Dinler ve Evrensel Öğütleri - 2

Transkript

Dinler ve Evrensel Öğütleri - 2
23
A
T
TES
KAZAN
TEST
KAVRAM
IM
SINIF Dinler ve Evrensel Öğütleri - 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi (doğrudan) malın
korunması için yasaklanmış davranışlardan
biri değildir?
A) Rüşvet C) Gıybet 4.
“De ki; Hak Rabb’inizdendir. Artık bundan sonra
dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Kumar
D) Hırsızlık
A) Herkes istediği dine inanmada özgürdür.
B) İnançsızlar dini sorumluluk almak istemezler.
C) İnanç ve ahlak bir bütündür.
D) Hak, sahibine teslim edilmelidir.
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tüm dinlerin
yasakladığı davranışlardan biridir?
5.
A) Cana kıymak
B) Ticaret yapmak
C) İşçinin emeğini vermek
D) Şahitlik etmek
3.
İnsanlığın başlangıcından beri her dönemde dine
ilgi duyulmuştur. Din, ilkel toplumdan gelişmiş
topluma kadar tüm toplumların en önemli sosyal
olgusu olmuştur.
Buna göre din ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Tüm zamanlarda toplumsal değişimlerde etkili
olmuştur.
B) Evrensel bir gerçekliktir.
C) Geri kalmış toplumlarda sosyal bir olgudur.
D) Toplumlarda ilginin fazla olduğu bir yapı
olmuştur.
Î
Allah’ın peygamberler vasıtasıyla insanlara
ulaştırdığı ilahi kanunlara ne ad verilir?
A) Vicdan
C) Sünnet
6.
B) Din
D) Tebliğ
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerine
göre farklıdır?
A) Hz.Musa - Tevrat
B) Hz. İsa – İncil
C) Hz. Davut – Zebur
D) Hz. Muhammed – Müslüman
TEST
23
Dinler ve Evrensel Öğütleri - 2
7.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?
10.
A) Hristiyanlık - On Emir
B) Budizm - Nirvana
C) Yahudilik - Kast
D) Hinduizm - Tevhit
8.
Dinlerin birbirine benzer yönleri vardır. Dinlerin
temel prensiplerine bakıldığında, hepsinin de temel
amaçlarından biri adalettir.
Aşağıdaki dinlerin hangisinde teslis inancı
vardır?
A) İslamiyet
B) Yahudilik
C) Budizm
D) Hristiyanlık
11.
Tüm dinler öncelikle insanı günahlardan arındırmak, çirkin ve kötü şeyleri uzaklaştırmak, hırsızlık
yapmamak ve yalan söylemekten alıkoymak ister.
Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangi
sonuca ulaşılabilir?
Buna göre tüm dinlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her dinin adalet anlayışı birbirinden farklıdır.
B) Dinlerin adalet anlayışlarının temeli, vahye
A) Ahlaki olgunlaşmayı sağlamak
B) Bir tek ilaha inanadırmak
C) Batıl inanışları engellemek
D) İnanmayanları toplumdan uzaklaştırmak
dayalı olmasıdır.
C) Dinlerin adalet gibi evrensel değerleri vardır.
D) Adalet ilkesi yalnızca semavî dinlerde ele
alınmıştır.
Hinduizm’e göre, kişi öldükten sonra başka bir
bedende tekrar dünyaya gelecektir. Ruh, ölümsüzdür. Bir bedenden başka bir bedene geçer ve
yaşar.
12.
1. İnanmadan ibadet edilmez.
2. İbadet yalnızca camide yapılır.
3. Ruhban sınıfı vardır.
4. Irk ayırımı yapılmaz.
Burada açıklanan inanca verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
İslam dini için yukarıdakilerden hangileri
söylenir?
A) Kast
B) Nirvana
C) Karma
D) Reenkarnasyon
A) 1. ve 2.
C) 2. ve 3. KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
9.
B) 1. ve 4.
D) 3. ve 4.
:.............................................
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
No :
.............................................
Puan : ..............

Benzer belgeler