07 Eylül 2016 Çarşamba

Transkript

07 Eylül 2016 Çarşamba
POSTER SUNUMLARI:
Poster sunumları, sözlü sunum (poster ödülüne başvuran adaylar) ve poster başı tartışması (posteri
olan tüm katılımcılar) şeklinde gerçekleşecektir.
Poster sözlü sunumu:
1. Poster Ödülleri için başvuran adaylar poster sözlü sunumu yapacaktır.
2. Poster sözlü sunumları 3 dakika olacaktır, sunumlar Power Point dosyası olarak hazırlanacaktır
(3 slayt; Başlık & İsimler, Materyal Metot, Bulgular ve Sonuç)
3. Poster sunum dosyaları sunum gününden önce, en geç oturumun olduğu sabah görevlilere teslim
edilecektir.
Poster Başı Tartışmaları:
1.
Poster çalışması ile katılan tüm katılımcıların yapması zorunludur.
2.
Poster başı tartışmaları için hazırlanacak posterler, en az 1 metre mesafeden okunabilecek
şekilde (70 X 100 cm) hazırlanacaktır.
3.
Posterlerin tümü kongre sürecinde organizasyon komitesinin göstereceği yerde sergilenecektir.
4. Sergilenmemiş posterler ve sunulmayan sözlü bildiriler özet kitabında “sunulmamış” olarak
belirtilecektir.
07 Eylül 2016 Çarşamba
Sözel Sunumlar-II:
A Salonu (SS16-SS21), Saat 08.45-10.15:
SS16 : HMGB1’ in Genetik Susturması Doksorubisin Kaynaklı Miyokardiyal Apoptozu MAPK Sinyal İletimi Yolağıyla
TLR4 bağımlı şekilde önler
Silencing HMGB1 expression inhibits myocardial apoptosis-induced by doxorubicin via TLR4 dependent manner
through MAPK signal transduction
Eylem Taşkın Güven, Celal Güven, Melda Sarıman, Zeliha Emrence, Sema Abaciı, Neslihan Siṙ ma Ekmekçi,̇ Handan
Akçakaya
SS17 : STZ ile uyarılmış diyabetik sıçanlarda Resveratrol ve Glibenklamidin iskemi ve reperfüzyon aritmileri üzerine
etkisi
The effect of resveratrol and glibenclamide on ischemia/reperfusion induced arrhythmias in STZ-induced diabetic
rats
Salih Tunç Kaya, Oğulcan Talat Özaslan, Didem Ekşioğlu, Firdevs Erim, Selçuk Yaşar, Ömer Bozdoğan
SS18 : Ratlarda Cyclophosphamide ile İndüklenen Kardiyotoksisite Üzerine Quercetin’in Etkileri
Effects of Quercetin on Cardiotoxicity with Cyclophosphamide-İnduced in Rats
Volkan Gelen, Emin Şengül, Semin Gedikli, Seçkin Özkanlar, Cihan Gür, Adem Kara, Fikret Çelebi, Ali Çınar
SS19 : Fenoksibenzamin'in İnvitro Kalp Kası İskemi Hasarı Sonrası Oluşan Kontraktilite Azalmasına Etkisi
The effect of Phenoxybenzamine to decreased heart muscle contractility after in vitro constituted ischemia
Z Işık Solak Görmüş, Hatice Solak, Raviye Özen Koca, Zafer Şahin, Selim Kutlu, Niyazi Görmüş
SS20: Uyanık iki-böbrek, bir-klip hipertansif sıçanlarda, Anjiyotensin II AT1 reseptör antagonisti L-158,809’un
barorefleks duyarlılığı üzerindeki etkisi
The effect of an Angiotensin II AT1 receptor antagonist, L-158,809, on baroreflex sensitivity in conscious twokidney, one-clip hypertensive rats
Besim Özaykan, Zehra Gül Koçaklı
SS21: Kafein’in Vasküler Düz Kas Hücre Proliferasyonuna ve Hücre İçi Kalsiyum Düzeyine Etkisi
EFFECT OF CAFFEINE ON VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELL PLORIFERATION AND CALCIUM LEVEL
Ayşe Doğan, Zehra Gül Koçaklı, Zehra Çiçek, Kübra Akıllıoğlu, Halil Şener, Osman Sağlam
B Salonu (SS22-SS27), Saat 08.45-10.15:
SS22 : Reaktif oksijen türleri ve TRPA1 reseptörlerinin rat meninkslerinde nosiseptif ateşleme ve kalsitonin gen
ilişkili peptid salınımı üzerine etkileri
The effects of reactive oxygen species and TRPA1 receptors on nociceptive firing and calcitonin gene related
peptide release in rat meninges
Erkan Kılınç, Fatma Töre, Rashid Giniatullin
SS23 : Yenidoğan İskemisinde Normobarik Oksijen Tedavisinin Rolü
Role of Normobaric Oxygen treatment on Newborn Hypoxia-Ischemia
Taha Keleştemur, Mustafa Çağlar Beker, Ahmet Burak Çağlayan, Esra Yalçın, Serdar Altunay, Arman Dalay, Elif
Sertel, Aysun Dilden, Berrak Çağlayan, Ertuğrul Kılıç
SS24 : Selektif NMDA-GluN2B reseptör antagonisti olan ifenprodilin obezite ve diyabete karşı etkileri
Anti-obesity and anti-diabetic effects of ifenprodil, a selective NMDA-GluN2B receptor antagonist
Aykut Göktürk Üner, Young-Bum Kim
SS25 : Sıçanlarda hiperosmolar mannitol infüzyonuyla bozulan kan-beyin bariyeri bütünlüğü üzerine katalazpolietilen glikolün tedavi edici etkileri
The therapeutic effects of catalase-PEG on the disrupted blood-brain barrier integrity by hyperosmolar mannitol
infusion in rats
Nilüfer Aytürk, Nurcan Orhan, Canan Uğur Yılmaz, Nadir Arıcan, Mehmet Kaya, İmdat Elmas, Mutlu Küçük, Bülent
Ahıshalı
SS26 : Sıçanlarda okadaik asit ile oluşturulan oksidatif stresi ve nöroinflamasyonu TRPM2 antagonisti ACA azaltır
TRPM2 antagonist ACA ameliorates okadaic acid-induced oxidative stress and neuroinflammation in rats
Murat Çakır, Halil Düzova, Suat Tekin, Tuba Özgöçer
SS27 : Psikolojik Stres Öncesi Kafein Uygulamasının Anksiyete Düzeyi ve Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkileri
The Effects of Caffeine Application Before Psychological Stress on Anxiety Level and Cognitive Functions
Hülya Keleş, Rabia Hamamcı, Nurfitnat Ellek, Nabila Salehin, Dilek Özbeyli, Meral Yüksel, Dilek Akakın, Damla
Gökçeoğlu, Özgür Kasımay Çakır
C Salonu (SS28-SS33), Saat 08.45-10.15:
SS28 : Sıçan Adjuvan Artrit Modelinde Fosfodiesteraz-5 İnhibisyonunun Anti-inflamatuvar ve Anti-oksidan
Etkilerinin Araştırılması
Investigation of the anti-inflammatory and anti-oxidant effects of phosphodiesterase-5 inhibitor’s tadalafil on rat
adjuvant induced model of arthritis
Elif F Bahadır, Kutay M: Köroğlu, Meral Yüksel, Feriha Ercan, İnci Alican
SS29: Diş Beyazlatıcı ve α-Tokoferolun Diş Pulpası Kök Hücresi (DPKH) Üzerine Etkileri
The Effects of Dental Bleaching Agent and α-Tocopherol on Dental Pulp Stem Cell (DPSC)
Mukaddes Mergen Dalyanoğlu, Mücahit Seçme, Canan Eroğlu, Melek Tunç Ata, Yusuf Ekbiç, Vural Küçükatay,
Yavuz Dodurga, Sebahat Turgut
SS30 : Steroid Kaynaklı Osteonekroz Oluşturulmuş Sıçanlarda Alfa Lipoik Asit’in Ürotensin II ve TGF-β1 Üzerine
Etkileri
Effects of Alpha-Lipoic Acid on Urotensin II and TGF-β1 on Steroid-Induced Osteonecrosis in Rats
Recep Dokuyucu, Okan Tutuk, Hatice Doğan, Nilüfer Bilgiç, Zeynel Abidin Taş, Fatih Sefil, Bülent Gögebakan, Cemil
Tümer
SS31 : Melatoninin Ratlarda Over İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Antioksidan Etkileri
Antioxidant Effects of Melatonin on Ovarian Ischemia-Reperfusion Injury of Rats
Beril Yüksel, Bilal Altan, Ramazan Yüksel, Ali Seven, Uğur Keskin, Murat Özekinci, Bülent Uysal
SS32 : Sirkadyen Ritmin Beyin Hasarı Üzerine Olan Etkileri ve Moleküler Mekanizmaları
Effects of Circadian Rhythm on Brain Injury and Related Molecular Mechanisims
Mustafa Çağlar Beker, Ahmet Burak Çağlayan, Taha Keleştemur, Berrak Çağlayan, Esra Yalçın, Arman Dalay, Serdar
Altunay, Elif Sertel, Ertuğrul Kılıç
SS33 : Sıçanlarda yapay tatlandırıcıların uzun süreli kullanımı ile davranışsal ve histolojik değişikliklerin uyarılması:
karşılaştırmalı bir çalışma
Induction of behavioral and histological alterations in rats by chronic consuming of artificial sweeteners: a
comparative study
Mümin Alper Erdoğan, Oytun Erbaş, Asghar Khalilnezhad, Fulya Tuzcu Gürkan, Gürkan Yiğittürk, Dilek Taşkıran

Benzer belgeler

poster sunum listesi için tıklayınız

poster sunum listesi için tıklayınız SS29: Diş Beyazlatıcı ve α-Tokoferolun Diş Pulpası Kök Hücresi (DPKH) Üzerine Etkileri The Effects of Dental Bleaching Agent and α-Tocopherol on Dental Pulp Stem Cell (DPSC) Mukaddes Mergen Dalyano...

Detaylı