şartname - Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

şartname - Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
TÜRKivE KÖMÜR iŞLETMELERi
KURUMU
E.L.i. MÜESSESESi ÇAN LiNViTLERi iŞLETMESi MÜDÜRLÜGÜ
LABORATUVAR CiHAZLARI (I ADET KÜKÜRT ÖLÇÜM CiHAZı, I ADET
TERMOGRAViMETRiK
ANALiz (TGA) CiHAZı) VE EKiPMANLARıNıN
TEMiNi ve
CiHAZLARIN MONTA.J1
TEKNiK ŞARTNAMESi
A- KÜKÜRT ÖLÇÜM CiHAZı
1- GiRiş
E.Lİ. Müessesesi
Çan Linyitleri
üzere. kömür numunelerinin
İşletmesi Müdürlüğü
Kükürt miktarını
ölçecek
Kömür Deney Laboratuvarında
cihaz ve ekipmanları
temin edilerek.
kullanılmak
Laboratuvara
kurulacaktır.
2- işiN VAPILACM;1
VERiN COGRAFiK
işin yapılacağı
Laboratuvarı
yer Çanakkale
ÖZELLiKLERi
ili Çan ilçesi merkezinde
yer alan çLi Müdürlüğünün
Kömür Deney
binasıdır.
3- iŞE AiT ÖZELLiKLER
3-1. GENEL ÖZELLiKLER
3-1.1.
Kömür
belirlenmesini
ve kok kömürlerin
ı (bir)
sağlayan
yüksek
sıeaklıklı
tüp fırında
adet kükürt cihazı olacaktır.
3- 1.2. Cihaz. katı ve sıvıların
kükürt değerlerini
yakılınası
ile kükürt
Cihaz karbon miktarım
ASTM
içeriğinin
da ölçebilmelidir.
D 4239. iSO ve DIN standartlarına
uygun
ölçebilecektir.
3-1.3.
Cihaz. harici bilgisayara
üzeri işletim sistemleri
3-1.4.
Yazılımın
bağlanabilir
ile uyumlu yazılım
kurulu olduğu
olmalı ve buradan kontrol edilebilecek.
programı
Windows
xp ve
ile birlikte olacaktır.
I (bir) bilgisayar
ve analiz sonuçlarının
çıktı olarak alınabileceği
I
(biı') adet yazıcı cihazla birlikte verilecektir.
3- 1.5. Analiz
(regülatör
3-1.6.
işlemlerinde
kullanılacak
%99.5
saflıkta
oksijeni
sağlayacak
tüp
ve eklentileri
vs.)
Cihaza ait muhtelif
sarf malzemeleri
(Magnezyum
perklorat.
sodyum
karbonat.
CRM. kroze
vs.)
3- i. 7. Ayrıca
işleminin
cihazla
otomatik
ve numunelerin
birlikte;
cihaza ya da yazılımına
olarak kullanılabileceği
ortam şartlarından
40 it (ve üzeri) kahin tipi desikatiir
bağlanarak.
analiz numunelerine
i (biı') adet 0,0001 gr. hassasiyetle
etkilenıncsini
önlemek
teslim edilecektir.
amacı ile içerisinde
(asgari)
saklanacağı
ait tartı m
dijital
I (hir)
terazi
adet
ŞekiiI. IR :\rbsorhsiyonlu
dhaz ilı' kükürt ta~'ininin bıısit akış şe ması (astm d 4239 sf. 2 FİG i)
r-------------------------------~
i
i
SOUNOID
V~VU
COMBUSTION
PURGE
TUBU
i
LANO
COMBUSTION
BOAT
OXYGEN
TO SULfUR
!XHAUSı
IUAGENT
iR C!LLS
TUSE
and/CH"
CARBONIR CnLS
i
i
PUMP
PARnCU
flLTER
------------
-------------------~
ELECTRONIC$
SYSTlM
AND
INPUT
BAlANO
COMPUTER
3-2. CİHAZ ÖZELLiKLERi
3-2. ı. Kükürt Cihazı
Çalışma prensibi ŞekiII. gösterilen basit iş akış şemasına uygun olacaktır. Cihaz asgari düzeyde
aşağıda yer alan özellikleri taşıyacaktır.
Ölçüm Yöntemi:
IR (Kızılötesi) Absobsiyon
Numune Miktarı:
Bir seferde analiz edilecek numune miktarı 100 mg'dan az, 500 mg'dan
Ölçüm Aralığı:
fazla olmamalıdır.
Cihaz, "Düşük Kükürt"" ve "Yüksek Kükürt" olmak üzere en az iki farklı
yoğunlukta ölçüm yapabill1lelidir.
- Düşük yoğunlukta; %O.OO} - % 5 kükürt içeriğine kadar
- Yüksek yoğunlukta: % 5 ve üzeri kükürt içeriğine kadar
Ölçüm Hassasiyeti: Cihazın ölçüm hassasiyeti 1 ppm 'den daha az olmalıdır.
Ölçüm Doğruluğu: 4 ppm' den fazla olmamalıdır.
veya %1 RSD'den Hiçük olmalıdır.
Analiz Süresi:
60sn' den az, 120 sn" den fazla olmamalıdır.
Cihaz Set Sıcaklığı: En az 1450"C sıcaklığa kadar ayarlanabilmclidir.
3-2.2. IR (Kızılötesi)
Dedektiirü
Numune içerisindeki kükürt miktarı için düşük ve yüksek yoğunlukları yakalayabilecek en az
birer adet İR dedektörüne sahip olma!ı. ayrıca karbOlı için bir adet IR detektörü
Detektörlerin ayarı ve doğruluğu cihaz tarafından kontrol edilebilmelidir.
bulunmalıdır.
3-2,3. Tüp Fırın
Elektrik enerjisi ile asgari 1350"C sıcaklıkta sabit tutulabilmelidir.
Molibden disilisid ya da eşdeğer malzemeden yapılmış rezistan çubuk ile ısııılan yanma odası,
20-25 mm çapında: müllit seramik, porselen, zirkon ya da eşdeğer malzemeden imal edilmiş, yüksek
sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.
Yakma !Üpünün yüksek sıcaklığından dolayı, kullanıcının zarar görmesini önleyecek şekilde
kapağı bulunmalıdır (AST:,I il 4239 SU "ld.!>.3.).
Yakma !Üpü yanma esnasında ortaya çıkan gazların IR hücrelerine geçmesini sağlamalıdır.
Fırın göstergesi set edilen sıcaklığın", i % doğruluğunda olmalıdır.
+L
LL
2~
3-2..1. Numune
(Kroze)
Kavıkçığı
Demir içerıneyen.
yüksek ısıya dayanıklı
oluşturmayacak
malzemeden
kullanılabilir olmalıdır. (i\STM
üretilmiş.
ve kükürt veya karbon
tüp ebatlarına
uygun
boyutta
ilc hiçbir şekilde tepkime
olmalıdır.
Krozeler
tekrar
il 4239 sr.2 Md.b.)
3-2.5. Masa:
Yüksek ısıya dayanıklı malzemeden üretilmiş. uç kısmı kayıkçığı (krozeyi)
tüp içerisinden çekecek şekilde yuvarlatılmış çubuk olmalıdır.
iteleyebilecek
yada
3-2.6. Nem Tutucu
Cihaz üzerinde. numunenin yanması sırasında meydana çıkan HıO ve COı gazlarınııı tutulmasıııı
sağlayan magnezyum perklorit ve sodyum hidroksit tüpleri bulunmalıdır.
3-2.7.
Cihaz yakma ünitesi ve elektironik analiz ünitesi kompakt (yekpare) olmalıdır.
3-2.8. Cihaz üzerinde ya da yazdıliıda bulunan oto diyagnostik
kontrol edebilmeli ve kullanıeıyı uyarmalı.
3-2.9.
Kalibrasvon
sistem sayesinde.
özellikleri
Cihaz karbon ve kükürt analizleri için tek numune ile kalibre edebilmelidir.
hem tek noktadan hem de çok noktalı olarak yapılabilmelidir.
Herhangi
bir elektrik arızası veya elektrik kesintisi durumunda
kaybolmamalıdır.
Cihaz
düzelti lebi Imel id ir.
arıza ve hataları
hafizasıııda
yer alan değerler
yeni yapılan
cihazdaki
Cihaz kalibrasyonu
mevcut kalibrasyon
bir kalibrasyon
değerine
göre
3-3. YAZILIM ÖZELLiKLERi
Cihaz bilgisayar
ile kontrol
edilebilecek.
çalışacak bir yazılım ile kontrol edilebilınelidir.
bir ücret talep edilmeyecektir.
Cihaz yazılımı LİMS (Laboratuvar
Yazılım
vasıtası
Win.xp
veya Win.7 işletim sistemleri
Yazılımın kullanımı. güncellenmesi
vb. işlemler için ek
Bilgi Yönetim Sistemleri) vb. sistemler ile uyumlu olmalıdır.
ile cihaz kontrol edilebilir.
numuneye
ait tüm veriler
(numune
metodu. sıra numarası. tarih. saat vb.) kayıt edilebilir ve istendiği takdirde geri çağrılabilir
Yazılım. analiz işlemini grafiksel
çıktı almaya imkan vermelidir.
olarak izlenmesine
Yazılım, cihazııı kendini test etme ve hatalı durumları
olmalıdır.
Yazılım ya da bilgisayarda
hatalarda
(bilgisayar
d urdunılabi Imel idir.
çökmesi
analiz
işlemi
Cihaz yazılımı.
sağlamalıdır.
tartım işlemi de dahil analizin
,
J
adı. analiz
olmalıdır.
ve istendiği takdirde
bağlı bir yazıcı ilc
kullanıcıya
fonksiyonuna
bildirıne
meydana gelecek ve kullal1lcı tarafından giderilemeyecek
vb.)
ile uyumlu
manüel
olarak
kontrol
tüm evrelerinin
otomatik
sahip
programsal
edilebilmeli
veya
olarak yapılmasını
i
.ı-
DiGER HUSUSLAR:
.ı-I.
Kükürt cihazı tüm parçaları ile birlikte aşağıdaki
-
Cihaz elektronik
malzeme/aygıtlardan
oluşacaktır:
ünitesi
fırın ünitesi
-
3' er adet (yüksek kükürt ve düşük kükürt) 50gr. CRM standart malzeme
i000 adet yakma kayıkçığı
I' er adet yedek cam borusu
Magnezyum
Perklorat.
Sodyum Hidroksit
-
Oksijen tüpü ve bağlantıları
-
0.0001 g hassasiyetle
.ı-2.
Bilgisayar
(regülatör
vs.)
analitik dijital terazi
Üniteleri
Cihaz ile birlikte teslim edilecek Masa üstü bilgisayar
-
-
İşlemci Tipi
Intel Core i7 ya da eşdeğeri
İşlemci Hızı
Asgari 2.5 GHz
Ram Tipi
DDR3
Sistem Belleği
Asgari 8 GB
Disk Kapasitesi
Asgari i TB
Monitör
Asgari 21.5 inch led
Wireless Özelliği
802. i Ia/b/g/n
İşletim Sistemi
Windows
Optik sürücü
DVD-R W yazma ve okuma
Yazıcı
Dakikada
Diğer
Klavye. Mouse. kasa üzerinde
7 I'rofessional
özellikleri
aşağıdaki
gibi olacaktır.
veya üzeri
8 renkli. i6 siyahibeyaz
A4 baskısı yapabilen
lazer yazıcı
yok ise harici ses sistemi.
gerekli kablo diğer
aksesuarlar
-
Analiz sonuçlarının
-
Numunelerin
göstergeli
alınabileceği
ortam şartlarından
yazıcı
etkilenmesini
önleyecek
40lt iç hacimli.
dijital nem ve sıcaklık
kabin tipi desikatör.
Cihazın kullanacağı
oksijen %99.5 sa!lıkta ve cihaz tarafından
30 bar basınçta alınacaktır.
5- GARANTi ŞARTLARI:
Cihaz 220 volt / 50 I Iz şehir şebeke cereyanı
Cihaz yüklenici
çalışması
için gerekli
edilmelidir.
temsilcisi
Cihaz
idarenin
kalibrasyon
yerinde.
kurulup
göstereceği
yere kurularak
çalışır vaziyette.
cihazın
doğru
ve doğrulama
testleri
yapılarak
kullanıma
hazır vaziyette
teslim
çalıştırılarak
teslim
edilmelidir.
Cihazın
ilk kullal1lmında
fırma
de hazır bulunmalıdır.
Cihaz.
emniyetli
tarafından
ile sorunsuz çalışabilmelidir.
kataloğunda
çalıştırılınası
belirtilen
için gerekli
standart
aksesuarları.
aksesuarları.
orijinal
bağlantı
parçaları.
ambalajları
içinde.
bağlantı
kabloları
ve
ambalajları
kapalı
ve
garantisi
kapsamında
eksiksiz olarak verilmelidir.
Cihaz her türlü işçilik. imalat ve montaj hatalarına
olacaktır.
Garanti
süresi bitiminde
yüklenici
tarafindan
sağlanacaktır.
Cihazın kurulumundan
idare tarafından
belirlenecek
ise iO yıl yedek
karşı 24 ay yüklenici
parça. teknik
servis
ve sarf malzemesi
sonra 3 iş günü temel kullanıcı eğitimi. kurulumundan
olan i iş günü süresinde
4
de ileri uygulama
eğitimi
tedariki
6 ay sonra. günleri
teknik hizmet verme
belgesine
sahip personel
tüm personele
kullanıcı
Cihazların
tarafından
verilecektir.
eğitim sertifikası
ihtiyaç
duyduğu
Temel kullanıcı eğitimleri
verildikten
sonra eğitimi alan
düzenlenecektir.
yazılımlar
lisanslı
olmalı
ve yeni
sürümü
çıktığında
ücretsiz
verilmelidir.
Cihazın marka/modeL.
etiket şeklinde
şartlarına
seri no. vb. bilgileri ile üretici firmaya ait bilgiler yırtılmaz
cihaz üzerinde
olacaktır.
uygun üretilmiş olmalıdır.
Teklif
maddelerine
veren
firmalar.
uymayı
sunacaktır.
Üretici firmasının
Bu belgeleri
bu teknik
kabul eder. sunulan
Teyit edilmeyen
ibraz edilmeyen
şartnamenin
tekliflere
teklifler değerlendirme
bildirim tarihinden
gününden
5-1.
GEçİCİ
Cihazın
edilmeyen
bir
ve cihaz CE
dışı kalacaktır.
şartname/sözleşmelerin
tüm
delil ve ispatı idareye
dışı bırakılacaktır.
ve Teknik Servis yeterliliği
itibaren arızaya yerinde müdahale
belgelerini
konusunda
TÜRKAK
idareye ibraz edecektir.
posta gönderilerek
bildirilecek.
sürcsi 3 takvim gününü geçmeyecektir.
her takvim günü için teminatın
3 takvim
%5'i kadar ceza uygulanır
KABUL
çalışır
verilmesi neticesinde
5-2,
idari
arızalar firmaya faks çekilerek ya da elektronik
sonra arızaya müdahale
bulunmalı
cihazlar değerlendirme
ve diğer
TSE belgesi veya Sanayi Bakanlığı yeterliliği
Cihazda oluşacak
ı sertifikası
ait her türlü belge. katalog.
Teklif veren firmalar satış sonrası hizmetler'
akreditasyonu.
iSO 900
ve silinmez
vaziyette,
laboratuvara
kurulup
teslim
edilmesi
ve
kullanıcı
eğitimlerinin
geçici kabul yapılacaktır.
KESİN KABUL
Cihaz alımının
yapılacaktır.
kesin kabulü,
Bu çalışmanın
CRM sertitikası
(r/R) değerleri
belirli
birinci aşamasında;
bir süre Laboratuvarda
CRM ile yapılacak
çalıştırılması
neticesinde
30 adet tekrarlı
deney sonuçlarının
ile 50 adet tekrarlı
deney neticesinde,
ile karşılaştırılacaktır.
İkinci aşamada
elde edilecek
cihazın
sonuçların
ise; sonuç değerleri
bilinen
bir numune
ASTM D 4239 standart metodunda
ile karşılaştırılacaktır.
Yapılacak
bu testıerin
kabulü yapılacaktır.
5
yer alan 'Tekrarlanabilirlik'
değerlendirilmesine
ve 'Uyarıııık'
göre cihazın
kesin
B- TERMOGRAViMETRiK
ANALiz (TGA) CiHAZı
1- GiRiş
E.L.i. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Kömür Deney Laboratuvarında kullanılmak
üzere;
kömürdeki
değerlendirilmesi
bünye
nemi.
küL. uçueu
madde
ve sabit
karbon
nispetlerinin
tayini
sağlayacak 1 adet Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA) ve ekipmanlarının
ve
temini
ve çLi Laboratuvarına kurulması yapılacaktır.
2- işiN YAPILACA(;I
YERiN CO(;RAFiK
ÖZELLİKLERi
İşin yapılacağı yer. Çanakkale ili Çan ilçesinde yer alan TKi İşletmesi Müdürlüğüne
bağlı.
İşletmenin kömür stok ve satış alanlarının bulunduğu kısımda kurulu. Laboratuvar Başmühendisliği
binasıdır.
3- iŞE AiT ÖZELLiKLER
3-1. GENEL ÖZELLiKLER
3. i. i
Kömür ve kok kömürü deney numuneleri içindeki nem. uçueu madde ve kül miktarlarının
Termogravimetrik
analiz yöntemi ile belirlenmcsini ve sabit karbonun hesaplanmasını sağlayan i (hir)
adet TGA cihazı olacaktır.
3.1.2
TGA Cihazı Kömür. Kok kömürü gibi organik malzemeleri ASTM D 7582 Standart
Metodunun yanı sıra dengi Ulusal ve Uluslararası standart test metotlarına uygun ölçüm yapabilecektir.
3.1.3
Cihaz. harici bilgisayara bağlanabilir olmalı ve buradan kontrol edilebilecek. Windows xp.
ve üzeri işletim sistemleri ile uyumlu güncel yazılım (her bilgisayar için ayrıca yüklenmiş) programı ile
birlikte olacaktır.
3.IA
Yazılınlin
kurulu olduğu
i (hir)
Masaüstü
Bilgisayar
(Desktop)
ile oluşabilecek
bilgisayar arızalarına karşı. cilıaza ve/veya programa nıüdahale edebilmek için i (hir) adet Dizüstü
(Iaptop) Bilgisayar ve analiz sonuçlarının çıktı olarak alınabileceği i (hir) ad ct yazıcı cihazla birlikte
verilecektir.
3.1.5
Ayrıca eihazla birlikte; TGA eihazında analiz edilecek numunelerin kaba nem değerlerinin
hızlı bir şekilde ölçülebileeeği i (hir) adet Ncm Terazisi (hızlı ncm(j(çer) teslim edilecektir.
3.1.6
Temin edilecek TGA Cihazı ile bu teknik şartnamede talep edilen diğer malzeme. ekipman
ve aksesuarları yeni ve kullanılmamış olacak. yapım ve imalat hatası içerıııeyecektir.
3-2. CiHAZ ÖZELLiKLERi
3.2. i. Cihaz yüksek sıcaklıklı bir fırın içerisinde yerleştirilen numunelerin oksijen. kuru hava.
argo n ya da azot gazı atmosferinde istenilen sıcaklığa programlanarak çıkartılması esnasında meydana
gelecek ağırlık kayıplarını otomatik olarak hesaplanmak suretiyle numune içerisindeki rutubet. uçucu
madde toplam sabit karbon ve kUl miktarını kısa bir sürede hassas olarak tayin etmelidir.
3.2.2.
da kuru
Cihaz. pnömatik sistemleri çalıştırmak için; kuru hava. kurutma işlemi için; azot. argon ya
hava. inert ortam
olarak
argo n
yada
azot.
yakmak
ıçın
oksijen
gazlarını
kullanmalıdır. Pnömatik sistem ile analiz gazları beslemesi ayrı olmalıdır.
3.2.3.
Cihaz
yapılacak
deneylerin
sıcaklık
değeri.
deneyatmosferi
paranıetrelerin programlandığı bir bilgisayar tarafından kontrol edilmelidir.
3.2A. Cihaz 20 pozisyonlu iOOO°Cye dayanıklı ve kanısel kullanmalıdır.
3.2.5.
Cihaz ile tek bir seferde 19 numune aynı anda analiz edilebilmelidir.
6
ve
bunlarla
ilgili
3.2.6.
Cihaz
scramik kroze kullanmalı
ve
bu hozelere
50
mg
ilc
5
g
arasında
numune
yüklenebilmelidir.
3.2.7.
Cihazda.
olarak korunaklı
içerisinde
olarak 4 haneli terazi bulunmalı
okunabilirliği
karşı özel
istenildiğinde
en az 0.0001 golmalıdır.
terazinin diihili kalibrasyonu
yapılabilmelidir.
3.2.10. Sistem standart ağırlık kaybı prensibine
standart
ve dış etkenlere
olmalıdır.
3.2.8. Terazinin
3.2.9.
yerleşmiş
sapmada
hassasiyet
göstermelidir.
göre çalışmalı
için < %0.02
ve inert bir numune
Bu çalışma değişik sıcaklıklarda.
akış hızında ve atmosferde
test edilebilmelidir.
3.2.1 i. Cihazın çalışma sıcaklığı. çevre sıcaklığından
1OOO°C ye kadar ulaşabilmelidir.
3.2.12. Cihazın iOO°C den iOOO°C ye sıcaklık kararlılığı
3.2.13. Cihaz hozelerin
bulunduğu
noktalarda
3.2.1-1. Cihaz çevre sıcaklığından
50°C ye çıkabilecek
şekilde
değişik
:i:
sıcaklık okuma özelliğine
i5°e.
104°C ye dakikada
sıcaklık
2°C olmalıdır.
rampaları
sahip olmalıdır.
104°C-IOOO°C
uygulanabilmelidir.
arasında
ASTM
dakikada
D 7582 metoduna
uygun olarak çalışmalıdır.
3.2.15. Cihaz 220 volt / 50 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışabilmelidir.
3.2.16. Cihaz analize başlamadan
basınçları.
terazi. sıcaklık.
3.2.17. Cihazın
önce sistem
kontrolü
akış. ışık ve sensörlerkontrol
teknik
servıs
yapabilmelidir.
Sistem
kontrolü
ile gaz
edilebilmelidir.
müdahalesi
kolaylık
açısından
sistemin
ön
tarafından
gerçekleşti ri lmelidir.
3.2.18. Cihazın yükleme yüksekliği ellıazın alt noktasından
itibaren 14 inch'ten
az olmalıdır.
3.2.19. Cilıaza entegre fırın fanı akışı en az 70-160 CMI' aralığında olmalıdır.
3.2.20. Cihaz ilc birlikte analiz esnasında
220 volt/50
Hz şehir şebeke cereyanı
ülleyici ünitesinin
hava girişinde
3.2.21. Cihaz hozelerin
iç ortamda
ile çalışabilen
ünite teçhizatını
doğru
yerleşimini
oluşacak
olan atık gaz çıkışına
cift harici ülleyici
koruyucu
bağlanacak.
ünitesi de verilmelidir.
Harici
fıltre tertibatı bulunmalıdır.
sağlamak
amacıyla pnömatik
kanısel sistemine
sahip
olmalıdır.
3-3. YAZıLıM
3.3.1.
yazılım
Cihaz Windows
LİMS
bilgisayardan
PROGRAMI
(Laboratuvar
Bilgi
Yönetim
7 ve üzeri) bir yazılım
Sistemleri)
uygun
olarak
ile kontrol
çalışmalıdır.
edilmeli
iki cihaz
ve
tck
kontrol edilmelidir.
3.3.2. Cihazın
kullanıldığı
taban lı (en az Windows
bilgisayar
kalibrasyona
yazılımı
izin vemıeli
düşük orta ve yüksek
ve kalibrasyon
verileri
sapmaların
düzeltilmesi
konsantrasyonlu
elle müdahale
numunelerin
olmadan
birlikte
otomatik
olarak
sonrası
analiz
al ımıbi lmel idir.
3.3.3. Cihaz bilgisayar
verilerinde
yeniden hesaplamaya
3.3.-1. Cihazın
veriler çağrılabilmeli
cihaz
yazılımından
ol uşturulabilme!
yazılımı
(recalculate)
tüm verileri
doğrudan
amacıyla
kendi özel formatında
alınabilmelidir.
kalibrasyon
izin vermelidir.
TG eğrisi ve analiz verilerinin
kaydedebilmeli.
çıktıları
herhangi
istenildiğinde
yazılım
istenildiğinde
bir müdahaleye
aracılığıyla
eski
gerek kalmadan
özel rapor
formatı
idir.
3.3.5. Cihaz yazılımı,
analizleri
yazılımı
sonlandırabilen
analizler
için sabit tartı m metodu
zaman ayarlama
metodunu
ya da kullanıcının
seçmeye imkiin sağlamalıdır.
7
belirlediği
zamanda
3.3.6.
ağırlıkları
Analiz esnasında
alınmalı
3.3.7.
istenildiğinde
3.3.9.
ı.
atmosfer
ortamı içinde sürekli tartım ile
numunelerin
uğramamalıdır.
biri ya da birçoğu için analiz iptal edilebilmeli.
analiz devam edebilmelidir.
ayarlanan
atmosfer
ortamı
sürekli
bir akışla dışarı verilmeli
ve bu akış
olarak ayarlanabilmelidir.
Cihaz 15°C-35°C
3-.t, BİLGİSAYAR
3.4.
analiz esnasında
Fırın içerisinde
miktarı: kademeli
programlandıkları
kapak açılması ve diğer etmenler nedeni ilc bozulmaya
kalan nUlmınelerle
3.3.8.
numunelerin
arasında ve 20%-80%
nem ortamında
sorunsuz olarak çalışabilmelidir.
ÜNİTELERİ
Cihaz ilc birlikte teslim edilecek Masa üstü bilgisayar
İşlemci Tipi
Intel Core i7 ya da eşdeğeri
İşlemci Hızı
Asgari 2.5 GHz
Ram Tipi
DOlU
Sistem Belleği
Asgari 8 GB
Disk Kapasitesi
Asgari 1 TB
Monitör
Asgari 21.5 inch led
Wireless Özelliği
802. i 1a/b/g/n
İşletim Sistemi
Windows
7 Professional
Optik sürücü
DYD-RW
yazma ve okuma
Yazıcı
Dakikada 8 renkli. i6 siyahibeyaz
Klavye. Mouse.
Diğer
özellikleri
aşağıdaki
gibi olacaktır.
veya üzeri
kasa üzerinde
A4 baskısı yapabilen
yok ise harici
lazer yazıcı
ses sistemi.
gerekli
kablo diğer aksesuarlar
3.4.2.
Oluşabilecek
hallerde kullanılmak
bilgisayar
arızası.
ayrı kullanım
üzere aşağıdaki özelliklere
ayda uzaktan
sahip bir adet diz üstü bilgisayar
İşlemei Tipi
Intel Core i5. eşdeğeri yada üzeri
İşlemci Hızı
Asgari 1.6 Gllz
Ram Tipi
DDR3
Sistem Belleği
Asgari 4 GB
Disk Kapasitesi
Asgari 250 GB
Monitör
Asgari 15 inch
Wireless Özelliği
802. i ia/b/g/n
İşletim Sistemi
Windows 7 Professİonal
Optik sürücü
DYD-R
3-5. NEM TERAZİsİ
3.5.
kömürdeki
ı.
Laboratuvara
müdahale
\v yazma
edilmesi
gerekli
verilmelidir.
veya üzeri
ve okuma
(Hızlı Nem Ölçer)
gelen numunelerin
Kaba Ncm değerinin
tespitinde
bir adet 'Hızlı Nem Ölçer' (Moisture
Kül ve Uçucu miktarlarının
zaman kazanmak
Analyser)
kullanılaeak
üzere. talep edilen TGA cihazı ilc birliktc
cihazı verilecektir.
8
hesaplanmasında
3.5.2.
Verilecek
Nem Ölçer Cihazı aşağıda belirtilen özelliklerde
Maks. Taı1lm Kapasitesi
200 g. ya da daha az.
Hassasiyet
i mg / 0.01 %
ısıtma Sistemi
Halojen Lamba ya da Kızılötesi
Sıcaklık
ya da daha üstün olacaktır.
element
Q
En az 30 C en fazla 200°C arası I°C artışlı. ısıtma hızı ayarlanabilir.
Aralığı
ısıya dayanıklı.
Tartım t1ücrcsi
paslanmaz
DijitaL. aydmlatmalı.
Gösterge
malzemeden
Tarih
üretilmiş. en az 90 mm çapmda
ve saat göstergeli.
Geçmişe
dönük
en az 15
ölçüm sonucu görülebilir.
Ara yüz
RS 232 ve USB ile bilgisayar
ısıtma Süresi
1 dk - 99 dk arası ayarlanabilir
Analiz Süresi
En fazla 30 dk.
Laboratuvar
oı1amında
ve yazıcı bağlantılı
kullanılacak
ebatlarda.
ve kullanıma
sahip olmalıdır.
Diğer Özellikler
220 V 50 Hz şebeke cereyanı ile sorunsuz çalışabilmelidir.
Cihazın kazalara karşı gerekli İş Güvenliği
3-6. nİ(;ER
3.6.1.
kolay kurulum
sistemi olmalıdır.
MALZEMELER
Cihazla
birlikte dolu halde 2 (iki) adet oksijen.
adet % 99.5 satlıkta
50 L hacimli
mevzuat ve ilgili standaı1lara
tüpler regiilatörleri
göre işaretlenmiş
2 (iki) adet azot olmak
ile verilecektir.
ve renklendirilmiş
Tüpleri
üzere
4 (döı1)
yeni ve kullanılmamış.
olacaktır.
Tüpe aitmuayene
gazetede
yayınlanan
sertifikası
da verilecektir.
Tüpler:
tüplerinin
22 Ocak
2015
periyodik
muayenelerinin
dulum
tarih,
29244
sayılı
resmi
usul ve esaslarına
ilişkin tebliğe"
"Basınçlı
gaz
uygun olacaktır.
Dolum basıncı 230 bar olacaktır.
3.6.2.
Cihaz ile birlikte 40 (kırk) adet Kroze ve kapağı verilecektir.
3.6.3.
Cihaz
standartlarının
ile
birlikte
6
(altı)
adet kalibrasyon
standardı
verilecektir.
Kalibrasyon
kullanım süresi 20 i8 yılına kadar kullanılabilmelidir.
Kalibrasyon
standaı1ları:
- Uçucu madde için
%6-%45 aralığında.
- Kül için
%5-%35 aralığında
olacaktır.
4- KABUL İŞLEMLERİ
4-1. GARANTİ ŞARTLARI
4. I. I.
çalışması
edilmelidir.
temsileisi
4.1.2.
emniyetli
Cihaz yüklenici tarafindan
için gerekli
Cihaz
kalibrasyon
yerinde.
kurulup
idarenin göstereceği
yere kurularak
çalışır vaziyette.
ve doğrulama
testleri
yapılarak
kullanıma
çalıştırılarak
teslim
edilmelidir.
Cihazın
hazır
cihazın doğru
vaziyette
teslim
ilk kullanımında
firma
de hazır bulunmalıdır.
Cihaz.
kataloğunda
çalıştırılıııası
belirtilen
için gerekli
standaı1 aksesuarları.
aksesuarları.
orijinal
bağlantı
ambalajları
parçaları.
bağlantı
kabloları
ve
içinde.
ambalajları
kapalı
ve
garantisi
kapsamında
eksiksiz olarak verilmelidir.
4.1.3.
Cihaz her türlü işçilik. imalat ve montaj hatalarına
olacaktır.
Garanti
-
taratindan
vüklenici
süresi
bitiminde
ıc
ise 10 yıl yedek
saıllanacaktır.
9
parça.
karşı 24 ay yüklenici
teknik
servis
ve sarf malzemesi
tedariki
4.IA.
Cihazııı
kurulumundan
sonra 3 iş günü temel kullanıcı
günleri idare tarafından
belirlenecek
verme
personel
belgesine
sahip
eğitimi alan tüm personele
4.1.5.
Cihazların
olan i iş günü süresinde
tarafıııdan
verilecektir.
kullanıcı eğitim sertifikası
ihtiyaç
duyduğu
yazılımlar
eğitimi,
kurulumundan
de ileri uygulama
Temel
kullanıcı
eğitimi
eğitimleri
6 ay sonra,
teknik hizmet
verildikten
sonra
düzenlenecektir.
lisanslı
olmalı
ve yeni sürümü
çıktığıııda
ücretsiz
verilmelidir.
4.1.6. Cihazııı marka/modeL. seri no. vb. bilgileri ile üretici firmaya ait bilgiler yırtılmaz ve silinmez
bir etiket şeklinde
CE şartlarına
cihaz üzerinde
uygun
üretilmiş
olacaktır.
Üretici
olmalıdır.
fil111aSıııın iSO 9001 sertifikası
Bu belgeleri
ibraz edilmeyen
cihazlar
bulunmalı
vc cihaz
değerlendirme
dışı
kalacaktır.
4.1.7. Teklif
maddelerine
veren
uymayı
sunacaktır.
firınalar.
kabul eder. sunulan
Teyit edilmeycn
4.1.8. Teklif
TÜRKAK
bu teknik
veren
şartnamenin
tekliflere
teklifler değerlendirıne
firmalar
akreditasyonu.
TSE
veya
idari
şal1name/sözleşmelerin
ait her türlü belge. katalog.
tüm
delil ve ispatı İdareye
dışı bırakılacaktır.
satıŞ sonrası
belgesi
ve diğcr
hizmetler'
Sanayi
ve Teknik
Bakanlığı
Servis
yeterliliği
yeterliliği
belgelerini
konusunda
İdareye
ibraz
edecektir.
4.1.9. Cihazda
bildirilecek.
oluşacak
bildirim
geçmeyecektir.
arızalar
tarihinden
3 takvim gününden
firmaya
itibaren
faks
çekilerek
anzaya
yerinde
sonra arızaya
müdahale
laboratuvara
kurulup
ya da elektronik
posta
müdahale
3
edilmeyen
süresi
gönderilerek
takvim
gününü
her takvim günü için teminatın
%Yi kadar ceza uygulanır.
4-2. GEçİCİ
KABUL
4.2. i. Cihazııı
verilmesi
neticesindc
çalışır
vaziyette,
teslim
edilmesi
ve kullanıcı
eğitimlerinin
gcçici kabulü yapılacaktır.
4-3. KESİN KABUL
4.2.2.
Cihaz alımınııı
yapılacaktır.
Bu çalışmanın
CRM sertilikası
4.2.3.
kesin kabuıu, cihazın
(r/R) değerleri
CRM ile yapılacak
çalıştırılması
neticesinde
20 sefer tekrarlı deney sonuçlarının
ile karşılaştırılacaktır.
İkinci aşamada
elde edilecek
birinci aşamasında;
belirli bir süre Laboratuvarda
sonuçların
ise; SOI1lIÇdeğerleri
bilinen bir numune ile 30 sefer tekrarlı deney neticesinde.
ASTM D 7582 standart metodunda
ile karşılaştırılacaktır.
Yapılacak
bu testlerin
yer alan 'Tekrarlanabilirlik'
değerlendirilmesine
göre cihazın
kabulü yapılacaktır.
C2w
Bahri SARITEPE
Üye
LO
ve 'Uyarlılık'
kesin

Benzer belgeler