Yardım Amaçlı Katkı ve Siyasi Bağış

Transkript

Yardım Amaçlı Katkı ve Siyasi Bağış
İB/Bölümlerin Yardım Amaçlı Katkı ve Siyasi Bağış Prosedürü
Yardım Amaçlı Katkılar
Yardım amaçlı katkılar Cargill’in kurumsal sorumluluk alanında lider olma kararlılığının önemli bir kısmını
oluşturur. Başarımızın devamının içinde yaşadığımız toplumların büyümesi ve sağlıklı olmasına bağlı
olduğunu biliyoruz ve ayrıca sürdürülebilir ve ekonomik gelişmeyi desteklemeye yardım eden
programlara ve ortaklara yatırım yapma, hayat standartlarını artıran, canlı ve istikrarlı toplumların
oluşmasını destekleyen bir büyüme sağlama yaklaşımına sıkı sıkıya bağlıyız.

Cargill yaptığı katkılarda
o Gıda güvenliği ve beslenme,
o Eğitim ve
o Çevre koruma olmak üzere üç ana alana odaklanmaktadır.
Ayrıca, iş birimleri/bölümler yardım amaçlı katkı yapacakları zaman ilgili program veya projenin
aşağıda belirtilen hususlarla nasıl uyum içinde olacağını dikkate almaları konusunda güçlü bir şekilde
teşvik edilmektedir:
o
o
o
o
o
o
Cargill’in kurumsal sorumluluk ve iş öncelikleriyle olan uyumu
Cargill’in ticari faaliyet gösterdiği toplumlara hizmet verilmesi
Cargill personelinin ilgili program/projede görev alması ve uzmanlıklarından yararlanılması
Sorunlara uzun vadeli çözümler getirmesi
Program/projenin hedeflerinin net olması, başarı göstergeleri ve sonuçları ölçen ve raporlayan
bir plan olması
Program/projenin diğer taraflarla (örneğin benzer konularda çalışan diğer resmi kurumlar, sivil
toplumlar veya endüstri ortakları) işbirliği yapma imkanı tanıması

Kurumsal seviyede odaklanılan alanlarla uyumlu olması teşvik edilmekle beraber, spesifik toplumsal
ihtiyaçların giderilmesi açısında, yardım amaçlı katkıların nasıl ve nereye yapılacağına dair kararlarda
ilgili iş birimi/bölüm/yerel yönetim ekibine gereken inisiyatif verilmiştir.

Cargill,
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

501c3 statüsü veya ilgili ülkede eşdeğer yardımsever statüsü olmayan kuruluşlar,
Araştırma, planlama, şahsi ihtiyaçlar veya seyahat için destek arayan kişi veya gruplar,
Kamu hizmeti veya siyasi parti kampanyaları,
Siyasi amaçlı lobi faaliyetleri/siyasi organizasyonlar,
Bağış kampanyaları,
Dini amaçlar için dini grupları,
Spor etkinliklerine ve spor grupları,
Hastalıklarla ilgili araştırmaları,
Reklam, yayınlar, film veya televizyon prodüksiyonu veya programları ve
Sponsorluk, para toplama veya özel etkinlikler için yardım amaçlı katkı yapılmasını genel olarak
desteklememektedir.
İş birimi/bölümü tarafından yapılan katkı giderleri üç ayda bir CFR’ye rapor edilmeli ve iş
birimi/bölümleri yapılan katkıların parasal değerini büyük deftere gereken şekilde kaydetmelidir.

Yardım amaçlı katkılar tescil edilmiş kar amacı gütmeyen/hayırsever kurumlara veya okullara
yapılmalı ve yerel vergi mevzuatına uymalıdır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için, İş Birimi
denetçisi, Cargill Vergi veya Kurumsal İşler temsilcisiyle görüşebilirsiniz.
o Yardım amaçlı katkı yapacağınız kurumun kar amacı gütmeyen/hayırsever kurum statüsünü
resmi makamlardan teyit etmelisiniz (ilgili ülkede resmi makamların vereceği resmi kayıt
bilgisine bakılmalıdır).
o Bir kurumun uygun biçimde kayıtlı ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup olmadığını öğrenmek
için aşağıda yer alan kaynakları kullanabilirsiniz:


Yerel makamlar (örneğin Dış İşleri Bakanlığı, Şirket Sicil Memurluğu vs.)
ABD’de, kar amacı gütmeyen kurumların en güncel verilerini görmek için
www.guidestar.org adresinde arama yapabilirsiniz.
Birleşik Devletler Milli Gelirler Dairesinde (IRS) de bilgi bulunabilmektedir – www.IRS.gov
(muaf kurumlar kontrolü)
Kanada’da Kanada Gelirler Dairesine (www.cra.gr.ca) bakabilirsiniz.



İş birimleri/bölümler yardım amaçlı katkıları nakit ödeme şeklinde yapmamalıdır (hayırsever kuruma
veya hayırsever kurumun temsilcisine nakit para ödenmesi yasaktır)
o Cargill tarafından yapılacak katkılar için çek verilmeli veya tescilli kar amacı gütmeyen/hayırsever
kurum veya okulun resmi banka hesabına havale yapılmalıdır.
o İlgili hayırsever kurum yapılan katkıyı/ödemeyi (parasal veya ayni) belgeleyen resmi bir faturayı
Cargill’e ibraz etmelidir.

Cargill’in Kılavuz İlkeleri tüm yardım amaçlı katkılar için geçerlidir. Ancak, yaptığımız katkılar
karşılığında şirketimize veya personelimize hediye verilmesi veya başka türden somut veya uygun
olmayan nitelikte fayda sağlanması söz konusu olamaz. Özellikle ifade etmek gerekirse, yardım
amaçlı katkılar resmi makamlara, resmi görevlilere veya özel kişi ve kuruluşlara rüşvet vermenin bir
yöntemi olarak kullanılırsa, Cargill’in Kılavuz İlkeleri ihlal edilmiş olur.
o
Polis memurları, itfaiye memurları, vergi denetçileri, gümrük muayene memurları ve devlete ait
veya devletin kontrolünde olan şirket personeli resmi görevli tanımının kapsamına dahildir.
o
İş Birimleri/Bölümler



Eğer bir resmi görevli Cargill’den spesifik bir hayırsever kuruma katkı yapmasını ister
veya talep ederse
Eğer Cargill resmi bir görevliyle veya onun akrabası veya yakın bir arkadaşıyla bağlantısı
olan hayırsever bir kuruma yardım amaçlı katkı yapmak isterse, bu durumu danışmak
üzere Kurumsal İşler ile temasa geçmelidir.
Eğer bir İş Birimi/Bölüm herhangi bir hayırsever kurum veya yardım amaçlı katkı konusunda endişe
duyacak olursa (örneğin ilgili kurum resmi bir görevliyle bağlantılı olabilir, ilgili kurum resmi bir
görevli tarafından önerilmiştir veya yasal olmayabilir), aşağıda yer alan adımları uyguladıktan sonra
Kurumsal İlişkilere ve Cargill Hukuk Bölümüne bilgi vermelidir:
o
İlgili hayırsever kurumun uluslararası ticari yaptırımlara tabii olmadığını teyit etmek için
ABD ve AB ticari yaptırım kanunları kontrol edilmelidir:


o

ABD - http://sdnsearch.ofac.treas.gov/
AB http://www.hm-treasury.gov.uk/d/sanctionsconlist.pdf (Konsolide
Yaptırım listesi HM Treasury/Birleşik Krallık tarafından tutulmaktadır)
Yukarıda açıklanan adımlar izlenerek, ilgili hayırsever kurumun kayıtlı/tescilli olduğu teyit
edilir.
En iyi uygulama olarak, Cargill yapılan katkı veya bağışın nasıl kullanılması gerektiği (örneğin hangi
program veya proje için kullanılması) konusunu kayıt altına almak ve şeffaflığı sağlamak için, ilgili
kuruma bu hususta mektup veya e-posta göndermelidir. Bu hususun dokümante edilmesi hakkında
Kurumsal İlişkiler ve Cargill Hukuk Bölümü ile temasa geçiniz.
Siyasi Bağışlar
İş Birimi/Bölümü siyasi parti adaylarına veya siyasi partilere önceden Minneapolis Kurumsal İlişkiler
Bölümünün yazılı onayını almadan bağış yapamaz.