Sunuma Ulaşmak için TIKLAYINIZ - hacettepe üniversitesi sağlık

Transkript

Sunuma Ulaşmak için TIKLAYINIZ - hacettepe üniversitesi sağlık
6/19/2008
ST
IT
U
SU
“Hayatta musiki lazım
SE
LE
R
YI
IE
N
değildir.
Çünkü hayat musikidir...
Musikisiz hayat zaten
mevcut olamaz.
Musiki hayatın neşesi,
ruhu, süruru ve her
şeyidir...“
R
EN
C
IT
MÜZĠK VE BEYĠN
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
Mustafa Kemal ATATÜRK
Prof.Dr. Erol BELGĠN
1
6/19/2008
ST
IT
U
SU
“Hayatta musiki lazım
SE
LE
R
YI
IE
N
değildir.
Çünkü hayat musikidir...
Musikisiz hayat zaten
mevcut olamaz.
Musiki hayatın neşesi,
ruhu, süruru ve her
şeyidir...“
IT
C
EN
R
Müzik gökle toprak
arasında bir ahenktir.
O
G
H
AC
ET
TE
Hayat, ıstırap ve keder
verirse sükuneti müzikte
arayınız.
EM
SI
PE
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
Mustafa Kemal ATATÜRK
KONFİÇYÜS
2
ST
IT
U
SU
6/19/2008
SE
N
ER
K
PE
EM
SI
LC
IL
LI
G
MÜZİK NEDİR ?
SA
KO
BEETHOVEN
BI
LI
M
LE
R
YI
IE
N
Daha üstünü olamaz…
Müzik yoluyla Tanrı’ya
yaklaşmak ve oradan
insanlığa seslenmek…
IT
EN
C
• HoĢagiden sesler harmoniği
R
• Ritm,tını,melodi,harmoni bileĢimi
O
G
H
AC
ET
TE
• ĠĢitsel iletiĢimin artistik formu
• Seslerin özel matematiksel dizilimi
3
Müzik Matematiktir…
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Ritmik olarak zamanın alt dilimleri ve
fonksiyonları içinde sunulur.
ST
IT
U
SU
6/19/2008
IT
R
EN
C
Çevresel ve zamansal yaratıcılıklar,kültür
ve sosyal değerlerle donatılmıştır.
O
G
H
AC
ET
TE
Müzik Tarihtir…
4
ST
IT
U
SU
6/19/2008
Müzik Bilimseldir…
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Kurallı, spesifik,doğru bir akustik.
Bunları; Frekans,ritm,volüm,melodi,
harmoni ve kontrollu zaman parametreleri
belirler.
IT
C
R
EN
• Kelimelerle anlatılamayan duygu ve
düşüncelerin seslerle anlatılması sanatıdır.
O
G
H
AC
ET
TE
• Müzik,sesin ve sessizliğin belirli bir zaman
aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur.
5
ST
IT
U
SU
6/19/2008
IT
R
EN
C
NASIL İŞİTİYORUZ?
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
• Resim,
renklerin
• Şiir,
kelimelerin
• Müzik, seslerin,
duygu, düşünce ve heyecanımızı anlatmak
üzere belli bir estetik anlayışına göre seçilip
işlenmesinden oluşmaktadır.
6
R
PE
TE
ET
AC
K
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
EM
SI
IT
C
EN
LI
G
SA
S
e
s
k
a
y
n
a
ğ
ı
O
G
H
6/19/2008
BİR CYCLE
7
6/19/2008
1
0.8
0.6
0.6
0.6
0.4
0.4
0.4
-0.2
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.4
-0.6
-0.6
-0.6
-0.8
-0.8
-0.8
-1
-1
1
2
3
4
5
0
Time (msec)
1
2
3
4
5
LE
0
R
-0.4
Time (msec)
-1
0
1
2
3
4
YI
-0.2
0
5
SE
0
0.2
IE
N
0.2
ST
IT
U
SU
1
0.8
Amplitude
1
0.8
Amplitude
Amplitude
Sine waves
Time (msec)
PE
KO
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
LI
increase in frequency = change in pitch
increase in amplitudes = increase in loudness
N
M
• Sine waves vary in frequency and amplitude
• ġĠDDET
IT
C
EN
R
• FREKANS
O
G
H
AC
ET
TE
SESĠN FĠZĠKSEL PARAMETRELERĠ
8
ST
IT
U
SU
6/19/2008
SESĠN PSĠKOFĠZĠK PARAMETRELERĠ
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
• LOUDNESS(GÜRLÜK)
YI
IE
N
• PĠTCH(TINI)
PE
EM
SI
FARKLI SESLERĠN DESĠBEL DEĞERLERĠ
• FISILTI
IT
50 - 70 dB SPL
• YÜKSEK SESLE KONUġMA
70 - 85 dB SPL
• TRAFĠK GÜRÜLTÜSÜ
90 - 100 dB SPL
O
G
120- 150 dB SPL
EN
C
• NORMAL KONUġMA
R
H
AC
ET
TE
20 - 25 dB SPL
• JET MOTORU
9
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
10
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
11
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
12
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
13
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
14
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
15
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
16
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
MÜZİKALİTE NEDİR?
17
YI
SE
Sagittal
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
Brodmann’ın alanları
18
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
ST
IT
U
SU
6/19/2008
PE
EM
SI
Farklı iĢitsel merkezlerdeki nöron sayıları
R
EN
C
IT
cochlear nuclei=8,800
inferior colliculus= 392,000
medial geniculate body = 570,000
auditory cortex = 100,000,000
O
G
H
AC
ET
TE
•
•
•
•
(Northern, J.L. and Downs, M.P., Hearing in Children, 5th edition,
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002.)
19
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
20
Corpus callosum
Sagittal / MRI
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
Coronal / MRI
21
ST
IT
U
SU
6/19/2008
R
EN
C
IT
Corpus Callosumun daha gelişmiş olması her iki
yarım küre arasında bilgi aktarımının daha
etkin olmasına, beynin bütün alanlarının daha
koordineli çalışmasına imkân vermektedir.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Corpus Callosum’un yedi yaş öncesi piyano
eğitimi alanlarda, yedi yaş sonrası eğitim
alanlara ve eğitim almayanlara göre daha
gelişkin olduğu saptanmıştır.
22
ST
IT
U
SU
6/19/2008
C
EN
R
O
G
H
AC
ET
IT
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Profesyonel müzisyenlerde Corpus callasum
%15 daha kalındır.
23
6/19/2008
YI
IE
N
sağ elin kontrolü,
konuĢma ve yazma dili,
bilimsel ve sayısal yetenek,
düĢünme,
mantık ve çözümleme gibi motor alanlara
sahiptir.
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
•
•
•
•
•
ST
IT
U
SU
Beynin sol yarısı
PE
EM
SI
SA
Beynin sağ yarısı
R
EN
C
IT
sol elin kontrolü,
görme ve hayal,
müzik ve sanat yeteneği,
yüzlerin ve üç boyutlu Ģekillerin tanınması ve
algılanması/ tamamlanması gibi özelliklere sahip
motor alanlar bulunur.
O
G
H
AC
ET
TE
•
•
•
•
24
6/19/2008
Brain Region
Musical Activity
Listening to music
Subsections of the frontal lobe
and hippocampus for memory
recall
Listening to familiar music
Cerebellum's timing circuits
Tapping along with music
Frontal lobesfor planning,
motor cortex for movement,
and sensory cortex for tactile
feedback
Performing music
YI
Reading music
Listening to or recalling lyrics
Cerebellar vermis and
amygdala
Emotional response to music
N
KO
C
EN
R
O
G
H
AC
ET
IT
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
LI
M
LE
Language centres in the
temporal lobe, fronta
lobe,Broca's and Wernicke's
areas
SE
R
Occipital lobe - the visual
cortex
ST
IT
U
SU
Area below the cortex and
auditory cortices
IE
N
Brain Map
25
ST
IT
U
SU
6/19/2008
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Sesteki özel matematiksel düzenleme
beyindeki alfa dalgalarını stimüle ederek
kiĢiyi sakinleĢtirir ve gevĢetir,bu durum
öğrenme kapasitesini artırır.
R
EN
C
IT
-Şarkı söyleme
-Ritm tutma
-Vücutla eşlik
-Tonal ve ritmik patern
-Enstrüman çalma
-Müzik dinleme
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
Müzik eğitiminde temel disiplin tonal
ve ritmik uyarıların birlikte verilmesidir.
26
Ses uyarıları:
Seçkin
Sıradan
Gürültü
Sessizlik
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Selected
Other
General Noise
Silence
ST
IT
U
SU
6/19/2008
IT
C
EN
R
O
G
H
AC
ET
TE
• Müzikteki mutluluk ve hüzünlülük, sıklıkla iki
yapısal özellikle ilgilidir.
• tempo-ritim,
• makam
Tempo, birim zaman içindeki vuruş sayısını
ifade eder.
Makam ise belli bir diziye sahip olan sistemli
ses oluşumudur.
27
ST
IT
U
SU
6/19/2008
• Hızlı tempolar mutluluk duygusunu,
yavaş tempolar hüzün duygusunu uyandırır.
IE
N
• Benzer şekilde, majör makamlar mutluluk duygusunu,
minör makamlar ise hüzün duygusunu uyandırır.
R
EN
C
IT
Araştırmalar, bebeklerin anne karnındayken
6. ve 7. aylardan itibaren seslere, özellikle de
müziğe tepki verdiklerini, anne karnındayken
dinledikleri müzikleri doğduktan sonra
dinlediklerinde hatırladıklarını
göstermektedir.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
• Temponun ve makamın değişmesi farklı duyguların
uyandırılmasına sebep olmaktadır
28
ST
IT
U
SU
6/19/2008
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Doğumdan üç ay öncesinden itibaren bebeğe
klasik müzik dinletmek onun zihinsel,
duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimini olumlu
yönde etkiler, bilişsel zekânın, kulak ve dilin
gelişimine yardımcı olur.
IT
R
EN
C
Rock türü müzikler tekmelerin şiddetini
artırmaktadır.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
Anne karnındaki bebek klasik müzik
dinleyince yumuşak hareketler yapar.
(Dr.Thomas Verny)
29
ST
IT
U
SU
6/19/2008
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Dr.Tomatis’e göre alçak frekanslı tonların
fazlaca bulunduğu Rock müzik kişiyi mekanik
olarak hareketlendirir ancak, mental ve fiziksel
enerjiyi deşarj eder.
IT
C
EN
R
O
G
H
AC
ET
TE
Alçak frekanslı gürültüler
“Brain drain sounds”
olarak adlandırılır.
Dr.Alfred
Tomatis bu tür sesleri beyin zehiri olarak
tanımlamıĢtır.
30
ST
IT
U
SU
6/19/2008
SE
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
LE
R
YI
IE
N
Türk müziği’nin zenginliği, batı müziğinin ünlü
bestekarlarından Mozart, Beethoven ve
Chopin’i musikimize hayran bırakmış, bazı
eserlerinde Türk motiflerini kullanmaktan
kendilerini alamamışlardır.
Buna en belirgin örnek'te Mozart'ın Türk
marşıdır.
C
EN
R
O
G
H
AC
ET
IT
TE
PE
EM
SI
SA
Mozart’ın Türk MarĢı
31
ST
IT
U
SU
6/19/2008
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Beş yaşında menuet,
yedi yaşında konçerto
ve
sekiz yaşında senfoni
meydana getirdi.
R
EN
C
IT
• Kulağı bir kemanda bir notanın sekizde bir
kadar akort düşüklüğünü fark edecek derecede
hassastı,
• çirkin seslere, gürültülere karşı tepkisi ise
baygınlık geçirecek ölçüde
şiddetlenebiliyordu.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
Mozart'ın iyi bir müzikçi olmak için doğuştan
olağanüstü özellikleri vardı;
32
ST
IT
U
SU
6/19/2008
R
EN
C
IT
Fransız tıp ve bilim akademileri üyesi
Dr. Alfred Tomatis’e göre,
Beyin hücrelerindeki elektriksel enerjinin
azalması konsantrasyonun bozulmasına ve
yorgunluğa sebep olmaktadır.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Mozart effect nedir ?
Bu durumda beynin piller gibi şarj edilmesi
gerekmektedir.
33
ST
IT
U
SU
6/19/2008
IE
N
• Tomatis, beynin enerjiyle şarj edilmesi yollarından
biri olarak 5000 ila 8000 Hz arasında yüksek
frekanslar içeren müziklerin dinlenmesinin olduğunu
saptamıştır.
SE
R
EN
C
IT
Mozart müziği sağ temporal lobu
güçlendirir ve uzaysal algıyı geliĢtirir.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
LE
R
YI
• Yıllar süren analizlerden sonra Tomatis bu frekans
aralığındaki seslerin Mozart müziklerinde çok sayıda
mevcut olduğunu tespit etmiştir.
34
6/19/2008
ST
IT
U
SU
Mozart Etkisi (deney)
R
EN
C
IT
Mozart dinletilen fareler, “beyaz gürültü”
dinletilen birinci gruptaki farelere ve Philip
Glass’ın müzikleri dinletilen ikinci gruba göre
yollarını daha kolay bulmuşlardır.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Deney önce üç gruba ayrılan fareler üzerinde yapılmış,
üçüncü grup farelere anne karnındayken ve
doğduktan sonraki iki ay boyunca aynı Mozart Sonat
(Mozart İki Piyano için Re Majör K. 448 no.’lu
Sonatı) dinletilmiş ve daha sonra labirentin içine
konulmuştur.
(1993,USA)
35
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
ST
IT
U
SU
6/19/2008
IT
C
EN
R
O
G
H
AC
ET
TE
Alman klasik müzik bestecisi..
• Dokuz senfonisi,
• Beş piyano konçertosu,
• Bir keman konçertosu, bir piyano,
• Keman ve çello için üçlü konçerto,
• Otuz iki piyano sonatı ve birçok oda müziği eseri
bulunmaktadır.
36
ST
IT
U
SU
6/19/2008
• 31 yaşında işitme kaybı başlamış,46 yaşında
işitmesini tamamen kaybetmiştir.
C
EN
R
O
G
H
AC
ET
IT
TE
PE
EM
SI
SA
Beethoven’ın cihazları
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
• 9. senfoniyi işitme kaybının olduğu döneminde
bestelemiştir.
37
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
9.senfoni
38
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
39
5.Senfoni
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
Moonlight Sonato
7.Senfoni
40
6/19/2008
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
ST
IT
U
SU
Beethoven Türk Marşı
C
EN
R
• Romantik dönemin önde
gelen Polonyalı piyanist
ve bestecisi.
O
G
H
AC
ET
IT
TE
PE
EM
SI
Fryderik Franciszek Chopin (1810-1849)
41
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
Chopin-piano/ Valldemossa
42
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
Nocturne,
43
6/19/2008
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
ST
IT
U
SU
5000 Polish Zloty (1982)
IT
EN
C
Ahmet Adnan Saygun
Ulvi Cemal Erkin
Cemal ReĢit Rey
Hasan Ferit Alnar
Necil Kazım Akses
R
•
•
•
•
•
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
Türk BeĢleri…
44
ST
IT
U
SU
6/19/2008
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Türk BeĢleri özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluş döneminde eserleriyle kendilerinden söz
ettirmiş aşağıdaki beş Klasik Batı Müziği bestecisini
bir arada tarif etmek için kullanılan uluslararası bir
deyimdir.
O
G
R
EN
C
ET
AC
H
• Klasik batı müziğinde
yapıtlar vermiş bir Türk
bağdarı, müzik eğitimcisi ve
budun müzik bilimcisidir.
• İlk Türk operasının
bestecisi de olan Saygun,
devlet sanatçısı ünvanını
alan ilk sanatçıdır.
• Cumhuriyet Dönemi Türk
musikisinin en çok
seslendirilen eserlerinden
Yunus Emre orotoyosu en
önemli yapıtıdır.
IT
TE
PE
EM
SI
Ahmet Adnan Saygun (1907-1991)
45
6/19/2008
ST
IT
U
SU
Ulvi Cemal Erkin (1906-1972)
SE
• Onuncu Yıl Marşı,
O
G
R
EN
C
ET
AC
H
• Cumhuriyet tarihinin ilk
kuşak bestecilerinden,
Türk Beşleri grubunun
bir üyesi,
IT
TE
PE
EM
SI
SA
Cemal ReĢit Rey(1904-1985)
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
LE
R
YI
IE
N
• Türk klasik müzik bestecisi
• Opera dışında hemen bütün
formlarda duyarlıklı,
incelikli yapıtlar vermiştir.
• Başlıca yapıtlarının plak ve
CD olarak üretilmesi ve
giderek artan oranda batı
müzik dünyasında
seslendirilmesi,
yaratılarının kalıcılığını
belgelemektedir.
• Lüküs Hayat opereti gibi
ünlü eserlerin yaratıcısı.
46
6/19/2008
ST
IT
U
SU
Hasan Ferit Alnar (1906-1978)
SE
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
LE
R
YI
IE
N
• Dünya müzikçileri arasında
“geleneksel” müzikten
gelerek evrensel müziğe
geçen ve bu alanda
uluslararası başarılar elde
etmiş Türk
bestecilerindendir.
• Klasik Türk Müziği
öğeleriyle batı müziği
tekniklerini bağdaştırma
çalışmalarıyla tanınır.
O
G
R
EN
C
ET
AC
H
• Türk klasik müzik
bestecisi.
• İlk kuşak bestecilerimiz
arasında öncü akımlara
ve yeni müzik
tekniklerine çok fazla
yakınlık göstermiştir.
IT
TE
PE
EM
SI
SA
Necil Kazım Akses(1908-1999)
47
ST
IT
U
SU
6/19/2008
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
• Laika Karabey’in isteği üzerine esinlenerek,
bestelediği HÜZZAM SAZ SEMAİSİ Nevres’in en
ünlü eseridir. (14 Mayıs 1926 )
O
G
R
EN
C
ET
AC
H
• Teknik ile müzikaliteyi
birleştirebilmiş bir udidir.
• Ve geçmişten kendi yaşadığı
döneme kadar geçen süre
içinde, hiçbir eğitimden
geçmeden, tümüyle kendi
çabası ve zekasıyla kendini
yaratmış ilk ud
virtiözümüzdür.
•
IT
TE
PE
EM
SI
Udi Nevres Bey (Orhon) (1873-1937)
48
ST
IT
U
SU
6/19/2008
R
EN
C
IT
Uygun olarak sunulan müzik
öğrenme fonksiyonuna yardımcıdır.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
MÜZĠK VE ZĠHĠNSEL
GELĠġĠM
49
ST
IT
U
SU
6/19/2008
IT
R
EN
C
MÜZĠK ;MATEMATĠKSEL
DÜġÜNCEYĠ ARTTIRIR…
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Nitelikli müzik hafızaya yeni nöral
bağlantılar kazandırır.
50
6/19/2008
ST
IT
U
SU
Hızlı ritimlerin ve majör makamların beynin sol ön
bölgesinde alfa aktivitesinde azalma sağlayarak
uyarılma (alfa azalması) yaptığı tespit edilmiş
mutluluk duygusunda artış elde edilmiştir.
N
R
EN
C
IT
Bir fonksiyonel MR çalışmasında polifonik müzikle
istirahat eden bireylerde frontal, temporal,
pariyetal loblarda kan akımı artışı olduğu ve
sonuçta dikkat, hafıza, anlamlandırma ve hedefe
yönelme fonksiyonlarının arttığı gözlenmiştir.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
M
Frontal EEG Responses as a Function of Affective Musical Features. C.
D. Tsang, L. J. Traınor, D. L. Santesso, S. L. Tasker, And L. A.
Schmıdt.,2001,KANADA
SE
LE
R
YI
IE
N
Yine aynı araştırmada yavaş ritimlerin ve minör
makamların etkisi de incelenmiş ve bu sefer sağ ön
bölgede uyarılma (alfa azalması) ve hüzün
duygusunda artış saptanmıştır.
Listening to polyphonic music recruits domain-general attention and working memory
circuits. Janata P, Tillmann B, Bharucha JJ. Cogn Affect Behav Neurosci. 2002
Jun;2(2):121-40.
51
ST
IT
U
SU
6/19/2008
R
EN
C
IT
Beyin haritalama tekniği (PET) çalışmalarında ses,
ritim, melodi, vurgu ve armoninin beynin sağ
yarımküresinde; frekans ve ses şiddetindeki
değişmelerle birlikte müzikle ilgili düşünce
kalıplarının beynin sol yarımküresine kaydedildiğini
gösteriyor.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Bu araştırmanın bir diğer önemli bulgusu beyincik
hacminde de bir artışın gözlenmesidir.
Beyincik hareket koordinasyonu ve dengede etkin bir
beyin bölümüdür.
Hareketin, duygulanımın, düşüncenin, davranışların,
konuşmanın dengeli olmasını sağlamaktadır.
52
ST
IT
U
SU
6/19/2008
IT
R
EN
C
MÜZĠK VE ENDOKRĠN
SĠSTEM
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
• Zihinsel gelişimin %85’i 8 yaşına kadar, beyin
gelişiminin ise %80’i 3 yaşına kadar
tamamlandığından yapılan araştırmalar bu
süreçte müziğin çok önemli bir rol oynadığını,
• zekâ ve beyin gelişimini ilk aylarda
beslenmeden sonra olumlu etkileyen en önemli
faktörün müzik olduğunu göstermektedir.
53
ST
IT
U
SU
6/19/2008
Müzik endorphin salgısını arttırır.
EM
SI
Endorphin(Endojen morfin);
R
EN
C
IT
Beyinde özel lokalizasyonu olan
hücrelerin salgıladığı uyuĢturucu tipte
nörotransmitterlerdir.
Ağrı inhibe eden nöronları aktive ederler
O
G
H
AC
ET
TE
PE
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Beynin doğal bir
kimyasalıdır,salgılanması doğal bir
rahatlık ,güzel duygular,emosyonel
zenginlik sağlar.
54
ST
IT
U
SU
6/19/2008
R
EN
C
IT
Yükselen endorphin düzeyi vücudun doğal
anestetik maddesi ve immün fonksiyon
desteğidir.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Endorphin;
Fiziksel egzersizlerlede açığa çıkarak,
-Emosyonel rahatlık sağlar
-Ġmmün sistemi güçlendirir
-Ağrıyı azaltır
-Stresi azaltır
-YaĢlanma prosesini yavaĢlatır
55
ST
IT
U
SU
6/19/2008
R
YI
IE
N
Nitelikli müzik dinlemenin Spinal anestezide
sedatif ihtiyacını azalttığını bildirmiĢlerdir.
R
EN
C
IT
Strese bağlı tansiyon yüksekliği yaşayan
hastalarda müziğin etkili olduğu birçok
araştırmada gösterilmiştir.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
Lapage C.ve ark.(Monreal)
Music can facilitate blood pressure recovery from stress. Chafin S, Roy
M, Gerin W, Christenfeld N. Br J Health Psychol. 2004 Sep;9(Pt
3):393–403.
56
ST
IT
U
SU
6/19/2008
SE
LE
R
YI
IE
N
15 dakikalık nitelikli müzik dinleme
sonucu,önerilen dozun yarısı kadar
anestetik maddenin yeterli olduğunu
belirlemiĢtir.
IT
R
EN
C
Melodiler beyni yiyecek ve diğer
faktörlerden daha üst düzeyde uyarırlar.
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
Dr.Paul Robertson(Kingston Üniv.)
57
ST
IT
U
SU
6/19/2008
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Müzik koruyucu ruh sağlığı açısından da
önemli etkilere sahiptir.
Beyni ve bedeni strestesin etkilerine karşı
korumaktadır.
•
IT
O
G
H
R
AC
EN
C
ET
TE
28 sağlıklı kişi üzerinde müzikterapi öncesinde ve
sonrasında duygudurum ve kortizol seviyelerinin
ölçüldüğü bir araştırmada, 13 haftalık bir uygulamadan
sonra duygudurum olumlu yönde etkilenmiş ve kortizol
seviyesi düşmüştür
Effects of guided imagery and music (GIM) therapy on mood and cortisol in healthy adults.
McKinney CH, Antoni MH, Kumar M, Tims FC, McCabe PM. Health Psychol. 1997
Jul;16(4):390-400.
58
ST
IT
U
SU
6/19/2008
SE
LE
R
YI
IE
N
• Lokal anestezi ile ameliyat edilen kişilerde kendi
seçtikleri müziğin dinletilmesi sonrasında daha az
sıkıntı, daha iyi bir kalp hızı ve kan basıncı
saptanmışken müzik dinletilmeyenlerde aynı etki elde
edilememiştir.
N
IT
R
EN
C
ġarkı söylemek beynin duĢudur…
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
M
Effects of music on patient anxiety. Mok E, Wong KY. AORN J. 2003
Feb;77(2):396–7, 401–6, 409–10.
59
ST
IT
U
SU
6/19/2008
R
EN
C
IT
Blessed by God Himself
Sing whenever and wherever
you can…
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
ġarkı hayatın gerçek tadıdır.
Nasıl söylediğiniz önemli değil!
60
ST
IT
U
SU
6/19/2008
IT
R
EN
C
MÜZĠK
VE
OKUMA BECERĠSĠ
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Müzik dinlemek temporal lobları aktive ve
stimüle eder,ruhunuza barıĢ ve huzur
getirir…
61
ST
IT
U
SU
6/19/2008
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
• Hurwitz, Wolf, Bertrick ve Kokos adlı dört
psikolog müziğin okuma performansına etkilerini
araştırmışlardır.
• Bunun için seçilen öğrenciler iki gruba ayrılmıştır.
Birinci gruba haftanın 5 günü müzik dersleri
verilirken diğer gruba müzik dersi verilmez.
IT
C
EN
R
• Bu %16’lık fark müziğin okuma öğrenme
performansını artırdığını göstermektedir.
O
G
H
AC
ET
TE
• Bir yıl sonra iki grup karşılaştırıldığında ders
almayan grubun başarısı %72 iken diğer grupta
başarı %88’dir.
• Daha iyi müzik kulağı olanların daha erken okumaya
başladıkları anlaşılmıştır.
62
ST
IT
U
SU
6/19/2008
• Beyin kanaması geçiren 54 hasta kurayla üç gruba
ayrıldı.
• Gruplardan birine istedikleri lirik müzikler, diğer
gruba ise sesli kitaplardan bölümler dinletildi.
IT
R
EN
C
MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
VE
ENSTRUMAN
O
G
H
AC
ET
TE
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
• Beyin kanamasından üç ay sonra sözel belleğin,
müzik dinleyen hastalarda % 60 iyileştiği
gözlemlendi.
• Bu oran kitap dinleyenlerde % 18’de kaldı..
63
ST
IT
U
SU
6/19/2008
R
YI
IE
N
Okul öncesi çocuklarda müzik eğitimi;
görsel,uzaysal algıları diğer çocuklara
kıyasla % 36 oranında arttırmaktadır.
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
(Rauscher&Stam-Univ.of California)
IT
C
R
EN
• Bu çalışmada müzik dersleri alan 4-6 yaş arasında
bir grup çocuk bir yıl boyunca izlendi.
H
AC
ET
TE
PE
4 ay gibi kısa bir süre alınan müzik derslerinin beynin
gelişiminde belirgin bir gelişme sağladığını
belirlenmiştir.
O
G
• Bu süre içinde çocukların beyinlerindeki nöron
faaliyetleri ölçüldü.
•
Toronto'da Rotman AraĢtırma Enstitüsü ve McMaster Üniversitesi
64
ST
IT
U
SU
6/19/2008
• Bilim adamları bu gençleri kontrol grubu ile
karşılaştırdıklarında müzik dersi alan çocukların
beyinlerinin farklı bir şekilde geliştiğini fark ettiler.
IE
N
• Müzik derslerinin, beyindeki dikkat ile ilgili bilgi
işleme merkezini geliştirdiğini gördüler.
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
• Bu çocukların bellek kapasitesi yaşıtlarından farklı
olarak bir yıl içinde belirgin bir gelişme göstermişti.
IT
C
EN
R
O
G
H
AC
ET
TE
Hangi yaĢta olursa olsun enstrüman
çalmak temporal lob nöronlarını önemli
ölçüde geliĢtirmektedir…
65
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
66
YI
SE
N
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
67
ST
IT
U
SU
6/19/2008
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
Enstrüman çalarken korteks’te fizyolojik
değiĢiklikler,çok sayıda nöral aktivite göze
çarpar.
IT
C
EN
R
O
G
H
AC
ET
TE
PE
Enstrüman dersi alan okul öncesi çocuklarda
Spatial-Temporal test skorlarının müzik
eğitimi almayanlardan % 34 daha fazla
bulunmuĢ.
(Ünv.of California)
68
6/19/2008
SE
LE
R
YI
IE
N
ST
IT
U
SU
• Yedi yaşından önce piyano eğitimi alan çocuklar
incelenmiş, hareket becerileri ile ilgili beyin
bölgelerinde ve sinir damar sayısında artma tespit
edilmiştir.
• Bu çocukların kas ve hareket gelişimi güçlü, kanlanma
artışı sayesinde de dikkat, konsantrasyon, anlama,
kavrama, planlama gibi bilişsel kabiliyetleri daha fazla
gelişmiştir
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
The brain of musicians. A model for functional and structural adaptation. Schlaug G.
Ann N Y Acad Sci. 2001 Jun;930:281–99.
PE
EM
SI
SA
LC
• Okul öncesi çocuklardan bir gruba 6 ay piyano eğitimi verilmiş
ve eğitim verilmeyen bir grup çocukla kıyaslanmıştır.
IT
C
ET
TE
• Eğitim alan çocuklarda matematik (özellikle aritmetik) öğrenme
ve analitik dil metotlarını kavrama yeteneğinin daha çok geliştiği
görülmüştür.
•
O
G
H
R
AC
EN
• Aynı araştırmada müzik eğitiminin zaman ve mekân
kavramlarıyla ilgili beyin alanlarını da geliştirdiği gözlenmiştir.
Effects of music training on the child's brain and cognitive development. Schlaug G, Norton A,
Overy K, Winner E. Ann N Y Acad Sci. 2005 Dec;1060:219–30.
69
PE
EM
SI
SA
LC
G
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
SE
LE
R
YI
IE
N
ST
IT
U
SU
6/19/2008
IT
Enstruman çalmaya hazırlanma, çalma ve çaldığını
hayal etme esnasında beynin ön bölgelerinde etkinlik
artışı gözlenmiştir.
•
O
G
H
R
AC
EN
C
ET
TE
Müzik performansı beyin aktivasyonunu etkilemektedir.
Activation of cortical areas in music execution and imagining: a high-resolution EEG
study. Kristeva R, Chakarov V, Schulte-Mönting J, Spreer J. Neuroimage. 2003
Nov;20(3):1872–83.
70
ST
IT
U
SU
6/19/2008
IE
N
• Bir müzik aletini çalmayı öğrenen çocukların
matematiksel yeteneklerinin ve toplam
IQ'larının arttığını görülmüştür.
40 (17%)
C
• Bağlama/Saz: 38 (17%)
24 (10%)
• Klarnet:
24 (10%)
R
EN
• Gitar:
22 (10%)
O
G
• Ud:
EM
SI
TE
H
AC
ET
• Piyano:
54 (23%)
IT
PE
SA
LC
G
Anket Sorusu:
Bir Müzik Aleti Olmak İsteseniz?
(Toplam: 230) 100%
• Keman:
• Ney:
SE
IL
LI
K
ER
BI
KO
LI
N
M
LE
R
YI
• Beklendiği şekilde, çocuklar bu dersleri ne
kadar uzun süre alırsa beyin kapasiteleri de
aynı oranda gelişmektedir.
10 (4%)
• Bateri | Davul : 5 (2%)
• Diğer:
13 (6%)
71
N
YI
SE
TESEKKUR EDERIM…
KO
ST
IT
U
SU
IE
N
R
LE
M
LI
BI
ER
IL
LC
K
LI
G
SA
EM
SI
IT
C
EN
PE
TE
ET
AC
R
O
G
H
6/19/2008
72

Benzer belgeler