indir - Genç Akademisyenler

Transkript

indir - Genç Akademisyenler
2015-2016
FAALİYET DÖNEMİ
TANITIM KİTAPÇIĞI
Eylül - 2015
Ankara
Derneğimizin Değerli Takipçileri,
Genç Akademisyenlerin hikâyesi 2001 yılından itibaren oluşmaya başlamıştır.
Aynı hassasiyetlere sahip, üzüntü ve sevinçleri bir olan, yapacakları faaliyet ve
ortaya koyduğu fikirlerin sorumluluğunu kendi üzerine alarak, inandıkları
doğrultuda yaşama ve yaşatma kararlılığının bir tezahürü olarak Ankara’da bir
grup Türk Milliyetçisi aydınların 2006 yılına kadar olan birlikteliğinin bir ürünü
olarak ortaya çıkmıştır.
Derneğimiz yeni faaliyet dönemiyle birlikte 10. Yılını idrak edecektir.
Derneğimizde geçmişten bugüne kadar sohbetler, akademik çalışmalar, eğitim
grupları, kişisel gelişim dersleri, ziyaretler, davetler, sosyal ve sportif faaliyetler
gibi birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Derneğimizin kuruluş öncesi ve sonrasında
bugün kadar derneğimize katkı sağlayan herkese en derin şükranlarımızı
sunuyoruz.
Bu yıl yeni dönem faaliyetleri güz ve bahar dönemi olmak üzere iki faaliyet
dönemi şeklinde gerçekleştirilecektir. Yapılan faaliyetler ve yapılması düşünülen
faaliyetlerle ilgili tanıtım amacıyla düzenlediğimiz bu kitapçıkta, derneğimizin
faaliyetleriyle ilgili genel bilgiler elde edebilirsiniz. Bu yıl düzenlenecek
programlarımıza katkı sağlayacak olan herkese Genç Akademisyenler Ailesi
olarak teşekkür ediyoruz.
Her yeni başlangıcın, geleceğe dair umut taşıdığının bir göstergesi olarak
görüyoruz. Derneğimiz, kurulduğu günden beri Türk Milliyetçiliği ülküsüne gönül
vermiş ve bu değer etrafında “kendini yetiştirme ve başkalarının yetişmesine de
katkı sağlamak” olarak sloganlaştırdığımız şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bütün bu faaliyetlerini sürdürürken de, derneğimiz tamamen kendi imkân ve
gelenekleri içerisinde yürütmektedir.
Derneğimiz bünyesinde akademik ve kişisel gelişimi destekleyen çalışmaların
yanında Ailelerin ve çocukların da bir arada olduğu sosyal bir yönü de
bulunmaktadır. Bu anlamda da özlenen Türk Kültür hayatının en önemli yapı
taşı olan Ailenin korunması ve gelişimi açısından bunun önemli olduğunu
düşünüyoruz. Böylece Genç Akademisyenler Ailesine mensup çocukların da birlikte
büyümeleri amaçlanmaktadır. Faaliyetlerimizde minik akademisyenlerimiz,
hanımların kendi etkinlikleri ve farklı birçok faaliyeti de asıl çalışmaların yanında
sürdürmekteyiz. Bu anlamda Derneğimizin kapıları yedisinden yetmişine kadar
Türk Milliyetçiliği ülküsüne yaşama ve yaşatma noktasında bağlı olan herkese
kapımız açıktır.
Genç Akademisyenler Ailesi olarak siz Değerli Büyüklerimizin, Hocalarımızın,
kardeşlerimizin de katkılarını bekliyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde yeni
dönemin başta Türk Milleti olmak üzere, hepimiz için hayırlara vesile olmasını
temenni ederiz.
Genç Akademisyenler
DERNEĞİN AMACI
MADDE 3
• Anayasamızda kendisini bulan
demokrasi ve insan hakları evrensel
ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve
düşünce hürriyetlerine saygılı, Türkiye
Cumhuriyeti ve Atatürkçülüğün hedef
ve prensiplerine sadakatle bağlı, Türk
milletinin milli birlik ve beraberliğini
pekiştirici, sosyal dokusunu güçlendirici
bir toplumsal yapıyı desteklemek,
toplumda vicdani ve ahlaki değerleri
hakim kılmak ve Türk insanının
demokrasi, sivil toplum ve lâik hukuk
devleti anlayışı doğrultusunda ekonomik
ve sosyal konumunu güçlendirmek ve
ülke ekonomisine katkılarını artırmak
amacıyla Türk gencine destek olmak,
• Derneğin amacı üyelerinin sosyal,
kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel
yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler
arasında dayanışmayı artırmak, iş
olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar
yapmak,
• Öğrencilerin ve Akademisyenlerin
sorunları ile ilgilenmek, bu amaçla
diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliğini
geliştirmek,
• Akademisyenlerin birikimlerini
ülkenin ve üniversitelerin sosyal, teknik
ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak
şekilde yönlendirmek, bu amaçla
organizasyonlar yapmak, sahip olduğu
maddi olanakların elverdiği ölçüde
üniversitede öğrenim gören öğrencilere
burs ve benzeri yönde yardım etmek
olup,
• Lisans öğrencilerinin akademik ve
kişisel gelişimine katkı sağlamak ve
akademik çalışmaları özendirmek,
• Üyelerin kültürel, sosyal ve moral
kalkınmasında etkin katkılarda
bulunmak, üyelerinin, DERNEK kuruluş
amacına uygun olarak ülke yararına
çalışma yapmalarını sağlamak,
• Dernek, millî kültürün (hars),
ahlâk ve fikir hayatının geliştirilmesi,
millî birliğin kuvvetlendirilmesi,
toplum yapısının sağlamlaştırılması
ve Türklüğün yüceltilmesine katkı
sağlamak,
• Bilimsel araştırmalar yapmak ve
bunu ihtiyaç doğrultusunda kamuoyuyla
paylaşmak,
• Bilimsel düşüncenin temeli olan
akademik düşüncenin toplum içerisinde
yerleştirilmesi ve bu doğrultuda düşünce
dünyasının gelişimini desteklemek
amacıyla kurulmuştur.
Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZ Hocamız ve Genç Akademisyenler Ailesi
ÇALIŞMA ALANLARI
Madde 4: Amacına uygun olarak sohbetler, seminerler, konferanslar ve çeşitli
toplantılar düzenler, Millî ülkünün kuvvetlenmesine ve yayılmasına gayret eder,
üyelerini millî fikir ve ülküler konusunda yetiştirir.
Derneğimiz kurulduğu günden bugüne kadar birçok faaliyet gerçekleştirmiştir.
Güz ve Bahar dönemi faaliyetleri şeklinde iki dönem halinde yürütülen faaliyetler
kapsamında yaklaşık 300 Cumartesi sohbeti gerçekleştirilmiştir. Bu programlara
alanında uzman akademisyenlerden siyaset adamlarına, STK Temsilcilerinden
bürokratlara kadar birçok değerli katılımcı ile faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Cumartesi programlarının dışında yukarıda ifade edilen bir dizi etkinliklerle dernek
çalışmaları zenginleştirilmektedir.
Genç Akademisyenler bir yandan akademik çalışmalara yoğunlaşırken, diğer
yandan da çok farklı grupları bünyesinde barındırmaktadır. Derneğimiz bugün,
Akademik hayatı ve bakış açısını özendirmek ve Türk Milli Kültürü’nü güçlendirmek
adına lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanında minik akademisyenler
ve ailelerin de içerisinde olduğu bir sosyal yapı haline gelmiştir.
Bu doğrultu da derneğimiz bünyesinde genel olarak şu faaliyetleri
gerçekleştiriyoruz.
Cumartesi Sohbetleri
Ziya Gökalp Fikir Akademisi
Eğitim Grupları
Tartışma Grupları
Sosyal ve Sportif Etkinlikler
Özel Günler ve Anma Programları
Ziyaretler ve Davetler
Dini Sohbetler
Akademik Kurul Çalışmaları
Yayınlar
Öğrenci Bursları ve Kurslar
Türk Dünyası Günleri
Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK ve Genç Akademisyenler Ailesi
ZİYA GÖKALP FİKİR AKADEMİSİ
TANITIM
Genç Akademisyenler Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği bünyesinde
oluşturulmuş olan Ziya Gökalp Fikir Akademisi, üniversite lisans öğrencilerine
yönelik olarak yapılacak olan akademik çalışmaları içermektedir.
AMAÇ
Ziya Gökalp Fikir Akademisi’nin oluşturulmasındaki amaç, lisans öğrencilerimizi
hem daha lisans aşamasındayken akademik çalışmalara özendirmek hem
de araştırmalarda bilimsel düşünce ve yöntemlerden yola çıkarak, içinde
yaşadığımız toplumu ve dünyayı anlamlandırmaya çalışan düşünce adamlarını
yetiştirmektir.
PROGRAMA BAŞVURU ŞARTLARI
- Programa başvurmak için adayların üniversitelerde lisans öğrenimini
sürdürüyor ve tercihen sınıflarda okuyor olması gerekmektedir.
- Programda devamlılık esastır. Mazeret olmaksızın devamsızlık yapanların
programla ilişiği kesilmektedir.
PROGRAMIN İÇERİĞİ
Ziya Gökalp Fikir Akademisi’nin iki yıllık bir süreci kapsayacak şekilde planlanmış
iki aşaması bulunmaktadır. Bunların birinci aşaması Giriş Dersleri, ikinci aşaması
da Gelişim Aşamasıdır. Giriş Dersleri 20 hafta ders, 3 hafta sunum ve 1 hafta da
Akademik Makalelerin teslimi ve Giriş Dersleri Mezuniyet Sertifikası olmak
üzere güz ve bahar dönemi olarak 24 haftalık bir programı kapsamaktadır. Bu ders
programı süresince Akademik bir danışmanın gözetiminde ve aşağıda konuları
belirtilen alanlarda değerli hocalarımızın katkılarıyla dersler işlenmektedir.
Akademinin ikinci aşaması olan Gelişim Aşaması, Giriş Derslerinden mezun
olan öğrencilerin kendi alanlarında derinlik kazanabilmesi için, alanlarına yönelik
çalışmaları alanında uzman olan Danışman Hocaların gözetiminde yürütmelerini
sağlayan bir programdır.
Gelişim Aşamasında, Giriş Derslerinde başarılı olan öğrencilerimiz hem kendi
alanlarıyla ilgili Çalışma Masaları oluşturulmakta hem de Giriş Dersleri alan
öğrencilere danışmanlık oluşturmaktadır. Gelişim Aşaması süreci akademik
danışmanların gözetiminde güz ve bahar dönemi şeklinde planlaması yapılmaktadır.
Bu sürecin sonunda mezun olan öğrencilerimize “Ziya Gökalp Fikir Akademisi
Mezuniyet Diploması” verilmektedir.
ZİYA GÖKALP FİKİR AKADEMİSİ
GİRİŞ DERSLERİ DERS PROGRAMI
HAFTA
TARİH
1.
20.10.2015
Genel Türk Tarihi
2.
27.10.2015
Genel Türk Tarihi
3.
03.11.2015
Türk Modernleşmesi
4.
10.11.2015
Türk Modernleşmesi
5.
17.11.2015
Türk Siyasi Tarihi
6.
24.11.2015
Türk Siyasi Tarihi
7.
01.12.2015
Sosyoloji
8.
08.12.2015
Sosyoloji
9.
15.12.2015
İslam Ahlakı
10.
22.12.2015
1
SAAT
18.00 – 21.00
DERS
İslam Ahlakı
11.
29.12.2015
Siyaset Bilimi
12.
05.01.2016
Siyaset Bilimi
13.
16.02.2016
Araştırma Teknikleri ve Yöntem
14.
23.02.2016
Araştırma Teknikleri ve Yöntem
15.
01.03.2016
Beden Dili ve Hitabet
16.
08.03.2016
Beden Dili ve Hitabet
17.
15.03.2016
İçerik Analizi
18.
22.03.2016
İçerik Analizi
19.
29.03.2016
Türk Milli Kültürü
20.
05.04.2016
Türk Milli Kültürü
21.
12.04.2016
SUNUM 1
22.
19.04.2016
SUNUM 2
23.
26.04.2016
SUNUM 3
24.
03.05.2016
Makalelerin Teslimi ve Sertifika Programı
GELİŞİM AŞAMASI ÇALIŞMA PROGRAMI
1
AŞAMALAR
ÇALIŞMALAR
1. Aşama
Çalışma Masalarının Oluşturulması
2. Aşama
Bilimsel Araştırma Konuları Belirleme
3. Aşama
Tez Hazırlanması
4. Aşama
Tezin Sunumu ve Savunulması
Ders verecek Hocaların ve çalışma grubunun durumuna göre tarihlerde değişiklikler yapılabilir.
CUMARTESİ SOHBETLERİ
Değerli Hocalarımız
Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR ve
Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK
Her yıl farklı farklı konularda
derneğimizde sohbet
vermektedirler.
Derneğimiz
kurulduğundan beri
yaklaşık 300 Cumartesi Sohbeti
programı gerçekleştirilmiştir.
Bir Cumartesi Sohbeti sırasında
Genç Akademisyenler
Prof. Dr. Yonca Ildeş ANZERLİOĞLU
ile bir Cumartesi Sohbeti sonrası
Her yıl Güz ve Bahar
dönemlerinde Cumartesi
günleri birbirinden değerli
hocalarımızla birlikte akademik,
kültürel, kişisel gelişim, güncel
olmak üzere birçok sohbet
gerçekleştirilmektedir.
Derneğimizin Yeni dönem
Cumartesi Sohbetleri
3 Ekim 2015 tarihi itibariyle
başlayacaktır.
CUMARTESİ SOHBETLERİ GÜZ DÖNEMİ
TARİH
SAAT
3 Ekim 2015
17.30
10 Ekim 2015
17.30
17 Ekim 2015
17.30
24 Ekim 2015
17.30
31 Ekim 2015
17.30
7 Kasım 2015
17.30
14 Kasım 2015
17.30
21 Kasım 2015
17.30
28 Kasım 2015
17.30
5 Aralık 2015
17.30
12 Aralık 2015
17.30
19 Aralık 2015
17.30
26 Aralık 2015
17.30
2 Ocak 2016
17.30
9 Ocak 2016
17.30
KONUŞMACI
KONU
Gazi Üniv. Sosyal Bil. Öğr. Böl. Öğr. Üyesi
Doç. Dr. Bülent AKSOY
Türk Dünyasının
Yeri ve Sınırları
İsmail PAMUK
Başarının Anahtarı
İnşaat Mühendisi
Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ
24. Dönem Ankara Milletvekili
Ortadoğu’daki Son Gelişmeler
ve Türkiye
Servet AVCI
Türkiye’nin Meseleleri
Aybar Mustafa DOKGÖZ
Türk Savaş Sanatı - SAYOKAN
Prof. Dr. Osman EĞRİ
Alevi ve Bektaşilik
İrfan GÜRDAL
Türk Dünyasından Esintiler
Gazeteci - Yazar
SAYOKAN Maltepe Alplik Okulu
Murat Hüdavendigar Üniv. Öğretim Üyesi
Sanat Yönetmeni
Osman ERENALP
Maarif Müfettişi
Maarif Meselemiz
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Bilimsel Araştırmalarda
Yöntemin Önemi
Prof. Dr. Sönmez KUTLU
Maturidilik ve Türk Dünyası
Üzerindeki Etkileri
OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Hüseyin DEMİR
Değişim Programları ve
Kariyer Gelişimi
Dr. Mustafa ÇALIK
İttihat Terakki ve Enver Paşa
Hasan Kalyoncu Üniv. Eğitim Fak. Dekanı
Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi
Türkiye Günlüğü Dergisi Editörü
Doç. Dr. Serdar SAĞLAM
Ziya Gökalp ve Türk
Milliyetçiliği
Gazi Üniv. Uluslararası İlişkiler Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR
Fikir ve Gönül Adamı Olarak
Arvasi Hoca
Dr. İbrahim DOĞAN
Türkiye’de Gençlik Hareketleri
Gazi Üniv. Ssoyoloji Bölüm Başkanı
TÜSAV Başkanı
Not: Özel durumlardan dolayı program akışında değişiklikler olabilir.
CUMARTESİ SOHBETLERİ BAHAR DÖNEMİ
TARİH
SAAT
KONUŞMACI
KONU
13 Şubat 2016
17.30
Zihni AÇBA
25. Dönem Sakarya Milletvekili
Türkiye’nin Gündemi
20 Şubat 2016
17.30
Doç. Dr. Mehmet EKİZ
Niğde Üniv. Sanat Tarihi Bölüm Başkanı
Niğde’deki Hıristiyan Türk
Eserlerinde
Asya Esintileri
27 Şubat 2016
17.30
Sebahattin HAFIZOĞLU
Tarih Öğretmeni
Türk’ün Hikâyesi Türküler
5 Mart 2016
17.30
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
OMÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Anadolu’da Türk Varlığı
12 Mart 2016
17.30
Lütfü ŞEHSUVAROĞLU
Yazar
Mayamızı Yoğuranlar
19 Mart 2016
17.30
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
Kırıkkale Üniv. Türk Dil ve Ed. Öğretim Üyesi
Türk Dünyası
Dil, Kimlik ve Siyaset
26 Mart 2016
17.30
Doç. Dr. Mahir DURSUN
Gazi Üniv. Teknoloji Fak. Öğretim Üyesi
Bilim Felsefesi ve Tarihi
2 Nisan 2016
17.30
Sami BAL
Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı
Ülkücü Hareket ve Başbuğ
9 Nisan 2016
17.30
Dr. İbrahim YÜKSEL
Gazi Üniv. Fen Bilgisi Öğr. Öğrt. Görevlisi
Akıl Yürütme
16 Nisan 2016
17.30
Prof. Dr. Durmuş ARIK
Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi
Türk Dünyasında Dini Hayat
23 Nisan 2016
17.30
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Hasan Kalyoncu Üniv. Rektör Yardımcısı
Akademik Çalışmalarda Motivasyon
30 Nisan 2016
17.30
Prof. Dr. Yusuf SARINAY
TOBB Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Dekanı
Ermeni Meselesi
Dünü, Bugünü ve Yarını
7 Mayıs 2016
GENÇ AKADEMİSYENLER AİLESİ - GELENEKSEL PİKNİĞİ
14 Mayıs 2016
17.30
Prof. Dr. Altan ÇETİN
Gazi Üniv. Edebiyat Fak. Dekanı
İbni Haldun’da Osmanlı
21 Mayıs 2016
17.30
Doç. Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU
Oryantrik Federasyonu Başkanı
Türk Sporundaki Gelişmeler
Not: Özel durumlardan dolayı program akışında değişiklikler olabilir.
TÜRK DÜNYASINA YOLCULUK
Genç Akademisyenler olarak dernek bünyesindeki lisans öğrencilerimizin Türkiye
ve Türk Dünyası üzerine farkındalık sağlamak amacıyla “Türk Dünyasına Yolculuk”
adlı çalışmayı gerçekleştirecektir. Dilde, fikirde ve işte birlik çerçevesinde çeşitli
etkinliklerle hem Türk Devletlerini daha yakından tanımak hem de Türk Devletlerine
mensup birbirinden değerli kardeşlerimizle hem bireysel hem de kurumsal olarak
beşeri ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktayız.
Projenin Tarihi ve Süresi : Ekim, 2015 – Mayıs, 2016 / 7 Ay
Devletlere Ayrılacak Süre : 1 Ay
Dahil Devletler
Ekim Ayı
Kasım Ayı
Aralık Ayı
Ocak – Şubat Ayları
Mart Ayı
Nisan Ayı
Mayıs Ayı
: Azerbaycan
: Kazakistan
: Türkmenistan
: Özbekistan
: Türkiye ve Türk Dünyası
: Kırgızistan
: K.K.T.C.
Projenin İçeriği :
1. Hafta: Türk Devletleri üzerine sohbetler
2. Hafta: Elçilik ve STK ziyaretleri
3. Hafta: Davetler
4. Hafta: Bildiri hazırlanması ve dağıtılması
Diğer Çalışmalar : Dernek bünyesinde yapılacak diğer çalışmalar
GELENEKSEL PİKNİĞİMİZ
Kurtboğazı Barajı ANKARA
Toklumen/KIRŞEHİR
Kalecik ANKARA
Her yıl Mayıs ayının ilk haftası
Genç Akademisyenler Ailesinin
Geleneksel 3 Mayıs Pikniği
yapılmaktadır.
Çamkoru/ÇAMLIDERE
Bu faaliyet döneminde de 7 Mayıs 2016
Cumartesi günü yapmayı planladığımız
Geleneksel 3 Mayıs Pikniğimize sizleri
de davet ediyoruz.
SPOR FAALİYETLERİMİZ
Genç Akademisyenler Satranç Kulübü
Resmi olarak 2014 yılında kurulan
Derneğimizin Satranç Kulübü, iki yıl
içerisinde önündeki bütün engelleri aşarak
Türkiye Birinci Ligi Şampiyonu olarak
Türkiye İş Bankası Süper Ligi’ne yükseldi.
Derneğimizin sportif faaliyetleri içerisinde
en ciddi faaliyet alanından olan Satranç
Kulübü, yapısı itibariyle duruş, düşünce,
fedakârlık, kaynaşma, sabırlı ve takım olma
gibi bütün unsurları içerisinde barındıran
önemli bir sportif faaliyet alanıdır.
Satranç Kulübü’nün değerli birer üyesi
olmak isteyenler Dernek Yönetimine
başvurabilirler.
Derneğimizin vazgeçilmez
eğlencelerinden biri de Cuma geceleri
oynanan Halı Saha maçlarıdır. Oldukça
çekişmeli ve zevkli geçen mücadelelerin
sonunda gelen çay muhabbeti ise geceyi
en anlamlı kılan tarafıdır.
Halı Saha Maçı Sonrası Çay Keyfi
Basketbol Kulübü
2015 Türkiye Satranç Birinci Ligi
Şampiyonu Genç Akademisyenler
Derneğimizin Resmi olarak faaliyet
gösteren bir diğer spor kulübü ise
Basketbol Kulübüdür. 2014 yılında
kurulan Basketbol takımımız Ankara
Amatör Basketbol Ligi’nde mücadele
etmektedir.
Kendi yetenek ve deneyimine
güvenenler derneğimizin Basketbol
Kulübü’nde yer almak istiyorlarsa
Dernek Yönetimi ile irtibata
geçebilirler.
SOSYAL ETKİNLİKLER
Genç Akademisyenler Ailesinin
Dernekteki İftar Programı
Şehidimiz Fırat Yılmaz
ÇAKIROĞLU’nun aziz hatırası için
Derneğimizin üyesi Her Bir Minik
Akademisyenler için dikilen fidanlar…
Her bir fidanımız şehitlerimizin izinde
yürüyecektir.
Her yeni minik üyemiz için
fidanlarımız dikilmeye devam
edecektir.
Türkiye Kamu Sen’de Ramazan
İftar Programı
Minik Akademisyenler için fidanlar
dikilirken
Hamamönün’de Sahur Programı
Her yıl Genç Akademisyenler Ailesi
İftar ve Sahurları birlikte geçirmeye
gayret gösterir.
Rahmetin, sevgi, muhabbet ve
dayanışmanın en güzel örneklerinin
sunulduğu Ramazan Etkinliklerimiz
2016 Yılı Ramazan Ayında da devam
edecektir.
Sevdiklerimizle beraber daha nice
Ramazanlara ulaşmak temennisiyle…
Her yıl Ocak Ayı içerisinde
derneğimizin Kuruluş Programı
yapılmaktadır. Derneğimiz Ocak 2016
yılında 10. Yılını kutlayacaktır.
Yeni yılımızda sizleri de aramızda
görmeyi isteriz.
ZİYARET VE DAVETLER
Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail
KONCUK ve Türk Eğitim Sen Genel Merkez
Yöneticilerinin derneğimizi ziyaretinden
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız
TÜLAY Hanım Derneğimizi ziyaretinden
Yönetim Kurulu olarak Türk Ocakları Genel
Merkezi’ni ziyaretimizden
Derneğimizin Satranç Kulübü’ne sponsor olan
Ankara Onur Koleji’nin Değerli Yöneticisi
Yahya KIRAÇ Beyi ziyaret ettik.
Dernek Yönetimi Olarak Türk Yurdu
Dergisi’ni ziyaret ettik.
Niğde Ülkü Ocakları Eski Başkanı
Yunus KIZIL Derneğimizi ziyaret etti.
OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Hüseyin DEMİR Derneğimizi
ziyaret etti.
Genç Yazarlarımızdan Misli BAYDOĞAN ile
Derneğimizdeki söyleşi programından
ÇAĞRIMIZ
GENÇ AKADEMİSYENLER
NAMI DİĞER
KIRKTUĞLAR
Zalim Çin ülkesinde, esarete tahammülü olmayan Türkler, ‘hürriyet aşkını’
Kür Şad’ın şahsında buluşturarak; yaratıldıkları günden ebede kadar sürecek
devlet ebed müddet fikrinin bir halkasını daha tarihe hediye etmişlerdir.
Kırk yiğidin yüreğinde Türklük’ün en büyük şiarı ‘hürriyet’ alevlenmiş, kırk
yiğit hürriyet meşalesini Çin’de uyuşturulmaya çalışılan bir milletin bağrında
yakmıştır. Kür Şad kırk çerisiyle yola çıkmış ve başarmıştır... Kırk yiğide selam
olsun...
Hira Dağı’nda Peygamber Efendimize ‘İkra!’ diye buyuranın çağrısına, ilk
müminler bütün sıkıntılara, eziyetlere ve işkencelere rağmen katlanıp gizliden
gizliye iştirak etmişlerdir. ‘La ilahe illallah Muhemmedûn Resulullah’ lafzını
bütün âleme tebliğ etmek için kırkıncı Müslüman beklenmiştir. Kırkıncı
Müslüman; tebliğin, aleni ibadetin simgesi... İlk kırk Müslüman’a selam olsun...
Esaretle hürriyeti kardeş ilan ettik bilmeden... Zalim Çin’in esaretinde
unutturulmaya çalışılan Doğu Türkistan... Doğu Türkistan’a azad... Ve Kür Şad
olabilmek esir Türk illerinde... Farkında olmadan bizim olmaktan çıkarılmaya
çalışılan Kerkük... Yanında Musul, İsfahan, Tebriz, Üsküp... Acı, ıstırap, dert...
Dertleriyle hemdert olacak, alenen ‘buralar bizim’ diye haykıracak mümin
olabilmek... Ülküleri tek, yürekleri tek, acıları tek, Başbuğları tek... Unutulmaya
yüz tutmuş bir dilek...
Esir Türkleri Unutma...
Ateşten gömlek giymek bu olsa gerek... Bir hürriyet meşalesi, bir tebliğ
müjdesi... Türklük’ün varolma kavgasına iştirak edenlerin yanında olmak,
onların sancaklarının yanına bir tuğ eklemek... Bu kavgada hürriyetin ve tebliğin
sembolü kırk olabilmek... Kalemlerle savaşmak... Ve Allah’ın izniyle başarmak…
Çağrımız şudur ki
Gelin birlikte başaralım!!!
·
GENÇ AKADEMİSYENLER
EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA
DERNEĞİ
Dernek Adresi
Yüksel Cad. 20/7 Kızılay ANKARA
Derneğin İnternet Adresleri
www.gencakademisyenler.net
https://www.facebook.com/groups/gencakademisyenkirktug/
https://twitter.com/GençAkademisyenler(@KIRKTUG)
İrtibat İçin
Dernek Başkanı Murat ŞAHİN – Tel: 05053548697
Dernek Sekreteri Cengiz ATBAŞI – Tel: 05054283394
Dernek Üyesi M. Volkan AKACI – Tel: 05301761615

Benzer belgeler

E-Dergi Mayıs 2015 - Zeytinburnu Kültür Sanat

E-Dergi Mayıs 2015 - Zeytinburnu Kültür Sanat yaptıkları çalışmalarla halk müziğimize yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bütün yörelerden aldıkları önemli eserlerden oluşturdukları repertuarlarının yanında, konserlerinde Klasik Türk Müziğind...

Detaylı

YALOVA GRUP MERKEZİ

YALOVA GRUP MERKEZİ özel dahiler lisesi , BEYLİKDÜZÜ , İSTANBUL Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi , BAĞCILAR , İSTANBUL İbrahim Turhan Anadolu Lisesi , ESENLER , İSTANBUL Hanze Akın Çolakoğlu İmam Hatip Lisesi , ÜSKÜD...

Detaylı