Ön İzleme Sayfa 231 /232 http://ebys.ptt.gov .tr/EvrakIXMLEditor

Transkript

Ön İzleme Sayfa 231 /232 http://ebys.ptt.gov .tr/EvrakIXMLEditor
Ön İzleme
Sayfa 231 /232
A~
,~J
Ptt
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞiRKET İ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayı :12283801-900-14923
27/10/20 14
Konu :ŞefGörevde Yükselme Sınavı
DOSYA
i3109/20 i4 tarihinde 6 bölgede 2 farklı grup halinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Şef Görevde Yükselme
- sınavına yapılan itirazlar 14/10/2014 tarihinde Sınav Kurulunca değerlendirilıniştir.
Buna göre;
i-Şirketimizde daha sık Görevde Yükselme Sınavı yapılacağından soru havuzunun oluşturulmasında sıkıntı
yaşanmamasını teminen, sınav sorularının yayımlanmasına ilişkin taleplerin uygun görülmemesine,
2-PTT Merkez Müdürlükleri Grubu A kitapçığı 32, B kitapçığı 40. sorusunun hatalı olduğu tespit edildiğinden
iptal edilerek, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdüriüğü Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği nin 19. Maddesinin üçüncü fıkrasında "Yapıian sınavlarda hatalı sorulara
tekabül eden puanlar diğer sorulara eşit olarak dağıtılır" denildiğinden sonuçların Selçuk Üniversitesi
tarafından tekrar değerlendirilmesine,
3-Posta Kargo Dağıtım ve İşleme Müdürlükleri Grubu A kitapçığı 76. Sorusunu doğru cevap şıkkının (b), B
kitapçığı 48. sorusunun doğru cevabı olarak (c) olarak düzeltilmesine,
4-Posta - Kargo İşleme ve Dağıtım Merkezi grubundan sınava giren adayların ilan edilen tüm sorulardan
sorumlu olmaları, yayınlanan ders notlarının ise yardımcı kaynak niteliğinde olmasından dolayı müfredat dışı
sorular sorulduğuna dair yapılan itirazların reddine,
S-Diğer tüm sorular üzerinde yapılan değerlendirmede sorularda herhangi bir hataya rastlamlmadığından buna
dair itirazlarm reddine,
6-Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne sınav
puanlarına yapılan itirazlara ilişkin dilekçelerin gönderilerek tekrar değerlendirilmesine, Üniversitece yapılacak
değerlendirme sonucu verilen cevaba göre gerekli işlemin yapılmasına,
Karar verilmiştir.
Alınan kararlar ve ilgililerin dilekçeleri SELÇUKSEM e aktarılmış olup, yapılan değerlendirmede kesinleşen
sonuç listesi, Şef boş pozisyonlarını gösterir liste ve tercih formu http://ik.ptt.gov.trinternet adresimizde ilan
edilmiştir.
Sınavı asilolarak kazananlar sınava girdikleri gruptan,Başkanlığımız internet adresinde yer alan münhal
pozisyonlardan en fazla on tercih yapacak şekilde tercih formlarım dolduracaklar ve sö~konusu formlar
05/11/2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Ayrıca Ünitenizde sınav sonuçlarına ve sorularına
itiraz edenlere yukarıdaki açıklaına doğrultusunda gerekli tebliğin yapılması gerekınektedir.
_ Bilginizi ve gereğini arz/rica ederiz.
Serdar TEKELlOGLU
Daire Başkan Yardımcısı
İsa AYDEMİR
Daire Başkan V.
DAGITIM:
4 Nolu Plan
Not: Bu evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-tMZA ile ımzalanmıştır.
Şehıt Tegrneo Kalmaz Cad.No.ı Kal:2-3 06101 Ulus/Ankara
Ayrıntılı bilgi için irtibat:K.ÖZSOY
http://ebys.ptt.gov .tr/EvrakIXMLEditor/OnizlemePopUp.aspx?Durum=
27.10.2014