MMPI Testinde Borderline Kişilik Bozukluğu Tanısı Konmuş Olan

Transkript

MMPI Testinde Borderline Kişilik Bozukluğu Tanısı Konmuş Olan
MMPI Testinde Borderline Kişilik Bozukluğu Tanısı Konmuş Olan
Hastalara Klinik Olarak Bipolar Bozukluk Tanısı Konması Arasındaki Uyum
Indzhilya Fikri ALİ, Özgür Barışcan KAYA, Burak ÖZTÜRK, Kağan CİNGÖZ,
Ozan ÇELİK
Danışmanlar:
Doç.Dr. Vesile ŞENTÜRK, Uzm.Dr. Derya ÖZTUNA
Amaç: Bu projeyle MMPI testi sonucunda borderline kişilik bozukluğu tanısı
konmuş hastaların klinik olarak bipolar bozukluk tanısı konma oranının saptanması
ve bu iki tanı (test tanısı ve klinik tanı) arasındaki uyumun araştırılması
hedeflenmektedir. Klinisyenlerin MMPI sonuçlarını daha sağlıklı değerlendirmeleri
açısından önem taşımaktadır.
Gereç ve Yöntem: İstenilen amaca ulaşmak için Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı psikosomatik servisinde son 10 yılda
tedavi gören 500 hastanın arşiv dosyaları geriye dönük olarak tarandı ve dosyalara
ulaşma imkânları da göz önüne alınarak 75 hastanın MMPI tanıları ile klinik tanıları
karşılaştırıldı.
Bulgular: 75 kişiyi taradığımız araştırmada elde edilen verilerde MMPI
testinde borderline tanısı almış 6 vakanın 1 tanesi psikiyatr tarafından da borderline
olarak tanımlanırken; 2’sinin bipolar bozukluk ve 3 tanesinin de bu iki tanı dışında
sınıflanan tanılara (obsesif kompulsif bozukluk, depresif nöbet, depresif atak) sahip
olduğu belirlenmiştir. Literatürde MMPI testine göre borderline tanısı alan hasta oranı
%8 ile %16 arasında olup; çalışma kapsamında elde edilen oran literatür ile
uyumludur. Borderline tanısı alan 6 vakanın tümü kadın olup; psikiyatrist tanısı ile de
borderline tanısı konan hastanın yaşı 16 olup; bipolar bozukluk tanısı konan
2 hastanın yaş ortalaması 27 (minimum: 25, maksimum: 29)’dur.
Sonuç: İncelenen vakaların cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi demografik
parametrelerle analizi denek sayısının yetersizliği nedeniyle yapılamamış olup; bu tür
gruplararası karşılaştırmalar için daha kapsamlı ve daha çok hastaya ulaşılabilecek
çok merkezli çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota
Multiphasic Personality Inventory-MMPI), borderline kişilik bozukluğu, bipolar
bozukluk

Benzer belgeler