Sayfa: 6 I 19

Yorumlar

Transkript

Sayfa: 6 I 19
Sayfa: 6 I
19
Ihale Kayrt Nurnarasl 2014t30859
idareniu Adl
Tiirkiye Yiiksek ihtisas Elitim ve Aragtuma Hastanesi
iqin Adr
2OI4 YILI KARDIYOLOJI VE PEDiATRIK KARDIYOI-OJi
KTiNiGi 234 I(ALEM TIBBI SARF
thale Tarih Ve Saati
1310512014 Sah Giinii, Saat 10:00
I\
Ekonomik Agrdan 1. Avantaih Teklif
Avantajh Teklif
ALZEME ADI
fH TAAH MUM TiC
rD
$ri,
M(BAS,DAY)
SAGLII(
MED PAZ,TiC L
ENJEI(TOR
r
45-t 50cM 0 038" J CIJR
035'J CURVE 3MM
cER
rurur wr(Il tlYI)KOI,HILE 0 035', 14
50 cM J UQLU(TERIrMo rip vEyA
50 CM J UqLU(TERUMO TiP
\EYA
LrD $ri
KATATER TIP
2
KATATERTiP3
6F
6F IOOCM
P GER.LTD.$Ti
j.BI(IP.PAZ SATt$
DAG.A.$.
i
EKIP PAZ SATI$
GER
DAGA$.
JL
\EYA
FL
JL VEYA FL
4
LrD $ri,
6F
4,5
6F
EKIP PAZ SATI$
EKIP PAZ,SATt$
GER
LrD
$ri
IP GER LTD $Ti
PAZ SATI$
GER,LTD $Ti
INS TEI(NJK JR VEYA FR 4
i
EKI?,PAZ SATI$
DAG,A $
i.EKip.pAZ sATr$
DAG.A.$.
AG.ErdP PAZ SATI$
E
A$
GER
LrD $ri
34
,IUIAIL 1(A'IATER YAN DELNCI
150494
]M6F
35
I
50559
KUMIJ
1IO
Alvimedica
s6
2001
l9
U
380,0r
VX\4T,IJIUA
JUslON SCIENTIFIC
rrP GER LrD.$Ti.
iAG,EKtr,PAZ SATI
/E DAG.A $
US
ASPIRASYON KATATERI
Cordynarnic
Adet
5i
268.3(
4 I
5.0(
\]-YA TIBBI
,KUSES MEDIKAL
VIALZEME ILAQ
]CZA DEPOSU
\NALiTiI(
;IS PAZ SAN TiC A $
;AGLIK GIDA
36
JUTDb WIRE STEERABLE STANDARI-
t 50561
_uoston
Adet
4,215,01
5',1,01
'UJTUN
Scientific
JUIIIN-II,t'IL
rrP GER.LTD.gTi,
\r(ltK
lvLh,DIl(AL
|AGLIKHIZM,VE
JRUN PAZ VE
'ic.LrD $ri,
11
}UIDE WIRE STEERABLE
150564
FLOPi_-
doston
Scientific
Adet
300(
57,01
Bostou
Scientific
Adet
20
5?,0(
1
7
JUJ I UN SUI-B,N II!I(
frP GER LTD gTi
1.000,0i
\-I(II1,K M,IIDIKAL
;AGL]KHiZM VE
JRUN PAZ VE
lc
38
t50565
rulu-t1 WII(I, SIbERABLE
NTERMED]ATE
1
I
JUsIUN SUIENTIFIC
frP GER LTD gTi
400"0(
LTD.$Tr
\Kltr,K MbDIKAL
iAGLIKHIZM VE
JRTINPAZ VE
rIC LTD.$TI
39
JUIDE WIRE STEERABLE EXTRA
I 50566
1s0567
4l
42
I
I
150585
30(
Scientific
JUTDb WIRB STEERABLE HIDROFX-il(
Boston
Scientific
Adet
40
Simeks
Adet
50
TANDART MONORAIL BALON
CM
50581
Adet
]I]PPORT
lJ
I!tr\,I
s7,01
ruJ rLrN JUlliN
U
IC
oKlul
57,01
22 800,01 ]OSTON SCIENTiFiC
:IP GER LTD $Ti
'oktur
70,6
t5 l?s
1l_t
rP GER.LTD,$Ti
n/ 'KUSrlS MbDIKAL
JTANDART MONORAIL BALON 2J MM
}CM
Alvirnedica
Adet
J0(
65,1!
I
,ROSES MEDIKAL
iAGEKjP.PAZ SATr$ \NALITIK
9 557,0( \]-VIMbDICA
/E DAG.A.$.
I 50586
)
IAT\UAI( I MONORAIL BAION 2.0 MM
r-l2MM
Alramedica
65,1e1
Adet
1
5059 I
JI'ANDART MONORAT BALON 2J M]Vi
ZCM
Alvirnedica
Adet
z)
65,1
irs.PAZ SAN TiC A.$
t9 557,0OlALVrMEDfeA
lKUbtlJ lVi!,DIt(A]FAG.EKlp.pAZ.sArr$ \NALiTiK
lis,PAZ sAN ric A $
I\c DAGA $.
I
I
44
loktLr
\NALiTiK
iis PAZ sAN ric.A.$
-
t6 297,
,KU|T1S MbDIKAL
\LVIMEDICA
;AG.EKIP,PAZ SATIS INALITiK
rE DAG.A.$.
;IS PM,SAN TiC A
$
150595
;rettoenr vroN-bRA[
BALON 2J5
VIM 2CM
46
I
50596
iTANDART MONON-AI, EALON 2J5
{M,9-12 MM
/1
I 50601
'IANDART
IOMM
48
150602
MONORATL BALON 3.0 MM
II\NL'AI(I MONOITAIL BALON
3
12MM
O
MM
tuvrnedica
Adet
5
Alvimedica
Adet
t0
65,11
Alvimedica
Adet
l0
65,
I
6 519,0t \LVIMEDICA
Alvimedica
Adet
l5
6\
|
9 778,51
o)i
MlrDtr(AL
ANALiTiK
iis,PAZ,sAN ric A $
PKUSES
,Ro-sE-SIlGbtr<AL-\NALITJK
irs PAZ SAN TiC A $
.KUJEJ IVI.h,TJII(A]iAG.EKiP.PAZ SArr$ INALITiK
rE DAG.A.$.
ris PAZ SAN.TiC A
$
{I
.\UJtsJ lVlI,UIl(AL
V1rU,E,DIUA
;AG.EKJP PAZ SAT]$ \NATiTJK
/E DAG.A.S.
;IS.PAZ SAN TiC,A $,
49
|
50606
iTAJ\DART MONORAIL BALON 3
[M2CM
25-
Adet
Ju kalemde ekonomik
rgrdan en avantajh tekli;
loktur
/oktu'
50
5
150609
I 506 10
BALON 3 5 MIVI
fdTffJoRAILBAroN35MM
Alvimedica
C
2.607,61
Alvimedica
65,
I
\LVTMbDICA
<OSES ]VIEDtr(AI
iAGEICP,PAZ SATI$
/E DAG.A.g.
NALiTII(
s PAZ.SAN.TIC A.$
\l
\LVIMEDiCA
\
IAG.EIdP PAZ SATI$
.EDAGA$
\
/
\
150614
I
I\I\IJI\I(I MONORAIL BALON
4
O
CM
53
150631
I
\WN-UUIVLII\N
I/N
VTUNORA.TL BALON
I 5 MM 8-10 MM
54
150634
I MONORAIL BALON
IUI\-UUIVILIAN
O
MM
Alvimedica
Adet
651,91
BhLe Medical
T2
Blue Medical
tf
Adel
8-10 MM
l4
I 16,0
1
I6.0(
500,01
\rvt tlltulcA
,KOSES MbDIKAL
;AG,EKIP PAZ SAT]
/E DAG A.$
\NALiTiK
;IS,PM.SAN TiC A,$
\KIt],K IV1EIJIKAL
iAGLIK HiZM VE
IRUN PAZ VE
rL.Lr u llI
'ffiVDU
;AN
1? 400.0( 1l( T -b,K IVI-L,IJIKAI
ric
IVlI1UI1(AL
LrD.$Ti,
5I\TIAMIJD MbDIKAL
JAGLII(HiZM VE
sAN.rlc,LrD
JRLTN PAZ VE
$ri
IiC LTD $TI
150636
\UN-LJUMLIAN'I' MONORAIL BALOI\
} 5 MM 8.IO
56
1
50637
MM
50638
\W1\-UUIV[IAI\ I IV1UNURAIL -tsALON
\UN-UU1\4LII\N
IOT4M2CM
Adet
5(
KrbK
I 16,0r
vl_tDll(Aj-
JAHAMEDMEDiKA],
rAN.rIC LTD $ri
JAGLII( HIZM VE
IRUN PAZ VE
rIC LrD $ri
I5MM2 CM
57
Blue Medical
Blue Medical
Adet
I
5
\RTERMEDIIG],
16,01
;atralr,mDMEDffi
iAGLIKHiZM\E
JRT]N PM VE
ric LrD $ri
I MONORAIL BALO}i
Blue Medical
Adet
iAN TIC LTD $Ti
tiu0,0( \RlER MEDI]<AL
),AHAMTIDMBDKAL
iAN ric,LTD.$Ti
IAGLIKHiZM.VE
JRUNPM,VE
'ic LrD $ri
5B
1
s0639
\VI\-gUIVLH\
]5MM2CM
1
IV1UNURAIL BALON
Adet
2l
;AHAMED MEDII(AL
iAN,ric.LTD.$Ti
59
I
50670
]ALON EKSPANDABLE STENT 2J5
IM
Alvimedica
Adet
QAP 17-19 MM UZUNLUK
6
1,0
6.660,0r
IVIMEDICA
'oktrr.
AG.ETdP.PAZ SATI$
E DAG,A.g.
60
rs0673
JI\LUN EKSPANDABLE STENT
VA4
6r
I
ts06'ts
oz
150681
qA? 20.24 MM UZLINLUI(
64
150683
150687
Alvimedica
Alvirnedica
66
I
50689
150691
h,KSPANDABLE STENT 2.5
UZTINLUK
]Vfi\4
3ALON EI(SPANDABLE STENT 2J
;AP 12-15 MM UZUNLUI(
TMM
'I\LUN
8-1I MM
150692
rALON EKSPANDABLE STENT-J MM
68
150693
Alvimedica
Alvimedica
Alvimedica
JALUN I,KSPANDABLE STENT 2 5 M]V]
;AP 20-24 MM UZUNLLII(
Alvimedica
JI\LUN -EKSPANDABLE STENT
Alvimedica
2.5 MM
FJI(SPANDABLE STENT 2
QAP 9-IO MM UZUNLI]K
TALO,N
\LVIMbDICA
I
Adel
2(
1
I 1,0(
2 220,01
\LVIMBDICA
Adet
l l l,0t
30(
33 300,0( \LVIMEDICA
t50694
Y
Ot{tu'
]ROSES MEDIKAL
Adet
16
I 11,01
l1
760,01
'oktur
Adet
l0
I I1,01
ll
100 0
OKIU'
l0
1
t 1.0(
I
I
100.0( \LVTIVIEDICA
foktur
iAG.EKi" PAZ SATr$
/E DAG.A.S.
3(
I I 1,0(
3 330,01 \LVTNlBTJICA
75
oKtur
_
Alvimedica
Adet
U
5 550,0r \LVIMEDICA
;AG.EKiP.PAZ SATIS
/E DAG.A,S.
A
IEr($PANDABLETTENT
2
Js
Alvimedica
I I 1,0(
5 550 0(
u v rvrbljlcA
;AG.EI(iP.PAZ.SATI$
,/E DAG.A.$.
69
{okhu
;AG,EKi?,PAZ SATI$
/E DAG.A.$.
sAION
/M
I )U,U
|AG.EKIP,PAZ SATIS \NALITiK
/E DAG.A.$.
iIS.PAZ SAN TiC,A $
}AP 25-32 MM UZTINLIIK
67
5i
;AG.EKjP,PAZ SATI$
/E DAG.A.g.
IAP 17-19 MM UZU]VLUI(
o)
Adet
iAG,EKip,pAZ sArr$
IE DAG.A.$.
JALUN EKSPANDABLE STENT 2.75
V{M QAP 25-32 MM UZUNLTIK
)AP
63
2.75
/.r\LUNI ryl(srJAllDABLE STENT 2,75
\4M qA_yi4-16 MM UZUNLUK
S.
Alvimedica
I 1,0(
r
<J
220,0
I
K,
'KUSES MEDIKAL
NALITK
IS,PAZ sAN,ric.A
'oktLn.
\
\
$,
70
I
5069s
SPA\TD^ ]LE STENT 3.0 MN
MMUZUN] ,IIK
IAP 8-
Alvimedica
Adel
22 200,01
\.LVIM!]DICA
,KUSE,S MbD,II(AL
iAG.EKiP.PAZ,SATI$
\NALiTiK
/EDAG.A,g.
71
150697
JALON EKSPANDABLE STENT
3.0
]AP I1-13 MM UZUNLTIK
MM
Nvimedica
Adet
251
I I 1,0(
;is PAZ sAN
27 750,01 \LVTMTIDICA
ric
A
foktur
IAG.EKtr.PAZ SArr$
VE DAG,A,$,
72
150699
JALUN EKSPANDABLE STENT 3,0 MM
)AP 14-16 MtvI UZI'NLUK
Alvimedica
Adet
20
r
I 1,01
22 200,01 \L V IIVI]IIJIUA
loktur.
;AG EKiP PAZ SATI$
/E DAG.A.$.
73
50701
|
74
1
1
50703
50705
JALUN TIKSPANDABLE STENT 3 O M]VI
;AP 17-19 MI/I UZLINLLIK
Alvimedica
Adet
JALON EI(SPANDABLE STENT 3 O ]VJ\I
;AP 20-24 MM UZLINLUK
Alvimedica
Adet
JI\IUN EI(SI'ANDABLE STENT
Alvimedica
3,0 MM
15071 I
I I l,0i
5t
10(
5 550,0i
{LV1IVt,UIUA
aoktur,
iAG.EKIP.PAZ SATr$
IE DAG.A.$.
5 550.0( \LV]MEDICA
Foktur
]AG,EKiP,PAZ.SATIS
/E DAG.A.$.
Adet
)AP 25-32 MM UZUNLUK
76
5
1
I 1,0(
3 330,0( \LVlMEDICA
oKtut
;AG.EKiP,PAZ SATI$
/E DAG.A.$.
JAION EI(SPI\NDABLE STENT 3J
)AP 8-t0 MM IIZLTNLUI(
M]\4
Adet
I
t00,0t \LVIMEDICA
-I(U J.L,S M.IJIJII(AI;AG EKiP PAZ SATI$ TNALiTiK
/E DAGA $
77
|
ls07l-l
JALON EKSPANDABLE STENT 3J MM
;AP 11-13 MM UZITNLUK
r1l,00l
Adet
irs PAZ SAN
t6650,0r \LVIMbDICA
;AG.EIdP.PAZ SATI$
)ICUr
,EDAG.A,g.
1507 15
,ruUI\
I1I(sPA-NIJABLE STENT 3.5 NIT
;AP 14.16 MM UZUNLUK
79
ts07 17
Alvimedica
l0
Adet
I
l
IVIMEDICA
100,01
EKSPANDABLE STENT 3
'Al,L)N
)AP 17.19 MM UZTALUK
5
MM
Alvirnedica
Adet
5l
I 1.1,0(
LVjMBDICA
5 550,0(
AG.EKIP,PAZ,SATI$
E
80
150719
IfuUI\
lolchu
AG.EKiP.PAZ SATr$
E DAG.A.$.
I,1(5PI\NDABLE STENT 3,5 MIV
Adet
:AP 20-24 MM I]ZLINLUK
5(
DAG.A.$.
))u,0LrlALVrMEDICA
lyoktm
I
I
foktur
fsAG.EKIP.PAZ,SArrS
fvE
8l
150721
82
83
150726
I
50728
}ALON EKSPA.hIDABLE STENT
]AP 25-32 MM TIZUNLU](
Alvimedica
JALON EKSPANDABLE STENT 4 O MM
;AP 8-10 MM UZUNLUK
Alvimedica
JI\LUN EKSPANDABLE STENT
A]vimedica
85
I
50730
) 50'132
1s0734
I 50736
4
O
MM
4,0 MM
Adet
I 1,0r
Adet
Alvirredica
U
V
XVTI,IJIUA
loktur,
3 330,01 \LV1MEDICA
1okhr.
,U
5 550,01
\LVIMEDiCA
:oktur
I I 1,0(
2 220,0(
\LVIMEDICA
aoktur
iAG.EKi?.PAZ SATI$
r'E DAG,A.$.
Alvimedica
IAJ,ON/E( PANDABLESTENT 4OMIVi
;F 2o[z4r MUZUNLIII(
Alvinedica
_ury.:
I 1,0(
;AG.EKIP.PAZ SATI$
/E DAG.A.$.
JALUN EI(SPANDABLE STEN'I 4.0 MM
;AP 17-19 MM UZUNLTIK
,ruur\
r
;AG.EKJ?.PAZ SATI$
/E DAG,A.g.
JI\I-UN EI(SPANDABLE STENT
;A? 14-16MMUZUNLUK
'-f
3(
]AG.EKi?.PAZ SATI$
rrE DAG.A.$.
)AP I1-13 MM UZLINLUK
84
Adet
oec.n.9.
Adel
I
I 1,0(
loktru
iAG.EKiP.PAZ SATr$
/E DAG,A,$.
\L
VTNI
(oktur
bDICA
jAG.Er(iP.PAZ SArr$
r'E DAG.A,$.
\
\
jPANTPABLESTENT
lAP25v/tu M uzTNruK
40MM
Alulnedlca
A
555,0(
\LVIMEDICA
PAZ SATI$
A.
tr
A
ric
A$
$.
88
rA('r(APLI
ts0'743
Adet
[email protected]
t50745
89
STENT (2,25 MM)
lu kalernde ekonomik
grdan en avantajh tekli:
oktru'
Adet
Ju l(alernde
loktru
el(onomik
)KIUI
Lgldm en avmtajll tekl
,oktu,
90
150't
LAq KAPLI STENT
47
(2,75 MM)
Adet
lu kalemde ekonomilr
(oktur.
rgrdan en avantajh teldi:
roktur
9l
1s0748
LAq KAPLI STENT 3,0 MM
Adet
]u kalemde ekonomik
bktur.
'oktur
92
N0uri BALOl,l I(ATATERI
50760
NO:22
Adet
y'okntr
Ju kalemde ekonomik
rgldan en avantajll tel(lil
,oktur
93
150761
NOUE BALON I(ATATERi NO:24
Toray
Adel
J 500,0(
I 7.500,0(
/IDS SAGL1K
Iokhrr.
rRUN.riC A,$
94
95
150764
NOUE BALONI ](ATATERi NO:30
r
1s0'76',7 riRAN-SSEprAL BROCKENBROUGH-
I
I
St
FTEEDLE 70_75cM (QELIK)
oray
Jude
Adet
J JUU,UI
Adet
2)U,U(
J
000,0r
UUJ SAGLII(
rRUN TIC,A $
750,0
)PAKIM TIBBI
IRUNLERSAN VE
loktLu',
Ju Kalemde
el(onomlk
avantajh tekli
foktrlr.
Ju kalernde ekonomik
rgldal en avattajb teklil
loktur
Medical
I
ol{t[r
rc A$
96
Lso17 |
JKUL]KbN BROUGH KATATERi
Adet
Lgtdan en
'okhu
97
150808
VIUNUi.UIL -tsALON VALVULOPLASTI
Adet
GTETER 25 MM
,oktur
98
I
50809
\4ON OFOIL BALON
(ATETER 26 MM
VALVULOPLAST.I
Adel
lu kalernde ekononik
grdan en avautajh tekli:
T
OKtU
oktrr
oo
1
508 12
V4YOKARDIYAL BIYOPSI FORSEPSI IOJ
)M(+2) 6-1F
Cordis
Adet
3
630,01
1
8 900,01
YIUIUI\LL
'oktu
]IOT/EDJIGL
/TUImNDiSLiK
iAGLIK HiZIVIETLERJ
100
150913
(ALICT PACE IVIAKER VVIR LEAD VE
NTR SHEAT BIRLiKTE
Adet
tu Kalemde ekonomll{
loktur
grdan en avmtajh tekli:
oktur
l0l
I 5091 5
(ALIUI PACE MAI(ER DDDR LEAD
NTR SIIEAT Bi]tLiKTE
VTi
Ju l<alemde
ekonomik
OKTUI
grdan en avantajh tekUl
'oknrr,
102
150920
t50932
03
]jVENTRiKULER DDD-R ICD CiI{AZI
\KSESUARLARI
W
T UMA 1 IK IMPLAMENTABLE
]ARDIOVERTEIT DEFIBLATOR VVIR VI
\U
-tsoston
Adet
7:
UU
Scierrtific
Medtronic
4U
6 570,0(
780 750,0i ]OSTON SCiENTiFiC
frP GERLTD $Ti
2,628 000,0( JIOS I AR
]IOMEDIKAL
v{UHENDISLIKA
JETi
104
I
50933
UI
]AP.D
iETi
IABLE
DEF [email protected]) VE
Medtronic
Adet
l2'1
500,01
OKruI
)PATqM TIBBI
$,
inuu-sn sAN vE
ric A$
JIUSIAR
}IOMEDIKAL
PAISM TIBBI
"{UHENDISLTK A g
IC A$
RUNLER SAN, VE
I
105
r
50941
bEq lcl PA('E ELEI(TRODU
']r.uLA{
IDTJLT]V
\
\
\_
t50943
106
ACE ELEr(TI1ODU GEQiCi BiPOLAR
Adet
'oktur
tu Kaiemce eKonomrk
gldan en avmtajll tekli:
EDIATR.[(
okhlr
t07
150972
Adet
KAT,+I(ONNEKTOR 6F
680,0
B
54 400,0
Medical
'EMPO TEKNIK
)PAKIM 11BBI
JRUNLERSAN VE
'ic, A $
[ED]KAL
,AZ ORG ITH MUM
VE
SL TIC.VE SAN,A $
4
108
1509'7
109
150976
IQUADRIPOLAR YA DA PENTAPOLAI
IELEI(TROD KATATER+KONNEKTOR
QUADRIPOLAR DEFLECTABL
IABL,I(AT,+KON. LONG CURVE 7F
Frab
Adet
t0
St. Jude
Adet
,7
,KINMIJIJ SAOLII(
foKur
IIZ.MED TIC LTD $T
291,01
29 700,01
785,0(
58 875,0( JTAr1JIVI ]IIJIJI
Medical
]EMPO TEKNIK
JRIINLER SAN. VE
A.$,
IEDIKAL
JIOS I AR
aokttrr
ic
110
150978
IQUADRIPOLAR MULTICI]RVE
IABLASYON KATATERI 7F+KON
Adel
7t
I
190,0(
83 300"0(
,AZ ORG,ITHMUM VE
$L,TIC VE SAN A $
}iONEDIKAL
4UHENDISLrK A,$
t50983
ABL
QU
KAr -KON STANDART CnR
m.
150985
Adet
7F 8
2.
785,0(
19 625,0
Medical
)PAKIM TIBBI
JRUNLERSAN VE
rrc
ONPOLLT
KATATER
St. Jude
Adet
5
680,01
34,000,01
Medioal
f
oktru'
A,$.
JPAKIM IlBtsI
JRUNLERSAN VE
loktur
rrc A$
Il-l
1s0987
NOS
Ade
)u kalernde ekonornik
gldau en availtajh tekli
HALO)+ l(ON
ol(tur,
'okhn
l5t0lI
EPS SOL KALP LONG STMAT 8 VE
F
Y
Adet
!u kalernde ekonornik
grdan en avantajh teklit
(SL r)
lKtur.
oktur
1t5
rsl0t2
lt6
t
51014
]PS SAG IGLP LONG SHEAT 8 VE YA
r (sR 0)
JH-bJA'1',
EPS SAG KALP
r'EYA9F(SRl)
Adet
]u kalernde ekonornik
grdil en avantajh tekli
'oktltr.
foktur
Adet
tu
foktu.
Kalemde et(onomil{
rgrdal en avaltajh tekli:
/okhr,
5t015
JPS
DEFLECTABLE LONG SIIEA
SOL
\EYA
SAG
IGLP)
St
Jude
Adet
l(
t5ft
I
Medical
l3 500,0i JPAKIM IItsBI
'okttlr,
JRUNLER SAN. VE
ric A$
118
151021
)I5PIJRSI VE PATCH ELEKTROD
Adel
iu lcaletnde ekonomil<
grdan en avantajh tekli
oKtul'
'oktur
t9
151051
IORQUER (KLAVUZ TEL qEVIRiCi)
D-Pulse
Adet
100
1,8
L880,0
\TAKMED]KAL
IEPA GRUP SAGLIK
IRUN, SAN
.TD. $Tr
\E
IURIZM
TiC
N$,Dr$ TrC PAZ VE
rrc.LTD,$Tr
120
51061
NDEFLATOR
Sunned
Adet
100
22 350,01 )ANAVTIU IVII1L)IKAI
;AN.riC LrD $ri,
,ROSES I\mDIKAL
\NALITIK
iis.PAZ,SAN.TiC A.$
t2L
151066
,T'CA KISA UZATMA
Sares
Adel
50
0.9
(oktur
490,0( iUZUM MbDIKAL
]BBIURUNLER
'EMHIR.PAZ -RA$IT
}A\TAR
t22.
151071
151082
Sares
ADAlyR2 YTLU
'r\ \
I
Adet
Y
3 300,0(
JOZUMMbDIKAL
,IMA SAGLII(
]BBi T'RUNLER
YIUHMED PAZ.TIC LTI
'EM HrR PAZ.-RA$rT
IA\DAR
Ju katemde ekorloinik
Lgrdar en avantajh teklit
$ri
loktur
/oktur.
/qr
IilI
I
N
DI$ TIC,PAZ VE
,LTD,$Tr
SIVI JELLI ADULT
ATIRIMLAR LTD.$TI
142
t5
1363
JZA|MA I(ONNEKTORU
IAS,DAYANIIOI 45-55
12OOPS
Repa
Adet
08
200
I 620.0
cm
I.EPA GRUP SAGLII(
.UX\ 1 IVII,UII(AL
IRUN SAN, VE Tic.
iANAYi VE TiC LTD
.rD $ri
51391
(ONNEr(TOR Y
1
Adet
t2-3 I 8 -3 I B
iTI
(oktur,
|u kalemde ekonomik
grdan en avantajh teklit
oktur
144
I5
1607
]ASIA GOMLEGI (DISP NONSTERIL)
(XL
Adet
lu
l<alemde ekonomil<
Lgrdan en
OKilT
avantajh teldil
'oktur.
151631
51632
146
}UIDING KATATER JL VEYA FL 3,5
6F
}UIDING ]<ATATER JL VEYA FL 3 5 7F
Boston
Scientific
Adet
Bostolr
Scientific
Adet
7
SLJIIN1IIIL
4.050,0(
54,0(
'U5IUN
rP
GER,LTD $Ti.
54,0(
540.0(
OKIUT
ruS l u1\ JU.u1N u_t lL \TAK MEDII(AL
'LIRIZM
lP GER LTD $ri
N$ Dr$.TrC PAZ.VE
rc
147
151638
JUIDING I(A'IATER. JL VEYA FL4.O 7F
.uostotr
Adet
25
54,0(
LTD,$Tr
67 s00,0( ]OSTON SCIENTiFIC VTT,lJIUALL
frP GER LTD $Ti
]IOMEDtr<AL
Scientifio
VITIIDNDiSLiK SAGLTK
{ZNGTLERI
148
151655
l5 I 661
149
t50
t51666
JU1DING
1(AIAIER JL VEYA
FL 6
O
6F
JUIDING KATATER JR VEYA FR 3.5 6F
JUIDING KATATER JR VEYA FR 4 O 6F
Bostoll
Soientific
Adet
Boston
Scientific
Adel
Boston
Scientific
Adet
54,01
270,01
JUS
IUN
SUI-UN
lIFIC
ric
A$
oKtur,
rrP GER,LTD $Ti.
54,0(
8
10,0(
JUJIUI\ SUIIJNITIL
(oktur.
]IP GERLTD,$TI
35
l8
54,0
900,0
SUI!,N II-I,I( ITAKMEDIKAL
.URIZM
'U5TUN
'IP GER LTD.$Tr
N$.Dr$.rrc PAZ vE
'rc LTD.$Tr
151
5
152
15
1683
1684
s1689
153
154
151690
}U]DING KAT'ATER ALl 6F
JUIDINGKATATERALl
7F
}UIDING KATATER AL2 6F
iUIDING KATATER AL2
7F
Boston
Soientific
Adet
Boston
Scientific
Adet
Boston
Scientrfic
Adet
Boston
Adet
2
J)U,UI
54,01
rrP GER
I
54,0(
350,0(
151694
JUIDING KATATER AL3 6F
Boston
Scientific
oktur,
LTD,$ri
JUSIUN SCIENIIFIC
oKtu
rrP GER LTD $Ti.
2.
2
54,0(
r 350,0(
54,0r
1.350,01
Scieltific
155
}OSTON SCIENTIF'IC
Adet
4r)
270,01
JUIIII\lIIIL
'UJTUN
'rP
GER.LTD gTL
foktur
JUJ 1U1\ JUIIII\ Il.tllu (oktur,
frP GER.LTD,$TI
ruJ r uN 5uu1l\
lttlL
rrP GER LTD $Ti.
\]-VIMIJDICA
iAG,EKiP.PM,SATI$
rE DAG,A.$.
156
I5
169s
JU]DING KATATER AL3 7F
Boston
Scientific
Adet
I5't
t5170'1
JUID]NG KATATER ARl 6F
Boston
Scientific
Adet
158
l
159
5
1708
151713
6)
'ru
54 0(
2
I
54,0r
JIATER ARI 7F
}UlrI}(IG I(ATATER AR2
6F
Boston
Scientific
I
-/
270,01
IOSION SCIIN'T'IFIC (oktur
rIP GER LTD.gTi
350,01
IUSION SCIENI'IFIC
IP GER LTD.$TI
lu kalemde ekonomik
aokhlr
Lgrdan en avantajh teklil
'oktur
\
2
s4,0(
t 350.0( TUSTUN SLiIbNtl-t'lC
iP GER LTD.gTi
n
\
aoktur
\ )/)
I
I\
KATATER AR2 7F
KATATERHOCI(E
KATATER HOCKEY STICK 7F
AG,EKiP PAZ.SATT$
I$L.TIC VE SAN
TATER, CRYO
TATERI VE SETi
YON KATATERi (iRRiGATED)
KORONER SiNUS PACING
KLILLANIMLII( RADYOOPAI(
15315
178
G01 03 I 23
\+ TVIILr]V1I1IKI1( I(AUTI KARDIOS1S
1FOR CIH
179
I 501
6t
Paket: I
iQN
iUIDE WIRE 145-15OCM
O,O21" J
CURVI
MM
t50171
EO
iulDE wlRla EXCIIANGE
Boston
Scieutific
250-270 CM
lu kalende elconomik
'oktur,
grdan en avantajh teklil
okttu,
Adet
5(
r
2,8(
ITIL
,USIUN SCIbN
640,C
oKtur
rrP GER.LTD,$TI
Adel
]u kalemde ekonomik
grdan en avantajh tekli
,02I" J CURVE 3MM
0krur
'oktur'
i50186
181
t82
150196
183
I 50
197
}UIDE WIRE HYDROPHILE EXCHANGE
) 035" 250-270 CM
Boston
Scientific
Adet
}UIDE WIRE J O 025 I50 CM FIXED
]ORE TEFLON KAPLI
floston
Adet
Scientific
}UIDE wlRE 0.032 145.]50 CM FiXED
AZR
5l
I
l(
8,3(
12,81
SUIbNIII.IC -IMA SAGLIK
915,0
384,0r
'USTUN
'IP
GER.LTD.$TL
JUSlON SUIIINIII.IC
Adet
3(
l{J,5(
315,0
,IMA SAGLIK
T UN SUI.UN II-I'IC
PAZ.TiC L 'U5
rrP GER.LTD $TI
"{LN],I\ED
]D $TI
150199
JUIDE WIRE J O 035 145-150 CM FDGS
]ORE TEFLON I(APLI
AZP'
Adet
c)g
5
495,0
,TLVTA
JA('LII(
4UH MED PAZ TiC.
'D.$ri
185
150202
JUIDE WIRE
J
EXCHANGE 0,032 250-27(
AZR
Adet
AZF.
Adet
I
]M FDGD CORE TEFLON KAPL]
186
I
50203
.rurDE wrRb
J
!;xcIlANGE
0,03 5 250_271
3M FiXED CORE TEFLON KAPLI
150205
M-
Boston
Scientific
JIXED CORE TEFLON KAPLI
1s0425
188
@
Adet
2
,OSION SCIbN'I'IFIC
]P GER LTD $Ti
16,8r
r68,0r
,IIVIA SAL'LIK
13,6
136,5(
,xvlA SAuLll(
JUJIUI\ JUIENI-I-|IU
IUH MED PAZ.TiC L frP GER LTD,$Ti
JUJTUN DUII,NlI-t.IU
v{tIH MED,PAZ TiC.L rrP GER.LTD $Ti
fD $ri
'D
187
oKur
fIP GER,LTD $Ti.
)ORE TEFLONI(APLI
84
{UH.NGD.PAZ.TiC LTI
$TI
2,8
256,01
Adel
$rl
JUJTUN bUIIIN]IIIL
rrP GER,LTD $Ti.
{oktur
]u kalernde ekonornik
grdan en avantajh tekli
bktu
'oktu'
150428
189
150469
190
TIDI(INS TEKNII( JR VEYA FR 4 5F SAG
ttoston
Scientific
/IULT]PURPOSB UCU AQIK YAN
)ELIKSIZ 80 CM 5F
Adet
l0
I
101,61
JUSIUN SUIEN'IIFIC
'rP GER LTD.$Ti
Adet
'oktu
lu l<alernde ekonomik
foktur'
Lgtdm en avmtajh teklil
'oktur
t9l
150470
4ULTIPURPOSE UCU ACIK YAN
Adet
)ELIKLi65-80CM 5FHI'
lu kalemde
ekonornil<
rgldan en avantajh tekli:
foktur
roktur
t92
150480
V{ULTIPURPOSE UCU AQIK YAN
)ELiKLi
't93
150482
1OO
V1ULI'TPURPOSE
)ELiKTi
150485
/t
iAr ll
\cu(
UCU AQII( YAN
Adet
l0 l
J
508,01
Adet
lu kalemde ekonomik
grdan en avantajll
I
50488
OKruT
tekli
I
YANDEL UCU
Ad
lu kalemde ekonomik
4F
Lgrdan en
oKnu'
avantajh teklil
,oktLrr
,rUIAILU/ATATER t15
)EL.5F 80-90
'oktur
okttu'
\l
V
195
JUS I UN SUIbN I'IFIC
rrP GER.LTD $TI
4F
lt
t94
Boston
Screntifio
CM 5F, IIF
CM
D
A_I
Adet
Ju
1
katemde ekouorilk
avantajh teklil
Lgtdan en
'oktur
{\
l\r
\ \l\
I
\,
\
196
197
150490
150520
,IGIAIL I(A'TATER 145 DAR AQILI YAN
)EL sF 100-110 cM
Boston
Scientific
iWAN-GANZ ]<ATATER 5F (KORUYI]CT
arl,rFLl)
Adet
7
10,1
'711,21
JUSIUN SUIBNlIFIC
]KM
rrP GER.LTD $Ti,
Adet
JU
Kalemoe eKonomll(
foktur
Lgtdm en avantajh teldi
'oktul
198
150800
r'IUNUIUL 5fuU1\ VI\L V ULUPLAS II
:ATATERi
Adel
]u lcalemde ekonomik
Lgrdan en
OKruI
avantajl tekll
'oktur'.
199
t51188
|I{EAT SISTEM INTRADUCER 4F
,EDIATRIK I(UL UYGUN
Arrow
Adet
24.01
5r
| 200,0( Jl\l\L lllJul
foktur
4ED]KAL - TLILAY
]NAI
2-00
151
l9 t
IHEAT SISTEM INTRADUCER
5
F
ATTOW
Adet
l0
24,0(
EDIATRIK KUL UYGUN
2 400,0( JI\AL lIIJIJI
/EDIKAL - TULAY
1192
iHTAT SISTEM INTRADUCER
>EDiATRiK KUL UYGUN
6F
Arrow
Adet
10
24,01
TIBBI
2 400,01
JRUN SAN VETiC
,rD, $Tr
JNAL
2.01
{EPA GRUP SAGLII(
'NAI
VIEDII(AL - TULAY
oKtul
JNAI
202
15145
1
]BRMAN FLOW KATATERI 5F
Adet
]u kalemde ekonomik
rgrdail en avantajh teklil
oktur'
'oktur
2.03
r514s2
}ERMAN FLOW KATATERI 6F
Adel
]u kalemde ekonomik
gldar en avantajh tekli
'oktur.
0lc[I
204
151469
(ATATER N]H DIAGNOSTJK 4F
Adet
lu kalemde ekonomik
grdan en avantajh tekli:
clctlr.
okhr
205
471
206
ts t48'7
.ATATER NIH DIAGNOSTK 6F
Cord
s
Adet
40,0r
5
2 000,0r
,N]JIUALL
tiOMEDiKAL
,{IIHENDiSLiK
AGLIKHiZNmTLER.
oKtur
,IC.A.$,
IA'IATER COBRA YAN DELIKLI
EDiATRIK TiP 5F 1OO CM
Adet
lu kalernde ekonomik
bktur,
rgldan en avartajh tekli
'okhrr
201
r51488
JOtsRA
I(A'IAIER YAN DELIKLI
,EDIATRIK T'iP 6F
208
151491
9O-1OO
(UA]J KUNNER EXfRA SUPPORT
iuiDE-wiRE
qnglodynamics
Adet
'2
55 00
CM
Adet
I 375
JAL'LIK
foktur'
{iZ I\,ED,TiC LTD.$T
00 ,TUNVLtrIJ
tu kalemde ekonomrk
foktur
grdal eri avantajh tekli:
180/300
oktu'
209
151492
(UAIJ I(UNNI,K HIDROT.ILIK GUIDEVIRE 0,035' 150/180
Adet
lu kalemde ekonomik
oKur
rgldan eo avantajh teldit
,okhu
2ttJ
rs1505
)KLUDbR AIEl'I PDA
Adel
tu l€lemde el(onomlk
oKtut,
'oktur,
211
212
213
t5 I 507
15
1
509
151510
\SD OKLUDER ALETI
h
Adet
Albrr lA$rMA
)KLUDER ALETI PDA TASIMA SISTEMJ
lu kalemde ekonomik
grdan en avantajh tekli
n
\
Adet
)r
-v
Adet
loktur
oktur
|u kalemde ekonomik
oKruf
(
oktur.
lu kalemde ekonomik
grdau en avantajh teklir
oktur.
'/
-l
N\\
f
\
\
5l5ll
214
)louDER ALETI ASD \T,
PFO TA$IMA
Adet
JU Katelnoe
}UIDEWIRE
eKonomil(
'oktur.
rgldan en avantajh teklii
,oktur.
151512
)KLUDER ALETI PDA TA$IMA GUTDE
VIRE
Adet
]u kalemde el<onomik
'oktur
rgrdan en avmtajh teklil
,oktu'
216
1515t4
}ALONKATATER SZING
Cocoon
Adel
5 000,0( ,IIVIII I IIJIJI
JR,PAZ EGiTiM VE
300,0(
5
)PAKIM IItstsI
]RUNLER SAN, VE
)ANr$MANLK iQ Vr ric. A
)I$
I51516
2-17
:ATATER MARKERLI ANJIOGRATI VE
)LqUM]GTATERI
Ade
ric,LrD.$ri
]u lcalemde ekonomik
5F
$
oKtut
grdan en avmtajh tekli
'oktur
t51s21
218
lULIISNARE SETI
Andrmed
Adet
6 320,0(
632,01
\RIljR MbIJII(AL
|AGLKHjZM,VE
JRUNPMVE
/l\lvu1l tvlt1D SA(i
]RUN VE
il7M AINAI{YAI3T
'ic LrD $ri
51535
21,9
539
?,20
4USI(ULER VSD OI(IUDER ALETI
Lrfetecb
/IUSKUL.EK VSlJ UI(|UDIK I9IN
'A$]MA SiSTEMI
Lrtetech
Adet
6 467,0(
Adet
2.335,0(
3.1 15,0i
623,01
NERJIMAD GiDA
SAN VE TIC L
/AML'I'MED SAG
'LEKT llulJl
JfAl(lM
JRLIN VE
JRUNLER SAN. VE
IIZMAKARYAKIT
GIDA
'NERJIMAD
|LEKT SAN. VE TiC
IIC A$
lvltlJ.5A(i
v..\lvLt1I
iPAt(lM tttslJt
JRUN VE
IIZM.AKARYAI(rT
]NERJIMAD GiDA
JRUNLERSAN VE
fic. A.$.
]LEKT SAN, VE TIC
221
15 I
541
VIUSKULER VSD OKLUDER
I9IN
Jotec
l0
Adet
rA$rMA GUrDE WIRE
2.22
2.23
224
151591
I
L
51820
51911
5,0 /AMET MED. SAG
J-PATqIVI I llJIJI
JRUN. VE
JRUNLERSAN VE
{IZM.AKARYAJ(rT
rrc A $,
]NERJi MAD GiDA
]LEKT, SAN, VE TiC
IAI
A lER ELEK'IRO TRANSOZFAGEAL
]SO GOLD 45 PEDIATRiK
Fiab
Adet
I
5(
490,0(
SAGLIK
74 500,0(
aoldur
'KINMbD Tic LTD,$T
fiz,NmD
)I(SUEN MASKbSI TIAZNELI
PEDIATRIK)
Adel
DRAR I ORtsASl PbDIATRIK ERKEK
9IN (YAPI$TIRMALD
20(
31,8( ,IZ
0,651
Adet
Y UN 1IIJIJI
IALZEME GIDA VE
/r_E1JIl(AL I$ tIAS I
:EM]ZLN< SAN. VE
rL L1U. irl
IH
,AB CiH VE ALET
TAA]]. MTIM TiC
,TD,
lu kalemde ekonomik
gldan en avantajh tekii:
$ri
oKtuf
okhr.
225
15t912
DRAR TORBASI PEDIATRK K]Z iCiN
Adet
lu kalemde ekonomik
foktur,
grdan en avantajh teklit
YAPI$TIRMALI)
oktur
226
152001
;IRI$IM IGNESI INTRAVASKULER I8
Adet
G
lu kalemde ekonornik
oKnlI
Lgrdm en avantajh teklil
/oktur
227
1
5201 0
JIRI$IM IGNESI INTRAVASKULER 21 G
Sentia
Adet
|
'74
15(
120,51
YRAMEDIKAI
oktur
ATIRIMLAR
rD.$ri.
228
l52I+0
,A]-UN IN IJAION KAIA'IERI (KOA
|TENT JMPLANTASYON iChN')
Adel
lu kalemde ekonornil<
Lgrdan en avantajh teklil
OKIUT
'oktu
229
52t4:
:OARTASYON STENTI (COVERED
aADABARE)
iu kalemde ekononik
grdan en avantajh teldi
ol<tur
//n
t / \r
230
231
151414
t 50 162
aoktur
ftr(
5F
iulpE wiRE l4\- | 50CM 0.035"
Adet
J CLTRVE
k"'\
Sentia
Adet
7
\
r
oldu
9,2
10
(oktur
ru Kalemde ekonomlk
grdar en avantajh tekli:
927,01
.YRAMBDII(AL
.ATIRIMLAR
rD,$ri.
V
\t\u\\
\
232
504'.72
Boston
Scientific
Adet
l0(
l0,t
I 016,0(
)ELIKIIsO.lOOCM 6FI]F
Boston
Scieutific
Adet
15(
I
0,i
t.524,01
IULTIPURPOSE UCU AQIK YAN
233
t50474
{ULTIPUR}OSE UCU AQIK YAN
)ELJKSiZ MPB-I 6F 1OOCM
234
150493
'IGTAIL KATAT,I 1OCM AQIK UqLU 82 YAN DELIK 5F }IF
Adet
SUTINTl.t,IL aokhn
'US1UN
]IP
GER LTD $TI
TOSIUN SUIEN 1IT.IL aoktur
rrP GER,LTD.$Ti.
,u l(alemoe eKonomlK
qldan en avantajh teklil
,okfur,
Toplam
:
6.160.653,80
\
OKruT,

Benzer belgeler