YOUTUBE`DA YASAK KALKIYOR Erzincan`da ya sak lı

Transkript

YOUTUBE`DA YASAK KALKIYOR Erzincan`da ya sak lı
SiyahMaviKýrmýzýSarý
MAHKEMEYE MÜRACAAT EDÝLECEK
Mesir macunu UNESCO listesine girsin/ 10’DA
YOUTUBE’DA
YASAK
KALKIYOR
Polis otosu devrildi: 1 þehit / 5’TE
Defne, köylüyü sevindirdi / 6’DA
Yabancý okullara arazi vizesi/ 5’TE
Haberi sayfa 4’te
Y
GERÇEKTEN HABER VERiR
ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR
YIL: 41 SAYI: 14.611
31 EKÝM 2010 PAZAR / 75 Kr
www.yeniasya.com.tr
MAÐDURLARDAN
ÖZÜR DÝLEMELÝYÝZ
Hacettepe Üniversitesinin nüfus araþtýrmasý, Türkiye ile ilgili çarpýcý gerçekleri ortaya koydu. Araþtýrmada, genç nüfusun azaldýðý ortaya çýktý.
NÜFUS ARTIÞ HIZIMIZ GÝDEREK AZALIYOR
‘Genç nüfus’umuz
tehdit altýnda
n Hacettepe Üniversitenin yaptýðý araþtýrma, Türkiye’nin nüfusunun bu yüzyýl ortalarýnda yüz milyonun altýnda kalarak duraðanlaþacaðýný ortaya koydu. Araþtýrma, nüfus artýþ hýzý giderek azalan Türkiye’nin, orta vadede genç ve dinamik olma özelliðinin
ortadan kalkacaðýný öngörüyor. Haberi sayfa 4’te
Kurbanlýklarýn fiyatlarý bu yýl geçen yýla göre çok yüksek bulundu.
HAYVAN PAZARLARI KURULMAYA BAÞLANDI
“Ucuz kurban”
þimdilik hayal gibi
n Kurban Bayramýna sayýlý günler kala Anadolu’dan büyükþehirlere hayvan sevkiyatlarý hýzlandý. Belediyeler tarafýndan oluþturulan alanlarda
satýþlara baþlayan üreticiler müþteri azlýðýndan,
vatandaþlar ise pahalýlýktan þikâyetçi.
Batý ýsýnýyor,
doðu soðuyacak
Saatinizi geri
aldýnýz mý?
n Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü,
Türkiye’nin doðusunda
sýcaklýklarýn 8 ile 10 derece düþeceðini, batýda
ise 2 ile 4 derece arasýnda yükselmesinin beklendiðini açýkladý.
Haberi sayfa 6’da
Nasuh
Mahruki:
KANUNSUZ BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI BÝNLERCE MAÐDUR
ÜRETTÝ. DEVLET, EÐÝTÝM VE ÇALIÞMA HAKLARINI
ELLERÝNDEN ALDIÐI KÝÞÝLERLE HELÂLLEÞMELÝ.
YASAKLAR SEBEBÝYLE SÜRGÜN HAYATI YAÞADILAR
n Türkiye'de ilk 500 öðrenci arasýna girmesine raðmen baþörtülü okuyabilmek için Muþ Alparslan Üniversitesini tercih eden Rukiye Iþýk’ý açýlýþ töreninde konuþmasý için cesaretlendiren üniversitenin rektörü Prof. Dr. Nihat
Ýnanç, yasaklar sebebiyle binlerce gencin yurtdýþýna bir anlamda sürgüne
gönderildiðini belirterek, “Þimdi bu gençlerimizden, çocuklarýmýzdan bir
özür dilememiz gerektiðine inanýyorum”dedi.
BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI KEYFÝ, KANUNSUZ VE ÝDEOLOJÝK
Binlerce ortak
noktamýz var
n Daðcýlýk sporlarýnýn ve AKUT’un
tanýnan simasý Nasuh Mahruki, 72.5
milleti yüzlerce yýl huzur ve barýþ içinde yaþatan geleneðimizin varlýðýna
ve binlerce ‘bir’imizin olduðuna dikkat çekerek, “Farklý olan düþüncelerimizi, inançlarýmýzý, kýyafetlerimizi,
yaþam tarzlarýmýzý önplana çýkar mak, ortak olduðumuz onca þeyi göz
ardý etmek, yüzlerce yýl ortak yaþamýn en güzel örneklerini vermiþ bu
millete zulümdür, haksýzlýktýr” dedi.
H. Hüseyin Kemal’in röportajý 13’te
n Prof. Dr. Ýnanç, YÖK'ün "baþörtülü öðrenci dersten atýlmayacak" diye
bir yazý yazmak zorunda kalmasýný da eleþtirdi. Prof. Dr. Ýnanç, "Bazý
rektörlerin yasaktan yana tavýr almasýný anlayamýyorum. Biz böyle
bir yazýya, genelgeye ihtiyaç duymuyoruz. Kanun gayet net ve açýk... Bugüne kadar uygulanan yasak keyfî, kanunsuz ve ideolojiktir. Yasaðý sürdüren rektörlere sormak lâzým hangi kanunda
bunu gerektirecek bir madde var?" diye konuþtu. Sayfa 4’te
Prof. Dr.
Nihat Ýnanç
Baþörtüsünde
çözümün
adresi Meclis
n Demokratik Sendikalar Konfederasyonu Genel Baþkaný Lütfi Þenocak, baþörtüsü sorununun çözümü için artýk lâfý dolandýrmaya, çalýþtaylar
yapmaya gerek olmadýðýný söyledi.
Çözümün adresinin TBMM olduðunu kaydeden Þenocak, “‘Baþörtüsü
sorununu ben çözerim’ diye açýklama
yapan siyasî partilerin kendi içinde
bu meseleyi çözemediðini görmekteyiz. Soruna bir tutam perçem gibi çözümler getirilmesini gayri ciddilik olarak görüyoruz” dedi. Sayfa 4’te
BELEDÝYE BAÞKANI VE AKP ÝL BAÞKANI, EÞLERÝ BAÞÖRTÜLÜ DÝYE ALINMADI
Erzincan’da yasaklý resepsiyon
n Erzincan’da düzenlenen ve Vali Abdulkadir Demir’in ev sahipliðini yaptýðý Cumhuriyet Resepsiyonunda, baþörtüsü krizi yaþandý. Erzincan Belediye Baþkaný Yüksel Çakýr ve AKP Ýl Baþkaný Salih
Eðinlioðlu eþlerinin baþörtülü olmasý sebebiyle Cumhuriyet resepsiyonuna alýnmadý. Öte yandan,
Adana’da da baþörtülü hanýmlarý bahane ederek 6. Kolordu ve Gar nizon Komutaný Korgeneral
Mehmet Eröz ile subay ve astsubaylarýn resepsiyonu terk ettiði ileri sürüldü. Haberi sayfa 4’te
ISSN 13017748
ÇANKAYA’DAKÝ RESEPSÝYONDAN ÝZLENÝMLER
Mehmet Kara’nýn
yazýsý sayfa 5’te
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
2
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
LÂHÝKA
Bizi birbirimize
baðlayan ‘bir’ler
. di­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i
Be­
‘‘
Meselâ, her ikinizin Hâlýkýnýz bir,
Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir,
Râzýkýnýz bir—bir, bir, bine kadar
bir, bir. Hem Peygamberiniz bir,
dininiz bir, kýbleniz bir—bir, bir,
yüze kadar bir, bir. Sonra köyünüz
bir, devletiniz bir, memleketiniz
bir—ona kadar bir, bir.
M
ü’min­ler­de­ni­fak­ve­þi­kak,­kin­ve­a­dâ­ve­te­se­be­bi­yet­ve­ren­ta­raf­gir­lik­ve­i­nat
ve­ha­set,­ha­ki­kat­çe­ve­hik­met­çe­ve­in­sa­ni­yet-i­küb­râ­o­lan­Ýs­lâ­mi­yet­çe­ve­ha­yat-ý­þah­si­ye­ce­ve­ha­yat-ý­iç­ti­mâ­i­ye­ce
ve­ha­yat-ý­mâ­ne­vi­ye­ce­çir­kin­ve­mer­dut­tur,­mu­zýr
ve­zu­lüm­dür­ve­ha­yat-ý­be­þe­ri­ye­i­çin­ze­hir­dir.­(...)
Ý­kin­ci­Ve­cih
Hem­hik­met­na­za­rýn­da­da­hi­zu­lüm­dür.­Zi­ra
ma­lûm­dur­ki,­a­dâ­vet­ve­mu­hab­bet,­nur­ve­zul­met
gi­bi­zýt­týr­lar.­Ý­ki­si,­mâ­nâ-yý­ha­ki­kî­sin­de­o­la­rak­be­ra­ber­cem­o­la­maz­lar.
E­ðer­mu­hab­bet,­ken­di­es­ba­bý­nýn­rüç­ha­ni­ye­ti­ne
gö­re­bir­kalb­de­ha­ki­kî­bu­lun­sa,­o­va­kit­a­dâ­vet­me­ca­zî­o­lur,­a­cý­mak­su­re­ti­ne­in­ký­lâp­e­der.­E­vet,
mü’min,­kar­de­þi­ni­se­ver­ve­sev­me­li.­Fa­kat­fe­na­lý­ðý
i­çin­yal­nýz­a­cýr.­Ta­hak­küm­le­de­ðil,­bel­ki­lü­tuf­la­ýs­lâ­hý­na­ça­lý­þýr.­O­nun­i­çin,­nass-ý­ha­dis­le,­“Üç­gün­den­faz­la­mü’min­mü’mi­ne­kü­süp­kat’-ý­mü­kâ­le­me­et­me­ye­cek.”­(Bu­hâ­rî,­E­deb:­57,­62)
E­ðer­es­bab-ý­a­dâ­vet­ga­le­be­ça­lýp,­a­dâ­vet,­ha­ki­ka­tiy­le­bir­kalb­de­bu­lun­sa,­o­va­kit­mu­hab­bet­me­ca­zî­o­lur,­ta­san­nu­ve­te­mel­lük­su­re­ti­ne­gi­rer.
Ey­in­saf­sýz­a­dam!­ Þim­di­bak­ki,­mü’min­kar­de­þi­ne­kin­ve­a­dâ­vet­ne­ka­dar­zu­lüm­dür.­Çün­kü,
na­sýl­ki­sen­â­di,­kü­çük­taþ­la­rý­Kâ­be’den­da­ha­e­hem­mi­yet­li­ve­Ce­bel-i­U­hud’dan­da­ha­bü­yük­de­sen,­çir­kin­bir­a­kýl­sýz­lýk­e­der­sin.­Ay­nen­öy­le­de,
Kâ­be­hür­me­tin­de­o­lan­i­man­ve­Ce­bel-i­U­hud­a­za­me­tin­de­o­lan­Ýs­lâ­mi­yet­gi­bi­çok­ev­sâf-ý­Ýs­lâ­mi­ye
mu­hab­be­ti­ve­it­ti­fa­ký­is­te­di­ði­hâl­de,­mü’mi­ne­kar­þý­a­dâ­ve­te­se­be­bi­yet­ve­ren­ve­â­di­taþ­lar­hük­mün­de­o­lan­ba­zý­ku­su­râ­tý­i­man­ve­Ýs­lâ­mi­ye­te­ter­cih­et­mek,­o­de­re­ce­in­saf­sýz­lýk­ve­a­kýl­sýz­lýk­ve­pek­bü­yük­bir­zu­lüm­ol­du­ðu­nu,­ak­lýn­var­sa­an­lar­sýn.
E­vet,­tev­hid-i­i­ma­nî,­el­bet­te­tev­hid-i­ku­lû­bu­is­ter.­Ve­vah­det-i­i­ti­kad­da­hi,­vah­det-i­iç­ti­ma­i­ye­yi
ik­ti­za­e­der.
E­vet,­in­kâr­e­de­mez­sin­ki,­sen­bir­a­dam­la­be­ra­ber­bir­ta­bur­da­bu­lun­mak­la,­o­a­da­ma­kar­þý­dos­tâ­ne­bir­ra­bý­ta­an­lar­sýn;­ve­bir­ku­man­da­nýn­em­ri­al­týn­da­be­ra­ber­bu­lun­du­ðu­nuz­dan,­ar­ka­da­þâ­ne­bir
a­lâ­ka­te­lâk­ki­e­der­sin.­Ve­bir­mem­le­ket­te­be­ra­ber
bu­lun­mak­la,­u­huv­vet­kâ­râ­ne­bir­mü­na­se­bet­his­se­der­sin.­Hal­bu­ki,­i­ma­nýn­ver­di­ði­nur­ve­þu­ur­la­ve
sa­na­gös­ter­di­ði­ve­bil­dir­di­ði­es­mâ-i­Ý­lâ­hi­ye­a­de­din­ce­vah­det­a­lâ­ka­la­rý­ve­it­ti­fak­ra­bý­ta­la­rý­ve­u­huv­vet­mü­na­se­bet­le­ri­var.
Me­se­lâ,­her­i­ki­ni­zin­Hâ­lý­ký­nýz­bir,­Mâ­li­ki­niz­bir,
Mâ­bu­du­nuz­bir,­Râ­zý­ký­nýz­bir—bir,­bir,­bi­ne­ka­dar­bir,­bir.
Hem­Pey­gam­be­ri­niz­bir,­di­ni­niz­bir,­kýb­le­niz
bir—bir,­bir,­yü­ze­ka­dar­bir,­bir.
Son­ra­kö­yü­nüz­bir,­dev­le­ti­niz­bir,­mem­le­ke­ti­niz­bir—o­na­ka­dar­bir,­bir.
Bu­ka­dar­bir­bir­ler­vah­det­ve­tev­hi­di,­vi­fak­ve­it­ti­fa­ký,­mu­hab­bet­ve­u­huv­ve­ti­ik­ti­za­et­ti­ði­ve­kâ­i­na­tý
ve­kü­re­le­ri­bir­bi­ri­ne­bað­la­ya­cak­mâ­ne­vî­zin­cir­ler
bu­lun­duk­la­rý­hâl­de,­þi­kak­ve­ni­fâ­ka,­kin­ve­a­dâ­ve­te
se­be­bi­yet­ve­ren­ö­rüm­cek­a­ðý­gi­bi­e­hem­mi­yet­siz­ve
se­bat­sýz­þey­le­ri­ter­cih­e­dip­mü’mi­ne­kar­þý­ha­ki­kî­a­dâ­vet­et­mek­ve­kin­bað­la­mak,­ne­ka­dar­o­ra­bý­ta-i
vah­de­te­bir­hür­met­siz­lik­ve­o­es­bab-ý­mu­hab­be­te
kar­þý­bir­is­tih­faf­ve­o­mü­na­se­bât-ý­u­huv­ve­te­kar­þý
ne­de­re­ce­bir­zu­lüm­ve­i’ti­saf­ol­du­ðu­nu,­kal­bin­öl­me­miþ­se,­ak­lýn­sön­me­miþ­se­an­lar­sýn.
Mektûbat, 22. Mektub, s. 443
LÜGATÇE
ni fak:­1-­Gö­r ü­n üþ­t e
Müs­lü­man­gi­bi­dav­ra­nýp
as­l ýn­d a­kâ­f ir­ol­m a,­i­k i
yüz­lü­lük,­mü­na­fýk­lýk.­2A­ra­bo­zuk­lu­ðu.
þikak: U­yuþ­maz­lýk,­an­laþ­maz­lýk,­bo­zuþ­ma.
adâvet: Düþ­man­lýk.
haset: Kýs­kanç­lýk,­çe­ke­me­mez­lik.
insaniyet-i kübrâ: En
bü­yük­in­san­lýk.
hayat-ý içtimâiyece:
Top­lum­sal­ha­yat­a­çý­sýn­dan.
merdut: Red­de­dil­miþ.
esbab-ý adâvet: Düþ­man­lýk­se­bep­le­ri.
kat’-ý mükâleme: Ko­nuþ­ma­yý­kes­me.
ta san nu: Yap­m a­c ýk
ha­re­ket.
temellük: Dal­ka­vuk­luk.
tevhid-i imanî: Ý­man
bir­li­ði.
tevhid-i kulûbu: Kalp­le­rin­bir­li­ði.
vifak: Dost­ça,­sa­mi­ma­ne­bir­leþ­me.
þikak: Ay­rý­lýk.
istihfaf: Ha­fi­fe­al­ma.
i’tisaf: Hak­sýz­lýk­yap­ma.
‘‘
[email protected]
Yaný­baþýnda­komþusu­aç­iken­doya­doya­yiyen­kiþi,­gerçek­mü'min­deðildir.
Câmiü's-Saðîr, No: 3303 / Hadis-i Þerif Meâli
Yürüdüðüm yolun
bir bedeli var
‘‘
Yaratan öylesine güzel yaratmýþtýr ki hayatý, siz o güzelliði aðýr
adýmlarla yürürken de görebilirsiniz. Omuzunuza dökülen, elinize
düþen bir yaprakta da hissedebilirsiniz. Hatta taþlarýn üzerinde
ayaðýnýzýn yürürken çýkardýðý mûsýkîde bile...
SELÝM GÜNDÜZALP
[email protected]
Y
ü­rü­dü­ðüm­yo­lun­bir­be­de­li­var,
bir­ku­ra­lý­var.­
A­ra­ba­la­rýn­vý­zýr­vý­zýr­geç­ti­ði
bir­yol­dan­yü­rü­ye­mem;­ya­ya
kal­dý­rý­mý­ný­iz­le­mek­zo­run­da­yým.­
Kul­lan­dý­ðým­a­ra­ba­nýn,­yü­rü­dü­ðüm­yo­lun­bir
ku­ra­lý­o­lur­da­ya­þa­dý­ðým­ha­ya­týn­bir­ku­ra­lý­ol­maz­mý?­
He­men­he­men­bütün­Av­ru­pa’nýn­18.­ve­19.
yüz­yýl­e­de­bi­ya­tý­ro­man­la­rý­na­dam­ga­sý­ný­vu­ran
bir­ger­çek­lik­var:­Ha­re­ket,­hýz­ve­sü­rat.­Gü­ya
ha­ya­tý­çok­hýz­lý­ve­çýl­gýn­ca­ya­þa­ma­lýy­mý­þýz.­Ýn­ce­den­in­ce­ye­bir­tel­kin­söz­ko­nu­su­bü­tün­o
dev­rin­sa­n'a­týn­da.­Ne­ka­dar­hýz,­o­ka­dar­haz.
Tem­sil­ci­si­çok­es­ki­ol­mak­la­be­ra­ber,­ye­ni­den
hort­la­yan­bir­he­do­nizm.­Din­len­mek­yok,­bir
ko­þuþ­tur­ma­ca…­Þe­hir­ler­a­ra­sý,­mem­le­ket­ler­a­ra­sý,­en­ni­ha­yet­ký­t'a­lar­a­ra­sý­se­ya­hat­ler...­Ým­kân­lar,­va­sý­ta­lar­o­na­gö­re­ge­li­þi­yor.­“Ha­ya­tý­de­li­ce
ya­þa­ma­lý­yýz.”­slo­ga­ný­hâ­kim­o­gün­den­bu­gü­ne.
Hat­ta­da­ha­da­ha­de­li­ce…
A­ma­ bu­ a­ra­da,­ ka­çan­ fýr­sat­lar­dan­ kim­se
söz­ et­mi­yor.­ Sü­r'at­le­ geç­ti­ði­ yol­lar­da­ki­ gü­zel­lik­le­ri­ gö­re­me­yen­ bir­ in­sa­nýn,­ var­dý­ðý
yer­de­gö­re­ce­ði­ne­o­la­bi­lir­ki?­
Ha­yat,­ya­þa­nýp­tü­ke­ti­le­cek­bir­þey­de­ðil­dir.
Her­ne­ka­dar­i­çin­de­i­niþ­le­ri­çý­kýþ­la­rý­ol­sa­da,­ha­yat­çok­ça­buk­týr­ma­ný­lýp,­hýz­lý­ca­çý­ký­lýp,­te­pe­si­ne
bir­bay­ra­ðýn­di­ki­le­ce­ði­zir­ve­de­de­ðil­dir.­
Ya­ra­tan­ öy­le­si­ne­ gü­zel­ ya­rat­mýþ­týr­ ki­ ha­ya­tý,­ siz­ o­ gü­zel­li­ði­ a­ðýr­ a­dým­lar­la­ yü­rür­ken
de­ gö­re­bi­lir­si­niz.­ Omu­zu­nu­za­ dö­kü­len,­ e­li­ni­ze­dü­þen­bir­yap­rak­ta­da­his­se­de­bi­lir­si­niz.
Hat­ta­taþ­la­rýn­ü­ze­rin­de­a­ya­ðý­ný­zýn­yü­rür­ken
çý­kar­dý­ðý­mû­sý­kî­de­bi­le...­
Bi­zi­hiç­ken­di­mi­ze­bý­rak­mý­yor­lar.­Bir­he­def
ko­yu­yor­lar­ö­nü­mü­ze,­“O­ra­ya­yak­laþ,­o­ra­ya­var.”
di­ye.­San­ki­ha­yat,­gö­ðüs­le­me­miz­ge­re­ken­bir
ya­rýþ­i­piy­miþ­gi­bi,­baþ­dön­dü­rü­cü­bir­sü­r'at­le­ge­çi­yo­ruz­bütün­gü­zel­lik­le­ri.­
Bah­çe­ler,­a­ðaç­lar­kýr­gýn.­Bö­cek­ler,­si­nek­ler,
çi­çek­ler­ dar­gýn.­ “Ne­ çi­çek­ aç­tý­ðý­mý­zý­ gö­rü­yor­su­nuz,­ ne­ yap­rak­lar­dan­ so­yun­du­ðu­muz
gün­kü­gü­zel­li­ði.­Siz­gö­re­si­niz­di­ye­böy­le­gü­ze­liz,­ bu­ ka­dar­ ha­ri­ka­yýz,­ böy­le­si­ne­ þa­ha­ne­yiz.­Biz­ler­Ya­ra­ta­nýn­e­ser­le­ri­yiz.”­
Bu­lut­lar­bi­le;­“Geç­me­miz­ge­rek­ti­ði­i­çin­geç­mi­yo­ruz,­geç­me­mi­zi­gö­re­si­niz­di­ye­ge­çi­yo­ruz.
A­ma­siz­öy­le­si­ne­hýz­lý­ge­çi­yor­su­nuz­ki­ha­yat­tan,­ne­bi­zi,­ne­ken­di­ni­zi­gö­rü­yor­su­nuz.”­di­yor.­
Son­ra­bir­kö­þe­ba­þýn­da­o­tu­rup­kal­bi­ni­zi­tu­tu­yor­su­nuz­ve­se­mâ­ya­doð­ru­ba­kýp­að­lý­yor­su­nuz.
“Ben­yýl­la­rý­ne­re­de­kay­bet­tim?­Öm­rü­mü­han­gi
çeþ­me­ba­þýn­da­se­bil­et­tim?”­di­ye.­Ha­ni­es­ki­eþ­ya­la­rý­çý­ka­rýp­da­ba­þý­mýz­dan­def­e­de­riz­ya,­hur­da­cý­ya­ve­ri­riz,­pa­ra­bi­le­is­te­me­yiz­üs­tü­ne…­Bu
ka­dar­ha­ri­ka­bir­ha­ya­tý,­Ya­ra­tý­cý­sý­nýn­is­te­di­ði­gi­bi­kul­lan­ma­ya­nýn­so­nu­iþ­te­böy­le­dir.
Ya­ra­ta­ný­na­ar­ma­ðan­e­dil­me­yen­bir­ha­yat,­sa­na­da­yâr­ol­maz.­Al­dýr­ma­boþ­söz­le­re,­“Key­fin­ce
ha­ya­tý­ný­ya­þa,­de­li­ce­ya­þa!”­di­yen­le­re.­
Ha­yat,­de­li­ce­de­ðil,­dik­kat­li­ce­ya­þa­mak­i­çin­dir.­
Yol­da­ki­ku­ral­la­ra,­ý­þýk­la­ra,­i­þa­ret­le­re­dik­kat­et­me­yen­le­rin,­so­nun­da­va­ra­ca­ðý­yer­bel­li.­Piþ­man­lýk­lar­de­ni­zi­nin­or­ta­sýn­da­kü­çü­cük­bir­a­da
ve­hiç­bir­þe­ye­u­la­þa­ma­yan­yal­nýz­ba­þý­na­bir­in­san.­Ýþ­te,­mo­dern­ha­ya­týn­ge­ti­rip­sun­du­ðu­bu.­
Bu­lü­zum­suz­hý­zý,­sü­r'a­ti­dur­dur­mak­ge­rek.
Va­ra­ca­ðý­yer­ken­di­si­de­ðil­se­in­sa­nýn,­ne­re­si­dir?­
Bi­ze­zir­ve­di­ye­tak­dim­e­dip­yut­tur­duk­la­rý,
sa­kýn­o­la­ki­u­çu­rum­la­ra­a­çý­lan­ka­pý­lar­ol­ma­sýn?!­Ni­ce­ak­lý­na­gü­ve­nen­ler,­ha­ya­tý­na­‘be­nim­dir’­di­yen­ler­git­ti­ler­bu­yol­da.­Ki­mi­þöh­ret­pe­þin­de,­ki­mi­zevk,­se­fa­pe­þin­de,­ki­mi­de­a­dý­ný
an­ma­ya­deð­me­yen­ni­ce­hiç­ler­pe­þin­de…­
Gü­zel­lik­le­ri­ya­þar­ken­ve­a­ðýr­a­ðýr­sey­re­der­ken
gör­me­li­in­san.­
Þa­ir­ ruh­lu­ in­san­lar­ ne­den­se­ i­ba­det­ha­ne­ler­den,­ca­mi­ler­den,­mes­cit­ler­den­son­de­re­ce
bü­yük­bir­haz­a­lýr­lar.­
Za­ma­nýn­o­ra­da­i­ki­ay­rý­bo­yu­tu­var­dýr:­Bir,
hem­çok­hýz­lý­ge­çer;­i­ki,­hem­de­çok­ya­vaþ.­As­lýn­da­zýt­gi­bi­gö­rü­nen­þey­de­bir­ters­lik­yok­tur.
Ken­di­at­mos­fe­ri­nin­ha­ri­cin­de­bir­þey­dü­þün­me­ye­i­zin­ver­mez­o­ra­la­rý.­Ve­in­sa­ný­ken­di­ne­ben­ze­tir,­ru­ha­nî­bir­kim­li­ðe­bü­rün­dü­rür.
Her­yer­de­bu­tip­ya­pý­la­rý­bü­yük­bir­im­kân
ve­cen­ne­te­a­çý­lan­ka­pý­lar­o­la­rak­gör­mü­þüm­dür­hep.­Ha­ya­tý­an­lam­sýz­bir­ko­þu­ol­mak­tan
çý­ka­rýp,­ an­lam­lý­ bir­ yü­rü­yü­þe­ so­kar­ o­ra­la­rý.
Tem­po­yu­ dü­þü­rür,­ rit­mi­ a­yar­lar­ ve­ a­henk­li
ses­ler­ çýk­ma­ya­ baþ­lar­ ha­ya­tý­mýz­dan.­ Ý­çi­mi­zi
baþ­tan­a­ya­ða­bir­hu­zur­kap­lar.­
Ha­ya­týn­ sýr­rý,­ i­ba­det­ler­de­ ve­ i­ba­det­ha­ne­ler­de­ giz­li.­ O­ra­da­ ay­ný­ duy­gu­yu­ pay­laþ­tý­ðý­mýz­in­san­lar­da­giz­li.­Yüz­yýl­la­rýn­ha­tý­ra­sý,­se­va­bý,­ha­va­sý­o­ra­da­giz­li.­
Ý­zin­ ver­me­yin­ ha­ya­tý­ný­zýn­ baþ­ka­ el­ler­ ta­ra­fýn­dan­kur­gu­lan­ma­sý­na.­Slo­gan­la­ra­al­dan­ma­yýn.­ Ha­ya­tý­ de­li­ce­ de­ðil,­ dik­kat­li­ce­ ya­þa­yýn.­Boþ­söz­le­re­al­dan­ma­yýn.­
Þa­yet­ sý­kýlý­yor­sa­ i­çi­niz,­ da­ra­lý­yor­sa­nýz,­ yo­lu­nu­zu­bir­va­kit­li­ði­ne­ol­sun­bir­ca­mi­bah­çe­si­ne,­ bir­ mes­ci­din­ kö­þe­si­ne­ dü­þü­rün­ lüt­fen.
Ha­ya­týn­ yol­ ay­rý­mý­dýr­ o­ra­la­rý.­ Ha­yat­ o­ra­dan
baþ­lar.­Ye­ni­den­bir­a­yar­bu­lur,­ye­ni­den­ha­yat
bu­lur­ha­ya­tý­mýz­o­ra­da.­Giz­li­bir­el,­ya­ra­lý­bir
ya­ný­mý­zý­ok­þar,­sa­rar.­Ký­yam­da­þi­fa­bu­lur­su­nuz,­ a­ya­küs­tü­ te­da­vi­ o­lur­su­nuz.­ Sec­de­le­re
düþ­me­yen­ a­lýn­la­rýn,­ bü­kül­me­yen­ diz­le­rin,
baþ­ka­yer­ler­de­de­ðil,­o­ra­da­dýr­þi­fa­sý.­
Ne­re­ye­gi­di­yor­sun­ey­in­san,­ne­re­ye?­Geç­ti­ðin­yol­lar­da­ki­gü­zel­lik­le­ri­gör­me­den­ne­re­ye?
Þey­tan­ni­ye­pe­þin­de,­ni­ye­a­yart­mak­is­ter­se­ni?
Ta­þý­dý­ðýn­yü­kün­in­ci­ler­den,­el­mas­lar­dan,­en
de­ðer­li­ha­zi­ne­ler­den­da­ha­de­ðer­li­o­lan­þey­le­rin­sa­hi­bi­ol­du­ðu­nun­far­kýn­da­mý­sýn?­
Sa­n a­ haz­ ve­r en,­ sa­n a­ gaz­ ve­r en­ ses­l e­r i
din­le­me!­ On­la­rýn­ dâ­vet­ et­ti­ði­ yo­lun­ so­nu,
çýk­maz­ so­kak.­ He­men­ dön;­ ar­dýn­da­ki­ ka­la­ba­lýk­la­rý­da­dön­dür­me­ye­ça­lýþ.­
Dur­dur.­ Dur­du­ra­mý­yor­san­ da­ bir­ i­þa­ret
fi­þe­ði­at,­bir­gö­ren­o­la­cak­týr.­
Ha­yat,­de­li­ce­de­ðil,­dik­kat­li­ce­ya­þa­mak­i­çin­dir.­
Her­yer­de­ol­mak,­hiç­bir­yer­de­ol­ma­mak­týr.
Ön­ce­bu­lun­du­ðu­ye­rin,­geç­ti­ði­yo­lun­hak­ký­ný
ver­me­li­dir­in­san.­
Dol­du­ru­þa­gel­me­yin,­slo­gan­la­ra­al­dan­ma­yýn.­“Ta­di­lat­var,­ka­pa­tý­yo­ruz.”­Yýl­lar­dýr­hep
ay­ný­söz­ler…­Tak­tik,­ay­ný­tak­tik;­þey­tan,­ay­ný
þey­tan.­A­ma­yu­tan,­yi­ne­hep­ay­ný­in­san.
Þü­kür­ki,­bir­u­ya­ran­var;­ha­ya­tý­mý­za­dik­kat
et­me­mi­zi­ö­ðüt­le­yen­bir­Ya­ra­tan­var.­
A­ce­le­e­de­lim.­Ha­ya­týn­her­a­ný­bir­ka­rar­za­ma­ný.­Rüz­gâr­dan­ka­nat­la­rý­o­lan­gün­ler,­ay­lar,
ah,­ne­de­ça­buk­ge­çi­yor­lar…­
Bir­ý­þýk­o­yu­nu,­bir­rü­ya­gi­bi­dir­ha­yat.
Bu­dün­ya­bi­zi­ne­re­ye­gö­tü­rü­yor?­Bu­yol­lar­bi­zi­ne­re­ye­sü­rük­lü­yor?­
Bir­a­rý­nýn­bi­le­çi­çek­a­ra­yý­þý­bo­þu­na­de­ðil­se,­ bir­ is­te­ði­ ol­ma­lý,­ mut­la­ka­ bir­ a­ma­cý­ ol­ma­lý­yo­lu­mu­zun,­yü­rü­yü­þü­mü­zün.­
Ha­ya­tý­ sü­re­sin­ce­ her­ þe­yi­ se­çen­ in­san,
ken­di­si­de­so­nun­da­el­bet­bir­gün­se­çi­le­cek.
Ýn­san,­se­çi­þiy­le­se­çi­lir.­
“Ýn­san,­ a­hi­ret­te­ki­ e­vi­ni,­ öl­me­den­ ön­ce
dün­ya­da­ya­par”­di­yor­Hz.­A­li­(kv).­
Ha­ya­týn­her­a­ný,­bir­ka­rar­za­ma­ný.­
A­ný­ ya­ka­la­ma­lý­yýz.­ Ya­rýn­ hiç­bir­ za­man
gel­me­ye­bi­lir.­
“Gün­le­ri­ni­‘Ya­rýn­ya­pa­rým’­di­ye­boþ­ge­çi­ren,­al­da­nýr.”­di­yor­Se­riy­yüs­Sa­ka­tî.­
Za­ma­nýn­ne­i­þe­ya­ra­dý­ðý­ný,­in­san­za­ma­ný
kal­ma­dý­ðý­za­man­an­lar.­E­vet,­en­ö­nem­li­va­kit,­ i­çin­de­ bu­lun­du­ðu­muz­ va­kit­tir.­ Sa­de­ce
o­an­bir­þey­ya­pa­bi­li­riz­iþ­te…­
So­ru­sor,­ce­vap­a­ra.­Gü­neþ­ne­i­çin,­ki­min
i­çin­do­ðu­yor­her­gün?­Kim­se­far­kýn­da­de­ðil
ah,­ bu­ müt­hiþ­ a­ký­þýn.­ Gör­mek­ i­çin­ dur­mak
ge­rek.­Hýz­lý­ge­çiþ­ler,­mah­rum­e­di­yor­gü­zel­lik­ler­den.­Ýn­san,­bir­an­ge­lir:­“Dün­göz­le­rim
ne­re­dey­di?­ Ne­den­ gö­re­me­mi­þim?”­ der­ a­ma
ge­çen,­geç­miþ­tir­ar­týk.
“Gök­le­rin­ ve­ ye­rin­ ya­ra­tý­lý­þý­ i­le­ ge­ce­ ve
gün­dü­zün­de­ðiþ­me­sin­de,­a­kýl­sa­hip­le­ri­i­çin
de­lil­ler­var­dýr.”­(Âl-i­Ým­ran,­190)­
Her­þey­a­ma­her­þey,­bir­mek­tu­bun­say­fa­la­rý­dýr.­ Mek­tup,­ o­ku­ya­na,­ an­la­ya­na,­ mu­ha­ta­ba­gön­de­ril­miþ­tir.­Ya­ni­bi­ze.­Her­þey­a­ma­ her­ þey,­ bir­ gös­te­ri­dir.­ A­ra­ ve­rip­ sir­ke,
si­ne­ma­ya­ gi­de­nin,­ be­da­va­dan­ sey­re­de­ce­ði
çok­gü­zel­lik­ler­var,­kal­dý­rýp­ba­þý­ný­ba­ka­bil­se,­bu­lut­la­ra,­a­ðaç­la­ra,­kuþ­la­ra…­
Al­lah’la­baþ­la­yan­her­gün,­se­vinç­do­lu­dur.
Al­lah’tan­u­zak­her­gün,­hü­zün­do­lu­dur.­
Ýb­ra­him­Sû­re­si’nde­ne­gü­zel­buy­ru­lur:­
“Ken­di­sin­den­ is­te­ye­bi­le­ce­ði­niz­ her­ þe­yi
si­ze­ver­miþ­tir.”­(Ýb­ra­him,­34)
E­vet,­ in­san­ çok­ þey­le­ri­ u­nu­tu­yor­ bu­ hýz­lý
ge­çiþ­le.­He­di­ye­yi­gön­de­re­ni­u­nu­tup,­he­di­ye­yi­ge­ti­re­nin­a­ya­ðý­ný­öp­me­ye­kal­ký­yor.­
Son­ba­har­da­ dal­lar­da­ u­za­tý­lan­ ve­ ký­za­ran
þu­ nar­ a­ða­cý­na­ bir­ bak.­ Bak­ ba­ka­lým…­ Dur
da­bir­bak,­ne­söy­lü­yor­sa­na…­
“Ce­nâb-ý­Hak­k’a­is­nad­e­dil­se,­bü­tün­eþ­ya
bir­tek­þey­ gi­bi­ bir­su­hû­let­pey­dâ­e­der;­e­ðer
es­bâ­ba­is­nad­e­dil­se,­her­bir­þey­bü­tün­eþ­ya­ka­dar­su­û­bet­pey­dâ­e­der.­Mâ­dem­öy­le­dir;­kâ­i­nat­ta­þu­gö­rü­nen­fev­ka­lâ­de­u­cuz­luk­ve­þu­göz
ö­nün­de­ki­had­siz­meb­zû­li­yet,­sik­ke-i­Vah­de­t’i
gü­neþ­ gi­bi­ gös­te­rir.­E­ðer,­ga­yet­meb­zû­li­yet­le
e­li­mi­ze­ge­çen­ þu­mey­ve­ler­Vâ­hid-i­E­had’in
ma­lý­ol­maz­sa,­bü­tün­dün­ya­yý­ver­se­i­dik,­bir
tek­na­rý­yi­ye­mez­dik.”­(Söz­ler,­274)
E­vet,­“Ö­nem­li­o­lan,­bu­lun­du­ðu­muz­yer­de­ðil,
ha­re­ket­et­ti­ði­miz­yön­dür.”­di­yor­O.­W.­Hol­mes.
Dam­la­ dam­la­ su,­ ka­pý­ dol­du­rur;­ a­dým­ a­dým­yü­rü­yüþ,­ha­ya­tý­dol­du­rur.­
Mut­lu­lu­ðun­sýr­rý­mý?­Kü­çük­þey­ler­de­giz­li­dir.­O­za­man­an­lar­sý­nýz­ki,­ha­yat­ta­kü­çük
þey­yok­muþ.­
Bir­ öð­ret­me­nin­ çok­ gü­zel­ bir­ i­ti­ra­fý­ var­dýr,­se­ve­rim:­
“Ho­ca­la­rým­dan­çok­þey­öð­ren­dim,­ar­ka­daþ­la­rým­dan­da.­A­ma­en­fazla­öð­ren­ci­le­rim­den­öð­ren­dim” der.­
Ha­ya­týn­ kar­þý­sý­na­ bir­ öð­ren­ci­ gi­bi­ çýk­mak,­bi­ze­çok­ders­ler­al­dý­ra­cak.­
Bir­ Al­lah­ dos­tu,­ “Se­ni­ Al­lah’ým,­ ne­re­de
bu­la­bi­li­rim?”­ di­ye­ so­ru­yor.­ Kal­bi­ne­ bir­ il­ham­dü­þü­yor­bir­den:­“E­ðer­be­ni­a­rý­yor­san,
za­ten­bul­muþ­sun­de­mek­tir.”­di­yor.­
Ha­ya­tý­gü­zel­ya­þa­ma­nýn­þar­tý,­sa­de­lik­tir,
du­ru­luk­tur.­Bu­nun­da­so­nu­cu,­ru­hun­hu­zu­ru­dur.­Ken­di­ha­ya­tý­nýn­ka­ti­li­ol­ma­dan,­ya­þa­dý­ðý­ha­ya­týn­öð­ren­ci­si­ol­mak­i­çin­hýz­lý­a­ký­þa
“Dur!”­de­mek­zo­run­da­dýr­in­san.­
Ne­ka­dar­kýy­met­li­ol­du­ðu­nu­an­la­mak­is­ti­yor­san­ha­ya­týn,­al­dý­ðýn­bir­ne­fe­si­i­çin­de­tut,
ko­lun­da­ki­sa­a­te­bak.­Ba­ka­lým­kaç­da­ki­ka­da­ya­na­bi­li­yor­sun­ne­fes­siz­kal­ma­ya…­
Dü­þün­ki,­be­den­i­çin­bu­böy­ley­se,­ruh­i­çin­ de,­ Al­lah’tan­ u­zak­ ya­þa­mak,­ O’nun­ e­ser­le­ri­ne­bak­ma­dan­ya­þa­mak,­ay­nen­ne­fes­siz­kal­mak­gi­bi­dir­iþ­te…­
E­vet…­Ol­du­ðun­gi­bi­ol,­ol­man­ge­rek­ti­ði­gi­bi
ol;­ge­ri­si­ni­Al­lah’a­bý­rak.­Sen­ne­ka­dar­sa­fî­i­sen,
sa­de­lik­i­çin­dey­sen,­kâ­i­na­tý­da­o­te­miz­ay­nan­da,
ay­ný­sa­de­lik­ve­gü­zel­lik­i­çin­de­gö­re­cek­sin.­Her
do­ðan­gün,­in­san­i­çin­ye­ni­bir­ha­yat­týr.­
Gü­nü­ öl­dür­me­ye­ de­ðil;­ gü­nü­ gül­dür­me­ye,­gün­de­gül­ler­aç­týr­ma­ya­var­mý­sý­nýz?­
Kal­bi­miz­Al­lah’a­ya­kýn­ol­du­mu,­ke­der­den
ve­dert­ten­de­u­zak­o­lu­yor.­Her­ke­sin­a­ra­dý­ðý,
e­li­miz­de,­ö­nü­müz­de…­
Câ­hil­mal­a­rar;­a­kýl­sa­hi­bi­i­se,­ke­mâl­a­rar.­
Ni­ye­ka­çý­ra­lým­ki­bu­gü­zel­li­ði,­bu­fýr­sa­tý?
Ha­yat­ de­li­ce­ de­ðil,­ dik­kat­li­ce­ ya­þa­mak­ i­çin­dir…­
Bir­öy­küy­le­bi­ti­ri­yo­ruz­ya­zý­mý­zý:
Mek­si­ka’da­ In­ka­ ta­pý­nak­la­rý­na­ çýk­mak­ is­te­yen­Av­ru­pa­lý­bir­grup­ar­ke­o­log,­bir­kaç­yer­li
reh­ber­le­ yo­la­ ko­yu­lu­yor.­ Da­ðýn­ te­pe­sin­de­ki
ta­pý­nak­la­ra­gi­den­u­zun­yo­lu,­ký­sa­bir­sü­re­de
ya­rý­lý­yor­lar.­ Ay­ný­ hýz­la­ tem­poy­la­ bi­raz­ da­ha
yol­ al­dýk­tan­ son­ra,­ yer­li­ler­ ken­di­ a­ra­la­rýn­da
ko­nu­þup­ bir­den­ ye­re­ o­tu­ru­yor­ ve­ böy­le­ce
bek­le­me­ye­baþ­lý­yor­lar.­Ta­biî­Av­ru­pa­lý­ar­ke­o­log­lar­bu­na­bir­an­lam­ve­re­mi­yor­lar.
Sa­at­ler­son­ra,­yer­li­ler­ken­di­a­ra­la­rýn­da­ko­nu­þup­tek­rar­yo­la­koyuluyor.­So­nun­da­te­pe­nin­üs­tün­de­ki­gör­kem­li­In­ka­ta­pý­nak­la­rý­na­ge­li­yor­lar.
Ar­ke­o­log­lar­dan­ bi­ri,­ yaþ­lý­ reh­be­re­ so­ru­yor,­“Hiç­an­la­ya­ma­dým,­ni­ye­yo­lun­or­ta­sý­na
o­tu­rup­ sa­at­ler­ce­ yok­ ye­re­ bek­le­dik?”­ Yaþ­lý
reh­be­rin­ce­va­bý­o­ka­dar­gü­zel­ki;
“Çok­ký­sa­sü­re­de­çok­hýz­lý­yol­al­dýk,­ruh­la­rý­mýz­ biz­den­ çok­ u­zak­ta­ kal­dý.­ O­tu­rup
ruh­la­rý­mý­zýn­bi­ze­ye­tiþ­me­si­ni­bek­le­dik...”
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
3
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
HA­BER
Genel Yayýn Müdürü
Yayýn Koordinatörü
Haber Müdürü
Faruk ÇAKIR
Ankara Temsilcisi
Mehmet KARA
Reklam
Koordinatörü
Mesut ÇOBAN
Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK
Kâzým GÜLEÇYÜZ
Abdullah ERAÇIKBAÞ
Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT
Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk
Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi
Mehmet KUTLULAR
Genel Müdür
Recep TAÞCI
Yazý Ýþleri Müdürü
(Sorumlu)
Mustafa DÖKÜLER
Ýstihbarat Þefi
Mustafa GÖKMEN
Spor Editörü
Erol DOYRAN
Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.
Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212)
655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92
09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515
24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel:
(0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No:
29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03
36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel:
004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni
Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya
Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.
Yayýn Türü: Yaygýn süreli
ISSN 13017748
NAMAZ
VAKÝTLERÝ
Hicrî:
23 Zilkade
1431
Rumî:
18 T. evvel
1426
Ýller
Adana
Ankara
Antalya
Balýkesir
Bursa
Diyarbakýr
Elazýð
Erzurum
Eskiþehir
Gaziantep
Isparta
Ýmsak
4.32
4.43
4.50
5.03
4.58
4.13
4.17
4.09
4.52
4.24
4.51
Güneþ
5.54
6.09
6.13
6.28
6.24
5.36
5.41
5.35
6.18
5.46
6.15
Öðle
11.29
11.39
11.48
11.59
11.54
11.10
11.14
11.06
11.49
11.21
11.48
Ýkindi
14.24
14.29
14.43
14.49
14.43
14.03
14.06
13.55
14.38
14.16
14.42
Nüfusumuz tehdit altýnda
HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ’NÝN YAPTIÐI, ‘’TÜRKÝYE NÜFUS VE SAÐLIK ARAÞTIRMASI’’ “TÜRKÝYE’NÝN GENÇ VE DÝNAMÝK NÜFUSU’’NUN TEHDÝT ALTINDA OLDUÐUNU ORTAYA KOYDU.
HACETTEPE Üniversite’nin yaptýðý araþtýrma,
Türkiye’nin nüfusunun bu yüzyýl ortalarýnda
yüz milyonun altýnda kalarak duraðanlaþacaðýný ortaya koydu. Araþtýrma, nüfus artýþ hýzý
giderek azalan Türkiye’nin, orta vadede genç
ve dinamik olma özelliðinin ortadan kalkacaðýný öngörüyor. Hacettepe Üniversitesi Nüfus
Etütleri Enstitüsü tarafýndan, 2008 yýlýnda yapýlan Saðlýk Bakanlýðý Ana Çocuk Saðlýðý ve
Aile Planlamasý Genel Müdürlüðü ve Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilâtý Müsteþarlýðý
ve TÜBÝTAK’ýn Kamu Araþtýrmalarý Grubu’nun (KAMAG) katkýlarýyla yürüttüðü
‘’Türkiye’de Nüfusa Ýliþkin Göstergeler’’ baþlýklý araþtýrmanýn sonuç raporu, geçen ay tamamlandý. rapordan derlenen bilgilere göre,
araþtýrma, baþka veri kaynaklarýndan sürekli,
doðru ve ayrýntýlý bir biçimde elde edilemeyen
Türkiye’deki doðurganlýk, aile planlamasý ve
ana ve çocuk saðlýðý konularýnda bilgi saðlamak üzere yürütüldü.
Araþtýrma kapsamýnda 10 bin 525 hanehalký, 7 bin 405 kadýn ile görüþüldü. Araþtýrma, örnekleme planý araþtýrmacýlara klasik kent-kýr ve beþ bölge ayrýmýnýn ötesinde bazý göstergeler için 12 alt-bölgeya ait analiz yapma imkâný sunuyor.
“DOÐURGANLIK AZALIYOR”
Araþtýrma sonuçlarý, kadýnlarýn doðurganlýk
çaðlarýnýn sonunda ortalama olarak 2.2 çocuða sahip olduklarýný gösterdi. En yüksek do-
18. Eðitim Þûrâsý
yarýn toplanýyor
n MÝLLî Eðitim Bakanlýðýnca düzenlenen 18. Millî Eðitim Þûrâsý
yarýn toplanacak. Kýzýlcahamam’da
düzenlenecek þûrâya, eðitim çevrelerinden 800’e yakýn kiþinin katýlmasý bekleniyor. Gündemi ‘’Eðitimde 2023 Vizyonu’’ olan þûrâda,
öðretmen yetiþtirilmesi, istihdamý
ve meslekî geliþimi, eðitim ortamlarý, kurum kültürü ve okul liderliði, ilköðretim ve ortaöðretimin
güçlendirilmesi, ortaöðretime eriþimin saðlanmasý, spor, san'at, beceri ve deðerler eðitimi ile psikolojik danýþma, rehberlik ve yönlendirme konularýnda oluþturulan beþ
ayrý komisyon tarafýndan tartýþýlacak. Komisyonlarca hazýrlanan raporlar genel kurula sunulacak ve
karara baðlanacak. Ankara / aa
Akþam
16.52
16.57
17.11
17.18
17.12
16.31
16.34
16.24
17.07
16.44
17.10
Yatsý
18.08
18.17
18.26
18.37
18.32
17.48
17.52
17.43
18.26
18.00
18.27
Ýller
Ýstanbul
Ýzmir
Kastamonu
Kayseri
Konya
Samsun
Þanlýurfa
Trabzon
Van
Zonguldak
Lefkoþa
Ýmsak
4.59
5.05
4.39
4.32
4.44
4.29
4.18
4.16
4.00
4.48
4.39
Güneþ
6.26
6.29
6.08
6.56
6.07
5.57
5.41
5.43
5.24
6.16
5.59
Öðle
11.55
12.02
11.36
11.29
11.41
11.25
11.16
11.12
10.57
11.44
11.37
Ýkindi
14.42
14.54
14.22
14.20
14.34
14.12
14.10
13.59
13.49
14.30
14.35
Akþam
17.11
17.23
16.51
16.49
17.02
16.41
16.38
16.28
16.18
16.59
17.03
Yatsý
18.32
18.40
18.12
18.06
18.19
18.02
17.54
17.49
17.35
18.20
18.16
TAHLÝL
Ýman-hürriyet,
küfür-istibdat
RAPORDAN ÇARPICI BAÞLIKLAR
Hacettepe Üniversitesi'nin nüfus araþtýrmasý Türkiye ile ilgili çarpý gerçekleri ortaya koydu. FOTOÐRAF: AA
ðurganlýk hýzý sýrasý ile 20-24 ve 25-29 yaþ
gruplarýnda yaþanýyor. En yüksek doðurganlýk
hýzý Doðu Anadolu’da (3.3), en düþük doðurganlýk hýzý ise kadýn baþýna 1.9 doðum ile Batý,
Orta ve Kuzey Anadolu’da görülüyor. Araþtýrma sonuçlarý, doðurganlýk düzeyi sadece Batý
Anadolu deðil, Orta ve Kuzey Anadolu’da da
yenilenme düzeyi olan kadýn baþýna 2.1 çocuðun altýna düþtüðünü gösteriyor. Araþtýrma,
1970’li yýllarda yaklaþýk 5 çocuk sahibi olan
kadýnlarýn, günümüzde 2 çocuk sahibi olmalarýný ortaya koyarken, doðurganlýk düzeyindeki önemli azalma dikkati çekiyor.
Raporda, cumhuriyetin ilanýnda 13 milyon
olan Türkiye nüfusu, 1950’li yýllarýn sonunda
2 katýna ulaþtýðý, 1985’de 50 milyonu aþan ülke nüfusun, 2000 nüfus sayýmý sonuçlarýna
göre 67,8 milyona ulaþtýðý, günümüzde ise,
Türkiye nüfusunun 71.8 milyon olduðunun
tahmin edildiði bilgileri yer aldý. Ankara / aa
Belediyeler insan odaklý çalýþmalý
BEYKOZ Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek, Bahçeþehir Üniversitesi Hükümet ve
Liderlik Okulu (HLO) tarafýndan üniversitenin Beþiktaþ’taki kampüsünde düzenlenen seminer programýna katýlarak tecrübe ve birikimlerini geleceðin liderleriyle
paylaþtý. Sosyal Belediyecilik alanýnda bir konuþma yapan Baþkan Çelikbilek, Beykoz’daki belediyecilik uygulamalarýndan bahsederek,
“Sosyal belediyecilik sadece sosyal güçsüzlere yardým ile sýnýrlý bir
yaklaþým deðildir. Amaç balýk vermek deðil, balýk tutmayý öðretmektir. Bunun için ÝÞKUR iþbirliði ile istihdam bürosu oluþturduk, meslekî kurslar açtýk. Varlýklý ile ihtiyaç sahibi aileler arasýnda köprü kurarak Kardeþ Aile Projesi baþlattýk. Sivil toplum kuruluþlarýyla birlikte ortak projeler, faaliyetler düzenliyor, karþýlýklý ziyaretler yapýyoruz. Her ay halk meclisleri yaparak, vatandaþlarýn
sorunlarýný bire bir dinliyor, çözüm üretiyoruz. Farklý bir uygulama olarak, her gün saat 16.00 ila 18.00 arasý vatandaþlarýmýzla
randevusuz görüþmeler yapýyoruz. Düðün, taziye, nikâh, piknik
ve þölenlerde vatandaþlarýmýzla bir araya geliyoruz. Sonuç olarak
bütün hizmetlerimiz, çalýþmalarýmýz insan odaklýdýr” dedi. Yerel
yönetimler konusunda eðitim almak ve uzmanlaþmak isteyenlerin katýldýðý akademide, Türkiye’nin öne çýkan belediye baþkanlarýnýn yaný sýra, yerel yönetimler, kamu yönetimi, þehirleþme sorunlarý ve liderlik alanlarýndaki uzmanlar ve akademisyenler konuþmacý olarak katýlýyor. Ýstanbul / Necip Eyvazoðlu
Beykoz Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek
Sonuçlar, önceki araþtýrma bulgularý ile birlikte ele alýndýðýnda, Türkiye’de demografik yapýnýn önemli bir deðiþme süreci içinde bulunduðunu ortaya koydu. Bu yapý deðiþikliði ya da
demografik geçiþin Türkiye için sonuçlarýna iliþkin þu deðerlendirmelere yer veriliyor:
“-Türkiye’nin nüfus büyüklüðü, içinde bulunduðumuz yüzyýlýn ortalarýnda yüz milyonun altýnda kalarak duraðanlaþacak.
-Genç nüfusun (15 yaþýn altýndaki nüfus)
toplam nüfus içindeki payý azalmaya devam
edecektir. Bu azalma, Türkiye’nin ‘genç ve
dinamik nüfus’ olma özelliðini orta vadede
ortadan kaldýracaktýr.
-Yetiþkin nüfusun (15-64 yaþýndaki nüfus)
toplam nüfus içindeki payý, yüzyýl ortalarýna
kadar artmaya devam edecek. Bu geliþme
Türkiye’nin giderek artan oranda bir ‘istihdam’ sorunu ile karþýlaþacaðýný gösteriyor.
-Yaþlý nüfusun (65 ve üstü yaþlardaki nüfus)
toplam nüfus içindeki payý da artmaya devam
edecek. Yaþlý nüfus hacminin artmasýnýn temel sebebi doðurganlýk hýzýndaki düþme.
1970’li yýllarda toplam nüfus içinde sadece yüzde 2’lik bir yer tutan ‘yaþlýlar’, günümüzde yüzde 7’lik bir yer tutuyor. Günümüzden 25 yýl
sonra yaþlý nüfus oranýnýn yüzde 9’a, yaþlý nüfus hacminin ise 8 milyona ulaþacaðý tahmin
ediliyor. Bu durum, Türkiye’nin yakýn gelecekte
‘yaþlýlarýn finansmaný’ sorununu daha kuvvetle hissedeceðini gösteriyor.’’
Avrupalý kurumlarla
‘altýn çocuklar’ iþbirliði
n KAHRAMANMARAÞ Bilim Eðitim Sanat
Merkezi tarafýndan hazýrlanan, ‘’Altýn Çocuklar Ýçin Altýn Ebeveynler’’ projesiyle üstün yetenekli çocuklarý aileleri eðitilecek. Kahramanmaraþ’ta, Ekim 2010 yýlý itibariyle baþlayan ve Eylül 2012 yýlýna kadar devam etmesi planlanan projeden Kahramanmaraþ
Bilim Sanat Merkezi’nde eðitim gören çocuklarýn aileleri faydalanacak. Kahramanmaraþ Bilim Sanat Merkezi Müdürü Fahrettin Kerim Üstündað, projenin baþarýsý için Avrupalý kurumlarla da iþbirliði yaptýklarýný belirterek, ‘’Merkezimiz, proje kapsamýnda, Avrupalý kurumlarla da iþbirliði içinde çalýþmalar yapýyor. Kentimize farklý
bir eðitim imkâný sunmak fikriyle yola çýktýk. Avrupalý akademiysen ve öðretmenlerle iþbirliði içerisine girdik. Bu projenin Türkiye’de ilk olma özelliði de bulunmaktadýr’’
diye konuþtu. Kahramanmaraþ / aa
KÂZIM GÜLEÇYÜZ
[email protected]
aid Nursî, “istibdad-ý mutlak”a cumhuriyet namý verildiðini söylediði beyanlarýnda, bu yapýlýrken, “irtidad-ý mutlak”ýn rejim altýna alýndýðý, “sefahet-i mutlak”a medeniyet namý verildiði ve “cebr-i keyfî-i küfrî”ye kanun ismi takýldýðý gibi, son derece çarpýcý ifadeler de kullanýyor (Tarihçe-i Hayat, s. 638).
Üs te lik bun la rý, hak sýz it ham lar la suç la nýp
yargýlandýðý mahkeme salonlarýnda seslendiriyor. Böylece, kendisini yargýlatan zihniyeti ve
arkasýndaki mihraklarý asýl yargýlayan o oluyor.
Ve kýsa, ama çok vurucu ifadelerle dile getirdiði tesbitleri, o zihniyeti deþifre ve teþhir eden
kayýt ve zabýtlar olarak tarihteki yerini alýyor.
Kap karanlýk bir dönemi tanýmlayan en karakteristik özellikleri dört kelimeyle özetliyor:
Ýfade ettikleri mânâlarýn en uç sýnýrýna iþaret
için “mutlak” sýfatýný ekleyerek telâffuz ettiði istibdat, irtidat ve sefahet ile cebr-i keyfî-i küfrî.
Bunlarýn her biri için ayrý ayrý yapýlacak tahliller ve ondan sonra tamamýný kapsayacak þekilde ortaya konulacak deðerlendirmeler, öncelikle baskýcý müstebit rejimlerin çýkýþ noktasýný
materyalist felsefe olarak gözler önüne seriyor.
Bu tercihin, hak dini terk ve ona ihanet anlamýndaki “irtidat” þeklinde tezahürü, acýmasýz
tahripkârlýðýný daha da katmerli hale getiriyor
ve söz konusu istibdadý iyice saldýrganlaþtýrýyor.
Bu saldýrganlýkla günlük hayatta hakim kýlýnmak istenen yaþayýþ tarzý, “sefahet-i mutlak”
terkibiyle ifade edilen hali beraberinde getiriyor.
Ama dessasça bir cerbeze uygulanarak:
Mutlak irtidat rejim altýna alýnýyor.
Mutlak istibdada cumhuriyet deniliyor.
Kaynaðý küfür ve inançsýzlýk olan zorlama,
tazyik ve keyfîlikler, kanun adý altýnda yapýlýyor.
Ahlâkî ve manevî deðer ve ölçüleri hiçe sayan
sefih bir hayat tarzý da, medeniyet kisvesine büründürülerek teþvik ve tervic edilmek isteniyor.
Peki, bunu yapanlar kimler?
Bediüzzaman onu da þöyle ifade ediyor:
“Sizi (mahkeme heyetini) iðfal eden ve adliyeyi þaþýrtan ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlý bir surette meþgul eyleyen muarýzlarýmýz olan zýndýklar ve münafýklar...” (a.g.e.)
Yani, haksýz ithamlarla tutuklanýp hapse atýlmalarýný ve yargýlanmalarýný adliye görevlilerinin, savcý ve hakimlerin, hükümetlerin iþi olarak
görmüyor Said Nursî. Devlet yöneticilerini yanýltýp dindarlara karþý harekete geçiren perde
gerisindeki dinsiz komitelere dikkatleri çekiyor.
Ve Risale-i Nur’la ortaya koyduðu hizmetin
toplum hayatýndaki müsbet sonuçlarýný anlatýrken, irtidat, istibdat, sefahet ve cebr-i keyfî-i
küfrî baðlantýsýna bir baþka boyut daha ekliyor:
“Risale-i Nur’un gerçi siyasetle alâkasý yoktur;
fakat küfr-ü mutlaký kýrdýðý için küfr-ü mutlakýn
altý olan anarþiliði ve üstü olan istibdad-ý mutlaký esasýyla bozar, reddeder.” (a.g.e., s. 630)
Demek ki, istibdat da, hayatýn her alanýnda
yol açtýðý anarþi de, sefahet de küfr-ü mutlakýn
ürettiði neticeler. Bunlarý izale ve tedavi etmek
için ise, küfr-ü mutlaký kaynaðýnda kurutacak iman hizmetlerine ihtiyaç var—ki, Risale-i Nur
onu yapýyor. Ve bunu yaparken “emniyeti, asayiþi, hürriyeti ve adaleti temin ediyor.” (a.g.e.)
Bu noktadan yola çýkarak devam ettiðimizde,
imanla hürriyet, güvenlik ve adalet arasýndaki
saðlam irtibatý da net bir þekilde görebiliyoruz.
Evet, istibdadýn her türlüsünün ortadan kalktýðý, hürriyetin her alanda hakim olduðu, sefahet yerine ahlâkî ölçülerin yaþandýðý, adalet ve
güvenlik ve huzurun saðlandýðý, anarþinin esamesinin bile okunmadýðý bir toplum düzeni ancak tahkikî iman temeli üzerine inþa edilebilir.
Bediüzzaman’ýn hayatýnda gördüðümüz üzere, iman hizmetinin hürriyet mücadelesiyle birlikte ve iç içe gerçekleþmesi; ahlâklý bir hayat disiplinini netice vermesi; adalet, güvenlik ve asayiþi temin etmesi, bu gerçeðin bir yansýmasý.
Ýman-küfür, hürriyet-istibdat mücadelelerinin paralel þekilde bir arada veriliyor olmasý da.
S
SiyahMaviKýrmýzýSarý
4
FARK
Hür adam
FARUK ÇAKIR
[email protected]
ýllardan beri yapýlmak istenen, ama çeþitli sebeplerle bir türlü gerçekleþtirilemeyen bir
proje nihayet hayata geçti. Yönetmen Mehmet Tanrýsever, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin
hayatýný anlatan bir filme imza attý: Hür Adam.
Geçen haftalarda Ýstanbul’da; “Beyaz Sinema’nýn
40 Yýlý: 1970-2010 / Hor Görülen Bir Akýmýn Kilometre Taþlarý” baþlýklý bir etkinlik yapýldý. Yeni Þafak gazetesi Sinema Editörü Ali Murat Güven yönetiminde hazýrlanan programda, 7 gün boyunca
‘Beyaz Sinema’nýn önde gelen yönetmenleriyle yapýlan sohbetler ve film gösterileri yer aldý.
Ýþte, bu program çerçevesinde “Hür Adam” filmine imza atan yönetmen Mehmet Tanrýsever
ve baþrol oyuncusu Mürþit Aða Bað’ýn filmi anlatan konuþmalarýný dinleme imkâný bulduk. Ayný
toplantýda filmin senaryosunu yazanlar arasýnda
yer alan Ahmet Çetin de vardý. Beyoðlu, Tarýk
Zafer Tunaya Kültür Merkezi’ndeki toplantýda,
henüz vizyona girmeyen “Hür Adam” filminin
fragmanýný izleme imkâný da bulduk.
Hemen ifade edelim ki, kýsa bir ‘fragman’ izleyerek 140 dakika civarýnda olan bir filmi deðerlendirmek yeterli olmaz. Bu bakýmdan, deðerlendirmemizin fragman, yönetmen ve baþrol oyuncusunun
ifadeleri çerçevesinde olduðunun bilinmesi lâzým.
Daha çok “Minyeli Abdullah” filminin yapýmcýsý
olarak tanýdýðýmýz yönetmen Tanrýsever’e göre,
“Hür Adam” filmi baþarýlý olmuþ. 7 Ocak’ta vizyona girecek olan film, Özen Film tarafýndan 500
kopya olarak daðýtýlacak ve yaklaþýk 700 sinemada
gösterilecek. Özen Film’in, bu çalýþmayý 500 kopya
olarak daðýtmak istemesi, filmin muhtevasýný tahmin etmek bakýmýndan önemli bir gösterge.
Bir kaç dakikalýk fragman ve yarým saatlik ‘kamera arkasý görüntüler’e bakýnca filmin dikkat
çekeceðini söylemek mümkün. Ancak kabul edilmelidir ki, Bediüzzaman gibi hayatýný ‘iman kurtarmaya adayan’ bir âlimin hayatýný tam olarak
yansýtmak zaten kolay deðil. Çünkü onun hayatýnýn her safhasý baþlý baþýna bir filme konu olabilir
ve belki de öyle olmalýdýr. Bu yönüyle bu çalýþma
bir ‘ön hazýrlýk’ olarak da görülebilir.
Yönetmen ve senaryo yazarlarýnýn ifadelerine
göre, ‘tartýþmalý’ bazý sahneler filmde çok kýsaca
yer alýyor. Bediüzzaman’ýn Ýstanbul’u iþgâl eden
Ýngilizlere karþý verdiði mücadele takdirle karþýlanýp özel olarak Ankara’ya davet edilmesi sonrasýnda M. Kemal ile karþýlaþtýðý ve ona ‘namaz’ý
hatýrlattýðý sahne buna örnek olarak gösterilebilir. Hatýrlanacaðý üzere, Bediüzzaman’ýn hayatýnda benzer baþka ‘çetin sahne’ler de vardýr.
Yönetmen Mehmet Tanrýsever’in açýklamasýna
göre, “Hür Adam” filmi yurt dýþýna da açýlacak.
Avrupa, Orta Asya ve Uzakdoðu ülkelerinde gösterilmesi için de çalýþmalar yapýlýyormuþ.
Baþrol oyuncusu Mürþit Aða Bað da, Bediüzzaman’ýn hayatýndan çok etkilendiðini ve onu hissederek oynamaya çalýþtýðýný söylüyor. Bað, filme hazýrlanmak için 3 ay boyunca Risâle-i Nur eserlerini
ve Bediüzzaman’ýn hayatýný anlatan kitaplarý okuduðunu ifade etti. “Hür Adam”ýn baþrol oyuncusu
Bað, en çok etkilendiði ‘sahne’nin, filme alýnmayan
‘vefat sahnesi’ olduðunu da söyledi.
“Hür Adam”ýn yeni filmlerin yapýlmasý noktasýnda yönetmen ve senaristlere cesaret vermesini temenni edelim ve vizyona çýkmasýný bekleyelim...
Y
Türk-Yunan sýnýrýndaki
AB devriyesi baþlýyor
nYUNANÝSTAN'IN Türkiye sýnýrýnýn bir bölümün-
deki kontrolün Avrupa Birliði birimlerine býrakýlacaðý devriye operasyonuna ik gün sonra baþlýyor.
Türkiye’yle arasýndaki kara sýnýrýnýn 12.5 kilometrelik bölümünü kontrol edemeyen Yunanistan’ýn talebi üzerine harekete geçen Avrupa Birliði (AB), acil müdahale ekiplerini (RABIT) 2 Kasým’da gönderiyor. Kara sýnýrýný kontrol edemediði için Brüksel’den yardým talep eden ilk AB ülkesi olan Yunanistan’da görev yapacak RABIT ekibi 175 görevliden oluþacak. RABIT 2010 olarak adlandýrýlan “ortak operasyon” ilk aþamada iki ay sürecek. Operasyonun süresinin uzatýlýp uzatýlmayacaðýna Türk-Yunan sýnýrýndaki geliþmelere baðlý olarak karar verilecek. Orestiada - Alexandroupolis arasýndaki bölgede
görev yapacak olan RABIT ekipleri günün 24 saati
devriye gezecekler. AB, operasyona katýlacak görevlilerin mümkün olduðu kadar fazla ülkeden seçilmesine özel önem verdi. Bu çerçevede 175 kiþilik ekip 24
AB ve Schenhgen üyesi ülkeden seçildi. AB’nin ekibi
geniþ tabana yaymasýnýn ardýnda yatan ana neden
tüm Birlik ülkelerinin Yunanistan’la dayanýþma içinde olduðunu gösterme çabasý. Ýstanbul
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
HA­BER
29 Ekim’de yasaklý resepsiyon
29 EKÝM Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla
baþta Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün
Köþk’te verdiði dâvet olmak üzere bir çok
resepsiyona baþörtüsü yasaðý damgasýný
vurdu. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, eþi
Hayrunnisa Gül ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla Çankaya Köþkü’nde verdiði resepsiyona CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu ve askerler katýlmadý.
Cumhurbaþkaný Gül, resepsiyona katýlanlarý
tebriklerinin ardýndan gazetecilerin sorusu
üzerine, ‘’Türkiye’nin bütün gerçeði burada.
Bütün farklýlýklarý, bütün renkleri burada.
Türkiye’nin realitesi burada. Türkiye bura-
da’’ deðerlendirmesini yaptý. Gül, ‘’Askerlerin ayrý resepsiyon vermesini nasýl deðerlendirdiði’’ þeklindeki soruyu ise cevapsýz býraktý. Cumhurbaþkaný Gül’ün eþi Hayrünnisa Gül ise bir gazetecinin ‘’Resepsiyon çok
stresli bir süreçte hazýrlandý’’ þeklindeki sözleri üzerine, ‘’Biz olgunuz, sabýrlýyýz. Her þeye de alýþýðýz’’ deðerlendirmesini yaptý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da gazetecilerin
resepsiyonla ilgili sorularý üzerine, ‘’Bu gecenin
resepsiyonu burasýdýr. Bunun dýþýnda resepsiyonu doðru bulmuyorum. Cumhurun baþýnýn
daveti burada, cumhur da burada’’ dedi.
Ankara - Erzincan - Adana / aa - cihan
BAÞKANLARIN EÞLERÝ
RESEPSÝYONA ALINMADI
RÜTBELÝ ASKERLER
SALONU TERK ETTÝ
ERZÝNCAN'DA düzenlenen ve Vali Abdulkadir
Demir’in ev sahipliðini yaptýðý Cumhuriyet resepsiyonunda, baþörtüsü krizi yaþandý. Erzincan Belediye Baþkaný Yüksel Çakýr ve AKP Ýl
Baþkaný Salih Eðinlioðlu’nun eþleri, baþörtülü
olmalarý sebebiyle Polisevi’ndeki resepsiyonuna alýnmadý. Bu durum karþýsýnda eþleri ile
birlikte Polisevinden ayrýlmak isteyen Belediye Baþkaný Çakýr ile AKP Ýl Baþkaný Eðinlioðlu,
Vali Abdulkadir Demir ve Vali Yardýmcýsý Adem Keleþ tarafýndan polisevinin üst katýnda
bulunan misafirhanede aðýrlandý.
ADANA Valiliði tarafýndan Hilton Oteli’nde verilen
resepsiyonda da benzer kriz yaþandý. Saat 19.30’da
baþlamasý planlanan resepsiyon öncesinde askerler
eþleriyle araçlarýna binip otelden ayrýldý. 6. Kolordu
ve Garnizon Komutaný Korgeneral Mehmet Eröz,
baþörtülü bayanlar yüzünden resepsiyonu terk ettikten sonra diðer subay ve astsubaylar da peþinden salondan çýktý. Konuyla ilgili basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Vali Ýlhan Atýþ, bu hususta
hiçbir bilgisinin olmadýðýný söyledi. Atýþ, “Erken ayrýlanlara sormanýz gerek. Ben bilmiyorum” dedi.
Youtube yasaðý kalkýyor
Rektör Prof. Dr. Nihat Ýnanç, üniversite sýnavýnda Türkiye'de ilk 500 arasýna giren ve baþörtülü okuyabilmek için Muþ Alparslan Üniversitesi'ni tercih eden
Rukiye Iþýk'tan YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan’ýn da katýldýðý akademik açýlýþ töreninde öðrenciler adýna konuþmasýný istedi. FOTOÐRAF: CÝHAN
BAÞÖRTÜLÜLERDEN
ÖZÜR DÝLEMELÝYÝZ
Kanunsuz yasak binlerce maðdur üretti. Devlet, bu kiþilerle helâlleþmeli.
MUÞ Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Nihat Ýnanç, baþörtüsü yasaðý dolayýsýyla binlerce gencin yurtdýþýna bir anlamda
sürgüne gönderildiðini belirterek, “Þimdi bu
gençlerimizden, çocuklarýmýzdan bir özür
dilememiz gerektiðine inanýyorum” dedi.
Liseyi dýþarýdan bitiren Rukiye Iþýk, sýnavda aldýðý puanla Türkiye’nin en ünlü puanla üniversitelerine dahi girebilecekken,
“Daha özgür olurum” düþüncesiyle henüz
2008’de kurulan Muþ Alparslan Üniversitesi
Eðitim Fakültesi’ni tercih etti. Hikâyesini
öðrenen rektör Prof. Dr. Nihat Ýnanç, YÖK
Baþkaný Yusuf Ziya Özcan’ýn da katýldýðý akademik açýlýþ töreninde Iþýk’tan öðrenciler
adýna konuþmasýný istedi. Ýnanç, Iþýk’ý “Kürsüye çýk, özgürlüðün için istediðin gibi konuþ” sözleriyle de cesaretlendirdi.
“BAM TELÝMÝZE DOKUNDU”
Rukiye’nin karþýlaþtýðý zorluklarý anlattýðý
konuþmasýnýn kendisi için de sürpriz olduðunu ifade eden Ýnanç, Yeni Þafak’a yaptýðý açýklamada, “Ona istediði gibi konuþmasýný söyledim ve güvendim. O da özgürce konuþtu ve
tam bam telimize dokundu. Bir dönem çeþitli
sýkýntýlar içinde eðitiminden mahrum kalan
Rukiye gibi öðrenciler artýk özgürce eðitim alabiliyor. Bu nedenle geldiðimiz süreç geleceðimiz için de umut verici” diye konuþtu.
“GENÇLER BÝR NEV'Î SÜRGÜN”
Ýnan sözlerini þöyle sürdürdü: “Ýlk defa
28 Þubat etkisinin kýrýldýðýný görüyorum.
Kültürel yapýsý, dinî inancý, etnik yapýsý ve
sosyal duruþuyla devlet insanýný keþfetmeye
baþladý. Ayrým yapmadan her bireyin toplumun vazgeçilmez parçasý olduðu gerçeðini
anlýyor. Bu anlayýþ sürerse, Türkiye’yi hiçbir
güç engelleyemez. Giyim kuþamdan tutun,
siyasal, etnik, kültürel yapýya kadar, haksýz
biçimde eðitim ve öðretim hakký elinden alýnan binlerce genç bir nev'î sürgüne gönderildi. Türkiye’de yasakçý zihniyet nedeniyle
eðitim alamadýðý için binlerce gencimiz yurt
dýþýna gitmek zorunda kaldý. Þimdi durup
gençlerimizden, çocuklarýmýzdan bir özür
dilememiz gerektiðine inanýyorum. Bizim
çocuklarýmýz Avrupa’da gurbet türküleri
dinleyerek eðitim almaya çalýþýyor. Bir Baþbakan’ýn çocuðunun bile yurtdýþýnda okumak zorunda kaldýðý bir ülke daha fazla neyi
tartýþabilir ki.”
açýk... Bugüne kadar uygulanan yasak keyfi,
kanunsuz ve ideolojiktir. Baþörtüsü yasaðýný
gerektirecek hukukî bir düzenleme yok. Yasaðý sürdüren rektörlere sormak lâzým hangi kanunda bunu gerektirecek bir madde
var” diye konuþtu.
“DUYGU DÜNYAM ALLAK BULLAK OLDU”
Ýnanç, üniversite sýnavýnda Türkiye 497.
olmasýna raðmen daha özgür olacaðýna inandýðý için Muþ Üniversitesi’ni seçen Rukiye Iþýk’ýn akademik açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmayla herkese, “Yasaklara karþý
vicdanýnýzda muhasebenizi yapýn” diye
seslendiðini söyledi. Konuþmanýn kendisini çok duygulandýrdýðýný anlatan Ýnanç,
þunlarý kaydetti: “Boðazým düðümlendi
yutkundum. Duygu dünyam allak bullak
oldu. Ýki nedenden dolayý Rukiye’nin sesleniþi beni etkiledi. Birincisi, öðrencilerin umutlarýný bizlere baðlamasý hakikaten onur
verici. Ýkincisi misyonumuz ve görevimizin
aðýrlýðý noktasýnda kendimizi ciddî biçimde gözden geçirmemiz gerektiðini hatýrlat“GENELGEYE LÜZUM YOK”
YÖK’ün “baþörtülü öðrenci dersten atýl- tý. Mazlûmlarýn, maðdurlarýn haklarýný tümayacak” diye bir yazý yazmak zorunda kal- ketme þansýmýzýn, lüksümüzün olmadýðýný
masýný eleþtiren Prof. Dr. Nihat Ýnanç, “Bazý bir kez daha tartýþmak durumunda kaldýk.
rektörlerin yasaktan yana tavýr almasýný an- Sorumluluklarý noktasýnda, özellikle kenlayamýyorum. Biz böyle bir yazýya, genelge- dimizi yeniden gözden geçirmemizi gerekye ihtiyaç duymuyoruz. Kanun gayet net ve tirecek bir tablo oluþtu.”
nULAÞTIRMA Bakaný Binali Yýldýrým, Youtube adlý
internet sitesine eriþim yasaðýyla ilgili olarak, ‘’Bundan sonraki aþama, yargý kararý yerine getirildiðine
göre, mahkemeye müracaat edip tamamen bu filtrelemenin ortadan kaldýrýlmasý aþamasýdýr’’ dedi. Yýldýrým, ilköðretim ve liseler arasý kompozisyon, þiir, resim ve fotoðraf dallarýnda düzenlenen ‘’Denizin Sesi’’
yarýþmasýnýn ödül töreninden sonra basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Bir þirketin, Youtube’un
yasaklanmasýna sebep olan içerikleri
kaldýrdýðý ve bu yüzden artýk yasaklanmaya neden olacak bir durumun
olmadýðý yönündeki açýklamay la il gili soru ü zerine
Yýldýrým, bahsedilen konunun bilgileri dahilinde geliþtiðini söyledi. Yýldýrým, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduðunu ve bu sebeple herkesin hukuka saygý
göstermesi gerektiðini vurgulayarak, þunlarý kaydetti:
‘’Nihayet bu paylaþým sitesinin yöneticileri de bu
yönde hareket etmeye karar verdiler. Hukukun izlenmesinden baþka hiçbir yolun geçerli olmadýðýný
gördüler zannediyorum. Bundan sonraki aþama, yargý kararý yerine getirildiðine göre, mahkemeye müracaat edip tamamen bu filtrelemenin ortadan kaldýrýlmasý aþamasýdýr. Gördüðünüz gibi herkes yasalara uyunca hiçbir sorun çýkmýyor.’’ Ýstanbul / aa
Cumhuriyet dar
kalýplara sokulamaz
nBAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, “Cumhuriyeti dar kalýplar içine sýðdýrmak suretiyle, bir metrekarelik baþörtüsüne takýp sallamak suretiyle Cumhuriyetçilik olmaz” dedi. Erdoðan, THY’nin filoya yeni
katýlan uçaklarýnýn teslim töreni ve Türk motor bakým ünitesinin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, ulaþým
alanýnda yapýlan atýlýmlarý anlattý. Erdoðan, “Cumhurun güçlü olmadýðý yerde Cumhuriyet güçlü olur
mu? Önce cumhuru güçlü kýlacaksýnýz ki Cumhuriyet güçlü olacak. Yolun gitmediði yere demokrasi,
insan hak ve özgürlüklerini de getiremezsiniz” dedi.
Husuf Has Hacip’in 4 önerisini hatýrlatan Erdoðan,
bir ülkenin ulaþým haritasýnýn, ayný zamanda adalet,
refah ve demokrasi haritasý olduðunu söyledi. Erdoðan, “Geliþmiþ bir ülkeye gideceðiz. buradaki imkanlar bizde niye yok diye sorgulayacaðýz. Cumhuriyeti
dar kalýplar içine sýðdýrmak suretiyle, bir metrekarelik baþörtüsüne takýp sallamak suretiyle Cumhuriyetçilik olmaz. Bilimde sanatta bunu yapacaðýz. Aklý
bilimi eðer bu yolda kullanýrsan, gerçek cumhuriyetçi sensin. Eðer kullanmýyorsan kusura bakma. O
zaman sadece vitrine oynarsýn. Biz vitrine oynayanlardan olmayacaðýz. Biz bu millete oynayanlardan olacaðýz” diye konuþtu. Ýstanbul / aa
Baþörtüsünde çözümün adresi Meclis
DEMOKRATÝK Sendikalar Konfederasyonu (DESK) Genel Baþkaný Lütfi Þenocak, baþörtüsü sorunun çözümünde adresin TBMM olduðunu
belirterek, “Baþörtüsü sorununu ben
çözerim diye açýklama yapan siyasi
partilerin kendi içinde bu meseleyi
çözemediðini görmekteyiz. Soruna
bir tutam perçem gibi çözümler getirilmesini gayri ciddilik olarak görüyoruz” dedi. Devlet Demiryollarý
Genel Müdürlüðü Konferans Salonu’nda yapýlan DESK Genel Kurulu’nda konuþan Þenocak, baþörtüsü
yasaðýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini
belirtti. Herkesin özgürce giyinme
hakký bulunduðuna iþaret eden Þenocak, baþörtüsü yasaðýnýn vesayetçi kurumlaþmanýn Yükseköðretim
Kurumu üzerinden dayattýðý uygulama olarak baþladýðýna dikkat çekti.
Erkek giyimiyle ilgili düzenleme getiren inkýlap kanunlarý dahil yasalarda baþörtüsü yasaðý bulunmadýðýna
vurgu yapan Þenocak, þunlarý kaydetti: “Artýk lafý dolandýrmaya, çalýþtaylar yapmaya gerek yoktur. Çözümün adresi Türkiye Büyük Millet
Meclisi’dir. Baþörtüsü sorununu
ben çözerim diye açýklama yapan siyasi partilerin kendi içinde bu meseleyi çözemediðini görmekteyiz. Soruna bir tutam perçem gibi çözümler getirilmesini gayri ciddi olarak
görüyoruz. Baþörtüsü takmak dini
bir vecibedir. Bu sanal sorun biran
önce çözülerek Türkiye gündeminden kaldýrýlmalýdýr.”
KÜRT SORUNUNA
“GÖNÜL ELÇÝSÝ” ÇÖZÜMÜ
DEMOKRATÝK açýlým çerçevesinde, Kürt sorununun çözümü için atýlan adýmlarý da
deðerlendiren Þenocak, Güneydoðu’da görev yapan imamlarýn, öðretmen ve saðlýk görevlilerine “gönül elçisi”
unvaný verilmesini istedi. Þenocak, “Bölgede görev yapan
DESK Baþkaný Lütfi Þenocak din görevlisi, öðretmen ve
saðlýk görevlileri bölgede gönül elçisi haline getirilmelidir. Terörle mücadelede Kürt
sorununun çözümü için devletimiz ve milletimizi kaynaþtýracak çimento unsuru olmalýdýr. Demokratik açýlým
süreci sadece Güneydoðu’da da deðil 72 milyon insan üzerinde yapýlmalýdýr” diye konuþtu. Ankara / cihan
AKP Ýstanbul Ýl Teþkilatý
Oktay Ekþi’yi kýnadý
nAKP Ýstanbul Ýl Baþkanlýðý ve AKP Ýstanbul Gençlik
Kollarý, hidroelektrik santrallerle ilgili yazdýðý yazýda
hakaret dolu ifadeler kullanan Hürriyet gazetesi
baþyazarý Oktay Ekþi’yi protesto etti. Hürriyet binasý
önünde toplanan grup adýna basýn açýklamasý yapýldý.
AKP Ýstanbul Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Bülent
Turan’ýn okuduðu açýklamada, Ekþi’nin geçtiðimiz
günlerde yazdýðý köþe yazýsýnda AKP Genel Baþkaný
ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bakanlar ve AKP
mensuplarýný hedef alarak kullanmýþ olduðu, basýn
meslek ilkeleriyle baðdaþmayan; hakaret içeren ifadeler kýnandý. Bina önünde toplanan topluluk ellerinde
“Cennet analarýn ayaklarý altýndadýr” yazýlý döviz ve
pankartlar taþýdý. Kalabalýk, “Oktay Ekþi istifa” diyerek
slogan attý. Ýstanbul / Yeni Asya
5
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
HABER
ANKARA
BAÞKENT YAZILARI
Terör tehdidi ve “eylemsizlik” þantajý… (2)
CEVHER ÝLHAN
[email protected]
e­rör­ör­gü­tü­nün­re­fe­ran­dum­sü­re­cin­de
i­lân­et­ti­ði­“ey­lem­siz­li­ðin”­te­rö­rist­ba­þý­nýn­“31­E­kim­teh­di­di”nin­göl­ge­sin­de
kal­ma­sý,­me­se­le­nin­ar­ka­plâ­ný­ný­gün­de­me­ge­ti­ri­yor.­
Þu­ha­le­ba­kýn;­bun­ca­tâ­vi­ze­rað­men­te­rö­rist
ba­þý,­“te­rö­rü­tas­fi­ye”­en­di­þe­siy­le­An­ka­ra’yý
“dev­re­den­çe­kil­mek”le­teh­dit­e­di­yor.­Baþ­ta
“gü­ven­lik­pro­to­ko­lü”­ol­mak­ü­ze­re­“de­mok­ra­tik­hak­lar­pro­to­ko­lü”­i­le­“ye­ni­a­na­ya­sa”yý­ön­ce­lik­li­sa­yýp­þart­ko­þu­yor.­Da­ha­ön­ce­ -31­Ma­yýs’ta-­ “a­ra­dan­çe­kil­me­si”yle­as­ke­rî­üs­le­re­ve
met­ro­pol­le­re­te­rör­sal­dý­rý­la­rý­nýn­art­tý­ðý­i­mâ­sýy­la,­ör­gü­tün­i­pi­nin­e­lin­de­ol­du­ðu,­tâ­li­ma­týy­la­“a­teþ­kes­ka­ra­rý”nýn­a­lýn­dý­ðý­ný­bil­di­ren­Ö­ca­lan,­a­çýk­a­çýk­“dev­le­te­ve­Kan­dil’e­yaz­dý­ðý­mek­tup­lar”ýn­ce­va­bý­ný­he­nüz­a­la­ma­dý­ðý­ný­söy­le­yip­sü­reç­te­ki­ro­lü­nü­pa­zar­lý­yor.­“Ba­rýþ­çað­rý­sý”yla
“Kürt­cep­he­si’ne­ö­ne­ri­ler­de­bu­lu­nan­‘a­ra­bu­lu­cu”­ha­va­sýn­da…
So­nuç­ta­ken­di­si­i­le­gö­rüþ­me­le­ri­sür­dü­ren
“dev­let­he­ye­ti­ni”­kast­e­de­rek,­“31­E­kim’e­ka­dar
bek­le­ye­ce­ðiz,­on­dan­son­ra­yo­kum,­a­ra­dan­çe­ki­le­ce­ðim­ve­ar­týk­sü­re­ci­KCK­gö­tü­re­cek”­di­ye­rek­Kan­dil’i­“ad­res”­gös­ter­mek­le­te­rö­rü­“teh­dit
ve­þan­taj­a­ra­cý”­o­la­rak­kul­la­ný­yor.
T
Polis otosu devrildi: 1 þehit
n VAN’IN Gür­pý­nar­il­çe­sin­de­po­lis­o­to­mo­bi­li­nin­þa­ram­po­le­yu­var­lan­ma­sý­so­nu­cu­1
po­lis­me­mu­ru­þe­hit­ol­du.­Van-Hak­kâ­ri­ka­ra­yo­lu­nun­20.­ki­lo­met­re­sin­de­ki­Gür­pý­nar
Po­lis­Kon­trol­Nok­ta­sýn­da­gö­rev­li­po­lis­me­mu­ru­Ý­sa­Çe­vik­(35),­ge­ce­sa­at­le­rin­de­Ýl­çe
Em­ni­yet­A­mir­li­ði­ne­a­it­65­A­0407­plâ­ka­lý
o­to­mo­bil­i­le­il­çe­mer­ke­zi­ne­git­ti­ði­es­na­da,
fýr­tý­na­se­be­biy­le­yo­la­ta­þý­nan­ot­bal­ya­la­rý­na
çarp­tý.­Çarp­ma­nýn­et­ki­siy­le­di­rek­si­yon­ha­ki­mi­ye­ti­ni­kay­be­den­Çe­vik’in­kul­lan­dý­ðý­o­to­mo­bil,­þa­ram­po­le­yu­var­lan­dý.­Mes­lek­taþ­la­rý­nýn­yar­dý­mýy­la­a­raç­tan­çý­ka­rý­lan­Çe­vik,
kal­dý­rýl­dý­ðý­Van­Yü­zün­cü­Yýl­Ü­ni­ver­si­te­si
Týp­Fa­kül­te­si­A­raþ­týr­ma­Has­ta­ne­sin­de
vefat­etti.­Þe­hit­o­lan­po­lis­me­mu­ru­Ý­sa­Çe­vik­i­çin­Van­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­bah­çe­sin­de­tö­ren­dü­zen­len­di.­Tö­re­ne­4­ya­þýn­da­ki
oð­lu­Mert­A­li­i­le­ka­tý­lan­þe­hit­e­þi­Bu­ket­Çe­vik,­a­yak­ta­dur­mak­ta­güç­lük­ çek­ti.­ Tö­re­nin­ar­dýn­dan­Ý­sa­Çe­vik’in­ce­na­ze­si,­mem­le­ke­ti­Es­ki­þe­hir’e­gön­de­ril­di.­­Van / aa
ðý­gö­rüþ­me­yi­göz­le­me­si,­si­ya­sî­ik­ti­da­rýn­zâ­fi­yet
ve­ký­rýl­gan­lý­ðý­nýn­gös­ter­ge­si…
Ay­rý­ca­Cum­hur­baþ­ka­ný­Gül’ün­son­Gü­ney­do­ðu­zi­ya­re­tin­de­“Te­rör­dý­þýn­da­de­mok­ra­tik
stan­dart­lar­la­il­gi­li­nok­san­lýk­la­rý­ko­nu­þa­rak,­tar­tý­þa­rak,­an­la­þa­rak­yap­mak,­a­ma­te­rör­den­ke­sin­lik­le­u­zak­dur­mak”­tav­si­ye­si­ne,­“Ö­lüm­ler­dur­ANKARA, ÝMRALI’YI GÖZLÜYOR!
Bel­li­ki­AKP­hü­kû­me­ti,­Kan­dil-Ým­ra­lý-Er­bil ma­dý­ðý­sü­re­ce­PKK’dan­bek­le­nen­tek­ta­raf­lý
üç­ge­nin­de­yo­ðun­bir­gö­rüþ­me­tra­fi­ði­i­çin­de; yak­la­þým­la­Kürt­so­ru­nu­nu­çöz­mek­müm­kün
“BDP­a­ra­cý­lý­ðý”yla­“te­rör­le­mü­ca­de­le”­çer­çe­- de­ðil”­res­ti,­a­sýl­a­ma­cý­de­þif­re­e­di­yor.­
PKK’nýn­i­ki­yýl­dýr­“ba­zý­ge­liþ­me­ler”­i­çin­ey­ve­sin­de­“de­rin­gö­rüþ­me­ler”­ya­pý­yor.­
Bu­me­yan­da,­23­Ey­lül’de­ik­ti­dar­par­ti­si­AKP lem­siz­lik­ka­ra­rý­ný­u­zun­vâ­de­ye­yay­dý­ðý­ný­söy­le­i­le­BDP­tem­sil­ci­le­ri­nin­Mec­lis’te­bir­a­ra­ya­gel­- yen­Ký­þa­nak’ýn,­“Tür­ki­ye’nin­de­mok­ra­tik­leþ­me
me­le­ri­nin­a­ka­bin­de­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­ve kul­va­rýn­da­ne­o­lu­yor,­hü­kü­met­ne­ya­pý­yor?”­so­hü­kû­met­söz­cü­sü­Çi­çek’in,­“Mu­ha­tap­la­rý­mýz­la ru­la­rý,­te­rör­ör­gü­tü­ve­si­ya­sî­söz­cü­le­ri­nin­“de­gö­rü­þüp­du­rum­de­ðer­len­dir­me­si­yap­týk;­ba­zý mok­ra­tik­leþ­me”de­ki­kasdý­a­çý­ða­çý­ka­rý­yor…­
ta­lep­le­ri­var,­o­ta­lep­le­ri­ö­nü­müz­de­ki­se­çim­ler­“AMELÝYAT”A ÝZÝN SEÇÝM SONRASINA MI?
den­son­ra­de­ðer­len­di­re­ce­ðiz”­a­çýk­la­ma­sý,­bu­Yi­ne­PKK­yö­ne­ti­ci­le­rin­den­Du­ran­Kal­kan’ýn
nun­ik­ra­rý.­
Ý­þin­ga­râ­be­ti,­en­son­Hak­kâ­ri’de­ki­ma­yýn­pat­- “Kürt­so­ru­nu­nun­çö­zü­mü­ko­nu­sun­da­ye­ter­siz
lat­ma­sýn­da­ve­Tun­ce­li’de­ki­ka­ra­kol­sal­dý­rý­sýn­da kal­dýk­la­rý”nýn­i­ti­ra­fýy­la­i­ni­si­ya­ti­fi­Ö­ca­lan’ýn­e­li­ol­du­ðu­gi­bi­“ey­lem­siz­lik”­sü­re­cin­de­bi­le­si­vil­hal­- ne­ver­me­si,­te­rör­ör­gü­tü­nün­“te­rö­rü­bý­rak­ma”
ka­ve­gü­ven­lik­gö­rev­li­le­ri­ne­yö­ne­lik­te­rör­ey­lem­- kar­þý­lý­ðýn­da­An­ka­ra’ya­da­yat­tý­ðý­“ö­zerk­Kür­dis­le­riy­le­ih­lâl­e­di­len­“ey­lem­siz­li­ðin”­sür­me­si­i­çin tan”­þar­týn­da­ki­tak­ti­ði­e­le­ve­ri­yor.
“Kürt­so­ru­nu­nun­çö­zü­mün­de­stra­te­jik­ge­An­ka­ra’nýn­te­rö­rist­ba­þý­nýn­“þan­ta­jý”na­ge­lip­Ö­liþ­me­ler­ge­rek­li”­di­yen­Kal­kan’ýn­“de­mok­ra­tik
ca­lan’la­ya­pý­la­cak­bu­luþ­ma­yý­bek­le­me­si…
Bir­yan­dan­te­rör­ör­gü­tü­nün­si­vil­ya­pý­lan­ma­- öz­yö­ne­ti­mi­in­þa”­ve­“hal­kýn­ör­güt­le­ri­ol­man,
sý­KCK­yar­gý­lan­ma­sý­de­vam­e­der­ken,­di­ðer halk­mec­lis­le­ri­ku­rul­ma­sý”ndan­mak­sa­dýn,­“e­yan­dan­An­ka­ra’da­ki­le­rin,­1­Ka­sým­i­ti­ba­rýy­la yâ­let­le­re”­tak­sim­le­ül­ke­nin­ve­mil­le­tin­bö­lü­“ey­lem­siz­li­ðin”­bir­kez­da­ha­u­za­týl­ma­sý­i­çin­De­- nüp­par­ça­lan­ma­sý­na­ze­min­ha­zýr­la­yan­“fe­de­mok­ra­tik­Top­lum­Kon­gre­si­(DTK) Eþ­baþ­ka­ný ra­tif­sis­tem”e­te­kâ­bül­e­den­“ge­niþ­ö­zerk­lik”
Tuð­luk’un­“a­vu­ka­tý”­sý­fa­týy­la­Ö­ca­lan’la­ya­pa­ca­- ol­du­ðu­â­de­ta­sý­rý­tý­yor.­Gö­rü­nen­o­ki­Ým­ra­lýKe­za­Kan­dil’de­ki­te­rö­rist­ba­þý­Ka­ra­yý­lan’ýn,
“An­ka­ra’dan­gü­ven­ve­ri­ci­yak­la­þým­la­rý­gö­rür­sek
a­teþ­kes­sü­re­si­ni­u­za­ta­bi­li­riz,­ak­si­hal­de­ör­gü­tü
tek­ta­raf­lý­a­teþ­kes­ten­vaz­ge­çip­te­rör­o­lay­la­rý­ar­tar”­teh­di­di,­her­þe­yi­or­ta­ya­ko­yu­yor…
Kan­dil-Er­bil-An­ka­ra­hat­týn­da­baþ­ta­Ö­ca­lan­ol­mak­ü­ze­re­te­rör­ör­gü­tü­a­dý­na­ko­nu­þan­lar,­çö­züm­de­me­sâ­fe­a­lýn­ma­sý­ný,­“Kürt­kim­li­ði­nin­a­na­ya­sal­çer­çe­ve­de­ta­nýn­ma­sý”­ta­le­biy­le­“o­pe­ras­yon­la­rý­dur­dur­ma”­ve­“KCK­tah­li­ye­le­ri”yle­baþ­la­na­cak­“gü­ven­lik­pro­to­ko­lü”nün­ya­ný­­ sý­ra,­“ö­zerk­lik­i­lâ­ný”­i­çin­te­rör­le­teh­dit­ve­þan­taj­da­bu­lu­nu­yor.­Kal­kan’ýn­“Kürt­so­ru­nu­nun­çö­zü­mü­nü­2011’e­bý­rak­ma­ya­ca­ðýz”­cüm­le­si,­bu­nun­iz­hâ­rý.
Ö­zet­le­te­rör­ör­gü­tü,­“ö­zerk­lik­pro­je­si”­he­sa­bý­na­te­rö­rü­bir­kart­ve­koz­o­la­rak­kul­lan­mak­ta.­Meþ­rû­hak­ve­öz­gür­lük­ler­pa­ra­va­nýn­da,­te­rö­re­meþ­ru­iy­yet­ka­zan­dýr­týp­tef­ri­ka­yý­si­ya­sal­laþ­týr­mak­ta.­Baþ­ta­“ö­zerk­lik”­ol­mak­ü­ze­re
“ta­lep­le­ri”ni­ka­bu­le­ça­lýþ­mak­ta…
Ve­an­la­þý­lan­o­ki­ka­pa­lý­ka­pý­lar­ar­ka­sýn­da
bir­ký­sým­ta­ah­hüd­ler­ve­ril­miþ.­PKK-Kan­dilÝm­ra­lý­ve­BDP,­ve­ri­len­va­ad­le­rin­â­ci­len­ye­ri­ne
ge­ti­ril­me­si­ni­is­ter­ken,­si­ya­sî­ik­ti­dar­“a­çý­lým”
kap­sa­mýn­da­ki­bu­ta­ah­hüd­le­ri­se­çim­son­ra­sý­na­bý­rak­ma­tak­ti­ðin­de…
Pe­ki,­Er­do­ðan’ýn­par­ti­si­nin­Ký­zýl­ca­ham’da­ki
top­lan­tý­sýn­da,­BDP’yi­teh­dit­le­oy­al­mak­la­suç­la­yýp,­“780­ki­lo­met­re­ka­re­lik­va­tan­top­rak­la­rýn­da­her­han­gi­bir­o­pe­ras­yo­na­ve­a­me­li­ya­ta­i­zin­ver­me­yiz”­sö­zü­ü­ze­ri­ne,­BDP’nin­di­ðer
Eþ­baþ­ka­ný­De­mir­taþ’ýn­Mec­lis­gru­bun­da­ya­ký­nýp,­“Sa­yýn­Baþ­ba­kan­be­yin­a­me­li­ya­tý­mý­ge­çir­di?”­tep­ki­si­nin­an­la­mý­ne?
Ger­çek­ten­sö­zü­e­di­len­bu­“a­me­li­yat”­ne­dir?
An­ka­ra,­bu­“a­me­li­yat”a­i­zin­ve­re­cek­mi?
Ýç güvenlik Ýçiþleri’ne verilsin
STRATEJÝST VE SAVUNMA EKONOMÝSÝ UZMANI EVÝRGEN, ÝÇ GÜVENLÝK GÖREVÝNÝN
TSK’DAN ALINIP ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI’NA DEVREDÝLMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ.
Stratejist ve Savunma Ekonomisi
Uzmaný emekli Binbaþý Yakup Evirgen
“JANDARMA YENÝDEN
YAPILANDIRILMALI”
Çelikkol Tayland’a atandý
n DÝÞÝÞLERI Ba­kan­lý­ðýn­da­ya­pý­lan­ba­zý­bü­yü­kel­çi­a­ta­ma­la­rý­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­dý.­Bu­na­gö­re,­Ba­kan­lýk­men­su­bu­el­çi­ve
bü­yü­kel­çi­ler­den­8’i­nin­gö­rev­ye­ri­de­ðiþ­ti­ril­di.
Tür­ki­ye’nin­Ye­ni­Ze­lan­da­Bü­yü­kel­çi­si­Meh­met­Ta­þer,­Ar­jan­tin­Bü­yü­kel­çi­si­Hay­ri­Hay­ret­Ya­lav­ve­Türk­me­nis­tan­Bü­yü­kel­çi­si­Hü­se­yin­Av­ni­Bý­çak­lý­mer­ke­ze­a­tan­dý.­“Al­çak
kol­tuk”­kri­ziy­le­gün­de­me­ge­len­Tür­ki­ye’nin
Ýs­ra­il­Bü­yü­kel­çi­si­Ah­met­O­ðuz­Çe­lik­kol
Tay­land­Bü­yü­kel­çi­si,­Ý­tal­ya­Bü­yü­kel­çi­si­A­li
Ya­ký­tal­Ye­ni­Ze­lan­da­Bü­yü­kel­çi­si,­Ko­so­va
Bü­yü­kel­çi­si­Me­tin­Hüs­rev­Ün­ler­i­se­Ar­jan­tin­Bü­yü­kel­çi­si­o­la­rak­gö­rev­len­di­ril­di.­Ge­nel
Mü­dür­Yar­dým­cý­ve­El­çi­Son­gül­O­zan­Ko­so­va­Bü­yü­kel­çi­si,­Ge­nel­Mü­dür­Yar­dým­cý­ve
El­çi­Þev­ki­Mü­te­vel­li­oð­lu­Türk­me­nis­tan­Bü­yü­kel­çi­si­ol­du.­­Ankara / aa
BDP Kars Ýl Baþkaný
tutuklandý
n KARS’TA, Ma­yýs­a­yýn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len­o­pe­ras­yon­kap­sa­mýn­da­PKK’nýn­þe­hir­ya­pý­lan­ma­sý­KCK­i­çin­de­yer­al­dý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­a­ra­nan­Ba­rýþ­ve­De­mok­ra­si­Par­ti­si­(BTP)­Kars­Ýl
Baþ­ka­ný­Ya­vuz­Na­ki­gözaltýna­alýndý.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re,­Kars­ve­Ýs­tan­bul­ Te­rör­le
Mü­ca­de­le­(TEM) Þu­be­si­e­kip­le­ri­nin­yap­tý­ðý
or­tak­la­þa­ça­lýþ­ma­so­nu­cu­KCK­ya­pý­lan­ma­sý
i­çin­de­yer­al­dý­ðý­ge­rek­çe­siy­le­hak­kýn­da­a­ra­ma
ka­ra­rý­bu­lu­nan­Na­ki,­Ýs­tan­bul­Göz­te­pe’de
gö­zal­tý­na­a­lýn­dý.­Em­ni­yet­te­ki­sor­gu­su­nun­ar­dýn­dan­mah­ke­me­ye­çý­ka­rý­lan­Na­ki,­tu­tuk­la­na­rak­ce­za­e­vi­ne­gön­de­ril­di.­­Kars / cihan
Saatinizi geri aldýnýz mý?
n YAZ sa­a­ti­uy­gu­la­ma­sý­so­na­er­di.­Sa­at­ler,
dün­ge­ce­sa­at­04.00’de­1­sa­at­ge­ri­a­lýn­dý.­Yaz
sa­at­ i­uy­gu­la­ma­sý­na­28­Mart­2010­ta­ri­hin­de
ge­çi­lir­ken,­sa­at­ler­03.00’te­bir­sa­at­i­le­ri­a­lýn­mýþ­tý.­Gün­ý­þý­ðýn­dan­da­ha­faz­la­ya­rar­lan­mak­a­ma­cýy­la­ya­pý­lan­uy­gu­la­ma­ya­i­liþ­kin­Ba­kan­lar­Ku­ru­lu­ka­ra­rý­da­19­Mart­ta­rih­li­Res­mî­Ga­ze­te’de
ya­yým­lan­mýþ­tý.­Bu­na­gö­re­yaz­sa­a­ti,­bir­baþ­ka
de­yiþ­le­‘i­le­ri­sa­at’­uy­gu­la­ma­sý,­28­Mart­Pa­zar
gü­nü­sa­at­03.00’te­sa­at­le­rin­bir­sa­at­i­le­ri­a­lýn­ma­sýy­la­baþ­lar­ken,­dün­sa­at­04.00’te­sa­at­le­rin­1
sa­at­ge­ri­a­lýn­ma­sýy­la­so­na­er­di.­­Ankara / aa
Jandarmanýn
sorumluluk
alanlarý ve görevlerinin azaltýlarak teþkilât yapýsýnýn küçültülmesi
gerektiðini vurgulayan
Evirgen, aþamalý olarak jandarmanýn yetki alanýnýn da polise
devredilmesi gerektiðine iþaret etti.
STRATEJÝST ve­Sa­vun­ma­E­ko­no­mi­si­Uz­ma­ný
e­mek­li­ Bin­ba­þý­ Ya­kup­ E­vir­gen,­ iç­ gü­ven­lik
gö­re­vi­nin­ Ý­çiþ­le­ri­ Ba­kan­lý­ðý’na­ dev­re­dil­me­si
ve­ Jan­dar­ma­ Ge­nel­ Ko­mu­tan­lý­ðý’nýn­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý­ i­le­ or­ga­nik­ bað­lan­tý­sý­nýn
ke­sil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.
Ye­ni­ Mil­lî­ Gü­ven­lik­ Si­ya­set­ Bel­ge­si’nin­ be­nim­s en­d i­ð i­ Mil­l î­ Gü­v en­l ik­ Ku­r u­l u’ndan
(MGK)­ son­ra­ or­ta­ya­ çý­kan­ sü­re­ci­ de­ðer­len­di­ren­e­mek­li­Bin­ba­þý­E­vir­gen,­sü­re­ci­o­lum­lu­bul­du­ðu­nu­i­fa­de­et­ti.­E­vir­gen,­bun­dan­son­ra­ya­pýl­ma­sý­ ge­re­ken­ ilk­ i­þin,­ iç­ gü­ven­lik­ gö­re­vi­nin
Türk­Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­ri’nden­(TSK) a­lý­nýp­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý’na­dev­re­dil­me­si­ve­Jan­dar­ma­Ge­nel­ Ko­mu­tan­lý­ðý’nýn,­ Ge­nel­kur­may­ Baþ­kan­lý­ðý
i­le­o­lan­or­ga­nik­bað­lan­tý­sý­nýn­ke­sil­me­si­ol­du­ðu­nu­ kay­det­ti.­ Jan­dar­manýn­ so­rum­lu­luk­ a­lan­la­rý
ve­gö­rev­le­ri­nin­a­zal­tý­la­rak­teþ­ki­lât­ya­pý­sý­nýn­kü­çül­tül­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­yan­E­vir­gen,­a­þa­ma­lý­o­la­rak­jan­dar­ma­nýn­yet­ki­a­la­ný­nýn­da­po­li­se­dev­re­dil­me­si­ge­rek­ti­ði­ne­i­þa­ret­et­ti.
“SÝLÂHLI KUVVETLERÝN SÝYASETÝN
DIÞINA ÇIKARILMASI ELZEM”
E­vir­gen,­Si­lah­lý­Kuv­vet­le­rin­si­ya­se­tin­dý­þý­na­çý­ka­rýl­ma­sý­nýn­el­zem­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­Ye­ni
Mil­lî­Gü­ven­lik­Si­ya­set­Bel­ge­si’nin­ya­zýl­ma­sý­na­pa­ra­lel­o­la­rak,­MGK’nýn­ve­Yük­sek­As­ke­rî­Þû­râ’nýn
ya­pý­sý­nýn­da­de­ðiþ­ti­ril­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.
“Kýr­mý­zý­Ki­tap”­o­la­rak­bi­li­nen­Mil­lî­Gü­ven­lik
Si­ya­set­Bel­ge­si’nin­ye­ni­den­ya­zýl­ma­sý­na­i­liþ­kin
or­ta­ya­çý­kan­sü­re­ci­o­lum­lu­bu­lan­E­vir­gen,­bun­dan­son­ra­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­ilk­dü­zen­le­me­nin,
iç­gü­ven­lik­gö­rev­le­ri­nin­TSK’dan­a­þa­ma­lý­þe­kil­de
a­lýn­ma­sý­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­E­vir­gen,­iç­gü­ven­lik
gö­re­vi­nin­ta­ma­men­Ý­çiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý’na­dev­re­dil­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­“Si­lâh­lý­te­rö­rün­dýþ
des­tek,­üs­ve­bað­lan­tý­la­rý­i­le­mü­ca­de­le­de­ih­ti­yaç
du­yul­ma­sý­ha­lin­de­te­rör­le­mü­ca­de­le­tek­nik­ve
tak­tik­le­ri­ne­uy­gun­o­la­rak­ye­tiþ­miþ­ve­tec­rü­be­li
pro­fes­yo­nel­per­so­nel­den­o­luþ­muþ­bir­lik­ler­kul­la­nýl­ma­lý­dýr.­As­ker­lik­yü­küm­lü­le­ri­bu­gö­rev­ler­de
kul­la­nýl­ma­ma­lý­dýr”­di­ye­ko­nuþ­tu.
JAN DAR MA Ge nel Ko mu tan lý ðý’nýn, Genel Kurmay Baþkanlýðý ile olan organik baðlantýsýnýn kesilmesini de isteyen Evirgen, þöyle devam etti: “Jandarma Genel
Komutanlýðý’nýn mülkî, adlî ve askerî görevleri yeniden belirlenmelidir. Profesyonel personelinin Silâhlý Kuvvetler bünyesinde yetiþtirilmesinden vazgeçilmelidir. Silâhlý Kuvvetler’den önce tamamen profesyonel bir yapýya sür'atle geçirilmelidir.”Evirgen, Jandarma Genel Komutanlýðý’nýn fazla personelinin Silâhlý Kuvvetler’e
kaydýrýlmasý gerektiðini ifade ederek, “Askerlik yükümlülerinin
jandarma bünyesinde görev yapmasýna son verilmelidir. Böylece
TSK’nýn as ker ih ti ya cý çok hýz lý
karþýlanmýþ olacaktýr. Unutulmamalýdýr ki Jandarma Genel Komutanlýðý her celp döneminde, Kara
Kuvvetleri’nin aldýðý asker sayýsýna yakýn yükümlüyü silâh altýna
almaktadýr.” diye konuþtu. Jandarma’nýn sorumluluk alanlarý ve
görevlerinin azaltýlarak, teþkilât
yapýsýnýn küçültülmesi gerektiðini
vurgulayan Evirgen, “Belediyesi
olan yerleþimlere ilâve olarak, uygun o lan kýr sal yer le þim ler de ki
sorumluluk alanlarýný polise devretmelidir” dedi. Ankara / cihan
Yabancý okullara arazi vizesi
ANAYASA Mah­ke­me­si,­ya­ban­cý­o­kul­la­rýn
ye­ni­a­ra­zi­e­di­ne­bil­me­si­ve­ka­pa­si­te­le­ri­ni­art­tý­ra­bil­me­sin­de­kar­þý­lýk­lý­lýk­þar­tý­a­ran­ma­ma­sý­ný­A­na­ya­sa’ya­ay­ký­rý­bul­ma­dý.­
Yük­sek­Mah­ke­me’nin,­CHP’nin­baþ­vu­ru­su
ü­ze­ri­ne­ya­ban­cý­o­kul­la­rýn,­kar­þý­lýk­lý­lýk­þar­tý­a­ran­mak­sý­zýn­ye­ni­a­ra­zi­e­di­ne­bil­me­si­ve­ka­pa­si­te­le­ri­ni­art­tý­ra­bil­me­si­ne­im­kan­ta­ný­yan­ya­sa
hük­mü­nün­ip­tal­ta­le­bi­ni­red­di­ne­i­liþ­kin­ge­rek­çe­li­ka­ra­rý,­Res­mî­Ga­ze­te’de­ya­yým­lan­dý.
CHP’nin­ip­tal­baþ­vu­ru­su­nu­red­de­den­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’nin­ge­rek­çe­li­ka­ra­rýn­da­i­se
5737­sa­yý­lý­Va­kýf­lar­Ka­nu­nu’nun,­va­kýf­la­rýn­ta­-
þýn­maz­mal­e­di­ne­bil­me­le­ri­ni­ve­ta­þýn­maz­mal­lar­ü­ze­rin­de­ta­sar­ruf­ta­bu­lu­na­bil­me­le­ri­ni­ya­sak­la­ma­dý­ðý,­an­cak­ku­ru­cu­la­rý­nýn­ço­ðun­lu­ðu
ya­ban­cý­uy­ruk­lu­o­lan­va­kýf­la­rýn­ta­þýn­maz­mal
e­din­me­le­ri­du­ru­mun­da,­2644­sa­yý­lý­Ta­pu­Ka­nu­nu’nun­ya­ban­cý­la­rýn­ta­þýn­maz­mal­e­di­ni­mi­ni
dü­zen­le­yen­35.­mad­de­si­nin­uy­gu­la­na­ca­ðý­ný­ön­gör­dü­ðü­vur­gu­lan­dý.­Ya­ban­cý­o­kul­la­rýn,­5580
sa­yý­lý­Ö­zel­Öð­re­tim­Ku­rum­la­rý­Ka­nu­nu­i­le­bu
Ka­nun­da­hü­küm­bu­lun­ma­yan­hu­sus­lar­da­res­mî­öð­re­tim­ku­rum­la­rýn­da­uy­gu­la­nan­mev­zu­a­ta
ta­bi­ol­du­ðu,­bu­o­kul­la­rýn­da­di­ðer­bü­tün­o­kul­lar­gi­bi­fa­a­li­yet­le­ri­ni­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­nýn
de­ne­tim­ve­gö­ze­ti­min­de­yü­rüt­tü­ðü­be­lir­ti­len
ge­rek­çe­li­ka­rar­da,­‘’Ya­ban­cý­o­kul­la­rýn­ta­þýn­maz
mal­la­rý­nýn,­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­na­ve­ya­e­ði­tim­ver­mek­a­ma­cýy­la­ku­rul­muþ­ve­ku­ru­lu­þu
mü­te­ka­bi­li­yet­e­sa­sý­na­da­ya­nan­ye­ni­va­kýf­la­ra
dev­re­di­le­bil­me­si­ne­i­liþ­kin­ku­ral­da,­ay­rý­ca­mü­te­ka­bi­li­yet­il­ke­si­ne­yer­ve­ril­me­me­sin­de­A­na­ya­sa’ya­ay­ký­rý­lýk­bu­lun­ma­mak­ta­dýr’’­de­nil­di.
Ö­te­yan­dan,­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si,­ya­pý­lan
ya­sal­dü­zen­le­mey­le­sað­lýk­mes­lek­li­se­sin­de
mü­dür­yar­dým­cý­sý­o­la­rak­gö­rev­ya­pan­ki­þi­nin,
sað­lýk­mes­lek­der­si­öð­ret­me­ni­o­la­rak­a­tan­ma­sýn­da­A­na­ya­sa­ya­ay­ký­rý­lýk­bul­ma­dý.­Ankara /­a­a
Köþk’teki “tek” ve
“eþli” resepsiyon
MEHMET KARA
[email protected]
um­hu­ri­yet’in­87.­ku­ru­luþ­yýl­dö­nü­mü­ön­ce­ki­gün­kut­lan­dý.­Kut­la­ma­la­rýn­bu­se­ne­ki­tar­týþ­ma­sý­da­Köþk’te
“tek”­ve­“eþ­li”­o­la­rak­ve­ri­len­re­sep­si­yon­du.
Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­na­se­çil­me­si­nin­ar­dýn­dan­öð­le­sa­at­le­rin­de­tek­re­sep­si­yon­ve­ren­ve­son­ra­ki­i­ki­yýl­da­Köþk’te­ki
re­sep­si­yon­dâ­vet­le­ri­ne­i­ki­ay­rý­re­sep­si­yon­for­mü­lü­bu­lan
Ab­dul­lah­Gül,­öð­len­sa­at­le­rin­de­ver­di­ði­re­sep­si­yo­na­“A­ti­pi”­pro­to­ko­le­da­hil­o­lan­dev­let­er­kâ­ný­ný­“eþ­siz”,­ak­þam­sa­at­le­rin­de­ki­re­sep­si­yo­na­da­med­ya,­sa­n'at,­si­vil­top­lum
tem­sil­ci­le­ri­ni­de­eþ­li­dâ­vet­e­di­yor­du.­Bu­nun­sebebi­de
ken­din­den­ön­ce­ki­Cum­hur­baþ­ka­ný­Se­zer’in­ba­þör­tü­lü­eþ­le­ri­re­sep­si­yo­na­dâ­vet­et­me­me­siy­di.
Gül’ün­“tek­re­sep­si­yon”­ya­pa­ca­ðý­ha­ber­le­rin­den­son­ra­ö­zel­lik­le­CHP­ve­as­ker­le­rin­re­sep­si­yo­na­ge­lip­gel­me­ye­cek­le­ri
haf­ta­lar­ön­ce­sin­den­tar­tý­þýl­ma­ya­baþ­lan­dý.­CHP­Grup­Baþ­kan­ve­ki­li­Mu­har­rem­Ýn­ce’nin,­“Ne­ol­du­da­i­ki­re­sep­si­yon
bir­re­sep­si­yo­na­in­di?­Bu,­ka­mu­da­ça­lý­þan­la­ra­da­tür­ban­tak­týr­ma­nýn,­il­köð­re­tim­de­ki­ço­cuk­la­rý­mý­za­da­tür­ban­tak­týr­ma­nýn­Çan­ka­ya’dan­baþ­lan­gý­cý­mý­a­ca­ba?­O­nun­i­çin­ka­týl­mý­yo­ruz”­söz­le­rin­den­son­ra­göz­le­rin­çev­ril­di­ði­Ke­mal­Ký­lýç­da­roð­lu,­“re­sep­si­yo­na­da­ha­çok­var”­di­ye­rek­ge­çiþ­ti­rir­ken,
par­ti­nin­yet­ki­li­or­gan­la­rý­“ser­best­bý­rak­ma”­ka­ra­rý­al­mýþ­tý.
Ký­lýç­dar­doð­lu­i­se­ka­ra­rý­ný­son­gü­ne­bý­ra­kýr­ken­“halk­la­be­ra­ber­kut­la­ya­ca­ðým”­di­ye­rek­Ýs­tan­bul’a­git­ti.­Ve­ba­zý­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­Köþk’te­ki­dâ­ve­te­ka­tý­la­ca­ðý­ný­söy­le­miþ­ti.­Ýn­ce’nin­bu
ka­tý­tu­tu­mu­ve­Ký­lýç­da­roð­lu’nun­du­ru­mu­i­da­re­et­me­ye­ça­lý­þýr
gö­rün­tü­ver­me­si­CHP’de­ki­çat­la­ðýn­ol­du­ðu­nu­gös­te­ri­yor.­Ýn­ce’nin­üs­te­yaz­dý­ðý­mýz­söz­le­ri­i­le­Ký­lýç­da­roð­lu’nun­“Ha­ný­me­fen­di­ye­ger­çek­ten­müt­hiþ­bir­hak­sýz­lýk­ya­pý­yo­ruz.­‘Tür­ban
tak­tý­di­ye­biz­o­ra­ya­git­mi­yo­ruz’­yan­lýþ­böy­le­bir­þey.­O­nun­gi­yim­ku­þa­mý­o­nun­so­ru­nu,­bi­zim­de­ðil.­Bu­nu­tür­ban­o­la­yý­na
bað­la­mak­ve­ya­o­çer­çe­ve­de­gör­mek­son­de­re­ce­bü­yük­bir
yan­lýþ,­doð­ru­de­ðil.­Ke­sin­lik­le­böy­le­bir­þey­söz­ko­nu­su­de­ðil.
E­ðer­böy­le­bir­al­gý­var­sa­bu­ta­ma­men­yan­lýþ.­Böy­le­bir­al­gý­nýn
ar­ka­sýn­da­dur­say­dýk­za­ten­mil­let­ve­kil­le­ri­miz­de­git­mez­di”
söz­le­ri­ni­alt­al­ta­koy­du­ðu­muz­da­bu­nun­en­gü­zel­is­pa­tý­o­lu­yor.­
Ger­gin­li­ðin­bir­baþ­ka­se­be­bi­de,­Köþk’te­ki­re­sep­si­yon­dan
ya­rým­sa­at­ön­ce­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Ko­þa­ner’in­baþ­kan­lý­ðýn­da­Mer­kez­Or­du­e­vi’nde­An­ka­ra­Gar­ni­zo­nu’nda­ki­su­bay­la­rýn­dâ­vet­li­ol­du­ðu­“al­ter­na­tif”­bir­re­sep­si­yon­dü­zen­le­ne­cek­ol­ma­sýy­dý.­As­ker­le­rin­de­tu­tu­mu­me­rak­e­di­li­yor­du.
Bu­ko­nu­da­de­ði­þik­tah­min­ler­ya­pý­lý­yor­du.­A­ðýr­lýk­lý­gö­rüþ­i­se
ge­le­bi­le­cek­le­ri­yö­nün­dey­di.­Hür­ri­yet­Baþ­ya­za­rý­Ok­tay­Ek­þi’nin­ka­týl­dý­ðý­bir­te­le­viz­yon­prog­ra­mýn­da,­Ge­nel­kur­may
Baþ­ka­ný­ve­kuv­vet­ko­mu­tan­la­rý­nýn­Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn­ver­di­ði­re­sep­si­yo­na­ka­tý­la­ca­ðý­ný­um­du­ðu­nu­be­lir­tip;­“Ka­týl­ma­ma­la­rý­nýn­çok­bü­yük­bir­a­yýp­o­la­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­rum”­þek­lin­de­ki­“sür­priz­çý­ký­þý”­da­bu­tah­min­le­ri­güç­len­di­ri­yor­du.
** *
Ýþ­te­böy­le­bir­or­tam­da­bi­raz­da­ger­gin­lik­i­çin­de­ya­pý­lan­re­sep­si­yon­a­ga­ze­te­mi­zi­tem­si­len­Ge­nel­Ya­yýn­Mü­dü­rü­müz
Kâ­zým­Gü­leç­yüz’le­bir­lik­te­ka­tý­lýr­ken­dâ­ve­te­ka­tý­lan­lar­la­gö­rüþ­a­lýþ­­ve­ri­þin­de­bu­lun­duk.­
“Türkiye’de­demokrasinin­önünü­siz­açtýnýz”­diyen­Prof.­Dr.
Ýhsan­Daðý,­Risale-i­Nur­Sempozyumundaki­konuþmasý­ile
büyük­takdir­toplayan­Diyanet­Ýþleri­Baþkan­Yardýmcýsý­Prof.
Dr.­Mehmet­Görmez,­eski­Baþbakanlardan­Yýldýrým­Akbulut,
Prof.­Dr.­Ýskender­Pala,­gazeteci­Yavuz­Donat,­Prof.­Dr.
Hüseyin­Hatemi,­Kezban­Hatemi,­Ýçiþleri­Bakanlýðý­Müsteþarý
Osman­Güneþ,­Hak-Ýþ­Baþkaný­Salim­Uslu,­Memur-Sen
Baþkaný­Ahmet­Gündoðdu,­TGTV­Baþkaný­Necati­Ceylan,
ayak­üstü­sohbet­ettiðimiz­kiþilerden­sadece­bir­bölümüydü.
Re­sep­si­yo­nun­ve­ri­le­ce­ði­ba­lo­sa­lo­nu­baþ­tan­týr­na­ða­ye­ni­len­miþ­ve­sa­lon­da­be­yaz­renk­ler­hâ­kim­di.­Bir­ye­ni­lik­de,
gö­rün­tü­ol­mak­i­çin­bun­dan­ön­ce­ki­se­ne­ler­de­bütün­ba­sýn
ku­ru­luþ­la­rýn­mu­ha­bir­ve­ka­me­ra­man­la­rýn­a­lýn­dý­ðý­sa­lo­na
bu­kez­sa­de­ce­TRT,­A­A­ve­ba­zý­a­jans­la­rýn­a­lýn­ma­sýy­dý.
Gül,­yak­la­þýk­2­sa­at­bo­yun­ca­a­nons­la­dâ­vet­e­di­len­mi­sa­fir­le­ri­e­þiy­le­bir­lik­te­kar­þý­la­dý.­20­da­ki­ka­geç­baþ­la­yan­re­sep­si­yo­na­TBMM­Baþ­ka­ný,­Baþ­ba­kan,­ba­zý­ba­kan­lar,­BBP,­DSP
ve­BDP­Ge­nel­Baþ­kan­la­rý,­med­ya­men­sup­la­rý,­STK­tem­sil­ci­le­ri­ve­sa­n'at­çý­lar­ka­tý­lýr­ken­CHP­sa­de­ce­i­ki­mil­let­ve­ki­liy­le­tem­sil­e­dil­di.­Bu­mil­let­ve­kil­le­ri­nin­de­DSP’den­par­ti­ye
son­ra­dan­ka­tý­lan­mil­let­ve­ki­li­ol­ma­la­rý­dik­kat­çe­ki­ciy­di.
Dâ­vet­li­ler­a­ra­sýn­da­as­ker­le­rin­son­a­na­ka­dar­ge­le­bi­le­ce­ði­ni­dü­þü­nen­ler­ol­sa­da,­bu­ol­ma­dý.­As­ker­le­ri­nin­dâ­ve­te­i­ca­bet­et­me­me­le­ri­ne­Er­do­ðan­“Bu­ge­ce­nin­re­sep­si­yon
Köþk’tür.­Cum­hur’un­ba­þý­bu­ra­da.­Cum­hur­da­bu­ra­da.
TSK­tem­sil­ci­le­ri­bu­gü­ne­ka­dar­re­sep­si­yon­da­ol­du­lar.­Gel­me­liy­di­ler”­derken,­Bah­çe­li,­“Cum­hu­ri­ye­tin­87’nci­yý­lýn­da
cum­hu­ri­ye­tin­tüm­un­sur­la­rý­nýn­bu­ra­da­ol­ma­sý­ge­re­kir.­Bu
ü­zü­cü­bir­man­za­ra.­Hiç­bir­ge­rek­çe­bu­ra­da­ki­tab­lo­i­çin­ka­bul­e­di­le­mez”­di­ye­tep­ki­gös­te­rir­ken,­Gül’ün­bir­so­ru­lar
kar­þý­sýn­da­“yo­rum”­yap­ma­ma­sý­dik­kat­çe­ki­ciy­di.
As­lýn­da,­ gün­düz­ ya­pý­lan­ tö­ren­ler­de­ ik­ti­dar­ par­ti­si­ i­le
a­na­ mu­ha­le­fet­ par­ti­si­ li­de­ri­nin,­ li­der­le­rin­ yük­sek­ yar­gý
or­gan­la­rý­ i­le­ “küs”­ gö­rün­tü­le­ri­ ger­gin­li­ðin­ ha­ber­ci­siy­di.
Bir­bir­le­ri­nin­ yüz­le­ri­ne­ da­hi­ bak­ma­ma­ya­ ö­zen­ gös­te­ril­me­si­ Tür­ki­ye’nin­ nor­mal­leþ­me­ a­çý­sýn­dan­ fay­da­ sað­la­ma­yan­bu­gö­rün­tü­le­rin­ül­ke­nin­so­run­la­rýnýn­çö­zü­mün­de­ de­ or­tak­ bir­ kon­sen­süs­ sað­la­na­ma­ya­ca­ðý­ný­ ve­ as­ga­rî
müþ­te­rek­ler­de­da­hi­bir­le­þi­le­me­ye­ce­ði­ni­gös­te­ri­yor­du.­
Al­t er­n a­t if­ re­s ep­s i­y on­ dü­z en­l e­y en­ ko­m u­t an­l a­r ýn
“baþ­ko­mu­tan”ýn­ dâ­ve­ti­ne­ i­cap­ et­me­me­si­ de­ ö­nü­müz­de­ki­gün­le­rin­ö­nem­li­bir­tar­týþ­ma­ko­nu­su­o­la­cak­týr.­Bu
tu­tu­mun­ye­ni­bir­ger­gin­li­ðin­ha­ber­ci­si­o­lup­ol­ma­dý­ðý­ný
bek­l e­y ip­ gö­r e­c e­ð iz.­ De­m ok­r a­t ik­ bir­ cum­h u­r i­y et­l e,
cum­hur­la­ku­cak­la­þa­cak­bir­dö­nem­de­bun­la­rýn­a­þý­la­ca­ðý­ný­ü­mit­e­der­ken,­bu­se­ne­ki­re­sep­si­yon­dan­ba­zý­ke­sit­le­ri­ak­tar­mýþ­ol­duk.­Yo­ru­mu­da­si­ze­bý­ra­ký­yo­ruz…
C
6
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
YURT HABER
HABERLER
Köylü defne ile sevindi
AKDENÝZ BÖLGESÝ’NDEKÝ ORMANLIK ALANLARDA YETÝÞEN, YAÐ, SABUN
VE KOZMETÝK ÜRÜNLERÝN YAPIMINDA KULLANILAN DEFNEDEN, GEÇEN
YIL ORMAN KÖYLÜLERÝNÝN 2 MÝLYON TL GELÝR ELDE ETTÝÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ.
Avcýlarýn hedefi haline geldikten sonra tedavi edilen pelikan ve yavrularý Ýskenderunlularýn ilgi odaðý haline geldi. FOTOÐRAF: CÝHAN
Ýskenderun sahilindeki
pelikanlar büyülüyor
ÝSKENDERUN sahilindeki pelikanlar vatandaþlarýn ilgi
odaðý oldu. Kameralarý gören pelikanlar birbirinden
ilginç gösteri yaptýlar. Ýskenderun’da geçtiðimiz yýllarda
uçarken avcýlarýn hedefi haline gelen ve bir kanadý kýrýlan
Garip adýndaki pelikan ve diðer üç pelikan Ýskenderun
sahilinde ilgi odaðý haline geldi. Oldukça sevimli görünen ve balýklara olan düþkünlüðü ile bilinen uzun gagalý
pelikanlar daha sonra yuvalarýna döndü. Hatay / cihan
Bir kayak merkezinin de bulunduðu Bayraktepe'ye mevsinin ilk karýnýn
düþmesi bölgedeki turizmcileri sevindirdi. FOTOÐRAF: AA
Bayraktepe’ye
yýlýn ilk karý yaðdý
KARS’IN Sarýkamýþ ilçesindeki Bayraktepe Kayak
Merkezi’ne mevsimin ilk karý yaðdý. Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüðü yetkililerinden alýnan bilgiye göre, Batý Akdeniz üzerinden gelen alçak basýncýn
etkisi altýnda bulunan Doðu Anadolu Bölgesi’nin
yüksek kesimlerinde kar yaðýþý görüldü. Þehir merkezinde aralýklarla saðanaðýn etkili olduðu Erzurum’da, hava sýcaklýklarýndaki azalmanýn ardýndan,
yüksek kesimlerde kar yaðýþýna dönüþtü. Muþ’un
2500 rakýmlý Kurtik Daðý’na da mevsimin ilk karý
düþtü. Sarýkamýþ ilçesinde bulunan 3200 rakýmlý Soðanlý ve Allahuekber Daðlarý ile Bayraktepe Kayak
Merkezi’nin 2634 rakýmlý zirvesine kar yaðdý. Mevsimin ilk karýnýn düþtüðü Bayraktepe Kayak Merkezi’nde kar kalýnlýðýnýn 3 santimetreye ulaþmasý turizmcileri sevindirdi. Çamkar Otel Genel Müdürü
Kamuran Eroðlu, yaptýðý açýklamada, sezonunun ilk
karýnýn ilçenin yüksek kesimlerine ve kayak merkezine düþtüðünü söyledi. Bölgede kar yaðýþý devam ederse, Kurban Bayramý’nda kayak yapýlabileceðini ifade eden Eroðlu, ‘’Bayrama kadar kar yaðmasýný
bekliyoruz. Yaðan mevsimin ilk karý bizi umutlandýrdý. Tüm hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Ýnþallah
Bayramda müþterilerimize kayak yapma imkâný sunacaðýz’’ dedi. Erzurum / aa
TAZÝYE
AKDENÝZ Bölgesi’ndeki ormanlýk alanlarda doðal ortamda yetiþen, yað, sabun ve kozmetik ürünleri yapýmýnda kullanýlan defneden, geçen
yýl orman köylülerinin 2 milyon TL gelir elde
ettiði bildirildi. Adana Orman Bölge Müdürü
Mustafa Kara, yaptýðý açýklamada, Türkiye’nin
odun dýþý orman ürünlerinde zengin bir ülke olduðunu söyledi.
Kara, sorumluluk sahalarýna baðlý Kadirli, Karaisalý ve Pos (Aladað) iþletme müdürlüklerinde
odun dýþý orman ürünleri ile ilgili olan 8 bin 617
hektar alanda rehabilitasyon çalýþmalarý yapýldýðýný belirterek, bunun 2 bin 717 hektarýnýn defne ile ilgili olduðunu ifade etti.
Bugüne kadar 200 bin adet defne fidanýnýn
toprakla buluþturulduðunu anlatan Kara, ‘’Canlandýrma kesimleri yaparak, daha saðlýklý defne
sahalarý elde ettik’’ dedi.
Kara, yað, sabun ve kozmetik gibi çok sayýda
alanda kullanýlan, Avrupa ve Amerika’ya ihraç
edilen defne üretiminde Türkiye’nin dünyada
birinci sýrada yer aldýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: ‘’Defne üretiminde önemli bir potansiyele
sahibiz. Ormanlarýmýzda yüzlerce bitki çeþidi
bulunuyor. Bölgemizde, doðal ortamda yetiþen
biberiye, defne, kekik, adaçayý, kestane, fýstýkçamý, kuþburnu ve keçiboynuzu orman köylüsüne
ekonomik katký saðlýyor. Bu kapsamda geçen yýl
sorumluluk sahamýzda 3 bin 800 ton defne üre-
Hacý Mustafa
Erdoðan
'ýn
vefatýný teessürle öðrendik.
Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret
diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil
niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.
Ankara Yeni Asya
Okuyucularý
TAZÝYE
Akdeniz Bölgesindeki ormanlýk arazilerde yetiþen defne aðaçlarýnýn
yapraklarý köylüler tarafýndan dallarýndan ayrýldýktan sonra Avrupa
ve Amerika'ya ihraç ediliyor. FOTOÐRAFLAR: AA
timi yapan orman köylümüz, bunun karþýlýðýnda 2 milyon TL gelir elde etti. Üretimin yoðun
olarak yapýldýðý Karailasý Çukur Köyü’nde defne
üretimi öncesinde yýllýk gelirleri 1000-1500 TL
olan köylüler, son iki yýlda kiþi baþýna 9-10 bin
TL gelir elde etmeye baþladý. Orman köylüleri-
NÝGÂR BÝRÝCÝK
'ÝN
vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan
rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna
sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.
ANKARA YENÝ ASYA
OKUYUCULARI
mizin refah seviyelerinin yükselmesi bizleri de
mutlu ediyor.’’
Kara, Adana Orman Bölge Müdürlüðü olarak
bugüne kadar gerçekleþtirdikleri 80 bin hektar
rehabilitasyon sahasýnýn yaklaþýk 9 bin hektarýnýn odun dýþý orman ürünlerine yönelik rehabilitasyon alanlarý olduðuna dikkati çekerek, 2010
yýlýnda 200 hektar daha defne alanýnýn rehabilitasyonun planlandýðýný bildirdi. Adana / aa
Abone çalýþmalarýna
Ýzmir’de hýz veriliyor
GAZETEMÝZ Abone ve Daðýtým Koordinatörü Adem Azat Türkiye çapýnda abone
çalýþmalarýna hýz vermek için gazete büro temsilciklerine ziyarette bulunuyor.
Ýzmir’de de Yeni Asya Bürosunu ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi veren
Adem Azat Ýzmir Temsilcisi Hasan Þen’le görüþtü. Bu görüþme esnasýnda neþriyat
hizmetinde bulunan Ýzmir Bürosundan Nevzat Girgenç, Bornova temsilcisi Salih
Sütçüoðlu, Asya Pazarlamadan Muharrem Okur, Bozyaka daðýtým görevlisi Ýsmail
Mermer, neþriyat tanýtým hizmetlerinden Abdulbasir Þeker ile Hayrettin Argýn ve
diðer ilgililerle fikir alýþ veriþinde bulundu. Azat, Ýzmir ve civarýnda yapýlabilecek
abone çalýþmalarýnda daðýtýlacak promosyon kitaplarý ve bürolar için düþünülen
prim sistemini anlatarak gayret gösterilmesini istedi. Ýzmir / Abdulbasir Þeker
Abone çalýþmalarý kapsamýnda Ýzmir Bürosunu ziyaret eden Yeni Asya Abone ve Daðýtým
Koordinatörü Adem Azat, çalýþmalarda izlenecek sistemi anlattý. FOTOÐRAF: ERCAN ALÇINAR
VAN’IN Bahçesaray ilçesinin, 2 bin 500
rakýmlý yaylasýnda, 400 çocuk uçurtma
þenliðine katýldý. Van merkeze 110 kilometre uzaklýktaki Bahçesaray ilçesinde,
Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polis Þubesi, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi ile Ýlçe Emniyet Amirliði tarafýndan uçurtma þenliði düzenlendi. Ýlçe
Emniyet Amiri Sabahattin Yosuntaþ,
bu faaliyetle çocuklara doðayý sevdirmeyi ve eðlenmelerini saðlamayý amaçladýklarýný belirterek, ‘’Bu güzel sonbahar gününde düzenlediðimiz etkinlikte,
halkla devletin kaynaþmasýný, çocuklarýn doðaya daha yakýnlaþmasýný saðladýk. Ýlçemizdeki 7 okuldan 400 öðrenci
ile aileleri bu þenliðe katýldý. Bütün
Bahçesaray halký, bu etkinliðimize büyük ilgi gösterdi’’ dedi. Ýlçenin 2 bin
500 rakýmlý yaylasýnda düzenlenen uçurtma þenliðinde, öðrenciler ve öðretmenler birlikte uçurtma uçurarak eðlendi. Uçurtma uçurmanýn yaný sýra, ip
çekme, yumurta ve çuval giyme yarýþmalarý düzenlendi. Yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler
verildi. Yarýþmanýn ardýndan çocuklarla polisler, halay çekti. Faaliyete, Ýlçe
Kaymakamý Mehmet Yüzer, Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Halil Coþkun, öteki yetkililer ile çok sayýda öðrenci ve vatandaþlar katýldý. Van / aa
“Jet” hýzýyla
organ nakli
ÝSTANBUL
Bölge Toplantýsýna Davet
Kuzey Marmara bölge toplantýsý 31.10.2010 Pazar günü saat 10.00'da
aþaðýda belirtilen yerde yapýlacaktýr.
Temsilcilerimizin katýlmalarýný rica ederiz.
Yer: Fevzipaþa caddesi, Baþimam sokak, No: 8 Þekerci Han Fatih/ Ýstanbul
Tel: Talip Çiçek (0532) 260 63 61
MANÝSA
KONU
: AMERÝKA'DA RÝSÂLE-Ý NUR HÝZMETLERÝNÝN ÝNKÝÞAFI
KONUÞMACILAR: NEJAT EREN - PROF. DR.SÜLEYMAN KURTER
YER
: ÖÐRETMEN EVÝ KONFERANS SALONU-MANÝSA
TARÝH
: 31 EKÝM 2010 PAZAR
SAAT: 13.00
ÝRTÝBAT ADRESÝ : YENÝ ASYA GAZETESÝ ÝBRAHÝM GÖKÇEN BULVARI.
NO: 80-D MANÝSA
TEL
: 0(236) 234 07 45 / (0507) 261 04 07
Not: Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr.
ANKARA
Seminere Davet
Konu
: Risâle-Ý Nur Iþýðýnda Ýslâm Birliði
Konuþmacý: Kâzým Güleçyüz
Tarih
: 31 Ekim 2010 Pazar
Saat: 20.00
Yer
: Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi, Lale Sok. No: 8
Pursaklar /Ankara
Organizasyon: Asyanur Kültür Merkezi
www.asyanur.info
Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr.
Konferansa Davet
Deðerli kardeþimiz
Himmet Biricik'in muhtereme annesi
DEVLET Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü, Türkiye’nin doðusunda sýcaklýklarýn 8 ile 10 derece düþeceðini, batýda ise 2 ile 4 derece arasýnda yükselmesinin beklendiðini açýkladý. Yaðýþlar ise
Doðu Karadeniz ve Doðu Anadolu’da
etkisini sürdürecek. Meteoroloji’nin internet sitesinden yapýlan açýklamada,
Türkiye’nin batýsýnda sýcaklýklarýn 2 ile 4
derece arasýnda artacaðý, doðuda ise sýcaklýklarýn 8 ile 10 derece arasý azalmasýnýn beklendiði belirtildi. Yetkililer, Doðu
Karadeniz ve Doðu Anadolu bölgelerinde
de aralýklý yaðýþlarýn beklendiðini kaydederek, bu bölgelerdeki vatandaþlarýn ve
yetkililerin sel ve benzeri durumlara karþý
dikkatli olmalarýný istedi. Ankara / cihan
2 bin 500 metrede
uçurtma þenliði
Konferansa Dâvet
Muhterem kardeþimiz
Mehmet ERDOÐAN'ýn babasý
Elvan ve Ebru'nun sevgili dedesi
muhterem aðabeyimiz
Batýda sýcaklýk
artacak, doðuda
ise azalacak
ANKARA
Konu
: Amerika'da Risâle-i Nur Hizmetlerinin Ýnkiþafý
Konuþmacý: Nejat Eren - Prof. Dr. Süleyman KURTER
Tarih
: 02/11/2010 Salý
Saat: 20.00
Yer
: Akýncýlar Sok. No: 21 Maltepe /ANKARA
Ýrtibat Tel : 0(312) 229 41 34
Konferansa Davet
Konu
: Amerika'da Risâle-i Nur Hizmetlerinin Ýnkiþafý
Konuþmacý: Nejat Eren- Prof. Dr. Süleyman KURTER
Tarih
: 03/11/2010 Çarþamba
Saat: 19.30
Yer
: Lale Meydaný Konferans Salonu SÝNCAN/ANKARA
NOT: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr.
ANKARA
GAZÝANTEP Üniversitesi
(GAÜN) Týp Fakültesi’ndeki bir hasta için Ankara’da bulunan karaciðer, Gaziantepli olan
SANKO Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulkadir Konukoðlu’nun
özel uçaðýný tahsis etmesiyle, zamana karþý yarýþýlarak, hastaya nakledildi.
GAÜN Rektörü Prof. Dr.
Yavuz Coþkun, yaptýðý açýklamada, Organ Nakli
U lu sal Ko or di nas yon
Merkezi’nden gelen bilgi
üzerine, organ nakli bekleyen Kahramanmaraþ’ýn
Pazarcýklý ilçesinden 48
yaþýndaki kadýn hasta için
önceki gün akþam zamana karþý bir yarýþ baþlattýklarýný söyledi.
Prof. Dr. Coþkun, Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi’nin, karaciðer ve
böbrek nakli konusunda
uluslar arasý düzeyde bir
merkez olma yolunda ilerlediðini belirterek, ‘’Bu
baþarý yalnýz üniversitemizin deðil, tüm Gaziantep’indir’’ dedi. Bu operasyonun gerçekleþtirilme si i çin ö zel u ça ðý ný
tahsis eden Abdulkadir
Konukoðlu’nu özel olarak
tebrik ettiðini ifade eden
Coþkun, ‘’Operasyonda
görev alan tüm arkadaþlarýmý kutluyorum. Sayýn
Konukoðlu yine bir canýn
kurtarýlmasýna anýnda ve
tereddütsüz katký saðladý’’ diye konuþtu. SANKO Hol ding Yö ne tim
Kurulu Baþkaný Abdulkadir Konukoðlu ise bir
can kurtarýlmasýna katký
saðlamanýn, mutluluklarýn en güzeli olduðunu
söyledi. Gaziantep/ aa
7
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
DÜNYA
Kanunu halk yapýyor
RUSYA, POLÝS TEÞKÝLÂTINDA ALDIÐI YÜZDE 20'LÝK ÝNDÝRÝM KARARINI UYGULAMAYA BAÞLARKEN, ÝLK KEZ ÝNTERNETTE
OLUÞTURULAN ÖZEL BÝR SAYFADA TAMAMI YAYINLANAN POLÝS YASASI'NA HALKIN DA KATKI SAÐLAMASI ÝSTENDÝ.
RUSYA Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev’in
Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý olarak çalýþan polis
teþkilâtýnda yüzde 20 oranýnda indirim kararý
uygulamaya baþlandý. Baþþehir Moskova’da
görevli polis sayýsý ilk aþamada yüzde 12
indirildi. 11 bin 905 polisin görevini kaybettiði
karar, Moskova Emniyet Müdürlüðü tarafýndan imzalandý. Kremlin ise yeni polis yasasý ile
ilgili teklifini Rusya parlamentosu alt kanadý
Duma’ya gönderdi. Yeni yasa polis teþkilâtýnda
önemli deðiþiklikler getiriyor. En büyük iþten
çýkarma çevre polis biriminde gerçekleþtirildi.
Uzmanlarýn belirlediði asgarî sayýdaki güvenlik
görevlilerinin dýþýndaki polislerin görevine son
verildi. Ekonomik suçlar konusunda uzman
polis birimi ise yüzde 30 azaltýldý. Soruþturma,
yerel polis teftiþ, özel polis birlikleri, metro
polisi ve diðer birimlerle ilgili de reform çalýþmalarý sürüyor. Genelde yüzde 12 civarýnda
indirim bütün birimlere uygulanmaya
çalýþýrken, iþini kaybedenlerin bir kýsmý özel
güvenlik þirketlerinde istihdam için planlama
yapýlýyor.
MÝLÝTSÝA DEÐÝL POLÝS
hazýrlanan yasada yapýlacak deðiþiklikle polisin
yeni görev tanýmlamasý ve sorumluluklarýný
belirliyor. Yasanýn getirdiði önemli deðiþikliklerden bir tanesi ise artýk Rusya iç güvenlik
görevlileri militsia deðil, polis olarak tanýmlayacak. Toplum polisleri ise Amerikan tarzý yeni
rozetleri ile görevleri baþýnda olacak. Ýlk uygulamanýn Mart 2011’de baþlamasý planlanýyor.
VATANDAÞ ELÝ ÝLE POLÝS YASASI
Medvedev polis teþkilâtýnýn yapýsýnda
gerçekleþecek modernizasyonla ilgili yasa teklifini parlamentoya gönderdi. Duma’da siyasî
partileri yasayý detaylý bir þekilde deðerlendirmeye dâvet eden Kremlin, 1991’de
Bir diðer önemli geliþme de ilk kez internette
oluþturulan özel bir sayfada tamamý yayýnlanan
yasaya halkýn da katký saðlanmasýnýn istenmesi.
Tekliflerin önemli bir kýsmý da yasada deðerlendirilmiþ durumda. Medvedev konuya yaptýðý
vurguda, yasada vatandaþlardan gelen tekliflerin
dikkate alýnarak çok önemli deðiþiklikler yaptýklarýný söyledi. Polisin gerekli gördüðü durumlarda evlere giriþi ile ilgili madde halkýn tepkisine
seebep oldu. Önemli oranda zorlaþtýrýlan yeni
duruma göre polis sadece önemli bir suç
ihbarýný deðerlendirmek ve vatandaþlarý korumak için mahkeme kararý ile harekete geçebilecek. Bir de polis merkezine ve zanlý yakýnlarýna
en geç 24 saat içinde raporun ulaþtýrýlmasý
zorunlu hale getiriliyor. Polisin ‘önleyici güç
kullanýmý’ ile ilgili ifade yasadan çýkarýlýrken,
polisin ‘kendisinden yardým isteyen herkese
acil cevap vermesi’ de yapýlan deðiþiklikler
arasýnda yer aldý. Moskova / cihan
Kosova, asker azaltma
kararýndan memnun
n KOSOVA hükümeti, NATO Genel Sekreteri
Anders Fogh Rasmussen’in, Kosova’daki uluslar arasý barýþ gücündeki (KFOR) asker sayýsýnýn yüzde 50 oranda azalacaðý yönündeki açýklamasýndan memnun olduðunu bildirdi. Hükümetin ilgili bildirisinde, NATO’nun bu kararýnýn, Kosova’daki güvenlik durumunun iyi ve
güvenlik güçlerinin görevlerinde baþarýlý olduðunu ispatladýðý kaydedildi. Kosova barýþýna
katký sunan KFOR’un yüksek kapasiteli ve hareketli bir güç olarak yapýlanmasýnýn desteklendiði belirtilen bildiride, KFOR’un barýþýn tesisindeki hizmetinin takdirle karþýlandýðý ifade edildi. Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Rasmussen’in, söz konusu geliþmenin, Kosova’da
güvenlik þartlarýnda görülen iyileþmeye dayandýðýna dikkati çektiði belirtildi.
n ÇÝN'ÝN nadir bulunan metallerin diðer ülkelere
ihraç edilmesiyle ilgili olarak ABD Dýþiþleri Bakaný
Hillary Rodham Clinton’a güvence verdiði bildirildi. Amerikalý bir yetkili, Clinton’ýn, Vietnam’da
Doðu Asya liderlerini biraraya getiren zirvede Çin
Dýþiþleri Bakaný Yang Jiechi ile konuyu görüþtüðünü söyledi. Clinton’ýn Pekin’den yüksek teknoloji
ürünlerinde kullanýlan nadir metallerle ilgili politikasýna açýklýk getirmesini istediðini belirten yetkili,
Dýþiþleri Bakanýnýn Çinli mevkidaþýndan güvence
aldýðýný kaydetti. Amerikalý yetkili, Clinton’ýn aldýðý güvencelerin ne olduðu hakkýnda ise bilgi vermedi. Amerikalý baþka bir yetkili ise Yang’ýn Clinton’a nadir metallerin diðer ülkelerle iliþkilerde
diplomatik, siyasî ve ekonomik bir araç olarak kullanýlmayacaðýný, Pekin’in bu metallerin ihracatýnýn
dýþ iliþkilerde bir sorun haline gelmesini istemediðini söylediðini açýkladý. Hanoy / aa
Ýsrail’e kaçak geçmeye
çalýþan bir Sudanlý öldürüldü
Almanya’da yeni elektronik
kimlikler kullanýlacak
Çin ve Japon
baþbakanlarý bir arada
Tsunamiden kurtulan
135 kiþi bulundu
Endonezya’da bu hafta meydana gelen 7,7 büyüklüðündeki depremin yol açtýðý
tsunamiden kurtulan 135 kiþi bulundu. Yetkililer, kayýp olduðu bildirilen 135 kiþinin
Kuzey Pagai Adasýnda bulunduðunu belirtti. Endonezya’nýn Mentavai Adalarý’nda 413
kiþinin öldüðü tsunamide daha önce 298 kiþinin kaybolduðu açýklanmýþtý. Cakarta / aa
Ýpek Yolu’nu
demir yollarý ile
canlandýracaðýz
Fazla süt ürettikleri için
AB’den Rumlara ceza
n AVRUPA Birliði (AB), Güney Kýbrýs’a belirlenen miktarýn üstünde süt üretimi yaptýðý için ceza verdi. AB’nin, Güney Kýbrýs’a 2009 2010 yýllarýnda, inek sütü üretimi ile ilgili belirlenmiþ olan sýnýrýn üzerinde üretim yaptýðý
gerekçesiyle 125 bin Euro’luk para cezasý verdiði bildirildi. Politis gazetesi, Güney Kýbrýs
yanýnda, Danimarka ve Hollanda’nýn da, öngörülen süt üretim miktarýndan 70 bin ton
daha fazla süt üretimi yaptýðýný ve bu sebeple
ceza aldýklarýný yazdý. Lefkoþa / cihan
Çin, Clinton’a güvence verdi
n MISIR güvenlik güçlerinin, Ýsrail’e yasa dýþý yollardan geçmeye çalýþan bir Sudanlýyý, Ýsrail sýnýrýndaki Refah þehri yakýnlarýnda öldürdüðü bildirildi. Mýsýr’da Ýngilizce yayýnlanan “The Egyptian
Gazette”nin internet sitesinde yer alan habere göre, Mýsýrlý bir güvenlik yetkilisi, Ýsrail sýnýrýndaki
Refah þehrinin 10 kilometre güneyinde, sýnýr muhafýzlarý ile Ýsrail’e yasa dýþý yollardan geçmeye çalýþan Mýsýrlý kaçakçýlar ile Sudanlýlar arasýnda çýkan çatýþmada, Sudan’ýn Darfur bölgesinden olduðu belirtilen bir kiþinin vefat ettiðini söyledi. Ýsminin açýklanmamasý kaydýyla konuþan yetkili,
çatýþmadan sonra 2 kiþinin güvenlik kuvvetleri tarafýndan gözaltýna alýndýðýný, bazý kaçakçýlar ve
Sudanlýlarýn ise çöl bölgesine daðýldýklarý kaydetti.
Haberde, siyasî sýðýnma ve iþ arayan birçok Afrikalýnýn, Bedeviler ve kaçakçýlar yardýmýyla, Mýsýr’ýn Sina Yarýmadasýný kullanarak Ýsrail’e gitmeye çalýþtýklarýna dikkat çekildi. Kahire / aa
HABERLER
n JAPONYA Baþbakaný Naoto Kan, istikrarlý
bir iþbirliði için Çin ile Japonya’nýn iliþkilerini
sürdürebileceðinden emin olduðunu söyledi.
Do ðu Çin De ni zi’nde ki top rak mül ki ye ti
dolayýsýyla aralarýnda sorun bulunan Çin’in
Baþbakaný Wen Ciabao ile Vietnam’da düzenlenen ASEAN zirvesinde gayrýresmi görüþme
yapan Kan, Asya’nýn en büyük iki ekonomisi
arasýndaki iyi iliþkilerin Asya ve dünyanýn istikrarý için çok önemli olduðunu söyledi. Kan,
Çin ile iliþkilerin bozuk görünmesine raðmen,
Japonya’nýn Çin ile stratejik ve faydalý baðlar
kurma tutumunun deðiþmediðini vurguladý.
Bu arada ASEAN Genel Sekreteri Surin Pitsuvan, A SE AN’ýn, Vi et nam’ýn baþþehri Ha noy’da iki devlet adamý arasýnda yapýlan gayrýresmî görüþmeden büyük memnuniyet duyduðunu belirterek, büyük güçlerin uygun çözüm ve anlaþmaya varabileceklerini kaydetti.
HABERLER
Davutoðlu, Adýyaman’ýn, Xian ile kardeþ þehir olmasý teklifinde de bulundu. Vali yardýmcýsý Luo ise, Davutoðlu’nun ziyaretinin Türk-Çin iliþkilerini geliþtireceðini belirterek, iki
ülke arasýndaki iliþkilerin geliþtiðine dikkat çekti. FOTOÐRAF: AA
ÇÝN temaslarýný sürdüren Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu,
ziyaretinin üçüncü ayaðý ve Ýpek Yolu’nun baþlangýcý tarihi Xian
(Þian) þehrinde Shaanxi eyalet vali yardýmcýsý Luo Qijian ile
görüþtü. Davutoðlu, duvarlarýnda Kur’ân-ý Kerim’in bütün âyetlerinin tahta oymalara Çin ve Arapça’sýnýn yazýldýðý ve Çin
mimarisiyle yapýlan Büyük Cami ile Müslüman mahallesini ziyaret
ettikten sonra Terracotta Toprak Askerler Müzesi’ni gezdi.
Ardýndan Shaanxi eyaleti yetkilileriyle bir görüþme gerçekleþtirdi.
Görüþmede Davutoðlu, eyaletin uçak sanayi ve rüzgâr enerjisi
konusunda avantajlý olduðunu ve bu konuda iþbirliði yapmak istediklerini kaydetti. Xian þehrinin tarih ve ekonomi potansiyeli
olduðuna dikkat çeken Davutoðlu, kültür ve turizm alanýnda da
iþbirliði yapýlabileceðini kaydetti. Davutoðlu, Çin ile eyaletler
bazýnda da iþbirliðine gitmek istediklerini ifade etti. Pekin / cihan
Yahudi yerleþimciler,
Kudüs'te kilise kundakladý
BAZI aþýrý saðcý Yahudi yerleþimcilerin, Kudüs’te
Peygamber (Haneviim) Caddesi üzerinde bulunan
eski bir kiliseyi kundakladýðý bildirildi. Filistin Yönetimi’nin resmî haber ajansý Wafa’nýn haberine göre,
olay, önceki gün akþam saatlerinde meydana geldi.
Kilisenin kundaklanan ilk katýnýn, içindekilerle birlikte büyük hasar gördüðü kaydedildi. Kilisenin önde gelen liderlerinden Zekeriya ElMaþriki, aldýklarý
ilk bilgilerin, bazý yaþlý yerleþimcilerin kilisenin arka
kýsmýndaki camlarý kýrarak, birinci katýndan içeri
molotof kokteylleri attýðý yönünde olduðunu söyledi. Kiliseye yapýlan saldýrýyý þiddetle kýnayan ve bunun dinî gruplar arasýndaki düzeni bozma niyetiyle
iþlenmiþ aðýr bir cürüm olduðunu söyleyen El Maþriki, Kudüs’teki siyasilerin ve kamuoyunun, þehirdeki kutsal mekânlarýn korunmasý için bir an önce harekete geçmesini istedi. El Maþriki, ayný zamanda
bütün rahipleri ve din adamlarýný, suçlularýn cezalandýrýlarak adaletin yerine getirilmesi için Ýsrail hükümetine baský yapmaya çaðýrdý. ElMaþrikie, Kudüs’te kutsal yerleri ve Filistinlilere yönelik þiddetten koruyacak, dinlerarasý hoþgörüyü saðlayacak uluslar arasý bir otoriteye ihtiyaç bulunduðunu da ifade etti. Yanan kilisenin 1897’de inþa edildiði ve 1948
yýlýna kadar Filistin Ýncil Araþtýrmalarý Akademisi
olarak hizmet verdiði bildirildi. Tel Aviv / aa
n ALMANYA'DA yeni çipli elektronik kimlikler 1
Kasým’dan itibaren kullanýlabilecek. Almanya Ýçiþleri Bakaný Thomas de Maiziere, Berlin’de düzenlediði basýn toplantýsýnda, yeni kimliklerin çok güvenli olduðunu belirterek, kimliklerin üzerinde yer
alan çiplerle internette iþlem de yapýlabileceðini
söyledi. Ýnternet üzerinden iþlem yapmak istemeyen vatandaþlarýn da yeni kimlikleri gönül rahatlýðýyla kullanabileceðini ifade eden Maiziere, bugüne kadar hiç kimsenin söz konusu çiplerin þifrelerini çözemediðini kaydetti. Yeni çipli elektronik
kartlarýn güvenliði konusunda geçmiþte birçok bilgisayar uzmaný tarafýndan eleþtiriler yapýlmýþ ve
bu kimliklerin güvenli bir þekilde kullanýlacaðý konusunda þüphe duyulmuþtu. Berlin / aa
Suud kralýndan
100 bin öðrenciye e-posta
n SUUDÝ Arabistan Kralý Abdullah, ilk defa 100
bin öðrenciye þahsen elektronik posta gönderdi.
Þark gazetesinin haberine göre, Suudi öðrenciler
sabah telefon mesajlarýný kontrol ettiklerinde ilginç
bir sürprizle karþýlaþtý. Bazý öðrenciler gelen mesajý
boþ (spam) zannederken metni okuduklarýnda epostanýn gerçekten ülkenin kralýna ait olduðunun
farkýna vardý. Haberde, “20 ülkede okuyan 100 bin
Suudi öðrenci, geçen hafta kendilerine ulaþan sürpriz mesaj ile çok özel bir gün geçirdi. E-postanýn
baþlýðýnda iki kutsal mekânýn koruyucusundan erkek ve kýz çocuklarýna mesajý yazýyordu” denildi.
Mesajýnda Kral Abdullah, öðrencilerden çalýþmalarýna devam etmelerini ve gelecekte ülkelerine destek olmalarýný istedi. Kral Abdullah, “Anavatanýnýzýn elçilerisiniz. Sizleri sözleriniz ve hareketlerinizle sorumluluklarýnýzý üstlenmeye çaðýrýyorum. Bunu yerine getireceðinizden, ülke ve toplumunuzu
temsil eden en iyi insanlar olacaðýnýzdan hiç þüphem yok”’ ifadelerini kullandý. Dubai / aa
ABD’de þüpheli paket paniði
n DUBAÝ polisi, Yemen’den ABD’ye giden ve
Dubai’de alýkonulan bombalý paketin El Kaide
terör örgütünün izlerini taþýdýðýný bildirdi. Polisin yaptýðý açýklamada, bir yazýcýnýn içine gizlenen bombalý paketin patlayýcý yapmak için kullanýlan kimyasal PETN maddesi içerdiðini kaydetti. Açýklamada, ‘’Paket, elektrik devresi, yazýcý içinde gizli cep telefonunun SÝM kartýna baðlanmýþ þekilde profesyonelce hazýrlanmýþ. Bu
yöntem, daha önce El Kaide gibi terör örgütleri
tarafýndan kullanýlan yöntemleri çaðrýþtýrýyor’’
denildi. Dubai ve Londra’da bulunan þüpheli
paketlerin ikisinin de Yemen’den gönderildiði
belirtilmiþ ve ABD’deki yetkililer, Yemen’den
ABD’ye kargo taþýyan uçaklarý takip altýna almýþtý. Paketlerin Chicago’daki bir sinagog ve
Musevi toplum merkezine gönderildiði yönündeki haberlerin araþtýrýldýðý belirtilmiþti. ABD
Baþkaný Barack Obama da Beyaz Saray’da þüpheli paketlerle ilgili yaptýðý açýklamada, ABD’ye
karþý ‘inandýrýcý bir terörist tehdidin’ ortaya çýkarýldýðýný ve þartlarýn gerektirdiði sürece güvenlik tedbirlerinin arttýrýlacaðýný bildirmiþti.
8
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
MEDYA - POLÝTÝK
Adalet ve
baþörtüsü hakký
AKIL MÝSAFÝRÝ
AHMET BATTAL
[email protected]
e­di­üz­za­man’ýn­mo­dern­çað­la­ra­i­liþ­kin­en­ö­nem­li
iç­ti­hat­la­rýn­dan­bi­ri,­a­da­let­te­o­ri­si­ne­i­liþ­kin­o­la­ný­dýr.­A­da­let-i­mah­za­ (mut­lak/tam­a­da­let) ve­a­da­let-i­i­za­fi­ye­(nis­bi/gö­re­ce­li­a­da­let) hak­kýn­da­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­dan­son­ra­or­ta­ya­þu­hük­mü­ko­yar:­
“A­da­let-i­mah­zâ­ka­bil-i­tat­bik­i­se,­a­da­let-i­i­za­fi­ye­ye­gi­dil­mez.­Gi­dil­se­zu­lüm­dür.”­(Mek­tu­bat,­s.­57)
Ko­nu­hak­kýn­da­ý­þýk­tu­tu­cu­bir­a­çýk­la­ma­sý­da­þu­dur:
“Hayr-ý­ke­sir­i­çin­þerr-i­ka­lil­ka­bul­e­di­lir­…­me­se­lâ,­kan­gren
ol­muþ­ve­ke­sil­me­si­lâ­zým­ge­len­bir­par­ma­ðýn­ke­sil­me­si­ha­yýr­dýr,­i­yi­dir.­Hal­bu­ki­zâ­hi­ren­bir­þer­dir.­Par­mak­ke­silmez­se
el­ke­si­lir,­þerr-i­ke­sir­o­lur.”­(Mek­tu­bat­s.­47)­
Ya­ni­da­ha­bü­yük­za­rar­dan­kaç­mak­ve­böy­le­ce­da­ha­bü­yük­ve­o­lum­lu­bir­du­ru­ma­u­laþ­mak­i­çin­kü­çük­za­ra­ra­ra­zý
ol­mak­ge­re­kir­ve­bu­a­dil­dir.­
An­cak­bü­yük­za­rar­ke­sin­ge­le­cek­ol­ma­lý­dýr­ki­kü­çük­za­ra­ra­ra­zý­o­lu­na­bil­sin.­Yok­sa,­el­de­mev­cut­bir­hak,­i­le­ri­de
mey­da­na­ge­le­bi­le­cek­kü­çük­ya­da­bü­yük­bir­za­rar­“ih­ti­ma­li”nin­var­lý­ðý­na­da­ya­ný­la­rak­ih­lâl­e­di­le­mez.­
Ý­za­fî­de­ol­sa­a­da­le­te­yö­nel­mek­i­le­a­da­let­e­de­yim­der­ken­zul­met­mek­a­ra­sýn­da­ki­bu­far­ký­ön­ce­i­ki­ör­nek­le­a­çýk­la­ya­lým:
Bi­rin­ci­si;­te­rö­rist­ler,­i­çin­de­yüz­yol­cu­o­lan­u­ça­ðý­ka­çýr­dý,
pi­lo­tu­dev­re­dý­þý­bý­rak­tý­ve­in­ti­har­da­lý­þý­i­çin­u­ça­ðý­þeh­rin
mer­ke­zi­ne­yö­nelt­ti.­Þeh­rin­ü­ze­ri­ne­yak­la­þýp­da­in­ti­har­da­lý­þý
ke­sin­ha­le­gel­di­ðin­de­i­ki­ih­ti­mal­var:­­
Ya­u­ça­ðý­er­ken­den­biz­dü­þü­re­ce­ðiz­ki­sa­de­ce­u­çak­ta­ki­le­ri
fe­da­e­de­lim,­a­ma­þe­hir­de­ki­ler­kur­tul­sun.­Ya­da­u­çak­ta­ki­le­rin­ö­lü­mü­ne­se­bep­ol­ma­ya­ca­ðýz­de­yip­pa­sif­ka­la­ca­ðýz,­a­ma
hem­þe­hir­de­ki­ler,­hem­u­çak­ta­ki­ler­ö­le­cek.­
Bu­hal­de­u­ça­ðý­þeh­re­var­ma­dan­dü­þür­mek­a­da­let-i­i­za­fi­ye­dir­ve­bir­tür­a­da­let­tir.­Zi­ra­a­da­let-i­mah­za­müm­kün­de­ðil­dir,­yüz­ki­þi­her­hal­de­ö­le­cek­tir.­­
Ý­kin­ci­ör­nek­þu:
Ý­dam­mah­kû­mu­a­zý­lý­ka­til­ler­ha­pis­ten­kaç­tý,­boþ­bir­u­ça­ðý
e­le­ge­çir­di,­pi­lo­tu­nu­re­hin­al­dý­ve­ha­va­lan­dý­lar.­Sý­ný­rý­ge­çer­ler­se­kur­tu­la­cak­lar.­Kur­tu­lur­lar­sa­hem­öl­dür­dük­le­ri­ma­sum­la­rýn­ka­ný­yer­de­ka­la­cak,­hem­de­baþ­ka­suç­lar­da­iþ­le­ye­bi­le­cek­ler.­Re­hi­ne­pi­lot­gö­zü­mü­zün­i­çi­ne­ba­ký­yor­ve­“U­ça­ðý
vur­ma­yýn,­bý­ra­kýn­kaç­sýn­lar,­be­ni­kur­ta­rýn”­di­yor.­
Bu­hal­de­i­ken,­suç­lu­la­ra­ce­za­ver­mek­a­dý­na­ha­ya­tý­ný
fe­da­et­me­yi­red­de­den­ma­sum­re­hi­ne­yi­ken­di­i­ra­de­si­ne
rað­men­fe­da­e­dip­u­ça­ðý­dü­þür­mek­hiç­bir­bi­çim­de­a­da­let
de­ðil­dir,­zu­lüm­dür.­Zi­ra­suç­lu­la­rý­ce­za­lan­dýr­ma­yý­son­ra­ya­bý­rak­mak­ve­re­hi­ne­yi­kur­tar­mak­a­ma­cýy­la­u­ça­ðýn­git­me­si­ne­göz­yum­mak­müm­kün­dür.­Ya­ni­mut­lak­a­da­le­tin­tat­bi­ki­müm­kün­dür­ve­do­la­yý­sýy­la­i­za­fi­ya da­nis­bi­a­da­let­bu­hal­de­“a­da­let­de­ðil­zu­lüm­dür.”
A­da­let­et­mek­is­ter­ken­zul­met­me­nin­ba­þört­me­ya­sa­ðý
i­le­il­gi­si­ne­ge­lin­ce:­
Ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­ný­sa­vu­nan­la­rýn­i­le­ri­sür­dük­le­ri­en­ö­nem­li­ve­çev­rem­de­ki­ya­sak­çý­la­rýn­ço­ðu­na­ma­kul­ge­len
ge­rek­çe­þöy­le:­
“Ör­tün­mek­ser­best­o­lur­sa­ba­þör­tü­lü­le­rin­bu­gi­yim­bi­çi­mi­ba­þý­a­çýk­lar­ü­ze­rin­de­on­la­rýn­da­ör­tün­me­le­ri­yo­lun­da
bir­bas­ký­o­luþ­tu­rur­ve­bu­bir­hak­sýz­lýk­týr”.­Ya­da­“ör­tün­mek
ser­best­o­lur­sa­ba­þör­tü­lü­le­rin­sa­yý­sý­ar­tar­ve­ço­ðun­lu­ða­u­laþ­týk­la­rýn­da­bu­ke­re­on­lar­ba­þý­a­çýk­la­ra­ör­tün­me­bas­ký­sý­ya­pa­rak­zul­me­de­bi­lir­ler”.
Böy­le­ce­ya­pý­lan­þu:­“Ka­mu­dü­ze­ni”­de­ni­len­so­yut­al­gý­nýn
ge­le­cek­te­bo­zu­la­bi­le­ce­ði­en­di­þe­siy­le,­bu­gün­den­hak­sýz­lýk
ve­zu­lüm­yap­mak­ya­da­mev­hum­ka­mu­dü­ze­ni­a­dý­na­ya­pý­lan­zul­me­ra­zý­o­la­rak­za­li­me­or­tak­ol­mak.­­
As­lýn­da­bu­na­“bu­gün­kü­ka­mu­dü­ze­ni­ni­ge­le­cek­te­ki­ka­mu­dü­ze­ni­ne­fe­da­et­mek”­de­de­ne­bi­lir.­
Zi­ra­bu­yak­la­þým­sa­hip­le­ri­gü­ya­a­da­let­is­ti­yor,­a­ma­“el­de­ki­a­da­le­ti­dal­da­ki­a­da­le­te”­bi­le­bi­le­fe­da­e­di­yor­ve­saf­dil­za­val­lý­la­rý­da­“ka­ran­lýk­ge­le­cek”le­kor­ku­ta­rak­ya­ný­na­çe­ki­yor.­
O­hal­de­ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­þu­dur:­
Bu­gün­kü­ik­ti­dar­sa­hip­le­ri­ve­ge­le­ce­ðin­muk­te­dir­a­day­la­rý,­bu­yük­sek­a­da­let­der­si­ni­tam­al­ma­lý­ve­der­si­ni­al­dý­ðý­ný
çev­re­si­ne­tam­o­la­rak­his­set­tir­me­li­dir.­
Zi­ra,­zor­la­ve­hak­sýz­o­la­rak­ba­þý­nýn­ört­tü­rü­le­ce­ðin­den
kor­kan­va­tan­daþ­la­rý­mýz,­an­cak­bu­sa­ye­de,­kor­ku­la­rý­nýn­yer­siz­ol­du­ðu­nu­an­lar­lar;­ve­“kor­kak­düþ­man”­du­ru­mun­dan,
“sa­mi­mî­ve­öz­gür­dost”­sta­tü­sü­ne­ge­çe­bi­lir­ler.­
Yi­ne­an­cak­bu­sa­ye­de­a­da­let­düþ­man­la­rý­de­þif­re­e­di­le­bi­lir
ve­mil­le­tin­fert­le­ri­nin­yer­siz­kor­ku­la­rý­tam­i­za­le­e­di­le­bi­lir.­
B
Cumhuriyeti idrak etmek
CUMHURÝYETÝN 87.­yý­lý­ný­id­rak­et­mek­te­yiz.
Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin­87.­yý­lý­ný­kut­lu­yo­ruz­da
di­ye­bi­lir­dim­an­cak­es­ki­a­ma­ba­na­gö­re­es­ki­me­miþ­o­lan­“id­rak”­söz­cü­ðü­nü­ö­zel­lik­le
seç­tim.­Gü­nün­“ma­na­ve­e­hem­mi­ye­ti­ni”
sa­ný­rým­bu­söz­cük­ka­dar­bir­çýr­pý­da­an­la­tan
bir­baþ­ka­söz­cük­yok­tur.
Di­li­mi­zin­na­sýl­fa­kir­leþ­ti­ril­di­ði­ne­za­man­za­man­de­ði­ni­yo­rum.­Þim­di­yi­ne­bu­nu­ha­týr­lat­mam­bi­le­87.­yý­lýn­da­Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi­“id­rak”
e­di­þi­miz­le­çok­i­lin­ti­li.­Fel­se­fi,­sos­yo­lo­jik,­e­de­bî
kav­ram­lar,­ter­mi­no­lo­ji­a­la­nýn­da­Cum­hu­ri­yet’le­bir­lik­te­uð­ra­dý­ðý­mýz­fa­kir­leþ­me­ye­hiç
de­ðin­me­ye­ce­ðim­bi­le,­a­ma­da­ha­ön­ce­de
bu­gün­kü­Türk­çe­miz­de­ye­ri­boþ­o­lan­“te­ma­þa”­söz­cü­ðü­ne­de­ðin­miþ­tim.­Gün­lük­dil­de
o­nun­ye­ri­ne­bak­mak,­sey­ret­mek­söz­cük­le­ri
var­a­ma­te­ma­þa­et­mek­bak­mak,­sey­ret­mek
de­ðil­dir,­hoþ­la­na­rak­bak­mak,­hay­ret­le­sey­ret­mek,­sey­re­çýk­mak­gi­bi­duy­gu­yo­ðun­an­lam­lar­i­çe­rir;­o­ne­den­le­de­bu­gün­a­ka­de­mi­si
de­o­lan­gü­zel­sa­nat­lar­da­lý­na­“te­ma­þa­sa­nat­la­rý”­de­nir­di.­Dil­de­ki­fa­kir­leþ­me­yi­bu­ör­nek­te
bi­le­bir­çýr­pý­da­gör­mek­müm­kün.
En­kö­tü­sü­dil­de­ki­fa­kir­leþ­me­yal­nýz­dil­de
kal­maz,­dil­pa­sif­bir­ye­te­ne­ði­miz­de­ðil­dir,­dü­þün­me,­al­gý­la­ma,­se­ziþ­ye­te­nek­le­ri­mi­zi­de­o­lum­lu­ve­o­lum­suz­yön­de­mo­ti­ve­e­der,­kur­gu­lar.­Di­li­miz­de­fel­se­fi­kav­ram­la­rýn­yok­o­lu­þu
da­ha­e­ði­tim­ça­ðý­mýz­da­fel­se­fi­dü­þün­me­ka­pa­si­te­le­ri­mi­zi­kö­relt­miþ­tir,­da­ha­doð­ru­su­dü­þün­ce­dün­ya­mý­zýn­renk­ler­tay­fý­ný­si­yah-be­ya­za­in­dir­ge­miþ­tir.­Bu­gün­kü­dü­þün­ce­ve­ö­zel­lik­le­si­ya­set­dün­ya­sýn­da­ki­si­yah-be­yaz­ký­sýr­lý­ðý­nýn­de­rin­den­bes­le­nen­ne­den­le­ri­ol­ma­lý­de­ðil­mi?­Za­ten­u­zun­yýl­lar­fel­se­fe­ders­le­ri­de
yok­tu.­Ol­say­dý­da­bu­dü­þün­me­dün­ya­mý­zýn
ký­sýr­lý­ðý­i­çin­de­ne­ya­zar­dý­za­ten.­Sý­ký­cý­bir­þey
o­lur­du,­þim­di­ol­du­ðu­gi­bi.
Ge­le­lim­biz­“id­rak”­söz­cü­ðü­ne­ve­Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin­87.­yý­lý­ný­id­ra­ke...
Söz­lük­an­la­mýy­la­id­rak,­i­çin­de,­an­la­ma,­al­gý­la­ma,­se­ziþ,­kav­ra­ma,­er­gin­lik­gi­bi­dü­zan­lam­lar­ta­þý­ma­sý­ya­ný­­ sý­ra;­söz­cü­ðün­kul­la­ným
a­lan­la­rýy­la­bes­len­di­ði­dýþ­dün­ya­nýn­zi­hin­sel
yo­ru­mu,­al­gý­la­ma,­an­la­ma­ye­te­ne­ði­gi­bi­fel­se­fi
ve­ruh­bi­lim­sel­an­lam­lar­da­yük­lü­dür.­“Gen­ci­miz­18­ya­þý­ný­id­rak­et­ti”­den­di­ðin­de,­þun­la­rý
an­la­mýþ­o­lu­ruz:­Gen­ci­miz­18­ya­þý­na­bas­tý,­18
ya­þý­na­u­laþ­tý,­ol­gun­laþ­tý,­ya­þý­ný­kav­ra­dý­vs.
87.­yý­lýn­da­Cum­hu­ri­yet’i­id­rak­e­de­cek­o­lan­bi­ziz,­ya­ni­Cum­hu­ri­yet’in­cum­hur­la­rý.
Ya­ni­halk­la­rý.­Cum­hu­ri­yet­söz­cü­ðü­de­za­-
Çün­kü­si­vil­den­ka­sýt,­yal­nýz­as­ker­dýþýlýk­de­ðil­dev­let­dýþýlýktýr­ki­bu­da­halk­ya­ni­si­vil
top­lum­de­mek­tir.
Du­ru­mu­id­rak­e­de­cek­i­sek­be­nim­id­ra­ki­me­gö­re­ki,­el­bet­te­yal­nýz­be­nim­de­ðil,
dün­kü­Cum­hu­ri­yet,­bay­rak­mi­ting­le­ri­ka­tý­lan­la­rýn­süb­jek­tif­ni­yet­le­rin­den­ba­ðým­sýz­o­la­rak­bir­si­vil­top­lum­tep­ki­si­o­la­rak­gö­rü­le­mez.­Çün­kü­o­ra­da­bir­dev­let­sa­vu­nu­su,­bir
dev­let­yan­lý­lý­ðý­var­dý,­þe­ri­at­teh­li­ke­si­ve­la­ik­lik­ör­tü­sü­al­týn­da­giz­len­miþ­o­lan.
Pe­ki,­o­sa­vu­nu­lan­dev­let­na­sýl­bir­þey­di,­de­mok­ra­tik­bir­dev­let­miy­di?­Ha­yýr.­Bir­ve­sa­yet
dev­le­tiy­di.­Ve­ba­þýn­dan­be­ri­mi­li­ta­rist­bir­top­lum­ya­rat­mak­pe­þin­dey­di.­Mi­li­ta­rist­top­lum,
si­vil­top­lu­mun­ak­si­ne,­“as­ker-dev­let”­i­de­o­lo­ji­87 yýldýr süren, devletin
siy­le­bes­le­nen­“e­mir-ko­mu­ta”­me­ka­niz­ma­la­rý­“tepeden milletleþtirme”
na­da­
ya­lý­ya­pý­lan­mýþ­bir­top­lum­de­mek­tir.­87
siyaseti iflas etti. Þimdi
yýl­bo­yun­ca­top­lu­mu­muz­bu­ya­pý­ya­sýð­ma­dýk­Cumhuriyet’in cumhura ait
ça,­o­nu­zor­la­dýk­ça­as­ke­rî­dar­be­ler­le­hi­za­ya­ge­olacaðý yeni bir evreye
ti­ril­me­ye­ça­lý­þýl­dý.­Ýt­ti­hat­Te­rak­ki’den­be­ri­ge­girmiþ olduk.
len­dev­le­te­te­pe­den­bir­mil­let­ya­rat­ma­res­mî
po­li­ti­ka­la­rý­bu­dar­be­ler­le­de­vam­et­ti­ril­di.
ten­hal­ka,­ya­ni­cum­hu­ra,­i­ye­lik­e­kiy­le­bað­Fa­kat­dar­be­ler­yet­me­di,­si­vil­bü­yü­me­yi­dur­la­na­rak­o­luþ­tu­rul­muþ­de­ðil­mi­dir;­cum­- du­ra­ma­dý.­O­du­rum­da­28­Þu­bat’la­bir­lik­te­ye­hur/i­yet.­Cum­hu­ra,­hal­ka­a­it­ya­ni...
ni­bir­stra­te­ji­dev­re­ye­so­kul­du.­Dar­be­ler­yo­luy­Öy­le­mi­pe­ki?
la­te­pe­den­“mil­let­leþ­tir­me”­stra­te­ji­si­nin­gü­nü­Ken­di­a­dý­ma­geç­mi­þe­“in­kâr­cý”­yok­sa­yý­cý müz­dün­ya­sýn­da­iþ­le­mez­li­ði­gö­rü­lün­ce­de­rin
ba­kýþ­la­rý,­yak­la­þým­la­rý­doð­ru­gör­mem.­Ta­rih­- dev­let­ör­güt­len­me­siy­le­“ta­ban­dan­mil­let­leþ­tir­sel­de­ði­þim­sü­reç­le­rin­de­kök­lü­ko­puþ­lar­el­bet­- me”­yo­lu­na­gi­dil­di.­Er­ge­ne­kon­ör­güt­len­me­si
te­var­dýr­a­ma­ay­ný­za­man­da­sü­rek­li­lik­ler­de bu­nun­yal­nýz­ca­çe­kir­dek­ör­güt­len­me­siy­di.
var­dýr.­Os­man­lý’dan­kül­tü­rel­ko­pu­þun­ya­rat­tý­Si­ya­set­de­bu­çe­kir­dek­ör­güt­len­me­üs­tü­ne
ðý­çöl­leþ­me­ye­hep­i­þa­ret­e­di­yo­rum,­yu­ka­rý­da o­tur­tul­du.­Si­ya­set­bi­le­rek­ve­is­te­ye­rek­kes­kin
da­ol­du­ðu­gi­bi­a­ma­Cum­hu­ri­yet’in­ka­za­ným­- bir­ku­tup­laþ­ma­ya­i­til­di.­Ku­tup­laþ­tý­rý­cý­dil­ö­zel­la­rý­ný­da­yok­say­ma­yý­ya­da­gü­nü­müz­de­Os­- lik­le­se­çil­di.­Ge­ri­de­ki­as­ker­des­te­ðiy­le,­as­ker­ci,
man­lý­cý­lý­ðý­doð­ru­bul­mam.
la­ik­çi­bir­kit­le­ya­ra­týl­mak­is­ten­di.­­
Bu­kay­dý­düþ­tük­ten­son­ra­söz­ko­nu­su­o­lan
(...)
87­yýl­so­nun­da­var­dý­ðý­mýz­ye­ri­id­rak­et­mek­o­Böy­le­ce­ 87­ yýl­dýr­ sü­ren,­ dev­le­tin­ “te­pe­lun­ca­ka­za­ným­lar­dan­çok,­ka­za­na­ma­yýþ­la­rý den­mil­let­leþ­tir­me”­si­ya­se­ti­if­las­et­ti.­Þim­di
gör­mek­ge­rek.­Bu­nun­en­ba­þýn­da­i­se­Cum­- Cum­hu­ri­yet’in­ cum­hu­ra­ a­it­ o­la­ca­ðý­ ye­ni
hu­ri­yet’in­hâ­lâ­hal­ka­a­it­o­la­ma­ma­sý­ge­lir. bir­ev­re­ye­gir­miþ­ol­duk.
Bu­gün­sýk­lýk­la­kul­lan­dý­ðý­mýz­si­vil­de­mok­ra­87.­ yý­lý­ný­ id­rak­ et­ti­ði­miz­ Cum­hu­ri­ye­ti­si­ye­var­ma­he­de­fi,­si­vil­bir­ye­ni­de­mok­ra­tik miz­he­pi­mi­ze­kut­lu­ol­sun.
a­na­ya­sa­yap­ma­a­ma­cý­bu­yok­lu­ðu­an­la­týr.
Nabi Yaðcý, Taraf, 30.10 2010
‘‘
Bu yasak kimin yasaðý?
MESELEYÝ en­ba­þýn­dan­e­le­a­la­lým.­Tür­ki­ye’de
ü­ni­ver­si­te­ler­de­ba­þör­tü­sü­tak­ma­yý­en­gel­le­yen
bir­a­na­ya­sal­­ ve­ya­ya­sal­dü­zen­le­me­­bu­lun­mu­yor.­Ö­te­yan­dan,­or­ta­da­bir‘ya­sak’­ol­du­ðu­a­çýk.­Pe­ki,­gü­cü­nü­Mec­lis’ten­al­ma­yan­­bu­ya­sa­ðýn­da­ya­na­ðý­­han­gi­mer­ci?
sý­na­yol­aç­mýþ­týr.­Ar­týk­Ke­mal­Gü­rüz’ün­baþ­kan­lý­ðýn­da­o­lan­YÖK­de­boþ­dur­ma­mýþ,­ken­di­si­ni­bað­la­yan­ka­nu­na­rað­men­ya­yým­la­dý­ðý­di­sip­lin­yö­net­me­li­ðiy­le,­ya­sa­ðý­pro­tes­to­et­mek­ü­ze­re­gös­te­ri­le­re­ka­tý­lan­öð­ren­ci­le­rin­ü­ni­ver­si­te­den­a­týl­ma­sý­nýn­ö­nü­nü­aç­mýþ­týr.
‘Yasak koyucu’ YÖK
Yük­se­köð­re­nim­de­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­ilk
kez­Yük­se­köð­re­tim­Ku­ru­lu’nun­(YÖK)­ha­zýr­la­dý­ðý­ký­ya­fet­ge­nel­ge­siy­le­uy­gu­lan­mýþ­týr.
A­n a­y a­s a­ ve­y a­ ya­s a­y a­ da­y an­m ak­s ý­z ýn.
1982’de.­Tür­ki­ye’de­as­ke­ri­re­jim,­yö­ne­tim­de­Ke­nan­Ev­ren­cun­ta­sý­var­ken.
YÖK,­ge­nel­ge­ler­ve­yö­net­me­lik­ler­e­liy­le
ya­sa­ðý­bir­ge­tir­miþ,­bir­kal­dýr­mýþ­týr.­Ba­þör­tü­lü­öð­ren­ci­ler­hak­la­rý­ný­bir­ka­zan­mýþ,­bir
kay­bet­miþ­tir.­Bir­gün­ü­ni­ver­si­te­ye­gi­re­bi­lir­ken­er­te­si­gün­gi­re­me­miþ­ler­dir.­YÖK­böy­le
uy­gun­gör­dü­ðü­i­çin.
TBMM,­ya­sa­ma­yet­ki­si­ni­hi­çe­sa­yan­bu­bü­rok­ra­tik­tu­tu­ma­kar­þý,­1990’da­YÖK­Ka­nu­nu’nu­de­ðiþ­tir­miþ­tir.­‘Yü­rür­lük­te­ki­ka­nun­la­ra
ay­ký­rý­ol­ma­mak­kay­dý­i­le”­ü­ni­ver­si­te­ler­de­ký­lýk
ve­ký­ya­fe­tin­ser­best­bý­ra­kýl­ma­sýy­la,­ü­ni­ver­si­te­li
ka­dýn­la­ra­ba­þör­tü­sü­hak­ký­ta­nýn­mýþ­týr.
1990’la­rýn­or­ta­sýn­da­bu­de­fa­ü­ni­ver­si­te­ler
‘ya­sak­ko­yu­cu’­o­la­rak­dev­re­ye­gir­miþ­tir.­Ü­ni­ver­si­te­yö­ne­tim­le­ri,­a­na­ya­sa­ve­YÖK­Ka­nu­nu’na­ay­ký­rý­ge­nel­ge­ler­dü­zen­le­ye­rek­ba­þör­tü­lü
öð­ren­ci­le­rin­o­ku­la­a­lýn­ma­la­rý­ný­ya­sak­la­mýþ­lar­dýr.­28­Þu­bat­dö­ne­min­de­i­se­Ke­mal­A­lem­da­roð­lu’nun­yö­ne­ti­min­de­ki­Ýs­tan­bul­Ü­ni­ver­si­te­si’nin­ba­þý­ný­çek­ti­ði­ü­ni­ver­si­te­ler,­ya­sa­ðýn­öz­ne­le­ri­ol­muþ­tur.­Ü­ni­ver­si­te­yö­net­me­lik­le­ri­ve­ge­nel­ge­le­ri,­bin­ler­ce­öð­ren­ci­nin­di­sip­li­ne­sevk­e­dil­me­si­ne,­yüz­ler­ce­si­nin­ü­ni­ver­si­te­den­a­týl­ma­-
Yargý
Ba­þör­tü­lü­öð­ren­ci­le­rin­ko­nu­yu­mah­ke­me­le­re­ta­þý­ma­sýy­la­yar­gý­da­sö­zü­nü­söy­le­miþ,­bir­kaç­is­tis­na­dý­þýn­da,­i­da­re­mah­ke­me­le­ri­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ge­nel­ge­ve­yö­net­me­lik­le­ri­ni­hu­ku­ka
uy­gun­bul­muþ­tur.­Ýç­ti­hat­yo­luy­la­ba­þör­tü­sü
ya­sa­ðý­nýn­ilk­a­dým­la­rý­böy­le­ce­a­týl­mýþ,­an­cak
en­e­sas­lý­iç­ti­hat­ta­bii­ki­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si
ta­ra­fýn­dan­ve­ril­miþ­tir.
AK­Par­ti,­ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­ný­kal­dýr­ma­ya
yö­ne­lik­ilk­gi­ri­þi­mi­ni­2008’de­yap­mýþ­týr.­Böy­le­ce­TBMM­bir­kez­da­ha­ko­nu­ya­el­at­mýþ,­an­cak­bu­se­fer,­ya­sal­dü­zen­le­me­nin­ye­ter­siz­o­la­ca­ðýn­dan­ha­re­ket­le,­a­na­ya­sa­nýn­42.­Mad­de­-
Asker týraþlý cumhuriyet
(...)Bir de þu “cumhuriyet sonsuza dek
yaþayacak” kliþesi var... Hiçbir rejim sonsuza dek yaþamayacaðý gibi, cumhuriyetin 87
yýldýr uygulanýþ biçiminden de bir an evvel
kurtulmamýz gerekiyor.
Çünkü “demokratik” deðil.
Merkezinde askeriyenin yer aldýðý bir vesayet rejimi bu.
Bakýn mesela Posta gazetesi, “Çaðdaþ ve
Laik Türkiye Cumhuriyeti Sonsuza Dek Yaþayacak” demiþ dünkü manþetinde.
“Demokratik” demeye eli varmamýþ arka-
si’ni­de­ðiþ­tir­miþ­tir.­Ar­týk,­‘ka­nun­da­ya­zý­lý­ol­ma­yan­her­han­gi­bir­se­bep­le’­kim­se­yük­sek
öð­re­nim­hak­kýn­dan­mah­rum­e­di­le­me­ye­cek­tir.­An­cak­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si,­CHP’nin­aç­tý­ðý­da­va­da,­as­ke­ri­dar­be­a­na­ya­sa­sý­nýn­da­hi
ken­di­si­ne­ver­me­di­ði­bir­yet­ki­yi­kul­la­na­rak­ko­nu­yu­e­sas­tan­e­le­al­mýþ,­a­na­ya­sa­de­ði­þik­lik­le­ri­ni­ip­tal­et­miþ­tir.
Yasaðý meþrulaþtýrmak
Ba­þör­tü­sü­ya­sa­ðý­ü­ze­ri­ne­ko­nu­þur­ken­bu
ta­rih­çe­yi­ha­týr­la­mak­ta­fay­da­var.­Bir­de­li­nin
ku­yu­ya­at­tý­ðý­taþ­mi­sa­li,­Mec­lis’in­ya­sal­da­ya­na­ðý­ol­ma­yan­fi­i­li­bir­ya­sa­ðý­kal­dýr­mak­i­çin­na­sýl­ha­re­ket­et­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­ko­nu­þu­yo­ruz.
Or­ta­da­kal­dý­rý­la­cak­bir­ya­sak­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­mek­ye­ri­ne­na­sýl­kal­dý­rýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­tar­týþ­ma­nýn,­ as­ke­ri­ dar­be­nin­ ü­rü­nü­ o­lan
YÖK’ün­baþ­lat­tý­ðý­bir­hu­kuk­suz­lu­ðu­meþ­ru­laþ­týr­mak­ol­du­ðu­nu­u­nu­ta­rak.
Dilek Kurban, Radikal, 30.10 2010
daþlarýn ki doðrusunu yapmýþlar.
Gar dý rop Cum hu ri ye ti bi zim ki si: Hâ lâ
“onu mu giyelim, bunu mu giyelim” kavgasý yapýyor yaþýný baþýný almýþ insanlar.
Bir uzay büyücüsü tüm kadýnlarý görünmez kýlsa...
Herhalde erkekler kendi aralarýnda “badem mi, kaytan mý” diye býyýk kavgasý yapacaklar ki o zaman da Týraþ Cumhuriyeti
oluruz herhalde...
Ama o bir yenilik sayýlmaz; cumhuriyet hâlâ
asker týraþlý çünkü...
Emre Aköz,
Sabah, 30.10.2010
Haklý olmak mý, Allah’ýn
rýzasýný kazanmak mý?
NURÝYE OTMAN
n­ne­ve­ba­ba­sý­na­da­rý­lan,­ký­rý­lan,­on­lar­la­il­gi­len­me­yen­ev­lât­la­ra,­küs­kün­lük­le­ri­nin­se­be­bi­so­rul­du­ðun­da,­ge­nel­de­“Da­ha­ben­kü­çük­ken
di­ðer­kar­de­þi­mi­da­ha­çok­se­vi­yor­lar­dý”­di­ye­baþ­la­yan,­da­ha­son­ra­da­“O­na­her­þey­de­yar­dým­cý­ol­du­lar­da,­ba­na­ni­ye­ol­ma­dý­lar?”­di­ye­de­vam­e­den,­hep
ken­di­ni­hak­lý­çý­kar­ma­ya­ça­lý­þan­bir­ta­výr­i­çe­ri­sin­de­dir­ler.­Oy­sa­hak­lý­ol­mak­mý­ö­nem­li­dir,­yok­sa­Al­lah’ýn­rý­za­sý­ný­ka­zan­mak­mý?
Pe­ki­ böy­le­ ki­þi­le­re­ þu­ so­ru­ so­rul­sa:­ An­nen­ ve
ba­ban­ her­ tür­lü­ zor­lu­ða­ gö­ðüs­ ge­re­rek­ se­ni­ bü­yü­tüp­ o­kut­muþ­lar­ mý?­ Mes­le­ði­ni­ e­li­ne­ ve­rip­ ev­len­dir­miþ­ler­ mi?­ Üs­te­lik,­ sen­den­ hiçbir­ kar­þý­lýk
bek­le­me­den,­ se­ni­ ve­ se­nin­ ge­le­ce­ði­ni­ dü­þü­ne­rek
yap­mýþ­lar.­E­ðer,­þim­di­ra­hat­san,­e­vin var­sa,­i­þin­ve
e­þin­var­sa­on­la­rýn­sa­ye­sin­de...
Þük­re­dip­on­la­rýn­rý­za­sý­ný­ka­za­na­ca­ðý­mýz­yer­de—ki
on­la­rýn­rý­za­sý­ný­ka­zan­mak­Al­lah’ýn­rý­za­sý­ný­ka­zan­mak­týr—biz­ler­hep­ba­ha­ne­ler­bu­lup,­on­lar­dan­u­zak­la­þý­yo­ruz,­ka­çý­yo­ruz,­on­la­ra­ta­ham­mül­e­de­mi­yo­ruz.
Oy­sa­bi­zim­de­ço­cuk­la­rý­mýz­var.­Bi­zim­an­ne­ve­ba­ba­mý­za­yap­týk­la­rý­mý­zý­i­le­ri­de­ço­cuk­la­rý­mýz­da­bi­ze­ya­par­lar­sa,­hiç­is­yan­et­me­den,­“A­ca­ba­an­ne­mi­zi­ba­ba­mý­zý­ký­rýp,­â­hý­ný­mý­al­dýk?”­di­ye­dü­þün­me­li­yiz.
Biz­de­þim­di­týp­ký­an­ne­mi­zin­ba­ba­mý­zýn­yap­tý­ðý­gi­bi
ev­lât­la­rý­mý­zýn­bir­de­di­ði­ni­i­ki­et­mi­yo­ruz.­A­de­ta­ha­ya­tý­mýz­on­la­ra­en­deks­li,­on­la­rýn­is­tek­le­ri­ön­plan­da.­Oy­sa­an­ne­ve­ba­ba­mýz­ha­ya­tý­mýz­da­doð­du­ðu­muz­dan
be­ri­var.­Ço­cuk­la­rý­mýz­i­se­ha­ya­tý­mý­za­ev­len­dik­ten
son­ra­gir­di­ler,­a­ma­ön­ce­lik­hep­ço­cuk­la­rý­mý­zýn...­E­ðer
pa­ra­mýz­dan­ve­za­ma­ný­mýz­dan­va­kit­ka­lýr­sa,­bü­yük­le­ri­mi­ze­har­cý­yo­ruz.­On­lar­i­se,­ü­zer­le­ri­ne­dü­þen­va­zi­fe­le­ri­ni­ye­ri­ne­ge­tir­miþ­ler.­Hiç­de­miþ­ler­mi­ki­“Ço­cuk­lar
çok,­biz­ba­ka­ma­yýz.­Bi­ra­zý­ný­da­ku­ru­ma­ve­re­lim­de,
on­lar­bü­yüt­sün.”­Ha­yýr!­Ya­biz­ler?­Bir­sü­rü­ev­lât,­“Ý­ki
ki­þi­yi­han­gi­ku­ru­ma­ya­tý­ra­lým?­Ba­ký­cý­tut­sak­bi­ze­ka­ça­mâl­o­lur?”­di­ye­plan­lar­ya­pý­yo­ruz.­Ya­da­an­ne
ba­ba­nýn­ya­nýn­da­kar­deþ­ler­den­bi­ri­du­ru­yor­sa,­“O
bak­sýn­ca­ným!­Pa­ra­sý­ný­yi­yor­ya...”­ve­ya­“Be­nim­e­vim­bar­kým,­ço­luk­ço­cu­ðum,­i­þim­gü­cüm­var.­Her
za­man­gi­de­mem.­Hem­o­ra­ya­git­mek­dün­ya­nýn­pa­ra­sý,­ben­o­pa­ray­la­fi­lan­tak­si­di­mi­ö­de­rim”­de­yip,­te­le­fon­la­“Ken­di­ni­ze­i­yi­ba­kýn,­yi­yin­i­çin,­has­ta­ol­ma­yýn.­Çün­kü­biz­ler­ça­lý­þý­yo­ruz,­si­ze­ba­ka­ma­yýz”­di­yor­lar.­Bir­dü­þü­nür­þöy­le­de­miþ:­“An­ne­ve­ba­ba­mý­zý
sa­de­ce­bes­le­mek­yet­mez.­Ýn­san­lar­ev­le­rin­de­ki­ke­di
ve­kö­pek­le­ri­ni­de­bes­ler­ler,­oy­sa­on­la­rýn­sev­gi­ye,­þef­ka­te­ve­mer­ha­me­te­ih­ti­yaç­la­rý­var­dýr.”­E­vet,­on­la­rý­ye­mek­iç­mek­de­ðil,­il­gi­ve­sev­gi­a­yak­ta­tu­tar.
Te­le­viz­yon­da­hu­zu­re­vi­ni­gös­te­ri­yor­lar­dý.­Ta­kým­el­bi­se­li,­kra­vat­lý­bir­am­ca­“Bu­ra­da­ra­ha­tý­mýz­i­yi,­bes­le­ni­yo­ruz,­a­ma­ço­cu­ðum­gel­se­de­o­nu­bir­ku­cak­la­sam,
baþ­ka­bir­þey­is­te­mem”­di­yor­du.­Am­ca­nýn­ço­cuk­la­rý
kim­bi­lir­han­gi­mev­ki­de­ler?­Mev­ki­sa­hi­bi­ol­muþ­lar,­a­ma­bel­li­ki­a­dam­o­la­ma­mýþ­lar.­On­la­rýn­biz­den­bek­le­di­ði­sa­de­ce­il­gi,­sev­gi­ve­mer­ha­met...­A­ma­bi­zim­on­lar­dan­bek­len­ti­miz­pa­ra­ve­ya­bi­ze­yük­ol­ma­ma­sý,­e­þi­nin­zah­me­te­gir­me­me­si.­Pe­ki­Al­lah’ýn­rý­za­sý­ný­ka­zan­mak,­a­hi­re­ti­mi­zi­ka­zan­mak,­a­la­ca­ðý­mýz­ha­yýr­du­â­lar...
Al­lah­ko­ru­sun­ya­bed­du­â­sý­ný­a­lýr­sak,­o­za­man­hem
dün­ya­mý­zý,­hem­de­â­hi­re­ti­mi­zi­kay­be­de­riz.­Bir­a­ða­bey,­ken­di­ne­lâ­zým­o­lan­mal­ze­me­yi,­ba­ba­sý­mi­ras
pay­laþ­tý­rýr­ken­kar­de­þi­ne­ver­miþ­di­ye­has­ta­ve­ya­ta­lak
o­lan­ba­ba­sý­na­bak­ma­dý.­O­a­ða­bey­ya­kýn­za­man­da­tra­fik­ka­za­sý­ge­çir­di,­e­þi­ni­kay­bet­ti,­ken­di­de­ya­ra­lan­dý.
Þim­di­ký­zý­ve­oð­lu­na­muh­taç.­Pe­ki­þim­di­ne­o­la­cak?
Rab­bi­miz­ “Ya­ný­nýz­da­yaþ­la­nan­an­ne­ve­ba­ba­ný­za­öf
bi­le­de­me­yin”­ de­miþ.­Pey­gam­be­ri­miz­de­(asm),­bir
gün­min­be­re­çýk­týk­la­rýn­da­Ceb­ra­il’in­(as)­“Bir­kul­an­ne-ba­ba­sý­ve­ya­i­ki­sin­den­bi­ri­si­ya­nýn­da­bu­lu­nur­da­rý­za­la­rý­ný­ka­zan­ma­yýp­Cen­ne­te­gi­re­mez­se,­bur­nu­yer­de
sü­rün­sün”­de­di­ði­ni,­ken­di­si­nin­de­bu­na­“­min”­de­di­ði­ni­bil­di­ri­yor.­Biz­ki­miz­ki?­Bi­zim­ne­had­di­mi­ze­kýz­mak,­küs­mek,­he­sap­sor­mak.­On­lar­yaþ­lý,­on­lar­ço­cuk
gi­bi.­Ço­cu­ðu­mu­zun­söy­le­dik­le­ri­ne­kü­sü­yor­mu­yuz?
Ço­cuk­la­rý­mýz­has­ta­ol­duk­la­rý­za­man­i­çi­miz­a­cý­yor,
ba­þýn­da­bek­li­yo­ruz.­Yaþ­lý­an­ne­ve­ba­ba­mýz­da­ço­cuk
gi­bi­bo­yun­la­rý­ný­bü­küp,­biz­den­il­gi­ve­þef­kat­bek­li­yor­lar.­Yýl­lar­dýr­has­ta­o­lan­bir­ba­ba,­ev­lâ­dý­na­“Al­lah­sen­den­ra­zý­ol­sun.­Cen­net­me­kâ­nýn­ol­sun”­di­yor­sa;­bu
ha­yýr­du­â,­dün­ya­ya­ve­dün­ya­nýn­i­çin­de­ki­her­þe­ye­deð­mez­mi?­Rab­bim­cüm­le­mi­zi­an­ne­ve­ba­basý­nýn­ha­yýr
du­â­sý­ný­a­lan­kul­la­rýn­dan­ey­le­sin.
A
9
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
MaKaLE
Dünya saltanatý
verilse kaç para eder?
YERÝN KULAÐI
Eden bulur; kader adalet eder
FIKIH GÜNLÜÐÜ
SÜLEYMAN KÖSMENE
[email protected]
www.fikih.info
0 505 648 52 50
Gemlik’ten bayan okuyucumuz: “Ca­mi’üs-Sa­ðir’de­ge­çen;­‘Ka­bir­a­za­býn­dan­Al­lah’a­sý­ðý­ný­nýz.­Ce­hen­nem­a­za­býn­dan­Al­lah’a­sý­ðý­ný­nýz.
Me­sih-i­Dec­cal’in­fit­ne­sin­den­Al­lah’a­sý­ðý­ný­nýz.­Ha­ya­týn­ve­ö­lü­mün­fit­ne­sin­den­Al­lah’a
sý­ðý­ný­nýz’1 ha­di­si­ni­ký­sa­ca­a­çýk­la­ya­rak,­‘ö­lü­mün­fit­ne­si’­söz­cü­ðü­i­le­kast­o­lu­na­nýn­ne­ol­du­ðu­nu­i­zah­e­der­mi­si­niz?”­­
Peygamber Efendimiz (asm) bu veciz hadislerinde,
aslýnda neticede adalet gereði olan bazý olumsuz sonuçlardan Allah’ýn rahmetine sýðýnmamýzý öðütlüyor.
Bunlardan ilki, kabir azabýdýr. Kabir azabýndan Allah’a sýðýnmalýyýz. Her ne kadar kabir azabý, bizim günahýmýza karþýlýk ve mahþere de mahsuben baþýmýza
geliyorsa da, Allah dilerse þüphesiz bunu baþýmýzdan
tamamen kaldýrýr. Yani bizi baðýþlar ve günahýmýzý
tamamen affeder. Ancak þüphesiz bunun için bizim
adým atmamýz gerekiyor. Diðer yandan kabir azabýndan Allah’a sýðýnan kiþi, kabir azabý ile neticelenen
günahý bir daha iþlememeye de azmeder. Bunun için
bu hem baðýþlanmamýz, hem de söz konusu günaha
karþý gaflete kapýlmamamýz için önemlidir.
Peygamber Efendimiz’in (asm) Allah’ýn rahmetine
sýðýnmamýzý istediði ikinci büyük tehlike, Cehennem
azabýdýr. Bediüzzaman’ýn ifadesiyle Cehennemden
kurtulmak “nev-î beþerin en büyük mes’elesi”dir.2
Baþta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere bütün peygamberler ve bütün ehl-i hakikat “Ecirnâ minennâr! Ecirnâ minennâr! Ecirnâ minennâr!” (Cehennemden bizi hýfz eyle!) diyerek Cehennem azabýndan Allah’a sýðýnmýþlardýr. Nitekim Bediüzzaman’ýn sabah ve akþam tesbihatýna koyduðu uzunca
bir duâ zincirinden hemen yarýsýný Cehenemden, ateþten, nârdan, Allah’ýn kahrýndan, azabýndan ve fitnelerden Allah’a sýðýnýþ ifadeleri oluþturuyor.
Peygamber Efendimiz’in (asm) bizi sakýndýrdýðý
diðer gaileler fitnelerdir. Hadis dilinde öyle bir belâðat var ki, tek cümle içinde bütün fitneler özetlenivermiþ. Bunlar Mesih ve Deccal fitneleri ile hayat ve
ölüm fitneleridir. Fitne sözlükte zulüm, nifak, azdýrma, baþtan çýkarma, kargaþa, fesat ve imtihan mânâlarýna geliyor. Deccal’in yalancý cenneti, doðrularý eðip
bükerek yanlýþ hale getirmesi, yanlýþý allayýp pullayarak
doðru diye yutturmasý ve zihinleri idlâl etmesi tam bir
fitne ve fesat iþidir. Bediüzzaman’ýn ifadesiyle, deccalin
“Þahs-ý sûrîsi insan gibidir. Maðrur, firavunlaþmýþ, Allah’ý unutmuþ olduðundan, surî, cebbârâne olan hâkimiyetine ulûhiyet namýný vermiþ bir þeytan-ý ahmaktýr ve bir insan-ý dessastýr.” 3 Deccal fitnesi dehþetlidir.
Mü’mini bir anda münafýk ve nifak ehli durumuna
sokabiliyor. Bu açýdan bu dehþetli fitneden Allah’a sýðýnmamýzý Efendimiz (asm) duâ listesine almýþtýr.
Peygamber Efendimiz (asm) veciz ifadesine devamla fitne için öyle iki kavram kullanmýþtýr ki, bütün fitneleri kapsamý içine alýyor: Hayat ve ölüm fitneleri… Hayatta ve ölümde karþýlaþtýðýmýz, baþýmýza
gaile açan bütün fitneler! Peygamber Efendimiz’in
(asm) istiâze cümlesini Üstad Bediüzzaman tesbihatýnda þerh ediyor: Hayatta gailemiz olan, belâmýz olan, kendisinden Allah’a sýðýndýðýmýz fitneler: Dinî âfetler, dinî musîbetler, dünyevî musîbetler, dünyevî
âfetler, ahir zaman fitneleri, Mesih, Deccal ve Süfyan
fitneleri, hayatý acýlaþtýran her türlü kazalar ve belâlar, her türlü dalâlet ve bid’atlar, nefs-i emmare fitnesi, bütün nefislerin Fir’avunvârî fitneleri, kadýn þerri,
fitnesi ve belâsý, riya, gösteriþ, ucb ve fahr fitneleri,
dinsiz tecavüzü, münafýk þerri, fasýk fitnesi… Bütün
bu fitneler hayatta bazen yerin ve zamanýn gereði, bazen bizim dikkatsizliðimizden ve gafletimizden fýrsat
bularak, bazen düþmanýn fesadýndan, ama muhakkak
imtihan için baþýmýza türlü çoraplar örmekte, türlü
gaileler açmaktadýrlar. Bizi avuçlarý içine aldýðýnda
dünyamýzý kaybetmek bir yana,—maazallah—ahiretimizi de kaybetmekle yüz yüze gelebilmekteyiz.
Keza ölüm fitnesi olarak, öncelikle son nefesimizde imanla gitmemek tehlikesi, dehþetli bir tehlike!
Bediüzzaman diyor ki: “Herkesin, iman mukabilinde, bu zemin yüzü kadar baðlar ve kasýrlarla müzeyyen ve bâkî ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak
veya kaybetmek dâvâsý baþýna açýlmýþ. Eðer iman vesikasýný saðlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asýrda, maddiyyunluk taunuyla çoklar o dâvâsýný kaybediyor. Hatta bir ehl-i keþif ve tahkik, bir yerde kýrk
vefiyattan yalnýz birkaç tanesi kazandýðýný sekeratta
müþahede etmiþ; ötekiler kaybetmiþler. Acaba bu
kaybettiði dâvânýn yerini, bütün dünya saltanatý o adama verilse doldurabilir mi?” 4
Ölüm sarsýntýsýndan, ölüm sarhoþluðundan, sekerattan, ölüm esnasýnda þeytanýn verdiði türlü vesvese
ve desiselerden ve ölüm acýsýndan tutun, ölüm dolayýsýyla geride býraktýðýmýz malýn varislerimize açtýðý
mal fitnesine, Münker ve Nekir’in kabir suâline ve
kabir azabýna kadar ölüm sebebiyle baþýmýzda bulunan fitneler vardýr. Bu fitnelerden de Allah’a sýðýnmamýz inþâallah o fitnelerden bizi mahfuz kýlar.
Ýþte Üstad Bediüzzaman’ýn sünnetten iktibasla sabah ve akþam namazlarýna aldýðý sýðýnma cümleleri
ihtivâ eden duâsý ile bütün bu azap ve fitnelerden Allah’a sýðýnmamýz—inþâallah—mümkün oluyor.
Dipnotlar:
1- Cami’üs-Saðir, No: 2732.
2- Asa-yý Musa, s. 45.
3- Mektubat, s. 61.
4- Asa-yý Musa, s. 21.
ALÝ FERÞADOÐLU
[email protected]
oksul ihtiyarýn biri gittiði her yerde:
“Kim ne ederse karþýlýðýný mutlaka
görür. Sanma ki, kötülük edenin
kötülüðü yanýna kalsýn” diye tekrarlardý.
Kadýnýn biri, her gün onun bu sözlerinden
býkmýþtý. Bir gün “Þuna bir kötülük yapayým da,
görsün bakalým herkes ettiðini bulacak mý?” diye
bir plân yaptý. Ýhtiyar dilenci evinin önünden
geçerken içine zehir koyarak hazýrladýðý böreði
ona verip: “Al bunu, senin için yaptým” dedi.
Ýhtiyar çok memnun olmuþtu. Hemen torbasýna koyup karnýný doyurmak için köyün
Y
dýþýnda bir çeþmenin baþýna gitti. Böreði çýkardý,
tam yemeye hazýrlandýðý sýrada uzaklardan
geldiði belli olan bir asker: ”Amca çok uzak yollardan geliyorum. Çok açým. Þu börekten bir
miktar versen de yesem olmaz mý?” dedi.
Ýhtiyar hiç tereddüt etmeden torbasýndan
çýkardýðý böreklerin tamamýný ona verdi.
Kendisi de torbasýnda günlerden beri sakladýðý kuru ekmeðini yemeðe baþladý. Asker
afiyetle böreðin tamamýný yedikten sonra
çeþmeden de su içip adama duâ ederek
ayrýldý. Günlerdir kendisini bekleyen annesine kavuþmak için yola çýktý.
Eve geldi gelmesine, ama “Yanýyorum,
ölüyorum!” diye feryat etmeye baþladý.
Annesi askerden gelen oðlunu baðrýna basmýþ, sevinmesi gerektiði yerde üzülüyor,
oðluna ne olduðunu anlamaya çalýþýyordu:
“Oðlum ne oldu sana? Dokunacak bir þey
mi yedin yoksa?” diye sordu. O, zararlý bir þey
yemediðini, sadece bir ihtiyarýn yemek üzere
torbasýndan çýkardýðý böreði kendisine verdiðini ve adamýn merhametine hayran kaldýðýný
söyledi. Kadýn: “Eyvah oðlum! Seni ben
zehirledim. Adamcaðýz ‘Eden bulur’ diyordu.
Ýþte ettiðimi buldum!” diye feryad u figân ile
yýrtýnmaya baþladý, ama iþ iþten geçmiþti…
***
Kader mutlaka adâlet eder. Bu dünyada
her zaman ve zeminde hakkýmýzý alamayýz
belki. Kimi zaman zulme hedef olurken, kimi
zaman da biz haksýzlýk eder, zulme sebep
oluruz. Kadere imân eden, “Ah ne yaptým,
ne ettim de bu baþýma geldi?” diye isyanvârî
bir tutum takýnamaz. Çünkü, ne zaman,
nerede, kime karþý, nasýl bir haksýzlýk yap-
Zaman tünelinde Eskiþehir yolculuðu
satIr arasI
YASEMÝN GÜLEÇYÜZ
[email protected]
þu Þuâ gayet acele, pek noksan kalemimle,
sýkýntýlý, rahatsýzlýk bir zamanda telif edildiðinden….” der Ýkinci Þuâ’nýn baþýnda…
“Bu Ri sâ le be nim na za rým da çok mü himdir. Çünkü içinde çok mühim ve ince
olan esrâr-ý imaniye inkiþaf ediyor. Bu risâleyi anlayarak okuyan adam, imanýný kurtarýr Ýnþâallah…” diye de ekler.
27 Lem’a: Bir hukuk ve
1935 yýlýnýn bir bahar günüdür.
ediüzzaman Hazretleri ve talebeleri 120
mantýk þaheseri
kiþilik bir grup olarak Isparta’da tutuklanaEskiþehir Hapishanesinin Mahkeme Mürak kamyonlarla Eskiþehir’e sevk edilirler.
dafaalarý Risâle-i Nur Külliyatý içinde 27.
Zira, “Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, Lem’a olarak isimlendirilir. Bir kýsmý Tarihrejim aleyhindedir, rejiçe-i Hayat isimli emin temel nizamlarýný
serin Eskiþehir Hayýkýyor!” gibi uydurma
yatý bölümünde yer
gerekçelerle, hükümeti
alýr.
aldatýcý tertip ve suçlamalarla Eskiþehir Aðýr
28 Nükteli
Ceza Mahkemesi’nde, i28. Lem’a…
dam kastýyla ve muhak“Eskiþehir Hapishakak sûrette mahkûm ene
sinde ihtilattan ve
dilmesi emriyle haklako
nuþmaktan memrýnda dâvâ açýlmýþtýr.
nu
olduðum zamanda
Talebelerinden ayrý olakar
þým
daki kardeþlerirak bir koðuþa yerleþtirilir.
me
te
sel
li için yazdý1936 Mart’ýnda tahliye
ðým
ký
sa
cýk
fýkralarýn
oluncaya kadar 11 aylýk
bir
kýs
mý
dýr”
sunusüre içinde çok zor þartlar
muy
la
baþ
la
yan
muhaltýnda yaþarlar.Otuzuncu
te
þem
28.
Lem’a’nýn
Lem’a olan Ýsm-i Azam
ilk nüktesi hapishane
Risâlesi, Birinci ve Ýkinci
günlerinin lâtif bir haÞuâ’lar, 28. Lem’a isimli etýrasýdýr. Hz. Ali’nin
serleri böyle bir ortam i(ra) ilminden istifade
çinde parça parça telif eile kaleme alýndýðý ifadilir. Çoðunlukla çaydande edilir…
lýk altýna yapýþtýrýlan kü- Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 11 ay mevkuf
kaldýðý Eskiþehir Hapishanesi ve karþýsýndaki
çücük pusulalarla talebelise mektebinin merdivenleri
Birinci Þuâ…
lerine ümit ve þevk aþýla“Ve On dan yar yan derslerini ulaþtýrýr.
dým
di
le
riz”
â
ye
tiy
le
baþ
lar
bu bahis.
Bugün rahat koltuklarýmýzda bu eserleri
“Ý
ki
a
cip
su
â
le
kar
þý,
def’a
ten
hatýra gelen gamütalâa ederken, konu baþlarýnda yer alan
rip
ce
vap
týr”
su
nu
muy
la
de
vam
eder.
ký sa cýk not lar Be di üz za man’ýn Es ki þe hir
So
ru
lar
dan
bi
rin
ci
si
“Fa
ti
ha,
Yasin, Kur’ân
günlerini bir nebze olsun bizlere hissettirir:
hatimi gibi okunan kudsî þeyler cüz’î tek bir hediyedir. Bir anda hadsiz insanlara ve bölünmeEskiþehir meyveleri….
Otuzuncu Lem’a “Eskiþehir hapishanesi- den hediye edilmesini akýl almaz” þeklindedir.
nin bir meyvesi” olarak sunulurken “Eskiþe- Cevap muhteþemdir.
Ýkinci soru, “Hz. Ali (ra) ve Gavs-ý Azam’ýn ehir Medrese-i Yusufiyesinin gayet kuvvetli
ser
lerinden Risâle-i Nur’a þahitler gösteriyorbir ders-i a’zâmý, Ýsm-i Azâmý taþýyan altý
sun.
Oysa asýl söz sahibi Kur’ân’dýr. Kur’ân Riismin altý nüktesini beyan eden bu Otuzunsâ
le-i
Nur hakkýnda ne söyler?” þeklindedir.
cu Lem’a’dýr” denir.
Be
di
üzzaman 33 Kur’ân âyetinden delilleri sýHapishane günlerinin Bediüzzaman HazretNur,
Hud, Ankebut, Hicr, En’am, Hadid,
ra
lar.
lerinin tabiriyle “son meyvesi” muhteþem tevYu
nus,
Ba
ka
ra, Lokman, Âl-i Ýmran, Nisa, Fushid hakikatlerinin yer aldýðý Ýkinci Þuâ’dýr.
si
let,
Tev
be,
Maide, Tahrim, Ýsra, Yusuf, Ra’d,
“Eskiþehir Hapishanesinde, arkadaþlarýÞu
a
râ,
Ka
sas,
Kalem, Zümer, Saf, Ýbrahim Sûremýn tahliyeleriyle yalnýz kaldýðým bir vakitte
lerinden alýnmýþ âyetlerdir bunlar..
B
Gençlik yazý,
ihtiyarlýk güzü,
kabir kýþý…
75 sene öncesi…
1935 se ne si nin 29 E kim’in de Be di üz za man
Hazretleri Eskiþehir Hapishanesindedir.
Pen ce re den kar þý da ki
lisenin bahçesinde gülerek dan se den kýz la rýn
hâlini tefekkür eder. Mane vî bir si ne ma i le el li
sene sonraki vaziyetlerini görür. Elli altmýþ talebeden kýrk ellisi kabirde
toprak olmuþ azap çekmektedir. On tanesi yetmiþ seksen yaþýnda çirkin leþ miþ, genç li ðin de
iffetini muhafaza etmediðinden sevmek beklediði nazarlardan nefret
görmektedir. Onlarýn acýnacak hallerine aðlar.
Aðlama seslerine gelen
talebelerini “Gidin! Beni
yalnýz býrakýn!” sözleriyle
yanýndan gönderir. “Gördüðüm hakikattir, hayal
deðil! Nasýl ki bu yaz ve
güzün sonu kýþtýr, aynen
öyle de gençlik yazý ve ihti yar lýk gü zü nün ar ka sý
kabir ve berzah kýþýdýr.”
der Bediüzzaman.
“Elli sene önceki hadiseleri sinemada nasýl seyredebiliyorsak, gelecekteki halleri de gösterebilen
bir sinema bulunsa, ehl-i
dalâlet ve sefahet elli altmýþ sene sonraki vaziyetle ri sey ret se ler, þim di ki
gül dük le ri ne ve gay rimeþrû keyiflerine nefret
ve teel lüm ler le að la ya caklardý” diye de ekler.
Onun aðlamasý, kendisi,
iman hizmeti ya da talebeleri için deðildir. Gülerek
raks edenlerin istikbaldeki
hallerine aðlamaktadýr.
Çün kü o bir þef kat
kahramanýdýr…
Mekânýn Cennet olsun Metin aðabey
ÝSMAÝL SUBAÞI
ir sabah (7.10.2010, saat 9:00’da)
cep telefonum uzun uzun çaldý. Arayan Tekirdað’dan Kasým Özadalý
idi. Hal hatýr sorduktan sonra Malkara’dan Metin Çekin (marangoz Metin
Usta) Aðabeyin vefat ettiðini ve ikindi namazýna müteakip defnedileceðini söyledi.
“Hepimizin baþý sað olsun, O’ndan geldik,
O’na döneceðiz” dedikten sonra otuz beþ
yýl öncesi (1975 yýlý) bir yaz akþamý aklýma geldi. O akþam Þarköy’deki bir eve
dâvetliydim.
Þarköy’de görev yapan genç imamýn evindeki sohbette, Þarköy’de memur olarak
çalýþan Temel Muslu, Tekirdað’dan Bekir
Ýbiþ, Malkara’dan Metin Çekin vardý. Sohbeti, birlikte gelmiþ olduklarý Mehmet Bey
B
yapmýþtý. Nur camiasýna dahil oluþum bu
gece nasip oldu ve devam etti. Metin Aðabey, Ýbrahim Baygýn, Bekir Ýbiþ ile beraber
Trakya’nýn her tarafýný defalarca ziyaret ederek Nur çiçeklerinin açmasý için ömürlerini bu yolda fedâ ettiler. Bunun meyvesi
olarak Malkara’da, Tekirdað’da, Þarköy’de,
Keþan’da, Çorlu’da ve diðer yerlerde hizmete yeni þahýslarý dahil ettiler.
Bu sacayaðýndan 90 yýllarýnda Ýbrahim
Baygýn'ýn vefatý ile eksildi. 7 Ekim 2010
Perþembe günü de Metin Aðabey’i ebedî
âleme uðurladýk. Ýmam efendi, “Hakkýnýzý
helâl edin” dediði vakit “Asýl sen hakkýný
helâl et” demek geldi içimden. Çünkü bizlerin üzerinde hakký vardý. Dükkânýnýn arka tarafýnda yaptýðýmýz sohbetler, beraber
o zaman Caðaloðlu’nda bulunan Yeni Asya gazetesine gidiþimiz, oradaki aðabeylerle tanýþmamýz... “Nurtaþý”ný ziyaret etmemiz ve biz gençlerin toplantý düzenlemesine destek olmalarý... Þarköy’deki “son þahitler”den Hasan Engen’i, ziyaret edip Üs-
tad Said Nursî ile ilgili hatýralarýný teybe
kaydedip Necmettin Þahiner’e gönderilmesi... 1984 yýlýnda Metin Çekin, Mehmet Kaya, Hüseyin Can ve Mustafa Balýkçý’larla Malkara’da 3 gün tutuklu kalmamýz, 12 Eylül’den (1980) sonraki dâvâlar...
Devlet Güvenlik Mahkemesinden beraat
etmemiz ve beraatin 1980 sonraki dâvâlarda emsal teþkil etmesi gözümün önünde resmi geçit yaptýlar.
O gün Trakya ve Mora Fatih’i Gazi Ömer Bey Camii’nin içinde ve dýþýnda güzide bir kalabalýk vardý. Tekirdað’dan, Malkara’dan, Keþan’dan, Edirne’den, Kýrklareli’nden, Lüleburgaz’dan, Çanakkale’den,
Þarköy’den katýlan kalabalýk bir topluluk
fedakâr ve kahraman (ayný zamanda Kýbrýs gazisi) aðabeyi ebedî âleme uðurladý.
Cenâb-ý Hak Ýnþâallah hepimizi ve
aile efradýmýzý baþýmýzda Üstadýmýz
Said Nursî ile beraber Hz. Peygamber’e (asm) komþu eyler. Ruhun þad,
mekânýn pür nur olsun Metin Aðabey.
týðýný bilemez. Dün ne yediðimizi unuttuðumuza göre, kime, ne zaman, hangi yanlýþý
yaptýðýmýzý nasýl aklýmýzda tutabiliriz ki?
Ýþte kader, ezelden ebede, her þeyi bir anda
kuþatýp görür ve herþeyin hakkýný verir.
“Ýnsan zulmeder, kader adâlet eder” hakikati
ortaya çýkar.
Sadece insanlara karþý kusur iþlemez, haksýzlýk etmeyiz; bazen eþya, hayvan ve sâir
mahlûkatýn da hakkýný yiyebilir, hukuklarýný
çiðneyebiliriz. Kimi zaman da musîbet ve
hastalýklarla imtihan ediliriz. Peygamberlerin
ve evliyalarýn baþýna gelen sýkýntý ve musîbet,
elbette haksýzlýk yaptýklarýndan deðildir.
Onlar da imtihan edilir, sabýr ve irâdeleri
güçlendirilir. Ve daha bilemediðimiz binlerce hikmet gözetilir. Kaderin tecellisi
içinde adâlet de olur, imtihan da vardýr.
Bu yasaklar eskiden
nasýl çözülüyordu?
ÝstÝKaMEt
HÜSEYÝN GÜLTEKÝN
GSM: 0505 284 32 40
e garip ki, baþta siyasîler olmak üzere kimi zinde
güçler baþörtüsü meselesini gündemde tutup konuþtukça, bu iþ daha da çözümsüzlüðe doðru giden, içinden çýkýlmaz bir hâl alýyor. Bu saydýklarýmýz, baþörtüsü problemini tamamen gündemlerinden çýkarýp
hiç konuþmasalar, mesele belki daha kýsa ve kolay halledilecek. Gerek referandum süresince, gerek ondan sonraki günlerde çözümden yana demeçler vererek, baþörtüsü maðdurlarýna ve bütün bir millete umut daðýtan siyasiler; aradan geçen zaman içinde birbirini samimiyetsizlikle suçlayarak, topu birbirine atarak, önemli bir þeâir
olan baþörtüsü meselesini bir seçim malzemesi hâline
getirerek, bu iþi iyice çözümsüzlüðe soktular.
Bu derecede olmasa dahi, eskiden de bu çeþit keyfî,
mantýksýz yasaklar vardý. Baþta siyasiler ve diðer yetkili
merciler, bu yasaklarý nasýl çözüyorlardý? Hangi tedbir ve
yaklaþýmlarla bu çeþit kanunsuz uygulamalarýn üstesinden
geliyorlardý? Öteden beri kanayan bir yara, süregelen bir
problem olsa da, baþörtüsü meselesi eskiden asgarî düzeyde idi. O günleri yaþayan birisi olarak, o zamanki keyfî ve
kanunsuz yasaklarýn lokal olduðunu çok iyi hatýrlýyorum.
Ve bunlar da fazla þaþaalandýrýlmadan, baþka yerlere sirayet
ettirilmeden çözülüyordu.
Meselâ; yetmiþli yýllarýn ortalarýnda bizzat içinde bulunarak þahit olduðum þu olay, yaþamakta olduðumuz baþörtüsü olayýnýn çözümü noktasýnda iyi bir örnek olsa gerek:
O tarihlerde bir arkadaþýmýzýn ilçe saðlýk ocaðýnda baþörtüsü ile çalýþan eþini, saðlýk ocaðýnýn yetkili bir doktoru, baþörtüsünü çýkarmasý hususunda uyarýyor. Bu keyfî uyarý ve
ikazlarýn ardý arkasý gelmeyince, biz de böyle keyfî uyarýya
muhatap olan hanýmýn beyi ile beraber, o zaman iktidarda
bulunan Adalet Partisi’nin Ýl Baþkanýna bu durumu söyledik. Ýl Baþkaný da, derhal telefonla Ýl Saðlýk Müdürüne biraz
sitemli ve sert bir ses tonu ile bu þikâyetimizi bildirdi. Parti
Ýl Baþkaný’nýn, Ýl Saðlýk Müdürü’nden aldýðý kesin cevap; bu
kanunsuz sýkýntýya sebep olan ilgili doktorun derhal uyarýlacaðý, bir daha böyle keyfî icraatlara asla tevessül edilmeyeceði yönünde oldu. Parti Ýl Baþkaný, hadisenin tekerrürü
durumunda ise kendisinin haberdar edilmesini ifade etti.
Ve gerçekten bu sýkýntý sühûletle halledildi. Arkadaþýmýzýn
eþi baþörtüsü ile iþine devam etti.
Yine buna benzer bir olayý da bizzat ben yaþadým. Yetmiþli yýllarda bir ilçede, þimdiki adý ile Ýlçe Millî Eðitim Müdürlüðü, o zamanki adý ile Ýlköðretim Müdürlüðü vazifesinde bulunurken, ilçenin çeþitli okullarýnda baþörtüleriyle çalýþmak isteyen bir kaç öðretmen vardý. “Acaba baþörtümüzle sýnýfa girebilir miyiz, buna izin verirler mi, birileri bizi þikâyet eder mi?” þeklindeki korku ve tedirginliklerini anlayýnca, ben hemen hepsine hiç korkmadan, çekinmeden
baþörtüleriyle derslere girebileceklerini, bunun yasak olmadýðýný, bütün mes’uliyeti üstlendiðimi söyledim. Vazifede
kaldýðým müddetçe, o bayanlar baþörtülerini hiç çýkarmadan iþlerine devam ettiler.
Bu iki basit örnekte görüldüðü gibi eskiden vuku bulan
bazý keyfî ve kanunsuz yasaklar böyle hallediliyordu. Þimdikilerin bunalýp içinden çýkamadýklarý sýkýntý ve problemler,
çözüm makamýnda bulunan siyasilerin ve iþgal ettikleri
makam ve mevkilerin sorumluluklarýnýn bilincinde olan
zevatýn cesurane giriþimleriyle hallediliyordu. Bu uðurda elbette bazý bedeller de ödeniyordu. Çünkü bu gibi mantýksýz
yasaklarý savunan ve bu yasaklarýn devam etmesinden yana
tavýr içinde olan zinde güçler o zaman da vardý. Ama her
nasýlsa o zamanki siyasiler ve üstlendikleri vazifenin idrakinde olan bir çok idareci, öyle fazla sürtüþmelere, çekiþmelere fýrsat vermeden, sessiz sedasýz, bu iþi çözebilme maharetini gösteriyorlardý.
Milletin bu sýkýntýlarýný dert edinen, devam edegelen bu
problemin son bulmasý için çalýþan samimî siyasilerin ve idarecilerin bulunduðuna elbette inanýyoruz. Görünen o ki,
bunlarýn sayýlarý veya dirayetleri kâfi gelmemiþ olmalý ki, bu
keyfî yasaklar halen devam ediyor.
Samimî yetkililer olduðu gibi, gerçekten bu problemi
çözmekten öte çözecekmiþ gibi görünüp, bu iþi seçim malzemesi yapmaya çalýþan ve bu çözümsüzlükten faydalanmaya çalýþan siyasilerin varlýðý da ayrý bir gerçek.
N
10
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
KÜLTÜR-SANAT
Haydi, çocuklar
uyuyoruz
EYLÜL
Mesir’in hakký
MEHMET YAÞAR
[email protected]
SAADET BAYRÝ
Kâzým Karabekir için sempozyum
KURTULUÞ Sa­va­þý’nýn­do­ðu­cep­he­si­ko­mu­ta­ný­ve­Cum­hu­ri­yet­ta­ri­hi­nin­ön­de­ge­len­dev­let­a­da­mý­Kâ­zým­Ka­ra­be­kir­2­Ka­sým’da­Ta­rýk­Za­fer­Tu­na­ya’da­dü­zen­le­ne­cek
sem­poz­yum­la­a­ný­la­cak.­Ýs­tan­bul­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si
Kül­tür­A.Þ.­ve­Kâ­zým­Ka­ra­be­kir­Vak­fý’nýn­Do­ðu­Cep­he­si­Ko­mu­ta­ný,­bü­yük­dev­let­a­da­mý­Kâ­zým­Ka­ra­be­kir­Pa­þa
hatýrasý­na­ge­le­nek­sel­o­la­rak­dü­zen­le­me­yi­plan­la­dý­ðý
sem­poz­yum­lar­dan­il­ki­ni
“Kâ­zým­Ka­ra­be­kir­Pa­þa
Sem­poz­yu­mu”­ a­dý­i­le­2
Ka­sým­Sa­lý­gü­nü­Ta­rýk­Za­fer­Tu­na­ya­Kül­tür­Mer­kez’in­de­ ger­çek­leþ­ti­re­cek.
Çok­sa­yý­da­a­ka­de­mis­yen,
a­raþ­týr­ma­cý­ve­ga­ze­te­ci­nin
ka­tý­la­ca­ðý­sem­poz­yum­da;­Ka­ra­be­kir­Pa­þa’nýn­ha­ya­tý,­si­ya­sî,­sos­yal,­ik­ti­sa­dî,­kül­tü­rel­ve­bi­lim­sel­a­lan­lar­da­ki­gö­rüþ­le­ri­ve­ça­lýþ­ma­la­rý­e­le­a­lý­na­cak.­Sem­poz­yu­mun­so­nun­da­Kâ­zým­Ka­ra­be­kir’in­“gün­lük­le­ri­ga­ze­te­ci-ya­zar
Ta­ha­Ak­yol­ve­a­ka­de­mis­yen­Me­te­Tun­çay­ta­ra­fýn­dan
tar­tý­þý­la­cak.­Kur­tu­luþ­Sa­va­þý­ve­Cum­hu­ri­yet­ta­ri­hi­ne­ye­ni­bil­gi,­bel­ge,­yo­rum­ve­sen­tez­ka­zan­dýr­mak­ve­Kâ­zým
Ka­ra­be­kir­Pa­þa’yý­da­ha­yay­gýn­o­la­rak­ta­nýt­mak­a­ma­cýy­la
baþ­la­tý­lan­sem­poz­yum­lar,­Cum­hu­ri­yet­ta­ri­hi­nin­ö­nem­li
o­lay­la­rý­nýn­ay­dýn­la­týl­ma­sý­na­bü­yük­des­tek­sað­la­ya­cak­ve
o­lum­lu­kat­ký­da­bu­lu­na­cak. Kültür Sanat Servisi
i­zim­Rad­yo’nun­ ya­yýn­fa­a­li­yet­le­rin­den
siz­le­ri­ha­ber­dar­et­mek­i­çin­yi­ne­bir­lik­te­yiz.­Ma­lû­mu­nuz­ü­ze­re­17­E­kim­Pa­zar
gü­nü­Be­ya­zýt­Mey­da­ný’nda­Be­di­üz­za­man­Ta­ný­tým­ve­Hiz­met­TIR'ýnýn muh­te­þem­fi­nal
prog­ra­mý­ger­çek­leþ­ti­ril­di.­Böy­le­si­bir­çok
prog­ra­mý­siz­le­re­rad­yo­muz­dan­de­fa­lar­ca­u­laþ­týr­mýþ­týk.­O­gün­Be­ya­zýt­Mey­da­ný’nda o­la­ma­yan­dost­la­rý­mýz­i­çin­biz­ler­yi­ne­gö­re­vi­mi­zin
ba­þýn­day­dýk.­Prog­ra­mýn­he­ye­can­do­lu­gü­zel­li­ði­ni Bi­zim­Rad­yo a­ra­cý­lý­ðýy­la­bütün­dün­ya­ya
ta­þý­mýþ­ ol­duk.­ A­çýk­ a­lan­da­ ya­pý­lan­ bir
faaliyetin­nak­len­ya­yý­ný­ol­ma­sý­dolayýsýyla­rad­yo­muz­a­çý­sýn­dan­da­bir­il­ki­ger­çek­leþ­tir­miþ­ol­mak­ay­rý­ca­bi­zim­a­çý­mýz­dan­se­vinç­ve­ri­ci­ol­du.­O­gün­i­ti­ba­riy­le­yap­mýþ­ol­du­ðu­muz­ya­yýn­la­rýn­ar­þiv­le­ri­ve­ Be­ya­zýt­Mey­da­ný’nda­ki
faaliyeti­mi­zin­gö­rün­tü­le­ri­www.bi­zim­rad­yo.fm­in­ter­net­ad­re­sin­de­ve­res­mî­fa­ce­bo­ok
say­fa­sýn­da­bu­lun­mak­ta­o­lup­din­le­yi­ci­le­ri­miz­den­ge­len­o­lum­lu­tep­ki­ler­i­çin­de­her­bi­ri­ne
bir­kez­da­ha­þük­ran­la­rý­mý­zý­su­nu­yo­ruz.­
Bi­zim­Rad­yo­ o­la­rak­her­za­man­ye­ni­ve
fark­lý­prog­ram­la­rý­siz­le­re­sun­mak­i­çin­gay­ret
gös­te­ren­ Bi­zim­Rad­yo’da ye­ni­lik­ler­de­vam­e­di­yor.­Geç­ti­ði­miz­haf­ta­lar­da­ya­yý­na­baþ­la­mýþ
o­lan­ku­þak­prog­ram­la­rý­mýz­dan­To­ra­man’ýn
ha­zýr­la­yýp­sun­du­ðu­“Z­Ra­po­ru” bütün­key­fi­ve
ne­þe­siy­le­de­vam­e­di­yor.­To­ra­man­haf­ta­i­çi
her­ak­þam­sa­at­18.30’da­Sup­hi­De­de­ve­ba­zen
de­ Þo­för­Rý­za a­bi­siy­le­yol­sa­a­ti­ne­ne­þe­ka­tar­ken,­gün­de­min­ge­ri­sin­de­ka­lan­il­ginç­ko­nu­la­ra­de­ðin­me­den­de­du­ra­mý­yor.­
Her­Cu­mar­te­si­gü­nü­i­se­sa­at­09.00’dan­i­ti­ba­ren­bütün­dost­la­rý­mý­za­Ýb­ra­him­Be­dir’le­ “Mer­ha­ba­Ýs­tan­bul” di­yo­ruz.­Haf­ta
so­nu­ga­ze­te­le­ri­ne­yan­sý­yan­ha­ber­ler­ve­ka­li­te­li­mü­zik­ler­eþ­li­ðin­de­tem­po­lu­ve­di­na­mik­bir­prog­ram­ Bi­zim­Rad­yo’ya ku­lak­ve­ren­din­le­yi­ci­le­ri­miz­le­bu­lu­þu­yor.
B
[email protected]
Ge­ce­o­lun­ca­uy­ku­so­ru­nu­çe­ken­ler­de­nim.­
Ha­liy­le­sa­bah­da­u­ya­na­mý­yo­rum.­Ve­sa­ba­hýn­o­ilk
sa­at­le­rin­de­ki­uy­ku­nun­ta­dý­i­se­hiç­bir­þey­de­yok.­
Ba­zen­söy­le­ni­yo­rum­“Þu­sa­at­te­ki­uy­ku­mun­lez­ze­ti­ge­ce­ve­ril­se­ne­i­yi­o­lur­du.”­He­le­bir­sa­at­var­ki
ef­sun­lu­gi­bi,­geç­ti­mi­ha­lim­ha­rap.­O­sa­at­ten­son­ra
u­yu­mak­i­çin­duâ­e­di­yo­rum.­
Ak­þam­ u­yu­ma,­ sa­bah­ kal­ka­ma­ma­ i­se­ sa­ný­rým
ça­ðýn­has­ta­lý­ðý.­
Dik­kat­et­mek­ge­re­ki­yor.­
An­cak­er­ken­kalk­ma­mý­en­gel­le­yen­fak­tör­ler­den
bi­ri­de­nem­li­bir­böl­ge­de­ya­þa­mam.­Ýs­te­sem­de­ü­ze­rim­de­ki­o­kýr­gýn­lý­ðý­a­týp­u­ya­na­mý­yo­rum.­Sa­bah
u­ya­nýr­ken­san­ki­ge­ce­in­þa­at­ta­ça­lýþ­mý­þým­gi­bi­ken­di­mi­yor­gun­his­se­di­yo­rum.­­
Hat­ta­“bi­raz­da­ha”­der­ken­bir­sa­a­ti­ge­çi­ri­yor­dum.
Di’li­ geç­miþ­ za­man­la­ an­la­tý­yo­rum­ bu­ du­ru­mu­mu­çün­kü­ar­týk­bu­gün­le­rim­ma­zi­ol­muþ­du­rum­da.­ Bir­ bu­çuk­ yýl­dýr­ ge­ce­ kaç­ta­ ya­tar­sam­ ya­ta­yým
ye­di­de­u­ya­ný­yo­rum.­
As­lýn­da­u­yan­ma­ma­þan­sým­yok.­
Ký­zým­ku­rul­muþ­sa­at­gi­bi­hiç­þaþ­ma­dan­ay­ný­sa­at­te
u­ya­nýp,­göz­le­ri­mi­aç­ma­der­di­ne­dü­þü­yor.­Yas­tý­ðý­mýn
al­týn­da­ki­göz­lük­le­ri­mi­a­lýp,­tak­mam­i­çin­ýs­rar­e­din­ce
“Ta­mam.­Sen­ga­lip­sin”­di­ye­rek­kal­ký­yo­rum.
Hiç­ol­ma­dý­ðým­ka­dar­dinç­ve­hu­zur­lu­bu­lu­yo­rum
bu­a­ra­lar­ken­di­mi.­
Bo­þu­na­de­me­miþ­ler:­Ka­dýn­lar­za­yýf­týr.­A­ma­an­ne­ler
güç­lü.­Bu­sö­zü­ya­þa­ya­rak­o­nay­lý­yo­rum.­
He­le­ço­cuk­lar­hep­sin­den­da­ha­güç­lü.
***
Der­ken­son­dö­nem­de­sa­at­ler­9.30’u­gös­ter­di­ðin­de
te­le­viz­yon­da­bir­ya­zý­ya­denk­gel­dim:­“Hay­di­ço­cuk­lar
uy­ku­sa­a­ti.”­
Sa­ný­rým­bu­u­ya­rý­ye­di­ya­þýn­dan­son­ra­ki­ço­cuk­lar­i­çin­ya­pý­lý­yor.­
An­cak­bu­u­ya­rý­yý­üç­gün­ön­ce­gö­rün­ce­bir­kaç­so­ru­ya­ta­ký­lýp­kal­dým.
Bu­sa­a­te­ka­dar­kal­mýþ­bir­ço­cu­ða­‘kalk­u­yu’­de­mek
hak­sýz­lýk­de­ðil­mi?
He­le­de­gü­zel­bir­di­zi­iz­li­yor­sa,­di­zi­de­ki­bö­lüm­dü­ðü­mü­çö­zü­le­ce­ði­an­da­bir­ya­zý;­“hay­di­u­yu.”­
Üs­tü­ne­a­i­le­nin­di­ðer­fert­le­ri­gü­zel­bir­çay­soh­be­ti
kur­muþ­sa…­Bi­raz­dan­mey­ve­sa­a­ti­ne­gi­ri­le­cek­se,­ha­ra­ret­li­bir­sah­ne­nin­or­ta­sýn­da­lar­ve­“hay­di­sa­na­bu­ka­dar.
Kes­tik..”­de­mek­ne­ka­dar­doð­ru?
Þim­di­bu­ço­cuk­a­i­le­si­ne­dö­nüp:­“Siz­ne­den­u­yu­mu­yor­su­nuz?”­de­di­ðin­de,­an­ne­“ben­an­ne­yim­ve­is­te­di­ðim­sa­at­te­u­yu­rum.”­ya­da­“Ben­ba­ba­yým­sa­na­mý­so­ra­ca­ðým­u­yu­ya­ca­ðým­sa­a­ti?”­di­ye­mi­ce­vap­la­ya­cak­lar?
Bu­nun­kar­þý­lý­ðýn­da­ço­cuk:­“Ben­de­se­nin­kö­len
mi­yim?­Ýs­te­di­ðin­sa­at­te—hay­di­kö­le­u­yu—di­ye­rek
be­ni­gön­de­re­mez­sin”­de­se­or­ta­ya­na­sýl­bir­sah­ne­çý­kar?­Dü­þün­dük­mü?­
Ta­biî­bu­ka­dar­so­ru­dan­ön­ce,­“bBu­ço­cu­ðun­te­le­viz­yon­ba­þýn­da­ne­i­þi­var?”­di­ye­sor­mam­ge­re­kir­ki,
da­ha­ön­ce­sin­de­so­rul­ma­sý­ge­re­ken­“Her­ha­liy­le­ör­nek­ol­ma­sý­ge­re­ken­e­be­vey­nin,­te­le­viz­yon­ba­þýn­da
ne­i­þi­var?”­so­ru­su­nu­sor­mu­yo­rum.­
Þim­di­ço­cuk­i­nat­la­þýp­git­me­se,­“a­si­ço­cuk­mu­o­lur?”
Ya­da­“ku­þak­ça­týþ­ma­sý­mý­çý­kar?”­Yok­sa­“bu­za­ma­nýn
ço­cuk­la­rý­hiç­söz­din­le­mi­yor­mu?”­de­nir.
“Ha­di­te­le­viz­yo­nu­ka­pa­týp­u­yu­ya­lým”­sö­zü­e­be­veyn­den­gel­se­da­ha­fark­lý­o­lur­du.­An­cak­bi­li­yo­rum­ki,­bu
sö­zü­söy­le­ye­cek­ba­ba­ya­da­an­ne­o­sa­at­te­te­le­viz­yon
ek­ra­ný­na­ço­cuk­la­rýy­la­bak­maz­dý.­
Bu­ gün­ler­de­ ge­ce­ o­lun­ca­ ba­zý­ ev­ler­den­ ses­ler
du­ya­rým.­
Ba­bam,­“Ba­zý­an­lar­da­göz­ya­þý­a­ðýr­o­lur”­de­miþ­ti.­A­ca­ba­o­a­ðýr­lýk­mý­de­ði­yor­du­ku­lak­la­rý­ma?
Bi­le­mi­yo­rum.
Bizim Radyo durmuyor
HAYAT FREKANSI
470 YILLIK KÖKLÜ GELENEK MANÝSA MESÝR
FESTÝVALÝNÝN, 2011’DE UNESCO LÝSTESÝNE
GÝRMESÝ ÝÇÝN TEKLÝF GÖTÜRÜLECEK.
MANÝSA Ýl­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Mü­dü­rü­Er­dinç
Ka­ra­kö­se,­“Ma­ni­sa­Me­sir­Fes­ti­va­li”nin­2011
yý­lýn­da­U­NES­CO­Dün­ya­Kül­tür­Mi­ras­Lis­te­si­ne­gir­me­si­i­çin­tek­lif­gö­tü­rü­le­ce­ði­ni­söy­le­di.
Ka­ra­kö­se,­Me­sir­Fes­ti­va­li’nin­U­NES­CO­Dün­ya­Kül­tür­Mi­ra­sý­na­gir­me­siy­le­bir­lik­te,­u­lus­la­r
a­ra­sý­bo­yut­ta­kül­tür­mi­ra­sý­o­la­rak­ka­bul­e­di­le­ce­ði­ni­ve­des­tek­le­rin­ar­ta­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­Ka­ra­kö­se,­Tür­ki­ye’den­2009­yý­lýn­da­ “Ka­ra­göz­ve
Ha­ci­vat­Or­ta­O­yu­nu”­ve­“A­þýk­lýk­Ge­le­ne­ði”nin
U­NES­CO­Dün­ya­Kül­tür­Mi­ra­sý­Lis­te­si­ne­ka­bul­e­dil­di­ði­ni,­ “Kýrk­pý­nar­Yað­lý­Gü­reþ­le­ri”nin
de­ka­bul­e­dil­me­ye­a­day­gö­rül­dü­ðü­nü­ha­týr­lat­tý.­Ey­lül­a­yýn­da­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­kan­lý­ðýn­da,­bütün­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Mü­dür­le­ri­nin­ka­-
týl­dý­ðý­bir­top­lan­tý­ya­pýl­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Ka­ra­kö­se,­“Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­ka­ný­mýz­Sa­yýn­Er­tuð­rul­Gü­nay,­Me­sir­Fes­ti­va­li­i­le­il­gi­li­U­NES­CO’ya­su­num­ya­pýl­ma­sý­ný­is­te­di.­Biz­de­Ma­ni­sa­ve­Me­sir­Fes­ti­va­lini­an­la­tan­su­num­yap­týk
ve­su­nu­mu­muz­be­ðe­nil­di.­Top­lan­tý­son­ra­sýn­da­2011­yý­lýn­da­471’in­ci­si­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­o­lan­U­lus­la­ra­ra­sý­Me­sir­Fes­ti­va­li i­çin­uz­man­bir
e­kip­gö­rev­len­di­re­ce­ði­bi­ze­ya­zý­i­le­bil­di­ril­di.
Tüm­prog­ram­ka­yýt­al­tý­na­a­lý­na­cak­ve­Ba­kan­lýk­ta­ra­fýn­dan­U­NES­CO’ya­su­nu­la­cak”­de­di.
Ka­ra­kö­se,­böy­le­kök­lü­bir­Fes­ti­va­lin­Kül­tür
Mi­ra­sý­lis­te­si­ne­gi­re­ce­ði­ne­i­nan­dýk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,­470­yýl­lýk­bir­ge­le­ne­ðin­“böy­le­bir­say­gý­yý
hak­et­ti­ði­ni”­kay­det­ti.­­Manisa / aa
Bah­si­ge­çen­i­ki­prog­ra­mý­mýz­dý­þýn­da­ye­ni
baþ­la­yan­bir­prog­ra­mý­mýz­ Köp­rü, her­Çar­þam­ba­ak­þa­mý­sa­at­21.00’de­ya­yýn­da­o­la­cak.
Ri­sa­le-i­Nur­Ens­ti­tü­sü­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Þe­ner
Boz­taþ,­Köp­rü­Der­gi­si­e­di­tö­rü­Ah­met­Dur­sun,­A­vu­kat­Ka­dir­Ak­baþ Tür­ki­ye­ve­dün­ya­da
gün­dem­o­luþ­tu­ran­ko­nu­la­rý­gün­cel­tar­týþ­ma
prog­ra­mý­Köp­rü’de­e­le­a­la­cak.­
Pa­zar­te­si­gü­nü­i­ti­ba­riy­le­ Bi­zim­Rad­yo’ya
ö­zel­lik­le­genç­le­re­da­ha­da­bir­yak­la­þýn­di­ye­ce­ðiz.­Çün­kü­ Bi­zim­Rad­yo’da ‘Genç­Yak­la­þým’­ is­miy­le­yep­ye­ni­ve­di­na­mik­bir­genç­lik
prog­ra­mý­na­baþ­la­ya­ca­ðýz.­Her­Pa­zar­te­si­sa­at
16.00’da­Tu­ba­nur­Tel­ci­ve­Meh­met­Ya­þar’ýn
ay­lýk­genç­lik­der­gi­si­ Genç­Yak­la­þým’ýn dos­ya
ko­nu­la­rý­ný­e­le­a­la­ca­ðý­ve­15-30­yaþ­a­ra­sý
genç­le­rin­yak­la­þým­la­rý­na­yer­ve­re­ce­ði­prog­ram­Bi­zim­Rad­yo’da o­la­cak.
Bi­zim­Rad­yo­ ya­yýn­la­rý­nýn­ruh­la­ra­ver­di­ði
þi­fa­ve­te­sel­li­bun­dan­böy­le­be­de­nî­sý­kýn­tý­ve
has­ta­lýk­la­rý­mýz­i­çin­de­söz­ko­nu­su­o­la­cak.
Ge­nel­Cer­ra­hi­Uz­ma­ný­ ve En­dos­ko­pist­Dr.
Ay­te­kin­Coþ­kun sað­lýk­so­run­la­rý­nýz­i­çin,­so­ru­la­rý­ný­zý­ce­vap­lar­ken­bir­çok­has­ta­lýk­ko­nu­sun­da­da­biz­le­ri­bil­gi­len­di­re­cek.­Her­Sa­lý­sa­at­20.00’de­ya­yýn­la­na­cak “Dr.­Ay­te­kin­Coþ­kun’la­Þi­fa­Yol­cu­lu­ðu”nu­ka­çýr­ma­ma­ný­zý
tav­si­ye­e­di­yo­ruz.­
Ya­zý­mý­zýn­baþ­lý­ðýn­da­i­fa­de­et­ti­ði­miz­gi­bi,
çok­þü­kür­ ‘Bi­zim­Rad­yo­Dur­mu­yor’,­ye­ni
ya­yýn­lar,­ye­ni­prog­ram­lar­ve­ye­ni­pro­je­ler­i­çin­ça­lýþ­ma­ya­de­vam­e­di­yor.­Siz­ler­den­ge­len­des­tek­ve­yar­dým­lar­la­da­ha­gü­ze­le­ve­i­yi­ye­u­la­þa­ca­ðý­mýz­dan­e­min­ol­du­ðu­mu­zu­be­lir­te­rek,­her­tür­lü­gö­rüþ­ve­teklif­le­ri­ni­zi
meh­met­ya­[email protected]­zim­rad­yo.fm­e­lek­tro­nik
pos­ta­ad­re­si­ne­bek­li­yo­ruz.
Son­o­la­rak­dost­la­rý­ný­zýn­da­‘Ha­yat­Fre­kan­sý­ný’­ya­ka­la­mak­i­çin­Bi­zim­Rad­yo’ya­ku­lak­ver­me­si­ni­sað­la­ma­ya­de­vam­e­de­lim­lüt­fen…­
BULMACA/
1
Hazýrlayan: Erdal Odabaþ
([email protected])
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOLDAN SAÐA— 1. Kimyasal tepkimenin olmasýný veya hýzýnýn deðiþmesini molekül yapýsýný deðiþtirmeden saðlayan, katalitik etkiye yol açan madde. - Matematikte bir sayý. 2.
Edebiyatta, mîmâride, müzikte v.b. san'at dallarýnda meydana getirilen eþþiz eser; þâheser. - Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur iþlerinde kullanýlan bir bitki. 3. Lozan görüþmelerinin birinci turuna katýlan, Hayat ve Hatýratým adlý eseriyle zamanýn idarecilerine
aðýr eleþtiriler yönelten delege. - Bazý ülkelerde, sinemalarda belirli bir süre oynatýlmasý zorunlu olan yerli film sayýsýnýn yabancý filmlere oraný. 4. Bedduâ. - Genellikle þeker hastalarýnýn þeker yerine kullandýðý, maden kömürü katranýndan elde edilen, beyaz, tatlandýrýcý bir
madde. 5. Hücre kültür çalýþmalarýnda kullanýlan ve hücrelerin çoðalmasý veya yaþamasý için ihtiyaç duyduðu her türlü makro ve mikro elementleri bünyesinde bulunduran çözeltiler. - Batmanda bir petrol bölgesi. 6. Dünyamýzýn uydusu. - Besleyen, yetiþtiren, verdiði nimetlerle mahlûkatý ýslâh ve terbiye eden Allah. 7. Ün, þöhret, þan. - Meteorolojik olaylarý
çeþitli âletlerle gözleme. - Ebced hesabýnda iki sayýsýný ifade eder Arapça harf. 8. Mal alýp
karþýlýðýnda mal vererek ödeþme; sayýþma, trampa. - Rahatsýz eden, huysuzluk ve titizliðe
sahip olan. 9. Fecir vakti, sabah vakti, saBir önceki bulmacanýn cevaplarý
bah. - Bir kuruluþa mensup, üye. 10. Ulu,
yüce, saygýn, soylu kimse. - Ýnsanýn veya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P E D O L O J Ý
çevrenin karakterlerini, göreneklerini ince- 1 N U R
2
Ü
R
E
M
E
A N A MA L
leyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tut3
M
A
S
A
R
Ý
K
AL E
A
kularýný çözümleyen, sembolik ve gerçek
4 A N
N
R
Ç
Ý
T
Ý
E T
olaylara dayanan uzun edebiyat türü.
5Y Ü Þ A
T A
A K
Ý
YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Bir otomo- 6 Ý S A B E T
A Þ
MA
H A S
bilin arkasýna takýlan, hem taþýt hem 7 Þ
D E R E L Ý
A F Ý T A P
M
konut olarak kullanýlan üstü kapalý araç. 8 M Ý
M Ý L
2. Ýnsaný sonsuzluk sýrrýna eriþtiren Ýlâhî 9 M A K A M A T
H A K Ý M
aþkýn simgesi. 3. Keskin, ince ses. - 10 A Z A Z Ý L
Dairelerde, kurumlarda belli konularla
ilgili iþlerin görüldüðü bölüm. 4. Ýstanbul'un bir ilçesi. - Kusmuk, kusma, istifrað. 5.
Baþýna geldiði fiilin asla olmayacaðýný ifade eden edat. - Bahçe kýyýlarý ya da duvarlarý üstüne çakýlan tahta parmaklýk. 6. Akýl. - Her þeyi görüp bilen, tam, eksiksiz
ve kusursuz gören Allah (c.c.). 7. Bir þeyin, bir olayýn yol açtýðý çýkar kaybý veya kötü sonuç. 8. Bir þeyin esas tutulan yüzü. - Mürekkep balýðýnýn bir türü. 9. Sayýlarý
göstermek için kullanýlan iþaretlerden her biri. - Uzaklýk belirtir bir nida. 10. Sormak fiilini gerçekleþtiren. - Teslim olmuþ, itaat eden, boyun eðmiþ, emrine girmiþ.
11. Koncu ayak bileðini örtecek kadar uzun olan, baðcýklý veya yan tarafý lastikli ayakkabý. - Yataðýn yerden yüksek olmasýný saðlayan veya sandýk olarak kullanýlan
boþ bölmesi. 12. Ýdare etme, yürütme. - Çok miktarda yemek piþirmeye veya bir
þey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap.
11
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
EKONOMÝ
AVRUPA,­As­ya­ve­A­me­ri­ka­ký­t'a­sýn­da­ki­52
ül­ke­den­120­bin­ü­ye­ye­sa­hip,­dün­ya­ça­pýn­da­ka­bul­gö­ren­u­lus­la­r­a­ra­sý­bir­ku­ru­luþ­o­lan­ In­ter­na­ti­o­nal­Pro­ject­Ma­na­ge­ment
As­so­ci­a­ti­on­(IP­MA)­ 24.­Dün­ya­Kon­gre­si
1-3­Ka­sým­ta­rih­le­rin­de­Ýs­tan­bul’da­ya­pý­la­cak.­Tür­k i­y e’yi­Pro­j e­Yö­n e­t im­Ku­r u­mu’nun­tem­sil­et­ti­ði­IP­MA,­1967­yý­lýn­dan
bu­ya­na­dün­ya­kon­gre­le­ri­dü­zen­li­yor.­Pro­je­Yö­ne­tim­Ku­ru­mu­Baþ­ka­ný­Prof.­Dr.­Çe­tin­El­mas,­A­A­mu­ha­bi­ri­ne,­IP­MA,­pro­je
yö­ne­ti­mi­nin­ö­ne­mi­ve­Tür­ki­ye’de­ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­kon­gre­ye­i­liþ­kin­a­çýk­la­ma­lar­da
bu­lun­du.­Çe­tin­El­mas,­Pro­je­Yö­ne­tim­Ku­ru­mu’nun­Tür­ki­ye’de­pro­je­yö­ne­ti­mi­a­la­nýn­da­u­lus­la­r­a­ra­sý­se­vi­ye­de­ça­lýþ­ma­la­rýn
et­kin­leþ­ti­ril­me­si­ni­ve­ge­liþ­ti­ril­me­si­ni sað­la­ma­yý­ ve­ pro­je­ yö­ne­ti­mi­ a­la­nýn­da­ ça­lýþ­ma­lar­ ya­pan­ ki­þi­le­re,­ ku­ru­luþ­la­ra­ des­tek
ver­me­yi­a­maç­la­yan­bir­si­vil­top­lum­mes­lek­ör­gü­tü­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­20.­yüz­yý­lýn
doð­ru­dan­ pro­je­ler­ ça­ðý­ o­la­rak­ kar­þý­mý­za
çýk­tý­ðý­ný,­ü­re­ti­len­her­þe­yin­bir­pro­je­o­la­rak­ dü­þü­nü­lüp­ bi­ti­ril­di­ði­ni­ di­le­ ge­ti­ren
El­mas,­‘’21.­yüz­yýl­da­pro­je­ler­ça­ðý­o­la­cak.
Kon­grey­le,­Ýs­tan­bul­2010­Av­ru­pa­Kül­tür ye­o­la­rak­AB’de­ki­bi­ri­le­ri­nin­pro­je­le­ri­ni
Baþ­k en­t i’nin­ ya­n ý­ sý­r a­ dün­y a­n ýn­ pro­j e des­tek­le­miþ­ol­duk.­Biz­þim­di­den­AB’yi
mad­dî­o­la­rak­des­tek­le­me­ye­baþ­la­dýk.­Bu­baþ­ken­ti­o­la­cak’’­de­di.
nun­se­be­bi­pro­je­yö­ne­tim­kav­ra­mý­nýn­bi­lin­me­me­si,­yer­leþ­me­me­si.­Pro­je,­fi­kir­a­çý­‘’ARTIK PLANI, PROGRAMI
sýn­dan­Tür­ki­ye­bir­çok­ül­ke­nin­çok­ö­te­sin­ÖNCEDEN HAZIRLAMALIYIZ’’
Pro­je­yö­ne­ti­mi­nin­ö­ne­mi­ni­vur­gu­la­yan de.­Ye­tiþ­miþ,­gü­zel­fi­kir­le­re­sa­hip­in­san­lar
El­mas,­Tür­ki­ye’nin­AB­çer­çe­ve­prog­ram­la­- var.­Des­tek­al­sa­lar­bi­ti­re­bi­le­cek­ler.­An­cak
rý­na­da­hil­ol­du­ðu­nu,­2002-2006­dö­ne­mi­ni biz­de­ki­man­týk,­gö­çe­be­lik­za­ma­nýn­dan­be­ri
kap­sa­yan­6.­çer­çe­ve­prog­ra­mý­na­Tür­ki­- ‘göç­yol­da­di­zi­lir’.­Biz­bir­þe­yi­plan­la­ma­dan
ye’nin­240­mil­yon­e­u­ro­ka­tý­lým­pa­yý­ö­de­di­- yo­la­çý­kýp­prob­lem­le­ri­çö­ze­çö­ze­gi­de­riz.
ði­ni,­ka­tý­lan­ül­ke­le­rin­pro­je­­ö­ne­ri­sin­de­bu­- AB­bu­þe­kil­de­ça­lýþ­mý­yor,­en­ba­þýn­dan,­en
lu­na­bil­di­ði­ni,­bir­kaç­ül­ke­nin­bir­a­ra­ya­ge­lip in­ce­ay­rýn­tý­sý­na­ka­dar­plan­lan­ma­is­ti­yor.
pro­je­le­ri­ni­ha­ya­ta­ge­çi­re­bil­di­ði­ni­an­lat­tý.­A­- Ar­týk­pla­ný,­prog­ra­mý­ön­ce­den­ha­zýr­la­ma­day­ül­ke­sta­tü­sün­de­ki­ba­zý­ül­ke­le­rin­bu lý­yýz­ki­kay­nak­la­rý­za­ma­ný­bo­þa­har­ca­ma­ya­prog­ram­lar­dan­yap­týk­la­rý­kat­ký­mik­ta­rý­ný­a­- lým.­‘Göç­yol­da­di­zi­lir’­sö­zü­bu­gün­i­çin
þan­o­ran­da­ya­rar­lan­dýk­la­rý­ný,­man­tý­ðýn­da doð­ru­de­ðil.’’
Çe­tin­El­mas,­kon­gre­nin­Tür­ki­ye’de­pro­je
bu­nu­ge­rek­tir­di­ði­ni­kay­de­den­El­mas,­þöy­le
de­vam­et­ti:­‘’240­mil­yon­e­u­ro­ver­di­ði­miz­de yö­ne­tim­kül­tü­rü­nün­ge­liþ­me­si­ne­kat­ký­sað­bu­nun­i­ki­ka­tý­ya­da­1­mil­yar­e­u­ro­luk­des­- la­ya­ca­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­Ül­ke­le­rin­ge­le­cek­te­var
tek­al­ma­mýz­ge­re­kir­di.­Hal­bu­ki­60­mil­yon o­la­bil­me­si­nin­pro­je­yap­ma­ka­bi­li­ye­ti­i­le­öl­e­u­ro­luk­pro­je­des­te­ði­al­dýk.­Tek­nik­le­ri­ni çü­le­ce­ði­ni­be­lir­ten­El­mas,­‘’Pro­je­ya­pýp­bi­ti­bil­mi­yo­ruz,­pro­je­yi­baþ­la­týp­son­lan­dýr­ma­yý, ren­ül­ke­ler­a­yak­ta­ka­la­cak.­O­nun­i­çin­bu
sun­ma­sý­ný­bil­mi­yo­ruz.­Tek­ni­ði­pro­je­yi, kül­tü­rü­yer­leþ­ti­rip­ha­re­ke­te­ge­çir­me­miz
pro­je­yö­ne­ti­mi­ni­bil­me­di­ði­miz­i­çin­Tür­ki­- ge­re­kir’’­gö­rü­þü­nü­i­fa­de­et­ti.
‘’BÝRÇOK PROJEMÝZ VAR,
AMA ANLATAMIYORUZ’’
TÜRKIYE’DE proje yönetimi kavramý bakýmýndan
da bir sýkýntý olduðunu dile getiren Elmas, ‘’yabancý ülkelerin olmayaný anlattýðýný, Türkiye’nin ise olaný anlatamadýðýný’’ söyledi. Türkiye’de birçok dünya ölçeðinde proje bulunduðunu kaydeden Elmas, ‘’Karayollarý Genel Müdürlüðü 73 milyona hizmet götürüyor, onun yaptýðý proje elbette dünya ölçeðinde olacak. GAP dünyanýn bir ölçüye göre 6., bir ölçüye göre 8. büyük projesi.
Marmaray Projesi... Dünyada kaç tane asma köprü var? Bizde 2 tane. Ýstanbul’a bir köprü yaptýðýnýzda bu dünya ölçeðinde bir projedir’’ diye konuþtu. Bu yýl Türkiye’de toplanacak 24. IPMA
Dünya Kongresi’nin Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým’ýn himayesinde, Baþbakanlýk Tanýtma Fonu
desteðiyle düzenlendiðini bildiren Elmas, kongreye 80’i aþkýn ülkeden bin 200’ü yabancý olmak üzere toplam 3 bin konuk katýlacaðýný söyledi. Ýstanbul Kongre Merkezinde gerçekleþtirilecek
kongrede, 2-3 Kasým 2010 tarihlerinde 90’ý Türkiye’den olmak üzere toplam 320 proje sunulacaðýný kaydeden Elmas, Ukrayna Maliye Bakanýnýn da
bir proje sunacaðýný söyledi. Ýstanbul / aa
Bayram telâþý bu yýl erken baþladý
AHMET TERZÝ
ANKARA
YAK LA ÞAN Kur­b an­ Bay­r a­m ý
dolayýsýyla­ An­ka­ra­Þe­hir­le­ra­ra­sý­O­to­büs­Ter­mi­na­li­(AÞ­TÝ)­ de­yo­ðun­luk­bu­yýl­er­ken­baþ­la­dý.­Bay­ram­ta­ti­li­nin­ 9­ gün­ ol­ma­sýn­dan­ do­la­yý­ o­lu­þan­yol­cu­yo­ðun­lu­ðun­dan­bi­let­le­rin­bir­ço­ðu­sa­týl­dý.­
An­ka­ra­ ­ Þe­hir­ler­ A­ra­sý­ O­to­büs
Ýþ­let­me­ci­le­ri­ve­A­cen­te­le­ri­Der­ne­ði
Baþ­k a­n ý­ Et­h em­ A­t eþ­ ­ bay­r am­d a
yol­cu­luk­yap­ma­yý­plan­la­yan­va­tan­daþ­la­rýn­ yer­ bul­ma­ ko­nu­sun­da­ sý­-
kýn­tý­ ya­þa­ma­ma­la­rý­ i­çin­ bi­let­le­ri­ni
bir­ an­ ön­c e­ al­m a­l a­r ý­ ge­r ek­t i­ð i­n i
söy­le­di.­ Yol­cu­la­rýn­ kor­san­ ta­þý­ma­cý­la­ra­ kar­þý­ dik­kat­li­ ol­ma­sý­ný­ is­te­yen­ A­teþ­ “Yol­cu­la­rý­mý­zýn­ da­ha­ ra­hat­ ve­ gü­ven­li­ se­ya­hat­ e­de­bil­me­si
i­çin­ her­ tür­lü­ ted­bi­ri­ al­dýk”­ de­di.
An­ka­ra’ya­ o­to­büs­le­ ge­len­ yol­cu­la­rýn­ AÞ­TÝ’den­ gi­de­cek­le­ri­ yer­le­re
ra­hat­ça­ta­þýn­ma­sý­i­çin­60­a­det­ser­vis­le­ gü­nün­ 24­ sa­a­ti­ yol­cu­la­ra­ üc­ret­siz­hiz­met­ver­dik­le­ri­ni­di­le­ge­ti­ren­ A­teþ­ “Va­tan­da­þý­mý­zý­ bay­ram
yo­ðun­lu­ðun­da­mað­dur­et­me­mek­i­çin­þe­hir­i­çi­ne­ye­ni­gü­zer­gâh­lar­aç­týk”­di­ye­ko­nuþ­tu.­
Pazarlar kuruldu, ‘ucuz
kurban’ þimdilik hayâl
KURBAN Bay­ra­mý’na­sa­yý­lý­gün­ler­ka­la­A­na­do­lu’dan
bü­yük­þe­hir­le­re­hay­van­sev­ki­yat­la­rý­hýz­lan­dý.­Be­le­di­ye­ler­ta­ra­fýn­dan­o­luþ­tu­ru­lan­a­lan­lar­da­sa­týþ­la­ra­baþ­la­yan­ü­re­ti­ci­ler­müþ­te­ri­az­lý­ðýn­dan,­va­tan­daþ­lar­i­se
pa­ha­lý­lýk­tan­þi­kâ­yet­çi.­Bul­ga­ris­tan’dan­ge­ti­ri­len­hay­van­la­rýn­dü­þük­fi­yat­la­sa­tý­la­ca­ðý­söy­len­ti­le­ri­va­tan­daþ­la­rýn­a­lým­la­rý­ný­er­te­le­me­si­ne­se­bep­o­lu­yor.­Ta­rým­ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý’nýn­fir­ma­la­ra­ta­ný­dý­ðý
kur­ban­lýk­hay­van­it­hal­iz­ni­kap­sa­mýn­da­Bul­ga­ris­tan’dan­it­hal­e­di­len­kü­çük­baþ­hay­van­lar,­E­dir­ne’de
ki­lo­su­9­li­ra­dan­sa­tý­þa­su­nu­lu­yor.­Kü­çük­baþ­hay­van­la­rýn­it­hal­iz­ni­nin­sa­de­ce­Trak­ya­Böl­ge­si’ne­ve­ril­di­ði­ni­ha­týr­la­tan­Ka­sap­lar­Fe­de­ras­yo­nu­Baþ­ka­ný­Faz­lý
Yal­çýn­dað,­halk­a­ra­sýn­da­‘Bul­ga­ris­tan’dan­u­cuz­kur­ban­lýk­lar­ge­ti­ril­miþ,­100­do­la­ra­koç­sa­tý­lý­yor’­söy­len­ti­le­ri­nin­ger­çe­ði­yan­sýt­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Bur­sa’ya­Er­zu­rum’dan­hay­van­ge­ti­ren­Þem­si­Ak­pý­nar,­pa­zar­da­ki­or­ta­la­ma­can­lý­ki­log­ram­fi­ya­tý­nýn­10­TL­ol­du­ðu­nu
söy­le­di.­850­ki­log­ram­ge­len­bir­da­na­yý­7500­li­ra­ya
sat­tý­ðý­ný­i­fa­de­e­den­Ak­pý­nar,­“20­hay­van­ge­tir­dim.­4
gün­de­sa­de­ce­bir­ta­ne­sa­ta­bil­dim.­Bay­ra­ma­ka­dar
sa­týþ­lar­de­vam­e­de­cek­gi­bi­gö­rü­nü­yor”­di­ye­ko­nuþ­tu.­Pa­za­ra­Muþ’tan­hay­van­ge­ti­ren­A­li­Ek­biç­i­se,­va­tan­daþ­la­rýn­da­ha­çok­fi­yat­sor­du­ðu­nu­an­lat­tý.­Fi­yat­la­rýn­dü­þe­ce­ði­bek­len­ti­si­nin­sa­týþ­la­rý­o­lum­suz­et­ki­le­di­ði­ni­ an­la­tan­ Ek­biç,­ “Bü­yük­baþ­ hay­van­ fi­yat­la­rý­ge­çen­yýl­la­ne­re­dey­se­ay­ný.­Bu­na­rað­men­pa­ha­lý­bu­lu­nu­yor”­di­ye­ya­kýn­dý
Kur­ban­lýk­la­rýn­ Ýs­tan­bul’a­ gi­ri­þi­ de­ dün­ baþ­la­dý.
Ýs­tan­bul’un­ A­na­do­lu­ Ya­ka­sý’nda­ pa­zar­la­na­cak
kur­ban­lýk­ hay­van­la­rýn­ ge­çi­þi­ne­ ge­ce­ 00.00­ i­ti­ba­riy­le­i­zin­ve­ril­di.­Çam­lý­ca­Gi­þe­le­ri’nde­ki­kur­ban­lýk
hay­van­sevk­kon­trol­nok­ta­sýn­da,­gel­dik­le­ri­il­ve­il­çe­le­rin­be­le­di­ye­le­rin­ce­ve­ri­len­‘sað­lýk­lý­dýr’­ra­po­ru
in­ce­le­nen­ hay­van­lar­ pa­zar­la­ra­ gön­de­ril­di.­ Að­rý’dan­ 38­ bü­yük­baþ­ hay­van­ ge­ti­ren­ Mus­ta­fa­ Bel­ge,­sa­týþ­la­rýn­i­yi­ol­ma­sý­ný­um­duk­la­rý­ný­be­lir­te­rek,
“Fi­yat­lar­ ge­çen­ yý­la­ na­za­ran­ yak­la­þýk­ 2­ bin­ li­ra
yük­sek.­ Ýt­hal­ hay­van­ ge­ti­ril­me­den­ ön­ce­ da­ha
yük­sek­ti”­de­di.­Çam­lý­ca­gi­þe­le­rin­den­ge­çiþ­ya­pan
hay­van­lar,­A­na­do­lu­ya­ka­sýn­da­ki­pa­zar­la­ra­da­ðýl­dý.
Ýstanbul / Bursa / cihan
Ticarî araçlarda muayene süresi uzatýlsýn
TAZÝYE VE
GEÇMÝÞ OLSUN
Ehli hizmet kardeþimiz, Yönetim Kurulu
Üyemiz köþe yazarýmýz Þükrü Bulut'un erken
dünyaya gelen oðlu
M. Abdullah Said'in
vefatýný teessürle öðrendik. Minik yavruya
ahirette anne-babasýna þefaatçi olmasýný niyaz
ederek, Allahtan rahmet niyaz ediyor, BULUT
ailesine taziyetlerimizi sunuyoruz. Ayrýca
Nuray Bulut
ablamýza geçmiþ olsun der, acil þifalar dileriz.
MALATYA YENÝ ASYA
OKUYUCULARI
TÜRKÝYE O­da­lar­ve­Bor­sa­lar­Bir­li­ði­(TOBB)
O­to­mo­tiv­ Ti­ca­ret­ Mec­li­si,­ ti­ca­rî­ a­raç­lar­da
mu­a ­y e­n e­ sü­r e­l e­r i­n in­ u­z a­t ýl­m a­s ý­n ý­ is­t e­d i.
TOBB­ O­to­mo­tiv­ Ti­ca­ret­ Mec­li­si,­ O­da­lar
Bir­li­ði’nin­ Ýs­tan­bul’da­ki­ hiz­met­ bi­na­sýn­da
top­lan­dý.­ Top­lan­tý­da­ tek­ te­ker­lek­li­ ti­ca­rî­ a­raç­la­rýn­ mu­a­ye­ne­ sü­re­le­ri­nin­ bir­ yýl­dan,­ i­ki
yý­la­ çý­ka­rýl­ma­sý­ is­ten­di.­ Top­lan­tý­da­ sek­tör­de­ki­ ni­te­lik­li­ ti­ca­rî­ e­le­man­ sa­yý­sý­nýn­ ye­ter­siz­li­ði­vur­gu­la­nýr­ken,­sek­tör­tem­sil­ci­le­ri,­ha­zýr­la­na­cak­ il­gi­li­ pro­je­le­rin­ bu­ a­çýk­la­rý­ ka­pa­ta­bi­le­ce­ði­ni­ di­le­ ge­tir­di.­ Top­lan­tý­da­ ay­rý­ca,
sek­tör­ i­le­ il­gi­li­ gi­ri­þim­le­rin­ be­lir­len­me­si­ a­ma­cýy­la­ TOBB­ ön­der­li­ðin­de­ O­to­mo­tiv­ Sa­na­yi­Der­ne­ði­(OSD),­O­to­mo­tiv­Dis­tri­bü­tör­le­ri­Der­ne­ði­(ODD)­ve­O­to­mo­tiv­Yet­ki­li­Sa­tý­cý­la­rý­ Der­ne­ði’nin­ (OY­DER) or­tak­la­þa­ bir
ey­lem­ pla­ný­ o­luþ­tur­ma­sý­ ö­ne­ril­di.­ E­lek­trik­li
a­raç­lar­la­il­gi­li­o­la­rak,­en­ký­sa­za­man­da­ver­giy­le­il­gi­li­bir­dü­zen­le­me­ya­pýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­bil­dir­di.­­Ankara / aa
EURO
ALTIN
C. ALTINI
DÜN
1,4270
ÖNCEKÝ GÜN
1,4340
DÜN
1,9880
ÖNCEKÝ GÜN
1,9910
DÜN
62,40
ÖNCEKÝ GÜN
61,50
DÜN
418,00
ÖNCEKÝ GÜN
413,00
p
p
p
PROJE YÖNETÝM KURUMU BAÞKANI PROF. DR. ÇETÝN ELMAS: DAHA ÇOK DESTEK ALMAMIZ GEREKÝRKEN TEKNÝÐÝ PROJEYÝ, PROJE YÖNETÝMÝNÝ BÝLMEDÝÐÝMÝZ ÝÇÝN TÜRKÝYE OLARAK AB’DEKÝ BÝRÝLERÝNÝN PROJELERÝNÝ DESTEKLEMÝÞ OLDUK.
DOLAR
p
Projelerimizi anlatamýyoruz
SERBEST PÝYASA
Gelingüllü barajý ile yüzde 77'si kurak olan Yozgat'ta 30 bin dekar suya kavuþtu.
Tarýma sulama desteði
ÇEVRE ve­ Or­man­ Ba­kan­lý­ðý­ ta­ra­fýn­dan­ ta­mam­la­nan­ 10­ te­sis
a­ra­sýn­da­bu­lu­nan­Yoz­gat’ta­ki­Yer­köy­il­çe­si­Ye­ni­Ma­hal­le­Su­la­ma­ Pro­je­si­ böl­ge­de­ ü­rün­ re­kol­te­si­ne­ o­lum­lu­ et­ki­ yap­mak­la
kal­ma­dý­fark­lý­ta­rým­sal­ü­rün­le­rin­e­ki­lip,­bi­çil­me­si­ni­de­sað­la­dý.­ Yoz­gat­Genç­Sa­na­yi­ci­ler­ve­Ýþ­A­dam­lar­Der­ne­ði­(YOG­SÝ­AD)­ Baþ­ka­ný­ Ay­han­ Çe­lik,­ Yoz­gat’ýn­ E­sen­li­ Bel­de­sin­de­ te­sis
e­di­len­ Ge­lin­gül­lü­ Su­la­ma­ Ba­ra­jý­ pro­je­si­ne­ bað­lý­ o­la­rak­ da­ha
ön­ce­ A­þa­ðý­ Se­ki­li­ Su­la­ma­sý­ pro­je­si­nin­ dev­re­ye­ so­ku­la­rak­ 3
bin­455­hek­tar­ta­rým­a­la­ný­nýn­su­la­ma­sý­nýn­sað­lan­dý­ðý­ný,­þim­di
i­se­Ye­ni­Ma­hal­le­Su­la­ma­pro­je­siy­le­yak­la­þýk­5­bin­807­hek­tar
a­la­nýn­ su­la­ma­sý­nýn­ ya­pýl­ma­sý­nýn­ plan­lan­dý­ðý­ný­ ha­týr­lat­tý.­ Di­ðer­su­la­ma­grup­la­rýy­la­bir­lik­te­Yer­köy­böl­ge­sin­de­su­la­na­bi­lir­a­ra­zi­mik­ta­rý­nýn­30­bin­de­ka­rý­bul­du­ðu­nun­al­tý­ný­çi­zen­Çe­lik,­a­çýk­la­ma­sý­ný­þöy­le­sür­dür­dü:­‘’Yoz­gat­i­li­mi­zin­yüz­de­77’si­ku­rak
ta­rým­ ya­par­ken­ Ge­lin­gül­lü­ Ba­ra­jý­nýn­ gel­me­si­ böl­ge­de­ yak­la­þýk
30­bin­de­kar­a­ra­zi­de­su­lu­ta­rý­ma­ge­çil­di.­Su­lu­ta­rý­ma­ge­çil­me­sin­den­do­la­yý­buð­day,­ar­pa­ü­re­ti­mi­ni­bý­ra­ka­rak­al­ter­na­tif­ü­rü­ne­ yö­nel­di.­ Pat­lý­can,­ do­ma­tes,­ bi­ber,­ fa­sul­ye­ Yer­köy­ hal­ký­nýn
ih­ti­ya­cý­ný­kar­þý­lý­yor­hem­de­dý­þa­rý­ya­pa­zar­la­ný­yor.’’­Yozgat / aa
Müteahhit ve belediye
el ele verecek
ÝSTANBUL'UNön­de­ ge­len­ mü­te­a­hit­le­ri­ ÇEK­MÜ­DER’in­ ilk
top­lan­tý­sýn­da­ bir­ a­ra­ya­ ge­le­rek­ sek­tö­rün­ so­run­la­rý­ný­ ma­sa­ya
ya­týr­dý.­ÇEK­MÜ­DER­Baþ­ka­ný­Hak­ký­Çe­lik,­mü­te­ah­hit­le­rin­en
ö­nem­li­so­run­la­rýn­dan­bir­ta­ne­si­nin­ya­pý­la­cak­in­þa­at­la­rýn­ruh­sat­dö­ne­min­de­ki­prob­lem­ler­ol­du­ðu­nu­be­lir­tir­ken,­ruh­sat­dö­ne­min­de­be­le­di­ye­le­rin­bu­ko­nu­da­da­ha­has­sas­ol­ma­la­rý­ný­ri­ca
et­ti.­Çek­me­köy­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ah­met­Poy­raz­i­se­hýz­la­yýl­dý­zý­par­la­yan­Çek­me­köy’de­mü­te­ah­hit­le­rin­tek­ça­tý­al­týn­da­top­lan­ma­sý­na­ en­ çok­ ken­di­le­ri­nin­ se­vin­di­ði­ni­ ve­ bun­dan­ böy­le
ÇEK­MÜ­DER­ve­be­le­di­ye­nin­il­gi­li­bi­rim­le­ri­nin­da­ha­ko­or­di­ne­li­bir­þe­kil­de­“Da­ha­gü­zel­bir­Çek­me­köy­na­sýl­o­lur”un­ça­ba­sý­i­çin­de­o­la­cak­la­rý­ný­be­lirt­ti.­­Ýstanbul / Yeni Asya
Sýðýr sütüne de
destek verilecek
Kurbanlýklar pazara indi, ancak alýcýlar fiyatlarý pahalý, satýcýlar ise ucuz buluyor.
Konya, patates üretiminde de
söz sahibi olmak istiyor
BUÐDAY, ar­pa,­ þe­ker­ pan­ca­rý,­ ha­vuç,­ ki­raz­ gi­bi­ bir­çok­ ü­rün­de
Tür­ki­ye’nin­ ih­ti­ya­cý­nýn­ ö­nem­li­ bir­ bö­lü­mü­nü­ kar­þý­la­yan­ Kon­ya,
her­ ge­çen­ gün­ ü­re­ti­mi­ yay­gýn­la­þan­ pa­ta­tes­te­ de­ söz­ sa­hi­bi­ ol­mak
is­ti­yor.­Kon­ya­Ta­rým­Ýl­Mü­dür­Yar­dým­cý­sý­Bü­lent­Al­pars­lan,­pa­ta­tes­ü­re­ti­mi­nin­yo­ðun­o­la­rak­ya­pýl­dý­ðý­Nev­þe­hir­ve­Nið­de­gi­bi­il­ler­de­si­ðil­has­ta­lý­ðý­nýn­gö­rül­me­si­nin­ar­dýn­dan­pa­ta­tes­ta­rý­mý­nýn­Kon­ya’da­da­yay­gýn­laþ­ma­ya­baþ­la­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Mü­dür­lük­o­la­rak­di­ðer
böl­ge­ler­de­gö­rü­len­si­ðil­has­ta­lý­ðý­nýn­Kon­ya’ya­sýç­ra­ma­ma­sý­i­çin­sý­ký­ka­ran­ti­na­ted­bir­le­ri­al­dýk­la­rý­ný­i­fa­de­e­den­Al­pars­lan,­çift­çi­nin­de
bu­ko­nu­da­ge­re­ken­has­sa­si­ye­ti­gös­ter­me­si­sa­ye­sin­de­Kon­ya’da­bu­gü­ne­ka­dar­si­ðil­has­ta­lý­ðýy­la­kar­þý­laþ­ma­dýk­la­rý­ný­bil­dir­di.
Al­pars­lan,­Kon­ya’da­60­bin­de­kar­a­lan­da­pa­ta­tes­ü­re­ti­mi­ya­pýl­dý­ðý­ný­vur­gu­la­ya­rak,­þun­la­rý­kay­det­ti:­“Ö­nü­müz­de­ki­yýl­lar­da­ü­re­ti­min­ar­ta­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­ruz.­Bu­yýl­60­bin­de­kar­a­lan­da­200­bin
to­na­ya­kýn­cips­lik,­to­hum­luk­ve­ye­mek­lik­pa­ta­tes­ü­re­ti­mi­ger­çek­leþ­ti.­Kon­ya­o­la­rak­pa­ta­tes­te­he­de­fi­miz,­2-3­yýl­i­çin­de­100­bin­de­kar­a­lan­da­ü­re­ti­mi­400­bin­to­na­çý­kar­mak.­Si­ðil­has­ta­lý­ðý­nýn­böl­ge­mi­ze­bu­laþ­ma­sý­ný­en­gel­le­ye­bi­lir­sek­bu­he­de­fe­de­u­la­þa­bi­le­ce­ði­mi­ze­i­na­ný­yo­rum.’’­­Konya /­aa
TARIM ve­Kö­yiþ­le­ri­Ba­kan­lý­ðý,­Hay­van­cý­lý­ðýn­Des­tek­len­me­si
Hak­kýn­da­Uy­gu­la­ma­E­sas­la­rý­Teb­li­ðin­de­da­ha­ön­ce­ko­yun­ve
ke­çi­sü­tü­ne­uy­gu­la­nan­des­tek­ler­sý­ðýr­sü­tü­i­çin­de­ge­çer­li­o­la­cak.
Söz­ko­nu­su­teb­lið­de­ði­þik­li­ði,­Res­mî­Ga­ze­te’nin­dün­kü­sa­yý­sýn­da
ya­yým­la­na­rak,­1­O­cak­2010­ta­ri­hin­den­ge­çer­li­ol­mak­ü­ze­re­yü­rür­lü­ðe­gir­di.­De­ði­þik­li­ðe­gö­re,­ü­ret­miþ­ol­du­ðu­çið­sü­tü,­Ba­kan­lýk­tan­Ça­lýþ­ma­Ýz­ni,­Ü­re­tim­Ýz­ni­ve­Süt­Teþ­vik­Kod­Nu­ma­ra­sý­al­mýþ,­Gý­da­Si­ci­li­ne­ka­yýt­lý­o­lan­süt­­iþ­le­me­te­sis­le­ri­ne,­fa­tu­ra
ve/ve­ya­müs­tah­sil­mak­buz­la­rý­kar­þý­lý­ðýn­da­sa­tan­ü­re­ti­ci­le­re,­U­lu­sal­Süt­Ka­yýt­Sis­te­mi­(USKS) ve­ri­ta­ba­ný­na­kay­det­tir­mek­þar­týy­la
ay­lar­ba­zýn­da­ha­zýr­la­nan­ö­de­me­ic­mal­le­ri­e­sas­a­lý­na­rak,­sý­ðýr­sü­tü­ne­ve­sý­ðýr­­sü­tün­den­fark­lý­ol­mak­ü­ze­re­ko­yun­ve­ke­çi­sü­tü­ne
be­her­lit­re­çið­süt­i­çin­des­tek­le­me­ya­pý­la­cak. Ankara / aa
ATO ‘ayar evi’ kuracak
ANKARA Ti­ca­ret­O­da­sý­(A­TO),­kýy­met­li­ma­den­ve­taþ­a­na­li­zi
ya­pa­cak,­u­lus­la­r­a­ra­sý­stan­dart­la­ra­sa­hip­bir­‘’a­yar­e­vi’’­kur­ma­ya­ha­zýr­la­ný­yor.­A­TO­A­yar­E­vi’nde­al­týn,­gü­müþ­ve­pla­tin­gi­bi
kýy­met­li­ma­den­le­rin­a­yar­tes­pi­ti,­el­mas,­pýr­lan­ta,­ya­kut,­züm­rüt,­to­paz,­sa­fir,­ze­ber­cet­ve­in­ci­gi­bi­kýy­met­li­ve­ya­rý­kýy­met­li
taþ­la­rýn­ i­se­ de­ðer­ tes­pi­ti­ ya­pý­la­cak.­ A­TO­ Baþ­ka­ný­ Si­nan­ Ay­gün,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­An­ka­ra’nýn­U­lus­sem­tin­de,­60
met­re­ka­re­þar­tý­na­ve­u­lus­la­ra­ra­sý­stan­dart­la­ra­uy­ma­yan­i­ki­a­yar­ e­vi­ ol­du­ðu­nu,­ u­lus­la­r­ a­ra­sý­ stan­dart­lar­da­ ça­lý­þan­ tek­ a­yar
e­vi­nin­ i­se­ Ýs­tan­bul’da­ Darp­ha­ne­ ve­ Dam­ga­ Mat­ba­a­sý­ Ge­nel
Mü­dür­lü­ðü­ bün­ye­sin­de­ bu­lun­du­ðu­nu­ be­lir­te­rek,­ ‘’A­TO­ o­la­rak­An­ka­ra’nýn­bu­ek­sik­li­ði­ni­gi­de­re­ce­ðiz’’­de­di.­Ha­zi­ne­Müs­te­þar­lý­ðý­nýn­ko­nu­ya­i­liþ­kin­Teb­li­ði’ne­is­ti­na­den,­be­lir­le­nen­kri­ter­le­re­ uy­gun,­ gü­ve­ni­lir,­ fi­zi­ki­ ve­ tek­nik­ ye­ter­li­li­ðe­ sa­hip­ bir
A­yar­ E­vi­ kur­ma­yý­ plan­la­dýk­la­rý­ný­ bil­di­ren­ Ay­gün,­ ‘’Ku­ra­ca­ðý­mýz­A­yar­E­vi’nde,­hem­ü­ye­le­ri­mi­ze­hiz­met­ve­re­ce­ðiz­hem­de
res­mi­ ku­rum­lar­dan­ ve­ sav­cý­lýk­lar­dan­ ge­len­ a­na­liz­ ta­lep­le­ri­ni
kar­þý­la­ya­ca­ðýz’’­ di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Ay­gün,­ A­yar­ E­vi­ kur­mak­ i­çin
Darp­ha­ne­ ve­ Dam­ga­ Mat­ba­a­sý­ Ge­nel­ Mü­dür­lü­ðün­den­ yet­ki
bel­ge­si­ta­le­bin­de­bu­lu­na­cak­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti.­Ankara / aa
12
BULMACA
t
t
t
t
t
t
t
B
Cild, ten
t
Bir iþte
uzman,
ehil
t
Altýn zýddý
Bir suâl
eki
Sýradan,
bayaðý
t
t
t
t
Koruma,
af dileme
t
Takým'ýn
kýsasý
t
t
t
t
t
Refika
Mutluluk
t
Notada
durak
Resmî
yayýn
kuruluþu
t
Ayaða
giyilir
Müsâmahalý, açýk
yürekli
Bir haným
ismi
t
t
t
Sakalý çýkmayan
Dövme,
darb
Hangi þey
t
Avrupa'da
bir nehir
Afrika'da
bir ülke
Yatsý vakti
AT
n ANKARA
ANITTEPEDEKÝ balýk
lokantamýzda
çalýþmak üzere Motorlu
Servis Elemaný
alýnacaktýr.
(0536) 456 33 00
n ÖZEL YAÞAMYOLU
Özel Eðitim ve
Rehabilitasyon
Merkezimizde çalýþmak
üzere Zihinsel Engelli
Sýnýf Öðretmeni
alýnacaktýr.
Ýrtibat Tel:
0(456)317 40 29
(0536) 857 23 29
n LOGO KULLANAN Ön
Muhasebe bilen bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Adres: Bayrampaþa/Mega
Center
Tel: 0532 716 71 67
ACÝLEN
Þirketimiz bünyesinde
stand elemanlarý, sekreterler, Halkla iliþkiler uzmanlarý, muhasebeciler ve ofis
içerisinde
çalýþacak elemanlar
alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek+Servis
0(212) 452 51 52
0(212) 452 52 34
(0534) 689 80 46
(0537) 749 18 64
ÝÞ ARIYORUM
n KUYUMCUYUM, 6 yýllýk
deneyimim var, branþým
pres. Ýlginize teþekkür
ederim. Selçuk KUTAS
Tel: 0538 246 91 09
KÝRALIK
DAÝRE
n TÜRK-ÝÞ BLK. son
durakta bulunan caminin
iki bina ilerisi Altýnpark'a
çok yakýn bahçe kat 115 m2
3+1 yeni bina 500.TL
Nurullah ÖZER
(0533) 410 19 76
n 100 m2, 2+1, bina yaþý
16-20 arasý, 3 katlý, 3.kat,
doðalgaz sobalý 500 TL
0(212) 640 58 88
SATILIK
DAÝRE
n BAHÇEÞEHÝR'de
SATILIK Ýhlas Bizimevler
1. Etap 210 m² 4+1
Ankastreli
(0532) 262 51 76
n BAYRAMPAÞA
KARTALTEPE'de satýlýk
çok güzel daire 120 m2, 2+1,
3 katlý, 2.kat, doðalgaz
(kombi) 165.000 TL
(0535) 231 11 96
n KARTALTEPE'de
SATILIK daire çok temiz
masrafsýz 80 m2, 2+1, bina
yaþý 5-10 arasý, 3 katlý,
3.kat, kat kaloriferli,
krediye uygun 80.000 TL
0(212) 640 58 88
n KARTALTEPE'de 100
m2, 2+1, bina yaþý 11-15
arasý, 3 katlý, zemin kat,
doðalgaz sobalý, krediye
uygun, 75.000 TL.
(0535) 231 11 96
n SATILIK KELEPÝR daire
120 m2, 2+1, bina yaþý 0, 13
katlý, 13.kat, doðalgaz
(kombi), krediye uygun
145.000 TL.
(0543) 902 18 36
n 60 m2, 1+1, bina yaþý
26-30 arasý, 2 katlý, 2.kat
Y
S
A
S
A
M
A
Ð
R
U
R
C
E
Ç
A
Ç
K
A
F
Ý
R
N
G
B
Ö
B
M
Ý
A
A
Ü
F
A
A
Ü
Ý
Ç
M
L
Ü
D
R
T
L
D
Z
Z
K
Ý
Ý
E
A
M
M
Ö
K
D
I
E
A
E
R
B
R
C
Ý
K
E
A
Ý
L
Þ
Y
L
M
N
T
C
N
L
G
H
A
N
U
K
E
Ý
Ý
R
E
Ý
Ð
N
A
D
Ý
L
T
A
C
M
Ð
D
Y
M
Ü
Þ
F
Ý
K
E
V
N
L
E
R
Ý
S
A
L
Ý
H
F
Ý
R
S
Ü
M
A
Üstte bazý kelimeler gizlidir. Bunlar yandan, üstten, çapraz veya tersinden olup kesiþen harfler de olabilir.
KELÝMELER: MÜMÝN, KAFÝR, ÝYÝ, KÖTÜ,
GÜZEL, ÇÝRKÝN, MUKTESÝD, MÜSRÝF,
CÖMERT, CÝMRÝ, MÜTEVAZÝ, MAÐRUR,
SALÝH, FASIK, ÇALIÞKAN, TEMBEL,
MÜÞFÝK, GADDAR, ADÝL, ZALÝM, SAÝD,
ÞAKÝ, MEHDÝ, DECCAL.
A R H S AM A F
3Harfli: CEM, VAV, BÝR,
AHÝ, TUÞ, SAP.
4Harfli: DÖRT, SMAÇ,
ÝKÝZ, FART, ASÝL, TUBA,
KUTU, RUHÝ, TÝPÝ, ECEL,
KÖÞE, ALAK, AVUÇ,
KASK, ÝPEK, TÝRE.
5Harfli: TARAF, DÝBEK,
ELVAN, UMUMÝ, ÇUVAL,
ÇEHRE, VEKÝL, KÝLER,
ZUHAL, AYLIK, ÝRMÝK,
TAVUK, ÝMAME, AKÝKA,
ÝTÝNA, ÝSMET, EZELÝ,
TORTU, SÝMÝT, KABAK.
y seri ilânlar
ELEMAN
Ý N
E
P
I
D
Ý
S
E
T
K
U
M
O
D
KELÝME
D Ö R T
YERLEÞTÝRME
Bayram
t
T
Harf kutularýný verdiðimiz ipucuyla boþ
karelere doðru yerleþtirirseniz yandan
ve üstten mânâlý kelimeler bulacaksýnýz.
Ýri cüsseli,
büyük
Köylü muâveneti
ta bir harf deðiþtirerek mânâlý kelimeler yazýn ve son kelimeye ulaþýn.
MU
t
t
Damarda
dolaþan
hayatî sývý
Ýlk kelimeden baþlayýp her basamak-
Plasenta
t
t
t
Emeklilik
Boru sesi
t
t
t
Vermek
emri
Kadýn
nedim
Bir element
Ýstanbul'da semt
SARAÇ
Z
Çayýn
kývamý
t
t
t
F
K
A
M
Ü
T
E
V
A
Z
Ý
T
K
KUTU BULMACA
t
t
Selenyum
sembolü
t
t
t
t
Güzel
koku
Tereddütlü, kararsýz
Ýstek
Neodim
Tevekkül sembolü
eden
Þöhret,
nâm
Kuzu sesi
Ana gibi
Müddet,
tanýnan
süre
t
t
Yetimler
t
KELÝME HAZÝNESÝ
ÞAHÝN
t
t
t
t
t
t
Araba tekerleðinde parça
t
t
Nikel'in
sembolü
Bir aðaç
Yeni anlamak (...?
etmek)
t
Bozma,
fesada
uðretme
Tazyik
t
t
t
Dönülecek, sýðýnýlacak yer
t
Bir gýda
Meydana
getirme
Teröre
karþý
t
Bir suâl
eki
Kral
baþlýðý
Kýyamda
olan
Bir kumaþ
t
Rumeli
Bir hitab
nidâsý
t
Stronsiyum
sembolü
Fas'ýn
baþkenti
t
t
t
t
Araba pili
Sabit bir
merkez
çevresinde dönme
t
Japon
intiharý
Yapma,
insan
mâmülü
t
t
Futbolda
gol farký,
gol kýyaslamasý
t
t
t
t
Allah'ýn
güzel
isimlerinden biri
t
D
E
Ð
Ý
Þ
T
Ý
R
40.000 TL.
(0535) 231 11 96
n SULTANGAZÝ'de kelepir
121 m2, gabari 12.50,
müstakil parsel, krediye
uygun 180.000 TL.
0(212) 640 58 88
BARLA'da
Göl manzaralý 3 katlý
müstakil ev (Kemal Karta)
(0537) 464 41 31
SATILIK
ARSA
ADA'DAN
Çerkezköy, Kapaklý
Büyükyoncalý'da imarlý,
ifrazlý arsalar.
24 ay taksitle tarlalar.
(0532) 624 08 12
0(212) 592 91 49
n ÝSTANBUL GÜVEN arsa
ofisinden geleceði parlak
projelerle deðeri yükselen
Adapazarý Kaynarca'da
dönümü 7.000 TL ile
15.000 TL arasý müstakil
tapulu araziler
(0536) 770 04 97
n BEREKET
GAYRÝMENKUL'den
Adapazarý Kaynarca'da
yarý peþin yarýsý 10 ay
vadeli 465 m2 14.000TL
2000 m2 22.000TL
710 m2 14.000TL
müstakil tapulu araziler
(0536) 330 33 32
n YALOVA'DA 5.000 m2
tarla 75.000 TL
(0532) 631 12 25
n SAHÝBÝNDEN
BABAESKÝ'de tapulu
tarlalar.
2.600 m2 10.250 TL
3.150 m2 13.650 TL
9.600 m2 35.000 TL
otoyla takaslanýr.
(0532) 773 41 91
T
A
R
A
F
VASITA
n 2006 STAREX panelvan
çok temiz vade takas olur,
66.000 km, motor hacmi,
1801-2000 cm3, motor
gücü 101-125 arasý, gümüþ
gri renkli, manuel vites,
dizel yakýt, takaslý, ikinci el
12.500 TL.
(0543) 902 18 36
n 2006 GAZELLE sobol
çok temiz 44.500 km de
vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de,
motor hacmi 1801-2000
cm3, motor gücü 101-125
arasý, beyaz renk, manuel
vites, dizel yakýt, takaslý,
ikinci el 10.000 TL.
0(212) 640 58 88
SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN
e-mail: [email protected]
Fax: 0 (212) 515 24 81
(0543) 902 18 36
n CÝÐER ve KEBAP
salonu devren satýlýktýr.
0(324) 326 39 78
MERSÝN
DÝNÇER
NAKLÝYAT
Garantili, Marangozlu
0(212 ) 217 29 30
0(216 ) 426 08 27
(0532) 590 16 03
n 50 m2 kelepir satýlýk
dükkân 30.000 TL.
0(212) 640 58 88
n ÇOK GÜZEL merkezi
yerde iþ yeri 90 m2 doðalgaz (merkezi) 100.000 TL.
(0543) 902 18 36
ÇEÞÝTLÝ
ZAYÝ
n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli
Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Cengiz Yýlmaz
satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý,
55.000 TL.
BULMA-
t
t
A
CEVAPLAR:ÇENGEL
B'deki
çiçek
Bir göz
rengi
Hayat
müddeti
Nakýs
t
Dank- Ýd- Mest 10- Ömür- Ya- MehilDayak 11- Aba- Dem- Kenya 12- Anti
terör- Adi 13- Kaim- Cesim- Eþ 14- TaçEtene- Usta..
KUTU BULMACA: Soldan: MUHSiN,
ARAfAT. Yukarýdan: MUZTAR, ÝNAMAT.
DEÐÝÞTÝR: ÞAHÝN, ÞAHAN, ÞAHAB,
ÞARAB, HARAB, HARAÇ, SARAÇ.
Allah bilir
A'daki ilk Bir cetvel
vahyin
Tantal'ýn
indiði
mübârek sembolü
maðara Küçücük
t
Tekaüd- Köse 15- Rind- Deri 16- AmanMu 17- Süreyya 18- Es- Saadet 19TRT, Tk- Ýþa.
Yukarýdan Aþaðýya: 1- Ni- Me 2- Allahu
ekber- Ün 3- Lavanta- Jant 4- BateriÞiddet 5- Hira- Mi- Se- Ver 6- Ufak
tefek- Çekimser 7- Ta- Jirasyon- KanÜst 8- Ela- Rabat- Üsküdar 9- Eksik-
Davul
t
Hazýrlayan: Hayreddin EKMEN
CA: Soldan Saða: 1- Te 2- Allahu alem
3- Latif- Akü 4- Averaj- Sr 5- Harakiri 6Suni- Trakya 7- Et- Meab- Abaka 8- ÝkaÝfsad- Anaç 9- Eytam- Ti 10- nejiskONedime 11- Ýrade-/ Nükhet 12- NdÝmece 13- Mütevekkil- Ren 14- eN-
Allah en
büyüktür
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
13
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
RÖPORTAJ
ORTAK
DEÐERLERE
SAHÝP ÇIKALIM
n Tür­ki­ye’de­ki­in­san­lar­spor­tif­ka­bi­li­yet­le­ri­ni­ta­ný­yor­mu­?­
Hiç de deðil…Türkiye’nin yaþ ortalamasý
28.8 neredeyse benim yaþýmdan 14 yaþ daha
genç. En son olimpiyatlarda rezil olduk. Türkiye 30 milyon genç nüfusu olmasýna raðmen
toplam nüfusu 10 milyonluk olan ülkelerin altýnda kalýyor. Nüfusumuzla doðru orantýlý olmayan sonuçlar alýyoruz. Türk insaný kendi
potansiyelini performansa dönüþtüremiyor.
Kabiliyetleri keþfetmiyor. Bizim gençlerimiz diðer ülkelerin gençlerinden daha mý yeteneksiz?
Alâkasý yok! Türkiye’de ciddî bir sistem sorunu
var, sistem baþarýlý insaný keþfedip onu yükseltecek, ortalama insanýn da yeteneklerini geliþtirecek þekilde kurulmamýþ. Yolsuzluðun, hukuksuzluðun, rüþvetin, adam kayýrmacýlýðýn,
bizden ve bizden olmayan ayýrýmcýlýðýnýn bunda büyük payý var.
n Tür­ki­ye’de­ki­si­ya­sî­ku­tup­laþ­ma­la­ra
bak­tý­ðý­nýz­da­spor­cu­gö­züy­le­ne­dü­þü­nü­yor­su­nuz?­
Siyasî kutuplaþma ve bizden ve bizden olmayan ayýrýmcýlýðý bizim kültürümüze en yabancý
þey. Biz çok kültürlü bir milletiz ve tarih boyunca da öyle olmuþuz. Biz Selçuklu’dan Osmanlý’dan geliyoruz. Osmanlý 600 küsur sene,
bugün üzerinde 30 tane devletin kurulduðu
topraklarda imparatorluk kurmuþ. 72.5 milleti
biz huzur ve barýþ içinde yüzlerce yýl yaþatmýþýz. Kudüs gibi insanlýk tarihinde sorunlarla ve
çatýþmalarla boðuþan bir yer Osmanlý döneminde ancak sükûneti yaþayabilmiþ. Türk kültürü müthiþ hoþgörülüdür ve adildir. Biz Yunus Emre’nin, Mevlânâ’nýn, Hacý Bektaþ’ýn torunlarýyýz. Biz bu coðrafyada adil devletler kurmayý nasýl becerdiysek yine baþarabiliriz. Ama
bunun için önce içimizdeki ayýrýmcýlýða ve
bundan beslenenlere bir dur dememiz gerekiyor. Tarih boyunca bizi yýkan tek þey böl ve yönet olmuþ. Bu tuzaklara karþý artýk daha uyanýk
olmak zorundayýz.
n Halk­lar­a­ra­sýn­da­bir­ku­tup­laþ­ma­ol­du­ðu­nu­dü­þü­nü­yor­mu­su­nuz?
Olmayan bir þeyi oldurmaya çalýþýyorlar. Buradaki turnusol kâðýdý bence þudur; kim bizim
ortak ve bizi bir arada tutan deðerleri önplana
çýkarýyorsa Türkiye’yi, Türk milletini düþünüyor demektir, kim farklýlýklarýmýzý ortaya çýkarýyorsa ve bunlar üzerinde siyaset yapmaya çalýþýyorsa o da Türkiye’nin düþmanýdýr. Kim farklýlýklarýmýzý öne çýkarýyorsa, hangi seviyede olursa olsun kendi koltuðunu düþünüyor demektir.
Farklý olan düþüncelerimizi, inançlarýmýzý, kýyafetlerimizi, yaþam tarzlarýmýzý önplana çýkarmak, ortak olduðumuz onca þeyi göz ardý etmek, yüzlerce yýl ortak yaþamýn en güzel örneklerini vermiþ bu millete zulümdür, haksýzlýktýr.
Nasuh
Mahruki
Türkiye'nin
en yüksek
daðý Aðrý
Daðýnýn
zirvesinde
sefil haliyle açýða vurulmasý ve büyük bir merakla
ve iþtahla takip edilmesi kent kültürümüzde de AH. HÜSEYÝN KEMAL nadolu kültüründe de yoktur. Kýrsaldan kente göç
etmiþ, ama ne kýrsal kökenini geride býrakabilmiþ
[email protected]
ne de kentli olmayý baþarabilmiþ arada kalmýþ hibrid bir kültür var artýk büyük þehirlerde. Bunlarýn
hepsi yoz ve arada kalmýþ bu hibrid kültürün ürünTabiat sporlarýnýn tanýnan simasý Nasuh Mahruki leri. Dört tane özel seçilmiþ sosyopatý çýkarýyorlar
ile Türkiye aslýna bakarsanýz 1999 depreminde A- ekrana ve milletin gözü önünde birbirlerine saçma
KUT’la tanýþtý. O günden beri de Türkiye onu yakýn- sapan konularda kavga ettiriyorlar, küfür, kâfir ve
dan takip ediyor diyebiliriz. Everest’e týrmanan ilk bunu da televizyonculuk diye bize yutturuyorlar.
Müslüman-Türk olma özelliðini taþýyan Mahruki ile Ýnsanlara içi bomboþ bu didiþmeleri seyirlik eðlence
sporun hayatýn diðer alanlardaki, insanýn ruh mace- gibi izlettiriyorlar. Bu insanlarý aptal yerine koymaktýr. Bu kentli olamamýþ, ama Anadolunun gerrasý üzerindeki etkisini konuþtuk.
çek kültürünü de taþýyamayan yoz bir kültürün eseri
dir. Bu televizyon programlarý da bu yoz kültürün
n Tabiat­spor­la­rýy­la­ta­ný­dý­ðý­mýz­Na­suh­
u
yuþ
turucularý.
Mah­ru­ki­na­sýl­bir­ço­cuk­tu?
ocukluðumdan itibaren doðaya ve hayvanlara çok düþkündüm. Büyükbabamýn n Fut­bol­ko­nu­sun­da­ki­gö­rüþ­le­ri­niz­ne­dir?
Ben profesyonel sporcuyum, sporun fiziksel ve
Etiler’de yaptýðý bahçeli bir evde oturuyopsi
kolojik olarak insana neler kazandýrdýðýný, kiþiliruz, bu bahçede bir çok hayvan besleme
ði
ni
nasýl geliþtirdiðini çok iyi bilirim. Ancak 90 dafýrsatým oldu. Ýlk akvaryumumu daha ilki
ka
lýk
çok keyifli ve heyecanlý seyirlik bir spor olan
kokulda kestirdiðim camlarý silikonla yafut
bol
maç
larýndan sonra her televizyonda üç saat
pýþtýrarak kendim yapmýþtým. Çocukluðumdaki bu
bo
yun
ca;
“gol
dü, deðildi, taçtý, ofsayttý, bilmem
ilgi, üniversitede tanýþtýðým doða sporlarýyla zenginney
di”
tar
týþ
ma
larýný son derece yersiz ve mânâsýz
leþerek hayatýmýn merkezi oldu yýllarca.
buluyorum. Saatler süren bu tartýþmalarýn, çok deðerli zamanýný çalmaktan baþka kime ne fayn Tabiat­spor­la­rý­ný­yap­mak­bel­li­bir
dasý olabilir? Hayata ne tür
se­vi­ye­de­ güç­ is­ter.­ Muh­te­me­len
Ç
larak, öz olarak ayný olduðumuzu ve ayný bütünün farklý yansýmalarý olduðumuzu kavramaktýr.
n Siz­ce­ ka­zan-ka­zan-ka­zan­dýr­ il­ke­si­ne­ uy­ma­yan,­tabiatý­tah­rip­e­den­pro­je­ler­var­mý?
HES’ler ve HES’lere yaklaþým bir sorun. Ben Türkiye’nin enerji üretmesine, barajlar kurmasýna, hatta nükleer enerji üretmesine de karþý deðilim, ülkemizin enerji ihtiyacýnýn elbette ki farkýndayým. Ama bunun iyi hesaplanýp doðru kurulmasý, doðru
projelendirilmesi gerektiðini düþünüyorum. Örneðin HES projesi için Antalya Alakýr’da suyun az bir
miktarýný býrakýp geri kalanýný borularla taþýyorlar.
Eðer böyle yaparsanýz derenin ana yataðýndaki suyu
borulara hapsetmiþ olursunuz ki bu da orada yaþayan, o kaynaktan faydalanan böceðe, çiçeðe, bitkiye,
hayvana yaþam hakký tanýmaz. Suyun doðal yataðýnda akmasý gerekir ki, denge korunabilsin ve aktýðý yere faydasý olsun. Cansuyu diye bir pay su býrakýyorlar, ama o yetmez ki!
n Siz­ce­ A­na­do­lu­ in­san­la­ra­ yet­mi­yor­ mu­ ki
in­san­lar­Ýs­tan­bul’a­göç­e­di­yor?
Kaynaklarý doðru kullanýlsa Anadolu Türkiye’ye
fazla fazla yeter. Ama Anadolu’da iþ ve istihdam olanaklarý saðlýklý bir þekilde yaratýlamadýðý için bugün insanlar doðduklarý yerden büyük þehirlere göç
etmek zorunda kalýyorlar. Türkiye’de yaþayan her
beþ kiþiden biri Ýstanbul’da yaþýyor. Ýstanbul’da bu-
da­ha­ön­ce­sin­den­de­spo­ra­yat­kýn­lý­ðý­nýz­ol­ma­lý?
Çok hareketli bir çocuktum. Ýlkokulda dört sene yüzdüm ve 11
madalyam vardýr yüzmede. Lisede hentbole merak saldým, ancak
ders notlarým nedeniyle devam
e de me dim. Ü ni ver si te de i se
daðcýlýk, maðaracýlýk, aletli dalýþ, yamaç paraþütü gibi sporlara hem yatkýn hem de yetenekli olduðumu keþfettim, çok
da zevk aldým ve böylece arkasý da geldi.
n Spor­ ya­par­ken­ tabiat­la
bü­tün­leþ­ti­ði­ni­zi­ his­se­di­yor
mu­su­nuz?
Doða müthiþ bir kaynak, insanýn bütün enerjisini deðiþtiriyor. Yeþili, denizi seyretmek,
bir a kar su yun ya nýn da dur mak bi le in sa nýn e ner ji si ni
bambaþka bir yere taþýyor. Daha sakin hale getiriyor. Bir de
Benim yirmiye yakýn arkadaþým daðlarda öldü, bir kýsmý gözümün önünde öldü. Ölüm karþýsýnda yapacak bir þey yoktur.
O anki duruma göre ekip bir karar verir, ya ilerler ya da ekibin psikolojik durumuna göre geri döner.
iþin içinde sportif bir taraf olunca fiziksel ve ruhsal bir mücadeleye giriyorsunuz. Böyle insanlar doðaya katma deðer saðlayabilir? Bu tür sonu gelmeyen yo- gün yaþayan insanlarýn yüzde 75’i Ýstanbul doðumyaptýðý yolculuklarda kendini tanýma fýrsatý bu- rum programlarý insanlarýn zamanýný, duygularýný, lu deðil, buraya göç etmek zorunda kalmýþ, karnýný
enerjisini ve beynini çalýyor. Seni hayattan koparýp doyurmak için gelmiþ. Hem kendisi burada mutsuz
luyor ve sýnýrlarýný görebiliyor, geliþtirebiliyor.
havanda üç saat su dövdürüyor. Ortaya da olumlu oluyor, hem de þehrin dokusunu, kültürünü zorlun Kök­lü­bir­a­i­le­ge­le­ne­ði­niz­var.­Bu­si­ze­ha­- bir enerji çýkmýyor. Ýþte bu da kendine yabancýlaþ- yor. Oysa ülkenin ekonomik kaynaklarý eþit ve adil
manýn, insanýn kendi doðasýndan uzaklaþmasýnýn olarak ülkeye yayýlabilmiþ olsa, kim niye göç etmek
ya­tý­nýz­da­ko­lay­lýk­lar­sað­la­dý­mý?
bir
parçasý. Tuttuðu takým uðruna insanlar döner istesin, doðduðu topraklardan kopmak istesin? AlAileden gelen görgü ve kültür çok önemli. Ýnsan
bý
çak
larýyla, koca sopalarla birbirlerine saldýrýyorlar. manya’nýn en büyük þehirleri bile 4 milyondan kabu birikimi hayatýna da yansýtýyor. Aile terbiyeVa
tan
savunmasý dersen anlayacaðým, ama altý üstü labalýk deðildir. Ýstanbul ise belki 14 milyon. Burada
sine önem veren bir ailede çocuk, yaþam ibir
ta
ký
mýn taraftarý olarak bir spor oyununun pe- bir mantýksýzlýk var. Medeniyeti eþit bir þekilde vaçerisinde hayatý boyunca yanýnda olacak
þin
den
koþuyorsun. Bunun için vuruþmaya, ölme- tana yayarsan insanlar doðduklarý yerde karýnlarýný
kuvvetli deðerleri küçük yaþta öðreniye,
öl
dür
meye deðer mi? Bunun sporla ne alâkasý doyururlar ve orada kalýrlar, orada üretirler, orada
yor. Küçük yaþýnda bile kendine saygý
var.
Bu
ol
sa olsa vandallýk olabilir…
mutlu olurlar. Ülke kaynaklarý yanlýþ yönetildiði ve
duymayý, çevresine saygý duymayý,
gü
nü kurtarmanýn ötesinde uzun soluklu planlar
haksýzlýk etmemeyi ve hakkýný kon
Ýn­
s
an­
l
a­
r
ýn­ken­
d
i­
n
e,­kül­
t
ü­
r
ü­
n
e­ya­
b
an­
c
ý­
l
aþ­
ya
pýl
madýðý için Türkiye bu sýkýntýlarý atlatamýyor.
rumayý, yeri geldiðinde kendini sama­
s
ý­na­
s
ýl­or­
t
a­
d
an­kal­
d
ý­
r
ý­
l
a­
b
i­
l
ir?
17
A
ðustos depremi bunun çok üzücü bir örneði.
vunmasý gerektiðini öðreniyor.
Top
lum
ha
ya
tý
bir
or
tak
lýk
týr.
Or
tak
lý
ðýn
sað
lýk
Tür
ki
ye, Kuzey Anadolu Fay hattýnýn geçtiði birinci
Annem ve babam ben iki yaþýnlý
sür
dü
rül
me
si
i
çin
her
ke
sin
üs
tü
ne
dü
þen
so
de
re
ce
deprem bölgesine, neredeyse ülkenin bütün
dayken ayrýlmýþlar, beni babaanrum
lu
luk
la
rýn
far
kýn
da
ol
ma
sý
ve
bun
la
rý
ye
ri
ne
a
ðýr
sa
na
yi yatýrýmýný yapmýþ. Bu plansýzlýk deðildir
nem yetiþtirdi, ailemde verilen
ge
tir
me
si
ge
re
kir.
Bu
nun
i
çin
de
top
lu
mun
çý
kar
de
ne
dir?
Bu yatýrýmlarý Anadolu’ya pay edebilsek,
terbiyenin hayatýma çok þey katla
rý
nýn
önp
lan
da
tu
tul
ma
sý
ge
re
kir.
Bi
ze
öð
re
ti
len
bir
çok
sý
kýn
tý çözülebilir. Burada demiryolu aðýmýtýðýný söyleyebilirim.
kazan-kazan formülü doðrudur, ama yeterli de- zýn yetersiz olmasýnýn ve ülkedeki taþýmacýlýðýn an Siz­ce­ Tür­ki­ye­ ge­le­nek­le­ri­- ðildir. Yeterli olan kazan-kazan-kazandýr olmalý- ðýrlýklý olarak daha pahalý bir sistem olan karayolu
ne­ ve­ geç­mi­þi­ne­ ye­te­rin­ce­ sa­- dýr. Yaptýðýmýz iþin sonucunda çevreye, doðaya ile yapýlmak zorunda olmasýnýn da büyük payý var.
dünyaya, diðer insanlara nasýl bir etkimiz oluyor
hip­çý­ký­yor­mu?
Türkiye kendi deðerlerine yabancý- diye de bakmamýz gerekir. Hayatý sadece kâr o- n Spo­ra­dö­ne­cek­o­lur­sak;­tabiat­spor­la­rý­nýn
laþmýþ bir süreç yaþýyor. Medya ne yazýk daklý ve kâr maksimizasyonu olarak deðerlendi- bir­ mü­ca­de­le­ ol­du­ðu­nu­ söy­le­miþ­ti­niz.­ Bu
ki bu süreçte çok kabahatli. Televoleler, rirsek varacaðýmýz yer vahþi kapitalizm olur. Her- mü­ca­de­le­tabiata­kar­þý­mý­ve­ri­li­yor?
Doðaya karþý nasýl vereceksiniz ki? Doða zaten
magazin programlarý, garip diziler, sonu gel- kesin dünyamýzdan daha fazla cebine doldurmaya
ça
lýþ
tý
ðý
bir
ta
lan
da
her
kes
ken
di
do
ða
sýn
dan
se
nin
le ilgilenmiyor ki! Sadece seyrediyor. Ýyi yaptýn
meyen futbol sohbetleri, saçma sapan yarýþma
u
zak
la
þýr,
vah
þi
le
þir,
vic
dan
sýz
la
þýr,
sað
du
yu
su
nu
kö
tü
yap
týn diye seni ne ödüllendiriyor ne de cezaprogramlarý bu kötü gidiþin hem önemli bir kaynakay
be
der.
Bu
nun
çö
zü
mü,
he
pi
mi
zin
ya
ra
tý
lýþ
o
lan
dý
rý
yor.
Sadece yaðmur, rüzgâr, güneþ gibi olasýðý hem de hýzlandýrýcý etmeni. Özel hayatlarýn en
lýklarýný gerçekleþtiriyor. Doðada yapýlan sporlar
doðayla mücadele gibi görünse de aslýnda insanýn
kendiyle mücadelesidir. Çünkü insan doðayý deðil
kendini aþmaya çalýþýyor. Aþtýðýn her hedef kendin
için yeni bir sýnýr anlamý taþýyor. Ýnsan doðaya yaptýðý yolculuklarda kendini geliþtiriyor.
n Ýn­sa­nýn­ya­ra­dý­lýþ­ger­çe­ði­ne­ne­gi­bi­kat­ký­la­rý­var­tabiat­spor­la­rý­nýn?
Do ða da ya pý lan ak ti vi te ler de baþ ka u ya ran
yok. Ev kirasý, vergi borcu, okul, sýnav yok. Sen
ve doða var. Bir de tabi yanýnda arkadaþlarýn var.
Doða sporlarý insanýn kendi içine dönmesine fýrsat veriyor. Kendini dinlemesini, kendini daha iyi tanýmasýný saðlýyor.
n Si­zin­ a­çý­nýz­dan­ mü­þah­has­ o­la­rak­ ne­ler
de­ðiþ­ti?
Yazdýðým yedi kitap doðayý, kendimi, hayatý ve
dünyayý tanýyarak yazdýðým eserler. Ben doðadan
ve daðlardan çok þey öðrendim. 95 yýlýnda Everest’ten dönerken 27 yaþýmý bitirip 28 yaþýma bastýðým günde uzun, zorlu ve çok yorgun olduðum
bir yürüyüþle daðdan inerken bir daha asla 27 yaþýnda olamayacaðýný, zamaný geri döndüremeyeceðimi idrak ettim. Bunu biliyorsunuz, ancak içselleþtirmek bambaþka bir þey. Bir saat boyunca oturup bunun üzerinde düþündüm…
n E­v e­r est­ gi­b i­ bir­ da­ð a­ týr­man­dý­nýz.­ E­kip­ ol­sa­nýz­ bi­le
ken­di­ i­çi­niz­de­ yal­nýz­sý­nýz.­ O
an­lar­da­ Ya­ra­tý­cý­yý­ dü­þü­nü­yor
mu­in­san?
Sürekli O’nunlasýn O’ndan hiç
kopamýyorsun ki! Bu kadar zorlu
ve tehlikeli proje gerçekleþtirdim,
ama bütün bunlarý hep güven içinde yaptým, her zaman korunduðumu hissettim. Öncelikle her yaptýðým iþi saðlam yaptým, gerekli tüm
önlemleri aldým. Onun ötesinde ise hep hayata güvenerek hareket
ettim. Her ne iþ yaptýysam, her ne
tehlikeyle uðraþtýysam “Ben buradan çýkarým, baþýma ne gelirse gelsin, bir yolunu bulur atlatýrým” düþüncesiyle hareket ettim.
n Ku­zey­ Ya­ma­cý­ a­dýn­da­ si­ne­ma­ fil­mi­ iz­le­miþ­tim.­ O­ra­da­ da
dað­cý­lý­ðýn­zor­luk­la­rý­bü­tün­ger­çek­li­ðiy­le­ an­la­tý­lý­yor­du.­ Ar­ka­daþ­la­rý­ný­bir­i­pin­u­cun­da­a­sý­lý­o­la­rak­bý­ra­kýp­ö­lü­me­terk­e­di­yor­lar…
Daða týrmanýrken ip arkadaþý oluyoruz. Ýp arkadaþlýðý bizim için silâh arkadaþlýðý gibi kutsaldýr. Benim hayatým sana, senin hayatýn bana emanet oluyor. Bu hayatta duyabileceðiniz en yüksek güvenlerden biridir. Bu da
güvenmeyi ve güvenilir olmayý öðretiyor. Sen olmasan ben, ben olmasam sen gidemezsin.
Daðda bir kaza, bir yaralanma olduðunda tüm
öncelikler deðiþir, o yaralýyý asla býrakamazsýn ve
nasýl indireceðini düþünürsün. Ölüm farklý, ölümde
artýk yapabileceðin hiçbir þey kalmaz…
n Ö­len­ar­ka­daþ­la­rý­nýz­ol­du­mu?­Pe­ki­siz­de
“Ku­zey­Ya­ma­cý” fil­min­de­ki­gi­bi­bir­ka­za­da
u­laþ­ma­mýz­ im­kân­sýz­ di­ye­rek­ ar­ka­da­þý­ný­zý
so­ðu­ðun­ i­çin­de­ a­sý­lý­ bý­ra­kýp­ öl­me­ye­ terk­ e­der­miy­di­niz?­
Benim yirmiye yakýn arkadaþým daðlarda öldü,
bir kýsmý gözümün önünde öldü. Ölüm karþýsýnda yapacak bir þey yoktur. O anki duruma göre
ekip bir karar verir, ya ilerler ya da ekibin psikolojik durumuna göre geri döner. Ancak “Kuzey
Yamacý” filmini izleyince þok oldum. Bizim tanýyalým, tanýmayalým birini daðda o þekilde býrakmamýz sözkonusu deðil. Gerekirse hayatýmýzý ortaya koyarýz, ama hiçkimseyi o þekilde ölüme
terk edemeyiz. Bizim kültürümüz buna izin vermez. Tür ki ye’de böy le bir þey o la maz, hiç bir
Türk daðcýsý böyle yapamaz. O insaný yorgunuz,
malzememiz yok, hava þartlarý kötü diye býrakamazsýnýz. Kurtarmayý deneyeceksiniz, ölecekse
bile elinizde ölecek, denerken ölecek.
SiyahMaviKýrmýzýSarý
14
YENÝASYA / 31 EKÝM 2010 PAZAR
SPOR
Beþiktaþ, Sivas önünde kötü
gidiþata son verecek mi?
BÝZE GÖRE
Semih Niang'ý arattý
SÜPER LÝGDE SON 3 HAFTAYI DA PUANSIZ KAPA TAN SÝ YAH -BE YAZ LI TA KIM, BU GÜN SÝ VASSPOR'U MAÐLUP EDEREK 3 HAFTALIK YENÝLGÝ SERÝSÝNÝ SONLANDIRMAYI HEDEFLÝYOR.
n SÜPER Lig'de son 3 haftayý puansýz kapatan Beþiktaþ, bugün Sivasspor ile yapacaðý karþýlaþmayý
kazanarak 3 haftalýk yenilgi serisini sonlandýrmayý
hedefliyor. Ligde önce deplasmanda Trabzonspor'a
1-0 maðlup olan siyah-beyazlý ekip, daha sonraki iki
karþýlaþmayý da puansýz geçti. 8. haftada sahasýnda
Manisaspor'a 3-2 maðlup olan Beþiktaþ, geçen hafta
da Kayserispor'a 1-0 yenilerek zirvenin uzaðýnda
kaldý. UEFA Avrupa Ligi'nde de Porto'ya 3-1 yenilerek son haftalardaki kötü gidiþi sürdüren Beþiktaþ, yarýnki rakibi Sivasspor'u maðlup ederek hem
Bursaspor ile Fenerbahçe'nin puan kaybettiði haftayý karlý kapatmayý, hem de ligdeki kötü gidiþi sonlandýrmayý planlýyor. Beþiktaþ ile Sivasspor arasýndaki karþýlaþma, bugün saat 19.00'da FÝYAPI Ýnönü
Stadý'nda oynanacak. Hakem Tolga Özkalfa'nýn yöneteceði karþýlaþma Ligtv'den naklen yayýnlanacak.
Voleybolda Rusya'ya
kolay teslim olduk
n16. Dünya Bayanlar Voleybol Þampiyonasý'nda
Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenildi. Setler þöyle: (25-27,
25-22, 25-11, 25-17) Japonya'nýn 4 farklý kentinde
devam eden þampiyonanýn 2. gününde Türkiye,
(D) Grubundaki 2. maçýnda güçlü rakibi Rusya karþýsýnda 1 set alabildi. Rus ekibinde geçen sezon Fenerbahçe Acýbadem'de forma giyen Gamova maçýn
yýldýzý oldu. Ayrýca dün Cuma gününe oranla daha
kalabalýk bir Türk taraftar grubu Milli Takým'a destek verdi. Türkiye, grubundaki 3. maçýnda bugün
TSÝ 06.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karþýlaþacak.
Lakers, Hidayet'li Suns'ý
kendi evinde devirdi
nAMERÝKAN Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA)
son þampiyon Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ý
deplasmanda 114-106 maðlup etti. Phoenix'deki US
Airways Center'da oynanan maçta, Lakers'dan Kobe
Bryant 25 sayýyla sahanýn en skorer ismi oldu. Los
Angeles takýmýnda Pau Gasol 21 sayý 8 ribaunt, 9 asistle takýmýna önemli katký saðlarken Lamar Odom, 18
sayý 17 ribauntla ''double-double'' yaptý. Lakers'da Ron
Artest de 14 sayý kaydetti. Phoenix Suns'da milli basketbolcu Hidayet Türkoðlu 9 sayý, 6 ribaunt 3 asistle
oynadý. 30 dakika sahada kalan Hidayet, 2 kez denediði
3 sayýlýk atýþlardan birinde isabet kaydetti. NBA'deki
milli oyunculardan Milwaukee Bucks'da forma giyen
Ersan Ýlyasova, takýmýnýn deplasmanda Minnesota
Timberwolves'a 96-85 yenildiði maçta 8 dakika forma
giydi ve hiç sayý atamadý. Bu sürede 4 faul yapan Ersan,
4 kez atýþ kullandý ve 3 ribaunt aldý.
SÜPER LÝG'DE PROGRAM
31 Ekim Pazar:
15.30 Gençlerbirliði-Manisaspor (Ankara 19 Mayýs)
15.30 Kasýmpaþa-Kayserispor (R. Tayyip Erdoðan)
17.30 Bucaspor-Ýstanbul B.B (Ýzmir Alsancak)
19.00 Beþiktaþ-Sivasspor (FÝYAPI Ýnönü)
1 Kasým Pazartesi:
20.00 Konyaspor-Trabzonspor (Atatürk)
BANK ASYA 1. LÝG'DE BUGÜN
14.00 Samsunspor-Diyarbakýrspor (Samsun 19 Mayýs)
14.00 TKÝ Tavþanlý Linyitspor-Karþýyaka (Dumlupýnar)
14.00 Kartalspor-Güngören Belediyespor (Kartal Ýlçe)
14.00 Boluspor-Orduspor (Bolu Atatürk)
14.00 Mersin ÝdmanyurduGaziantep B.B(Tevfik Sýrrý Gür)
19.30 Adanaspor-Denizlispor (Adana 5 Ocak)
MEHMET ILGAZ
[email protected]
67 gün önce, Fenerbahçe lider girdiði son
haftada, Trabzonspor ile berabere kalýnca
þampiyonluk Anadolu'ya gitmiþ ve Bursaspor ligimizin 5. büyüðü olarak adýný tarih sayfalarýna yazdýrmýþtý. Ýþte geçen sezonun kýyasýya
yarýþan iki takýmý Cuma akþamýný futbol bayramýna çevirdiler. Ýlk yarý Fenerbahçe ikinci yarý ise ev sahibi takým gözlerimizin pasýný aldý. O kadar tempolu bir oyun oldu ki, hakemin bitiþ düdüðüne kadar, top bir o kalede bir bu kaledeydi.
Isiar Dia'nýn olmamasý biraz da Fenerbahçe'nin þansý oldu. Galatasaray maçýnda orta saha üstünlüðünü rakibe kaptýrmýþtý sarý lacivertli takým bu sefer Mehmet Topuz, Gökhan Gönül'ün önünde oynayýnca orta saha hakimiyeti
özellikle ilk devrede deplasman ekibindeydi.
Orta saha oynamayý bilen, form grafiði her
maç daha da yükselen Mehmet Topuz, Senegalli arkadaþýnýn aksine çizgiye takýlýp kalmadan, içeriye bolca kat edince Emre Belözoðlu
ve Alex de Souza belki de bu sezonki en güzel
oyunlarýný çýkardý. Kaptan o kadar istekli ve arzuluydu ki rakiplerine bolca faul yaparken ve ikili mücadelelerde top çalarken izledik. Emre
Belözoðlu da eskiden pek yapmadýðý hücumda
forvete eþlik etme ve topu dikine oynayýp defanstan çok rakip yarý alanda daha çok bulunma konusunda bayaðý etkiliydi.
Mamadou Niang'ýn yokluðu pahalýya patladý Fenerbahçe'ye. Semih Þentürk gol atmasýna
raðmen büyük takýmýn santraforu gibi oynamadý. Gününde olan Alex'e geçmiþ maçlarýn
aksine ayak uyduramadý. Yeþil beyazlý savunma arasýnda kaybolup gitti. Fransa gol kralý
ünvanlý Niang'in takýma getirdiði canlýlýðý ve
hücum gücüne yaptýðý katkýnýn esamesi yoktu
milli futbolcuda. Böyle olunca da Fenerbahçe'
nin ataklarý güdük kaldý.
Aykut Kocaman'ýn takýmý zorluk derecesi
yüksek olan bir maçtan daha puan kaybý ile ayrýldý. Kafaya oynayan takýmlardan, Trabzon ve
Kayseri deplasmanlarýndan maðlubiyetle ayrýlýrken Beþiktaþ, Galatasaray ve Bursaspor maçlarýnda 1'er puana eyvallah dedi. Yani 15 puanlýk paketten 3 puan gelirken kaçan 12 puan rakiplerin avantajý oldu. Bundan sonra oynayacaðý maçlar Fenerbahçe'nin ligdeki kaderini belirleyecek. Zor maçlarýn ardýndan nispeten daha
kolay rakipler bekliyor artýk sarý lacivertlileri.
1
Ligde Bursaspor deplasmanýnda aldýðý beraberlikle 10 maçlýk bölümü geride býrakan Fenerbahçe, 12 puan yitirerek taraftarýnýn beklediði performansýn uzaðýnda kaldý. Teknik direktör
Aykut Kocaman yönetiminde 10 maçýn 5'ini kazanan sarý-lacivertliler, 3 beraberlik ve 2 maðlubiyetle toplam 12 puan yitirerek, 10 haftada kazanýlabilecek 30 puanýn 18'ini toplayabildi.
Kocaman: F.Bahçe zor
maçlarýný tamamladý
Volkan: 2 haftada
4 puan kaybettik
‘‘
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bu kadroyla Bursaspor'un yenebileceklerini
göstekdiklerini belirterek, "Bu
maçtan sonra bize dönen fikstür olacak. Kâðýt üzerinde zor
maçlarýmýzý oynadýk" dedi.
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-1 berabere kaldýklarý Bursaspor maçýyla
ilgili olarak, bu kadroyla ligin son þampiyonunu
yenebileceklerini gösterdiklerini söyledi. Kocaman, Bursaspor'un geçen senenin þampiyonu
olduðunu hatýrlattý. Bu sene de namaðlup devam ettiklerinin altýný çizen Kocaman, þöyle konuþtu: "6 puanlýk farkla geldik. Onlar açýsýndan
olduðu kadar bizim için de öncelikli olan þey
galibiyetti. Haftalýk iniþ çýkýþlar oluyor ancak, bu
maçtan sonra nispeten bize dönen fikstür olacak. Kaðýt üstünde, bütün zor maçlarýmýzý oynamýþ olacaktýk. Bu maç o anlamda önem arzediyordu. Kazandýðýmýz halde önemli yer tutacaktý. Maça baþlangýcýmýz iyi görünüyordu. Golü bulduktan sonrada iyi gitti. Biraz daha çok
hýzlý ve aceleci hücumlardan sonra, öne geçtikten sonra, daha kontrollü ataklar yapmalýyýz."
TOPU KALEYE DÜRTEMEDÝK
Ýkinci yarý rakibin yükleneceðini hesap ettiklerini belirten Kocaman, "Çünkü duran top gibi
çok önemli silahý var rakibin. Duran toptan beraberlik sayýsýný elde ettiler. Ondan sonra bizim
için olumlu þeyler vardý. Maçý istediðimizi gösterdik. Bu arada 2 tane Sercan'ýn karþý karþýya
kaldýðý pozisyon vardý ama bizim de pozisyonlarýmýz oldu. Topu kaleye dürtemedik. Genel olarak her iki takým da maçý çok istedi. Biz de dö-
FENERBAHÇE'NÝN milli kalecisi Volkan
Demirel Bursa'da yaptýðý kurtarýþlarýn öneminin olmadýðýný belirterek, þu deðerlendirmeyi yaptý: "Önemli olan kazanarak
gitmekti. Ýki tarafta galibiyeti hak etti.
Onlarýn da pozisyonlarý var. Ýki takým da
birer puanla ayrýldý. Bunun iki takýmýn da
isteði olduðunu sanmýyorum. Ýki haftada 4
puan kaybettik. Ýlerleyen haftalarda daha
az puan kaybederek, üst sýraya çýkmak
istiyoruz. Eskiden bütün derbileri kazanýp
þampiyon olamýyordunuz, bu sene belki
olursunuz deniyor ama, bence bunun
gerçekle ilgisi yok. Kazanmak istiyoruz."
Semih Þentürk, Bursaspor'a gol atmasýna karþýlýk,
kaçýrdýðý pozisyonlar yüzünden takýmýný galibiyetten etti.
nebilirdi, rakibimize de gidebilirdi." dedi. Baþarýlý teknik adam, Bilica ve Sercan arasýnda yaþanan
pozisyonu tam göremediðini, ama maçýn herþeyiyle çok güzel olduðunu kaydetti. Maçta yakýnacaklarý tek þeyin kaybedilen 2 puan olduðunu
vurgulayan Kocaman, 2 haftada kaybettikleri 4
puan için ise þu yorumu yaptý: "Bunun kayýp mý
yoksa bizim için avantajmý olduðunu önümüzdeki maçlar gösterecek. Puan kayýplarý devam ederse sýkýntý olabilir bizim için."Kocaman, bir gazetecinin, "Savunmada sorunlar var görünüyor,
bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz?" þeklindeki sorusuna, "Bu kadar istekli oynarsanýz, zaman zaman kendi kalenizde pozisyon olur. Futbolda rakibin bütün ataklarýný imha edeceðiniz diye birþey yok. Rakibin becerilerini yadsýmamamýz lazým. Çok istedik ve pozisyonlar da verdik. Bu gayet normal." cevabýný verdi.
Bilica: Formamýn
hakkýný koruyorum
FENERBAHÇE'NÝN Brezilyalý stoperi Bilica, "Bursa'da öne geçen taraf bizdik. Bursaspor beraberlik golünü attýktan sonra
bizim için kötü oldu. Dikkatsizlikten dolayý golü yedik. Ve neticede iki puan kaybettik" dedi. Polemiklere girmesi konusundaki soruya ise Bilica, "Ben bunu polimik olarak adlandýrmýyorum. Formasýný
giydiðim takýmýn haklarýný korumak adýna yapýyorum. Bu saha içinde gereðini
yapýyorum. Sercan olayýnda hakem çoktan düdüðü çalmýþtý zaten. Aramýzda geçen birþeydi. Polimek deðildi" cevabýný
verdi. Fenerbahçe'de Brezilyalý oyuncu
tasfiyesi olduðu deðerlendirmesine katýlmayan Bilica, bunun Baþkana sorulmasý
gerektiðini ifade etti. Bilica, form düþüklüðü yaþadýðý yönündeki eleþtirilere katýlmadýðýný söyledi.
Bursa'da Manchester
hazýrlýklarý baþladý
n BURSASPOR, Avrupa Þampiyonlar Ligi C
Grubu'nda 2 Kasým Salý günü Manchester
United ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý.
Fenerbahçe maçýnda baþýna darbe alan Sercan
Yýldýrým, aðrýlarý olduðu için tedbir amaçlý dinlendirildi. Bilica'nýn darbesi sonucu ayaðýnda
biri 4, diðeri ise 6 santim uzunluðunda iki yarýk
oluþan Ýbrahim Öztürk ise antrenmana çýktý.
eknik Direktör Ertuðrul Saðlam'ýn yarýn saat
14.00'te basýn toplantýsý düzenleyeceði belirtildi.
Rijkaard: Kimse
iþime karýþmadý
nGALATASARAY'IN eski teknik direktörü
Frank Rijkaard, kendisinden habersiz transfer yapýldýðýna dair iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. Galatasaray Kulübünün
kendisi ve teknik heyeti için verdiði veda
yemeðinde GSTV'ye açýklamada bulunan
Hollandalý teknik adam, kulüp baþkaný
Adnan Polat ve yönetimle sürekli
koordineli bir þekilde çalýþtýklarýný belirtti.
Rijkaard, teknik anlamda iþine karýþýldýðýna
dair iddialarýn sorulmasý üzerine, ''Bu kesinlikle doðru deðil" diye konuþtu.
NBA'nin önemli yýldýzlarý arasýnda gösterilen Allen Iverson Beþiktaþ'la 2 yýllýk sözleþme imazaladý.
Elena Dementiva
tenisi býraktý
n 2008 Pekin Olimpiyatlarýnda tek bayanlarda
altýn madalya kazanan Rus tenisçi Elena Dementieva tenisi býraktýðýný açýkladý. 29 yaþýndaki Dementieva, Katar'daki WTA þampiyonasýnda Ýtalyan Francesca Schiavone'ye 20 yenilerek elendiði maçýn ardýndan yaptýðý açýklamada, ''Beni destekleyen herkese teþekkür ederim. Çok duygu dolu bir an yaþýyorum. Elveda
demek çok zor'' dedi. Tenis yaþamýnda, 16 turnuvada þampiyonluk elde eden Dementieva,
turnuvalardaki baþarýsý sayesinde toplam 14
milyon dolar ödül kazandý.
Iverson 5 Kasým'da geliyor
NBA tarihinin en önemli oyuncularý arasýnda
gösterilen efsane isim Allen Iverson'ýn
Beþiktaþ'la resmi sözleþmeye imza atarak 5
Kasým Cuma günü Türkiye'ye geleceði açýklandý. Iverson ile görüþmelerinin bir süredir
devam ettiðini, son pürüzleri gidermek ve
anlaþmayý imzalamak için New York'a
geldiðini söyleyen Beþiktaþ Baþkaný Yýldýrým
Demirören, ''Iverson, Türkiye'ye gelen en
büyük basketbol yýldýzýdýr. Futbola
kazandýrdýðýmýz yýldýzlardan sonra basketbol
takýmýmýza da bir yýldýz kazandýrdýk.
Yönetim kurulu üyemiz Þeref Yalçýn'a özellikle bu transferde emeði geçtiði için
teþekkür ediyorum'' diye konuþtu. ABD'den
The New York Times, Washington Post,
CNN, Reuters, ESPN gibi yazýlý ve görsel
medya kuruluþlarýnýn da ilgi gösterdiði basýn
toplantýsýnda, yýldýz oyuncu, ''Türk basketbolseverlerin beni istemesinden dolayý çok
mutluyum. Taraftarýn karþýsýna çýkmak için
sabýrsýzlanýyorum'' dedi.
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý