Gentürk Boğa Kataloğu - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez

Yorumlar

Transkript

Gentürk Boğa Kataloğu - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez
ÖNSÖZ
Sığır ırklarının ıslahı konusunda faaliyet gösteren tek yetiştirici örgütü olan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Merkez Birliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile müşterek olarak ülke genelinde yürütmekte olduğu
Soykütüğü, Önsoykütüğü ve Döl Kontrolü Projelerinin yanı sıra uluslararası projeler ve üyelikler ile yurt
dışında da Türkiye’yi başarı ile temsil etmeye devam etmektedir.
Türkiye’de 18 yılı aşkın bir süredir yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde inek başına süt veriminde önemli
bir mesafe alınmıştır. Yüksek genetik değere sahip inek ve boğalardan elde edilen GENTÜRK markası ile
Türkiye’ye kazandırılan kaliteli boğa spermaları Edirne’den Ardahan’a kadar ülkemiz genelinde yaygın
olarak kullanılmaktadır. Kaliteli GENTÜRK boğa spermalarından elde edilen damızlıklar gerek süt verimi
gerekse yetiştiricilerimizin çiftlik koşullarına uyum konusunda takdirleri kazanmaktadır.
Ülke içinde sağlanan bu başarılı performansı yurt dışına taşımakta kararlı olan Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliğinin iki yılı aşkın bir süredir damızlık düve ve kaliteli GENTÜRK boğa spermalarının
Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünya pazarına ihracatı
konusundaki gayretleri neticelerini vermiş bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl İzmir İlimizden Türkmenistan’a
gerçekleştirilen damızlık gebe düve ihracatı ile başlatılan hamle bu yılda Kırklareli İlimizden Azerbaycan’a
gebe düve ihracatı ile devam etmektedir. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde içinde bulunduğumuz 2014
yılında kaliteli GENTÜRK boğa spermalarının yurt dışına ihracatına başlanacaktır.
Irk ıslahı konusunda gelmiş olduğumuz noktanın daha ileri taşınabilmesi için her kesime önemli görevler
düşmektedir. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğimizin 2013 yılında başlatmış olduğu inek
sütü içeriğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmaların ülke genelinde yaygınlaştırılması büyük önem
taşımaktadır. Yetiştiricilerimizin özveri ve desteğinin yanı sıra İl Birliklerimizin göstermiş oldukları gayretler,
bu konuda da başarıya ulaşmamızda bize güç vermektedir.
Cemalettin ÖZDEN
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına
2014 BOĞA KATALOĞU
Yürütülen çalışmalarımızın meyvelerinden birisi olan GENTÜRK boğalarımızın yer aldığı kataloğu
güncelleyerek siz değerli Birliklerimiz ve Veteriner Hekimlerin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Yeni
GENTÜRK boğa kataloğumuzun ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını dileriz.
Bakanlığımızın desteği ile 1995 yılından itibaren başlatmış olduğumuz ve elde edilen başarılı sonuçları ile
gurur duyduğumuz bu atılımların gerçekleşmesinde dünden bugüne emeği geçen herkese teşekkürlerimizi
sunarız.
1
DAMIZLIK DEĞERİ HESAPLAMA YÖNTEMİ
DAMIZLIK DEĞERİ TAHMİN MODELİ
Gerek damızlık değeri gerekse çevre faktörlerinin etki miktarlarını tahminde Hayvan Modeli (Animal Model) esas alınmış,
analizler MTDFREML paket programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Analize esas oluşturan model aşağıdadır.
‘‘ y = Xb + Za + Wilis + e ‘‘
y: Gözlem değerleri (1.laktasyon 305 günlük süt verimi vektörünü),
X: Sabit etkili faktörlere (doğurma yılı_doğurma ayı, doğurma yaşı ilişkin tasarım matrisini),
b: X matrisiyle ilgili faktörlerin hallerine ait etki miktarları vektörünü,
Z: Rastgele etkili faktörlere (hayvanlara) ait tasarım matrisini,
a: Z matrisiyle ilgili faktörlere ait etki miktarları vektörünü (damızlık değerlerini),
W: Hayvanlarla korelasyonu olmayan rastgele etkili faktörler için tasarım matrisini,
ilis: İl-işletme etkisini içeren etki miktarları vektörünü,
e: Tesadüfi çevre etkisine (hata) ait etki miktarı vektörünü ifade eder.
Katalogda damızlık değeri tahmin edilmiş her boğaya ait yanda görülen şekilde hazırlanmış sayfada yer alan bilgiler aşağıda
kısaca açıklanmıştır.
KATALOĞUN OKUNMASI
1. Boğanın soykütüğü numarası , adı, doğum tarihi, yetiştirildiği işletmenin sahibi ve ili
2. Boğanın babasına ilişkin bilgiler. Bunlar sırasıyla:
- İlk bölümde babanın soykütüğü numarası, adı, doğum tarihi.
- İkinci bölümde boğanın baba ve anasının soykütüğü numarası ile anasının süt verimi bilgileridir.
Süt verimi bilgilerinin yazılış şekli ve anlamı:
- Birinci satırda hayvanın sahip olduğu ve bilgileri tespit edilen laktasyon sayısı ile süt verimi ortalaması (kg).
- İkinci satırda hayvanın en yüksek süt verimine sahip olduğu laktasyon sırası ve bu laktasyon sırasında elde edilen süt verimi
(kg).
3. Boğa anasına ilişkin bilgiler. Bunlar sırasıyla:
- İlk bölümde ananın soykütüğü numarası, doğum tarihi, süt verim bilgileri.
- İkinci bölümde ananın baba ve anasının soykütüğü numarası ile anasının süt verimi bilgileridir.
Süt verimi bilgilerinin yazılış şekli ve anlamı:
- Birinci satırda hayvanın sahip olduğu ve bilgileri tespit edilen laktasyon sayısı ile süt verimi ortalaması (kg).
- İkinci satırda hayvanın en yüksek süt verimine sahip olduğu laktasyon sırası ve bu laktasyon sırasında elde edilen süt verimi
(kg).
4. Değerlendirme dönemi, değerlendirmeye alınan kızlarının bulunduğu işletme sayısı, değerlendirilen kız sayısı ve
elde edilen tahminin güvenilirlik derecesi,
5. Boğanın süt verimi bakımından hesaplanan damızlık değeri, standartlaştırılmış damızlık değeri ile bazı genetik
kusurlar için genotip tayini sonuçları (TL: BLAD taşıyıcısı değildir; TD : DUMPS taşıyıcısı değildir),
6. Boğanın kızlarına ait süt yağına göre gerçek ve standart damızlık değeri, güvenilirlik dereceleri, ortalama yağ oranı
ve verimi (Kg - 305 gün),
7. Boğanın kızlarına ait süt proteinine göre gerçek ve standart damızlık değeri, güvenilirlik derecesi, ortalama protein
oranı ve verimi (Kg - 305 gün),
8. Somatik hücre sayısı ve güvenilirliği (1000 ad. /ml. süt),
9. Boğa kızlarının buzağılama kolaylığı, sağım hızı ve mizaç özelliklerine ait ortalama değerler,
10. Boğa kızlarının dış görünüş özelliklerine ait ortalama değerler,
11. Boğa kızlarının dış görünüş özelliklerine ait doğrusal tanımlama puanları.
2
2
3
•
•
BABA
DE138805
DERBY
17.02.1997
4
•
TR0911757
BAHAR
01.03.1999
6/6 (305)
7739
3. LAK (305) 8860
CD5335690
DE1012099861
5/5 (305)
5. LAK (305)
9761
11559
TR0911756
4/1 (305)
4. LAK (305)
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
20
27
93
253.0
101.5
7283
7283
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
•
5
•
6
•
8
•
10
•
11
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
4
0.014
101.7
59
3.63
Süt Proteini
7
•
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
202
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
4
0.081
107.9
66
3.25
181
130.11
63
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
9
•
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 17
Kız: 17
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
4.0
6.0
5.0
7.0
4.0
6.0
7.0
7.0
4.0
4.0
4.0
8.0
6.0
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
ADALILAR
TR09208118
•
D.Tarihi : 01.02.2004
Yetiştirici: İSMAİLADALILAR
AYDIN
2014 BOĞA KATALOĞU
1
3
BABA
DE138805
DERBY
17.02.1997
TR0911757
BAHAR
01.03.1999
6/6 (305)
7739
3. LAK (305) 8860
CD5335690
DE1012099861
5/5 (305)
5. LAK (305)
9761
11559
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
20
27
93
253.0
101.5
TR0911756
4/1 (305)
4. LAK (305)
7283
7283
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
4
0.014
101.7
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
59
3.63
202
Süt Proteini
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
4
0.081
107.9
66
3.25
181
130.11
63
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 17
Kız: 17
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
ADALILAR
TR09208118
D.Tarihi : 01.02.2004
Yetiştirici: İSMAİLADALILAR
AYDIN
4
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
4.0
6.0
5.0
7.0
4.0
6.0
7.0
7.0
4.0
4.0
4.0
8.0
6.0
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
BABA
US2282977
EDWIN
03.05.1995
TR4202028
ÇAKIR
11.07.1997
6/3 (305)
5794
1. LAK (305) 6125
US2119526
US14189172
2/2 (305)
2. LAK (305)
13649
14887
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Ocak 2014
60
137
98
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
217.1
TR4200189
TR4200198
4/4 (305)
3. LAK (305)
Standart Damızlık
Değeri
5189
5884
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
100.6
TL TD
Süt Yağı
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Kız Sayısı
9
0.162
Yağ Güvenilirlik
(%)
112.2
Ortalama Yağ
Oranı (%)
72
3.7
Süt Proteini
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
9
0.067
Protein Standart
Damızlık Değeri
207
Somatik Hücre Sayısı
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
78
3.38
106.4
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
189
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
59.89
76
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 12
Kız: 13
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
5.3
6.7
7.0
6.7
5.0
6.7
5.3
4.7
5.7
6.0
6.3
5.0
4.7
6.7
5.7
4.3
6.3
6.3
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
D.Tarihi : 06.05.2003
Yetiştirici: ÜSTÜNKARDEŞLER
LTD.ŞTİ.
KONYA
2014 BOĞA KATALOĞU
ATABARI
TR42205280
5
BABA
DE138805
DERBY
17.02.1997
TR0904049
ÇİLEM
25.07.1998
9/8 (305)
6901
5. LAK (305) 9237
CD5335690
DE1012099861
5/5 (305)
9761
5. LAK (305) 11559
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
10
10
85
1490.5
129.4
US2134523
TK0980148
7/4 (305)
5701
5. LAK (305) 7259
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Kız Sayısı
3
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
87.9
51
-0.181
Ortalama Yağ
Oranı (%)
3.83
Süt Proteini
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
3
-0.081
Protein Standart
Damızlık Değeri
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
256
Somatik Hücre Sayısı
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
59
3.28
219
99.97
56
90.5
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 5
Kız: 5
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
ERTÜRK
TR09209060
D.Tarihi : 06.03.2004
Yetiştirici: METİNERTÜRK
AYDIN
6
5.0
7.0
6.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
5.0
4.0
7.0
6.0
7.0
6.0
5.0
5.0
7.0
4.0
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
BABA
DE810471
EMINENZ
06.04.1996
TR2203918
FATMA
30.06.1998
5/4 (305)
6651
1. LAK (305) 7794
FR2989026154
DE1020470682
11/10 (305) 11495
4. LAK (305) 12722
Dönem
Sürü
Kız
Ocak 2014
15
16
Güvenilirlik (%)
DE10132213
US1888-53
7/6 (305)
5878
6. LAK (305) 6423
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
483.7
106.7
89
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
0.019
102.1
71
3.72
8
Süt Proteini
Kız Sayısı
196
Somatik Hücre Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
-0.201
77.8
78
3.22
8
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
170
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
75
104.25
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 5
Kız: 5
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
8.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
4.0
5.0
5.0
4.0
4.0
4.0
5.0
5.0
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
D.Tarihi : 13.01.2004
Yetiştirici: ŞERİFARAN
EDİRNE
2014 BOĞA KATALOĞU
HACIUMUR
TR22317579
7
BABA
US2242074
MANIX
16.01.1994
DE392384
TR1617966
FÜSUN
27.04.1999
3/3 (305)
6003
2. LAK (305) 6191
US2070579
US13624826
3/3 (305)
11900
3. LAK (305) 15826
TR1601641
3/3 (305)
7549
3. LAK (305) 8107
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Ocak 2014
155
504
99.9
670.8
110.9
TL TD
Süt Yağı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Kız Sayısı
15
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
105.1
77
3.81
233
0.062
Süt Proteini
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
15
-0.229
74.8
83
Ortalama Protein
Oranı (%)
3.29
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
201
84.94
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
80
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 6
Kız: 6
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
HARUN
TR1630790
D.Tarihi : 01.07.2001
Yetiştirici:HALİMGÜRVARDAR
BURSA
8
4.8
6.3
6.3
5.8
5.3
5.2
5.0
5.0
6.7
5.5
5.0
5.5
6.0
6.0
4.7
5.5
6.3
4.5
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
BABA
US2282977
EDWIN
03.05.1995
TR1700348
GAYE
01.01.1999
7/7 (305)
6330
2. LAK (305) 7699
US2119526
US14189172
2/2 (305)
2. LAK (305)
13649
14887
DE379930
TR1700203
5/4 (305)
7620
4. LAK (305) 8260
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Ocak 2014
60
116
98
301.6
102.5
TL TD
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
4
0.153
111.6
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
55
4.02
Süt Proteini
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
230
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
4
-0.096
89
61
3.64
208
65.98
59
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 14
Kız: 14
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
6.7
6.7
6.7
5.7
5.0
4.7
5.3
6.3
5.7
4.3
4.3
5.0
6.3
6.3
4.3
5.7
7.0
5.7
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
D.Tarihi : 09.05.2003
Yetiştirici: HAYRETTİN
KOYURKA
ÇANAKKALE
2014 BOĞA KATALOĞU
HAYRETTİN
TR170017G
9
BABA
DE800166
BASAR
24.09.1992
DE386391
DE1011035121
7/7 (305)
11308
2. LAK (305) 12356
Dönem
Ocak 2014
DE559657
TR160006627479
29.03.2001
TR1622833
5/5 (305)
6718
1. LAK (305) 7511
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
61
129
98
143.9
99.0
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
15
0.402
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
66
4.10
129.3
Süt Proteini
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
15
-0.052
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
235
Somatik Hücre Sayısı
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
93.7
67
Ortalama Protein
Oranı (%)
3.24
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
185
96.48
64
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 15
Kız: 15
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
KUMSAR
TR16125212
D.Tarihi : 14.05.2003
Yetiştirici: KADİRKUMSAR
BURSA
10
5.6
5.2
6.4
6.4
6.2
5.0
5.8
4.8
6.0
5.4
6.8
5.8
6.2
6.0
6.0
6.2
7.0
5.0
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
BABA
US2260889
GLENN
08.08.1994
TR2200720
PAPATYA
29.11.1996
12/11 (305) 6155
6. LAK (305) 7317
US2071864
US14966313
3/3 (305)
13961
2. LAK (305) 15626
Dönem
Ocak 2014
5204
TR2200118
5/3 (305)
3. LAK (305)
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
162
505
99
128.3
98.6
5701
6205
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
33
-0.176
88.3
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
87
3.46
199
Süt Proteini
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
33
-0.163
81.9
91
3.20
184
84.29
90
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 15
Kız: 15
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
4.6
6.4
6.7
5.9
5.7
5.5
6.0
4.9
6.4
5.3
6.1
6.3
5.7
5.9
5.0
5.3
6.6
5.9
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
D.Tarihi : 02.08.2002
Yetiştirici:AYDINZİYA
EDİRNE
2014 BOĞA KATALOĞU
MERT
TR220055J
11
BABA
DE800166
BASAR
24.09.1992
TR390007205334
KISMET
08.11.1997
4/4 (305)
6364
4. LAK (305) 6982
DE386391
DE1011035121
7/7 (305)
11308
2.LAK (305) 12356
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
68
130
98
407.8
104.9
1050
TR3901884
4/2 (305)
4692
4. LAK (278) 4859
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
10
0.250
118.5
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
78
3.74
217
Süt Proteini
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
10
-0.163
81.9
82
3.23
187
90.46
81
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 14
Kız: 14
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
OZAN
TR39115555
D.Tarihi : 13.06.2003
Yetiştirici: MUTTALİPGİDER
KIRKLARELİ
12
4.8
7.3
5.8
4.8
5.5
5.8
6.0
4.8
6.0
4.8
6.8
6.5
4.8
6.8
5.0
5.3
7.0
6.5
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
BABA
US2282977
EDWIN
03.05.1995
TR1009655
BURCU
01.07.1998
2/2 (305)
6340
1. LAK (305) 6811
US2119526
US14189172
2/2 (305)
13649
2. LAK (305) 14887
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Ocak 2014
42
70
97
360.4
103.5
TL TD
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
3
0.041
103.6
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
54
3.76
215
Süt Proteini
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
3
0.019
101.3
59
3.44
197
91.95
57
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 8
Kız: 8
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
5.7
4.7
5.3
6.0
7.0
4.7
5.0
5.3
6.0
4.3
5.7
4.7
4.7
5.3
5.7
5.7
6.3
5.7
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
D.Tarihi : 15.05.2003
Yetiştirici:SEBAHATTİNÖZCAN
BALIKESİR
2014 BOĞA KATALOĞU
ÖZCAN
TR10115855
13
BABA
BABA
DE138805
DERBY
17.02.1997
Dönem
Sürü
Dönem
Sürü
Ocak 2014
DE1012099861
5/5 (305)
9761
5. LAK (305)Kız11559
6
Güvenilirlik (%)
Güvenilirlik (%)
Kız
4 Gerçek
Yağ
Damızlık Değeri
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Süt Yağı
80
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Süt Proteini
Doğum
Kolaylığı
Kız Sayısı
TR3713347
SEHER
26.04.1999
6/6 (305)
10226
Gerçek Damızlık
6. LAKStandart
(305) Damızlık
13613
CD5335690
Protein Standart
Damızlık Değeri
Değeri (kg)
Değeri
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
1069.9
Yağ Güvenilirlik
(%)
Süt Tipi
Protein Güvenilirlik Ortalama Protein
Oranı (%)
(%)
Beden
119.9 Yağ
Ortalama
Oranı (%)
13342
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre Sayısı
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Dış Yapı
Özellikleri
Mizaç
(Asabiyet)
Sürü: 7
Ayak ve Bacak
Kız: 7
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü:
SADİ
TR37223363
D.Tarihi : 19.01.2004
Yetiştirici :OSMANŞEKERCİOĞLU
KASTAMONU
14
Alçak
Kaba
Kız:
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
5.0
8.0
4.0
5.0
4.0
3.0
5.0
4.0
6.0
4.0
3.0
6.0
3.0
8.0
5.0
6.0
7.0
5.0
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
BABA
DE830122
CLOWN
01.07.1989
TR4200397
ÜNZÜLE
17.08.1993
5/5 (305)
6195
5. LAK (305) 7901
US1879085
DE1004561134
3/3 (305)
9963
3. LAK (305) 11425
DE381728
05603394
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
139
398
99
192.1
100.1
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
TL TD
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
18
0.314
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
75
3.69
123.1
Süt Proteini
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
18
-0.008
Protein Standart
Damızlık Değeri
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
227
Somatik Hücre Sayısı
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
81
3.18
195
94.23
79
98.4
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 9
Kız:
10
Alçak
Alçak
Kaba
Kaba
Sığ
Sığ
Dar
Dar
Dar
Dar
Yükselen
Yükselen
Düz
Düz
Dar
Dar
Kaba
Kaba
Dizler
DizlerYakın
Yakın
Zayıf
Zayıf
Alçak
Alçak
Zayıf
Zayıf
Alçak
Alçak
Dışa
DışaDönük
Dönük
Kısa
Kısa
Dışa
DışaDönük
Dönük
Zayıf
Zayıf
5.0
6.5
6.6
7.0
5.9
6.1
6.3
5.2
6.8
5.2
5.7
5.6
5.9
5.7
4.4
5.5
6.0
6.5
Yüksek
Yüksek
Keskin
Keskin
Derin
Derin
Geniş
Geniş
Geniş
Geniş
Alçalan
Alçalan
Geniş
Geniş
Dik
Dik
Narin
Narin
Paralel
Paralel
Güçlü
Güçlü
Yüksek
Yüksek
Güçlü
Güçlü
Yüksek
Yüksek
İçe
İçeDönük
Dönük
Uzun
Uzun
Birbirine
BirbirineGeçmiş
Geçmiş
Yağlı
Yağlı
D.Tarihi : 18.04.2000
Yetiştirici: SELAMİKALEBEK
KONYA
2014 BOĞA KATALOĞU
SALİM
TR4204347
15
BABA
DE800166
BASAR
24.09.1992
TR2235772
DİLARA
28.01.2001
2/2 (305)
1. LAK(305)
DE386391
DE1011035121
7/7 (305)
11308
2. LAK (305) 12356
Dönem
Ocak 2014
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
47
81
97
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
DE820108
TR2202042
9/5 (305)
7016
6. LAK (305) 8521
6234
6515
Standart Damızlık
Değeri
651.9
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
110.5
TL TD
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
5
0.178
113.4
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
66
3.95
238
Süt Proteini
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
5
-0.012
Protein Standart
Damızlık Değeri
Somatik Hücre Sayısı
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
71
3.24
195
90.35
69
97.9
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 4
Kız: 4
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
SEÇKİN
TR22315340
D.Tarihi : 23.04.2003
Yetiştirici:RAFETBEKTAŞ
EDİRNE
16
6.0
6.3
6.5
5.3
4.0
5.8
5.3
4.3
6.8
5.5
5.5
6.0
6.3
5.8
5.8
4.8
5.5
5.3
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
BABA
US2282977
EDWIN
03.05.1995
DE627395
TR1700505
NARİN
02.01.1999
5/5 (305)
7695
3. LAK (265) 8864
US2119526
US14189172
2/2 (305)
13649
2. LAK (305) 14887
TR170004000486
3/2 (305)
9147
2. LAK (305) 9284
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Ocak 2014
25
27
92
114.4
98.3
TL TD
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
-0.083
94.8
55
3.41
205
4
Süt Proteini
Kız Sayısı
Somatik Hücre Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
-0.115
87
60
3.12
118
106.38
58
4
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 6
Kız: 6
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
5.0
7.0
8.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
5.0
5.0
4.0
3.0
4.0
5.0
6.0
6.0
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
D.Tarihi : 25.05.2003
Yetiştirici:İBRAHİM-ERGÜN
SEZERÇİFTLİĞİ
ÇANAKKALE
2014 BOĞA KATALOĞU
SEZER
TR174800M
17
BABA
DE800166
BASAR
24.09.1992
TR1001491
BENGİ
02.05.1997
5/5 (305)
6142
1. LAK (305) 8089
DE386391
DE1011035121
7/7 (305)
11308
2. LAK (305) 12356
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
22
26
92
222.7
100.8
1035
TR1001112
6/2 (305)
6160
5. LAK (305) 6624
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
TL TD
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
4
0.124
109.6
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
62
3.73
220
Süt Proteini
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
4
-0.177
80.4
67
3.24
191
82.65
65
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 9
Kız: 9
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
SÜMER
TR10140535
D.Tarihi : 03.08.2003
Yetiştirici: SÜLEYMANSÜMER
BALIKESİR
18
8.0
8.0
8.0
6.0
6.0
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
7.0
6.0
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
BABA
TR4205750
SUNA
24.10.2000
3/2 (305)
7536
2. LAK (305) 7732
NL780180664
NL206139803
LOCKET
18.10.1997
NL319957899
1/1 (305)
10354
1. LAK (305) 10354
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
13
18
90
428.1
105.4
DE131112
TR4204542
4/2 (305)
7867
3. LAK (305) 7888
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 9
Kız: 9
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
6.0
6.0
5.0
6.5
4.5
4.0
5.5
4.5
6.0
6.5
5.5
5.5
6.0
5.5
6.0
4.5
6.0
5.0
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
D.Tarihi : 25.07.2005
Yetiştirici: HASANTİRYAKİ
KONYA
2014 BOĞA KATALOĞU
TİRYAKİ
TR42701552
19
BABA
DE560914
LADIN
01.09.1994
TR390031206578
ÇAKAL
20.06.1995
7/5 (305)
5064
4. LAK (305) 5915
US2071864
DE0108319562
4/3 (305)
9792
3. LAK (305) 11073
Dönem
Sürü
Kız
Ocak 2014
73
202
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
223.0
100.8
99
1004
6237204
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Kız Sayısı
9
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
99.5
72
-0.018
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
3.66
Süt Proteini
210
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
9
-0.136
84.7
78
3.26
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
187
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
90.24
76
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 9
Kız: 9
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
YÜKSEL
TR398280E
D.Tarihi : 01.08.2002
Yetiştirici: YÜKSELDİNÇER
KIRKLARELİ
20
5.0
6.5
6.3
4.8
5.8
5.0
4.3
5.3
6.5
4.8
5.3
6.3
5.5
6.5
4.0
5.5
7.0
5.8
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
BABA
US2282977
EDWIN
03.05.1995
TR4217231
AYLİN
06.12.2000
1/1 (305)
4433
1. LAK (288) 4433
US2119526
US14189172
2/2 (305)
13649
2. LAK (305) 14887
ITBS15523C
TR1612825
3/3 (305)
1. LAK (305)
5768
6115
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Ocak 2014
59
137
98
103.4
98.1
TL TD
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
6
-0.089
94.4
Yağ Güvenilirlik
(%)
66
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
3.59
Süt Proteini
199
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
6
-0.194
78.5
72
Ortalama Protein
Oranı (%)
3.20
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
177
111.44
70
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü: 14
Kız: 14
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
5.0
6.3
6.0
5.8
5.5
5.0
4.8
4.5
6.8
5.5
5.8
5.5
5.5
6.0
5.8
6.3
5.0
5.8
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
D.Tarihi : 05.05.2003
Yetiştirici:ZAFERPAZ.İŞ.
İHR.LTD.ŞTİ.
KONYA
2014 BOĞA KATALOĞU
ZAFER
TR42204137
21
BABA
ANNE
AY
TR10601581
NL206139803
LOCKET
18.10.1997
NL780180664
NL319957899
1/1 (305)
10354
1. LAK (305) 10354
TR1008095
AYLİN
17.01.2000
6/6 (305)
8834
3. LAK (305) 9042
TR1002916
D.Tarihi : 24.07.2005
Yetiştirici: ÜLKÜAY
BALIKESİR
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
13
14
88
394.4
104.6
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
-0.385
73.4
63
3.1
5
173
Süt Proteini
Kız Sayısı
Protein Standart
Damızlık Değeri
-0.114
87
Somatik Hücre Sayısı
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
70
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
3.11
174
Somatik Hücre
Sayısı SDD
106.45
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
67
A NBNAEB A
BABA
5
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
Dönem
Gerçek Damızlık
: 19.06.2003
Değeri (kg)
Yetiştirici: CELALGARİP
BURSA
D.Tarihi
Güvenilirlik
(%)
Kız
Sürü
US14189172
2/2 (305)
2. LAK (305)
13649
14887
TR1688510
DK225303
LEYLA
TR16006748857
21.11.1997
2/1 (305)
6275
6/2 (305)
7677
1.
LAK
(305)
6275
Standart1.Damızlık
LAK (305) Ari
8250
Olduğu Genetik Kusurlar
ANNE
GARİP
TR16127770
US2119526
US2282977
EDWIN
03.05.1995
Değeri
Süt Yağı
Kız Sayısı
Dönem
KızOcak
Sayısı2014
22
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Sürü
Protein19
Gerçek
Damızlık Değeri
Kız
Güvenilirlik (%)
Süt Proteini
Protein28
Standart
Damızlık Değeri
Protein92
Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Yağ Güvenilirlik
(%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Ortalama Protein
431.1
Oranı (%)
Standart Damızlık
Değeri
Ortalama105.5
Protein
Verimi (kg/305 gün)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Somatik Hücre Sayısı
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Hücre
TL Somatik
TD
Sayısı Güvenilirlik (%)
BABA
ANNE
GÖKHAN
TR103170E
US2071864
DE800303
LAKE
07.12.1994
DE0108034864
3/2 (305)
8538
2. LAK (305) 9759
TR1001488
AYSU
27.04.1997
5/2 (305)
6198
2. LAK (305) 6253
TR1001190
TR1001210
D.Tarihi : 19.06.2003
Yetiştirici:NİHATRUŞEN
BALIKESİR
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Ocak 2014
15
18
89
336.8
103.3
TL TD
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
3
-0.123
92
43
2.8
163
Süt Proteini
Somatik Hücre Sayısı
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
3
-0.153
82.9
46
3.0
175
89
45
ANNE
BABA
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
OYLAT
TR16125834
US2282977
EDWIN
03.05.1995
US2119526
US14189172
2/2 (305)
13649
2. LAK (305) 14887
TR16212637
ARİFE
03.03.2001
6/5 (305)
8448
4. LAK (305) 10351
DE840031
TR1604361
5/5 (305)
7246
5. LAK (305) 8432
D.Tarihi : 22.05.2003
Yetiştirici: ALİÜSKEN
BURSA
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
20
28
93
140.0
98.9
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
TL TD
Kız Sayısı
7
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
-0.044
97.7
68
3.46
Süt Proteini
Kız Sayısı
7
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
202
Somatik Hücre Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
-0.063
92.5
74
3.05
178
92.7
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
72
2014 BOĞA KATALOĞU
Süt Yağı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
23
BABA
ANNE
SADİATA
TR16221200
CD5457798
DE325513
STRUNZ
15.12.1997
DE1013448504
6/6 (305)
10235
4. LAK (305) 12720
TR1625423
LALE
24.10.1999
4/3 (305)
7728
1. LAK (305) 8178
TR1632373
4/2 (305)
7247
3. LAK (305) 8225
D.Tarihi : 14.10.2005
Yetiştirici:SADİATA
BURSA
Dönem
Ocak 2014
Sürü
Kız
12
12
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
117.6
98.4
86
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
2
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
102.2
45
3.66
201
0.020
Süt Proteini
Kız Sayısı
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
-0.043
94.6
49
3.11
171
110.55
48
ANNE
BABA
2
Somatik Hücre Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
SERTKAYA
TR59164580
D.Tarihi
Yetiştirici
DE810471
EMINENZ
06.04.1996
FR2989026154
DE1020470682
11/10 (305) 11495
4. LAK (305) 12722
TR5924591
GAMZE
01.03.2000
4/4 (305)
6700
4. LAK (305) 7604
US2201477
TR5924454
3/1 (305)
5394
3. LAK (305) 5394
: 16.01.2004
:CEMALEDDİN
SERTKAYA
TEKİRDAĞ
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
7
10
85
681.0
111.1
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
3
0.086
106.9
58
3.98
227
Süt Proteini
Kız Sayısı
3
24
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
0.032
Somatik Hücre Sayısı
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
102.7
64
3.13
179
98.94
62
BABA
ANNE
UTKU
TR03393930
US122440858
FOREST-WINCHESTER
27.01.1999
TR0302682
GÜL
12.02.2000
3/2 (305)
9916
3. LAK (305) 11681
D.Tarihi : 01.12.2005
Yetiştirici:AVŞARGID.TAR.
HAY.SAN.VETİC.A.Ş
US2205082
US15528601
DK231467
DK47297-01385
3/2 (305)
8172
3. LAK (305) 8888
AFYON
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
10
12
86
518.2
107.4
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
6
-0.002
100.6
71
3.63
203
Süt Proteini
Somatik Hücre Sayısı
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
6
-0.219
75.9
76
2.95
165
111.69
74
ANNE
BABA
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
ÜNVER
TR10115889
US2282977
EDWIN
03.05.1995
US2119526
US14189172
2/2 (305)
13649
2. LAK (305) 14887
TR10001300265D
HANDAN
21.10.2000
4/3 (305)
6673
3. LAK (305) 7802
TR1002328
4/1 (305)
5554
1. LAK (293) 5554
D.Tarihi : 20.05.2003
Yetiştirici : HÜSEYİNÜNVER
BALIKESİR
Dönem
Sürü
Kız
Ocak 2014
44
68
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Güvenilirlik (%)
97
380.0
Standart Damızlık
Değeri
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
104.3
Kız Sayısı
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
-0.183
87.8
65
3.65
215
6
Süt Proteini
Kız Sayısı
6
Somatik Hücre Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
-0.071
91.7
70
3.33
196
84.37
68
2014 BOĞA KATALOĞU
Süt Yağı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
25
BABA
DE810471
EMINENZ
06.04.1996
TR0904490
DEFNE
18.04.1999
9/9 (305)
6918
8. LAK (305) 8150
ANNE
YÖRÜK
TR09209212
FR2989026154
DE1020470682
11/10 (305) 11495
4. LAK (305) 12722
D.Tarihi
: 23.03.2004
Yetiştirici : NASUHYÖRÜKOĞLU
AYDIN
Dönem
Sürü
Kız
Güvenilirlik (%)
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Standart Damızlık
Değeri
Ocak 2014
50
68
97
44.8
96.8
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Kız Sayısı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
7
0.030
102.9
71
3.66
204
Süt Proteini
Somatik Hücre Sayısı
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
7
-0.044
94.6
77
3.28
183
119.24
74
BABA
TR15307591
HEDİYE
16.12.2005
4/3 (305)
8146
1. LAK (305) 8801
US125860398
BABA
US135691067
TOMLU OMAN DOTSON
19.06.2004
US122358313
TR150007513978
5/2 (305)
5183
1. LAK (305) 5486
ANNE
US129764377
FIRTINA
Sürü
TR15555010
D.Tarihi : 07.04.2011
Yetiştirici:YILMAZOFLAZ
BURDUR Yağ Gerçek
Kız Sayısı
Damızlık Değeri
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Güvenilirlik (%)
Kız
Dönem
Standart Damızlık
Değeri
Süt Yağı
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Süt Proteini
Kız Sayısı
26
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Protein Standart
Damızlık Değeri
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre Sayısı
Ortalama Protein
Oranı (%)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)
BABA
DE142245
ELEVE
05.03.2002
DE504935
DE0343099041
TR19280670
BANU
13.02.2006
5/5 (305)
9226
2. LAK (305) 10360
1093
TR19126670
GÜNEŞ
TR19754540
D.Tarihi : 06.05.2011
Yetiştirici:GÜNEŞTAV.LTD.ŞTİ.
ÇORUM
BABA
US135691067
TOMLU OMAN DOTSON
19.06.2004
US122358313
US129764377
TR15301608
İLKNUR
08.01.2006
6/4 (305)
2. LAK (305)
TR35-2326
8136
8911
TR15129056
5/4 (305)
4. LAK (305)
8039
9672
D.Tarihi : 09.05.2011
Yetiştirici: AHMETDURNA
BURDUR
2014 BOĞA KATALOĞU
KOZLUCALI
TR15642111
27
BABA
DE185621
MOMO
15.07.2004
AT410617633 - MANDL
DE0919430558 - ASTRIG
9/9 (305)
8756
7. LAK (305)
9813
AT000001806616
13.09.2008
2/1 (305)
7395
1. LAK (305) 7395
DE185081 - INDER
AT980228542
GÜNAYDIN
TR101609526
D.Tarihi
Yetiştirici
: 20.02.2011
: GÜNAYDINTARIMVE
HAY.GIDASAN.VE
TİC.A.Ş
BALIKESİR
BABA
DE188164
MANGFALL
09.12.2001
SARP
TR05649744
D.Tarihi : 11.03.2010
Yetiştirici:GÖKHÖYÜK-TİM
AMASYA
28
US160055
DE0981319331
TR05240957
BAKGÜL
27.06.2005
4/2 (305)
2. LAK (305)
TR6010227
6948
6970
TR05176476
7/5 (305)
6. LAK (305)
5572
8304
BABA
US193299
CAMELOT MISSION
10.07.1998
US187748
US857838
TR42200054
EMETE
06.02.2003
5/5 (305)
6428
4. LAK (305) 7373
TRS145 - 96
TR0031497 - 211
3/3 (305)
4593
1. LAK (305) 7208
ALTINOVA
TR421490518
D.Tarihi : 27.11.2009
Yetiştirici: ALTINOVA-TİM
KONYA
BABA
US193299
CAMELOT MISSION
10.07.1998
US187748
US857838
TR42292232
İSTANBULLU
23.05.2004
TRS176 - 98
TR0031499 - 186
3/2 (305)
6476
2. LAK (305) 6912
D.Tarihi : 08.01.2010
Yetiştirici:ALTINOVA-TİM
KONYA
2014 BOĞA KATALOĞU
KUBİLAY
TR421698013
29
BABA
IT021000782330
RUD ZASTER
26.08.1999
PAKDİL
TR421490529
D.Tarihi : 08.12.2009
Yetiştirici: ALTINOVA-TİM
KONYA
BABA
30
ITVI000121852
DE0912436709
TR42292206
SALKIM
06.05.2004
5/4 (305)
6918
4. LAK (305) 8150
TRS276-99
TR4242059
7/6 (305)
7386
3. LAK (305) 8958
Alçak
Kaba
Sığ
Dar
Dar
Yükselen
Düz
Dar
Kaba
Dizler Yakın
Zayıf
Alçak
Zayıf
Alçak
Dışa Dönük
Kısa
Dışa Dönük
Zayıf
Yüksek
Keskin
Derin
Geniş
Geniş
Alçalan
Geniş
Dik
Narin
Paralel
Güçlü
Yüksek
Güçlü
Yüksek
İçe Dönük
Uzun
Birbirine Geçmiş
Yağlı
BABA
Dönem
Gerçek Damızlık
Değeri (kg)
Güvenilirlik (%)
Kız
Sürü
Standart Damızlık
Değeri
Ari Olduğu Genetik Kusurlar
Süt Yağı
Yağ Gerçek
Damızlık Değeri
Kız Sayısı
Yağ Standart
Damızlık Değeri
Yağ Güvenilirlik
(%)
Ortalama Yağ
Oranı (%)
Süt Proteini
Kız Sayısı
Protein Gerçek
Damızlık Değeri
Protein Standart
Damızlık Değeri
Somatik Hücre Sayısı
Protein Güvenilirlik
(%)
Ortalama Protein
Oranı (%)
Süt Tipi
Doğum Kolaylığı
Beden
Sağım Hızı
Ayak ve Bacak
Mizaç (Asabiyet)
Meme Yapısı
Dış Yapı Özellikleri
Sürü:
Kız:
Ortalama Yağ
Verimi (kg/305 gün)
Ortalama Protein
Verimi (kg/305 gün)
Somatik Hücre
Sayısı SDD
Somatik Hücre
Sayısı Güvenilirlik (%)

Benzer belgeler

2012 yılı Boğa Kataloğu - Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

2012 yılı Boğa Kataloğu - Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Bu çabalara katkıda bulunacağı düşüncesiyle 2011 yılında olduğu gibi, 2012 yılı için de bir “Boğa Katoloğu” hazırlanmıştır. Katalog hazırlanırken hem geçen yıllardaki tecrübelerimiz hem de yeni boğ...

Detaylı

çeltikçi - Burdur DSYB

çeltikçi - Burdur DSYB Listeleme Tarihi : 08.07.2014 Destekleme Durumu

Detaylı

merkez

merkez Z: Zor 'R÷XP6 Sezeryan

Detaylı

SOY merkez

SOY merkez '|O.RQWURO%X]D÷Õ'HVWH÷L$OÕU

Detaylı

ÖN SOYKÜTÜĞÜ

ÖN SOYKÜTÜĞÜ %X]D÷Õ Gerçek Cinsiyeti %X]D÷Õ %X]D÷ÕODPD %X]D÷Õ (D / $GÕ Tarihi ,UNÕ E)

Detaylı