Bilgi iĊ lem i §in Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi Liste

Transkript

Bilgi iĊ lem i §in Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi Liste
Bildiri No
Bildiri Başlığı
1. Yazar Ad / Soyad
2. Yazar Ad / Soyad
3. Yazar Ad / Soyad
1
Boşanmış Aileye Sahip Çocukların Psikososyal Sorunları
Hümeyra ÇETİNKAYA
Birsen BİLGEN SİVRİ
Dilek DERİNCE
2
Toplumsal Meseleler ve Türk Edebiyatında Spor Kültürü
Yakup ÖZTÜRK
3
Tüketici-Nesne İlişkisinin Felsefi Etik Bağlamında İncelenmesi Üzerine Bir
Deneme
Mehmet Ali PAYLAN
Yunus DÜGER
4
Küreselleşme ve Göç Ekseninde Yeni Irkçılık
Emine ERDEN KAYA
Merve Suna ÖZEL ÖZCAN
5
Tarihsel Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma: Ahiliğin Girişimcilik Özelliklerinin
Sosyolojik Yaklaşım Esaslarına Göre İncelenmesi
Muzaffer AYDEMİR
6
İnsan Hakları ve Demokrasi İlişkisine Felsefei Bir Bakış
Yunus DÜGER
7
Nietzsche'de Modern Birey İdraki
Melih COŞGUN
8
İnternet Çağında Din: Konu ve Yaklaşımlar
Mehmet HABERLİ
9
İslamofobi ve Zenofobi Bağlamında Fransa'da Karikatür Krizleri
İsmail METİN
10
Evrensel Değerlerin Toplum Eğitimindeki Yeri ve Hz. Muhammed'in
Eğitimciliği
Mustafa BAŞ
11
"Yeşil saha"dan Tribünlere Küresel ile Yerel Arasında Futbol: Eskişehirspor
Örneği
Emre GÖKALP
12
Kimliğin Tüketim Üzerinden İnşası: Sosyolojik bir İnceleme
Kadir BERK
13
Hacı Bektaş-ı Veli ve Hümanistik Psikoloji
Ahmet ÖZALP
14
Halide Edip Adıvar'ın Yeni Turan Romanında Söylem ve İdeoloji
Sabanur YILMAZ
15
Felsefi Temelleri Açısından Eğitim ve Eşitsizlik
Kadir BERK
16
Geleneksiz Bir Dünya İnşa Etme Teşebbüsünün Başarısız Metaforu Olarak
Devrim
Arif ERDEM
17
İslami Dönemde Arap Şiirinin Öğretim Aracı Olarak Kullanılması
Dursun HAZER
18
İslam Uluslararası Hukukunda Müslümanların Uluslararası İlişkilerinin Mahiyeti
Şemsettin ULUSAL
ve Dini Temelleri
19
Savaş Mağduru Çocuklar: Mülteci Çocuk Olmak
Dilek DERINCE
20
Demografik Özellikler İle Şikayet Dvranışı, Müşteri Memnuniyeti Ve Sadakati
Arasındaki İlişkiler
Ayşegül YILDIRIM KUTBAY
21
İhracatçı Kobi'lerde Finansal Yapının Ve Sıkıntıların Belirlenmmesine Yönelik
Bir Araştırma: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Örneği
Cumhur ŞAHİN
22
Finansal Krizlerin İşletmelerin Ar-Ge Harcamalarına Etkisinin Sektörel Boyutta
Murat KİRACI
İncelenmesi: BİST'te İmalat Sektöründe Bir Araştırma
23
Yatırım Projelerinin Finansmanı: G20 Ülkeleri Analizi
Sinan ESEN
24
Hirose Yöntemiyle Hesaplanan Marka Değerinin Hisse Senedi Fiyatlarına
Etkisi: BİST 100'de Bir Araştırma
Tuba BORA
25
Halkla İlişkiler Mesleğinde Etik Olmak Yada Olmamak
Hasan ÇİFTÇİ
26
Mültecilere Yönelik Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal
Medya Varlıklarının Hedef Kitle Üzerindeki Etkisi: Gaziantep Örneği
Çiğdem KELEŞ
27
Öğrencilerin Kadına Şiddete Yönelik Tutum Ve Algılamaları - Sakarya
Üniversitesi İşletme Fakültesi Ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Örneği
Nilgün SARIKAYA
28
Hizmet Kalitesi, Müşteri Tatmini, Güven, Sadakat Ve Kulaktan Kulağa
Pazarlama Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gümüşhane İli Kargo Şirketleri
Üzerine Bir Uygulama
Emel YILDIZ
Hümeyra ÇETİNKAYA
Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY
Buket BORA SEMİZ
Gizem KURMAZ
4. Yazar Ad / Soyad
29
Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri: TR33 Bölgesi
Uygulaması
30
İçsel Markalaşma İle Marka Vatandaşlığı Davranışı Arasındaki İlişkiye Yönelik
Yavuz Selim DÜGER
Amprik Bir Araştırma
Ercan TAŞKIN
31
Sosyal Medya Mecralarının Marka Kişilik Algılarının Ve Benlik İmajı
Uyumunun İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Nihal SÜTÜTEMİZ
Yusuf ARSLAN
32
Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerde Etiketleme Uygulamaları: Etiket Okuma
Davranışına Göre Değişen Tüketici Tutumları (Eskişehir Örneği)
İbrahim ALKARA
33
Yenilik Odaklılığın Uluslararası Pazar Performansı Üzerindeki Etkisi
Binnaz ÇINAR
34
Gerilla Pazarlamanın Marka Farkındalığı ve Tüketicilerin Satın Alma Niyeti
Üzerindeki Etkileri
Salih YILDIZ
35
Tüketici İlgileniminin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi
Volkan ÖZBEK
36
Tüketici Haklarının Sanal Ortamdaki Yüzü: Tüketici Dernekleri Web Sitelerinin
Merve TÜRKMEN BARUTÇU
İçerik Analiz Yöntemi İle İncelenmesi
Kazım MERT
37
Pazar Çevresindeki Belirsizliklerin Etkisinde Stratejik Odaklılık, Pazarlama
Yetenekleri Ve Pazar Performansı İlişkisi
Sima NART
Semih OKUTAN
38
Tarihsel Süreç İçerisinde Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi Ve
İşletmeler Tarafından Gerçekleştirilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Faaliyetlerinin Alanlarına Göre İncelenmesi
Hakan ÇELİK
Rıdvan KOCAMAN
39
Spor - Fitness Merkezi Müşterilerinin Hizmet Beklentilerinin Değerlendirilmesi
Ersin ESKİLER
Remzi ALTUNIŞIK
40
Politik Tüketime Katılımı Belirleyen Faktörler: Üniversite Öğrencileri Üzerine
Bir Araştırma
Abdülkadir ÖZTÜRK
Sima NART
41
Online Platformda Ürün Tercihi Ve Alışveriş Motivasyonlarında Cinsiyet
Faktörünün İncelenmesi
Nihal SÜTÜTEMİZ
Metin SAYGILI
42
Kişilik Tiplerinin Satın Alma Sonrası Bilişsel Çelişki Üzerindeki Etkisi
Buket BORA SEMİZ
43
Kar Amaçsız Marka İmajı ve Bağış Yapma Eğilimiyle Olan İlişkisi
Remzi ALTUNIŞIK
44
Muhasebe Meslek Mensuplarının Kayıt Dışı Ekonomi İle Etkileşimleri: Mükellef
Onur ÖZEVİN
Ve Muhasebe Meslek Mensubu Sayıları Üzerinden Bir Analiz
Rahmi YÜCEL
45
Üçüncü Sektöre Yönelik Güvenin Kar Amaçsız Marka İmajı Üzerindeki Etkisi
Remzi ALTUNIŞIK
Volkan GÖKTAŞ
46
Türk Ticaret Hukuku'nun Yerel Ve Uluslararası Yönleri
Mohammed MAGHAMINIA
47
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Destek Programları ve Başarı Örnekleri
Ali TELLİ
48
Kafkasya'daki Gelişmeler Işığında Dağlık Karabağ Meselesi
Altun ALTUN
49
Bir Örgütsel Bağlılık Uygulaması - Honaz İlçesi Tekstil İşletmeleri Örneği
Bülent ARPAT
50
Tepe Yöneticisi Algısında Halo Effect Etkisi
Özüm EĞİLMEZ
51
İşgören Odaklı Liderlik Algısının Ters Mobbing Eğilimi Üzerindeki Etkisi
H. Tezcan UYSAL
52
Demografik Faktörlerin Örgüt İçi Politik Davranışlara Etkisi
Emre ORUÇ
53
Kent İmajının Destinasyon Pazarlamasındaki Rolü: Mardin İli Örneği
Hasan ÇİFTÇİ
54
Sağlık Hizmetlerinde Maliyetlerin Değerlendirilmesi: Acil Servis Uygulaması
Serap DURUKAN KÖSE
55
Nesnelerin İnterneti Ve E-Ticaret Üzerindeki Etkileri
Fatih GÜNEŞ
56
Bir Işveren-Öğrenci Buluşması Modeli – Meslek Yüksekokullarında Işbaşı
Eğitimi Programı: Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği
Adnan AKŞİT
57
Lisanüstü Öğrencileri İçin Uygun Programlama Dilinin Seçimi Problemi: Örnek
Cevat SÖYLEMEZ
Bir Uygulama
Ali ŞEN
Fazlı YILDIZ
Harun BÜBER
Oğuz YAVUZYILMAZ
Fatih KOÇ
Aycan KÜLAHLI
Recep YILMAZ
Volkan GÖKTAŞ
Halil YILDIRIM
Tuncay KÖSE
İsmet SÖYLEMEZ
Ali ÜNSAL
Cengiz DURAN
Bir Uygulama
58
Örgütlerde Sergilenen İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Bazı Demografik
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hilal BOZKURT YILDIRIM
59
Mavi Yakalı Personelin Değerlendirilmesinde Kullanılan Performans Yönetim
Sisteminin Çoklu Karar Verme Yöntemleri İle Analiz Edilmesi
İsa İPÇİOĞLU
Gözde KOCA
Burcu EROKUTAN
60
İleri İmalat Teknolojileri Ve Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Performansı
Üzerindeki Etkisi: Trabzon'da Faaliyet Gösteren İmalat İşletmeleri Üzerine Bir
Uygulama
Büşra TOSUNOĞLU
Selim CENGİZ
Gülsüm AKELMA
61
Tıbbi Hizmetlerde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Manyetik Rezonans
Görüntüleme Örneği
Vahit YİĞİT
Arzu YİĞİT
62
Örgütsel Bağlılık Ve Etik İklimin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki
Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma
Mehmet GÜNLÜK
Gökhan ÖZER
Murat ÖZCAN
63
Küçük İşletme Sahiplerinin Demografik Özelliklerine Göre İnternet
Bankacılığına Yönelik Algılama Farklılıklarının Tespiti
Fatih KOÇ
64
Kültür Turizmi Çerçevesinde Ahilik Geleneğinin Destinasyon Çekim Unsuru
Olarak Kullanılması: Mudurnu Esnaf Duası Örneği
Koray GENÇ
Serkan ŞENGÜL
Oğuz TÜRKAY
65
Global Boyutlu Rekabet Ve Stratejik Maliyet Yönetiminde Yeni Trendler
Rifat YILMAZ
66
Süt Ürünleri Üreten Bir İşletme İçin Hazırlanan Ürün Maliyet Hesaplamaları
Çağla EDİZ
67
Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiği Eğitimine Bakışı: Bilecik
Uygulaması
Meral EROL FİDAN
68
Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartları Konusunda Üniversite
Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meral EROL FİDAN
Örneği
Taner UYSAL
69
Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensupları Ve Girişimcilik Arasındaki Ilişkinin
Mekânsal Analizi
Fatih ÇELEBİOĞLU
70
Engelsiz Havalimanı Hizmetlerinin Değiştirme Maliyetlerine Etkisi: Kastamonu
Rahmi YÜCEL
Örneği
71
Genel Muhasebe Dersini İlk Defa Alan Ön Lisans Öğrencilerinin Derse Yönelik
Mustafa ZEYTİN
Algıları Üzerine Bir Araştırma
72
Bulut Muhasebesi Uygulamasının Yönetim Muhasebesine Etkisi
Metin YILMAZ
Göksel KARAŞ
73
Meb'e Bağlı Eğitim Kurumlarında 3. Ortak Lojistik: Kitap Tedariği Bilecik
Örneği
Atıl TAŞER
Sedat KURT
74
Sağlık Sektöründe Halkla İlişkiler'de Sosyal Medya Kullanımı: Acıbadem
Sağlık Grubu ve Dünya Göz Hastanesi Örneği
Tarık SEMİZ
Cemalettin HATİPOĞLU
75
Bilgi Güvenliğinde İnsan Faktörü
Ali ACILAR
Sevinç MERSİN
76
Eskişehir İle Orta Asyada Bulunan Kardeş Şehirleri Kazakistan'ın Oral,
Özbekistan’ın Semerkant Ve Kırgizistan’ın Celalabat Bölgesi Halklarının
Mehmet Levent KOCAALAN
Kaynaşması İçin, Ülkeler Arası Kültür Birliğinin Oluşturulmasında Girişimciliğin
Önemi
77
Holland’ın Kariyer Teorisine Göre Turizm Öğrencilerinin Mesleki Kişilikleri
Mehmet Tahir DURSUN
78
Pro-Ecological Behaviour Of Consumers On The Polish Market
Felicjan BYLOK
79
The Role Of Empowerment In The Conflict Management Based On Mediation
In Collective Disputes Resolution In Poland
Leszek CICHOBŁAZIŃSKI
80
Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Sektör Ortaklığı Uygulaması Algısı: Bir
Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması
Ufuk SELEN
81
Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Kamu Finans Kaynakları Ve Bilimsel Yayın
Güner TUNCER
Performansı İle İlişkisi
Fazlı YILDIZ
82
Katılımcı Bütçeleme Ve Demokrasi
Semih BİLGE
Semra ALTINGÖZ
83
Yükseköğretim Ek Ders Mevzuatında Muğlâk Konuların Tespiti Ve Açıklığa
Kavuşturulması
İhsan TOPCU
84
Yolsuzluk Ve Kamu Borç Stoku: OECD Ülkeleri İçin Ampirik Bir Kanıt
Mehmet Hanefi TOPAL
85
Kurumsal Kalite, Kamu Harcamaları Ve Iktisadi Büyüme Ilişkisi
Erdoğan TEYYARE
86
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Saydamlık Ve Mali Performans
Metin YILMAZ
Mehmet AVCI
Mine ÖZER
Sevcan TİN
Mehpare Tokay ARGAN
Nurdan SEVİM
Göksel KARAŞ
Ebru CILLI
Nazlı KEYİFLİ
86
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Saydamlık Ve Mali Performans
İlişkisi
Mehmet AVCI
87
Kamu Kesimi Büyüklüğü - Kamu Etkinlik Düzeyi İlişkisi
Ulvi SANDALCI
88
Hukuki Sonuçları İtibariyle “Özelge” Ve “Özelge Niteliğinde Olmayan Görüş”
Ayrımı
Yaşar AYYILDIZ
89
Türkiye’de Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulaması Ve Analizi
Bilal TAŞ
90
Türkiye’de 2001 Sonrası Kamu Borçlamansının Analizi
Tarık VURAL
91
Türkiye’de Bölgesel Vergi Gayretinin Belirleyicileri: Ampirik Bir Inceleme
Ferdi ÇELİKAY
92
Beşeri Sermaye Ve Nitelikli Iş Gücünün Ekonomik Kalkınmaya Etkisi
Yusuf Bahadır KAVAS
93
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulundaki
Öğrencilerin Harcama Bileşenleri Ve İlçe Ekonomisine Etkileri
Yusuf Bahadır KAVAS
94
Sigorta Müşterilerinin E-Şikâyetleri
Behlül ERSOY
95
Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesine Yönelik Teorik Yaklaşımlar
Sami TABAN
96
İsraf Ekonomisinin Önlenmesinde Bağımsız Düzenleyici Denetleyici
Kuruluşların Önemi: Türkiye Örneği
Resül YAZICI
97
Çin Ekonomisinin Inişi Nasıl Olacak? Sert Veya Yumuşak Bir Iniş
Rasim YILMAZ
98
Türkiye’ de Katılım Bankacılığının Ve Finansal Derinliğin Sağlanması
Resül YAZICI
99
Görünmeyen İhracat Geliri Olan Turizm Gelirlerinin KDV İndiriminden Sonra
Ulusal Gelir İçindeki Değişimi
Tufan YAYLA
100
Dış Ticarette Uygulanan Teşvik Ve Kredilerin Ülke Ekonomisinin Gelişimine
Olan Katkısı Üzerine Bir Araştırma
Tufan YAYLA
101
Terör Ve Askeri Harcamalar Ilişkisi: Ortadoğu Ülkeleri Için Bir Panel Veri
Analizi
Hüseyin ALTAY
Tuğrul ÇINAR
102
İslam'da Devlet Ve Ekonomi: Maverdi Örneği
Abdulkadir İLGEN
İbrahim SÜYEN
103
Kırsal Kalkınmada Kadın Kooperatifleri: Amaçları Ve Faaliyetleri
YELİZ YEŞİL
104
Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan
Ülkeler İçin Panel Veri Analizi
Salih TÜREDİ
105
Neoklasik Teori Işığında Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri:
Lucas Paradoksuna İlişkin Ampirik Bir Analiz
Bersu BAHTİYAR
106
Türkiye'de İl Bazında Beşeri Sermaye Ve Sosyal Sermaye İlişkisinin Mekansal
Mustafa DUMAN
İstatistik Analiz Teknikleri İle Test Edilmesi
İlyas ÖZ
107
Terörizmin Ekonomik Sonuçları Üzerine Bir İnceleme
İsmail Hakkı İŞCAN
Eda Nur PILAV
108
Ak Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi
Cengizhan YILDIRIM
109
Türk Katılım Bankacılığı Sektöründe Yoğunlaşma Ve Rekabet
İsmail BALKAN
110
Mesleki Eğitim Ve Eğitim Harcamalarının Yüksek Teknolojili İhracat Üzerindeki
Mustafa DURMAN
Etkileri: 20 OECD Ülkesi İçin Panel Veri Analizi
Volkan ASLAN
111
Yolsuzluk Ve Globalleşme
Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU
Cüneyt KOYUNCU
112
Türkiye Ve OECD Ülkelerinde Kadın İşgücünün İşgücüne Katılımı Oranı Ve
Sektörel Dağılımının Karşılaştırmalı Analizi: Feminist İktisat Açısından Bir
Bakış
Aykut EKİNCİ
Betül KOCA
113
Tutumluluğun Finansal Davranış Üzerindeki Etkisi Ve Yatırım Tercihleri
Arasındaki İlişki
Ekrem ŞEN
Behlül ERSOY
114
1980 Sonrası Dünya Ekonomisinde Küreselleşme Eğilimleri Ve Yoksullaşma
İsmail Hakkı İŞCAN
Kezban AKKOL
115
Zeka İle Sera Gazı Emisyonu Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Çalışma
Cüneyt KOYUNCU
Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU
Yunus DEMİRLİ
Ekrem ŞEN
Tuna KARTALOĞLU
Mehpare TOKAY
ARGAN
Ayla YAZICI
Çağlar AVDAN
Gizem MUKİYEN AVCI
İlhan KORKMAZ
Ali ŞEN
Adnan ÇALIŞKAN
Tuna KARTALOĞLU
Mehpare TOKAY
ARGAN
116
Does Unionization Rate Accelerate Flight Of Capital?: Panel Analysis
Cüneyt KOYUNCU
İsmail Hakkı İŞCAN
117
The Impact Of Infrastructure On Fdı Inflows: A Panel Data Analysıs
Cüneyt KOYUNCU
Mustafa ÜNVER
118
Informatıon And Communıcatıon Technologıes And Corruptıon Level:
Emprıcal Evıdence From Panel Data Analysıs
Cüneyt KOYUNCU
Mustafa ÜNVER
119
Sağlık Hizmetlerinin Ülkelerin Kalkınmışlığı Üzerindeki Belirleyici Rolü; Türkiye
Aykut EKİNCİ
Seçili Kalkınmış OECD Ülkelerinin Karşılaştırılmalı Analizi
120
Bayat Ekmeğin Enerji Verimli Sistemlerle Kurutularak Geri Dönüşümünün Ülke
Burak AKTEKELİ
Ekonomisine Katkısı
121
1982 Anayasası’nın Öngördüğü Hükümet Sistemi Ve 21 Ekim 2007 Tarihli
Halkoylamasıyla Onaylanan Anayasa Değişikliği’nin Sistemi Başkanlık
Sistemine Dönüştürdüğü Tartışmaları
Cem BENGÜĞULLARI
Murat ERCAN
122
Olağanüstü Halde Temel Hak Ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması
Murat ERCAN
Murat AĞAOĞLU
123
Bireyci-Toplulukçu Değerler Dikotomisini Sosyal Sermaye Teorisi Bağlamında
Hülya EŞKİ UĞUZ
Yeniden Düşünmek
124
İngiltere'de Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışı
Hüseyin ÇAVUŞOĞLU
125
Türkiye’de Demokrasinin Gelişmesinde Siyasi Partiler, Sivil Toplum
Kuruluşları Ve Askeri Müdahalelerin Rolü
Ertan ÇAKMAKCI
126
Geç Modern Zamanlarda Halkı İktidara Taşımak: Popülizm, Siyaset Ve
Demokrasi
Salih AKKANAT
127
İçerik Ve Sınırlar Yönünden İfade Hürriyeti: Türkiye’de İfade Hürriyeti
Tartışmaları
Çağdaş ZARPLI
128
Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı: Gelişimi, Öğeleri Ve Türk Hukukundaki
Yeri
Hakan OLGUN
129
Anayasa Yapım Sürecinde Halkın Beklentileri
Ali ACAR
130
Parlamenter Sistem İle Başkanlık Sisteminde Kontrol Ve Denge İşlerliği
Ali ACAR
131
Vatandaşların Belediye Başkanı Algısı Ve Yerel Hizmet Memnuniyeti
Arasındaki İlişki: Konyaaltı Belediyesi Örneği
Ali ŞAHİN
132
Yerel Yönetımlerde Stratejık Yönetım Uygulaması Olarak Stratejık Planlar
Mehmet Akif ÖZER
Paşa BOZKURT
133
Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Anlayışının Değerlendirilmesi
Mehmet Akif ÖZER
Selçuk DENEK
134
6360 Sayılı Kanunla Birlikte Köylerin Geleceğini Yeniden Düşünmek
Sezgin SEZGIN
135
Belediyelerde İşbirliği Ve Katılım Boyutundan Stratejik Yönetim
Fatih KIRIŞIK
136
Devlet-STK Paydaşlığında Kamu Hizmeti Sunumu
Hülya EŞKİ UĞUZ
137
Bir Ceza Soruşturması Yöntemi Olarak Meclis Soruşturması Üzerine Bir
Değerlendirme
Hüseyin SADOĞLU
Musa KASIMOĞLU
138
Türkiye'de Hükümet Sistemi Tartışmaları
Hüseyin SADOĞLU
Ayşenur SAN
139
Türk Siyasetinde Bir Çatışma Alanı Olarak Kültür
Hüseyin SADOĞLU
140
Politika Aracı Olarak Kamu Spotları: Aile Politikaları Üzerine Bir İnceleme
Fatma Gül GEDIKKAYA
141
Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde “Kent Konseyi
Bilinirliği”Araştırması
Murat YAMAN
142
555-K
Selma ÇETINKAYA
143
Necip Fazıl Kısakürek'in II. Abdülhamit Hayranlığının Tematik Nedenleri
Yavuz CANKARA
Yahya Cihat EMEN
144
1930 İle 1940 Yılları Arasında Yayımlanan Ders Kitaplarının Miliyetçilik Ve
Dine Yaklaşım Açılarından Analizi
Pınar ÖZDEN CANKARA
İlker KÜÇÜKALİ
145
Küreselleşen Kentlerde Iç Ve Dış Göçlerin Kent Kimliğine Etkisi
Gökhan KALAĞAN
Barış ERDEM
Ali ÜNSAL
Rukiye SAYGILI
Volkan IŞIK
Habib AYDIN
Aykut ACAR
Murat KÜÇÜKŞEN
Saniye SEYMEN
145
Küreselleşen Kentlerde Iç Ve Dış Göçlerin Kent Kimliğine Etkisi
Gökhan KALAĞAN
146
Avrupa Birliği’nin Göç Politikası
Metin AKSOY
147
Ermeni Soykırımı Iddiaları Ve Fransız Anayasa Konseyinin Gayssot Kararı
Ercüment TEZCAN
148
Kuruluşundan Günümüze Müslüman Kardeşler Ve Mısır Askeri Darbeleri
Engin KOÇ
149
Türkiye’de Dış Göçü Yönetme Arayışları Ve Göç Politikaları Üzerine Bir Analiz Murat YAMAN
Erdem GÜÇ
150
Uluslararası Anlaşmazlıkların Türkiye'nin Dış Ticareti Üzerine Etkileri
Ahmet YULAFCI
Engin AKMAN
151
AB Ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Sorununa Yönelik Gelişmeler Ve
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kamu Ekonomisine Katkısı
Gökhan GÜRER
152
Avrupa Birliği’nin Filistin’deki Kriz Yönetim Misyonları
İlhan ARAS
153
Bulgaristan’ın AB’ye Girişi Sonrası Türkiye – Bulgaristan Arasında Ekonomik
Ilişkiler
Remzi BULUT
154
16 Kasım 2001'den 24 Kasım 2015'e Türk-Rus İlişkileri: "Avrasya'da
İşbirliği'nden Yakın Çevrelerde Güç Mücadelesine Analitik Bir Bakış
Mehmet Seyfettin EROL
155
Türkiye İle Rusya Arasında Yaşanan 24 Kasım 2015 Tarihli Uçak Krizinin
Uluslararası Hukuk Bağlamında İncelenmesi
Yusuf GÖRGÜN
156
Bağimsiz Devletler Topluluğu (BDT) Dönemi Rus Dış Politikasi Paradigmalari
Giray Saynur DERMAN
157
Devlet-Dışı Aktörler Ve Uluslararası Hukuk
Selin ERKUL
158
Işid`İn Ortaya Çıkışı Ve Bunun Türk-Irak Ekonomik İlişkilerine Yansımaları
Mustafa ÖZALP
159
Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nda Savaş Dışı Kalmayı Nasıl Başardı?
Taylan SEYİRCİ
160
Açılım Süreci Sonrası Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ilişkileri
Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI
161
Son Dönem Türk Dış Politikası’nda Yeni-Osmanlıcılık Tartışması
Hasan TEVFİK GÜZEL
162
Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Egemenlik Sorununa Kıbrıs Adası Özelinden
Kurumsalcı Yaklaşım
Aybüke ŞİMŞEK
163
Fransa’da Nefret Söylemi
Asiye GÜN GÜNEŞ
164
Amerika Birleşik Devletleri Perspektifinden Kuruluşundan Günümüze Nato Ve
Murat ERCAN
Çıkar Odaklı Mücadelenin Nato Ülkeleri Arasında Yarattığı Ikilem
165
Avrupa’da Yükselen Yabancı Düşmanlığı Ve İslamofobi
Ali AYATA
166
Ekonomik Partnerlikten Stratejik Ayrışmaya Soğuk Savaş Sonrası Türkiye
Rusya İlişkileri
Ali AYATA
167
Diplomasinin Dış Politikadaki Yeri
Ali AYATA
168
Arap Baharı Sonrası Ortadoğu’daki Çatışmaların Değerlendirilmesi Ve
Türkiye’nin Bölge İstikrarı İçin Muhtemel Katkıları
Ertan EFEGİL
169
Sykes Picot Antlaşması'nın Yüzüncü Yılında Arap Ortadoğu'sunun Hali Pür
Melali
Pınar ÖZDEN CANKARA
170
NATO'nun 2001 Afganistan Müdahalesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Rolü
Yavuz CANKARA
171
11 Eylül Sonrası Roman
Betül ATEŞCİ KOÇAK
172
Bir Edebi Tür Olarak Çizgi Roman
Kenan KOÇAK
173
Nehcü’l-Feradis’te Kiplik İfadeleri
Muammer DOĞAN
Barış ERDEM
Altuğ GÜNAR
Fulya AKGÜL DURAKÇAY
Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI
Büşra ÇELİKÖZ
Ekrem KILIÇASLAN
174
Osmaneli Halk Kültüründe Geçiş Dönemlerine Ait Inanç Ve Uygulamalar
Bihter ÜNAL
175
Akşemseddîn Ve Şiirleri
Mustafa GÜNEŞ
176
Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Dini Tasavvufi Metinlerden Manzum
Namaz Risalesi
Bilal GÜZEL
177
Ahmed-İ Dâ’î Divanı’nda Eskicil Ögeler
İsmail GÜNEŞ
178
V.K. Tredyakovski’nin Çeviri Faaliyetleri Ve Görüşleri
Leyla ŞENER
179
Bir Siyaset Eleştirisi Olarak “Tufandan Önce” Hikâyesi
Murat TURNA
180
Bilecik Türkülerinde Yapı Ve Tema
Mürsel GÜRSES
181
Divan-I Hikmet’te Aşık Tipi
Mehmet Furkan ÇELIK
182
Sultana Layık Hedâyâ:1582 Şenliği’nde Sunulan Hediyeler
Mehmet ÖZDEMİR
183
Toplumsal Meseleler Ve Türk Edebiyatında Spor Kültürü
Yakup ÖZTÜRK
184
Bülbül'nin Manzum Surnamesi Ve Bilinmeyen Şiirleri
Mehmet ÖZDEMİR
185
Ertuğrul Sancağında İktisadî Bir Müessese: Bozüyük Kereste Fabrikası (1912) Halim DEMİRYÜREK
186
Osmanlı Uygulamasında İcareteynli Vakıflar: 18. Yüzyıl Ortalarında İstanbul
Örneği
Fatih BOZKURT
187
Ertuğrul Sancağına Bağlı Osmaneli (Lefke) Kazasının Milli Mücadele
Yıllarındaki Yeri Ve Önemi
Taner BİLGİN
188
Bilecik Vilayetinde Cumhuriyet Yönetiminin Devraldığı Eğitim Mirası
M. Serhan YÜCEL
189
Tarih Öncesi Dönemlerde Bilecik
Erkan FİDAN
190
Osmanlı-Bizans Ucunda Iki Savaşçı Grup:
Gaziler Ve Akritailer
Tunay KARAKÖK
191
Dış Politika Çalışmalarında Arşivlerin Rolü: “Mareşal Ve Şükrü KAYA” Başlıklı
Gökhan AK
Bir Anekdotun Hatırlattıkları
192
XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Ohri Kazasıdaki Vakıflar
Yılmaz ÇETİNER
193
Evkâtlızâde Seyyid Mustafa Paşa
Refik ARIKAN
194
Okul Öncesinde Erken Matematik Eğitimi
Zeynep APAYDIN DEMIRCI
195
Çocuk Istismar Ve Ihmalinin Önemi Üzerine Bir Derleme Çalışması
Zeynep APAYDIN DEMIRCI
196
Sınıf Ortamında Güç Paylaşım Düzeyinin Öğrenci Görüşlerine Göre
İncelenmesi
Burcu KARAFİL
Asım ARI
197
Yükseköğretim İngilizce Hazırlık Sınıflarında Öğrencilerin İngilizce Özyeterlik
Algı Düzeylerinin İncelenmesi
Burcu KARAFİL
Asım ARI
198
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Istismarına Yönelik Farkındalık
Düzeylerinin Belirlenmesi
Tuba ERFİDAN
Esra AYEŞ ASLAN
199
Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Durumlarının Farklı Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Fatih Mehmet CİĞERCİ
Cihad ŞENTÜRK
200
Meslek Yüksekokullarında Teknik Eğitimin Yeterliliğine Ve Geleceğine Ilişkin
Tartışma:
İnşaat Bölümü Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Programı Örneği
Meryem GÖKTAŞ
201
İngilizce Dersi Sınıf Ortamında Güç Paylaşımının İncelenmesi
Eylem ORUÇ
202
Isparta İlindeki Aile Sağlığı Merkezlerinin Verimlilik Analizi
Vahit YİĞİT
Selin EROYMAK
203
İslamiyet Öncesi Ve Sonrası Türk Devletlerinin Ruhsal Hastalığı Olan
Bireylere Uyguladıkları Tedavi Yöntemleri
Yasemin UCUN
204
Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Zamanı İyi Kullanma Becerilerine
Drama Dersinin Etkisinin İncelenmesi
Elif DEMİR
Gülcan BAYATA
Çiğdem KAYA BAĞDAŞ
205
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin
İncelenmesi (Erzincan Üniversitesi Örneği)
Gülcan BAYATA
Çiğdem KAYA BAĞDAŞ
Elif DEMİR
206
Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çocuk Sevme
Durumlarının İncelenmesi
Çiğdem KAYA BAĞDAŞ
Elif DEMİR
Gülcan BAYATA
207
Şiddetin Okula Yansıması: Akran Zorbalığı
Hümeyra ÇETINKAYA
208
Turizm Öğrencilerinde Etnosentrizm: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Bir
Uygulama
Ahmet VATAN
209
Maden Ve Mermer Turizmi: Bilecik Şehri Örneği
Meryem GÖKTAŞ
210
Termal Turizmde Yeni Bir Destinasyon; Sağlık, Kültür ve İnanç Turizmin
Buluştuğu Nokta Osmaneli
Ali Ünsal
211
Türkiye’de Termal Tesislerden Yararlanan Konukların Memnuniyetini
Belirleyen Unsurlar
Oğuz TÜRKAY
212
Erken Dönem Osmanlı Mezar Mimarisi İçerisinde
Ertuğrul Gazi Türbesi’nin Yeri
Hakan KARŞIYAKA
213
Şah Ismail’in Mirası: Türk - Safevi Devleti Mimari Uslubu Ve Etkileri
Aykut KAR
214
Türkiye Için Katılımcı Ekoturizm Planlamasında Paydaş Analizi Ve Paydaş
Yönetişimi
Pınar GÜLTEKİN
215
Bilecik Ilinin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi Ve Yerel Halkın
Ekoturizme Bakış Açısının Irdelenmesi
Sultan Ece ALTINOK ÇALIŞKAN
216
Osmaneli Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ve Çevresel, Ekonomik
Ve Sosyo-Kültürel Açıdan İrdelenmesi
Sultan Ece ALTINOK ÇALIŞKAN
217
Bilecik İli PAZARYERİ İlçesindeki Bitki Çeşitliliğinin ve Doğal Varlıkların
Ekoturizm Potansiyeline Etkisi
Gülçin AKGÖREN PALABIYIK
Serkan ŞENGÜL
Yaşar Selman GÜLTEKİN
Boran Utku ÇALIŞKAN
Osman UZUN