devlet memurlarına yapılan fazla veya yersiz ödemelerin geri alınması

Yorumlar

Transkript

devlet memurlarına yapılan fazla veya yersiz ödemelerin geri alınması
DEVLET MEMURLARINA YAPILAN
FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN
GERİ ALINMASI
REIMBURSING THE OVERPAY OR
UNDUE PAYMENTS GRANTED TO CIVIL SERVANTS
Zafer DEMİRCİ*
Özet
En geniş anlamda devlet memurluğu, kişi ile devlet arasında imzalanan bir sözleşmedir. Bu
sözleşmede kişi yani memur tarafı mevzuatta belirtilen şartlar ve sürelerde devletin emrinde
hizmet vermekle, devlet tarafı da bunun karşılığında yine mevzuatta belirtilen mali ve diğer
hakları sağlamakla yükümlüdür. Uygulamada gerek memurdan gerekse idareden kaynaklanan
nedenlerle kamu görevlisine olması gerekenden fazla ödeme yapılabilmektedir. Bu tutarların
geri alınmasında hatalı yorumlamadan kaynaklanan sorunlar olabilmekte ve bu sorunlar
mağduriyetlere yol açabilmektedir. Bu makalede fazla ödemelerin niteliği, geri alınacak tutarın
ve bu tutara uygulanacak faizin hesaplanması hakkında mevzuat ve yargı kararları ışığında bir
değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fazla veya yersiz ödeme, kamu zararı, geri ödeme, faizin hesaplanması.
Abstract
In the widest sense, civil service is a contract signed between a person and the State. In this
contract, the person namely the civil servant, is obliged to serve under the order of the State
in the given conditions and periods in the legislation and in return the government side is also
obliged to provide financial and other rights also specified in the legislation. In practice, public
servants can be paid more than they deserve due to the reasons arising from either the officer or
the administration. In reimbursing of these amounts, there can be some problems resulting from
misinterpretation and these problems can cause unjust treatments. In this article, an assessment
*
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç Denetçi, [email protected]
ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 2 / Sayı: 2 / Mayıs-Ağustos 2014 / Sayfa: 43-52
Labour World / Volume: 2 / Issue: 2 / May-August 2014 / Page: 43-52
43
has been made about the nature of overpayments, calculation of the amount to be reimbursed
and the interest to be applied to this amount in the light of legislation and judicial decisions.
Keywords: Overpay or undue payments, public loss, reimbursement, calculation of the interest.
JEL Classification: H89
44

Benzer belgeler