DERS FORMU SYLLABUS Sistem Analizi ve Tasarımı System

Transkript

DERS FORMU SYLLABUS Sistem Analizi ve Tasarımı System
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
Adı
Name
DERS FORMU
SYLLABUS
Sistem Analizi ve Tasarımı
System Analysis And Design
Kodu
Code
Yarıyıl
Semester
011 2722
Teori
Uygulama
Lab.
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Lecture
Practice
Lab.
(hours/week)
(hours/week)
(hours/week)
2
0
0
4
Dili
Language
TR
Ders
Course
Koordinatörü
Coordinator
Amacı
Objectives
Tanımı
Description
Çıktıları
Outcomes
Önkouşul(lar)
Pre-requisite(s)
Kitabı
Text Book
Diğer Kaynak(lar)
Other Reference(s)
AKTS
ECTS
2
4
EN
Temel Bilimler
Basic Sciences
Temel Meslek
Basic Occupational
Meslek / Alan
Occupational/Branch
Türü
Type
Kredi
Credit
Kültür
Culture
Sosyal
Social
Seminer
Seminar
Zorunlu
Compulsive
Seçmeli
Elective
Prof. Dr. Oya Kalıpsız
Sistem kavramının öğretilmesi ve bilgi sistemi analiz - tasarım
yeteneğinin kazandırılması
To teach the concept of systems analysis and information system the ability to design
Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi / Bilgi Sistemi ve Bilgi
Sistemi Tipleri / Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci / Sistem Analisti
Görev ve Yetenekleri / Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi / Sistem
Önerisi Hazırlama ve Sunma / Sistem Analizi / Sistem Tasarımı /
Sistem Gerçekleme / Yeni Sisteme Geçme Süreci
System Concept and General System Theory / Information System
and Information System Types / Information System Development
Process / System Analyst Duties and Capabilities / Preliminary
Investigation and Feasibility Analysis / System Proposal Preparation
and Presentation / Systems Analysis / Systems Design / Systems
Implementation / New System to Handle Process
Türkçe
Englkish
yok
none
• SATZINGER - JACKSON – BURD System Analysis and
Design, Course Technology
• KALIPSIZ – BUHARALI – BİRİCİK, Sistem Analizi ve
Tasarımı, Papatya Yayıncılık, 2006
1.
1/4
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ VE KREDİ DAĞILIMI
EVALUATION CRITERIA AND CREDIT DIVISION
Yöntem
Method
Değerlendirme Sistemi
Evaluation Criteria
Kredinin Dağılımı
Division of Credit
(%)
Yıliçi Sınavı
Midterm Exam(s)
Kısa Sınav
Quiz(s)
Ödev
Homework(s)
Proje
Project(s)
Laboratuvar
Laboratory
Diğer (Açıklayınız)
Other (Specify)
Yılsonu Sınavı
Final Exam
Temel Bilimler
Basic Sciences
Mühendislik Bilimi
Engineering Sciences
Mühendislik Tasarımı
Engineering Design
Sosyal Bilimler
Social Sciences
2/4
Adedi
Quantity
Oranı %
Ratio
2
35
3
5
1
25
3
0
1
35
40
60
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
HAFTALIK DERS PLANI
WEEKLY LECTURE PLAN
Hafta
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konu
Topic
Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş
Introduction to System Analysis and Design
Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri,Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci
Information System and Information System Types,Information System Development Process
Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri,Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi
System Analyst Duties and Capabilities, Preliminary Investigation and Feasibility Analysis
Sistem Analizi: Veri Toplama
Systems Analysis: Data Collection
Sistem Analizi: Veri Modelleme
Systems Analysis: Data Modeling
Sistem Tasarımı
System Design
Arabirim Tasarımı
Interface Design
1.Ara Sınav
Midterm 1
Veri Tabanı Tasarımı
Database Design
Sistem Gerçekleştirme, CASE ve Yeni Sisteme Geçme Süreci
Systems Implementation, CASE and Process Switching to New System
2.Ara Sınav
Midterm 2
Sistem Bakım ve Desteği
System Maintenance and Support
Proje Sunumları
Project Presentations
Proje Sunumları
Project Presentations
Proje Sunumları
Project Presentations
3/4
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
CONTRIBUTION TO PROGRAM OUTCOMES
Yok
None
Kısmi
Partial
Tam
Complete
1
Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi
Ability to apply basic sciences in the field of computer engineering
x
2
İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme becerisi
Ability to design systems to meet desired needs
x
3
Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme becerisi
Ability to implement designs by experiments
x
4
Takım çalışması yapabilme becerisi
Ability to function as a member of a team
x
5
6
7
8
9
Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve
geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme becerisi
Ability to create algorithmic solutions to inspect, improve and enhance
existing systems by means of analytical approaches
Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini
yerine getirebilme becerisi
Ability to possess professional and ethical responsibilities, taking charge
and fulfiling the requirements
Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Ability to communicate effectively in written/spoken Turkish and English
x
x
x
Küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik alanındaki gelişmeleri takip
edebilecek ve üretebilecek eğitime sahip olmak
The ability to possess the necessary level of education to pursuit
engineering advances and to develop them
Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamak ve kendi kendine öğrenme
becerisini kazanmak
Comprehend the necessity of life-long learning and gain the ability of
self-learning
Değişken koşullara uyum sağlayabilme becerisi
10 Ability to adapt to changing conditions
x
x
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik
araçlarını kullanabilme becerisi
11 Ability to use techniques and modern engineering tools necessary for
engineering practice
Hazırlayan / Prepared By:
Prof. Dr. Oya Kalıpsız
x
Tarih / Date :
İmza / Signature:
4/4
x

Benzer belgeler

0112541 - Bilgisayar Mühendisliği

0112541 - Bilgisayar Mühendisliği YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yıldız Technical University, Computer Engineering Department

Detaylı

DERS FORMU SYLLABUS Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma

DERS FORMU SYLLABUS Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma Yıldız Technical University, Computer Engineering Department

Detaylı

0113720 - Bilgisayar Mühendisliği

0113720 - Bilgisayar Mühendisliği Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi Ability to apply basic sciences in the field of computer engineering

Detaylı

0113580 - Bilgisayar Mühendisliği

0113580 - Bilgisayar Mühendisliği Yıldız Technical University, Computer Engineering Department

Detaylı