ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ

Transkript

ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
TOP. YERĠ
TAKSĠM
TARĠH
18.04.2015





YURTTA SULH
CĠHANDA SULH

BÜLTEN
TOPLANTI
DÖNEM
GEÇEN H.
935 YTÜ
37
38
% 48
HĠSARÜST
GÜNDEM
Ü SOSYAL
Toplantının açılıĢı
TESĠSLERĠ
ULUSLARARASI ĠSTANBUL BARIġ KONFERANSI ve GALA YEMEĞĠ
Bültenin sekreter tarafından okunması
Rotary ile 5 dakika
Nisan Ayı “Rotary Dergi Ayı”dır.
Toplantının kapanıĢı
NUMARA
1067
M.KEMAL ATATÜRK
MUTLU GÜNLERĠMĠZ
ROTARY 2014-2015
Doğum Günleri:
ROTARY ĠLE
IġIK SAÇIN
Evlilik Günleri:
Rtn. Ersin – Emine GÜRDAL
Rtn. Mustafa – Vildan ÖZCAN
Rtn. Ferda – Ġbrahim SAÇLI
ULUSLARARASI
ROTARY BAġKANI
20 Nisan
23 Nisan
25 Nisan
Gary C.K.HUANG
BAġKAN’IN MESAJI
U.R. 2420
BÖLGE GUVERNÖRÜ
Müfit ÜLKE
Değerli Rotary Ailem,
13.GRUP
GUVERNÖR YARDIMCISI
Suat BAYSAN
ETĠLER ROTARY KL.BġK.
Ferda BOYAR SAÇLI
YÖNETĠM KURULU
KULÜP SEKRETERĠ: Burç BERKSOY
AYM SAYMAN:
GLC.DÖNEM BġK.
GEÇ.DÖNEM BġK.
Değerli üyemiz Rtn.Kamil Yağcı‟nın baĢkanlığını yaptığı GELĠBOLU 100.YIL
KOMĠTESĠ‟nin organizasyonunun baĢarıyla gerçekleĢmesi için; tüm kulüp
üyelerimiz, eĢlerimiz ve Etiler Rotaract Kulübü üyelerimizle hep birlikte
ULUSLARARASI ĠSTANBUL BARIġ KONFERANSI‟nda olacağız.
Ahmet KOCAMAZ
Bilge ÖZBER
Kökten YÜCEL
KOMĠTE BAġKANLARI
K BAġKAN DNġ:
Bülent YILMAZ
M KULÜP YÖNETĠMĠ: Betül YURTERĠ
K KULÜP HĠZ:
Mustafa ÖZCAN
Gürkan ERASLAN
UR ROTARY VKF: Gökhan ÖZBER
Kamil YAĞCI
ÜYELĠK GEL:
Ümit ALACA
Adnan KUTMAN
HALKLA ĠLĠġ.:
ġakir GÜREL
BURS KOM:
Mustafa ÖZCAN
BÜLTEN SORUMLUSU
Betül YURTERĠ
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
ROTARY ĠLE IġIK SAÇIN
Rotaryen sevgi ve saygılarımla.
Ferda BOYAR SAÇLI
Etiler Rotary Kulübü
2014-2015 Dönem BaĢkanı
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri Point Otel-Taksim Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: www.etiler-rotary.org E-mail : [email protected]
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
BÖLGE DUYURULARI
GELĠBOLU 100.YIL KOMĠTESĠ DUYURUSU
Değerli Rotaryen dostlarım,
GELĠBOLU savaĢının 100. Yılı dolayısı ile 18.NĠSAN 2015 Cumartesi günü ULUSLARARASI ĠSTANBUL BARIġ
KONFERANS „I VE AKġAM YEMEĞĠ düzenlenmiĢtir.
2420-2430-2440. Bölgelerin ortak projesi olan ve 4 seneden beri fikri hazırlıkları devam eden , Avustralya ve Yeni Zelanda
Eski Genel Valilerinin de konuĢmacı olarak katılacağı BU ÖNEMLĠ ORGANĠZASYONDA TÜM ROTARYENLERĠ VE
DOSTLARINI ARAMIZDA GÖRMEK ĠSTERĠZ..
Saygılarımla...
Rtn. Kamil YAĞCI
2420. BÖLGE- GELĠBOLU100 KOMĠTE BAġKANI
Gelibolu Konferans Programı
Gelibolu Yemek Programı
Konferans: 18 NĠSAN 2015 CUMARTESĠ ĠĢ Bankası Konf. Salonu;
Saat: 13.30-18.15 :50 tl/kiĢi
AkĢam Yemeği: 18 NĠSAN 2015 CUMARTESĠ Büyük Kulüp Caddebostan;
Saat: 19.30-23.00
Yemek Bedeli: 125 tl/kiĢi
Kayıt için: www.gallipoli100.net sitesinden Türkçe link‟e tıklayınız. Web sitemizi mutlaka ziyaret ediniz.
Hesap Bilgileri:
Finansbank / BeĢiktaĢ ġubesi
Rotary 2420.Bölge Federasyonu
IBAN (TL): TR22 0011 1000 0000 0025 2981 97
…………………………………………………..
Değerli Rotaryen Dostlarım;
Hepimizin bildiği gibi tarihin en kanlı savaĢlarından birisi olan Çanakkale SavaĢları; hem bizler için, hem de savaĢa katılan
Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar için tarihi dönüm noktalarından birisini oluĢturmuĢ ve yarattığı sonuçlar açısından gerek
Demokratik, Laik, ÇağdaĢ Türkiye Cumhuriyetinin kuruluĢunda, gerekse de Avustralya ve Yeni Zelanda da milli bilincin
oluĢmasında temel olmuĢtur.
Bu savaĢ aynı zamanda yarattığı sonuçlar açısından dünya tarihine de çok büyük etkiler yapmıĢ, savaĢı kaybetmeleri
Müttefiklerin Rusya ile bağlantı kuramamasına ve belki de Rusya‟daki Ekim devriminin oluĢmasına veya erken oluĢmasına
yol açmıĢtır.
Çanakkale SavaĢlarında biz 18 Mart deniz zaferimizi kutlarız. Avustralya ve Yeni Zelandalılar ise kara savaĢlarının
baĢladığı tarih olan 25 Nisan sabaha karĢı atalarını anma töreni yaparlar. Bu emperyalist savaĢa anavatanı saldırılardan
korumak üzere diyerek büyük kampanyalarla getirilen ve Türkleri hayatlarında hiç görmemiĢ insanlar burada savaĢmıĢlar ve
bu kanlı kara savaĢlarında gerek bizden gerekse karĢı taraftan 500.000 kiĢiye yakın ölü ve yaralı verilmiĢtir.
Bu savaĢtan sağ çıkan Anzacların anlattıkları, hatıraları ve büyük Atatürk‟ün tarihe malolmuĢ sözleri, bu ülkelerde Türklere
karĢı büyük saygı ve sevgi uyandırmıĢtır. Bunca kanlı bir savaĢtan sonra karĢılıklı saygıya dayanan bu dostluk tüm dünyaya
örnek oluĢturabilecek bir olaydır.
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri Point Otel-Taksim Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: www.etiler-rotary.org E-mail : [email protected]
ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ
ĠĢte bu nedenle Çanakkale SavaĢlarının 100. Yılını, dünyaya örnek oluĢturabilecek bu dostluğu öne çıkararak; barıĢın,
anlayıĢın ve uzun süren bir dostluğun dünyaya duyurulması ve örnek gösterilmesi için 18 NĠSAN 2015‟te ULUSLARARASI
ĠSTANBUL BARIġ KONFERANS‟ını düzenlenmesi düĢünüldü ve planlandı. Bu konferansın akĢamında da ĠSTANBUL
BARIġ DEKLARASYONU yayınlanacaktır.
Konferansımıza baĢta Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan‟dan olmak üzere 200‟ün üzerinde misafirin katılmasını
bekliyoruz.
Konferansımız, ĠĢ Kuleleri Konferans Salonunda yapılacak olup, aynı gün akĢamı da BarıĢ Deklarasyonu‟nun okunup
imzalanacağı, Hindistan ve Türkiye Rotary Kulüplerinin kardeĢ kulüp töreninin yapılacağı ve GDG Sn. Turgut Gökyiğit'in
konuĢma yapacağı bir akĢam yemeği de Caddebostan Büyük Kulüp‟te olacaktır.
Saygılarımla.
Rtn. Kamil YAĞCI
2420. BÖLGE- GELĠBOLU100 KOMĠTE BAġKANI
ROTARY BĠLGĠLERĠ
GEÇEN HAFTA
KULÜBÜMÜZÜ ZĠYARET EDENLER
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
YÖNETĠM KURULUNDA ALINAN KARARLAR
BU TOPLANTIMIZDA KOMĠTELERĠMĠZDEN BEKLENENLER
KuruluĢ 05.04.1993
Charter
19.01.1996
U.R.Dernek No
31266
Dernekler Masası No 34-61/051
Toplantı Yeri Point Otel-Taksim Toplantı Günü Pazartesi 19.30
HaberleĢme Adresi : Ferda BOYAR SAÇLI Cumhuriyet Cad. Ölçek Sk. No:21 Elmadağ / ĠSTANBUL
Web Page: www.etiler-rotary.org E-mail : [email protected]

Benzer belgeler

etġler rotary kulübü derneğġ

etġler rotary kulübü derneğġ ROTARY ĠLE IġIK SAÇIN ULUSLARARASI ROTARY BAġKANI

Detaylı

etġler rotary kulübü derneğġ

etġler rotary kulübü derneğġ AkĢam Yemeği: 18 NĠSAN 2015 CUMARTESĠ Büyük Kulüp Caddebostan; Saat: 19.30-23.00 Yemek Bedeli: 125 tl/kiĢi Kayıt için: www.gallipoli100.net sitesinden Türkçe link‟e tıklayınız. Web sitemizi mutlaka...

Detaylı

etġler rotary kulübü derneğġ

etġler rotary kulübü derneğġ ETĠLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞĠ ROTARY BĠLGĠLERĠ BAġKAN, YÖNETĠM KURULU

Detaylı

ETİLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ

ETİLER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ birlikte yüksek bir katılım sağladık. 3 Yeni Üyemize Dünya Başkanımız tarafından rozetleri takıldı. Toplantıya katılan dostlarımıza teşekkür ederim.

Detaylı