TDS - Parex Group

Transkript

TDS - Parex Group
Teknik föy 1/1
Parex K11 Flex
‹ki Bileflenli Süper Elastik Su Yal›t›m Malzemesi
Teknik Özellikler
Renk: Toz bileflen
S›v› bileflen
Beyaz
Beyaz s›v› emülsiyon
Su buhar› geçirgenli¤i
TS EN 1062-3
S›n›f 1
Gerilme dayan›m›
≥ 2 N/mm2
Su geçirimsizlik
3 bar pozitif
Yo¤unluk Toz
S›v›
1,30-1.40 kg/lt
1,10-1,15 kg/lt
Betona yap›flma dayan›m›
≥ 1,5 N/mm2
Çatlak köprüsü oluflturma
≥ 2 mm
Sertlik (Shore A)
≥ 75
- Bu de¤erler +23±2 ºC s›cakl›k ve % 50±5 ba¤›l nemli ortam koflullar›
için verilmifltir.
Tan›m›
Çimento esasl›, kimyasal katk›lar ve polimerler ile modifiye edilerek üretilen, çift bileflenli, sülfatl› sulara karfl›
dayan›kl›, sadece pozitif taraftan kullan›ma uygun, su
ve nem yal›t›m› sa¤layan mukavemeti yüksek ve süper
elastik yal›t›m malzemesidir.
Kullan›m Alanlar›
• Yatay ve düfley alanlarda pozitif yönden.
• Hamam, sauna gibi tesislerde.
• ‹çme suyu depolar›nda.
• Havuzlar, su tanklar› ve rezervuarlarda.
• Temeller, bodrum duvarlar›nda.
• Teraslarda.
• Garajlar, kanaletlerde.
• ‹stinat duvarlar›nda.
• Mutfak, banyo, balkon ve tuvalet gibi ›slak hacimlerde
• Tuz çözeltileri ve sülfat dayan›m› gerektiren alanlarda
• Çiçeklik yal›t›mlar›nda.
Özellikler / Avantajlar
• Kürlendikten sonra yürüme trafi¤ine aç›labilir
• ‹çme suyu depolar›nda kullan›labilir test sertifikas›na
sahiptir.
• Kimyasal dayan›m› yüksektir
• Betonun nefes almas›n› engellemez,su buhar› geçirgenli¤ine sahiptir
• Rötre çatlamalar›n› engeller
• Kolay ve h›zl› uygulama sa¤lar
• Üstün aderans ve elastikiyet özelli¤i sayesinde flap
ve seramik alt›nda su geçirimsizlik sa¤lar.
• Yüksek yap›flma kabiliyetine sahiptir
• Yanmaz
Yüzey Haz›rlama
• Uygulama yüzeyi sa¤lam ve temiz olmal›d›r.
• Uygulama yap›lacak yüzey kal›p ya¤›, toz, boya, kir,
deterjan vb. gibi tutunmay› önleyici maddelerden ar›nd›r›lmal›d›r.
• Yüzey üzerindeki bütün bozukluklar uygulama öncesi
Parex Repair 731 veya Parex Repair 730 tamir harçlar›
ile onar›lmal›d›r.
• Keskin köfle ve yap› elamanlar›n›n birleflim yerlerinde
Parex Repair 731 tamir harc› ile pah uygulamas› yap›lmal›d›r.
• Uygulama öncesi yüzey nemlendirilerek suya doyurulmal›d›r.
• Yüzeyde suyun birikebilece¤i havuz veya göllenme
olmamal›d›r.
Uygulama Koflullar›:
Uygulama s›cakl›¤›
: (+5°C) ile (+35°C)
Kar›fl›m oran›
: 13 kg s›v› bileflen
19 kg toz bileflen
Çal›flma süresi
: Max. 1 saat
Kuruma süresi,dokunma : 20°C’de 1-2 saat
Yaya trafi¤ine aç›lmas› : Uygulamadan 4 saat sonra
Uygulama
• Temiz bir kaba Parex K11 Flex s›v› bileflen al›n›p, düflük
devirli kar›flt›rma yap›l›rken, üzerine Parex K11 Flex
toz bileflen yavafl yavafl ilave edilir.
• Homojen ve topaks›z bir kar›fl›m elde edilinceye kadar
kar›flt›rma ifllemine devam edilir.
• ‹lave su gerektirmez.
• Kar›flt›rma ifllemi sonunda oluflan hava kabarc›klar›n›n
kaybolmas› için 5 dakika beklenir.
• Elde edilen kar›fl›m nemlendirilerek suya doyurulmufl
yüzeye uygun bir f›rça veya rulo yard›m› ile 0,75-1 mm
kal›nl›k elde edilecek flekilde uygulan›r.
• Birinci kat kendini çektikten sonra, yaklafl›k 2-3 saat
sonra, ikinci kat uygulama birinci kat uygulamaya dik
do¤rultuda olacak flekilde yap›l›r.
• E¤er mala uygulamas› yap›lacak ise; dalgal› ve düzensiz yüzeyler uygulama öncesi düzlefltirilmelidir.
Tatl›su Mah. fienol Günefl Bulvar› Mira Tower No: 2 K: 5 D: 26 Ümraniye - ‹stanbul
Tel: (0216) 365 55 88 Pbx • Fax : (0216) 365 55 75 • www.parexgroup.com.tr
Teknik föy 1/2
Parex K11 Flex
‹ki Bileflenli Süper Elastik Su Yal›t›m Malzemesi
• Uygulama esnas›nda ve sonras›nda yüzeyin en az 2 gün
günefl ›fl›¤›ndan, ya¤murdan ve dondan korunmas›na
özen gösterilmelidir.
• Üzerinde gezilecek zeminler uygulamadan 2 gün sonra
flap, fayans, seramik, çini vb. gibi dekoratif amaçl›
kaplamalar ile kaplanabilir.
• Kar›fl›m haz›rlan›rken su ilave edilmesi uygun de¤ildir.
Tüketim
3-4 kg/m2 (2 kat uygulama)
Ambalaj
Toz bileflen: 19 kg. Kraft torba
S›v› bileflen: 13 kg. Plastik bidon
Depolama Ömrü
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, kuru bir ortamda, direkt
günefl ›fl›¤› ve dondan korunarak sakland›¤› takdirde,
son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren, toz bileflen
için 8 ay, s›v› bileflen için 12 ayd›r.
Güvenlik Önlemleri / Uyar›lar
• +5ºC ila +35ºC aras›nda kullan›lmal›d›r.
• Haz›rlanan harç içerisine hiçbir yabanc› malzeme ilave
edilmemelidir.
• Kullan›m süresi geçmifl harç, su veya kuru harç ile kar›flt›r›l›p tekrar kullan›lmamal›d›r.
• Direkt günefl ›fl›¤› alt›nda, ya¤murda ve kuvvetli rüzgarlarda uygulama yap›lmamal›d›r.
• Yüzeyde suyun birikebilece¤i havuz veya göllenme
olmamal›d›r.
• Uzun süre günefle maruz kalm›fl çok s›cak ve donmufl
yüzeylere uygulama yap›lmamal›d›r.
• Uygulamadan önce yüzey nemlendirilerek suya doyurulmal›d›r.
• Sa¤l›k ve Güvenlik hakk›nda daha fazla bilgi için güvenlik veri
broflürünü inceleyiniz.
1020
Parex K11 Flex
PAREXGROUP YAPI K‹MYASALLARI SAN. ve T‹C. A.fi.
‹stanbul Mermerciler San. Sitesi Köseler Köyü Mevkii
37. Cad. No. 18 Dilovas›-Kocaeli
Performans Beyan No: 107
14
1020-CPR-040 045485
EN 1504-2
Çift Bileflenli Su Yal›t›m Harc›
Kaplama Uygulamas› 2,2/8,2
(Hidrolik Çimento Esasl›)
Su buhar› geçirgenli¤i
Kapiler su emme ve su geçirgenli¤i
Çekip koparma deneyi yap›flma
dayan›m›
Yang›na tepki
Tehlikeli maddeler
: V1 < 0,5 m
: W< 0,1 kg/m2 h0,5
: ≥ 1,0 N/mm2
: E s›n›f›
: Madde 5.3’e uygun
Tatl›su Mah. fienol Günefl Bulvar› Mira Tower No: 2 K: 5 D: 26 Ümraniye - ‹stanbul
Tel: (0216) 365 55 88 Pbx • Fax : (0216) 365 55 75 • www.parexgroup.com.tr

Benzer belgeler

TDS - Parex Group

TDS - Parex Group • Parex Coat Bitüm 1K tarakl› mala (difl derinli¤i 3 mm) veya düz mala ile yüzeye tek kat gerekirse iki kat halinde uygulan›r. • Parex Coat Bitüm 1K %10-20 oran›nda su ile kar›flt›r›ld›ktan sonra; ru...

Detaylı

TDS - Parex Group

TDS - Parex Group Tatl›su Mah. fienol Günefl Bulvar› Mira Tower No: 2 K: 5 D: 26 Ümraniye - ‹stanbul Tel: (0216) 365 55 88 Pbx • Fax : (0216) 365 55 75 • www.parexgroup.com.tr

Detaylı

TDS - Parex Group

TDS - Parex Group Ambalaj 25 kg Kraft torba Depolama Ömrü Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, kuru bir ortamda, direkt günefl ›fl›¤› ve dondan korunarak sakland›¤› takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren ...

Detaylı

Parex Floor MST .fh11

Parex Floor MST .fh11 • Yüzey bas›nçl› su kullan›larak temizlenmeli, ya¤, gres, kir, harç parçac›klar› ve tozdan ar›nd›r›lmal›d›r. • Beton yüzeyler, afl›nd›r›c› ekipmanlar kullan›larak çimento flerbetinin kald›r›lmas› ile...

Detaylı

Parex Optimum Deco föy 2.fh11

Parex Optimum Deco föy 2.fh11 devirli kar›flt›r›c› ile 3-4 dakika kar›flt›r›lmal›d›r. • Haz›rlanan malzeme 3 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha kar›flt›r›l›p uygulamaya geçilmelidir. • Haz›rlanan harç çelik mala ile yü...

Detaylı

TDS - Parex Group

TDS - Parex Group • Kar›flt›rma ifllemi sonunda oluflan hava kabarc›klar›n›n kaybolmas› için 5 dakika beklenir. • Elde edilen kar›fl›m nemlendirilerek suya doyurulmufl yüzeye uygun bir f›rça veya rulo yard›m› ile 0,75-1 ...

Detaylı

TDS - Parex Group

TDS - Parex Group • Elde edilen kar›fl›m nemlendirilerek suya doyurulmufl yüzeye uygun bir f›rça veya rulo yard›m› ile 0,75-1 mm kal›nl›k elde edilecek flekilde uygulan›r. • Birinci kat kendini çektikten sonra, yaklafl›...

Detaylı