5.sınıf 1.kurul 2016

Yorumlar

Transkript

5.sınıf 1.kurul 2016
TT..CC..
EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O
OSSM
MAAN
NG
GAAZZİİ Ü
ÜN
NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ
TTIIPP FFAAKKÜ
ÜLLTTEESSİİ
222000111666---222000111777 EEEĞ
Ğ
M
Ö
Ğ
M
ĞİİİTTTİİİM
MÖ
ÖĞ
ĞRRREEETTTİİİM
M YYYIIILLLIII
555...SSSIIIN
N
D
O
G
M
NIIIFFF D
DEEERRRSSS PPPRRRO
OG
GRRRAAAM
MIII
“““H
H
m
H
HaaarrreeekkkeeetttSSSiiisssttteeem
miiiH
Haaassstttaaalllıııkkklllaaarrrııı”””
15 Ağustos 2016 – 14 Ekim 2016
SINIF
KURUL
GRUP
HAFTA
SAAT
P a z a r t e s i
S a l ı
Ç a r ş a m b a
P e r ş e m b e
C u m a
15.08.2016
16.08.2016
17.08.2016
18.08.2016
19.08.2016
DERS KURULUNUN TANITIMI
DERS KURUL BAŞKANI
Giriş Dersi: Romatoloji
Prof.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Belirti, Bulgular ve Fizik Bakı
Doç. Dr. Merih ÖZGEN
Polimyozit Dermiyotozu
Doç. Dr. Döndü ÜSKÜDAR
CANSU
Kristal Artritlerin Tedavisi
Prof.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Kırık Rehabilitasyonu
Prof.Dr.Onur ARMAĞAN
30
Romatolojik Hastalıklarda Öykü
Alma ve Hastaya Yaklaşım
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Rehabilitasyonun Temel İlkeleri
ve Yaşam Kalitesi
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
Sjegren Sendromu
Doç. Dr. Döndü ÜSKÜDAR
CANSU
Behçet Hastalığı
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Metabolik Kemik Hastalıkları
Prof Dr. Erol GÖKTÜRK
30
Romatolojik Hastalıklara Özgü
Belirti ve Bulgular ve Fizik Bakı
Prof.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Antifosfalipid Sendromu
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Vaskülitlerin Kliniği ve Tanısı
Prof.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Ailevi Akdeniz Ateşi
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Ortopedide ve Travmatolojide
Kullanılan İmplant ve Bio
Malzemeler
Prof.Dr.Nusret KÖSE
Romatolojide Laboratuvar
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Romatoid Artrit Epidemiyolojisi
Ve Patogenezi
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Vaskülitlerin Tedavisi
Prof.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Romatolojik Hastalıklarda
Rehabilitasyon
Prof.Dr.Funda BERKAN
Doğumsal Ekstremite Eksiklikleri,
Deformiteler, İskelet Displazileri
Prof.Dr.Nusret KÖSE
Rehabilitasyonda Egzersiz
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
Erişkin Üst Ekstermite
Travmatolojisi
Prof.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
TARİH
30
08:30
15
09:
09:30
15
10:
55
11
10:30
15
11:
..
UU
GG
KK
II
..
SS
RR
RR
UU
N
N
UU
PP
II
LL
H AA FF TT AA
11 .. H
11
..
30
11:30
15
12:
15
12:15
30
13:
Ö
Ö ĞĞ LL EE
AA RR AA SS II
FF
Skloderma, Fibromiyalji
Sendomu
Doç. Dr. Döndü ÜSKÜDAR
CANSU
Spondilartopatilerin Kliniği ve
Tanısı
Prof.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
30
Giriş Dersi:
Ortopedi ve Travmatoloji
Prof Dr. Erol GÖKTÜRK
Romatoid Artritde Klinik
Bulgular,Laboratuar ve Tedavi
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
30
Ortopedi ve Travmatolojide
Temel Bilimler
Prof. Dr. Nusret KÖSE
Sistemik Lupus Eritematozis
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Giriş Dersi:
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Prof.Dr.Funda BERKAN
Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik
Muayene: Ortopedik Bakı
Prof.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Spondilartopatilerin Tedavisi
Prof.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Osteoartrit ve Rehabilitasyonu 1
Prof.Dr.Funda BERKAN
Erişkin Ayak Sorunları,
Amputasyonlar
Prof.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Öykü Alma ve Hastaya Yaklaşım
Prof.Dr. Onur ARMAĞAN
Erişkinlerde Öykü Alma ve Fizik
Muayene: Ortopedik Bakı
Prof.Dr.Abdurrahman ÖZÇELİK
Kristal Artritlerin Kliniği ve Tanısı
Prof.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU
Osteoartrit ve Rehabilitasyonu 2
Prof.Dr.Funda BERKAN
Spesifik, Non-Spesifik Kemik ve
Eklem Enfeksiyonları
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Cüneyd
GÜNAY
13:30
15
14:
14:30
15
15:
30
15:30
15
16:
30
16:30
15
17:
Elektroterapi
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
Kemik ve Yumuşak Doku
Tümörleri
Doç.Dr.Ulukan İNAN
TT..CC..
EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O
OSSM
MAAN
NG
GAAZZİİ Ü
ÜN
NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ
TTIIPP FFAAKKÜ
ÜLLTTEESSİİ
222000111666---222000111777 EEEĞ
Ğ
M
Ö
Ğ
M
ĞİİİTTTİİİM
MÖ
ÖĞ
ĞRRREEETTTİİİM
M YYYIIILLLIII
555...SSSIIIN
N
D
O
G
M
NIIIFFF D
DEEERRRSSS PPPRRRO
OG
GRRRAAAM
MIII
“““H
H
m
H
HaaarrreeekkkeeetttSSSiiisssttteeem
miiiH
Haaassstttaaalllıııkkklllaaarrrııı”””
15 Ağustos 2016 – 14 Ekim 2016
SINIF
KURUL
GRUP
HAFTA
SAAT
TARİH
30
08:30
15
09:
30
09:30
15
10:
55
30
11
10:30
15
11:
..
UU
GG
KK
II
..
SS
RR
RR
UU
N
N
UU
PP
II
LL
H AA FF TT AA
22 .. H
11
..
30
11:30
15
12:
P a z a r t e s i
S a l ı
Ç a r ş a m b a
P e r ş e m b e
C u m a
22.08.2016
23.08.2016
24.08.2016
25.08.2016
26.08.2016
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Cüneyd
GÜNAY
Kırık ve Çıkıklar; Tanımlama,
Oluş Mekanizmaları, Genel
Tedavi Prensipleri
Doç.Dr.Ulukan İNAN
Maksillofasial Fraktürler-Orta ve
Alt Yüz
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Spor Yaralanmalarında
Rehabilitasyon Yaklaşımları
Prof.Dr.Onur ARMAĞAN
Yara İyileşme Süreçleri ve
Etkileyen Faktörler
Yrd. Doç. Dr. A.Emre KOÇMAN
Serebral Palsi ve
Myelomeningoselin Ortopedik
Tedavisi, Osteokondrozlar
Prof.Dr.Hakan ÖMEROĞLU
Erişkin Pelvis, Kalça, Femur
Travmatolojisi
Doç.Dr.Ulukan İNAN
Yanıklı Hastaya Acil Yaklaşım ve
Hava Yolu Hasarları
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Osteoporoz ve Rehabilitasyonu
Prof.Dr.Funda BERKAN
Konjenital el anomalileri, tendon
ve Sinir yaralanmaları
Yrd. Doç. Dr. A.Emre KOÇMAN
Skolyoz, Kifoz, Spondilolistezis,
Omurga Enfeksiyonları
Prof.Dr.Nusret KÖSE
Diz, Tibia, Ayak Bileği, Ayak
Travmatolojisi
Prof.Dr.Erol GÖKTÜRK
Yanıklar Fizyopatolojisi ve
Tedavisi
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Kronik Ağrılarda Farmakolojik
Tedavi İlkeleri
Prof.Dr. M.Sacit GÜLEÇ
Replantasyon ve El Hastalıkları
Yrd. Doç. Dr. A.Emre KOÇMAN
Omurga Travmatolojisi
Prof.Dr.Nusret KÖSE
El Bileği, El Travma Dışı
Hastalıklar
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
Elektrik Yanıkları
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Kronik Ağrılarda Girişimsel
Tedavi İlkeleri
Prof.Dr. M.Sacit GÜLEÇ
Genital Bölge Konjenital
Anomalileri ve Travmaya Bağlı
Defektler
Prof.Dr.Yakup KARABAĞLI
15
12:15
30
13:
30
13:30
15
14:
FF
30
14:30
15
15:
30
15:30
15
16:
30
16:30
15
17:
Ö
ÖĞ
Ğ LL EE
AA RR AA SS II
Gelişimsel Kalça Displazisi
Prof.Dr.Hakan ÖMEROĞLU
Plastik Cerrahide
Temel Teknikler
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Çocuk Ayak Sorunları, alt
Ekstremitede Toırsiyonel ve
Dizilim Sorunları
Prof.Dr.Nusret KÖSE
Hareket sistemi hastalıklarda genel durum
değerlendirilmesi, tetkikleri planlayabilme,
laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilme,
tanı koyma / tanıya ulaşma-1
Prof.Dr.Cengiz KORKMAZ
Greftler, Flepler ve Doku
Defektlerinin Kapatma
Yöntemleri 1
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Legg-Calve-Perthes Hastalığı,
Femur Başı Epifiz Kayması,
Geçici Kalça Sinoviti, Koksa Vara
Prof.Dr.Hakan ÖMEROĞLU
Maksillofasial Tranvalara Acil
Yaklaşım ve Yumuşak Doku
Tranvaları
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Çocuk Kırıklarının Genel
Özellikleri
Prof.Dr.Hakan ÖMEROĞLU
Kemik Tümörlerinde
Radyoterapinin Yeri
Doç.Dr. Evrim BAYMAN
METCALFE
Greftler, Flepler ve Doku
Defektlerinin Kapatma
Yöntemleri 2
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Kemik Sintigrafisi
Prof.Dr. Emre ENTOK
Maksillofasial Fraktürler- Üst ve
Orta Yüz
Prof.Dr.A.Aydan KÖSE
Spor Hekimliğine Giriş
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Cüneyd
GÜNAY
Hidroterapi, Balneoterapi ve
Masaj
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
Estetik Cerrahi
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
El Bileği-El Travmatik Hastalıkları
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
El Cerrahisi:
Tanımı, İçeriği, Genel Muayene
Prensipleri ve Terminolojisi
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
Aşırı Kullanım Sorunları, Spora
Bağlı Bağ, Menisküs ve Tendon
Yaralanmaları
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Cüneyd
GÜNAY
Normal Yürüyüş Analizi
Prof.Dr.Nesrin DEMİRTAŞ
Rekonstrüktif Cerrahinin
Temelleri
Yrd.Doç.Dr.A.Emre KOÇMAN
TT..CC..
EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O
OSSM
MAAN
NG
GAAZZİİ Ü
ÜN
NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ
TTIIPP FFAAKKÜ
ÜLLTTEESSİİ
222000111666---222000111777 EEEĞ
Ğ
M
Ö
Ğ
M
ĞİİİTTTİİİM
MÖ
ÖĞ
ĞRRREEETTTİİİM
M YYYIIILLLIII
555...SSSIIIN
N
D
O
G
M
NIIIFFF D
DEEERRRSSS PPPRRRO
OG
GRRRAAAM
MIII
“““H
H
m
H
HaaarrreeekkkeeetttSSSiiisssttteeem
miiiH
Haaassstttaaalllıııkkklllaaarrrııı”””
15 Ağustos 2016 – 14 Ekim 2016
SINIF
KURUL
GRUP
HAFTA
SAAT
TARİH
30
08:30
15
09:
30
09:30
15
10:
55
30
11
10:
15
11:
..
UU
GG
KK
II
..
SS
RR
RR
UU
N
N
UU
PP
II
LL
H AA FF TT AA
33 .. H
11
..
30
11:30
15
12:
P a z a r t e s i
S a l ı
Ç a r ş a m b a
P e r ş e m b e
C u m a
29.08.2016
30.08.2016
31.08.2016
01.09.2016
02.09.2016
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
GR-1 ROMATOLOJİ
GR-1 ROMATOLOJİ
GR-2 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-2 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-3 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-4 PLAS,REK.ve EST.CERR.
Kas-İskelet Sisteminde Girişimsel
ve Tedavi Edici Radyolojik
İşlemleri
Yrd.Doç.Dr.Berat ACU
Etik ve Mesleki Değerler,
Sorumluluklar, İnsani, Toplumsal ve
Kültürel Değerler ve Sorumluluklar
Prof. Dr. Cengiz ÇETİN
Boyun Arılarına Yaklaşım, Tedavi
ve Rehabilitasyon
Doç.Dr.Merih ÖZGEN
Mikrocerrahi Teknikleri,
Uygulama Alanları
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Üst Ekstremite Hareket
Bozukluklarının
Değerlendirilmesi
Doç.Dr.Merih ÖZGEN
Alt Ekstremite Hareket
Bozukluklarının
Değerlendirilmesi
Prof.Dr.Onur ARMAĞAN
30 AĞUSTOS
ZAFER
BAYRAMI
Dudak-Damak Yarıkları
Prof.Dr.Cengiz ÇETİN
Kas-İskelet Sistem Radyolojisi 1
Prof.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
15
12: 15
30
13:
Ö
Ö ĞĞ LL EE
AA RR AA SS II
FF
13:30
15
14:
30
Benign, Premalign, Malign Deri
Tümörlerin Tanı Yöntemleri
Prof.Dr.Yakup KARABAĞLI
Kas-İskelet Sistem Radyolojisi 2
Prof.Dr.Cüneyt ÇALIŞIR
30
Benign, Premalign, Malign Deri
Tümörlerin Tedavi Yöntemleri
Prof.Dr.Yakup KARABAĞLI
Bel Ağrılarına Yaklaşım
Prof.Dr.Onur ARMAĞAN
14:30
15
15:
30
15:
15
16:
30
16:30
15
17:
Çocuk Üst veAlt Ekstremite
Kırıkları
Prof.Dr.Hakan ÖMEROĞLU
Damar-Sinir-Tendon
Yaralanmaları
Yrd.Doç.Dr.Adnan SEVENCAN
30 AĞUSTOS
ZAFER
BAYRAMI
Bel Ağrılarında Tedavi ve
Rehabilitasyon Uygulamaları
Prof.Dr.Onur ARMAĞAN
Açık Kırıklar, Patolojik Kırıklar,
Kırık ve Çıkıkların Lokal ve
Sistemik Komplikasyonları
Doç.Dr.Ulukan İNAN
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
GR-1 ROMATOLOJİ
GR-1 ROMATOLOJİ
GR-2 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-2 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-3 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-4 PLAS,REK.ve EST.CERR.
TT..CC..
EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O
OSSM
MAAN
NG
GAAZZİİ Ü
ÜN
NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ
TTIIPP FFAAKKÜ
ÜLLTTEESSİİ
222000111666---222000111777 EEEĞ
Ğ
M
Ö
Ğ
M
ĞİİİTTTİİİM
MÖ
ÖĞ
ĞRRREEETTTİİİM
M YYYIIILLLIII
555...SSSIIIN
N
D
O
G
M
NIIIFFF D
DEEERRRSSS PPPRRRO
OG
GRRRAAAM
MIII
“““H
H
m
H
HaaarrreeekkkeeetttSSSiiisssttteeem
miiiH
Haaassstttaaalllıııkkklllaaarrrııı”””
15 Ağustos 2016 – 14 Ekim 2016
SINIF
KURUL
GRUP
HAFTA
SAAT
TARİH
P a z a r t e s i
S a l ı
Ç a r ş a m b a
P e r ş e m b e
C u m a
05.09.2016
06.09.2016
07.09.2016
08.09.2016
09.09.2016
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
GR-1 ROMATOLOJİ
GR-1 ROMATOLOJİ
GR-1 ROMATOLOJİ
GR-2 ROMATOLOJİ
GR-2 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-2 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-2 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-3 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-3 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-4 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-4 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-1 PLAS,REK.ve EST.CERR.
30
08:30
15
09:
30
09:30
15
10:
55
30
11
10:
15
11:
TEORİK SINAV
Saat: 09:30 – 11:00
Doç.Dr.Merih ÖZGEN
..
UU
GG
KK
II
..
SS
RR
RR
UU
N
N
UU
PP
II
LL
H AA FF TT AA
44 .. H
11
..
30
11:30
15
12:
15
12: 15
30
13:
Ö
Ö ĞĞ LL EE
AA RR AA SS II
30
13:30
15
14:
FF
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
GR-1 ROMATOLOJİ
GR-1 ROMATOLOJİ
GR-1 ROMATOLOJİ
GR-2 ROMATOLOJİ
GR-2 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-2 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-2 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-3 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-3 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-4 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-4 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-1 PLAS,REK.ve EST.CERR.
30
14:
15
15:
30
15:
15
16:
30
16:30
15
17:
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
TT..CC..
EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O
OSSM
MAAN
NG
GAAZZİİ Ü
ÜN
NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ
TTIIPP FFAAKKÜ
ÜLLTTEESSİİ
222000111666---222000111777 EEEĞ
Ğ
M
Ö
Ğ
M
ĞİİİTTTİİİM
MÖ
ÖĞ
ĞRRREEETTTİİİM
M YYYIIILLLIII
555...SSSIIIN
N
D
O
G
M
NIIIFFF D
DEEERRRSSS PPPRRRO
OG
GRRRAAAM
MIII
“““H
H
m
H
HaaarrreeekkkeeetttSSSiiisssttteeem
miiiH
Haaassstttaaalllıııkkklllaaarrrııı”””
15 Ağustos 2016 – 14 Ekim 2016
SINIF
KURUL
GRUP
HAFTA
SAAT
TARİH
P a z a r t e s i
S a l ı
Ç a r ş a m b a
P e r ş e m b e
C u m a
12.09.2016
13.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
30
08:30
15
09:
30
09:30
15
10:
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KURBAN
BAYRAMI
TATİLİ
KURBAN
BAYRAMI
TATİLİ
KURBAN
BAYRAMI
TATİLİ
KURBAN
BAYRAMI
TATİLİ
1.GÜN
2.GÜN
3.GÜN
4.GÜN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
30
55
10:30
15
11:
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
11
..
UU
GG
KK
II
..
SS
RR
RR
UU
N
N
UU
PP
II
LL
H AA FF TT AA
55 .. H
11
..
30
11:30
15
12:
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
15
12:15
30
13:
Ö
ÖĞ
Ğ LL EE
AA RR AA SS II
30
13:30
15
14:
FF
30
14:30
15
15:
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
KURBAN
BAYRAMI
TATİLİ
KURBAN
BAYRAMI
TATİLİ
KURBAN
BAYRAMI
TATİLİ
KURBAN
BAYRAMI
TATİLİ
1.GÜN
2.GÜN
3.GÜN
4.GÜN
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
30
15:30
15
16:
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
30
16:30
15
17:
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
TT..CC..
EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O
OSSM
MAAN
NG
GAAZZİİ Ü
ÜN
NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ
TTIIPP FFAAKKÜ
ÜLLTTEESSİİ
222000111666---222000111777 EEEĞ
Ğ
M
Ö
Ğ
M
ĞİİİTTTİİİM
MÖ
ÖĞ
ĞRRREEETTTİİİM
M YYYIIILLLIII
555...SSSIIIN
N
D
O
G
M
NIIIFFF D
DEEERRRSSS PPPRRRO
OG
GRRRAAAM
MIII
“““H
H
m
H
HaaarrreeekkkeeetttSSSiiisssttteeem
miiiH
Haaassstttaaalllıııkkklllaaarrrııı”””
15 Ağustos 2016 – 14 Ekim 2016
SINIF
KURUL
GRUP
HAFTA
SAAT
TARİH
P a z a r t e s i
S a l ı
Ç a r ş a m b a
P e r ş e m b e
C u m a
19.09.2016
20.09.2016
21.09.2016
22.09.2016
23.09.2016
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
GR-2 ROMATOLOJİ
GR-2 ROMATOLOJİ
GR-2 ROMATOLOJİ
GR-2 ROMATOLOJİ
GR-3 ROMATOLOJİ
GR-3 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-4 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-4 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-1 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-1 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-1 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-1 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-1 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-2 PLAS,REK.ve EST.CERR.
30
08:30
15
09:
30
09:30
15
10:
55
30
11
10:30
15
11:
..
UU
GG
KK
II
..
SS
RR
RR
UU
N
N
UU
PP
II
LL
H AA FF TT AA
66 .. H
11
..
30
11:30
15
12:
15
12:15
30
13:
Ö
ÖĞ
Ğ LL EE
AA RR AA SS II
30
13:30
15
14:
FF
30
14:30
15
15:
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
GR-2 ROMATOLOJİ
GR-2 ROMATOLOJİ
GR-2 ROMATOLOJİ
GR-2 ROMATOLOJİ
GR-3 ROMATOLOJİ
GR-3 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-3 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-4 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-4 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-4 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-1 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-1 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-1 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-1 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-1 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-2 PLAS,REK.ve EST.CERR.
30
15:30
15
16:
30
16:30
15
17:
TT..CC..
EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O
OSSM
MAAN
NG
GAAZZİİ Ü
ÜN
NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ
TTIIPP FFAAKKÜ
ÜLLTTEESSİİ
222000111666---222000111777 EEEĞ
Ğ
M
Ö
Ğ
M
ĞİİİTTTİİİM
MÖ
ÖĞ
ĞRRREEETTTİİİM
M YYYIIILLLIII
555...SSSIIIN
N
D
O
G
M
NIIIFFF D
DEEERRRSSS PPPRRRO
OG
GRRRAAAM
MIII
“““H
H
m
H
HaaarrreeekkkeeetttSSSiiisssttteeem
miiiH
Haaassstttaaalllıııkkklllaaarrrııı”””
15 Ağustos 2016 – 14 Ekim 2016
SINIF
KURUL
GRUP
HAFTA
SAAT
TARİH
P a z a r t e s i
S a l ı
Ç a r ş a m b a
P e r ş e m b e
C u m a
26.09.2016
27.09.2016
28.09.2016
29.09.2016
30.09.2016
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
GR-3 ROMATOLOJİ
GR-3 ROMATOLOJİ
GR-3 ROMATOLOJİ
GR-3 ROMATOLOJİ
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-4 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-4 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-4 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-4 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-1 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-1 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-1 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-2 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-2 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-2 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
30
08:30
15
09:
30
09:30
15
10:
30
55
10:30
15
11:
11
..
UU
GG
KK
II
..
SS
RR
RR
UU
N
N
UU
PP
II
LL
H AA FF TT AA
77 .. H
11
..
30
11:30
15
12:
15
12:15
30
13:
Ö
ÖĞ
Ğ LL EE
AA RR AA SS II
30
13:30
15
14:
FF
30
14:30
15
15:
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
GR-3 ROMATOLOJİ
GR-3 ROMATOLOJİ
GR-3 ROMATOLOJİ
GR-3 ROMATOLOJİ
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-4 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-4 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-4 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-4 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-1 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-1 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-1 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-2 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-2 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-2 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
30
15:30
15
16:
30
16:30
15
17:
TT..CC..
EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O
OSSM
MAAN
NG
GAAZZİİ Ü
ÜN
NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ
TTIIPP FFAAKKÜ
ÜLLTTEESSİİ
222000111666---222000111777 EEEĞ
Ğ
M
Ö
Ğ
M
ĞİİİTTTİİİM
MÖ
ÖĞ
ĞRRREEETTTİİİM
M YYYIIILLLIII
555...SSSIIIN
N
D
O
G
M
NIIIFFF D
DEEERRRSSS PPPRRRO
OG
GRRRAAAM
MIII
“““H
H
m
H
HaaarrreeekkkeeetttSSSiiisssttteeem
miiiH
Haaassstttaaalllıııkkklllaaarrrııı”””
15 Ağustos 2016 – 14 Ekim 2016
SINIF
KURUL
GRUP
HAFTA
SAAT
TARİH
P a z a r t e s i
S a l ı
Ç a r ş a m b a
P e r ş e m b e
C u m a
03.10.2016
04.10.2016
05.10.2016
06.10.2016
07.10.2016
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
30
08:30
15
09:
30
09:30
15
10:
30
55
10:30
15
11:
11
..
UU
GG
KK
II
..
SS
RR
RR
UU
N
N
UU
PP
II
LL
H AA FF TT AA
88 .. H
11
..
30
11:30
15
12:
15
12:15
30
13:
Ö
ÖĞ
Ğ LL EE
AA RR AA SS II
30
13:30
15
14:
FF
30
14:30
15
15:
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
KLİNİK ÇALIŞMA
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-4 ROMATOLOJİ
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-1 ORTOPEDİ ve TRAV.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-2 FİZİK TEDAVİ ve REH.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
GR-3 PLAS,REK.ve EST.CERR.
30
15:30
15
16:
30
16:30
15
17:
TT..CC..
EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O
OSSM
MAAN
NG
GAAZZİİ Ü
ÜN
NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ
TTIIPP FFAAKKÜ
ÜLLTTEESSİİ
222000111666---222000111777 EEEĞ
Ğ
M
Ö
Ğ
M
ĞİİİTTTİİİM
MÖ
ÖĞ
ĞRRREEETTTİİİM
M YYYIIILLLIII
555...SSSIIIN
N
D
O
G
M
NIIIFFF D
DEEERRRSSS PPPRRRO
OG
GRRRAAAM
MIII
“““H
H
m
H
HaaarrreeekkkeeetttSSSiiisssttteeem
miiiH
Haaassstttaaalllıııkkklllaaarrrııı”””
15 Ağustos 2016 – 14 Ekim 2016
SINIF
KURUL
GRUP
HAFTA
SAAT
TARİH
P a z a r t e s i
S a l ı
Ç a r ş a m b a
P e r ş e m b e
C u m a
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
FTR
ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
30
08:30
15
09:
30
09:30
15
10:
30
55
10:30
15
11:
YAPILANDIRILMIŞ
KLİNİK
OLGU
SINAVI
ANABİLİM DALI
30
11
09:
00
11:
ANABİLİM DALI
Sözlü Sınavı
Sözlü Sınavı
ROMATOLOJİ
BİLİM DALI
Sözlü Sınavı
..
UU
GG
KK
II
..
SS
RR
RR
UU
N
N
UU
PP
II
LL
H AA FF TT AA
99 .. H
11
..
Yrd.Doç.Dr.Muhammed Cüneyd
GÜNAY
PLASTİK,
REKONSTRÜKTİF
Ve
ESTETİK CERRAHİ
ANABİLİM DALI
Sözlü Sınavı
30
11:30
15
12:
15
12:15
30
13:
Ö
ÖĞ
Ğ LL EE
AA RR AA SS II
30
13:30
15
14:
FF
30
14:30
15
15:
FTR
BAĞIMSIZ ÖĞRENME
30
15:
15
16:
30
16:30
15
17:
ANABİLİM DALI
Sözlü Sınavı
ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
ANABİLİM DALI
Sözlü Sınavı
ROMATOLOJİ
BİLİM DALI
Sözlü Sınavı
PLASTİK,
REKONSTRÜKTİF
Ve
ESTETİK CERRAHİ
ANABİLİM DALI
Sözlü Sınavı
TT..CC..
EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O
OSSM
MAAN
NG
GAAZZİİ Ü
ÜN
NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ
TTIIPP FFAAKKÜ
ÜLLTTEESSİİ
222000111666---222000111777 EEEĞ
Ğ
M
Ö
Ğ
M
ĞİİİTTTİİİM
MÖ
ÖĞ
ĞRRREEETTTİİİM
M YYYIIILLLIII
555...SSSIIIN
N
D
O
G
M
NIIIFFF D
DEEERRRSSS PPPRRRO
OG
GRRRAAAM
MIII
“““H
H
m
H
HaaarrreeekkkeeetttSSSiiisssttteeem
miiiH
Haaassstttaaalllıııkkklllaaarrrııı”””
15 Ağustos 2016 – 14 Ekim 2016
1. Grupta ortalama 40 stajyer var
2. Grup 4 alt gruba ayrılır.
3. Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi' de, Sorumlu Öğretim Üyesi ile birlikte
klinik çalışma yapılır.
4. İlgili Anabilim Dalları grupta bulunan öğrencilerin çalışma yerlerini, gün, saat ve sorumlu öğretim üyesi belirtecek şekilde takvim hazırlar.
5.SINIF 1.KURUL 1.DÖNGÜ STAJYER KLİNİK ÇALIŞMA TAKVİMİ
Hareket Sistemi Hastalıkları Kurulu
TARİH
01.09.2016 – 07.09.2016
GRUBU
5 iş günü
10 stajyer
Romatoloji
Gr 1
ROMATOLOJİ
08.09.2016 – 22.09.2016
5 iş günü
(Kurban Bayramı Tatili)
10 stajyer
23.09.2016 – 29.09.2016
30.09.2016 – 07.10.2016
5 iş günü
10 stajyer
5 iş günü
10 stajyer
Gr 2
ROMATOLOJİ
Gr 3
ROMATOLOJİ
Gr 4
ROMATOLOJİ
Ortopedi ve
Travmatoloji
Gr 2
ORTOPEDİ ve TRAV.
Gr 3
ORTOPEDİ ve TRAV.
Gr 4
ORTOPEDİ ve TRAV.
Gr 1
ORTOPEDİ ve TRAV.
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Gr 3
FİZİK , TEDAVİ ve REH.
Gr 4
FİZİK , TEDAVİ ve REH.
Gr 1
FİZİK , TEDAVİ ve REH.
Gr 2
FİZİK , TEDAVİ ve REH.
PlastikRekonstrüktif ve
Estetik Cerrahisi
Gr 4
PLASTİK, REK. ve
EST.CERR.
Gr 1
PLASTİK, REK. ve
EST.CERR.
Gr 2
PLASTİK, REK. ve
EST.CERR.
Gr 3
PLASTİK, REK. ve
EST.CERR.
S
I
N
A
V

Benzer belgeler

5.sınıf 4.kurul 2016

5.sınıf 4.kurul 2016 TT..CC.. EESSKKİİŞŞEEHHİİRR O OSSM MAAN NG GAAZZİİ Ü ÜN NİİVVEERRSSİİTTEESSİİ TTIIPP FFAAKKÜ ÜLLTTEESSİİ 222000111666---222000111777 EEEĞ Ğ M Ö Ğ M ĞİİİTTTİİİM MÖ ÖĞ ĞRRREEETTTİİİM M YYYIIILLLIII ...

Detaylı

5.SINIF 1.KURUL 1.DÖNGÜ STAJYER KLİNİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

5.SINIF 1.KURUL 1.DÖNGÜ STAJYER KLİNİK ÇALIŞMA TAKVİMİ 5.SINIF 1.KURUL 1.DÖNGÜ STAJYER KLİNİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Hareket Sistemi Hastalıkları Kurulu TARİH

Detaylı