLET TEST CÝHAZI, 1 ADET V KARIÞTIRICI, 1 ADET
ALEXANDERWERK COMPACTÖR, 1 ADET FÝREWÝT TABLET ÖÐÜTÜCÜ, 1
ADET FETTE TABLET BASKI MAKÝNESÝ, 1 ADET GLATT FÝLM KAPLAMA
MAKÝNASI, 1 ADET SOLÜSYON KAZANI VE DEBÝ GÖSTERGESÝ, 1 ADET COLLETTE KARIÞTIRICI, 1 ADET QUADRO COMÝLL ELEK, 1 ADET BVC TOZ EMÝÞ
MOTORU, 1 ADET LÝBRA ÞÝÞE BESLEME , 1 ADET ELEKTÝRÝK AYDINLATMA
PANOSU, 1 ADET ELEKTÝRÝK KUVVET PANOSU
Sefolsoporin Bölümündeki Makine ve Ekipmanlar :1 adet BOSH URK DÖNER
TABLA, 1 ADET BOSH URK KWE TARTIM KONTROL MAKÝNESÝ ,1 ADET
URBAN SHRNKLEME MAKÝNESÝ, 1 ADET IMA ZETA G KAPAK SIVAMA
MAKÝNESÝ, 1 ADET SEÝDANADER OPTÝK KONTROL MAKÝNESÝ, 1 ADET LÝBRA
ETÝKETLEME MAKÝNESÝ, 1 ADET BOSCH KUTULAMA MAKÝNESÝ, 1 ADET
BOSCH CHECK-WEÝGER MAKÝNESÝ, 1 ADET FEDEGARÝ OTOKLAV, 1 ADET
KROMEL BASINÇ KAP, 1 ADET GARDENA DEZENFEKTAN POMPASI, 1 ADET
CLÝMET PARTÝKÜL SAYMA MAKÝNESÝ, 1 ADET LÝBRAHYDRA ÞÝÞE YIKAMA
MAKÝNESÝ, 1 ADET LÝBRA STERÝLÝASYON TÜNELÝ, 1 ADET ÝMA MÝKRODOZ
DOLUM MAKÝNESÝ, 1 ADET NCT ARA KONVEYÖR, 1 ADET ELEKTÝRÝK
AYDINLATMA PANOSU, 1 ADET ELEKTÝRÝK KUVVET PANOSU
Hammedde Depo Bölümündeki Makine ve Ekipmanlar : 7 adet FORKLÝT, 10
ADET TERMAS KLÝMA,
AYRICA: 1 ADET PENÝSÝLÝN DEPO FORKLÝFT, 1 ADET SU HAZIRLAMA
SÝSTEMLERÝ, 1 ADET ISITMA SÝSTEMLERÝ, 1 ADET KÝLÝMA SÝSTEMÝ, 2 ADET
SEVKÝYAT DEPO FORKLÝT, 1 ADET TESÝS BAKIM ALET VE EDAVATLARI, 1
ADET LABARATUAR ÖLÇÜM VE KONTROL CÝHAZLARI.2 ADET AKÜ ÞARJ
CÝHAZI, 1 ADET ELEKTRÝK AYDINLATMA PANOSU, 1 ADET KALÝTE KONTROL ÜNETESÝ A.G DAÐ PANOSU, 1 ADET TARTIM ÜNÝTESÝ A.G DAÐT.
PANOSU, 1 ADET ÇÝLLER ÜNÝTESÝ A.G DAÐT PANOSU,1 ADET SU DEPOSU
A.G DAÐT PANOSU, 1 ADET ÝÇ ÝHTÝYAÇ ELK DAÐT PANOSU, 1 ADET YANGIN ÝHBAR TESESATI VE SANTRALI, 500 M 3X240+120M NYY, 1 ADET
TRAFO-1 DAÐITIM PANOSU, 1 ADET TRAFO-1 KOMPANZASYON PANOSU,
1 ADET TRAFO-2 DAÐITIM PANOSU, 1 ADET TRAFO 2 KOMPANZASYON
PONUSU, 2 ADET TRAFO (1250KVA)(TR1 VE TR2)ABB, 1995 MODEL, 1
ADET TRAFO GRÝÞÝ+ÖLÇÜ+KORUMA+KORUMA HÜCR. 1 ADET TRAFO
BÝNASI A.G DAÐITIM PANOSU, 1 GENERATÖR 700KVA (ÇUKAROVA) 1
ADET UPS GÜÇ KAYNAÐI, 300 M 1X95MM2 XLPE KABLO
2 nolu parsel taþýnmaz için Sakarya 1.Ýcra Hukuk Mahkeme sinin 2012/264
E. 2014/55 K. Sayýlý kararý ile arsa bina deðeri: 88.907.264.00 TL, Makine
ve Ekipman ( Elektrik) deðerleri 16.005.750,00TL olmarak üzere TOPLAM:
104.913.014,00 TL dir.
Adresi : Sakarya Ýli Arifiye Ýlçesi Adalýhanlý Köyü Mah. 1. Org. San. Bölgesi
Yüzölçümü : 185.742,29 m2
Arsa Payý :
Ýmar Durumu : Yukarýdda belirtilmiþtir. Kýymeti : 104.913.014,00 TL
KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Taþýnmazlarýn tamamý üzerinde “Beyan” hanesinde
31.05.2010 tarih, 1149 Yev. No ile Taþýnmazlarýn icra yoluyla satýþa dahil
üçüncü kiþilere devrinde OSB den uygunluk görüþü alýnmasý zorunludur þerhi
mevcuttur. Tapu kaydýndaki gibi.
1. Satýþ Günü : 27/06/2014 günü 10:50 - 11:00 arasý
2. Satýþ Günüü : 22/07/2014 günü 10:50 - 11:00 arasý
Satýþ Yeri : Sakarya Adliyesi Ýcra dairelerinin bulunduðu blokun giriþinde alt
katta mezat salonunda yapýlacaktýr.
3 NO’LU TAÞINMAZIN
TAÞINMAZIN TAPU KAYDI :
Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Adalýhanlýköy Mahallesi, 108 ada, 3 parsel, 1 cilt,
69 sayfa noda kayýtlý 81.858.61 m2 yüzölçümlü betonarme fabrika binasý ve
arsasý niteliðindeki taþýnmazýn tamamý
TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : TAKS (TABAN ALAN katsayýsý-binalarýn max.
taban alanlarýnýn arsa alanýna oraný)=0,55 KAKS(kat alaný katsayýsý-binalarýn
toplam inþaat alanlarýnýn arsa alanýna oraný)=0,70 ,Binalar yapý yaklaþým
mesafelerine (ön bahçe: 32 mt. arka bahçe:30 mt.yan bahçe 18 mt. uygun
olarak inþaa edilmiþlerdir.Ýmar Kaydýnda Ýmar durumunda bir deðiþiklik olduðunda hak iddia edilmeyeceði þerhinin bulunduðu, (Ayrýntýlarý dosyamýzdaki 1. Org.
San. Müd. Ýmar Durumu Yazýsýnda Mevcuttur)
TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU : Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Adalýhanlýköy
Mahallesi,108 ada, 3 parselde kayýtlý gayrimenkul :81.858,61 m2 alana sahip
olan parsel üzerinde saðlýk ürünleri fabrikasý tek ünite olarak üretim yapmaktadýr. Parselin Zemin Deðeri: 32.743.444.00 TL dirAyrýca parselin üzerinde iki
adet yapý vardýr. Binalar yaklaþýk 19 yaþýndadýr.
Parsel Üzerindeki Yapýlar ve Yapýlarýn evsaf ve kýymetleri
Saðlýk Ürünleri Üretim Binasý : Mono blok gövdeli, prefabrike betonarme yapý
üç bölümden oluþmaktadýr. 23.840.00 m2 inþaat alanýna sahiptir. Binada
imarethane hammadde depolarý, trafo mekanik atölye kýsýmlarý vardýr. Önce
cephe doðrultusunda idari personel için ofis tarzýnda tasarlanmýþ asma kat
bulunmaktadýr. Kapý ve pencereler plastik kaplý alüminyum doðramalý ve ýsýcamlýdýr. Tüm binada havalandýrma ýsýtma ve yangý güvenliði tertibatý bulunmaktadýr. Bina komple bir fabrika görünümündedir. III-B grubunda deðerlendirilen
binan deðeri 17.355.520,00 TL dir.
Konuk Evi : Tek katlý betonarme yapýdýr. Ýç mekanlar halý kaplýdýr. Duvarlar alçý
sýva ve saten boyadýr. Tavanlar alçýpan asma tavandýr. Spot aydýnlatmalýdýr.
Þömineli salon, özel banyolu lüks vitrifiye malzemeli ve jakuzili yatak odalarý
bulunmaktadýr. Toplamda 600 m2 alana sahip bu yapý IV-C grubu olup deðeri:
403.200.00 TL dir.
Su Deposu : Betonarme Karkas taþýyýcý sistemle inþa edilmiþ, büyük kýsmý
zemine gömülü tek katlý yapý olup 3 m. Yüksekliðinde 645 m2 alana sahiptir.
Zemini ve iç duvarlarý karo seramik kaplamadýr. II-C grubundaki yapýnýn deðeri:
190.920.00 TL dir.
Çevre Düzenlemesi ve Altyapý Tesisleri : Tesislerinelektrik, pis ve atýk su, direnaj, ýsýtma, havalandýrma, yangýn tesisat ve borularýnýn geçtiði yeraltý betonarme
galeriler, beton sahalar duvarlar, çimlendirilmiþ ve aðaçlandýrýlmýþ alanlar ve
otoparklardan müteþekkildir. Deðeri 900.000,00 TL dir
3 nolu parsel üzerindeki makine ve ekipmanlar evsaf ve kýymetleri : 1 ADET
KUTU KAPAMA MAK, 1 ADET DOMÝNO ÝNK JET, 1 ADET INK JEK BASKI
MAK, 1 ADET INK JET BASKI MAKÝNESÝ, 1 ADET KUTU KAPAMA MAK, 1
ADET KUTU KAPAMA MAK, 1 ADET II.Ç.B.MAK.-GDM , 1 ADET II.K.BAÐI
MAK-GDM, 1 ADET III.Ç.B.MAK.-GDM, 1 ADET YÜK ARABASI, 1 ADET YÜK
ARABASI, 1 ADET AMBALAJ KAPATMA MAK, 1 ADET ARIZA TANIMLAMA
CÝHAZI, 1 ADET BASINÇLI HAVA SÝSTEMÝ, 1 ADET BRANSON YIKAMA MAK,
1 ADET ÇOCUK BEZÝ MAK-CCE, 1 ADET DOMÝNO CODE BAX INK JET, 1
ADET EMME BANTI COZGU, 1 ADET ENDÜSTÝRÝYEL KAPI, 1 ADET ETÝKETLEME MAK, 1 ADET FORKLÝFT VE KALDIRICILIR, 1 ADET H.P.HATTI KONVEYÖRÜ,1 ADET HÝDROLÝK PALET ARABASI,1 ADET INK JET CODER BARKOD,
1 ADET ÝNK JET PRÝNT BASKI MAKÝNESÝ, 1 ADET KADIN BAÐI DEÐÝÞTÝRME
KÝTÝ, 1 ADET KADIN BAÐI MAK- CCE, 1 ADET KANAL AÇMA BARÝYERÝ, 1
ADET KESME DONANIMI, 1 ADET KONVEYÖR, 1 ADET KONVEYOR, 1 ADET
KONVEYOR, 1 ADET I.COCUK BEZÝ MAK-GDM, 1 ADET I.KADIN BAÐI MAKGDM, 1 ADET LAV.EKÝPMANI, 1 ADET MULTÝ DÝGÝTAL HAVYA SETÝ, 1 ADET
N1MAK ÝNCE ÜRÜN SEL.EZME APARATI, 1 ADET ORTAM NEMLENDÝRÝCÝLER, 1 ADET PALET TAÞIMA ARABISI, 1 ADET PARALAMA ÜNÝTESÝ, 1 ADET
PERFERATÖR ÜNÝTESÝ, 1 ADET POROF. KONVEYÖR, 1 ADET SU SOÐUTMA
ÜNÝTESÝ, 1 ADET TEMÝZLEME MAK, 1 ADET TEXTILE EDGES ÜNÝTESÝ, 1
ADET TÝTREÞÝM ÖLÇÜM SÝSTEMÝ, 1 ADET TORNA FREZE TEZGAHI, 1 ADET
TORNA TEZGAHI, 1 ADET ÜNÝVERSAL FREZZE TEZGAHI, 1 ADET VAKUM
MAKÝNESÝ, 1 ADET VÝDALI KOMPRASÖR, 1 ADET YANGIN ÝHBAR TESÝSATI
VE SANTTARALÝ, 180 M 3X240+120 MM2 NYY KABLOSU,1 ADET TRAFO1 DAÐITIM PANOSU, 1 ADET TRAFO -1 KOMPANZASYON PANUSU, 1 ADET
TRAFO-2 DAÐITIM PANOSU, 1 ADET TRAFO-2 KOMPANZASYON PANOSU,
2 ADET TRAFO ( 1250 KVA )(TR1) ABB,1995 MODEL, 1 ADET TRAFO (
1600 KVA) (TR2) ABB, 1996 MODEL, 2 ADET TRAFO GÝRÝÞ +ÖLÇÜ+
KORUMA+KORUMA HÜC., 1 ADET TRAFO BÝNASI A.G DAÐITIM PANOSU, 1
ADET GENERATÖR 220 KVA ( AKSA), 1 ADET GENERATÖR 107 KVA ( GENSAÞ), 1 ADET UPS GÜÇ KAYNAÐI ( 20 KVA), 3 ADET ÝÇ ÝHTÝYAÇ ELK.
DAÐITIM PANOSU, 250M BUS BAR KANAL SÝSTEMÝ, 1 ADET ATIK DEPO
A.G DAÐITIM PANOSU, 600 m. 1x95mm2 XLPE KABLO
3 nolu parsel taþýnmaz için Sakarya 1.Ýcra Hukuk Mahkeme sinin 2012/264
E. 2014/55 K. Sayýlý kararý ile arsa bina deðeri: 51.593.084,00TL, Makine
ve Ekipman (Elektrik) deðerleri 25.708.342,00TL olmarak üzere TOPLAM:
77.301.426,00 TL dir.
Adresi : Sakarya Ýli Arifiye Ýlçesi Adalýhanlý Köyü Mah. 1. Org. San. Bölgesi
Yüzölçümü : 81.858,61 m2
Arrsa Payý :
Ýmar Durumu : Yukarýda belirtilmiþtir. Kýymeti : 77.301.426,00 TL
KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhler : Taþýnmazlarýn tamamý üzerinde “Beyan” hanesinde
31.05.2010 tarih, 1149 Yev. No ile Taþýnmazlarýn icra yoluyla satýþa dahil
üçüncü kiþilere devrinde OSB den uygunluk görüþü alýnmasý zorunludur þerhi
mevcuttur. Tapu kaydýndaki gibi,
1. Satýþ Günü : 27/06/2014 günü 11:10 - 11:20 arasý
2. Satýþ Günü : 22/07/2014 günü 11:10 - 11:20 arasý
Satýþ Yeri : Sakarya Adliyesi Ýcra dairelerinin bulunduðu blokun giriþinde alt
katta mezat salonunda yapýlacaktýr.
4 NO’LU TAÞINMAZIN
TAPU KAYDI : Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Adalýhanlýköy Mahallesi, 108 ada, 5
parsel, 1 cilt, 71 sayfa noda kayýtlý 75.054,66 m2 yüzölçümlü tapu kaydýna
göre arsa nitelikli olup üzerinde fabrika binasý ve eklentileri bulunan taþýnmazýn
tamamý
ÝMAR DURUMU : ÝMAR DURUMU:TAKS (TABAN ALAN katsayýsý-binalarýn
max.taban alanlarýnýn arsa alanýna oraný)=0,55 KAKS(kat alaný katsayýsý-binalarýn toplam inþaat alanlarýnýn arsa alanýna oraný)=0,70 ,Binalar yapý yaklaþým
mesafelerine (ön bahçe: 32 mt. arka bahçe:30 mt.yan bahçe 18 mt. uygun
olarak inþaa edilmiþlerdir.Ýmar Kaydýnda Ýmar durumunda bir deðiþiklik olduðunda hak iddia edilmeyeceði þerhinin bulunduðu, (Ayrýntýlarý dosyamýzdaki 1. Org.
San. Müd. Ýmar Durumu Yazýsýnda Mevcuttur)
TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU : Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Adalýhanlýköy
Mahallesi, 108 ada, 5 parselde kayýtlý gayrimenkul : Parsel 75.054,66 m2 dir.
Parsel üzerinde polyester iplik fabrikasý bulunmaktadýr. Söz konusu fabrika üç
bölümden oluþmaktadýr. Parselin zemin deðeri 30.021.864,00 TL dir.
Parsel Üzerindeki Yapýlar ve Yapýlarýn evsaf ve kýymetleri :
-Yönetim Binasý ve Poy Hattý Kulesi : Bina bodrum kat + Zemin kat+3 normal kattan müteþekkildir. Dýþ cephe sýva+badanadýr. Bodrum katta kalorifer
dairesi, atölyeler, depolar, soyunma odalarý bulunmaktadýr. Zemini þap betonu,
duvar ve tavan ise sýva üstü badanadýr.Zemin kat atölyeler katýdýr.1 ve 2 katlar
ise ofis katlarýdýr. Binanýn 3. Normal katý ise yemekhanedir. Binan bitiþiðinde
depolar ve çelik konstrüksiyondan inþa edilmiþ 36 m yüksekliðinde Poy hattý
kulesi bulunmaktadýr. Yapýnýn toplam alaný 19.542.00 m2 dir. IV-A Grubundaki binanýn deðeri : 10.161.840.00 TL dir.
-Ana Üretim Binasý : 8.50 m yüksekliðinde prekast beton kolonlarýn üzerine
oturtulmuþ bir yapýdýr. Dýþ ve iç duvarlar sýva+badanadýr. Asma katý bulunmaktadýr. Asma katta laboratuvarlar ve Elektrik trafo odalarý bulunmaktadýr. Yapýnýn
toplam inþaat alaný 7783 m2 dir. IV-A grubundaki yapýnýn deðeri :
4.047.160.00 TL dir.
-Yardýmcý Ýþletmeler Binasý : 8 m. Yüksekliðinde prefabrik beton kiriþ ve kolonlarýn üzerine oturtulmuþ bir yapýdýr. Dýþ ve iç duvarlar sýva+badanadýr. Zemin
kaplamasý epoksili beton þap malzemedendir. Binanýn toplam alaný 1963.00
m2 dir. III-A grubundaki yapýnýn deðeri 796.496.00 TL dir.
-Çevre Düzenlenmesi ve Alt Yapý Tesisleri : Tesislerin elektrik, pis ve atýk su,
direnaj, ýsýtma,havalandýrma,yangýn tesisat ve borularýnýn geçtiði yeraltý betonarme galeriler, yapý bloklarýnýn azlýðý nedeniyle ve yine 5 nolu parselin içinde kalan
beton sahalar duvarlar çimlendirilmiþ ve aðaçlandýrýlmýþ alanlar ile deðeri :
500.000.00 TL dir.
5 nolu parsel üzerindeki makine ve ekipmanlar evsaf ve kýymetleri :
4 adet iplik poy üretim hattý aksesuarlarýyla birlikte,(2 adet cips kurutma ünitesi, 4 adet ekstrüder ve manifoltlar,4 adet 16 poz üretme makinesi,4 adet
dawtherm ýsýtma sistemi,64 adet statik inverterler,64 adet quench hava
üniteleri, 64 adet barmaktakeup,4 adet finish aplikasyon sistemi,4 adet ana
kontrol paneli,4 adet pnomatik panel, 1 adet masterbatch dozaj sistemi,2 adet
paket ýsýtma sistemi,2 adet finish çözelti hazýrlama sistemi, 1 adet düze filtre ve
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
pompa temizlik sistemi),276 adet düze aksesuarlarý ile birlikte komple, 1 adet
lamsonhemphill örgü makinasý, 1 adet TYT E ölçüm cihazý, 1 adet allience boya
test cihazý, 1 adet spectronicinstrumentsfinish yað ölçüm cihazý, 1 adet C6 C5
Laudafinish yað ölçüm cihazý, 1 adet enkatecnicainterface test cihazý, 1 adet
mesdanlab büküm cihazý, 3 adet officinobrushdenier çýkrýk, 1 adetzweigle L
232 denier çýkrýk,1 adet drlange renk ölçüm cihazý,1 adet projecinaherbruggs
cips erime ölçer, 1 adet leicarm 2135 cips kesici cihaz, 1 adet ta instruments
nem ölçer, 1 adet salvislab kurutucu, 1 adet wtbbinder kurutucu, 1 adet wtbbinder nem kurutucu,1 adet merckag kül tayini,1 adet 3 parçalý viskosite makinesi, 1 adet karlfisher nem ölçüm cihazý, 1 adet dynafl poy ölçüm cihazý, 1 adet
petronophte fino snctekstüre yað ölçüm cihazý, 1 adet ustertensoraapid uzama
mukavemet ölçüm cihazý, 3 adet heidolph karýþtýrýcý, 1 adet zelvegerusterdüzgünsüzlük ölçüm cihazý, 1 adet projektina mikroskop, 4 adet hassas terazi, 1
adet schmidthtextile bobin sertlik ölçüm cihazý, 1 adet baster elektrikli kantar,3
adet baster kantar,2 adet pergel vinç,2 adet transpalaet,4 adet çaraskal, 1
adet berakskaplin taþlama cihazý, 1 adet yangýn alarm sistemi, 1 adet endüstriyel temizlik robotu, 1 adet hubercosc,4 adet çift kapalý end.proses kapýsý,2
adet elektrikli baskül, 1 adet personel devam kontrol, 1 adet rutubet ölçer, 1
adet nem ölçer, 1 adet yangýn hidrent sistemi, 10 adet iplik saðma cihazý, 1
adet unitec marka barkod sistemi,2 adet airknife sýcak kesme cihazý,250 adet
haberleich detarkjet,12 adet barmak f46 100 tipi tekstüre makinesi (4 adedi
çaýlýþýr durumda deðil),370 adet bobin besleme arabalarý,2 adet iplik tezlik ve
paket istasyonu,2 adet forklift, 1 adet servolift, 1 adet ýsýtýcý temizlik robotu,2
adet tranechiller soðutma ünitesi,2 adet yol yapý susoðutma kulesi, 3 adet
kopresör ve hava tanklarý,3 adet hava kurutma ünitesi, 1 adet su yumuþatma
ünitesi, 1 adet demineralize su ünitesi, 1 adet içme suyu ünitesi, 1 adet yük
asansörü, 1 adet sýcak su kazaný ve aksasuarlarý, 1 adet hamsu depolama ve
pompalama ünitesi, 1 adet luva marka iklimlendirme ünitesi poy tesisi, 1 adet
Luva Marka iklimlendirme ünitesi tekstüre tesisi, 1 adet luva marka iklimlendirmeünitesilaboratuarý, 1 adet kalite kontrol ünitesi A.G Daðt. Panosu, 1 adet
Tartým ünitesi A.G Daðt. Panosu, 1 adet Kazan dairesi A.G Daðt. Panosu, 1
adet Çiller ünitesi A.G DAT. Panosu, 1 adet su deposu A.G Daðýtým Panosu, 5
adet Ýç Ýhtiyaç ElkDaðt. Panosu, 1000 m 3x240+120mm 2 NYY Kablo, 1
adet Trafo-1 Daðýtým Panosu, 1 adet Trafo-1 Kompanzasyonpanosu, 1 adet
Trafo -2 Daðýtým Panosu, 1 adet trafo-2 kompanzasyon panosu, 1 adet Trafo3 Daðýtým Panosu, 1 adet Trafo-3 kompanzasyon panosu, 1 adet Trafo- 4
daðýtým panosu, 1 adet trafo-4 kompanzasyonponusu, 1 adet trafo-5 daðýtým
panosu, 1 adet trafo-5 kompanzasyon panosu, 4 adet trafo ( 1600 KVA) ABB
1998 Model, 1 Adet Trafo ( 2000 KVA ) ABB 1997 model, 4 adet trafo giriþ+
ölçü+koruma hücresi, 1 adet trafo giriþ+ölçü+koruma hücresi, 1 adet trafo
binasý A.G. Daðýtým panosu, 1 adet generatör 1200 KVA ( KOHLER) 1 adet
UPS güç kaynaðý ( 100 KVA-MERLÝN GERÝN), 1 adet UPS güç kaynaðý ( 120
KVA-MERLÝN GERÝN), 2 Adet UPS güç kaynaðý ( 320 KVA-SÝLCON), 450 m
1x95mm2XPE Kablo
5 nolu parsel taþýnmaz için Sakarya 1.Ýcra Hukuk Mahkeme sinin 2012/264
E. 2014/55 K. Sayýlý kararý ile arsa bina deðeri: 45.527.360,00TL, Makine
ve Ekipman ( Elektrik) deðerleri 22.508.990,00TL olmarak üzere TOPLAM:
68.036.350,00 TL dir.
Adresi : Sakarya Ýli Arifiye Ýlçesi Adalýhanlý Köyü Mah. 1. Org. San. Bölgesi
Yüzölçümü : 75.054,66 m2
Arsa Payý :
Ýmar Durumu : Yukarýda belirtilmiþtir. Kýymeti : 68.036.350,00 TL
KDV Oraný : %18
Kaydýndaki Þerhhler : Taþýnmazlarýn tamamý üzerinde “Beyan” hanesinde
31.05.2010 tarih, 1149 Yev. No ile Taþýnmazlarýn icra yoluyla satýþa dahil
üçüncü kiþilere devrinde OSB den uygunluk görüþü alýnmasý zorunludur þerhi
mevcuttur. Sakarya 1 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/31-26 D.ÝÞ Sayýlý
dosyasýndan tedbir kararý olup (tedbirin satýþa engel olmadýðý yazýþmasý
dosyasýndadýr.) Tapu kaydýndaki gibi,
1. Satýþ Günü : 27/06/2014 günü 11:30 - 11:40 arasý
2. Satýþ Günü : 22/07/2014 günü 11:30 - 11:40 arasý
Satýþ Yeri : Sakarya Adliyesi Ýcra dairelerinin bulunduðu blokun giriþinde alt
katta mezat salonunda yapýlacaktýr.
Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr.Birinci artýrmanýn yirmi
gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.trr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen
deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde
elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa
alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya
iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20’si oranýnda pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir,
alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi,taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer
ilgilerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç
býrakýlacaktýr. 4- Taþýnmazlar Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesinde olup;
Taþýnmazlarýn icra yoluyla satýþa dahil üçüncü kiþilere devrinde OSB den uygunluk görüþü alýnmasý zorunluðu þerhi mevcuttur. Ayrýca taþýnmazlarýn icra yolu ile
satýþýnda OSB alacaklarý öncelikle ödenmesi koþulu mevcuttur. Yapýlacak ihaleye OSB kuruluþ protokolünde öngörülen niteliklere sahip alýcýlara satýþ yapýlabilir
. Dosyamýzda mevcut OSB Kuruluþ Protokolü mad. 6 göre katýlýmcýlarýn sektör
gruplarý ( Otomotiv ve Madeni Eþya, Plastik, Teksitil, Orman Ürünleri, Gýda,
Elektrik-Elektronik, Kimya, Ýnþaat Malzemeleri Sanayi ve Müteþebbis Heyetçe
tespit edilecek diðer sektörler) ( OSB Kuruluþ Protokolüne ait bütün ayrýntýlar
dosyamýzda mevcut protokolden incelenebilir.) 5-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca
hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alýnacaktýr. 6- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin
görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir
örneði gönderilebilir. 7- 4562 Sayýlý Organize Sanayi Bölgesi Kanunu muvacehesinde, bu kanun gereðince Organize Sanayi Bölgesinde icra yolu ile taþýnmazý iktisab edecek kiþi ve kuruluþlarýn niteliklerine iliþkin ilgili maddeler gereðince Bölgenin ana kuruluþ sözleþmesinde öngörülen niteliklere sahip alýcýlara
satýþ yapýlabileceði ve satýþ ilanýnda ana sözleþmede yer alan katýlýmcý niteliklerine yer verileceði belirtilmiþtir. Bu nedenle taþýnmazýn icra yolu ile satýþý dahil 3.
Kiþilere devrinde OSB uygunluk þartý aranacak olup, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü’nün ana sözleþmesinde ( ana sözleþme dosyamýzda mevcut) öngörülen niteliklere sahip alýcýlara satýþ yapýlacaktýr. 4562 sayýlý Organize
Sanayi Bölgesi Kanunun 15 maddesinin 3. Ve 4. fýkrasýna göre OSB ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satýþýna karar verilen veya katýlýmcý borcundan dolayý satýþýna karar verilen taþýnmazlarýn icra yolu ile satýþý halinde Bakanlýk
ve OSB alacaklarý öncelikli ödenmesi koþulu ile bölgenin kuruluþ protokolünde
öngörülen niteliklere veya kredi alacaklýsý kuruluþa satýþ yapýlacaktýr. 4562 sayýlý
organize sanayi bölgesi kanununun 18. Md.si gereði katýlýmcýlarýn tahsis olunan
yerlerle ilgili borcun tamamýný ödemeden ve tesis üretime geçmeden satýþ iþlemi yapýlamaz. 8- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný
kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/907 Tlmt.
sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.30/04/2014
( ÝÝK m.126 ) ( * ) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64’e
karþýlýk gelmektedir.
B: 30165 www.bik.gov.tr

Benzer belgeler