Kulturskolan Stockholm

Transkript

Kulturskolan Stockholm
●
Resim & Þekil ● Dans ● Müzik ●
● Yazý atölyesi & Þiir ● Tiyatro ●
Sizleri ”Kulturskolan Stockholm”e bekliyoruz!
B
oþ zamanýnýzda bir uðraþýnýzýn olmasýný ister misiniz? Resim & þekil, dans,
müzik ve tiyatroyla ilgileniyor musunuz? Bizde düþlerinizi gerçekleþtirebilir,
yeteneðinizi sýnayabilir veya sadece eðlenceli bir vakit geçirebilirsiniz!
Capoeira, jazz ya da street dans yapmak ister misiniz? Tiyatro oynayýp izleyiciyle karþý
karþýya gelmenin, bir müzikale katýlmanýn ya da sahnede deðiþik rolleri
canlandýrmanýn özlemini çekiyor musunuz? Ýdolunuz gibi gitar çalmayý, ilginç
müzikler yapmayý, tuba çalmayý ya da bir müzik stüdyosunda ritim yaratmayý mý
düþlüyorsunuz? Klasik þarký veya rock müziðini mi denemek istiyorsunuz? Belki de
çizgi resim yapmayý öðrenmek, film çekmek veya yontu yoluyla güzel þekiller
yaratmak istiyorsunuzdur! Ya da bir oyun yazmak veya yazdýðýnýz þiirleri
sevdiklerinize okumak geçiyordur, içinizden. Hiç tereddüt etmeyin!
”Kulturskolan” kentin her köþesinde etkinlik göstermektedir. Öðretmenlerimiz çok iyi
öðrenim görmüþ ve mesleklerini çok seven kiþilerdir.
Kulturskolan Stockholm,
Ýskandinav ülkelerindeki kültür okullarýnýn en büyüðüdür ve bu okul, 6-20 yaþlarý
arasýndaki çocuklarýn katýlabildiði ve resim & þekil, dans, müzik, yazý atölyesi/þiir ve
tiyatro konusundaki yaratýcýlýklarýný geliþtirebildikleri bir arenadýr. Çocuk ve
gençlerin öðrenme arzularýnýn, yaratýcý bir iþlem olarak ve deðiþik kültürlere karþý
saygý ve anlayýþ içerisinde ömür boyu devam etmesini saðlama amacý, eðitimin odak
noktasýný oluþturmaktadýr.
Öðrencilere yeni duygular yaþama olanaðý saðlanmakta, kendilerine olan güven
duygularý geliþtirilmekte ve kültür etkinliklerine aktif bir ilgi duymaya
özendirilmektedir.
Okul programý, Þehir içi (Innerstad), Güney semtleri (Söderort) ve Batý semtleri
(Västerort) birimleri olmak üzere üçe bölünmüþ olan Stockholm’de, çok çeþitli ve
yüksek kaliteli etkinlikler içermektedir. Stockholm’de 23 000 dolayýnda çocuk ve genç,
okulumuzda, düþlerini gerçekleþtirmektedir. ”Kulturskolan”da, ayrýca, fonksiyon
engeli olan çocuklar için bir Hizmet merkezi (Resurscenter) de vardýr.
”Kulturskolan”, normal okullar için, bölgesel bir kaynak ve geleceðin öðrenim
iþlemlerinin ve kültürün, bu iþlemlerdeki rolünün geliþtirilmesini saðlayacak bir
buluþma yeridir.
Yeni ve popüler kurslar
Okulda sunulan konu türleri semtler arasýnda
deðiþiklik göstermektedir, ancak
”Kulturskolan”ýn, Stockholm Belediyesi
içerisindeki tüm etkinlik alanlarýndan
istediðinize katýlmak için baþvuruda
bulunabilirsiniz. Yeni kurs/konu öneriniz
varsa, bu önerilerinizi bize iletin! Seviniriz!
Belki de yeni bir yatýrým yapmamýzý
saðlamýþ olursunuz.
Kimi popüler konularda, ne yazýk ki, sýra
oluþmaktadýr. Bu durumda boþ yer açýlýncaya
kadar sýrada beklemeniz gerekmektedir.
Yaptýðýnýz baþvurunun elimize geçtiðini teyit
etmek amacýyla bir yazý göndermiyoruz. Sizin
için yer varsa, çaðýrý gönderiyoruz.
2003/04 ders yýlýndaki yarýyýl
ücretleri
Enstrümantal ders
Þarký
Rock okulu
Koro/topluluk/orkestra
Müzikal
Dans
Tiyatro
(çift saat)
Resim & Þekil
(cift saat
Enstrüman kirasý *
750 kr
750 kr
750 kr
250 kr
750 kr
250 kr
250 kr
500 kr
250 kr
500 kr
150 kr
*Kulturskolan’ýn enstrüman deposunda bulunan
müzik aletleri kiraya verilmektedir. Ýstisna: Piyano,
synthesizer, gitar, elektrogitar, elektrobas ve bateri
kiraya verilmez.
Kira, etkinlik baþlar baþlamaz alýnýr.
Ders malzemeleri ve dans teçhizatý öðrenci
tarafýndan saðlanýr.
Ýndirimli ücret & kardeþler için
indirim
Vergilendirilmiþ toplam geliri en çok üç temel
miktara (2003 yýlý için: 115 800 kuron) eþit
olan aileler, Kulturskolan’da, hangi kurs söz
konusu olursa olsun, her bir dönem için,
çocuk baþýna 250 kuron öderler. Ýndirimli
ücretle ilgili olarak, her ders yýlý öncesinde
yeniden baþvuru yapýlmasý gerekir. Gerekli
baþvuru formunu Kulturskolan’dan
isteyebilirsiniz. Bir aile için, Kulturskolan’ýn
etkinliklerine katýlan üçüncü çocuktan
itibaren, ailenin yýllýk gelirine bakýlmaksýzýn,
otomatikman, kardeþ indirimi yapýlýr.
Orkestra þefliði (13-20 yaþlarý, Kulturskolans hus, Mariebergsgatan 34)
Orkestra yönetimi, tempo ayarlama, partisyon inceleme vb. konularda bilgi edinirsiniz.
Ses & Iþýk (14 yaþ) Kulturskolans hus, Mariebergsgatan 34
Temel ses ve ýþýk tekniðini öðrenmenizi saðlar. Mixer masasý, mikrofon, hoparlör,
monitör, efektler, mix, ses kayýt tekniði ve küçük çaplý bir ses donatýmý ile çalýþma
olanaðý elde edersiniz. Rock Kulübü’nün konserlerinde sesle ilgili iþlere katýlýrsýnýz.
Ortaçað Akademisi (Kulturskolans hus, Mariebergsgatan 34)
Canlý oyunlara meraklý mýsýnýz? Ortaçað yaþamýna katýlýp rol yapmayý, tiyatro
oynamayý ve ayrýca Ortaçað ve Rönesans müziði çalmayý deneyin!
Müzik prodüksiyonu (14-20 yaþlarý, Högdalen’deki Kulturskolan)
Öðretmen: Tim Weedon, ABD
Stüdyo prodüksiyonu, soul ve hip hop’un tarihi, þarký prodüksiyonu (metin ve þarký) ve
örnek kayýt konusunda bilgi edinirsiniz. Sanatçýlar ve müzik branþý konusunda
düzenlenen workshops/seminerler, ABD’deki müzik prodüktörleri ve parça yazarlarýyla
iliþkiler yoluyla bir müzik prodüksiyonunun çeþitli olanaklarýný yakýndan izlemiþ
olursunuz.
Rock Kulübü (Kulturskolans hus, Mariebergsgatan 34)
Kulturskolan’ýn rock gruplarý, ayda bir kez, bir cuma günü güzel bir konser vermekte,
þahane bir sound ve ýþýk oyunlarýyla izleyicileri coþturmaktadýrlar. Ne zaman?
www.kultur.stockholm.se adresine bakýn!
Dizi ressamlýðý (10-15 yaþlarý, Bromma, Hässelby, Tensta)
Burada, resim çizme ve anlatma isteðinizi tatmin etme olanaðý bulursunuz. Dizi
ressamlýðýnýn temel ilkelerini, ispirto kalemle resim yapmayý, resim kesitlemeyi, söz
balonlarýný, malzeme bilgisi, karakterler, perspektif, duygu içeren sözler ve bu iþe gönül
vermiþ bir ressam için gerekli olan daha baþka bir çok bilgiyi bu kursta edinirsiniz.
Steelpan (Bredäng)
Varilden yapýlmýþ enstrümanlarda, çeþitli müzik türlerinden, melodik ve ritmik müzik
çalmayý öðrenirsiniz.
Ile ilgili bilgiler
◆
400 dolayýnda öðretmen
◆
23 000 elever olayýnda öðrenci
(14 000’i özel bir program izliyor)
◆
Birkaç yüz orkestra ve grup
10 000 müzik aleti içeren enstrüman
deposu
◆
◆
100 okulda etkinlik
◆
12 000 metrekarelik lokal
◆
15 tiyatro
Resim & Þekil
Müzik
Yazý atölyesi/Þiir
◆ orkestra
Etkinlik 2003’te baþlýyor.
◆
animasyon
◆
bilgisayar
þefliði
◆ halk müziði
◆
film
◆
kompozisyon
◆
sirk
◆
fotoðrafçýlýk
◆
müzik ve bilgisayar
◆
kukla tiyatrosu
◆
seramik
◆
müzik prodüksiyonu
◆
dram & tiyatro
◆
multimedya
◆
rock okulu
◆
ýþýk ve ses
◆
resim
◆
enstrüman çalmak
◆
mini müzikal
◆
dizi dergi çizimi
◆
synthesizer gruplarý
◆
müzikal
◆
yontu
◆
þarký
◆
oyun & dramaturji
◆
resim çizme
ENSTRÜMAN
◆
sahne tekniði
◆
uv-resim
◆ oyun
◆
video
◆
çocuk danslarý
◆
capoeira
blok flüt
◆ çello
◆ akordiyon
◆ elektrobas
◆ elektrogitar
◆
serbest dans
◆
◆
tarihsel dans
◆
◆
Hint dansý
◆
uluslararasý dans
◆
jazzdans
◆
klasik dans
◆
stepp
◆
stomp
◆
street dans
Dans
◆
Tiyatro
yazmak
◆
makyaj ve maske
◆
tiyatroda spor
◆
atölye
fagot
gitar
◆ klarinet
◆ kontrabas
◆ obua
◆ piyano
◆ saksofon
◆ davul
◆ steelpan
◆ synthesizer
◆ trombon
◆ trumpet
◆ çapraz flüt
◆ tuba
◆ Fransýz kornosu
◆ viyola
◆ viyolin
www.kultur.stockholm.se
Kulturskolan Stockholm
Dina drömmar – Vår verklighet
K U LT U R F Ö R V A LT N I N G E N

Benzer belgeler

Venezüella`dan esinlenen müzik Sätra`nın atmosferini değiştirecek

Venezüella`dan esinlenen müzik Sätra`nın atmosferini değiştirecek modeli olan El Sistema aracılığı ile okul ve Gävle Belediyesi’ndeki Kulturskolan [Kültür Okulu], çocuklar ve yetişkinler arasında bir bağ yaratmayı amaçlıyor. Gävle, İsveç’te büyük şehirler dışında...

Detaylı