PERSONEL EL KİTABI

Transkript

PERSONEL EL KİTABI
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
-1-
2015
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 1
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
-2-
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 2
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
İÇİNDEKİLER
HABERLEŞME TARİHİ……………………………………………………………….
KURUM TARİHÇEMİZ.……………………………………………………………….
ETİK POLİTİKAMIZ…………………………………………………………………...
MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ……………………………………………………..
HUKUKİ STATÜMÜZ………………………………………………………………….
ORGANİZASYON YAPIMIZ………………………………………………………….
YÖNETİM KADROMUZ………………………………………………………………
DAİRE BAŞKANLARIMIZ ve BİRİM YÖNETİCİLERİMİZ……………….
HİZMETLERİMİZ…………...………………………………………………………….
İSTİHDAM ŞEKİLLERİ……………………………………………………………….
PERSONELİN TABİ OLDUĞU MEVZUAT……………………………………..
PERSONEL ÜCRETLERİ……………………………………………………………..
DENEME SÜRESİ ve İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ……………………….
KARİYER PLANLAMA………………………………………………………………..
EĞİTİM VE GELİŞTİRME……………………………………………………………
ÇALIŞMA SAATLERİ…………………………………………………………………..
PERSONELİN HAKLARI……………………………………………..………………
SOSYAL GÜVENLİK……………………………………………………………………
SAĞLIK YARDIM SANDIĞI………………………………………………………….
İZİN HAKKI……………………………………………………………………………….
BİLGİ EDİNME HAKKI, BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI...……
PERSONELİN SORUMLULUKLARI………………………………………………
MUVAZZAF ASKERLİK………………………………………………………………
YASAKLAR………………………………………………………………………………..
YER DEĞİŞTİRME ve GÖREVLENDİRME…………………………………….
PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve ÖDÜL………………………………..
DİSİPLİN………………………………………………………………………………….
SİCİL CÜZDANI…………………………………………………………………………
ÖZLÜK DOSYASI……………………………………………………………………….
İKBS (İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ)……………………………....
EMEKLİLİK İŞLEMLERİ……………………………………………………………
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
4
5
7
8
8
9
10
11
13
14
15
17
22
23
24
25
25
27
27
28
33
34
37
37
40
43
44
53
53
53
53
Sayfa 3
-3-
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
HABERLEŞME TARİHİ
Posta
ve
haberleşme;
insanoğlunun
birbirleriyle
iletişim ihtiyacından doğmuş
olup, başlangıcı tarih öncesi
devirlere kadar uzanır. Kişiler
arası iletişim taşlar üzerine
şekiller yapma, ateş, duman,
aynanın
yansıtılması,
davul
tamtam çalma gibi unsurlarla
başlamıştır.
- Yazının bulunmasıyla beraber
haberleşmeyle ilgili ilk bulgular
Sümerlerde görülmüştür.
- Gerçek anlamda düzenli bir posta ve haberleşme teşkilatının
başlangıcı, İran’da kurulan Pers İmparatorluğu zamanında olmuş,
Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu Dönemi’ne kadar devam
etmiştir.
- Berid Teşkilatı resmi olarak ilk defa Halife
Hz.Ömer(r.a.)
zamanında
kurulmuş,
Hz.Muhammed(s.a.v.)’in
yabancı
devlet
adamlarını İslam’a davet ve tebliğ amacıyla
göndermiş olduğu mektuplar bu dönem
içerisinde büyük önem taşıyan resmi yazılı belgelerdir.
- Büyük Hun İmparatorluğundan Osmanlı İmparatorluğuna kadar
bütün Türk Devletlerinde gündüzleri bayrakla, geceleri davullarla ve
borularla askeri haberleşme sağlanmıştır.
- İlk posta pulu olan “Penny Black” 6 Mayıs 1840 yılında İngiliz Posta
İdaresinin Posta Bakanı Rowland Hill zamanında çıkartılmıştır.
- Elektrik akımının posta taşımacılığında kullanılmaya başlanması
amacıyla “telgraf” bulunmuştur. 1837 yılında telgraf makinesini
bularak, iletişim alanında büyük bir çığır açan Amerikalı Samuel F.B.
Mors, Mors Alfabesini geliştirmiştir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 4
-4-
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
KURUM TARİHÇEMİZ
- İlk Posta Teşkilatımız, Tanzimat Fermanı ile yaşanan
gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve
yabancıların
posta
ihtiyaçlarına cevap vermek
amacıyla Nezaret olarak
23 Ekim 1840 tarihinde
kurulmuş ve ilk Posta
Nazırı Ahmet Şükrü Bey
olmuştur.
- İlk Postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i
Amire adı ile açılmış İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar
Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini
tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır.
- 1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra ülkemizde de
telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855
yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuş ve ilk Telgraf Müdürü
Mehmet Efendi olmuştur.
- 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü
birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüş, ilk
şehir postası İstanbul’da 1865 yılında oluşturulmuştur.
- 1874 yılında Dünya Posta Birliği (UPU) kurulmuş olup,
Kuruluşumuz Dünya Posta Birliğinin 22 kurucu üyesinden birisidir.
- 1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuştur,
- 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmış,
ayrıca ilk telefon hatları tesisi 1908 yılında gerçekleşmiştir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 5
-5-
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
- 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralinin
İstanbul'da hizmete girmesinden sonra Posta ve Telgraf
Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline
dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum
Müdürlüğü adını almıştır.
- Milli Mücadele’de posta çalışanlarından oluşan “P.R.” adlı gizli
teşkilat kurulmuş ve Milli Mücadeledeki üstün hizmet ve
gayretlerinden dolayı 190 adet posta çalışanı çeşitli türden
madalya ile taltif edilmiştir.
- Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak
görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir
idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939'da ise Ulaştırma
Bakanlığına bağlanarak hizmetine devam ektedir.
- 1954 Yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel
Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin
yeniden düzenlenmesi ile ilgili
olarak çıkarılan 233 sayılı KHK
ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK)
statüsüne geçirilmiştir.
- 18/06/1994 tarih ve 4000
sayılı Kanun ile PTT İşletmesi
Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta
İşletmesi Genel Müdürlüğü ve
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden
yapılanması öngörülmüş olup, 24/04/1995 tarihinden itibaren T.C.
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya
başlamıştır.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 6
-6-
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
- 29/01/2000 tarih ve 23948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanunun 24 üncü Maddesi ile "T.C.
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak
değiştirilmiştir.
- 2004 yılında “Pttbank” adını kullanma hakkı alan Kuruluşumuz,
birbiri ardına uygulamaya koyduğu projelerle ülkemizin en gözde
İşletmeleri arasındaki yerini almıştır.
- 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6475 sayılı “Posta Hizmetleri Kanunu” ile
Kuruluşumuz görevleri yeniden düzenlenmiş ve "Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi” adı ile yeniden yapılandırılmıştır.
-7-
ETİK POLİTİKAMIZ
“Görevlerimizi;
ve
adalet
yürütmektir.”
www.etik.gov.tr
tarafsızlık, dürüstlük
ilkeleri
çerçevesinde
http://ik.ptt.gov.tr/etik.php
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 7
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ


















Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Mal bildiriminde bulunma
Adil iş yükü dağılımı
HUKUKİ STATÜMÜZ
Şirketimiz, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı
Posta Hizmetleri Kanunu ile KİT (Kamu
İktisadi Teşebbüsü) statüsünden çıkarılarak
sermayesinin tamamı Hazineye ait bir Anonim
Şirkete dönüştürülmüştür.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 8
-8-
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
ORGANİZASYON YAPIMIZ
-9-
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 9
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
YÖNETİM KADROMUZ
Harun MADEN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
- 10 -
Celile Özlem
TUNÇAK
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Dr.Ahmet GENÇ
Yönetim Kurulu
Üyesi
Mutlu KOÇ
Yönetim Kurulu
Üyesi
Özay ATBAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Ömer ÖZKAN
Yönetim Kurulu
Üyesi
Ali İhsan KARACA
Genel Müdür Yardımcısı
Sayfa 10
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
DAİRE BAŞKANLARIMIZ ve BİRİM YÖNETİCİLERİMİZ
İbrahim ÖZBEK
Denetim Hizmetleri
Başkanı
M. Süreyya HALLI
I. Hukuk Müşaviri
M. Ümit YEŞİLDAĞ
Kurumsal İletişim
Birimi Müşaviri
- 11 İbrahim BARUTÇU
Bilgi Teknolojileri
Altyapı Daire Başkanı
Serkan GÜMRÜKÇÜOĞLU
Bilişim Daire Başkan V.
Hikmet ÖZKAN
Değerli Kağıtlar
Daire Başkanı
Mehmet RÜZGAR
Destek Hizmetleri
Daire Başkanı
Abdulkadir KOÇYİĞİT
Elektronik Hizmetler
Daire Başkan V.
Erdal ÖRGEN
İnsan Kaynakları
Daire Başkanı
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 11
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Seyit Ahmet SULUOVA
Muhasebe ve Finansman
Daire Başkanı
H. Hüseyin SOMUNCUOĞLU
Pazarlama Daire Başkanı
Mustafa SORAN
Posta ve Kargo
Hizm. Daire Başkanı
- 12 -
Cevdet YALÇINKAYA
PTT Bank Daire Başkanı
Hasan ÇAKICI
Satınalma Daire Başkanı
Nuri DELİORMAN
Uluslararası İlişkiler
Daire Başkanı
Adnan AYDEMİR
Yapı İşleri Daire Başkanı
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Ayla GÖNÜLLÜ
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı
Sayfa 12
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
H İ Z M E T L E R İ M İ Z
- 13 -
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 13
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile yeniden yapılanan Posta ve
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi faaliyet alanları, 02/09/2013
tarihli ve 22657 sayılı Esas Sözleşme ile belirlenmiştir.
İSTİHDAM ŞEKİLLERİ
a) İdari Hizmet Sözleşmeli Personel;
6475
sayılı
Posta
Hizmetleri
Kanununun 27 nci Maddesinin birinci
fıkrası gereğince 657 sayılı Kanun ve
diğer Kanunların sözleşmeli personel
hakkındaki
hükümlerine
tabi
olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile
istihdam edilir. Bu personel sosyal
güvenlik bakımından 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (SSK
üyeliğine) tabidir.
b) 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki I ve II sayılı
cetvele tabi kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilmiş halen
çalışmakta olan personel (Özlük ve mali hakları 399 sayılı KHK
hükümlerine göre düzenlenir. Bunlardan isteyenler idari hizmet
sözleşmeli statüye geçebilmektedirler.)
c) 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi İşçi Personel (Özlük ve mali
hakları 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine
göre düzenlenir.)
ç) Hizmet Satın Alma Yoluyla İstihdam Edilen Taşeron Firma
Elemanları
Anonim Şirket olduktan sonra esas olan İdari Hizmet Sözleşmeli
personel istihdamıdır.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 14
- 14 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
PERSONELİN TABİ OLDUĞU MEVZUAT
Yayım Tarihi ve
Sayısı
Resmî Gazete
23/5/2013 28655
Resmî Gazete
04/10/2013 28785
25/10/2013 –
11708
Yönetim Kurulu
Kararı
11/12/2013 –
13010
Yönetim Kurulu
Kararı
24/2/2014 – 77
Yönetim Kurulu
Kararı
Resmî Gazete
16/6/2006 26200
Mevzuat İsmi
6475
sayılı
POSTA
HİZMETLERİ
KANUNU
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI
ANONİM ŞİRKETİNDE
ÇALIŞTIRILACAK
İDARİ
HİZMET
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
HAKKINDA
YÖNETMELİK (İHS Yönetmelik)
PTT A.Ş. İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ
OLARAK
İŞE
ALINACAKLARDA
UYGULANACAK USUL VE ESASLAR
POSTA
VE
TELGRAF
TEŞKİLATI
ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME
ESASLARI İLE SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL
VE ESASLAR
İDARİ
HİZMET
SÖZLEŞMELİ
PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN USUL
VE ESASLAR
5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 15
- 15 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Resmî Gazete
30/6/2012 28339
Resmî Gazete
18/2/1954 8637
Resmî Gazete
24/10/2003 25269
Resmî Gazete
10/11/1984 18571
Resmî Gazete
25/10/1982 17849
Resmî Gazete
12/7/2001 24460
Resmî Gazete
11/2/1959 10139
Resmî Gazete
8/9/1999 23810
6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
KANUNU
6245 sayılı HARCIRAH KANUNU
4982 sayılı BİLGİ EDİNME HAKKI
KANUNU
3071 sayılı DİLEKÇE HAKKININ
KULLANILMASINA DAİR KANUN
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA
ÇALIŞAN
PERSONELİN
KILIK
VE
KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK
4688
sayılı
SENDİKALARI
KANUNU
KAMU
GÖREVLİLERİ
VE TOPLU SÖZLEŞME
7201 sayılı TEBLİGAT KANUNU
İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 16
- 16 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
PERSONEL ÜCRETLERİ
Sözleşme ücreti
Temel ücret, ikramiye, performans
ücreti ve ilave ödemelerden oluşur.
1) Temel Ücret
Yüksek Planlama Kurulunca PTT için
belirlenen üst sınır dikkate alınarak,
Yönetim Kurulumuzca belirlenmektedir.
2) İkramiye
Her ay fiilen çalışan personele çalıştığı
günlerle orantılı olarak temel ücretin
1/6’sı tutarında Yüksek Planlama
Kurulunca
belirlenen
üst
sınırı
aşmayacak şekilde her ayın 15’inde
peşin olarak ikramiye ödenir. Deneme
süresindeki personele, hastalık izni
kullanılan
sürelerde
görevden
uzaklaştırılan, tutuklanan personele ve
yıllık
ücret
artışından
yararlandırılmama
disiplin
cezası
verilen personele ikramiye ödenmez.
- 17 -
3) Performans ücreti
Personele,
Yönetim
Kurulunca
belirlenecek performans kriterleri göz
önünde bulundurularak oluşturulacak
Performans Değerlendirme Yönetim
Sistemi doğrultusunda performans
ücreti ödenir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 17
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
4) İlave Ödemeler
a) Yabancı dil ücreti
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (YDS) sonucuna göre;
A düzeyi puan alanlar için temel
ücretinin % 5’i,
B düzeyi puan alanlar için temel
ücretinin % 3’ü,
C düzeyi puan alanlar için temel
ücretinin % 2’si
Tutarındadır.
Birden fazla yabancı dil seviye puanı olması halinde sadece bir
yabancı dil için ilave ödeme yapılır. Yabancı dil sınavları beş yıl
süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava
girmeyenlerden, A ve B düzeyinde olanların ödemeleri beş yıl
süreyle sınırlı olmak üzere bir alt düzeyden ödenmeye devam
olunur, C düzeyinde olanların ödemeleri kesilir. Yabancı dil
ödemesine, personelin sınav sonuç belgesini ibraz ettiği tarihi
takip eden aybaşından itibaren başlanır.
- 18 -
b) Kıdem Ücreti:
Teknik Müdür, Başmühendis, Mühendis ve Mimar pozisyonundaki
personele PTT’de fiilen geçen hizmet süresi dikkate alınarak;
5-10 yıl arası hizmet için temel ücretin %10’u,
10 yıldan fazla hizmeti olanlara temel ücretlerinin %15’i,
Diğer personele askerlik hizmeti ile Sosyal Güvenlik Kurumuna
prim ödenerek geçen hizmet süresi dikkate alınarak;
5-10 yıl arası hizmeti olanlara temel ücretlerinin %2’si,
10-20 yıl hizmeti olanlara temel ücretlerinin %3’ü,
20 yıl ve üstü hizmet için temel ücretlerinin %4’ü
Tutarında ilave ödeme yapılır.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 18
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
c) Diğer ilave ödemeler:
I) Personelden İstanbul ilinde fiilen görev yapan Başmüdürlere
temel ücretinin yüzde on beşi, diğer personele ise yüzde onu
tutarında ilave ücret ödenir. Ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate
alınarak (birleşik posta gelirleri hariç) Türkiye sıralamasına göre
İstanbul ili hariç ilk on sırada yer alan Başmüdürlüklerde fiilen
görev yapan Başmüdürlere temel ücretin yüzde onu, bu illerin il
merkezlerinde veya merkez nüfusu elli binin üzerinde olan ilçe
merkezlerinde bulunan lokal işyerlerinde fiilen görev yapanlara
veya merkez nüfusu elli binin altında olmakla birlikte bir önceki yıl
rakamlarına göre karda olan ilçe merkezlerinde bulunan lokal
işyerlerinde fiilen görev yapanlara temel ücretinin yüzde beşi
tutarında ilave ücret ödenir. Bu ödeme her yıl bilançonun
yayınlanmasını müteakip ücretlere yansıtılır.
II) Personelden; Posta İşleme, Kargo İşleme, Posta İşleme ve
Dağıtım, Posta Dağıtım,
Kargo Dağıtım ve birinci sınıf PTT
merkezlerinde fiilen görev yapan Şef ve Müdürlere temel
ücretlerinin yüzde beşi, ikinci sınıf PTT merkezlerinde fiilen
görev yapan Müdürlere temel ücretlerinin yüzde üçü ve üçüncü
sınıf PTT merkezlerinde fiilen görev yapan Müdürlere temel
ücretlerinin yüzde ikisi tutarında ilave ödeme yapılır.
III) Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcılarının teftiş,
inceleme soruşturma ve denetim göreviyle ilgili görev mahalli
dışında fiilen görevli bulundukları ilk on gün için brüt asgari ücret
tutarının yüzde beşi, on günü aşan süreler için yüzde on ikisi
oranında ilave ödeme yapılır. Kontrolörler için ise inceleme,
soruşturma ve denetim göreviyle ilgili görev mahalli dışında fiilen
görevli bulundukları sürenin on günü aşması durumunda aşan her
gün için brüt asgari ücret tutarının yüzde yedisi oranında ilave
ödeme yapılır. Bu ilave ödemelerin hesabında günü birlik görevlere
ait süreler dikkate alınmaz, bir günü aşan görevlendirmeler için
gidilen ve dönülen gün dahil olmak üzere tamamı için ilave ödeme
yapılır.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 19
- 19 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
IV) Başdağıtıcı ve Dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf,
koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı
zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık brüt 50 TL
ilave ödeme yapılır.
V) Gişede fiilen görev yapan Gişe Görevlisi personele aylık brüt
50 TL ilave ödeme yapılır.
Sosyal Yardımlar
1) Aile Yardımı:
Brüt asgari ücret tutarının yüzde yirmisi oranında eş yardımı
ödenir. (Çalışmayan veya sosyal güvenlik kurumundan ücret
almayan eş için)
2) Doğum Yardımı:
Brüt asgari ücret tutarının yüzde ellisi oranında doğum yardımı
ödenir.
- 20 3) Ölüm Yardımı:
Personelin eş ve çocuğunun ölümü halinde iki aylık, kendisinin
ölümü halinde dört aylık temel ücreti tutarında ölüm yardımı
ödenir.
4) Yemek Yardımı:
Yemek çıkarılan birimlerde, personelin
yemek ücreti PTT tarafından karşılanır.
Yemek
çıkarılmayan
birimlerde
ise
personelin fiilen çalıştığı gün sayısı kadar,
brüt asgari ücret tutarının binde beşi
oranında günlük yemek yardımı yapılır.
Ancak merkez nüfusu yüz bini aşan yerleşim yerlerinde çalışan
Başdağıtıcı ve Dağıtıcılara ise fiilen dağıtımda çalıştığı gün sayısı
dikkate alınarak 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayı ile
çarpımı sonucu bulunacak brüt rakam üzerinden, takip eden ayın
on beşinde maaşı ile birlikte yemek bedeli ödenir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 20
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
5) Fazla Çalışma Ücreti:
Ayda elli saati aşmamak üzere fazla
çalışma yaptırılabilir. Saat başına düşen
miktar;
Temel ücretin ikiyüzkırka bölünmesi suretiyle bulunur. Ancak,
resmi ve dini bayram tatillerinde bu ücret yüzde elli oranında
artırılır.
(Not: Hak edilen ücretler toplamı brüt tutar olup, bu tutar
üzerinden gelir vergisi, damga vergisi, SGK primleri vb. kesintiler
kesildikten sonra ele geçen net ücret hesaplanacaktır.)
Geçici İş Göremezlik:
Hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrayan çalışanın 5510
sayılı Kanunun 18/b Maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyen ilk iki günlük
ücretlerinin tamamı bir takvim yılında 3 defayı geçmemek
kaydıyla PTT tarafından ödenir.
Geçici iş göremezlik süresinin iki günden fazla olması halinde bu
fazla günlere isabet eden sözleşme ücreti takip eden aya ait
sözleşme ücretinden mahsup edilir.
Harcırah:
Sözleşmeli personelin görev mahalli dışına
geçici
olarak
görevlendirilmeleri
halinde
gündelik ve yol giderleri, 10/2/1954 tarihli ve
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde
belirlenen süreyi ve en yüksek Devlet memuru
için ödenen harcırah miktarını aşmamak kaydıyla personelin görev
ve unvanı dikkate alınarak Yönetim Kurulunca tespit
edilmektedir. PTT ile ilk defa sözleşme yapan personele ikamet
mahalli ile görev mahalli arasında kendisi ve aile efradı için
harcırah ödenmez.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 21
- 21 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
DENEME SÜRESİ ve İDARİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
 Deneme süresi, açıktan ilk defa
atanan personelin, atandığı pozisyonun
gerektirdiği görev ve sorumlulukları
gereğince yerine getirip getiremediğine
karar vermek için uygulanan süre olup,
dört aydır.
 Personelle dört aylık deneme sözleşmesi imzalanır.
Personelin bağlı olduğu birim yöneticisi, dört aylık sürenin
bitiminden en geç onbeş gün önce personelin verimliliği,
performansı, görevine ve etik ilkelere bağlılığı, işyerindeki uyumu
ve iş disiplini hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek insan
kaynakları birimine aktarır. Hakkında düzenlenen rapor olumsuz
olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek, merkez teşkilatında
ilgili daire başkanlığının, taşra teşkilatında ise başmüdürlüğün
görüşü ile birlikte sunulan raporun atamaya yetkili makamca
onaylanması halinde PTT ile ilişiği kesilir.
- 22  Deneme süresi içerisinde uyarma ve kınama cezası
dışındaki disiplin cezalarını gerektirir davranışlarda bulunanların
deneme süresi sonu beklenmeksizin birim yöneticisinin teklifi,
merkez teşkilatında ilgili daire başkanlığının, taşra teşkilatında
ise başmüdürlüğün görüşü üzerine atamaya yetkili makamın onayı
ile PTT ile ilişikleri kesilir.
 Deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği
nitelik ve özel şartları taşıdığına karar verilenlerin müteakip
sözleşmesi cari yılsonuna kadar yapılır.
 Personel ile imzalanacak müteakip sözleşmeler, takvim yılı
itibarıyla yıllık olarak düzenlenir. Sözleşme süreleri sona eren
personelin idari hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça,
meydana gelecek ücret artışından yararlanmak suretiyle başka bir
işleme gerek kalmaksızın yenilenmiş sayılır.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 22
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
KARİYER PLANLAMA
Görevde Yükselme
Personel, “Görevde Yükselme
başarılı olmak kaydıyla;
Sınavında”
Gişe Görevlisi/Büro Görevlisi olarak görev
yapan personel, bu unvanında 4 yıl çalışmak
kaydıyla Şef, Şef olarak 3 yıl görev yapan
personel Müdür,
Dağıtıcı olarak görev yapan personel bu unvanda Dağıtıcı olarak 5
yıl çalışmak kaydıyla Memur,
Dağıtıcı olarak göreve başlayan ve bu unvanda 4 yıl görev yapan
personel Başdağıtıcı, 4 yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla 3
yıl Başdağıtıcı olarak çalıştıktan sonra Şef,
- 23 Sınav şartı aranmaksızın PTT’de fiilen Mühendis veya Mimar
olarak 8 yıl hizmeti bulunanlar Başmühendis, 10 yıl hizmeti
bulunanlar Teknik Müdür, Avukat olarak 10 yıl hizmeti bulunanlar
Hukuk Müşaviri,
Unvanlarına atanabilmektedir.
Unvan Değişikliği
Kuruluşumuzda, değişik unvanlarda görev yapan personel, “Unvan
Değişikliği Sınavı”na tabi olarak atanacaklarda aranacak genel
şartları taşımaları ve yapılan sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla,
Kuruluşumuzun ihtiyaç duyduğu mühendis, mimar, avukat
pozisyonlarına atanabilmektedirler.
Örnek; Kuruluşumuzda memur, dağıtıcı gibi pozisyonlarda görev
yapan personelden mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 23
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
mezun olanların söz konusu sınavlarda başarılı olmaları halinde
mühendis pozisyonuna atamaları yapılmaktadır.
(İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslar)
EĞİTİM VE GELİŞTİRME
Kuruluşumuzda yeni göreve
başlayan personele öncelikle;
1- Göreve Hazırlık Temel Eğitimi
2- Memur Yetiştirme Kursu
3- Kalite Yönetim Sistemi
4- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
5- İş Başı Oryantasyon Eğitimi
verilir.
Daha sonra personele atandığı görevle ilgili olarak;
a) Parasal Posta Hizmetleri ve Otomasyon Semineri
b) Dağıtım Hizmetleri Kursu
c) Kargo-Kurye Hizmetleri Kursu
d) Kayıtlı Gönderiler Otomasyonu Semineri
e) Tebligat Semineri
f) Kişisel Bilgisayar Semineri (I-II-III)
g) Mektup Postası Gönderileri Semineri
Ayrıca; müşteri ile yüz yüze çalışan personele yönelik olarak;
1Kişisel Gelişim
2Halkla İlişkiler ve Motivasyon
3Müşteri İlişkileri
4Müşteri Memnuniyeti
Eğitimleri verilir.
Eğitim ve geliştirme programlarının uygulanmasında, kurumsal ve
kurum dışı eğitim olanaklarından istifade edilmesi yoluna
gidilmektedir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 24
- 24 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
ÇALIŞMA SAATLERİ
Haftalık çalışma süresi kırk saattir. İş ve
işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil
ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama
ve bitiş saatleri ile günlük sekiz saatin
üzerinde çalışmayı gerektiren hizmetlerdeki
çalışma şekillerinin tespitine Genel Müdür
yetkilidir. Personele haftada en az bir gün
istirahat hakkı verilmesi zorunludur.
(İHS Yönetmelik, Madde 40)
PERSONELİN HAKLARI
Personel, 4/10/2003 tarihli ve 28785 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde
Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında
Yönetmelik’e göre aşağıdaki haklara sahiptir.
- 25 İş Güvencesi Hakkı: Yönetmelikte belirtilen haller dışında
personelin sözleşmesine son verilemez.
(İHS Yönetmelik, Madde 27)
İlişiğin sona ermesine yol açan haller
Aşağıdaki hallerde personelin PTT ile ilişiği sona erer.
a) İstekle ayrılma.
b) Emeklilik, malûllük, ölüm.
c) Yaş haddi.
ç) Göreve alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi.
d) Personelin ehliyetsizliği ve kifayetsizliğinin tespit edilmesi.
e) Sözleşmenin yenilenmemesi.
f) Disiplin cezası sonucu işten çıkartılması.
(İHS Yönetmelik, Madde 95)
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 25
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Çekilme (İstifa): Personel, yazılı olarak müracaat etmek suretiyle
görevinden çekilme isteğinde bulunabilir.
Çekilmek isteyen personel, çekilme isteğinin kabulüne kadar
görevine devam eder. Çekilme isteği otuz gün içerisinde
onaylanmayan personel görevden ayrılabilir.
Personel, kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi
ve bu terkin cari yıl içinde kesintisiz beş gün veya kesintili on gün
devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilmiş
sayılır. (İHS Yönetmelik, Madde 96)
Emeklilik, malûllük ve ölüm:
İstek ve malûllük gibi sebeplerden emekliye ayrılma veya ölüm
hallerinde personelin ilişiği kesilir. (İHS Yönetmelik, Madde 97)
- 26 Yaş haddi:
Dağıtım hizmetlerinde görev yapan dağıtıcı ve başdağıtıcı
personelin altmış, diğer personelin ise altmış beş yaşını
tamamlaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kanuni
hakları verilmek suretiyle ilişiği kesilir.
(İHS Yönetmelik, Madde 98)
Dernek kurma hakkı:
Personel, aralarında dayanışmayı sağlamak ve müşterek haklarını
korumak amacıyla 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler
Kanunu hükümleri uyarınca dernek kurabilir ve bunlara üye
olabilir. (İHS Yönetmelik, Madde 31)
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 26
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı:
Personel, Şirketle ilgili veya şahsi işlerinden
dolayı müracaat, amirleri veya birimleri
tarafından kendilerine uygulanan idari eylem
ve işlemlerden dolayı şikâyet ve yargı yoluna
başvurma hakkına sahiptir.
(İHS Yönetmelik, Madde 32)
Sendikal faaliyette bulunma hakkı
Personel, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup,
anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca,
sendika kurabilir ve bunlara (memur
sendikalarına) üye olabilir.
- 27 SOSYAL GÜVENLİK
Bu personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı
Kanunun 4 üncü Maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine (SSK üyesi) tabidir.
SAĞLIK YARDIM SANDIĞI
Sağlık Yardım Sandığı; personelimize ve
bunların tedavi yardımından istifade eden
aile bireylerine, Tüzük ve Yönetmelik ile
Sağlık Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde sağlık ve sosyal yardımlar yapmaktadır.
Tedavi ücretlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanmayan bir kısmı Sağlık Yardım Sandığı tarafından
karşılanmaktadır.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 27
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Ayrıca, Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde personelimiz ve
aile bireylerinin sağlık hizmetlerini en kısa zamanda ve kaliteli
olarak alması amaçlanarak resmi ve özel sağlık kurum ve
kuruluşları ile anlaşma yapılmakta olup, anlaşmalı sağlık kurum ve
kuruluşlarının listesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının
sağlıkla ilgili internet sitesinde yer almaktadır.
İZİN HAKKI
1- Yıllık İzin
a)
İlk defa PTT’de göreve başlayan
personel, bir yıllık hizmet süresini
doldurduktan sonra yıllık iznini hak eder.
- Hizmeti bir yıldan on yıla kadar
olanlara (on yıl dâhil) yirmi gün,
- Hizmeti on yıldan fazla olanlara
otuz gün,
Ücretli yıllık izin verilir.
- 28 -
b) Yıllık izinler; personelin talepleri de dikkate alınarak izin
vermeye yetkili yöneticilerin hazırlayacağı plan ve program
çerçevesinde kullandırılır.
c) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı
halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari yıl ile bir
önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
ç) Otuz gün ücretli izne esas on hizmet yılının hesabında; kamu
kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri, aylıksız izin
borçlanma süresi, askerlikte geçen süreler ile kamu kurum ve
kuruluşlarında
geçmese
dahi
kazanılmış
hak
aylığında
değerlendirilen süreler dikkate alınır.
d) Personel, yıllık izinde iken zorunlu hallerde izin veren yönetici
tarafından göreve çağrılabilir. Bu durumda personel iznini keserek
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 28
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
göreve başlamak zorunda olup, bu nedenle kullanamadığı izin
süreleri yıllık iznine ilave edilir.
e) Yıllık izin süresi içerisinde hastalık izni kullanan personel, yıllık
izin bitiminde göreve başlar. Hastalık izin süresinin yıllık izin
süresini aşması halinde rapor süresi bitimi göreve başlar. Hastalık
izni ile iç içe giren süreler yıllık izne ilave edilir.
f) Aylıksız izin, görevden uzaklaştırma gibi herhangi bir nedenle
belirli süre görevine devam edemeyen personel, göreve başladığı
yıla ait izin hakkının tamamından yararlanabilir.
2- Hastalık İzni
a) Personele, aylık ve özlük hakları
korunarak verilecek raporda gösterilecek
lüzum üzerine uzun süreli bir tedaviye
ihtiyaç gösteren hastalık hallerinde on iki
aya kadar izin verilir.
b)
İzin süresinin sonunda hastalığının
devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile
tespit edilen personelin izni birinci fıkrada
belirtilen süre kadar uzatılır; bu sürelerin
sonunda da iyileşmeyen personel hakkında
iş sonu tazminatı hükümleri uygulanır.
c)
Personelin hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda
yatarak gördüğü tedavi süreleri hastalık iznine ait sürenin
hesabında dikkate alınır.
ç)
Hastalık izni kullanan personelin rapor süresi içerisinde
görevine devam edebilmesi için görev yapabileceğine dair rapor
alması gerekir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 29
- 29 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
d) Hastalık izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca
geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.
Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmeyen ilk iki güne
göremezlik ödeneği yılda üç defayı geçmemek kaydıyla
ödenir.
ödenen
Ancak,
ait iş
PTT’ce
e) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya
saldırıya uğrayan personel iyileşinceye kadar izinli sayılır. Sosyal
Güvenlik Kurumunca verilen geçici iş göremezlik ödeneği,
personelin bu gerekçe ile izinli kaldığı süreye ait ücretleri
tutarından az olduğu takdirde, Sosyal Güvenlik Kurumundan
ödenek aldığını gösteren belgeyi ibraz etmek şartıyla farkı PTT
tarafından ödenir. Bu fıkra gereğince yapılacak ödemeler Sosyal
Güvenlik Kurumunca ödenek verildiği sürece devam eder.
3- Refakat izni
a) Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya
refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye
girecek ana, baba, eş ve çocukları ile
kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi
veya tedavisi uzun süren bir hastalığının
bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilmesi koşuluyla, aylık ve
özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin
verilir.
- 30 -
b) Refakat izni bitiminden itibaren personele, sağlık kurulu
raporuyla belgelendirmesi şartıyla talebi halinde üç aya kadar
ücretsiz izin verilebilir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 30
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
4- Mazeret İzinleri
Ölüm: Personele isteği üzerine, annesinin, babasının, eşinin,
çocuğunun, kardeşinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü
hallerinde 7 gün mazeret izni verilir.
Evlenme: Personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun
evlenmesi halinde 7 gün mazeret izni verilir.
Doğum: Doğum yapan personele aşağıdaki esaslar çerçevesinde
izin verilir.
a) Doğum öncesi sekiz hafta, doğum sonrası
sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta
ücretli analık izni verilir. Çoğul gebelik
durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık
izni süresine iki hafta eklenir.
b) Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık
durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen
personel, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar
çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak
fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.
Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık
izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine
ilave edilir.
c) Personele isteği üzerine, eşinin doğum yapması
halinde 10 gün babalık izni verilir. Çocuğun ölü
doğması halinde aynı süre kadar izin verilir.
Doğumda veya doğum sonrasında analık izni
kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine
personel olan babaya anne için öngörülen süre
kadar izin verilir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 31
- 31 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
ç) Personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni
süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat,
ikinci altı ayda da günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin
hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda,
personelin tercihi esastır. Süt izni süreleri toplanarak
kullandırılamaz.
d) Analık izni sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici
iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.
PTT’de bir yılını doldurmayan veya yıllık izni kalmayan personele
isteği üzerine, zorunlu hallerde 10 gün ücretli mazeret izni
verilebilir.
5- Ücretsiz İzin
a)
Doğum yapan personele, analık izni süresinin bitiminden
itibaren, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen personele
ise vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren talebi
üzerine yirmi dört aya kadar ücretsiz izin verilir.
Evlat edinen her iki eşin personel olması halinde, eşlerin talebi
üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmemek üzere birbirini izleyen
iki bölüm halinde eşlere bu izin kullandırılabilir.
b) Personele, beş hizmet yılını doldurması halinde, PTT’deki görev
süresi boyunca en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam bir
yıla kadar; eşinin yurtdışı ve yurtiçinde kamu veya özel sektörde
sürekli veya geçici olarak başka bir yerde çalışmaya başlaması,
kendi veya PTT imkânlarıyla mesleki alanda yetiştirilmek üzere
yurtdışına gönderilmesi hallerinde bu durumların belgelendirilmesi
şartıyla eşinin görev veya eğitim süresi kadar ücretsiz izin
verilebilir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 32
- 32 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
c) Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti
gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, on
gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Ücretsiz
izin süresinin bitimini veya mazeret sebebinin
kalkmasını izleyen on gün içinde görevine
dönmeyenlerin sözleşmesi feshedilir.
BİLGİ EDİNME HAKKI
BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI
(4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu)
1- Yargı denetimi dışında kalan işlemler
2- Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
3- Ülkenin ekonomik çıkarlarına
9- Ticarî sır
- 33 -
ilişkin bilgi veya belgeler
10- Fikir ve sanat eserleri
4- İstihbarata ilişkin bilgi veya
belgeler
11- Kurum içi düzenlemeler
5- İdarî soruşturmaya ilişkin
12- Kurum içi görüş, bilgi notu
bilgi veya belgeler
ve tavsiyeler
6- Adlî soruşturma ve
13- Tavsiye ve mütalaa talepleri
kovuşturmaya ilişkin bilgi veya
belgeler
14- Gizliliği kaldırılan bilgi veya
belgeler
7- Özel hayatın gizliliği
8- Haberleşmenin gizliliği
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 33
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
PERSONELİN SORUMLULUKLARI
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Görevin yerine getirilmesi:
- Personel; görevini, haiz olduğu
yetkileri
kullanmak
suretiyle,
zamanında ve en iyi şekilde yerine
getirmekle yükümlü olup, görevlerinin
gereği gibi yerine getirilmesinden,
yetkilerinin zamanında ve gereğince
kullanılmasından sorumludur.
Yöneticiler,
sorumluluğundaki
birimlerin
düzenli
işlemesinden, personelin çalışmasından, gerekli önlemlerin
alınmasından ve işlerin zamanında ve gereği gibi
sonuçlandırılmasından sorumludur.
- Personelin kastı, kusuru veya ihmali sonucu PTT’nin mal, para
ve para hükmündeki değerlerinin zarar görmesi durumunda, bu
zararın ilgili personelden tahsili esastır. Zararın tazmininde
genel hükümler uygulanır.
Personelin, çalışma saatleri içerisinde
görevinin başında bulunması ve bu süre
içerisinde görevinin dışında başka bir işle
uğraşmaması esastır. (İHS Yönetmelik,
Madde 17)
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 34
- 34 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Hizmet alanlarla ilişkiler:
Personel, hizmet sunumunda hizmet alanlara Yönetim
Kurulunca belirlenen ilkeler, nezaket kuralları ve mevzuat
çerçevesinde her türlü kolaylığı gösterecek şekilde
davranmakla sorumludur. (İHS Yönetmelik, Madde 18)
Etik ilkelere bağlılık:
Personel görevlerini kurumsal etik politikasına uygun olarak
tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
(İHS Yönetmelik, Madde 19)
Kurumsal stratejilere bağlılık:
Personel, görevlerini ifa ederken kurumsal stratejilere uygun
hareket etmek, PTT’nin menfaatlerini korumak, PTT’yi zarara
uğratacak her türlü eylem ve işlemden kaçınmak zorundadır.
(İHS Yönetmelik, Madde 20)
Davranış ve iş ilişkileri:
Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarında, iş
ilişkilerinde PTT’yi temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu
görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu
göstermek zorundadır. (İHS Yönetmelik, Madde 21)
Mal bildirimi:
Personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki
çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları
hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
uyarınca mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.
(İHS Yönetmelik, Madde 22)
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 35
- 35 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
İhbar yükümlülüğü:
Personel, PTT’nin zararına neden olan herhangi bir fiil ve
davranışı öğrendiği takdirde, keyfiyeti derhal yetkili
amirlerine haber vermek zorundadır. (İHS Yön., Madde 23)
Kanunsuz emir:
- Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir.
Ancak, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve
yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu
aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu
emrini yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz,
sorumluluk emri verene aittir.
- Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine
getirilemez,
yerine
getiren
personel
sorumluluktan
kurtulamaz. (İHS Yönetmelik, Madde 24)
- 36 Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi:
Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme,
boşanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde
meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde
birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana
gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en
son adresine yapılacak bildirimler tebellüğ edilmiş sayılır.
(İHS Yönetmelik, Madde 25)
Devir ve teslim zorunluluğu
Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen
para ve para niteliğindeki değerler ile mülkiyeti PTT’ye ait her
türlü nesneyi işyerinde özenle kullanmak ve sözleşmesinin sona
ermesi veya başka bir işyerine nakli halinde sorumlu personele
derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.
(İHS Yönetmelik, Madde 26)
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 36
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
MUVAZZAF ASKERLİK
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak
üzere silahaltına alınan personel askerlik
süresi boyunca ücretsiz izinli sayılır ve
pozisyonu saklı tutulur.
Barışta ve seferde muvazzaf askerlik görevi dışında
silahaltına alınan personel, silahaltında bulunduğu sürece
ücretli izinli sayılır.
Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan personel otuz gün
içerisinde PTT’deki görevine dönmek için müracaat etmesi
halinde göreve başlatılır. Bu süre içerisinde müracaat
etmeyenlerin PTT ile ilişiği kesilir. (İHS Yön., Madde 48)
YASAKLAR
- 37 -
Başka iş ve hizmet yasağı
(1) Personel, idari hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş
olduğu görevlerini aksatacak ya da etkileyecek
başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 13/1/2011
tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca
tacir
veya
esnaf
sayılmasını
gerektirecek
bir
faaliyette
bulunamaz.
(2) Personel, Genel Kurul kararı ile PTT ve iştiraklerinin yönetim
kurulu üyeliğine getirilebilir.
(3) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen
başka iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.
a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve Genel Müdür veya
yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyla, her türlü
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 37
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
b)
Faaliyet
konusu
PTT’nin
görev
alanına
girmeyen
şirketlere, yönetici olmamak kaydıyla ortak olunması (kolektif
şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak
olmak hariç).
c) Genel Müdürden izin alınmak kaydıyla, bilirkişilik ve
hakemlik gibi görevlerin yapılması.
ç) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri
ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim
kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler
ile Genel Müdür veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla
yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar.
(4) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri
feshedilir. (İHS Yönetmelik, Madde 37)
- 38 -
Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı
(1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa
olsun görevi ile ilgili unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri,
yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve
aracılıkta bulunması yasaktır.
(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini
yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik
değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul
etmesi yasaktır.
(3) Bu maddede öngörülen yasaklar, personelin eş ve çocukları için
de geçerlidir. (İHS Yönetmelik, Madde 35)
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 38
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Basına bilgi veya demeç verme yasağı
Genel Müdürün yetkili kılacağı görevliler
dışında hiçbir personel, PTT’yi ilgilendiren
konular hakkında basına ve her türlü iletişim
kanallarına bilgi veya demeç veremez.
(İHS Yönetmelik, Madde 34)
Siyasi faaliyet yasağı
Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye
olamaz. Ancak, personelin genel ve yerel seçimlerde aday
olabilmeleri ve seçilmeyenlerin durumu hakkında 26/4/1961
tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(İHS Yönetmelik, Madde 39)
- 39 Toplu eylem yasağı
Personel, toplu halde görevden çekilemez,
boykot
ve
grev
yapamaz,
hizmetleri
yavaşlatacak veya aksatacak
eylem ve
hareketlerde bulunamaz.
(İHS Yönetmelik, Madde 38)
Gizli bilgileri açıklama yasağı
- Personelin, PTT hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri,
hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları,
görevlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.
(İHS Yönetmelik, Madde 36)
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 39
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
YER DEĞİŞTİRME ve GÖREVLENDİRME
Yer değiştirme suretiyle atama:
- Yer değiştirme suretiyle atama aşağıdaki durumlarda Yönetim
Kurulu tarafından gerçekleştirilir.
a) İsteğe bağlı
b) Eş durumu
c) Sağlık durumu
ç) Olağanüstü ve zorunlu haller
d) Hizmet gereği
e) Süreye bağlı
- Yer değiştirme suretiyle atama yapılabilmesi, atama yapılacak
birimdeki pozisyonun normunun uygun olmasına bağlıdır.
- Yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Yönetim
Kurulunca belirlenir.
(İHS Yönetmelik, Madde 56)
- 40 -
İsteğe bağlı yer değiştirmeler:
- Personel bulunduğu ilde üç yıl çalıştıktan
sonra yer değiştirme suretiyle atama
isteğinde bulunabilir.
- Yer değiştirme başvurusu, personelin
çalıştığı birime yapılır ve başvurunun
yapıldığı takvim yılı için geçerlidir.
- PTT yer değiştirme taleplerini yerine
getirip getirmemekte serbesttir.
(İHS Yönetmelik, Madde 57)
Eş durumu nedeniyle yer değiştirmeler:
Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme isteğinde
bulunabilmesi için; aile nüfus kayıt örneği ile birlikte, eşinin bir
kamu kurum veya kuruluşunda çalıştığını ve naklinin yapılmasına
imkân bulunmadığını belgelemesi gerekir. (İHS Yön., Madde 58)
İlk defa işe başlayan personelin önceden evli olması durumunda bu
mazereti dikkate alınmayacaktır.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 40
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Sağlık durumu nedeniyle yer değiştirmeler:
Kendisi, eşi, çocukları veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu
kimselerden birinin, personelin görev yaptığı yerde kalmasının
sağlık durumunu tehlikeye koyacağını hastanelerden alınacak
sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabileceği
bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere yer
değiştirme suretiyle atanabilirler. (İHS Yönetmelik, Madde 59)
Olağanüstü ve zorunlu hallerde yer değiştirmeler:
Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri
afetler ile durumlarını belgelendirmek şartıyla can güvenliği gibi
özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak görevini
verimli biçimde yerine getirme imkânı kalmayanlardan yer
değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanların atamaları
yapılabilir. (İHS Yönetmelik, Madde 60)
Hizmetin gereği olarak yer değiştirmeler:
(1) Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin gereği olarak yer
değiştirme suretiyle atama yapılabilir.
a) Pozisyon norm durumu.
b) Birim kapatılması, açılması veya yeniden yapılandırılması.
c) Denetim, inceleme, idari veya adli soruşturma nedeniyle
personelin aynı yer ve/veya görevde kalmalarında sakınca
görülmesi.
ç) Performans değerlendirme raporu.
d) İşgücü ihtiyacındaki değişmeler.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre yer değiştirme
suretiyle yapılacak atamalarda bulunduğu birimde, birime en son
geldiği tarih itibarıyla geçen hizmet süresi esas alınır ve yer
değiştirmeler hizmeti en az olandan başlanmak üzere yapılır.
Hizmet sürelerinin eşit olması halinde atamaya PTT’deki görev
süresi en az olan personelden başlanır. Bu gerekçe ile nakli
yapılacak personelin, eş durumu mazereti bulunması ve eşinin
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 41
- 41 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
o yerden ayrılmasının mümkün olmadığını belgelemesi durumunda
bu personel değerlendirme dışı bırakılarak sıradaki personelin
nakli sağlanır.
(3) Çalıştığı birimde çalışma ahengini bozucu ya da verimliliği
düşürücü tutum ve davranışları somut bilgi ve belgeye dayalı
olarak tespit edilen personelin, amirince yazılı olarak uyarılmasına
rağmen aynı tutum ve davranışlarını tekrarlaması halinde, birim
yöneticisinin yazılı teklifi üzerine görevi ve/veya görev yeri
değiştirilebilir. (İHS Yönetmelik, Madde 61)
Süreye bağlı yer değiştirmeler:
Başmüdür, Başmüdür Yardımcısı, Müdür ve unvanları Yönetim
Kurulunca belirlenen diğer personelin belli sürelerle yer
değiştirmeleri esastır. Buna ilişkin usul ve esaslar Yönetim
Kurulunca belirlenir. (İHS Yönetmelik, Madde 62)
- 42 Yer değiştirme suretiyle atamalarda işe başlama:
- Yer değiştirme suretiyle yapılan atama işlemleri en geç yedi gün
içinde ilgililere tebliğ edilir, tebliğ tarihi ayrılış tarihi olarak
kabul edilir.
- Yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki bir göreve atanan
personel, atama emrinin kendisine tebliğ gününü izleyen işgünü,
başka yerdeki bir göreve atanan personel atama emrinin kendisine
tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yeni görevlerine
başlamak zorundadır. (İHS Yönetmelik, Madde 63)
Geçici görevlendirme:
- Personel işgücü ihtiyacı ve hizmet gereği dikkate alınarak başka
bir birimde geçici olarak görevlendirilebilir.
- Personelin bir yıl içerisindeki yurtiçi geçici görevlendirme süresi
üç ayı aşamaz, zorunlu hallerde bu süre ancak üç ay daha
uzatılabilir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 42
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
- Personel, görevi ile ilgili olarak yurtdışına gönderilebilir. Yurtdışı
geçici görevlendirmeler Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.
Bu süre bir yıl içerisinde altı ayı aşamaz.
(İHS Yönetmelik, Madde 64)
PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve ÖDÜL
Performans değerlendirme
Hizmetlerin,
PTT
hedefleri
doğrultusunda, belirlenen standartlara
uygun bir şekilde etkin sunumu ve hizmet
alanların memnuniyetinin yükseltilmesini
teminen; personelin bireysel başarıları
ölçülerek, işini ne kadar iyi yaptığını tespit
etme, kendisine bildirme ve gelişim planı
oluşturma
amacıyla
performansı
değerlendirmeye tabi tutulur.
- Performans değerlendirme sonuçları; ücret, görevde yükselme,
yer değiştirme, ödül ve eğitim gibi süreçlerde kullanılır.
- Performans kriterlerinin belirlenmesi ve sonuçlarının
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. (İHS Yönetmelik, Madde 54)
Ödül:
PTT, personel ve/veya birimlerini motive etmek, performanslarını
takdir etmek, araştırmaya teşvik etmek ve nihai olarak da
yürütülen iş ve hizmetlerin maliyetlerini azaltarak verim ve
kaliteyi yükseltebilmek amacıyla toplam personel sayısının yüzde
ikisini aşmamak kaydıyla yılda en fazla iki aylık sözleşme ücreti
tutarında ödüllendirme yapabilir. (İHS Yönetmelik, Madde 55)
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 43
- 43 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
DİSİPLİN
PTT hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini
sağlamak
amacı
ile
kanun,
tüzük,
yönetmelik, genelge, talimat ve idari hizmet
sözleşmesinin öngördüğü görevleri yerine
getirmeyen, uyulması zorunlu hususlara uymayan veya
yasakladığı işleri yapan personel hakkında “PTT Anonim
Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel
Hakkında Yönetmelik”te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezası
uygulanır. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm
ifade eder ve derhal uygulanır.
Disiplin Cezaları
Uyarma: Personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli
olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasının
verilmesini gerektiren bazı fiil ve haller şunlardır:
Personelin zamanında yapması gereken bir işi
geciktirmesi, emanetine verilen malzemeleri hor
kullanması durumunda “uyarma” cezası verilir…
Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak,
görev yerini terk etmek.
Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.
Makam atlayarak şikâyet dilekçesi verene
“uyarma” cezası verilir…
Yönetim Kurulunca belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı
davranmak.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 44
- 44 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Yerleşim yeri adresi, iletişim bilgileri, evlenme, boşanma, doğum,
ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelen değişiklikleri süresi
içerisinde bildirmemek.
Kınama: Personele görevinde ve davranışlarında kusurlu
sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasının verilmesini
gerektiren bazı fiil ve haller şunlardır:
Görev sırasında amirlerine hal ve hareketi ile saygısız davranmak.
Mesai saatleri dışında haksız
personele “kınama” cezası verilir…
kavgaya
karışan
İş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak.
- 45 Emirlere itiraz etmek.
Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya diğer iletişim
kanallarına bilgi veya demeç vermek.
Özürsüz olarak nöbetli görevine geç gelmek, erken ayrılmak.
Usule aykırı sağlık raporu almak.
Borçlarını kasten ödemeyerek icra takibine
sebep olan personele “kınama” cezası verilir.
Ücret kesimi: Personelin, kusuru nedeniyle brüt sözleşme
ücretinden 1/30 −1/8 arası oranlarda kesinti yapılmasıdır. Ücret
kesimi cezası, cezanın verildiği tarihi takip eden ay başında
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 45
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
uygulanır. Ücret kesimi cezasının verilmesini gerektiren bazı fiil
ve haller şunlardır:
Özürsüz olarak 1 gün göreve gelmeyen personele
“ücret kesimi” cezası verilir…
PTT’ye ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat
sağlamak için kullanmak.
Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
Uydurma ihbar ve şikâyette bulunmak.
Kilit altında bulundurulması gereken evrak, mühür ve damgaları
başkalarının kullanılmasına müsait bir halde bırakmak.
- 46 Yükümlü bulunduğu halde devir ve teslim işini tamamlamadan
görev yerini terk etmek.
Dağıtım hizmetlerini mevzuata uygun olarak yapmamak, posta
gönderilerini geç teslim etmek.
PTT hizmetlerinden
ettirmek.
ücret ödemeden istifade
etmek
veya
Hizmet alanlara söz veya hareketle sataşmak, kötü muamelede
bulunmak.
Kendisine tevdi edilen posta gönderilerinin
teslimini geciktiren personele “ücret kesimi”
cezası verilir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 46
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Yıllık ücret artışından yararlandırmama: Personelin, ücretlerde
yapılacak ilk artış tarihinden itibaren toplam bir veya iki yıl
süreyle sınırlı olmak üzere ücretinin dondurulmasıdır. Yıllık ücret
artışından yararlandırmama cezası, cezanın tebliğini izleyen ilk
ücret artışından başlamak üzere uygulanır ve personel bir veya iki
yıl süre ile sınırlı olmak üzere ücret artışlarından
yararlandırılmayarak ücreti dondurulur. Cezanın bitimini müteakip
yapılacak artışlar, ücretin dondurulmamış tutarı üzerinden yapılır.
Yıllık ücret artışından yararlandırmama cezasını gerektiren bazı
fiil ve haller şunlardır:
Özürsüz ve kesintisiz üç veya dört gün göreve gelmemek.
Göreve sarhoş gelmek, görev başında alkol almak veya uyuşturucu
kullanmak.
- 47 Müşterilerden borç isteyen ve alan personele
“Yıllık ücret artışından yararlandırmama” cezası
verilir, tekrarında işine son verilir…
Amir veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı
fiil ve hareketlerde bulunmak.
Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmet alanlara
hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek.
İş arkadaşlarına veya müşterilere sinkaflı küfür
eden personele “Yıllık ücret artışından
yararlandırmama” cezası verilir,
tekrarında işine son verilir…
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 47
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Verilen emir ve görevleri kasten yapmamak.
Hizmet alanlar veya iş sahiplerinden doğrudan doğruya veya aracı
eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar
sağlamak amacı ile hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden borç
istemek ve almak.
İş arkadaşlarını veya müşterileri tehdit eden
personele “Yıllık ücret artışından yararlandırmama”
cezası verilir, tekrarında işine son verilir.…
Teslim etmek için aldığı posta gönderilerini saklayan
ve uzun süre dağıtılmaksızın bekletilmesine sebep
olan
personele
“Yıllık
ücret
artışından
yararlandırmama” cezası verilir,
tekrarında işine son verilir…
Dağıtmak üzere kendisine teslim edilen posta gönderilerini
dağıtmayarak, yok etmeksizin saklamak veya biriktirmek.
İşten çıkarma: Personelin PTT’de bir daha
herhangi bir göreve alınmamak üzere
ilişiğinin
kesilmesidir.
İşten
çıkarma
cezasını gerektiren bazı fiil ve haller
şunlardır:
 Siyasi partiye üye olmak.
 Amirine; maiyetindekilere; iş arkadaşları
veya hizmet alanlara fiili tecavüzde bulunmak.
Müşteriyi darbeden personelin işine son verilir…
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 48
- 48 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
milli savunmaya ve Devlet sırlarına karşı suç işlemek, casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık gibi görevi ile bağdaşmayacak nitelik ve
derecede yüz kızartıcı ve utanç verici eylemlerde bulunmak.
Özürsüz ve kesintisiz olarak beş gün, bir yılda kesintili
olarak toplam on gün göreve gelmeyen personelin işine
son verilir…
Posta gönderilerini açmak, içinde bulunan haberleşme bilgilerini
okumak, başkalarının açmasına veya okumasına müsaade etmek ya
da bunları tahrip veya yok etmek.
- 49 Mektubu açan, yırtan ya da yok eden personelin işine son
verilir; çünkü mektuplar kurumsal emanetimizdir…
PTT’ye ait kayıt ve dokümanlar üzerinde tahrifat yapmak veya
bunları kasten yok etmek.
İptal edilmiş olsun veya olmasın kullanılmış pulları menfaat kastı
ile sökmek veya tekrar kullanmak veya kullandırmak.
Mesai arkadaşlarına veya müşterilerine cinsel tacizde
bulunan personelin işine son verilir…
Görevi nedeniyle yapmış olduğu tahsilât tutarlarını, PTT
kayıtlarından gizlemek suretiyle bir süre kullanımında tutmak.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 49
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Yüz kızartıcı eylemde bulunan personelin işine son
verilir…
Kasıtlı olarak kara para aklanmasına yardımcı olan
veya aracılık eden eylemde bulunan personelin işine
son verilir…
Kasıtlı olarak kara para aklanmasına yardımcı olmak veya aracılık
etmek.
Gişedeki emanet para ile cebindeki
şahsi paranı birbirine karıştırma !!!
Bu gibi durumlarda tutarın az veya
çok olmasının önemi olmadığını bil !!!
Bunun adı “ZİMMET”dir ve zimmet
yapan personelin işine son verilir…
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya
halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin
süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza
uygulanır.
Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya
haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü
uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 50
- 50 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan
veya ödül ya da başarı belgesi alan personel için
verilecek cezalarda bir derece hafif olanı
uygulanabilir.
Disiplin cezasını gerektiren kusurlu eylemi nedeniyle
bir zarara yol açan personele disiplin cezası
verilmekle birlikte sebep olduğu zarar rızaen,
mümkün olmadığı takdirde hükmen tazmin ettirilir.
Yüz kızartıcı eylemlere örnekler:
- 51 - Bir ödeme şartlı posta gönderisini alıcısına
teslim edip ödeme bedelini tahsil ettiği halde
bu bedeli göndericiye iade etmesi gerekirken
bir süre kendi üzerinde tutmak,
- Sorumlu olduğu gişeden müşteriye, gelmeyen havaleyi
müşterinin sözüne güvenerek ödeme yaparak, havale gelmesini
müteakip sistemden düşümünü yapması sonucu sorumluluğundaki
İdare parasını kullandırtması,
- Gişe personelinin yüklü paraya ihtiyacı olması durumunda çok
kısa bir süre dahi olsa idare parasını uhdesine alması,
- Posta çeki müşterisine ait çek hesabından nakit çekip
kullanmak,
- İdare parasını herhangi bir kişiye borç olarak vermek,
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 51
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
- Uyuşturucu madde ticareti yapmak
- Kurum çalışanlarına ya da müşterilerine cinsel tacizde
bulunmak,
- PTT işyerlerinde satılan ürünleri veya posta pullarını kendi
adına satmak,
- Tahsil ettiği fatura ya da kredi kartı ödemelerini daha sonra
sistemden düşerek bedellerini zimmetine geçirmek,
- Müşteriden hiç nakit almadığı halde, almış gibi, havale kabulü ya
da posta çeki hesabına nakit girişi yapmak,
- Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
- Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde
gizlemek,
- Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini
zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak
- 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna
aykırı fiilleri işlemek.
Görevden Uzak Personel
Herhangi bir disiplin kusuru nedeniyle görevden uzaklaştırılan
personele tebliğ tarihinden itibaren, sözleşme ücreti 2/3
oranında ödenir ve primleri bu tutar üzerinden hesaplanarak
Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 52
- 52 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
SİCİL CÜZDANI
Şirketimize açıktan atanan, yeniden görev alan
nakil, disiplin, ödül ve Şirket içi eğitim vb.
bilgilerin özet olarak kaydedildiği şirketimizce
düzenlenmiş defterdir.
ÖZLÜK DOSYASI
Şirketimize açıktan atanan, yeniden görev
alan personellerin göreve başlayışından
ayrılışına
kadar
hakkında
yapılan
yazışmaların muhafaza edildiği dosyadır.
İKBS (İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ)
Tüm personelin işe girişten emekli oluş
sürecine kadar her türlü özlük işlemleri,
izin, terfi, disiplin, görevde yükselme, yer
değiştirme, eğitim vb. her türlü işlemler
İnsan
Kaynakları
Bilgi
Sistemine
kaydedilmekte ve burada saklanmaktadır.
EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
Emeklilik
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık
Sigortası
Kanunun
4/1-a
Maddesinde yer alan personele ilişkin
hükümler uygulanır.
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 53
- 53 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
İş Sonu Tazminatı
1- PTT ile ilişiği kesilen personele, 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
Maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam
edilenlere
ilişkin
usul
ve
esaslar
çerçevesinde hesaplanan iş sonu tazminatı
ödenir.
2- Haklarında işten çıkarma cezasını gerektiren bir kusur
nedeniyle disiplin soruşturması devam edenler ile disiplin
soruşturması sonucunda işten çıkarma cezası verilerek Şirket
ile ilişiği kesilenlere ve çekilme isteği uygun görülmeden görevini
terk edenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Diğer sebeplerle
ilişiği sona erenlere ise iş sonu tazminatı ödenir.
3- Şirkette hizmeti 2 yıldan az olan personele iş sonu tazminatı
ödenmez.
4- İş sonu tazminatının hesaplanmasında; 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanunu hükümlerince hesaplanan emekli ikramiye
miktarının emsali dikkate alınır.
YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR,
HEP BİRLİKTE NİCE ÇALIŞMA YILLARINA…
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 54
- 54 -
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
PTT | İletişim
Adres: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2
06101 Ulus / ANKARA
A
Tel (Santral): 0 312 509 50 00
E-posta : [email protected]
http://www.ptt.gov.tr
http://intranet.ptt.gov.tr
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Tel: 0 312 509 56 09
http://ik.ptt.gov.tr
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
- 55 -
Sayfa 55
İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı
- 56 İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayfa 56

Benzer belgeler