RD-M771 - Shimano

Yorumlar

Transkript

RD-M771 - Shimano
tur_281045_SI_5W60A_002
25-06-2008
14:31
Page 1
Teknik Servis Talimatları
Genel Güvenlik Bilgileri
•
•
Zinciri temizlemek için yumu®ak bir deterjan kullanın. Pas temizleyiciler gibi zincirin
zarar görmesine ve/veya arıza yapmasına neden olabilecek alkali-bazlı veya asitbazlı deterjanlar kullanmayın.
Güçlendirilmi® baßlantı pimini sadece ince tipte zinciri baßlamak için kullanın.
πki farklı tipte güçlendirilmi® baßlantı pimi mevcuttur. Kullanacaßınız pimi seçmeden
önce a®aßıdaki tabloyu inceleyin. Güçlendirilmi® baßlantı pimlerinden ba®ka
baßlantı pimleri kullanılması veya kullanılan zincir tipine uygun olmayan bir
güçlendirilmi® baßlantı pimi veya alet kullanılması halinde yeterli baßlantı kuvveti
elde edilemeyebilir ve bu durum zincirin kopmasına veya yerinden çıkmasına
neden olabilir.
Zincir
CN-7701 / CN-HG93 gibi
9-vites çok ince zincir
CN-HG50 / CN-HG40 gibi
8-/7-/6-vites ince zincir
•
•
•
•
•
Güçlendirilmi® baßlantı
pimi
Gümü®
Zincir aleti
TL-CN32 / TL-CN27
6.5mm
•
•
•
•
•
•
•
•
Siyah
Eßer di®li deßi®tirme i®lemleri sırasında zorlanma hissediliyorsa, vites deßi®tiriciyi
yıkayın ve tüm hareketli parçaları yaßlayın.
Eßer baßlantılardaki gev®eklik düzeyi ayarlama yapılamayacak kadar yüksek ise,
vites deßi®tiriciyi deßi®tirmeniz gerekir.
Vites deßi®tiriciyi periyodik olarak temizlemeli ve tüm hareketli parçaları
(mekanizmayı ve makaraları) yaßlamalısınız.
Eßer di®li deßi®tirme ayarı yapılamıyorsa, bisikletin arka ucundaki paralellik
derecesini kontrol edin. Aynı zamanda, kablonun yaßlanıp yaßlanmadıßını ve dı®
muhafazanın çok uzun veya çok kısa olup olmadıßını kontrol edin.
Eßer bir makaradaki gev®eklik nedeniyle anormal bir ses duyarsanız, makarayı
deßi®tirmelisiniz.
Eßer zincir kullanım sırasında di®lilerden çıkıyorsa, di®ileri ve zinciri deßi®tirin.
πçten kablo çektirmeli bir kadronun kullanılması, yüksek kablo direnci nedeniyle SIS
vites deßi®tirme fonksiyonunu bozma eßiliminde oldußundan tavsiye edilmez.
Her zaman aynı grup i®aretleri bulunan di®li seti kullanmaya
Grup π®aretleri
özen gösterin. Kesinlikle farklı bir grup i®aretine sahip olan bir
di®li yataßıyla birlikte kullanmayın.
Kablo boylarını gidonu her iki tarafa da sonuna kadar
çevirdißiniz esnada bir miktar bo®luk bırakacak ®ekilde
ayarlayın. Aynı zamanda gidon her iki yöne çevrildißinde vites
kollarının kadroya deßmemesine dikkat edilmelidir.
Di®li deßi®tirme kablosu(SIS-SP41) için özel bir gres yaßı
kullanılır. DURA-ACE veya ba®ka tipte gres yaßları
kullanmayın; aksi takdirde di®li deßi®tirme performansı
zayıflayabilir.
Kullanmadan önce iç kabloyu ve dı® muhafazanın içini gresleyerek iç kablonun
rahatça kaydıßından emin olun.
Düzgün çalı®ma için, belirtilen dı® muhafazayı ve orta göbek kablo rehberini
kullanın.
Di®li deßi®imine göre kolların hareketi sadece ön aynakol çevrildißinde yapılmalıdır.
Parçalar doßal a®ınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya kar®ı
garantili deßildir.
Montaj, ayarlama, bakım ve kullanımla ilgili tüm sorularınız için lütfen profesyonel
bisiklet satıcınıza danı®ın.
ag - 18T
T
HYPERGL I DE - C
•
•
•
4. SIS Ayarı
XT
RAPIDFIRE (Vites kolu)
SL-M770
Dı® Kablo
SIS-SP41
Arka deßi®tirici
RD-M771
Tip
SGS / GS
Kılavuz makara
Kabloyu arka vites
deßi®tiriciye baßlayın ve
kablodaki ilk gev®eklißi
aldıktan sonra, arka vites
deßi®tiriciyi ®ekilde görüldüßü
gibi tekrar sabitleyin.
FH-M770 / FH-M775
9
CS-M770
Zincir
Not : Kablonun kanala iyice
yerle®tißinden emin olun.
CN-HG93
Orta göbek rehberi
Alüminyum kapak
Vites kolunu birkaç kez çalı®tırarak zinciri ikinci di®liye hareket
ettirin. Daha sonra, vites koluna oynaklıßını alacak kadar
basarken krank kolunu çevirin.
Üçüncü vitese
geçerken
Ses tamamen
kesildißinde
Ayar somunu
Ayar somunu
Dı® muhafaza tamburunu
zincir ikinci di®liye geri
dönünceye kadar sıkın.
(saat yönü)
Dı® muhafaza tamburunu
zincir üçüncü di®liye
dokunarak ses çıkarıncaya
kadar gev®etin.
(ters saat yönü)
SM-SP17 / SM-BT17
Kanal
Çekin
Sıkma torku:
5 -7 Nm
Özellikler
Arka Vites Deßi®tirici
Model numarası
RD-M771
SGS
GS
9
9
Toplam Kapasite
45D
33D
En büyük di®li
34D
34D
En küçük di®li
11D
11D
Aynakol di® farkı
22D
22D
Tip
Di®liler
2. Alt ayar
Alt ayar vidasını çevirerek, kılavuz makaranın doßrudan en büyük
di®liyle hizalanacak bir konuma
hareket etmesini saßlayın.
πdeal ayar
En büyük
di®li
Alt ayar vidası
* Vites kolunu orijinal konumuna (kolun ikinci di®li ayarında
oldußu ve serbest bırakıldıßı konuma) döndürün ve daha
sonra krank kolunu saat yönünde çevirin. Eßer zincir
üçüncü di®liye dokunarak ses çıkarıyorsa, dı® muhafaza ayar
tamburunu saat yönünde hafifçe çevirmek suretiyle ses kesilinceye ve
zincir düzgün ®ekilde çalı®ıncaya kadar sıkın.
Kılavuz makara
Montajı yaparken, B-gerginlik ayar vidasının mil yuvası tırnaßıyla temas etmemesine
dikkat edin. Aksi takdirde deformasyon olu®abilir.
5mm Alyen anahtarı
B-gerginlik ayar
vidası
Mil yuvası tırnaßı
Braket mili
Sıkma torku:
8 - 10 Nm
En iyi ayar, vites kolu oynaklıßı alacak kadar
çalı®tırıldıßında ve zincir üçüncü di®liye dokunarak
ses çıkardıßında elde edilir.
Kolu çalı®tırarak vites deßi®tirin ve di®li konumlarından herhangi
birinde gürültü olu®up olu®madıßını kontrol edin.
3. B-gerginlik ayar vidasının kullanılması
Zinciri en küçük ayna di®lisi ve en büyük di®li üzerine takarak krank
En büyük di®li
En küçük di®li
kolunu geriye doßru çevirin.
Daha sonra, B-gerginlik ayar
vidasını çevirerek kılavuz
makarayı di®liye mümkün
oldußu kadar yakın, fakat
dokunmayacak ®ekilde
ayarlayın. Daha sonra, zinciri
B-gerginlik ayar
en küçük di®liye ayarlayın ve
vidası
yukarıdaki i®lemi tekrarlayarak
makaranın di®liye dokunmadıßından emin olun.
πdeal SIS performansı için, güç aktarma parçalarını periyodik olarak
yaßlayın.
ag -15
O
AN
•
Seriler
Alüminyum kapaklı dı®
muhafazanın ucu vites deßi®tirici
tarafında olmalıdır.
Üst ayar vidası
Arka vites deßi®tiricinin montajı
SH
IM
•
En küçük di®linin
dı® çizgisi
En iyi performansı saßlamak için a®aßıda verilen kombinasyonları
kullanmanız tavsiye edilir.
Kaset di®li
Güçlendirilmi® Baßlantı Pimi
Eßer di®li di®lerinin sayısındaki bir deßi®iklik
nedeniyle zincirin uzunlußunu ayarlamak
gerekiyorsa, zinciri bir güçlendirilmi® baßlantı pimi
veya uç pimi kullanılarak baßlandıßı yerden ba®ka
bir noktada kesin. Zincir, güçlendirilmi® baßlantı
Uç Pimi
Link Pimi
pimiyle veya uç pimiyle baßlandıßı yerden kesilmesi
durumunda hasar görecektir.
Zincirin doßru gerginlikte olup olmadıßını ve hasar görüp görmedißini kontrol edin.
Eßer gerginlik çok zayıfsa veya zincir hasar görmü®se, zincir deßi®tirilmelidir Eßer
bu önlem alınmazsa, zincir kırılarak ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Parçaları monte etmeden önce servis talimatlarını edinerek dikkatli bir ®ekilde
okuyun.
Gev®ek, a®ınmı® veya hasar görmü® parçalar, bisikletin devrilmesine ve ciddi
yaralanmaya neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını
kullanmanızı ®iddetle tavsiye ederiz.
Parçaları monte etmeden önce servis talimatlarını edinerek dikkatli bir ®ekilde
okuyun.
Eßer ayarlar doßru ®ekilde yapılmazsa, zincir yerinden çıkarak bisikletin
devrilmesine ve ciddi ®ekilde yaralanmanıza neden olabilir.
Bu Teknik Servis Talimatlarını dikkatli bir ®ekilde okuyun ve daha sonra ba®vurmak
üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
Üst ayar vidasını çevirmek
suretiyle arkadan bakıldıßında
kılavuz makara en küçük
di®linin dı® çizgisiyle
hizalanacak ®ekilde ayarlayın.
Arka deßi®tirici
Di®liler
TL-CN32 / TL-CN27
7.1mm
ag
-1
3T
•
RD-M771
Arka hazne
Not
•
* Eßer arka süspansiyonlu bisikletlerde oldußu gibi, arka vites
deßi®tirici büyük bir derecede hareket ederse, kapsülü
aksesuar alüminyum kapakla
Vites deßi®tirici tarafı
deßi®tirmeniz tavsiye edilir.
SIS Ayarı
1. Üst ayar
UYARI
•
SI-5W60A-002
Arka süspansiyonlu bisikletlerde zincir uzunlußu
A uzunlußu, arka süspansiyonun hareketine baßlı olarak deßi®ecektir. Bu nedenle,
zincirin çok kısa olması halinde di®li sistemine a®ırı yük binebilir. Arka süspansiyon “A”
boyutunun en uzun oldußu konumdayken ve zincir en büyük di®li ve en büyük ayna
di®lisi üzerindeyken zincire iki bakla ekleyerek zincirin uzunlußunu ayarlayın. Eßer arka
süspansiyonun hareket miktarı büyükse, zincir en küçük ayna di®lisi ve en küçük di®li
üzerindeyken zincirdeki gev®eklik uygun ®ekilde alınabilir.
Dı® muhafazanın kesilmesi
Vites kablosunu kestikten sonra, ucu delißin içi düzgün
bir çapa sahip olacak ®ekilde yuvarlayın.
Aynı dı® ucun kapsülünü
dı® muhafazanın kesik
ucuna takın.
A'
En büyük
di®li
Zincir
En büyük
ayna di®lisi
Dil ve lastik muhafazalı
sızdırmaz kapsül
kadronun dı® muhafaza
durdurucusuna monte
edilmelidir.
Dı® uç kapsül
Bükmemeye dikkat edin
Lastik muhafaza
Sızdırmaz kapsül, dilli
Lastik muhafaza
A
2 bakla ekleyin (zincir her iki
tarafta en büyük di®lide iken)
Lütfen dikkat: Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden deßi®iklik yapılabilir. (Turkish)

Benzer belgeler

RD-M770 - Shimano

RD-M770 - Shimano Düzgün çalı®ma için, belirtilen dı® muhafazayı ve orta göbek kablo rehberini kullanın. Di®li deßi®imine göre kolların hareketi sadece ön aynakol çevrildißinde yapılmalıdır. Parçalar doßal a®ınmaya ...

Detaylı

Arka Di®li Sistemi

Arka Di®li Sistemi Gev®ek, a®ınmı® veya hasar görmü® parçalar sürücünün yaralanmasına neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı ®iddetle tavsiye ederiz. Parçaları monte etmeden önce servi...

Detaylı

Arka Di®li Sistemi

Arka Di®li Sistemi Grup π®aretleri Her zaman aynı grup i®aretleri bulunan di®li seti kullanmaya özen gösterin. Kesinlikle farklı bir grup i®aretine sahip olan bir di®li yataßıyla birlikte kullanmayın. Kablo boylarını...

Detaylı