PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ

Yorumlar

Transkript

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
BURS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Plato Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim kalitesini
yükseltmek, başarılı öğrencileri destekleyerek ödüllendirmek, spor, kültür ve sanat faaliyetlerini
özendirmek, ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında yüksekokulun adını duyurmak
amacını taşır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Plato Meslek Yüksekokulu’nda Önlisans ve Yabancı Dil Hazırlık
sınıfında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik burslarla ilgili indirimleri kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna 3708 sayılı
Kanunla eklenen ve daha sonra 3843 sayılı Kanununla değiştirilen hükümler ve Plato Meslek
Yüksekokulu
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Mütevelli heyeti : Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli heyetini,
b) Başkan: Plato Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,
c) Meslek Yüksekokulu: Plato Meslek Yüksekokulunu (PMYO),
d) Müdür/Müdürlük: Plato Meslek Yüksekokulu Müdürünü/Müdürlüğünü,
e) Meslek Yüksekokulu Kurulu: Plato Meslek Yüksekokulu Kurulunu,
f) Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Plato Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
g)Yüksekokul Sekreteri: Plato Meslek Yüksekokulu Sekreterini,
h) Mali işler Birim Müdürü : TC Plato Meslek Yüksekokulu Mali İşler birim Müdürünü,
ı) Öğrenci İşleri Birim Müdürü : TC Plato Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri birim
Müdürünü,
i) Sağlık, Kültür ve Spor Birimi Müdürü: TC Plato Meslek Yüksekokulu Sağlık, Kültür ve
Spor Birimi Müdürünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Burs Değerlendirme Kurulu, Burs Tanımları
Burs değerlendirme kurulu
MADDE 5-(1) Burs Değerlendirme Kurulu, Müdürün görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı
başkanlığında, Yüksekokul Sekreteri, Öğrenci İşleri Birimi Müdürü ve Sağlık, Kültür ve Spor
Birimi Müdüründen oluşur.
(2) Burs Değerlendirme Kurulu başkanın çağrısıyla toplanır. Burslar hakkında Değerlendirme
Kurulu’nun burslarla ilgili aldığı istek ve kararları, bu yönergede belirtilen hususları dikkate alarak
Plato MYO Müdürü yazılı teklif oluşturup Plato MYO Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na iletir. Bu
konuda burs ve indirim dahil gerekli kararları Mütevelli Heyeti verir.
Burs sayısı ve tanımları
MADDE 6-(1) Burs sayısı: Bir öğrenci ancak bir burs olanağından yararlanır. Birden fazla
burstan yararlanma hakkını elde eden öğrenciler en yüksek burs hakkından yararlandırılır.
MADDE 7-(1) YGS Başarı Bursu: ÖSYM tarafından Plato Meslek Yüksekokulu burslu
programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen ve sadece öğretim ücretini karşılayan burslardır.
Başarı bursu karşılıksız
olup hazırlık sınıfında geçirilecek bir yıllık süreyi de kapsar.
MADDE 8– (1) Tercih Bursu: Plato Meslek Yüksekokulu’nun ücretli programlarını 1,2,3
üncü sırada tercih eden ve kaydolan öğrencilere sağlanan burstur. Burs oranları aşağıdaki
şekildedir:
a) Birinci sırada tercih eden ve yerleşenler için %30,
b) İkinci sırada tercih eden ve yerleşenler için %20,
c) Üçüncü sırada tercih eden ve yerleşenler için %10.
MADDE 9–(1) Dönem Başarı Bursu: (değişiklik 25.08.2014) İkinci yarıyılın sonunda başarısız
olduğu dersi bulunmayan ve genel not ortalaması en az 3,5 olan örgün birinci öğretim ve ikinci
öğretim Türkçe programı ile İngilizce program birincilerine sağlanan burslardır.
Genel not ortalamasına göre ilgili programda birinci olan öğrenciler, takip edecek öğretim
yılında faydalanmak üzere %100 (yüzde yüz) burs kazanır.
MADDE 10– (1) Eğitime Destek Bursu: Plato Meslek Yüksekokulu programlarına kaydını
yaptıracak öğrencilere aşağıda belirlenen oranlarda burs sağlanır.
a) %10 Öğretmen ve öğretim elemanı çocuğu bursu,
b) %10 Kardeş bursu,
c) %10 Fatih ve Eyüp ilçesi orta dereceli okullarından mezun öğrenci bursu,
d) %50 Milli sporcu bursu,
e) %25 Şehit ve Gaziler eş ve çocukları bursu,
f) %50 Plato Meslek Yüksekokulu çalışanları, es ve çocukları bursu.
g) PlatoVakfı Eğitime destek bursu. (Miktarı ve süresi Plato Vakfı tarafından belirlenir)
Spor Dallarında Üstün başarı Bursu
MADDE 11- (1) Ülkemizdeki ve bölgemizdeki sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak
amacıyla verilen Spor dallarında üstün başarı bursu, öğrencilerin her yıl ödemeleri gereken
yıllık öğretim ücretinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim yapılmasını
kapsar.
(2) Spor Dallarında Üstün başarı Bursundan yararlanan öğrenciler eğitim -öğretim süreleri
boyunca yaz okulu dahil tüm eğitim ücretlerini ve yurtta ikamet etmeleri halinde yurt
ücretlerini tabi oldukları bursluluk oranlarında indirimli olarak öderler.
(3) Kontenjanı ve spor dalı ile bu burs kapsamındaki indirim oranları Plato Meslek
Yüksekokulu Yönetim Kurulu önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek adaylara
duyurulur. Bu burs, ilgili spor dallarında yetenekli, üstün başarılı ve Türkiye Yükseköğretim
Kurumları federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslar arasın yarışmalarda derece
alan öğrencilere verilir.
(4) Bu bursa kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar ve seçilme kriterleri Okul Yönetim
Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır.
(5) Bu Yönergenin 10. maddesinin (d) fıkrasında söz konu edilen %50 Milli sporcu bursu,
branşında faal olarak milli olan (son iki yıl) öğrencİlere verilen burs olup, bu yönergede söz
konusu edilen üstün başarı bursundan farklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler
Bursların kesilmesi
MADDE 12– (1) - Plato Meslek Yüksekokulunda burslar normal eğitim süresi boyunca devam
eder.
(2) (Değişiklik 25.08.2014) Ancak Burslu olarak okuyan öğrencinin bursunun devam etmesi
için, herhangi bir disiplin cezası almamış olması, normal öğrenim süresi olan iki yılı
aşmaması, ders planı ve programlarında öngörülen derslere devamla ilgili şartları yerine
getirmesi, ilk iki yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 2.00’den az olmaması gerekir. Aksi
takdirde öğrencinin bursu, eğitim-öğretim göreceği 3. yarı yıldan geçerli olmak üzere, ilgili
eğitim ve öğretim yılında Devlet Üniversiteleri Öğrenci katkı Payları esaslarına İlişkin 2 sayılı
B cetvel Vı Grup Meslek Yüksekokul Örgün 2. Öğretim Öğrencilerine uygulanan katkı Payı
oranında kesilir.
MADDE 13– (1) Bu yönergenin maddelerinde Mütevelli Heyetinin karar verme yetkisi saklıdır.
MADDE 14- (1) (Değişiklik 25.08.2014) Bursların kesilmesi ile ilgili olarak Plato Meslek
Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10 (1), 10 (2) maddeleri aynen 10 (3)
maddesi ise bu yönergenin 12 (2) maddesinde yazılı şekliiyle geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 15– (1) Bu yönerge Plato MYO Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16– (1) Bu yönergeyi Plato MYO Müdürü yürütür.

Benzer belgeler

Burs Yönergesi - TC Plato Meslek YüksekOkulu

Burs Yönergesi - TC Plato Meslek YüksekOkulu (2) Burs Değerlendirme Kurulu başkanın çağrısıyla toplanır. Burslar hakkında Değerlendirme Kurulu’nun burslarla ilgili aldığı istek ve kararları, bu yönergede belirtilen hususları dikkate alarak Pl...

Detaylı

Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi

Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi (4) Bu bursa kabul edilecek öğrencilerde aranacak koşullar ve seçilme kriterleri Okul Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılır. (5) Bu Yönergenin 10. maddesini...

Detaylı

Burs Yönetmeliği - Atılım Üniversitesi

Burs Yönetmeliği - Atılım Üniversitesi yararlandırılan öğrencilerden Yabancı Dil Hazırlık Programında öğrenim görecek öğrenciler Hazırlık Programı süresi dahil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren böl...

Detaylı

Burs Yönergesi - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Burs Yönergesi - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi göre kayıtlı olduğu program ve programda üstün başarı gösteren (İngilizce ve Arapça Hazırlık Programları hariç) lisans ve önlisans öğrencilerine, o yılı izleyen eğitim - öğretim yılında geçerli olm...

Detaylı