18 gahd deney raporları

Transkript

18 gahd deney raporları
T.C.
ULtIDaĞ üxİvşnşİrşşİ
zinaar r'exüırrsi
pi)rosİsTrM müHrxıİsıİĞİ nöı,ÜıaÜ
DE,TT{H,Y
RAPOR NO:
RAPORTJ
2012 / 038 I
PTR.02
#a.
.f,"-..
./"','i,7 .u
^--*tFH
*_;
..
;i
uĞunrnn
ıs DİsKıİ
çren*İŞ
t;
7:.
ir.J
içi
;li.
a:.ğ
tr*
5*i
qğ
$i,ir
ffi
*E
t#
!ı
j
ARA rıİnnoıİx ı<aynIR.MALI
oİsxıİ TıRMIK
üENEY RAPORU
,,n
\
7ü z
BURSA
,',.
,'
':
,l
Utudağ Ü nİversitesi, Zİraqt F aküIte sİ, Biya sistem Mühendİsliğİ BöIümü
Sekreterlik Teiefon: 0 (Z24) 294 L6 10, Fakülte Faks: 0 (22+) 294 1+ 02
Sekreterlik E-posta: bsm@ uludag.edu.tr
15059, Görük}e Yerleşkesi, Nililfer / BURSA
UGURTAR Tarlıı Alet ve lvIai<. San' Tic. Ltd. Şti.
Ankara Yolı-i 7. Km oto Sanavi Sitesi 5. Biok 5. Sok
\'apımcı KuruIuş
No: i78-i80-182
TEL: +90221311 81
31
Yıldlrım - BURSA
Deney için Başvuran Kuruluş
UGURTAR Tanm Alet
Deneyi Yapan Kuruluş
Ulıı dağ Unıversites i, Zir aat Fakültesi,
ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti'
BURSA
Bıyosistem Mühendisliği Bölümü
16059, Görükle kampusü,
Ni}üfer - BURSA
Deneyin YapıIdığı Yer
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Atölyesi ve
Laboratuarları ile U.Ü, Ziraat Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Çiftliği'nde yapılmıştır.
Denöy Başvuru Tarihi
05.01.2012
Raporun Geçerlilik Süresi
06'02,20|2 * 06'02.201] tarıh|eri arasında 5 1beş) yıl
süre ile geçerlidir.
Tarihi
Deney Raporu Düzenleme
Denöyi Yapılan Makinanın
Adı
Markası
Yapım Yılı
Dençyin Amacı
06.42.2012
18
Diskli Geniş Ara Hidrolik Kaydırmalı Diskli Tırmık
UĞURTAR
2012
Diskli tırmığın, toprak işleme özelliği ve
ıı1'gıın l uğunun bel irlenmesi
standaı1lara
Uludağ üniversitesİ, Zİraat Fakiiltesi, Bİyosİstem Mühendisliğİ Bölümü
0Z
Se}<reter}ik Telefon: 0 (224) Zg4 |610, Fakülte Faks: 0 (Z24) 294 14
tr
bsm
@ııludag'edı-ı'
Sekreieriik E-posta:
16059, GÖrükie Yerieşkesi, Niiüfer / BURSA
1.
TANITIM
Tic, Ltd. Şti." tarafindan ima1 edilmiş olan diskli
göre ön taraft ak i batary alar da
tırmılt. traktöre üç'thokta bağiantı düzeni iie asılan, gidiş iıönüne
'.UĞURTAR Tarım Alet
ı,,e lv1ak. San.
üzere toplam 18 adet içbrikey diskten
dörder adet, arka tarattaki bataryalarda beşer adet o1mak
oiuşan tandem şeklinde çatı yapıslna sahiptir'
edilmiş 80x80x8 mm lik köşebent demirlerine önden
Çatı. her ilçi yanda açılı olarak kaynak
yaplimlştlr' Aynı ölçı"ilerde 6 adet
ve arkadan 80x80x8 mm'lik köşebent demiri kaynak edilerek
ana çatı kafesi içine
köşebent demiri de destek amacıyla öze1 şekilli bir yapı oluşturacak şekilde
eksenine yaklaşık paralel olarak
kaynakla bağIanmıştır. Çatl tizerinde ayrlca arka bataryaların
araları yine aynı bo1'utlarda
monte edıimiş 20x10 mıı'lik laııa demirleri blılunmaktadır' Çatl
kaynak edilerek takviye edilmiştir'
köşebent demirleri ile batarya yatakları bağlanacak şekilde
alt bağlantı noktalarının da bağlandığı 1700 mm
Çatının ön kısmına; üç nokta aski diizeni
4 adet 14 mm
ı-ızuniuğunda ve öIçüsü 20x70 mm olan platinadan yapılı kaydırma çatlsı
bağlanmıştır' Kaydırma çatısı
kalıı-ılığıı-ıda ki kelepçe şek}indeki kaydırma plakaları yardımıyla
ile
sola kaydırılması işlemi ise 1 adet piston silindir düzeneği
Şeki1 l,de verilmiştir. Çatınln sağa
ön kısmındaki
yapı}maktadır. Şekil 1'de siiindir-piston düzeneği de görülmektedil' Çatının
yine aynı malzemeden
kaydııma çatısına; üç nokta askı düzeni alt bağiantı noktalarını taşlyan
yan bağlantl kolları 16x50
yapılı 4 adet kare profil ka1,nakla bağlanmıştır. Üç nokta askl düzeııinin
iiç nokta askl
mıı,lilr platinalar 1,.ardııı-iıyla ölr çatı c1emirine cıvatalarla bağlannıştır. Viakinanın
gidiş yönüne göre ön taraftaki
düızeni, çatı üzerine sabit olarak monte edilmiştir. Makinanın
içbt1key diskteıı oluşmaktadır' Üç
büaçyalar dörder adet, arka taraftaki bataryalar ise beşer adet
yardımıyla ana çaİıya
üst bağlantı noktaları ]6x50 mm'1ik platina demirleri
nokta askı düzeninin
desteklenmiştir- Bataryalar' ana çatı
kavı.ıakla monte edilmış bir mii üzerine civatalarla bağlanarak
yardimı ile monte edilmiştir. Her bir
aitıı-ıdaı ana çatıya yön açısı ayarlanabilir şekilde cıvatalar
cıvatalar yardlrnı ile ana çatıya rnonte
batarya özel şekil1i iki adet 165x16 mm',lik platinalar ve
sıyıricrlar 40x14 mm',lik lama
edilmiştir. 4 mm',lik sac maizemeden yapılmış üçgen şeklinde
bataryaların dışta kalan disklerinde ve
ciemir]ere civatalar yardın}ıyla bağlanmıştır (Şekil 2)' Ön
Arka bataryalar1n çalışma
ari(a batalyaların içte lralan disklerinde S1ylnc1 bı'üıınmanaktadır'
içln dlş yanlarına özel şekiller verilmiş 40x12
esnasında ağaç gövde ve kölrlerin e Zalar vermemesi
mm,1iklamalar,çatıya;üçgeno1acakşekildecıvatavekaynakilebağ1anmıştır(ŞekiI3)
'i *
,'1,J A\
Y
fx'
|
I
l
{}ltıcloğ Üniversitesİ, Zİrcıürt Fqkültesi, ?iyasistem Müİıendisİİği Böİüınü
Se](reterii]< Teiefoı'ı: a Q24) 29,y 16 10, Fakü]te Fal<s: 0 (?Zil 29+ I+ D:
Se j<reterlik E-posta: bsın @ uiııcıag'eciu. [r
16059, Göriikle
Şekil
1.
Ye
i}eşkesi, Nilüieı /
i
.,
t
BURSA
i
Kaydırma çatlsl Ve hidrolik silindir-piston
Şekil 2. Disl< sıl ırıcıIarı
Şeki1 3. Arka bataryaların diş yanlarındaki özei
şekilli lamalar
__l
7]i ii
ı
^i
v,;
l'/'
U
{
IJIudağ Üniversitesİ, Ziraat FaküItesi, Biyosİsteın Mühendİsliği Bölümü
Sekreterlik Telefon: 0 ('771) 294 16 10, Faküite Faks: 0 (221) 294 14 02
Sekreteriik E-posta: bsnı@uiudag.edu.tr
16059, Göriikie Yerleşkesi, Nilüfer 1 BURSA
geniş ara hidrolik kaydırmalı diskli tırmığin genel görlintişti verilmiştir
4',de
q
l;d
j
;'1iil
t:üt
ffiffi
Şekil 4. 18 diskli genlş ara asma tip tandem diskli tıımığın genei göünüşü.
Makinanın gidiş yönüne göre ön taraftaki bataryalar dörder adet, arka taraftaki bataryalar
ise b"eşer adet içbtikey diskten oluşmaktadır. Diskler arasl mesafe 225 mm olup, birbirine eşittir'
Bıı eşitliği
sağla1,,an
ara makaralar. dökümden yapllmış silindirik payandadan oluşturulmuştur'
Makinanın gidiş yönüne göre ön bataryaların'mili 30x30x725 mm Ve makinanın gidiş yönüne göre
arka bataryalann mili 30x30x945 mm'lik içi dolu kare kesitli milden yapllmıştır. Batarya milleri
}rer
iki uç noktasından ru|manlarla çatıya yatakiandırılmıştır' Her bir yatak üzerinde ikişer
gresörl
iik
bı-ıl
adet
ı-inmaktadlr.
bataryalarda kenarları düz olarak imal
diz ya da dişli oiabilir. Disk
üzerinde
n üzerine isteğe bağlı olarak 460 ve 510
kısmında stirgü bağ1antısınrn lapılmasl
_':ri.
.f:r;.-
..i'
t"
' o,
. ".,
tl'l:t''-:'
;;,+ i,i'",|ı,
YV
i
G,* iE ,;''^' t+ p
Utudağ Üniversitesi, Ziraqt Fakültesİ, Biyosİstem MühendisIİğ İ Böliimti
Sekreterlik Teiefon: 0 (224) 294 1'610, Fakülte Faks: 0 (224) 294 14 02
Sekreterlik E-posta: [email protected]
16059, Görük]e Yerleşkesi, Niiüfer / BURSA
2.
TEKI'IiK Özn ı-ıixı,n R
(Belirtilmeyen ölçüler mm' dir.)
Gene1 Uzunlı-ik
1
700
Genel Genişlik
2338
Genel Yükseklik
1
130
630
Ağırlık (kg)
Teorik iş genişliği (ön sıra)
1
680
ıeorik iş genişiiği (arka
I
890
17
-25
17
-27
slra)
Yön açısı sınırları (ön sıra
)
Yön açısı Slnırlarl (arka sıra)
635
Çatının Yerden Yüksekliği
A
?
Bataı'ya Saylsl (adet)
Batarya mili
Kare
Kesiti
xl25
Boyutları (ön bataryalar)
30 x 30
Boyutlan (arka bataryalar)
30x30x945
5101460
Disk çapı
411
bisk kalınlıgı
5
Diskler arası uzaklık
225
Durum açısı (derece)
0
67
Disk derinliği
Kare
Disk deliği şekli ve boyı:tları
1x3
1
45-48
bisk sertliği (RC)
65x100x10
I(eçe Ölçusıi
Rulman Öüçıisti
3
621 1
-
55x100x21
Hidrolik Silindir Ölçuleri
Boru
Yuvarlak Mii
Strok
63x75x720
35 x 820
610
-]:'-..]-]_
llludağ
Ü
niversitesi, Zirqqt FqküItesi, Biyosistem Mühendislİğİ Bölümü
Sekreterlik Telefon: 0 (224) 294 1'610, Fakülte Fa]<s: 0 (224) 294 L4 02
Sekreterlik E-posta: bsm@ulı"ıdag'edu'tr
16059, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer / BURSA
DENEY KOŞULLARI VE DENEY
3.
yÖxrıvıi
yalpalama deneyleri yapllmlştir'
Laboratuar deneylerinde diskler için eksenel kaçıklik ve
verileıı S1nlrlar1 aşmadığl görülmiiştür. Çatı şekli. malzemesi
Bı-ı denevlerde alihan değeı.lerin izin
yeterii düzeyde bulı-ınmuştı-ır' Disklerin
ve kaynalr bağlantılari. iiisklerin boyutları. yön açıları
Seıtlik deneyleri disklerin çevresinde 50 mm
boyutları, yön açliarı normal sınırlar içerisindedir.
yapı1miştır ve sertlik derecesi TS 368'e
geniŞligindeki bir alanda rasgele seçi1en 5 noktada
gundur.
uy
birer uçları öne
Diskii tırmiğın traktöre bağlanıp sökülmesi kolaydır. Her bir batarya dıştan
ayarlanabilmektedir'
arkaya kaydırılarak, yön açlları belirli srnırlar içinde
yapılmlştır' Diskli
Tarla deneyleri, Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygu1ama Çiftiiğinde
" ,New
alanında toprak yaplsı
Holland L65, traktörı-ine bağlanarak çalıştırılmlştır. Çalışma
tırmık
disklerin iyi bir şeki1de çalıştıği
ağır bünyeli oiup. kilce zengin durumdadır. Denemeier sırasında
Disklerin aşınma durumu istenen sınrrlar
ve yapısai olarak bir değişime uğramadığl belirlenmiştir.
afiikları ile yabancı otlann kesilip
içinde kalmıştlr. Diskli tlrmık' keseklerin kırılmasında, bitki
başarılı olmuştur' Çalışma
parçalanması ve toprağın üst katmanlarının ufalanarak karıştırılmasında
,,
rurr,-,d, i steni en i ş derinl i ği ltorı-ınmuştrır'
4.
1
DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLEI{DiRME
Aşağıd a alan iş başarısı i1e ilgili sonuçiar görülmektedir.
Çizelge l. Alan Iş Başarısı
Çalışma Hızı
iş Genişliği (m)
6,4
1,68
(km/h)
5.
S0NUÇ
UĞURTAR Tarım Alet ve Mak'
Zamandan
Alaı'ı iş Başarısı
Yararlanma
Katsayisı (k)
(halh)
0,8
0,86
geniş ara
San. Tic. Ltd. Şti./Bursa firması yaplml .,'li|ğii::r::i..ir:.i.,.
$ıskli
_
_- r
_..
yaplm, malzeme ve teknik özellıkiei''yöniinden
asma tip tandem diskli t toprağı işleyişi, iş verimi,
oLUMLU
SonLlç almlştır'
-ti
:'"-'-..'1'
tri
ş
'1.j
! ıA.P
' ,V
X
A\
Y
Uludağ Ünİversİtesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü
=ffdl
Sekreterlik Te]efon: 0 (224) 294 76 10, Fakülte Faks: 0 (224) 294 L4 02
Sekreter]ik E-posta: bsm@ ulı-ıdag.edu.tr
16059, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer i BURSA
DEI.{EY KURULU
a->
Prof. Dr. Kamil ALIBAŞ
Doç. Dr.
ji.u3;-,
Prof. Dr. Rasim OKURSOY
('l
Doç. Dr. Halil UNAL
Ali VARDAR
C=*t
ni
ltl
'Ç''
'" Dr. Eş
Doç.
Ögr' crır. Dr. Muharrem ZEYTiN0ĞLU
Bu rapor bölümüımiiz tarafından 7 [yediJ sayfa ve 5 (beş] nüsha olarak hazlrlanmıştır'
cleneiz raporu 06.02.201'2 i|e 06.02.2017 tarihleri arasında 5 [beşJ yıl süre ile geçerlidir.
06.02.2012
--*
.i"
1
/'*1' 1 1 :' -i,t?n'! i-,...
'
, I
/
".--.l
Plof. Dr, Ali Osman DEMIR
ij
Bölüm Başkanı
Yuka"rıdaki imzaların deney kurulu üyelerine ait olduğu onaylanır.

Benzer belgeler

18 GAD - Uğurtar Tarım

18 GAD - Uğurtar Tarım Uludağ Unİversitesi, Ziraqt Fakültesi, Biyosistem Miİhendislİğİ Bölümü Sekreterlik Telefon: 0 (2Z1) 294 1610, Fakü]te Fa} Detaylı

24 gaçd deney raporu

24 gaçd deney raporu IJIudağ Üniversitesİ, Ziraat FaküItesi, Biyosİsteın Mühendİsliği Bölümü Sekreterlik Telefon: 0 ('771) 294 16 10, Faküite Faks: 0 (221) 294 14 02 Sekreteriik E-posta: bsnı@uiudag.edu.tr 16059, Göri...

Detaylı

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım

DENTY RAPORTJ - Uğurtar Tarım kalmıştır' olaralt bir değişinre uğramadığl belirlenmiştir. Disklerin aşmma durumu istenen smırlar içinde Diskli trmlk anızbozmada, keseklerin kırılmasında, bitki aıtıkları ile yabancı otiarın kesi...

Detaylı

22 diskli tekerlekli goble deney raporu

22 diskli tekerlekli goble deney raporu UGURTAR Tanm Alet ve Mak. San. Tic. Ltd.

Detaylı

22 gaçd deney raporu

22 gaçd deney raporu iş Genişliği (m)

Detaylı

20 atd deney raporu

20 atd deney raporu Sel<ı'eterli]< Tel.: 0 (224) 294 16 15, Faktilte Falts: 0 (224) 294 11 02 Sekreter ik E-posta : b sn-ı@ ı-ıl ı'ıdag. edtl.tr 16059, Göriikle Yerleşkesi, Ni[i.ifer / BURSA l

Detaylı