Bu Say›da - Technotoday

Transkript

Bu Say›da - Technotoday
icindekilermart
2/26/10
2:50 PM
Page 1
Bu Say›da
içindekiler
Mart 2010
8
‹skender Paydafl
12
Elektronik Müzi¤in Öncüleri ve Ses
Kültürü
16
Gripin
22
Y›llard›r müzik sektörünün içinde prodüktör, aranjör, enstrümanist, besteci ve ses mühendisi olarak yer alan ‹skender Paydafl'la
bafl bafla...
Ufuk Önen, içinde elektronik ve dijital unsurlar bulunan
tüm müziklere, kullan›lan teknikler bak›m›ndan öncülük
eden çal›flmalar› sizler için inceledi.
Haluk Kurosman ve Gripin, yeni albüm kay›tlar›n› tüm
detaylar›yla anlat›yorlar.
Microkorg XL
Tafl›nabilir synthesizer'lar konusundaki yaz›lar›m›za Korg’un
2009’da piyasaya ç›kard›¤› Microkorg XL ile devam ediyoruz.
www.soundmagazine.com.tr
SAH‹B‹
Etna Yay›nc›l›k Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti.
ad›na M.Bahattin Apak
[email protected]
GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
‹lhan Dinçerler [email protected]
YAZI ‹fiLER‹ SORUMLUSU
Melda Göktu¤
Editörler
Cem Sar›o¤lu
Aydilge Sarp
KATKIDA BULUNANLAR
Tufan Da¤tekin, Oben F›st›ko¤lu, Ozan
Y›lmaz, Noyan Coflarer, Tolga Tolun,
Ali ‹nceo¤lu, Emre Niflanc›, Seyhan
Canyakan
4 Mart 2010 /
GÖRSEL YÖNETMEN
P›nar Ar›n [email protected]
OFSET HAZIRLIK VE BASKI
Elma Bas›m (212) 670 30 30
REKLAM GRUP KOORD‹NATÖRÜ
Seçil Pirim Bayrak [email protected]
GENEL DA⁄ITIM
TURKUVAZ DA⁄ITIM PAZARLAMA
SAN. T‹C. A.fi
REKLAM MÜDÜRÜ
Yeflim Kara [email protected]
MUHASEBE VE F‹NANS
SORUMLUSU
Nihal Yalç›n
‹NSAN KAYNAKLARI
Kaan Boratap
ABONE VE SATIfi MÜDÜRÜ
Derya Bayraktar [email protected]
YAYIN TÜRÜ Ayl›k, süreli, yayg›n
ADRES: Halaskargazi Cad. No: 336
Sad›klar 2 Apt. Kat: 6, Daire: 6 fiiflli /
‹stanbul Tel: (212) 219 49 32 (pbx)
E-posta: [email protected]
www.sound.com.tr
Telefon numaralar›m›z
Yaz› iflleri: (212) 219 49 32 (dahili 21)
Reklam servisi: (212) 219 49 32 (dahili
14/18) Abone servisi: (212) 219 49 32
(dahili 31) Faks numaram›z:: (212) 233
46 61 KKTC Fiyat›: 6.5 TL
Etna Yay›nc›l›k Ltd. Hakk›nda: Etna Grup flirketlerinden biri olan Etna Yay›nc›l›k, NewTech dergisi ile
birlikte PhotoLine, Macline, FotoTeknik, Digital Arts
ve Notebook ve Sound olmak üzere süreli periyotta
6 teknoloji yay›n› ç›kartmaktad›r. Etna Yay›nc›l›k,
alt› derginin toplam ayl›k ortalama 75 binin üzerinde tiraj›yla, bayi sat›fl ve abonelik yoluyla ayl›k
yaklafl›k 50 bin kifliye ulaflmaktad›r. Dergilerin bireysel olarak yapt›¤› okuyucu anketlerinde ç›kan
sonuçlarda bir dergiyi ortalama 2.5 kiflinin
okudu¤u da hesaba kat›l›rsa Etna Yay›nc›l›k dergileri, her ay minimum 120 bin’nin üzerinde kifli
taraf›ndan okunmaktad›r.
Telif Haklar›: Yukar›da ismi geçen Etna yay›nlar›ndan hiç bir malzeme izin al›nmaks›z›n bas›lamaz ve
kullan›lamaz. Bütün Etna yay›nlar›n›n telif haklar›
Etna Yay›nc›l›k’a aittir. Telif haklar›na sayg› gösterilmedi¤i taktirde Etna Yay›nc›l›k yasal yapt›r›mlara
baflvurmaya yetkilidir.
n'la
icindekilermart
2/26/10
2:50 PM
Page 2
Y›l 2010, Hendrix’ten
Yeni Albüm!
32
Merhabalar. Yeni say›m›zla yine
beraber olmaktan çok mutluyuz.
Geride b›rakt›¤›m›z fiubat ay› içerisinde hem bu ay›n k›sal›¤›ndan
hem de müzik piyasas›n›n art›k
uyan›fla geçmek istemesinden dolay› bir an olsun yerimizde oturamadan günleri, haftalar› geride b›rakt›k. Dergimizin yay›n firmas› olan Etna ile yeni
at›l›mlar›m›z›n planlar›n› da yerli yerine oturtmak
üzereyiz. Yak›n zamanda Türkiye’de daha önce
yap›lmam›fl bir konsept dergiyi daha hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Öte yandan Rock’n
Dark jüri üyeli¤imiz ile olan turnemiz de tüm h›z›yla devam ediyor. Nisan say›m›zda bu yaz› dizisinin ikinci aya¤›n› da okuyabileceksiniz. Çok baflar›l› gruplar, birbirinden hareketli sahne performanslar› ile albümü olmayan profesyonelleri tan›tmaya devam edece¤iz.
Dennis Moody
Geçti¤imiz ay Galatasaray ‹TM'ye
konuk olan dünyaca ünlü ses mühendisi Dennis Moody, sorular›m›z›
yan›tlad›.
36
Rashit
40
Fender Jazz Bass
Adam olmak istemeyen
grup Rashit, yeni mini
albümlerinin kayd›n›
anlat›yor
50. y›l› kutlanan efsane bas gitar
Fender Jazz Bass, merek alt›nda...
bunlar da var...
56 IK Multimedia Stealth Pedal
Gitaristlere için son derece kullan›fll› olan, hem ses kart› hem de
wah pedal format›nda
kullan›labilen Stealth Pedal mercek alt›nda…
fiubat’›n son günlerinde ald›¤›m›z bir haber ise Jimi Hendrix fan› olan dergi ekibimizi çok heyecanland›rd›. 8 Mart tarihinde raflardaki yerini alacak
olan yeni albümün ismi, Valleys Of Neptune olacak. Dünyan›n bir numaral› gitar kahraman›n›n
daha önce yay›nlanmam›fl kay›tlar›n›n bir flekilde
ele geçmesiyle hayata geçen ve ses mühendisiprodüktör Eddie Kramer, John McDermott ve Janie Hendrix iflbirli¤i ile kurtar›l›p albüm haline getirilen kay›tlarda toplam 60 dakikal›k bir müzik
içeri¤i bulunuyor. Son y›llar›n en çok merak edilen
albümlerinden biri olaca¤› düflünülen Valleys of
Neptune, bir nevi Hendrix’in ruhunun hala kay›t
sistemlerinde doland›¤›n›n da kan›t› niteli¤inde.
Sound olarak bu albümün ön sipariflini verdik ve
kay›tlar›n derin incelemesini Nisan say›m›za yetifltirebilmeyi ümit ediyoruz.
Mart ay›n›n son haftas›nda gerçekleflecek olan
MusikMesse Fuar›’n›n Türkiye’den gazeteci olarak
kat›l›m yapabilen tek ekibinin de Sound oldu¤unu
sizlere gururla bildirmek isterim. Müzik teknolojileri, prodüksiyon ve enstrümanlar üzerine ülkemizde farkl› bir yerde duran dergimize teklifin Alman organizasyon firmas›ndan gelmifl olmas› da
iflimizle duydu¤umuz gururu bir kat daha art›ran
bir etken.
Her zaman söyledi¤imiz gibi; profesyonel ya da
amatör olsun, ba¤›ms›z müzik yapan, kaliteli prodüksiyon ve iyi müzi¤e sahip sanatç› ile gruplara
deste¤imiz her zaman sonsuz. Bize [email protected] adresine Sound konu bafll›¤›yla ulaflabilirseniz dergimiz sayfalar›nda sizler de yerinizi
alabilirsiniz.
Bir sonraki say›m›zda farkl› ve yepyeni içeri¤imizle
tekrar karfl›n›zda oluncaya dek. Müziksiz kalmay›n…
Cem Sar›o¤lu - Editör
[email protected]
www.technotoday.com.tr
www.myspace.com/sounddergisi
6 Mart 2010 /

Benzer belgeler

6 editörden 28 foto röportaj 36 foto söylefli 32 38

6 editörden 28 foto röportaj 36 foto söylefli 32 38 Macline, FotoTeknik, Digital Arts, Notebook ve Sound olmak üzere süreli periyotta 6 teknoloji yay›n› ç›kartmaktad›r. Etna Yay›nc›l›k, alt› derginin toplam ayl›k ortalama 75 binin üzerinde tiraj›yla...

Detaylı