faaliyet raporu 2006

Transkript

faaliyet raporu 2006
faaliyet raporu 2006
“Faizsiz Kazanç”
“Faizsiz Kazanç”
SUNUfi
Özet Finansal Bilgiler
1
Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›
2
Genel Müdür’ün Mesaj›
4
Türkiye Ekonomisi
6
Dünya Ekonomisi
8
Albaraka Türk Hakk›nda
10
Hizmetlerimiz
11
2006 Y›l› Faaliyetlerimiz
15
YÖNET‹M VE KURUMSAL YÖNET‹M UYGULAMALARI
Yönetim Kurulu
18
Yöneticiler
22
Denetçiler
24
Komiteler ve ‹flleyiflleri
25
‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim
26
Destek Hizmetleri ile ‹lgili Aç›klamalar
28
F‹NANSAL B‹LG‹LER VE R‹SK YÖNET‹M‹
Denetçi Raporu
32
Denetim Komitesinin ‹ç Sistemler ‹flleyifli Hakk›ndaki De¤erlendirmesi
33
Ba¤›ms›z Denetim Raporu
35
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
36
Risk Türleri ‹tibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar›
97
Risk Derecelendirme Kuruluflu Bilgileri
99
Son Befl Y›la Ait Özet Finansal Bilgiler
100
Genel Müdürlük ve fiube ‹letiflim Bilgileri
110
Albaraka Bankac›l›k Grubu ‹letiflim Bilgileri
112
faaliyet raporu
2006
‹çindekiler
ÖZET F‹NANSAL B‹LG‹LER
31.12.2006 F‹NANSAL B‹LG‹LER
Toplam Aktifler
Toplanan Fonlar
Kulland›r›lan Fonlar
Özkaynaklar
Net Kâr
2.491.813
2.154.014
1.983.273
245.905
69.381
BAfiLICA F‹NANSAL ORANLAR
faaliyet raporu
2006
Özet Finansal Bilgiler
1
Kulland›r›lan Fonlar/Toplam Aktifler
Özkaynaklar Kârl›l›¤›
Aktif Kârl›l›¤›
Takipteki Kredi Oran›
Net Takipteki Kredi Oran›
Sermaye Yeterlilik Oran›
Takipteki Kredilere Karfl›l›k Ay›rma Oran›
%79,59
%28,21
%2,78
%1,75
%0,01
%15,29
%99,33
Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›
2006 y›l›n›n, Albaraka Türk Kat›l›m Bankas›, bankam›z ortaklar› ve müflterileri için
baflar›l› geçti¤ini ifade ediyor; bu baflar›y› yans›tan faaliyet raporunu sunmaktan
büyük bir k›vanç duyuyorum.
Albaraka Türk, Türk finans sektöründeki kat›l›m bankalar›n›n ilkidir. Geride
b›rakt›¤›m›z 21 y›l›n ard›ndan Bankam›z›n ilk günkü heyecan› ve flevkinden hiçbir
fley kaybetmedi¤ini, bilakis, geniflleyen flube a¤› ve büyüyen bilançosuyla dinamizmini
art›rd›¤›n› iftiharla vurgulayabilirim. Son 21 y›l›n heyecan›m›za ve dinamizmimize
tecrübe katt›¤›na ve bu kar›fl›m›n mükemmelli¤e do¤ru ilerleyifline flahit oluyoruz.
Bu kar›fl›m sadece ortaklar›n› de¤il, ayn› zamanda birikimlerini Kurumumuzun
kâr/zarar ortakl›¤›na dayal› bankac›l›k ifllemlerine güvenerek bizlere teslim etmifl
olan ve her tür finansman ve bankac›l›k hizmetlerini temin eden bir kurumla
çal›flman›n tad›na varm›fl olan müflterilerimizi de tam anlam›yla tatmin eden ve
bundan sonra da etmeye devam edecek olan bir kar›fl›md›r.
faaliyet raporu
2006
Albaraka Türk, Kurumun asli orta¤› olan Albaraka Banking Group (ABG)’un amiral
gemisidir. Grubumuz 2002 y›l›nda, bugün faizsiz bankac›l›k konusunda dünyan›n en
önemli merkezi olan Bahreyn'de, daha önce Albaraka Investment and Development
Co. taraf›ndan infla edilen altyap›n›n üzerine kurulmufltur. Bu ad›m, dünya çap›nda
entegre bir faizsiz bankac›l›k hizmeti sunacak bir yap›ya olan ihtiyaçtan do¤mufltur.
‹lk aflamada on farkl› ülkede son otuz y›ll›k bir süreçte tesis edilmifl olan ba¤›ms›z
bankalar›n mali konsolidasyonu ile modern bir bankac›l›k grubunun oluflturulmas›
amaçlanm›flt›r. Böyle bir bankac›l›k grubunun kapsam ve faaliyetlerinin küresel
boyutlarda olaca¤›, mali aç›dan ise güçlü ve sa¤lam bir yap› arz edece¤i, 21. yüzy›l›n
de¤iflen dinamikleri karfl›s›nda etkili olaca¤› görülmüfltür. Grubun 2006 y›l› sonu
itibariyle özkaynaklar› 1,2 milyar ABD Dolar›, toplam varl›klar› 7,6 milyar ABD Dolar›,
arz primi ile birlikte sermayesi ise 869 milyon ABD Dolar› seviyesine ulaflm›flt›r.
ABG'nin bu y›l içerisinde gerçeklefltirdi¤i halka arz›na yo¤un bir ilgi olmufl, halka
arz edilen hisselere beklentilerin üzerinde talep gelmifltir. Ayn› anda hem Bahreyn,
hem de Dubai Borsas›’nda ifllem gören ABG hisseleri, Albaraka Türk gibi kârl›
ifltirakleri sayesinde yat›r›mc›s›na ileride de kazand›rmaya devam edecektir. Son
olarak ABG'nin Standard and Poors derecelendirme flirketi taraf›ndan
de¤erlendirildi¤ini ve bunun sonucunda yat›r›m kategorisine sokularak uzun vadede
BBB-, k›sa vadede ise A-3 notlar›na lay›k görüldü¤ünü ifade edebilirim.
Bilindi¤i gibi 2006 tüm dünyada küresel bir dalgalanman›n yafland›¤› y›l olmufltur.
Bu dalgalanman›n en ziyade hissedildi¤i ülkelerden birisi olmas›na ra¤men Türkiye'nin
k›sa sürede dalgalanman›n etkisinden kurtuldu¤unu memnuniyetle gördük. Bu
süreçte Albaraka Türk'ün sa¤lam mali yap›s›n›n ve sa¤l›kl› büyüme stratejisinin ne
ölçüde yerinde oldu¤unu da görme imkân›m›z oldu.
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Yönetim Kurulu Baflkan›
fiunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Albaraka Türk'ün 2006 y›l› performans›
sadece krizden etkilenmemekle kalmam›fl, ayn› zamanda geçmifl dönemlerde
ulaflt›¤› zirveleri de katlam›flt›r.
Bu y›l toplad›¤›m›z fonlar bir önceki y›la göre % 25, kulland›rd›¤›m›z fonlar ise % 32
oran›nda artt›. Risklerin çeflitlendirilerek azalt›lmas› yolundaki prensibimizin ›fl›¤›nda,
kurumsal ve bireysel müflteri portföyümüzü, ölçek ve sektör baz›nda çeflitlili¤i ve
yayg›nl›¤› ön plana ç›kararak genifllettik. Böylece kredi riskimizi de dengeli bir
flekilde da¤›tmay› sürdürdük. Büyüme sürecinde sermaye taban›n› güçlendirmek
için ödenmifl sermayemizi 2006 y›l› içinde 160 milyon YTL'ye yükselttik.
Etkin yönetim, çal›flanlar›m›z›n yo¤un gayretleri, yenilikçi pazarlama teknikleri ve
yüksek hizmet kalitesi sayesinde, Albaraka Türk'ün vergi sonras› net kâr›n› bir
önceki y›la nispetle % 50 art›rarak 69,4 milyon YTL'ye ç›kartm›fl oldu¤unu aç›klamaktan
büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Son söz olarak, önümüzdeki y›l›n büyüme ve kârl›l›k aç›s›ndan daha da müspet
geçece¤i beklentimi yinelemek isterim. 2007 y›l›n›n Türkiye ve Albaraka Türk'e yeni
f›rsatlar ve baflar›lar getirmesini temenni ederim.
En derin sayg›lar›mla,
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Yönetim Kurulu Baflkan›
2
Genel Müdür’ün Mesaj›
Türkiye ekonomisinin son birkaç y›l›n› tan›mlayan yap›sal reform çabalar› içinde
istikrar ve büyüme temas›n›n ard›ndan, 2006 y›l› belki de bu yeni yap› için ilk stres
testine sahne olmufltur. Söz konusu dalgalanman›n ülkemiz ekonomisi üzerindeki
etkisi, di¤er birçok geliflmekte olan ekonomiden farkl› olarak, tafl›d›¤›m›z cari aç›k
riski sebebiyle daha derin olmufltur.
Bununla birlikte, Türkiye ekonomisinin bu önemli s›navdan k›sa sürede ç›kt›¤›n›
görüyoruz. Geçmiflte ciddi krizlerle çalkalanm›fl ve bu sebeple menfi geliflmeler
karfl›s›nda tedirginlik duyan ekonomimizin yap›sal olarak daha az k›r›lgan bir noktaya
gelmifl oldu¤una memnuniyetle flahit oluyoruz.
Ancak May›s ay› dalgalanmas› neticesinde k›sa vadeli faiz oranlar› artm›fl, döviz
kurlar› yükselmifl, enflasyon hedefini tutturmak mümkün olmam›flt›r. Tahmin
edilebilir ki, bu geliflmelerin kendini en yo¤un hissettirdi¤i alan finans kesimi
olmufltur. Bankac›l›k kesimi tabiat› icab› belli baz› riskleri üstlenerek yönetmek
mant›¤› üzerine kurulmufltur. Söz konusu risklerin de önemli bir bölümünü faiz
oranlar› ile döviz kurlar›ndaki de¤iflimler oluflturur.
faaliyet raporu
2006
Bankac›l›k kesiminin son y›llarda ciddi bir döviz pozisyonu bulundurmad›¤›, bu
sebeple de fazla bir kur riski tafl›mad›¤› bilinmekteydi. Bununla birlikte yükselen
faizler bankalar için ilk aflamada bilanço zararlar› oluflturmuflsa da, k›sa sürede bu
zararlar büyük ölçüde bertaraf edilmifltir. Yüksek faizlerin daha ziyade kredi talebini
etkiledi¤i görülmüfl, bankalar›n toplam kredileri y›l›n ilk dört ay›nda Dolar baz›nda
% 16 civar›nda artarken, May›s - A¤ustos aylar› aras›nda reel bazda azalma
göstermifltir. Ancak Eylül ay›ndan itibaren yeniden artan kredi hacmi son dört ayda
YTL baz›nda % 8, dolar baz›nda ise % 12 artm›flt›r. Benzer bir süreç mevduat
kanad›nda da yaflanm›fl, bankalararas› mevduat hariç, mevduatlar May›s sonras›ndaki
birkaç ayda yaflanan duraklamaya ra¤men y›l baz›nda % 22 büyümüfltür.
fiüphesiz ki, bir kat›l›m bankas› olarak Albaraka Türk'ün kâr/zarar paylafl›m›na
dayal› çal›flma prensipleri, kurumumuzu piyasalarda artan faizler sebebiyle
yaflayabilece¤i tüm risklerden korumufltur. Öte yandan kâr/zarar paylafl›m›na dayal›
bankac›l›k ifllemlerinin getirece¤i tabii riskler d›fl›nda bir pozisyon riski tafl›mama
yönünde kendimize ilke edindi¤imiz politika sayesinde de yaflanan kur hareketlerinden
olumsuz yönde etkilenmemifltir. Böylece kurumumuz, May›s ay›nda yaflanan
dalgalanmadan hiçbir flekilde etkilenmeden müflterilerine kaliteli hizmet sunmaya
devam etmifltir. Albaraka Türk'ün üzerinde durdu¤u temel stratejik de¤erleri ifade
eden verimlilik, hizmet kalitesi, mali sa¤laml›k ve büyüme ilkeleri do¤rultusunda
geliflen kurumumuz, 2006 y›l›nda yeni zirvelere ç›km›flt›r.
Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z
Genel Müdür
Bu çerçevede Albaraka Türk bünyesinde toplanan fonlar 2006 y›l› içinde % 25
artarken, kulland›rd›¤›m›z fonlar ise % 32 seviyesinde büyümüfltür. Görülece¤i gibi
her iki oran da bankac›l›k kesimi ortalamas›ndan büyüktür. Kurum kâr› geçti¤imiz
y›l içinde tarihi zirve yaparak 69,4 milyon YTL düzeyine ç›km›flt›r ki, bu 2005 y›l›
kâr›na nispetle neredeyse % 50'lik bir art›fla tekabül etmektedir. Böylece 2006
y›l›nda özkaynak kârl›l›¤›m›z % 28,2, aktif kârl›l›¤›m›z ise % 3,2 seviyesine yükselmifltir.
2006 y›l› Albaraka Türk'ün fiziki genifllemesi anlam›nda da ayr›cal›kl› bir y›l olmufltur.
Bu y›l içerisinde açt›¤›m›z 20 yeni flube ile müflterilerimizle daha yak›n iliflki kurarak,
Albaraka Türk'ün bereket kap›lar›n› daha genifl bir co¤rafyaya yaymay› hedefledik.
Tüm bu geliflme ve büyüme sürecini, ana prensiplerimizden taviz vermeden yürüttük.
Bugün elde etti¤imiz baflar›, müflterilerimiz, ortaklar›m›z ve çal›flanlar›m›z sayesinde
gerçekleflmifltir. Bundan sonra da sizlerin destekleri ile, yine sizlerin gösterdi¤i
güvene lay›k olacak biçimde, yeni ufuklara yol almaya devam edece¤imizi ifade eder;
2007 y›l›n›n ülkemiz, siz ve kurumumuz için her anlamda baflar›l› olmas›n› dilerim.
En içten sayg›lar›mla,
Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z
Genel Müdür
4
Türkiye Ekonomisi
2006 y›l›, son birkaç senesini istikrar içinde büyüme yönünde önemli mesafeler kat
etmifl olan Türkiye ekonomisi için ciddi bir stres testi niteli¤i ile ön plana ç›kmaktad›r.
Y›l›n beflinci ay›nda küresel sermaye hareketlerindeki dalgalanman›n etkisiyle
yaflanan tedirginlik, baflta geliflmekte olanlar olmak üzere tüm ülke ekonomilerini
menfi yönde etkilemifl; ancak özellikle Türkiye, dalgaya hem Güney Afrika gibi önemli
bir cari aç›k riski, hem de Endonezya gibi afl›r› iyimser bir atmosferde yakalanm›fl
ve bunun sonucunda di¤er geliflmekte olan ekonomilerden daha ciddi bir sars›nt›
yaflam›flt›r.
Bununla birlikte, Türkiye ekonomisi söz konusu küresel dalgaya, geçmiflte benzer
d›fl floklara karfl› verdi¤i tepkiden çok daha yumuflak bir tepki vermifl, faiz oranlar›
ve kurlardaki s›çraman›n ard›ndan birkaç ay içinde dalga sürecinde oluflan maliyetleri
belli ölçüde kapatan bir düzelme sürecine girmifltir. Bu süreç, bir anlamda Türkiye
ekonomisinin eskiye nispetle bugün daha az k›r›lgan bir yap› tesis edebilmifl oldu¤unu
göstermifltir.
May›s ay›ndaki dalgalanmay› müteakip GSMH, s›ras›yla % 6,4 ve % 8,8 oranlar›nda
büyüdü¤ü ilk iki çeyre¤in ard›ndan üçüncü çeyrekte ancak % 3 büyümüfl olmas›na
ra¤men son çeyrek imalat kesimi üretim endeksi ve kapasite kullan›m oranlar›, son
çeyre¤in hiç de¤ilse üçüncü çeyrek büyüme oran› seviyesinde olaca¤›n› gösteriyor.
Bu, 2006 y›l› büyüme oran›n›n % 5'lik hedef ile uyumlu olaca¤› anlam›na geliyor.
Son birkaç y›ld›r yaflanan büyüme sürecine yönelik temel elefltirilerden biri, söz
konusu büyümeye ra¤men iflsizlik oranlar›nda ciddi bir düflüflün sa¤lanamam›fl
olmas›yd›. Enflasyonun düflük oldu¤u bir düzleme geçen bir ekonomide verimlilik
art›fllar› sayesinde sa¤lanan büyümenin iflsizli¤i afla¤›ya çekmekte yetersiz olaca¤›
yorumlar› yap›lm›flt›. Bununla birlikte 2006 y›l›n›n son yar›s›nda iflsizlik oranlar›nda
k›smi bir düzelmenin de oldu¤u gözlemlenmifltir. Bu düflüflün kal›c› olup olmayaca¤›
konusunda ciddi bir belirsizlik olmakla birlikte sürecin h›zl›, yap›sal ve demografik
de¤iflim ortam›nda bir müddet daha tedrici olaca¤› anlafl›lmaktad›r.
May›s ay›ndaki dalgalanman›n ard›ndan 1,7 YTL s›n›r›na ulaflan ancak bilahare 1,4
YTL civar›na gerileyen dolar kuru, küresel hareketlilik sebebiyle hareketlenen döviz
kurlar›n›n seyrini göstermesi aç›s›ndan ilginçtir. Her hâlükarda dalgalanma öncesi
seviyelerinin üzerinde istikrara kavuflan döviz kurlar› önceki y›llarda de¤erlenen
Yeni Türk Liras› karfl›s›nda kâr marjlar›n› yitiren ihracatç› kesim aç›s›ndan müspet
bir geliflme olarak alg›lanm›flt›r. Yeni kur platformunun ithalat› da menfi etkileyece¤i,
bu sayede cari aç›k riskinin 2006 y›l› içinde nispeten azalaca¤› ön görülmüfltü.
faaliyet raporu
2006
Türkiye Ekonomisi
Bununla birlikte, y›l sonuna gelindi¤inde cari a盤›n 30 milyar dolar seviyesini geçti¤i
ve böylece GSMH'nin % 8'ine ulaflt›¤› gözlemlenmifltir. 2006 y›l›nda ihracat bir önceki
y›la nispetle % 18 artarak 91 milyar dolar seviyesine yaklaflm›fl, öte yandan ithalat
da % 20 seviyesinde bir yükselifl göstererek 127 milyar dolar olmufltur. ‹hracat›n
ithalat› karfl›lama oran› fazla de¤iflmemifltir. 2006 y›l›nda ara mal› ithalat›, özellikle
y›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren bir önceki y›l›n ayn› dönemine nispetle % 20 civar›nda
artm›fl, buna karfl›l›k y›l›n ilk yar›s›nda önceki y›l›n ayn› dönemlerine göre ayl›k bazda
s›ras›yla % 35 ve % 20'lerin üzerinde art›fl gösteren tüketim mal› ve sermaye mal›
ithalat›, y›l›n ikinci yar›s›nda daha çok daha küçük çapl› art›fllar göstermifltir. Y›l›n
ilk yar›s›nda yavafllamaya, hatta tüketim ve sermaye mallar›nda bir önceki y›l›n ayn›
ay›na göre azalmaya bafllayan ihracat ise y›l›n ikinci yar›s›nda h›zl› bir art›fl
göstermifltir. Di¤er ithal ürünlerindeki art›fl h›z›ndaki yavafllamaya ra¤men ara mal›
ithalat›ndaki h›zl› art›fl›n ihracattaki art›flla ayn› süreçte gerçekleflmesi, ihracat›m›z›n
ithalata ba¤›ml›l›¤›n›n göstergesi say›labilir.
Büyük ölçüde ihracat›n ithalata ba¤›ml›l›¤›ndan kaynakland›¤› anlafl›lan cari a盤a
yönelik tedirginlik bir müddettir ifade edilmektedir. Bununla birlikte ülkeye giren
sermaye ak›mlar›, bir taraftan k›sa vadede cari a盤› finanse ederken, di¤er taraftan
Yeni Türk Liras›'n›n a盤a ra¤men döviz karfl›s›ndaki de¤erli konumunu devam
ettirmesini mümkün k›lm›flt›r. Tabiat›yla bu durum ihracattan elde edilen katma
de¤eri azaltarak Türk d›fl ticaret dinamiklerinin en dikkat çeken yönü olmufltur.
6
May›s ay›ndaki dalgalanman›n özellikle bankac›l›k kesimi üzerinde menfi bir tesirinin
olaca¤› yönündeki endifleler k›sa sürede bertaraf edilmifltir. Bunda, mali kesimin
eskisine nispetle çok daha sa¤lam bir mevzuat ve denetim altyap›s› üzerinde oturuyor
olmas›n›n yan› s›ra geçmifl tecrübeler ›fl›¤›nda risk yönetimine dayal› süreçleri daha
iyi kontrol etmelerinin de katk›s› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Yine, dalgalanma sürecinde
ekonomi politikas› uygulay›c›lar› ve denetim otoritesi ile bankalar aras›ndaki iletiflimin
daha önceki krizlere nazaran daha iyi yönetilmifl olmas›, bu noktada önemli bir
unsur olmufltur.
Döviz kurlar›, faiz oranlar› ve enflasyondaki yükseliflin bir arada yafland›¤› May›s ve
Haziran aylar›nda hemen tüm kesimler flöyle ya da böyle etkilenmifllerdir. Baflta
kamu kesimi olmak üzere çeflitli sektörlerin döviz ve de¤iflken faiz cinsinden
yükümlülükleri, bu kesimlerin borç yüklerini ve bu borçlar› döndürme kabiliyetlerini
tabii olarak etkilemekle birlikte, kamu kesiminde son y›llarda sürdürülen çal›flmalar,
kamu borçlar›n›n faiz ve kur hassasiyetini oldukça azaltm›flt›. Bankac›l›k kesimi ise,
her ne kadar ciddi bir aç›k pozisyon tafl›m›yor olsa da, yurtiçine verdikleri kredilerin
bir k›sm› döviz cinsinden veya dövize endeksli kredilerden olufltu¤u için belli bir risk
tafl›maktayd›. Zira, söz konusu kredileri kullananlar›n aç›k pozisyon tafl›y›p
tafl›mad›klar› ve kur art›fllar›yla birlikte ald›klar› kredilerin geri ödemelerinde
zorlan›p zorlanmayacaklar› belirsizdi. Bankalar›n bu sebeple kredi riskinin artt›¤›,
ancak takibe düflen alacaklarda ciddi bir art›fl olmad›¤› görülmüfltür. Ayr›ca, YTL
bazl› sermayeye nispetle dövize endeksli aktifin de¤erinin artmas› karfl›s›nda,
özellikle döviz krediler karfl›s›nda YTL üzerinden tutulan teminatlar›n y›pranmas›yla,
bankalar›n sermaye yeterlilik oranlar›nda k›sa vadede bir gerilemeyle karfl›lafl›lm›fl,
ancak bu durum da k›sa sürede bertaraf edilmifltir.
faaliyet raporu
2006
Türkiye Ekonomisi
7
Benzer flekilde, yükselen faizlerin bankac›l›k kesimi üzerindeki menfi etkisi olabilece¤i
endiflesi bulunmaktayd›. Zira bilançolar›n›n pasif kanad›nda asl›nda de¤iflken faizli
bir yükümlülük tafl›yan bankalar›n, son y›llarda özellikle cazip kazanç imkân›
gördükleri bireysel kredilere yo¤unlaflm›fl olmalar› ve tüketici kanunu sebebiyle
söz konusu kredilerin faiz oranlar›n›n sözleflme tarihi itibariyle sabitlenmifl olmas›,
belirli bir faiz riskini de beraberinde getiriyordu. Y›l sonuna do¤ru bankac›l›k kesiminin
faiz art›fllar›ndan kaynaklanan menfi etkileri büyük ölçüde bertaraf ettikleri ve 2006
y›l›nda net kâra geçtikleri gözlemlenmifltir.
May›s ay›ndaki dalgalanma, enflasyon politikalar›nda da belli bir zedelenmeye sebep
olmufl, h›zla art›r›lan faiz oranlar›na ra¤men 2006 y›l› enflasyonu hedefin hayli
üzerinde, ancak yine de tek haneli seviyelerde ç›km›flt›r. Enflasyonun daha da afla¤›
çekilmesi önündeki en ciddi engelin, oldukça iddial› say›labilecek hedefler karfl›s›nda
giderek ön plana ç›kmaya bafllayan yap›sal fiyat kat›l›klar› oldu¤u görülmektedir.
2007 y›l›n›n iki seçim y›l› olmas› ile küresel likiditedeki afl›r› hareketlili¤in devam
edece¤i beklentisinin, enflasyonla mücadele program›n›n önümüzdeki y›lda
karfl›laflaca¤› en önemli zorluklar olaca¤› anlafl›lmaktad›r.
Dünya Ekonomisi
Enerji ve emtia fiyatlar›ndaki yüksek seviyelere ve y›l›n May›s ay›nda tüm dünya
piyasalar›n› etkileyen afl›r› oynakl›¤a ra¤men, dünya ekonomisinin son birkaç y›ld›r
sürdürdü¤ü büyüme sürecini, y›l›n ikinci çeyre¤indeki yavafllamaya ra¤men devam
ettirdi¤i anlafl›lmaktad›r.
Y›l sonu itibariyle geliflmekte olan ülkelerin toplamda % 7'ye, yüksek gelir düzeyinde
olanlar›n ise % 3'e yak›n bir büyüme sergiledi¤i tahmin edilmektedir. Böylece dünya
ekonomisinin 2006 y›l›nda ortalama olarak % 4 civar›nda büyüdü¤ü anlafl›lmaktad›r.
2006 y›l›nda toplam küresel üretim art›fl›na % 40'a yak›n bir katk› sa¤layan geliflmekte
olan ekonomiler, toplam katma de¤erin % 22'sine ulaflm›fl gözükmektedir. Özellikle
Çin ve Hindistan ekonomilerinin sa¤lad›¤› ivmenin tüm geliflmekte olan ekonomilere
yans›d›¤› gözlemlenmektedir.
Öte yandan yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde de ekonomik faaliyetler, 2006
y›l›n›n özellikle ilk yar›s›nda önemli seviyelere ulaflm›flt›r. ABD'de y›l›n ilk çeyre¤inde
artan sanayi üretimi, bu dönemdeki büyümeye önemli katk›lar sa¤lam›fl, ancak
k›smen so¤uyan emlak piyasas›n›n etkisiyle tüketici talebi bir miktar h›z kesmifltir.
Bununla birlikte, ekonominin di¤er kesimlerinde büyüme süreci devam etmifl,
iflsizlik düflük kalm›fl, buna mukabil enflasyonda da yükselme niyeti fark edilmemifltir.
Uzunca bir müddet donuk bir büyüme sergileyen Avrupa ve Japonya'da da önceki
y›l kendini gösteren büyüme süreci 2006 y›l›nda da artarak devam etmifltir.
fiüphesiz ki, bu h›zl› ve (1970'lerden beri ilk kez karfl›laflt›¤›m›z) kesintisiz büyüme
sürecinde son zamanlarda artma e¤ilimi gösteren düflük faiz seviyeleri ile küresel
likidite bollu¤unun önemli bir katk›s› bulunmaktad›r.
H›zl› büyüme ve artan girdi maliyetleri, enflasyonist bir bask› olufltursa da, petrol
ihraç eden ülkelerin tasarruflar›yla zenginleflen küresel likiditenin bollu¤u sürdü¤ü
müddetçe özellikle uzun vadeli faiz oranlar›nda ciddi bir art›fl beklenmiyor olmas›,
2006 y›l›nda küresel dalgalanmaya ra¤men büyüme sürecinin önemli dinamiklerinden
birini oluflturmufltur.
faaliyet raporu
2006
Dünya Ekonomisi
2006 y›l› ayn› zamanda dünya ticaretinde de ciddi bir art›fl›n kaydedildi¤i bir y›l
olmufltur. May›s ay›ndaki küresel dalgalanman›n etkisinin d›fl ticarette henüz
hissedilmedi¤i ilk sekiz ayda dünya ticareti bir önceki y›l›n ayn› dönemine nispetle
% 11 artm›fl gözükmektedir. Sürecin y›l›n son aylar›na do¤ru yavafllad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Önümüzdeki y›llarda dünya ticaret hacmindeki büyümenin nispeten
h›z kesece¤i, ancak makul bir büyüme trendini devam ettirece¤i tahmin edilmektedir.
‹hracat aç›s›ndan bak›ld›¤›nda hiç flüphesiz Çin ekonomisinin ihracat pazarlar›ndaki
a¤›rl›¤› hissedilmektedir. 2006 y›l›nda, baflta düflük ABD dolar›n›n sa¤lad›¤› avantaj
ile ihracat›n› gelifltiren ABD'nin toplam ihracat de¤erinin üzerinde bir ihracata ulaflan
Çin'in, ABD dolar›na sabitlenmifl kur seviyesinin bu sürece önemli bir katk› sa¤lad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Bununla birlikte Çin'in ithalat› da önemli ölçülerde artm›fl ve bu
sayede Çin di¤er geliflmekte olan ülkelerin ihraç ürünleri için büyük bir pazar
olmufltur. Toplam ithalat› içinde geliflmekte olan ekonomilerden yap›lan ithalat›
% 80'e varan Çin'in dünya ticaretine bu katk›s›, ihraç pazarlar›nda Çin ile rekabet
etmek zorunda kalan di¤er geliflmekte olan ülkelere belli bir rahatl›k sa¤lam›flt›r.
Dünya ticaretinin bundan sonraki geliflimi önündeki en ciddi engellerin, k›smen
yavafllamaya bafllayan dünya ekonomisinde d›fl talebin azalmas› ile Dünya Ticaret
Örgütü Doha görüflmelerinin sonuçsuz kalmas› oldu¤u ileri sürülmektedir.
Son zamanlarda baflta Çin ve Hindistan olmak üzere geliflmekte olan ülkelerin h›zl›
büyümeleri, emtia piyasalar›nda ürün fiyatlar›n›n yukar› do¤ru seyrini 2006 y›l›nda
da devam ettirmifltir. Özellikle metal piyasalar›nda düflük stok seviyelerinin de
etkisiyle fiyatlar % 40'lar›n üzerinde art›fllar sergilemifltir. Bununla birlikte belli
kalemlerde yatay veya afla¤›ya do¤ru ilerleyen fiyat grafiklerinin oluflmas›, metal
borsalar›ndaki fiyat art›fllar›nda sona yaklafl›ld›¤› izlenimi vermektedir.
8
Öte yandan, baflta petrol olmak üzere kimi enerji ürünleri de, önceki dönemlerde
oluflan yüksek fiyatlar sebebiyle belli bir talep doygunlu¤una eriflmifl, petrol arz›ndaki
kat›l›klara ra¤men fiyatlar k›smen gevflemifltir. Ancak bu gevfleme, geliflen çeflitli
siyasi olaylar sebebiyle arz yönlü endifleler oluflturmaya devam etti¤i için fiyatlardaki
gevfleme spekülatif art›fllarla kesintiye u¤ram›fl gözükmektedir. Önümüzdeki
dönemlerde küresel büyümenin tesis etti¤i tabii talep art›fl›na mukabil geliflecek
olan arz durumu fiyatlardaki hareketlili¤in temel belirleyicisi olacakt›r.
H›zl› büyüme dinamikleri, uluslararas› piyasalardaki varl›k fiyat› art›fllar› ve emtia
borsalar›ndaki yükselifller küresel enflasyonda hali haz›rda çok belirgin olmayan
yukar› yönlü bir ivmeyi de beraberinde getirmifltir. Geliflmekte olan ekonomilerde
medyan enflasyon oran› 2002'de % 1,7 iken, 2006 sonuna do¤ru % 3'ün üzerine
ç›km›flt›r. Bununla birlikte, bu art›fl tüm ekonomilerde ayn› belirginlikte
gözlemlenmemifl, ekonomilerin önemli bir k›sm›nda enflasyon ya yatay bir seyir
takip etmifl ya da düflmüfltür. Geliflmekte olan ülkelerde ise daha ziyade petrol
fiyatlar›yla paralel bir seyir takip eden enflasyon, 2006 y›l›n›n ilk yar›s›nda k›smen
yükselmifl, ancak daha sonra gerilemifltir.
Bir taraftan kendini gösteren enflasyon bask›s›, di¤er taraftan da May›s ay› içinde
yaflanan ve özellikle geliflmekte olan ekonomilerde risk primini art›ran dalgalanma,
geliflmekte olan ekonomilerde k›sa vadeli faiz oranlar›nda yukar›ya do¤ru bir yönelifle
sebep olmufl gözükmektedir. Bununla birlikte uzun vadeli faiz oranlar› düflük
seviyelerini korumaktad›r.
Ekonomiler aras›ndaki faiz oran› farkl›l›klar›na ra¤men, yüksek ancak giderek daha
hareketli olmaya bafllayan küresel likidite üzerinde sabitleyici bir etki yapmaktad›r.
May›s ay›nda yaflanan dalgalanman›n ard›ndan geliflmekte olan birçok ekonominin
yerel paras› dolar karfl›s›nda de¤er yitirmifl olsa da, aradan geçen zaman içinde söz
konusu yerel paralar yeniden de¤erlenme sürecine girmifllerdir.
faaliyet raporu
2006
Dünya Ekonomisi
9
2007 y›l›n›n bafl›nda yaflanan ikinci küresel dalgalanma, 2006 y›l›n›n May›s ay›nda
yaflanana nispetle çok daha az etkili olmufl olsa da, tüm dünya piyasalar›nda risk
ifltah›n›n azalmaya bafllayaca¤›n›n sinyallerini vermifltir. Küresel yat›r›mlar›n bundan
sonra, en az›ndan bir süreli¤ine, daha seçici davranaca¤› tahmin edilmektedir.
Geliflmekte olan ekonomiler daha yak›ndan takip edilecek; bu ülkelerin bafll›ca
pazar› konumunda olan ABD'deki geliflmeler, bu çerçevede yak›ndan izlenecektir.
Albaraka Türk Hakk›nda
Türkiye'de faizsiz esasta çal›flan finansal kurulufllar›n ilki ve öncüsü olan Albaraka
Türk, 1984 y›l›nda kuruluflunu tamamlayarak 1985 y›l›n›n bafl›ndan itibaren faaliyete
geçmifltir. 21.12.2005 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul Karar›na istinaden kurum
unvan› Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.fi. olarak de¤ifltirilmifltir. Albaraka Türk,
faaliyetlerini 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu'na tabi olarak sürdürmektedir.
Ortado¤u'nun önde gelen gruplar›ndan Albaraka Bankac›l›k Grubu (ABG), ‹slam
Kalk›nma Bankas› (IDB) ve Türk ekonomisine yar›m yüzy›ldan fazla hizmet veren
yerli bir sanayi grubunun öncülü¤ünde kurulan Albaraka Türk'ün mevcut ortakl›k
yap›s› içinde yabanc› ortaklar›n pay› %83,80, yerli ortaklar›n pay› ise %16,20'dir.
Kurum'un bu genel hisse yap›s› içinde kalmak üzere üç yönetim kurulu üyesinin
% 0.061, % 0.082 ve % 0.025 oranlar›nda, iki genel müdür yard›mc›s›n›n da % 0.01
ve % 0.04 oranlar›nda Kurum hisseleri vard›r. Albaraka Türk'ün ortakl›k yap›s›, sahip
oldu¤umuz itibar›n ve güvenin garantisidir.
Ortakl›k Yap›s›
Yabanc› Ortaklar
Albaraka Bankac›l›k Grubu
‹slam Kalk›nma Bankas›
Alharthy Ailesi
Di¤er Yabanc› Ortaklar
%
%
%
%
%
83,80
67,76
9,83
4,33
1,88
Yerli Ortaklar
% 16,20
faaliyet raporu
2006
Albaraka Türk Hakk›nda
Cari hesaplar ve kat›l›m hesaplar› arac›l›¤›yla fon toplayan ve toplad›¤› fonlar›,
bireysel finansman, kurumsal finansman, finansal kiralama ve proje baz›nda kâr
zarar ortakl›¤› gibi hizmetlerle tekrar ülke ekonomisine kazand›ran Albaraka Türk,
faizsiz bankac›l›k uygulamas›yla çok çeflitli finansman ve bankac›l›k hizmetlerini
sunmaya yetkilidir.
Ana orta¤› Albaraka Banking Group'un faaliyet gösterdi¤i Körfez, Ortado¤u ve Kuzey
Afrika'y› kapsayan genifl co¤rafyada finansal ürün ve hizmet sunmada en iyi bölgesel
banka olma vizyonu ile yola ç›kan Albaraka Türk, Singapur'dan ‹ngiltere'ye, Güney
Afrika'dan Fas'a, Avustralya'dan Kazakistan'a kadar 61 ülkede 222 banka ile kurmufl
oldu¤u genifl muhabir bankac›l›k a¤› sayesinde müflterilerine h›zl›, kaliteli ve güvenli
d›fl ticaret (ithalat, ihracat ve kambiyo) arac›l›k hizmetleri sunmaktad›r.
Bireysel Bankac›l›k alan›nda da iddial› olan Albaraka Türk, ortaklar›na, çal›flanlar›na,
müflterilerine, topluma ve çevreye de¤er katma misyonunu benimsemifl evrensel
bir finansman kurumu olarak, 2006 y›l› sonu itibariyle ülke geneline yay›lm›fl
(28'i ‹stanbul'da, 35'i önde gelen sanayi ve ticaret merkezlerinde olmak üzere)
toplam 63 flubesi ve 1156 personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
10
Hizmetlerimiz
1.Fon Toplama
A- Özel Cari Hesaplar
Yeni Türk Liras› veya yabanc› para cinsinden nama yaz›l› olarak "özel cari hesap
cüzdan›" karfl›l›¤›nda aç›labilen ve istenildi¤inde k›smen veya tamamen her an geri
çekilebilme özelli¤i tafl›yan vadesiz hesaplard›r. Albaraka Türk'te herhangi bir
gerçek kifli ad›na YTL veya döviz üzerinden aç›lan özel cari hesaplar›n›n toplam 50
bin YTL'ye kadar olan k›sm› Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu güvencesi alt›ndad›r.
Özel cari hesaplar için hesap sahibine anapara d›fl›nda kâr ve sair nam alt›nda bir
bedel ödenmez. Özel cari hesap sahiplerine her tür bankac›l›k hizmeti (çek ve senet
tahsilat›, havale ve transfer ifllemleri vs.) sunulmaktad›r.
B- Kat›lma Hesaplar›
a) Genel Olarak Kat›l›m Hesaplar›
Türk Liras›, ABD Dolar› ve EURO cinsinden nama yaz›l› olarak "kâr ve zarara
kat›lma hesab› cüzdan›" karfl›l›¤›nda vadeli olarak aç›lan hesaplard›r. Kat›lma
hesaplar›nda toplanan fonlar, faizsiz finansman yöntemleriyle do¤rudan ticaretin
ve sanayinin finansman›nda kullan›lmakta ve elde edilen kâr›n bu hesaplara
isabet eden k›sm›, hesap sahiplerine da¤›t›lmaktad›r. Kat›lma hesaplar›, bir ay,
üç ay, alt› ay, bir y›l ve bir y›ldan uzun vadeli olarak aç›lmaktad›r. Albaraka Türk'te
herhangi bir gerçek kifliye aç›lm›fl YTL veya döviz cinsinden hesaplar ile bunlara
ait kâr paylar›n›n toplam›n›n 50 bin YTL'ye kadar olan k›sm› Tasarruf Mevduat›
Sigorta Fonu güvencesi alt›ndad›r.
faaliyet raporu
2006
Hizmetlerimiz
b) Dönem Ödemeli Kat›l›m Hesaplar›
Bir y›l vadeli, 1 ay, 3 ay ve 6 ay vadelerde kâr pay› ödemeli olarak gerçek kifliler
taraf›ndan aç›labilen bu hesaplarda müflterilerimize daha yüksek kâr pay› da¤›tma
imkânlar› sa¤lanmaktad›r.
Tasarruf sahipleri, Albaraka Türk flubelerinde, flubelerimizin olmad›¤› yerlerde
muhabir banka flubeleri arac›l›¤›yla kat›lma hesab› açt›rabilir; anapara ve kâr
paylar›n› da yine ayn› banka flubelerinden alabilirler. Halen Akbank'›n bütün flubeleri
kurumumuza yurtiçi muhabir banka hizmeti vermektedir. Yurtd›fl›ndaki tasarruf
sahipleri ise, Kurumumuzun afla¤›da belirtilen yurtd›fl› muhabir banka hesaplar›na
para yat›rmak ve havale göndermek suretiyle Kâr ve Zarara Kat›lma Hesab›
açt›rabilirler:
a) EURO için
The Bank of New York, Frankfurt
Commerzbank AG, Frankfurt
Dresdner Bank AG, Frankfurt
KBC Bank NV, Brussels
UBS AG, Zurich
Standard Chartered Bank, London
UniCredito Italiano SpA, Milano
Hesap No: 0049 609710
Hesap No: 400 886 3078 01
Hesap No: 499/08171142/00/888
Hesap No: 488-5917752-10
Hesap No: 02300000097576700000Y
Hesap No: 01 2514184 96
Hesap No: 995 1471
b) ABD Dolar› için
The Bank of New York, New York
Standard Chartered Bank, New York
UBS AG, Zurich
Lloyds TSB Bank plc, London
Hesap No: 890-0033-150
Hesap No: 3582-020202-001
Hesap No: 02300000097576710000B
Hesap No: 11261258
Gerek yurtiçinden gerekse yurtd›fl›ndan muhabir banka kanal›yla gönderilen kat›lma
hesab› havaleleri, Albaraka Türk hesaplar›na fiilen dahil edildi¤i gün itibariyle ifllem
görür.
11
2. Fon Kullanma
A- Kurumsal Finansman
Kurulufl ve çal›flma prensipleri gere¤i, mali piyasalarda hazine bonosu, devlet tahvili
ve benzeri yat›r›m araçlar›na plasman yapmayan Albaraka Türk, faaliyete geçti¤i
günden beri kaynaklar›n› büyük ölçüde reel sektörün finansman ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›nda de¤erlendirmektedir. Albaraka Türk, kurumsal pazarlamada ve
kredi taleplerinin de¤erlendirilmesinde ça¤dafl ve evrensel bankac›l›k tekniklerini
kullanmakta, selektif bir anlay›flla emniyet, seyyaliyet ve rand›man faktörlerini de
hesaba katarak müflteri ve sektör segmentasyonlar› yapmakta ve böylece hem riskin
yayg›nlaflt›r›lmas›na hem de verimlili¤in art›r›lmas›na özen göstermektedir.
Albaraka Türk olarak kurumsal bankac›l›k alan›ndaki temel hedefimiz; finansal
piyasalardaki sürekli de¤iflim ve yo¤un rekabet ortam›nda, müflterilerimizin tüm
bankac›l›k ihtiyaçlar›na çok yönlü, proje bazl› çözümler sunarak daha etkin ve verimli
finansman olanaklar› sa¤lamak ve uzun vadeli, sürdürülebilir iliflkiler kurmakt›r.
2006 y›l› içinde küçük ölçekli firmalar üzerinde yayg›n ve verimli bir plasman modeli
baflar› ile uygulanmaya devam edilmifl, bu y›l kredi portföyüne birçok yeni müflteri
eklenerek ortalama plasman büyüklü¤ü küçültülürken plasman kârl›l›¤›nda art›fl
sa¤lanm›flt›r. Bu plasman politikas› yüksek teminat, yüksek seyyaliyet ve yüksek
verimi beraberinde getirmifl olup, gelecek y›llarda da aktif pazarlama anlay›fl›
uygulamas›na devam edilecektir.
Kurumsal finansmanda kullan›lan finansman yöntemleri flöyle s›ralanabilir:
-Kurumsal Finansman Deste¤i
Albaraka Türk ile fonu kullanacak iflletme aras›nda akdedilecek sözleflme dahilinde,
iflletmenin ihtiyaç duydu¤u her tür emtia, menkul k›ymet, gayrimenkul, hak ve
hizmet bedelinin Albaraka Türk taraf›ndan iflletme ad›na sat›c›ya ödenmesi ve
iflletmenin vadeli olarak borçland›r›lmas› ifllemidir.
-Finansal Kiralama (Leasing)
Tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu hükümleri
çerçevesinde, Albaraka Türk taraf›ndan temin edilerek kiraya verilmesidir. Finansal
Kiralama sözleflmesi süresi yasa gere¤i 4 y›ldan az olmaz (Baz› mallar için bu süre
2 y›la indirilebilir). Müflteri ile karfl›l›kl› tespit edilecek ödeme devrelerine uygun
biçimde kira taksitleri tahsil edildikten sonra, sözleflme süresinin sonunda mal›n
mülkiyeti kirac›ya devredilir.
faaliyet raporu
2006
Hizmetlerimiz
-Kâr/Zarar Ortakl›¤› Yat›r›m›
Fon kullanacak gerçek ve tüzel kiflilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir
faaliyetinden veya belirli bir parti mal›n al›m sat›m›ndan do¤acak kâr ve zarara
kat›lmak üzere bu kiflilere fon kulland›r›lmas› ifllemidir. Kâr-zarar ortakl›¤› yat›r›m›
yöntemi ile fon kulland›rmak için Albaraka Türk'ün fon kulland›r›lacak gerçek ve
tüzel kiflilerle "Kâr-Zarar Ortakl›¤› Yat›r›m Sözleflmesi" imzalamas› gerekir. Albaraka
Türk, fon kulland›rd›¤› gerçek ve tüzel kiflilerin kâr ve zarar›na, sözleflmede belirlenen
oranlarda kat›l›r. "Kâr-Zarar Ortakl›¤› Yat›r›m Sözleflmesi"nde, Albaraka Türk'ün
kâr ve zarardan alaca¤› pay ve alaca¤› teminatlar aç›kça gösterilir.
-Mal Karfl›l›¤› Vesaikin Finansman›
Albaraka Türk ile Fon kullanan aras›nda düzenlenecek yaz›l› bir sözleflme dahilinde,
mal karfl›l›¤› vesaik mukabilinde fon kulland›r›lmas› ifllemidir.
-Gayrinakdi Krediler
Albaraka Türk, müflterilerinin yurtiçi veya harici teminat mektubu, ithalat akreditifi
açma, ihracat akreditiflerine teyit verme, aval/kabul gibi her tür gayrinakdi kredi
ifllemlerini, Bankac›l›k Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurumsal bankac›l›k
prensipleri do¤rultusunda yerine getirmektedir.
12
B- Bireysel Finansman
Bireysel ihtiyaçlar için, gerçek kifli al›c›lar›n do¤rudan sat›c›lardan ald›klar› mal
veya hizmet bedelinin, Albaraka Türk taraf›ndan sat›c›ya ödenmesi kofluluyla al›c›n›n
borçland›r›lmas› ifllemidir. Albaraka Türk, müflterilerine bireysel finansman faaliyetleri
kapsam›nda konut finansman›, araç finansman› ve tüketici finansman› sa¤lamaktad›r.
- Konut Finansman›
Konut ve iflyeri sat›n almak isteyen gerçek ve tüzel kiflilere, sat›n almak istedikleri
tafl›nmaz›n ipote¤i ve kefalet karfl›l›¤›nda, tafl›nmaz ekspertiz k›ymetinin % 70'ine
kadar konut finansman› sa¤lanabilmektedir. Ayr›ca, Albaraka Türk'ün anlaflmal›
oldu¤u üretici firmalardan sat›n al›nan henüz inflas› tamamlanmam›fl olan tafl›nmazlar
için de konut finansman› kulland›r›labilmektedir.
Albaraka Türk, 2006 y›l›nda özellikle konut finansman› kulland›r›m›nda geliflme
sa¤lam›fl ve 2006 y›l›nda 164,8 Milyon YTL tutar›ndaki bireysel finansman kulland›r›m›
içinde 116,7 Milyon YTL ile konut finansmanlar›n›n pay› % 71 olmufltur.
- Araç Finansman›
Binek otomobil ve ticari araç sat›n almak isteyen gerçek ve tüzel kiflilere gerek
0 km gerekse ikinci el araçlar için araç finansman› sa¤lanabilmektedir. 0 km binek
otomobiller, hafif ticari araçlar, panelvanlar, kamyonetler, minibüsler, midibüsler,
hatl› halk otobüsleri, kamyonlar ve çekiciler için araç fatura tutar›n›n % 80'ine kadar
finansman kulland›r›l›rken, yerli üretim araçlarda üç yafl›n›, ithal araçlarda ise befl
yafl›n› aflmam›fl ticari araçlar için sigorta de¤erinin % 50'sine kadar finansman
kulland›r›labilmektedir.
Albaraka Türk taraf›ndan 2006 y›l›nda kulland›r›lan bireysel finansmanlar içinde
araç finansmanlar›n›n pay› 46 Milyon YTL'lik kulland›r›m tutar› ile % 28 olmufltur.
faaliyet raporu
2006
Hizmetlerimiz
- Tüketici Finansman›
Gerçek kifli tüketicilerin tüketim amaçl› mal ve hizmet al›mlar›n›n finansman›
amac›yla tüketici finansman› sa¤lanabilmektedir. Tüketici finansman› kapsam›nda
beyaz eflya, mobilya, bilgisayar, klima, kombi gibi dayan›kl› tüketim mallar›n›n ve
do¤algaz dönüflüm tesisat› kurulum bedeli gibi hizmetlerin finansman›
gerçeklefltirilmektedir. Gerçek kifli tüketicilere, sat›n almak istedikleri tüketim mal›
ya da hizmete iliflkin fatura tutar›n› aflmayacak flekilde tüketici finansman›
kulland›r›labilmektedir.
3- D›fl ‹fller
Albaraka Türk, di¤er bankalar gibi her tür d›fl ticaret ve kambiyo arac›l›k hizmetlerini
vermeye yetkilidir. Albaraka Türk'te baflta akreditifli ödeme olmak üzere, vesaik
mukabili, mal mukabili, peflin ödemeli, kabul kredili ithalat, transfer ifllemleri ve
transit ticaret gibi bütün ödeme flekillerine göre ithalat ifllemleri modern bankac›l›k
imkânlar›n› kullanan, müflteri memnuniyetini esas alan uzman personel taraf›ndan,
uluslararas› bankac›l›k kurallar›na ve teamüllerine uygun biçimde yerine
getirilmektedir.
Türk ekonomisi için hayati önem tafl›yan ihracat, Albaraka Türk'ün iddial› oldu¤u
alanlardan birisidir. Her tür ihracat ifllemine arac›l›k eden Albaraka Türk'ün, dünyan›n
hemen her yerindeki muteber bankalardan oluflan genifl bir muhabir bankac›l›k a¤›
mevcuttur. Albaraka Türk, Afro-Asya bölgesinde özellikle, Cezayir, Yemen, Sudan
gibi Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen ihracat akreditiflerine teyit veren
birkaç Türk bankas›ndan biridir. Albaraka Türk'ün ana orta¤› olan Albaraka Banking
Group (ABG) bünyesinde yer alan bankalar, Kuzey Afrika ve Ortado¤u'yu kapsayan
genifl bir co¤rafyada faaliyet göstermektedir. Cezayir'de Banque Al Baraka d'Algerie,
Tunus'ta Bank Et-Tamweel Al-Tunisi Al-Saudi (BEST Bank), M›s›r'da Egyptian Saudi
Finance Bank, Ürdün'de Jordan Islamic Bank, Lübnan'da Al Baraka Bank Lebanon,
Bahreyn'de Albaraka Islamic Bank Bahrain ve Al Amin Bank E.C., Sudan'da Al
Baraka Bank Sudan, Güney Afrika'da ise Albaraka Bank Ltd. olmak üzere toplam
9 banka, Türkiye ile Ortado¤u ve Kuzey Afrika ülkeleri aras›ndaki d›fl ticarette,
Albaraka Türk'e ciddi bir grup sinerjisi sa¤lamaktad›r.
13
Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.fi.; UBS AG, BNP Paribas, KBC Bank, WGZ Bank,
UniCredito Italiano SpA, Societe Generale, The Bank of New York, Lloyds TSB Bank
plc, Commerzbank AG, Bank of China Limited, Banca Intesa SpA, Sanpaolo IMI SpA,
Standard Chartered Bank Plc, KBC Bank, Banco de Sabadell SA, MashreqBank PSC,
Dubai Islamic Bank, Gulf International Bank, National Commercial Bank, SAMBA
Financial Group, Doha Bank, UBAF gibi köklü bankalar olmak üzere Singapur'dan
‹ngiltere'ye, Güney Afrika'dan Çin'e, Avustralya'dan Kazakistan'a kadar 61 ülkede
222 banka ile kurmufl oldu¤u genifl muhabirlik a¤› ve ayr›ca hemen hemen her
ülkede yer alan 460'› aflan SWIFT BKE partneri sayesinde müflterilerine h›zl›, kaliteli
ve güvenli uluslararas› bankac›l›k hizmetleri sunmaktad›r.
Uluslararas› bankac›l›k ve d›fl ticaret ifllemlerinde teknolojinin en uç düzey
geliflmelerinin bire bir bünyesine baflar› ile entegrasyonunu gerçeklefltirmifl olan
Albaraka Türk, bu niteli¤i ile de sektördeki öncü konumunu muhafaza etmeyi
bilmektedir. Teknolojinin etkin kullan›m› ve personelin periyodik e¤itimleri
operasyonel riskleri asgariye indirmifl ve bu giriflim 2006 y›l› ifllemlerinde uluslararas›
bankac›l›k alan›nda sundu¤u muhabirlik hizmetleri ile kendilerini kan›tlam›fl
Amerikan-The Bank of New York ve ‹ngiliz-Standard Chartered Bank taraf›ndan
STP Mükemmellik Ödülleri (Straight Through Processing - Uçtan Uca Otomasyon)
ile teflvik edilmifltir.
4- Di¤er Bankac›l›k Ürün ve Hizmetleri
A- Kredi Kartlar›
Albaraka Türk Visa Kredi Kartlar› Türkiye'de ve dünyan›n 220 ülkesinde milyonlarca
ma¤aza, al›flverifl merkezi ve iflyerinde kullan›labilmektedir. 2005 y›l›nda kredi kart
ürün yelpazemize eklemifl oldu¤umuz “Albaraka Türk Business Card”› 2006 y›l›nda
4.386 müflterimizin kullan›m›na sunmufl bulunmaktay›z.
2006 y›l› içerisinde Albaraka Türk Business Card'lar› ayn› zamanda ATM'lerden ve
üye iflyerlerinden cari hesaplara ulafl›larak nakit çekim ve al›flverifl ifllemleri yap›labilir
hale getirilmifltir.
B- Üye ‹flyeri (POS) Hizmetleri
2006 y›l›nda Üye ‹flyeri (POS) Hizmetleri alan›nda önemli geliflmeler kaydedilmifl ve
üye iflyeri say›m›z 9.671'e, üye iflyeri ciromuz 883 Milyon YTL'ye yükselmifltir. ABAT
POS, MOBIL POS ve MAIL-ORDER POS'lardan oluflan ürün yelpazemize 2006 y›l›nda
GPRS POS ve IP POS ürünleri eklenmifltir.
faaliyet raporu
2006
Hizmetlerimiz
C- Alternatif Da¤›t›m Kanallar› (ADK)
Teknoloji alan›nda yaflanan geliflmeler banka müflterilerinin bankac›l›k ürün ve
hizmetlerine daha kolay yollarla eriflmesine ve bu hizmetlerden daha düflük
maliyetlerle daha h›zl› bir biçimde yararlanmas›na olanak sa¤lamaktad›r. Bankac›l›k
ürün ve hizmetlerinin müflterilere sunumunda geleneksel kanal olan flubelerin
d›fl›nda flube lokasyonlar›na konulan ATM cihazlar›, kiosklar ve müflterilerin flubeye
gitmesine gerek kalmadan ifllemlerini yapabilecekleri internet flubeleri, telefon
bankac›l›¤›, wap bankac›l›¤›, sms bankac›l›¤› gibi kanallar da bankalar taraf›ndan
müflterilerinin kullan›m›na sunulmaktad›r. Albaraka Türk olarak müflterilerimize
flubelerimizde konumland›r›lm›fl olan ATM cihazlar›m›zla ve flubelerimiz haricinde
Bireysel ve Kurumsal ‹nternet fiubelerimiz ve Telefon Bankac›l›¤› hizmeti sunan
Ça¤r› Merkezimiz ile hizmet vermekteyiz.
Y›l›n 365 günü 24 saat kesintisiz ulafl›labilen Bireysel ve Kurumsal ‹nternet
fiubelerimizden ve Ça¤r› Merkezimizden hesaba para yat›rma d›fl›nda kalan havale,
EFT, virman, döviz al›m-sat›m, kat›l›m hesab› açma, hesap hareketlerini
görüntüleme/ö¤renme, taksit ve ödeme bilgilerini görüntüleme/ö¤renme, kredi
kart›/Business Card ekstre ve dönemiçi harcamalar›n› görüntüleme/ö¤renme, kredi
kart›/Business Card borcu ödeme, fatura ödeme gibi pek çok ifllem uluslararas›
güvenlik standartlar› çerçevesinde yap›labilmektedir.
D- Di¤er Hizmetlerimiz
- Çek Karnesi
- Çek, Senet Tahsiline Arac›l›k Hizmetleri
- Döviz Al›m-Sat›m›
- Yurtiçi ve Yurtd›fl› Havale ‹fllemleri
- Otomatik Ödeme Hizmetleri
- Sigorta Arac›l›k Hizmetleri
- Kiral›k Kasalar
14
2006 Y›l› Faaliyetlerimiz
Fon Toplama
Albaraka Türk, 2006 y›l›nda “Özel Cari Hesaplar” ve “Kâr ve Zarara Kat›lma Hesaplar›”
yoluyla toplad›¤› fonlarda yaklafl›k, %24,82'lik bir art›fl sa¤lam›flt›r. Albaraka Türk'ün
toplam fonlar›, 2006 sonu itibariyle 2 milyar 154 milyon Yeni Türk Liras›'na ulaflm›flt›r.
Bu fonlar›n yaklafl›k %56,20'si döviz cinsi fonlardan oluflmaktad›r. Özel Cari Hesaplar
2006 y›l›nda %20,47'lik bir art›flla 414 milyon 606 bin Yeni Türk Liras›'na yükselmifltir.
Özel Cari Hesaplar›n toplam fonlar içindeki pay› %19,25 olarak gerçekleflmifltir.
Kat›lma Hesaplar›nda toplanan fonlar ise bir önceki y›la göre %25,90 oran›nda art›fl
göstererek 1 milyar 739 milyon Yeni Türk Liras›'na ulaflm›flt›r.
Toplanan Fonlar Geliflimi
2006
Yeni Türk Liras› Fonlar
2006
2006 Y›l› Faaliyetlerimiz
USD
karfl›l›¤›
YTL
USD
karfl›l›¤›
De¤iflim
YTL
USD
943.378
673.842
820.812
608.911
14.93%
Cari Hesaplar
167.809
119.864
146.423
108.622
14,61%
10,35%
Kat›lma Hesaplar›
775.569
553.978
674.389
500.289
15,00%
10,73%
Yabanc› Para Fonlar
1.210.636
864.740
904.897
617.289
33,79%
28,82%
Cari Hesaplar
246.797
176.284
197.727
146.682
24,82%
20,18%
Kat›lma Hesaplar›
963.839
688.456
707.170
524.607
36,30%
31,23%
10,66%
USD Hesaplar›
555.711
396.936
416.470
308.954
33,43%
28,48%
EUR Hesaplar›
408.128
291.520
290.700
215.653
40,39%
35,18%
2.154.014
1.538.582
1.725.709
1.280.200
24,82%
20,18%
TOPLAM FONLAR
faaliyet raporu
2005
YTL
Tablo-1: Bin YTL ve Bin USD karfl›l›¤› cinsinden toplanan fonlar
1USD=1.348 YTL (2005)
1USD=1.4 YTL (2006)
Albaraka Türk fon toplama faaliyetleri aç›s›ndan di¤er kat›l›m bankalar› ile mukayese
edildi¤inde personel bafl›na 1.322.000.-USD ve flube bafl›na 24.258.498.-USD'lik fon
büyüklü¤ü ile 2. s›rada yer almaktad›r.
Albaraka Türk’ün fon toplama faaliyetleri:
a- ‹stanbul'daki Merkez, Karaköy, Kad›köy, Bak›rköy, Bayrampafla, Fatih, Ümraniye,
Sultanhamam, ‹kitelli, Pendik, Merter, Beflyüzevler, Ba¤c›lar, Beylikdüzü, Üsküdar,
Sahray›cedit, ‹mes, Zeytinburnu, Güneflli, Sultanbeyli, Maltepe, Ça¤layan, fiirinevler,
Levent Sanayi, Avc›lar, Kartal, Kavac›k ve Sefaköy flubeleri ile, Ankara'daki Ankara,
Siteler, Ostim, Balgat ve Etlik flubeleri ile, ‹zmir'deki ‹zmir ve Karaba¤lar flubeleri
ile Bursa'daki Bursa ve Uluda¤ flubeleri ile, Konya'daki Konya, Konya Sanayi ve
Konya Büsan flubeleri ile, Kayseri'deki Kayseri ve Kayseri Sanayi flubeleri ile,
‹zmit'teki ‹zmit ve Gebze flubelerine ilaveten Adana, Gaziantep, Samsun, Malatya,
Kahramanmarafl, Adapazar›, Antalya, Bal›kesir, Diyarbak›r, Denizli, fianl›urfa,
Eskiflehir, Sivas, Erzurum, Trabzon, Elaz›¤, Düzce, Afyon ve Çorum flubeleri ile
b- Akbank'›n yurt sath›ndaki flubeleri,
c- Yurtd›fl›ndaki muhabir bankalar arac›l›¤›yla yürütülmektedir.
Fon Kulland›rma
2006 y›l› içinde fon kullanma müflterilerimize toplam 4,3 milyar YTL limit tahsisi
yap›lm›fl olup bu limitin %50'si portföye yeni kat›lan çeflitli sektörlerden iki bine
yak›n yeni fon kullan›m müflterisine aittir. Limit tahsislerimizde en önemli geliflme
kalemi ise %193'lük büyüme oran› ile gayrinakdi kulland›r›mlar alan›nda
gerçekleflmifltir. Bankam›z, fon kulland›rma hacmini 2006 y›l›nda da, önceki y›llara
göre, gerek mutlak gerekse nispi olarak art›rmaya devam etmifltir. Buna göre;
15
2006
(bin YTL)
(bin USD)
2005
De¤iflim
YTL
USD
USD
Karfl›l›¤›
YTL
USD
Karfl›l›¤›
1.813.656
1.295.469
1.365.775
1.013.186
32,79 %
27,86 %
Finansal Kiralama
150.412
107.437
129.553
96.108
16,10 %
11,79 %
Kâr/Zarar Ortakl›¤›
19.205
13.718
5.051
3.747
280,22 %
266,10 %
1.983.273
1.416.624
1.500.379
1.113.041
32,18 %
27,28 %
Kurumsal/Bireysel
Finansman Deste¤i
TOPLAM
YTL
1$=1.348 YTL (2005)
Tablo 2: Fon Kulland›rma Tablosu
1$=1.400 YTL (2006)
Toplam plasmanlar 2006 y›l›nda, 2005 y›l›na göre YTL baz›nda %32,18 oran›nda
artarak yaklafl›k 1,98 milyar YTL'ye ulaflm›flt›r.
a) Kurumsal / Bireysel Finansman Deste¤i
2006 y›l›nda, Kurumsal / Bireysel Finansman Deste¤i yöntemiyle kulland›r›lan fonlar
2005 y›l›na göre, YTL baz›nda %32,79'luk bir art›fl göstererek yaklafl›k 1,8 milyar
YTL'ye yükselmifltir.
Kurumsal/Bireysel fonlar›n toplam plasmanlar içindeki pay› 2005 y›l›nda %91,03
iken, 2006 y›l›nda çok fazla de¤iflmeyerek %91,45 olarak gerçekleflmifltir.
b) Finansal Kiralama
2006 y›l›nda, Finansal Kiralama yöntemiyle kulland›r›lan fonlar 2005 y›l›na göre,
YTL baz›nda %16,10 oran›nda artarak yaklafl›k 150 milyon YTL'ye ç›km›flt›r.
Buna mukabil, finansal kiralama fonlar›n›n toplam plasmanlar içindeki pay› 2005
y›l›nda %8,63 iken, 2006 y›l›nda bu oran %7,58’e düflmüfltür.
c) Kâr / Zarar Ortakl›¤› Yat›r›m›
Bankam›z plasmanlar› içerisinde çok düflük bir paya sahip olan Kâr/Zarar Ortakl›¤›
Yat›r›m› yöntemiyle kulland›r›lan fonlar, 2006 y›l›nda 2005 y›l›na göre, YTL baz›nda
%280 oran›nda artarak yaklafl›k 5 milyon YTL'den 19 milyon YTL seviyelerine
yükselmifltir.
faaliyet raporu
2006
2006 Y›l› Faaliyetlerimiz
Kâr/Zarar Ortakl›¤› Yat›r›m› fonlar›n›n toplam plasmanlar içindeki pay› 2005 y›l›nda
%0,34 iken, 2006 y›l›nda bu oran %0,97'ye yükselmifltir.
D›fl ‹fller
Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda ürün ve hizmetler sunan etkin bir Kat›l›m Bankas› olmak
vizyonu ile Albaraka Türk, 2006 y›l›nda da müflterilerine kambiyo ifllemlerinde
nitelikli arac›l›k hizmetleri sunmaya devam etmifltir. Albaraka Türk'ün 31 Aral›k
2006 itibariyle uluslararas› bankalar nezdinde tuttu¤u döviz pozisyonu, 45 hesapta
10 farkl› para cinsinden oluflmaktad›r. Y›l sonunda dünyan›n çeflitli yerlerindeki
yabanc› muhabir say›s› 222'ye ulaflm›flt›r. Banka'n›n d›fl ifllemlerine iliflkin 2006 y›l›
mukayeseli ifllem hacimleri afla¤›daki tabloda sunulmaktad›r:
2006
‹hracat
‹thalat
Görünmeyen Kalemler
430.002
897.876
1.524.281
Toplam ($)
2.852.159
Tablo-3: Arac›l›k edilen d›fl ifllem hacmi (bin USD)
2005
351.389
690.096
928.194
1.969.679
De¤iflim (%)
22,30
30,00
64,22
44,80
1$=1.348 YTL (2005)
1$=1.400 YTL (2006)
16
YÖNET‹M VE KURUMSAL
YÖNET‹M UYGULAMALARI
YÖNET‹M KURULU
Baflkan
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
II. Baflkan, Murahhas Üye
Yalç›n ÖNER
Murahhas Üye
Osman AKYÜZ
Üye
Osman Ahmed SULIMAN
faaliyet raporu
Üye
Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI
Yönetim
2006
Üye
Faisal Abdulaziz AL ZAMEL
Murahhas Üye
Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z
18
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin K›sa Özgeçmiflleri
Adnan A. Yusuf Abdulmalek: Adnan A. Yusuf Abdulmalek 1955 Bahreyn do¤umludur.
Hull Üniversitesi'nde (‹ngiltere) idari bilimler dal›nda e¤itim alm›fl ve master yapm›flt›r.
Bankac›l›k mesle¤ine 1973'te Habib Bank'ta bafllayan Adnan Yusuf 1975-80 aras›nda
American Express Bank'ta kredili ifllemler müdür yard›mc›s›, Arab Banking
Corporation'da (ABC) 1980'den itibaren s›ras›yla merkez flube müdürü, genel müdür
vekili ve baflkan yard›mc›s›, küresel pazarlama ve mali kurumlar bölüm baflkan›,
Arap dünyas› bölüm baflkan›, ifltirak ve yat›r›mlar baflkan yard›mc›s› olarak çal›flm›flt›r.
1998'de ABC Islamic Bank (EC) yönetim kurulu baflkan› olan Adnan Yusuf, Mart
2000'de Albaraka Banking Group (ABG) genel müdürü olmufltur. 2002-4 aras›nda
Bahrain Islamic Bank'ta CEO olarak görev yapan Mr. Adnan Yusuf 2004’ün A¤ustos
ay›nda ABG yönetim kurulu üyesi ve CEO olmufltur. Bu görevini halen sürdürmektedir.
ABG ailesindeki tüm bankalar›n yönetim kurulu üyesi veya baflkan› olan Adnan
Yusuf, Nisan 2005'ten itibaren Bankam›z›n yönetim kurulu baflkan›, icra Komitesi
baflkan› ve Kredi Komitesi üyesidir. Kendisine, 2004 y›l›ndaki Dünya ‹slam Bankalar›
Konferans›'nda “y›l›n bankac›s›” ödülü verilen Mr. Yusuf yukar›da say›lan
hizmetlerinden ayr›ca Lübnan'daki Arap Bankalar› Birli¤i'nde yönetim kurulu baflkan
yard›mc›l›¤› ve ‹ngiltere'deki Avrupa ‹slam Yat›r›m Bankas›'nda yönetim kurulu
baflkanl›¤› yapmaktad›r.
Yalç›n Öner: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Yalç›n Öner,
Minnesota Üniversitesi’nde (ABD) Kamu ‹daresi yüksek lisans› yapm›flt›r. 1959 y›l›nda
Maliye Bakanl›¤›'nda Hesap Uzman› olarak bafllad›¤› kariyerine 1972 y›l›nda Devlet
Yat›r›m Bankas› ve 1978 y›l›nda Yat›r›m Finansman A.fi.' deki görevleriyle devam
etmifltir. 1985 y›l›nda Albaraka Türk'ün ilk genel müdürü olan Öner bu görevini 1996
y›l›na kadar sürdürmüfltür. 1996'dan itibaren Yönetim Kurulu üyesi görevini, 2001'den
itibaren kurumumuzun ‹ç Kontrol ve Denetim Grubu baflkanl›¤›, 2005'ten itibaren
Yönetim Kurulu murahhas üyeli¤i ve ikinci baflkanl›¤› görevlerini de sürdürmektedir.
Öner, Aral›k 2006'dan itibaren bankam›z›n ‹ç Sistemler Sorumlusu'dur.
faaliyet raporu
2006
Yönetim
Osman Akyüz: Osman Akyüz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini
bitirmifltir. 1978 y›l›nda Maliye Bakanl›¤›'nda hesap uzman› olan Akyüz, 1983'te bu
görevden ayr›larak Sezai Türkefl - Fevzi Akkaya Grubu'nda denetçi ve mali dan›flman
olmufltur. 1985 y›l›nda bankam›zda Mali ve ‹dari ‹fller Müdürü olarak göreve bafllayan
ve daha sonra Fon Kullanma Müdürü (1991-94), Genel Müdür Yard›mc›s› (1994-95)
görevlerinde bulunan Osman Akyüz 1996 - 2002 döneminde bankam›zda Genel
Müdür olmufltur. Akyüz, 2002 y›l›ndan itibaren bankam›zda Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesidir. Ayr›ca Akyüz, bankam›z kredi komitesi ve icra komitesi üyeliklerini de
sürdürmektedir. Ayr›ca Osman Akyüz'ün Türkiye Kat›l›m Bankalar› Birli¤i'nde Genel
Sekreterlik, ‹stanbul Ticaret Odas›'nda Meclis Üyeli¤i, Formula ‹stanbul Yat›r›m A.fi.
ve Motor Sporlar› Organizasyon A.fi. de Yönetim Kurulu Üyelikleri vard›r.
Osman Ahmed Suliman: Osman Ahmed Suliman 1941 Sudan do¤umludur.
Baflkentteki Hartum Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi mezunu olup Çekoslovakya'daki
17 Kas›m Üniversitesi'nde “The International Banking School”da lisansüstü diploma
alm›flt›r. Kariyerine Sudan'daki El-Nilein Bank'ta 1965 y›l›nda bafllayan Osman A.
Suliman, bu bankada s›ras›yla fiube Müdürlü¤ü, Genel Müdür Yard›mc›l›¤›, Genel
Müdürlük, Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤› ve Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
görevlerinde bulunmufltur. Merkezi Cidde'de olan Albaraka Investment &
Development Co.'da 1988-95 aras›nda Genel Müdür Yard›mc›s› olarak bankac›l›k
koordinasyon bölümünde sorumluluk alm›fl olan Osman Suliman an›lan flirkette
1995-2002 aras›nda mali hizmetler sektöründen (grup-içi bankalardan) sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi olmufltur. 1985-86 y›llar›nda Sudan Bankalar Birli¤i'nde ve
Bankac›l›k Döviz Kurulu'nda Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› yapm›flt›r. 1995 y›l›ndan
beri Sudan'daki Albaraka Bank Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›, 2005'ten itibaren
Bahrain'deki Albaraka Islamic Bank'ta Yönetim Kurulu Üyeli¤i, ABG'de Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› yapmaktad›r. Ayr›ca, Arap Bankalar Birli¤i'nde (Lübnan) ve Kenana
Sugar Co'da 1988 Mart'›na kadar Yönetim Kurulu Üyeli¤i'nde bulunmufltur.
Nisan 2005'te Albaraka Türk'te Yönetim Kurulu Üyeli¤ine getirilen Osman Suliman
halen bu görevini sürdürmekte olup ayr›ca Bankam›zda Denetim Komitesi Baflkanl›¤›
yapmaktad›r.
19
‹brahim Fayez Humaid Alshamsi: Alshamsi 1949 y›l›nda Birleflik Arap Emirlikleri'nde
(BAE) do¤mufltur. 1972 y›l›nda Lübnan'daki Arab University of Beirut'ta iktisat
diplomas› alm›flt›r. Kariyerine 1969 y›l›nda Bank of Oman'da Cari Hesaplar fiefi
olarak bafllam›fl ve bu bankan›n Ajman fiube Müdürü olmufltur (1971). BAE ‹skan
ve fiehir Planlama Bakanl›¤›'nda Mali ‹fller Müdürü (1972), Abu Dhabi Fund For Arab
Ecomomic Development'te Genel Müdür Yard›mc›s› (1976), Lüksemburg'taki European
Arab Bank Holding'de (1978), Viyana'daki Austrian Conference Center Co'da (1984),
BAE Industrial Bank'ta (1983) ve Dubai Islamic Bank'ta (1998) Yönetim Kurulu Üyesi
olarak çal›flm›flt›r. BAE'deki Bangladesh Investment Co.'da Yönetim Kurulu Baflkan›,
Kuveyt'teki Arab Fund For Economical & Social Development'te Müdür (1983) olan
Ibrahim Fayez, 2004 y›l› bafl›ndan beri Dubai'deki Emirates Islamic Bank'ta Yönetim
Kurulu Baflkan› ve CEO olarak görev yapmaktad›r.
‹brahim Fayez, 2005 (Nisan)'dan beri Bankam›zda Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim
Komitesi Üyesidir.
Faisal Abdulaziz Al Zamel: Faisal Alzamel 1956 y›l›nda Kuveyt'te do¤mufltur. 1975
y›l›nda Kuwait University'den mezun olup 1979'da New Haven University (USA)'de
master yapm›flt›r. Bankac›l›k kariyerinde, 1981 y›l›nda Kuwait Finance House'da
(Kuveyt) Genel Müdür Yard›mc›s› olmufl ve bu görevi 1995'e kadar sürmüfltür. ‹slam
Kalk›nma Bankas›'nda 1986-2003 y›llar› aras›nda ‹cra Direktörlü¤ü görevinde
bulunmufltur. 1988-2001 aras›nda, ülkemizdeki Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu
A.fi.'de Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapm›fl olup ayn› zamanlarda Kuveyt'teki International
Environment & Services Co.'da Genel Müdür olarak çal›flm›flt›r. Bankam›z hissedar›
olan Islamic Development Bank ad›na Yönetim Kurulumuza Üye tayin edilen Faisal
Alzamel, 2003 y›l›ndan bu yana bu görevini sürdürmektedir.
Adnan Büyükdeniz: Dr. Adnan Büyükdeniz lise e¤itimini Amerika Birleflik
Devletleri'nde tamamlad›. 1980 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden
mezun oldu. ‹ngiltere'de The London School of Economics'ten ‹ktisat Diplomas› ve
Master derecesi ald›. ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktoras›n›
yapt›. ‹fl hayat›na 1982 y›l›nda TÜS‹AD'da Araflt›rmac› Ekonomist olarak bafllad›.
1986'da Albaraka Türk'te Araflt›rma/Pazarlama Müdür Yard›mc›s› olarak çal›flmaya
bafllad›. S›ras›yla D›fl ‹fller Müdürlü¤ü, Genel Müdür Yard›mc›l›¤› ve Genel Müdür
Baflyard›mc›l›¤› görevlerinde bulundu. 2003 y›l›nda Albaraka Türk Genel Müdürlü¤ü'ne
getirildi. Büyükdeniz'in Genel Müdürlük görevine paralel olarak Yönetim Kurulu
murahhas üyeli¤i ve ‹cra Komitesi üyeli¤i görevleri de halen devam etmektedir.
faaliyet raporu
2006
Yönetim
20
YÖNET‹C‹LER‹M‹Z
GENEL MÜDÜR
: Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z
Genel Müdür Baflyard›mc›s›
Genel Müdür Yard›mc›s›
Genel Müdür Yard›mc›s›
Genel Müdür Yard›mc›s›
Hukuk Baflmüflaviri
Denetim Grubu Baflkan›
D›fl ‹fller Müdürü
Kurumsal Bankac›l›k Müdürü
Bireysel Bankac›l›k Müdürü
Operasyon Müdürü
Pazarlama Müdürü
Pazarlama Müdürü
Pazarlama Müdürü
Pazarlama Müdürü
Mali ‹fller Müdürü
Risk Takip Müdürü
Bilgi ‹fllem Müdürü
‹dari ‹fller Müdürü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Fahrettin YAHfi‹
Temel HAZIRO⁄LU
Bülent TABAN
M. Ali VERÇ‹N
Nihat BOZ
Mitat AKTAfi
‹hsan Fehmi SÖZKESEN
Hüseyin TUNÇ
Ömer Lütfi TAMA
Mahmut Esfa EMEK
Osman ÇELEB‹
‹smail KUZ
Hasan ALTUNDA⁄
Kenan Can GÖKPINAR
Ahmet OCAK
Kemal YAYLA
Ahmet GÜZEL
Salih UZUN
faaliyet raporu
2006
Yönetim
22
Genel Müdür ve Yard›mc›lar›na ‹liflkin Bilgiler
Fahrettin Yahfli, Genel Müdür Baflyard›mc›s›: 1965 y›l›nda Ordu'nun Fatsa ilçesinde
do¤du. 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹flletme Bölümü'nden
mezun oldu. ‹fl hayat›na 1987'de Bankalar Yeminli Murak›b› olarak bafllad›. 19961998 y›llar› aras›nda Ege Bank'ta Genel Müdür Yard›mc›s› olarak çal›flt›. 1998 y›l›nda
Albaraka Türk’te Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevine getirildi. Haziran 2005’ten bu
yana Genel Müdür Baflyard›mc›s› olarak çal›flmaktad›r.
Temel Haz›ro¤lu, Genel Müdür Yard›mc›s›: 1955 y›l›nda Trabzon'da do¤du.1980'de
‹stanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisli¤i Bölümü'nden mezun oldu.
Türkiye Emlak Bankas›'nda Programc›, Sistem Analisti, Bilgi ‹fllem Müdür Yard›mc›s›
olarak çal›flt›. 1992-1995 y›llar›nda serbest ticaret ve müflavirlik yapt›. 1996 y›l›nda
Albaraka Türk’te Bilgi ‹fllem Müdürü ve Personel ve ‹dari ‹fller Müdür Vekili olarak
tekrar göreve bafllad›. 2003 y›l›nda Albaraka Türk'te Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevine getirildi ve halen Bilgi ‹fllem, Risk Takip, ‹nsan Kaynaklar› ve ‹dari ‹fller’den
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görevini sürdürüyor.
Bülent Taban, Genel Müdür Yard›mc›s›: 1966 y›l›nda Ordu'da do¤du.1987'de ‹stanbul
Üniversitesi ‹flletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1990'da ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹flletme Bölümü'nden yüksek lisans derecesi ald›. Bankac›l›k
kariyerine Türk Ticaret Bankas› Teftifl Kurulu'nda Müfettifl olarak bafllad›. 1995'te
Kentbank’a geçti. Ayn› kurumda 1997 y›l›nda Bireysel Bankac›l›k Müdürlü¤ü'ne
atand›. 2002 y›l›nda Albaraka Türk'te Bireysel Bankac›l›k Müdürü olarak çal›flmaya
bafllad›. 2003 y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›l›¤›na getirilen Bülent Taban, halen
Bireysel Bankac›l›k, D›fl ‹fller ve Fon Yönetimi ile Operasyon’dan sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak görevini sürdürüyor.
M. Ali Verçin, Genel Müdür Yard›mc›s›: 1962'da Kurtalan'da do¤du. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹ktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1984-1993 y›llar› aras›nda
çeflitli flirketlerde ihracat ve pazarlama müdürlü¤ü görevlerinde bulundu. 1993
y›l›nda Albaraka Türk'e proje pazarlama uzman› olarak çal›flmaya bafllad›. 2002
y›l›nda Pazarlama Müdürlü¤ü'ne getirildi. Eylül 2005'te Genel Müdür Yard›mc›l›¤›'na
atanan M. Ali Verçin, halen Pazarlama ve Bankac›l›k Hizmetleri’nden sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak görevini sürdürüyor.
faaliyet raporu
2006
Yönetim
Denetçiler
Bankam›z›n denetçilerinin mesleki tecrübeleri ile bankam›zdaki toplam k›demleri
ve denetçilik süreleri afla¤›daki gibidir.
Ad› ve Soyad›
Mesleki Tecrübesi
(Y›l)
Bankam›zdaki
K›demi (Y›l)
Bankam›zdaki Denetçilik
K›demi (Y›l)
Memduh Çoflkuner
11
9
9
Seyfettin Yenidünya
37
15
3
Arif Atefl Vuran
36
21
21
24
Komiteler ve iflleyiflleri:
• ‹cra Komitesi:
Görev, yetki ve sorumluluklar›n› Bankam›z Ana Sözleflme'sinin 36. maddesinden
alarak Yönetim Kurulu kararlar›n›n uygulanmas›na nezaret edilmesi ve ifllemlerin
gerçeklefltirilmesi amac›yla ‹cra Komitesi kurulmufltur.
‹cra Komitesi y›lda en az dört kez ve iki toplant› aras› dört ay› geçmeyecek bir s›kl›kla
toplan›r. ‹cra Komitesi afla¤›daki üyelerden oluflur;
Baflkan
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Yönetim Kurulu Baflkan›
Yalç›n ÖNER, Yönetim Kurulu Üyesi ve II. Baflkan›
Osman AKYÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
• Kredi Komitesi:
Görev, yetki ve sorumluluklar› Bankac›l›k Kanunu'ndaki s›n›rlar dahilinde kalmak
kayd›yla kurulmufl olan Kredi Komitesi'nin asil üyeleri;
Asil Üye
:
Asil Üye
:
Asil Üye
:
yedek üyeleri;
Yedek Üye :
Yedek Üye :
faaliyet raporu
2006
Komiteler ve ‹flleyiflleri
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Yönetim Kurulu Baflkan›
Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Osman AKYÜZ, Yönetim Kurulu Üyesi
Yalç›n ÖNER
Faisal A. ALZAMEL'dir.
• Denetim Komitesi:
Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu ad›na bankan›n iç sistemlerinin etkinli¤ini ve
yeterlili¤ini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankac›l›k
Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde iflleyiflini ve üretilen bilgilerin bütünlü¤ünü
gözetmek, ba¤›ms›z denetim kurulufllar› ile derecelendirme, de¤erleme ve destek
hizmeti kurulufllar›n›n Yönetim Kurulu taraf›ndan seçilmesinde gerekli ön
de¤erlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu taraf›ndan seçilen ve sözleflme imzalanan
bu kurulufllar›n faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Bankac›l›k Kanunu'na istinaden
yürürlü¤e giren düzenlemeler uyar›nca konsolidasyona tabi ortakl›klar›n iç denetim
faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eflgüdümünü sa¤lamakla görevli
ve sorumludur.
Denetim komitesinin çal›flma usul ve esaslar› afla¤›daki gibidir.
•
•
•
•
Denetim Komitesi, y›lda en az 4 defa toplan›r.
Denetim Komitesi, gerekti¤inde ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n yetkililerini
de toplant›ya davet ederek; iç kontrol, finansal tablolar, iç denetim ve özel
olarak görüflülmesi gereken gündem maddeleri üzerinde müzakerelerde
bulunur.
Al›nan kararlar, niteli¤ine göre, Yönetim Kurulu'nun bilgi ya da onay›na
sunulur.
Denetim Komitesi'nin kararlar›, Bankac›l›k Kanunu'nun Karar Defteri'ne
iliflkin hükümleri gere¤ince kay›t alt›na al›n›r.
Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› Yönetim Kurulu'nun 31 Ekim 2006 tarih ve 636 say›l›
karar› ile, Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Ahmed Suliman, Ibrahim Fayez
Humaid Alshamsi ve Yalç›n Öner'in Denetim Komitesi üyesi olarak seçilmeleri uygun
bulunmufltur. Ayn› karar ile Denetim Komitesi'ne Osman Ahmed Suliman Baflkan
olarak atanm›flt›r.
21 Aral›k 2006 tarih ve 651 say›l› karar ile Denetim Komitesi üyesi Yalç›n Öner
‹ç Sistemler Sorumlusu olarak tayin edilmifltir.
25
• Risk Takip Komitesi:
Sorunlu hale gelmifl alacaklar›n tasfiyesine yönelik faaliyette bulunmak üzere Risk
Takip Komitesi teflkil edilmifltir. Risk Takip Komitesi;
Baflkan
Üye
Üye
Üye
:
:
:
:
Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z, Genel Müdür
Temel HAZIRO⁄LU, Genel Müdür Yard›mc›s›
Kemal YAYLA, Risk Takip Müdürü
Hakan KURBETC‹, Hukuk Baflmüflavir Yard›mc›s›
kat›l›m›ndan oluflur.
• Aktif-Pasif Yönetimi Komitesi:
Bankan›n faaliyetleri ile ilgili konular›n de¤erlendirildi¤i ve asgari haftada bir kez
toplanan komitedir. Aktif-Pasif Komitesi Genel Müdür baflkanl›¤›nda, Fon Kulland›rma,
Pazarlama, Bireysel Bankac›l›k Fon Yönetimi ve Mali ‹fller alanlar›nda sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›lar› ve ilgili birim müdürleri kat›l›m›yla toplan›r.
• Fiyat Tespit Komitesi:
Bankan›n elindeki kullan›labilir kaynaklar›n flubeler taraf›ndan müflterilere hangi
kâr oranlar›yla kulland›r›labilece¤inin vade ve para cinsinden tespit edildi¤i ve ilgili
birimlere duyuruldu¤u komitedir.
Haftada asgari bir kez toplanan Fiyat Tespit Komitesi, Bankan›n Genel Müdür
Baflyard›mc›s› baflkanl›¤›nda, Fon Yönetimi, Pazarlama, Bireysel Bankac›l›k ve
Operasyondan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›lar› ve ilgili birim müdürlerinin
kat›l›m›yla toplan›r.
‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim:
E¤itim
Albaraka Türk'ün e¤itim politikas›, strateji ve hedefleri çerçevesinde, çal›flanlar›n›n
bireysel ve mesleki geliflimlerini destekleyecek gerekli bilgi ve becerilerin
kazand›r›lmas› ve gelifltirilmesi amac› göz önünde bulundurularak oluflturulmufltur.
Bankam›zda görevin gerektirdi¤i yetkinliklerin kazand›r›lmas› amac›yla, ifle yeni
bafllayan Memur, Uzman Yard›mc›s› ve Müfettifl Yard›mc›lar›na yönelik olarak
bafllang›ç e¤itimleri gerçeklefltirilmektedir. Söz konusu e¤itimlerde kat›l›mc›lara,
bankac›l›k alan›ndaki teknik e¤itimlerin yan› s›ra müflteri iliflkileri ve kiflisel geliflim
e¤itimleri verilmektedir.
faaliyet raporu
2006
‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim
Bankam›zda tecrübeli olarak çal›flmakta olan personelimize yönelik; dönemsel
olarak görevi ile ilgili meydana gelen mevzuat ve teknolojik de¤ifliklikler hakk›nda,
görev de¤iflikli¤i ya da terfi durumunda da yeni görevi ile ilgili gerekli bilgi ve
becerilerin kazan›lmas› amac›yla iflbafl› ve/veya s›n›f içi e¤itimler verilmektedir.
2006 y›l›nda toplamda 47.796 saat e¤itim yap›lm›fl olup, personel bafl›na y›ll›k
ortalama 40 saatlik e¤itim program› düzenlenmifltir. Y›l içerisinde geçeklefltirilen
oryantasyon e¤itimlerine 311 kifli kat›lm›flt›r.
Terfi
Terfi, Albaraka Türk'te personelin mevcut hiyerarflik yap›da unvan baz›nda
ilerlemesidir. Terfilerde genel flartlar ve k›dem esas›nda olmak üzere iki tür kriter
söz konusudur.
1. Genel fiartlar;
- Aç›lan terfi s›navlar›nda baflar›l› olmak,
- Y›l sonu performans de¤erlendirmelerinde baflar›l› bulunmak,
- Disiplin yönünden terfie engel bir durumu olmamak fleklinde s›ralanm›flt›r.
2. K›dem Esas›;
Bir personelin bulundu¤u unvanda Personel Yönetmeli¤i’nde belirtilen süreler kadar
görev yapmas›d›r.
26
Kariyer Yönetimi
Bankam›z›n vizyonuna ulaflabilmesi ve baflar›s›n› sürdürebilmesi için
organizasyonunun sürekli geliflmesi esast›r.
Kariyer Yönetimi çerçevesinde, çal›flanlar›m›z›n mevcut ifllerindeki becerilerinin
gelifltirilmesi, e¤itim programlar› ile iyi birer Bankac› olarak yetiflmeleri, bilgi ve
becerilerin do¤ru alanlarda kullan›m› ile performans art›fl›n›n sa¤lanmas›
amaçlanmaktad›r. Bu amaçla her y›l çal›flanlar›m›z›n yetkinlikleri ve hedefleri
do¤rultusunda Performans De¤erlendirmesi yap›l›r. Kifliler, ihtiyaçlar› do¤rultusunda
e¤itim programlar› ile sürekli olarak desteklenir.
Kariyer Yönetimindeki stratejimiz; Albaraka Türk personelinin kariyerlerini, hem
organizasyon ihtiyaçlar›n› hem de kendi yetkinliklerini optimize eden bir biçimde
planlanmas›n› ve yönetilebilmesini sa¤layan sistemati¤i oluflturmak ve uygulamakt›r.
‹fle Al›m
2006 flubeleflme ve büyüme ata¤›m›za paralel olarak istihdam say›m›zda önemli
art›fllar›n oldu¤u bir y›l olmufltur. Bankam›zda ifle al›m sürecinde ileri teknoloji ve
yöntemler kullan›larak; iflin gerektirdi¤i niteliklere sahip elemanlar›n istihdam›
sa¤lanmaktad›r. Bankam›z›n belirlenen hedeflere ulaflmas›nda ve müflteri
memnuniyetinin sürekli olarak art›r›lmas›nda, entelektüel sermayemizi oluflturacak
personelin ifle al›mlar› büyük önem tafl›d›¤›ndan titiz ve özverili bir çal›flmayla ifle
al›m ifllemleri gerçeklefltirilmektedir.
Personel ihtiyaçlar›n›n tespiti; yeni aç›lacak flubelerin personel ihtiyaçlar›, mevcut
flubelerin ve Genel Müdürlük birimlerinin personel ihtiyaçlar›yla Birim/fiube
yöneticilerinin talepleri dikkate al›narak yap›lmaktad›r. Yap›lan de¤erlendirmeler
neticesinde (s›nav/mülakat) baflar›l› bulunan adaylar ‹nsan Kaynaklar› “‹fle Al›m
Sürecine” uygun olarak ifle bafllat›lmaktad›r.
faaliyet raporu
2006
‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim
Bankam›z›n büyüme ve flubeleflme faaliyetlerine paralel olarak insan kayna¤›ndaki
say›sal geliflim flu flekildedir;
Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.fi Personel Say›lar›
2004
2005
2006
739
909
1156
Organizasyon ve Kalite Yönetimine Dönük Uygulamalar
Bankam›z›n tüm faaliyetlerinde etkinli¤in, verimlili¤in ve kalitenin gelifltirilmesi
amac›yla, organizasyon yap›s› ve bu yap› içindeki faaliyetlerin daha etkin ve verimli
hale getirilmesi, ça¤dafl yönetim tekniklerinin uygulanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›
için gerekli araflt›rma-gelifltirme ve dokümantasyon çal›flmalar› yap›lmaktad›r.
Bankam›z ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Kalite Yönetim
Sistemi’nin iflletilmesi, dokümantasyon yönetimi ve tüm sistemin performans›n›n
sürekli iyilefltirilmesi için çal›flmalar yap›lmaktad›r.
2006 y›l› içinde, entelektüel sermayenin Bankam›z için daha fazla yap›sal de¤ere
dönüfltürülmesi için Ö¤renen Organizasyon Projesi çal›flmas› yap›lm›flt›r.
Hedeflerle yönetim çerçevesinde stratejik hedeflerin süreç ve çal›flan hedeflerine
dönüfltürülmesi için çal›flmalar yap›lm›flt›r.
2006 y›l› ortas›nda SGS Belgelendirme firmas› taraf›ndan gerçeklefltirilen d›fl
denetimden baflar›yla geçilmifltir.
Bankam›zda ifle yeni bafllayan çal›flanlara Kalite Bilinçlendirme E¤itimi verilmifl
olup Bankam›z öneri sisteminin etkin flekilde iflletilmesi yönünde çal›flmalar
yap›lm›flt›r.
27
Destek Hizmetleri ile ‹lgili Aç›klamalar
Bankam›z›n destek hizmeti ald›¤› faaliyet konular› ile bu hizmetin al›nd›¤› kurulufllara
ait bilgiler afla¤›daki gibidir.
Al›nan Destek Hizmeti
Destek Hizmeti Veren Kurulufl
Çek Bas›m›
Güzel Sanatlar Çek Bas›m Ltd. fiti, O¤ul D›fl Ticaret ve Makine Sanayi A.fi.
Sigorta Acenteli¤i
Ifl›k Sigorta, Günefl Sigorta, Anadolu Sigorta.
Business Card ‹flletimi ve Kart Bas›m
Anadolu Kredi Kartlar›
Pos ‹flletimi, Kredi Kart› Operasyonlar›
Yap› ve Kredi Bankas›
Web Sitesi Tasar›m
Çizgi Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. fiti.
‹nternet Ba¤lant›s›
Doruknet Doruk ‹letiflim ve Otomasyon San. ve Tic. A.fi.
Sistem Destek
Eastern Networks A.fi.
ATM Bak›m Hizmetleri
NCR Biliflim Sistemleri Ltd. fiti.
faaliyet raporu
2006
Destek Hizmetleri
28
F‹NANSAL B‹LG‹LER VE
R‹SK YÖNET‹M‹
faaliyet raporu
2006
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
30
faaliyet raporu
2006
Denetleme Kurulu Raporu
32
Denetim Komitesinin ‹ç Sistemler
‹flleyifli Hakk›ndaki De¤erlendirmesi
Bankam›z, maruz kal›nan risklerin izlenmesi ve kontrolünün sa¤lanmas› amac›yla,
faaliyetlerin kapsam› ve yap›s›yla uyumlu, de¤iflen koflullara uygun, tüm flube ve
birimleri kapsayan, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yeterli
ve etkin bir iç sistemler yap›s› oluflturmufltur.
‹ç sistemler kapsam›ndaki birimler, Teftifl Kurulu, ‹ç Kontrol ve Risk Yönetim
Baflkanl›klar›'d›r. Her üç Baflkanl›k, Denetim ve Teftifl Grubu Baflkan› vas›tas›yla ‹ç
Sistemler Sorumlusu ve Yönetim Kuruluna ba¤l› olarak faaliyet göstermektedir.
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, bankan›n tüm faaliyetlerini içeren denetim ifllevini icra
etmektedir. Bu kapsamda Kurulca, Bankan›n genel müdürlük birimlerinde ve
flubelerinde denetim, teftifl, inceleme ve soruflturma çal›flmalar› yürütülmektedir.
Teftifl Kurulu risk odakl› denetim anlay›fl› ile görev yapmaktad›r. Denetimde geliflen
teknolojiden istifade edilmekte, faaliyetlerin gerek d›fl gerekse iç mevzuata uygunlu¤u
denetlenmektedir. Denetim ifllevi yerinden denetim fleklinde icra edilmekte, teftifl
çal›flmalar› sonucunda düzenlenen raporlar, ayn› zamanda Denetim Komitesi üyesi
olan ‹ç Sistemler Sorumlusuna ve onun bilgisi dahilinde Genel Müdür ve ilgili Genel
Müdürlük birimlerine iletilmektedir.
2006 y›l›nda, daha çok risk odakl› teftifle yo¤unlafl›lm›fl ve ‹ç Kontrol Birimi ile birlikte,
bankan›n en önemli risk alan›n› oluflturan kredi portföyünün büyük k›sm›n›n denetimi
sa¤lanm›flt›r.
faaliyet raporu
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›'nda görevli personel, görevlerini ba¤›ms›z ve tarafs›z bir
flekilde yerine getirmekte olup, yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptir.
2006
Teftifl Kurulu faaliyetlerinin sonuçlar›, Banka Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu
taraf›ndan dönemsel olarak de¤erlendirilmektedir.
Denetim Komitesi De¤erlendirmesi
‹ç Kontrol Baflkanl›¤›
‹ç Kontrol Baflkanl›¤›, Banka'n›n faaliyetlerinin belirlenen hedef ve ilkelere, yönetimin
belirledi¤i politika, yöntem, uygulama talimatlar› ve limitlere uygun olarak düzenli,
verimli ve etkin bir flekilde, mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini sa¤lamak
amac›yla iç kontrol faaliyetlerini tasarlamak, gelifltirmek, uygulamak, yönetmek,
bu çerçevede faaliyetleri izlemek, de¤erlendirmek ve sonuçlar› yönetim kademelerine
raporlamakla görevlidir. Bu kapsamda, gerek merkezden ve gerekse iç kontrol
elemanlar› arac›l›¤›yla Banka'n›n Genel Müdürlük birimlerinde ve flubelerinde
yerinden yürütülen risk odakl› ve interaktif kontrollerle, Albaraka Türk'ün ‹ç Kontrol
Sistemi'nin düzenli, etkin ve güvenli bir biçimde ifllemesini sa¤lamaktad›r.
‹ç kontrol faaliyetleri sonucunda belirlenen tespit, görüfl ve öneriler, öncelikle
faaliyetleri yürütenlerle paylafl›larak de¤erlendirilmektedir. Bu flekilde hem gerekli
tamamlay›c› ve önleyici tedbirlerin süratle al›narak uygulamaya konulmas›, hem de
süreç ve faaliyetleri gelifltirici uygun ve uygulanabilir çözümlerin hayata geçirilmesi
sa¤lanmaktad›r. Tüm bu çal›flmalar, faaliyetleri yürütenlerin yan› s›ra, iç kontrol
elemanlar›nca da sürekli ve yak›ndan takip edilmekte ve de¤erlendirilmektedir.
‹ç Kontrol Baflkanl›¤›'nda görevli personel, görevlerini ba¤›ms›z ve tarafs›z bir
flekilde yerine getirmekte olup, yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptir.
‹ç kontrol faaliyetlerinin sonuçlar›, Banka Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu
taraf›ndan dönemsel olarak de¤erlendirilmektedir.
33
Risk Yönetim Baflkanl›¤›
Risk Yönetim faaliyetleri kapsam›nda bankam›z›n maruz kald›¤› finansal ve finansal
olmayan riskleri ve bu risklerin yönetim stratejileri ile uygulama usullerini belirlemek
üzere 2006 y›l›nda çal›flmalar bafllat›lm›fl, Ocak 2007 tarihinde kredi, piyasa, likidite,
operasyonel risk ve di¤er risklere iliflkin politika ve uygulama usulleri Yönetim
Kurulumuz taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e girmifltir.
Risk yönetimi politikalar› ve uygulama usulleri, mali ve mali olmayan risklerin
tan›m›n›, risk alanlar›n›, risk azalt›m tekniklerini, risk önleyici ve düzeltici faaliyetleri,
risklerin ölçümü, izlenmesi ve kontrolü safhalar›n› kapsamaktad›r.
Risk yönetim politikalar› ile bankam›z›n maruz kald›¤› riskler içinden
say›sallaflt›r›labilenleri için risk limitleri tespit edilmifltir.
Riskler genel olarak de¤erlendirildi¤inde, 2006 y›l›nda maruz kal›nan en önemli
risk, kredi riski olmufltur.
Bankam›z bilgi ifllem sisteminden risklerle ilgili olarak elde edilen bilgilerin büyük
bölümü faaliyetlerle uyumlu ve tutarl› olup, amaçlara paralel bir seyir izlemektedir.
Bilgi ifllem sisteminden al›nan raporlamalara dayanak olan bilgi ve belgeler gerek
ilgili birim yöneticileri ve gerekse Teftifl Kurulu ve ‹ç Kontrol Baflkanl›klar›nca sürekli
olarak kontrole tabi tutulmaktad›r.
Risk raporlamalar›n›n geliflmelere olan hassasiyetini ve yeterlili¤ini art›rmak için
gerekli çal›flmalar yap›lmaktad›r.
CDR/Basel II'ye geçifl çal›flmalar› Banka yol haritas›na uygun olarak devam etmektedir.
Bu hususta kaydedilen geliflmeler, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na
ilerleme raporu olarak da gönderilmifltir.
Basel II hükümlerinin bankam›z sermaye yeterlili¤ine muhtemel etkilerinin
belirlenebilmesi amac›yla 2006 y›l›nda gerçeklefltirilen Say›sal Etki Çal›flmas›
(QIS-TR2) ile ilgili faaliyetler sürdürülmektedir.
faaliyet raporu
Risk Yönetim Baflkanl›¤›'nda görevli personel, görevlerini ba¤›ms›z ve tarafs›z bir
flekilde yerine getirmekte olup, yeterli mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptir.
Denetim Komitesi De¤erlendirmesi
2006
Risk Yönetim faaliyetleri, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu taraf›ndan dönemsel
olarak de¤erlendirilmektedir.
‹brahim Fayez Humaid Alshamsi
Denetim Komitesi Üyesi
Yalç›n Öner
Denetim Komitesi Üyesi
ve ‹ç Sistemler Sorumlusu
Osman Ahmed Suliman
Denetim Komitesi Baflkan›
‹ç Sistemler Kapsam›ndaki Birimler
Bankam›z›n iç sistemler kapsam›ndaki birim yöneticilerinin mesleki tecrübeleri ile
bankam›zdaki ve sorumlu olduklar› alandaki k›dem süreleri ve ö¤renim durumlar›
afla¤›daki gibidir.
Ad› ve Soyad›
Mesleki
Bankam›zdaki
Tecrübesi
K›demi (Y›l)
(Y›l)
Sorumlu Oldu¤u
Alandaki K›demi (Y›l)
Ö¤renim
Durumu
Sorumlu
Oldu¤u Alan
Mitat Aktafl
22
10
4
Yüksek
Lisans
Teftifl, ‹ç Kontrol,
Risk Yönetimi
‹smail Küçükerdo¤an
22
11
4
Lisans
Teftifl
Volkan Evcil
16
14
5
Lisans
Risk Yönetimi
‹lhami Özdemir
10
5
5
Lisans
‹ç Kontrol
34
Ba¤›ms›z Denetim Raporu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2006 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:
1. Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.fi.'nin (Banka) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle
haz›rlanan bilançosu ile ayn› tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu,
nakit ak›m tablosu ve özkaynak de¤iflim tablosunu denetlemekle ve önemli muhasebe
politikalar› ile di¤er aç›klay›c› notlar›n bir özetini haz›rlamakla görevlendirilmifl
bulunuyoruz.
2. Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolar›n 1 Kas›m 2006 tarih ve
26333 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Bankalar›n Muhasebe Uygulamalar›na ve
Belgelerinin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik ve Türkiye
Muhasebe Standartlar› ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlar›na uygun olarak
ve hata ya da suistimal dolay›s›yla önemlilik arz eden ölçüde yanl›fl bilgi içermeyecek
flekilde haz›rlanmas›n› ve sunulmas›n› sa¤layacak bir iç kontrol sistemi oluflturulmas›,
uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesi ve uygulanmas›ndan sorumludur.
faaliyet raporu
2006
Ba¤›ms›z Denetim Raporu
3. Ba¤›ms›z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen
finansal tablolar üzerinde görüfl bildirmektir. Finansal tablolar›n önemlilik arz
edecek ölçüde bir hata içermedi¤ine iliflkin makul güvence sa¤layacak flekilde
ba¤›ms›z denetim planlanm›fl ve gerçeklefltirilmifltir. Ba¤›ms›z denetimde; finansal
tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo aç›klama ve dipnotlar› hakk›nda denetim
kan›t› toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanm›fl; bu teknikler istihdam
etti¤imiz ba¤›ms›z denetçilerin inisiyatifine b›rak›lm›fl, ancak duruma uygun denetim
teknikleri, finansal tablolar›n haz›rlanmas› ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin
etkinli¤i dikkate al›narak ve uygulanan muhasebe politikalar›n›n uygunlu¤u
de¤erlendirilerek belirlenmifltir. Afla¤›da belirtilen ba¤›ms›z denetim görüflünün
oluflturulmas› için yeterli ve uygun denetim kan›t› sa¤lanm›flt›r.
4. Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflar›yla, Albaraka
Türk Kat›l›m Bankas› A.fi.'nin 31 Aral›k 2006 tarihi itibar›yla mali durumunu ve ayn›
tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlar› ile nakit ak›mlar›n› 5411 say›l›
Bankac›l›k Kanununun 37 inci maddesi gere¤ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde
belirlenen muhasebe ilke ve standartlar›na uygun olarak do¤ru bir biçimde
yans›tmaktad›r.
KAP‹TAL BA⁄IMSIZ DENET‹M VE YMM A.fi.
Correspondent Firm of RSM International
‹stanbul, 20 Mart 2007
35
Lokman Ketenci
Sorumlu Ortak Bafldenetçi
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.’N‹N 31 ARALIK 2006 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL‹DE OLMAYAN F‹NANSAL RAPORU
Banka'n›n yönetim merkezi adresi
Mecidiyeköy / ‹stanbul
Bankan›n telefon ve faks numaralar›
Bankan›n internet sayfas› adresi
‹rtibat için elektronik posta adresi
: Büyükdere Caddesi No: 78 34394
: 0 212 274 99 00 - 0 212 272 44 70
: www.albarakaturk.com.tr
: [email protected]
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan düzenlenen Bankalarca
Kamuya Aç›klanacak Finansal Tablolar ‹le Bunlara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Hakk›nda Tebli¤e göre haz›rlanan y›l sonu konsolide olmayan finansal raporu afla¤›da
yer alan bölümlerden oluflmaktad›r.
•
•
•
•
•
•
•
BANKA HAKKINDA GENEL B‹LG‹LER
BANKA'NIN KONSOL‹DE OLMAYAN F‹NANSAL TABLOLARI
‹LG‹L‹ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POL‹T‹KALARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR
BANKA'NIN MAL‹ BÜNYES‹NE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
KONSOL‹DE OLMAYAN F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
D‹⁄ER AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama
ve dipnotlar Bankalar›n Muhasebe Uygulamalar›na ve Belgelerin Saklanmas›na
‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartlar›, Türkiye
Finansal Raporlama Standartlar›, bunlara iliflkin ek ve yorumlar ile Bankam›z
kay›tlar›na uygun olarak, aksi belirtilmedi¤i müddetçe bin Yeni Türk Liras› cinsinden
haz›rlanm›fl olup, ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl ve iliflikte sunulmufltur.
faaliyet raporu
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK
Yönetim Kurulu Baflkan›
Fahrettin YAHfi‹
Genel Müdür Bafl Yard›mc›s›
Yalç›n ÖNER
Denetim Komitesi Üyesi
Osman Ahmed SULIMAN
Denetim Komitesi Üyesi
Dr. Adnan BÜYÜKDEN‹Z
Genel Müdür
Ahmet OCAK
Mali ‹fller Müdürü
‹brahim Fayez Humaid ALSHAMSI
Denetim Komitesi Üyesi
Bu finansal rapor ile ilgili sorulacak sorular›n iletilebilece¤i yetkili personele iliflkin
bilgiler:
Ad-Soyad› / Unvan
Tel
Faks
: Fahrettin Yahfli / Mali ‹fllerden (Finansal Raporlamadan )
Sorumlu Genel Müdür Bafl Yard›mc›s›
: (212) 274 99 00
: (212) 272 44 70
36
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Genel Bilgiler
I.
BANKANIN T‹CARET UNVANI, GENEL MÜDÜRLÜ⁄ÜNÜN ADRES‹, TELEFON
VE FAKS NUMARALARI, ‹NTERNET SAYFASI ADRES‹ VE ELEKTRON‹K POSTA
ADRES‹ ‹LE RAPORLAMA DÖNEM‹
a. Bankan›n Ticaret Unvan›
Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.fi.
b. Yönetim Merkezinin Adresi, Telefon ve Faks Numaralar›
Yönetim Adresi: Büyükdere Caddesi No: 78 34394 Mecidiyeköy / ‹stanbul
Telefon:
(212) 274 99 00
Faks:
(212) 272 44 70
c. Elektronik Site Adresi ve Elektronik Posta Adresi
Elektronik site adresi:
http//www.albarakaturk.com.tr
Elektronik posta adresi:
[email protected]
d. Raporlama Dönemi
1 Ocak - 31 Aral›k 2006
II.
BANKA'NIN KURULUfi TAR‹H‹, BAfiLANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE
MEYDANA GELEN DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹ ‹HT‹VA EDEN TAR‹HÇES‹
Banka, Özel Finans Kurumlar› Kurulmas› hakk›nda 16 Aral›k 1983 gün ve
83/7506 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›'na istinaden kuruluflunu 1984 y›l›nda
gerçeklefltirmifl ve 21 Ocak 1985 gün ve 10912 Say›l› T.C. Merkez Bankas›
yaz›s›yla faaliyet iznini alm›flt›r. Ayn› karara istinaden ç›kar›lan Baflbakanl›k
Hazine Müsteflarl›¤› ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› Tebli¤leri ile
faaliyetlerini sürdüren Özel Finans Kurumlar›, 17 Aral›k 1999 tarih, 4491 say›l›
Kanun ile yap›lan de¤ifliklikle, 4389 say›l› Bankalar Kanunu hükümlerine tabi
k›l›nm›fllard›r. 4491 say›l› Kanun'un geçici 3. Maddesi uyar›nca bu Kurumlara,
Bankalar Kanunu hükümlerine uyum sa¤lamalar› için iki y›ll›k geçifl süresi
tan›nm›flt›r. Ancak, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan,
20 Eylül 2001 tarih ve 24529 say›l› Resmi Gazete’de “Özel Finans Kurumlar›n›n
Kurulufl ve Faaliyetleri Hakk›nda Yönetmelik” yay›mlanm›fl olup, bu yönetmeli¤in
44. Maddesi gere¤ince, yürürlük tarihi ayr›ca belirtilmifl olan maddeler
haricindeki tüm maddelerin yönetmeli¤in yay›m› tarihinde yürürlü¤e girece¤ine
karar verilmifltir. Banka'n›n ad›, 1 Kas›m 2005 gün ve 25983 mükerrer say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanan 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu çerçevesinde ve 21
Aral›k 2005 günü yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul karar›yla “Albaraka Türk
Kat›l›m Bankas› A.fi.” olarak de¤ifltirilmifl ve 27 Aral›k 2005 günü 6461 say›l›
Türkiye Cumhuriyeti Ticari Sicil Gazetesi'nde tescil edilmifltir.
faaliyet raporu
2006
Genel Bilgiler
III.
BANKA'NIN SERMAYE YAPISI, YÖNET‹M VE DENET‹M‹N‹ DO⁄RUDAN VEYA
DOLAYLI OLARAK TEK BAfiINA VEYA B‹RL‹KTE EL‹NDE BULUNDURAN
ORTAKLARI VARSA BU HUSUSLARDA YIL ‹Ç‹NDEK‹ DE⁄‹fi‹KL‹KLER ‹LE DAH‹L
OLDU⁄U GRUP
Bankan›n, bilanço tarihi itibariyle 171 orta¤› bulunmaktad›r. Hisselerinin
%67.76's› Albaraka Banking Group'a ait olan Banka, süresiz olarak kurulmufltur.
Hissedarlar Genel Kurulu Banka'n›n süresini belirlemeye, tahdit etmeye veya
azaltmaya yetkilidir.
37
IV.
BANKA'NIN, YÖNET‹M KURULU BAfiKAN VE ÜYELER‹, DENET‹M KOM‹TES‹
ÜYELER‹ ‹LE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ VARSA BANKADA SAH‹P
OLDUKLARI PAYLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA
‹sim
Unvan
Tahsil durumu
De¤iflikliklere iliflkin
aç›klamalar
Hisse
oran›
Adnan Ahmed Yusuf Yönetim Kurulu
ABDULMALEK
Baflkan›
University Of Hull (Mba) 08.04.2005 tarihinden bugüne
Albaraka Türk Yön. Kurulu Baflkan›
Yalç›n ÖNER
Yönetim Kurulu
II. Baflkan›
University Of Minnesota 1985'ten 1995'e kadar Genel Müdür, 0.0612 %
(Public Adm.)
1995'ten 2000'e kadar Yönetim Kurulu
Yüksek Lisans
Üyesi ve 2000'den bugüne kadar
Yönetim Kurulu II. Baflkan›
Faisal A.M.A. AI
ZAMEL
Yönetim Kurulu Üyesi New Haven University 13/03/2003 tarihinden bugüne
Master Of Finance Adm. Yönetim Kurulu Üyesi
-
‹brahim Fayez
Humid ALSHAMSI
Yönetim Kurulu Üyesi Arab University Of
Bahrein
08/04/2005 tarihinden bugüne
Yönetim Kurulu Üyesi
-
Osman Ahmed
SULIMAN
Yönetim Kurulu Üyesi The International
Banking School /
Çek Cum. Bankac›l›k
08/04/2005 tarihinden bugüne
Yönetim Kurulu Üyesi
-
Osman AKYÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi Ank. Ünv. Sbf. ‹ktisat/ 1996'dan 2000'e kadar Genel Müdür
Maliye
ve 2002'den bugüne Yönetim Kurulu
Üyesi
0.0825 %
Dr. Adnan
BÜYÜKDEN‹Z
Yönetim Kurulu Üyesi ‹stanbul Ünv. Sosyal Bil. 1995'ten 2003'e kadar Genel Müdür
Genel Müdür
Ens. Para Banka Bölümü Yrd., 2003'ten bugüne Genel Müdür
Doktora
ve Yönetim Kurulu Üyesi
0.0249 %
Fahrettin YAHfi‹
Genel Müdür Baflyrd. Ank.Ünv.SBF. ‹ktisat 1998'den bugüne Genel Müdür Yrd.
Bölümü
0.0132 %
Temel HAZIRO⁄LU
Genel Müdür
Yard›mc›s›
‹.T.Ü. Temel Bilimler 1996'dan 2003'e kadar Bilgi ‹fllem
Fakültesi Matematik Müdürü ve 2003'ten bugüne Genel
Müdür Yrd.
0.0416 %
Bülent TABAN
Genel Müdür
Yard›mc›s›
‹.T.Ü. Sosyal Bilimler 2002'den 2003'e kadar Bireysel
Ens. ‹flletme
Bankac›l›k Müdürü, 2003'ten bugüne
Genel Müdür Yrd.
-
M. Ali VERÇ‹N
Genel Müdür
Yard›mc›s›
ANK. Ünv. Sos. Bil.
Fakültesi ‹ktisat
-
Seyfettin
YEN‹DÜNYA
Denetçi
‹ST. Yüksek ‹ktisat ve 2003'ten bugüne Denetçi
Tic. Yük. Okulu ‹ç
Ticaret Maliye
-
Arif ATEfiVURAN
Denetçi
‹ST. ‹ktisadi ve Ticari 1986'dan bugüne Denetçi
‹limler Akademisi
iflletme
-
Memduh
ÇOfiKUNER
Denetçi
ANK. Ünv. Sbf.
-
1996'dan 2003'e kadar Birim Müdür
Yrd. ve 2003'ten 2005'e kadar
Pazarlama Müdürü ve 2005'ten
bugüne kadar Genel Müdür Yrd.
1998'den bugüne Denetçi
-
faaliyet raporu
2006
Genel Bilgiler
38
V.
VI.
N‹TEL‹KL‹ PAYA SAH‹P K‹fi‹ VE KURLUfiLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR
Ad/Soyad›
Ticaret Unvan›
Pay
Tutarlar›
Pay
Oranlar›
Ödenmifl
Paylar
Ödenmemifl
Paylar
Albaraka Banking
Group
108,418
% 67,76
108,418
-
BANKA'NIN H‹ZMET TÜRÜ VE FAAL‹YET ALANLARINA ‹L‹fiK‹N ÖZET B‹LG‹
Banka, kat›l›m bankas› olarak faizsiz bankac›l›k yapmaktad›r. Banka; “Özel Cari
Hesaplar” ve “Kat›lma Hesaplar›” ad› alt›nda iki yöntemle kat›l›m fonu toplamaktad›r.
Hesap kay›tlar›nda Özel Cari Hesaplar ve Kat›lma Hesaplar›n› di¤er hesaplardan
ayr› flekilde vadelerine göre tasnif etmektedir.
Özel Cari Hesap
Kat›l›m bankalar›nda aç›labilen ve istenildi¤inde k›smen veya tamamen her an geri
çekilebilme özelli¤i tafl›yan ve karfl›l›¤›nda hesap sahibine herhangi bir getiri
ödenmeyen fonlar›n oluflturdu¤u hesaplard›r.
Kat›lma Hesab›
Kat›l›m bankalar›na yat›r›lan fonlar›n bu kurumlarca kulland›r›lmas›ndan do¤acak
kâr veya zarara kat›lma sonucunu veren, karfl›l›¤›nda hesap sahibine önceden
belirlenmifl herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparan›n aynen geri ödenmesi
garanti edilmeyen fonlar›n oluflturdu¤u hesaplard›r.
faaliyet raporu
2006
Genel Bilgiler
Kat›l›m Fonu
Kat›l›m bankalar› nezdinde açt›r›lan gerçek ve tüzel kiflilere ait özel cari hesap ve
kat›lma hesaplar›nda yer alan paralard›r.
Banka; Kurumsal Finansman Deste¤i, Bireysel Finansman Deste¤i, Kâr-Zarar
Ortakl›¤› Yat›r›m›, Finansal Kiralama, Mal Karfl›l›¤› Vesaikin Finansman› ve Ortak
Yat›r›mlar yöntemleriyle fon kulland›rmaktad›r.
Kurumsal Finansman Deste¤i
Kat›l›m bankas› ile fonu kullanacak iflletme aras›nda akdedilecek sözleflme dahilinde,
iflletmenin ihtiyaç duydu¤u her tür emtia, menkul k›ymet, gayrimenkul, hak ve
hizmet bedelinin sat›c›ya ödenmesi kofluluyla iflletmenin borçland›r›lmas› ifllemidir.
Bu yöntemle kulland›r›lacak fonlarla ilgili al›m sat›ma iliflkin belgenin bir suretinin
kat›l›m bankas›nca muhafazas› zorunludur.
Bireysel Finansman Deste¤i
Bireysel ihtiyaçlar için, gerçek kifli al›c›lar›n do¤rudan sat›c›lardan ald›klar› mal
veya hizmet bedelinin, kat›l›m bankas› taraf›ndan sat›c›ya ödenmesi kofluluyla al›c›n›n
borçland›r›lmas› ifllemidir. Bu yöntemle kulland›r›lacak fonlarla ilgili al›m sat›ma
iliflkin belgenin bir suretinin muhafazas› zorunludur.
Kâr-Zarar Ortakl›¤› Yat›r›m›
Kat›l›m bankalar›nca gerçek ve tüzel kiflilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir
faaliyetinden veya belirli bir parti mal›n al›m sat›m›ndan do¤acak kâr ve zarara
kat›lmak üzere bu kiflilere fon kulland›r›lmas› ifllemidir.
Finansal Kiralama
Tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n 10/6/1985 tarihli ve 3226 say›l› Finansal Kiralama
Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, kat›l›m bankas› ile kalk›nma ve yat›r›m
bankas› taraf›ndan temin edilerek kiraya verilmesidir.
39
Mal Karfl›l›¤› Vesaikin Finansman›
Kat›l›m bankas› ile fon kullanan aras›nda düzenlenecek yaz›l› bir sözleflme dahilinde,
mal karfl›l›¤› vesaik mukabilinde fon kulland›r›lmas› ifllemidir.
Ortak Yat›r›mlar
Kanunun 56. maddesinin birinci f›kras›ndaki s›n›rlamalar dikkate al›nmak kayd›yla,
geliflme potansiyeli tafl›yan ve kaynak ihtiyac› olan flirketlerin sermayelerine, taraflar
aras›nda düzenlenecek sözleflme hükümleri çerçevesinde edinilecek ortakl›k
paylar›n›n en fazla yedi y›l içinde halka arz yoluyla elden ç›kar›lmas› flart›yla, kat›l›m
bankalar›nca ifltirak edilmesi veya belirli bir yat›r›m›n finansman› amac›yla
oluflturulacak fonlara kat›l›nmas›d›r. Sermayeye ifltirak fleklindeki yat›r›mlar için
düzenlenecek sözleflmelerde, sermayesine ifltirak edilen flirketin yönetimi hususu
baflta olmak üzere taraflar›n hak ve yükümlülükleri ile sermayenin halka arz
edilmesi sürecine iliflkin hükümlere yer verilmesi zorunludur.
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Banka 63 flube ve 1.156 personeli ile faaliyet
göstermektedir.
VII. F‹NANSAL RAPORUN HAZIRLANMASINDA KULLANILAN PARASAL B‹R‹M
Aksi belirtilmedikçe ekteki finansal tablolar ile buna iliflkin aç›klama ve dipnotlarda
yer alan bilgiler Bin Yeni Türk Liras› (YTL) olarak haz›rlanm›flt›r.
faaliyet raporu
2006
Genel Bilgiler
40
‹K‹NC‹ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolar
41
Bilanço
- Aktif Kalemler
- Pasif Kalemler
Naz›m Hesaplar Tablosu
Gelir Tablosu
Özkaynak De¤iflim Tablosu
Nakit Ak›fl Tablosu
Kâr Da¤›t›m Tablosu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KARfiILAfiTIRMALI B‹LANÇO
(Birim - 1000 YTL)
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
31 ARALIK 2006
AKT‹F KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
IX.
9.1
9.2
X.
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
12.1
12.2
12.3
XIII.
XIV.
14.1
14.2
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
Dipnot
NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇE⁄E UYGUN DE⁄. FARKI K/Z'A YAN. FV (Net)
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler
Di¤er Menkul De¤erler
Gerçe¤e Uygun De¤. Fark› Kar/Zarara Yans. Olarak S›n›fland›r›lan FV
Devlet Borçlanma Senetler
Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler
Di¤er Menkul De¤erler
Al›m Sat›m Amaçl› Türev Finansal Araçlar
BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR
PARA P‹YASALARINDAN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler
Devlet Borçlanma Senetleri
Di¤er Menkul De¤erler
KRED‹LER
Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karfl›l›klar (-)
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FV (Net)
‹fiT‹RAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali ‹fltirakler
Mali Olmayan ‹fltirakler
BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl›klar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl›klar
B‹RL‹KTE KONTROL ED‹LEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortakl›klar
Mali Olmayan Ortakl›klar
K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal Kiralama Alacaklar›
Faaliyet Kiralamas› Alacaklar›
Di¤er
Kazan›lmam›fl Gelirler ( - )
R‹SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F‹N. VAR.
Gerçe¤e Uygun De¤er Riskinden Korunma Amaçl›
Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Amaçl›
Yurtd›fl›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma Amaçl›lar
MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
fierefiye
Di¤er
VERG‹ VARLI⁄I
Cari Vergi Varl›¤›
Ertelenmifl Vergi Varl›¤›
SATIfi AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VAR. (Net)
D‹⁄ER AKT‹FLER
AKT‹F TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
TP
YP
Toplam
31 ARALIK 2005
TP
YP
Toplam
65,793 158,563 224,356 110,186
112,409 105,620 218,029
76,070
1,795,192 37,669 1,832,861 1,366,564
1,794,958 37,669 1,832,627 1,359,413
25,127
9,568
34,695
19,617
(24,893) (9,568) (34,461) (12,466)
4,858
4,858
4,844
4,858
4,858
4,844
4,858
4,858
4,844
150,412
- 150,412 129,553
175,901
- 175,901 144,920
(25,489)
- (25,489) (15,367)
35,240
35,240
32,769
494
494
494
494
494
474
6,580
6,580
8,826
6580
6580
8,826
8,403
8,403
13,985
9,352
1,228
10,580
4,880
119,145 229,331
97,596 173,666
4,262 1,370,826
4,113 1,363,526
11,564
31,181
(11,415) (23,881)
13
4,857
13
4,857
13
4,857
- 129,553
- 144,920
- (15,367)
32,769
494
474
8,826
8,826
13,985
291
5,171
2,188,733 303,080 2,491,813 1,748,151
221,307 1,969,458
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolar
‹liflikteki notlar bu bilançolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
42
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹
31 ARALIK 2006 VE 2005 TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KARfiILAfiTIRMALI B‹LANÇO
(Birim - 1000 YTL)
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
31 ARALIK 2006
PAS‹F KALEMLER
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
XIII.
8.1
8.2
8.3
8.4
IX.
9.1
9.2
9.3
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
XI.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8
14.2.9
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.4
14.4.1
14.4.2
14.5
Dipnot
TOPLANAN FONLAR
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F‹NANSAL BORÇLAR
ALINAN KRED‹LER
PARA P‹YASALARINDAN ALINAN BORÇLAR
‹HRAÇ ED‹LEN MENKUL KIYMETLER (Net)
MUHTEL‹F BORÇLAR
D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR
K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçlar›
Faaliyet Kiralamas› Borçlar›
Di¤er
Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri ( - )
R‹SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F‹N. BORÇLAR
Gerçe¤e Uygun De¤er Riskinden Korunma Amaçl›
Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Amaçl›
Yurtd›fl›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma Amaçl›lar
KARfiILIKLAR
Genel Karfl›l›klar
Yeniden Yap›lanma Karfl›l›¤›
Çal›flan Haklar› Karfl›l›¤›
Di¤er Karfl›l›klar
VERG‹ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmifl Vergi Borcu
SATIfi AMAÇLI DURAN VARLIKLARA ‹L‹fiK‹N BORÇ.
SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmifl Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu
Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl›
Maddi Olmayan Duran Varl›klar Yeniden De¤. De¤er Art›fl›
‹fltirakler, Ba¤l› Ort. ve Birl. Kont. Ed. Ort. Bedelsiz Hisse Sen.
Riskten Korunma Fonlar› (Etkin K›sm›)
Sat›fl Amaçl› Duran Varl›klar De¤er Art›fllar›
Di¤er Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
Di¤er Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmifl Y›llar Kâr ve Zararlar›
Dönem Net Kâr ve Zarar›
Az›nl›k Haklar›
PAS‹F TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(11)
(12)
TP
YP
943,378 1,210,636
58,217
7,973
383
429
(46)
14,081
4,434
8,833
3,733
3,868
1,380
701
6,806
6,806
245,905
160,000
16,197
7,220
8,977
69,708
327
69,381
-
TP
YP
Toplam
2,154,014
66,190
383
429
(46)
18,515
12,566
3,868
2,081
6,806
6,806
245,905
160,000
16,197
7,220
8,977
69,708
327
69,381
-
820,812 904,897 1,725,709
37,865
5,362
43,227
188
188
194
194
(6)
(6)
9,690
2,926
12,616
5,570
2,653
8,223
3,139
3,139
981
273
1,254
4,901
4,901
4,901
4,901
182,817
- 182,817
126,000
- 126,000
577
577
577
577
10,001
10,001
4,924
4,924
5,077
5,077
46,239
46,239
(178)
(178)
46,417
46,417
-
1,268,770 1,223,043 2,491,813 1,056,085 913,373 1,969,458
‹liflikteki notlar bu tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
43
31 ARALIK 2005
Toplam
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹ ‹T‹BAR‹YLE KARfiILAfiTIRMALI NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(Birim - 1000 YTL)
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
31 Aral›k 2006
Dipnot
TP
YP
Toplam
B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
472,947
375,174
848,121
GARANT‹ ve KEFALETLER
(1),(3)
306,313
375,174
681,487
Teminat Mektuplar›
306,313
213,580
519,893
Devlet ‹hale Kanunu Kapsam›na Girenler
16,849
4,562
21,411
D›fl Ticaret ‹fllemleri Dolay›s›yla Verilenler
134,371
134,371
Di¤er Teminat Mektuplar›
289,464
74,647
364,111
Banka Kredileri
4,438
4,438
‹thalat Kabul Kredileri
4,438
4,438
Di¤er Banka Kabulleri
Akreditifler
156,243
156,243
Belgeli Akreditifler
Di¤er Akreditifler
156,243
156,243
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankas›’na Cirolar
Di¤er Cirolar
Di¤er Garantilerimizden
Di¤er Kefaletlerimizden
913
913
TAAHHÜTLER
(1),(3)
166,634
166,634
Cay›lamaz Taahhütler
166,634
166,634
Vadeli, Aktif De¤er Al›m-Sat›m Taahhütlerimiz
‹fltir. ve Ba¤. Ort. Ser. ‹flt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. K›y. ‹hr. Arac›l›k Taahhütleri
Zorunlu Karfl›l›k Ödeme Taahhüdü
Çekler ‹çin Ödeme Taahhütlerimiz
127,445
127,445
‹hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküm.
Kredi Kart› Harcama Limit Taahhütleri
39,189
39,189
A盤a Menkul K›ymet Sat›fl Taahhütlerinden Alacaklar
A盤a Menkul K›ymet Sat›fl Taahhütlerinden Borçlar
Di¤er Cay›lamaz Taahhütler
Cay›labilir Taahhütler
Cay›labilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Di¤er Cay›labilir Taahhütler
TÜREV F‹NANSAL ARAÇLAR
(2)
Riskten Korunma Amaçl› Türev Finansal Araçlar
Gerçe¤e Uygun De¤er Riskinden Korunma Amaçl› ‹fllemler
Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Amaçl› ‹fllemler
Yurtd›fl›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma Amaçl› ‹fll.
Al›m Sat›m Amaçl› Türev Finansal Araçlar
Vadeli Al›m-Sat›m ‹fllemleri
Vadeli Döviz Al›m ‹fllemleri
Vadeli Döviz Sat›m ‹fllemleri
Di¤er Vadeli Al›m-Sat›m ‹fllemleri
Di¤er
EMANET VE REH‹NL‹ KIYMETLER (IV+V+VI)
2,763,404
459,432
3,222,836
EMANET KIYMETLER
656,079
167,666
823,745
Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar›
Emanete Al›nan Menkul De¤erler
5,564
5,564
Tahsile Al›nan Çekler
575,697
52,222
627,919
Tahsile Al›nan Ticari Senetler
71,809
57,121
128,930
Tahsile Al›nan Di¤er K›ymetler
874
874
‹hrac›na Arac› Olunan K›ymetler
Di¤er Emanet K›ymetler
72
58,309
58,381
Emanet K›ymet Alanlar
2,063
14
2,077
REH‹NL‹ KIYMETLER
2,107,325
291,766
2,399,091
Menkul K›ymetler
11,770
11,770
Teminat Senetleri
82,740
38,898
121,638
Emtia
225,495
82,497
307,992
Varant
Gayrimenkul
1,784,688
168,197
1,952,885
Di¤er Rehinli K›ymetler
1,445
2,174
3,619
Rehinli K›ymet Alanlar
1,187
1,187
KABUL ED‹LEN AVALLER VE KEFALETLER
-
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl
TP
231,820
109,197
109,197
35,286
73,911
122,623
122,623
102,563
20,060
1,805,615
450,058
6,703
384,782
57,808
693
72
1,355,557
7,121
74,135
222,885
1,048,784
1,445
1,187
-
YP
123,834
123,834
35,411
4,352
12,427
18,632
3,996
3,996
84,277
84,277
150
420,994
136,450
34,395
52,886
49,169
284,544
809
35,951
73,480
172,506
1,798
-
B‹LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
2,037,435
544,828
B‹LANÇO DIfiI HESAPLAR
A.
I.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.7.
II.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.3
B.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
VI.
3,236,351
834,606
4,070,957
Toplam
355,654
233,031
144,608
39,638
12,427
92,543
3,996
3,996
84,277
84,277
150
122,623
122,623
102,563
20,060
2,226,609
586,508
6,703
419,177
110,694
693
49,241
1,640,101
7,930
110,086
296,365
1,221,290
3,243
1,187
-
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolar
2,582,263
44
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T GEL‹R TABLOLARI
(Birim - 1000 YTL)
GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolar
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
Dipnot
KÂR PAYI GEL‹RLER‹
Kredilerden Al›nan Kâr Paylar›
Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Gelirler
Bankalardan Al›nan Gelirler
Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Gelirler
Menkul De¤erlerden Al›nan Gelirler
Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klardan
Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarara Yans›t›lan FV
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Di¤er Kâr Pay› Gelirleri
KÂR PAYI G‹DERLER‹
Kat›lma Hesaplar›na Verilen Kâr Paylar›
Kullan›lan Kredilere Verilen Kâr Paylar›
Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Kâr Paylar›
‹hraç Edilen Menkul K›ymetlere Verilen Kâr Paylar›
Di¤er Kâr Pay› Giderleri
NET KÂR PAYI GEL‹R‹ (I - II)
NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹
Al›nan Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilerden
Gayri Nakdi Kredilerden
Di¤er
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilere
Gayri Nakdi Kredilere
Di¤er
TEMETTÜ GEL‹RLER‹
NET T‹CAR‹ KÂR / ZARAR
Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›/Zarar› (Net)
Kambiyo ‹fllemleri Kâr›/Zarar› (Net)
D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹
FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR DE⁄ER DÜfiÜfi KARfiILI⁄I (-)
D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
NET FAAL‹YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
B‹RLEfiME ‹fiLEM‹ SONRASINDA GEL‹R OLARAK
KAYDED‹LEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEM‹ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI/ZARARI
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR / ZARAR (XI+XII+XIII+XIV)
VERG‹ KARfiILI⁄I (-)
Cari Vergi Karfl›l›¤›
Ertelenmifl Vergi Karfl›l›¤›
VERG‹ SONRASI FAAL‹YET KÂR/ZARARI (XIV-XV)
Durdurulan Faaliyetlerden
Di¤er
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVI+XVII)
Grubun Kâr› / Zarar›
Az›nl›k Haklar› Kâr› / Zarar› (-)
01.01.2006-31.12.2006
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Hisse Bafl›na Kâr / Zarar (tam YTL)
‹liflikteki notlar bu tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
45
01.01.2005-31.12.2005
262,052
236,499
9,028
16,519
6
157,896
157,866
30
104,156
36,842
46,122
18,237
5,807
22,078
9,280
9,236
44
(56,311)
(56,311)
115,221
199,908
8,825
119,456
71,627
71,627
2,246
2,246
69,381
69,381
-
186,105
166,933
5,083
14,085
4
112,275
112,265
10
73,830
28,897
33,978
15,014
2,288
16,676
5,081
5,043
38
1,156
52,483
52,483
7,497
163,863
2,750
119,099
42,014
42,014
(4,403)
(4,403)
46,417
46,417
-
0.043
0.037
Dönem Bafl› Bakiyesi
TMS 8 Uyar›nca Yap›lan Düzeltmeler
Hatalar›n Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikas›nda Yap›lan De¤iflikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem ‹çindeki De¤iflimler
Birleflmeden Kaynaklanan Art›fl/Azal›fl
Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden
Riskten Korunma ‹fllemlerinden
Aktar›lan Tutarlar
Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden
Riskten Korunma ‹fllemlerinden
Dönem Net Kâr› veya Zarar›
Kâr Da¤›t›m›
Da¤›t›lan Temettü
Yedeklere Aktar›lan Tutarlar
Di¤er
Sermaye Art›r›m›
Nakden
Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar›
‹fltirakler, Ba¤l› Ort. ve Birlik. Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul De¤er De¤er Art›fl Fonu
Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›
Hisse Senedi ‹hrac›
Kur Farklar›
Di¤er
Varl›klar›n Elden Ç›kar›lmas›ndan Kaynaklanan De¤ifliklik
Varl›klar›n Yeniden S›n›fland›r›lmas›ndan Kaynaklanan De¤ifliklik
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
‹kincil Sermaye Benzeri Borçlar
‹fltirak Özkayna¤›ndaki De¤iflikliklerin Banka Özkayna¤›na Etkisi
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+….+XVI)
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
IV.
V.
VI.
I.
II.
2.1
2.2
III.
(Birim - 1000 YTL)
Dipnot
126,000
100,000
100,000
26,000
26,000
-
Ödenmifl
Sermaye
-
-
-
2,707
2,707
2,217
2,217
4,924
-
‹liflikteki notlar bu tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
-
-
Statü
Yedekleri
Yasal
Yedek
Akçelere
Ödenmifl
Hisse
Hisse
Sermaye
Senedi
Senedi
Enf.Düzeltme
‹hraç
‹ptal
Fark›
Primleri Kararlar›
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M
TABLOLARI
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolar
46
5,077
6,772
6,772
4,995
4,995
(6,690)
(6,690)
-
Ola¤anüstü
Yedek
Akçe
577
2,188
2,188
(2,188)
(2,188)
577
-
Di¤er
Yedekler
46,417
31,377
31,377
46,417
(31,377)
(31,377)
-
Dönem Net
Kâr›/Zarar›
(178)
2,741
38
38
2,779
14,165
(10,000)
24,165
(17,122)
(17,122)
-
-
Menkul
Geçmifl
De¤er.
Dönem
De¤er Art›fl
Kâr›/Zarar›
Fonu
182,817
145,785
38
38
145,823
46,417
(10,000)
(10,000)
577
-
Az›nl›k Hakk›
Hariç
Toplam
Özkaynak
-
-
Az›nl›k
Hakk›
82,817
46,417
(10,000)
(10,000)
145,823
145,785
Toplam
Özkaynak
577
38
38
-
-
-
-
Finansal Tablolar
47
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
X.
XI.
XII.
XIII.
XVI.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+IV+V+…+VIII+IX)
CAR‹ DÖNEM (01/01-31/12/2006)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem ‹çindeki De¤iflimler
Birleflmeden Kaynaklanan Art›fl/Azal›fl
Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden
Riskten Korunma ‹fllemlerinden
Nakit Ak›fl Riskinden Korunma
Yurtd›fl›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma
Aktar›lan Tutarlar
Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden
Riskten Korunma ‹fllemlerinden
Nakit Ak›fl Riskinden Korunma
Yurtd›fl›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma
Dönem Net Kâr›
Kâr Da¤›t›m›
Da¤›t›lan Temettü
Yedeklere Aktar›lan Tutarlar
Di¤er
Sermaye Art›r›m›
Nakden
Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme De¤er Art›fllar›
‹fltirakler, Ba¤l› Ort. ve Birl. Kont. Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul De¤er De¤er Art›fl Fonu
Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›
Hisse Senedi ‹hrac›
Kur Farklar›
Di¤er
Varl›klar›n Elden Ç›kar›lmas›ndan Kaynaklanan De¤ifliklik
Varl›klar›n Yeniden S›n›fland›r›lmas›ndan Kaynaklanan De¤ifliklik
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
‹kincil Sermaye Benzeri Borçlar
‹fltirak Özkayna¤›ndaki De¤iflikliklerin Banka Özkayna¤›na Etkisi
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
Dipnot
160,000
126,000
34,000
34,000
-
Ödenmifl
Sermaye
-
-
Hisse
Senedi
‹hraç
Primleri
-
-
Hisse
Senedi
‹ptal
Kararlar›
7,220
4,924
2,296
2,296
-
Yasal
Yedek
Akçelere
-
-
Statü
Yedekleri
‹liflikteki notlar bu tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
-
-
Ödenmifl
Sermaye
Enf.Düzeltme
Fark›
2006
I.
(Birim - 1000 YTL)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M
TABLOLARI
faaliyet raporu
8,977
5,077
4,536
4,536
(636)
(636)
-
Ola¤anüstü
Yedek
Akçe
-
577
7
(584)
(584)
-
Di¤er
Yedekler
69,381
46,417
69,381
(46,417)
(46,417)
-
Dönem Net
Kâr›/Zarar›
327
(178)
33,285
(6,300)
(6,832)
46,417
(32,780)
(32,780)
-
-
-
Menkul
Geçmifl
De¤er.
Dönem
De¤er Art›fl
Kâr›/Zarar›
Fonu
245,905
182,817
7
69,381
(6,300)
(6,300)
-
Az›nl›k Hakk›
Hariç
Toplam
Özkaynak
-
-
Az›nl›k
Hakk›
245,905
69,381
(6,300)
(6,300)
182,817
Toplam
Özkaynak
-
7
-
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T GEL‹R TABLOLARI
(Birim - 1000 YTL)
NAK‹T AKIM TABLOSU
Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl
Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl
Dipnot
31 Aral›k 2006
31 Aral›k 2005
47,216
171,564
(104,298)
1,156
28,897
54,164
5,613
(30,023)
(1,000)
(78,857)
A.
BANKACILIK FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Bankac›l›k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De¤iflim Öncesi Faaliyet Kâr›
Al›nan Kâr Paylar›
Ödenen Kâr Paylar›
Al›nan Temettüler
Al›nan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Di¤er Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebelefltirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap›lan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Di¤er
(1)
74,728
259,553
(157,896)
36,842
115,221
2,499
(41,416)
(2,590)
(137,485)
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.9
Bankac›l›k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De¤iflim
Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erlerde Net (Art›fl) Azal›fl
Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarara Yans›t›lan Finansal Varl›klarda Net (Art›fl) Azal›fl
Bankalar Hesab›ndaki Net (Art›fl) Azal›fl
Kredilerdeki Net (Art›fl) Azal›fl
Di¤er Aktiflerde Net (Art›fl) Azal›fl
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Art›fl (Azal›fl)
Di¤er Toplanan Fonlarda Net Art›fl (Azal›fl)
Al›nan Kredilerdeki Net Art›fl (Azal›fl)
Vadesi Gelmifl Borçlarda Net Art›fl (Azal›fl)
Di¤er Borçlarda Net Art›fl (Azal›fl)
(1)
(57,841)
(462,035)
(55,074)
428,305
30,963
28,415
(454,401)
16,079
441,089
25,648
I.
Bankac›l›k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m›
16,887
75,631
B.
YATIRIM FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI
II.
Yat›r›m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m›
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
‹ktisap Edilen Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Di¤er Ortakl›klar
Elden Ç›kar›lan Ba¤l› Ortakl›k ve ‹fltirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Di¤er Ortakl›klar
Sat›n Al›nan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Ç›kar›lan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Elden Ç›kar›lan Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Sat›n Al›nan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler
Sat›lan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler
Di¤er
C.
F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹fiK‹N NAK‹T AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sa¤lanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
faaliyet raporu
2006
(5)
23,524
(1)
(9,960)
9,955
-
(651)
31,734
(7,104)
(455)
-
Krediler ve ‹hraç Edilen Menkul De¤erlerden Sa¤lanan Nakit
Krediler ve ‹hraç Edilen Menkul De¤erlerden Kaynaklanan Nakit Ç›k›fl›
‹hraç Edilen Sermaye Araçlar›
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya ‹liflkin Ödemeler
Di¤er
(1)
(6,300)
(6,300)
-
(10,000)
-
IV.
Döviz Kurundaki De¤iflimin Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar Üzerindeki Etkisi
(1)
-
-
V.
Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klardaki Net Art›fl
VI.
Dönem Bafl›ndaki Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar
(2)
(3)
Finansal Tablolar
(10,000)
10,582
89,155
(4)
305,342
216,187
(5)
315,924
305,342
‹liflikteki notlar bu tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
48
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T KÂR DA⁄ITIM TABLOLARI
(Birim - 1000 YTL)
NAK‹T AKIM TABLOSU
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolar
I.
DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
A.
1.3
1.4
1.5
B.
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
II.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
III.
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
DÖNEM KÂRI
ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Gelir Vergisi Kesintisi
Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler
NET DÖNEM KÂRI (1.1. - 1.2)
GEÇM‹fi DÖNEMLER ZARARI (-)
B‹R‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-)
KURUMDA BIRAKILMASI VE TASAR. ZOR. YASAL FONLAR
DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
ORTAKLARA B‹R‹NC‹ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
Kat›lma ‹ntifa Senetlerine
Kâra ‹fltirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA ‹K‹NC‹ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
Kat›lma ‹ntifa Senetlerine
Kâra ‹fltirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine
‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLER‹ (-)
OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER
D‹⁄ER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
YEDEKLERDEN DA⁄ITIM
DA⁄ITILAN YEDEKLER
‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine
Kat›lma ‹ntifa Senetlerine
Kâra ‹fltirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNET‹M KURULUNA PAY (-)
H‹SSE BAfiINA KÂR
H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE ( % )
‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE ( % )
H‹SSE BAfiINA TEMETTÜ
H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE ( % )
‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE
‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE ( % )
Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl
Ba¤›ms›z Denetimden
Geçmifl
31 Aral›k 2006
31 Aral›k 2005
69,381
69,381
3,469
65,912
8,000
8,000
2,000
2,000
200
15,712
40,000
0.43
%43
0.25
%25
-
46,417
46,417
178
2,296
43,943
6,300
6,300
4,536
33,107
0.37
% 36.61
0.05
%5.00
-
(*) Cari döneme ait kâr›n da¤›t›m› hakk›nda Banka'n›n yetkili organ› Genel Kurul'dur. Bu mali tablolar›n düzenlendi¤i tarih itibariyle Banka'n›n
y›ll›k Ola¤an Genel Kurul toplant›s› henüz yap›lmam›flt›r. Yukar›daki tablo Banka yönetimince Genel Kurul'a teklif edilecek olan kâr da¤›t›m
tablosudur.
49
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA
‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Birim - 1000 YTL)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikalar›
I.
SUNUM ESASLARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
a) Finansal tablolar ile bunlara iliflkin aç›klama ve dipnotlar
Türkiye Muhasebe Standartlar› ve Bankalar›n Muhasebe Uygulamalar›na ve
Belgelerin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmeli¤e uygun
olarak do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.
b) Finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan de¤erleme esaslar›
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taraf›ndan 1 Kas›m 2006
tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan “Bankalar›n Muhasebe
Uygulamalar›na ve Belgelerin Saklanmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik” ile 22 Haziran 2002 tarihli ve 24793 mükerrer say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanan '' Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤i'' yürürlükten
kald›r›lm›fl ve faaliyetlerin, 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 say›l› Resmi Gazete'de
yay›mlanan Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu'nun 1 S›ra No’lu Finansal
Tablolar›n Haz›rlanma ve Sunulma Esaslar›na ‹liflkin Kavramsal Çerçeve
Hakk›nda Tebli¤ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartlar›na
uygun olarak muhasebelefltirilmesi öngörülmüfltür. Bu çerçevede Finansal
tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan de¤erleme esaslar› Türkiye Muhasebe
Standartlar› (TMS) kapsam›nda belirlenen esaslara göre belirlenmifl ve
uygulanm›flt›r. Söz konusu de¤erleme esaslar› afla¤›da yer alan II No'lu dipnotta
aç›klanmaktad›r.
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
c) Finansal tablolar›n do¤ru olarak anlafl›labilmesi için izlenen muhasebe
politikalar›
Finansal tablolar›n haz›rlanmas›na iliflkin izlenen muhasebe politikalar› Türkiye
Muhasebe Standartlar› TMS kapsam›nda belirlenen esaslara göre belirlenmifl
ve uygulanm›flt›r. Türkiye Finansal Raporlama Standard› 1 Türkiye Finansal
Raporlama Standartlar›n›n ilk kez uygulamas› esaslar›n› içermektedir.
Yukar›daki paragrafta aç›kland›¤› üzere Banka finansal tablolar›n› TMS
kapsam›nda ilk kez 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle düzenlemektedir. TFRS 1
kapsam›nda karfl›laflt›rmal› olarak verebilmek amac›yla 31 Aral›k 2005 tarihli
finansal tablolar›n› da Türkiye Muhasebe Standartlar›na uyumlu hale
getirebilmek için 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle aç›l›fl bilançosu düzenlemifl ve
31 Aral›k 2006 tarihli finansal tablolar›n› bir tak›m düzeltme ve s›n›fland›rmalara
tabi tutmufltur. Söz konusu muhasebe politikalar› ve de¤erleme esaslar›
afla¤›da yer alan II No'lu dipnotta aç›klanmaktad›r.
II. MUHASEBE POL‹T‹KALARINA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMALAR
a) Finansal araçlar›n kullan›m stratejisi ve yabanc› para cinsinden ifllemlere
iliflkin aç›klamalar:
Banka'n›n ana kayna¤› toplanan fonlard›r. Toplanan fonlar ortalama bir ay vade
tafl›maktad›r. Banka'n›n özel cari ve kat›lma hesaplar› d›fl›nda sa¤lanan d›fl
kayna¤› bulunmamaktad›r. Banka vadesi gelmifl yükümlülüklerin
karfl›lanabilirli¤ini sa¤layan likidite yap›s›n›, yeterli düzeyde nakit varl›k
bulundurarak oluflturmaktad›r.
50
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA
‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim - 1000 YTL)
Banka'n›n faaliyet alanlar› için hesaplanan getiri üzerinde getiri elde edilen
bir faaliyet alan› bulunmamaktad›r. Para, sermaye ve mal piyasalar›nda
herhangi bir faaliyeti bulunmamaktad›r.
Banka'n›n sat›lmaya haz›r yabanc› para cinsinden sermaye arac›
bulunmamaktad›r. Banka'n›n yabanc› para ile yapm›fl oldu¤u ifllemler, Türkiye
Muhasebe Standartlar› kapsam›ndaki 11 say›l› Tebli¤ olan “Kur De¤ifliminin
Etkileri Standard›” esas al›narak muhasebelefltirilmifl olup, ifllemin yap›ld›¤›
günün kurundan Yeni Türk Liras›’na çevrilmifltir. Yabanc› para cinsinden olan
parasal varl›k ve borçlar, bilanço tarihindeki Banka gifle döviz al›fl kurundan
Yeni Türk Liras›’na çevrilmifltir. Yabanc› para ile yap›lan ifllemlerin ve yabanc›
para cinsinden olan varl›k ve borçlar›n çevrilmesi sonucu oluflan kur fark›
gelir ve giderleri ilgili dönemin gelir tablosuna kambiyo kâr› veya zarar› olarak
yans›t›lm›flt›r.
b) Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri ile türev ürünlere iliflkin aç›klamalar:
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
Vadeli döviz al›m sat›m sözleflmelerinin rayiç de¤erinin tespitinde, bilanço
tarihi itibariyle vadeli döviz kurlar› piyasa fiyatlar›n›n olmamas› ve piyasa
koflullar›n›n çok de¤iflken oldu¤u bir ortamda di¤er yöntemler kullan›larak
ileriye dönük güvenilebilir tahmin yap›lmas›n›n mümkün olmamas› nedeniyle,
cari piyasa kurlar›n›n vadede oluflmas› beklenen kurlar›n bilanço tarihine
indirgenmifl de¤erini yans›tt›¤› varsay›lm›flt›r. Buna ba¤l› olarak rayiç de¤er
farklar›, söz konusu ifllemler ile ilgili sözleflme kurlar›n›n etkin faiz yöntemi
kullan›larak bilanço tarihine indirgenmifl de¤erleri ile dönem sonu Banka gifle
döviz al›fl kurlar› karfl›laflt›r›larak hesaplanm›flt›r.
Banka'n›n ana sözleflmeden ayr›flt›r›lmak suretiyle oluflturulan veya riskten
kaç›nmak amaçl› türev ürünleri yoktur.
c) Kâr pay› gelir ve giderine iliflkin aç›klamalar:
Kâr Pay› Gelirleri
Banka kulland›r›lan fonlar› üzerinden iç verim oran› yöntemi kullanarak gelir
tahakkuk ve reeskontunu hesaplamaktad›r. ‹ç verim oran› yöntemi, kulland›r›lan
fonlar›n vadelerine kadar oluflmas› beklenen nakit ak›mlar›n›n tam olarak
bilanço tarihinde iskonto edilmesini sa¤layan oran olup söz konusu fonlar›n
iç verim oran›n› temsil eder. Sözü edilen gelir tahakkuk ve reeskontlar›
bilançolarda Krediler hesab›nda gösterilmektedir. ‹lgili mevzuat uyar›nca
donuk alacak haline gelen kredilerin kâr pay› tahakkuk ve reeskont tutarlar›
iptal edilmekte ve söz konusu tutarlar tahsil edilene kadar kâr pay› gelirleri
d›fl›nda tutulmaktad›r.
Kâr Pay› Giderleri
Banka, kat›lma hesaplar›na ödenen kâr pay› giderlerini tahakkuk esas›na göre
muhasebelefltirmektedir. Dönem sonlar› itibariyle tahakkuk eden tutarlar kâr
pay› ve gider reeskontlar› hesab›na yans›t›lmaktad›r.
ç) Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliflkin aç›klamalar:
Tahsil edildikleri dönemde gelir veya gider kaydedilen baz› bankac›l›k
ifllemlerinden al›nan ücret ve komisyon gelir ve giderleri d›fl›nda, ücret ve
komisyon gelir ve giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmektedir.
51
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA
‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim - 1000 YTL)
d) Finansal varl›klara iliflkin aç›klamalar:
Türkiye Muhasebe Standartlar›'ndan TMS 32 Finansal Araçlar: Sunuma ‹liflkin ve
TMS 39 Finansal Araçlar Muhasebelefltirme ve Ölçme Standartlar›” kapsam›nda
Banka'n›n Krediler ve alacaklar d›fl›nda finansal varl›¤› bulunmamakta olup;
Krediler ve alacaklar; borçluya para, mal ve hizmet sa¤lama yoluyla yarat›lanlardan
al›m sat›m veya k›sa vadede sat›lma amac›yla elde tutulanlar d›fl›nda kalan finansal
varl›klar› ifade etmektedir.
e) Finansal varl›klarda de¤er düflüklü¤üne iliflkin aç›klamalar:
Finansal araçlar›n gelecekte beklenen nakit ak›fllar›n›n “Etkin faiz (iç verim) oran›
yöntemi” ile iskonto edilmek suretiyle hesaplanan tahmini tahsil edilebilir tutar›n›n
veya varsa gerçe¤e uygun de¤erine göre muhasebelefltirilen tutar›n›n defter
de¤erinden düflük olmas› durumunda söz konusu finansal arac›n zafiyete u¤rad›¤›
kabul edilir. Finansal araçlar›n zafiyete u¤ramas› sonucu oluflan de¤er düflüklü¤ü
için karfl›l›k ayr›l›r ve ayr›lan karfl›l›k gider hesaplar› ile iliflkilendirilir.
f) Finansal araçlar›n netlefltirilmesine iliflkin aç›klamalar:
Finansal varl›klar ve borçlar, Banka'n›n netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve
yapt›r›m gücüne sahip olmas› ve söz konusu varl›k ve borçlar› net bazda tahsil
etme/ödeme veya eflzamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas› durumunda
netlefltirilmektedir.
Banka'n›n bu flekilde netlefltirilen finansal varl›k ve yükümlülükleri bulunmamaktad›r.
g) Sat›fl ve geri al›fl anlaflmalar› ve menkul de¤erlerin ödünç verilmesi ifllemlerine
iliflkin aç›klamalar:
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
Tekrar geri al›mlar›n› öngören anlaflmalar çerçevesinde sat›lm›fl olan menkul
k›ymetler (“Repo”) portföyde tutulufl amaçlar›na göre “Al›m sat›m amaçl›”,
“Sat›lmaya haz›r” veya “Vadeye kadar elde tutulacak” portföylerde s›n›fland›r›l›r ve
ait oldu¤u portföyün esaslar›na göre de¤erlemeye tabi tutulur. Repo sözleflmesi
karfl›l›¤› elde edilen fonlar pasifte “Repo ifllemlerinden sa¤lanan fonlar” hesab›nda
muhasebelefltirilerek ilgili repo anlaflmalar› ile belirlenen sat›m ve geri al›m fiyatlar›
aras›ndaki fark›n döneme isabet eden k›sm› için “Etkin faiz (iç verim) oran› yöntemi”ne
göre gider reeskontu hesaplan›r.
Geri sat›m taahhüdü ile al›nm›fl menkul k›ymetler (“Ters repo”) ifllemleri bilançoda
“Ters repo ifllemlerinden alacaklar” kalemi alt›nda muhasebelefltirilir. Ters repo
anlaflmalar› ile belirlenen al›m ve geri sat›m fiyatlar› aras›ndaki fark›n döneme
isabet eden k›sm› için “Etkin faiz (iç verim) oran› yöntemi”ne göre faiz gelir reeskontu
hesaplan›r.
Banka'n›n herhangi bir flekilde yapm›fl oldu¤u sat›fl ve geri al›fl anlaflmas› ve ödünce
konu edilmifl menkul de¤eri bulunmamaktad›r.
52
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA
‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim - 1000 YTL)
¤) Sat›fl amaçl› duran varl›klar ve durdurulan faaliyetlere iliflkin aç›klamalar:
Banka alacaklar›ndan dolay› elde etmifl oldu¤u sabit k›ymetlerini maliyet bedelleri
üzerinden elden ç›kar›lacak sabit k›ymetler hesab›nda takip etmektedir. Bilançoda
söz konusu varl›klar Sat›fl Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar grubunda
s›n›fland›r›lm›fl olup, Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumunca 1 Kas›m
2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan ''Bankalar›n K›ymetli Maden
Al›m Sat›m›na ve Alacaklar›ndan Dolay› Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin
Elden Ç›kar›lmas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik'' uyar›nca
amortismana tabi tutulmaktad›r. Söz konusu gayrimenkuller için ba¤›ms›z ekspertiz
flirketleri taraf›ndan düzenlenen ekspertiz raporlar›nda belirtilen ekspertiz de¤erleri
ile kay›tl› de¤erleri aras›ndaki negatif farklar ise de¤er düflüklü¤ü olarak
muhasebelefltirilmektedir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Banka'n›n elden ç›kar›lacak
gayrimenkulleri için hesaplanm›fl de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 632 YTL'dir.
h) fierefiye ve di¤er maddi olmayan duran varl›klara iliflkin aç›klamalar:
Banka'n›n edinmifl oldu¤u ifltirakleri ile ilgili flerefiye tutar› yoktur.
Di¤er maddi olmayan duran varl›klar 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona
göre düzeltilmifl maliyetleri ile ifade edilmektedir. Bu maliyetler üzerinden varsa
de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› düflüldükten sonra do¤rusal amortisman yöntemi
kullan›larak afla¤›da belirtilen sürelerde amortisman ayr›lmaktad›r.
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
Banka'n›n di¤er maddi olmayan duran varl›klar içerisinde s›n›fland›rd›¤› bilgisayar
yaz›l›mlar› sat›n alma bedellerini ifade eden maliyet de¤erlerinin enflasyona göre
düzeltilmifl de¤erleri ile yans›t›lmaktad›r. Bilgisayar yaz›l›mlar›n›n faydal› ömürleri
3 ile 4 y›l olarak belirlenmifltir.
›) Maddi duran varl›klara iliflkin aç›klamalar:
Maddi duran varl›klar 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmifl
elde etme maliyet de¤erlerinden birikmifl amortismanlar ve varsa birikmifl de¤er
azal›fl karfl›l›klar›n›n düflülmesinden sonra kalan tutarlar›yla yans›t›lmaktad›r.
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Banka'n›n gayrimenkullerinin enflasyon
düzeltmesinden sonraki net defter de¤erleri, ba¤›ms›z bir ekspertiz flirketi
taraf›ndan, Aral›k 2006'da yap›lan ekspertiz de¤erleri ile karfl›laflt›r›lm›fl ve
670 YTL tutar›nda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.
Maddi duran varl›klar›n amortisman› do¤rusal yönteme göre hesaplanmaktad›r.
Kullan›lan amortisman oranlar› aktiflerin ekonomik ömürleri dikkate al›narak
belirlenmifl olup kullan›lan oranlar afla¤›daki gibidir:
%
Binalar
Nakil vas›talar›
20 - 25
Mobilya, mefruflat ve büro makineleri
4 - 33
Kasalar
2 - 20
Özel maaliyet
53
2
Kira süresi (5 ile 10 y›l)
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA
‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim - 1000 YTL)
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas›ndan do¤an kazanç ve kay›plar, maddi
duran varl›klar›n net defter de¤erleri ile sat›fl bedelleri aras›ndaki fark olarak
hesaplanmakta ve “Aktiflerin Sat›fl›ndan Elde Edilen Gelirler/Zararlar” hesab›nda
muhasebelefltirilerek mali tablolarda, “Di¤er Faaliyet Gelirleri/Giderleri” içinde
yans›t›lmaktad›r.
Maddi duran varl›¤›n onar›m maliyetlerinden varl›¤›n ekonomik ömrünü uzat›c›
nitelikte olanlar aktiflefltirilmekte, di¤er onar›m maliyetleri ise gider olarak
kay›tlara yans›t›lmaktad›r.
Maddi duran varl›klar üzerinde rehin, ipotek ve di¤er tedbirler bulunmamaktad›r.
Maddi duran varl›klar›n al›m› için verilen taahhütler yoktur.
i) Kiralama ifllemlerine iliflkin aç›klamalar,
Kirac› Taraf Olarak
Banka, finansal kiralama yoluyla edindi¤i maddi duran varl›klar›n› Türkiye
Muhasebe Standartlar›'na iliflkin TMS 17 “Kiralama ‹fllemleri'' Standard›
çerçevesinde muhasebelefltirmektedir. Bu tür maddi duran varl›klar ilk olarak
rayiç de¤erleri ile kiralama ödemelerinin bugünkü de¤erinden düflük olan› esas
al›nmak suretiyle maddi duran varl›klar içinde kaydedilmekte ve enflasyona göre
düzeltilmifl de¤erleri üzerinden faydal› ömürleri esas al›nmak suretiyle do¤rusal
yöntemle amortismana tabi tutulmaktad›r. Finansal kiralama yoluyla edinilen
maddi duran varl›klar için kullan›lan amortisman oran› %20'dir. Finansal kiralama
ifllemlerinden kaynaklanan borçlar bilançoda pasifte “Finansal Kiralama Borçlar›”
hesab›nda yans›t›lmaktad›r. Finansal kiralama ile ilgili kâr pay› ve kur fark›
giderleri gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
Faaliyet kiralamas› fleklindeki kira anlaflmalar›na istinaden yap›lan kira ödemeleri
kira süresi boyunca eflit tutarlarda gider kaydedilmektedir. Faaliyet kiralamas›
konusu sözleflme süresi bitmeden sona erdirilen sözleflmelere iliflkin olarak
kiralayana ceza olarak ödenip gider olarak kaydedilen tutarlar yoktur.
Kiraya Veren Taraf Olarak
Banka, finansal kiralama ifllemlerini 31 Mart 2004 tarihli mali tablolar›ndan
bafllamak üzere Türkiye Muhasebe Standartlar›'na iliflkin TMS 17 “Kiralama
‹fllemleri'' Standard› hükümlerince muhasebelefltirmekte ve mali tablolar›n› bu
hükümler çerçevesinde haz›rlamaktad›r. Buna göre, Banka'n›n 31 Aral›k 2006
tarihi itibariyle haz›rlanan mali tablolar›nda, finansal kiralama sözleflmesinden
do¤an kâr pay› ve anapara ödemelerinin (kira ödemeleri) toplam tutar› finansal
kiralama alaca¤› olarak, aktiflefltirilen alacak tutar› ile bu tutar›n bugünkü de¤eri
aras›ndaki fark ise gelecek dönemlere ait kâr pay› geliri olarak aktif hesaplara
bir indirim kalemi olarak kaydedilmektedir.
54
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA
‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim - 1000 YTL)
j) Karfl›l›klar ve koflullu yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar:
Krediler ve alacaklar, Türkiye Muhasebe Standartlar›'ndan TMS 32 Finansal
Araçlar: Sunuma ‹liflkin ve TMS 39 Finansal Araçlar Muhasebelefltirme ve Ölçme
Standartlar›” uyar›nca elde etme maliyeti ile kaydedilmekte, izleyen dönemlerde
etkin faiz oran› yöntemi kullan›larak hesaplanan iskonto edilmifl de¤erleri ile
muhasebelefltirilmektedir. Bunlar›n teminat› olarak al›nan varl›klarla ilgili olarak
ödenen harç, ifllem gideri ve bunun gibi di¤er masraflar müflteriden tahsil
edilmekte olup bir gider kayd› yap›lmamaktad›r.
Kulland›r›lan nakdi krediler “Tek Düzen Hesap Plan› ve ‹zahnamesi Hakk›ndaki
Tebli¤”de belirlenen esaslara göre ilgili hesaplar kullan›larak
muhasebelefltirilmektedir.
Banka, yönetimin de¤erlendirmeleri ve tahminleri do¤rultusunda herhangi bir
kredinin veya alaca¤›n tahsil imkân›n›n s›n›rl› veya flüpheli hale gelmesi durumunda
ve/veya zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar için 1 Kas›m 2006 tarih ve
26333 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan “Bankalarca Kredilerin ve Di¤er
Alacaklar›n Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar ‹çin Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin
Usul ve Esaslara Hakk›nda Yönetmelik”i de dikkate alarak özel ve genel karfl›l›k
ay›rmaktad›r.
Ayr›lan özel ve genel karfl›l›klar “Kredi ve Di¤er Alacaklar Karfl›l›¤›” hesab›na
gider kaydedilerek gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
Bu tür kredilerle ilgili yap›lan tahsilatlar sonucunda cari y›l içinde ayr›lan
karfl›l›klardan serbest kalan tutarlar gelir tablosunda “Kredi ve Di¤er Alacaklar
Karfl›l›¤›”ndan düflülmekte, önceki y›llarda karfl›l›k ayr›lm›fl ya da aktiften silinmifl
olan kredilere iliflkin yap›lan anapara tahsilatlar› “Di¤er Faaliyet Gelirleri” alt›nda
“Geçmifl Y›l Giderlerinden Tahsilatlar” hesab›na, kâr pay› gelirleri ise “Takipteki
Alacaklardan Al›nan Kâr Paylar›” hesab›na kaydedilmektedir.
Serbest kalan karfl›l›k tutarlar› “Karfl›l›k ve De¤er Düflme Giderleri - Özel Karfl›l›k
Giderleri” hesab›na ters kay›t verilerek kapat›lmaktad›r. Önceki y›llarda karfl›l›k
ayr›lan kredilerle ilgili olarak serbest kalan karfl›l›k tutarlar› ise “Geçmifl Y›l
Giderlerinden Tahsilatlar” hesab›na alacak verilerek kapat›lmaktad›r.
Banka, Tasfiye Olunacak Alacaklar, Tahsili fiüpheli Ücret, Komisyon ve Di¤er
Alacaklar ile Zarar Niteli¤indeki Krediler ve Di¤er Alacaklar hesaplar›nda izlenen
kat›lma hesaplar›ndan kulland›r›lan kredilerin riski kat›l›m bankas›na ait olan
k›sm› ile özkaynaklar ve özel cari hesaplardan kulland›r›lan yabanc› para krediler
ve alacaklar›, bu hesaplara intikal tarihindeki kurlar üzerinden Yeni Türk Liras›na
çevrilerek takip etmekle birlikte, kat›lma hesaplar›ndan kulland›r›lan yabanc›
para kredilerin riski kat›lma hesaplar›na ait olan k›sm›n› ise cari kurlarla
de¤erleyerek oluflan kur farklar›n› kambiyo kar› veya zarar› hesaplar›nda takip
etmektedir.
Krediler ve di¤er alacaklar için ayr›lan özel ve genel karfl›l›klar d›fl›nda kalan
karfl›l›klar ve flarta ba¤l› yükümlülükler Türkiye Muhasebe Standartlar›'na iliflkin
TMS 37 “Karfl›l›klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl›klar Standard›”na uygun
olarak ayr›lmaktad›r.
Karfl›l›klar bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiflten kaynaklanan
yasal veya yap›sal bir yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ü yerine getirmek
için ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n ç›k›fl›n›n gerçekleflme olas›l›¤›n›n olmas›
ve yükümlülü¤ün tutar› konusunda güvenilir bir tahminin yap›labildi¤i durumlarda
muhasebelefltirilmektedir.
55
Geçmifl dönemlerdeki olaylar›n bir sonucu olarak ortaya ç›kan yükümlülükler için
bu yükümlülüklerin ortaya ç›kt›¤› dönemde, gerçekleflme olas›l›¤›n›n yüksek
olmas› durumunda ve tutar› güvenilir olarak tahmin edilebiliyorsa, karfl›l›k
ayr›lmaktad›r.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA
‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim - 1000 YTL)
k) Çal›flanlar›n haklar›na iliflkin yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar:
Türkiye'de mevcut kanunlar çerçevesinde, Banka istifa ya da kötü hal d›fl›nda
görevine son verdi¤i personeli ile emeklili¤e hak kazanan personeline beher
çal›flma y›l› için 30 günlük ücret veya resmi olarak aç›klanan tavan üzerinden
k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. Banka, TMS 19 ''Çal›flanlara Sa¤lanan
Faydalar'' Standard› kapsam›nda k›dem tazminat› ve izin ücreti karfl›l›¤› ay›rmaktad›r.
Banka'n›n bilanço tarihinden itibaren 12 aydan daha uzun sürede sözleflme süresi
dolacak belirli süreli sözleflme ile istihdam edilmifl çal›flan› yoktur.
Banka çal›flanlar›n›n üyesi bulunduklar› vak›f, sand›k ve benzeri kurulufllar yoktur.
Karfl›l›k ayr›lmas› gereken di¤er çal›flan haklar›na iliflkin yükümlülükler yoktur.
l) Vergi uygulamalar›na iliflkin aç›klamalar,
Kurumlar Vergisi:
Banka, Türkiye'de yürürlükte bulunan vergi ve vergi uygulamalar›na tabidir.
5520 say›l› “Kurumlar Vergisi Kanunu” (“Yeni Vergi Kanunu”) 21 Haziran 2006 tarihli
ve 26205 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Söz konusu Yeni
Vergi Kanunu'nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerlidir. Buna
göre Türkiye'de, kurumlar vergisi oran› 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren % 20'dir
(2005 y›l› için % 30). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi
yasalar› gere¤ince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda
yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas› gibi) ve indirimlerin indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kâr da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi
ödenmemektedir.
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
Türkiye'de yerleflik kurumlara ödenen kâr paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz.
Bunlar›n d›fl›nda kalan kifli ve kurumlara yap›lan temettü ödemeleri % 15 oran›nda
stopaja tabidir. Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden % 20 oran›nda geçici vergi hesaplar ve
o dönemi izleyen ikinci ay›n 10'uncu gününe kadar beyan edip 17'nci günü akflam›na
kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden
mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmifl geçici vergi tutar› kalmas› durumunda
bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karfl› olan di¤er mali borçlara da
mahsup edilebilir.
En az iki y›l süre ile elde tutulan ifltirak hisseleri ile gayrimenkullerin sat›fl›ndan
do¤an kârlar›n % 75'i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldü¤ü flekilde sermayeye
eklenmesi flart› ile vergiden istisnad›r.
Bankalara borçlar› nedeniyle kanuni takibe al›nm›fl kurumlar ile bunlar›n kefillerinin
ve ipotek verenlerin sahip olduklar› tafl›nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri
ve intifa senetleri ile rüçhan haklar›n›n, bu borçlara karfl›l›k bankalara devrinden
sa¤lanan has›lat›n bu borçlar›n tasfiyesinde kullan›lan k›sm›na isabet eden
kazançlar›n tamam› ile bankalar›n bu flekilde elde ettikleri söz konusu k›ymetlerin
sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n %75'lik k›sm› Kurumlar Vergisi'nden istisnad›r.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l›
aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar,
geçmifl y›l kârlar›ndan mahsup edilemez.
56
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2006 VE 2005
TAR‹HLER‹NDE SONA EREN HESAP DÖNEMLER‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA
‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Birim - 1000 YTL)
Türkiye'de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak
gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap
döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 25'inci günü akflam›na kadar
ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili
makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.
Banka, bir varl›¤›n veya yükümlülü¤ün defter de¤eri ile vergi mevzuat› uyar›nca
belirlenen vergiye esas de¤eri aras›nda ortaya ç›kan vergilendirilebilir geçici farklar
için Muhasebe Uygulama Yönetmeli¤ine ‹liflkin 18 Say›l› Tebli¤ olan “Vergilerin
Muhasebelefltirilmesi Standard›”na ve bu standarda iliflkin BDDK aç›klamalar›na
göre Ertelenmifl Vergi hesaplamakta ve muhasebelefltirmektedir.
Ertelenmifl Vergiler:
TMS 12 ''Gelir Vergileri Standard›''uyar›nca Banka vergi mevzuat›na göre, sonraki
dönemlerde indirilebilecek mali kar elde edilmesi mümkün görüldü¤ü müddetçe,
indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmifl vergi aktifi, bütün vergilendirilebilir
geçici farklar üzerinden ise ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü hesaplam›flt›r. Ertelenmifl
vergi aktif ve yükümlülükleri netlefltirilmek suretiyle mali tablolara yans›t›lm›flt›r.
m) Borçlanmalara iliflkin ilave aç›klamalar,
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
Borçlanmay› temsil eden araçlar kayda al›nmalar›n› izleyen dönemde etkin faiz
yöntemi ile iskonto edilmifl de¤erleri üzerinden izlenmektedir. Türev finansal
araçlara iliflkin yükümlülükler ise rayiç de¤er üzerinden de¤erlenir.
Banka'n›n kendisinin ihraç etti¤i, borçlanmay› temsil eden araçlar bulunmamaktad›r.
n) ‹hraç edilen hisse senetlerine iliflkin aç›klamalar,
Banka hisse senedine dönüfltürülebilir tahvil ihraç etmemifltir.
o) Aval ve kabullere iliflkin aç›klamalar,
Aval ve kabuller, müflterilerin ödemeleri ile eflzamanl› olarak gerçeklefltirilmekte
ve olas› borç ve taahhütler olarak bilanço d›fl› ifllemlerde gösterilmektedir.
ö) Devlet teflviklerine iliflkin aç›klamalar,
Banka'n›n alm›fl oldu¤u bir devlet teflviki bulunmamaktad›r.
p) Di¤er hususlar:
31 Aral›k 2006 tarihli finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lamas› için
31 Aral›k 2005 tarihli finansal tablolar üzerinde baz› düzeltme ve s›n›fland›rma
ifllemleri yap›lm›flt›r. Söz konusu düzeltme ifllemleri TMS 19 ''Çal›flanlara Sa¤lanan
Faydalar'' Standard› kapsam›nda hesaplanan k›dem tazminat› ve izin ücreti karfl›l›¤›
ile TMS 12 ''Gelir Vergileri'' Standard› kapsam›nda hesaplanan ertelenmifl vergi
varl›¤›n›n önceki döneme iliflkin düzeltmelerinden kaynaklanm›flt›r. S›n›fland›rma
ifllemleri ise, 31 Aral›k 2005 tarihli finansal tablo ve dipnotlar›n›n Bankac›l›k
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca 10 fiubat 2007 tarih ve 26430 say›l› Resmi
Gazete'de yay›mlanan ''Bankalarca Kamuya Aç›klanacak Finansal Tablolar ile
Bunlara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar Hakk›nda Tebli¤'' ile aç›klanan finansal tablo
ve dipnot format›na uyarlamak amac›yla yap›lm›flt›r.
57
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
I. Sermaye Yeterlili¤i Standart Oran›
Sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n tespitinde kullan›lan risk ölçüm yöntemleri;
Sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n hesaplanmas› 1 Kas›m 2006 tarihli ve
26333 Say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›fl “Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin
Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik” çerçevesinde
yap›lmaktad›r. Banka'n›n “Bankalar›n Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve
De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik” esaslar›na göre hesaplanan sermaye
yeterlili¤i standart oran› %15,29 olarak gerçekleflmifltir.
Sermaye yeterlili¤i standart oran›n›n tespitinde kullan›lan risk ölçüm yöntemleri,
risk a¤›rl›kl› varl›klar›n ve gayrinakdi kredilerin ilgili mevzuattaki risk a¤›rl›k
oranlar›na göre belirlenmesi ile Banka'n›n kur riskinin toplam›n› ifade eden
“Riske maruz de¤er”in hesaplanmas›d›r.
Sermaye Yeterlili¤i Standart Oran›na ‹liflkin Bilgiler Bin YTL, %
Risk A¤›rl›klar›
Banka
0%
20%
50%
100%
Kredi Riskine Esas Tutar
222,401
215,114
320,525
1,229,783
46,848
51,047
93,661
21,487
2,574
6,784
215,114
-
-
2,915
-
-
320,525
-
1,029,722
234
110,213
644
393
35,844
4,858
43,596
1,364
Naz›m Kalemler
1,138
80,125
77,298
108,829
Gayrinakdi Krediler ve Taahhütler
Türev Finansal Araçlar
Risk A¤›rl›¤› Verilmemifl Hesaplar
1,138
-
80,125
-
77,298
-
108,829
-
223,539
295,239
397,823
1,338,612
Bilanço Kalemleri (Net)
Nakit De¤erler
Vadesi Gelmifl Menkul De¤erler
T. C. Merkez Bankas›
Yurtiçi, Yurtd›fl› Bankalar, Yurtd›fl› Merkez ve fiubeler
Para Piyasalar›ndan Alacaklar
Ters Repo ‹fllemlerinden Alacaklar
Zorunlu Karfl›l›klar
Krediler
Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net)
Kiralama ‹fllemlerinden Alacaklar
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yat›r›mlar
Aktiflerimizin Vadeli Sat›fl›ndan Alacaklar
Muhtelif Alacaklar
Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar›
‹fltirak, Ba¤l› Ortak. ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar (Net)
Maddi Duran Varl›klar
Di¤er Aktifler
Toplam Risk A¤›rl›kl› Varl›klar
faaliyet raporu
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
Sermaye yeterlili¤i standart oran›na iliflkin bilgi: (12 Ayl›k)
58
Cari Dönem
Önceki Dönem
1,596,571
1,405
244,383
15.29
1,420,091
5,523
182,001
12.77
Cari Dönem
Önceki Dönem
160,000
160,000
7,220
5,441
1,779
8,977
8,977
46,417
69,381
327
1,120
(6,087)
(1,888)
(494)
238,556
126,000
126,000
4,924
3,145
1,779
5,077
5,077
46,417
(178)
(178)
(2,936)
(753)
178,551
5,874
-
2,873
577
-
5,874
244,430
3,450
182,00
47
-
-
-
-
-
-
-
47
-
-
244,383
182,001
Kredi Riskine Esas Tutar
Piyasa Riskine Esas Tutar
Operasyonel Riske Esas Tutar
Özkaynak
Özkaynak/(KRET+PRET+ORET) *100
Özkaynak Kalemlerine ‹liflkin Bilgiler
faaliyet raporu
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
ANA SERMAYE
Ödenmifl Sermaye
Nominal Sermaye
Sermaye Taahhütleri (-)
Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
Yasal Yedekler
I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1)
II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2)
Özel Kanunlar Gere¤i Ayr›lan Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
Genel Kurul Karar› Uyar›nca Ayr›lan Yedek Akçe
Da¤›t›lmam›fl Kârlar
Birikmifl Zararlar
Yabanc› Para Sermaye Kur Fark›
Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Ola¤anüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Fark›
Kâr
69,708
Net Dönem Kâr›
Geçmifl Y›llar Kâr›
Muhtemel Riskler ‹çin A. Serb. Karfl›l›klar›n Ana Sermayenin %25'ine Kadar Olan K›sm›
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›k Hisseleri ile Gayrim. Sat›fl Kazançlar›
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar›n Ana Sermayenin %15'ine Kadar Olan K›sm›
Zarar›n Yedek Akçelerle Karfl›lanamayan K›sm› (-)
Dönem Zarar›
Geçmifl Y›llar Zarar›
Özel Maliyet Bedelleri (-)
Peflin Ödenmifl Giderler (-)
Maddi Olmayan Duran Varl›klar (-)
Ana Sermayenin %10'unu Aflan Ertelenmifl Vergi Varl›¤› Tutar› (-)
Kanunun 56 nc› maddesinin Üçüncü F›kras›ndaki Afl›m Tutar› (-)
Ana Sermaye Toplam›
KATKI SERMAYE
Genel Karfl›l›klar
Menkuller Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› Tutar›n›n %45'i
Gayrimenkuller Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› Tutar›n›n %45'I
‹fltirakler, Ba¤l› Ortakl›klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar Bedelsiz Hisseleri
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar›n Ana Sermaye Hesaplamas›nda Dikkate Al›nmayan K›sm›
‹kincil Sermaye Benzeri Borçlar
Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu Tutar›n›n %45'i
‹fltirakler ve Ba¤l› Ortakl›klardan
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klardan
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmifl Y›llar K/Z'›n›n Enflasyona Göre Düzeltme
Farklar› (Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Ola¤anüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Fark› hariç)
Katk› Sermaye Toplam›
ÜÇÜNCÜ KUfiAK SERMAYE
SERMAYE
SERMAYEDEN ‹ND‹R‹LEN DE⁄ERLER
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlas›na Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kurulufllardan (Yurt
‹çi, Yurt D›fl›) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortakl›k Paylar›
Sermayesinin Yüzde Onundan Az›na Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kurulufllardaki (Yurt ‹çi, Yurt
D›fl›) Bankan›n Ana Sermaye ve Katk› Sermaye Toplam›n›n Yüzde On ve Daha Fazlas›n› Aflan Tutardaki
Ortakl›k Paylar› Toplam›
Bankalara, Finansal Kurulufllara (Yurt ‹çi, Yurt D›fl›) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kulland›r›lan ‹kincil
Sermaye Benzeri Borç Niteli¤ini Haiz Krediler ile Bunlardan Sat›n Al›nan Birincil veya ‹kincil Sermaye
Benzeri Borç Niteli¤ini Haiz Borçlanma Araçlar›
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Ayk›r› Olarak Kulland›r›lan Krediler Bankalar›n,
Gayrimenkullerinin Net Defter De¤erleri Toplam›n›n Özkaynaklar›n›n Yüzde Ellisini Aflan K›sm› ‹le
Alacaklar›ndan Dolay› Edinmek Zorunda Kald›klar› Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyar›nca Elden
Ç›kar›lmas› Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden ‹tibaren Befl Y›l Geçmesine
Ra¤men Elden Ç›kar›lamayanlar›n Net Defter De¤erleri
Di¤er
Toplam Özkaynak
59
II.
Kredi Riski
1.
a) Kredi riski bak›m›ndan, borçlu veya borçlular grubu veya co¤rafi bölgeler
ile sektörlerin bir risk s›n›rlamas›na tabi tutulup tutulmad›¤›, risk limitlerinin
dayand›klar› bölümleme yap›s› ve hangi aral›klarla belirlenmekte oldu¤u,
a.1) Co¤rafi aç›dan Banka'n›n flubeleri ülkenin ekonomik ve mali yönden güçlü
bölgelerinde aç›lm›fl olup, bu nedenle salt co¤rafi bölgeye yönelik bir risk
s›n›rlamas› bulunmamaktad›r.
a.2) Banka Yönetim Kurulu'nun ald›¤› karar gere¤i, ikinci bir karar al›n›ncaya
kadar bir firmaya, gruba ya da bankaya Banka öz kaynaklar›n›n % 15'inden
daha fazla kredi verilemez. Özel projelerde bu karar›n istisnas› yine
yönetim kurulu karar›na ba¤l›d›r. Bu karar öncesinde, riski özkaynaklar›n
% 20'ne ulaflan sadece üç grup mevcuttur ve bu üç grup da Banka taraf›ndan
yak›ndan tan›nan güçlü firmalardan oluflmaktad›r.
a.3) Riskin sektörler aras›nda dengeli da¤›t›lmas›na dikkat edilmekte, bu
nedenle flubeler pazarlama faaliyetlerinde mümkün oldu¤unca de¤iflik
sektörlerden firmalara ulaflmaya gayret göstermektedirler. Bu ba¤lamda
Banka'n›n toplam riski içinde % 15 paya sahip olan tekstil ve haz›r giyim
sektörlerinin pay›n›n 2007 y›l› sonuna kadar % 14'e çekilmesi hedeflenmifl
olup, yap›lan tekliflerde bu hususa dikkat edilmektedir.
Sektörel risk da¤›l›m› ayl›k olarak izlenmekte olup, tekstil haricinde inflaat
sektöründe ülkemizdeki geliflmeye paralel bir yükselifl kaydedilmifltir.
‹nflaat sektörünün Banka'n›n toplam nakdi riski içindeki pay› 2006 y›l›
sonu itibariyle %16 olup bu sektörde de daha fazla yo¤unlaflma
düflünülmemektedir.
a.4) Kredi Tahsis Yetkisi esas olarak Yönetim Kurulu'na ait olup, Yönetim
Kurulu'nun verdi¤i yetkiye istinaden Banka'n›n risk limitleri dört grupta
belirlenmektedir.
a. Kurumsal Bankac›l›k Müdürlü¤ü Kredi Komitesi: 500,000 YTL'ye (tam)
kadar limit tahsis yetkisine sahip olup, komite üyeleri: Kredilerden
Sorumlu Genel Müdür Yrd., Kurumsal Bankac›l›k Müdürü, Kurumsal
Bankac›l›k Müdür Yrd.'d›r.
faaliyet raporu
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
b. Genel Müdürlük Kredi Komitesi: 2,000,000 YTL'ye (tam) kadar limit
tahsis yetkisine sahip olup, üyeleri: Genel Müdür, Kredilerden Sorumlu
Genel Müdür Yrd. ve Kurumsal Bankac›l›k Müdürü'dür.
c. Kredi Komitesi: 2,000,000 YTL (tam) ile Banka özkaynaklar›n›n % 10'nu
s›n›r› aras›nda limit tahsis yetkisine sahip olup, üyeleri: Yönetim
Kurulu Baflkan›, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'dür.
d. Yönetim Kurulu: Bir firma ya da gruba tahsis edilecek limit toplam›n›n
Banka özkaynaklar›n›n yüzde 10'unu aflmas› halinde Yönetim
Kurulu'nun onay› gerekmektedir.
10,000,000 USD 'nin (tam) üzerindeki limit tahsisleri hakk›nda (yetki Kredi
Komitesi'nde olmakla birlikte) Yönetim Kurulu'na bilgi sunulmaktad›r.
Genel Müdürlük Kredi Komitesi'ne, Kredi Komitesi'ne ve Yönetim Kurulu'na
kredi teklifleri yaz›l› olarak sunulmakta ve Kredi Teklif Komitesi üyelerinin
imzalar›n› tafl›maktad›r.
Kredi Teklif Komitesi Üyeleri:
500,000 YTL - 2,000,000 YTL (tam) aras›nda limit teklifleri için: Kredilerden
Sorumlu Genel Müdür Yrd., Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yrd.,
Bireysel Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yrd., Kurumsal Bankac›l›k Müdürü;
60
2.000.000 YTL'nin (tam) üzerindeki limit teklifleri için, Genel Müdür,
Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yrd., Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yrd., Bireysel Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yrd., Kurumsal
Bankac›l›k Müdürü.
b) Günlük olarak yap›lan ifllemlerle ilgili olarak risk limitleri ve da¤›l›mlar›n›n
belirlenip belirlenmedi¤i, bilanço d›fl› risklere iliflkin risk yo¤unlaflmas›n›n
günlük olarak müflteri ve bankalar›n hazine bölümü yetkilileri baz›nda izlenip
izlenmedi¤i,
b.1) Günlük yap›lan ifllemlerle ilgili bir risk s›n›rlamas› yoktur. Ancak ifllemler
fiilen fiyat belirleme ve tutar aç›s›ndan Pazarlama Müdürlü¤ü ve Operasyon
Müdürlü¤ü'nün kontrolünde gerçeklefltirilmektedir. Bu nedenle formel
bir risk s›n›rlamas› olmamakla birlikte bu alanda bir risk do¤ma ihtimali
bulunmamaktad›r.
b.2) Bilanço d›fl› risklere iliflkin risk yo¤unlaflmas› haftal›k olarak yap›lan Aktif
Pasif toplant›lar› ve günlük olarak fon yönetimi bölümü yetkilileri baz›nda
izlenmektedir.
c) Kredi ve di¤er alacaklar›n borçlular›n›n kredi de¤erliliklerinin düzenli aral›klarla
ilgili mevzuata uygun flekilde izlenip izlenmedi¤i, aç›lan krediler için al›nan
hesap durumu belgelerinin ilgili mevzuatta öngörüldü¤ü flekilde denetlenmifl
olup olmad›¤›, denetlenmemifl ise nedenleri, kredi limitlerinin de¤ifltirilip
de¤ifltirilmedi¤i, kredilerin ve di¤er alacaklar›n teminatlar›n›n bulunup
bulunmad›¤›,
faaliyet raporu
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
Kredi borçlular›n›n kredi de¤erlilikleri özellikle flubelerce yak›ndan izlenmektedir.
Risk Takip Müdürlü¤ü müflterilerin ödeme performanslar›n› izlerken, Kurumsal
Bankac›l›k Müdürlü¤ü Risk ‹zleme Servisi, limiti 1,000,000 (tam) YTL'nin
üzerinde olan firmalar› ayl›k olarak teminat ve ödeme durumu bak›m›ndan
izlemektedir. Tahsis edilen KFD limitleri 1 y›l süreli olup, 1,000,000 (tam) YTL
üzerindeki limitler 1 y›l›n sonunda otomatik olarak pasif hale gelmekte ve
yeniden de¤erlendirme ve tahsis yap›lmadan kullan›lamamaktad›r. Finansal
Kiralama limitleri ve bir projeye dayal› bir defal›k tahsis edilen limitler ise
konusu oldu¤u proje için kullan›ld›¤›ndan tekrar kullan›lamamaktad›r.
Bir firma ya da gruba tahsis edilen limitlerin Banka özkaynaklar›na oran› yasal
aç›dan takip edilmekte ve ayl›k olarak Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'na rapor edilmektedir.
Aç›lacak krediler ile verilecek kefalet ve teminatlar için müflterilerden hesap
durum belgesi al›nmaktad›r. Kredilerin kullan›ld›¤› sürece her y›l hesap dönemini
izleyen alt› ay içinde hesap durum belgesi yenilenmektedir. Hesap durum
belgelerinde müflterilerin kafle ve imzalar› ile birlikte gerekli mali ve ortakl›k
bilgileri de yer almaktad›r.
Aç›lacak krediler ve verilecek kefalet ya da teminatlar›n iki milyon YTL'yi geçmesi
halinde, al›nacak hesap durumu belgesi ile ekli bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinin
mevzuat hükümlerine ve Türkiye'de uygulanan muhasebe ilkeleri ile muhasebe
standartlar›na uygunlu¤unun yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali
müflavir taraf›ndan denetlenmesi flartt›r.
2. Ana ortakl›k bankan›n vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi ve benzeri di¤er
sözleflmeler cinsinden tutulan pozisyonlar› üzerinde kontrol limitlerinin bulunup
bulunmad›¤›, bu tür araçlar için üstlenilen kredi riskinin piyasa hareketlerinden
kaynaklanan potansiyel riskler ile beraber yönetilip yönetilmedi¤i;
Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi vb. türden sözleflmeler yoktur.
3. Ana ortakl›k bankan›n, önemli ölçüde kredi riskine maruz kald›¤›nda vadeli ifllem,
opsiyon ve benzer nitelikli sözleflmeleri, haklar›n kullan›lmas›, edimlerin yerine
getirilmesi veya sat›lmas› yoluyla k›sa zamanda sona erdirerek toplam riski azaltma
yoluna gidip gitmedi¤i;
Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi vb. türden sözleflmeler yoktur.
61
4. a) Tazmin edilen gayrinakdi kredilerin, vadesi geldi¤i halde ödenmeyen krediler
gibi ayn› risk a¤›rl›¤›na tabi tutulup tutulmad›¤›,
Tazmin edilen gayri nakdi krediler bir süre idari takipte izlenmekte, tahsil imkân›
olmad›¤› anlafl›ld›¤› takdirde kanuni takibe aktar›lmaktad›r. Bankan›n gayri nakdi
kredilerden kaynaklanan riski çok azd›r ve bu konuda s›k› bir politika uygulamaktad›r.
b) Kredilerden yenilenen ve yeniden itfa plan›na ba¤lananlar›n ilgili mevzuatla
belirlenen izlenme yöntemi d›fl›nda, bankalarca risk yönetim sistemleri çerçevesinde
yeni bir derecelendirme grubuna veya a¤›rl›¤›na dahil edilip edilmedi¤i, bu yöntemler
ile ilgili yeni önlemlerin al›n›p al›nmad›¤›, bankalarca risk yönetim sistemleri
çerçevesinde uzun vadeli taahhütlerin k›sa vadeli taahhütlere oranla daha fazla
kredi riskine maruz kald›¤› kabul edilerek risk ayr›flt›rmas›na gidilip gidilmedi¤i,
Yenilenen ve itfa plan›na ba¤lanan her firma olay baz›nda de¤erlendirilmekte olup,
geçici problemler nedeniyle bir gecikme oluflmuflsa normal çal›flma seyrine devam
edilmektedir. Ancak daha ciddi bir sorunla karfl›lafl›ld›¤› takdirde risk tasfiye
edilerek firma limitine son verilmektedir. Bu tür firmalar tasfiye edildi¤i için ekstra
bir derecelendirme yap›lmamaktad›r.
Aktif / pasif vade uyumu aç›s›ndan finansal kiralama ifllemleri ve proje bazl›
ifllemler d›fl›nda prensip olarak ortalama 1 y›l vadeyi aflan ifllemler yap›lmamaktad›r.
Uzun vadeli ifllemler genel olarak gayrimenkul ipote¤i karfl›l›¤›nda
gerçeklefltirilmektedir. Gerek kredi politikas›nda gerekse uygulamada, uzun vadeli
ifllemlerin vade uyumu ve risk a¤›rl›¤› aç›s›ndan üzerinde durulmakta ve daha
hassas davran›lmaktad›r.
5. a) Bankalar›n yurtd›fl›nda yürütmekte olduklar› bankac›l›k faaliyetleri ve
kredilendirme ifllemlerinin az say›da ülke ya da mali kurum ile yürütülmesi
durumunda bunun ilgili ülkenin ekonomik koflullar› dikkate al›nd›¤›nda önemli bir
risk do¤urup do¤urmad›¤›na iliflkin de¤erlendirme,
Banka'n›n halen 32 ülkede bankac›l›k faaliyeti kapsam›nda limiti mevcut olup, bu
limitlerin tahsisi ve revizyonu aflamas›nda gerekli araflt›rmalar (ekonomik,
konjonktürel vb.) yap›lmaktad›r.
b) Uluslararas› bankac›l›k piyasas›nda aktif bir kat›l›mc› olarak di¤er finansal
kurumlar›n finansal faaliyetleri ile birlikte de¤erlendirildi¤inde önemli ölçüde
kredi riski yo¤unlu¤una sahip olunup olunmad›¤›,
faaliyet raporu
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
At›l likiditenin tutulmas› ve commodity ifllemlerinin gerçeklefltirildi¤i bankalara
yap›lan tevdiat / plasman hariç olmak üzere, Banka yurtd›fl› firmalar için
kredilendirme ifllemi yapmamaktad›r. Muhabirlik faaliyetleri ve uluslararas› emtia
ifllemleri için çal›fl›lacak bankalara ise ilgili kredi komitelerince limit tahsis
edilmekte olup, bu limitler Banka'n›n ölçe¤i ve muhatap banka ölçe¤i dikkate
al›narak tahsis edilmekte ve risk yo¤unlaflmas›ndan kaç›n›lmaktad›r. Bu aç›dan
ciddi bir risk tafl›nmamaktad›r.
6. a. Banka'n›n ilk büyük 100 nakdi kredi müflterisinden olan nakdi alaca¤›n›n toplam
nakdi kredi portföyü içindeki pay› % 34'tür (2005 - 35%).
b. Banka'n›n ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müflterisinden olan gayrinakdi alaca¤›n›n
toplam gayrinakdi kredi portföyü içindeki pay› % 69'dur (2005-53%).
c. Banka'n›n ilk büyük 100 kredi müflterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak
tutar›n›n toplam bilanço içi ve bilanço d›fl› varl›klar içindeki pay› %35'tir
(2005-%37).
7. Banka, “Bankalarca Karfl›l›k Ayr›lacak Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik”te
öngörüldü¤ü flekilde genel kredi karfl›l›¤›n› hesaplam›fl, I.grup nakdi krediler için
11,599 YTL (2005 - 7,867 YTL) ve gayrinakdi krediler için 967 YTL (2005 - 355 YTL)
olmak üzere toplam 12,566 YTL (2005 - 8,222 YTL) genel kredi karfl›l›¤› ay›rm›flt›r.
62
Co¤rafi bölgeler itibariyle bilgiler:
Varl›klar
Yükümlülükler
(***)
Gayrinakdi Sabit Sermaye Net Kâr
Krediler
Yat›r›mlar›
Yurtiçi
Avrupa Birli¤i Ülkeleri
OECD Ülkeleri (*)
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri
ABD, Kanada
Di¤er Ülkeler
‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar
Da¤›t›lmam›fl Varl›klar/Yükümlülükler (**)
2,402,071
20,326
2,905
21,004
23,172
17,477
-
2,172,096
7,628
36
5,636
99
60,413
-
626,669
903
2,064
51,851
-
4,858
-
69,381
-
Toplam
2,486,955
2,245,908
681,487
4,858
69,381
Yurtiçi 1,900,753
Avrupa Birli¤i Ülkeleri
OECD Ülkeleri (*)
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri
ABD, Kanada
Di¤er Ülkeler
‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar
Da¤›t›lmam›fl Varl›klar/Yükümlülükler (**)
1,718,461
18,789
1,732
1,669
33,766
7,892
-
217,593
3,243
4,892
5,277
18
54,750
-
4,172
917
10,349
-
46,417
4.857
-
-
Toplam
1,964,601
1,786,641
233,031
4,857
46,417
Cari Dönem
faaliyet raporu
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
Önceki Dönem
(*)
(**)
(***)
63
AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri
Tutarl› bir esasa göre bölümlere da¤›t›lamayan varl›k ve yükümlülükler
Özkaynaklar dahil de¤ildir.
Sektörlere göre nakdi kredi da¤›l›m›:
Cari Dönem
Tar›m
Çiftçilik ve Hayvanc›l›k
Ormanc›l›k
Bal›kç›l›k
Sanayi
Madencilik ve Taflocakç›l›¤›
‹malat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
‹nflaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaflt›rma ve Haberleflme
Mali Kurulufllar
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
E¤itim Hizmetleri
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler
Di¤er
Kâr Pay› ve Gelir Tahakkuklar› (*)
Toplam
Önceki Dönem
TL
(%)
YP
(%)
TL
(%)
YP
(%)
67,450
52,743
14,499
208
831,032
9,619
814,597
6,816
265,527
586,510
225,691
13,019
27,801
36,379
26,899
120,475
20,894
17,299
98,053
3.76
2.94
0.81
0.01
46.30
0.54
45.38
0.38
14.79
32.68
12.57
0.73
1.55
2.03
1.50
6.71
1.16
0.96
5.46
37,563
37,563
99.72
99.72
41,739
32,141
9,478
120
722,263
8,684
709,212
4,367
130,790
440,087
121,886
3,847
38,661
11,062
15,190
101,207
12,675
10,389
125,170
3.06
2.36
0.70
0.00
53.13
0.64
52.17
0.32
9.62
32.36
8.97
0.28
2.84
0.81
1.12
7.44
0.93
0.76
9.21
4,055
-
98.59
-
44,439
2.48
106
0.28
24,534
1.80
58
1.41
1,794,958
37,669
1,359,413
faaliyet raporu
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
4,113
(*) Kar Pay› ve Gelir Tahakkuklar›'n›n sektörlere göre da¤›l›m› yap›lamad›¤›ndan en alt sat›rda tek bir kalem olarak gösterilmifltir.
64
III.
Piyasa Riski
Banka’n›n piyasa riski olarak sadece kur riski mevcut olup, kur riski ayl›k, haftal›k
ve üç ayl›k olarak BDDK’ya bildirilmektedir.
a) Piyasa riskine iliflkin bilgiler;
(I)
(II)
III)
(IV)
(V)
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
Tutar
112
112
1,405
Genel Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü- Standart Metot
Spesifik Risk ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot
Kur Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot
Emtia Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot
Takas Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot
Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü - Standart Metot
Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Sermaye Yükümlülü¤ü
Piyasa Riski ‹çin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülü¤ü (I+II+III+IV+V+VI)
Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII)
b) Dönem içerisinde ay sonlar› itibar›yla hesaplanan piyasa riskine iliflkin ortalama
piyasa riski tablosu:
Cari Dönem
Faiz Oran› Riski
Hisse Senedi Riski
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Toplam Riske Maruz De¤er
IV.
2006
En Yüksek
13,603
-
En Düflük
1,405
-
Ortalama
9,290
-
En Yüksek
24,720
-
En Düflük
2,973
-
7,779
13,603
1,405
9,290
24,720
2,973
Operasyonel risk
a)
faaliyet raporu
Önceki Dönem
Ortalama
7,779
-
Operasyonel risk hesaplamas›nda kullan›lan yöntem ile piyasa riski
ölçümlerinin hangi aral›kta yap›lmakta oldu¤una iliflkin aç›klama:
1 Kas›m 2006 tarih ve 26333 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan “Bankalar›n
Sermaye Yeterlili¤inin Ölçülmesine ve De¤erlendirilmesine ‹liflkin Yönetmelik”
uyar›nca Bankalar operasyonel risk hesaplamas›na 1 Haziran 2007 tarihi
itibariyle bafllayacaklar›ndan 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Banka'n›n hesaplam›fl
oldu¤u operasyonel risk bulunmamaktad›r. Operasyonel risk Basel II
kapsam›ndan temel gösterge yöntemine göre hesaplanacakt›r.
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
V.
Kur Riski
Kur riskine iliflkin olarak ana ortak bankalarca afla¤›daki hususlar aç›klan›r.
a) Ana ortakl›k bankan›n kur riskine maruz kal›p kalmad›¤›, bu durumun
etkilerinin tahmin edilip edilmedi¤i, banka yönetim kurulunun günlük olarak
izlenen pozisyonlar için limitler belirleyip belirlemedi¤i,
Piyasa riski olarak kur riskine maruz kalan Banka, kur riskini dengede tutmaya,
aç›k ya da fazla pozisyon oluflmamas›na gayret etmektedir. Kur riskine iliflkin
k›sa ya da uzun pozisyon tutmamaktad›r.
b) Önemli olmas› durumunda yabanc› para cinsinden borçlanma araçlar›n›n
ve net yabanc› para yat›r›mlar›n›n riskten korunma amaçl› türev araçlar ile
korunmas›n›n boyutu,
Banka'n›n riskten korunma amaçl› türev finansal arac› bulunmamaktad›r.
c) Yabanc› para risk yönetim politikas›,
Piyasalarda yaflanan belirsizlikler ve dalgalanmalar nedeniyle döviz pozisyonu
dengede tutulmakta, dolay›s›yla kur riski tafl›nmamas› öngörülmektedir. Banka
kur riskini minimum seviyede tutmak için gerekli tedbirleri almaktad›r. Ancak,
yine de oluflabilecek kur riskleri standart metot kapsam›nda yer alan kur riski
tablosunda haftal›k ve ayl›k periyotlarla hesaplanmakta, sonuçlar resmi
makamlara ve Banka üst yönetimine raporlanmaktad›r. Böylece kur riski
yak›ndan takip edilmektedir. Genel piyasa riskinin bir parças› olarak, kur riski,
Sermaye Yeterlili¤i Standart Oran›’n›n hesaplanmas›nda da dikkate al›nmaktad›r.
65
Banka’n›n mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye do¤ru son befl ifl günü kamuya duyrulan cari döviz al›fl kurlar›
ABD Dolar›
1,400
1,403
1,420
1,419
1,419
29 Aral›k 2006 tarihi
28 Aral›k 2006 tarihi
27 Aral›k 2006 tarihi
26 Aral›k 2006 tarihi
25 Aral›k 2006 tarihi
EURO
1,84
1,846
1,868
1,864
1,863
Banka'n›n cari döviz al›fl kurunun mali tablo tarihinden geriye do¤ru son otuz bir günlük basit aritmetik ortalama de¤eri
1 ABD dolar› için 1.421581 YTL (2005 - 1.3469 YTL), 1 EURO için 1.879484 YTL (2005 - 1.5964 YTL) ve 1 Japon Yeni için
0.012089 (2005 - 0.011343 YTL) olarak gerçekleflmifltir.
Banka'n›n kur riskine iliflkin bilgiler: Yabanc› paralar (Bin YTL)
EURO
USD
Yen
Di¤er YP
Toplam
64,778
51,108
93,683
51,571
172
102
2,769
158,563
105,620
361,680
5
595,469
1,198
-
25
957,149
1,228
477,571
741,921
172
2,896
1,222,560
16,959
457,418
1,533
1,497
55,900
679,277
5,680
2,937
59
31
-
3
1,020
729
-
72,862
1,137,774
7,973
4,434
477,407
164
743,794
(1,873)
90
82
1,752
1,144
1,223,043
(483)
79,397
281,352
1,010
13,415
375,174
358,973
360,786
555,952
551,366
332
99
1,826
1,122
917,083
913,373
Net Bilanço Pozisyonu
(1,813)
4,586
233
704
3,710
Net Naz›m Hesap Pozisyonu
Türev Finansal Araçlardan Alacak
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
21,334
97,754
592
4,004
123,684
Cari Dönem
Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Sat›n Al›nan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar
Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarara Yans›t›lan
Finansal Varl›klar.
Para Piyasalar›ndan Alacaklar
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Krediler (*)
‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat›r›mlar
Riskten Korunma Amaçl› Türev Finansal Varl›klar
Maddi Duran Varl›klar
Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Di¤er Varl›klar
Toplam Varl›klar
Yükümlülükler
Özel Cari Hesap ve Kat›lma Hesaplar› Arac›l›¤› ile
Bankalardan Toplanan Fonlar
Di¤er Özel Cari Hesap ve Kat›lma Hesaplar›
Para Piyasalar›na Borçlar
Di¤er Mali Kurulufllar. Sa¤l. Fonlar
‹hraç Edilen Menkul De¤erler
Muhtelif Borçlar
Riskten Korunma Amaçl› Türev Finansal Borçlar
Di¤er Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu
Net Naz›m Hesap Pozisyon
Türev Finansla Araçlardan Alacak.
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
Gayrinakdi Krediler
Önceki Dönem
Toplam Varl›klar
Toplam Yükümlülükler
faaliyet raporu
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
(*) Bilançoda Yeni Türk Liras› olarak gösterilen dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacaklar› tutar› olan 896,216 YTL
(2005 - 684,160 YTL) ve bunlara iliflkin kâr pay› reeskontlar› tutar› olan 23,264 YTL (2005 - 11,616 YTL) dahil edilmifltir.
66
VI.
Likidite Riski
Likidite riskine iliflkin olarak bankalarca afla¤›daki hususlar aç›klan›r.
a) Bankalar›n mevcut likidite riskinin kayna¤›n›n ne oldu¤u ve gerekli tedbirlerin
al›n›p al›nmad›¤›, banka yönetim kurulunun acil likidite ihtiyac›n›n karfl›lanabilmesi
ve vadesi gelmifl borçlar›n ödenebilmesi için kullan›labilecekfon kaynaklar›na
s›n›rlama getirip getirmedi¤i,
Likidite riski, nakit ak›fl›ndaki dengesizlik sonucunda nakit ç›k›fllar›n› tam olarak
ve zaman›nda karfl›layacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit
girifline sahip olunamamas› sonucu oluflan risktir. Banka, kullan›labilir at›l fon
durumuna göre kulland›r›labilecek fonlar›n› belirlemek suretiyle likidite riskini
kontrol alt›na almaktad›r.
b) Ödemelerin, varl›k ve yükümlülükler ile faiz oranlar›n›n uyumlu olup olmad›¤›,
mevcut uyumsuzlu¤un kârl›l›k üzerindeki muhtemel etkisinin ölçülüp ölçülmedi¤i,
Banka'n›n yap›sal faiz oran› riski bulunmamaktad›r.
c) Bankan›n k›sa ve uzun vadeli likidite ihtiyac›n›n karfl›land›¤› iç ve d›fl kaynaklar,
kullan›lmayan önemli likidite kaynaklar›,
Banka'n›n para arz› oluflturacak enstrümanlar› bulunmamaktad›r.
faaliyet raporu
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
67
ç) Nakit ak›fllar›n›n miktar, kaynak ve vade analizleri afla¤›daki tabloda sunulmaktad›r.
Aktif ve Pasif Kalemlerin Kalan Vadelerine Göre Gösterimi
Vadesiz 1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay
6-12 Ay
1 Y›l ve Da¤›t›lmayan
Üzeri
(*)
Toplam
Cari Dönem
Varl›klar
Nakit De¤erler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Sat›n Al›nan Çekler)
Ve T.C. Merkez Bnk.
97,895
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar
218,029
Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarara Yans›t›lan Menkul De¤er.
Para Piyasalar›ndan Alacaklar
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler
Verilen Krediler(**)
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D.
Di¤er Varl›klar
-
126,461
263,769
-
369,613
-
387,030
-
424,845
-
490,221
-
47,561
66,389
224,356
218,029
1,983,039
66,389
Toplam Varl›klar
315,924
390,230
369,613
387,030
424,845
490,221 113,950
2,491,813
Yükümlülükler
Özel Cari Hesap ve Kat›lma Hesaplar› Arac›l›¤› ile
Bankalardan Toplanan Fonlar
Di¤er Özel Cari ve Kat›lma Hesaplar› (***)
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar
Para Piyasalar›na Borçlar
‹hraç Edilen Menkul De¤erler
Muhtelif Borçlar
Di¤er Yükümlülükler
23,320
391,286
-
11,546
1,391,662
-
30,671
192,452
-
47,983
-
7,844
42,831
-
- 14,419
- 66,190
- 271,609
73,381
2,080,633
66,190
271,609
Toplam Yükümlülükler
414,606
1,403,208
223,123
47,983
50,675
352,218
2,491,813
Likidite (A盤›) / Fazlas›
(98,682) (1,012,978)
146,490
339,047
374,170
490,221 (238,268)
-
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
Toplam Yükümlülükler
Likidite A盤›
305,342
344,148
(38,806)
280,233
194,151
86,082
311,860
43,195
268,665
335,238
45,501
289,737
357,865 73,382
5,454 255,010
352,411 (181,628)
1,969,458
1,969,598
-
faaliyet raporu
2006
305,538
1,081,999
(776,461)
(*)
Bilançoyu oluflturan aktif hesaplardan sabit k›ymetler, ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar, ayniyat mevcudu, peflin ödenmifl giderler ve takipteki alacaklar gibi
bankac›l›k faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, k›sa zamanda nakde dönüflme flans› bulunmayan di¤er aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.
(**)
Verilen krediler sat›r›nda da¤›t›lamayan sütununda gösterilen 47,561 YTL'lik tutar kredilere iliflkin kâr pay› ve gelir reeskontlar› tutar›d›r.
(***)
Di¤er Özel Cari ve Kat›lma Hesaplar› sat›r›nda da¤›t›lamayan sütununda gösterilen 14,419 YTL'lik tutar kat›lma hesaplar›na iliflkin kâr pay› ve
gider reeskontlar› tutar›d›r.
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
68
VII. Finansal Varl›k ve Yükümlülüklerin Rayiç De¤eri ile Gösterilmesi
Afla¤›daki tablo, Banka'n›n mali tablolar›nda rayiç de¤eri ile gösterilmeyen finansal
varl›k ve yükümlülüklerin defter de¤eri ile rayiç de¤erini gösterir.
Defter De¤eri
Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Varl›klar
Para Piyasalar›ndan Alacaklar
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar
Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erler
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erler
Verilen Krediler
Finansal Yükümlülükler
Bankalardan Toplanan Fonlar
Di¤er Toplanan Fonlar
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar
‹hraç Edilen Menkul De¤erler
Muhtelif Borçlar
Rayiç De¤eri
Cari Dönem Önceki Dönem
2,328,441
1,836,659
2,378,576
1,863,821
392,963
1,935,478
2,194,557
73,381
2,066,214
383
54,579
369,251
1,467,408
1,740,234
54,909
1,659,539
188
25,598
395,537
370,742
1,493,079
1,751,495
55,255
1,670,454
188
25,598
1,983,039
2,208,976
73,894
2,080,120
383
54,579
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar, Bankalarda bulunan vadesiz
mevduat ile Merkez Bankas›’nda bulunan serbest ve zorunlu karfl›l›k olarak tutulan
mevduatlar› içerir.
Özel cari hesaplar›n tahmini rayiç de¤eri talep an›nda ödenecek miktar› ifade eder.
Kat›lma hesaplar›n›n tahmini rayiç de¤eri ise o tarih itibariyle hesaplanan birim
hesap de¤eridir.
VIII. Baflkalar›n›n Nam ve Hesab›na Yap›lan ‹fllemler, ‹nanca Dayal› ‹fllemler
faaliyet raporu
1.
Banka'n›n baflkalar›n›n nam ve hesab›na al›m, sat›m, yönetim ve dan›flmanl›k
hizmetleri bulunmamaktad›r, ancak kiral›k kasa ile saklama hizmeti
verilmektedir.
2.
Banka'n›n inanca dayal› ifllem sözleflmeleri kapsam›nda di¤er finansal
kurumlarla yap›lan ifllemi bulunmamaktad›r.
2006
Mali Bünyeye ‹liflkin Bilgiler
69
BEfi‹NC‹ BÖLÜM
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
I. Aktif Kalemlere ‹liflkin Aç›klamalar
1. a) Nakit De¤erler ve T.C.M.B.'ye ‹liflkin Bilgiler:
TP
Cari Dönem
YP
TP
Önceki Dönem
YP
Kasa / Efektif
TCMB
Di¤er
13,332
52,461
-
32,466
125,047
1,050
11,677
98,509
-
20,578
98,567
-
Toplam
65,793
158,563
110,186
119,145
TP
Cari Dönem
YP
TP
Önceki Dönem
YP
Vadesiz Serbest Hesap
Vadeli Serbest Hesap
Vadeli Serbest Olmayan Hesap (Zorunlu Karfl›l›k)
50,500
1,961
547
124,500
97,377
1,132
2,044
96,523
Toplam
52,461
125,047
98,509
98,567
b) T.C. Merkez Bankas› hesab›na iliflkin bilgiler
2. a) Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan finansal varl›klardan repo
ifllemlerine konu olanlar ve teminata verilen/bloke edilenlere iliflkin bilgiler;
Banka'n›n gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr/zarara yans›t›lan finansal varl›klar› yoktur.
b) Al›m sat›m amaçl› türev finansal varl›klara iliflkin pozitif farklar tablosu:
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Banka'n›n al›m sat›m amaçl› türev finansal varl›klar› yoktur.
3. a) Bankalar ve di¤er mali kurulufllara iliflkin bilgiler
TP
Cari Dönem
YP
Bankalar
Yurtiçi
Yurtd›fl›
Yurtd›fl› Merkez ve fiubeler
Di¤er Mali Kurulufllar
112,409
112,409
-
105,620
56,302
49,318
-
76,070
76,070
-
97,596
40,660
56,936
-
Toplam
112,409
105,620
76,070
97,596
TP
Önceki Dönem
YP
70
b) Yurtd›fl› Bankalar Hesab›na ‹liflkin Bilgiler:
Serbest Tutar
Cari Dönem
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem
Serbest Tutar
Önceki Dönem
Serbest Olmayan Tutar
Önceki Dönem
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri (*)
K›y› Bankac›l›¤› Bölgeleri
Di¤er
20,326
23,172
2,905
4
2,911
-
18,789
33,766
1,732
1,669
980
-
Toplam
49,318
-
56,936
-
(*) AB ülkeleri, ABD ve Kanada d›fl›ndaki OECD ülkeleri
4. Sat›lmaya Haz›r Menkul De¤erlere ‹liflkin Bilgiler:
a) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan repo ifllemlerine konu olanlar ve teminata
verilen/ bloke edilenlere iliflkin bilgiler:
Banka'n›n sat›lmaya haz›r finansal varl›klar› bulunmamaktad›r.
b) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin bilgiler; yoktur.
5. Kredilere ‹liflkin Aç›klamalar:
faaliyet raporu
a) Banka'n›n ortaklar›na ve mensuplar›na verilen her çeflit kredi veya avans›n
bakiyesine iliflkin bilgiler:
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
71
Nakdi
Cari Dönem
Gayrinakdi
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
Banka Ortaklar›na Verilen Do¤rudan Krediler
Tüzel Kifli Ortaklara Verilen Krediler
Gerçek Kifli Ortaklara Verilen Krediler
Banka Ortaklar›na Verilen Dolayl› Krediler
Banka Mensuplar›na Verilen Krediler
17,000
16,131
869
45,903
458
12,022
12,013
9
12,160
-
12,961
12,003
958
29,848
378
3,497
3,457
40
5,164
-
Toplam
63,361
24,182
43,187
8,661
b) Birinci ve ikinci grup krediler, di¤er alacaklar ile yeniden yap›land›r›lan ya da yeni
bir itfa plan›na ba¤lanan krediler ve di¤er alacaklara iliflkin bilgiler:
Nakdi Krediler
Standart Nitelikli Krediler
ve Di¤er Alacaklar
Yeniden Yap›land›r›lan
Krediler ve
ya da Yeni Bir ‹tfa
Di¤er Alacaklar
Plan›na Ba¤lananlar
Yak›n ‹zlemedeki Krediler
ve Di¤er Alacaklar
Yeniden Yap›land›r›lan
Krediler ve
ya da Yeni Bir ‹tfa
Di¤er Alacaklar
Plan›na Ba¤lananlar
Krediler
Mal Karfl›l›¤› Vesaikin Finansman›
‹hracat Kredileri
‹thalat Kredileri
‹flletme Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartlar›
Kâr/Zarar Ortakl›¤› Yat›r›mlar›
K›ymetli Maden Kredisi
Mali Kesime Verilen Krediler
Yurtd›fl› Krediler
Di¤er
Dövize Endeksliler Kur Fark› Karfl›l›klar›
Kâr Pay› Gelir ve Tahakkuklar›(*)
Di¤er Alacaklar
33,081
347,718
1,114,001
139,513
12,260
19,205
844
35,565
84,184
(20,605)
44,545
152,856
7,564
14,396
356
8,123
13
-
Toplam
1,963,167
15,687
14,765
-
-
(*) Kâr Pay› Gelir ve Tahakkuklar›n›n THP'sinde yukar›daki flekilde ayr›m› bulunmad›¤›ndan s›n›fland›r›lamam›flt›r.
faaliyet raporu
c) Vade yap›s›na göre nakdi kredilerin da¤›l›m›:
Standart Nitelikli Krediler
ve Di¤er Alacaklar
Yeniden Yap›land›r›lan
Krediler ve
ya da Yeni Bir ‹tfa
Di¤er Alacaklar
Plan›na Ba¤lananlar
K›sa Vadeli Krediler ve Di¤er Alacaklar
Krediler
Di¤er Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler Di¤er Alacaklar
Krediler
Di¤er Alacaklar
Kâr Pay› Gelir ve Tahakkuklar›(*)
1,195,376
1,195,376
709,650
709,650
47,561
7,564
7,564
8,123
8,123
-
Yak›n ‹zlemedeki Krediler
ve Di¤er Alacaklar
Yeniden Yap›land›r›lan
Krediler ve
ya da Yeni Bir ‹tfa
Di¤er Alacaklar
Plan›na Ba¤lananlar
14,752
14,752
13
13
-
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
-
(*) Kâr Pay› Gelir ve Tahakkuklar›n›n THP'sinde yukar›daki flekilde bir da¤›l›m› bulunmad›¤›ndan s›n›fland›r›lamam›flt›r. Söz konusu tutar
orta ve uzun vadeli krediler ve di¤er alacaklara dahil edilen finansal kiralama alacaklar›na iliflkin 3,016 YTL'lik kâr pay› tahakkuk ve
reeskontlar›n› da içermektedir.
72
ç) Tüketici kredilerine iliflkin bilgiler:
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Tüketici Kredileri-TP
Konut Kredisi
Tafl›t Kredisi
‹htiyaç Kredisi
Di¤er
Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Tafl›t Kredisi
‹htiyaç Kredisi
Di¤er
Tüketici Kredileri-YP
Konut Kredisi
Tafl›t Kredisi
‹htiyaç Kredisi
Di¤er
Bireysel Kredi Kartlar›-TP
Taksitli
Taksitsiz
Bireysel Kredi Kartlar›-YP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredileri-TP
Konut Kredisi
Tafl›t Kredisi
‹htiyaç Kredisi
Di¤er
Personel Kredileri-Dövize Endeksli
Konut Kredisi
Tafl›t Kredisi
‹htiyaç Kredisi
Di¤er
Personel Kredileri-YP
Konut Kredisi
Tafl›t Kredisi
‹htiyaç Kredisi
Di¤er
Personel Kredi Kartlar›-TP
Taksitli
Taksitsiz
Personel Kredi Kartlar›-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesab›-TP(Gerçek Kifli)
Kredili Mevduat Hesab›-YP(Gerçek Kifli)
Toplam
Kâr Pay› ve Gelir
Tahakkuk ve
Reeskontlar› (*)
K›sa Vadeli
Orta ve Uzun
Vadeli
2,032
992
960
19
61
885
401
422
62
8,678
8,678
45
39
2
4
302
302
-
124,278
111,944
11,598
92
644
12,162
9,302
2,071
789
111
15
82
2
12
-
1,231
1,076
143
1
11
55
41
11
3
-
127,541
114,012
12,701
112
716
13,102
9,744
2,504
854
8,678
8,678
156
15
121
4
16
302
302
-
11,942
136,551
1,286
149,779
Toplam
(*) Kâr pay› gelir tahakkuk ve reeskontlar›n THP'sinde k›sa vadeli, orta ve uzun vadeli ayr›m›
bulunmad›¤›ndan, ilgili kredilerin üzerine eklenememifl, bu nedenle tek bir sütunda ayr› olarak
gösterilmifltir.
73
d) Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlar›na iliflkin bilgiler:
Kar Pay› ve Gelir
Tahakkuk ve
Reeskontlar› (*)
Toplam
K›sa Vadeli
Orta ve
Uzun Vadeli
Taksitli Ticari Krediler-TP
‹flyeri Kredileri
Tafl›t Kredileri
‹htiyaç Kredileri
Di¤er
Taksitli Ticari Krediler-Dövize Endeksli
‹flyeri Kredileri
Tafl›t Kredileri
‹htiyaç Kredileri
Di¤er
Taksitli Ticari Krediler-YP
‹flyeri Kredileri
Tafl›t Kredileri
‹htiyaç Kredileri
Di¤er
Kurumsal Kredi Kartlar›-TP
Taksitli
Taksitsiz
Kurumsal Kredi Kartlar›-YP
Taksitli
Taksitsiz
Kredili Mevduat Hesab›-TP (Tüzel Kifli)
Kredili Mevduat Hesab›-YP (Tüzel Kifli)
2,108
267
1,841
48
48
3,280
3,280
-
74,188
28,843
43,474
1,871
7,585
1,085
6,500
-
455
212
229
14
55
3
52
-
76,751
29,322
45,544
1,885
7,688
1,088
6,600
3,280
3,280
-
Toplam
5,436
81,773
510
87,719
(*) Kar pay› gelir tahakkuk ve reeskontlar›n THP'›nda k›sa vadeli, orta ve uzun vadeli ayr›m›
bulunmad›¤›ndan, ilgili kredilerin üzerine eklenememifl, bu nedenle tek bir sütunda ayr› olarak
gösterilmifltir.
e) Kredilerin kullan›c›lara göre da¤›l›m›:
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Cari Dönem
Önceki Dönem
Kamu
Özel
Kar Pay› Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar›
5,314
1,782,768
44,545
4,610
1,334,324
24,592
Toplam
1,832,627
1,363,526
Cari Dönem
Önceki Dönem
Yurtiçi Krediler
Yurtd›fl› Krediler
Kar Pay› Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar›
1,752,517
35,565
44,545
1,332,023
6,911
24,592
Toplam
1,832,627
1,363,526
f) Yurtiçi ve yurtd›fl› kredilerin da¤›l›m›:
g) Ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere verilen krediler:
Bilanço tarihi itibariyle ba¤l› ortakl›k ve ifltiraklere verilen nakdi
kredi bulunmamaktad›r.
74
¤) Kredilere iliflkin olarak ayr›lan özel karfl›l›klar:
Özel Karfl›l›klar
Cari Dönem
Önceki Dönem
4,820
5,597
24,044
5,616
2,257
16,008
34,461
23,881
Tahsil ‹mkân› S›n›rl› Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar
Tahsili fiüpheli Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar
Zarar Niteli¤indeki Krediler ve Di¤er Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar
Toplam
Banka, kredi müflterilerinin teminatlar› dikkate al›nd›ktan sonra kalan tutarlar
üzerinden tahsil imkan› s›n›rl› krediler ve di¤er alacaklar için asgari %20, tahsili
flüpheli krediler ve di¤er alacaklar için asgari %50, zarar niteli¤indeki krediler
ve di¤er alacaklar için %100 oran›nda karfl›l›k ay›rmaktad›r.
h) Donuk alacaklara iliflkin bilgiler (net):
h.1) Donuk alacaklardan Kurumca yeniden yap›land›r›lan ya da yeni bir itfa
plan›na ba¤lanan krediler ve di¤er alacaklar tutar› 4,937 YTL'dir ve zarar
niteli¤indeki kredi ve di¤er alacaklar grubunda s›n›fland›r›lmaktad›r.
III. Grup:
Tahsil ‹mkân› S›n›rl›
Krediler ve Di¤er
Alacaklar
Cari Dönem
(Özel Karfl›l›klardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yap›land›r›lan Krediler ve Di¤er Alacaklar
Yeni Bir ‹tfa Plan›na Ba¤lanan Krediler ve Di¤er Alacaklar
Önceki Dönem
(Özel Karfl›l›klardan Önceki Brüt Tutarlar)
Yeniden Yap›land›r›lan Krediler ve Di¤er Alacaklar
Yeni Bir ‹tfa Plan›na Ba¤lanan Krediler ve Di¤er Alacaklar
IV. Grup:
Tahsili fiüpheli
Krediler ve Di¤er
Alacaklar
V. Grup:
Zarar Niteli¤i
Krediler ve Di¤er
Alacaklar
-
-
1,418
3,519
-
-
1,613
4,443
h.2) Toplam donuk alacak hareketlerine iliflkin bilgiler:
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem ‹çinde ‹ntikal (+)
Di¤er Donuk Alacak Hesaplar›ndan Girifl (+)
Di¤er Donuk Alacak Hesaplar›na Ç›k›fl(-)
Dönem ‹çinde Tahsilat (-)
Aktiften Silinen (-)
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karfl›l›k (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
III. Grup:
IV. Grup:
V. Grup:
Tahsil ‹mkân› S›n›rl›
Krediler ve Di¤er
Alacaklar
10,844
19,412
(16,584)
(8,785)
(27)
4,860
(4,820)
Tahsili fiüpheli
Krediler ve Di¤er
Alacaklar
3,732
3,194
16,575
(12,274)
(5,362)
(253)
5,612
(5,597)
Zarar Niteli¤i
Krediler ve Di¤er
Alacaklar
16,605
2,108
12,282
(6,493)
(279)
24,223
(24,044)
40
15
179
h.3) Yabanc› para olarak kulland›r›lan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara
iliflkin bilgiler :
III. Grup:
IV. Grup:
V. Grup:
Tahsil ‹mkân› S›n›rl›
Krediler ve Di¤er
Alacaklar
Tahsili fiüpheli
Krediler ve Di¤er
Alacaklar
Zarar Niteli¤i
Krediler ve Di¤er
Alacaklar
Cari Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karfl›l›k (-)
Bilançodaki Net Bakiyesi
Önceki Dönem:
Dönem Sonu Bakiyesi
Özel Karfl›l›k (-)
544
(544)
-
1,027
(1,027)
-
12,218
(12,218)
-
2,161
(1,367)
1,658
(1,005)
12,521
(12,352)
Bilançodaki Net Bakiyesi
794
653
169
Not: III., IV. ve V. Grup alacaklar için 4,221 YTL tutar›nda dövize endeksli takipteki alacak ve ayn› tutarda
dövize endeksli özel karfl›l›k dahil edilmifltir. (2005 - 4,776 YTL dövize endeksli takipteki alacak,
3,309 YTL dövize endeksli özel karfl›l›k)
75
k) Zarar niteli¤indeki krediler ve di¤er alacaklar için tasfiye politikas›n›n ana hatlar› :
19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 say›l› Bankac›l›k Kanunu'nun 53. ve 93. maddelerine
istinaden yay›mlanan “Bankalarca Kredilerin ve Di¤er Alacaklar›n Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar ‹çin Ayr›lacak Karfl›l›klara ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda
Yönetmelik” esaslar›na göre tahsilinin mümkün olmad›¤›na kanaat getirilen kredi
ve di¤er alacaklar Banka üst yönetimince al›nan karar do¤rultusunda Vergi Usul
Kanunu gerekleri yerine getirilerek aktiften silinmektedir.
6) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De¤erlere ‹liflkin Bilgiler (Net):
Vadeye kadar elde tutulacak menkul de¤erler yoktur.
7) ‹fltirakler (Net):
a.1) Bankalar›n Konsolide Finansal Tablolar›n Düzenlenmesine ‹liflkin Tebli¤ ve ilgili
Türkiye Muhasebe Standard› uyar›nca konsolide edilmeyen ifltirak varsa konsolide
edilmeme sebepleri:
Banka'n›n % 12,5 oran›nda ifltirakte bulundu¤u Rozi Ka¤›t ve Temizlik Ürünleri
Sanayi ve Ticaret A.fi. ile % 0,5 oran›nda ifltirakte bulundu¤u Islamic International
Rating Agency olmak üzere iki ifltiraki bulunmaktad›r. Söz konusu ifltiraklerin
direkt ve dolayl› pay hadlerinin %50'yi geçmemesi ve dolay›s›yla bu ifltiraklerin
üzerinde kontrol gücünün bulunmamas› sebebiyle konsolide edilmemifltir.
ROZ‹ ifltiraki 31 Aral›k 2004 tarihine kadar elde etme maliyetinin enflasyon
muhasebesine göre endekslenmesi ile oluflan maliyet de¤eri ile kaydedilmifltir.
IAA ifltiraki ise yabanc› para hisse tutar›n›n 31 Aral›k 2006 döviz kuru ile
de¤erlenmesiyle oluflan tutardan tafl›nmaktad›r.
a.2) Konsolidasyon kapsam›na al›nmayan ifltiraklere iliflkin bilgiler:
Unvan›
1)
Adres (fiehir/Ülke)
Rozi Ka¤›t ve Temizlik Ürünleri San
ve Tic A.fi. (ROZI)
Islamic International Rating Agency (IAA)
2)
Bankan›n
Bankan›n Pay Oran›
Ris Grubu
Farkl›ysa Oy Oran› (%) Pay Oran› (%)
‹stanbul / Türkiye
Manama / Bahreyn
12.5
0.5
12.5
0.5
Afla¤›daki tabloda belirtilen de¤erler Rozi Ka¤›t ve Temizlik Ürünleri San ve Tic A.fi.'nin 30 Eylül 2006 tarihli, Islamic International
Rating Agency'nin 30 Eylül 2005 tarihli mali tablolar›ndan al›nm›flt›r.
Aktif
Toplam›
Özkaynak
Sabit
Varl›k
Toplam›
Kâr Pay›
Gelirleri
Menkul
De¤er
Gelirleri
30,481
1,534
5,830
1,513
25,273
15
-
-
Cari
Dönem
Kâr/Zarar›
1)
2)
*
*
(6,074)
(155)
(*)
Söz konusu ifltirakin bulundu¤u ülkedeki yasal mevzuata uygun olarak düzenlenmifl tutarlard›r.
Önceki
Dönem
Kâr/Zarar›
(5,017)
(197)
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Gerçe¤e
Uygun
Rayiç De¤eri
-
b. Banka'n›n bilanço tarihi itibariyle konsolide edilen ifltiraki bulunmamaktad›r.
76
8. Ba¤l› Ortakl›klara ‹liflkin Bilgiler (Net):
1. Banka'n›n, bilanço tarihi itibariyle ba¤l› ortakl›¤› yoktur.
9. Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klara ‹liflkin Bilgiler:
Banka'n›n birlikte kontrol edilen ortakl›¤› bulunmamaktad›r.
10. Kiralama ‹fllemlerinden Alacaklara ‹liflkin Bilgiler: (Net)
a) Finansal kiralama yöntemiyle kulland›r›lan fonlar›n kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem
1 Y›ldan Az
1-4 Y›l Aras›
4 Y›ldan Fazla
Kâr Pay› Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar›
Toplam
Önceki Dönem
Brüt
Net
Brüt
Net
83,933
87,824
1,128
3,016
69,739
76,625
1,032
3,016
78,059
64,977
805
1,079
67,599
60,096
779
1,079
175,901
150,412
144,920
129,553
b) Finansal kiralama yöntemiyle kulland›r›lan fonlara iliflkin bilgiler:
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Cari Dönem
Önceki Dönem
Brüt Finansal Kiralama Alaca¤›
Finansal Kiralamadan Kazan›lmam›fl Finansal Gelirler (- )
‹ptal Edilen Kiralama Tutarlar› (-)
175,901
(25,489)
-
144,920
(15,367)
-
Net Finansal Kiralama Alaca¤›
150,412
129,553
c) Yap›lan finansal kiralama sözleflmeleri ile ilgili olarak, koflullu kira taksitlerinin
belirlenmesinde kullan›lan kriterler, varsa yenileme veya sat›n alma opsiyonlar› için
mevcut koflullar ve sözleflme tutarlar›n›n güncellefltirilmesi ve kira sözleflmesinin getirdi¤i
k›s›tlamalar, temerrüde düflülüp düflülmedi¤i, sözleflmenin yenilenip yenilenmedi¤i,
yenilendiyse yenilenme flartlar›, yenilenmenin k›s›tlama yarat›p yaratmad›¤› gibi hususlar
ve kira sözleflmesinde yer alan di¤er önemli hükümlerle ilgili genel aç›klamalar: Koflullu
kira taksitleri bulunmamaktad›r. Finansal kiralama sözleflmelerinde yasal devir süresi
sonunda kirac›lar›na sözleflmeye konu makine ekipman› sembolik bir bedelle sat›n alma
hakk› tan›nm›flt›r.
11. Riskten korunma amaçl› türev finansal araçlara iliflkin aç›klamalar:
Banka'n›n riskten korunma amaçl› türev finansal arac› bulunmamaktad›r.
77
12. Maddi duran varl›klara iliflkin aç›klamalar: (Net)
Gayrimenkuller
Önceki Dönem Sonu:
Maliyet
28,843
Birikmifl Amortisman (-)
7,007
Net Defter De¤eri
21,836
Cari Dönem Sonu:
Dönem Bafl› Net Defter De¤eri
21,836
‹ktisap Edilenler
561
Elden Ç›kar›lanlar (-)
De¤er Düflüfl Karfl›l›klar›n›n ‹ptali (+) 450
Amortisman Bedeli (-)
(631)
Y.d›fl› ‹flt Kayn.Net Kur Farklar› (-)
Dönem Sonu Maliyet
29,854
Dönem Sonu Birikmifl Amortisman (-)(7,638)
Kapan›fl Net Defter De¤eri
21,216
Finansal Kiralama
ile Edinilen MDV Araçlar
Di¤er MDV
Toplam
522
54
468
2,964
1,299
1,665
24,365
15,565
8,800
56,694
23,925
32,769
468
876
(196)
1,398
(250)
1,148
1,665
852
(5)
(570)
3,594
(1,652)
1,942
8,800
4,051
(29)
(2,888)
27,500
(17,566)
9,934
32,769
6,340
(34)
450
(4,285)
62,346
(27,106)
35,240
Cari dönemde kaydedilmifl veya iptal edilmifl olan ve her biri veya baz›lar› mali tablolar›n
bütünü aç›s›ndan önemli olmamakla birlikte toplam› mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan
önemli olan de¤er düflüklükleri için ilgili varl›k gruplar› itibar›yla ayr›lan veya iptal edilen
de¤er azal›fl› yoktur.
13. Maddi Olmayan Duran Varl›klara ‹liflkin Aç›klamalar:
a) Faydal› ömür veya kullan›lan amortisman oranlar›:
Maddi olmayan bir duran varl›¤›n amortismana tabi de¤eri, faydal› ömrüne sistemli
bir biçimde da¤›t›lmakta ve amortisman süresi, ilgili varl›k kullan›ma girdikten sonra
bafllayarak tahmini faydal› ömrü boyunca itfa edilmektedir.
b) Kullan›lan amortisman yöntemleri: Maddi olmayan duran varl›klar için enflasyon
muhasebesine göre yeniden ifade edilmifl tutarlar üzerinden do¤rusal amortisman
metoduna göre amortisman ayr›lmakta olup, kullan›lan amortisman oran› % 33 ve %25'tir.
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
c) Dönem bafl› ve dönem sonundaki brüt defter de¤eri ile birikmifl amortisman tutarlar›:
Brüt Defter De¤eri
Birikmifl Amortisman
Toplam
d)
Cari Dönem
Önceki Dönem
1,610
(1,116)
1,253
(779)
494
474
Dönem bafl› ve dönem sonu aras›nda afla¤›da belirtilen bilgileri içeren hareket
tablosu haz›rlan›r:
Cari Dönem
Dönem Bafl›
Bünyede Dahili Olarak Oluflturulan Tutarlar
Birleflme, Devir ve ‹ktisaplardan Kaynaklanan ‹laveler
Kullan›m D›fl› B›rak›lanlar ve Sat›fllar
De¤er Art›fl› veya Düflüflü Nedeniyle De¤erleme Fonuna Kaydedilen Tutarlar
Gelir Tablosuna Kaydedilmifl Olan De¤er Azal›fllar›
Gelir Tablosundan ‹ptal Edilen De¤er Azal›fllar›
Amortisman Gideri (-)
Yurtd›fl› ‹fltiraklerden Kaynaklanan Net Kur Farklar›
Defter De¤erinde Meydana Gelen Di¤er De¤ifliklikler
Dönem Sonu
474
357
(337)
494
78
e) Mali tablolar›n bütünü aç›s›ndan önem arz eden bir maddi olmayan duran varl›k
bulunmamaktad›r.
f) Banka'n›n devlet teflvikleri kapsam›nda edinilen ve ilk muhasebelefltirmede rayiç de¤eri ile
kaydedilmifl olan maddi olmayan duran varl›klar› bulunmamaktad›r.
g) Banka'n›n kullan›m›nda herhangi bir k›s›tlama bulunan veya rehnedilen maddi olmayan
duran varl›klar› bulunmamaktad›r.
›) Maddi olmayan duran varl›k edinimi için verilmifl olan taahhütler bulunmamaktad›r.
j) Banka'n›n yeniden de¤erlemeye tabi tutulan maddi olmayan duran varl›klar› bulunmamaktad›r.
k) Dönem içinde gider kaydedilen araflt›rma gelifltirme giderleri bulunmamaktad›r.
l) Banka'n›n mali tablolar› konsolide edilen ortakl›klardan dolay› ortaya ç›kan pozitif veya
negatif konsolidasyon flerefiyesi bulunmamaktad›r.
m) fierefiyenin defter de¤erinin dönem bafl›, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri:
Yoktur.
Negatif flerefiyenin defter de¤erinin dönem bafl›, dönem sonu bakiyesi ve dönem içi hareketleri:
Yoktur.
14. Ertelenmifl Vergi Varl›¤›na ‹liflkin Aç›klamalar:
Banka, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle yat›r›m indirimleri üzerinden 7,884 YTL ertelenmifl vergi
varl›¤› hesaplam›flt›r. Yine 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle finansal kiralama alacaklar› üzerinden
hesaplad›¤› 21,660 YTL'lik ertelenmifl vergi varl›¤›n› öngörülebilir bir gelecekte vergi
karfl›l›klar›ndan indirilmesinin mümkün gözükmemesi sebebiyle varl›k olarak de¤erlendirmemifl
ve bu tutar için karfl›l›k ay›rm›flt›r.
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle ise, vergi mevzuat›ndaki de¤iflikliklere ba¤l› olarak 2007 y›l›nda
yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanmayaca¤›n› göz önünde bulundurmufl ve yat›r›m indirimi
istisnas› üzerinden ertelenmifl vergi hesaplamam›flt›r. Yat›r›m indiriminin kullan›lmamas›
durumunda öngörülebilir gelecekte vergi karfl›l›klar›ndan indirilmesi mümkün hale gelece¤inden
Banka, Finansal kiralama konusu sabit k›ymet ve finansal kiralama konusu alacaklar› üzerinden
5,428 YTL ertelenmifl vergi aktifi hesaplam›flt›r. 1,152 YTL tutar›ndaki ertelenmifl vergi aktifi
ise di¤er indirilebilir geçici farklardan kaynaklanmaktad›r. (5,428 YTL+ 1,152 YTL = 6,580 YTL)
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
15. Sat›fl amaçl› elde tutulan duran varl›klara iliflkin aç›klamalar:
Dönem Bafl› Aktif De¤eri
Dönem Bafl› Birikmifl Amortisman›
Dönem Bafl› Net Defter De¤eri
Dönem ‹çi Edinimler
Dönem ‹çi Sat›fllar
De¤er Düflüklü¤ü ‹ptali (+)
Amortisman Gideri (-)
Dönem Sonu Aktif De¤eri
Dönem Sonu Birikmifl Amortisman›
Dönem Sonu Net Defter De¤eri
16.
Cari Dönem
13,985
13,985
3,264
9,921
1,386
(311)
8,714
(311)
8,403
Di¤er Aktiflere ‹liflkin Bilgiler:
Bilanço tarihi itibariyle Banka'n›n di¤er aktifler toplam› bilanço d›fl› taahhütler hariç bilanço
toplam›n›n %10'unu aflmamaktad›r.
79
II. Pasif Kalemlere ‹liflkin Aç›klamalar:
1. Toplanan Fonlara ‹liflkin Bilgiler:
a) Toplanan Fonlar›n vade yap›s›na iliflkin bilgiler:
a.1) Cari Dönem
Vadesiz
1 Aya
Kadar
3 Aya
Kadar
6 Aya
Kadar
9 Aya
Kadar
1 Y›la
Kadar
1 Y›l
ve Üstü
Birikimli
Kat›lma
Hesab›
I. Özel Cari Hesab› Ger. Kifli Tic. Olm.-TP
II. Kat›lma Hesapl. Ger. Kifli Tic. Olm.-TP
III. Özel Cari Hesap Di¤er-TP
Resmi Kurulufllar
Ticari Kurulufllar
Di¤er Kurulufllar
Ticari ve Di¤er Kurulufllar
Bankalar ve Kat›l›m Bankalar›
T.C..Merkez Bankas›
Yurtiçi Bankalar
Yurtd›fl› Bankalar
Kat›l›m Bankas›
Di¤er
IV. Kat›lma Hesaplar›-TP
Resmi Kurulufllar
Ticari Kurulufllar
Di¤er Kurulufllar
Ticari ve Di¤er Kurulufllar
Bankalar ve Kat›l›m Bankas›
V. Özel Cari Hesab› Ger. Kifli Tic. Olm. YP
VI. Kat›lma Hesab› Ger. Kifli Tic. Olm. YP
VII. Özel Cari Hesaplar Di¤er YP
Yurtiçinde Yer. Tüzel
Yurtd›fl›nda Yer. Tüzel
Bankalar ve Kat›l›m Bankalar›
T.C.Merkez Bankas›
Yurtiçi Bankalar
Yurtd›fl› Bankalar
Kat›l›m Bankalar›
Di¤er
VIII. Kat›lma Hesaplar› Di¤er- YP
Resmi Kurulufllar
Ticari Kurulufllar
Di¤er Kurulufllar
Ticari ve Di¤er Kurulufllar
Bankalar ve Kat›l›m Bankalar›
IX.K›ymetli Maden DH
X. Kat›lma Hesap. Özel Fon Havuzlar› TP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtd›fl›nda Yer.K
XI. Kat›lma Hesap. Özel Fon Havuzlar›-YP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtd›fl›nda Yer.K
Kâr Pay› ve Gider Reeskontlar› (*)
71,368
96,441
104
92,329
3,900
2
106
106
111,721
135,076
110,932
930
23,214
11,200
6,772
5,242
14,419
524,108
75,098
61,256
13,842
586,928
98,176
62,987
17,421
17,768
-
99,539
3,597
2,630
50
917
143,906
33,373
2,156
1,463
29,754
-
21,211
81
1
80
28,113
723
723
-
-
29,216
238
219
19
59,387
8,300
0
54
14
8,232
-
12,995
-
-
71,368
687,069
96,441
104
92,329
3,900
2
106
106
79,014
64,106
13,991
917
111,721
818,334
135,076
110,932
930
23,214
11,200
6,772
5,242
140,572
65,920
18,898
55,754
14,419
Toplam
429,025
1,284,310
280,415
50,128
-
97,141
12,995
-
2,154,014
(*)
-
Toplam
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Kat›l›m hesaplar›na iliflkin kâr pay› ve gider reeskontlar› THP'sinde toplanan fonlar›n cinsine vade yap›s›na göre s›n›fland›r›lmad›¤›ndan
yukar›daki tabloda en alt sat›rda topluca gösterilmifltir.
80
a.2) Önceki Dönem
Vadesiz
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
3 Aya
Kadar
6 Aya
Kadar
9 Aya
Kadar
1 Y›la
Kadar
1 Y›l
ve Üstü
Birikimli
Kat›lma
Hesab›
Toplam
I. Özel Cari Hesab› Ger. Kifli Tic. Olm.-TP
II. Kat›lma Hesapl. Ger. Kifli Tic. Olm.-TP
III. Özel Cari Hesap Di¤er-TP
Resmi Kurulufllar
Ticari Kurulufllar
Di¤er Kurulufllar
Ticari ve Di¤er Kurulufllar
Bankalar ve Kat›l›m Bankalar›
T.C..Merkez Bankas›
Yurtiçi Bankalar
Yurtd›fl› Bankalar
Kat›l›m Bankas›
Di¤er
IV. Kat›lma Hesaplar›-TP
Resmi Kurulufllar
Ticari Kurulufllar
Di¤er Kurulufllar
Ticari ve Di¤er Kurulufllar
Bankalar ve Kat›l›m Bankas›
V. Özel Cari Hesab› Ger. Kifli Tic. Olm. YP
VI. Kat›lma Hesab› Ger. Kifli Tic. Olm. YP
VII. Özel Cari Hesaplar Di¤er YP
Yurtiçinde Yer. Tüzel
Yurtd›fl›nda Yer. Tüzel
Bankalar ve Kat›l›m Bankalar›
T.C..Merkez Bankas›
Yurtiçi Bankalar
Yurtd›fl› Bankalar
Kat›l›m Bankalar›
Di¤er
VIII. Kat›lma Hesaplar› Di¤er- YP
Resmi Kurulufllar
Ticari Kurulufllar
Di¤er Kurulufllar
Ticari ve Di¤er Kurulufllar
Bankalar ve Kat›l›m Bankalar›
IX.K›ymetli Maden DH
X. Kat›lma Hesap. Özel Fon Havuzlar› TP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtd›fl›nda Yer.K
XI. Kat›lma Hesap. Özel Fon Havuzlar›-YP
Yurtiçinde Yer. K.
Yurtd›fl›nda Yer.K
Kâr Pay› ve Gider Reeskontlar› (*)
69,727
76,696
18
73,894
691
13
2,080
2,080
91,943
105,784
95,544
4,230
6,010
4,649
1,361
11,261
453,328
70,692
6,852
63,361
447
32
394,910
72,068
12,858
33,137
43
129
25,901
-
84,114
1,996
1,153
30
813
133,265
15,666
1,337
27
14,302
-
19,802
58
1
57
24,403
85
85
-
-
26,139
29
14
15
49,443
8,810
1,167
10
1,017
6,616
-
10,036
5,454
5,454
-
-
72,775
6,852
64,529
549
845
91,943
602,021
105,784
95,544
4,230
6,010
4,649
1,361
96,629
12,858
35,726
80
1,146
46,819
5,454
5,454
11,261
Toplam
355,411
990,998
235,041
44,348
-
84,421
15,490
-
1,725,709
(*)
81
1 Aya
Kadar
69,727
593,419
76,696
18
73,894
691
13
2,080
2,080
Kat›l›m hesaplar›na iliflkin kâr pay› ve gider reeskontlar› THP'sinde toplanan fonlar›n cinsine vade yap›s›na göre s›n›fland›r›lmad›¤›ndan
yukar›daki tabloda en alt sat›rda topluca gösterilmifltir.
b.1) Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu kapsam›nda bulunan ve güvence limitini aflan gerçek
kiflilerin ticari ifllemlere konu olmayan özel cari ve kat›lma hesaplar›na iliflkin bilgiler:
Toplanan Fonlar Tasarruf
Mevduat› Sigorta Fonu
Kapsam›nda Bulunan
Güvence
Limitini Aflan
Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem
Gerçek Kiflilerin Ticari ‹fllemlere Konu Olmayan
Özel Cari ve Kat›lma Hesaplar›
Türk Paras› Cinsinden Hesaplar
550,371
Yabanc› Para Cinsinden Hesaplar
418,970
Yurtd›fl› fiubelerde Bulunan Yabanc› Mercilerin
Sigortas›na Tabi Hesaplar
K›y› Bnk.Blg. fiubelerde Bulunan Yabanc›
Mercilerin Sigortas›na Tabi Hesaplar
-
477,090
340,628
214,964
517,559
194,430
359,993
-
-
-
-
-
-
Kat›l›m Bankalar›nda (yurtd›fl› flubelerinde aç›lanlar hariç), gerçek kifliler ad›na Yeni Türk
Liras› veya döviz üzerinden aç›lan özel cari hesaplarda ve kat›lma hesaplar›nda toplanan
fonlar, bir kifliye ait hesaplar›n anapara ve kâr paylar› toplam›n›n 50 YTL'sini geçmemesi
flart›yla, 1 Kas›m 2005 tarih ve 25983 mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 5411 say›l›
Bankac›l›k Kanunu kapsam›nda Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu güvencesi alt›ndad›r.
b.2) Banka'n›n merkezi yurtd›fl›nda bulunmad›¤›ndan gerçek kiflilerin ticari ifllemlere konu
olmayan özel cari ve kat›lma hesaplar›, merkezin bulundu¤u ülkede sigorta kapsam›nda
de¤ildir.
b.3) Sigorta kapsam›nda bulunmayan tutarlar :
Banka'n›n yurtd›fl› ve k›y› bankac›l›¤› bölgelerinde flubesi yoktur.
2. Al›m Sat›m Amaçl› Türev Finansal Araçlara ‹liflkin Bilgiler;
Banka'n›n al›m sat›m amaçl› türev finansal araçlar› bulunmamaktad›r.
3. Al›nan Kredi Bulunmamaktad›r.
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
4. Bilançonun Di¤er Yabanc› Kaynaklar Kalemi, Bilanço D›fl› Taahhütler Hariç Bilanço Toplam›n›n
%10'unu Afl›yorsa, Bunlar›n En Az %20'sini Oluflturan Alt Hesaplar›n ‹sim ve Tutarlar›:
Bilanço tarihi itibariyle Banka'n›n di¤er yabanc› kaynaklar kalemi bilanço d›fl› taahhütler hariç
bilanço toplam›n›n %10'unu aflmamaktad›r.
5. Kiralama ‹fllemlerinden Borçlara ‹liflkin Bilgiler:
a) Finansal kiralama sözleflmelerine iliflkin bilgiler:
Banka, aktifinde kay›tl› olan baz› bilgi ifllem ekipmanlar›n› finansal kiralama yöntemiyle
elde etmifl olup sözleflmelerden do¤an yükümlülükler ayl›k taksitler halinde finansal
kiralama flirketine ödenmektedir. Söz konusu sözleflmeler, Kurum'a taahhüt etti¤i
ödemelerin d›fl›nda önemli bir yükümlülük getirmemektedir.
b) Sözleflme de¤iflikliklerine ve bu de¤iflikliklerin Kurum'a getirdi¤i yeni yükümlülüklere
iliflkin aç›klamalar: Yoktur.
82
c) Finansal kiralama ifllemlerinden do¤an yükümlülüklere iliflkin aç›klamalar:
1 Y›ldan Az
1-4 Y›l Aras›
4 Y›ldan Fazla
Toplam
Brüt
Cari Dönem
Net
Brüt
Önceki Dönem
Net
429
429
383
383
194
194
188
188
d) Faaliyet kiralamas›na iliflkin aç›klamalar:
Kiraya veren taraf›n söz konusu varl›¤›n bütün risk ve faydalar›n› elinde bulundurdu¤u finansal
kiralama ifllemleri faaliyet kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r. Bu tür ifllemler, önceden bildirilerek
iptal edilebilecek, flubelere ait kira sözleflmelerini içerir. Faaliyet kiralamas› ifllemleri
kiralama dönemi boyunca gelir tablosuna do¤rudan gider olarak yans›t›l›r.
Faaliyet kiralamas› ile ilgili sözleflme de¤iflikliklerinin Kurum'a getirdi¤i önemli yükümlülükler
bulunmamaktad›r.
Faaliyet kiralamas› ifllemlerinden kaynaklanan kira borçlar› afla¤›daki gibidir; söz konusu
borçlar bankan›n ileride yapaca¤› kira ödemelerini göstermekte olup, vadesi gelmedi¤inden
faturalar kesilmedi¤i için kay›tlara al›nmam›flt›r.
Cari Dönem
1 Y›ldan Az
1-4 Y›l Aras›
4 Y›ldan Fazla
Toplam
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
2,623
9,694
9,836
22,153
Önceki Dönem
1,435
4,401
2,884
8,720
e) Banka'n›n sat›fl ve geri kiralama ifllemleri bulunmamaktad›r.
6. Riskten korunma amaçl› türev finansal borçlara iliflkin bilgiler:
Banka'n›n riskten korunma amaçl› türev finansal borçlar› bulunmamaktad›r.
7. Karfl›l›klara iliflkin aç›klamalar:
a) Genel karfl›l›klara iliflkin bilgiler:
Cari Dönem
Genel Karfl›l›klar
I. Grup Kredi ve Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar
Kat›lma Hesaplar› Pay›
Kurum Pay›
Di¤er
II. Grup Kredi ve Alacaklar ‹çin Ayr›lanlar
Kat›lma Hesaplar› Pay›
Kurum Pay›
Di¤er
Gayrinakdi Krediler ‹çin Ayr›lanlar
Di¤er
83
12,566
11,599
6,692
4,907
967
-
Önceki Dönem
8,222
7,867
4,818
3,049
-
355
-
b) Dövize endeksli krediler ve finansal kiralama alacaklar› anapara kur azal›fl karfl›l›klar›na
iliflkin bilgiler:
Dövize Endeksli Krediler
Kur Fark› Karfl›l›klar› (kredilerden düflülmüfltür)
Cari Dönem
Cari Dönem
20,605
15,878
c) Tazmin edilmemifl ve nakde dönüflmemifl gayri nakdi krediler özel karfl›l›klara iliflkin bilgiler:
Tazmin Edilmemifl ve Nakde Dönüflmemifl Gayrinakdi Krediler
Cari Dönem
Cari Dönem
961
1,254
ç) Di¤er karfl›l›klara iliflkin afla¤›daki bilgiler:.
ç.1) Muhtemel riskler için ayr›lan serbest karfl›l›klara iliflkin afla¤›daki bilgiler aç›klan›r.
Muhtemel Riskler ‹çin Ayr›lan Serbest Karfl›l›klar
Cari Dönem
Cari Dönem
1,120
-
ç.2) Di¤er karfl›l›klar›n, karfl›l›klar toplam›n›n %10'unu aflmas› halinde afl›ma sebep olan
kalemler ve tutarlar; di¤er karfl›l›klar toplam›n›n % 10'unu aflmamaktad›r.
8. Vergi Borcuna ‹liflkin Aç›klamalar
a.1) Banka'n›n cari dönemde ödeyece¤i kurumlar vergisi bulunmamaktad›r.
a.2) Ödenecek vergilere iliflkin bilgiler:
Ödenecek Kurumlar Vergisi
Menkul Sermaye ‹rad› Vergisi
Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Vergisi
BSMV
Kambiyo Muameleleri Vergisi
Ödenecek Katma De¤er Vergisi
Di¤er
Toplam
Cari Dönem
Cari Dönem
2,139
39
1,542
270
82
1,488
1,863
24
1,076
130
103
772
5,560
3,968
Cari Dönem
Cari Dönem
472
675
33
66
1,246
354
504
25
50
933
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
a.3) Primlere iliflkin bilgiler:
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
Sosyal Sigorta Primleri-‹flveren
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Primleri-Personel
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Primleri-‹flveren
Emekli Sand›¤› Aidat› ve Karfl›l›klar›-Personel
Emekli Sand›¤› Aidat› ve Karfl›l›klar›-‹flveren
‹flsizlik Sigortas›-Personel
‹flsizlik Sigortas›-‹flveren
Di¤er
Toplam
b) Bankan›n ertelenmifl vergi borcu bulunmamaktad›r.
84
9. Sat›fl amaçl› duran varl›klara iliflkin borçlar hakk›nda bilgiler:
Banka'n›n sat›fl amaçl› duran varl›klar›na iliflkin borcu bulunmamaktad›r.
10. Bankan›n kulland›¤› sermaye benzeri kredilerin say›s›, vadesi, faiz oran›, kredinin temin
edildi¤i kurulufl ve varsa, hisse senedine dönüfltürme opsiyonuna iliflkin detayl› aç›klamalar;
Yoktur.
11. Özkaynaklara ‹liflkin Bilgiler:
a) Ödenmifl sermayenin gösterimi:
Cari Dönem
Önceki Dönem
160,000
-
126,000
-
Hisse Senedi Karfl›l›¤›
‹mtiyazl› Hisse Senedi Karfl›l›¤›
b) Banka'da kay›tl› sermaye sistemi uygulanmamaktad›r.
c) Cari dönem içinde yap›lan sermaye art›r›mlar› ve kaynaklar› ile art›r›lan sermaye pay›na
iliflkin di¤er bilgiler:
31 Aral›k 2006
Banka, 28 fiubat 2006 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda sermayesini 32.780 YTL k›sm›
geçmifl y›l karlar›ndan, 584 YTL k›sm› gayrimenkul sat›fl kazançlar›ndan ve 636 YTL k›sm›
ola¤anüstü yedeklerden karfl›lanmak üzere 34,000 YTL art›rarak, 126,000 YTL'den 160,000
YTL'ye ç›karma karar› alm›fl olup, söz konusu sermaye art›fl› 31 Mart 2006 tarih ve 6525 say›l›
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan ederek tamamlam›flt›r.
31 Aral›k 2005
faaliyet raporu
2006
Banka, 7 Nisan 2005 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda sermayesini 17,122 YTL k›sm›
geçmifl y›l kârlar›ndan, 1,377 YTL k›sm› gayrimenkul sat›fl kazançlar›ndan ve 6,500 YTL k›sm›
ola¤anüstü yedeklerden karfl›lanmak üzere 25,000 YTL art›rarak, 100,000 YTL'den 125,000
YTL 'ye ç›karma karar› alm›fl ve söz konusu sermaye art›fl›n› 25 Nisan 2005 tarihinde kay›tlar›na
yans›tm›flt›r.
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Banka, 21 Temmuz 2005 tarihli Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda sermayesini 810 YTL k›sm›
gayrimenkul sat›fl kazançlar›ndan ve 190 YTL k›sm› ola¤anüstü yedeklerden karfl›lanmak
üzere 1,000 YTL art›rarak, 125,000 YTL'den 126,000 YTL'ye ç›karma karar› alm›fl ve söz
konusu sermaye art›fl›n› 26 Temmuz 2005 tarihinde kay›tlar›na yans›tm›flt›r.
ç) Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen tutar 584 YTL'dir.
d) Banka'n›n son mali y›l›n ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar sermaye taahhüdü
bulunmamaktad›r.
e) Banka'n›n gelirleri, kârl›l›¤› ve likiditesine iliflkin geçmifl dönem göstergeleri ile bu
göstergelerdeki belirsizlikler dikkate al›narak yap›lacak öngörülerin, Banka'n›n özkaynaklar›
üzerindeki tahmini etkileri:
Banka yüksek miktarda fon toplamakta, bu fonlar› genelde yurtiçinde fon kulland›r›m›
vas›tas›yla plase ederek kâr realize edilebilmesi olanaklar›na devam etmektedir.
Önümüzdeki dönemde fona talep art›nca Banka'n›n kârl›l›¤›n›n artaca¤› ve bunu bünyede
b›rakarak Banka özkaynaklar›na olumlu etki yapaca¤› öngörülmektedir.
f) Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlar bulunmamaktad›r.
12. Az›nl›k haklar›na iliflkin bilgiler:
Yoktur.
85
III. Naz›m Hesaplara ‹liflkin Aç›klamalar:
1. Naz›m hesaplarda yer alan yükümlülüklere iliflkin aç›klama:
a) Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktar›:
Banka'n›n kredi kart› taahhüdü 39,189 YTL (2005 - 20,060 YTL) ve çekler için ödeme
taahhüdü 127,445 YTL (2005 - 102,563 YTL) olarak toplam 166,634 YTL (2005 - 122,623
YTL) gayri kabili rücu nitelikte kredi taahhüdü bulunmaktad›r.
b. Afla¤›dakiler dahil naz›m hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararlar›n ve
taahhütlerin yap›s› ve tutar›:
b.1) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve di¤er
akreditifler dahil gayrinakdi krediler:
Bilanço tarihi itibariyle Banka'n›n açm›fl oldu¤u akreditiflerin toplam› 156,243 YTL
(2005-84,277 YTL), verilen kabul kredileri toplam› 4,438 YTL'dir. (2005 - 3,996 YTL)
b.2) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri ifllemler:
Bilanço tarihi itibariyle Banka'n›n vermifl oldu¤u teminat mektuplar› toplam›
519,893 YTL'dir. (2005 - 144,608 YTL)
c.1) Gayrinakdi kredilerin toplam tutar›:
Cari Dönem
Önceki Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Aç›lan Gayrinakdi Krediler
Bir Y›l veya Daha Az Süreli As›l Vadeli
Bir Y›ldan Daha Uzun Süreli As›l Vadeli
Di¤er Gayrinakdi Krediler
681,487
233,031
Toplam
681,487
233,031
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
86
c.2) Gayrinakdi krediler hesab› içinde sektör baz›nda risk yo¤unlaflmas› hakk›nda bilgi:
TP
(%)
Cari Dönem
YP
(%)
TP
Tar›m
Çiftçilik ve Hayvanc›l›k
Ormanc›l›k
Bal›kç›l›k
Sanayi
Madencilik ve Taflocakç›l›¤›
‹malat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
‹nflaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaflt›rma ve Haberleflme
Mali Kurulufllar
Gayrimenkul ve Kiralama Hizm.
Serbest Meslek Hizmetleri
E¤itim Hizmetleri
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmetler
Di¤er
2,031
980
1,051
61,266
10
60,780
476
16,531
226,485
7,296
168
1,764
147
249
195,512
251
6,113
14,985
0.66
0.32
0.34
20.00
0.00
19.84
0.16
5.40
73.14
2.38
0.05
0.58
0.05
0.08
63.83
0.08
1.20
4.89
3,236
2,872
340
24
114,675
696
110,106
3,873
42,372
214,891
18,401
94
3,560
894
189,990
1,438
514
0.86
0.77
0.09
0.00
30.57
0.19
29.35
1.03
11.29
57.29
4.91
0.03
0.95
0.24
50.64
0.38
0.14
109,197
109,197
Toplam
306,313
375,174
Önceki Dönem
(%)
YP
100
100
109,197
1,102
1,027
75
60,094
8,338
51,639
117
1,359
61,279
12,369
192
47,840
842
36
(%)
0.01
0.83
0.06
48.52
6.73
41.70
0.09
1.10
49.49
9.99
0.16
38.63
0.68
0.03
123,834
c.3) I ve II'nci grupta s›n›fland›r›lan gayrinakdi kredilere iliflkin bilgiler :
I. Grup
faaliyet raporu
2006
Gayrinakdi Krediler
Teminat Mektuplar›
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul K›ymet ‹hrac›nda Sat›n Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Di¤er Garanti ve Kefaletler
TP
306,313
306,313
-
II. Grup
YP
375,174
213,580
4,438
156,243
913
TP
YP
-
-
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
2. Türev ifllemlere iliflkin aç›klamalar:
Banka'n›n riskten korunma amaçl› türev ifllemi bulunmamaktad›r.
3. Koflullu borçlar ve varl›klara iliflkin aç›klamalar :
3.a). Koflullu varl›k için, koflulun gerçekleflme olas›l›¤› kesine yak›nsa bu varl›k muhasebelefltirilmekte,
koflulun gerçekleflme olas›l›¤› fazla ise bu varl›k dipnotlarda aç›klanmaktad›r. 31 Aral›k 2006 tarihi
itibariyle aç›klanmas› gereken koflullu varl›k yoktur.
3.b) Koflullu yükümlülük için ayr›lan karfl›l›k bulunmamaktad›r.
4. Baflkalar› nam ve hesab›na verilen hizmetlere iliflkin aç›klamalar:
Banka'n›n gerçek ve tüzel kifliler, vak›flar, emeklilik sigortas› fonlar› ve di¤er kurumlar ad›na plasmanda
bulunma gibi faaliyetleri bulunmamaktad›r. Banka yaln›zca kiral›k kasa uygulamas›yla saklama hizmeti
vermektedir.
87
IV. Gelir Tablosuna ‹liflkin Aç›klamalar :
1. a) Kredilerden al›nan kâr pay› gelirlerine iliflkin bilgiler
I. Grup
Kredilerden Al›nan Kâr Paylar›
K›sa Vadeli Kredilerden
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
Takipteki Alacaklarda Al›nan Kar Paylar›
Kaynak Kullan›m› Destekleme Fonundan Al›nan Primler
YP
1,041
992
49
-
II. Grup
TP
YP
-
Cari Dönem
TP
YP
-
Önceki Dönem
TP
YP
-
TP
235,458
152,734
80,225
2,499
-
b) Bankalardan al›nan kâr pay›gelirlerine iliflkin bilgiler
T.C. Merkez Bankas›’ndan
Yurtiçi Bankalardan
Yurtd›fl› Bankalardan
Yurtd›fl› Merkez ve fiubelerden
Toplam
-
-
-
-
c) Banka'n›n menkul de¤erlerden al›nan kâr pay› gelirleri bulunmamaktad›r.
ç) Banka'n›n ifltirak ve ba¤l› ortakl›klar›ndan al›nan kâr pay› gelirleri bulunmamaktad›r.
2. a) Kullan›lan kredilere verilen kâr pay› giderlerine iliflkin bilgiler:
faaliyet raporu
TP
Cari Dönem
YP
Önceki Dönem
TP
YP
Bankalara
T.C. Merkez Bankas›’na
Yurtiçi Bankalara
Yurtd›fl› Bankalara
Yurtd›fl› Merkez ve fiubelere
Di¤er Kurulufllara (Finansal Kiralama Borçlar›na ‹liflkin)
30
-
10
-
Toplam
30
-
10
-
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
b) ‹fltirakler ve ba¤l› ortakl›klara verilen kâr pay› giderlerine iliflkin bilgiler: Yoktur
c) ‹hraç edilen menkul k›ymetlere verilen kâr pay› giderlerine iliflkin bilgiler: Yoktur
88
ç) Kat›lma hesaplar›na ödenen kâr pay› giderinin vade yap›s›na göre gösterimi:
1 Aya
Kadar
Hesap Ad›
3 Aya
Kadar
6 Aya
Kadar
9 Aya
Kadar
Birikimli
1 Y›la
1 Y›l Kat›lma
Kadar ve Üstü Hesab› Toplam
Türk Paras›
Öz.CH ve Kat›lma Hesaplar› Arac›l›¤› ile
Bankalardan Toplanan Fonlar
Gerçek Kiflilerin Ticari Olmayan Kat›lma Hs. 80,618
Resmi Kurulufllar Kat›lma Hs.
218
Ticari Kurulufllar Kat›lma Hs.
11,212
Di¤er Kurulufllar Kat›lma Hs.
1,329
15,524
443
140
3,479
9
-
4,943
35
3
-
-
104,564
218
11,690
1,481
Toplam
93,377
16,107
3,488
-
4,981
-
-
117,953
Yabanc› Para
Bankalar
Gerçek Kiflilerin Ticari Olmayan Kat›lma Hs.
Resmi Kurulufllar Kat›lma Hs.
Ticari Kurulufllar Kat›lma Hs.
Di¤er Kurulufllar Kat›lma Hs.
K›ymetli Maden Depo Hs.
319
20,599
126
1,713
1,556
-
93
6,293
88
882
-
1,156
18
-
-
81
2,704 3,953
13
319
-
-
493
34,705
126
1,832
2,757
-
24,313
117,690
7,356
23,463
1,174
4,662
-
3,117 3,953
8,098 3,953
-
39,913
157,866
Toplam
Genel Toplam
3. Temettü gelirlerine iliflkin aç›klamalar:
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klardan
Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kar veya Zarara Yans›t›lan FV
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klardan
Di¤er
Toplam
Cari Dönem
-
Önceki Dönem
1,156
-
1,156
4. Ticari kâr / zarara iliflkin aç›klamalar:
Kâr
Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›
Türev Finansal ‹fllemlerden
Di¤er
Kambiyo ‹fllemlerinden Kâr
Zarar (-)
Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Zarar›
Türev Finansal ‹fllemlerden
Di¤er
Kambiyo ‹fllemlerinden Zarar
89
Cari Dönem
Önceki Dönem
152,958
152,958
313,288
313,288
(209,269)
(209,269)
(260,805)
(260,805)
5. Di¤er Faaliyet Gelirlerine ‹liflkin Bilgiler:
Di¤er faaliyet gelirleri toplam› olan 115,221 YTL'nin 81,186 YTL'lik k›sm› cari dönem dövize endeksli
kredilerin kur fark› gelirlerinden, 20,911 YTL'lik k›sm› önceki dönem dövize endeksli kredilerin kur
fark› giderlerinin iptal gelirlerinden 8,019 YTL'lik k›sm› ise aktiflerin ve gayrimenkullerin sat›fl›ndan
elde edilen gelirlerden, bakiye 5,105 YTL'lik k›sm› ise geçmifl y›llar giderlerine ait düzeltme ve sair
gelirlerden oluflmaktad›r.
6. Banka'n›n Kredi ve Di¤er Alacaklar›na ‹liflkin Karfl›l›k Giderleri:
Kredi ve Di¤er Alacaklara ‹liflkin Özel Karfl›l›klar
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
Tahsili fiüpheli Ücret Komisyon ve Di¤er Alacaklar
Genel Karfl›l›k Giderleri
Muhtemel Riskler için Ayr›lan Serbest Karfl›l›k Giderleri
Menkul De¤erler De¤er Düflme Giderleri
Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarara Yans›t›lan FV
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
‹fltirakler, Ba¤l› Ortakl›klar ve VKET Men. De¤. De¤er Düflüfl Karfl›l›¤› Giderleri
‹fltirakler
Ba¤l› Ortakl›klar
Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat›r›mlar
Di¤er
Toplam
Cari Dönem
Önceki Dönem
4,121
1,034
595
1,908
584
2,975
1,144
585
8,825
1,420
875
15
530
829
501
2,750
Cari Dönem
Önceki Dönem
35,497
41,416
729
5,406
337
16,499
3,657
766
2,870
9,206
1,265
18,307
119,456
48,228
30,024
744
4,402
294
15,791
2,285
744
3,933
8,829
8,371
11,245
119,099
7. a) Di¤er Faaliyet Giderlerine ‹liflkin Bilgiler :
Dövize Endeksli Krediler Kur Fark› Giderleri
Personel Giderleri
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Banka Sosyal Yard›m Sand›¤› Varl›k Aç›klar› Karfl›l›¤›
Maddi Duran Varl›k De¤er Düflüfl Giderleri
Maddi Duran Varl›k Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varl›k De¤er Düflüfl Giderleri
fierefiye De¤er Düflüfl Gideri
Maddi Olmayan Duran Varl›k Amortisman Giderleri
Elden Ç›kar›lacak K›ymetler De¤er Düflüfl Giderleri
Elden Ç›kar›lacak K›ymetler Amortisman Giderleri
Sat›fl Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar De¤er Düflüfl Giderleri
Di¤er ‹flletme Giderleri
Faaliyet Kiralamas› Giderleri
Bak›m ve Onar›m Giderleri
Reklam ve ‹lan Giderleri
Di¤er Giderler
Aktiflerin Sat›fl›ndan Do¤an Zararlar
Di¤er
Toplam
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
90
8. Vergi öncesi kâr/zarar›na iliflkin aç›klamalar:
Banka'n›n vergi öncesi kâr› 71,627 YTL'dir. (2005 - 42,014 YTL)
9. Vergi Karfl›l›¤›na ‹liflkin Aç›klamalar:
a) Hesaplanan cari ve ertelenmifl vergi geliri ya da gideri ile ilgili aç›klamalar:
Banka 2006 y›l› içerisinde cari vergi geliri ya da gideri kaydetmemifl, ertelenmifl vergi gideri
olarak 2,246 YTL (2005 - 4,403 YTL ertelenmifl vergi geliri) yans›tm›flt›r.
b) Geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnalar› itibariyle gelir tablosuna yans›t›lan ertelenmifl
vergi geliriya da gideri:
31 Aral›k 2006
Geçici Farklar
Finansal Kir. Konusu Sabit K›ymetler (net)
Finansal Kiralama Konusu Alacaklar
Sabit K›ymetler De¤er Düflüklü¤ü
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Kâr Pay› Reeskontlar›
Yat›r›m ‹ndirim (Stopajl›)
Yat›r›m ‹ndirim (Stopajs›z)
Matrah
32,598
(5,460)
1,302
3,868
591
-
Ertelenmifl
Vergi Tutar›
6,520
(1,092)
260
774
118
-
Ertelenmifl Vergi Aktifi
6,580
Ertelenmifl Vergi Gideri
2,246
31 Aral›k 2005
Matrah
3,139
28,743
16,506
Ertelenmifl
Vergi Tutar›
942
2,932
4,952
8,826
10. Vergi sonras› faaliyet kâr/zarar›na iliflkin aç›klamalar
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Banka'n›n vergi sonras› kâr› 69,381 YTL'dir. (2005 - 46,417 YTL)
11. Net Dönem Kâr ve Zarar›na ‹liflkin Aç›klamalar:
a) Ola¤an bankac›l›k ifllemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteli¤i, boyutu ve
tekrarlanma oran›n›n aç›klanmas› Banka'n›n dönem içindeki performans›n›n anlafl›lmas› için
gerekli ise, bu kalemlerin niteli¤i ve tutar›:
Banka'n›n böyle bir hususu bulunmamaktad›r.
b) Finansal tablo kalemlerine iliflkin olarak yap›lan bir tahmindeki de¤iflikli¤in kâr/zarara etkisi,
daha sonraki dönemleri de etkilemesi olas›l›¤› varsa, o dönemleri de kapsayacak flekilde
belirtilmesi:
Banka'n›n böyle bir hususu bulunmamaktad›r.
c) Az›nl›k haklar›na ait kâr/zarar: Yoktur.
12. Gelir tablosunda yer alan di¤er kalemlerin, gelir tablosu toplam›n›n %10'unu aflmas› halinde bu
kalemlerin en az %20'sini oluflturan alt hesaplar gösterilir.
Gelir tablosunda yer alan 22,078 YTL'lik di¤er komisyon gelirlerinin, 6,446 YTL'lik k›sm› üye iflyeri
poslar›ndan al›nan ücret ve komisyon gelirlerinden oluflmaktad›r.
91
V. Özkaynak De¤iflim Tablosuna ‹liflkin Aç›klamalar:
1. Cari Dönemde Finansal Araçlar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›n›n Uygulanmas› Sebebiyle
Yap›lan Düzeltmelere ‹liflkin Bilgiler:
a) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n yeniden de¤erlenmesinden sonra meydana gelen art›fl:
Yoktur.
Riskten korunma ile ilgili varl›klar d›fl›nda kalan sat›lmaya haz›r yat›r›mlar›n rayiç de¤erle
yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç ya da kay›p özkayna¤a kaydedilmiflse cari
dönemde kaydedilen tutar gösterilir.
b) Nakit ak›fl riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen art›fllara iliflkin bilgiler: Yoktur.
c) Kur farklar›n›n dönem bafl› ve dönem sonundaki tutarlar›na iliflkin mutabakat: Yoktur.
2. Cari Dönemde Finansal Araçlar›n Muhasebelefltirilmesi Standard›n›n Uygulanmas› Sebebiyle
Yap›lan Düzeltmelere ‹liflkin Bilgiler:
a) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin bilgiler: Yoktur
b) Nakit ak›fl riskinden korunmaya iliflkin bilgiler: Yoktur.
3. Temettüye ‹liflkin Bilgiler:
a) Bilanço tarihinden sonra ancak mali tablolar›n ilan›ndan önce bildirim yap›lm›fl kâr paylar›
tutar›: Yoktur.
b) Bilanço tarihi sonras›nda ortaklara da¤›t›lmak üzere önerilen hisse bafl›na dönem net kâr
paylar›: 0.25 YTL (2005 - 0,05 YTL)
c) Kâr pay›n›n ödenme zamanlar› hakk›nda genel kurula yap›lacak öneriler ile kâr da¤›t›m›
yap›lmayacaksa nedenleri: Yoktur.
4. Yedek Akçeler Hesab›na Aktar›lan Tutarlar:
2,296 YTL-2005 y›l› kâr›ndan yedek akçelere aktar›lan tutar olup 2006 y›l› için önerilen kâr
da¤›t›m tablosunda 2006 y›l› kâr da¤›t›m›na iliflkin aktar›lmas› önerilen tutar 3,469 YTL'dir.
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
5. Hisse Senedi ‹hrac›na ‹liflkin Bilgiler:
a) Kâr pay› da¤›t›lmas› ve sermayenin geri ödenmesi ile ilgili herhangi bir k›s›tlama ve öncelik
bulunmamakta tüm hissedarlara eflit miktarda kâr da¤›t›m› yap›lmaktad›r.
b) Özkaynak De¤iflim Tablosu’nda yer alan di¤er sermaye art›r›m kalemlerine iliflkin aç›klama:
Yoktur.
VI. Nakit Ak›m Tablosuna ‹liflkin Aç›klamalar:
1. Nakit Ak›m Tablosunda yer alan di¤er kalemleri ve döviz kurundaki de¤iflimin nakit ve
nakde eflde¤er varl›klar üzerindeki etkisi kalemine iliflkin aç›klamalar:
"Bankac›l›k konusu aktif ve pasiflerdeki de¤iflim öncesi faaliyet kâr›" içerisinde yer alan
137,485 YTL tutar›ndaki "Di¤er" kalemi, esas olarak "Ödenen vergiler amortisman, personel
giderleri ve sabit k›ymet sat›fl zararlar›” hariç olmak üzere "Di¤er faaliyet giderleri" ve
"Dövize endeksli kredi kur fark› karfl›l›¤›" hesaplar›ndan oluflmaktad›r.
92
2. ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er yat›r›mlar›n elde edilmesinden kaynaklanan nakit ak›m›na iliflkin bilgiler:
Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar
Kulland›r›lan Krediler
Di¤er Varl›klar
Di¤er Mali Kurulufllardan Sa¤lanan Fonlar
Di¤er Yükümlülükler
fierefiye
Toplam Al›m Bedeli (1)
Kur Fark› Gelirleri (2)
Elde Etme Maliyeti (3)
Elde Edilen Ortakl›ktaki Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar›n Tutar› (4)
‹ktisab›n Neden Oldu¤u Nakit Ç›k›fl› (5)
Cari Dönem
-
Önceki Dönem
651
3. ‹fltirak, ba¤l› ortakl›k ve di¤er iflletmelerin elden ç›kar›lmas›na iliflkin bilgiler:
‹lgili kaleme iliflkin al›m ya da sat›mlar›n toplam tutar› ile bu kalemlere iliflkin al›m ya da sat›mlar›n
nakit ya da nakde eflde¤er tutarlar›:
Cari Dönem
Önceki Dönem
-
31,734
Cari Dönem
Önceki Dönem
Nakit
Kasa ve Efektif Deposu
Yoldaki Paralar
T.C.Merkez Bankas›
131,676
32,255
79,089
26,647
99,421
52,442
Nakde Eflde¤er Varl›klar
Yurtiçi Bankalar
Yurtd›fl› Bankalar
173,666
116,730
56,936
137,098
71,713
65,385
Toplam Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar
305,342
216,187
Cari Dönem
Önceki Dönem
97,895
45,798
1,050
51,047
131,676
32,255
Nakde Eflde¤er Varl›klar
Yurtiçi Bankalar
Yurtd›fl› Bankalar
218,029
168,711
49,318
173,666
116,730
56,936
Toplam Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar
315,924
305,342
Net Varl›klar (1)
Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar
Bankalar ve Di¤er Mali Kurulufllardan Alacaklar
Kulland›r›lan Krediler
Bankalar Özel Cari ve Kat›lma Hesab›
Di¤er Mali Kurulufllara Sa¤lanan Fonlar
Di¤er Yükümlülükler
Sat›fl Geliri (2)
Elden Ç›kar›lan Ortakl›ktaki Nakit ve Nakde Eflde¤er Varl›klar›n Tutar› (3)
Sat›fltan Sa¤lanan Net Nakit Girifli
faaliyet raporu
2006
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
4. Dönem bafl› nakit ve nakde eflde¤er varl›klara iliflkin bilgiler:
5. Dönem sonu nakit ve nakde eflde¤er varl›klara iliflkin bilgiler:
Nakit
Kasa ve Efektif Deposu
Yoldaki Paralar
T.C.Merkez Bankas›
99,421
6. Banka'n›n ya da Banka'n›n konsolidasyona tabi ortakl›klar›n›n elinde bulunan ancak, yasal
s›n›rlamalar veya di¤er nedenlerle Banka'n›n ya da di¤er ortakl›klar›n serbest kullan›m›nda
olmayan nakit ve nakde eflde¤er varl›k bulunmamaktad›r.
93
VII. Banka'n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubuna ‹liflkin Aç›klamalar:
1. Banka'n›n Dahil Oldu¤u Risk Grubuna ‹liflkin ‹fllemlerin Hacmi, Dönem Sonunda Sonuçlanmam›fl
Kredi ve Toplanan Fon ‹fllemleri, Döneme ‹liflkin Gelir ve Giderler:
a) Cari Dönem:
‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k ve Birlikte Bankan›n Do¤rudan ve
Kontrol Edilen Ortakl›klar
Dolayl› Ortaklar›
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
42,809
8,661
Dönem Bafl› Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Al›nan Kâr Pay› ve Komisyon Gelirleri
-
-
62,903
5,145
Risk Grubuna Dahil Olan
Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Nakdi
G.Nakdi
-
24,182
-
-
-
b) Önceki Dönem:
‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k ve Birlikte Bankan›n Do¤rudan ve
Kontrol Edilen Ortakl›klar
Dolayl› Ortaklar›
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Dönem Bafl› Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Al›nan Kar Pay› ve Komisyon Gelirleri
-
475
-
48,695
42,809
5,542
Risk Grubuna Dahil Olan
Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Nakdi
G.Nakdi
2,858
8,661
-
-
-
b.1) Banka'n›n dahil oldu¤u risk grubuna ait özel cari ve kat›lma hesaplar›na iliflkin bilgiler:
‹fltirak, Ba¤l› Ortakl›k ve Birlikte Bankan›n Do¤rudan ve
Kontrol Edilen Ortakl›klar
Dolayl› Ortaklar›
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Dönem Bafl› Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Kat›lma Hesab› Kâr Pay› Gideri (*)
-
2,847
-
96,134
64,237
4,016
Risk Grubuna Dahil Olan
Di¤er Gerçek ve Tüzel Kifliler
Nakdi
G.Nakdi
68,090
96,134
1,961
-
-
faaliyet raporu
b.2) Banka'n›n, dahil oldu¤u risk grubu ile yapt›¤› vadeli ifllemler ile opsiyon sözleflmeleri ile
benzeri di¤er sözleflmelere iliflkin bilgiler:
Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klama ve Dipnotlar
Banka'n›n, dahil oldu¤u risk grubu ile yapt›¤› vadeli döviz al›m / sat›m sözleflmesi
bulunmamaktad›r.
VIII.
2006
Banka'n›n Yurtiçi, Yurtd›fl›, K›y› Bankac›l›¤› Bölgelerindeki fiube veya ‹fltirakler ‹le Yurtd›fl›
Temsilciliklerine Aç›klamalar:
Banka'n›n yurtiçi ve yurtd›fl› flube ve temsilciliklerine iliflkin bilgiler;
Yurtiçi flube
Say›
Çal›flan Say›s›
63
1,156
Bulundu¤u Ülke
Yurtd›fl› temsilcilikler
-
-
Aktif Toplam›
Yasal Sermaye
Yurtd›fl› flube
-
-
-
-
-
K›y› bnk. blg. flubeler
-
-
-
-
-
Bankan›n yurtiçinde ve yurtd›fl›nda flube veya temsilcilik açmas›, kapatmas›, organizasyonunu
önemli ölçüde de¤ifltirmesi durumunda konuya iliflkin aç›klama: Organizasyonu önemli derecede
etkileyen herhangi bir de¤ifliklik yoktur.
94
ALTINCI BÖLÜM
Di¤er Aç›klamalar
faaliyet raporu
2006
Di¤er Aç›klamalar
95
I.
Banka'n›n Faaliyetine ‹liflkin Di¤er Aç›klamalar:
Yoktur.
II.
8 Kas›m 2006 tarih ve 26340 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan Bankalar›n Konsolide
Finansal Tablolar›n›n Düzenlenmesine ‹liflkin Tebli¤ uyar›nca Banka'n›n konsolide finansal
tablo haz›rlama yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.
YED‹NC‹ BÖLÜM
Ba¤›ms›z Denetim Raporuna ‹liflkin Aç›klamalar
I.
Ba¤›ms›z Denetim Raporuna ‹liflkin Aç›klamalar
01 Ocak - 31 Aral›k 2006 Hesap dönemine ait mali tablolar kapital ba¤›ms›z denetim
ve yeminli mali müflavirlik A.fi. taraf›ndan ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufltur.
II. Ba¤›ms›z Denetçi Taraf›ndan Haz›rlanan Aç›klama ve Dipnotlar
Bulunmaktad›r.
faaliyet raporu
2006
Ba¤›ms›z Denetim Raporuna ‹liflkin Aç›klamalar
96
Risk Türleri ‹tibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalar›
Bankam›z›n risk yönetim sisteminin amac›, gelecekteki nakit ak›mlar›n›n ihtiva
edece¤i risk-getiri yap›s›n›, buna ba¤l› olarak faaliyetlerin niteli¤ini ve düzeyini
izlemeye, kontrol alt›nda tutmaya ve gerekti¤inde de¤ifltirmeye yönelik olarak
belirlenen politikalar, uygulama usulleri ve limitler vas›tas›yla, maruz kal›nan
risklerin tan›mlanmas›n›, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sa¤lamakt›r.
Risk yönetim sistemimizin nihai hedefi, ifllevsel faaliyetlerimize tafl›d›klar› risklerle
uyumlu sermaye tahsisini (ekonomik sermaye) sa¤lamak ve riske göre ayarlanm›fl
sermaye getirisini en üst seviyeye ç›kartarak yarat›lan katma de¤eri art›rmakt›r.
Bankam›z›n Basel II'ye geçifle iliflkin faaliyetlerinde Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) yol haritas› referans al›nm›fl ve bu do¤rultuda bankam›z
yol haritas› haz›rlanm›flt›r. Söz konusu yol haritas›n›n dinamik olmas› ve BDDK'n›n
yol haritas›ndaki güncellemelere uyum sa¤lamas› hedeflenmifltir.
Risk yönetimi düzenlemeleri çerçevesinde örgütlenen Risk Yönetim Baflkanl›¤›,
risklerin ölçülmesi, izlenmesi, kontrolü ve raporlanmas› faaliyetlerini yürütür.
Bankam›z risk yönetim politikalar› do¤rultusunda fon toplama ve fon kulland›r›mlar›na
iliflkin yurtiçi ve yurtd›fl› ekonomik koflullar›n de¤erlendirilerek aktif-pasif yap›s›n›n
yönetildi¤i di¤er risk yönetim organ› Aktif/Pasif Komitesidir. Komite Genel Müdür
Baflkanl›¤›’nda, Genel Müdür Yard›mc›lar› ile ilgili birim müdürlerinin kat›l›m›yla
toplan›r.
Bankam›z temel olarak piyasa, likidite ve kredi riski ile stratejik risk, itibar riski ve
operasyonel riske maruz kalmaktad›r.
faaliyet raporu
2006
Risk Yönetimi Politikalar›
Bankam›z›n maruz kald›¤› risklerden say›sallaflt›r›labilenleri için, Yönetim Kurulunca
onaylanan risk politikalar› ve uygulama usulleri ile risk limitleri belirlenmifltir. Söz
konusu limitler, iç sistemler kapsam›ndaki birimler ve bankan›n ilgili organlar›nca
izlenmekte, raporlanmakta ve risklerin belirlenen limitler dahilinde kalmas›
sa¤lanmaktad›r.
Piyasa Riski
Piyasa riski, bankam›z›n bilanço içi veya bilanço d›fl› kalemlerinde yer alan, farkl›
döviz cinslerindeki tüm döviz varl›klar› ve yükümlülükleri nedeniyle döviz kurlar›ndaki
dalgalanmalar sonucu meydana gelebilecek zarar olas›l›¤›d›r.
Piyasa riskimizi oluflturan döviz kuru riski ya da yabanc› para (YP) pozisyon riski;
bankam›z›n bilançolar› içinde, al›nan YP pozisyonlar›n beklenmedik yöndeki kur
hareketleri nedeniyle banka gelirlerinde ve dolay›s›yla özkaynakta, nakit ak›mlar›nda,
aktif kalitesinde ve nihai olarak taahhütlerini karfl›lamada yarataca¤› olumsuzluk
olarak de¤erlendirilmektedir.
Bankam›z piyasa riski standart metot kullan›larak hesaplanmakta ve resmi otoritelere
raporlanmaktad›r.
Bankam›z piyasa riskinin, yasal mevzuat ile belirlenen limitlere uyum sa¤lay›p
sa¤lamad›¤› sürekli olarak izlenmektedir.
Döviz kuru riskimiz Aktif/Pasif Komitesi'nde görüfl ve de¤erlendirmeye tabi tutulmakta
olup, döviz kuru stratejimiz, kur riskinin dengede kalmas›, ne aç›k ne de fazla
pozisyon verilmemesi yönündedir.
97
Likidite Riski
Likidite riski, nakit ak›fllar›ndaki dengesizlik sonucunda, ihtiyaç an›nda vadesi gelen
Kat›l›m Fonlar›n› ve di¤er ödeme yükümlülüklerini karfl›lamaya yetecek düzeyde
nakit bulundurulamamas› durumudur.
Likidite riskinin ortaya ç›kmas›na, vade uyumsuzlu¤u, aktif kalitesindeki bozulma,
beklenmedik kaynak ç›k›fllar›, kârl›l›ktaki düflüfl ve ekonomik kriz halleri gibi faktörler
neden olabilir.
Likidite riskine karfl› nakit ak›fl› günlük olarak takip edilip, taahhütlerin zaman›nda
ve gerekti¤i flekilde karfl›lanmas› için gerekli önleyici ve iyilefltirici tedbirler al›n›r.
Ayr›ca likidite riski haftal›k olarak Aktif/Pasif Komitesi'nde de de¤erlendirilir.
Bankam›zda, piyasalardaki beklenmedik hareketlilikler karfl›s›nda ortaya ç›kabilecek
likidite ihtiyac›n› karfl›layabilmek için, yasal mevzuat ile belirlenen asgari likidite
yeterlilik oranlar› ve geçmifl likidite tecrübeleri dikkate al›narak yeterli oranda ve
kalitede likit varl›k bulundurma politikas› uygulan›r.
Kredi Riski
Müflterinin kredi sözleflmesinin gereklerine uymayarak yükümlülü¤ünü k›smen
veya tamamen zaman›nda yerine getirmemesinden dolay› bankam›z›n maruz
kalabilece¤i zarar olas›l›¤›n› ifade eder. Bu risk ayn› zamanda karfl› taraf›n mali
durumundaki bozulman›n neden oldu¤u piyasa de¤eri kayb›n› da içerir. Kullan›lan
kredi riski tan›m› kapsam›na bilanço içi ve bilanço d›fl› portföyler de dahildir.
Bankam›zda kredi açma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu; kredi
açma, onay verme, kredi riski yönetim‹ ve di¤er idari esaslara iliflkin politikalar›
oluflturur; bunlar›n uygulanmas›n› ve izlenmesini sa¤lar; gerekli tedbirleri al›r.
Yönetim Kurulu kredi açma yetkisini yasal mevzuatça belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde, Kredi Komitesine ve Genel Müdürlü¤e devretmifltir. Genel Müdürlük
kendisine devredilen kredi açma yetkisini birimleri veya flubeleri arac›l›¤›yla kullan›r.
Bankam›zda kredi tahsisi her bir borçlu ve borçlular grubu baz›nda belirlenen
limitler dahilinde yap›l›r.
Müflterilerin kredi riskinin limitini aflmas› sistemsel olarak engellenir.
faaliyet raporu
2006
Risk Yönetimi Politikalar›
Kredi portföyünün s›hhatini olumsuz etkileyebilecek olan sektörel konsantrasyona
yol aç›lmamas›na dikkat edilir.
Risklerin az say›da müflteri üzerinde yo¤unlaflmas›n›n önlenmesi için azami çaba
gösterilir.
Kredi riski, iç sistemler kapsam›ndaki birimler ile risk yönetim organlar›nca sürekli
izlenir ve raporlan›r.
Kredi riskinin, kredi risk yönetimi politikas› ve uygulama usullerine uyumu sa¤lan›r.
Operasyonel Risk
Bankam›zda operasyonel risk, yetersiz veya baflar›s›z dahili süreçler, insanlar ve
sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kay›p riskidir. Bu riske yasal risk
ve uyum riski dahil edilmifl ancak itibar ve strateji riski hariç tutulmufltur.
Operasyonel risk, bankan›n tüm faaliyetleri içinde yer almaktad›r. Personel hatas›,
sistemsel hata, yetersiz ya da yanl›fl yasal bilgi ve dokümanlara dayanarak
yap›labilecek ifllemler, Banka organizasyon yap›s› içerisindeki kademeler aras› bilgi
ak›fl›n›n aksamas›, yetki s›n›rlar›n›n belirsizli¤i, yap› ve/veya iflleyifl de¤ifliklikleri,
do¤al afetler, terör ve doland›r›c›l›k hadiselerinden kaynaklanabilmektedir.
Bankam›zda operasyonel risk kaynaklar›na göre; personel riski, teknolojik riskler,
organizasyon riski, yasal risk-uyum riski ve d›fl riskler olmak üzere 5 kategori
halinde s›n›fland›r›lm›flt›r.
Bankam›zca, operasyonel riskin kabul edilebilir bir düzeyde tutulabilmesi için gerekli
önleyici tedbirler al›nm›flt›r.
98
Di¤er Riskler
Bankam›z›n maruz kalabilece¤i di¤er riskleri, stratejik risk ve itibar riski
oluflturmaktad›r.
Stratejik risk, yanl›fl zamanda yanl›fl kararlar al›nmas›ndan kaynaklanan risklerdir.
Banka’n›n risk yönetim sistemi, stratejik riskleri önleyebilmek ve/veya kontrol alt›na
tutabilmek için; ekonomik, politik ve sosyo-politik koflullarda, kanun, mevzuat ve
benzeri düzenlemelerde faaliyetlerini, bankan›n konumunu, stratejilerini büyük
ölçüde etkileyebilecek de¤iflikliklere karfl› haz›rl›kl› olup, acil durum ve ifl süreklili¤i
uygulamalar›nda bu konular› gözetir.
‹tibar riski, bankan›n her tür hizmet, faaliyet ve iliflkilerinden kaynaklanabilecek ve
bankaya duyulan güvenin ve imaj›n›n sars›lmas›na, banka de¤erinin bozulmas›na
yol açabilecek olay ve durumlard›r.
Banka’n›n risk yönetim sistemince, itibar riskini önleyebilmek ve/veya kontrol alt›na
tutabilmek için; Banka itibar›n›n veya imaj›n›n zedelendi¤inin belirlendi¤i herhangi
bir anda müflterilere öncelik verilerek, proaktif bir iletiflim mekanizmas› tesis edilir.
En kötü durum senaryolar›na daha önceden haz›rl›kl› olunur.
‹tibar riski de¤erlendirilirken operasyonel risklerin itibar riski ile iliflkisi, seviyesi
ve etkisi dikkate al›n›r.
Risk Derecelendirme Kurulufl Bilgileri
Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.fi.'nin 2005 y›l› faaliyetleri ve finansal tablolar›
uluslararas› derecelendirme kuruluflu FITCH RATINGS taraf›ndan derecelendirilmifltir.
faaliyet raporu
2006
Risk Yönetimi Politikalar›
99
Yap›lan derecelendirme neticeleri Fitch Ratings ve Albaraka Türk'ün internet
sitelerinde kamuya aç›klanm›flt›r. Bu de¤erlendirmelere göre; Albaraka Türk Kat›l›m
Bankas› A.fi.'nin yerli ve yabanc› para cinsinden k›sa vadeli notlar› B, yine yerli ve
yabanc› para cinsinden uzun vadeli notlar› da B olarak teyid edilmifltir. Fitch taraf›ndan
yap›lan resmi aç›klamalarda Albaraka Türk'ün aktif kalitesindeki art›fl, istikrarl› fon
yap›s› ve kârl›l›¤›ndaki art›fla dikkat çekilmifltir.
Son Befl Y›la Ait Özet Finansal Bilgiler
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
31 / 12 / 2002 B‹LANÇO
AKT‹F
PAS‹F
NAK‹T DE⁄ERLER
Kasa
Efektif Deposu
Yoldaki Paralar
BANKALAR
T.C.Merkez Bankas›
Yurtiçi Bankalar
Yurd›fl› Bankalar
TCMB. ZORUNLU KARfiILIKLAR
KULLANDIRILAN FONLAR
K›sa Vadeli
Orta ve Uzun Vadeli
TAK‹PTEK‹ ALACAKLAR (NET)
Takipteki Alacaklar
Takipteli Alacaklar Karfl›l›¤›
KÂR PAYI.GEL‹R TAHAK. VE REES
Kâr Pay› Gelir Tahakkuklar›
Kâr Pay› ve Gelir Reeskontlar›
MUHTEL‹F ALACAKLAR
Bankac›l›k Hizmetlerinden Alc.
Di¤er
SAB‹T KIYMETLER (NET)
Menkuller
Gayr› Menkuller
Özel Maliyet Bedelleri
Birikmifl Amortismanlar
Finansal Kiralama Sabit K›ymetleri
Fin.Kiralama Sabit K›ymet Karfl›l›¤›
Elden Ç›kar›lacak K›ymetler
D‹⁄ER AKT‹FLER
20.253
2.987
13.884
3.382
96.432
6.038
44.737
45.657
78.873
456.239
348.535
107.704
99.038
143.054
(44.016)
11.830
3.339
8.491
1.946
874
1.072
216.667
9.239
20.348
625
(107.015)
320.851
(37.387)
10.006
4.858
TOPLAM AKT‹FLER
986.136
CAR‹ VE KATILIM HESAPLARI
Özel Cari Hesaplar
Kat›lma Hesaplar›
ALINAN D‹⁄ER FONLAR
DA⁄ITILACAK KÂR PAYI
ÖDENECEK VERG‹ RES‹M. HARÇ VE PR‹MLER
MUHTEL‹F BORÇLAR
Al›nan Nakdi Teminatlar
Al›nan Masraf Karfl›l›klar›
Bloke Paralar
Di¤er
Sat›c›lar
KARfiILIKLAR
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Genel Kredi Karfl›l›¤›
Di¤er Karfl›l›klar
D‹⁄ER PAS‹FLER
ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
Yedek Akçeler
Yeniden De¤erleme Fonlar›
Kurum YDF
Finansal Kiralama YDF
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul Sat›fl Kâr›
Geçmifl Y›l Kâr›/Zarar›
Dönem Kâr›/Zarar›
TOPLAM PAS‹FLER
835.349
134.333
701.016
12.082
2.081
9.032
3.209
63
5.760
4.207
1.445
2.449
313
8.087
115.298
41.000
5.021
66.618
8.047
58.571
11.925
(10.344)
1.078
faaliyet raporu
2006
Geçmifl Y›llara Ait Özet Finansal Bilgiler
986.136
100
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
01.01.2002 - 31-12-2002 TAR‹HL‹ GEL‹R TABLOSU
faaliyet raporu
2006
Geçmifl Y›llara Ait Özet Finansal Bilgiler
101
I- KÂR PAYI GEL‹RLER‹
A. TP Fonlardan Al›nan Kâr Pay›
1) Üretim Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ort.Fonlar›ndan
3) Fin. Kiralama Fonlar›ndan
4) K›sa Vad.Di¤er Fonlardan
B. YP Fonlardan Al›nan Kâr Pay›
1) Üretim Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ort. Fonlar›ndan
3) Fin.Kiralama Fonlar›ndan
4) Özel Fonlardan
5) K›sa Vad. Di¤er Fonlardan
C. Di¤er Kâr Pay› Gelirleri
II- KÂR PAYI G‹DERLER‹
A. TP-Khs. Verilen Kâr Paylar›
1) Üretim Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ort.Fonlar›ndan
3) Fin.Kiralama Fonlar›ndan
4) Özel Fonlardan
B. YP-Khs. Verilen Kâr Paylar›
1) Üretim Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ort.Fonlar›ndan
3) Fin. Kiralama Fonlar›ndan
4) Özel Fonlardan
III - NET KÂR PAYI GEL‹R‹ [ I - II ]
IV- KÂR PAYI DIfiINDAK‹ GEL‹RLER
A. Al›nan Ücret ve Komisyonlar
1) Gayri Nakdi Fonlardan
2) Di¤er
B. Kambiyo Kârlar›
C. Di¤er Kâr Pay› D›fl› Gelirler
V- KÂR PAYI DIfiINDAK‹ G‹DERLER
A. Verilen Ücret ve Komisyonlar
1) Gayri Nakdi Fonlara Verilen
2) Di¤er
B. Kambiyo Zararlar›
C. Personel Giderleri
D. Kira Giderleri
E. Amortisman Giderleri
F. Vergi ve Harçlar
G. Takipteki Alacaklar Provizyon
H. D¤er Provizyonlar
J. K›dem Tazminat› Provizyonu
K. Di¤er Kâr Pay› D›fl› Giderler
1) Di¤er Giderler
2) Kanunen Kabul Ed.Giderler
VI- VERG‹ ÖNCES‹ KÂR (III + IV + V)
VII- VERG‹ KARfiILI⁄I (-)
VIII- NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (VI-VII)
142.685
48.731
32.890
274
14.483
1.084
88.673
14.460
21
73.830
117
245
5.281
49.692
23.151
21.029
2.122
26.541
11.496
16
14.935
94
92.993
145.117
7.849
1.142
6.707
133.554
3.714
237.032
1.830
365
1.465
150.222
9.072
1.008
50.969
1.923
6.832
206
317
14.653
11.568
3.085
1.078
1.078
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
31 / 12 / 2003 B‹LANÇO
AKT‹F
IA.
B.
C.
D.
IIA.
B.
NAK‹T DE⁄ERLER
23.035
Kasa
5.535
Efektif Deposu
17.500
Yoldaki Paralar
0
Sat›n Al›nan Çekler
0
BANKALAR
79.612
T.C.Merkez Bankas›
11.416
Di¤er Bankalar
68.196
1. Yurtiçi Bankalar
39.861
2. Yurtd›fl› Bankalar
28.335
III- TCMB ZORUNLU KARfiILIKLAR
82.116
IV- KULLANDIRILAN FONLAR
610.705
A. K›sa Vadeli
539.775
B. Orta ve Uzun Vadeli
70.930
V- TAK‹PTEK‹ KRED‹LER (NET)
33.123
A. Takipteki Krediler
69.945
B. Özel Karfl›l›klar (-)
(36.822)
VI- KÂR PAYI. GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI16.727
A. Kâr Pay› ve Gelir Tahakkuklar›
800
B. Kâr Pay› ve Gelir Reeskontlar›
15.927
VII- F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (NET)
52.785
A. Finansal Kiralama Alacaklar›
191.621
B. Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama
(138.836)
VIII-‹fiT‹RAKLER
30.336
IX- MUHTEL‹F ALACAKLAR
2.197
A. Bankac›l›k Hizmetlerinden Alacaklar
661
B. Peflin Ödenen Vergiler
530
C. Di¤er
1.006
X- SAB‹T KIYMETLER [ Net ]
265.201
A. Menkuller
14.307
B. Gayrimenkuller
28.245
C. Özel Maliyet Bedelleri
930
D. Finansal Kiralama Sabit K›ymetler
439.511
E. Birikmifl Amortismanlar (-)
(212.395)
F. Finansal Kiralama Sabit K›ymetler Karfl›l›¤› (-) (16.991)
G. Elden Ç›kar›lacak K›ymetler
11.594
XI- D‹⁄ER AKT‹FLER
3.763
TOPLAM AKT‹FLER
1.199.600
PAS‹F
I- CAR‹ VE KATILMA HESAPLARI
A. Özel Cari Hesaplar
B. Kat›lma Hesaplar›
II- ALINAN D‹⁄ER FONLAR
III- DA⁄ITILACAK KÂR PAYI
IV- ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER
V- MUHTEL‹F BORÇLAR
A. Al›nan Nakdi Teminatlar
B. Al›nan Masraf Karfl›l›klar›
C. Sat›c›lar
D. Bloke Paralar
E. Di¤er
VI- KARfiILIKLAR
A. K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
B. Genel Kredi Karfl›l›klar›
C. Di¤er Karfl›l›klar
VII- D‹⁄ER PAS‹FLER
VIII- ÖZKAYNAKLAR
A. Ödenmifl Sermaye
1) Nominal Sermaye
2) Ödenmemifl Sermaye ( - )
B. Kanuni Yedek Akçeler
1) I ve II. Tertip Kanuni Yedek Akçeler
2) Di¤er Kanuni Yedek Akçeler
C. ‹htiyari Yedek Akçeler
D. Yeniden De¤erleme Fonlar›
E. Sermaye Eklenecek Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar›
F. Zarar
1) Dönem Zarar›
2) Geçmifl Y›l Zararlar›
IX - KÂR
A. Dönem Kâr›
B. Geçmifl Y›l Kârlar›
TOPLAM PAS‹FLER
963.788
201.988
761.800
0
0
3.623
14.854
7.044
0
0
260
7.550
6.600
1.861
4.092
647
5.518
187.343
88.000
88.000
0
2.277
2.277
0
2.744
101.477
2.111
(9.266)
0
(9.266)
17.874
17.874
0
faaliyet raporu
2006
Geçmifl Y›llara Ait Özet Finansal Bilgiler
1.199.600
102
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
01.01.2003 - 31-12-2003 TAR‹HL‹ GEL‹R TABLOSU
faaliyet raporu
2006
Geçmifl Y›llara Ait Özet Finansal Bilgiler
103
I - KÂR PAYI GEL‹RLER‹
A. TP Fonlardan Al›nan Kâr Paylar›
1) Kurumsal Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ortakl›¤› Fonlar›ndan
3) Finansal Kiralama Fonlar›ndan
4) Bireysel Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
5) Özel Fonlardan
B. YP Fonlardan Al›nan Kâr Paylar›
1) Kurumsal Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ortakl›¤› Fonlar›ndan
3) Finansal Kiralama Fonlar›ndan
4) Bireysel Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
5) Özel Fonlardan
C. Di¤er Kâr Pay› Gelirleri
II - KÂR PAYI G‹DERLER‹
A. TP Fonlardan Verilen Kâr Paylar›
1) Kurumsal ve Bireysel Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ortakl›¤› Fonlar›ndan
3) Finansal Kiralama Fonlar›ndan
4) Özel Fonlardan
B. YP Fonlardan Verilen Kâr Paylar›
1) Kurumsal ve Bireysel Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ortakl›¤› Fonlar›ndan
3) Finansal Kiralama Fonlar›ndan
4) Özel Fonlardan
III - NET KÂR PAYI GEL‹R‹ [ I - II ]
IV - KÂR PAYI DIfiI GEL‹RLER
A. Al›nan Ücret ve Komisyonlar
1) Gayrinakdi Fonlardan
2) Di¤er
B. Kambiyo Kârlar›
C. Di¤er Kâr Pay› D›fl› Gelirler
V - KÂR PAYI DIfiI G‹DERLER
A. Verilen Ücret ve Komisyonlar
1) Gayrinakdi Fonlara Verilen
2) Di¤er
B. Kambiyo Zararlar›
C. Personel Giderleri
D. Kira Giderleri
E. Amortisman Giderleri
F. Vergi ve Harçlar
G. Takipteki Alacaklar Provizyonu
H. Di¤er Provizyonlar
I. K›dem Tazminat› Provizyonu
J. Di¤er Kâr Pay› D›fl› Giderler
VI- NET KÂR PAYI DIfiI GEL‹RLER [ IV - V ]
VII- VERG‹ ÖNCES‹ KÂR / (ZARAR) [ III + VI ]
VIII-VERG‹ PROV‹ZYONU
IX- NET KÂR / (ZARAR) [ VII - VIII ]
133.795
68.418
50.786
0
5.998
11.634
0
55.997
23.436
3.239
27.197
2.025
100
9.380
84.551
42.194
39.807
0
2.387
0
42.357
19.281
2.591
20.392
93
49.244
124.709
14.163
1.228
12.935
21.124
89.422
156.079
979
29
950
9.220
13.602
1.278
77.334
3.808
30.255
766
416
18.421
(31.370)
17.874
0
17.874
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
31 / 12 / 2004 B‹LANÇO
AKT‹F
I-
NAK‹T DE⁄ERLER
26.647
A. Kasa
6.637
B. Efektif Deposu
20.010
C. Yoldaki Paralar
0
D. Sat›n Al›nan Çekler
0
II- BANKALAR
189.540
A. T.C.Merkez Bankas›
52.442
B. Di¤er Bankalar
137.098
1. Yurtiçi Bankalar
71.713
2. Yurtd›fl› Bankalar
65.385
III- TCMB ZORUNLU KARfiILIKLAR
100.193
IV- KULLANDIRILAN FONLAR
880.352
A. K›sa Vadeli
759.061
B. Orta ve Uzun Vadeli
121.291
V- TAK‹PTEK‹ KRED‹LER (NET)
11.572
A. Takipteki Krediler
43.510
B. Özel Karfl›l›klar (-)
-31.938
VI- KÂR PAYI. GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI18.234
A. Kâr Pay› ve Gelir Tahakkuklar›
1.651
B. Kâr Pay› ve Gelir Reeskontlar›
16.583
VII- F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (NET)
141.103
A. Finansal Kiralama Alacaklar›
161.418
B. Kazan›lmam›fl Finansal Kiralama
(20.315)
VIII-‹fiT‹RAKLER
38.726
IX- MUHTEL‹F ALACAKLAR
364
A. Bankac›l›k Hizmetlerinden Alacaklar
19
B. Peflin Ödenen Vergiler
248
C. Di¤er
97
X- SAB‹T KIYMETLER [ Net ]
52.766
A. Menkuller
24.590
B. Gayrimenkuller
29.023
C. Özel Maliyet Bedelleri
4.213
D. Finansal Kiralama Sabit K›ymetler
0
E. Birikmifl Amortismanlar (-)
(20.114)
F. Finansal Kiralama Sabit K›ymetler Karfl›l›¤› (-) 0
G. Elden Ç›kar›lacak K›ymetler
15.054
XI- D‹⁄ER AKT‹FLER
1.292
TOPLAM AKT‹FLER
1.460.789
PAS‹F
I-
CAR‹ VE KATILMA HESAPLARI
1.282.592
A. Özel Cari Hesaplar
237.870
B. Kat›lma Hesaplar›
1.044.722
II - ALINAN D‹⁄ER FONLAR
0
III - DA⁄ITILACAK KÂR PAYI
0
IV - ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER
3.544
V - MUHTEL‹F BORÇLAR
15.597
A. Al›nan Nakdi Teminatlar
638
B. Al›nan Masraf Karfl›l›klar›
0
C. Sat›c›lar
0
D. Bloke Paralar
499
E. Di¤er
14.460
VI - KARfiILIKLAR
9.041
A. K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
2.450
B. Genel Kredi Karfl›l›klar›
5.953
C. Vergi Karfl›l›¤›
0
D. Di¤er Karfl›l›klar
638
VII - D‹⁄ER PAS‹FLER
2.170
VIII- ÖZKAYNAKLAR
111.667
A. Ödenmifl Sermaye
100.000
1) Nominal Sermaye
100.000
2) Ödenmemifl Sermaye ( - )
0
B. Kanuni Yedek Akçeler
2.707
1) I ve II. Tertip Kanuni Yedek Akçeler
2.707
2) Di¤er Kanuni Yedek Akçeler
0
C. ‹htiyari Yedek Akçeler
6.772
D. Yeniden De¤erleme Fonlar›
0
E. Sermaye Eklenecek Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› 2.188
F. Zarar
0
1) Dönem Zarar›
0
2) Geçmifl Y›l Zararlar›
0
IX - KÂR
36.178
A. Dönem Kâr›
34.334
B. Geçmifl Y›l Kârlar›
1.844
TOPLAM PAS‹FLER
faaliyet raporu
2006
Geçmifl Y›llara Ait Özet Finansal Bilgiler
1.460.789
104
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
01.01.2004 - 31-12-2004 TAR‹HL‹ GEL‹R TABLOSU
faaliyet raporu
2006
Geçmifl Y›llara Ait Özet Finansal Bilgiler
105
I - KÂR PAYI GEL‹RLER‹
A. TP Fonlardan Al›nan Kâr Paylar›
1) Kurumsal Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ortakl›¤› Fonlar›ndan
3) Finansal Kiralama Fonlar›ndan
4) Bireysel Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
5) Özel Fonlardan
B. YP Fonlardan Al›nan Kâr Paylar›
1) Kurumsal Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ortakl›¤› Fonlar›ndan
3) Finansal Kiralama Fonlar›ndan
4) Bireysel Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
5) Özel Fonlardan
C. Di¤er Kâr Pay› Gelirleri
II - KÂR PAYI G‹DERLER‹
A. TP Fonlardan Verilen Kâr Paylar›
1) Kurumsal ve Bireysel Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ortakl›¤› Fonlar›ndan
3) Finansal Kiralama Fonlar›ndan
4) Özel Fonlardan
B. YP Fonlardan Verilen Kâr Paylar›
1) Kurumsal ve Bireysel Finansman Deste¤i Fonlar›ndan
2) Kâr Zarar Ortakl›¤› Fonlar›ndan
3) Finansal Kiralama Fonlar›ndan
4) Özel Fonlardan
C. Di¤er Kâr Pay› Giderleri
III - NET KÂR PAYI GEL‹R‹ [ I - II ]
IV - KÂR PAYI DIfiI GEL‹RLER
A. Al›nan Ücret ve Komisyonlar
1) Gayrinakdi Fonlardan
2) Di¤er
B. Kambiyo Kârlar›
D. Di¤er Kâr Pay› D›fl› Gelirler
V - KÂR PAYI DIfiI G‹DERLER
A. Verilen Ücret ve Komisyonlar
1) Gayrinakdi Fonlara Verilen
2) Di¤er
B. Kambiyo Zararlar›
C. Personel Giderleri
D. Kira Giderleri
E. Amortisman Giderleri
F. Vergi ve Harçlar
G. Takipteki Alacaklar Provizyonu
H. Di¤er Provizyonlar
I. K›dem Tazminat› Provizyonu
J. Di¤er Kâr Pay› D›fl› Giderler
VI - NET KÂR PAYI DIfiI GEL‹RLER [ IV - V ]
VII - NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
VIII- VERG‹ ÖNCES‹ KÂR / (ZARAR) [ III + VI + VII]
IX - VERG‹ PROV‹ZYONU
X - NET KÂR / (ZARAR) [VIII - IX]
160.121
102.537
69.148
0
5.479
27.910
0
47.863
30.302
0
14.162
3.397
2
9.721
103.630
67.751
65.266
0
2.485
0
34.050
25.983
0
8.065
2
1.829
56.491
42.354
21.546
1.844
19.702
8.999
11.809
58.563
2.339
3
2.336
3.782
20.234
1.682
3.761
1.141
10.859
595
589
13.581
(16.209)
(5.948)
34.334
0
34.334
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
31 / 12 / 2005 B‹LANÇO
AKT‹F
PAS‹F
I- NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI
229,331
II- GERÇE⁄E UYGUN DE⁄. FARKI K/Z’A YAN. FV (Net)
2.1 Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri
2.1.2 Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler
2.1.3 Di¤er Menkul De¤erler
2.2 Gerçe¤e Uygun De¤. Fark› Kâr/Zarar Yans. Olarak
S›n›fland›r›lan FV
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
2.2.2 Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler
2.2.3 Di¤er Menkul De¤erler
2.3 Al›m Sat›m Amaçl› Türev Finansal Araçlar
III- BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR
173,666
IV- PARA P‹YASALARINDAN ALACAKLAR
V- SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1 Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri
5.3 Di¤er Menkul De¤erler
VI- KRED‹LER
1,370,826
6.1 Krediler
1,363,526
6.2 Takipteki Kredileri
31,181
6.3 Özel Karfl›l›klar (-)
(23,881)
VII- VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FV (Net)
VIII- ‹fiT‹RAKLER (Net)
4,857
8.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
8.2 Konsolide Edilmeyenler
4,857
8.2.1 Mali ‹fltirakler
8.2.2 Mali Olmayan ‹fltirakler
4,857
IX- BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net)
9.1 Konsilde Edilmeyen Mali Ortakl›klar
9.2 Konsilde Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl›klar
X- B‹RL‹KTE KONTROL ED‹LEN ORTAKLIKLAR (Net)
10.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
10.2.1 Mali Ortakl›klar
10.2.2 Mali Olmayan Ortakl›klar
XI- K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN ALACAKLAR (Net)
129,553
11.1 Finansal Kiralama Alacaklar›
144,920
11.2 Faaliyet Kiralamas› Alacaklar›
11.3 Di¤er
11.4 Kazan›lmam›fl Gelirler (-)
(15,367)
XII- R‹SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F‹N.VAR.
12.1 Gerçe¤e Uygun De¤er Riskinden Korunma Amaçl›
12.2 Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Amaçl›
12.3 Yurtd›fl›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma Amaçlar›
XIII- MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net)
32,769
XIV- MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
474
14.1 fierefiye
14.2 Di¤er
474
XV- VERG‹ VARLI⁄I
8,826
15.1 Cari Vergi Varl›¤›
15.2 Ertelenmifl Vergi Varl›¤›
8,826
XVI- SATIfi AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VAR. (Net)
13,985
XVII- D‹⁄ER AKT‹FLER
5,171
IIIIIIIVVVIVIIVIII8.1
8.2
8.3
8.4
IX9.1
9.2
9.3
X10.1
10.2
10.3
10.4
XI 11.1
11.2
XIIXIIIXIV14.1
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
AKT‹F TOPLAMI
PAS‹F TOPLAMI
1,969,458
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8
14.2.9
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.4
14.4.1
14.4.2
14.5
TOPLANAN FONLAR
1,7125,709
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F‹NANSAL BORÇLAR
ALINAN KRED‹LER
PARA P‹YASALARINDAN ALINAN BORÇLAR
‹HRAÇ ED‹LEN MENKUL KIYMETLER (Net)
MUHTEL‹F BORÇLAR
43,227
D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR
K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN BORÇLAR (Net)
188
Finansal Kiralama Borçlar›
194
Faaliyet Kiralamas› Borçlar›
Di¤er
Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-)
(6)
R‹SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F‹N. BORÇLAR
Gerçe¤e Uygun De¤erler Riskinden Korunma Amaçl›
Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Amaçl›
Yurtd›fl›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma Amaçl›
KARfiILIKLAR
12,616
Genel Karfl›l›klar
8,223
Yeniden Yap›lanma Karfl›l›¤›
Çal›flan Haklar› Karfl›l›¤›
3,139
Di¤er Karfl›l›klar
1,254
VERG‹ BORCU
4,901
Cari Veri Borcu
4,901
Ertelenmifl Vergi Borcu
SATIfi AMAÇLI DURAN VARLIKLARA ‹L‹fiK‹N BORÇ.
SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER
ÖZKAYNAKLAR
182,817
Ödenmifl Sermaye
126,000
Sermaye Yedekleri
577
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu
Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erlendirme
De¤er Art›fl›
Maddi Olmayan Duran Varl›klar Yeniden De¤.
De¤er Art›fl›
‹fltirakler, Ba¤l› Ort. ve Birl. Kont. Ed. Ort.
Bedelsiz Hisse Senedi
Riskten Korunma Fonlar› (Etkin K›sm›)
Sat›fl Amaçl› Duran Varl›klar De¤er Art›fllar›
Di¤er Sermaye Yedekleri
577
Kâr Yedekleri
10,001
Yasal Yedekler
4,924
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
5,077
Di¤er Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
46,239
Geçmifl Y›llar Kâr ve Zararlar›
(178)
Dönem Net Kâr ve Zarar›
46,417
Az›nl›k Haklar›
-
faaliyet raporu
2006
Geçmifl Y›llara Ait Özet Finansal Bilgiler
2,491,813
106
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
01.01.2005 - 31-12-2005 TAR‹HL‹ GEL‹R TABLOSU
GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹
faaliyet raporu
2006
Geçmifl Y›llara Ait Özet Finansal Bilgiler
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
KÂR PAYI GEL‹RLER‹
Kredilerden Al›nan Kâr Paylar›
Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Gelirler
Bankalardan Al›nan Gelirler
Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Gelirler
Menkul De¤erlerden Al›nan Gelirler
Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klardan
Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarara Yans›t›lan FV
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Di¤er Kâr Pay› Gelirleri
KÂR PAYI G‹DERLER‹
Kat›lma Hesaplar›na Verilen Kâr Paylar›
Kullan›lan Kredilere Verilen Kâr Paylar›
Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Kâr Paylar›
‹hraç Edilen Menkul K›ymetlere Verilen Kâr Paylar›
Di¤er Kâr Pay› Giderleri
NET KÂR PAYI GEL‹R‹ (I - II)
NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹
Al›nan Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilerden
Gayri Nakdi Kredilerden
Di¤er
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilere
Gayri Nakdi Kredilere
Di¤er
TEMETTÜ GEL‹RLER‹
NET T‹CAR‹ KÂR / ZARAR
Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›/Zarar› (Net)
Kambiyo ‹fllemleri Kâr›/Zarar› (Net)
D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹
FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR DE⁄ER DÜfiÜfi KARfiILI⁄I (-)
D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
NET FAAL‹YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
B‹RLEfiME ‹fiLEM‹ SONRASINDA GEL‹R OLARAK
KAYDED‹LEN FAZLALIK TUTARI
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM‹ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
XIV. NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI/ZARARI
XV.
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR / ZARAR (XI+XII+XIII+XIV)
XVI. VERG‹ KARfiILI⁄I (-)
16.1
Cari Vergi Karfl›l›¤›
16.2
Ertelenmifl Vergi Karfl›l›¤›
XVII. VERG‹ SONRASI FAAL‹YET KÂR/ZARARI (XIV-XV)
17.1
Durdurulan Faaliyetlerden
17.2
Di¤er
XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVI+XVII)
18.1
Grubun Kâr› / Zarar›
18.2
Az›nl›k Haklar› Kâr› / Zarar› (-)
Hisse Bafl›na Kâr / Zarar (Tam YTL)
107
186.105
166.933
5.083
14.085
4
112.275
112.265
10
73.830
28.897
33.978
15.014
2.288
16.676
5.081
5.043
38
1.156
52.483
52.483
7.497
163.863
2.750
119.099
42.014
42.014
(4.403)
(4.403)
46.417
46.417
0.037
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
31 / 12 / 2006 B‹LANÇO
AKT‹F KALEMLER
PAS‹F KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI
224.356
GERÇE⁄E UYGUN DE⁄. FARKI K/Z'A YAN. FV (Net) Al›m Sat›m Amaçl› Menkul De¤erler
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler
Di¤er Menkul De¤erler
Gerçe¤e Uygun De¤. Fark› Kar/Zarara Yans.
Olarak S›n›fland›r›lan FV
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri
2.2.2 Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler
2.2.3 Di¤er Menkul De¤erler
2.3. Al›m Sat›m Amaçl› Türev Finansal Araçlar
III.
BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLAR 218.029
IV.
PARA P‹YASALARINDAN ALACAKLAR
V.
SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1
Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler
5.2
Devlet Borçlanma Senetleri
-
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
TOPLANAN FONLAR
2.154.014
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F‹NANSAL BORÇLAR
ALINAN KRED‹LER
PARA P‹YASALARINDAN ALINAN BORÇLAR
‹HRAÇ ED‹LEN MENKUL KIYMETLER (Net)
MUHTEL‹F BORÇLAR
66.190
D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR
-
XIII.
8.1
8.2
8.3
8.4
IX.
9.1
9.2
9.3
5.3
Di¤er Menkul De¤erler
VI.
KRED‹LER
1.832.861
6.1
Krediler
1.832.627
6.2
Takipteki Krediler
34.695
6.3
Özel Karfl›l›klar (-)
(34.461)
VII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FV (Net)
VIII. ‹fiT‹RAKLER (Net)
4.858
8.1
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
8.2
Konsolide Edilmeyenler
4.858
8.2.1 Mali ‹fltirakler
8.2.2 Mali Olmayan ‹fltirakler
4.858
IX.
BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net)
9.1
Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl›klar
9.2
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl›klar
X.
B‹RL‹KTE KONTROL ED‹LEN ORTAKLIKLAR (Net) 10.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
10.2 Konsolide Edilmeyenler
10.2.1 Mali Ortakl›klar
-
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
10.2.2 Mali Olmayan Ortakl›klar
-
14.2.6
K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN ALACAKLAR (Net) 150.412
Finansal Kiralama Alacaklar›
175.901
Faaliyet Kiralamas› Alacaklar›
Di¤er
Kazan›lmam›fl Gelirler ( - )
(25.489)
R‹SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F‹N. VAR.
Gerçe¤e Uygun De¤er Riskinden Korunma Amaçl› Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Amaçl›
Yurtd›fl›ndaki Net Yat›r›m Riskinden
Korunma Amaçl›lar
XIII. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net)
35.240
XIV. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
494
14.1 fierefiye
14.2 Di¤er
494
XV.
VERG‹ VARLI⁄I
6.580
15.1 Cari Vergi Varl›¤›
15.2 Ertelenmifl Vergi Varl›¤›
6.580
XVI. SATIfi AMAÇLI ELDE TUTULAN
DURAN VAR. (Net)
8.403
XVII. D‹⁄ER AKT‹FLER
10.580
14.2.7
14.2.8
14.2.9
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹NDEN BORÇLAR (Net)
383
Finansal Kiralama Borçlar›
429
Faaliyet Kiralamas› Borçlar›
Di¤er
Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri ( - )
(46)
R‹SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F‹N. BORÇLAR
Gerçe¤e Uygun De¤er Riskinden Korunma Amaçl›
Nakit Ak›fl Riskinden Korunma Amaçl›
Yurtd›fl›ndaki Net Yat›r›m Riskinden
Korunma Amaçl›lar
KARfiILIKLAR
18.515
Genel Karfl›l›klar
12.566
Yeniden Yap›lanma Karfl›l›¤›
Çal›flan Haklar› Karfl›l›¤›
3.868
Di¤er Karfl›l›klar
2.081
VERG‹ BORCU
6.806
Cari Vergi Borcu
6.806
Ertelenmifl Vergi Borcu
SATIfi AMAÇLI DURAN VARLIKLARA ‹L‹fiK‹N BORÇ. SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER
ÖZKAYNAKLAR
245.905
Ödenmifl Sermaye
160.000
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
Menkul De¤erler De¤er Art›fl Fonu
Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme De¤er Art›fl› Maddi Olmayan Duran Varl›klar Yeniden De¤.
De¤er Art›fl›
‹fltirakler, Ba¤l› Ort. ve Birl. Kont. Ed. Ort.
Bedelsiz Hisse Sen.
Riskten Korunma Fonlar› (Etkin K›sm›)
Sat›fl Amaçl› Duran Varl›klar De¤er Art›fllar›
Di¤er Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
16.197
Yasal Yedekler
7.220
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
8.977
Di¤er Kâr Yedekleri
-
14.4
14.4.1
14.4.2
14.5
Kâr veya Zarar
Geçmifl Y›llar Kâr ve Zararlar›
Dönem Net Kâr ve Zarar›
Az›nl›k Haklar›
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
12.1
12.2
12.3
AKT‹F TOPLAMI
2.491.813
PAS‹F TOPLAMI
faaliyet raporu
2006
Geçmifl Y›llara Ait Özet Finansal Bilgiler
69.708
327
69.381
-
2.491.813
108
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.fi.
01.01.2006 - 31-12-2006 TAR‹HL‹ GEL‹R TABLOSU
faaliyet raporu
2006
Geçmifl Y›llara Ait Özet Finansal Bilgiler
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
KÂR PAYI GEL‹RLER‹
Kredilerden Al›nan Kâr Paylar›
Zorunlu Karfl›l›klardan Al›nan Gelirler
Bankalardan Al›nan Gelirler
Para Piyasas› ‹fllemlerinden Al›nan Gelirler
Menkul De¤erlerden Al›nan Gelirler
Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klardan
Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarara Yans›t›lan FV
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varl›klardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Di¤er Kâr Pay› Gelirleri
KÂR PAYI G‹DERLER‹
Kat›lma Hesaplar›na Verilen Kâr Paylar›
Kullan›lan Kredilere Verilen Kâr Paylar›
Para Piyasas› ‹fllemlerine Verilen Kâr Paylar›
‹hraç Edilen Menkul K›ymetlere Verilen Kâr Paylar›
Di¤er Kâr Pay› Giderleri
NET KÂR PAYI GEL‹R‹ (I - II)
NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹
Al›nan Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilerden
Gayri Nakdi Kredilerden
Di¤er
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Nakdi Kredilere
Gayri Nakdi Kredilere
Di¤er
TEMETTÜ GEL‹RLER‹
NET T‹CAR‹ KÂR / ZARAR
Sermaye Piyasas› ‹fllemleri Kâr›/Zarar› (Net)
Kambiyo ‹fllemleri Kâr›/Zarar› (Net)
D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹
FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR DE⁄ER DÜfiÜfi KARfiILI⁄I (-)
D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-)
NET FAAL‹YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
B‹RLEfiME ‹fiLEM‹ SONRASINDA GEL‹R OLARAK
KAYDED‹LEN FAZLALIK TUTARI
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM‹ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
XIV. NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI/ZARARI
XV.
VERG‹ ÖNCES‹ KÂR / ZARAR (XI+XII+XIII+XIV)
XVI. VERG‹ KARfiILI⁄I (-)
16.1 Cari Vergi Karfl›l›¤›
16.2 Ertelenmifl Vergi Karfl›l›¤›
XVII. VERG‹ SONRASI FAAL‹YET KÂR/ZARARI (XIV-XV)
17.1 Durdurulan Faaliyetlerden
17.2 Di¤er
XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVI+XVII)
18.1 Grubun Kâr› / Zarar›
18.2 Az›nl›k Haklar› Kâr› / Zarar› (-)
Hisse Bafl›na Kâr / Zarar (Tam YTL)
109
262.052
236.499
9.028
16.519
6
157.896
157.866
30
104.156
36.842
46.122
18.237
5.807
22.078
9.280
9.236
44
(56.311)
(56.311)
115.221
199.908
8.825
119.456
71.627
71.627
2.246
2.246
69.381
69.381
0.043
Genel Müdürlük
Büyükdere Cad. No:78
34394 Mecidiyeköy/‹STANBUL
Telefon : 0.212.274 9900
Teleks : 27061 abrt tr - 26459 albt tr
Faks : 0.212.272 4470
0.212.275 1477
SWIFT : BTFHTRIS
e-mail : [email protected]
www.albarakaturk.com.tr
fiubelerimiz
ADANA fiUBES‹
‹nönü Cad. No:85 01060 ADANA
Tel
: (0322) 363 11 00
Faks : (0322) 363 11 05
ADAPAZARI fiUBES‹
Çark Cad. No:1/75
54100 ADAPAZARI
Tel
: (0264) 277 91 41
Faks : (0264) 278 66 85
AFYON fiUBES‹
Bankalar Cad. No:32
03100 AFYONKARAH‹SAR
Tel
: (0272) 214 10 14
Faks : (0272) 213 10 14
ANKARA fiUBES‹
Atatürk Bulvar› No:57/A
06410 S›hhiye/ANKARA
Tel
: (0312) 430 53 20
Faks : (0312) 435 09 80
ANTALYA fiUBES‹
Milli Egemenlik Cad. No:42/5
07100 ANTALYA
Tel
: (0242) 247 46 12
Faks : (0242) 243 31 86
AVCILAR fiUBES‹
Nam›k Kemal Cad. No:37
34310 Avc›lar/‹STANBUL
Tel
: (0212) 509 05 24
Faks : (0212) 509 05 22
BA⁄CILAR fiUBES‹
Osmangazi Cad. No:23
34560 Ba¤c›lar/‹STANBUL
Tel
: (0212) 434 23 28
Faks : (0212) 461 55 51
BAKIRKÖY fiUBES‹
‹ncirli Cad. No:86
34140 Bak›rköy/‹STANBUL
Tel
: (0212) 542 02 22
Faks : (0212) 542 08 61
BALGAT fiUBES‹
Ceyhun At›f Kansu Cad. No:100/Ü
06520 Balgat/ANKARA
Tel
: (0312) 472 40 30
Faks : (0312) 472 78 77
BALIKES‹R fiUBES‹
Anafartalar Cad. No:15
10100 BALIKES‹R
Tel
: (0266) 243 73 33
Faks : (0266) 243 56 86
BAYRAMPAfiA fiUBES‹
Abdi ‹pekçi Cad. No:77
34030 Bayrampafla/‹STANBUL
Tel
: (0212) 612 52 20
Faks : (0212) 501 53 69
BEfiYÜZEVLER fiUBES‹
Eski Edirne Asfalt› No:349
34045 Bayrampafla/‹STANBUL
Tel
: (0212) 477 61 90
Faks : (0212) 477 61 98
BEYL‹KDÜZÜ fiUBES‹
‹stanbul Cad. No:2
34500 Gürp›nar/‹STANBUL
Tel
: (0212) 871 00 45
Faks : (0212) 871 02 11
BURSA fiUBES‹
‹nönü Cad. No:27, 16010 BURSA
Tel
: (0224) 220 97 60
Faks : (0224) 220 97 61
ÇORUM fiUBES‹
‹nönü Cad. No:38/A
19100 ÇORUM
Tel
: (0364) 224 19 11
Faks : (0364) 224 00 43
DEN‹ZL‹ fiUBES‹
‹stasyon Cad. No:48
20100 DEN‹ZL‹
Tel
: (0258) 242 00 25
Faks : (0258) 241 72 10
D‹YARBAKIR fiUBES‹
‹nönü Cad. No:19
21200 D‹YARBAKIR
Tel
: (0412) 224 75 30
Faks : (0412) 224 75 08
DÜZCE fiUBES‹
Atatürk Bulvar› No:9
DÜZCE
Tel
: (0380) 512 08 51
Faks : (0380) 512 08 61
ELAZI⁄ fiUBES‹
Hürriyet Cad. No:35/B
23200 ELAZI⁄
Tel
: (0424) 212 47 24
Faks : (0424) 212 51 18
ERZURUM fiUBES‹
‹stasyon Cad. No:69
25040 ERZURUM
Tel
: (0442) 213 24 76
Faks : (0442) 213 24 75
ESK‹fiEH‹R fiUBES‹
Porsuk Bulvar› No:9
26010 Köprübafl›/ESK‹fiEH‹R
Tel
: (0222) 231 36 66
Faks : (0222) 233 46 66
ETL‹K fiUBES‹
Yunus Emre Cad. No:5/A, 5/B
06010 Etlik/ANKARA
Tel
: (0312) 325 91 91
Faks : (0312) 326 00 27
faaliyet raporu
2006
Genel Müdürlük ve fiubeler
FAT‹H fiUBES‹
Macar Kardefller Cad. No:44
34080 Fatih/‹STANBUL
Tel
: (0212) 635 48 96
Faks : (0212) 635 48 95
GAZ‹ANTEP fiUBES‹
Suburcu Cad. No:4
27000 GAZ‹ANTEP
Tel
: (0342) 230 91 68
Faks : (0342) 230 95 43
GEBZE fiUBES‹
Atatürk Cad. No:3
41400 Gebze/KOCAEL‹
Tel
: (0262) 641 15 82
Faks : (0262) 641 15 43
GÜNEfiL‹ fiUBES‹
Gülbahar Cad. Tufan Sok. No:26/B
34212 Güneflli/‹STANBUL
Tel
: (0212) 474 03 03
Faks : (0212) 489 29 79
‹K‹TELL‹ fiUBES‹
Atatürk Cad. No:135
34306 ‹kitelli / ‹STANBUL
Tel
: (0212) 671 28 10
Faks : (0212) 671 27 94
BÜSAN/KONYA fiUBES‹
Büsan Organize Sanayi Bölgesi
KOSGEB Cad. No:7 42050 KONYA
Tel
: (0332) 345 40 40
Faks : (0332) 345 40 45
‹MES fiUBES‹
Yukar› Dudullu ‹mes Sanayi Sitesi
A-Blok 104.Sk. No:2
Ümraniye/‹STANBUL
Tel
: (0216) 590 09 90
Faks : (0216) 590 09 91
ÇA⁄LAYAN fiUBES‹
Vatan Cad. No:21/C
34403 Ça¤layan/‹STANBUL
Tel
: (0212) 246 06 11
Faks : (0212) 246 06 27
‹ZM‹R fiUBES‹
Fevzipafla Bulvar› No:51
35210 Konak/‹ZM‹R
Tel
: (0232) 441 21 61
Faks : (0232) 425 98 42
110
fiubelerimiz
‹ZM‹T fiUBES‹
Alemdar Cad. No:17
41300 KOCAEL‹
Tel
: (0262) 323 37 72
Faks : (0262) 323 37 76
PEND‹K fiUBES‹
23 Nisan Cad. No:16/A
34890 Pendik/‹STANBUL
Tel
: (0216) 483 65 05
Faks : (0216) 483 65 07
KADIKÖY fiUBES‹
R›ht›m Cad. No:44
34710 Kad›köy/‹STANBUL
Tel
: (0216) 414 31 63
Faks : (0216) 414 31 68
SAHRAYICED‹T fiUBES‹
fiemsettin Günaltay Cad. No:266
34735 Kad›köy/‹STANBUL
Tel
: (0216) 302 16 32
Faks : (0216) 302 31 41
KAHRAMANMARAfi fiUBES‹
K›br›s Meydan› No:114
46100 KAHRAMANMARAfi
Tel
: (0344) 225 49 26
Faks : (0344) 223 35 91
KARABA⁄LAR fiUBES‹
Yeflillik Cad. No:473
35400 Karaba¤lar/‹ZM‹R
Tel
: (0232) 237 27 81
Faks : (0232) 253 23 02
KARAKÖY fiUBES‹
Karaköy Meydan›
34420 Karaköy/‹STANBUL
Tel
: (0212) 252 56 87
Faks : (0212) 252 56 96
KARTAL fiUBES‹
Ankara (Bankalar) Cad. No:92
34860 Kartal / ‹STANBUL
Tel
: (0216) 473 60 05
Faks : (0216) 473 48 47
KAVACIK fiUBES‹
Cumhuriyet Cad. Befller Plaza
B-Blok No:38/1 ve 38/A
34830 Beykoz / ‹STANBUL
Tel
: (0216) 680 27 33
Faks : (0216) 680 27 73
faaliyet raporu
2006
Genel Müdürlük ve fiubeler
KAYSER‹ SANAY‹ fiUBES‹
Osman Kavuncu Cad. No:112
38010 KAYSER‹
Tel
: (0352) 336 63 66
Faks : (0352) 336 63 93
KAYSER‹ fiUBES‹
Vatan Cad. No:26
38040 KAYSER‹
Tel
: (0352) 222 67 91
Faks : (0352) 222 82 57
KONYA SANAY‹ fiUBES‹
Ankara Yolu Üzeri No:99/C
42060 KONYA
Tel
: (0332) 238 21 25
Faks : (0332) 238 48 98
KONYA fiUBES‹
Mevlana Cad. No:5
42030 KONYA
Tel
: (0332) 350 19 77
Faks : (0332) 350 36 42
LEVENT SANAY‹ fiUBES‹
Eski Büyükdere Cad. No:41/1
34416 Ka¤›thane/‹STANBUL
Tel
: (0212) 278 25 00
Faks : (0212) 278 27 47
MALATYA fiUBES‹
‹nönü Cad. No:14
44100 MALATYA
Tel
: (0422) 326 04 20
Faks : (0422) 326 02 99
MALTEPE fiUBES‹
Ba¤dat Cad. No:125
Maltepe/‹STANBUL
Tel
: (0216) 370 14 70
Faks : (0216) 370 30 55
MERTER fiUBES‹
Fatih Cad. No:30
34169 Merter/‹STANBUL
Tel
: (0212) 637 84 10
Faks : (0212) 637 82 04
OST‹M fiUBES‹
100. Y›l Bulvar› No:1
06370 Ostim/ANKARA
Tel
: (0312) 385 79 01
Faks : (0312) 385 53 49
111
SAMSUN fiUBES‹
Cumhuriyet Meydan›
55030 SAMSUN
Tel
: (0362) 435 10 92
Faks : (0362) 432 94 14
SEFAKÖY fiUBES‹
Ahmet Kocab›y›k Sk. No:13/A
34295 Sefaköy/‹STANBUL
Tel
: (0212) 580 32 00
Faks : (0212) 580 11 81
S‹VAS fiUBES‹
Sirer Cad. No:28 58070 S‹VAS
Tel
: (0346) 224 00 90
Faks : (0346) 224 00 91
S‹TELER fiUBES‹
Karacakaya Cad. No:73/1
06160 Siteler/ANKARA
Tel
: (0312) 353 49 50
Faks : (0312) 353 49 47
SULTANBEYL‹ fiUBES‹
Fatih Bulvar› No:123
34920 Sultanbeyli/‹STANBUL
Tel
: (0216) 419 37 00
Faks : (0216) 419 49 30
SULTANHAMAM fiUBES‹
Marpuççular Sk. No:38
34110 Eminönü / ‹STANBUL
Tel
: (0212) 519 64 30
Faks : (0212) 519 64 18
fiANLIURFA fiUBES‹
Kadri Ero¤an Cad. No:22
63300 fiANLIURFA
Tel
: (0414) 313 01 58
Faks : (0414) 313 04 58
fi‹R‹NEVLER fiUBES‹
Mahmutbey Cad. No:15 fiirinevler
34191 Bahçelievler/‹STANBUL
Tel
: (0212) 551 81 51
Faks : (0212) 551 87 76
TRABZON fiUBES‹
Gazipafla Cad. Razi Aksu ‹flhan› No:5/C
61100 TRABZON
Tel
: (0462) 321 66 06
Faks : (0462) 321 66 08
ULUDA⁄ fiUBES‹
Ulubatl› Hasan Bulvar›
No:61/11 Falcon ‹fl Merkezi
16240 BURSA
Tel
: (0224) 272 59 00
Faks : (0224) 272 33 22
ÜMRAN‹YE fiUBES‹
Alemda¤ Cad. No:56/A
34760 Ümraniye/‹STANBUL
Tel
: (0216) 443 66 35
Faks : (0216) 443 21 87
ÜSKÜDAR fiUBES‹
Dr. F. Atabey Cad. No:18
34672 Üsküdar/‹STANBUL
Tel
: (0216) 532 89 39
Faks : (0216) 532 89 69
ZEYT‹NBURNU fiUBES‹
Semiha fiakir Cad. No:15
34025 Zeytinburnu/‹STANBUL
Tel
: (0212) 510 10 22
Faks : (0212) 510 10 58
Albaraka Bankac›l›k Grubu (ABG)
Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.fi.
Büyükdere Caddesi No: 78
34394 Mecidiyeköy-‹stanbul, TÜRK‹YE
Telefon: +90.212.274 9900
Faks : +90.212.272 4470
Al Amin Bank E.C.
PO Box 3190, Manama, BAHREYN
Telefon : (973) 17 540 000
Faks
: (973) 17 537 551
Banque Al Baraka d'Algerie
32, rue des Freres Djillali Birkhadem,
Cezayir, CEZAY‹R
Telefon : (213.21) 916 450
Faks
: (213.21) 916 457
Al Baraka Islamic Bank
P.O.Box 1882, Manama, BAHREYN
Telefon : (973) 17 535 300
Faks
: (973) 17 530 695
Al Baraka Bank Lebanon
Verdun Commercial Center, Verdun Str.,
Floor:2 (P.O.Box 113) 5683 Beyrut, LÜBNAN
Telefon : (961.1) 808 008
Faks
: (961.1) 806 499
Bank Et-Tamweel Al-Tunisi Al-Saudi
(BEST Bank)
88, Avenue Hedi Chaker, 1002 Tunus, TUNUS
Telefon : (216.71) 790 000
Faks
: (216.71) 86 10 11 - 78 02 35
Jordan Islamic Bank
P.O.Box 926225, Amman, ÜRDÜN
Telefon : (962.6) 567 7377
Faks
: (962.6) 566 6326
Al Baraka Bank Sudan
P.O.Box 3583 Hartum, SUDAN
Telefon : (249.183) 780 688
Faks
: (249.183) 788 585
Egyptian Saudi Finance Bank
60, Mohie Elddin Abu El Ezz Street,
PO Box 455 Dokki, Kahire, MISIR
Telefon : (202) 748 1222
Faks
: (202) 761 1436
faaliyet raporu
2006
Albaraka Bankac›l›k Grubu
Al Baraka Bank Ltd.
134 Commercial Road, Durban 4001
G. AFR‹KA
Telefon : (27.31) 307 2972
Faks
: (27.31) 305 2631
112
BÜYÜKDERE CAD. NO:78 34394 MEC‹D‹YEKÖY - ‹STANBUL TEL: (0212) 274 99 00 FAKS: (0212) 272 44 70
www.albarakaturk.com.tr
E-posta: [email protected]
S.W.I.F.T.: BTFH TR IS

Benzer belgeler