Click - 3.Bölgesel Kalkınma Konferansı

Transkript

Click - 3.Bölgesel Kalkınma Konferansı
KABUL EDILEN BILDIRILER / ACCEPTED PAPERS
#
1
Bildiri/Paper
No
9
Ad-Soyad / Name-Surname
2
13
Gökhan Gürer
3
16
Abdulvahap Akıncı
4
17
5
22
A Compilation Upon the Local & Central E-Government's
Service Maturity Position in Turkey
Yeşil İşletme Fonksiyonları
6
25
Uğur Yıldırım, Soner Akın,
Yeter Çiçek
Oğuz Yavuz Yılmaz, Cengiz
Güney
Rafet Evyapan
7
27
Oktay Ercan
8
28
Mehmet Onur Partal
9
30
10
31
11
32
12
34
13
35
Yusuf Kemal Öztürk, Selami
Sedat Akgöz
Zeynep Karaçor, Erhan
Duman
Ersin Karakaya, Semiha
Kızıloğlu
Abdullah Şener, Serpil Gül,
Mehmet Kaya
Henok Gebremedhin
Differentiation of Managing Authority and Regional
Development Agency in the Context of European Union
Structural Instruments and Modelling Propositions for
Turkey
Entrepreneurship And Venture Capital in Turkey:
Government’s Role and an Intuitive Model
Bölgesel Kalkınmada Serbest Bölgeler ve Sınır Ticaretinin
Önemi, Ülkemizdeki Gelişimi ve Ekonomiye Katkıları
Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Nihai Enerji Tüketimi ve Dış
Ticaret Açığı Arasındaki İlişki
Türkiye’ de Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme
14
36
Oktay Kızar, Mehmet
Karagün
15
49
16
50
Kerem Akdağ, Cem Bayrak,
Coşkun Şerefoğlu, Gökhan
Yalçın
Kasım Özek
17
51
18
52
İmran Aslan, Hamide Değer
Ahmet Yatkın, Kamil
Abdullah Eşidir
Erol Özkan, Ayla Altun,
Bahadır Aslankurt, Ferhan
Şelli, Ahmet Çıkman, Atilla
Bildiri Başlığı / Paper Title
Analyzing Chronic Kidney Treatment at the Center of Bingöl
City to Determine the Life Quality of Patients
AB ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Sorununa Yönelik
Gelişmeler ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kamu
Ekonomisine Katkısı
Demokrasi ile Siyasal İstikrar ve Kalkınma Arasındaki İlişki
Şırnak’ın Bölgesel Kalkınmaya Potansiyel Katkıları
E-Ticaretin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi
Determinants and Impediments of Foreign Direct
Investment (FDI) Inflows in Developing Countries: Firm
Level Evidence from Ethiopia
2010-2013 Yılları Arasında Kalkınma Bakanlığı Sosyal
Destek Programı Kültür, Sanat ve Spor Projelerinin Bingöl
İlinin Ekonomisine Sağladığı Katkıların İncelenmesi
Türkiye’de Kalkınma Ajansları Gerçekten Bölgesel mi?
Eleştirel Bir Bakiş
Kalkınma Ajanslarının Kırsal Kalkınmaya Etkileri: Güney
Marmara Kalkınma Ajansı Örneği
Türkiye'nin Son 10 Yıllık Bilim ve Teknoloji Politikası
Orta Fırat Havzasında Uygulanan Havza Rehabilitasyon
Çalışmalarının Bölgesel ve Kırsal Kalkınma Açısından
Değerlendirilmesi
Altıntaş, Erkan Aktaş, Bület
Gülçubuk, İsmet Danyeli,
Nevzat Taşdemir
Abdulkadir Barut, Veysel
Asoğlu, Neslihan Tancı
Yıldırım
Yılmaz Aydın
19
53
20
54
21
55
22
60
23
61
24
62
Ümit İzmen, Zühan Özbay
Daş
Erhan Akın, Sema Akın, Nehir
Mutlu
Erhan Akın, Sema Akın, Nehir
Mutlu
Meltem Gül, Özcan Demir
25
64
İrfan Yaşar, Burhan Aydemir
26
66
Gül Gün, Ayşe Nur Buyruk
Akbaba
27
67
Hamza Ayan
28
68
Fatih Çelik, Rıfat Yıldız
29
70
30
71
Bilal Bilgiç, Haktan Cihangir,
Tahsin Aba
Nebi Butasım
31
72
Haktan Sevinç, Merter Akıncı
32
73
33
75
34
76
35
77
Yılmaz Akyüz, Yusuf Ersoy,
Müfit Aydın
Erkan Toprakçı, Bayram
Güneş
Hüseyin Akın Uğurlu, İbrahim
Ethem Şahin
Hüseyin Akın Uğurlu
36
78
37
80
38
81
Betül Celep, Aslı Silahdaroğlu
Bekmen
39
82
Maide Gök
40
83
Evgeniya Tonkova
Abdulvahap Yoğunlu,
Mustafa S. Özatay
Gülnihal Toramanlı
Çözüm Sürecinin TRC2 Bölgesine ( Şanlıurfa ve Diyarbakır)
Ekonomik Katkıları
Türkiye’de İşgücü Piyasasının Karakteristik Özellikleri ve AB
Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Analizi
Gaziantep’te Ekonomik Yapının Değişimi
Elazığ Bölgesi Ar-Ge İş Tanısı: Fırat Teknokent ile İş Birliği
Potansiyeli
IPA Projesi Uygulaması: Fırat Teknokent Kazanımları
Üretim Yapan KOBİ’lerde Stratejik Yönetim Anlayışında
Muhasebe Bilgi Sisteminin Farkındalığı (TRB1 Bölgesinde
Yapılan Bir Araştırma)
Yerel Ekonomik Kalkınmada Turizmin Rolü ve Turizm
İşletmelerinin Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Rize Örneği
Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Etik Olmayan
Davranışlara İlişkin Değerlendirmeleri Otel İşletmelerinde
Bir Uygulama
Sosyal Destek Programı’nın (SODES) Sosyal Kalkınmaya
Katkısı: Bingöl İli Örneği
Yerel Kalkınma Sorunu ve Bunun Çözümünde
Üniversitelerin Rolü: Shannon Kalkınma Ajansı (SD) ve
Limerick Üniversitesi (Ul) Örneği
Avrupalılaşma Kavramı Ekseninde AB Kırsal Kalkınma Mali
Yardımı (IPARD) Programının Türkiye’de Uygulanması
Bingöl Tarihi Eserleri ve Turizme Kazandırılması
Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Enflasyonun Bölgesel
Büyüme Üzerindeki Etkisi: Dost mu Yoksa Düşman mı?
Türkiye'de KOBİ'lere Sağlanan Destekler: İngiltere
Karşılaştırması
Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Tunceli
Üniversitesi Örneği
Seçilen EUROSTAT Verileri Kullanılarak TR83 Bölgesi ile
Avrupa ve Türkiye'den Bazı Bölgelerin Karşılaştırılması
TR83 Bölgesi Dış Ticaret Analizi
Teşvik Uygulamalarının Elazığ Özelinde Değerlendirilmesi
İş Etiği ve Kalkınma Ajanslarının Bağımsız Denetimleri
Açısından İş Etiğinin Önemi
Avrupa Birliği Perspektifinden Bölge Planlarının ve
Uygulamalarının Toplumsal Cinsiyet Ekseninde
Değerlendirilmesi
Bölgesel Kalkınmada Alternatif Yaklaşımlar: Sivil Toplum
Kuruluşları
Innovative Approaches in Generating İdeas for Regional
Development
41
85
Sevdalina Hristova
42
86
Bahar Bilen
43
88
Adem Palabıyık, Yunus Koç,
Kazım Koç
44
89
Kadir Başer
45
90
Mortaza Moradi
45
91
47
92
48
95
Mehmet Zeydi Yıldız, Zeynep
Yılmaz
Tugay Keçeci, Melek Atalay,
Tülay Keçeci
Emrah Ayhan, Murat Önder
49
97
Suat Alan
50
99
51
101
Lokman Pirim, Salih Avcı,
Dilek Polat Özdemir
Sertaç Hopoğlu, Serkan Künü
52
103
53
105
54
106
55
107
56
108
Suzan Çoban, Aylin Alkaya,
Yusuf Ersoy, Ali Tehci
Ahmet Kayan
57
112
Asaf Varol
58
113
Desislava Serafimova
59
115
60
116
61
117
Ş.Mustafa Ersungur, Ömer
Doru, Mehmet Barış Aslan
Ş.Mustafa Ersungur,
Mehmet Barış Aslan, Ömer
Doru
Yücel Özkara, Mehmet Atak
62
119
Mustafa Çelik
63
121
İdris Kızılboğa
64
124
İsmail Kıran
Uğur Türe, Osman Atıf
Özmen
Bayram Güneş, Şeyda
Korkmaz
Arif Özsağır, Azade Taşçı
Funding Possibilities for Municipal Development Projects in
the Programming Period 2014-2020
Özel Sektör Kredilerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri ve
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren
Firmalara Kredi Tahsisinde Karşılaşılan Sorunlar
Üniversite Gençliğin Bölgesel Kalkınma, Demokratikleşme
ve Çözüm Sürecine Bakışı: Muş Alparslan Üniversitesi
Öğrencileri Örneği
Çanakkale İlinin Sanayi Envanteri ve Kümelenme
Potansiyeli
İran Ülkesi İllerin Kentsel Alanlarının Sosyo-Ekonomik
Açıdan Gelişmişliğinin İrdelemesi
Bölgelerarası Dengesizliklerin Giderilmesinde Kalkınma
Ajanslarının Rolü ve TRB1 Bölgesi
Yenilikçilik, Buluşçuluk ve Öğrenen Bölge Kavramlarının
Yeni Dönemde Bölgesel Kalkınmadaki Yeri ve Önemi
Turkish Regional Development Policy Framework: Is There
a Paradigm Shift?
Bingöl'ün Kalkınma Dinamikleri: II. Bingöl Kalkınma
Çalıştayı'nın Bir Analizi
Mesleki Yoksunluktan Akıllı Uzmanlığa
Kalkınmada Tarımsal Büyüme Koridorları ve Oluşumlarını
Etkileyen Faktörler
Hayvan Şehri : Sürdürülebilir, Ekolojik, Kollektif Hayvancılık
Modeli
TRB1 Bölgesi İşgücü Piyasasının Kalkınma Stratejilerindeki
Önemi
Gelir Dağılımı Adaletsizliği ve Bölgesel Kalkınma Arasındaki
İlişki (Türkiye Örneği)
Tüketicilerin Yeşil Endişe Taşımalarına Bağlı Olarak Yeşil
Ürün Alımına Yaklaşım Durumları
GAP Bölgesindeki Çevre Sorunlarından Hava-Su-Toprak
Kirliliği ve Çözüm Önerileri
Doğu Anadolu Projesinin (DAP) Bölgenin Kalkınmasında
Üstlendiği Misyon
Instruments of CSR International Organizations and
Initiatives for Sustainable Regional Development of
Bulgaria and Turkey
Bölgesel Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü: TRC1(Gaziantep,
Adıyaman ve Kilis) Bölgesi Örneği
Bölgesel Kalkınmada Sürükleyici Sektörlerin Rolü ve Önemi:
Muş İli Örneği
Türkiye İBBS Düzey 2 Bölgelerinin İmalat Sanayinin Etkinlik
ve Enerji Performansının Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü
Kırsal Alanlardaki Yoksulluk Algısı Üzerine Bir Araştırma
Service Supply Chain Management: An Ampirical Study of
Accommodation Industry
Bir İmkân Olarak Akil Adamlarla Türkiye’de Toplumsal Barış
Mümkün mü?
65
125
66
126
Serpil Gül, Abdullah Şener,
Mehmet Kaya
İlhan Biçer
67
127
Selçuk İpek, Mehmet Öksüz
68
130
Fahri Seker, Murat Çetin
69
131
70
136
71
137
Hoshmand Anwar, İmran
Aslan, Didar Hamd
S.Mustafa Önen, Arzu
Yıldırım
Uğur Yıldırım, Soner Akın,
Yeter Çiçek
72
141
73
144
74
145
75
147
76
150
77
156
78
Hanbey Hazar, Mahmut
Nedim Tansu, Orhan İlhan
Ayça Çelikbilek
Sosyal Ağlarla Bölgesel Kalkınmaya Bir Bakış
Bölgesel Kalkinma Politikalarinin Oluşturulmasında Eğitim
ve İnsan Faktörünün Rolü
Bingöl İlinin Kentsel Rekabet Gücünün Fırat Kalkınma Ajansı
Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Kalkınma Etiği: Çevre, Haklar ve Demokrasi
The Role of Oil in National and Regional Development
Yerel Kalkınma İçin İyi Yönetişim: Kent Konseyi Örneği
Üzerinden Bir İnceleme
A Comparative Analysis upon Transportation Projects
Between Turkey and EU Members Under The Regional
Development Theme
Bölgemizdeki Göçün İtici ve Çekiciliğini Arttıran Sebepler
Türkiye'de Bölgeleme ve Bölgesel Planlama Sorunları
Kadina Şiddetin Önlenmesinde Mesleki Eğitimin Rolü
157
Emine Şap, Hanbey Hazar,
Serhat Şap
Hanbey Hazar, Mehmet Şah
Saraç, Orhan İlhan
Mehmat Halis Özer, Cenk
Aksoy
Hanbey Hazar, Orhan İlhan,
İbrahim Türkoğlu
Sibel Çelikel Yiğiter
79
158
Hanbey Hazar, Orhan İlhan
Risk Altındaki Kişilerin Erken Okul Terklerinin Önlenmesi
80
162
Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında Sason Çilek Üreticileri
Birlik Modeli
81
163
82
165
83
166
Hatice Demir Kaya, Songül
Akın, Eyyüp Bulut, Kubbettin
Tekin, Abdulkadir Demir,
Nizamettin Aydiş, Mahmut
Doğan
Hatice Şölen Mailoğlu, Semih
Kaya
Semiha Ahmet, Yasemen
Özlem Mailoğlu
Savaş Durmuş
84
167
Muhammet Dur
85
168
86
173
Yasemen Özlem Mailoğlu,
Semiha Ahmet
Maksut Abdiraim
87
181
Yavuz Türkan
88
187
Ercan Şahbudak, Dilek Şahin
89
194
Harun Bal, Emrah Eray Akça,
Murat Bayraktar
Bölgemizdeki Tarım İşçilerinde Mesleki Eğitim İle
Farkındalık Oluşturulması
İktisadi Konulu Sivil Toplum Kuruluşlarının Kent
Ekonomisinin Gelişimindeki Yeri: Teorik Çerçeve
Sanayinin Gelişmesinde Üniversitelerin Rolü
Bölgesel Kalkinmada İş Sağliği ve Güvenliği
Bölgesel İktisadi Kalkınmada Kobi Müdahalelerinin Etkileri
Üzerine Bir Değerlendirme
Cittaslow / Sakin Şehir Kalkınma Modeli Ve Türkiye
Kalkınma Ajanslari
Bölgesel Kalkınmada, Lojistik Açıdan Tr 2 Alt Bölgesinin
Değerlendirilmesi
Sürdürülebilir Kalkınmada Sosyal Bir Proje Olarak:
Kentleşme
Yatırım Tanıtımında Yeni Bir Ufuk: Outbound Yatırım
Tanıtımı
Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Bölgesel Kalkınma
Uygulamaları
Bölgesel Kalkınmada Kobi’lerin Finansman Sorununa
Çözüm Yolları
Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılmasında Kümelenme
Stratejisinin Önemi
Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Ekonomisi
Üzerine Bir Araştırma
90
195
Harun Bal, Neşe Algan,
Emrah Eray Akça, Duygu
Fidangül
Canan Koca
91
198
92
202
Mehmet Akif Çakırer,
Mehmet Köksu
93
203
94
206
95
207
Sait Patır, Mehmet Güven,
Muhsin Tan
Mehmet Güven, Sait Patır,
Selman Yüksel
Sait Patır, Ahmet Aydın
96
208
Sait Patır, Şule Nur Patır
97
209
Sait Patır, Yıldız Yolcu
98
211
Armağan Türk, Rengin Ak
99
217
100
219
101
225
Sadık Serçek, Gülseren
Özaltaş Serçek
Mehmet Ali Kutlu,
Abdurrahman Gül
Cihat Yaşaroğlu
102
226
Kasım Tatlılıoğlu
103
227
Bekir Kayacan,
Meltem Şengül Ucal
104
229
Ali Yılmaz Gündüz
105
231
Ali Acar, Habib Aydın
106
232
Ali Acar
107
233
Abdelkader Nouibat
108
234
Halim Tatlı
109
235
Hakan Başbozkurt,
İsmail Hakkı Eraslan,
Alaaddin Yüksel
Doğrudan Yabanci Sermaye Yatırımları ve İktisadi Gelişme:
Türkiye Örneği
Yalova’daki Su Potansiyelinin Değerlendirilmesine Bir
Öneri: Bütüncül Su Yönetimi
YÖRESEL ÜRÜNLERİN E-TİCARETTEN PAZARLANMASI
BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ VE ÖRNEK BİR PROJE:
“www.Yerindengeldi.Com”
Bingöl İli Hane Halknın Bilgi Teknolojisi Kullanım Oranı ve
Yaşam Kalitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
İşletmelerdeki Planlamanın Örgütleme ve Karar Almaya
Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Ürün Tasariminda Müşteri Memnuniyeti Algilamasi Üzerine
Bir Alan Araştırmasi: Malatya Örneği
Malatya İli Özel - Sivil Kuruluşlar Ve Kamu Kurumlarının
Proje Üretkenliklerinin Belirlenmesi İçin Bir Alan
Araştırması
Bingöl İline Yapılan Devlet Teşvikleri ve Bu Teşviklerin Bölge
Ekonomisine Katkıları
Bölgesel Kalkınma İçin Alternatif Sermaye Kaynakları: Angel
Capital
Kalkınmada Turizmin Rolü ve Sürdürülebilirliği
Bingöl İli Arıcılık Düzeyinin Saptanması Sorunları ve
Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Kalkınma ve eğitim ilişkisi bağlamında FATİH Projesi
Kentleşme Sürecinde Suç ve Şiddet Olgusu Üzerine Genel
Bir Değerlendirme (Bingöl Örneği)
Towards a Better Demand Forecast for a Better
Management of Renewable Natural Resources: A Derived
Demand Approach to Modeling Demand for Timber in
Turkey
Ülke Kalkınmasında Üniversitelerin Rolü: Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Üniversiteleri Örneği
Bölge İnsanının Yaşadığı Bölgede İstihdamının
Oluşturulması ve Teröre Karışmayanların İstihdam Yoluyla
Ekonomiye Kazandırılması
Kentsel Dönüşüm Projelerinin Bölgenin Sosyo-Ekonomik
Yapısına Etkileri
Regional Development Theories and Algerian Development
Policy
Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Mobil Cepten İnternet
Kullanımları ve Tutumları
Sektörel Sivil Toplum Kuruluşlarının Bölgesel Kalkınmada
Rolü ve Önemi: Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Örneği