Çalışma Soruları

Yorumlar

Transkript

Çalışma Soruları
BİLGİSAYAR II DERSİ İÇİN HAZIRLANAN ÇALIŞMA SORULARI
1.
a)
b)
c)
d)
e)
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda doğru oturuş şekillerinden değildir?
Yüksekliği ayarlanabilir, sırtı bele uygun ve esnek ergonomik koltuk
Bacakların üst kısmı yatay
Işık ekrana dik açıyla gelmelidir.
Ekranın üst kenarı ile göz hizasının aynı seviyede olmasına dikkat edilmeli
Dizler 90 veya 110 derece açıda olmalıdır.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
Aşağıdakilerden hangisi eğitim sistemimizde kullanılan teknolojik araçlarda değildir?
Tepegöz
Bilgisayar
Projeksiyon
Video kamera
Kara tahta
3. Aydınger kağıdı üzerindeki resim ve yazıları, ayna ve optik merceklerle duvara veya
perdeye yansıtan cihaza …………… denir. Noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Projeksiyon cihazı
b) İnteraktif yazı tahtası
c) Video kamera sistemi
d) Elektronik tepegöz
e) Sunum perdesi
4.
a)
b)
c)
d)
e)
Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojileri ürünlerinden değildir.(A)
İnternet
Teknoloji okuryazarlığı
Problem çözme
Takım çalışması
Kritik düşünme
5. ………………………bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde davranış değiştirme
sürecidir. ……………. okullarda yapılan öğretme faaliyetlerine denir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Değişim-hedef
Yaşantı-davranış
Eğitim-öğretme
Eğitim-yaşantı
Eğitim-öğretim
6. Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar II dersi kazanımlarından değildir?
a) Bilgisayar destekli öğretim ile ilgili temel kavramları tanımlama
b) Bilgisayar destekli öğretimin uygulama yöntemlerini açıklama
c) Bilgisayar destekli öğretimde, öğretmen ve öğrenci rollerini tanımlayamama
d) Bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatları açıklama
e) Veri tabanı tasarımı yapar ve uygulamalarını açıklama
7. 1994 Yılında bir çalışma ile (seels ve richy) "öğretim teknolojisi" ni beş dinamik alanda
tanımlanmıştı bu alanları yazınız?
Kullanım, gelişme, tasarım, değerlendirme, yönetim
8. Bilgisayar destekli eğitim nedir?
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla
aktarılmasıdır. BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan
biridir. Bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa, eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle
BDE olarak adlandırılır.
9.
a)
b)
c)
d)
e)
İnternetin atasının adı nedir?
Explorer
Google
Arpanet
Chrome
Firefox
10. İnternete dayalı eğitimin yararlarından değildir?
a) Zaman bağımsızlığı sağlar.
b) Yaşam boyu eğitim fırsatı sağlar.
c) Ortam bağımsızlığı sağlar
d) Pasif izlemeye neden olabilir.
e) En güncel eğitim materyallerine ulaşımı sağlar.
11. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimde öğretmenin rollerinden biri
değildir?
a) Öğrencilere rehberlik edebilme
b) Amacına uygun donanımı seçebilme ve temin etme
c) Bilgisayar okuryazarlığı için temel becerilere sahip olma
d) Her işi öğrenciye bırakmak
e) Giriş çıkış birimlerini ve işlevlerini açıklama
12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimin öğrenciye faydalarından değildir?
a) Öğrencinin kendi işini kendisinin görmesi
b) Öğrenilmesi güç olan matematik gibi dersleri kolay öğrenme
c) Kendi seviyesine uygun olarak konu dağılımı yapar
d) Konuyla ilgili benzeşimler, gerekirse oyunlarla öğrendiği için eğitimden sıkılmaz
e) Öğretmenin sorumluluğunu azaltmak
13. Eğitimin zaman ve mekandan bağımsız olarak yürütüldüğü; bilgisayarın öğrenim,
sunum ve iletişim aracı olarak kullanıldığı; öğretmen ve öğrencinin aynı zamanda etkileşimli
olup olmamalarına göre iki farklı şekilde
gerçekleşen eğitim modeline
…………………………………………………….. denir.
14. Bilgisayarların matematik derslerindeki kullanım biçimleri aşağıdakilerden hangisi
değildir?
a) Alıştırma ve uygulama
b) Özel öğretmen
c) Problem çözme
d) Materyal geliştirme
e) Oyunlar
15. Aşağıdakilerden hangisi direk olarak sağlımızı etkileyen faktörlerden değildir?
a) Işık ekrana dik açı ile gelmemeli
b) Saat başı mola verilerek, oda temiz hava ile havalandırılmalı
c) Yanmış ucu açık kabloları ellememeli
d) Bilgisayar başında dik oturmalı
e) Hamilelerin ekran başına geçmemelerini sağlamalıyız.
16. Aşağıdakilerden hangisi projeksiyon cihazının bölümlerinden değildir?
a) Objektif
b) Anakart
c) Besleme kartı
d) Işık kaynağı
e) Ekran
17. Türkiye’de bilişim sektöründe öğretim programının hazırlanarak eğitime başlamasında
MEGEP(Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) kapsamında hangi
meslek elemanları ile iş birliği içerisinde çalışılmıştır?
a) Milli Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri
b) Sektör çalışanları
c) Bankacılar
d) Emniyet Genel Müdürlüğü
e) Sağlık hizmetleri
18. Aşağıdakilerden hangisi akıllı tahtaların olası faydalarından birisi değildir?
a) Bilişim becerilerini şekillendirme
b) Ders içerisindeki etkileşim ve katılım
c) Yeterlilik ve etkinlik
d) Uyumluluk ve çok yönlülük
e) Motivasyonu engellemesi
19.
Aşağılardan hangisi projeksiyon cihazı teknolojilerinden birisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
IQ Teknolojisi
Vestel Teknolojisi
DLP Teknolojisi
WLPX Teknolojisi
XML Teknolojisi
20. DLP teknolojisinin revaçta olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Ucuz olması
b) Görüntü kalitesinin yüksek olması
c) Çözünürlüğünün yüksek olması
d) Güvenirlilik
e) Uzun Ömürlü olması
21. Aşağıdakilerden hangisi akıllı tahta kullanımında karşılaşılan problemlerden birisidir?
a) Ses, animasyon ve video oynatamama
b) 1.sınıflara yönelik el yazısı yazılımın bulunmaması
c) Kullanıcının gölgesinin tahta üzerine düşmesi
d) Sanal deney yapamama
e) Yazı yazamama
22. Hangisi öğretim teknolojisindeki araç gereç gruplarından değildir?
a) Görsel
b) İşitsel
c) Dokunsal
d) Görsel-işitsel e) Duyuşsal
23. Hangisi öğrenme süreci geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi tekniği ve yardımı
içerir?
a) Araç gereç
b) Öğretim teknolojisi
c) Materyal
d) Eğitim teknolojisi
e) Bilgisayar
24. Bireyin çevresiyle olan etkileşimin bireyde bıraktığı ize ne ad verilir?
a) Eğitim
b) Öğrenme
c) Yaşantı
d) Süreç
e) Oluşum
25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “öğrenme” kavramını en iyi şekilde açıklar?
a) Yaşantı ürünü ve belli ölçüde kalıcı iz bırakan davranış değişikliğidir.
b) Davranışları değiştirme sürecidir.
c) Belli sorulara belli cevaplar verme alışkanlığıdır.
d) Çevreden gelen uyarıcılara uygun tepkide bulunma davranışıdır.
e) Yeni davranışların eskileriyle yer değiştirmesidir.
26. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü olarak tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eğitim
b) İletişim
c) Değişim
d) Öğrenme
e) Yaşantı
27. Aşağıdakilerden hangisi bir davranış türüdür?
a) Duyumsal
b) Tepkisel
c) Duyuşsal
d) Bilgisel
e) Durumsal
28. Teknoloji kavramının kelime açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teknik bilim
b) Bilim
c) Endüstri bilimi
d) Uygulama bilimi
e) Araç-gereç
29. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “davranış” kavramını en iyi şekilde açıklar?
a) Gözlenebilen insan hareketleridir.
b) Ölçülebilen ve gözlenebilen her türlü etkinliklerdir.
c) İnsanın zihninde ve bedeniyle yaptığı tüm işlemlerdir.
d) İnsanın gösterdiği her türlü eylemsel tepkilerdir.
e) Düşüncenin bedensel ifadeleridir.
30. Bir çocuğun olumsuz bir davranış kazanmasını (örneğin, küfür öğrenmesi) içeren
sürece ne ad verilir?
a) Bireyde istendik yönde davranış değiştirme süreci
b) İstendik yönde davranış değiştirme süreci
c) Bireyin kendi yaşantısı yoluyla istendik yönde davranış değiştirme süreci
d) Değişim süreci
e) Davranış değiştirme süreci
31. Eğitimin tanımında yer alan, evrensel ve ulusal (yerel-bölgesel) boyutları olan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstendik
b) Toplum
c) Yaşantı
d) Birey
e) Süreç
32. Öğrencide oluşturulacak yeni davranışların kazandırılmasında birincil rol oynayan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Davranış
b) Süreç
c) Yaşantı
d) İstendik
e) Öğrenme
33. Özel amaçların gerçekleştirilmesinde etkili öğrenme sağlamak için insan gücü ve insan
gücü dışı kaynaklar kullanılarak öğretme-öğrenme süreçlerinin sistematik bir yaklaşımla
tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
açıklanabilir?
a) Öğrenme-öğretme gereçleri
b) Öğretim materyali
c) Teknoloji
d) Eğitim teknolojisi
e) Öğretim teknolojisi
34. Aşağıdakilerden hangisi öğretim teknolojisinin iletişimle ilgilenme gerekçesini en iyi
şekilde açıklar?
a) İletişim, tanım olarak öğretim teknolojisiyle benzer niteliktedir.
b) Öğretme - öğrenme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler, temelde birer iletişim
etkinliğidir.
c) İletişim bilimiyle ilgilenen kişiler aynı zamanda birer öğretim teknolojisi uzmanıdır.
d) Öğretim teknolojisi kuramsal dayanak olarak sadece iletişim biliminin verilerinden
yararlanır.
e) Her iletişim süreci bir öğretme-öğrenme sürecidir.
35. Aşağıdakilerin hangisinde öğrencilerine ders anlatan bir öğretmenin öğrencileriyle
girdiği iletişim sürecinin doğru olarak sıralanmıştır?
a) Kaynak (öğretmen) – Mesaj (ders içeriği) – Kanal (araç gereçler) – Dönüt (öğrenci
tepkileri) – Alıcı (öğrenci)
b) Kaynak (öğretmen) – Mesaj (ders içeriği) – Alıcı (öğrenci) – Dönüt (öğrenci tepkileri) –
Kanal (araç gereçler)
c) Kaynak (öğretmen) – Mesaj (ders içeriği) – Kanal (araç gereçler) – Alıcı (öğrenci) – Dönüt
(öğrenci tepkileri)
d) Kaynak (öğretmen) – Mesaj (ders içeriği) – Alıcı (öğrenci) – Kanal (araç gereçler) – Dönüt
(öğrenci tepkileri)
e) Kaynak (öğretmen) – Mesaj (ders içeriği) – Alıcı (öğrenci) – Dönüt (öğrenci tepkileri) –
Kanal (araç gereçler)
36.
İletişim sürecinin işleyişiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Arkadaşlarımla birlikteyken konuşmaya başladığım anda ben kaynak görevini üstlenmiş
olurum.
b) Öğrencilerime ders anlatırken ders kitaplarını kanal olarak kullanırım.
c) Öğrencilerime konu bitiminde sorular sorup, onlardan gelen geri bildirimler ışığında eksik
kalan kısımlarla ilgili açıklamalar yaparım.
d) İletişime alıcı olarak başlamışsam sürecinin her aşamasında alıcı konumunda kalırım.
e) İletişime kaynak olarak başlamışsam, süreç içerisinde alıcı konumuna da geçebilirim.
37. Aşağıdakilerden hangisi kaynağın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
a) Kaynağın alıcılarıyla sık iletişime girmesi
b) Kaynağın alanında uzman olması
c) Kaynağın alıcılar tarafından güvenilir görülmesi
d) Kaynağın alıcılar tarafından inanılır olarak görülmesi
e) Kaynağın çekici özelliklerinin bulunması
38. Mesaj düzenleme ilkeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Teknik bir konuda iletilecek mesajda anlaşılırlık aranmaz.
b) Gönderilen mesajlar genelden özele, kolaydan zora doğru bir sıra izlemelidir.
c) Mesaj belirli bir iletişim kanalında ilerlemelidir.
d) Mesajın gönderildiği zaman yaratacağı etkiyi değiştirmemektedir.
e) Mesajın etkisini artırmak için imalı anlatıma başvurulmalıdır.
39. “Neslihan’la Yeşim liseyi ve üniversiteyi birlikte okumuş çok samimi iki arkadaştır.
Birbirlerini öyle iyi tanımaktadırlar ki bazen ne hissettiklerini anlatmak için konuşmalarına
bile gerek kalmaz”. Belirtilen bu durumda Neslihan’la Yeşim’in birbirlerini çok rahat
anlayabiliyor olmaları aşağıdakilerin hangisiyle doğrudan ilgili olabilir?
a) Neslihan ve Yeşim çok anlayışlı insanlardır.
b) Her ikisinin de iletişim becerileri çok gelişmiştir.
c) Her ikisi de sözlü iletişim ögelerini etkili bir biçimde kullanabilmektedir.
d) Her ikisi de üniversite mezunudur.
e) Paylaştıkları ortak yaşantı alanları geniştir.
40. “Öğretmen dersi anlatırken Ali, hafta sonunu arkadaşlarıyla planladıkları geziyi
düşünmektedir. Bir ara dersten koptuğunu fark etmesine rağmen bu geziyi düşünmekten
kendini bir türlü alamamaktadır”. Ali’nin öğretmeni etkili olarak dinleyememesi
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a) Öğretmen ders anlatırken dinleyici olarak öğrenciler konuyu ilginç bulmayabilirler.
b) Bazen dinleyici konuşmacıyı dinliyormuş gibi görünerek konuşmacıyı yanıltabilmektedir.
c) Bazen dinleyici konuşmacıyı sadece belli noktaları dikkate alarak dinlemekte, bu da
anlatılan konunun çoğu noktasının kaçırılmasına neden olmaktadır.
d) Bazı durumlarda dinleyici dikkatinin kopmasına aldırmamaktadır.
e) Dinleyicinin dikkatinin kopması üzerinde anlatılan konunun önemi bulunmamaktadır.
41.
Sözsüz iletişim kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Jestler ve mimikler sözlü iletişimi desteklemede önemli yardımcılardır.
b) El kol ve vücudun iletişim sırasında kullanımı jestleri oluşturmaktadır.
c) Mimikler, yüz kasları tarafından yapılan hareketlerdir.
d) Gözlerin kaçırılması konuşmacının kendine ve anlatacağı konuya güvenmemesi hissini
uyandırabilmektedir.
e) Birey, jest ve mimiklerini her zaman bilinçli olarak kontrol edebilir.
42. Empati kurmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Empati iletişim sürecinin etkinliğine katkıda bulunmaktadır.
b) Empati kurulacak bireyin çok iyi tanınan bir birey olması gerekmektedir.
c) Empati karşıdaki gibi düşünülebildiği ölçüde başarı lı olur.
d) Empati, kurulan birey doğru olarak algılanmalıdır.
e) Empati kurulan bireye onu algılandığının mesajı verilmelidir.
43. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında öğretmenin öğrencileriyle gireceği iletişimde
yaşanabilecek iletişim engellerinin nedenlerinden biri değildir?
a) Öğretmenin her konuda öğrencilerini bilgilendirecek bilgilere sahip olmaması
b) Öğretmen ve öğrencilerinin birbirlerine güven duymamaları
c) Öğretmenin dersini anlatırken öğrencilerin özelliklerini göz önünde bulundurmaması
d) Dersliğin yeterince aydınlatılmamış olması
e) İşitme engeli olan bir öğrencinin öğretmenin anlattıklarını tam olarak duyamaması
44. Aşağıdakilerden hangisi öğretim durumlarının planlanmasına etki eden bir etmen
değildir?
a) Öğretim programının niteliği
b) Öğrenci özellikleri
c) Okulun büyüklüğü
d) Öğretim ortamının fiziksel özellikleri
e) Öğretmen özellikleri
45. “Öğrencinin, gösterdiği davranışının hangi ölçüde doğruluk taşıdığını bilmesi öğretim
süreci için önem taşımaktadır.” bilgisi hangi öğretim ilkesi ile ilgilidir?
a) Geribildirim ilkesi
b) Öğrenciye görelik ilkesi
c) Tekrar ilkesi
d) Güdüleme ilkesi
e) Transfer ilkesi
46. Aşağıdakilerden hangisi öğretim etkinliklerinin planlanmasında dikkate alınması
gereken bir ilke değildir?
a) Açıklık ilkesi
b) Etkin katılım ilkesi
c) Pekiştirme ilkesi
d) Öğrenciye görelik ilkesi
e) Aktarıcılık ilkesi
47. Bir hastanede doktor ile hastalar arasında yaşanan bir iletişim sorununun sınıf ortamında
öğrencilerin etkin olduğu bir süreçte işlenmesi için hangi öğretim yönteminin konulması daha
uygun olur?
a) Soru-yanıt yöntemi
b) Deney yöntemi
c) Sorun çözme yöntemi
d) Örnek olay yöntemi
e) Anlatım yöntemi
48. Aşağıdakilerden hangisi öğretimde yöntem seçimini doğrudan etkileyen bir etmen
değildir?
a) Öğretmenin yönteme yatkınlığı
b) Yöntemin yeniliği
c) Hedeşerin niteliği
d) İçerik özellikleri
e) Öğrencilerin özellikleri
49. Aşağıdakilerden hangisi öğretime giriş etkinliklerinin planlanması aşamasında karar
verilmesi gereken bir konudur?
a) Öğrencilerin ilgilerinin nasıl çekileceği
b) Seçilecek öğretim yöntemi
c) Seçilecek öğretim tekniği
d) Geribildirim verme yolları
e) Değerlendirme araçları
50. Aşağıdakilerden hangisi öğretim içeriğinin (sunumun) planlanması aşamasında
öğretmenin yanıtlaması gereken bir soru değildir?
a) Öğretim içeriği, öğrenci kazanımlarını kapsayacak nitelikte midir?
b) Öğretim içeriği, öğretme-öğrenme ilkeleri ileuyumlu mudur?
c) Öğretim içeriğinin hangi öğretim yöntem ve teknikleri ile öğretilmesi daha uygundur?
d) İçeriğin sunulmasında gereksinim duyulacak öğretim araç-gereçleri nelerdir?
e) Öğrenmelerin değerlendirilme sıklığı nasıl belirlenecektir?
51. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Öğrenmelerin pekişmesi amacıyla öğretim sürecinde tekrarlara yer verilmelidir.
b) Öğrencilerin sürece etkin katılımlarının sağlanmasında ipuçlarının önemli bir rolü vardır.
c) Öğrenmenin somutlaşması ve anlamlı hale gelmesi için karmaşık durumlar sunulmalı ve
uygulamalara yer verilmelidir.
d) Özetleme etkinlikleri öğrenmelerin pekişmesine ve bilginin uzun süreli belleğe aktarımına
katkı sağlar.
e) Öğrenmelere ilişkin örnek olaylar, sorun durumlar yaratılarak öğrencilere öğrenilen bilgi
ya da
becerilerin farklı durumlarda nasıl kullanılabileceği gösterilmelidir.
52. Öğretim sürecinde, öğrencilerin öğrenme eksiklerini tamamlama ve yanlışlarını
doğrulama işlemine ne ad verilir?
a) Pekiştirme
b) Düzeltme
c) İpucu
d) Geri bildirim
e) Dönüt
53. Öğretim etkinliklerinin değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Değerlendirme etkinlikleri aynı zamanda geribildirim işlevi görür.
b) Değerlendirme etkinlikleri öğretimin kalite kontrolünü sağlar.
c) Değerlendirme etkinlikleri öğretimi geliştirmenin önkoşullarından biridir.
d) Değerlendirme etkinlikleri yalnızca öğretim sürecinin başında ve ortasında
gerçekleştirilmelidir.
e) Değerlendirme etkinlikleri öğrenme eksiklik ve yanlışlıklarının belirlenmesinde
54. Aşağıdakilerden hangisi materyal seçiminde uygulanacak ölçütlerden biri değildir?
a) Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve güncel olmalı
b) Materyalde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı
c) Seçilen materyal öğretim programıyla uyumlu olmalı
d) Materyal, öğretmenin sınıfta hâkimiyetini sağlayıcı özelliklere sahip olmalı
e) Materyal, öğrenciyi güdüleyici ve ilgiyi sürekli tutacak özelliklere sahip olmalı
55. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali tasarlanması öncesinde gözönüne alınması
gereken faktörlerden biri değildir?
a) Uzmanlık
b) Maliyet
c) Zaman
d) Hedef kitle
e) Çekicilik
56. Aşağıdakilerden hangisi görsel materyallerin öğrenme üzerindeki etkilerinden biri
değildir?
a) Somut olan kavramların soyutlaştırılmasına yardım eder.
b) Öğrencilerin dikkatlerini canlı tutar.
c) Anlaşılması zor kavramları basitleştirir.
d) Öğrencileri derse karşı güdüler.
e) Tutarlı bir içeriğin sunulmasına yardım eder.
57. Görsel ögeleri anlama ve yorumlamayla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
I- Öğrenme etkinliklerinde bir görsel ögenin kullanılması demek öğrenmelerin garanti altına
alınması
demektir.
II- Bireylerin görsel bir ögeyi nasıl algıladıklarını etkileyen birçok değişken bulunmaktadır.
III- Bir görsel ögenin yorumlanmasında bireyin kültürel geçmişinin önemli bir etkisi olabilir.
IV- Bir görsel ögenin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanmasında rehberlik
yapılmalıdır.
a)
b)
c)
d)
e)
I, ve IV
II ve IV
III ve IV
I, II ve III
II, III ve IV
58. Aşağıdakilerden hangisi görsel tasarım gerçekleştirilirken göz önüne alınan amaçlardan
biri değildir?
a) Okunaklılığın sağlanması
b) İzleyicilerin etkin katılımının sağlaması
c) Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi
d) Verilmek istenen mesajı yorumlamaya harcanan emeğin miktarının en aza indirgenmesi
e) Verilmek istenen mesajın en can alıcı kısmına odaklanılmasının sağlanması
59. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali tasarımındaki sözel tasarım unsurlarından
biridir?
a) Gerçekçi
b) fiematik
c) Benzeşik
d) Dikkat çekicilik
e) Harf stili
60. Aşağıdakilerden hangisi bir görsel tasarımda bulunması gereken biçimsel yapı
unsurlarından biri değildir?
a) Hizalama
b) Etkileşimlilik
c) Denge
d) Bütünlük
e) Yakınlık
61. Aşağıdaki görsel ögelerin tasarımında renk ögesiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Koyu renkli ögeler en iyi şekilde açık renkli zemin üzerinde görülebilirler.
b) Renk ögesi, görsel materyallerdeki metinlerin okunaklılığını artırabilir.
c) Harşerin rengi, arka planın rengiyle aynı renkte olmalıdır.
d) Renk faktörü, sözel ögelere vurgu katmak için kullanılabilir.
e) Renk ögesi, görsel materyale dikkati çekmek için kullanılabilir.
62. Yukarıdaki özelliklerden hangileri öğretim materyali tasarımında biçimsel yapı ile ilgili
özelliklerdendir?
I- Görsel ilişkileri etkili bir şekilde vermek için hizalama özelliğini iyi kullanmak gerekir.
II- Materyaldeki ögeler arasında dikey ve yatay çizgiler varmış gibi hizalanmış iseler izleyici
bu unsurları ve aralarındaki ilişkileri daha çabuk kavrar.
III- Görsel ve sözel unsurları düzenlerken onları izleyicinin tanıdık olduğu bir şekle sokmak
gerekir.
IV- Bir sunum materyalinin en fazla dinamik olan kısmı sağ alt kısmıdır.
a)
b)
c)
d)
e)
II ve IV
I, II ve III
I, II ve IV
II, III ve IV
I, II, III ve IV
63. Görsel ögelerin tasarımında satırlar arasındaki boşluklarla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?
I- Satırlar arasındaki boşlukların farklı olması dikkati çekmek için kullanılır.
II- Satırlar birbirlerine çok yakınsa belirli bir uzaklıktan net olarak okunamazlar.
III- Satırların arasında çok boşluk varsa satırlar birbirlerinden kopukmuş gibi bir izlenim
verirler.
IV- Satırların arasında bırakılacak boşluklarla ilgili herhangi bir ölçüt yoktur.
a)
b)
c)
d)
e)
I ve II
II ve III
I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV
64. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali geliştirme ilkelerinden biri değildir?
a) Öğretim materyalleri öğretim ortamının fiziki koşullarına uygun olmalıdır.
b) Öğretim materyalleri öğrencilerin gelecekteki öğrenmelerini de destekleyecek kadar
kapsamlı bir içeriğe sahip olmalıdır.
c) Öğretim materyalleri hazırlandığı öğretim programının hedeflerine uygun olmalıdır.
d) Öğretim materyalleri kullanım kolaylığına sahip olmalıdır.
e) Öğretim materyalleri öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.
65. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyallerin öğretim ortamına sağladığı katkılardan
biri değildir?
a) Farklılık, dönüşüm ve devingenlik kazandırır.
b) Öğrenmeye güdülenmeyi artırır.
c) Kavramların anlaşılabilirliğini kolaylaştırır.
d) Öğrenme ortamına etkin katılımı sağlar.
e) Değerlendirme sürecini kolaylaştırır.
66. Aşağıdakilerden hangisi materyal geliştirme sürecinde göz önüne alınması gereken
ölçütlerden biri değildir?
a) Geliştirilecek materyalin verimliliğini ölçme
b) Geliştirilecek materyalin amacını belirleme
c) Materyalin üstünlük ve sınırlılıkları belirleme
d) Öğrenci özelliklerini belirleme
e) Geliştirilecek materyale yönelik öneriler oluşturma
67. Aşağıdakilerden hangisi görsel bir öğretim materyalidir?
a) Film
b) Ses CD’si
c) Manyetik tahta
d) Radyo
e) Televizyon
68. Aşağıdakilerden hangisi yazı ve gösterim tahtalarından biri değildir?
a) Manyetik tahta
b) Diyagram tahtası
c) Kara tahta
d) Bülten tahtası
e) Beyaz tahta
69. Aşağıdakilerden hangisi yazılı materyal geliştirmede dikkate alınması gereken
ilkelerden biri değildir?
a) Yazılı materyallerde kullanılan tasarım ögeleri açık ve algılanır olmalıdır.
b) Yazılı materyallerde metin içeriklerinde öykülere, fıkralara ve güzel sözlere yer
verilmelidir.
c) Yazılı materyaller içinde yer alan tasarım ögeleri arasında yeterince boşluk bırakılmalıdır.
d) Yazılı materyallerde kullanılan metin uzunlukları, cümle uzunlukları ve satır uzunlukları
öğrencilerin algılama düzeylerine uygun olmalıdır.
e) Yazılı materyallerde metin içeriğini destekleyen görsel ögelere yer verilmelidir.
70. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali olarak kullanılan bir resim türüdür?
a) Tablolar
b) Pasta grafikleri
c) Fotoğraflar
d) Posterler
e) Fiemalar
71. İşitsel materyallerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İşitsel materyallerde öğretim içeriği belirli bir sıralama ile sunulmalıdır.
b) İşitsel materyallerde gerçekleştirilen seslendirmeler hızlı olmalıdır.
c) İşitsel materyallerde öğretim içeriği dışında ilgi çekici seslendirmelere de yer verilebilir.
d) VCD’ler, işitsel materyallerden biridir.
e) İşitsel materyallerin süreleri uzun olmalıdır.
72. Aşağıdakilerden hangisi sunu materyallerinden biri değildir?
a) Tepegöz
b) Slayt Projektörü
c) Modeller
d) Asetat
e) Slayt
73. Aşağıdakilerden hangisi sunu materyallerinin üstünlüklerinden biri değildir?
a) Sunu materyalleri ile öğretim içeriğinde kullanılacak olan görsel ya da yazılı materyaller
net ve büyütülerek yansıtılabilmektedir.
b) Sunu materyalleri öğretim içeriğini açıklayıcı gerçek görüntüler ve gerçekçi sunumlar ile
öğretimin niteliğine katkıda bulunmaktadırlar.
c) Sunu materyalleri öğrencilerin öğretim içeriği ile ilgili ilişkisel düşünme, anlamlandırma,
etkin katılım ve eleştirel yaklaşma gibi tavırlar geliştirmesini sağlamaktadır.
d) Sunu materyalleri soyut kavramların somutlaştırılmasına, karmaşık öğretim içeriğinin
sınıflandırılmasına, önemli öğretim içeriklerinin vurgulanmasına yardımcı olur.
e) Sunu materyalleri öğretim içeriği dışında öğrencilerin ilgisini çeken birtakım etkinlikler
için de etkili olarak kullanılmaktadır.
74. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim sürecinin oluşturulmasındaki
aşamalardan biri değildir?
a) İçeriğinin seçilmesi
b) Sunumun belirlenmesi
c) Veri ortamının hazırlanması
d) Sorular sorulması, yanıtlanması ve problemlerin çözülmesi
e) Verilerin çözümlenmesi
75. Bilgisayar temelli öğretim materyalleri aşağıdaki seçeneklerden hangisini içermez?
a) Tekrar ve alıştırma etkinlikleri
b) Testler
c) Öğretmen-öğrenci yönlendirme etkinlikleri
d) Pekiştireçler
e) Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
76. Etkileşimli videolarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Öğrenci görüntüleri izler, görüntüleri yönlendiremez ve tercihler kullanamaz.
b) Kullanıcı birtakım girdiler yolu ile öğretim materyali ile etkileşimde bulunur
c) Sayısal olması nedeni ile istenilen hızda ve büyüklükte tasarlanabilir.
d) Gerçek görüntü ve bilgisayar teknolojisinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş etkileşimli
çoklu ortam sistemidir.
e) Etkileşimli videolar öğretim ortamı olarak esnek bir yapıya sahiptir.
77. Etkileşimli CD’lerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Etkileşimli CD’ler, farklı anlatım olanak ve ortamlarının bir arada kullanıldığı
tasarımlardır.
b) Etkileşimli CD içeriği, öğretmenin öğretim sürecine yönelik beklentileri doğrultusunda
belirlenmektedir.
c) Etkileşimli eğitim CD’leri, öğrencilerin özgürce öğrenmesini sağlayan ortamlardır.
d) Etkileşimli CD’ler basitlik, uyum ve açıklık ilkeleri kapsamında geliştirilmektedir.
e) Etkileşimli CD’lerin öğretimde kullanımı, farklı ders saatleri arasında ders kalitesinde bir
değişim olmasını önlemektedir.
78. Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli eğitim CD’lerinin genel özelliklerinden biri
değildir?
a) Açıklık ve anlaşılırlık taşıması
b) Eğitsel ve öğretici nitelikte olması
c) Kullanım kolaylığına sahip olması
d) Çok uzun süre kullanıma olanaklı olması
e) Kaliteli olması
79. Sanal gerçeklik sistemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Sanal gerçeklik, gerçek görüntülere dayalı olarak geliştirilmiş üç boyutlu sistemlerdir.
b) Sanal gerçeklik sisteminde kullanıcı klavye ile veri girişi yapabilmektedir.
c) Sanal gerçeklik sistemleri, yazılı metinlere dayalı sistemlerdir.
d) Sanal gerçeklik sistemleri, öğretim sürecinde yaygın olarak kullanılmamalıdır.
e) Sanal gerçeklik sistemleri, kullanıcılara iki boyutlu gerçek görüntüler içermektedir.
80. Aşağıdakilerden hangisi, çoklu ortam destekli öğretim materyallerinin özelliklerinden
biri değildir?
a) Öğrenmeyi sağlayan materyallerin kolay tekrar edilebilir olması.
b) Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amaçlı öğretmen beklentilerini içermesi.
c) Öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurması.
d) Konuların sıralanması ve sunuş biçimlerinin hedef kitleye uygun olması
e) Öğretim materyalinin içeriğine ve kullanımına ilişkin bilgilere rahatça ulaşılabilmesi
81. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim materyallerinin görsel
bütünlüğünü ve sunum yeterliliğini belirleyen tasarım ögelerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
Arka Plan
Renk
Yönlendirmeler
Doku
Canlandırmalar
82. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim materyallerinde kullanılan tasarım
ögelerinden biri olan renk ile ilgili özelliklerden biridir?
a) Arka planda kullanılan renkler her zaman canlı renklerden seçilmelidir.
b) Tasarımın dikkat çekmesi için çok fazla renk kullanılmalıdır.
c) Tasarımda kullanılan renkler birbiriyle uyumlu olmalıdır.
d) Kullanılan renkler, öğrencinin dikkatini çekmemelidir.
e) Tasarımın bütününde farklı ekranlarda farklı renklere yer verilmelidir.
83. Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam destekli öğretim materyallerinde kullanılan tasarım
ögelerinden biri olan seslendirmelerden biri değildir?
a) Öğretim amaçlı seslendirmeler
b) Yönlendirme amaçlı seslendirmeler
c) Karakter seslendirmeleri
d) Müzik
e) Oyun seslendirmeleri
84. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli eğitimin amaçlarından biridir?
a) Öğrencilere bilgisayarın nasıl kullanıldığını öğretmek
b) Öğrencilere bilgisayarın önemi kavratmak
c) Öğrencilerle öğretmen arasında iletişimi sağlamak
d) Öğretmene yeni roller yüklemek
e) Öğretimin niteliğini artırmak
85. Bilgisayar destekli eğitimin yararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bireyselleştirilmiş öğretim ortamı sunar.
b) Öğretimi zenginleştirir, öğrenmenin kalıcılığı artırır.
c) Öğretmenin öğrencilere daha fazla zaman ayırması nı sağlar.
d) Öğretmenin öğrenme-öğretme sürecindeki yükünü azaltır.
e) Öğretimin niteliğini artırır.
86. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar okuryazarı bireyin sahip olması gereken
niteliklerden biri değildir?
a) Bilgisayar terminolojisini anlama
b) Alanıyla ilgili programları kullanma
c) Bilgisayara karşı olumsuz tutuma sahip olma
d) Bilgi teknolojilerinin ve sonuçlarının farkında olma
e) Temel yazılım ve donanımları kullanma
87. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın okulda destek hizmetlerinde kullanım alanlarından
biri değildir?
a) Okul yönetiminde kullanma
b) Rehberlik hizmetlerinde kullanma
c) Ölçme değerlendirme hizmetlerinde kullanma
d) Kütüphanecilik hizmetlerinde kullanma
e) Öğretme-öğrenme sürecinde kullanma
88. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların okulda destek hizmetlerinde kullanım
amaçlarından biri değildir?
a) Öğrenme-öğretme sürecinin zenginleştirilmesi
b) Kütüphanelerde kataloglama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
c) Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla kayıtlarının tutulması
d) Çalışan personele bilgi iletilmesi
e) Sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi
89. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların amaç olarak kullanımına örnek olarak
verilebilir?
a) Bilgisayar öğretimi
b) Bilgisayar destekli öğretim
c) Bilgisayarla öğretim
d) Öğretim yazılımları
e) Bilgisayarla zenginleştirilmiş öğretim
90. Aşağıdakilerden hangisi internete dayalı eğitimde öğretmenin rolleri arasında yer
almaz?
a) Gerçekleştirilecek öğretimin planlanması
b) Öğrencilerin doğru kaynaklara yönlendirilmesi
c) Öğrencilere hazır bilginin sunulması
d) Öğrenciler arasındaki etkileşimin sağlanması
e) Bilginin kullanılabirliğini artıracak etkinliklerin tasarlanması
91. “Eşzamanlı ve eşzamansız eğitim uygulamalarını destekleyen, eğitim içeriğini
kullanıcıya sunulduğu anda ulaştırılabilen ya da web desteği ile o anda dersi kaçıran
öğrencilere, kendi koşulları uygun olduğunda içeriği izleme fırsatı sunan bir ortam”
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a) Çoklu ortam
b) Sanal sınıf
c) World wide web
d) Protokol
e) Eğitim yazılımı
92. Aşağıdakilerden hangisi internete dayalı eğitimde öğrencinin rolleri arasında yer
almaz?
a)
b)
c)
d)
e)
Bilgiyi araştırıp bulmak
Edinilen bilgiden günlük hayatta yararlanmak
Kendi öğrenme sorumluluğunu almak
Kendine sunulan bilgiyi alıp ezberlemek
Öğrenme sürecinde aktif rol almak
93. Aşağıdakilerden hangisi internetin eğitimde kullanılmasını yaygınlaştıran etmenlerden
biri değildir?
a) Çok yönlü etkileşime sahip olması
b) Bireylerin refah seviyesinin yükselmesi
c) Bireylerin kendi hızlarına uygun öğrenme olanağı sağlaması
d) Bilgiyi ses, renk, görüntü gibi zengin uyarıcılarla görmeye olanak vermesi
94. Öğretim işlemine eğlendirme ve yarışma özellikleri katan, öğrencilerin eğlenerek
öğrenmelerini ya da problem çözme becerilerini oynayarak geliştirmelerini sağlayan yazılım
türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özel öğretici yazılım
b) Benzetim yazılımı
c) Eğitici oyun yazılımı
d) Problem çözme yazılımı
e) Alıştırma ve tekrar yazılımı
95. Analiz, sentez, değerlendirme, tümevarım ve tümdengelim gibi üst düzey zihinsel
etkinliklerin kazanılması amacıyla işe koşulan, yaratıcı düşünmeyi geliştiren ve bir işlemin
“ne zaman” ve “niçin” yapıldığını öğreten yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Problem çözme yazılımı
b) Alıştırma ve tekrar yazılımı
c) Benzeşim yazılımı
d) Özel öğretici yazılımı
e) Eğitsel oyun yazılımı
96. Aşağıdakilerden hangisi bir içeriği öğrenciye sunan ve bilginin öğrenilmesinde
rehberlik sağlayan eğitici yazılımdır?
a) Benzeşim yazılımı
b) Alıştırma ve tekrar yazılımı
c) Eğitsel oyun yazılımı
d) Problem çözme yazılımı
e) Özel öğretici yazılımı
97. Aşağıdakilerden hangisi önceden öğrenilmiş bir konuyla ilgili öğrencinin bilgilerini
uygulaması, pekiştirmesi ve yanlış öğrenmelerini düzeltmesi için kullanılan öğretim
yazılımıdır?
a) Benzeşim yazılımı
b) Alıştırma ve tekrar yazılımı
c) Eğitsel oyun yazılımı
d) Problem çözme yazılımı
e) Özel öğretici yazılım
98. Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamında yapılması zor, tehlikeli ya da olanaksız olan
deney ve incelemelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan öğretim yazılımıdır?
a) Benzeşim yazılımı
b) Alıştırma ve tekrar yazılımı
c) Eğitsel oyun yazılımı
d) Problem çözme yazılımı
e) Özel öğretici yazılım
99. Benzeşim yazılımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Öğrenilecek konu ile ilgili gerçeğin bir modelini oluştur.
b) Karmaşık konuların daha kolay anlaşılmasını sağlayan düzeneklere sahiptir.
c) Bir konuyla ilgili kavram ve ilişkilerin öğretilmesini sağlar.
d) Sınıf ortamında öğrenci-öğrenci iletişimini olanaklı kılar.
e) Öğrenme-öğretme sürecinde zaman ve diğer kaynaklardan kazanç sağlar.
100. Aşağıdaki ifadelerden hangisi alıştırma ve tekrar yazılımları ile ilgili değildir?
a) Öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe
aktarmalarına yardımcı olur.
b) Kavramsal bilgiler sunarak öğretime eğlendirme ve yarışma özelliği katar.
c) Öğrencilere, daha önceden öğrendikleri bilgiyi hızlı geri çağırma becerisi kazandırır.
d) Öğrencilere öğrenmeleri ile ilgili derhal dönüt verilebilmektedir.
e) Yazmayı sevmeyen ya da zayıf yazma becerilerine sahip öğrencileri de öğrenmeye
güdüler.
101. Aşağıdakilerden hangisi alıştırma ve tekrar yazılımlarında öğrencinin soruyu
yanıtlamasından sonra gerçekleşir?
a) Yeni soru maddesinin seçilmesi
b) Öğrencinin performansının kaydedilmesi
c) Yanıtın değerlendirilmesi
d) Öğrenciye dönüt verilmesi
e) Düzeltici eğitim verilmesi
102. Aşağıdakilerden hangisi alıştırma ve tekrar yazılımların temel özelliklerinden biri
değildir?
a) Bir üst seviyeye geçmede öğrencinin performansı na bakılması
b) Öğrencilere birden fazla deneme yapma olanağının sağlanması
c) Sorularda resim ve grafiklerden yararlanılması
d) Sorular farklı güçlük düzeylerinde oluşturulması
e) Soruların seçiminde konu sıralamasının göz önüne alınması
103. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel bilgisayar oyunlarının özelliklerinden biri değildir?
a) Yöntemsel bilgilerin öğrenilmesine yardımcı olma
b) Karar verme, analitik düşünme ve problem çözme becerileri kazandırma
c) Devinsel becerilerin gelişmesine katkı sağlama
d) Konu ile ilgili ön öğrenmeleri hatırlatma
e) Öğrencilere yazılım ile etkileşime girme olanağı sağlama
104. Değerlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Değerlendirme yapabilmek için önce ölçme yapılmalıdır.
b) Ölçme ile değerlendirme arasında bir ilişki yoktur.
c) Ölçme ile değerlendirme birbirlerinin yerine kullanılabilen kavramlardır.
d) Ölçme ölçüm sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak karar verilmesi işlemidir.
e) Mutlak değerlendirme gruba bağlı olarak belirlenen bir norma göre yapılır.
105. “Ölçme sonuçlarına, ölçülen değişkenlerin dışında başka değişkenleri karıştırmaması”
bir ölçme aracının hangi niteliğini ifade eder?
a) Kullanışlılık
b) Güvenilirlik
c) Geçerlik
d) Tutarlık
e) Uygunluk
106. “Ölçme aracının olabildiğince çok hatadan arınık ölçme yapabilmesi” bir ölçme aracının
hangi niteliğini ifade eder?
a) Kullanışlılık
b) Güvenilirlik
c) Geçerlik
d) Tutarlık
e) Uygunluk
107. “Değerlendirme” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Değerlendirme, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında karar
verme sürecidir.
b) Değerlendirme, ölçme sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır.
c) Ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında bir değer yargısına
ulaşmaktır.
d) Bir yargılama işlemidir.
e) Nesne ya da varlığın belli bir özelliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi işlemidir.
108. Bir sınavda sınıfın ortalamasına göre öğrencilerine not veren bir öğretmenin hareketi
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
a) Ölçme
b) Değerlendirme
c) Karşılaştırma
d) Bağıl değerlendirme
e) Mutlak değerlendirme
109. Bir ders, kurs ya da ünitenin önkoşulu niteliğindeki giriş davranışlarına sahip olma
derecesini ve ilgili kursun geliştirmeyi düşündüğü davranışlardan öğrencilerce önceden
edinilenler olup olmadığını belirlemek için yapı lan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Değer biçmeye dönük değerlendirme
b) Mutlak değerlendirme
c) Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme
d) Bağıl değerlendirme
e) Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme
110. Öğretim sürecinin genellikle ortasında veya sonunda, programın öngördüğü hedeflere
ulaşıp ulaşılmadığına bakılarak öğrenci, öğretmen ve programa ilişkin yargılarda bulunulan
değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Değer biçmeye dönük değerlendirme
b) Mutlak değerlendirme
c) Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme
d) Bağıl değerlendirme
e) Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme
111. Öğretim sürecinde, her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirleme,
eksik ve yetersizlikleri giderme amacıyla yapılan değerlendirme türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Değer biçmeye dönük değerlendirme
b) Mutlak değerlendirme
c) Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme
d) Bağıl değerlendirme
e) Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme
112. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen açısından materyalin sahip olması gereken
niteliklerden biridir?
a) Öğrenme hedeflerine uygun olması
b) Öğrenciyi güdüleyici nitelikte olması
c) Öğrencinin yaratıcılığına olanak sağlaması
d) Öğrenci başarısını artırıcı nitelikte olması
e) Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olması
113. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci açısından materyalin sahip olması gereken
niteliklerden biridir?
a) Kullanışlı ve ekonomik olması
b) Öğrencinin gelişim düzeyine uygun olması
c) Öğretim hedeflerine uygun olması
d) Öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması
e) Öğrenci başarısını artırıcı nitelikte olması
114. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin mesleki gelişim gereksinimlerinin temelini
oluşturan unsurlardan biri değildir?
a) Eğitimde kaliteye ilişkin beklentiler
b) Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişiklikler
c) Öğrenci profilindeki değişim
d) Uzaktan eğitime duyulan gereksinim
e) Değişen toplumsal gereksinimler
115. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim gereksinimlerinden biri
değildir?
a) Öğretim materyali tasarlama ve geliştirme
b) Öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanımı
c) Öğretim araç ve gereçlerinin seçimi ve kullanımı
d) Öğretim planı hazırlama
e) Eğitim programı geliştirme
116. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımlarının etkileme aşaması ile
ilgilidir?
a) Teknoloji kullanımı ile ilgili deneyimleri meslektaşlarla paylaşma
b) Teknoloji kullanımında uzmanlaşmaya başlama
c) Teknoloji kullanımına uyum sağlama
d) Teknolojinin bireysel kullanımına ilişkin sorunlar yaşama
e) Öğretme etkinliklerine teknolojiyle yenilikler katma
117. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin mesleki gelişim
yapısının içinde yer alan bir aşama değildir?
a) Teknoloji kullanımı ile ilgili deneyimleri meslektaşlarla paylaşma
b) Teknoloji kullanımında uzmanlaşmaya başlama
c) Teknoloji kullanımına uyum sağlama
d) Teknolojinin bireysel kullanımına ilişkin sorunlar yaşama
e) Öğretme etkinliklerine teknolojiyle yenilikler katma
118. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin mesleki gelişim
yapısının uygulama aşaması kapsamında yer alır?
a) Öğretmenlere teknoloji okur-yazarlığı kazandırma
b) Öğretmenlerin teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerini eğitsel yeterlilik alanına aktarlarını
sağlama
c) Öğretmenlerin konu alanlarında kendilerini geliştirmeleri için teknolojiden
yararlanmalarını sağlama
d) Teknolojinin öğretme sürecinde kullanımına ilişkin yeni bakış açıları geliştirmelerini
sağlama
e) Teknolojinin öğretme sürecinde kullanımına ilişkin uzmanlaşmalarını sağlama
121. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin araç ve gereç kullanımına yönelik
mesleki gelişim etkinliklerden biridir?
a) Eğitim yazılımı seçme ve kullanma
b) Dijital kamera kullanma
c) Tepegöz asetatı hazırlama
d) Slayt gösterisi hazırlama
e) Bilgisayar destekli öğrenim uygulamaları hazırlama
122. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanımına yönelik mesleki gelişim etkinliklerden biri değildir?
a) Sunum yazılımlarının kullanımı
b) İnternette güvenli bilgiye ulaşma stratejileri
c) Etkili sunu yapma teknikleri
d) İnternetin öğretim sürecinde kullanımı
e) Eğitim yazılımı seçme ve kullanma
123. I. Mesaj tasarım ilkeleri
II. Projeksiyon cihazının kullanımı
III. Etkili sunu yapma teknikleri
IV. Eğitim yazılımı seçme ve kullanma
V. Sunu materyali hazırlama
Yukarıdaki sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojisine yönelik mesleki gelişim
etkinliklerinden hangileri sunum materyali hazırlamaya yönelik etkinliklerdendir?
a)
b)
c)
d)
e)
I, II ve IV
I, III ve V
I, IV ve V
II, III ve IV
II, III ve V
124. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin mesleki gelişim
yapısının dönüştürme aşaması kapsamındaki etkinliklerden biridir?
a) Öğretim amaçlı web sayfası hazırlama
b) Uygulama yazılımı aracılığıyla grafik ve çizelge oluşturma
c) Temel ve orta düzey bilgisayar kullanma
d) Sunum yazılımını kullanarak sunu materyali hazırlama
e) Öğretim amaçlı internet kullanımı
125. Özel öğretici yazılımların stratejileri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Kendi hızında yeniden öğrenme
b) Alternatif öğrenme stratejileri
c) Öğretmenin olmadığı yerde eğitim
d) Etkileşimlilik
a) Özel öğretici yazılımları seçme ölçütleri hangisi değildir?
a) Kullanıcı kontrolü
b) Öğretim sağlama
c) Yanıta karar verme ve dönüt sağlama
d) Programa giriş
126. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojisine yönelik mesleki
gelişim etkinliklerinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
a) Öğretmenlerin teknoloji kullanım aşamalarına uygun olmalıdır.
b) Yetişkin eğitimi ilkelerine dayanmalıdır.
c) Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik okur-yazarlık geliştirmelerini
sağlamalıdır.
d) Öğretmenlerin teknoloji ile ilgili yaşadıkları sorunları çözmeye dayalı bir yapıda olmalıdır.
e) Öğretmenlerin yeni öğretim programı geliştirmelerine olanak sağlamalıdır.
127. Aşağıdakilerden hangisi öğretim materyali geliştirme sürecinin temel bileşeni
değildir?
a) Teknoloji
b) Öğrenme ortamı
c) içerik
d) Öğretim yaklaşımı
e) Hedef kitle
128. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin (BiT) eğitime
uyarlanmasının temel nedenlerinden biri değildir?
a) Teknoloji becerilerine sahip bireylere duyulan ihtiyaç
b) Hızlı küreselleşme
c) Teknolojideki hızlı gelişmeler
d) Mevcut eğitim programlarını geliştirme ihtiyacı
e) Değişen coğrafi koşullar
129. Eğitimdeki hedefler bakımından Bilgi ve iletişim Teknolojisinin (BiT) eğitim
kurumlarına entegrasyonu ile diğer teknolojik araç-gereçlerin entegrasyonu arasındaki en
önemli farklılık nedir?
a. Soyut durumları somutlaştırma
b. Zamandan tasarruf sağlama
c. Çoklu öğrenme ortamı sağlama
d. içeriği basitleştirme
e. Temel bilişim becerilerini kazanmış nesiller yetiştirme
130. Aşağıdakilerden hangisi eğitim teknolojisinin kapsamı içerisinde yer almaz?
a) Öğrenme Durumu
b) Kuram
c) Yöntem- Teknik
d) Program Geliştirme
e) İnsan Gücü
131. Aşağıdakilerden hangisi Web destekli öğretimin avantajları arasında sayılamaz?
a) Çok yönlü etkileşim sağlaması
b) Bireysel öğrenme hızına uygun öğrenme ortamları sunması
c) Çoklu materyal fırsatı
d) Anında dönüt sağlaması
e) Öğrencinin beceri ve tutumuna yönelik gelişimini körükler.
132. Aşağıdakilerden hangisi tasarım ilkelerinden değildir?
a) Bütünlük
b) Derinlik
c) Uygunluk
d) Hakimiyet
e) Tekrar
133. Bilgisayar destekli öğretimin amaçlarından biri gerçek hayattaki olayların kontrollü bir
şekilde temsil edilmesinde bilgisayar teknolojilerini kullanmaktır. Bu amaçla dersinde
bilgisayar destekli öğretim programlarından yararlanmak isteyen bir öğretmen için
aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
A) Alıştırma ve tekrar programları
B) Birebir öğretim programları
C) Problem çözmeye yönelik programlar
D) Benzetim programları
E) Kelime işlemci programlar
134. Bir okula yeni atanan bir öğretmenin derse gireceği sınıflar hakkında diğer
öğretmenlerden, öğrenci dosyalarından ve rehber öğretmenden bilgi toplaması
aşağıdakilerden özellikle hangisine bir örnek oluşturur?
A) Ölçme-değerlendirme
B) İhtiyaç analizine hazırlık
C) Toplumsal değerlendirme
D) Öğrenme ortamını belirleme
E) Mesleki ve kişisel gelişimi planlama
135. Aşağıdakilerden hangisi öğretim teknolojilerinin amaçlarından değildir?
A) Öğretmenin gösterdiği tüm etkinlikleri (dikkat çekme, bilgiyi sunma, ipucu, katılım,
alıştırma ve tekrar yaptırma, dönüt sağlama, düzeltme ve değerlendirme) gösterebilir.
B) Eğitimi daha üretken ve daha bireysel yapmak, daha bilimsel bir öğretim sağlamak ve
herkesin ulaşabildiği, eşitliği öngören, daha güçlü ve daha hızlı bir öğretime ulaşmak.
C) Öğrenmeyi kolaylaştırmak, daha kalıcı ve verimli kılmak.
D) Öğrencileri motive etmek.
E) Öğretmenin yerini alarak eğitimi iyileştirmek.
136. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yazılımlarının yararlarındandır?
A) Gururunu okşama
B) Kendine güven duymasını sağlamak
C) Hareketsiz bilgiyi önlemek
D) İşleri zorlaştırmak
E) İşin kolayına kaçmak
137.Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yazımlarının genel yapısı arasında yer almaz?
A) Öğe ve olgular arasında ilişki kurma
B) Sonuç çıkarma
C) İşin kolayına kaçmak
D) Çözüm yöntemleri geliştirmek
E) İşi zorlaştırmak
138.Eğitsel animasyonlar hazırlanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmalıdır?
A) Plug-in
B) Web browserinin teknik özellikleri
C) Webin bant genişliği
D) Erişim hızı
E) Animasyon türü
139.Birden fazla aracın birleşik kullanımıyla sunulmak üzere tasarlanmış tek bir iş veya
birkaç farklı ortamdaki araçtaki materyaller olarak tanımlanabilen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Animasyon
B) Multimedya
C) Web ortamı
D) Movie maker
E) Real player
140. Aşağıdakilerden hangisi BDE yazılımları üretimdeki tasarlanma etkinliklerindendir?
A) Geliştirme aşaması
B) Üretim aşaması
C) Çoğalma aşaması
D) Deneme aşaması
E) Uygulama aşaması
141. Aşağıdakilerden
hangisi
BDE
yazılımlarının
üretimindeki
etkinliklerindendir?
A) Analiz aşaması
B) Yazarlık aşaması
C) Tasarım aşaması
D) Pilot deneme
E) Düzeltme aşaması
142. BDE yazılımlarının kullanıldığı uygulama alanları hangisi değildir?
A) Öğretmen tarafından kullanılan ders yazılımları
B) Öğretmen eşliğinde bilgisayar laboratuarında kullanımı
C) Okul dışında bireysel olarak kullanılan ders yazılımları
D) İnternet ortamında işlenen ders yazılımları
E) Öğretmensiz bilgisayar laboratuarının kullanımı
gerçekleştirme
143.Okul Dışında Bireysel Olarak Kullanılan Ders Yazılımlarının Özelliklerindendir?
A) Öğrenciyle iletişim kurulmaz
B) Öğretici değildir
C) Kullanım alanı azdır
D) Öğrenci kendi kendine öğrenir
E) Eğitsel değildir.
144. Aşağıdakilerden hangisi benzeşim yazılımlarını seçme ölçütlerinden değildir?
A) Laboratuvar deneyleri yerine ya da bu deneylere destek olarak kullanma.
B) Rol oynama yerine ya da rol oynamaya destek olarak kullanma.
C) Birlikte çalışmayı ve grup çalışmasını azaltma amacıyla kullanma.
D) Yeni bir konuya giriş veya konuyu açıklama amacıyla kullanma.
E) Alan gezileri yerine veya destek olarak kullanma.
145. Gerçek olay durum ya da nesnelerle öğrenme olanağının bulunmadığı koşullarda bunları
temsil eden olay durum ya da nesnelerin bilgisayar ortamında modellenmesine ve
bunlarla ....... öğrenmesini sağlar.
A) Fiziksel yazılımlar.
B) Alıştırma ve tekrar yazılımları.
C) Egitsel oyun yazılımları.
D) Benzeşim yazılımları.
E) Entegrasyon stratejileri.
146. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel bir oyunda dikkat edilecek hususlardan biri değildir.?
A) Zorluğu arttırma
B) Şiddet içermemesi
C) Yaşa uygunluk
D) Sıralı hareket
E) Kısa ve net açıklamalar
147. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel oyun yazılımlarının sınırlılıklarından değildir?
A) Öğrenmeye karşı eğlenme
B) Yetersiz öğrenme
C) Konu dışına odaklanma
D) Eğlenerek öğrenme
E) Oyun kuralları ile gerçek yaşam kurallarının karıştırılması
148.Benzeşim yazılımları hangi durumlarda kullanılır?
Gerçek ortamın çok tehlikeli, çok pahalı, zaman alıcı durumlarında kullanılır.
149.Aşağıdakilerden hangisi benzeşim yazılımlarının yaralarından değildir?
A) Zaman azaltma
B) Süreyi yavaşlatma
C) Deneyleri güvenilir kılma
D) Öğrenciyi ortamdan soyutlama
E) Karmaşık süreçlerin gözlenebilmesi
150.Aşağıdakilerden hangisi benzeşimlerin gerçek sistemler yerine kullanılmasının sebepleri
arasında yer almaz?
A) Gerçek sistemlerin uzun zaman aldığı
B) Gerçek sistemlerin pahalı olduğu
C) Gerçek sistemlerin maliyet gerektirdiği
D) Gerçek sistemlerin tehlikeli olduğu
E) Gerçek sistemlerin sınıf içine getirilemediği
151.Aşağıdakilerden hangisi benzeşim yazılımlarının entegrasyon stratejileri arsında yer
almaz?
A) Araştırmayı ve süreç öğrenimini teşvik etmek amacıyla kullanma
B) Birlikte çalışmayı ve grup çalışmasını yüreklendirmek amacıyla kullanma
C) Rol oymama ya da rol oynamaya destek olarak kullanma
D) Laboratuvar deneyleri yerine ya da laboratuvar deneylerine destek olarak kullanma
E) Okul derslerine ya da okul deneyimlerine destek sağlama

Benzer belgeler