Yüz Bin - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Transkript

Yüz Bin - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
TALEP
\
Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartlan Kitapçığı
(Türkçe)
Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartları Kitapçığı
(İngilizce)
Afiş (Türkçe)
Afiş (İngilizce)
7
8
9
---------------------------------------------------
10
11
12
13
14
15
16
17
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
F01/SİİDB-SÖH/00
MİKTARI
100.000
(Yüz Bin)
1.000
(Bin)
150.000
(Yüz Elli Bin)
100
(Yüz)
BİRİMİ
Adet
Adet
Adet
Adet
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
GÖRSEL BASILI MATERYAL BASIM VE DAĞITIM HİZMETLERİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ
Madde 1 - TANIMLAR
İş bu şartnamede geçen;
a ) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nu,
b) Daire Başkanlığı: Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı’nı,
c) Yüklenici: Görsel Materyal Basım ve Dağıtım Hizmetini yapacak olan firmayı,
d) Basılı Materyal: Afiş ve Kitapçıkları ifade eder.
Madde 2 - İŞİN TANIMI
Bu hizmet, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun görev alanına giren konularda toplumda sağlık bilinci
ve farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde kullanılmak üzere Obezite, Diyabet ve
Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı için afiş ve kitapçık basımı ve dağıtımı ile ilgili bütün iş ve
işlemleri kapsamaktadır.
Madde 3 - BASILACAK MATERYALLERE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER
Afiş 1 - “Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartları” (Türkçe)
Boyut: 50x70 cm
Adet: 150.000 (Yüz Elli Bin)
Kâğıt Türü: 170 gram mat, kuşe kâğıda 4 renk baskı
Afiş 2 - “Food Standarts In Schools” (İngilizce)
Boyut: 50x70 cm
Adet: 100 (Yüz)
Kâğıt Türü: 170 gram mat, kuşe kâğıda 4 renk baskı
Kitapçık 1 - “Okullarda Yiyecek ve İçecek Standartları” (Türkçe)
Boyut: 148x210 mm
Sayfa sayısı: 12 sayfa
Adet: 100.000 (Yüz Bin)
Kapak türü: 280 gram Amerikan Bristol olarak selefonlu kâğıda 4 renk baskı
Kâğıt Türü: 115 gram kuşe kâğıda, 4 renk ofset baskı
Kitapçık 2 - “Food Standarts In Schools” (İngilizce)
Boyut: 148x210 mm
Sayfa sayısı: 12 sayfa
Adet: 1.000 (Bin)
Kapak türü: 280 gr. Amerikan Bristol olarak selefonlu kâğıda 4 renk baskı
Kâğıt Türü: 115 gram kuşe kâğıda, 4 renk ofset baskı
/
1
Madde 4 - BASIM, PAKETLEME VE DAĞITIM İŞLEMLERİ
Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı ait materyaller basılıp dağıtılacaktır. Bu
işlem en geç 15 Ağustos 2015 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır.
Basım, paketleme ve dağıtımla ilgili teknik hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Yüklenici tarafından basılacak kitapçıklar (Türkçe ve İngilizce): Materyallerin örnekleri
basılmadan önce Daire Başkanlığı yetkililerine onaylattırılacak ve verilecek örneğe uygun
içerik ve baskı yapılacaktır.
b) Yüklenici tarafından basılacak afişler (Türkçe ve İngilizce): Afişlerde kullanılacak metin ham
olarak Daire Başkanlığı tarafından firmaya verilecek, her türlü görsel ve grafik tasarımı ile
yerleştirme firma tarafından tasarlanarak yapılacak, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite,
Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın onayından sonra basılacaktır. Afişler
ile ilgili en az 3 (üç) adet tasarım yapılarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve
Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın onayına sunulacak, Daire Başkanlığı tarafından
onaylanan tasarıma göre 5 (beş) gün içinde basımı yapılacaktır. Afişlerde kullanılacak resim
ve şekillerle ilgili yasal sorumluluk firmaya aittir.
c) Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ürünler teslim alınmayacak ve firma
tarafından yenilenecektir.
d) Basılı materyaller nakliyeye uygun (yırtılmaz, ıslanmaz, taşınabilir vb.) sağlamlıkta ve şeffaf
paketlerle paketlenecektir.
e) Paketlerin üzerinde, paketlerde bulunan basılı materyallerin miktarı, gönderen kurumun adı ve
teslim yerine ilişkin adres bilgileri yer alacaktır. Her il için hazırlanan pakete ilgili Daire
Başkanlığı’nca hazırlanan 81 il dağıtım listesi konulacaktır.
f) Basılı materyaller paketlenme işi bittiği zaman Muayene Kontrol Komisyonu tarafından
kontrol edilecektir.
g) Basılacak materyallerden olan Türkçe kitapçık kapalı zarf içinde 1’er adet olacak şekilde isim
ve adresleri Daire Başkanlığı tarafından verilecek olan 81 il Milli Eğitim Müdürlerine, isme
kargo şeklinde teslim edilecektir.
h) Yüklenici, ilişikte gönderilen dağıtım listelerine göre, Daire Başkanlığı tarafından verilen 81
ildeki adreslere basılı materyallerin tamamının dağıtımını 15 Ağustos 2015 tarihine kadar
tamamlamış olmalıdır.
i) Yüklenici dağıtım sonrasında elinde kalan bütün basılı materyalleri ilgili Daire Başkanlığı’nca
belirtilecek adrese teslim edecektir.
j) Hatalı basılan ya da basımdan sonra niteliğini kaybeden (ıslanan, buruşan, uygunsuz katlanan
vb.) görsel ve basılı materyaller, yüklenici tarafından tekrar bastırılarak dağıtımı
gerçekleştirilecektir.
k) Dağıtım ile ilgili tüm sorumluluk Yükleniciye aittir (Dağıtım esnasında yüklenicinin
belirlediği kargo firmasıyla oluşabilecek her türlü sorunun çözümünden yüklenici
sorumludur.).
Madde 5 - DİĞER HUSUSLAR
a) Yüklenici basılı materyallerin dağıtımını tamamladıktan sonra dokümanların gönderildiği
adresleri ve teslim alan kişileri gösteren teslimat listesini Daire Başkanlığı’na teslim eder.
b) Yüklenici basılı materyalleri ulaşmayan illere, basılı materyalleri ücretsiz olarak tekrar
gönderir. Daire Başkanlığı 81 ilden gelen dağıtım bilgilerini dikkate alır. Yüklenici bu hususta
Daire Başkanlığı’nın beyanını esas olarak kabul eder.
2
c)
Basımı tamamlanmış materyallerin telif haklan yüklenici tarafından Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu’na devredilir ve son kabulü yapılan basılı materyallere ait görsel öğeler Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu’nun izni olmadan başka bir yerde kullanılamaz.
İş bu şartname 5 (beş) madde ve 3 (üç) sayfadır.
3