2013-2014 temel eğitim sınavı sonuçları

Transkript

2013-2014 temel eğitim sınavı sonuçları
S IN A V N O T Ç İZ E L G E S İ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Dersi
Tarihi
TEMEL EĞİTİM KURSU SINAVI
Sıra
No:
Adı ve Soyadı
2 2 . 12.2013
SINAV NOTU
Rakam
Yazıyla
1
2
3
4
ABBAS KORUN
ALPER EKİCİ
n
Se Sen
5
ALP KAAN EREN
7k
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ARİF ARSLAN
74
71
7 -1
âlh
SekîeA
'fei-rAıf bSt-i
Yef*i/p rks
yeİMı'ş AM-ı-
7b
“SekseM iW
AI4-
V.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Â(h
ABDÜLAZİZ BAĞLAR
İ\U
İ e■İMİŞ t>oj4
7 t
'/¿ W í
ABDULVAHAP SAKA
to
AYŞE AYDIN
AYŞE DOGRUYOL
AYŞEGÜL DERELİ
"
AYŞE NUR KESKİN
BAHAR SARIGÖZ J
BETUL TETİK
,
BUĞRA KARACA -
Kb
BURCU BAŞARDI .
72.
7 b
BURCU SÖNMEZ
BUŞRA ALTAY
CEVAT ERCİHAN
CEVHER ÇETİN
DOĞAN DURAN
Se <Sévi / - İ l i
"Y-Ç
>V-\
7e+*tı> A l f \
VefrtirY Seki i
Ç-eteeA Se\u<l
'İoA m I^ A l4~
Y f l W s 41+1
1-î
n
76
7ÉP
DURIYE DABAN
ELMAYİ BERKDEMİR
EMİNE YIGIT
ERGUN TEKİN
3o
3b
ESMA EYTEMİŞ
ESRA BAYRAK
FADİME NİLÜFER BAŞKAYA
Sb
30
S i30
FATMA SABAN
%%
ESRA KESER
ESRA YETER BEDİR
FUNDA SEÇER
GÖNÜL ŞİRİN
91
GÖZDE YAMAN
GULBAN AYDIN
*2 .
,
GÜLSÜM KARACA
o
GULSUM OZ
%%
HATİCE YAĞAN
7 if
HÜSEYİN ERKAL
SçkU9r
Ye/ıMi> D5M
Selden Sefct
n
Sekwñ b o ^
İLKAY SERDAR GÜLDEREN
İMDAT ALTUNTAŞ
İREM BİLGEN
ih>
%
5 « /ci^n M f 1
5eKs^A [)Sa+
30
GÜLŞAH YİĞİT
MAKBULE ACAR
S e V s «a
5ekîâm Se¡¿9-
n
MEHMET CEYLAN
MEHMET SAVAŞ HATABAY
MEHMET ŞANVERDİ
MEHMET ŞIHLAR
/V IE ^ İK ^ fp R K
, $b
İ l,
'Ski
—
—
8 < * Ş o {ıM
i
Dct^CKMİl
Pjo ^ > a^ v\ l
o*. Ş 04 M11
fv| I \
l\
Şom 11
Şoı l\ 1
|%
it
§><*-ScnM \
\
“feotŞovMVv
&4.$(Xt-ıh
Í3 <=K
1[ )
Î a ScumHa
fö°tf,aıf-tlı
1
|
(f
fi>cl^ c\ aM 1\
‘Sekte*
ISA TEKDAL
KEREM SEVGİ
BctŞcthılt
Ret‘pcuTIİI
-- -
ftoj-4
HALİL KAÇAR
HATİCE KÜBRA KÖPRÜLÜ
it
5e ksevı Çeki*
(1
S e k -îe *
r>©y.
Bîî .'jûo^ 111
t>
A- 14- 1
6 «.^ocA-r/f
'Y e 4 m iş
¿Tekse* Albı
lı
t>o(¿.5<xv\
Do|c$oha f’Lc,’
AwfwM 11
5 e ke>e A
P> «h Şch r^\ l \
5
S>eL' 4
P>c*.$0{M h
5e(i><vı frliı
t>€ <v>ev\
bu^cuMİA
DciŞar-ı 11
f)oks°<.rt íkx
5ck‘><.A A IV 1
Ve-î m î ? /&
8 ısu^ou^/ı
y^/rvtfSf,
t>o k $ow\
6cti>ouMX(
ELMAS OZBABALIK -
GAMZE MARAŞLI
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
DÜŞÜNCELER
j.
—
ıW
5 e k *M AVh
Al-h
5
AH\
SPkSe^ /H fı
öcn£>cvr\11
^-t \
\
iS=t$ö<^-C.Î 1
6 o A ú<j v h I í
S
54
MELTEM BABAOĞLU
55
MELTEM MADENCİ
S
A \V J v
C i ^ ö y Js a ' r \ \ \
7 T > d V 'v a T v
y ^ > o .^ a r\\\
İ
56
MERYEM SUBAŞI
57
MUHAMMED EMİN ZERİN
58
MUHAMMED FATİH ZEYREK
59
MURAT ERTEKIN
60
MUSTAFA SARI BAŞ
r ~ ^ < r 3 S . O ’n W
61
MUSTAFA UĞUZ
_^ C
62
NACİYE NUR AYDIN
63
NAZLI ÇİĞDEM KURT
64
NİMET ÖLMEZ
65
ÖZLEM İLKİNER
66
ÖZLEM SULTAN SÜĞÜRTİN
67
RAMAZAN ES
68
RECEP ULUSOY
69
SAADET BOZKAYA
70
SAM ETA P İŞ
71
SEDAT İNCESU
% Lt
72
SENEM İNANKAÇ
<kO'
73
SERVET GÖRÜR
S e L s e A t f V 'V l
S E V D A K ILIÇ
İ> o k -c o .ı^
\\hcxSrx'C't\\
<S e i 'C p y \ ^ ( \ T l
'
Ü 'Z -
S I
"
A ^ C X f \\\
4 ^ > 'o b r a * v bÂ
{ - ¿ c * . £ c x r \) \
S e b iP v 'ia H ı .
r | - ^ . a > a r \\\
^ A
w v \^<<M ü
7
.f
ı
‘ \^ o ^ s c x n l\
~ lC rH v U S C ı V r
KO
^ 2 -
k L<:cLv-\
c^ ( c <3 2 v \\V u
■=S ‘5tL < P j,'X \'cA
75
SEVGİ YAM AN
76
S İB E L K IL IN Ç
77
SO NER HO C AO G LU
78
SÜLEYM AN KO Ç ER
79
Ş A H İN Ç E L E N K O Ğ L U
80
ŞENAY ÇAĞ LAR
81
ŞENGÜL BOZKURT
82
ŞEN O L KEY
83
TUBA DOĞAN
84
T U B A Y IL D IZ
85
UĞUR AVCI
86
U Ğ U R K IL ID A G
87
Ü L K Ü S A R İK A Y A
88
VEHBİ ONAT
R -S
- 2 » e .ic < e v '\d S rr f '
S e İc-Sev^
’ \^ > c \< L a f\\\
fi \)
c~r*\ı
*==>&. <L<y\<~ı h
^ > a ^ c x r^ \
4 c a ^ a < r t l't
\\
_ "H > a . £ cx n
i .
l—
-
^ 'ı
I
M
■
^ - 2
'
3
< £ ) o lc-Çcxr\
0
s
z
T 3 > c v S .c < r \ ) \
"
: b 'O İ C ’C a iM (c\
> 0 V~<,c\r^
11
) ^ a
r ı ^ \
r B > a V a r ı (ı
3 0 K O
S e (c £ e *N
W
3 '2 -
p i^ o ım
SeicC<?i\ < W tİ— % ^ r s U
S e L ç e A
H > a s ;a n l\
& cl£.cî r \ 11
f^ c tS a n
VEHBİ Ö ZTÜR K
........
l \
l“^ Q <Lnr\U
V Û
B e,
4 > a s a n U
Ç e İC S e A C I W l
£ 6
Y A S İR B O Z K U R T
—l ^
ı
o ^ û r ı h
b a s a r ı il
91
YUNUS EMRE BO ZKURT
92
Z A H İD E M IS IR L IO G L U
93
Z E R R İN A L G Ü L Ş A H İN
94
ZEYNEP AYKAT
-
~ğ &-Vw
<— r
*
T l^ a A ^ r t h
î^a r t ) \
<rawqHı
ı^»o ç r* C l \ \
C
V
cbcbçor\vt>\ ! 1^ a r \ \ ı
i'
2 - İm tih a n a g irm e m iş v e y a n o t v e rilm e m iş o la n ö ğ re n c in in is im le ri h iz a s ın d a k i y e rle re "g irm e d i" v e ya
"n o t v e rilm e d i" k e lim e s i y a z ılc a k k a rş ıs ı ö ğ re tm e n (ve v a rs a a y ırtm a n la r) ta ra fın d a n im za e d ile c e k tir.
3 - C e tv e ld e en so n ¿iazılH öğrenei is m in in altı ş ö yle > b ir ç iz g i ile k a p a tıla c a k ve bunuryjaltı ö ğ re tm e n
(ve varsa ayırtmanlar) tarafından imza edilecektir.
ü VI
ıM •v e
»u ' T î A . ~ .
t Y
İmtihafrKomisyon Başkanı
.AA. l l ' U
f .
Y fiL C fitf
22 ARALIK 2013 TARİHİNDE H.ÖZBUĞDAY ANADOLU LİSESİNDE YAPILAN
TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU (AKŞAM)
S.N.
AD I SO Y A D I
TC K İM LİK
DOĞRU
SAYISI
SONUÇ
D U RU M
1
A B D U L L A H A Ç IK G Ö Z
40
80
GEÇTİ
2
A D EM BİLGİN
36
72
GEÇTİ
A D E M SARI
41
82
GEÇTİ
A D EM TOZCU
41
82
GEÇTİ
-V -
39
78
GEÇTİ
AH M ETGULTUTAN
38
76
GEÇTİ
AH M ET ÇİÇEK Lİ
36
72
GEÇTİ
8
AHM ET O K SU Z
43
86
GEÇTİ
9
AH M ET T İRY A K I
41
82
GEÇTİ
10
AH M ET TÜRKM EN
40
80
GEÇTİ
11
ALI O Z D E M IR
41
82
GEÇTİ
12
ALI SAG LAM T AS
33
66
GEÇTİ
13
ALI T U R K O G U L LA R I
34
68
GEÇTİ
14
A RZU G O R U R O G L U
44
88
GEÇTİ
15
ASU C IG D E M A C K G O Z
39
78
GEÇTİ
16
A Y K U T A G IR B A S
42
84
GEÇTİ
17
A Y L IN KURT
41
82
GEÇTİ
18
A Y Ş E G Ü L CEVIK
41
82
GEÇTİ
19
A Y SE L U N VER
42
84
GEÇTİ
20
A Z IZ O Z D E M IR
36
72
GEÇTİ
21
4
5
6
1
AFİFE SA K Ç A
B A H A D IR H A K Y E M E Z
39
78
GEÇTİ
22
B E H IY E Y A B A N C I
44
88
GEÇTİ
23
BETİM BULBUL
41
82
GEÇTİ
24
BETUL Y IL M A Z
44
88
GEÇTİ
25
B1RGUL TURUN T A G RA L
40
80
GEÇTİ
26
B U Ğ R A E L M A C IO G LU
40
80
GEÇTİ
27
BU RA K ŞAHIN
41
82
GEÇTİ
28
BU RÇİN D IY A B O G L U
44
88
GEÇTİ
29
BU RÇİN T AYLAN
42
84
GEÇTİ
30
BURCU Ç A K A R
45
90
GEÇTİ
31
BURCU SEVİNÇLİ ~T'
40
80
GEÇTİ
32
BURCU YES1LK AYA
41
82
GEÇTİ
-> -*
B U R H A N E D D IN G ORG EN
41
82
GEÇTİ
34
C A N E R M İC O O G U L LA R I
40
80
GEÇTİ
35
CEM OLG U N
41
82
GEÇTİ
CEM İL TURK
44
88
GEÇTİ
88
GEÇTİ
36
^
37
C E M İLE C A G R I Ç O LA K
44
38
CE M İLE KAVI
46
92
GEÇTİ
39
CE M R E K A Y N A K Ç I
42
84
GEÇTİ
40
CENNET K A RA H A N
44
88
GEÇTİ
41
D A M L A BA SLIOG LU
44
88
GEÇTİ
42
DENİZ ALI SARIN
42
84
GEÇTİ
43
DERYA BAYAR
42
84
GEÇTİ
22 ARALIK 2013 TARİHİNDE H.ÖZBUĞDAY ANADOLU LİSESİNDE YAPILAN
TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU (AKŞAM)
S.N.
TC KİM LİK
AD I SO Y A D I
DOĞRU
SA Y ISI
SONUÇ
D U RU M
44
DİLEK OZT U RK
41
82
GEÇTİ
45
D O G A GUNES
38
76
GEÇTİ
46
EB U B EK IR KAPLAN
40
80
GEÇTİ
47
ECE K A V V A SO G L U
46
92
GEÇTİ
48
ECE K O R K M A Z
45
90
GEÇTİ
49
EDA ESKIO AK
42
84
GEÇTİ
50
EDA Z O R L U
39
78
GEÇTİ
51
EDİP K A Y A
43
86
GEÇTİ
52
ELİF ÇETİN
41
82
GEÇTİ
53
EM EL ONAT
41
82
GEÇTİ
54
EM EL T İRY A K I
42
84
GEÇTİ
55
EM İN E Y A V U Z « - ^
38
76
GEÇTİ
56
ERHAN ŞAHIN
41
82
GEÇTİ
57
ERSEN IFLAZOG LU
44
88
GEÇTİ
58
ESRA A K Y O L
42
84
GEÇTİ
59
ESRA EZER
42
84
GEÇTİ
60
ESRA G O K M E Y D A N
40
80
GEÇTİ
GEÇTİ
61
\
ESRA M E R Y E M U YSA L
37
74
62
EZGİ G Ü ZEL
40
80
GEÇTİ
63
FATMA BİLGİN
38
76
GEÇTİ
64
FATMA İREM H A Z A R - Y
36
72
GEÇTİ
65
FATMA T EHN ELDERE
40
80
GEÇTİ
66
FU LY A BEKTASL1
38
76
GEÇTİ
67
FURKAN GU LHA N
30
60
GEÇTİ
68
G A M Z E ŞERİFLER
38
76
GEÇTİ
69
G A M Z E SERTK AYA
42
84
GEÇTİ
70
G A M Z E Y A L C IN K A Y A
35
70
GEÇTİ
71
G A ZI A Ç IK G Ö Z
37
74
GEÇTİ
72
G İZEM TEPE
37
74
GEÇTİ
73
GOKCEERAL
42
84
GEÇTİ
74
G Ö K H A N Y A PR A K
38
76
GEÇTİ
75
GONULYAKAR
42
84
GEÇTİ
76
G Ö Z D E Y IL D IR IM
32
64
GEÇTİ
GEÇTİ
77
G U LB IN O Z D E M IR
43
86
78
G U LD EN AD IN
41
82
GEÇTİ
79
G Ü L E R K E REM O G LU
42
84
GEÇTİ
80
GÜLSEN CEMTAS
37
74
GEÇTİ
81
G U LSEREN K A RA K O C A N
39
78
GEÇTİ
82
H D İLA R A ZA R O G LU
44
88
GEÇTİ
83
HAN D A N T U B A SA H IN
43
86
GEÇTİ
84
-V
HAŞAN B U R A K OZTU RK
40
80
GEÇTİ
85
HATİCE BİLGİN
40
80
GEÇTİ
86
HATİCE D O Ğ R U
42
84
GEÇTİ
22 ARALIK 2013 TARİHİNDE H.ÖZBUĞDAY ANADOLU LİSESİNDE YAPILAN
TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU (AKŞAM)
S.N.
A D I SO Y A D I
TC KİM LİK
DOĞRU
SAYISI
SONUÇ
D U RU M
87
HATİCE K ISH A K O G LU
32
64
GEÇTİ
88
HATİCE O Z D E M IR
44
88
GEÇTİ
89
İBRA H İM AKIN
41
82
GEÇTİ
90
İBRA H İM D EM İR
35
70
GEÇTİ
91
İBRA H İM ELM AS
41
82
GEÇTİ
92
ILHAN Ö Z K A N
45
90
GEÇTİ
93
ISA D O Ğ A N
40
80
GEÇTİ
94
ISIL M A H A N O G L U
41
82
GEÇTİ
95
ISIN Y IL D IZ
43
86
GEÇTİ
96
İSK EN DER G U GERCIN
43
86
GEÇTİ
97
İSM AİL Y Ü K SEK
40
80
GEÇTİ
98
ITIR M A H A N O G L U - V
40
80
GEÇTİ
99
İDİL A K Ç IN A R
50
K A LD I
100
L E Y L A G ULATAN
84
GEÇTİ
101
M EHM ET A LI D U Y M A Z -4—
102
—V
42
42
84
GEÇTİ
GEÇTİ
M EHM ET ALI INCI
36
72
103
M EHM ET A Y D IN
38
76
GEÇTİ
104
M EHM ET Ç IN A R
37
74
GEÇTİ
105
M EHM ET DERSUNELI
42
84
GEÇTİ
106
M EHM ET DON AT
40
80
GEÇTİ
107
M EHM ET G Ü L E R
39
78
GEÇTİ
108
M EHM ET H A R B ELIO G LU
36
72
GEÇTİ
109
M EHM ET K O CA O G LU
40
80
GEÇTİ
110
MEHTAP ŞAHIN
39
78
GEÇTİ
111
M EL İK E EKİCİ
39
78
GEÇTİ
1 12
MELTEM HAM U RCU
35
70
GEÇTİ
113
M E R A L G U RG U N
40
80
GEÇTİ
114
M E R A L KESKİN
37
74
GEÇTİ
115
M E R A L T URHAN ~ V
41
82
GEÇTİ
116
M E R V E ASLAN
31
62
GEÇTİ
117
GEÇTİ
M ER V E Y A V U Z
37
74
118
M EVLU T KUCUK
42
84
GEÇTİ
119
M UHAM M ED TOKGOZ
41
82
GEÇTİ
120
M U H A M M E T UMUTLU
41
82
GEÇTİ
121
M U R T ESGICI
39
78
GEÇTİ
122
M U RA T EFE
o ->
66
GEÇTİ
123
M U RA T T O N T U R —V
39
78
GEÇTİ
124
M U SA K ERM A N
41
82
GEÇTİ
125
M U SLU M CELIK
42
84
GEÇTİ
126
M USTAFA IN A L O Z
39
78
GEÇTİ
127
MUSTAFA KEFCI
37
74
GEÇTİ
128
MUSTAFA KELEŞ
41
82
GEÇTİ
129
MUSTAFA K IR M A N
44
88
GEÇTİ
22 ARALIK 2013 TARİHİNDE H.ÖZBUĞDAY ANADOLU LİSESİNDE YAPILAN
TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU (AKŞAM)
TC K İM LİK
ADI SO Y A D I
S.N.
Af
D O ĞR U
SON U Ç
D U RU M
44
88
GEÇTİ
SA Y ISI
130
MUSTAFA M U RA T A V CI
131
M USTAFA S A R IK A Y A
37
74
GEÇTİ
132
M Ü Z E Y Y E N ESM ER
39
78
GEÇTİ
133
N ACİ B U LA N IK
43
86
GEÇTİ
134
N EB IL N A Z JK
44
88
GEÇTİ
135
NECMETTİN YIG IT BAS
39
78
GEÇTİ
136
NEVİN G A L IO G L U
36
72
GEÇTİ
137
N E V R E Z Ç A K IR
37
74
GEÇTİ
138
N İH A L OZA N
42
84
GEÇTİ
139
NURTEN AKKU S
30
60
GEÇTİ
140
N U RU LL A H B A Y R A K T A R
37
74
GEÇTİ
141
O G U ZH A N CETINER
43
86
GEÇTİ
142
Ö Z G E C E M İLE CAN
43
86
GEÇTİ
143
Ö Z G E C ILO G LU _ J r
42
84
GEÇTİ
144
OZGEÜREYEN
46
92
GEÇTİ
145
Ö Z L E M R E Y H A N D A L I-4 ^
42
84
GEÇTİ
146
Ö Z L E M SAF
41
82
GEÇTİ
147
PELİN H A R B A L IO G L U
38
76
GEÇTİ
148
PELİN OZSEVEN
47
94
GEÇTİ
149
PINAR D O N M EZE R
44
88
GEÇTİ
150
PINAR G Ü L E R
31
62
GEÇTİ
151
R R E Y H A N Y IL M A Z
39
78
GEÇTİ
152
RASIT G O K Y A R
35
70
GEÇTİ
153
RAUF A R K IN A C IK A LIN
37
74
GEÇTİ
154
R ID V A N Ç IPLA K
44
88
GEÇTİ
155
SAKİN E SO Y D IN C
42
84
GEÇTİ
156
SA LIH A TOSUN
42
84
GEÇTİ
157
SAM ETÖNDER
36
72
GEÇTİ
158
SA N İY E G U L T U N U R - V
30
60
GEÇTİ
159
SATI ?RER DURAN
41
82
GEÇTİ
160
SEDA ATICI
41
82
GEÇTİ
GEÇTİ
161
SEDEF Y A M A N
41
82
162
SENIZ K URTOGLU
38
76
GEÇTİ
163
SERCAN HEYBELİ
41
82
GEÇTİ
164
SERK AN BİLGİN
44
88
GEÇTİ
165
SEV AL A S K A R
39
78
GEÇTİ
166
SEVGİ BOZ
37
74
GEÇTİ
167
SEVGİ U M M U H A N ORU Ç
40
80
GEÇTİ
168
s e v il c a n im o g l u
41
82
GEÇTİ
169
SEYHAN İLERİ
41
82
GEÇTİ
170
SİNEM
42
84
GEÇTİ
171
SIRIN ASK ERDEN
42
84
GEÇTİ
172
Ş Ü K R İY E T K A R A M A N
43
86
GEÇTİ
""V
soysal
22 ARALIK 2013 TARİHİNDE H.ÖZBUĞDAY ANADOLU LİSESİNDE YAPILAN
TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU (AKŞAM)
DOĞRU
SONUÇ
D U RU M
41
82
GEÇTİ
T A H IR K BO ZO G LA N
41
82
GEÇTİ
175
T OLG A T O K G O Z
39
78
GEÇTİ
176
TUBA A K SO Y
42
84
GEÇTİ
177
TUBA SUCAK
39
78
GEÇTİ
178
TUGBA BESTEPE
41
82
GEÇTİ
179
T UG BA K A Y R A N I
42
84
GEÇTİ
180
TUGBA R IFA IO G LU
36
72
GEÇTİ
181
TUGCE TATLI
40
80
GEÇTİ
182
T U Ğ RU L GUCLU
37
74
GEÇTİ
183
T U N CA Y UMUTLU
35
70
GEÇTİ
184
UMIT E R D O Ğ A N
41
82
GEÇTİ
185
Y A Ğ M U R C IN K IR
41
82
GEÇTİ
186
YA R E N ZAN
42
84
GEÇTİ
187
YA SEM İN B A Y A R
42
84
GEÇTİ
188
Y A SEM İN N U R AVCI
38
76
GEÇTİ
189
YA SEM İN T UM ER
44
88
GEÇTİ
190
Y IL D IZ T OPALOĞLU
41
82
GEÇTİ
191
Y IL M A Z UTKU DURGUN
39
78
GEÇTİ
192
YUN U S SO Y D A N
43
86
GEÇTİ
193
YUSUFOZTURK
47
94
GEÇTİ
194
ZE K İY E
39
78
GEÇTİ
195
Z U B E Y D E KARABOGA-y-
31
62
GEÇTİ
196
ZUHAL GÜLER
44
88
GEÇTİ
197
Z U L E Y H A ERGİN
40
80
GEÇTİ
S.N.
AD I SO Y A D I
173
S U M E Y R A ARSLA N
174
TC KİM LİK
V
ozbey
SAYISI
23.12.2013
Sınav Komisyon Bşk.Yardımcısı
Üye
Üye
Halil S A N L I
Halil SA R İ
M .A bdulkadir Y A R D IM C I
Üye
Üye
Üye
M.Ertan B O Z K IR
M .Halis S O N G U R
Haşan ÇETİN
Üye
A li A T A S E V E R
TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU (HAFTA SONU)
S.N.
TC KİMLİK
ADİ SOYADI
DOĞRU
SAYISI
SONUÇ
DURUM
1
ASY A BOLAT
30
60
GEÇTİ
2
A HATİCE IMSEYTOGLU
37
74
GEÇTİ
3
ABDO HOROZ
36
72
GEÇTİ
4
AHMET CEM TEMİZ
32
64
GEÇTİ
5
AHMET FATİH ERDEM
36
72
GEÇTİ
6
AHMET ONALIR
30
60
GEÇTİ
7
AHMET SELÇUK ARSLAN
33
66
GEÇTİ
8
AKİF BAYRAMOGLU
37
74
GEÇTİ
9
ALI BEREKETOGLU —f
39
78
GEÇTİ
10
ALI HİZMETÇİ
33
66
GEÇTİ
11
ALI KULP
35
70
GEÇTİ
12
ALI UNAL
34
68
GEÇTİ
13
ALIVE OZDEMIR
32
64
GEÇTİ
14
ALİYE USTUNER
33
66
GEÇTİ
15
ALPER ULKUMEN
34
68
GEÇTİ
16
ARİFE CALOGLU
33
66
GEÇTİ
17
AYLIM AC1KAAS
38
76
GEÇTİ
18
AYLIN DENGİZ
30
60
GEÇTİ
19
AYTAÇ SULTANOGLU
33
66
GEÇTİ
20
BAHADIR BAHADIRLI
30
60
GEÇTİ
21
BAHAR OZKİLIC
37
74
GEÇTİ
22
BEDIA ŞAHIN
43
86
GEÇTİ
23
BEDIA SARİ
39
78
GEÇTİ
24
BETUL ÇAKMAK
32
64
GEÇTİ
25
BUKET YAKUT BESTEK
42
84
GEÇTİ
26
BURCU BILGIC
34
68
GEÇTİ
27
BURHAN KARACAER
35
70
GEÇTİ
28
BUSRA TOKEL
33
66
GEÇTİ
29
CELAL YAGIS
33
66
GEÇTİ
30
CEYLAN TUZSUZ
50
KALDI
31
CİGDEM KABLAN
39
78
GEÇTİ
32
DERYA BALIKÇI
30
60
GEÇTİ
33
DERYA DUMAN
35
70
GEÇTİ
34
DİLBER DELIVELI
30
60
GEÇTİ
35
DİLEK BAHADIR
34
68
GEÇTİ
36
EDA SARIKAYA
38
76
GEÇTİ
37
EDİBE
39
78
GEÇTİ
38
e l if ö z g e k e r e m o g l u
38
76
GEÇTİ
39
e l if y a v u z
38
76
GEÇTİ
40
e l if
33
66
GEÇTİ
41
EMEL RIVAS
35
70
GEÇTİ
^
v a r z ik io g l u
YURTMAN
-v
:^ 2 5 ::v :
TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU (HAFTA SONU)
S.N.
TC KİMLİK
ADİ SOYADI
DOĞRU
SAYISI
SONUÇ
DURUM
42
ERCAN AKIM
31
62
GEÇTİ
43
ERDAL ALDIC
35
70
GEÇTİ
44
ERDAL SÖNMEZ -f-
30
60
GEÇTİ
45
ERHAN OZMEN
38
76
GEÇTİ
46
ESRA ASLAN
37
74
GEÇTİ
47
ESRA UYDURAN
34
68
GEÇTİ
48
FATİH ASIL
38
76
GEÇTİ
49
FATIMA BORKLU
35
70
GEÇTİ
50
FATIMA KILICARSLAN
38
76
GEÇTİ
51
FATMA AÇIKGÖZ
32
64
GEÇTİ
52
FATMA BETUL KORKMAZ
36
72
GEÇTİ
53
FATMA VURAL
30
60
GEÇTİ
54
FERHAT GÖKSU
37
74
GEÇTİ
55
FERİDE GUCLU
31
62
GEÇTİ
56
FİGEN ASKEROGLU
31
62
GEÇTİ
57
FSM7HBN HACIBEAEKOG
32
64
GEÇTİ
58
GULDEN CEREN
31
62
GEÇTİ
59
GULIZ GUNGOR —V
32
64
GEÇTİ
60
GULNAZ ÇAKIR
30
60
GEÇTİ
61
GÜLSEN ARSLAN
32
64
GEÇTİ
62
HASANECIM
16
: : 32 :
KALDI
63
HATİCE CETIN
30
60
GEÇTİ
64
HATİCE GULTUTAN
31
62
GEÇTİ
65
HATİCE TUGCE CIFT
30
60
GEÇTİ
66
HATİCE YONCA YAKICI
30
60
GEÇTİ
67
HAVVA YASAR
30
60
GEÇTİ
68
İPEK
40
80
GEÇTİ
69
ISIL ATASOY
34
68
GEÇTİ
70
KADRIYE KAHRAMAN
38
76
GEÇTİ
71
KEMAL BEREKETOGLU
32
64
GEÇTİ
72
KEVSER DEMİR
30
60
GEÇTİ
73
KEVSER YAMAN
32
64
GEÇTİ
74
LEYLA YÜKSEL
30
60
GEÇTİ
75
MAKBULE GÖKSU
32
64
GEÇTİ
76
MEDİNE MERVE ERAN
30
60
GEÇTİ
77
MEHMET BICAR
30
60
GEÇTİ
78
MEHMET ÖRDEK
32
64
GEÇTİ
79
MERVE AKKOYUN
37
74
GEÇTİ
80
M ERYEM ULUC — t
35
70
GEÇTİ
81
MÜGE GULBOL
36
72
GEÇTİ
82
MUJGAN HAYTA
30
60
GEÇTİ
"f-
guzeloglu
-4-
:
TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU (HAFTA SONU)
DOĞRU
SAYISI
SONUÇ
DURUM
MUNTAHA BURCU BOLGU
32
64
GEÇTİ
84
MUSTAFA BAYAR
33
66
GEÇTİ
85
MUSTAFA FATİH YILMA-j
37
74
GEÇTİ
86
MUSTAFA KARU
30
60
GEÇTİ
87
M ÜZEYYEN ASIK
33
66
GEÇTİ
88
NAIM MURAT
33
66
GEÇTİ
89
NAZLI FAKIOGLU
38
76
GEÇTİ
90
NERGIZ YILDIRIM
37
74
GEÇTİ
91
NESİME NESLİ DURAN
32
64
GEÇTİ
92
NEVAL OKUR
42
84
GEÇTİ
93
NİHAL KAYA
37
74
GEÇTİ
94
N ILAY HAMURCU —
37
74
GEÇTİ
95
NILGUN HATİCE G Ü R L E -
33
66
GEÇTİ
96
NURAY ALVANOGLU
33
66
GEÇTİ
97
NURCAN OKUMUŞ
31
62
GEÇTİ
98
NURHAN AN?
33
66
GEÇTİ
99
NURHAYAT REYHAN
38
76
GEÇTİ
100
ONUR YASINOGLU
38
76
GEÇTİ
101
ORHUN DEMIRKOL
35
70
GEÇTİ
102
OSMAN 0?KAN
34
68
GEÇTİ
103
ÖZGE BAYBO
42
84
GEÇTİ
104
PELİN OZYURT ÇULHA
36
72
GEÇTİ
105
PETEK DORAN
34
68
GEÇTİ
106
RABIA TUGBA TOK
34
68
GEÇTİ
107
REYHAN ŞAHIN
30
60
GEÇTİ
108
SABIHA KORKMAZ DUND
40
80
GEÇTİ
109
SABRIYE HİLAL ERKAL
38
76
GEÇTİ
S.N.
ADİ SOYADI
83
TC KİMLİK
110
SAFA OZTURK
34
68
GEÇTİ
111
SAKİNE ŞEFİK
42
84
GEÇTİ
112
SEDANUR KORAS
40
80
GEÇTİ
113
SEDAT DAGDELEN
30
60
GEÇTİ
114
SEDAT KORKMAZ
30
60
GEÇTİ
115
SEFIKA AZIZOGLU
42
84
GEÇTİ
116
SEHER KALKAN
33
66
GEÇTİ
117
ŞEHNAZ ERDEM1R
40
80
GEÇTİ
118
SELİM SUCEKEN
37
74
GEÇTİ
119
SELMA DOĞRU
31
62
GEÇTİ
120
SERC?AKOGLU
39
78
GEÇTİ
121
SEREN SIKAR —f-
38
76
GEÇTİ
122
SEVAL DOĞRU
37
74
GEÇTİ
123
SEVCAN YOLCU
40
80
GEÇTİ
TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU (HAFTA SONU)
S .N .
ADI SOYADI
TC K İM L İK
DOĞRU
S A Y IS I
SONUÇ
DURUM
124
S E V İL Ö R E N
38
76
G EÇTİ
125
S E V IL A Y C A N P O L A T
46
92
G E ÇT İ
126
ŞEYDA YAVU Z
41
82
GEÇTİ
127
S E Y H A N E R Y IL M A Z
39
78
GEÇT İ
128
S İB E L T ASK1RAN
41
82
G E ÇT İ
129
S İB E L Z U B A R O G L U
42
84
GEÇT İ
130
S İN E M TAS
36
72
G EÇT İ
131
S O N G Ü L Y E Ş İL O V A
41
82
G EÇT İ
132
SÜ LEYM A N URHAN
40
80
GEÇT İ
133
SUPHİ Ç O L A K
36
72
G EÇT İ
134
SUZAN TURUNÇ
43
86
G EÇT İ
135
TUGBA OĞU Z
42
84
GEÇTİ
136
TUGBA SEYM EN
39
78
GEÇT İ
137
T U G B A SUCI
40
80
G EÇT İ
138
U M U T TAS
43
86
GEÇT İ
139
V E S İL E C E N G İZ
39
78
GEÇT İ
140
V İL D A N G Ü Z E L
35
70
GEÇT İ
141
Y E S IM A L T U N E L —
36
72
GEÇTİ
142
YUNUSGURAL
35
70
GEÇT İ
143
Y U SU F Y C O Ş K U N
35
70
GEÇTİ
144
ZEH RA SÖKM EN
33
66
G EÇTİ
145
Z E Y D IN D U R M U Ş — \-
32
64
GEÇTİ
146
ZEYNEP SÖNM EZ
39
78
GE ÇT İ
147
Z E Y N E P S U H E D A D E M İR
34
68
GEÇT İ
148
ZEYN EP TURUNÇ
41
82
GEÇTİ
149
ZU B EYD E ULUSOY
37
74
GEÇTİ
150
SERDAR YA V U Z
151
F E R İD E Ç O L A K
—
GİRM EDİ
DOĞUM ÖNCESİ İZİNLİ OLDUi j UNDAN
23 . 12.2013
Sınav Komisyon Bşk.Yardımcısı
Üye
Üye
Halil SAN LI
Halil SARI
M .Abdulkadir Y A R D IM C I
Üye
Üye
Üye
M.Ertan B O Z K IR
M.Halis S O N G U R
Haşan ÇETİN
Üye
Ali AT A SEV ER

Benzer belgeler

Adana Suppliers

Adana Suppliers PPRC pipes and fittings, PEX pipes for plumbing, PVC and PPH pipes and fittings for sew age water, HDPE LDPE piping systems for agricultural and irr, men's shirt, children wear, women's clothes, po...

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU M206 ODA PARFÜMÜ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU M206 ODA PARFÜMÜ Ürün çok parlayıcı olup normal oda sıcaklığında bile patlayıcı buhar/hava karışımları oluşabilir. İNSAN SAĞLIĞI Gözleri ve cildi tahriş edebilir. 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ İsim

Detaylı

28.2.2015 öğr.no adı ve soyadı sınav puanı

28.2.2015 öğr.no adı ve soyadı sınav puanı FATMA NUR ŞANKAYA FATMANUR AYDOĞAN FATİH ÇOĞALAN FEYZA NUR ÇANKIR FURKAN GÖKÇE GAMZE ERDİNÇ GAMZE KOCA GÖKSU ELMAS GÖKSUKAĞAN KÖKSAL GÖKÇE GÖKDEMİR GÖZDE NUR GÖÇER GÖZDE İKBAL AKICI GÜLER KARABAŞ G...

Detaylı