Kararlari`nin ilgili bölUmleri

Yorumlar

Transkript

Kararlari`nin ilgili bölUmleri
ye Tavsiye
Kararlari'nin ilgili bölUmleri
ILO
(Extracts from selected I LO
Conventions and Recommendations)
Uluslararasi
Bürosu
Yayl.n Hakki. Uluslararasi
örgtitu © 1983
2.Protoörgilttl'nUn yayinlari, Genel Yayln Hakki
kolti cercevesinde yayin hakkindan yararlanir. Ancak, kaynak belirtmek kaydiyla,
ye tercUrne izni alabilmek
alintilar yapilabilir.
izin alinxnaksizin
için "Editorial and Translation Branch, International Labour Office, CH—1211 Geneva,
örgfitU bu tUr
22, tsviçre, adresine mtiracaat edilmelidir. Uluslararasi
sUrekli açiktir.
uluslararasi.
ISBN 92-2-803349-5
Birinci
basim 1983
örgtitU Yayinlagibi, Uluslararasi
Milletler uygulamasinda
brgUtU'nUn herhangi bir memleket, bölge ya da ilgili yöne—
ri, Uluslararasi
go—
sinirlarina
ticilerinin hukuki stattisUne ya da memleketlerin
içermemektedir.
makalelerde ya da
bOlUmlerde belirtilen
yazarlarin fikirlerini if ade etmektedir. tlluslararasi
belirtilen
Uluslararasi.
OrgtittPntin
memelidir.
yalriizca söz konusu
Orgutti yayinlarinda
olarak
ULUSLARARASI CALISMA BtJROSU
International Labour Office
tSCt EötTIM PROGRPJ11
Workers' Education Programme
TUrkiye'de,
teknik
tizere
Tavsiye
Sendikasi 1cm uygulanan
programinda kullanilmak
belirli ILO
ye
Kararlari'nin ilgili bölUmieri bu kitapta
yer almaktadir.
Extracts from selected ILO Conventions and
Recommendations compiled for use in the course of
a technical co—operation programme of workers'
Turkey.
education for
NOT
asil geçerli metinleri, sadece
tngiiizce ye Fransizca dillerinde olanlaridir. Bu
ye Tavsiye Kararlarinin
kitaptaki belirli ILO
ILO S
ilgili
bölUmleri, gegerli Ingilizce metinlerinden
Ttirkge 'ye
Gereksiz tekrarlardan kaqinmak ye kolaylikia
kullanilu' hale getirmek 1gm, ilgili Sözlecme ye
Tavsiye Kararlarinin asil htikUmieri TUrkçe'ye
Ancak, örnek olarak, 141 sayili Söziecme
lie 149 sayili Tavsiye Karari'nin tUrn hUkthnleri
Ttirkqe'ye
NOTE
The authoritive texts of ILO Instruments exist only
in the English and the French languages. The
accompanying extracts of selected ILO Conventions
and Recommendations have been translated into Turkish
from the authoritative English texts.
For simplicity and to avoid duplication, for most of
the selected Instruments only the substantive
provisions have been translated. However, as examples,
the texts of Convention 141 and Recommendation 149
have been reproduced in full.
ILO
Cenevre
Kasim
1982
(1)
I çINDEKILER
Sahife
1
1
98
$1
ft
.................
.11
99
110
.................
110 (Protokol)
tf
ft
Tavsiye Karari Numarasi
U
ft
ft
U
3
4
5
24
129
.................
25
132
.................
31
141
•.S...•e.•.......
35
156
•................
39
89
.................
41
101
.................
42
110
.................
51
127
•.....ø.•..s.....
59
132
.................
65
133
.................
70
149
.................
72
165
.................
78
1
TE$KILATLPJcNA ye
TARIN
1921 (No. 11)
Kisa adi: Tarimda Teçkilatlanma }Takki
IIAKLARIT'TA
1921
Madde 1
onaylayan Uluslararasi
tlyosi her
hike, tarimla
herkese, sariayi
ye
hakisrinin aynisini tanimayi ye tarimla
bu tUr hakiarini kisitlayan bhtUn yasal ye idarl hUkUrnleri ortadan
kaldirrnayi kabul eder.
tçhu
HIJPPtYETt ye BU HAKKIN
IL1SKtN
1948 (No.
Kisa
87)
Htirriyeti ye Bu Hakkin
Korunmasi Shzleçinesi, 1948
adi:
KISIM I.
TlUrriyeti
Maddo 1
onaylayan Ulusiararasi
hike,
hUkthiileri yerine getirinekie yhkUmitidür.
ijyesi her
2
ye içveronier, hiçbir aylrlni yapilmaksizin ye önceden izin
almadan
ye sadece bu
kurallarina
oirnak kaydiyla, kendi diledikieri
Uye olma hakkina
sahip olacakiardir.
Madde 3
tarn bir
ye
1.
içinde ana—
yönetmeliklerini yapma, kendi temsilcilerini seqrne,
progranlarini belirleme,
yhrUtme ye yönetme hakkina sa—
hip olacakiardir.
2. Kamu nakamiara, bu hakiari kicitlayici veya yosalar çerçeve—
sinde uygulanmasina rnUdahei e ecU Ci her tUr
kaqinacaktir.
tUzhk ye
Madde 4
veya
idari makanilarca faaliyetten men,
ye
Madde
ye iUveron
5
federasyon ye konfederasyon
veya kurulu olanlara Uyo olma hakkina sahiptir, flu tUr federasyon ye
Uye ol—
ye
iconfederasyonlar, uiusiorarasi
ma hakkina sahip
olacaktir.
2
Madde 6
yukaridaki
2, 3
ye
federasyonlar 1cm
ye 4 cii Maddesi htikUmieri,
federasyon ye kon—
de uygulanacaktir.
Madde 7
federasyon
lie
ye
ka2ianmasi
ye konfederasyonlarin tUzei
2, 3 ye 4 cii Maddesi hUkiirnlerinin uygulanmasini
kisitlayici biçimde olmiyacaktir.
Madde 8
lie
1.
hakiarin kullanilmasinda,
Ulkedeki.
lie
ye
ye
gibi, yUrirhUkteki yasalara saygili olacaklardir.
lie
2. Ulkedeki yUrUrhUktekl yasalar,
haklari kisitlamiyacak veya kisitlayici blr blçlmde uyguianmi—
yacaktir.
Madde 9
lie
1.
vetier ye gUvenilk gUçlerine
meilkierle bellrlenecektlr.
hakiarin ne ölcUde silâhii kuv—
ulusai yasaiar veya yonet—
OrgUtU Anayasasinin 19 Cu Maddeslnin
2. Uiuslararasi
bir
paragrafinda yer alan like çercevesinde,
Uye Ulke tarafindan onaylanmasi, o Uikedekl mevcut yasalar, mahkeme
kuvvetier
çerçeveslnde,
karariari, gelenek veya
yer aian
ye gUvenilk giiçlerl mensupiarina
8 cI
gUvenceieri,
hiçbir §ekiide zedeiemiyecektir.
Madde 10
çerçeveslnde
deyinil,
kendi çikarlarini koruyan ye
lerin
ttir
ye
her
kapsarnaktadir.
Hakkinin
II —
Korunmasi
Madde 11
onayiayan Ulusiararasi.
Uike,
blqlmde
ye
kulianmalarini
alacaktir.
Uyesl her
hakkini serbest bir
her tUr gerekil ye uygun önlemlerl
3
HAKKI ye TOPLU PAZARLIK
1949, (No. 98)
UYGULANMASINA
Kisa adi:
Pazarlik
Hakki ye Toplu
1949
Madde 1
hayatinda sendikaiara
1.
Ayirimci
hareketl&' konusunda yeterli bir biçimde
anaçiara
2. Pu korunina özeliikie
uyguianacaktir:
bir sendikaya Uye olnanak veya bir
(a) bir
ayriima koçuiuna
sendika
veya
saatiari diçinda veya
(b) sendika
saatlari içinde sendikal
katil—
izini lie
nasi nedeniyle bir
çikariimasi veya
bir bi—
çimde baski
Madde 2
si
kurulinasi,
ye
1.
veya yonetimine
tasiyla yapacakiari
inUdahelelere
veya aracilari veya iiyeleri vasi—
gerelcil bir biçiade koruna—
caktir.
2.
hi—
bir
etmek, ye
kontrolU aitina almak aniaciy—
yardirn veya diger
bulunmak,
Maddenin kap—
riiUdahele sayilacaktir.
mayesi altinda kurulmasini
verenler veya içveren
la
sami
MacIde 3
Bundan
önceki Maddelerde taninilanan
amaciyia
gill olunniasini
gun bir organ kurulacaktir.
ulusal
hakkina say—
uy—
Madde 4
kural ye
toplu
beliriennesi—
i9veren
arnaciyla,
lie
ni
kuilanulnasi des—
arasinda serbest raz&riik
uy—
ye bu yönteniin
icin ulusal
aiunacaktur.
gun gerekii
Madde 5
1.
lie
gUvonlik gUçierine ne olçUde
beiirienecektir.
ierie
2. IJiuniararasu çaiu5rna
8 ci Paragrafu
naylanmasu,
gUvencelerin
kuvvetier ye
uiusai yasaiar veya t'dz;Uk—
Anayasasu'uin 19 cu
hir tiye Uike tarafindan o—
karariar,
gelenek veya
o Uikede inevcut yasalar,
nielerle siiâhlu kuvvetier ye ghvenlik giiçieri nionsuriaruna
yer alan gUvenceleri zedeieniiyecektir.
5
bellrtme hakiari olacaktir.
temsil
taraflarin
lerine katalna veya
veya
Eu hakkin ne
ye ölçUde
edilmeleri ilkesine uyularak, ulusal
yasalar veya tUzUkierle belir-.
tjlrneljdir.
bdemeleri önlemek baki—
olacaktir.
4. l3elirlenen asgari Ucret, daha
mindan, ilgili
ye
1cm
istihdam olanakiarinin ki1cm as—
5. Yetklll rnakamlar, sakat
sitlarimamasi bakimindan
özel olarak bazi
cikilmasina izin verobilir.
gari Ucret
Madde 4
1.
onayiiyan her Uye Ulke, ilgili
ye
renlerin yUrUrlUkteki asgari Ucret dUzeyleri konusunda bilgi sahibi
olmalarini
ye
içbu Ucret dUzeylerinin altinda ödeme ya—
pilmasini onleyici gerekli önlemleri alacaktir. Bunlar arasinda, Ui—
ken:tn tarim
durumuna uygun gozetim, denetim ye ceza önlemlen bulunacaktir.
2. Asgari Ucret uygulamasi kapsaininda olup da, daha
bin
ulusal yasalarla belirtilen veya ttizUkierde
sUresi sakli kalmak kaydiyla, kendilerine eksik ödenen miktari niahkeme veya
uygun usuller dahilinde geri
alma hakiari olacaktir.
ticret alan
öngörUlen zanian
Madde 5
onayliyan her lJye Ulke, asgani Ucret belinleme
yontealni açikliyan genel bilgiler lie özet olarak uygulama sonuçla—
nfl,
meslekier ye ortalama
sayisi, belirlenen asgari
Ucret dUzeyi ye
varsa, asgari Ucret ile ilgili difler önemli ko—
BUrosu'na gön—
Paponlar halinde TJluslararasi
derecektir.
çullani, yillik
PLANTAS YON tsc 1LEP tNIN CALI$MA
1958. C No. 110
Kisa
adi
:
Piantasyonlar
INA
)
1958
Kisim I. Genel HtikUmler
Madde 1
l.Tropikal ye yani tropikal ikils bblgesinde yer alan, Ucret
ye ticari ainaclanla kahve, cay,
kauçuk, rnuz, kakao, Hindistan cevizi, yer fistikiari, pamuk,
tUtUn, elyafli bitkiler (keten, kendir ye kenevir gibi), turunçgil—
tarim
veya ananas gibi bitki Ureten ye
ler,
axnacl bakimindan "plantasyon" sayilirlar.
len, içbu
ye yerel tUketim
SUrekli olarak Ucret
ile aile Uniteleri, bu kap1cm Uretim yapan ktiçUk tarim
samin
6
2. Her Uye Ulke, ever varsa en çok temsil
sahip iv-.
ci ye
uygularna
alanini
(a) Bu Maddenin yukaridaki id paragrafinda belirlenen bitkilere
pirinç, bakiagiller veya baharatli biticiler gibi diledikleri
bitkileri ekliyerek;
(b) Bu
id
belirlenen tarim
nimini, ulusal yasalar veya.uyguiania
yerlerini de plantasyon kabul edereic.
ta—
bu
Eu çekilde hareket eden Uye Ulkeler, Uluslararasi
22 ci
uygulanmasiyla
ilgili verecekieri yillik Paporiarda, aldikiari kararlari belirte—
cekierdir.
tti
Anayasasi'nin
tigili
tarj.m
3.
UrUn veya UrUnlerinin ilk
rnesi sirasindaki hizmetler de, bu Nadde hUkUmleri acisindan
tasyon"
sayilirlar.
Madde 2
onayiayan her Uye Ulke, hhkthuleri tUrn plantas—
yon
sosyal
yaprnaksizin
irk, renk, cinsiyet, din,
kabile veya sendika
olarak uygulayacaktir.
Nadde 3
yUrUrlUkte
1.
(a)
siyasi inanç, rnilliyet,
bakirnindan hiç bir ayirirn
her Uye Ulke:
hUkUmleri uyguiayacaktir:
(1)
Kisim I
(ii) IV, IX ye XI ci Kisirniar
(iii) II, III, V,
VI, VII, VIII, X,
en az ikisini; ye,
XII ye XIII cU Kisiniarin
(iv) Kisirn XIV.
(b)
bir veya daha fazia Kisirn hUkilmierini
uygularna
kapsami
birakiyorsa, Sbzlesrneyi onay belgesine ekliyece-.
bir deklerasyon ile bu Kisirnlari belirtecektir.
2. Eu Iaddenin 1(b) paragrafinda belirtilen dekierasyonda bulu—
nan her Uye Ulke, Uluslararasi
Anayasasi'nin 22 ci
yillik uygulania Paporlarinda, kapsarn
birakilan Kisirniarin uygulanmasina
beiirtecektir.
ancak yukarida
3.
Mr veya daha fazia Kisirn hUkUmlerini kapsam
biçirnde
bir nota
ile
hUkUrnierin tUrnUnU veya
koyabilir. flu tUr hUkUrnler, nota tarihinden
kapsam
yUriirlU—
olmak
Uzere
sayilacaktir.
hadde
Uluslararasi
Anayasasi'nin 19 cu Naddesinin 8 ci
uygulanrnasi, hbrhangi bir
Ulkede, yasalar, rnahkerne ye benzeri hakern
gelenekier veya
daha iyi hak ye
etkilemez.
iUcilere
Paragrafi hUkUalerine gore
kararlari,
7
Kisim
II.
Bulma,
Alma ye Göcmen
Madde 5
bulma"
bu Kisim'inin amaçlari bakimindan
bulma bUrosu—
kendilikierinden kamuya ait bir göçmen veya
na, veyayetkili
ayni amaçlar için
makamlarin denetiminde
ilgili
bir bUroya, veya
için yapilacak tUrn
kikapsaniak—
tadir.
Madde 6
Aile
aile Uyelerinin diger Uye—
reisinin
lerini
Madde 7
iiçbir
veya kuruluç, yetkili makaLllardan
ye ruhsat al—
madan ye sadece bir kamu niakami veya önceden
için olniak Uzere,
veya
bulma
Macide 8
tekienen yan
ruhsat almadan,
temsilcileri,
kuruluçlari,
des—
ile temsilcileri, yetkili makanilardan izin ye
yUrUtemez.
bulma
Nadde 9
temin edilen
bir kaniu görevlisinin huzuru-.
yasalar ye tUzUkiere uygun—
na çikarilacak ye bu gorevli,
baski, eksik temsil edilme veya
lugu ile özellikle
gibi hususlari denetliyecektir.
1. Eu
temin edilen
bulma
ya—
2. Eu
pildigi yere en yakin bir yerde, veya
bir idare al—
Uzere temin edilmeleri halinde,
tinda
yUrUtUldU-.
yerden ayrilmadan
ilgili kamu görevlisinin huzuruna çikari-.
lacakiardir.
Madde 10
yapildigi bölgenin
tçci bulma
istihdam edi—
lecek
yetkili makamlarin gerekli ye uygun gorecegi clurum—
larda, bu makamlarin belirliyecegi hususlari iceren bir yazili
akdi sureti verilecektir. tçcilere ya—
ma karnesi veya gecici bir
tâ-.
zili olarak verilecek bu ttir bilgiler arasinda,
yapilan avans bdemeleri be—
ile
bi olacagi
lirtilmelidir.
Madde 11
1. Eu
rilecektir.
temun edilen her
muayenesinden
ya—
bulma
temin edilen
2. Eu
bir idare al—
pildigi yere en yakin bir yerde, veya
yUrUtUldU—
tinda
Uzere temin edilmeleri halinde,
yerden ayrilmalarindan once, saglik muayenesinden geçirilecektir.
8
3.
Ilgi].i makamlar, yukaridaki 9
cu Madde
görevlilerine,
lerin
n-iuayenesinden geçirilmeden
nieleri için izin verne yetkisi taniyabilir:
netliyen karnu
de—
çergevesinde
yerlere git—
veya
bulma
bolgelere gbnderilecekleri yerlerde yapilinasi—
durumlarda;
niuayenesinjn
(a)
nm
rnUmkUn
ileride
(b)
durumun
veya seyahat etmesine engel bir
hallerde; ye,
yere
niuayenesinden
(C)
sUre içinde
Yetkiii
makamlar,
seyahat sUresi ile seyahat ko—
durumlarda, ternin edulen
yerlere hareketlerinden once ye
muayenesinden geçnielerini zorunlu ki—
cia olmak Uzere iki kez
labilir.
5.
nm
veya niUrnkUn olan en kisa
durumlarda.
Yetkili
temin
makamlar,
ikija
yapmlmalarmnm
durumlarm—
ye hastalikiara kar—
her tUr Onlemi alacaktmr.
edilen
Macide 12
temin edenler veya
1.
sinde temin edilen
nakiari
2.
Seyabatla ugh!
olanaklar cerceve—
yere kadar seyahat
olarak yetkili rnakanilar
tUrn On—
lenileri alacaktmr:
(a) lççiler, bu tUr bir seyahat 1cm uygun araçlarla, lyl
altmnda, araclarmri istlab haddini
bir bi—
girnde
(b)
gece 1cm gerekli olarak
qilere uygun kalacak yer
(C)
uzun seyahatiarda,
soyahate
ara verlirnesi halinde,
ye,
rahati ye
için gerekli
Onlernier almnacaktmr.
3.
Team
edilen
melerinin kaçmnmlmaz
sUresi
(a)
igin
callcacaklarl yerlere yllrUyerek
durunilarda, yetkiii makamlar seyahat
Onlenileri alacaktmr:
ye gUqlerini ko—
gUniLik yUrUrnelerin sUresi,
rurnalarmna uygun olacaktmr; ye,
(b)
durumlarda,
seyahatin gerekli
ana noktalarda, yeterli
ne sabip dinlenme karnplarm veya evierl
gececekleri
ye
yerlere yapacakiarm
edulen
+. Team
uzun yolculukiarda gruplar halinde seyahat etmeleri gerekiyorsa,
gozetirninde yapmlacaktmr.
bu tUr yolculuklar sorunilu bir
Madde 13
yerlere yapacakiarm
1. Team edilen
yoiculuklarmn tUrn masrafiarm, seyahat smrasmnda korunnialarm lie
alt olacaktmr.
ilgili olanlar dahil, team eden tarafa veya
9
2.
yerine varincaya kadar
refa.hiari lie ligili gerekil
temin. eden veya
yoicuiukta
sUre içinde
yerel
go—
yUkUmlU olacaktir.
re yeteril ye uygun gida, içme suyu, yakacak, kapkacak, giyim ye bat—
tanlye temin edilecektir.
Madde
Temin edilen
(a)
seyahat sirasinda hastalik veya kaza nedenlyle
gelenler,
dururna
muayenesl sonucu
belirlenenler,
kendi
elinde
olmayan
nedenierle
istihdam
ediimeyenier,
veya,
(c)
bulma konusunda bir yolsuziuk
yetkiii inakamiar ta—
(d)
rafindan belirienenier,
temin eden veya
ait oimak Uzere tazinjn
masrafiari
ediiecektir.
(b)
Madde 15
yerine
alielerinin de
Ternin edilen
durumiarda, yoicuiuk sirasinda
yanina gitmelerine izin
ye refahiari lie ilgiii Oniemler yetkjii makamiar ta—
lerinde
rafindan aiinacaktir. Eu Onlernier arasinda Ozellikie
sayiiabillr:
12 ye 13 cU Maddesi hUkUmieri, aileler 1cm
(a)
de
uyguianacaktir;
cU Madde
(b)
(c)
tazmin ediimesi haiinde, ailesi de
tazmin
ediiecektjr;
tazrnin
yerine yolculuk sirasinda
ediiecektjr.
OlUmti
halinde, aliesi
Maddé i6
Yetkili makamlar temin ediien
Ucretieri
0—
denecek avansiarin tavanini belirliyecek ye bu tUr avansiarin hangi
aitinda
belirii kurailara
Madde 17
bu Kismi'nin yUrUriUkte
her Uye Uike,
ulusal yasalar ye tUzUkierin
OiçUde,
1cm Uikeye
gelme veya üikeden gitme konularinda yaniltici propogandaya
ge—
rekii Onlemleri alacaktir.
2. Eu aniaqiar 1cm
gerektigmnde, ilgili
tlye Uikeierle
yapilacaktir.
1.
ierle
Madde 18
Her tlye Ulke, kendi yetkiieri qerçevesinde piantasyonlarda ça—
Lizere Ulkeden ayrilan, seyahat eden veya Ulkeye gelen
ilgili uygun Onlemleri alacaktir.
10
Madde 19
her tlye ulke,
Sözle5menin bu Kisim'inin yUrtirlUkte
yetkileri qerçevesinde
yUkthnitilUkleri yerine
cek saglik hizinetlerini
(a)
(b)
lie yanlarinda bulun—
plantasyoniarda cali5acak göçmen
aile Uyelerinin, Ulkeden ayriiirken veya Ui—
lzln
bellrlemek;
keye geldikierinde,
duruiniarinin iyi
lie allelerinin, Ulke—
den ayriiirken, yoiculuk sirasinda veya Uikeye
ye—
hizmetlerinden yararlannialarini
teril
Kisim
III.
Akjtleri
ye Cezal
Kaldirimmasi
HUkUnilerin
Madde 20
1. tigill böigede yUrUrltikte olan yasalar veya tUzUkier, yazili
veya söziU
akitlerinin sUreslnjn tavanini belirliyecektir.
2.
pilacak
Uzun ye masrafli hir seyahati gerektirmeyen istihdam loin ya—
akitieri,
aileslni beraberinde bulundurmaya izin
durumiarda en çok 12 ay, ailesinl buiundurma izni verlien
is'e en gok lki yii oiacaktir.
Uzun
ye masrafli bir seyahatl gerektiren istihdamla iigili
3.
a.kitlerl,
aliesinl beraberinde buiundurmaya izin verilme-.
yen durumiarda en cok lkl yii, aiieslni bulundumma izni verlien du—
rumlarda lse en çok Uç yll olacaktir.
verllmeyen
durumiarda
Lf.
Yetkill
makamlar,
varsa, ligill tarafiari temsii nite—
ye i5veren
sahip
151 seçme hakkinin yeterl oiarak
lie fikir
çileri
arasinda yapilan
akitlerini
bu Kisim'inin
uyguianiasi diçinda birakabiiir. Bu
belirii blr bölgedeki
turn piantasyon
veya beliril bir UrUnU Ureten
veya beiirli bir
veya belirli bir grup
plantasyon
kapsiyablllr.
Madde 21
akitlerlne uyinamalari halinde herhan—
Ulkeierdeki yetkili makamiar, bu tUr
cezal hUkUrnieri kaldiracak öniemleri aiacaktir.
Piantasyon
gi bir cezaI hUkrnUn
Madde 22
Bu ttir cezal hUkUmieri kaldiracak öniemier, uygun
geQeril
blr biçirnde hernen uyguiainaya konacaktir.
Madde 23
Sözie5rnenin bu Kisim'inin
(a)
getirrneyi
(b)
amnaciari bakimindan
akitie—
belirlenen durunilari kapsamaktadir:
akdinde beilrtiien hlznietlere
veya yerine
rifle •uyulinarnasi" tâbiri
red etmesl veya yapalnainasi;
gorevini ihmâl etmesi veya yerino getirememesi;
11
önceden izin aimaksizin veya geqerli bir neden olmadan
geimemesi; ye,
(c)
kaçmasi.
(d)
Kisim IV. Ucretler
Madde 24
1. Iigiii
ilgili
veya
nucu yapilan topiu
mesi destekienmelidir.
temsil
sendikalari ile
sahip
arasinda hUr pazarlik so.asgari Ucret dtizeylerinin belirien—
2. Asgarl Ucretin toplu
belirienmesi nithnkUn o].ma—
ulusal yasalar, tUzUkier veya difler uygun ybntemler—
le asgari Ucret dUzeyierinin belirienmeal 1cm gerekil dUzenierneler
yapilacaktir. Bu tUr asgari Ucret belirlemeleri, ilgili
ye iç—
verenier ye
varsa buniarin
lie
yap.ia—
caktir.
taraflarin tarn
ilkesine uygun olacaktir.
durumlarda,
yan
Yukaridaki Paragraf hUkUmlerine gore beiirlenen
daha
Odemeleri Onlemek bakimindan, ilgili
3.
ret,
verenler için
olacaktir,
asgari Uc-
ye
Madde
yUrtiriUkte
her Uye Ulke, ligili
geçerii asgarl Ucret dtizeyieri konusunda bilgi sa—
hibi oimaiarini
ye bu Ucret dUzeylerinin altinda Odeme
yapilmasini Onleylci gerekii Onlemleri alacaktir. Bunlar arasinda,
ye
ugh! plantasyoniarin durumuna uygun gozetim, denetim ye cezal
Onlernier yer alacaktir.
Ucret
2.
Asgari Ucret uyguiamasi kapsaniinda olup da daha
bir
ulusal yasalarla veya tUzUkierle belirtilen
sUresi sakli kaimak kaydiyia, kendilerine eksik Odenen
alan
zaman
miktari
mahkeme
olacaktir.
ian
veya
difler uygun usulier dahilinde geri alma hak—
Madde 26
Odenecek Ucretier, geçerli yasal para birimi lie Odene—
cektir. Bono, senet, kupon veya yasal para birimine
ri stirUien diner bir blçlmde Odemeler yasaklanacaktir.
iie—
Madde 2?
1. Ulusal yasalar, tUzUkler, toplu
veya hakem ka—
rarlari lie, bu tUr Odemeierin geleneksei
aynI oiarak Odenebilir.
durumiarda, Ucretlerin beiirli bir
Ancak, aynf Odemeier arasinda, álkol derecesh yiiksek lçkiier lie
izin verilmiye —
maddelerin bulunmasina hiçbir
cektir.
2. Ucretierin belirii bir bOiUmUnUn aynI oiarak Odenmesine
izin
ii
durumlarda, bu tUr Odemeierln
lhtlyaçlarina uygun ye yaranlj. oimasini
Onlernler alinacaktir.
ye ailesinin
gerek—
12
niaddelerinin
temel ihtiyaç
3. Gida, konut, glyim ye
ye hizmetlerin, Ucretlerin bir bölthnU olarak verilmesi halinde, bu
tUr
adil ye
ödemelerin yeterli ommasini ye nakit
ölçUlerde hesaplanmasini
önlemler alinacaktir.
Madde 28
Ulusal yasalar, tUzUkier, toplu
mahkeme
aksini belirtmedikçe ye
rizasi ommadan, Ucretler
ilgili
ödenecektir.
kararlar.
Madde 29
içcilerin Ucretlerini diledikieri gibi harcarna—
larini kisitlayici her tUr
yasaklanacaktir.
Madde 30
1. Bir içyerinde,
ihtiyaçlarini
yerleri veya hizmetleri varsa, bunlari kullanmak 1cm
hiçbir baski yapimmiyacaktir.
Uzere
sa—
2.
yerleri veya hizrnetlere
niUrnkUn olma—
yerlerde, rnal—hizmetierin
adil ye
fiatlarla
1cm gerekil önlernler yetkili niakamlar tarafindan aualt satic yerleri ye hizmetlerin, kâr amaci ye—
nacaktir.
yarar
amacina ybnelik ommasi içmn ge—
rifle ilgili
rekli önlemler, yetkili makanilar tarafindan alinacaktir.
Madde 31
1. Ucretlerden ancak ulusal yasalar, tUzUkier, toplu
ler ye hakern kararlari ile belirtilen
gore, belirtilen
rniktarlar
kesilebilir.
2.
kesinti yapilmasini gerektiren
ye mik—
bir bicirnde anlatilacaktir.
tarlari, yetkili rnakarnin uygun
Madde 32
gimme veya
devani etmeyi
amaciyla,
tarafindan icverene, temsilcisine, veya elcl gibi bir araciya dog—
rudan veya dolayli herhangi bir ödeme yapilmasi veya bu nedenlerle
Ucretlerinin kesilmesi yasaklanacaktir.
33
Odenecektjr.
Madde
1. ttcretler muntazarn olarak
aralikiarla
Ucretlerin niuntazani
Odenmelerjnj
uygun bir dUzenlemenin
durumlarda, Ucretlerin hangi araliklarla
ulusal yasalar,
tUzUkier, toplu
veya hakern kararlari lie beiIrtilecektir.
2. Bir
akdinin sona ermesi halinde Ucretlerle ilgili kesin
hesap veOdeme, ulusal yasalar, tdzUkier,
veya ha-.
kern karariarina gore yapiiacaktir. Uyguianabiiir bir yasa, tUzUk,
veya kararin yokiugu halinde,
akdi hUkUrnierl gOz OnUnde
bir sUre içinde yapiiacaktir.
Madde 3Lf
Gerekii
layiikia
dururniarda
konularda uygun ye ko—
bilgilermn veriirnesini sagliyacak etkin Oniemier
13
aiinacaktir:
(a)
glrrneden once veya
sUre lcinde bir
olursa, Ucretler ye Oderne sUreieri konularinda; ye,
(b)
Her Ucret Odenmesl sirasanda Ucretin ayrintiiari ye
halinde, ayrintiiari be—
sUre ile liglil bilgiler ye
lirten bilgiler.
Nadde 35
26 — 34 cU Maddeleri hükUmierine
zandiracak
(a)
(b)
(c)
(d)
ilgili
ka—
yasalar veya tUzUkier:
bilgisine sunuiacaktir;
tanimliyacaktir;
uyguiamayia ligili herhangi bir
halinde yeterli
yUrUtmeden sorumiu
hUktimler veya tazrninat
uygun olan dururniarda, biçlm ye usulU onayianml9, yeterli ka—
yitlarin tutuirnasini hUkme
Kisirn V.
Yiiiik Ucretli Tatilier
Nadde
36
Piantasyoniarda
ayni
lie beliril bir sUre
çilere, yiiiik Ucretii tatil hakki taninacaktir.
Nadde 37
bu Kisin'inin yUrUrlUkte
1.
her Uye
Ulke, plantasyoniarda yiilik Ucretli tatilierin nasil kullaniiaca—
belirlemede
olacaktir.
2. Uygun olan durumlarda, plantasyonlarda yiilik Ucretil ta—
tilieri belirleme, toplu
veya Ozei organiarin dUzen—
lernesi lie yapiiabiiir.
3.
Plantasyoniarda
yiilik Ucretli tatiiieri belirieme usuiU
çerçevesinde:
(a)
isveren
varsa, en cok temsil
sahip ilgili
lie, rneslekleri veya gOrevieri
yetkiii ma—
yarar
kamlarin
tam ye etkin
yapiiacaktir;
On
(b)
biçim ye usulier
ulusal yasalar veya tUzUkierin
çerçevesinde ilgiii
ye
ylilik Ucretli ta—
katiiacakiar, veya
tilierin dUzenienmesi
ma hakkina sahip olacakiar, veya sOz sahibi olacakiardir. Bu
ye
tam
ilkesine uygun ka—
tilacakiardir.
MacIde
Yiiiik Ucretli izine hak kazanniak 1cm asgari
siiresi
lie asgari izin sUresi, ulusal yasalar, tUzUkier, toplu
hakem karariari, izinieri dUzenieme gOrevi verilen özel organiar
veya yetkiii makamiarin uygun
difler usullerle beliriene—
cektir.
1k
Madde 39
Plantasyonlarda yillik Ucretli tatillerin bellrlennes.i. 1cm
tirilecek usuller çerçevesmnde, uygun olan dururniarda,
nulara yer veriiecekt±r:
(a)
genç
da, genç
(b)
1cm
ge—
ko—
taninan yillik Ucretli tatil sUreierinln,
dururniar—
yeterim olmadiLinin
daha olumlu bir uygularnanin getirilmesi;
kidemle orantili olarak yiilik Ucretli tatil sUrele—
(c)
rinin arttirilmasi;
sUresinin yillik
yeterli
ancak
(d)
yiilik
Ucretli tatil hakkindan ya—
izinleri dUzenilyen usuller
çerçevesinde belirlenecek bir sUreyi
halinde, bu dururn—
cia olan
tarn tatil sUresi lie orantili tatil hakki ye—
rilmesi veya yermne bir L5deme yapilmasi;
Ucretli tatil sUrelerinden, resmi ye geleneksei bayram
ye tatil gUnlerini, haftalik zorunlu istirahat gUnlerini ye
izinleri dUzenijyen usulier cergevesinde içclnin hastalik ye
kazasi nedenieriyle
gUnieri, çikarrnak.
Macide kO
bu Kisirn'i hUkUmleri
yiliik Ucretli
tatil kullanan herkese, tUrn tatil sUresirie gore, normal
Uc-.
daha az olmamak kaydiyla Odeme yapilacaktir. Bu Nadd.enin a-.
2 ye 3 cU Paragraf'lari hUkUmleri sakiidir.
1.
retten
2. Tatil sUresi 1cm
Odenecek Ucret, ulusal yasalar, tUzUkler,
izinleri dUzenleme görevi yen—
len Ozel organlar veya yetkiii makamiarin uygun
usuilere
gore hesapianacaktir.
toplu
karariari,
Ucretinin bir bOlUmU aynI Oderneleri
3. Tatile çikacak
kapsiyorsa, tatil sUresi içmnde bu aynl Odenenin nakdl
Odenebjlir.
Madde /4
cak
Yillik Ucretli tatilieri kaldirmak veya ertelernek 1cm
hUkUmsUz sayilacaktir.
Macide
yapila-.
/4
Hak
yillik Ucretli tatilinin tUmUnU veya bir bOlUmUnU
kulianmadan
çikariian veya
ayrilan
SOz—
bu Kisim'i hUkUmleri geregi hak
her tatli gUnti 1.cm
Odeme, yukaridaki kO ci Madde hilkUmlorine gOre hesaplanarak
Odenecektir.
Kisirn VI. Haftalik Dinienme
£1adde 43
1. Plantasyon
Maddelerde belirtilen durutu—
her yedi gUnlUk sUre içmnde, asgarl olarak kesintl—
slz 2k saat dinlenme hakkina sahip olacaktir.
larin
15
olanakiar çerçevesinde ay-.
2. Plantasyonlarda
ni anda djnlenme sii.resl taninacaktir.
3. Djnlenme stireleri olanakiar çerçevesinde, Ulkedeki veya
dinlenme gUnle—
bblgedeki usul ye gelenekiere gore
rinde •verilecektir.
Madde 44
varsa
1. Her tlye tilke,
llgiil
ye
da göz OnUne alarak,
yukaridakl 43 cU Madde hUktimlerinln tamaminda veya bir böiUrnilnde
Istisnalar yapabilir.
zaten uygulanan istisnalarla
2. YUrUrltikteki yasalar
bulunmak gerekil sayilmiyacaktir.
ilgili
lie
Madde 45
istisnalar getiren
Yukaridaki 44 cUMadde hUkUnileri
veya gelenekier lie
is—
dinlenme sUreleri yerine, uygun dinienme sUrelerl
tisna
bellrliyecektlr.
her tIye Ulke,
Kisim VII. Analik Hakiari
Madde 46
bu Kismi'nin amaçlari baka.mindan "kadin"
tâbiri,
evil olsun veya olmasin, muhiyet,
irk ye mezhep
farki gozetmeksizln herhangi
"cocuk" tâbiri ise,
bir
veya
ommalarina bakiimaksizin herhangi
bir gocuk anlaminda
Madde 47
1.
bu Kisim'i hUkUmleri kapsamina giren
her kadin,
olduguna dair uygun kanitlari saglamasi ko—
lie, belirli bir analik izinI hakkina sahip olacaktir.
2. Yetkili makarnlar,
izinine
sahip
ayni
ye
hak kazanmak
eger
varsa ligili en qok temsil nite-.
analik
ile
hamile kalnadan Onceki 12 ay içlnde
yaninda azainl 150 gUn
dma
ge—
tlrebilir.
3. Analik
izini asgarl i2 hafta olacak ye beiirii bir bO—
lUmU dogumdan sonra zorunlu izin olarak kullaniiacaktir.
haftadan
sonraki zorunlu Izin stiresi hlçblr
aiti
az olmamak tizere, uiusai yasalar veya ttizllkierle belir—
ieneçektir. TUrn analik izininin gerl kalan bOlUmU ise, bekienen
dogum tarihinden once, veya dogumdan sonraki zorunlu Izin sUre—
sinin bitimlnden hemen sonra, veya bir kismmi bekienen dogum ta—
rlhiñden Once ye diger kisimi me dogunidan sonrakl zorunlu IzIn
stiresinin hemen bitimlnde kullanmlacaktir. Bu dUzenieme, uiusal
yasalar veya ttiztikierle yapmlacaktmr.
5. Bekienen dogurn tarihinden Onceki izin stiresi, gerçek do—
gum tarihine kadar uzatilacak ye bu ek sUre, dogum sonu zorunlu
izin sUresinden hiçbir
16
6. Hamlleliknedeniyle hastalik halinde, bu durumun uygun biqimde tevsikt
once ek 1—
lie yasalar ye tUzUklerie
zin hakki taninacaktir. Bu tUr izlnlerjn azamI sUresi yetkiii makam-.
lar tarafindan belirlenebilir.
7.
Dogum nedeniyie hastalik halinde, bu durumun uygun
ek izin hakki taninacaktir.
Bu tUr izinlerin azamI sUresi yetklll makamiar tarafindan belirlenebilir.
8.
ci
Hiçbir
hamile kadin, analik izininden Onceki dOnemde kendi—
igin tehlikeli bir
zorianamaz
ci Madde hUkUrnierine gOre analik izini kuila—
i. Yukaridaki
yardimlarindan ya—
nan kadinlara nakdI bir Odeme yapilacak ye
rarlanmalari
2. Nakdi ödemelerin mlktari, kadin ile
ye
seviyesini sUrdUrecek bigirnde, uiusal yasalar ye
uygun bir
tUzUkierle beiirlenecektjr.
ye
sonrasi
yardimiari ise
Oncesi,
3.
dOnemlerde dipiomali ebeler vedoktorlarin hlzmetierinden yararlan—
ma ile, gerekii hailerde hastahanelerde bakim ye tedaviyi kapsiya—
caktir,
durumlarda, doktor secme ye harm lie Ozel
hastane arasinda seçim yapma hakiarina saygl. gosterilecektir.
4. Zorunlu sosyal gUvenlik sistemleri altinda analik sigortasi
ye igveren_
kesenekieri veya bu amaca yOnelik vergi kesenekieri,
tarafindan prim Odenmesine bakil—
den
veya sadece
tUrn igclleri, cinsiyetlerine ba—
maksizin, ilgili
kilmaksizin, kapsiyacaktir.
Madde 49
Ulusal yasalar veya tUzUkierin
usuller gerce—
vesinde yeni annelere,
saatleri icinde sUt izini verliecek—
i.
t ir.
2. SUt izininin yasalar veya tUzUkierie
duruiniar—
sUreier oiarak kabul edilecek ye
da, sUt izini shreleri
buna gOre Ucret Odemesi yapilacaktir. Bu durumun toplu
ie
durumlarda,
hllkUmleri gegerii olacaktir.
Madde 50
1. Yukaridaki 47 ci Madde hUkUmieri
analik izini kui—
bir kadina igten gikarma lie ihbar Onelinde buiunthak, yasal
olarak hUkUmsUz sayiiacaktir. Ayni çekilde ihbar öneiinin bitim ta—
rihinin Izin sUresine gelecek biçimdeki uygulamaiar cia geçersiz sa—
lanan
yilacaktir.
2. T3ir kadinin sadece hamile olmasi veya yeni anne oimasi nedenieriyle
çikariirnasi yasaklanacaktir.
Kisim VIII.
Odenekieri
Madde 51
SOzleUmenin bu Kisim'inin yUrUrlUkte
OrgUtU Uyesi her Uike, diger
Uluslararasi
17
bdeneklerlyle ilgIli tUrn yasa ye tUzUk hUkUmlerini, plantasyon
etrneyi kabul eder.
lerine de
•Madde 52
her Uye Ui-.
bu Kisirn'inin yUrUrlUkte
difler bir Uye iflkenin
ke, aynl
bu Kisirn'in yUrUrltikte
bakmakla yUkUrnlU oldukiari
tabiyetinde olan
bu
aile Uyeleri dahil, kendi yetkisi içinde olan toprakiarda
kendi
hak ye ödenekierln
lan
kabul eder.
aynisini
1.
uygulama, yabanci
ye aile tiyelerine, ikâniet
2. Bu
aranmaksizin taninacaktir. Bu tUr uygularnalarda,
bir Uye
öderneier ile bir Uye iiike
Ulkenin
Uye Ulkede yUkUnilU olacakiari prim öderneleni ye uygulaxnaya
her lid Uye Ulke arasinda yapilacak özei an—
difler hUkUmler,
dUzenlenmelidir.
Madde 53
Gecici
olarak bir Uye Ulke sinirlari icinde
ödemeler, bu
bir Uye Ulke—
adina
dekj bir
tescil
dUzenlemeler ilgili
Ulkedeki yasa ye
Uye Ulkeler arasinda akdedilecek
HUrriyeti ye
Kisim IX.
Toplu Pazarlik
Madde
ye içcilerin yasal an2aglar 1gm
haklari,
uygun önlemlerle garanti altina alinacaktir.
Madde 55
ye igçiler arasindaki
ler basit olacak ye sUr'atle sonuçlandirilacaktir.
ilgili
Madde 56
1.
ye
cek ye gikacak
destekiene—
lie gozUmien—
adil bir biçimde
mesine çaba gösterilecektir.
rekli
2.
Bu amaçia,
ye
temsilcileri lie ge—
da
ye uyguianiaya konmasi 1cm
adimlar atilacaktir.
3.
Yukanida belirienen
ama kadar,
ra
olmak ye
yonteminin kuruiup uyguianma—
incelemek ye adil bir çozUxn 1gm tarafia-.
yUrUtmek, kamu
görevlilerinin
so—
oiacaktmr.
k.
len
yUrUtmek 1cm
kamu
yerierde sadece yukarida belirtilen hizmet—
gorevliieri özei olarak atanacaktmr.
18
Madde
cm
t ir.
57
arasindaki
tçverenler lie
1.
çözUmU 1—
gerekil sistem, mUmkUn olan en kisa zamanda uyguiamaya konacak—
varsa
ye icverenlerin tenislicileri ye
be—
temsiiciieri, yetkiii
sayida ye
lirliyecekleri biçim ye usulier. çerçevesinde, ancak
hakiarla, uziactirina sisteminin çaiicmaiarina katilacaktir.
2. Ilgili
ye
Madde 58
sendikal cailcmalari nedeniyie ayi—
1. tççiier,
bir
biçimde korunacaktir.
rim yapilmasina
konulari kapsiyacaktir:
2. Bu tUr koruma özellikie
istihclarninin bir sendikadan ayrilma veya sendikaya
(a)
Uye ommama
izini lie icsaatiarl içinde
veya
(b)
içt en atilmaiari
katilnialari
sendikal
veya kendiierine ayricaiik yapilmasi.
yeterli
iie
Madde 59
kuruluciari,
ye icveren
1.
netmmleriyle iigiii olarak birbirierine
Uyeieri kanaliyia yapacakiari mUdahelelere
runacakiardir.
2. özellikie
etkisi
veya yö—
veya aracilar veya
yeterli biçimde ko—
kuruluciarini, içverenier veya bunlarin kuru—
lie,
yapilacak her tUr
destekliyerek kontrol
bu Maddenin aaaçlari bakimindan "mUda—
aitina aimak 1cm
kuruluclarini
ye
altina aimak gibi
hele" sayilacakt-r.
Madde 60
Bundan önceki Maddelerde yer alan hUkthnlerde
çimde
ulusai
hakkina saygili olunmasini
aniaciyia
uygun bir organ kuruiacaktir.
Madde 61
kural ye
toplu
belirlemek U—
zere
veya
lie
arasin—
da serbest pazarlik yönteminin kuilanilmasi destekienecek, ye uiusai
1cm
gerekli öniemier all—
gore bu yöntemin
nacaktir.
HUrriyeti
Kisim X.
Madde 62
ye
hiçbir.ayirim yapiimaksizin ye onceden izin
ye sadece bu
hUkth-nlerine
olmak kaydiyla, kendi diledikieri kuruiuclara Uye olma hakki—
almadan
na sahiptir.
19
Madde 63
1.
ye
anatUzUk ye
yonetmelikie—
nfl yapma, kendi temsilcilerlnl seçme, programlanini bellnieme, ken—
lçinde yUrlltme hak—
di yönetim ye
tarn bin
kina sahip olacakiardir.
2. Kamu inakamiari, bu hakiari kisitlayica veya yasalar çerçe—
vesinde uyguianmasina mUdahele edlci her tUr
kaçinacaktir.
Madde 64
idarl makamiarca faailyetten
ye
veya
Madde 65
ye
kurulusiani, federasyon ye konfederasyon kurma
veya kurulu olaniara Uye olma hakkina sahiptir. Bu tUr federasyon ye
konfederasyoniar, uiusiararasi
ye
Uye oi—
ma hakkina sahip oiaàaklardir.
Madde 66
Yukaridaki 62, 63
qerii
64 cU Madde hUkUmieri, içqi
ye
ku—
ye
federasyon ye konfederasyoniar igin ge—
oiacaktir.
Madde 67
lie
ye
konfederasyonlanin tUzel
menin yukaridaki 62, 63 ye
64
federasyon ye
kazanmasi
cU Maddesi hUkUmieninin uyguianmasi—
ni kisitlayici biçimde oiniayacaktir.
Madde 68
bu Kisim'i hUkUmierj lie
1.
kullaniimasinda,
lar, Ulkedekl
saygiii
lie
ye
ye
hakianin
gibl yUrUniUkteki yasaiara
olacakiardir.
2. Ulkedeki yUrUniUkteki yasaiar,
bu Kisim'i
hUkUmieri lie
hakiani kisitiarniyacak veya kisitiayici blr
bigimde uyguianmiyacaktir.
Madde 69
deyimi,
bu Kisim'inin ainaçiani bakimindan
kendl hakve cikaria—
her tUr
kapsamaktadir.
ye
rini koruyan ye
Madde 70
Uye ifike,
ye
bu Kisim'i hUktimlerinin yUrUriUkte
bir blçlmde kuiianmalarini
iemierl alacaktir.
her
hUrrlyetini serbest
her tUr gerekii ye uygun on—
20
Kisim
XI.
Madde 71
yUrUrlUkte
her [lye Ulke
lie
ligill bir sistem
Madde 72
hizmetleri, yeteri kadar
lerinden
Madde 73
ye temsilcilerine,
için her ttir olanak
me ye
ile serbestce
Madde
sisteminin görevieri,
1.
konulari kapsa—
malidir:
(a)
ye
sirasinda
korunmaiariyla ilgili yasal hUkUm ye dUzeniemelerin uyguianmasini
ye
saatlari, ticretier,
emniyeti, genç ye ço—
cukiarin istihdani ile
taninan yetkiler cer—
konulari denetlerrtek;
çevesinde ilgili
ye
(b)
gulanmasi 1cm
(c)
yasal hUkUmlerin en etkin bir biç:tmde
bligi vermek ye önerlierde bulunmak;
teknik
Mevcut yasal htikUmierin kapsam veya uyguianmasina
ye aksakiikiari yetkiii makarniarin dikkatine
sikiik
ek—
sunmak.
verilecek
gorevierin, kendi ash
2.
revierini yUrtitmelerine engel olmamasina, veya
ye
kendi yetki ye tarafsizhikiarini zedelememesine
lie
gösteriimelidir.
Madde 75
•Yetkihi niakamiar
konulari
1cm
gerekli
dUzeniemeleri yapacaktir:
(a)
hizmetleri lie
deviet hiznietleri arasinda ye ben—
zer cahicmalarda bulunan kamu veya özel
etkin bir
(b)
hizmetierinin göreviileri lie icciler ye
buniarin
arasinda ortak
ye,
yapilmasi.
ye
Madde 76
caiicacak
kimindan istikrarli, hUkUmet
dan etkiienmiyecek bir statU ye hizmet
thUfetticierinin
lie
ilieri oimaiari
istihdam ba—
baskiiar—
sahip kamu görev—
Madde 7?
Yetkiii
inak 1cm
(a)
makamiar,
gerekhl dUzeniemeheri yapacakiardir:
olanakiari
Hizmetlerin yUrUtUimesi igin gerekhl araç ye gereclere sahip,
21
ilgili
herkesin kolaylikia ziyaret
yerel bUroiar;
(b)
Yeterli toplu
hizmetierinin
yerierde, ge—
rekil hizmetieri yUrUtebiimeieri 1cm uygun araçiar.
Yetkili niakamiar,
gorevleri
yapacak—
harcainaiani
ian seyahat ye
1cm uygun dUzenieme—
getirecektir.
ler
78
1. Gerekii beige ye hUviyete sahip
yetkiiere sahip oimalidir:
(a)
(b)
(c)
niUfettiçieri,
GUntin ye gecenin her saatinda bnceden haber vermeksizin, denetim
kapsamindaki
serbestçe girebilmek;
Denetmm kapsamina girmesi
dair makGi gostergelerin
gUndUzieri gimmek;
Yasal hUkUmlere
beliriemek amaciyia gerekli görecek—
ye deneyleri yapmak ye özeliikie:
len
(1) yasal hUkUmierin uygulanmasiyia iigili herhangi bir konuda
veya
personeiini tek olarak ye—
ya §ahitler huzurunda sorguya çekrnek;
(ii) ulusal yasalar veya tUzUkler
konusunda tutuimasi zorunlu kiiinan her tUr defter, ka—
yit ye döktimaniari talep etniek, incelemek ye
de, bunianin kopyeierini cikarmak ye airnak;
(lii) yasalar
zoruniu olan ilániarin asilmasini
mak veya denetiemek;
(iv)
veya temsilcisine bigi vererek, incelenmesi veya
tâhlji edimmesi axnaciyia
kuilanilari veya
nen madde veya inaizemelerden örnekier ammak.
2. Görevierini yerine getirmelermnde bir sakinca yoksa,
denetim için ziyaret edecekieri
ya temsilcisine geidikierini haber verecektir.
mUye—
Macide 79
Yasalar ye tUzUkierie belirtilen istisnalar haric,
mU-.
(a)
denetimieri aitindaki
iie
içinde olamaziar;
cikar
(b)
elde ede—
göreviermni yUrUtmeieni sirasinda
ilgili sirla—
ticaret veya
cekieri her tUr
uyacakiar ye bunlari, görevden ayriisaiar dahi
rin
açikiamiyacakiardir. Aksine hareket edenier 1cm gerekli disip—
ye,
un ye cezal hUkUmierin uyguianmasi
(c)
yasal hUkUmlerin uyguianmasiyia ilgili kendilerine yapilacak
her
tUr
ye bu tUr bir
veya dolayli bir
ye ihbaniari mutiak surette gizii tutacakiar
ye ihbar sonucu denetime gidecekieni
yenierinde
veya temsilcilenine boyle bir izleniin
vermekten kaçinacakiardir.
22
Madde 80
Ulusal yasalar ye tUzUkierin
biqim ye usuller
qercevesinde
kazalari ye mesiek hastalikiari
organina
bjldirilecektjr.
Madde 81
Ilgili yasal hUktimlerin eksiksiz uygulanmasini
amaciyla
gerekli aralikiaria ye etkin bir bicimde denetle—
necektir.
Madde 82
denetim kapsannnda olan yasal hUkUnile—
eden veya bunlara uymaktan kaçinan
hakkinda, onceden bir ihtarda buiunulmaksizin yasal
yapilacaktir. Ancak
ulusal yasalar veya tUzUkierle belirienecek durumlarda, aksakiiklarin giderilmesi ye gerekil Onlemlerin alinmasi 1cm
ihtarda bulu—
1.
ri
nularak, makdi bir
2. Yasal
sUre
taninacaktir.
yerine ihtarda bulunup Oneriler vermek seçe.ait olacaktir.
Nadde 83
denetim kapsaminda olan yasal hUkthnlerin
ihlâi edilmesi veya
gOrevierini yapmalarina en—
gel olunmasi, ulusal yasalar veya tUzUkierie belirlenecek ye etkin
bir biqimde uygulanacak yeterli cezaI hUkUmlere
Madde
ye yerel
organlari, denetim
lan ye sonuglari konusunda hazirliyacaklari periyodik raporiani,
1.
merkezi
organina gOndermekie yUkUmlU oiacaklardir.
2. flu raponiar, merkezi organin
bin biçimde
ye
konulari kapsiyacaktir. Merkezi organin, yilda en az bir kere ol—
mak Uzere
aralikiarla bu raporlar verilecektir.
Kisjjn
XII. Konut
Madde 85
Yetkili makarniar,
temsilcileri ile
gun konut olanakiari
varsa ilgili
plantasyon
ye
1cm
destekliyecektir.
yeterli ye uy—
Madde 86
1. Yukanidaki Madde hUkUmieri
konutlarin as—
garl standartlari ye Ozellikieri, bu konuda yetkili kaniu makanii ta—
yerlerde,
rafindan belirlenecektir. Bu makain,
kurullari kuracak ye ko—
temsilcilerinden
ye
nutianla ilgili her konuda bu kuruilar lie
2. Konutlaria ilgili asgani standartiar,
belirtmelidir:
(a)
Kullanilacak
Ozellikleri
23
(b)
Konutiarin asgarl
Ic pláni, tabani ye havalandirmasi
ile
gerekil metrekUp hava;
(c)
Veranda,
olanakiari.
yikama, ardiye, icme suyu ye sihhI tesisat
Madde 82
Yukaridaki Madde hUkUmierinin uyguianmasi yasalar veya tUzUkier
halinde yeteril cezal mUeyyideier etkin bir
ye
iie
biqlmde uygulanacaktir.
Madde 88
tarafindan piantasyon
sagianacak ko—
yasaiar veya g.eienekler lie
1.
nutiarda oturma
daha gtic olniayacaktir.
çikartilrnasi halinde, evi boçaltmasi
2. tigili
için kendisine niakiii bir sUre taninacaktir. Bu sUrenin ne kadar ola—
yasal hUkUmlerle bellrtlimlyen durumlarda,
duruniunda konu, iigiil sivii
yoluyia belirienmelidir.
mahkeme tarafindan çoztimlenmeiidir.
Kisim XIII.
Hlzmetierj.
Madde 89
Yetkill makamlar,
rinin temsilcileri
lerine yeteril
varsa iigiii
plántasyon
lie
hizmetierinin
ye
lie aile Uye—
destekiiyecektjr.
Madde 90
1.
hlzmetleri liglil kainu
-
makamiarinin
standartlara uygun bir blçimde, hizmet verecekieri
sayisi göz önUne aiinarak
ye yetenekii
personoii tara—
findan
yeteril
2. Bu tUr hizmetlerin ligill kamu makamlari tarafindan
durumlarda, hlzmetierin yUrUtUmU ye standardi ilgiii yetkiii
makam tarafindan bellrlenecektir.
Madde 91
Yetkiii niakainlar,
varsa llglli
ye
piântasyon bölgelerindeki yaygin hastalikiarin
ri lie
kontroi altina alinmasi ye ortadan kaidirilinasi 1cm gerekil önlem—
len alacaktir.
24
PLANTASYONLAP
1
EK PROTOKOL. 1958
Madde 1
Herhangi bir Uye ulke, 1958 yilinda kabul odilen Plantasyonlar
onay belgesine ek bir dekierasyon ile,
rietni kabul ederek
bil—
ci Maddesi
dir ebilir:
Nadde 1 (Tadul
1. Tropikal ye yari—tropikal iklim bölgesinde yer alan, Uc-.
ye ticari amaclarla kahve, cay,
kauçuk, muz, kakao, Hindistan cevizi, yer
lan
pamuk, tUtün, elyafli bitkiler (keten, kendir ye kenevir
veya ananas gibi bltki Ureten ye
gibiS, turunçgiller,
ret
tarim
amaci bakimindan
"plantasyon" sayilirlar. Siirekli olarak Ucret
ça—
liçtirrnayan ye yerel tUketim 1cm Uretini yapan kUçUk tarmm içiyer—
len ile aile Uniteleri bu kapsarnmn dm9mndadir.
onaylayan her tlye Ulke,
varss en
2. tcbu
çok temsil
sahip ilgili icci ye içveren icuruluslarm
ile danmcarak, alani 12.5
( S hektar) den fazla olrnayan
ye bir takvmrn yilm içinde ayni anda on iççiden fazlasmnm istih—
darn etrneyen icyorlerini,
uygulama kapsami
birakabilir. Uye Ulke, Uluslararasi
22 ci Madclesi
Anayasasa 'nm
ilgili
Paponlarmn ilkinde, kapsam dmcm biralcilan içyerlerini bildire—
bmrahmlan
cektir. Kapsarn
S6zlecmonin tarnami
veya bir kisnimnmn uyguianrnasmna yUnelik aiinmç
halern—
len ice, daha sonra
IRaporlarda belirtecektir. Uye
Ulkeler ayni
bu Paragrafta belirtilen istisna hbkUrn—
len kapsarnmna giren, sneak (tadil edimmic) Madde 1' in yUrUr—
girmesi sonucu plantasyorilarmn bolunerek
ama—
yerleninde geçerli olan Sözlecrne'nin uygulanniasmnm
cmyla aldikiarm önlernleni Paporlarmnda belirtecektir.
sahip
varsa en çok teach
3. Her tJye bike,
ye
uygu—
kuruluclarmyla
lana alanmni
cekilde
(a) Bu Naddenin yukarmdaki 1 ci paragrafmnda belirlenen UrUnle—
re pirinç, bakiagiller veya baharatim bitkiler gibi dile—
dikieri bitkileri ekliyerek;
(b)
Bu Maddenin 1 ci paragrafmnda belirlenen tarmm
nm
tanmmmni, ulusal yasalar veya uygulama
de plantasyon kabul ederek.
tip, bu
Bu cekilde hareket eden tlye Ulkeler, Ulusiararasm calicma
Anayasasm'nmn 22 ci Maddesi
uygulannia—
smyla ilgili verecekieni ymllmk Paponlarda, aldmklanm kararlari
belirteceklendir.
4.
tlgili
tarmm
lerde, UrUn veya Urbnlerin ilk
veya bu
yakmn yer—
smrasmndaki hizrnetler de
bu Madde hUkbmleri agmsmndan "plantasyon" saymlirian. "
25
tLt$KIN
TARIMDA
SOZLESME. 1969
(
No.
Kisa adi: Tarimda
129J
1969
1
1.
Sözleçinenin amaçlari bakimindan "tarim
deylmi,
yerier
hayvaniarin
olmak Uzere hayvanciiik ye besicilik, orniancilik, cicekcilik,
tarafindan yapilan ilk UrUn
ile her
tUr dicer tarimsal
veya
dahil
rinin bUlUrnierini kapsamaktadar.
2. Yetkili rnakarilar gerekil durumlarda,
varsa en çok tern-.
cii
ye
sahip ilgili
lie daniça-.
sanayl ye
rak, tarim
lçyerierinden ayiran Uzel—
likieri belirliyecelctir. Ancak bu tanim yapilirken, herhangi bir ta—
kapsamj.
ulucal iç
rim
biralcilmamasina dzen
gUsteriiecektir.
tamarninin veya bir bölUmUnUn
3. l3ir
kapsamina girmesi konusundaki tereddUtler, yetkili makaxn tarafindan
karara
Madde 2
Sözle9menin arnaciari balcimindan "yasal hUkUmler" deylinl,
yasalar ye tUzUkierie berabor, kanunlar çerçevesinde uygulanmasi
yetki dana icincleki, hakem kararlara
ye iç
hUkUmlerini de kapsanaktadir.
ye toplu
Madde 3
yUrUrlUkte
tlyesi
her Ulke, taramda
Uluslararasi
lie ligill bir sistem oluçtura—
caktir.
Taramda
kendlierine yapiian
ci veya çirakiarin
Madde 4
sistemi,
akitlerinin sUresi ye
mi.ktar ye biçimino bakiimaksizan,
tUrn tarim
lie
kapsayacaktir.
Madde 5
onayiayan her Uye Ulke, onay belgesine ek
bir dekierasyon lie, tarim
kapsarnina ala—
nfl tamarnini veya bin böiUmUnU, tararnda
i.
b ii ir:
(a)
kiracilar lie ortakçiiar ye ben—
zen
tarim
katilanlar;
(b)
kooperatiuler gibi toplu bir ekonornik
(C)
ulusal yasalar veya tUzUkierle belirtiien biqimde,
llyenln aiie Uyeleri.
bulunan her Uye Ulke, Ulusiararasi
2.
-
26
OrgutU Genel MUdUrU'ne daha sonra
bir dekieras—
yon lie, daha
yukaridaki Paragrafta belir—
kapsarn içine
lenen
kapsami içine al—
taniami veya bir
bjldjrebjljr.
alan her tlye Ulke, Uluslararasi
3.
Anayasasi'nin 22 ci Maddesi
yiliik
Raporiarinda, iUbu Maddenin yukaridaki 1 ci Paragrafinda beiirlenen
ye kapsam içine
ilgili Sözleçinenin uyguianmasina
yönelik
veya alinayi
belirtecektir.
kiçilerle
Madde 6
1. Tarinida Ic
kapsamalidir:
(a) caiicma konuiiarj. ye
ilgili yanal hUkUrn ye
slsteminin
görevleri,
konulari
sarasinda
korunnialariyla
ye
dtizenlernelerin
caiicma sartlari, Ucretler, haftalik dinlenirie sUreleri ye tatil—
ler, çocukiar., genqier ye kadiniarin istlhdami,
ye
niyeti lie
tariinan yetkiler çergevesinde ii.-
gill
konulari denetlernek;
(b)
tcveren ye icqilere yasal hUkUmlerin en etkin bir biçimde
lanmasi için teknik bilgi vermek ye önerilerde bulunnak;
(c)
Mevcut yasal hUkthnierin kapsan veya uygulanmasina
ek—
sikilk ye aksakliklari yetkiii makanlarin dikkatine sunmak ye
yasalar lie tUztiklerin
bulunmak.
1cm
2. Ulusal yasalar veya tUzUkierle, tarmmda
uygulania
ye ailelerinin
ilgili
veya
görevleri verilebil ir.
3. Tarimda
görevlerinl
çilerle
lerneinesine,
verilecek
mUfettiçilerine,
yasal hUkUmieri
görevlerin,
etkin bir biçirnde yUriitmelerine engel, ye lcveren ye
gerekil alan yetki ye taramsizliklarini zede—
Madde 7
1. Uye Ulkelerin
sisternierine
tarmm—
bir organmn gözetim ye deneti aitmn—
da yUrUtUlecektir.
2. Federal bir yapiya sahip Uye Ulkeierde, "merkezi organ" de—
yirni, eyalet dbzeyinde veya federal deviet dUzeyinde alan organlari
kapsiyacaktir.
da Ic
blur:3.
(a)
Tarimda
Ekononiinin tUrn
teftici,
belirlenen biçirnlerde yUrUtUle—
sorumlu alan bir
kurulucu
tarafmndan;
(b)
Tarmnida teftic
zel olarak
tek bir
(c)
yerine getirecek Ic mUfetticiermni
°—
kuruluc içinde uzrnanlik dallarmna ayrilan
kurulucu tarafmndan;
Görevlerini tarmm ickolunda yerine getirecek 1c mUfetticlerini
bUnyesinde toplayan ye gerekil teknik hizrnetlere sahip bir bö—
tarafmndan; veya,
lUrnUn
tek bir teftic
2?
(d)
Sanayl,
bir organa
tarimda
ye ticaret gibi
da denetliyen ye gozeten merkezi
tarim
1cm dzel olarak kurulan bir
tarafindan.
Madde 8
1. Tarimda
kuruiuç3iarirlda
1ç
rinin, istlhdarn bakimindan istikrarii, hUkümet
lie
dic baskilardan etklienmiyecek blr statU ye
koçuliari—
na sahip, kamu göreviileri olmalari
2. Uye Ulkeler, ulusal yasalar, tUzUkier veya uyguiamaya uygun
bir biçlmde, tarimda
sisternierinde, mesleki
yetkilhlerlne vcya tenisiiciierine görevler verebilir. 13u
çaiiçrnaiari, teftic
kaau görevilierinin
içinde, görevleriyie
tamaslayici bir biçimde olmalidir. Bu
ilgill lstikrar ye
1.
baskilardan korunrnaiari
Madde 9
Ulusal yasalar veya tUzUk-ierie belirienmic karnu görevliierl—
kainiak kaydiyla, tarmmda
alinmalarina ilickmn hükUrnier
yerine getirmelorl bekionen gbrevin
atanmalidir.
yetenekiere
2. Bu yetenekierin neler
ye ne
yetkiii makatniar tarafindan dUzenlenec ekt Ir.
gi5reviermni yerine getimmeierl 1cm
3. Tarainda
nm
gerekil ye yeterli bir biçirnde
sUrelerl lçmnde bu konuda
taninacaktir.
ye kendilerine cailcma
1cm
uygun ko—
Madde 10
kadin ye erkekier atanabilir.
Tarimda iç
kaclin ye erkek
verilebilir.
Madde 11
11cr tJye Ulke, ceçitli teknik sorunlarin
ii teknik uzinanlarin ye teknik personelmn, ulusal
bir biçlrnde, tarmrnda
teftici kuruiuçiarinin
larini
1cm
yeter—
en uygun
katiima—
veya yardmmci olmalarini satilyacaktlr.
Madde 12
teftiçii
1. Yetkiii niakamlar tarimda
lie
bulunan kamu ye karnu
deviet daireleri ye benzer
arasinda etkjn bir
rina
a—
maciyia gorekli dUzeniemeleri yapacaktir.
2. Yetkili inakarniar, bölgesei ye yerel dUzeyierdegeçici oiarak
beliril böiUmierinin yUrUtthnUnU liglil doviet da—
lrelerine veya kamu
birakabiiir veya bu daireler lie
Söz—
kuruiuclarl, kendi calicmalariyia iigiiendlrebiiir. Ancak,
uygulama ilkelerine sadik kalinacaktir.
Yetklii rnakauilar, tariuda
teftiçi görevliieri lie,
ye
28
arasinda
varsa bunlarin
ye
arnagliyan dUzenlemeler yapacaktir.
Madde
Tarimcla
saylsinin,
yeterli olniasini
lerini etkin bir biçimde
lemeler yapilacaktzr. Bu dUzenlemeler
alarak yapilacaktir:
özeliikleri
dUzen—
dikkate
yerine getirecekieri görevlerin inemi, ye
(a)
özellikle:
(i)
edilecek tarim
hUyUklUkleri ye konurniari;
sayisi, nitelikleri,
saylsi ye vasif—
(ii) bu tarirn
lan; ye,
(iii) uygulanrnasi gerekli yasal hUkllmlerin nitelikieri ye gUç—
lUkieri.
olanakiar; ye,
(b)
etkin olabilmesi 1cm
(c)
bu
yapilacak ziya-.
retlerin
Madde 15
1. Yetkili makamlar, tarimda
ala—
naklani
için gerekli dUzenlerneleri yapacakiardir:
(a)
Hizrnetlenin yürUtUlmesi içmn gerekli araç ye gereçlere sahip,
tanim
konuniu ye
olanakiani
göz
alinarak yenleni belinlenmic ye herkesin kolaylikla
ziyaret
yerel bUrolar;
Yeterli toplu taciniacilik hizmetlerinin
yerlerde, ge—
rekli hizmetleni yUrUtebilmeleri 1cm uygun
araçlari.
2. Yetkili makamlar,
görevleri
yapa—
cakiari seyahat ye harcamalari
için uygun dUzenlerneler
getirecektir.
(b)
Madde 16
1. Gerekli beige ye hUviyete sahip
yetkilere sahip olmalidir:
(a)
GUnUn ye gecenin her saatinde önceden haber vermeksizin, dene—
kapsamindaki
serbestçe girebilmek;
tim
(b)
(c)
Denetim kapsamina girmesi
dam
ghndUzieri girmek;
Yasal hUkUinlere
len
makill göstergelerin
belirlemek aniaclyla gerekil görecek—
we deneyleni yapmak, ye özellikle:
(i) yasal hUkUmlerin uygulanmasiyla ilgili herhangi bir konu—
da,
veya
personelini tek olarak
veya
huzurunda sorguya cekniek;
(ii) ulusal yasalar veya tllzUkier
ye
ko—
konusunda tutulmasi zorunlu kilinan her tUr def-
ter, kayit ye dökUmaniani talep etmek, incelemek, yasal
saptamak, ye gerektigmnde bunlanin
kopyelenmni çikarniak ye almak;
29
veya temsilclsine bligi vermek
Ince—
edilrnesi amaciyla
Uretlien,
lenmesi veya
sal, maizeme veya maddelerden
kuilanilan veya
örnekier almak.
2. Ic mUfetticleri icbu Maddenin 1 ci Paragrafinin (a) veya (b)
bendlerine dayanarak, kendilerinin izini veya yetkiii makamlardan
alinacak özel bir izin olmadikqa,
icieten ye iciiyenlerin
konutlarina glremiyecektir.
mU—
3. Görevierini yerine getirmelerinde bir sakinca yoksa,
denetim 1cm zlyaret edecekieri icyerlermnde, lcveren ye—
haber
ya temsilcisi lie icciler veya temsilcilerine,
verecektir.
(ill)
tahill
fetticleri
Madde 17
Yetkili sakamlar tarafindan belirlenecek biçim ye usulier çer_
çeves-tnde
veyn emniyet için tehilkeli ola—
mUfetticleri,
yeni makinalar, yeni sadde ye maizemeler lie ye-.
ni Uretim ye icleme yöntemleriyie ilgill kiiinacaktir.
18
ye
emniyetlni tehli—
mUfetticieri
dair makili nedenlerle, tehlikell madde ye rnaizemeler
keye
dahli olinak Uzere tans
Uretim,
veya calicnia ko—
cullarinda beiirliyecekieri aksakliklarin giderilriiesine yoneiik on—
1. Tarimda
lemier
yetkiii olacakiardir.
mUfetticieri, yasalarda belir—
veya hukukI itiraz hakki sakli kaimak kaydiyla,
ki konulari kapsiyan tâlimatiari bizzat
veya verilmesini
then
2.
Bu bnlemlerin alinmasinda
yetklii olacakiardir:
(a)
ye emniyet konuiarinda yasal htikUmlere uyulrnasini sat-
iamak 1cm, belirtilecek bin sUre içinde tesisat, makina, ak—
sam, arac ye gereç, aletler veya iciemierde iigili gerekil de—
yapilrnasa;
(b)
veya,
veya mc emniyetini tehlikoye sokan acil durumiarda,
yermnde buna yOneilk caiicmaiarin durdurulmasi da dahil, hemen
uyguianmasi gerekli Onlemler.
3. Yukaridaki 2 ci Paragrafta beiirtiien iclemlermn ilgiii Uye
Ulkenin idanl veya yasai usullerine ters dUcmesi halinde,
mUfet—
ticlerinin, beliriiyecekleri Oniemlerin uyguianmasini
ama—
ciya yetklli makamiara bacvurma ye gerekil talimatlarin hemen veril—
mesini isteme hakiari oiacaktir.
ziyaretleri
belinli—
tcmufetticienmnmn
2c1 veya
olarak
yecekieri aksaklikiar ile bunlania
3 cU Paragrafiar hUkUmlerine gore me gibi bir iciem yapacakiari,
veren lie lcd temsilcjierine homen biidinilecektir.
ilgili
Madde 19
Uiusai yasalar veya tUzUkierin
1.
biçim ye durum—
larda tans ickolunda meydana gelen
kazalari lie mesiek hastalik—
lan, tanimda Ic teftici kuruluclarina bildirilecektir.
2. Olanakiar qergevesinde ic mUfetticieni cjddj tmc kazalani ye
30
mesiek hastalikiarini ye özeliikie çok sayida
ye ölUmle sonuclanan vak'aiari yerinde inceleme ye
katiimaiidir.
nedenierini.
ligilendiren
lie
Madde 20
Yasalar ye ttizUkler çerçevesinde beiirtlien istisnalar hariç,
mUfettiçleri:
veya dolayli bir
(a)
denetjmierj aitindaki
içinde olamaziar;
cikar
veya elde ede—
görevlerini yUrUtmeleri sirasinda
(b)
ligili siria—
ticaret veya
cekieri her tUr
uyacakiar ye buniari, görevden ayrilsaiar dahi
rin
açikiarniyacakiardir. Aksine hareket edenier
ye cezal hUkijmierln uyguianmasi
disiplin
(c)
hakkinda gerekil
ye,
yasal hUkUrnierin uyguianniasiyia ilgili kendilerine yapilacak
her tUr
ye bu tUr bir
nim
ye ihbariari mutiak surette gizli tutacakiar
veya ihbar sonucu denetirne gidecekieri
veya temsilcilerine böyie bir izie-.
vermekten kaçinacakiardir.
Nadde 2i
ia
t ir.
Ilgili yasai hUkUmierin eksiksiz uyguianmasini
amaciy-.
gerekii aralikiarla ye etkin bir biçimde denetienecek—
Madde 22
1. Tarirnda
denetim kapsaminda olan yasai hU—
kUmlerl ihlil eden veya bunlara uymaktan kaçinan
hakkinda
önceden bir ihtarda buiunmaksizin yasai veya idari
yapiia—
caktir. Ancak ulusal yasalar veya tUzUkierie belirienecek durum-.
larda, aksakiiklarin giderilmesi ye gerekil
alinmasi
için ihtarda bulunularak, niakdi bir sUre taninacaktir.
2. Yasal
yerine, ibtar verip oneriierde buiunmak se—
alt oiacaktir.
Madde 23
Tarimda
kendilerinin yasal veya idarl
iemieri
yapma yetkilerinin
lie ilgili raporlarani,
ian olacaktir.
dururiliarda, yasalarin
yapmaya yetkiii makamiara sunma hak—
Madde
Tarimda
denetim kapsaniinda oian yasal hU-.
görevienini yaprna—
kUmierin lhiil ediimesi veya
larina engei olunmasi, uiusai yasalar veya tUzUkierie belirlenecek
ye etkin bir biçimde uyguianacak yetenli cezaI hUkUniere
caktir.
Madde
1.
mUfettiçieri
2.5
kuruliari, tanirnda denetim
ye yerel
ye sonuçiari konusunda haziriiyacakiari periyodik ra —
31
porlari, mericezi
riakamlarina gbndermekle
dir.
olacakiar—
bir biçim ye ko—
malcar.lin
2. Bu raporlar
nulari kapsiyacaktir. Merkezi makarnin bu raporlarin biçim ye konu-
larini
ye yilda en az bir kez olmak Uze—
ro rapor verne sUrelerini beiirierne yetkisi olacaktir.
Madde 26
rini
1. Nerkezl makainlar
yilda bir kez, tarimda
kapsiyan bir rapor yayinliyacaktir. FJu rapor
yillik raporun bir bölUmU
yayinlanabilir.
ayri veya
2. 13u raporlar kapsadikiari yil sonu itibarlyle
içinde ye en geç oniki ay dolr!ladan
olacaktir.
hizrnetle—
genel
bir
sUre
lillik
raporlar, yayin tarihinden sonraki üç ay içinde, U—
3.
lusiararasj. callUma örgUtU Genel TIUdUrU'ne gbnderilecektir.
Madde 2.7
Nerkezi
makamlari tarafindan yayinlanacak yillik rapor—
lar, bu niakaniin denetirninde olan
ye benzer konulari kap—
siyacaktir:
(a)
tarirnda
(b)
tarimda
(c)
teftiçd lie
teftisi
(e)
(f)
(g)
yasalar ye tUzUkier;
kurullarinin personeli;
kapsanina giren tans
liUanlar
(d)
ilgili
hakkinda istatistiki bilgi;
ile bu
ça—
ziyaretleriyle ilgili istatistikI bilgi;
ye uygulanan
cezalarla ilgili istatistiki bilgi;
ye nedenleri konusunda istatistikI bilgi; ye,
nieslek hastalikiani ye nedenleni konusunda istatistiki bug!.
YILLIK UCPETLt TATtLLEP'e tLt$KtN
T&dil
1970 ( No. 132 )
Kisa adi: ticretli Tatiller SözleUmesi
1970
( Tádil
Nadde 1
lu
hUkUmleri, ulusal
uygun bir biçimde top—
hakem karanlari, mahkome kararlari, yasal Ucret be—
bir biçirnde uygulanrniyorsa, ulusal ya—
iirleme kurullari veya
salar veya tUzUklerle uygulamaya konacaktir.
(1)
24 Haziran 1970 gUnU, 213 olumlu, 62
ye 62 çekirnser oyla
32
Madde 2
hUkUmleri, genii adarnlari hariç, tUrn
1.
ra uygulanacaktir.
2. Gerekil durumiarda,
varsa ilgili
ile
ye
özellikleri nedeniyle bu
hUkUmlerinin uygulanmasinda yasal veya Anayasa çerçevesinde
yetkili makarniar tarafinclan
bazi
runlarin
me kapsami
3.
ma
bu
kuru—
so—
birakilabilir.
onaylayan her Uye Ulke, Uluslararasi
kapsam
Maddenin yukaridaki 2ci Paragrafi
Anayasasi'nin 22 ci Maddesi verecegi raporlarin ilkinde,
nedenieriyle birlilcte, belirtecektir. Daha sonraki Papor—
larinda, kapsam
hUkUrnierinin uygu—
birakilan
lanmasina
önlernleri veya almayi
önlemleri
bjidjrecektjr.
Madde 3
1.
kapsarnina giren her
yillik tatil hakkina sahip olacaktir.
sUresi belir-.
asgar:t tatil sUresi—
bir dekierasyon ile belirtecektir.
hesablyla Uc
3. Pu tatil sUresi, her liizrnet ylli igin
haftadan az olmiyacaktir.
onaylayan her tilye Uike,
2.
ni onay belgesine
bulunan her tIye bike, Ulusiarara-.
4.
Genel MUdUrU'ne daha sonra
bir dekie—
si
rasyon ile, asgari tatil sbresini uzattigini bildirebilir.
Madde 4
1. Bir yii içinde hizmet sUresi yukaridaki Madde hbkUmlerine
gore tea tatil hakkindan yararlanrnaya yeterli oirnayan
o yii içindeki hizrnet sUrelerine orantili olarak Ucretli tatil hak—
ki olacaktir.
veya
re
2. Bu Maddenin 1 ci Paragrafindaki "yil" deyimi, takvim yiii
bir sUyetkili makam veya organ tarafindan belirlenecek
anlarninda kulianilmaktadir.
Mad
ri
1. Herhangi hir yillik Ucretii tatile hak kazanmak igin,
bir hizmet sUresi
getirilebilir.
asga—
veya Ulkedeli geçerli
2. Hak kazanma sUresi yetkili
usuller cercevesinde belirlenecek ye alti aydan fazia oimayacaktir.
3.
Tatillere hak kazanmak 1cm gerekil sUreniri hesaplanmasi,
veya Ulkedeki gecerii usullere gOre yapilacaktir.
yetkili makarniar
4. Her Ulkede yatkili makealar tarafindan veya geçerli usul—
çerçevesinde, hastalik,
lere gore belirlenecek
geirnedi—
veya analik gibi,
elinde olmayan nedenierle
sbreler de, tatile hak kazanma hizrnet sbresinin hesapianmasinda,
gUn sayilacaktir.
33
Macide 6
tatilier, yillik Ucretil izIn sUresi
1. Resrnl ye
içinde birnalarina hakilmalceizin,
3 dU Maddeslnin
3 cU Paragrafinda bellrlenen asgari yallik Ucretii tatil sUresi
iclnde sayilniayacaktir.
2. Her Ulkede yetkiil makanilar tarafindan veya geçeril usul—
çerçeveslnde, liastalik veya kaza
gUre belirienecek
sonucu
sUreleri,
3 cU Madd.esinln
3 cU Paragrafinda belirlenen yiiiik asgari Ucretli izin sUreleri—
ne mahsup ediiemez.
hUkijalerine Uör e tatli yapan herkes, tUrn ta—
1. tçbu
veya
Ucretini air-iaya link
sUresi 1cm, kendl
ayni olarak alan ki—
kazanacaktir ( Ucretinin bollrlibir
besaplanarak
chore bu tUr aynI Udemelerin nakit
ya—
pilacal:tlr ). Tabli 1cm yapilacak Udemelerin i'esanianrnasi, yetki—
veya gecerii usuilere
beiirlenecektir.
ii
yukaridaki 1 ci Paragrafi hUkUnilerl
2. ilu
ya—
pilacak tathi Ucreti Uderneleri, icveren lie yapilan aniasmalarda
yoksa,
olarak tatile çikoiadan •dnce Udenecek—
aksine bir
tIl
tir.
8
1. Yiliik Ucretil tatil sUrelerinin bUlUnniosine, her Ulkecle
geçerii usuiler veya yetkili inakamiar tarafindan lzin verilebilir.
2. Tatil yapacak kjclnjfl hizrnet sUresinin yeterli olmasi kocu_
soziecrnelerde aksine bir hUkUn yoksa,
lu iie,ve tarafiari
bUiUnrnUc tatli sUreierl asgari kesiksiz iki hafta oiacaktir.
Macide 9
SUziesmenin yukaridaki 8 ci Maddesinin 2 ci Paragra—
1.
finda bellrtilen kosiksiz tatii, tatli kuiianniaya hak
yll sonundan itibaren bir yli iqmnde, ye, geriye kalan tatil lee
•
onsekiz
ay
kuilaniiacaktir.
2. Asgarl tatil sUresinin Uzerindeki tatii sUreleri, ilghli
onayl lie, bu liaddenin yukaradaki 1 ci Paragrafin—
calican
tatji kuilanma sUreierinden sonra kuilanila—
da
beijrthlen azani
b 11 hr.
3.
kulianma
Iiaddenln
yukaridaki 2 ci Paragrafinda UngUrUien tatil
ye icveren kuruluciarl lie danici—
sUreieri, iigili
veyn
larak yetklli makamiar tarafandan, veya toplu
usuilerie belirienecektar.
uiusai kocullara uygun
Macide 10
hakem ka—
rariari veya geçeril uiusai usulier çerçevesinde beiirii
veya temshlcisinin, icveren lie
tatil yapacak
meler sonucu beilrienecektlr.
2. Tatilierin kulianrnd zainani beiirienirken, 1cm nitelikieri
1. Tatil yarinia zanani, tUzUkier, toplu
3k
lie
dinlenme ye tatil
göz
buiundurulacaktir.
ile ilgili olanakiari
ii
yukaridaki 5
kUrnieri
sona
ci Maddesixiin 1
hizrnet sbresini
Latil
ci Paragrafi 'nU—
hisset sU-.
resine orantili olarak Ucretli tatil hakkina, veya tatil Ucretine,
veya tatil kredisine hak kazanacalctir.
Macide
12
yukaridaki 3 cU Maddesiriin 3 cii
cUresiz erteleycn veya yerine hir tazminat iingiiren
hUkiimsUz sayilacak veya yasaklanacaktir.
sal kosullara
go—
asgarl yiilik Ucretli tutu hakkini ortadan kaldiran,
ulu—
Macide
TatfLe
bu sUre içinde, tatilin amac ye yosine
lie caii9riaslna iiiçkin iizei kurailor, i!er
çilcan
uynayan, kazanç
Uikede
belirlenebilir.
uLikain].ar tarafinclan veya gecici usuller çerç&vosinde
lIaddo 14
tçbu Siizieçmeidn hUkUrnierinin
honmasi usulleri çer—
cevesinde, yillik Ucretii tatillerin kullanilmasi,
g:er uygun bir biçimde
veya
denetienmelidir.
di—
Macide
ayri oiarak
1. Her tliye Ulke,
asaidaki
(a)
(b)
kabul edebilir:
sektiirierde
1cm;
tarini sektörhnde gaiiçian kiciler 1cm.
2. Her tJye Ulke, onay beigecinde
hUkUmierini bu Mad—
tarini
denin yukaridaki 1 ci Paragrafinin (a5 bendi, voya (b) bendi, veya
beiirtecektir.
her iki bendi kapsar hiçirnde
3.
Onay
sirasinda icbu Sbziocrne hUkUmlerini, bu
Maddenin yuka—
ridaki 1 ci Paragrafinin sadece (a) veya (b) bendi kapsaninda kabul
eden Uye Ulkeler, Ulusiararasi caiicma
Genel NUdUrU'ne gbnde—
receicleri bir nota He, icbu
hUkbmlerini, Sözieçme kapsa—
nindaki tUrn
1cm
kabul ettikler:ini bildirebilirler.
Macide 16
yiiinda kabul edilmic tjcretli Tatilier Söz—
lecrnesi lie 1952 yilinda kabul edulmic Tarainda tlcretii Tatilier Siiz—
etmeictedir:
lecrneierini,
1936
(a)
1936 Ucretli Tatiller Sdziecrnesmni
term did
icbu
geçerli
rUrlUkten
oian bir Uye Ulke,
1cm
calican
kabul ederse, ecki Siizlesnie
kaikacaktmr;
yU—
35
1952 Taritnda Ucretli Tatiller
Uye Ulke,
Sbzleçmenin tarim
kabul ederse, eski
cm
(b)
olan bir
çaiiçan ki9iler i—
ytirUrlUkten Icalkacaktir;
girnlesi, 1952 Tarii,da tlcretli Tatil—
tcbu
sayiiiiyacaktir.
icr SUzieçniesi'nin onaylaninasina Jir
(c)
T'IP.SAL
KUPULUCLAPI ye BU
ye SOSYAL (ELISUEDEKI ROLLERtNE
1975
Kisa ada: Kirsal Alan
Ulusiararasi
Uluslararasi
(
1975
tirgUtu Send
l3Urosu
Tlaziran 1975 gUiiU Altniicinci
DUnyada
Kurulu'nun caL°risina
ye,
kirsal alan
öaUne alarak, bunla—
kaçuilaranin
Va etkin bir biçiiide
ceiict:irilmesi için acil olarak ekonomik ye sosyal kalkinu:a gi—
1:atilmalari
kabul ederek ye,
olan Ulkeler olmak Uzere, dbnyanin
Lacta
Ulkesinde toprak Va içgllcUnUn çok
.dbzeylerde kullanildi—
clr1a içaret ederek, ekonomilc ye sonyal kalkinnaya etkin katkilar...
da bulunuiak ye Uyeierinin hak ye
koruyur',
mek için kirsal alan
hUr ye kalica
oluc—
turnalarinan kaçinilrnaz oldu(:unu ye bu tUr
destek—
lennesi
icaretle,
13u tbr
dUnyanin cecitli bUlgelerindeki sbrekli gida
giderilmesine olumlu katkilari
dikkate a—
larak ye,
Toprak reformunun,
alan birçok Ulkede kirsal alan
tend bir dU—
lerinin yacam ye callcnia kocuilarini
zenlerne
kabul ederek, bu iccilerin kuru].uclaririln, top—
rak reformunun uygulanmasinda etkin
ye katkilara ola—
ran
Va
icaretle ye,
calicma hayatiyla ilgili yUrbrlUkte alan
ye Tavsiye
Kararlarinin —
1921,
Sözlecraesl 1948 lie
lecrnesi 1949 — kirsal alan
uluslararasi
Tarinida Teckilâtlanrna IIakki
Hbrriyeti ye Bu Hakkin Korunn-iasa
ye Topiu Pazariak Hakki SUz—
de dahil, tUrn iccilerin hUr
kuruluslar olucturina haklarani garanti eden
rini göz EinUne alarak ye karsal alan
ilickin
ulusiararasi calicrna Sdzlecmeleri ye Tavsiye Kararlaranda, bun—
larin etkin uyguianmasi. iqin kirsal alas mcci kuruluclarina
rida
belirterek ye,
ye
36
ye Uluslararasi Gida ye Tarim
özel ihtisas
Milletler ye buna
toprak reformu ye kirsal kalkinma konularina
göz önUne alarak ye,
bir ilgi
Nilletler ye Uluslararasi Gi—
yer alan hiikUmlerin
da ye Tarim
ile
devon eretle, bu
ye
Milletlerle
belirterek,
ekonoinik ye sosyal
ye bu
Rirsal alan
önerileri gUndeminin dUr—
kalkinmadaki roliLerinë
dUncU naddesi olarak ele
ye,
olmasina karar ye—
önerilerin bir Uluslararasi
tJluslararasi
gUtU olmak Uzere
rerek,
adi Kirsal Alan
yilinzn Haziran aylnin yirmiUçUncU gUnU, kisa
1975 olan
kabul
Madde 1
yalnizca
inasalar da, onlari temsil
tUr kirsal alan
1. tlcretli
kirsal alan
için
ol—
sahip bulunanlar da dahil her
kapsar.
Madde 2
veya bu Maddenin 2 ci Paragrafindaki
saklz kalrnak kaydiyla kiraci, ortakçi veya kUgtik mUlk sahibi—zilyed de olsalar tariinla,
alanda el sanatlar-i veya benzeri bir
aniaci bakirnindan "kirsal alan
kiniseler, bu
sayilirlar.
kirsal
hUkthnleri yalnizca, temel gelirini tarmmdan
kendi
veya arasira
istihdani
yardimiyla
el
kiraci, ortakgi veya kUcUk mUlk
sahibi zilyedleri kapsar.
belirlenenler bu
kapsa—
2.
elde eden,
ml
(a) sUrekli
istihdani edenler; veya,
(b) önemli sayida mevsirnlik
(c) ortakgi
istihdam
veya kiraci tarafindan
edenler; veya,
herhangi bir
o—
lan 1 ar.
Madde3
1. Ucretli
veya kendi hesabina
olsunlar, her ttir
kirsal alan
kurmak ye sadece
kuruluUlarln kural—
larina
olmak kaydzyla, önceden izin almaksizin diledilcleri
Uye olmak hakkina sahiptir.
2.
hUrriyeti ilkelerine tUmUyle saygili kalina—
caktir; kirsal alan
ye nitelikieri baki—
kuruluçlar olacak ye her tUr niUdahele, zorlama
mindan
veya baskidan korunacaktir.
37
bu
3. Kirsal alan
kazanrnaiari,
tUzel
yukaridaki paragraf hUkUjnlerlnin uyguianrnasini kisit—
layici nit ellkte
lie
hakiarin kullanilmasinda kirsal alan
kitleler
veya
Gibi, Ulke yasalarina saygili olacakiardir.
gUvenceleri zedeilyecek
yasalari bu Madde lie
5.
nltelikte olinayacak veya zedeiiyecek bir biçinide uygulanmiyacaktir.
2.u
ye
Kirsal alan
1958 yilinda kabul
tstihdani
Ayricalik
gibi, higbir
yirln:a
tutulmaksizin ekonomik ye sosyal
ye hu Ical—
yararlara
gUvence altina alr:ada
etkin hirer arac olan giiçlU ye
karsal alan
larinin,
olarak kuruirnalari ye
lco—
ye
kirsal kalkinmayla l.lgill ulunal poiltikalarin bir he-.
defi olacaktir.
MacIde 5
1.
ye sosyni icaikin-.
alan
onay—
madakl. rollerini yerine getirebilrieleri Ic in, ibu
,
layan her Uye Ulke, özelllicie kuruluclarina,
yhrUtmeierine ye
varsa kirsal alan
lie Uyelerini ayirima tab! tutan yasal hhkUrileri ye idarl kararlari
ortadan kaldirinak anaciyla, hu tUr kuruluclari desteklcyl.ci hir pa—
litika benililsiyecek ye uygulayacaktir.
onaylayan her Uye hike, kirsal lcesiniin hzel
2.
koculiarini da dikkate alarak, kirsal alan
kuruluclaririin ku—
rulinslari ye gellstlrilmeierl.niri ulusal yasa ye tUzUkler tarafindan
engollenmesini hnll..yecektir.
MacIde 6
Kirsal alan
ye
bu kurulurlariri istihdam oianaklarini arttirma, icirsal alan
ye
kocullarini genel olarak dUzeitme lie mliii gelirin art-.
yolundaki katkilnrinin en
tirilarak daha lyl
kolaylactirmak aiiiaciyla adimlar atala—
genic biginide
caktir.
MacIde 7
resmi onay belgeleri, tescil icip Uluslarara—
si calicma Bhrosu Genel MUdUrU'ne
MacIde 8
1.
Shzieçme
sadece, onay belgeleri Genel MUdUr
tarafincian tescil edl.lmic alan Uluslararasi
oiacaktar.
Ulkeier icin
Caliçniia OrgUth Uyesi
2. tcbu Shziecrne, lid. Uye Ulkenin onay beigelerinin Genel i•:U—
tarihten oniki ay sonra
glrecekt jr.
dhr tarafindan tescil
38
girmesiyle, onay beigelerinin tescil tarihinden
3.
oniki ay.sonra, onaylayan [lye Ulke 1cm geçerli oiacaktir.
Madde 9
1.
on yil sonra, Ulusiararasi
rUne tescil 1cm
gonderecegi
örgUtti Genel
bir nota ile
yUrUrlUk_
ten kaidirabilir. YUrUrlUkten kaidirma karari, bunu bildiren nota—
nm tescil tarihinden bir ymisonra geçerli olacaktmr.
2.
on ymilik sUre sonunda yUrUrltikten kaldirma
olan her [lye Ulke, gelecek bir on ymi daha
ni
hakkm—
Söz—
hUkUrnlerini uygulaniakla yUkUmlU olacaktmr. Bundan sonra, her
on ymilik sUrenin bitim tarihinde,
Maddede belirtilen hUkUinler
gerçeveslnde
yUrUrliikten kaldmrabilir.
Madde 10
1. Uluslararasm
BUrosu Genel MUdUrU, Uluslararasm ca—
Uyesi Ulkeler tarafmndan kendisine gönderilen ye tes—
cii edilen bUtUn onay belgeleri ile yUrUrltikten kaldirnia notalari
konusunda,
Uye.si tUrn Ulkelere bilgi verecektir.
2. Genel MUdlir, örgUt Uyesi Ulkelere tescil edilen ikinci o—
nay beigesi konusunda bilgi verirken,
tarihini belirtecek ye
tJyesi ttirn Ulkelerin dikkatini
çekecektir.
Madde 11
Uluslararasi
BUrosu Genel MUdUrU, yukarmdaki Maddele—
ru ulgili hUkUrnieri
kendisine gönderilen ye tescil edilen
onay belgeleri lie yUrUrlUkten kaldimma
tUrn ayrmntila—
beiirterek, kayit ye tescil 1cm
Milletler Beyanna—
mesi'nin 102 ci Maddesi hUkUmleri
Milletier Ge—
nei Sekreteri'ne gonderecektir.
nfl
Madde 12
Uluslararasm
BUrosu Yönetirn Kurulu, gerekli
her an,
uygulanrnasmyla ilgili
Papo—
ru Genel Konferansa sunacak, ye
tUmUnUn veya bö—
lUrnierinin tádil edilmesi konusunu inceliyerek, gerekiyorsa bu a—
macla Genel Konferans gUndemine alacaktmr.
Madde 13
-
1. Genei Konferansmn,
tâdil eden yeni bir
ni
mede aksine hUkUm yoksa:
(a)
kabul
tUrnUnU veya bölUnileri—
etmesi haiinde, yeni
olan olan bir [lye Ulkenin yeni SL5z—
onaylaniasm halinde, yukarmda belirtilen 9 cu Madde
hUkUmlerine bakmlmaksmzmn ye yeni
gir—
tarihten geçerii olmak tizere,
den ytirUriUkten kaikacaktmr.
(b)
tâdil
yeni
cerli olmak Uzere,
c
akt ir.
tarihten ge—
[lye Ulkelerin onaymna kapana-
39
fakat
2. tqbu Sözleqme, bunu
meyi onaylsma$sq olan turn Uys Ulkslsr 1cm,
maya
dévarn sdscsktir.
tAdil eden ysni SlSzls —
oldurju gibi gsçsrli
o—
Ifadde 14
tqbu SUzlsçms 'nl.n tngilizcs vs Franeazca dillsrinds olan mstin—
len, asal vs
nzm
vs
olarak gsqsrlidir.
Thcia tsctLW tCtN EStT OLAXAK vs
ntc vi vrrnT.atk: 4tT.m
t!CtLEtE tLtSKtN
ada:
flt.Afl
(No.156)
1981
Ails SorumluiQu Olan
SUzlsqmssi, 1981
Maids 1
1. tqbu SUzlsqms, bakmakla ylikthnltl qocuklarana karqa sorumlu-.
luklari. olan vs bu eorualuluklara nsdsniyls, skonoelic hayata hazir—
lanma, katilma, gins vs ilerlems olanaklan kasatlanan kadan vs sr—
ksk licilers uygulanir.
2. tqbu Sözleqms, ayni zarnanda, bakarn vs dsetsk istsysn yakan
ails Uyslsrins karqi sorumluluklari olan vs bu eorurnluluklari neds—
niyls, skonomik hayata hazarlanma, katilma, gins vs ilsrlorns ola—
naklara kasatlanan kadan vs srkek iqqilsrs de uygulanacaktar.
3, tqbu Sdzlsqrnsnmn arnaqlara bakarnandan " bakrnakla
yUkUmlIl ço—
cult" vs " kseinlikls bakam vsya dsstsk ietsysn
ails Uyslsri"
SI$zlsqmsnin a44adaki 9 cu Maddseinds belirlsnsn
dsyimleri,
usullsrls her tilkeds tanama yapalan kiqilsri kapsayacaktar.
tflu fladdsnin yukaradalci 1 ci ye 2 ci Paragraflar]. hUktimle—
bundan bbyls "ails
olan Ic—
ri kapsarnana girsn
qilsr" olarak analacaktar.
Maids 2
tqbu
Sdzlsqms htiktirnlsri, skonoalk )iayatan tUk ssktUrlsri
her tur ad 1cm gsqsrlidir.
vs
Maids 3
1. Icadan vs srksk iqqilsr iqmn stkin bir olanak vs 'uygulama
scitlUi s4larnak amacayla, ails sorurnlulutu olan kiqilsrin qalaq—
giraslori vsya
ma haklanna kullanarak bit'
bu duruidlarandan dolaya bit' ayararna ttbi tutulmamalarana sat)larnak
lie qalaqrna vs ails hayatlara arasanda gsrskll dUzenleasyl gsrqsk—
lsçtirrnsk, tlys Ulksisrmn ulusal politlkalaranan bit' hsdsfi olacak—
tar,
2. tçbu Madden in yukaradaki 1 ci Paragrafanan amaglara bakaip.ndan "syaram" dsylmi, 1958 Sralanda kabul sdilsn tstihdam vs Msslsklsr—
ds Ayracalak SUzlscmssi'nln 1 ci vs 5 ci )4addslsrmndski tananlara
kapsarnaktadar,
kO
Madde
Kadin
arasinda olanakiar ye uyguiama aclslnuygun a—
aniaciyia, uiusai
ye erkek
dan etkin bir
ye berizer her tUr öniern aiinacaktir:
(a)
olan
aile
haklarinj. kullanmalari
(b)
sosyal gtivenlik lie
olan
serbest
ye
seçme
aile sorum—
kural ye
özel ihtiyaclari göz önUne alinnialidar.
-
Ulusal olanakiar ye
•
olarak
önleri—
ler de alinmalidir:
ihtiyaglari toplum piânlai'ia—
olan
(a) aile
larinda dikkate alinrialidir; ye,
(b)
çocuk bakimi ye aile hizmetierl gibi, kamu veya
hizmetierini
topium
ye destekleinek
•
MacIde 6
Her Ulkede yetkili makamiar ye ilgili
icadin ye er—
kek
1cm olanak ye uygularna
lie alle
olan
sorunlarinin daha
olarak
yacak enfermasyon ye
alacak ye bu soruniarin gi—
derilmesine yatkin bir kamu oyu
yardimcj. olacak uygun
öniernlerl alacaklardir.
MacIde?
olan
Aile
faal
bir parçasl 01—
malari ye bu sorumlulukiari nedenlyle icierinden ayrildiktan bir
sUre sonra yeniden
girmeierini
meslekl
meslek seçini hizmetleri dahil, her tUr önlem ulusal
olanakiara uygun bir biçinide alinmalidir.
ye
ye
Madde 8
Aile sorumiulukiari kendi
istihdam ilicklierinin so—
na erdirlimesi için geçerii bir neden sayiimiyacaktir.
Madde 9
ler, toplu
karariari veya
htildimleri ulusal kocullara
yasalar, tUzUk—
caiicma kurallari, mahkeme ye hakern
uygun usuliere gore uyguiamaya konacaktir.
Madde 10
1.
hUkUmleri ulusai
gore kademeii ola—
rak uygulamaya konabilir. Ancak, bu tUr uyguiarnalar her kocul al—
tinda yukaridaki 1 ci Maddenin i ci Paragrafinda beiirlenen
len kapsiyacaktir.
2.
onayiayan her Uye bike, Ulusiararasi calic—
ma
Paporiarin ilkinde
Anayasasi'nin 22 ci Maddesi
bu Maddenin 1 ci Paragrafinda kendisine taninan hakki nasil kuliana—
ye—
belirtecek ye daha sonraki Raporianinda, bu konuda
uygulaina Onlemierini bildirecektir.
ya aimayi
1
TAPIMDA ASGARI UCRET BELtRLEME
YONTEMtNE
ILtSKtN TAVStYE KARARI, 1951 (No.89)
Kisa adi: Tarirnda Asgari licret Belirleme
Tavsiye Karari, 1951
—I-
l.
Asgari Ucretin belirlenmesinde, bu Ucreti tesbit edecek organ,
standardi
her ko—
uygun bir
ilgili
altinda dikkate alacaktir.
2. Asgari Ucret dUzeylerinin belirlenmesinde dikkate alinacak
arasinda,
hususlara cia yer verilecektir: geqinme endeksi,
çercevesinde tarinda
toplu
adli ye makfll
ödenen ticret ile
benzer veya kiyaslanabilir
yeterli
olçUde sendikali
bölgelerde, tarim
benzer
ödenen genel ucret dUzeyi.
—
II
—
§ekil ne olursa olsun, tarimda asgari Ucret belirlerne,
3.
inceliyerek ye bu belirlemeden
tarimda ye ilgili
ye
birinci derecede oncelikle etkilenecek
veya
varsa bunlarin en cok temsil niteligine sahip
da—
yapilacaktir. Asgari Ucretin belirlenmesine
her
alinacak ye bu
tam ye
konuda
verilecektir.
ainacile,
If. Belirlenecek Ucretin daha gecerli olmasini
kabul edilen asgari Ucreti belirleme yonteminin olanakiari çerçeve—
ye
kendi temsilcileri kanali ile,
sinde, ilgili
ye
hakiarla, Ucret belirleme
katilmalari
sayida olmali, veya
oy hakkina
sahip bulunmalidir.
katilacak
5. Yukaridaki 4 cti Paragrafta belirtilen
temsilcilerinin, temsil ettikieri kesimlerin güve—
ye
ye
nine sahip olmalarini saglamak amaci ile,
varsa,
nfl kendi temsilcilerini belinleme hakki olmalidir.
asgari Ucret bellrleme organina atanmak
ye
Uzere, dnerdikleri
davet edilmelidir.
isimlerini
taraflarin
ilgili
6. Asgari Ucret belinleme yönteminin, tarafsiz
malara katilmasini ongordugU durumiarda, bu
görevlerinin
kadin veya erkekler arasin—
yeteneklere sahip
bir biçimde
dan secilmelidir. Hakem olarak veya
katilacak bu ttir tarafsiz
arnaci lie, tararn ye ilgili
göterilmelidir.
olmalarini
cikara olmamasana özen
—
III
—
7. Uygun aralimlanla asgari ticretin yeniden belirlenmesi icin
gerekli htikUmlere yer verilmelidir.
1+2
—
Iv -
8. Belirlenen asgari Ucret dUzeylnin altinda ticret ödenmesini
ticretlerini etkin bir biçimde korumak
dnlemek ye ilgili
hususlar da yer
aniaci ile alinacak bnlemler arasinda,
almalidir:
en uygun bir
YtirtirlUkteki asgari ucret, ulusal
(a)
ye
biçimde ilân edilmeli ye özellikle ilgili
duyurulmalidir.
Gerçekte ödenen Ucretlerin resmi denetimi yapilmalidir; ye,
(b)
YUrUrlUkteki asgari Ucretin altindaki ödemeler önlenmeli ye
cezal hUkUmler getirilmelidir.
l9Lf7
Hayatinin Denetimi
yilinda
kabul
9.
lecmesi hUktimlerine benzer yetkilere sahip, yeteri kadar vasifli
istihdani edilmelidir. Bu
ilgili
denetliyerek, gercekte bdenen Ucretlerin, asgari Ucret
ye
yetkilerini kul—
ye
dUz:eylerine
yapmalidir.
lanarak, yasal
(c)
bu ttir uygulanialar 1cm
etkin bir bicimde yerine
10.
getirmelerini saglamak amacile, yetkili makamlarin gerekli ye uygun
gorecekleri durumlarda, ödedikleri Ucretlerin tam ye gerçek kayitlarini tutmak,
1cm zorunlu kilinmalidir. Ayrica, ger—
çekte ödenen Ucretlerin, yUrUrlUkte olan Ucret dUzeylerine uygun—
denetlemek 1cm,
ödedikleri Ucreti gösteren makbuz veya benzeri dökUman vermeleri
zorunlu kilinabilir.
olarak
yasal veya benzer
11.
lerle, hak
yUrUrliikte alan asgari Ucreti almalarini sat—
layacak durumda olmainalari halinde, iccilerin bu haktan yararlanma—
önlemler ali—
larini etkin olarak
gerekli
nacaktir.
ettikierl
TARIMDA MESLEKt
tLtSKtN TAVStYE
Kisa adi:
1956 (No.101)
Tavsiye Karari, 1956
Tarimda Mesleki
I.
tike ye AmaQlarl
1. Her Ulkede kamu makamlari veya ilgili difler
tarim
mesleki egitim
reysel veya
ye bu
etkin, verimli, dtizenli ye
program çergevesinde uygulanmasini Ustleneceklerdir.
bi—
saglayici bir
amaqlari her tilkede açik bir
2. (1) Tarimda mesleki
siralanan ye benzeri ihtiyaçlara
biçimde ortaya konacak ye
cevap verecek nitelikte olacaktir:
dUzeydeki erkek ye kadinlara
Tarim
(a)
kendi
(vasifsiz, yarivasifli ye vasifli
yöneticilere ye tarimsal evkadinlarina)
lan lie ilgili bilgi ye becerilerin yerilmesi, yaptiklari
genel
aniatilmasi ye tanim
sosyai
'+3
topium tarafindan Einemii bir mesiek olarak taninmasinin
masi;
(b)
emek, sermaye, toprak ye
Tarim
rin daha etkin bir biçimde kuilanilmasi;
(c)
Tarim
Cd)
kaynakia-
kaynakiarin korunmasi;
gerekii toprak ye diger
verimiiiik lie mahsuiUn artiriimasi; kalitenin
Tarirn
ytikseitiimesi ye daha
mahsuiUn gida
tarim UrUnierinin
amaca.
kolay pazarlanmasini
Uretim yerierinde
gidermek 1cm
arasindaki
Tarim iie
artirxnak, hayat seviyesini ytikseitrnek, istih-.
tarim
1gm
lie,
Ce)
geiirierini
olanakiarini artirmak,
bOyielikle, tarim
ye
dan
(f)
buna uygun
emniyetmni
ye Ozeilikie kadiniar ye çocukiar oimak üzere, ta—
(g)
bedeni yUktinU hafifietmek;
rimda
daliari lie tarim arasinda,
Ekonominin
dan gerekil dengeyi
(h)
Kirsal kesim gencieri için mesiege yoneitme hizmetierlni
istihdam
tirmek;
(1)
(j)
Tarim
dailarina, yeterli ye uygun gençierin
girmeslni destekiemek;
Tarimda mevsirniik ye gizil
yaratan soruriiari ortadan
kaidirici Oniemier aimak;
Tarimda teknoiojik
iarnak; ye,
(i) Kirsai kesim
ozendirilmesl.
(k)
daha yaygin uyguianmasini
sat-
ye tarimda ça—
uygun teknik
1cm
verliecek
yontemieri, karar verne
tarimsal
yönetimi gibi konuiari kapsarnaiidir.
piánianmasi ye
Verilecek
kirsai nufusun seviyesine gore ayarianmali ye
kademeii oiarak
goren kitienin ekonomik
ye sosyai dUzeymne gore verilecek egitim, sonunda, ayrintiii oimasa
kentsei kesime veriien
bir
ye beceri
(2) Bu sonuçiara
ye
II.
Kapsaxnj.
(i)
Tarimda veriiecek mesieki
tUrn tarimsal nufusa
3.
yOneiik oirnaii ye irk, din, miiiiyet veya
ayirirniar-.
yasal mUlkiyet farki gOzetiimekslzmn,
dan kaciniirnaiidir.
mevsimiik dahii tarim
çjftçileri,
çiftiikierde
kadiniari, topraksiz kOylUleri ye tarim
ierini, tarirnda
yakinen
de kapsamalidir.
Ulke—
ye ozeiiikie az
(2) Prograrnin ilk
kapsami dar tutuiarak, sadece koiaylikia
ierde, meslekI
verliebjiecek ye kisa zamanda sonuc aiinabiiecek tarim
veya bolgeler seçilerek uygulama yapiiabliir.
44
olanakiari buiunmayan geri
ilk
(3)
oiarak, yetenekil
organi
sahip bir
dir. Bu organda görev alacak
tarim
ye kirsal
blien ye anliyan
olmasina özen gösteriimeiidlr. Ola—
nakiar çerçevesinde, bu
ye
kendlierinin kirsai
tarim
konusunda
deneyim sahibi oimaiari yerinde ola—
caktir.
de,
yetenekil
(If)
çiftiikier, tarim
pratik olarak
destek ye olanak
bildikierini
veya kbyierde, tecrUbeli
aktarmaiarj. için her tUr
Ulkelerde okuma — yazma prograrniarina dnce—
4. (1)
taninmalidir. Ilgili tilkedeki uyguianan genel
prograininin
temel konulari, mesieki
once veya bir arada verilmeildir.
ilk
okul sistemi içinde.
halierde, genei
tim lie bir arada yUrUtUlmesi gereklidir.
okuiiarda
(2) Olanaklar çerçevesinde tarimda mesiekI
IleslekI
resmi Ogretim sekijnde ye kirsai sosyal
nulara. kapsar bicimde uyguianmaiidir.
gibi ligill ko—
programlari beiirienirken, Ozelilkie
5.
lara dikkat edilmeljdjr:
(a)
(b)
(c)
(d)
Tarim
mahsUl
konu—
ye bunlarin vasif dUzeyleri;
yapisi,
dUzeyl, tarimsai Uretim lie
tUrieri;
Kirsai
plyasasindaki
ye
seyyaiiyet orani veya buna duyuian gereksinme;
lie
geienekieri,
Tarimsal nufusun sosyai
ye bekientileri; ye,
Uikede genei oiarak uygulanan ulusal poiitika.
prog—
6. (1) Tarimsai nufus 1cm hazirianacak mesieki
ramiari, uygun oian hailerde ye olanakiar çerçeveslnde, tamamiayici
becerlieri de kapsamaiidir. Buniar arasinda Ozeiiikie tarim
el aletierinln yapimi ye onarimi, tarixn maklnaiarinin bakimi ye
lie tarim
basit onarimi, tarim Urtinierinin Ilk acamada
ye bakimi sayiiabiiir.
binaiarin
(e)
yaygin
bOlgeierde,
(2) Gercek veya gizii
uygun olan hailerde ye oianakiar çerçevesinde, kadin ye erkekiere,
tamamiayici veya
istlhdam oianakiari
aniaci lie,
mesiekierde
verlimesl
iigiii
YOntemj
III.
Mesieki
ortak
7. Kentsel ye kirsal kesimierde verlien genei
blr temel oiucturmasi ye daha
oimasi içiri gerekil Oniemier
alinmalidir. Kirsal kesim ilkokullarinda uygulanacak
yOnte—
ml ye programi, kirsai kesim qocukiarinin çevreslni ye
lhtiyaçiarini dlkkate aimalidir.
Lf 5
kap—
sistemi lcinde verilecek derslerin,
8. tikokul
artirmasi,
gozlem
dUzeyl
samli bir genel
bedeni bece.tanitarak tarim
tarimsal hayat ye
için, olanaklar çerçevesinde pratik
rileri
ye ev el
destekienmesi yerinde olacaktir. Okul bahcesinin
sanatlari gibi konular, ilkokul programinin bir parcasi olmalidir.
prograininiaksatmaxna—
genel
Ancak bu tUr pratik
sina özen gosterilmelidir.
bölgelerin kirsal toplumlarinda okul id
9.
ye kirsal sanayi,
ayni zamanda tarim tekniklerinin
çocuk bakimi, beslenme, gidalarin
cevre
gibi konu—
saklanmasi, konut, koy kalkinmasi ye kitlesel
lara yer vermelidir.
Ulkelerde tarimsal nufusun, ilkel
yontemler kullanan ye cok
bir hayat seviyesine sahip olan alt
kesimlerine ye özellikle gocebe kabilelere bncelik taninmalidir.
10. (1)
olarak tarimsal mesleki
vermeyen orta dere—
cell okullarda, bu tUr konulara genel olarak yer verilmelidir. Kirsal
bolgelerde egitim programi, yerel ye ulusal kodullara uygun bir denge
verilmiyorsa, kademeli olarak
saglamalidir. Tarimsal egitim,
progranlina alinmalidir.
kirsal kesim orta dereceli okullarin
progralnini aksatmaxnasina
Ancak, bu tUr yeni konularin, genel
özen gösterilmelidir.
(2) Olanaklar cercevesinde bu tUr
sel çiftlikler veya çevredeki tarim
desteklenmelidjr. Pratik
amaçlarina yönelik olmalidar.
okul
deney.-
yapilacak pratik
sadece ögrenim
Tarim Teknik Okullari
11. Tarim
mesleklerde, tarimsal
ile
ye uygun ko—
nularda, uzun sllreli egitim veren tarim teknik okullari acilmalidir.
(a)
(b)
(c)
12. Bir mesleki
prograini
sonra,
belirlenen ogrenimi
Tarimin
dal ye mesleklerinde,kadin ye erkekiere,
veren okullar, veya mevcut okullarda ayri bölUmler acilmasi;
Kadin ye erkek tarim
belirli bir bölUmUne
veren özel okullar, veya mevcut okullarda bölUmler acilniasi;
Kirsal ev ekonomisi konusunda
mevcut okullarda bölUmler acilmasi.
veren özel okullar veya
13. Olanaklar çerçevesinde tarim teknik okullarina, gerekli ye
yeterlj pratik
yapilmasini
amaci ile, çiftlik—
yeYa uygun tarim alanbari taheis edilmelidir.Bu mUinkUn
egitim 1cm gerekli pratik
yapilabilecegi tariin istas—
yonlari veya uygun tarlalarda uygulama yUrUtUlmelidir. Ancak, bu
tUr uygulanialarda,
sadece
1cm gerekli ça—
yapmasi
br
14. Tarim
teknik
özen gosterlimelidir:
hususiara
okullarinin açilmasinda,
dUye tarimsal nufus
BUyUk çlftliklerin
oldugu Ulkelerde, yatili veya benzeri okuliarin sagliyacagi ya—
rariar;
(a)
Okuma — yazma blienlerin yeterli oldugu toplumiarda, niektupia
(b)
egitim lie radyo kursiarindan yararianiimasi ye bu tUr programiarin
lie destekienmesi;
okuliarda verilecek tamamian'ia
yatili
(c)
hitab eden egitim kursiari.
Göze ye
SUreli Egitim
15. (1) Kisa sUreli mevsimlik gece kursiari lie gezici kursiar
dUzenlenebjljr. Bu tUr
özellikie
uygun
olmaktadir:
KUçUk çiftçilerin cocuklari lie gezici ye geçici tarini
(a)
beceriierini arttirmak;
rinin genei bilgi ye
(b)
KtiçUk toprak sahipleri, ciftciier ye tarmm
teknikler konusunda
veya yeni
vemmek;
Beiirli vasif ye dUzeydeki
belirli
vasmflarm—
prograniiarmnmn uyguianmasm. J3eiirii
bir mahsuiUn
hayvan bakmm ye besienmesi, el aletleri
ye rnakinalarmn kuiianmm ye bakmnim, tarmm
genel bakiin
ile salgmn hayvan hastaimklari ye bitkilere zararli bö—
cekier gibi konular, bu tUr
örnek gosteriiebilir.
(c)
ni arttmmmalc için bzei
(2)
Bu tUr
ye asil aniaç
olan
yerel
uzun sUreli
gore zamanlanap ayarlanmali,
engellernernelidir.
1cm
tans
kainu niakamlarmnca ye difler uygun
kursiyerlerin
veya
her ikisinin ortak
sonucu yapiimaiidmr.Bu tUr seçim ye yer—
sonucu ciftiiklerde
ye tarim uygu—
lamasmnmn
boigeierden geleniere Oncelik tanmnmalidmr.
Bu egitlmden once kursiyerlere yeterli bir genel
verilmelidir.
a bölgedeki tans Uniteierinin
Genel
ye vasmfia—
koy, bllyUk
rmna uygun
veya piantasyon,
16.
(1)
çiftlik
kooperatif tans
(2)
kUctik ye orta btiyUklUkteki çiftlikler.
Tanmm Uniteleri Ozenle seçimmeii ye olanakiar cerçevesinde
Omnekier Uzerinde çaliçiimaiidmr. ciftliklerde
smniflarda yapilacak dersier lie destekienmelidir.
17. (1) Her Uikenin oianakiarm çerçevesinde, yardimci
lam
ye
Bu
biiinisel
tmrmalarmn soriuclanmnJ. çiftçllere pratik bir biçiinde aktarina ye
çiftçilerin teknik sorunlanmna çoztim bulma konuianmnda Onemui yar—
dmmlarda bulunabilir.
If?
(2) çiftçiler ye
ye
da dahil, kendi yardimci hlzmetlerlnl kurma ye
tirme 1cm déstekienmeildlr. Bu tUr
resmI programiar
ye
her kademede katilmalidir.
18.
Ulkelerde basit olan mesleki
prograirila—
rinin,
gerek kapsam
ye gerekse uygulama bakimindan, bUyUk olçUde
göz önUne alinirsa, bu ttfr yardimci
ye hizmetlerin önemli bir rol oyniyacagi
Program—
lar
tarimsai kalkinma plâniari uyguianabilir.
19. Bu tUr yardimci
ye hizmetier,
ilgili kuru—
genqllk kiUpleri
prograrniarinin
20.
genqier için özel programlar hazirlanmasina,
önemli katkida bulunabilirler.
kurulmasina, ev ekonomisl ye topium kaikininasi
(1) Tannin yeteri kadar
ye tarimsal
sonra, ciraklik inUesseseslnin kurulmasi
b ii ir.
(2) ciraklik uygulaniasi, belirli tarimsal
ye meslek—
ler lie bolgelerin durumu göz önUne alinarak
Uygulama,
veya bu görevi yermne getirecek çiftçilermn
yetenek ye vasiflari beiirlendlkton
veya
qlftliklerde yapilmalidir.
(3) Tannin hangi dal ye meslekierinde egitim yapilacagi,
çiraklarin seçimi ye sorumiulukiani, genel ye teknik
kulianilacak araç ye gereçier lie, egitimin yapilacagi yerier,
yetklll makani veya makainlar tarafindan belirienmeildir.
Yukaridakl paragrafiarda beiirtilen hususiar, yasalar veya
tUzUklerie, çiraklik egitiminl denetliyen kamu rnakaniiarinin karar—
man lie veya toplu
veya tUrn bunlarin ortak dozen—
(If)
lemesi lie uygularnaya konuirnalidir. Buniarin
durumlarda,
uygun bir dUzenleme getinilmelidir.
21. Eger varsa, ternsii niteiiglne sahip
ye
kuru-.
tam
likesi cerçeveslnde, çiraklik muessesesinin
olmalidir.
22.
tenekil
uygulanrnasinda ye denetirninde söz.
sahibi
(i) çiraklik, taninia girme istegmni acikca belirten, ye—
zorunlu egitmmini
veya cirakilk sUresi içinde
açik olmalidir.
uygun olarak çirakliga
ye
(2) Her Ulkenin
uygulanacak program, yasal veya diger bir biçimde
sistem cercevesinde denetienmelidir. Bu denetim özeliikle çirakla—
genei ye tarim konularinda egitimmni kapsa—
nin
malidir.
sayisinin belinienmesi, iigili tannin
(3)
sayisina gore yapilrnaiidir. Boyleiikle
tecrUbelj
cikaniani
olacaktir.
cn.raklarin ye
tarnainiiyacak tUrn
48
cirakiik egitimini
bir blçlmde tainamiiyaniar, va—
sayiimaii ye bu durum yetklii niakamiarin verecekieri bir
beige ile belirienmelidir.
sifli
(Li-)
(1) cirakiara genei ye teknik egitim verilmesinde, çirak
sorurniulukiar,
çiftçi arasindaki
amaçla—
sliresi, bu sUre içinde çirakiarin
nan bilgi, beceri ye vasif dUzeyi, tarafiar arasinda yapilacak
sbzieçme, topiu
yasa, tUzUk veya diger uygun bir biçimde
acikça beiirtiimeiidlr. Ozeilikie çirakiarin görev ye
nm, sadece egitimieri lie ilgiii oiacagm belirtlimeli, ye bu ko—
nuda cmkacak
vediger
yetkiii makam tara—
fmndan cözUrnlenrneijdjr.
lie
23.
(2) Asgari Ucretier, bu Ucretierin kademeii
saatierl ye
yernekhane, yatakhane ye benzeri
yerier, sosyai sigorta lie
ye kaza ödenekieri, yasaiar,
yetklii makainlarca çmkariiacak tUzUkier, rnahkerne ye benzeri hakern
karariarm, topiu
veya yetkiil makainiarmn karariarm
lie,
oiarak beiirienrneiidlr.
varsa,
ye
(3)
kesi cerçevesinde, çmrakiarmn
tarn
ye uyguianrnasmnda soz sahibi oiacakiardmr.
24.
ii—
beiirienmesi
cmrakimk egitirninin ilk
yapmian
bu
ye kazaniian beceriyi beiirrnek 1cm
yapilmalidir. Bu
olanakiar cerçevesinde
Ci)
cmragmn yaprna sUresi
lendirme
uygulama
smnaviari lie yapilmalidir.
(2) cmrakiik
ram uyguiarnaiarmnda,
makarniarca yapmirnaiidmr.
smnaviar
son
ye tarnarniaxna
veya
prog-
yetklil
uyguiama ye teorik
Bu
lie çiraklarmn, genei tarimsai bliglsl ye
dai veya mesiekdeki becerl ye
beiirienmeildlr.
25. Ci) Tarmrnda uygulanacak her tUr program bnceiikie
clier lie tarirn ye buna
ildir. Olanakiar çerqeveslnde,
hayatm konusunda
meildir.
görev yapaniari
tecrUbe sahlbl oimaiarmna özen gösterii—
(2)
smraianan ye benzeri yonternierie,
uyguianrnaimdmr:
ticliere,
(a)
Bu arnaca uygun
(b)
Koy kaikmnma merkezieri
ydnterni lie
Cc)
lie görevillerin, tans
ye merkezierde gösterl
yapmak;
Tanmm yUksek okuiu mezunianmna, bzei kisa sUreii kursiar
dUzeniemek. Bu kursiarda, egltlrn prograniianmnmn hazirlanniasi, uyguianrnasi ye
yonternieri
mezunlar,
daha yetenekil mesiekr
oiarak
Aynl tUr kursiar, yeni tans teknikierinln
ak—
tarmirnasm içln de kuiianmiabliir.
iara
26.
Ust dUz.ey mesiekI
özen gösteriimeiidir:
husus—
If 9
(a)
ye egiticiler, Universite veya buna
ögrenlm
oImaiidir;
(b)
Bu tUr
bilgilerini yenileme ye son
özendlrllmelldir.
renmek Uzere kurslara
Yardinci Araç ye Gereçler
programlarinda kullanilacak ders maizemeleri
27. NeslekI
sonucu hazir—
lie yardinci araç ye gereçler, bilimsel
ianmalidir.Qerekli ye yeterli bilgilerin dUzenli bir bicimde,
ye kurslyerlere aktariimasi
tarimla ilgili konular bölgesei ye yerel
28. (1)
maizemeleri ye yar—
ye soruniara ybnelik
sonrasi
dimci araç ye gerecier, kursiyerierin
bbigeierin ekonomik yapisina gore hazirlanmalidir.
maizemeleri lie yardimci arac ye gereqierln
(2)
Ulkeler veya bOlgelerden sagianmasi hallnde, bunlarin yerei
lara uydurulmasina Ozen gOsteriimeiidir.
benzer
ye sorunlara sahip
ilk
29.
ye
lie,
Uikeierin bir araya gelerek,
araç ye gereçieri hazirlamalari yerinde oiacaktir.
standart
konusunda sersest biigi
Her durumda Uikeier arasinda
araçiari, okuma — yazma
hitap eden
30. OOze ye
topiumlarda yaygin bir blçimde kuilanilabi—
oraninin
hr. Hazirianmasi ye kuilanimi kolay film—strip ye slaytiar yarar—
ii oiabilir.
IV.
tans
ligili Kuruiusiar
Tarimsai ye
31. clftci biriikieri, tarim
( sendikaiar dahii ),
kadin ye genqier iie tarim kooperatifleni
t.arimsai mesieki
iigili
gibI
inasinda sOz sahibi oimaiidir.
tirilmesinde Onemil roi oynayacak bu tUr
diriimeiidir.
V.
Uiusai
her
ye
katkisi Ozen—
DUzeyde Oniemier
32. (i) Egitim programlarinin tUrn
en iyi uyguia—
rnayi yapabiiecek
veya makama
Birden fazia
veya makamin sorumlu oimasi haiinde, bunlar arasinda gerek—
Yerei makamlar,
prograrnianinin
ye uyguiamasina katiimaiidir. Eger varsa, tanirnia ii—
ye
gui
siki bir
malidir.
veriimeildir.
ii
Kamu ye Ozei egitirn programiari arasinda gerekil
ye
hususlara özen gösterllznelldlr:
Kursiyerler, bir dUz.eyden
dUzenii bir biçimde
(2)
(a)
gece—
biimelldlr;
(b)
ni
bOlgeler ye meslek dallari arasinda,
acisindan gerekli benzeriik
programla—
50
ye hizmetler
yardimci
iginde
kurumiari siki bir
boige—
33. (1) Yetkiil makamiar, kademeli bir biçirnde,
lerin özeiilkierini de kapsiyan, genel standart öniemier belirierne—
dal ye mesiekierinde
lidir. Bu önlemier arasinda, tarimin
egitirnin suresi; egitim kitapiari ye
(c)
Tarimsai
ile tUrn
vasifiarj. lie
ye
iie egiti—
sinifiarin bUyukiUgU; rnUfredat progranhl; sinav
mm
diger
siraianabiiir.Bu genei stan—
dartiarin belirienmesinde, eger varsa, temsil
sahip çift—
gerekli
ye
ci, tarim
ilgili
yapilmalidir.
destek—
(2) Her kademede, mesieki
1cm özel
lenrneli ye bzendiriinieiidlr. Ancak, bu tur
standartiarin uyguianmasinin denetimi, yetkiii rnakam
organiar:Lna birakiimaiidir.
veya
3Lf.
yer—
programiarina yerei mail katki ye
kamu makamiari, oianakiar çerde gerekii olmaktadir. Buna
programiarina yardirnci oimaiidir. Bu
çevesmnde özel ye kamu
yardimiar
ye
arasinda, mail katkilar; tarla, toprak, bina,
bursiar
araclarin tahsjsi ye
maizemesinin
Ucretiere katki, kursiyer masrafiari—
ye
ödemelerie,
parasiz
sUresi lçmnde katilma lie yetenekii
na
gibi öniemier sayiiabiiir.
yatili okumalarini
35. (i) Yetkiii makamiar ye
maiari
prograniiarinin, tarimia iigili
iigili
kamu program ye
önlemieri almalidir. Egitirn prog—
iie
ramlarinin, uzun vadede tarimda istihdam ye lskân I-iedefierine uy-.
guniugu sagianmaiidir. Ozellikie,
yeni tarim alanla—
ri, tarimsai kredi oianakiari ye pazarlama gibi konuiarda gerekil
öniemier alinmalidir.
egitirn prog—
(2) Yetkili makainiar ye diger ilgiii
ramiarini
lie bitirenlere, gordUkierl egitime uygun bir
buimaiari veya
topraga
için gerekil öniemie—
ri
aimaiidir.
36. Yetkili makamiar ye diger iigiii kuruiuçiar, egltim prog—
ramiarinin sonuçiarini etkin bir biçimde degerlendirmek 1cm geçer—
ii blr yöntem
uyguianiaiidir. Bu degeriendirme arasinda
tarim Uretimlnin artmasi, tarim hayat sevlyeslnin yUkseirnesi iie
orani ole aiinmalidir.
2 ci paragrafta beiirtilen amaciara
VI. Ulusiararasi
37. (1) Uikeier arasinda ye özeliikle benzer tarirn koçuilarina
sahip olaniar, karciilkli bligi alic—verici, çiftç.i, tarirn
egiticiler,
uzmaniari lie biiimsei egitim rnalzerneierl
yap—
ye inceleme gezilerl dUzeniemek arnaciie
malidir.
ye
(2) Uiusiararasi
uzrnaniari ye mesieki
turuimasi lie tarim egiticiierl,
egitim
arasinda ulusiararasi toplantiiar dUzenienmesi
desteklenmeii ye sagianmaiidir.
51
PLANTASYON tSQILEPtNIN
TAVStYE
1958 (No.110)
K0$ULLARINA
1958
adi:
Piántasyonlar
Tavsiye
Karari,
Kisa
I.
On HUkUmier
yer alan, Ucret
(1) Tropikal ye yarj. tropikal lklim
ye ticarl axnaçlarla kahve, cay,
kauçuk, muz, kakao, 1-lindistan cevizi, yer fistikiari, pamuk, tUtUn,
elyafli bitkiier (keten, kendir ye kenevir gibi), turuncgiller, hint
tarim
veya ananas gibi bltki Ureten ye
Tavsiye Karari'nin ainaci bakimindan "plántasyon" sayilirlar. SUrekli
ye yerel tUketim 1cm Ure—
olarak Ucret
lie aile Uniteleri, bu kapsamin
tim yapan kUçiik tarim
dadir.
1.
(2) Her Uye like, eger varsa en cok temsil
sahip
lie
Tavsiye Kararinin uy—
guiana alanini
ci
ye
(a)
Bu Paragraf'in yukaridaki (1) ci bendinde belirlenen bitkjlere
pirinc veya baharatli bitkiler gibi, diledikieri bitkiieri
ekliyerek;
(b)
Bu Paragrauin yukaridaki (i) ci bendinde belirlenen tarim
yerlerinin tanimini, ulusal yasalar veya uygulama geregi gebu
de plantasyon kabul ederek.
hareket eden Uye Uikeler, Uluslararasi
Or—
Bu
gUtU Anayasasinin 19 cu Maddesinin 6 ci Paragrafi hUkmU
BUrosu Genel MUdUrU'ne bil—
aldikiari karari, Uluslararasa.
dirmekie yUkumlUdlr.
UrUn veya UrUnlerinin ilk
tarim
(3)
ye hizmetler, bu Paragraf hUkUmieri aca.sJ.ndan
sj.rasindakj
"piantasyon" olarak kabul edilir.
Tavsiye Karari hUkUmlerini tUrn plantas—
2. Her tlye like,
irk, renk, cinsiyet, din, siyasl inanc, milliyet,
yon
bakimindan hic bir aylsosyal kbken, kabile veya sendika
olarak uygulayacaktir.
rim yapmaksizin
tigili
3. Uluslararasi
tarafindan
Orgutu tlyesi her like, YOnetim Kurulu
belirienecek uygun araliklarla, Ulkesi icinde veya ye—
Tavsiye Karari hilkUmlerinin uy—
sayeti aitandakl toprakiarda,
raporiari, Ulusiararasi caliçma BUrosu'na göngulamasina
derecektir. Bu raporlar, Tavsiye Karari hlklmierinin ne blclde uy—
belirtecektir.
OrgutU Anayasasi'nin 19 cu Maddesinin
Uluslararasi
If.
Tavsiye Karari hUkUmleri,
8 ci Paragrafi hUkUmlerine gore,
herhangi bir Uikede, yasalar, mahkeme ye benzeri hakem kararlari,
daha iyi hak ye
çerçevesinde
gelenekler veya
uygulamayi etkilemiyecektir.
II. Mesleki
5. Her Ulkede, kamu makamlari veya ilgili
bireysel veya
meslekI
yapilmasini ye bu
52
etkin,
saglayici bir program çerce-.
verimil, dUzenli ye
vesinde uygulanmasini Ustienecekierdir.
6.
olanakiari buiunmayan geri
Ci)
olarak, yetenekil
malidir.
sahip bir
bolgeierde ilk
organi
hailerin—
yetenekil egitidilerin
(2)
veya tecrU—
olanakiarinin
de, plantasyoniarda
aktarmaiari
bildikierini pratik olarak
beli
için her tUr destek ye olanak
ya—
programlarinin tUrn sorumiulugu, en iyi
7.
yeveya makama verilmelidir. Birden fazia
pabilecek
ya makamin sorumlu olmasi halinde, bunlar arasinda gerekii
programiarinin
Yerel makamiar,
ye uyguiamasina katilmalidir. Eger varsa, tarimla ilgili
sikj. bir
ren ye
yerprogramlarina yerel mail katki ye
8.
kamu makamiari, olanakiar çerde gerekli oimaktadir. Buna
çevesinde, özel ye kthnu
yardimlar arasinda, mall
programiarina yardimci olmalidir.Bu
ye
katkiiar; taria, toprak, bina,
bursiar
maizemesinin
diner araçlarin tahsisi ye
ödemelerie, ornegin Ucretlere katki, kursiyer masraflarina
ye
piantas—
ejitim sUresi içinde katilma lie, yetenekil
gibi önlemler
yon okuliarinda paraslz yatili okumalarini
sayilabilir.
III. Ucretier
olmalari sag—
9. ticret ödeme aralikiarinin
ianmaiidir:
du—
(a) TJcretierin saat, gUniUk veya haftalik olarak
rurniarda, ayda asgarI iki kez ye 16 gUnU açrnayan aralikiarla ödenmesi;
veya,
Ucretierin aylik veya yiiiik olarak
durumlarda
asgari ayda bir kez bdenmesi.
veya Uretime gore Ucretierin beiiriendi—
10. (1) Parça
durumlarda, bdemeierin asgarl ayda iki kez ye 16 gtinU
bniernier aiinmaiidir.
aralikiarla •ddenmesini
(b)
d.urumiarda bu
(2) GOtUrU usuiU lie Ucretierin
tamamlanmasi iki haftadan fazia sUrecekse ye Odemelerle'ii—
gill aralikiarin topiu
mahkeme ye benzeri hakem ka—
yerierde, Ucret Odemeierinin
rarlari lie
yapiimasi sagianmaiidir:
(a)
avans
araiikiaria,
meiidir; ye,
(b)
Nihal kesin Odeme,
asgarl ayda Iki kez ye 16 gUnU
orantili olarak Oden—
tarnamlanmasindan sonra en cok iki
hafta icinde yapilmalidir.
11. Ucretler ye Odemeierle ligili oiarak
cek hususlar, oianaklar çerqevesinde,
maiidir:
biidiriie—
hususlari kapsa-
53
(a)
ticret dUzeyleri;
(b)
Ucretlerin ne
(c)
(d)
Ucretlerin ne zaaan ye hangi aralikiarla yapilacagi;
Ucretierin nerede
ye,
(e)
Hangi
aitinda Ucretierden ne gibi kesintlier yapi—
lacagi.
12. Her
lere
i.icretierin briit tutari;
(a)
(b)
(c)
sUresi içinde ye yapilacak her bdeme
bellmen hususiar bildirilmelidir:
Ucretierden yapilan kesintlierin nedenieri ye miktariari; ye,
net Ucret tutari.
13. Yukaridaki Paragrafta belirtilen hususiari,
için
kayitianin tutulmasi,
zorunlu kilinmalidir.
lan
her
1cm
Ucretlerjn tam olarak ödenmesini
(1)
için gerekli öniemier alinmali ye
Ucret ödemeleri ile
ilgili kayitlari
odemelerle ilgili kayit
ye denetimi
öniernleri
zorun—
lu kilinmalidir.
Ucretler normal kocuilarda nakit olarak ye dogrudan ilgili
kendisine yapilmalidir.
tarafindan acikça arzu edilen yerel bin gelenek
(3)
(2)
olmadikca,
rnayl
arasinda veresiye usulUnU kaldir—
Ucretier,
araliklania ödenmelidir.
(Lf)
Gida, konut, elbise lie diger temel ihtiyaç maddeleri ye
hizmetienin, Ucretin bir bölUmii sayiidigi durumlarda yetkili makam—
bu tUr ayni ödemeierin nakit
lie
siki
denetlemeiidir.
bir
lar,
konuiarda
(5)
tUrn pratik önlemler alinmaiidir:
Ucretier ye difler haklani lie ilgili bilgilerin ye—
(a)
rilmesi;
(b)
Iicretierden geçerli bir neden oimadan kesinti yapilmasinin
onienmesi; ye,
(c)
Ayni ödemeienin nakdl
göz önUne alinarak, genel
Ucret dUzeyi icinde beiirli oranlarda tutuirnasi.
15.
(1)
olarak tasarrufu
arasinda
mak özendlmilrneljdjr.
ye azami hangi
veriien avansianin ne
(2)
miktarda Ucretlerden kesilecegi, yetkili makam tarafindan belir—
tiimelldir.
boigeierden gelen
ödenecek
(3)
avans miktariari, yetkiii makam tarafindan sininiandirilmalidir.
Bu ttir avans odemelerinin miktamlari
açikça aniatilmalidir.
Yetkili makam tanafindan belirlenen miktanianin Uzerindeki avans
ödemelerinin geri alinmasi, yasalaria önlenmelidlr.
(Lf)
tefecilerden önienmesi için gerekii pratik on—
iemler aiinmalidir.
falz hadlerinin
piyasa
5Lf
bankerierinin
denetlenmesi lie gecerli amaçlar için
ye tUrn bu
kredi kooperatifleri kanaille para
yapilmasi
yetkiii makamin gözetimi aitindaki
malidir.
16. Asgari Ucretin belirlenmesinde, bu Ucreti tebit edecek
gere—
organ, ilgili
uygun bir hayat seviyesi
her
altinda dikkate aiacaktir.
17. Asgari Ucret dUzeylerinin belirlenmesinde dikkate alma—
arasmnda,
hususlara da yer verilècektir: geginme
toplu
adil ye makul
çerçeveslrr—
ödenen Ucret lie,
yeterli blçUde sendi—
de benzer
kaim
bblgelerde, benzer
genel Ucret dUzeyl.
ne olursa olsun, piantasyonlarda asgari Uc—
18. Alacagi
cak
endeksi,
ret belirlerne, ilgili
incellyerek ye bu belir-.
leineden birinci derecede öncellkle etkilenecek
ye
lerle, veya eger varsa, bunlarmn en cok temsil niteligine sahip
lie
yapmiacaktmr. Asgari Ucretin belirlen—
mesine
her konuda taraflarmn
aimnacak ye bu
lere tarn ye
veriiecektjr.
19. Belirlenecek ticretln daha geceril oirnasmnm
arnaci
kabul edilen asgari Ucreti belirieme yönternlnin olanakiarm
ye
kendi temsilcilerl kana—
cerçeveslnde, ilgili
imyla,
ye
hakiarla, Ucret belirierne
katmimalari
Temsilciler eçit sayida oinialm, veya
oy hakkmna sahip buiunmalidmr.
lie,
20. Yukaridakl 19 cu Paragrafta belirtilen
kati—
lacak
ye
ternsilcllerlnln, temsil ettikieri kesimlerin
gUvenine sahip olmalarmni
anraci lie, ilgIll
ye
renlerin kendi temsilcilerini belirlerne hakkm olinalidir.
varsa
asgarl Ucret bellrierne organmna atanrnak
ye
Uzere, önerdlklerl
Isimierinl vermege davet edllmelidir.
21. Asgarl Ucret beilrlerne yönterninin, tarafsmz
kern
olarak veya difler bir biçlrnde
ha—
katmlmasmnm ongordU-.
gorevlerinin
yetenekiere
gU durumlarda, bu
sahip kadmn veya erkekler arasmndan seçilmelldir. Bu tUr
amacm lie, piantasyonlar ye ilgili
bagmrnsiz oimasmnm
lerden çmkari olmarnasmna özen gosterilmelidlr.
22. JJygun aralikiarla asgarl Ucretin yeniden belirlenmesl icin
gerekli hUkUmlere yer verilmelldir.
23.
Bellrienen
asgari Ucret dUzeylnin aitmnda Ucret ödenmesini
Ucretlerini etkln bir biçimde korurnak
önlernek ye ilgill
hususlar da yer al—
amaci lie almnacak öniernler arasmnda,
malidir:
(a)
YUrUrlUkteki asgarl Ucret, ulusal
edilmeli ye özeiilkle iigiil
çlmde
duyurulmalmdmr;
en uygun bir bi—
ye
(b)
Gerqekte ödenen Ucretlerln resml denetirni yapmlmalmdmr; ye,
(c)
YUrUrlUkteki asgari Ucretln altmndaki öderneler önlenrneli ye
bu tUr uygulamalar 1cm cezal hUkUrnier getirilmelidir.
2Lf.
ye ailesinin geclrnini
den ancak belirli bir olçUde kesintl yapilmasm
aniacm lie, Ucretler—
55
ye maliara hasar nedeniy2e üc—
alt tesis,
25. (1)
retierden yapilacak kesintlier, ancak bu zarar veya ziyanln ilgili
kesinlikii be—
dogrudan kusur veya ihmali sonucu
olmalidir.
ijrlenmesl
(2) Bu tUr kesintiler adli bir ölçUde olmali ye hiçbir
zarar veya ziyanin bedelini
(3)
11
len
Bu tUr bir keslnti yapilmasina karar verilmeden once, ilgi—
savunrna ye kesinti yapilmamasini gerekil gosterecek neden—
acikiama 1cm makul zaman ye olanak taninmalidir.
tarafindan
26.
maizeme, araç ye gereçler 1cm
keslntl yapilmasi sinirlanmalidir:
gelenekierine gOre bu tUr ke—
(a)
tiglii mesiek veya
senekier yapillyorsa;
(b)
Toplu
kesenekieri hUkme
(c)
Ulusal yasalar veya tUztikler, bu tUr kesenekieri hUkme bagla—
mahkeme veya benzeri hakem kararlari bu tUr
ise; veya,
ice.
IV.
tJcret
27. (1) Her Uya Ulke, yUriirlUkte bulunan Ucretleri belirleme
ucul ye hUkthnleri qerqevesinde, eUlt
1cm, kadin ye
Ucret Odeae llkesinl uygulayacaktir.
erkek
uyguianabiiir:
(2) Bu like
(a)
Ulusai yasalar veya tUzUkierle;
(b)
tlcret belinieme 1cm
ye
(c)
(d)
Yukaridaki
V.
yasalaria hUkme
arasinda yapilacak toplu
usullerle;
usuilerin blr arada uyguianmasi lie.
Qalisma Saatleri ye Fazia Mesal
28. Bu bOlUm hUkUmierl sadece zaman esasina gOre
lere uygulanir.
29.
Tavsiye Karari'nin 1 ci Paragrafi kapsamina
sUresi, gUnde seklz ye haftada 48
piantasyonlarda
fazia olanaaz.
giren
saatten
bu htikUm
vekili veya yOnetici
(a)
Bu böiUm hukUmierl,
oianlara uygulanniaz;
(b)
Yasaiar, gelenekier, veya
ye
arasin—
lie, veya bu tUr
olmadigi yerda variian
lerde,
ye
temsilciierl arasinda yapiiacak
maiar lie, haftanin blr veya daha fazia gUnU seklz saatten
az
yetkili kamu makaminin onayl lie haftanin dl—
gUnieri sekiz saatteri fazia
Ancak, hiçblr
ça—
bu tUr gUniUk fazia
sekiz saatlik
sonra, blr saati
(c)
durumlarda Uc haftaiik blr sUVardiyaii
re içinde gUnlUk sekiz ye haftada 48 saatiik ortalama
yapilmasi
lie, gUnde sekiz ye bir haftada 48 saatten
yapilabilir.
fazia
durumunda
56
sUreleri,
30. Yukaridakl 29 Cu Paragrafta belirtilen
acil ye tehiikeli.durumlarda, tabil afetlerde ye
masi ile, alet ye maizemenin yok olina tehilkesi
uzati—
labilir. Ayni
çabuk bozulan maizeme veya mallarin kurta—
de, bu sUrenin tizerinde
yapilabilir.
rilmasi ainaci
lie
stireleri,
31. Yukaridaki 29 Cu Paragrafta belirtilen
de
bakimindan sUrekii
gerektiren
1cm
labilir. Ancak bu tUr
haftalik ortalama 56 saatiik
hafta
Bu tUr
sUresi
hafta içinde tatil
sonu tatili yerine, ulusal yasalarla
gUnleri taninacaktir.
32. (1) Kamu makamiarinca çikariiacak ttizUklerie,
ayricaiiklar dUzenlenmeiidir:
lar 1cm
Plantasyonun genel
layici
ile mevsimiik
(a)
birikiminiri giderlimesi 1cm gecici
nedenierie
(b)
un hazirlik ye tamam—
sUreleri;
icmn
siireleri.
oiarak belirlenecek
varsa, ilgili
(2) Bu ttizUkier,
ri ile danisilarak yapilmalidir. TUzUkier, her
rUien
azami fazia
33.
den,
cak
7o
altincla Ungd—
sUrelerini belirtmelidir.
Yukaridaki
yukarida
fazia
25'
ye isveren
inden az
29 cu Paragrafta belirtilen caiicma sUrelerin—
belirtilen 30, 31 ye 32 ci Paragraflar
yapila—
için ödenecek mesal ucreti, normal Ucretin
oiamaz.
VI. Sosyal Olanakiar
3Lf. tcbu Tavsiye Karari'nin bu BblUmtinde belirlenen sosyal ola—
nakiar, ulusal uygulamalara ye kamu ye gbnUulU
durum ye
gbre,
cekillerde saglanabilir:
(a) Yasalar ye tUzUkierle; veya,
(b)
(C)
lie
ye
makam tarafindan
uygun
sonra, yetkili
gortilecek diger usullerle; veya,
Toplu
veya ilgili icqiler ile
da yapilacak anlaçmalar lie.
arasin—
35. Yiyecek, içecek ye diger temel ihtiyac maddelerini satan
bu olanakiarin sag—
yerlerin yeterli olmadigi bölgelerde,
lanmasi 1cm gerekli dnlemler alinmalidir.
nm
bir
36. Ulusal yasalar ye ttiztiklerie
saglanan beslenme olanaklarini kullanmaya
zorlanamaz.
nedenleri-.
hic
tarafindan saglanan
37. (1) Yerel toplum veya özel
eglenCe ye
zamanlari degerlendirme olanaklarinin,
yaki—
tarafindan acik bir istek belir—
ninda olmadigi yerlerde,
lie, bu tUr olanakiarin saglanmasi 1cm gerekli
tilmesi
öniemler aiinmaiidir.
(2) Bu ttir olanakiar, ulusal yasalar veyatUzUklerle
bu aianda sorumiu
ye
veya Ilgili
renierin, blrbirleri lie
sonra
gbntiliti olarak ala—
cakiari karar sonuCu sagianmaildir. Alinacak tinlemler 1cm kamu
,
57
makamlarinin
uygun
38.
istekierine
ye bu
yerieri ye olanakiari
olanakiarinin
olursa oisun,
me
bu olanakiardan yararianmalari zoruniu kiiinamaz.
sosyal olanakia—
39. Uiusai yasaiar veya tUzUkierie
iscilerln
rin
ren
ye
yonetim ye denetiminde, yetkiii makamiar, iigiii
buiunacaktir.
lie
LfO. Ekonomik bakimdan
Ulkeierde ye sosyal olanakiar-.
yerlerde, bu tUr olanakiar
la ilgili yasal dUzeniemelerin
Fona katki oraniari
sosyal foniar lie
yetkiii makam tarafindan belirienmeii ye bu tUr foniar,
temsil
komiteierince yönetlimeiiclir.
hakkina sahip
ye
14. (1)
yeniek veya
gida niaddeierini
dan
durumiarda, buniarin flatiari
gayesi gUtmeden
makul bir blçimde beiirienrneiidir. Bu tUr oianakiarin
dan kâr
halinde, bu mlktar,
olanakia—
rin
1cm özel bir fona yatiriimaiidir.
(2) Yemek veya
gida maddelerinin
araci firma
veya mUteahhitierce
haiinde, flatiarinin makul oimasi
ye bu l14emierden,
kâr etmeleri önienmeii—
dir.
(3) Oianakiarin toplu
sinda variiacak
lie
yukaridaki (i) ci bendi
tak
len
bir kurul veya sadece
bir sosyal
(2)
tarafiar ara—
halinde, bu Paragrafin
veya
fon'un yönetimi, or—
tarafindan yapiimaiidir.
olarak yararianmiyacaklarj. ye istemedjk—
katkida
zorlanamaz.
Sosyal oianakiardan yararlanmak 1gm
ödeme yap—
maiarini gerektiren dururniarda, bu tUr odemeler ertelenemez veya
takslde
bir bbiUmUnUn,
ye dönU14e-.
1+3.
rinde, topiu
aragiarinin
veya tanifelenin uy—
nedeniie sikinti çekmeieni halinde,
yetkiii
organiani, yerel topiu
organiari lie temas ederek, gerekii
dUzeniemelerin yapiimasini sagiayici gmni14mierde bulunmaiidir,
1gm
ye uygun
araclarinin gerekii
oidugu ye
bir
durumiarda,
i14eminl
yeterii
VII. Kazaianin bnlenmesi
Uye Uikeier,
ye meslek hastaiikianinin onienmesi 1cm gerekii Onlemieri aiacaktir.
VIII.
Iskazasi Odenekierj
haiinde, ilgill
Odeme, kaza tarihinden ge—
'+6.
olmak Uzere yapiiacaktir. Bu Odeme,
ligili kaza si—
gortasi veya hastalik sigortasi
tarafindan yapilacaktir.
çerii
58
yardimina gerek
sonucu liglil
sUrekil
durumiarda, ek bdeme
bir
yardi—
sonucu gerekil olan
liglil
tUr yardimla—
ml, ameiiyat,
ye :iiaq yardimj.
veya kaza sigortasi veya hastalik veya
rin masrafi,
iUk sigortasi tarafindan
Lf9.
ortopedik
kaza sonucu gerekii
(1) tigili
arac ye gereqier,
veya ilgili sigorta
veya
tarafindan
SUrekii gerek duyuian
nal—
zese lie araciarzn
ulusal yasalar veya tUzükierie be—
lirtlien özei durumiarda,
toptan ödeme lie de yapiiabliir.
Bu tUr ödeme miktari, tibbi maizeme veya aracin kuilanim ye yenilen—
mesi de göz önUne alinarak, yapilacak tahminI
orantili
olacaktir.
veya yenhien—
(2) TibbI maizeme veya aracin sUrekil
özeiiikie istismari da bniemek amaci
mesh lie ilgili
ulusal yasniar veya tUzUkierie dUzenienecektir.
lie,
IX.
Mesiek Hastalikiari
50. Her Uye Ulke, uiusai yasaiar çerçevesinde sanayi
Tavslye Karara kap—
genel hUkUmier çerçeveslnde,
ye
mesiek hastaligi
samina giren
nm bu hastaiik sonucu ölUmU haiinde, bakmakla yUkUmiti
sUrdUrmeyi,
lere bu
ne
oraniari, uiusai yasaiar çerçevesinde sanayi
igin belirienen miktaniardan az oiamaz. Bu hUkme uygun oirnak
lie her Uye Ulke, sanayl içcileri içln mesiek hastalikiani
ddeneklerinl uiusai yasalar veya ttLzUkier lie belirlerken, gerekii
1cm özei dUzeniemeier yamesiek hastalikiari veya
pabllir.
52. Her Uye Ulke, en gok temsil
sahip
ye
geçenll bir meslek hastalikiari us—
ren
lie
tesi hazirliyacaktir.
5i.
len
X. Sosyai GUvenijk
53. Her Uye Ulke, sanayl ye hizmet sektdnlerinde
yasaiar veya tUzUkier ile tanidigi, hastalik, analik,
benzer sosyal gUvenilk sistemleri—
ye
ye maidliyet,
etmelidir.
de
piantasyon
ni,
XI. ts
5k.
(a)
Vasif
ye yetkiieri yasalarla
denetimierl yapmalidir:
halciarin
GUnUn ye gecenin her saatlnde, yasalaria
beliriemek veya yasaiara uyuimadigi konusunda
veya yetkileri kapsamina
inandirici ihbanlari
girdlginl bellrten gostergeierl sap—
herhangl bir
taniak axnaci lie,
girerek denetimierde bulunmak;
ayniimadan once, olanakiar cer—
veya bir temsilcisine, bu zlyaretlni bil—
geveslnde,
dirmeildir.
uyguianmaslni
59
(b)
bulundurmaksizin,
ye
go—
revlileri sorguya çekmek, gOrevierini yerine getirmek ye gerek-.
ii bilgi ye delilieri toplamak ainaci
diledikieri
ki—
§iierle
içyerierinde yasal olarak tutuimasi zorunlu
tUrn kayit ye defterleri talep ederek Incelemek hakiarina sahip
olmalidir.
lie,
OLAN ULKELEPtN EKONOM1K VE
KOOPEPATtFLEPIN
SOSYAL
TAVStYE KARARI 1966,
POLUNE
Kisa
adi:
(No.127)
Oian tulkelerde Koopera—
tifier Tavsiye Karari, 1966
I. Kapsarn
Tavsiye Karari
1.
hUkUmleri, tUketim, toprak
tarim Uretirn ye
tarim pazariaina, baiikçiiik, hizmet, ei
Uretimi arttirma,
sanatiari,
tasarruf ye icredi,
bankaciiik, konut,
sigorta ye
kooperatifleri dahil
olmak Uzere, her tur kooperatiflere uyguianir.
Ilgili
II.
Pdnaclar
o—
2. Kooperatifierin kurulmasi ye
lan Ulkelerin ekonomik, sosyal ye kUltUrel kalkinmalari lie moan
gUcU kaynakiarinin kulianiimasinda Onemli bir unsur olarak kabul
edilmelidir.
3.
(a)
(b)
Kooperatifier
Ozeilikie
dururniarda kuruimali ye
ekonomik, sosyal
Kisitii kaynak ye olanakiara sahip
ye kUitUrel durumlarini
ye ulusal sermaye kaynakiarini
Tasarrufu Ozendirerek,
arttirmak sagiam kredi kaynaklari oiuçturmak ye istismari On—
lemek;
Cc)
(d)
Ce)
Ekonomik faaliyetierin daha demokratik denetimini
daha adil kaynak ye gelir
mliii gelir,
Kaynakiarin daha etkin kulianimini
satirn ye istihdam olanakiarini arttirmak.
toprak reformunun uyguianrnasina katkida buiunmak ye yeni Uretim sahalari—
nm, hem tarirn da, hem de modern sanayide açiimasmnm
ye bu yeni Uretim olanakiarmnmn yerel ham madde
ye konut,
gibi sosyal hizmetierin daha
gulanmasmna katkida buiunmak.
Sosyal
ye ha—
ye iyi oiarak uy—
60
(f)
Uyelerinin genel ye teknik bilgi ye beceri dUzeyin:i.
olan Ulkelerin hUkUrnetleri, kooperatiflerin ba—
ekonomik, mall, tek—
etkilemeden, bu tUr
poli—
hususlarda yardim ye destek
nik, yasal veya
ye uygulamalidir.
tikalar
5. (1) Bu tUr politikalarin oluçturulmasinda, ilgili Ulkenin
kaynakiari ile kooperatiflerin kal—
ekonomik ye sosyal
kinmaya katkilari goz onUnde bulundurulmalidir.
k.
(2) Bu tUr politikalar, kooperatiflerin temel
cevesinde, genel kalkinrna plânlarinin bir bblUmU olmalidir.
cer—
6.
politikalar sUrekli gbzden gecirilineli vede—
ile teknolojik
ekonomik ye sosyal
go—
re dUzeltjlmelidir.
7. Kurulu kooperatifler, bu tUr politikalarin belirlenmesine
ye uygulanrnasina katkida
masi ye uygulanmasi 1cm,
rim
benzer
bu tUr politikalarin
amaclara sahip
saglamalidir.
ge—
9. (1) tlgili hUkUmetler, ulusal ekonomik plan ye
nel ekonomik OnlemiLerin alinmasinda,
ilgili
ta—
ye katilma hak ye olanakiarini, kooperatiflere
nidiklari
de tanimalidir. Ozellikle, kooperatiflerin
sOz sahibi olmalidir.
etkileyecek konularda, bu tUr
Belirlenen plan ye Onlemlerin uygulanmasinda da kooperatiflere yer
verilLmelidir.
Tavsiye Kararinin 7 ci Paragrafi ile 9 cu Paragrafi—
(2)
nm
(1) ci bendi hUkUmlerinin uygulanmasmnda, kooperatiflerin
turdugu federasyonlarmn, Uyesi birinileri, yerel, bOlgesel ye ulu—
sal dUzeyde temsil etme yetkisi olmalidir.
III. Kooperatiflere
Poljtjkalarmn
YOntemleri
A. Yasalarla
10.
almnmalidir:
önlemler,
mevcut kooperatiflerle
(a)
Yasalar ye tUzUklerde, kooperatiflerin kurulmasi ye
mini engelliyen hUkUm ye uygulamalarbelirlenmeli ye yUrUrlUk—
ten kaldirilmalidir. Ozellikie vergiler, lisans ye kotalarmn
Ozel olarak
tahsisi ile, kooperatiflerin nitelikieri
uygularnaya konmasi gerekli yOntemler belirlenrnelidir;
(b)
Bu tiir kisitlayici hbkUm ye uygulamalarmn, ileride cmkarila—
cak yasa veya tUzUklere gimmesini engellemek;
Mall yasa, tUziik ye uygulamaiarm, kooperatiflerin Ozel
larmna uydurmak.
dUzenliyen Ozel
11. Kooperatiflerin kurulmasi ye
yasa veya tUzUkier çmkarmlmalmdmr. Kooperatiflere,
benzer ku—
haklar tanmnmalm ye bu tUr hbkbmler, kooperatifcilik
hareketinin bUtUn dallarm 1cm geçerli olmalmdir.
(c)
61
12. (1) Bu tUr yasa ye tUzUkierde,
hUktimler yer al—
nalidir:
(a)
Kooperatiflerin temel vasiflarini belirleyen bir tanim yapil—
malidir.Bu taninda, kooperatifierin, kendi istekieri ile
lerin ortak cikariari için, demokratik olarak yönetilen ye de—
Uyelerinin gerekil sermayeye
netlenen
yarar
oraniarda katildikiari ye
ye tUrn
malara Uyelerln aktif olarak katilma hakki
belirtilme -
lidir.
(b)
Kooperatifierin aniaçiari,
kayit ye tescil
edlirneleri, kendi tUzUkierinin yapilmasi ye tadil edilrnesl lie
belirtilmelidir.
(c)
Uyelik
ma aninda
(d)
Yönetim organiarinin
lie denetim usulleri.
(e)
"Kooperatlf" isminin korunmasi; ye,
(f)
Kwperatifieri denetliyecek
tUzUklerin uyguianmasini
Uyelik hisselerinin azami sinirlari, Uye ol—
bdenmesi gerekil aldat veya hisse orani, hisselerin
tarn olarak ödenmesi 1cm taninan vade lie Uyelerin genel hak
ye soruniiuluklari beilrlenrneiidir. Bu hUktirnlerln ayrintiiari
kooperatifierln kendi tUzUkieri ile dUzenlenmeildir.
yetki ye sorumiuiukiari
lie ilgIli yasa ye
usuiler.
kayit ye tescii
(2) Kooperatiflerin
lie
ilgili yasa ye tUzUk hUkUmieri, olanakiar cerçevesinde basit ye
pratik olmali, ye kooperatifiermn
engei—
lie
lemernelidir.
is. Kooperatiflerie
ilgili yasa ye tUzUkier, federasyon veya
benzeri Ust
B.
ye
11k.
olan Uikeierde, en
bir blçimde, koopera—
tifierin like ye arnaclari, olanakiari, yöntemieri ye
hakkinda bilgi topianmali ye yayiimaiidir.
15. Kooperatlfçliikie ligiil
veya bzei
kurumlarinda
larda da yapiirnalidir:
(a)
sadece bu konudaki okul
belirtlien
Unlversiteler ye yUksek okuilar;
(b)
Orta ye yUksek derecell
(c)
(d)
Tarim okullari; nesleki
merkezieri;
Orta derecell okullar; ye,
(e)
tikokullar.
okuilari;
ile
ye pratik deneyirnleri art—
16. (1)
kooperatif—
tirmak 1cm, orta ye yUksek derecell okuliarda,
lerlnin kurulmasi destekienmelidir.
(2) Ayni
lie
lie kUcbk esnaf ku—
konusunda destekienmeljdjr.
62
nufusun ko—
yerel dUzeyde olmak Uzere,
17. tik
operatifciiik konusunda bilgi sahjbi olmalari 1cm gerekli onlemler
alinmalidir.
18. Bu konuda, ders kitapiari, konferansiar, seminerier,
geziler dUzenienmesi, basin, te—
ma grupiari, kooperatif
araqiarindan yarar—
toplu
levizyon, radyo, film ye
uyduruimali—
ianiimalidir. Bu araclarin kuilanimi, tilke
dir.
(1) Mevcut kooperatiflerin yonetici ye idarecilerinin yani—
lie
ye
geiecekte bu gbrevleri Ustlenecek
ilgili konularda egitilme—
reklâmcilari, teknik ye
19.
sira
lidir.
(2) Mevcut olanakiarin yetersiz
yerlerde özel koopera—
tifçllik okullari açilmalidir. Bu okullarda, özei
ticilerin yanisira, kooperatifçilik hareketinin liderieri de
men olarak görev yapmalidir. Kullanilacak egitim maizemesi, Ulke ko—
§ullarina uydurulmalidir. Bu tlir okullarin acilmasina olanak olma—
yan yerlerde, özel kursiar, mektupla
ye ticaret, idare ye ma—
liye okuilarina ek dersier konulmasi
özei ye pratik kurslarla sat—
(3) Kooperatif tiyelerlnin
lanmalidir. Temel ye
egitim olarak uygulanacak bu kursiar,
okurna—yazma
yerei kUitUr seviyeslne gore dUzenienmeli, ye
ye temel aritmetik kursiari lie destekienmeildir.
Mall Yardim
20.
lan
(1) Kooperatlfiere ilk
Uzere,
1cm ye daha sonra—
kaynakiardan mall yardim ola-
nakiari
(2) Bu ttir yardimlar, kooperatiflermn
ye çikar—
ianina aykiri oimamaiidir. Yardimlar destek §ekiinde olmaii ye kooperatif Uyelerinin sorumlu oldugu katkilarin yerini almamalidir.
2i. (i) Bu tUr yardimlar, borç veya kredi garantisi §eklinde
olmaiidir.
veya vergi indirimi lie vergi muaflyeti gibi
(2) Mall
konularda
yardimlar, Ozeiiikie
tanitma ye Uye sagiama
(a)
Kamu qikarina olan kooperatlfçilik
22. Bu tUr yardimianin, kooperatifçiiik hareketinin kendi bUn—
durumiarda, Deviet veya
kamu makamla—
yesmnden
Ozel
da
ri tarafindan
Ancak yardimiar, kaynakiarin en iyi
yardim
blçimde oimaiidir.
kuiianiimasini
lie vergi indinimi veya muafiyeti, uiu—
23. (1) Mail
sal yasaiar veya tllzUkier çerçevesinde yapilmali ye özeillkie yar—
dim miktari lie
usulierl beilrienmeildlr. Borç ye kredl
her
garantisl cekilndeki yardimiarin
gore ayri
ayri beiirienebiilr.
(2) Mail yardimiar lie venlien borclanin geri Odeme usuiieri
yetkiii makamiarca beiirtlimeil ye denetlenmeildir.
(b)
63
(1) Kaniu veya yari—kainu kaynakiarindan yapilacak yardimiar
ulusal bir
kooperatif bankasi karialile yapilnalidir. Boyle bir banhalinde yardimlar, kullanilmasi ye geri Odenmesinin
kanin
kana—
sorumlulugunu Ustlenebilecek merkezi bir kooperatif
halinde, yardimlar
ii ile yapilmalidir. Bu ttir
ilgili kooperatife yapilabllir.
Tavsiye Karari'nin 20 ci Paragrafinin (2) ci bendi hU—
(2)
yardimlarini
kUmleri sakli kalmak kaydi lie, özei
dan ilgili kooper.atife yapabilirler.
Idari Yardimiar
25. Kooperatifierin yOnetiminin
tiyelerine ye on—
seqecekieri yOneticilere alt olmaktadir. Buna ragmen,
dönemi içinde, yetkiii makamlar,
idarl yardnnlari
larin
yabilir:
Kooperatiflerde
yetenekil mernurlarin bulunmasi;
Kooperatifiere yol gosterecek ye
yardimci ola—
cak
oiarak kooperatif emrine vermek.
ye Uyeierine
26. (1) Kooperatifler,
sorumiulukiarina zede vermeden, yOnetim, teknik ye difler konularda
gerekli idar5 yardimiari kolaylikia alabilmeildir.
(2) Bu tUr idarl yardimiar kooperatifier federasyonu veya yet—
kill makamiar tarafindan saglanmalidir.
(a)
(b)
2?. (1) Kooperatiflerin
zUk ye ligili yasalara uygun olarak yUrUtrnelerini
bir gOzetim ye denetim sistemi getirilmelidir.
(2) GOzetim ye denetim
veya yetkiii makama alt olmalidir.
amaqiarina, tU—
uygun
kooperatifler federasyonu
28. Federasyona Uye kooperatiflerin hesaplarinin denetimi bu
olmalidir. Federasyonun
veya bu
durumlarda, yetkiii niakam veya
Ustlenmeildir.
Tavsiye
Karari'nin
yukaridaki
2? ye 28 nd Paragraf—
29.
hususlara uygun bir biqmmde
larinda belirlenen Oniemler,
yapilmalidir:
Ust
ttir bir denetimi
bir
(a)
(b)
(c)
Kooperatifierin etkin ye lyl yönetim ye denetimini
korumak;
ye
UçUncU
Kooperatif yOnetici ye idarecilerinin
gerqek uygulamaiar lie destekiemek ye
rip tecrUbe birikimini arttirmak.
30.
ye
(1)
yeni kooperatiflere ku—
iie llgiil destekve yardimiari saglaniak, yO—
netici ye Uyeleri
cue,
ye
bir
gibi
tarafindan yUrUtUimelidlr.
bir federasyonun
(2) Yukaridaki
dir. Federasyon kuruiuncaya kadar, yetkuli makamlar veya
Ustlenmelldir.
uygun
bu
ama—
ommaii—
bir
61f
31.
Tavsiye !(ararl'nln
(1)
belirtilen
yUrUtUlmeiidir.
tthn
mesaisini
yukaridaki
bu
olmalarir.ta
özei
(2) Bu ttir
terilmelidir.
30 Cu Paragrafinda
harciyan
bzen gos—
Tavsiye Karari'nin l9cu
Olanakiar çerçevesinde,
istlhdarn e—
Paragrafinda belirtilen blçimde
dlimelidjr.
32. Ulusal ekonotni icinde kooperatifierin roiU ye
bilgi ye istatistiki veriler, yetkili makam tarafindan
lie
toplanmali ye en az yilda bir kea, rapor halinde yayinlanmalidir.
ilgili
ilgili
33. Federasyoniar veya
ye yayin ile
bilgi toplarna,
yerierde, bu
lerinin yeterli
veya ulusal özel
hizmet—
tecrUbe
Ustlenecek böigesel
IV. Ulusiararasi
34. (1)
icln Uye Ulkeier, en
nakiarini
mek
alan tilkelerde
biçimde
saglanabilir:
(2) Bu
alan filkeler
(a)
(b)
(c)
destekie—
ye yardim ala—
Beliril bir
bblgesei
Ulkelerl arasinda ye bzeilikle, eger varsa,
arasinda;
kooperatifçilik hareketine sal-up Ulkeler lie
rnekte alan Ulkeler arasinda.
ulusal kooperatif kuruluçdarinin ya—
(3) Bu tUr
arnaci
nisira, uluslararasi alanda gerekli
kat—
ulusiararasi kooperatifçiiik ye
ilgili
kisi
ye benzer konulari kapsama—
(4) Bu tUr
ile,
ii ye
(a)
(b)
alan Ulkelerdeki kooperatifçilik hareketine teknik
yardim olanakiarini arttirmak ye bu tUr pragramlara, hUkUrnet—
ler arasi ye hUkUmetler
uiusiararasi
rin katilmalarini
Gerekil yasa, tUzUk ye
programlarinin hazirlanmasina,
ders kitaplari, goze—kulaga hitap eden
mal—
ye kaaperatlf yönetici ye Uyelerlnln bi-.
zerneleri
iinçienmesine katkida bulunarak, yardimci aimak;
ziyaretler
(c)
Kaaperatip persaneli arasinda
(d)
Bursiar
(e)
Ulusiararasi seminerier ye
(f)
Kooperatifler arasi mal ye hizmet
alan Ulkelerde kooperatifierin yapisi,
sorunlaria ilgiii sistematik
ye
(g)
yapmak.
dUzenlemek;
gruplari dUzeniemek;
65
V. Belirli Sorunlari QözUmlemede
Kooperatiflerin PolUne Iliskin
HiJ.kUmler
olan Ulkelerin belirli bazi sorunlarinin çözUm—
35.
kabul edil—
lenmesinde, kooperatiflerin özel bir rol
mel Id ir.
0RTAKcI,
KIPACI ye
TARIM
ININ GELt$TtPtLMES INE
ye
ILISKtN TAVSiYE KARARI, 1968 (No. 132)
YASAM
Kisa adi: Ortakçi ye Kiraci
Tavsiye Karari 1968
I,
1.
Kapsam
belirlenen tarim
Tavsiye Karari,
(1)
veya yalnizca ailesinin veya arasira
kendilerinin
ulusal yasa ye tUzUklerin belirledigi sinirlar icerisinde
lie uygulanir:
el emegi istihdam etmeleri
(a)
Nakdl, ayni, emek veya bunlarin
bir kira bdeyenler;
biçlmlnde belirli
(b)
NahsulUn bnceden
rak ödeyenler;
(c)
belirli bir bölUmUnU alan, ancak yasalar ye tUzUkier
sayilmayanlar.
çercevesinde Ucretli
tarim
(2)
13u tUr
olarak
varilan bir kismini aynI kira ala—
bundan boyle "ortakçi, kiraci ye benzeri
anilacaktir.
Tavsiye Karari hUkUmleri, emegin
2.
bir Ucret olarak odendigi istlhdam
belirli
uygulanmaz.
Tavsiye Kararinda kullanilan
"toprak sahibi" deyimi,
yap—
kapsamaktadir. Bu tUr
topragin asil sayapma yetkisine
hibi, veya asil sahibinin temsiicisi veya
oiabilir.
sahip
3.
ilgiii
tikiari
iççilerin, kira, ortakçilik veya benzeri bir
II. Amaçlar
Lf.
Ortakçi,
bu tUr
kiraci ye benzeri tarim
ye ça—
kademeli ye sUrekli oiarak
ile
hayatiarini kazanacak istikrarli ye gUvenli bir
ekonomik ye sosyal politikalarin bir amaci olmali—
Bu amaclar belirlenirken, ilgili Ulkenin
olanakiari, do—
gal ye ekonomik kaynaklarinin etkin kuilanilmasi lie modern tarim
teknikieri göz onUne alinacaktir.
dir.
5. ttye
Ulkeier, ortakçi, kiraci ye benzeri tarim
topragi diledikieri
yonetme hakkina sahip ol—
malarini, topragin mUlkiyet hakki sakli kalmak
ile, sagli—
yacak Onlemieri almalidir. Kaynakiarin en iyi
kullanilma—
sini saglama amaci lie gereken yardimlar yapilmalidir.
66
toprak sahibi olmalari genei ilkesi çerçe—
6. Tarim
vesinde, ekonomik ye sosyai kaikinmaya uygun olarak, ortakçi, kira—
içieyecek toprak buimalari
ci ye benzer tarim
tirilmaiidir.
çikarlari ile,
7. Ortakçi, kiraci ye benzer tarim
toprak sahiplerinin çikariarini koruyan
destekienmelidir.
olarak
ye
Tavsiye Karari'nin 4 — 7 ci Paragrafiarinda belirtlien
1cm aiinacak önlemlerin, ulusal bir toprak refor—
taninmalidir. Boyleiikie arnaç—
içinde yer almasi
daha kolay ye etkin olacaktir.
8.
amaçlara
mu
lara
III. Uygularna Ybntemieri
9.
amaçlara
gui
tadil
Uzelilkie 4 cU Paragraf olmak Uzere, yukarida belirtilen
mevcut yasalariri yeteril olmadigi durunilarda, ii—
bu yasaiar
veya taraf temsilciieri lie
edilmeli veya bzei yeni yasa veya tUzUkier çikarilmalidir.
konular dUzenlen—
uygun olarak
10. Uiusal
melidir
(a) Kira dUzeylnmn:
insanlik onuruna uygun bir
(1)
seviyesi
(ii) ilgili taraflara adii ye
(iii)
gerç
(b)
geçim
olunilu
olmasi; ye,
bir biqimde,
Tavsjye Karari'nin 1 ci Paragrafinin (1) (c) bendi kapsamahsuiden aiacaklari asgari hisseler belir-.
ienmeiidir.
mindaki
(c)
verimi ye mahsUl fiatlarindaki
gibi Uzel durumlarda, kira oraninin yeniden ayarianmasi saglanmalidir;
afetler veya bnceden bilinmeyen nedenierle mahsulUn az
olmasi haiinde, kiranin ertelenmesi veya azaitilmasi yoluna
gidilmeildir.
11. Toprak sahiplermnin, ortakçi, kiraci ye benzeri tarim
çilerini, Ucratli veya Ucretsiz, kendilerine
hizmetlerde bu—
iunmaya zoriamalari Unlenmelidir. Bu tUr zoriamalarda bulunanlar,
yetkili makamiarin
uygun cezalara çarptiriimalidir.
(d)
12. Ulusal
(a)
uygun olarak:
ortakçi, kiraci
ye benzeri tarim
yan yasalar, tUztikier,
uygulanmasini
(b)
iççilerinin
hakiarini koru—
ye geieneklerin gerçekte
ye,
toprak sahipleri lie ortakçi, kiraci ye benzeri tarim
ri arasinda çikacak
çabuk ye en az masrafla
cözUme
bir
getirilmelidir.
Tavsiye Karari'nin io cu ye 12 ci Paragrafiarinda be-.
13.
lirtilen konuiarin dUzenienmesi ye yöntemlerin uygulanmasi ile i4cU
Paragraf' ye 15 ci Paragrafin (1)(a) bendinde beiirtiien
rin yapilmasinda, taraflarin çikarlarini koruyan
veya
buniarin
halinde, taraf temsilcileri sbz sahibi olmalidir.
67
iLf. (1) Bir tarafta toprak sahipieri lie diner tarafta ortakçi,
arasinda yapilacak aniaçmaiar,
kiraci ye benzeri tarim
gidaki hususiari kapsamalidir:
Yetkiii makamiar tarafindan belirlenecek bir modele uygun ola—
(a)
rak yazili olmalidir;
hUkUmie—
Ortakci, kiraci ye benzerl tarim
(b)
nfl tam olarak aniamalarini saglamak arnaci lie, yetkili ma—
karniarin
ere
gozetini ye denetimi aitinda, onceden belirlenen usul-.
uygun olarak yapilmalidir;
sUre—
gUvence ye geçim
(c)
otomatik yenileyecek htikUmlerle ye venimli
ler için,
tarim yöntemlerini destekier biçimde yapiimaiidir.
yapilmasi veya
(2) Toprak sahipleri tarafindan
herhangi bir hava parasi, hediye veya kat—
yenilenmesine
uymayaniar, yetkiii
kilarin istenmesi yasaklanrnaiidir. 13u
makamiarca belirlenecek uygun bir cezaya çarptiriimaiidir.
ilgili yasalar ye tUzUkler çerçevesinde
15. (1) her
tarafiarin hak ye sorumluiukiarini
bir bicimde belirle—
melidir.
ayrintiiarin yanisira,
(2) Bu
hususiar özeiiikie
taraf oianiarin açik kimlikieri;
(a)
toprak veya tesisin tanimi lie envanteri;
(b)
(c)
zanciri
(3)
kira ile
ye miktani.
Bu
elde
ka—
uiusal yasaiar veya tUzUkierle yoteri
hususiar da yer alabliir:
sUresi ye bu sUrenin ne
kadar
(a)
yenlienmesi, sona ermesl lie tamaminin veya bir bö—
devrini kapsiyan hUkUmler;
(b)
ithnUnUn
bakim ye onarim gibi
(c)
Tarafiarin sorumlu
(d)
Taraflarin Uretim mallyeti, Uretim hisseieni lie Uretlien ma—
hak ye sorumlulukiarini belir—
un elden gikarilmasina
iiyen hukUmier;
(e)
sUresi lclnde klraci veya
Paragraf hUkUniierlne gore yapilacak
tarafindan,17c1
iarinin ne
sUresi sona ermeden toprak sahipieri tarafindan
bendi
fesihediimesi
(f)
(g)
16 ci Paragrafin (ii) dU
Odenecek tazminat;
qOzUm yoliari;
(h)
(I) Kiraci veya
(j)
hasar konularinda, tarafiarin
ye gereçlere
hak ye sorumlulukiani;
Bina, arac
OlUmUne
hukumler;
toprak veya tesisie ligili, madenier, su ye diger
kaynakianin kuilanimina
iarJ..
tarafiarin hak ye sorumluluk—
68
hUktimieri de
(I-f) Uygun olan yerlerde,
kapsamalidir:
(a)
gerekii bakimi ye kaynaklarinin korunmasi
içiri gerekil gUbreleme yontemi;
(b)
Toprak sahipierl tarafindan
konut ye
olanak—
lar.
(c)
Tarimsal ye
rizikolara
tUr sigorta giderlerinin
yapilacak sigorta lie bu
16. (1) Toprak sahipierinin sUresi bitmeden gerekii ihbarda
tarafindan
bulunarak
feshetmesi,
israfi
veya yetkili makamlarin gerekil gördUgU durunilar gibi, yasalar ye
tUztiklerle belirlenmeli ye kisitlanmalidir.
feshedilmesi halinde, ortakçi,
bu
(2)
kiraci veya benzeri tarim
kendi rnahsulierini toplamak
1gm yeterli sUre taninmaii veya gerekii uygun tazminat ödenmeiidir.
kapsamindaki yen toprak sahibinin satmasi halinde
(3)
yeteri kadar bnceden
ortakçi, kiraci veya benzeri tanim
yazili ihbarda bulunulmaiidir. Bu yen önceden
bir sUre
olumiu bir bicitnde
olanlara rUchan hakki taninmalidir.
sUresi bitmeden toprak sahibi tarafindan tek ta—
(4)
rafli feshediiniesi halinde,
gerekil uygun bir tazminat ö-.
denmeljdir.
17. Ortakci, kiraci ye benzeni tarim
toprak veya tesis Uzerinde olumlu
yapnla hakki omma-.
lidir. Bu
yasalarca
veya bnceden top-.
rak sahibinden izmn
veya yetkili makamlarca
durumiarda,
sona erince, kendiierine uygun
bin tazrninat bdenmeiidir.
18. Ortakgilarin, kiraciiarin ye benzeri tarim
igledikieri toprakiarda veya tesislerde oturmalari gerekli veya gele—
neksel ise, toprak sahipierinin insanlik onuruna
uygun 0—
turma yerleni
desteklenmeljdir.Bu tUr otumma yerlerinin
beiirli standartiara uygun oimasi,
unsurlardan korunmasi, te—
miz içme suyu ye difler
oianakiarina sahip ommasi lie hayvan
barinaklarindan ayrl olmasi
Yetkili makan'iiar, bu sorum—
lulukiarini yerine getirmede toprak sahiplerine yardimci olacak ye
gerekii öniemleri alacaktir.
aksine bir hUkUm yoksa, uygun oian yerlerde
19.
kendileni ye aiieieri—
ortakgi, kiraci ye benzeni tarim
Uzere, beiirii bin
ekmeierine izin
nm gidasini
verilmelidir.
20. Kamu kayit ye tescil sistemi çerçevesinde, ortakgi,kiraci
ye hakiarini beliriiyen
ye benzeri tarim
kayitlar dUzgUn bir biç±xnde tutumnialadir.
IV. Tanamlayici HUkUmier
kooperatifler
21. Ortakci, kiraci ye benzeri tanim
lie ye oianaklar cergevesmn—
kurmasi, iigiii
Iiretim, ta—
de yetkiii makaniiarca destekienmeli ye
kredi, pazarlama ye mUbayaa kooperatifieri
rimsal UrUnieri
kurulabilir veya var olaniar destekienebilir.
69
(1) Ortakqi, kiraci ye benzeri tarim
ulusal kay—
ölgUde,
faizil aynh ye nakdt kredi
Bu krediler bzellikle
amaçlara yönelik olnia-.
22.
nak ye
lidir:
(a)
(b)
(c)
tUketim dUzeylerinin arttirimmasi;
tiretmm ye buna
Toprak reformu ye toprak
mak.
projelerinin-
(2) Bu tUr krediler, önceden
Ulusal
(3)
ii ir:
(a)
(b)
çerçevesinde
olnialidir.
olanakiar
faizli kooperatif kredileri;
Denetim altinda kredj;
faizli banka kredileri; ye,
(ci
(d)
toprak
ye
yonetimi programlarina
ye tarim
b
arttir—
Faizsiz deviet kredileri.
(i.f) Ortakci, kiraci ye benzeri
krecliler,
tarani
alacakiarj.
toprak sahipierinin onayina bagli ommarnaladir.
23. (1) Ortakçi, kiraci ye benzeri tarmm
ile ailele—
ile tarmrnsai
rinin genel
ye mesiekI
olanakia—
rmndan yararianmalarm, yetkiii makanilarca sagianniaimdmr.
(2) Toprak reforinu veya toprak
prograaiari kapsamana giren bu tUr
projelerden tarn olarak yararianmalarm için ge—
olanakiarn.
rekii
ye
Bu
Paragraf hUkUmlerinin uyguianrnasmndan sorumlu kamu ma—
ilgiii tarimsal
kainlaranmn
katminialmdmr.
2k. Kirsal istihdam oianakiarmnm
kainiarca hazirianacak programiarda,
terilmelidir:
(a)
13u
rak
(b)
tUr
ile aiieierine,
kulianmalari
1cm
olanakiar
temsilcileri de
için yetkiii mahususiara bzen gös—
yetenekierini tam ola—
buianiayaniara, tarim
Tarim
rekli istihdam oianakiari. yaratmak.
25.
Sb-.
Yetkiii makamlar, bu tUr
(a)
Uygun ye yeterli sosyal gUveniik kapsaxnmna aimnmaiarm; ye,
(b)
gibi sosyal
konut, kUitUrel ye
topluni
hizmetierden ye özeilikie topium kalkmninasi progranilarmndan
yararlanmalari için,
gerekli önlemieri alacaktmr.
(1) Kurakimk, sel, dolu, yangmn, hayvan ye bitki hastalak—
gelirlermni
afetler sonucu bu ttir
gerekii koruyucu önlemler alanacaktir.
kaybetmelerine
alarak, bu tbr
göz
(2) Yetkili makanilar bike
koruyacak gerekii ye uygun sigorta
afetiere
sistemlerini uygulamaya koyacak ye finansrnanmn önemli bir bölUmUnU
Ustlenecektir.
26.
lan
lie
70
TARIMDA
TAVStYE
Kisa
KARAPI.
1969
C
No.133
1
adi: Tarimda
Tavsiye Karari, 1969
denetliyecek
ulusal
ye yetkili teknik hizmetlerle
statUsU ne olursa olsun, tarimsal Ureticinin ye toprak
Uzerinde
ye caliçma
sine yardimci olunacaktir.
1. Tarjjnda
cerçevesinde
2. 1969 yilinda kabul
olan Tariada
6ci Maddesinin 3cU Paragrafi hUkUmleri cerçevesinde,
konularda yasal htikUmlerin uygulanmasini da denetliyebilirler:
(a)
(b)
tarimda sosyal hizmetler;
Cc)
kooperatifler; ye,
(d)
zorunlu okullara
3.
(1) Normal
tarinda
altinda
arabulucu veya hakem görevlerini Ustlenemez.
u-
yer—
(2) Tarimda bu amaçlara yönelik bzel
lerde, tarim
geQici olarak arabuluculuk yapabilir.
ile ilgili ba—
(3) Yetkili rnakamlar, ulusal yasalara ye
kanlikiarin kaynakiarina uygun olarak, bu Paragrafin yukaridaki (2)
ci bendi
arabuluculuk yapan
kademeli olarak
bu görevlerden çekeceklerdir. Bu
nm denetimine daha cok zaman ayirabilecektir.
4.
rimsal
tarimda
ye
ile ta-.
ekonomik ye teknik konularinda bilgi sahibi olacak—
tir.
5. Tarimda
Ust kademelerine, yeter—
ii ye uygun meslekI, akademik veya
idaresi konularinda tecrUbe
sahibi adaylar arasindan atama yapilmalidir.
Tarinda
kademelerine (mU—
muavini ye alt personel gibi), Ulkenin genel
dUzeyi
gdz önUne alinarak orta
uygun ek teknik
veya
konularinda yeterli
ye pratik tec—
rUbe sahibi adaylar arasindan atama yapilmalidir.
6.
dUzeyinin yeteri kadar
7. Genel
Ulkelerde
tarimda
olarak atanacak
tarimsal
konusunda pratik tecrUbe sahibi olmalarina veya bu tUr
ilgi
göstermelerine özen gös.terilmelidir. Bu
timleri sUratle
8. Tarimda
görevlerini Ulkenin her yerinde
benzer biçimde yerine getirmelerini
yol gösterici ilke—
ler, merkezI
tarafindan belirlenmelidir.
71
9. Tarimda
gUndUz
denetimler sadece
gece
yapilaniiyacak konularda olmalidir.
10. Tarinda ligili
lie,
ye
temsjlclierinden
komitelerl,
ortak
varsa bunlarin
ernniyetl ye
lie yapilabilecek
olarak
bir
ii. 1969 yiiinda kabul
Tarimda
tarimda
mesinin 17 ci Maddesinde yer alan hilkUxuler
ye
emnlyetini etklliyebiiecek yeni makina, maizeme,yontem
konularda,
ye
ilgiii,
lie on danismaiar yapilacaktir:
bu tUr yenl makina, maizeme, yOntem ye
(a)
(b)
sonuclari; ye
tehijkeij maklna veya
lie
maizemeleri kullanma ye uyguiama plânlari.
12.
Tar:Lmda
zararii
gerekil olanakiar,
bir oda tahslsi,
rahatça
cali—
ta—
rafindan
13. MerkezI denetim makainlari tarafindan yillik olarak yayin—
olan Tarirnda
ianacak raporiar, 1969 yilinda kabul
MUfet—
SOziesmesinin 27 cl Maddeslnde siralanan konuiara ek ola—
konuiari da belirteblilr:
lie llgiii istatlstlki bilgiier;
gtiçlUkler ye
yasal hUkUmlerin uygulanmasinda
bunlarin glderllmesinde elde edlien
orani; ye,
tarimda
ye
Onerlieri.
Cc)
programlari lie, ilgili tarafiara
1k. (1) Uye Uikeler
yasa hUkUmlerini, bunlari uyguiania
tarimda
rin hayat ye
yOnelik tehilkeler lie bu tehlikelerden
en iyi korunma yOntemlerini, anlatmalidir.
(a)
tariinda
(b)
i5. Bu tUr yaygin
programlari, ulusal
konuiari kapsiyabilir:
hlzmetierinden yararlanma;
kirsal
(a)
(b)
(c)
(d)
Ce)
(f)
(g)
ye gazeteierin
film gosterileri dUzenlenmesl lie, radyo ye televizyonda Ozel
programiarin yayinlanmasi;
ernniyetl konularinda sergiler
lie
genel ye
pratlk uygulamalar dtizenlenmesi;
ei kitabi,
kirsai kesim ye tarim okullari
programiarina
emnlyet ye diger uygun konuiarin dahil ediimesi;
yenl makina, maizeme,
uyguianmasindan etkilenecek
tarimda
ci
(h)
gOre
seminerler,
rid
ye
yOntemlerinin tarinda
konferansiar dUzeniemek;
genel ye Ozei oiarak uyguianan
programiarina katiimalarinin sagianmasi; ye,
agik oturumlar lie odullU ye Ozendi—
dtizenlemek.
72
KIRSAL ALAN t$Qt KUPULU$LARI ye BU KIJRULUSLARIN
EKONOMtK ye SOSYAL KALKINMADAKt ROLLERtNE
tLtSKtN TAVStYE KAIRARI. 1975 (No.1L1.9)
Kisa
1975
adi: Kirsal Alan
Uluslararasi
örgutU Genel Konferansi,
Uluslararasi
BUrosu
1+
Haziran 1975 gUnU
Yönetim Kurulu'nun
uyarak
ye,
Oturumuna
önemini goz önUne alarak, bunla—
DUnyada kirsal alan
ye
rin
kalici ye etkin bir biçimde
acil olarak ekonomik ye sosyal kaikinma gi—
kabul ederek ye,
ricimlerine katilmalari
alan Ulkeler olmak Uzere, dUnyanin ço—
dUzeylerde kulianil—
çok
Ulkesinde toprak ye
ederek, ekonomik ye sosyal kalkinmaya etkin kat—
kilarda bulunrnak ye Uyelerinin hak ye çikarlarini koruyup, ge—
hUr ye kalici
1cm kirsal alan
kaçinilmaz
ye bu tUr
lar
nfl desteklenmesi
Bu tUr
dUnyanin
böigelerindekl sUrekli gida
giderilmesine olumlu katkilari olacagini dikkate
alarak ye,
1cm
Toprak reformunun,
alan blrcok Ulkede kirsal alan
gerekli ternel
ye
kosullarini
lerinin
bir dUzenieme oldugunu kabul ederek, bu iccilerin
ye katkinm, toprak reformunun uygulanmasmnda etkin
lan
icaretle ye,
hayati lie ilgili yUrtiriUkte alan uluslararasm
Hakkm
ye Tavsiye Kararlarmnmn — bzeliikle Tarmmda
Sözlecmesi 1921,
191+8 ile
lecmesl 191+9 — kirsal alan
ye
HUrriyeti ye Bu Hakkmn Korunmasm
ye Toplu Pazarlik Hakki Söz—
de dahil, tUrn
hUr
hakkmni garanti eden hUkUmleri—
ni göz önUne alarak ye kirsal alan
uluslararasm calmcma Sözlecrneleri ye Tavsiye Kararlarmnda, buniarmn etkin uygulanrnasm 1cm kirsal alan
belirterek, ye,
rida
Uluslararasm
UrgUtU ye Uluslararasm Gida ye Tarirn
olmak Uzere
Milletler ye buna
özel ihti—
sas Kuruluclanmnmn, toprak reformu ye kirsal kalkmnma konularm—
na ortak bir ilgi
goz önUne alarak, ye,
yer alan hUkUmierin
UrgUtü
lie
ye
uygulanrnasmnm
Milletler ye Gida ye Tarmrn
bu Ku—
Nilletlerle, bu hUkUrnierin en
biçmrnde
devam
amaci lie,
belirterek,
ye bu
Kirsal alan
kalkmnmadaki rolierine iliçkln cecltii
dUncU maddesi. olarak ele
ye,
ekonornik ye sosyal
gUndeninin dör—
73
olmasini kabul ederek,
Bu önerilerin bir Tavsiye Karari
yilinin, Haziran ayinin yirmiUçUncU gUnU olan
Tavsiye Karari 1975
bugUn, kisa adi Kirsal Alan
Tavsiye Karari'ni kabul
olan
I. Genel HUkhinler
Tavsiye Karari yalnizca kirsal alan
için
olmasalar da, onlari temsil
sahip bulunanlar da
dahil, her tUr kirsal alan
kapsar.
1.
(1)
Olan Ui-.
(2) Ayrica, 1966 yilinda kabul
alan
kelerde Kooperatifler Tavsiye Karari da, kendi kapsami icindeki kir—
sal alan
için geçerlidir.
2. (1) Bu Paragrafin (2) ci bendi htikthnleri sakli kainiak kay—
diyla, iicretli
veya kiraci, ortakçi veya kUçUk nUlk sahibi.-zii—
yed de olsalar, kirsal alanda tarimla, el sanatlari veya benzeri bir
kimseler, bu Tavsiye Karari'nin anaci bakirnindan
sayilirlar.
sal alan
(2) Bu Tavsiye Karari hUkUmleri yalnizca temel gelirini tarini—
dan elde eden,
kendi vcya yalnizca ailesinin veya arasira
el einegi
içileyen kiraci, ortakci ye—
kUçUk rnUlk sahibi—zilyedleri kapsar.
avsiye Karari kapsarni
istihdam edenler; veya,
(a) sUrekli
yn
(b)
önemli sayida nevsimiik
belirtilen
istihdarn edenler; veya,
herhangi bir
veya kiraci tarafiridan
olanlar.
olsunlar, her tUr
veya kendi hesabina
3. Ucretli
ku—
kurmak ye sadece bu
kirsal alan
olmak kaydiyla, önceden izin almaksizin diledikieri
railarina
bye olmak hakkina sahiptir.
II. Kirsal Alan
iRolleri
Kirsal alan
1958 yilinda kabul
tstih—
darn ye Meslekierde Ayricalik
gibi hicbir
ayirirna tábi tutulmaksizin ekonomik ye sosyal kalkinrnaya ye bu kalyararlara kataimalarani gUvence altina almada
kinmanin
etkili birer araç alan gUciti ye
kirsal alan
rinin ihtiyarI olarak kurulmalarini ye
(c)
ortakqi
kirsal kalkinmayla ilgili ulusal politikalarin bir hedeui olacaktir.
5.
Bu
ttir
hususlari yerine getirebilme—
lid ir:
(a)
(b)
kirsal alan
na her dUzeyde
larini korumak ye
adi—
temsil etmek ye topluca bu
ye pazarlikta bulunarak, hak ye Qikar-
ye dUzeyde ulusal kalkinma plâni ile kirsal kalkinma
her
progranilarinin hazirlanmasi, uygulanmasi ye
de kirsal alan
temsil etmek;
7k
(c)
kategoridekilerini ilgi ye çikar—
kirsal alan
larina gore,
Ci) üretim,
programlara katilmalarin
nakliye ye pazarlama dahil
programlar;
depolania,
yeni tekniklerin ele
toprak ref'ormu ye
(ii)
tarimda
programlari;
(iii) kirsal sanayi, kirsal el sanatlari gibi kamu programlari;
Milletler, Uluslararasi
örgUtU ye diner
(iv)
uluslararasi ihtisas
lar da dahil, kirsal kälkinma programlari;
(v) bu Tavsiye Karari'nin
len
(d)
ye
15 ci Paragrafinda belirti—
prograrnlar.
kirsal alan
teknoiojik hizmetler dahil, kredi, dona-.
tim, pazarlama ye nakliye hizmetlerinden yararlanmalarini
mak;
(e)
kirsal alan için uygulanan genel ye mesleki
programlari
ile toplum kalkinmasi ye kooperatifçilik egitimi ye kirsal alan
kurulusiarinin
(f)
emniyeti ye
lerinin
bulunmak;
(g)
katilmak;
gibi konular dahil kirsal alan
katkida
ye
kirsal alan
lerini ye konut,
den yararlanmalarini
sosyal gtivenhik sistemi kapsarnina girmeye
gibi
sosyal hizmetler—
III. Kirsal Alan
KuruiuUlarlnin
Destekleyen Onlemler
Kirsal alan
ekonomik ye sosyal
ya gerekli katkilarini saglamak ariaciyla, tJye lilkeler gerekli bnlem—
len almali ye etkin bir destekieme politikasi uygulamalidir. Bu p0—
litikada Ozellikie
hususlara dikkat edilmelidir:
kurulmalarini,
(a) bu tUr kirsal alan
rini ye yasal
yUrUtrnelerini engelliyen ye
6.
yarsa ayirima tábi tutan yasalari ye idarl kararlarj. ortadan
kaldirmak;
kuruluUlanina ye Uyelerine taninan mesleki ye
konularindaki kolaylik ye olanakiar, kirsal alan
ye Uyelerine de aynen taninmalidir;
taninan
mesleklerde
sanayide ye diger sanayi
Cc')
ekononilk ye sosyal hak ye yararlarin kendi Uyelerine de tanin—
destek—
kuruluslaninin
masi için kirsal alan
lenmelidir.
hUrriyeti il4celerine tUmUyle saygili kali—
7. (1)
ye njteljkleni bakimin—
OrgUtleri
nacaktir. Kirsal alan
(b)
difler
olacak ye her ttir mUdahele, zorlania ye
baskidan niasun kalacakiardir.
kuruluUlarlnln tUzel kiUilik kazanmalari,
(2) Kirsal alan
yukaridaki 3 cU Paragraf lie bu Paragrafin yukaridaki (1) Ci bendi
hUkUmlerinin uyguianmasini kisitlayici
dan
I
75
hakia—
(3) Bu paragraf ye yukaridaki 3 cU paragraf lie
ye
rin kuiianiimasinda kirsai aian
kltieler gIbi, lUke yasaiarina saygiii oiacakiardir.
ye
(ii) [like yasalari, bu Paragraf lie yukaridakl 3 cU Paragrafia
güvenceierl zedeieyecek niteiikte oirnayacak veya zedeliye—
cek bir biçirnde uyguianmiyacaktir.
A. Yasal ye
da dlkkate
örgUtieri—
engellerniyen blr blçinide ommasina
8. (i) [lye Uikeler, kirsai kesimin özei
alarak, uiusai yasalar veya tUzUkierin, kirsai aian
kurumrnasi veya
Uzen gUsterecekierdir.
fin
hususiara
(2)
(a)
dikkat edlmrneildjr:
HUrriyeti
1921 Tarmnda
lanma HUrriyeti ye Bu Hakkmn Korunmasj.
kii&tlanrna ye Topiu Pazarimk Hakkm
oiarak,
çiierine de tarn oiarak
19Lf8
lie
hUkUrnlerlne uygun
ye topiu pazarlik hakiarm kmrsai aian
tanmnrnaimdmr. Bu hakiarmn etkln oiarak
kapsmyan genel yasa veya tUzUkier—
dururniarm gUz
tUrdekl kmrsai aian
ie veya
Uniine aimnarak çmkarmiacak Uzel yasa ye tUzUkierie
kuiianiimasm
(b)
kmrsai kesirni cle
tigili yasalar ye tUzUkier, kmrsai alaniarmn Uzel ihtiyaciari
dlkkate aimnarak yapilmalidir.
dUzeylnin
ye haikmn fakir
(i) nufusun
yerierde, kmrsai aian
mesini bnleyecek, asgarl Uye sayism, yUneticiierin asgadUzeylnde oirnaiarm veya asgari bir fon te—
ri blr
sisi gibI genel kisitlarnalar getirlirnerneildlr;
kendi Uyelerine uiaçrnala—
(ii) kirsal aian
rm lie ligiii soruniar, tUrn ilgiil tarafiarmn hakiarmna
Hakkm ye Bu Haksaygmim bir blçinide ye i948
kin Korunmasm
Temsjicllerl Soz—
lie 1971
hUkUrnierlne gore cOzUrnienrneiidir;
Uyeleri lie yUneticiierlnln, bu
(ill) kirsai
gOrevieri veya
tUr
nedenlle,
lçten cmkarrna veya
toprakiardan çmkarminia
konuiarmnda gerekii korunma Oniernleri aimnrnaiidmr.
lie Uyeierinln ligiii yasa ye
9. Kmrsai alan
Oniemier,
tUzUkierden gerekii blçirade yararianmaiarmnm
uygun blr biçimde almnma—.
Ozei hlzrnetier veya
imdmr.
kendl
iO. (i) Kmrsai keslrn
bliecekierl gUçiUklerin glderlmrneslne,
oiarak, rnevcut ku—
yardmrncm oirnaiidmr.
(2) Gorekli dururniarda,
oiarak kamu
da,
progranilarm konusunda gerekil yardmrniarda bu—
yasal, teknlk ye
iunrnalmdmr.
ii. Kmrsai kesirn
aian
masmni
ye caimçrna
lie
gerekil Oniernier almnrnaimdmr.
ye
lie liglil her tUr
yapmi—
i2.(i) Kirsal aianiarmn ekonornik, sosyal ye kUitUrei
rlni aniaçiayan her tUr plan ye prograrnmn hazmrianrnasm lie
76
da etkin bir bi—
ile uyguiayic. ku—
çimde katilmalidir. Eu katki plânlama
kaikanma, ekonomik ye sosyal geliçcme ile ilgili komite,
komisyon veya benzeri kuruliarinda etkln rol oynama
olmala—
yerierde uyguianinasina, kirsal alan
dir.
(2)
toprak reformu konusunda, piâniania, uygulama ye
etkin katkisini
bu tUr
iiyacak öniemier alinmaladir.
13.
tJye tilkeler, kirsai alan
lie
ye
ye yetkili kaniu makamiari arasinda gerekii temas
önieniieri aimalidir.
ye
B. Toplu Tanitma
konulari
kifl rnakarnlar tarafindan,
(a)
arnaciyla,
öniemier alinrnalidir:
Kirsal alan
mliii gelir
ye adil
istihdam olanakiarinin
kir—
sal
dUzeylnin yUkseitiimesi ile
kirsal alaniardaki genel
ye
rilmesi gibi konularda yapabliecekieri olumlu katkilar,
verim
nufusun genel ye
ilgili merkezl ye yerel yetkiiiier lie,
(b)
de
(a)
hiplerine anlatiimaiidir;
genelde topiumun ye özellikie tans
lcentsei
arasinda bir denge
kirsal alan
oiumlu kaLkilar konusunda, bilgisi arttirilmaiidir.
15. Yukanida belirtilen tanitma
daha
Kirsal alan
la, hakiari
egitim
dir.
(b)
kuflanmaiarini
kirsal ye
ye bunun
amacly—
lie aniatiimaii—
Padyo, televizyon ye sinema programlari lie yerei ye uiusal ba-.
sinda
haber veyazi dizileri lie, kirsal kesim
ye bu
amaclari ye
aniatilabilir;
yer alacak
ma ye
(c)
iyi
ye tanitma
ye toprak sa—
Kirsal alan
toprak sahipleri, topiumun di—
kesimieri ye yerel yetkililerin katiiacaklari yerei seminer
ye toplantilar dUzenienebiiir.
(d)
Gazeteciler, içverenler, sanayi ye ticaret sektörlerindeki
ler, Universite ye diger okul
ye
iie, toplu—
mum
kesim temsilcileni 1cm, kirsal alaniara tanitici ge-.
ziier dUzenlenebiiir.
(e)
Tarimsai Uretim, bu Uretimin I
sorunlar lie kirsai
alan
yansitacak, Uzel
yacaril ye
olarak
konuiar,
ttir ye dUzeydeki okuiiarin
programlari kapsamina aiinabilir.
C.
16. Kirsai alan
nomik ye sosyal kaikinmada
ye
ye sUratie eko—
etkin rol oynayacak duruma gelrneierini
77
(a)
amaclyla yetkili m arrilar tarafindan alinacak önlemler ara—
hususiara yer von lme;Lldir:
alan
yöneticj ye Uyelerine gerekil bil—
glier
(I)
ilgilendiren yasalar,
kuruluslarin
ye ulusiararasi standartlar lie ilgili bilgiler
ye özeiiikle
hakki anlatilmalidir;
temel ilkeleri ye
lan konusunda bilgi verilmelidir;
(iii) Ulkenin ekonomik ye sosyal kaikinmasinda kirsal kesimin
rolU ile, elsanatlari, tarinisal Uretim, depolaina,
riakliye, pazaniama ye ticaret gibi konularda bilgi. sahi—
kilinmalidir;
(ii) kirsal alan iççi
(iv)
(v)
ulusal piâniania like ye teknikleri,
anlatilnialidir
ihtisas
dUzeylerde
Milletler, Ulusiararasi
ye difler
kuruluçdarinin, kirsal kesim ile ilgill program
itn araçlariridan yararlannsalari
haklarini bilmek ye kirsal kalkinma—
ya daha etkin katilmalarini
amnaclyla, kirsal alan
ye
(b)
lerinin,
olanaklanini
genel, teknik, ekonornik ye sosyai
ye arttimmak; özellikle okuma — yazrna programiarina
Uncelik taninmali ye bu tUr
ge—
programlari destekiemelidir.
(c)
ye
olanakianindan, kirsal kesini
nufusunun
kadin
erkekierinin
olarak yararianmalari
Kir—
sal topiumlarda kadinlarin
yen göz önUno alinarak, du—
rue]
programlara
verilmeiidir.
(d)
kiçilere Uzel bin
veriimelidir.
tür
kirsal
koope—
ratifçilik gibi, Uyeierinin.ihtiyagiarina daha iyi cevap verehi—
ye
konularda yardinici olmaianini amaçlamalidir.
(e)
Kirsa]. kesmm
ileniemesi ye
destekienmelidir.
(1) Yulcnnidnki 16 ci Paragrafta belirtilen
yönelik her
proUram
]7.
;:in gorçekleçtirilmesi 1cm, Ulkenin ulusal ye yerel
ye
gun, 1;irsai
ekonomik, sosyal ye kUltUrel ihtiyaçlanina ce—
yap varehilecek, kadan ye genciere
veren,
prognamlari hazirlanrnaii ye etkin olarak
yetiçkmnlenin
uygulanmalidir.
ye
(2) flu alandaki tecrUbe birikimleri ye özei bilgileri nedeniyle,
da,
sendikalara ye kinsal kesimi tenisil eden
yukarida helirtilen progranilarin hazinianip uygulanniasina katkida bu—
lunab 1] ml er.
P. Mail ye Mal zerno Yardimiani
LB.
jILk
(1) Kinsal aian
kuruluclari, özeiiikle
aaamalaninda mall veya maizenie yandinilarina gerek duyarsa, örne—
lan, lcendj
ye
prograinlarinin uygulanniasznda, bu tUr yardim—
ye Uyelerlnin çikanlarina uygun bin
78
alan içcileri—
flu yardimlarin, hired
ye
uinanse etmek 1cm göeterecekleri
giriçmmieri destekiomesine bzen gbsterilmelidir.
usul ye bigirride
nm kendj
(2) Yukaridaki ilkeler her tUr maim ye saizeme yardimlari için
olmalidir. Ayni ilkeler, politikalari
geçerlLi
ran deviet
Uye Ulkeler 1cm de
tarafindan
hADIU ye ENDED
AILE
TAIJStYE
Kisa
adi:
bu tUr yardimia—
EStT OLADAK ye
OLAN
KANAPI 1981, (No.165)
Ajie Sorumiulu6u Olan
Tavsiye Damn, 1981
Tavsiye Karari, hakmakla yUkUmlU
1. (1)
Kar3l
sorunluluklari alan ye bu sorumiuluklari nedeniyle, ekor1onik baynta
hazirlanma, i:atilria, Uirrie ye ilerleme
kisatlanan kadin ye
erkek incilere uygulanir.
Tavsiye Karari, ayni za:randa, bakim ye destek isteyen
(2)
yakin ajie Uyeierine haraa sorumiuluklari alan ye bu sarumluluklari
nedeniyle, ekononiik haynta hazirlanma, girme, katilma ye ilerieme
olanakiari
kadin ye erkek
de uyguiannalidir.
(3) tçbu Tavsiye Darari 'nan uygulanmasi bakimindan "hakmakla
yUkUnilU cocuk veya çocuklar" ye "hakim veya destek
yakin nile
Uyeleri" tabirieri,
3 cU Paragrafta belirlenen usullerle
her Ulkede tanimi yapalan kiçileri kapsiyacaktir.
(Lf)
saniana
Yukaridakj
giren
tar.
(1) ci
"nile
2. tcbu Tavsiye Karari
ye (2) cib endlerde belirlenen tanim Ant—
alan
hhkbmleri,
ri ye her tUr iaci için geçerlidir.
olarak
ekonamik hayatin
tUn
Tavsiye Karani hbkUmleri, ulusal koUullera gbre, yaaabar,
3.
kurallani, nahkene ye ha—
tUzbkler, toplu
ken kararlari veya diher uygun usullere gbre uygulemaya konacabtir.
L,
Isbu Tavsiye
hUkUmleri,
gere6i, rzade—
ulusal
altinda
mcli olarak uygulamaya iconabilir. Ancak uygularna, her
yukaridaki 1 ci Paragraf, (1) ci bend kamsamindaki
japila—
caktir.
ye
kuruluslari, ulusal kosullara
uygun olarak
Tavsiye Karari hUkUmlerine geçerlilik kazandiracak dnlenlerin
hazirlanmasi ye uygulaniiasa cailcmalarina katilma hakkina sakip
malidir.
icbu
II. IJiusal Politika
6. Kadin ye erkek isçiler icmn etkin bir olanak
ye
uygulana
79
amaciyla,
olan
aile
hayatina girmeleri veya
bir ayirima tâbl tutulmamalarini
lan arasinda gerekli dUzenlemeyl
ile
bu durumlarindan dolayi
ye aile hayat—
tJye Ulkelerin u—
lusal politikalarinin bir hedefi olmalidir.
olanak ye uygulama
7. Kadin ye erkek
yi arnaçiiyan ulusal politikalar qerçevesinde, aile sorumlulukiari yeya medent durumlari nedeniyie dogrudan veya dolayli ayricaiikiari on—
liyecek uygulamalar getirilmelidir.
8. (1) Yukaridaki 6 ye 7 ci Paragraflarin uyguianmasanda "ayri—
calik" veya "aylrim" tâblrleri, 1958 yilinda kabul edilen Istihdam
ye Mesiekierde Ayricalik
1 ci ye 5 ci Maddelerindeki
taninilari kapsaniaktadir.
(2)
donemi içinde kadin ye erkek
arasinda etkin
saglaniayi amaqliyan Onlemler, ayricalik sayilmiyacaktir.
arasinda olanakiar ye uygulama açisin—
9. Kadin ye erkek
dan etkjn bir
amaciyla ulusal
uygun
gidaki ye benzer her tUr Onlem alinmalidir:
(a)
olan
Aile
ye serbest olarak
inesleki
seçme hakiarini kullanmalari
ihtiyaclarina cevap verecek sosyal gUvenlik, ça—
(b)
Bu
(c)
Bu tUr
ihtiyaçiarina cevap verecek, kamu veya ozel, ço—
cuk bakimi, aile ye
topium hizmetleri
ye
kural ye
t.irilmelidir.
yetkili kamu makanilari ye ilgili
ka—
lie aile sorum—
1cm olanak ye uygulatha
olan
soruniarinin daha
olarak
enfemmasyon ye
Onlemlerini alacak ye bu sorunlanin
giderilmesine yatkin bir kamu oyu
yardimci olacakiardir.
din
10. Her iilkede
ye erkek
11. Her Ulkede yetkili makani ye
uygun Onlemier alacaktir:
(a) Alle sorumlulugu olan
nusunda
konularda
istihdam olanakiari ko—
yapniak veya yapilmasini destekie—
gerekli
politikalanin belirlenmesi ye Onlemle—
mek ye bu
nfl alannasi için gerekil
tanafsiz verileri
(b)
Kadin lie erkek arasinda aile
ye aile sorumiulukiarina daha iyi uymaiarini
lie
destekieninelidir.
cak
111.
ye tstihdam
bir parçasi
faai
olan
12. Aile
ayrildiktan bir sU-.
olmalani ye bu sorumluiuklari nedeniyle
Onlemier, ulusai
girmelenini
re sonra yeniden
uygun olarak alinmaiidir.
ola—
13. Ulusal politika ye uyguiama çerçevesinde, mesieki
bu olanakiani kuiianabilmeieri 1cm Ucretil
nakiani ye
saglanmalidir.
olan
izinieri, alie
80
li-i.
olan
Aile
yeriiden bir
tUrn
veya
girmelerinde kendilerine yardimci olacak hizoetler,
verilen hizrnetler çerçevesinde
IJiusal
Ucretsiz mesiekl yol
uygun olarak bu
ye ice yerlectirrne konularinda yardirnci olmali ye
aile
olan iccilerin özel ihtiyaçlarina cevap verebile—
cek,
personele sahip bulunmalidir.
ise girne,
15. Aile
olan icciier, ice
caiicrna, islerinde ilerleme ye istihdarn gUvencesi baknnindan,
ecit olanak ye uyguiamaya sahip olmalidir.
16. Medeni dururn ile aile sorurniuiuklari, ice girrneyi engelli—
yen veya icten çikarrnayi gerektiren, geçerii nedenier olarak kabul
edilrniyecektir.
IV.
Kural
ye Kocuilari
Ulusal kocuilara ye
icgilerin çikariarina uygun ola—
olan
ye aiJe sorurniulukiarini
bir arada yUrUtebilecekieri calicrna kural ye
gerekli tUrn dnlernler alinmalidir.
18.
genel on—
ye iç hayatini
lernierin alinmasina Ozen gOsteriinieiidir.
ye benzeri oniem—
ler alinirken, Ulkenin ye
sektOrlerin durumu gbz OnUnde bulun—
duruirnalidir:
17.
rak aile
(a)
(b)
GUn1Uk
saatlarinin ye fazia mesalnin Icadenieli olarak
azaltilmasi; ye,
calicma, dinlenine ye Ucretli tatil
nek bir uyguiarna getirilmesi.
sbreleri konusunda, daha es—
19. Vardiyaii galicrna ile gece içJerinde, aile sorumluluklari
da dahil, icciierin Ozel ihtiyaçlarina, uygun ye !nthnkUn alan dururn—
larda djkkat edjimelidir.
20.
backa bir yore nakillerinde, eclerinin
yerieri lie cocukiarinin
dururuiiari gibi aile sorumlulukiari
djlclcate alinmalidir.
21. (1)
aile
alan kicilerin olucturdu_
geçici, yarirn gUn ye evde caiican isçiierin gerekli cekilde ko—
runrnaiarini
1cm, bunlarin tAbi oldukiari calicma kura]. ye
koculiarl, yeterli ye uygun bir biçirnde denetleninelidir.
(2) Geçici ye yarlrn gUn calican icciierin caiicrna kocuilari lie
sosyal gUverilik hakiari, olanakiar çerçevesinde sUrekli ye tarn
gUn
dururnuna edt olrnaliclir. Bu hakiardan yararlanma—
callcan
sUreleni lie orantili olarak hesapianabilir.
lan,
ron
(3)
sUrekii
Yarirn gUn
iccilere, bu tUr caiicriialarlni gerekti—
ortadan kalkrnasi so mUnhâi
bulunmasi dururnianinda
ye tarn gUn callcmaya dOnme olanakiari taninnalidir.
izninden hernen sonra, anne veya baba'nin herhangi
kesiirneksizin ye
hakiar sakli
kalmak Uzere, izin (bakirn lzni) alabiirneildir.
22.
(1)
bin, icyeri lie
(2) Eu Paragrafin yukanidaki (1) ci bendinde UngOrdien i.znin
isbu Tavsiye Karari'nin yukaridaki 3 cU Parag—
sUresi ye
rafinda belirtilen usuilenle her Ulkede saptanmalidir.
4
81
ii
(3) Bu Paragrafin (1) ci bendinde
olarak uygulamaya konabilir.
belirtilen izin hakki, kadenie—
alan kadin veya erkek herhangi bir
23. (1) Aile
çinin, baknakla yUkiimlU oldukiari çocuklarinin
halinde,
izin alabilrnesi
alan herhangi bir
kendisinin bakirn
(2) Aile
ihtiyaci.olan yakin aile uyelerinden birinin
ye
izin alabimmesi
(3) Bu Paragrafin yukaridaki (1) ye (2) ci bendlerinde bngbrUlen
Tavsiye Karari'nin yukaridaki 3cü
izinierin sUresi ye
Paragrafinda belirtilen usullerlo her Ulked.e saptanmalidir.
V. çocuk i3akimi ye Aile !Jizriietleri lie Olanaklari
21+. Yetkili niakamlar, ilgili kamu ye
ye dzel—
lie
ye isveren
likie
yaparak, aile sarurn—
alan
ye aile liayatlarinda yardmnici olacak
çocuk bakirni ye diner. aile hizrletlerinin kapsarni ye nitelikierini,
elierindeki bilgi taplaina kaynakiarmndan da ysrarlanarak belirlemeli
ye
belirtilen hususlarda uygun ye gerelcli bnlemleri aimalidir:
ye
arayan aile
alan
sayism ile
(a)
bunlarmn
lerinin
bakmakla yUkUnilU oldukiarm gocukiarm ye yakmn alle Uye—
sayilari konusunda yeterli istatistiki bilgi toolamak ye
yaymnlamak;
ye,
uzere, yapacaklari sistematik
aile hizmetleri ile sat—
lanacak olanakiar kanusunda toplumun istekierini belirlernek.
25. Yetkili makamlar, ilgili karnu ye bzel
yaparak cocuk bakirni ye
aile hizmetleri 1cm saglmyacaklarm
olanakiarmn, toplumun istekierine uygun oln-iasmna bzen gbsterrielidir.
Eu kanuda ulusal ye yerel kacullar göz
aimnarak
Ro—
nularda önlemler alinabilir:
(b)
tizellikle yerel tapluinlar olmak
(a)
Bacta yerel toplumlar airnak Uzere Ulke içinde çocuk bakmrni ye
aile hizrnetlerinin kurulmasi ye sisternatik alarak
si 1cm plânlar hazirlamak ye uygulanmalarmnm destekiemek;
(b)
ticretsiz veya
çocuk bakimi ye
ödeme gUçlerine gore rnalcQl bir Ucret
çocuk bakmmm ye aile hiznietleri oianaklarmni
bu tUr kamu
kurniak ye
çocuklarmn, bakim isteyen yakmn aile Uyelerinmn ye aile sorurn—
alan
ihtiyaçlarmna gOre esnek bir bicimde ge—
hizuetleri
lictirilineliclir.
hizmetlerle ii—
26. (1) çocuk bakmmi, aile hizmetleri ye
gill standartiar, yetkili makarniar tarafmndan belirlenmeli ye denet—
lenmelidir.
hizrnetler ye olanakiar
(2) Bu standartlar Ozellikie
lie, personelin yete—
kanusunda teknik, maizeme ye
nek ye sayilarmnm belirtnielidir.
(3) Yetkili rnakarnlar, çocuk bakimm ye aiie hizmetierinde call—
personelin
dUzeylerde yeterli bir
gOrmelerini
veya bu tbr
gOrmelerine yardmmci ommalidir.
82
VI. Sosyal GUvenlik
27. Aile
olan
gerekil hallerde ye ulusal
politikaya uygun olarak, vergi indirirni, sosyal gUvenlik bdeineleri
veya diger uygun yardinilar
23.
len
Yukaridaki 22 ye
içinde, ulusal
23 CU Paragraflarda belirtilen izin sUre—
uygun olarak ye isbu Tavsiye Karari'
nm
3 cU Paragrafmnda belirtilen usullerle getinilecek uygulania sonucu,
sosyal gUvenlik korunrnasm altmna aimnabilir.
nedeniyle elde ettig:i liak—
29. Hicbir
kismtlanmarnalm ye sosyal gUvenlik kapsanim
bmrakilina—
malidir.
lardan
30.
(1) Fir
ile bu
aile sorurniulugu, kendisine Unerilen
red etmesi halinde,
odeneginin kesil—
menu veya kisitianmasm gibi durumlarda gbz bnUne almnmalidmr.
önerilen
(2)
baska bir yerde olmasm halinde,
durumu ile çocuklarmn
olanakianm göz bnUne
almnnalmdmr.
31.
Tavsiye Karari'nmn 27 30 Paragraflarm hUkUnilerinin
uyguianmasmnda, ekonomisi yetersiz alan Uye Ulkeler, ulusal kaynak—
larmnm gbz bnUne alarak, mevcut sosyal gUvenlik dUzenlemelerinden
—
yararlanabilirler.
VII. Aile Sorunilulukiarmna Yardmm
32. Her Ulkedeki yetkili makamlar ye ilgili
giniçimleri desteklemelidir.
33. Ulusal kosullar ye olanakiar çerçevesinde, ailo sorumlulu—
kendi bdeme gUçleri içinde ye
bir Ucret car—
olan
evde yardim ye evde bakmin
hizmetleri
önlemler alinraalm ye bu tUr uygulamaiar yeteri kaclar dUzenlenip,
denetleriinelidir.
lerin aile soruinlulugu yUkUnU hafifletmayi amaçlmyan kamU ye bzel
3k.
ye calmçrna
genel
alan iççileri de olumlu
bnlernlerin, ayni zamanda sue
yetkili makamlar tarafmndan gUz önüne aimnuali
olarak
ye toplu ta9mina,
auyu ye enerji. gibi torlum
Ayni zamanda, i9cilerin ihtiyaciarmna
ye evde daha az calmsmaym gerektiren konut
cevap
destekienmelidir.
kaniu ye Uzel
nm
Viii. YUrUrlUkteki Tavsiye Kararlarmna Etki
Tavsiye Karari, 1965 ymlmnda kabul edilen Aim Sorum—
Olan Kadmnlarmn tstihdarnm Tavsiye Kararm'nmn yerine etkili
35.
olacaktir.
a

Benzer belgeler