medeni hukuk pratik çalışmaları

Yorumlar

Transkript

medeni hukuk pratik çalışmaları
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Araş Gör.
Rona SEROZAN Baki İlkay ENGİN Başak BAYSAL Tülay A. ÜNVER
MEDENİ HUKUK
PRATİK ÇALIŞMALARI
• G E N E L B Ö L Ü M
• K İ Ş İ L E R H U K U K U
• A İ L E H U K U K U
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ...................................................................................................................V
İÇİNDEKİLER................................................................................................. VII
Birinci Bölüm
YÖNTEM
I. Hukukçunun İzleyeceği Yöntemin Genel Esasları..........................3
II. Karar İncelemesi Yöntemi..................................................................8
III.Mesele Çözümü Yöntemi................................................................. 12
İkinci Bölüm
GENEL BÖLÜM - KİŞİLER HUKUKU
I.Şemalar.............................................................................................. 19
Şema 1: Yasanın Uygulanması............................................................... 21
Şema 2: Kanunların Zaman Açısından Yürürlüğü............................ 22
Şema 3: Çeşitli Açılardan Hakların Sınıflandırılması..................... 23
Şema 4: Hukuki İşlemin Hukuki Fiiler İçindeki Yeri ve Türleri.... 24
Şema 5: Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlük Türleri........................... 25
Şema 6: Gerçek Kişiliğin Başlangıcı..................................................... 26
Şema 7: Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi................................................. 27
Şema 8: Ehliyet Açısından Kişilerin Sınıflandırılması.................... 28
Şema 9: Hısımlık....................................................................................... 29
Şema 10: Kişilik Hakkının Korunması.................................................. 30
Şema 11: Kişilik Haklarını Koruyucu Yaptırımlar.............................. 31
Şema 12: Tüzel Kişiler................................................................................ 32
Şema 13: Dernek Üyesinin Dernekten İhraç Kararına Karşı
Açık Tutulan Başvuru Yolları.................................................. 33
VIII
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
II. Çözülmüş Uygulama Çalışmaları................................................... 35
1. Uğursuz Davet
Borçlandırıcı İşlem-Tasarruf İşlemi-Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi
Niyetle Ayni Hak İktisabı-Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem EhliyetiKişilik Haklarının İhlali-Kişilik Haklarını Koruyucu Davalar................. 37
2. Yılbaşı Partisi
Borçlandırıcı İşlem-Tasarruf İşlemi-Tasarruf Ehliyeti- Emin
Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı-Ayırt Etme
Gücünün Geçici Kaybı Halinde Haksız Fiil Sorumluluğu-Kişilik
Haklarının İhlali.................................................................................................... 44
3. Cep Telefonu Alışverişi
Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti-Medeni Hukuk Yaptırımları.48
4. Çifte Satım
Alacak Hakkı-Tasarruf Yetkisi-Emin Sıfatıyla Zilyetten
İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı.............................................................................. 52
5. Bilgisayar Satımı
Tam Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti.......................................................... 54
6. Kız Arkadaşa Alınan Mücevher
Borçlandırıcı İşlem-Tasarruf İşlemi-Yasal TemsilciSınırlı Ehliyetsiz-Yasak İşlem.............................................................................. 56
7. Piyango Talihlisi Genç
Sınırlı Ehliyetsiz-Ehliyetsizlik Karşısında İyi Niyet-Yasal
Temsilcinin Örtülü İradesi-Kişilik Hakkının İhlali-Tazminat................... 59
8. Kadersiz Gebe
Kişilik Hakkı-Vücut Bütünlüğünün İhlali-Tıbbi Müdahalenin
Hukuka Uygunluğu-Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlaliHukuka Uygunluk Nedenleri-Mağdurun Rızası-Ölüm KarinesiGaiplik-Cinsiyet Değişikliği................................................................................ 67
9. Çılgın Profesörün Deneyi
Kişilik Hakkı-Vücut Bütünlüğünün İhlali-Tıbbi Müdahalenin
Hukuka Uygunluğu-Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlaliHukuka Uygunluk Nedenleri-Mağdurun Rızası-Ölüm KarinesiGaiplik-Cinsiyet Değişikliği-Yapay Döllenme................................................ 74
10.Fakültesine Bağlı Öğrenci
Dernek Genel Kurulu Kararının İptali-Üyelik Hakkı-Dernek
Üyesi Olmayan Kişilerin Dava Hakkı.............................................................. 79
III.Çözülecek Uygulama Çalışmaları...................................................81
11. Kurallar Labirenti
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Kurallarının Türleri............................ 83
İçindekiler
IX
12.Dara Düşen Malik
Hakların Türleri..................................................................................................... 84
13.Sözünü Tutmayan Antikacı
Borçlandırıcı İşlem - Tasarruf İşlemi – Hukuki İşlem Türleri - Hak
Türleri - Hukuka Uygun Fiiller- İrade Beyanı Çeşitleri - Fiil
Ehliyeti – Ayırt Etme Gücü................................................................................. 86
14. Paylaşılamayan Tablo
Borçlandırıcı İşlem-Tasarruf İşlemi-Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması.88
15.Emanete Hıyanet
Borçlandırıcı İşlem-Tam Ehliyetsizin Hukuki İşlem EhliyetiTaşınır Mülkiyetinin Kazanılması.................................................................... 89
16.Soylu Ailesi
Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti-Geçici Olarak Ayırt
Etme Gücünden Yoksunluk Halinde Haksız Fiil SorumluluğuKişilik Hakkının İhlali-Hukuka Uygunluk Sebepleri................................... 91
17. Böbrek Naklinde Aksilikler
Organ Nakli-Kişiliğin Korunması-Post Mortem Korunma....................... 93
18.Yarışma Sonrası Gelen Şöhret
Yasal Erginlik-Sınırlı Ehliyetsiz-İşlem EhliyetiKişilik Hakkının Korunması............................................................................... 94
19. Çürük Domates Çetesi
Sınırlı Ehliyetsizlerin Sorumluluk Ehliyeti...................................................... 96
20.Şimşeksporlu Acar
Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti-Kişilik Hakkının Korunması.97
21. Acil Kan Gerekiyor!
Kan Nakli-Tıbbi Müdahaleye Rıza-Kişilik Hakkının Korunması........... 99
22.E’nin Başına Gelenler
Yargısal Erginlik İstemine ve Sakıncalı İşleme Velinin Oluru-Kişiye
Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Bizzat Kullanılabilmesi- Yasak İşlemler.....100
23.Ayılan Sarhoş
Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk-Yaş Küçüklüğü-Yasal
Temsilcinin Olurunun Eksikliği- Borçlanma ve Tasarruf İşlemi.............101
24.Onsekizinci Yaş Günü
Borçlanma ve Tasarruf İşlemi- Taşınır Mülkiyetinin
Kazanılmasında Sebepten Soyutluk-Sebebe Bağlılık Tartışması............102
25.Bademcik Ameliyatında Terslik
İvazlı Hekimlik Sözleşmesine Yasal Temsilcinin Olurunun
Gerekliliği- Küçüğün Ameliyata Rızası..........................................................103
X
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
26.Şimşekspor Kulübünün Münasebetsizlikleri
Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti- Yasak İşlemlerKişiliğin İçsel ve Dışsal Koruması- Tüzel Kişilerde Organ
Sorumluluğu..........................................................................................................104
27. Çıplak Fotoğrafın Bedeli
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar- Kişiliğin Kendine Karşı
Korunması-Kişiliğin Dışa Korunması ...........................................................105
28.Ülke Nüfusunu Artırma Derneği
Dernek Üyeliği-Dernek Üyeliğinden Çıkarma.............................................107
29. Medeni Hukuk Vakfı
Vakfın Kuruluşu-Vakıf Senedi-Vakfın Amacı-Vakfın Örgütü..................109
30.A'nın Başına Gelenler
Yorum ve Boşluk Doldurma-Kesin Hükümsüzlük-Hakkın Kötüye
Kullanılması Yasağı.............................................................................................110
IV.İncelenecek Kararlar.......................................................................111
1. Fiil Ehliyeti
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 27.9.2006, E. 2006/7629,
K. 2006/9334......................................................................................................113
2. Kişilik Haklarının İhlali
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 29.5.2002, E. 2002/4-447,
K. 2002/465.........................................................................................................116
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 26.3.2003, E. 2003/4-161,
K. 2003/201 ........................................................................................................121
3. Kişiliğin Başlangıcı-Kişilik Hakkının İhlali
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.12.2002, E. 2002/13-1011,
K. 2002/ 1047 ....................................................................................................130
4. Dernek Üyeliğinin Kazanılması - Derneğin Üye Alma Özgürlüğü
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 5.3.1987, E. 1987/614,
K. 1987/1811 .....................................................................................................146
5. Dernek Üyeliğinden İhraç – İhraç Kararına Karşı İptal Davası
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 8.5.2002, E. 2002/2-300,
K. 2002/385 ........................................................................................................148
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 1.11.2007, E. 2007/5059,
K. 2007/14643 ...................................................................................................153
6. Dernek Genel Kurul Kararının İptali
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 29.4.1992, E. 1992/2-190,
K. 1992/290 ........................................................................................................155
XI
İçindekiler
7. Vakfın Tescili Talebi
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 7.10.2002, E. 2002/8016,
K. 2002/9295 ...................................................................................................157
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 23.10.2002, E. 2002/18-911
K. 2002/856 .......................................................................................................158
8. Vakıflarda Üyelik
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 10.6.2002, E. 2002/5582,
K. 2002/6570 .....................................................................................................160
Anayasa Mahkemesi Kararı 17/4/2008, E. 2005/14, K. 2008/92...161
9. Vakıf Senedinde Değişiklik Yapılması
Yargıtay 18.Hukuk Dairesi, 31.1.2005, E. 2004/10957,
K. 2005/138 ........................................................................................................169
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 22.12.2003, E. 2003/7274,
K. 2003/10203 .................................................................................................172
10.Vakfın Sona Ermesi
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.2.2004, E. 2004/18-52,
K. 2004/68 ..........................................................................................................175
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 17.2.2003, E. 2003/187,
K. 2003/778 ........................................................................................................177
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 7.10.2002, E. 2002/6044,
K. 2002/9297 .....................................................................................................179
Üçüncü Bölüm
AİLE HUKUKU
I.Şemalar............................................................................................ 183
Şema 14: Nişanlılığın Sona Ermesi....................................................... 185
Şema 15: Evlenmenin Hükümsüzlüğü.................................................186
Şema 16: Boşanma Sebepleri..................................................................187
Şema 17: Eşler Arasında Mal Rejimleri................................................188
Şema 18: Soybağının Kurulması............................................................189
Şema 19: Baba ile Soybağı........................................................................190
Şema 20:Evlat Edinme............................................................................. 191
Şema 21: Dava Yoluyla Soybağını Etkileme Yolları...........................192
Şema 22:Nafaka......................................................................................... 193
XII
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
II. Çözülmüş Uygulama Çalışmaları................................................. 195
1. Parasız Saadet Olmaz
Nişanlanma Ehliyeti-Evlenmenin Nispi Butlanı-Boşanma
Sebepleri-Aile Konutu-Eşlerin Evlilik Birliğini Temsili..............................197
2. Amansız Hastalık
Boşanmanın Genel Sebepleri-Boşanma Kararının Çocuklar
Yönünden Sonuçları-Boşanmanın Mali Sonuçları-Boşanma
Davası Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölümü ................................203
3. Yalancının Mumu
Evlenmenin Nispi Butlanı-Küçük Düşürücü Suç İşleme Nedeniyle
Boşanma-Aile Konutu-Boşanmanın Kişisel Sonuçları-Edinilmiş
Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi.............................................................208
4. Üvey Evlat
Evlenmenin Butlanını Gerektirmeyen Eksiklik-Boşanma
Sebepleri-Soybağının Kurulması-Evlat Edinmenin Koşulları..................214
5. Sadakatsiz Eşler
Soybağının Kurulması-Soybağının Reddi-Yasak İşlemlerYasal Temsilci ile Küçüğün Menfaatinin Çatışması....................................219
6. Saf Erkeğin Babalığı
Tanıma ile Soybağının Kurulması-Tanımanın İptali.................................223
7. Yapay Döllenme I
Soybağının Kurulması-Soybağının Reddi.....................................................226
8. Yapay Döllenme II
Soybağının Reddi.................................................................................................228
III.Çözülecek Uygulama Çalışmaları................................................ 231
9. Babalık Kavgası
Bakım Nafakası-Soybağının Reddi.................................................................233
10.Hüsranla Biten Nişanlanma
Sınırlı Ehliyetsizin Nişanlanması-Nişanın BozulmasıNişanın Bozulmasının Sonuçları.....................................................................234
11. Paranoyak Damat
Nişanlanmanın Sona Ermesi ve Sonuçları-Evlenmenin
Hükümsüzlüğü-Boşanma Nedenleri-Soybağının Kurulması...................236
12.Lüks Hayat
Hukuki İşlem Türleri-Kişiliğin Sona Erdirilmesi-Babalık DavasıEvlat Edinme-Sınırlı Ehliyetsizin Hukuk İşlem Ehliyeti-Geçici
Surette Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişinin Haksız Fiil
Sorumluluğu-Mal Rejiminin Tasfiyesi-Vakıf Kurma.................................238
İçindekiler
XIII
13.Zoraki Evlilik
Evlenmenin Hükümsüzlüğü..............................................................................241
14. Sahte Hayat
Nişanlanmanın Kurulması-Nişanın Bozulması ve SonuçlarıEvlenmenin Hükümsüzlüğü-Soybağının Kurulması..................................242
15.Pembe Dizi
Boşanma Nedenleri-Evlenmenin HükümsüzlüğüEvlat Edinme-Aile Konutu-Mal Rejimi.........................................................244
16.Gurbet Kuşu
Nişanlanma-Boşanma Nedenleri-Soybağının ReddiBakım Nafakası...................................................................................................246
17. Saf Âşık
Nişanlanmanın Kurulması-Evlilik Birliğinin TemsiliAile Konutu-Evlenmenin Hükümsüzlüğü......................................................248
18.On Yıllık Sır
Soybağının Reddi-Soybağının Reddi Davasında
İspat Yükü-Tanıma..............................................................................................250
19. Nedir Bu Acele?
Evlenmenin Butlanını Gerektirmeyen EksiklikSoybağının Kurulması-Soybağının Reddi-Karineler Çakışması.............251
IV.İncelenecek Kararlar...................................................................... 253
11. Aile Konutu
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.10.2006, E. 2006/2-591,
K. 2006/624 ........................................................................................................255
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 24.6.2010, E. 2010/9123,
K. 2010/12688 ...................................................................................................268
12.Boşanma Sebepleri
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 24.6.2009, E. 2009/2-231,
K. 2009/286 ........................................................................................................269
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.11.2009, E. 2009/2-402,
K. 2009/484 ........................................................................................................273
13.Boşanma Protokolü
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 27.5.2009, E. 2009/2-158,
K. 2009/217 ........................................................................................................282
14. Boşanmada Maddi Tazminat
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.7.2012, E. 2012/2-117,
K. 2012/445 ........................................................................................................284
XIV
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 12.9.1994, E. 1994/7480,
K. 1994/7974 .....................................................................................................286
15.Boşanmada Manevi Tazminat
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 16.5.2012, E. 2011/16923,
K. 2012/13235....................................................................................................288
16.Yoksulluk Nafakası
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 13.5.2009, E. 2009/3-165,
K. 2009/186 ........................................................................................................290
17. Boşanan Kadının Soyadı
Anayasa Mahkemesi, 10.3.2011, E. 2009/85, K. 2011/49...................293
18.Babalığın Tespiti
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 5.7.2012, E. 2012/6926,
K. 2012/8542 .....................................................................................................329
19. Babalık Davasında Taraf Sıfatı
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 6.6.2011, E. 2010/7036,
K. 2011/9937 .....................................................................................................330
20.Soybağının Reddi-Babalık Davası-Hak Düşürücü Süre
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 3.10.2006, E. 2006/13561,
K. 2006/ 13008 ..................................................................................................331
Ek I: Latince Deyimler......................................................................333

Benzer belgeler

içindekiler pdf

içindekiler pdf Temsilcinin Olurunun Eksikliği- Borçlanma ve Tasarruf İşlemi........... 102 24. Onsekizinci Yaş Günü Borçlanma ve Tasarruf İşlemi- Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasında Sebepten Soyutluk-Sebebe Bağlı...

Detaylı

acı evlılıkler - Adana Fikir Platformu

acı evlılıkler - Adana Fikir Platformu ACI EVLILIKLER... FREE LENS FOTOGRAF ODULU BU FOTOGRAFLARA... http://www.freelens.com/foto/den-freelens-award-gewinnt-stephanie-sinclair

Detaylı

roma hukukunda kadın

roma hukukunda kadın Neden Olarak Cinsiyet.....................................................15 1.3. Kadının Hukuki İşlem Ehliyetinin Kısıtlanması.......23 1.3.1. Kadınlar Üzerindeki Vesayet (Tutela Mulierum) .2 4 1....

Detaylı