Tıklayınız

Yorumlar

Transkript

Tıklayınız
İÇİNDEKİLER
Bütçe Kararnamesi
Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneği İcmali
Ekonomik Sınıflandırma 1. Düzeye Göre Bütçe İcmali
Ekonomik Sınıflandırma 2. Düzeye Göre Bütçe İcmali
Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2014 Yılı Bütçe Teklifi
Kurumsal ve Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde 2014 Yılı Bütçe Teklifi
Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2014 Yılı Bütçe Teklifi
Ödenek Cetveli – A
Özel Kalem
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Yatırımlar Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı
Su İsale Dağıtım Dairesi Başkanlığı
Koruma ve Güvenlik Amirliği
Projeler Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
Gelirlerin Yasal Dayanağı ( C ) Cetveli
Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2015 Yılı Bütçe Teklifi
Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde 2016 Yılı Bütçe Teklifi
Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetvel
İhdas Olunan Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetvel
Norm Kadro Gereği İhdas Olunan İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetvel
237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre 2014 Yılında Edinilecek Taşıtlar (T-1) Cetveli
Mevcut Taşıtlar Listesi (T-2)
2014 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı
2014 Yılı Finansman Programı
Bütçe Denge Kararnamesi
Su Tarife Cetveli
1
3
5
7
9
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
32
34
35
36
37
39
41
45
47
49
51
53
55
57
59
63
65
69
71
75
77
81
83
85
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
2014 YILI BÜTÇE KARARNAMES7
Madde 1- 7zmir Su ve Kanalizasyon 7daresi Genel MüdürlüŒü için “ (A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiŒi gibi toplam ( 1.284.000.000,00 ) TL.
ödenek verilmiƔtir.
Madde 2- 7zmir Su ve Kanalizasyon 7daresi Genel MüdürlüŒü bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ” cetvelinde
gösterildiŒi gibi toplam ( 904.000.000,00 ) TL. olarak tahmin edilmiƔtir.
Madde 3- 2014 YŦlŦ gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanŦn ekonomik sŦnŦflandŦrmasŦ
tablosundaki kaynaklar karƔŦlŦk gösterilmek suretiyle denklik saŒlanmŦƔtŦr.
Madde 4- Gelir çeƔitlerinin yasal dayanaklarŦ (C)cetvelinde gösterilmiƔtir. Yasal dayanaŒŦ bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliŒi gösterilen yatŦrŦm projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yŦlŦ kapsayan sözleƔme yapmaya
yetkilidir.
Madde 6- 6245 sayŦlŦ HarcŦrah Kanununun 8’inci maddesi gereŒince memur ve hizmetli olmayanlarŦn yurt içi ve yurt dŦƔŦ gezi ve görevlerinde
verilecek günlük ve yol giderleri baŒlŦ (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 7- Bütçeye cetveller eklenmiƔtir.
1- Ödenek Cetveli - A (Örnek-14)
2- Gelirlerin Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ Cetveli - B (Örnek-15)
3- FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ Cetveli (Örnek-16)
4- Gelirlerin Yasal DayanaŒŦnŦ Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)
5- Çok YŦllŦ Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
6- Fonksiyonel ve Ekonomik SŦnŦflandŦrma Düzeyinde 7zleyen 7ki YŦl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
7- Çok YŦllŦ Gelir Bütçesi Cetveli (örnek-19)
8- Çok YŦllŦ FinansmanŦn Ekonomik SŦnŦflandŦrmasŦ Cetveli (Örnek-20)
9- Gelecek YŦllara YaygŦn Yüklenmelere 7zin Verilen Hizmetlere Ait Cetvel (G) (Örnek-21)
10- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek YolluklarŦ Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)
11- 7hdas Edilen Memur KadrolarŦnŦ Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
12- 7hdas Edilen Sürekli 7Ɣçi KadrolarŦnŦ Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
13- 237 SayŦlŦ TaƔŦt Kanununa Göre SatŦn AlŦnacak TaƔŦtlarŦ Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
14- Mevcut TaƔŦtlarŦ Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
15- AyrŦntŦlŦ Harcama ProgramŦ (Örnek-27)
16- Finansman ProgramŦ (Örnek-28)
17- Gerekli görülen diŒer cetveller,
Madde 8- Meclisce kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle deŒiƔiklik yapŦlabilir.
Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yŦllŦk yatŦrŦm programlarŦ ve beldenin kalkŦnmasŦnŦ temin için meclisce yapŦlmasŦ uygun görülen,
aƔaŒŦda maddeler halinde gösterilen iƔlere iliƔkin olarak karƔŦlarŦnda belirtilen miktarlarda borçlanma kararŦ verilmiƔ ve kurum adŦna
borçlanmaya üst yönetici yetkili kŦlŦnmŦƔtŦr.
Madde 10- Denge Kararnamesi (Örnek-99)
Madde 11- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüŒe girer.
Madde 12- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarŦna uygun olduŒu tasdik olunur.
Meclis BaƔkanŦ veya Vekili
Katip Üye
Katip Üye
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
FONKS7YONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE 7CMAL7
BÜTÇE YILI
: 2014
KURUM ADI
: 7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
KURUMSAL KOD : 46.35.03
AÇIKLAMA
KOD
TOPLAM
01
GENEL KAMU H7ZMETLER7
02
SAVUNMA H7ZMETLER7
03
KAMU DÜZEN7 VE GÜVENL7K H7ZMETLER7
04
EKONOM7K 7bLER VE H7ZMETLER
05
ÇEVRE KORUMA H7ZMETLER7
239.788.000,00
06
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
629.335.000,00
07
SA)LIK H7ZMETLER7
08
D7NLENME, KÜLTÜR VE D7N H7ZMETLER7
0,00
09
E)7T7M H7ZMETLER7
0,00
10
SOSYAL GÜVENL7K VE SOSYAL YARDIM H7ZMETLER7
0,00
TTOPLAM
TOPL
OPLAM
AM
383.259.000,00
0,00
31.618.000,00
0,00
0,00
1.284.000.000,00
TOPLAM
1.284.000.000,00
1.28
1.
284.
4.00
000.
0.00
000,
0,00
00
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
EKONOM7K SINIFLANDIRMA 1. DÜZEYE GÖRE
BÜTÇE 7CMAL7
BÜTÇE YILI
: 2014
KURUM ADI
: 7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
KURUMSAL KOD : 46.35.03
EKONOM7K
KOD
AÇIKLAMA
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenekler
TOPLAM
TTO
OPLLAM
OPL
AM
TOPLAM
124.140.000,00
21.073.000,00
426.405.000,00
4.715.000,00
65.942.000,00
551.352.000,00
20.000,00
0,00
90.353.000,00
1.284.000.000,00
TOPLAM
1.284.000.000,00
1.28
1.
1.28
284.00
284
4.0000.
4.
0..00
000,
000
00
0,00
00
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
EKONOM7K SINIFLANDIRMA 2. DÜZEYE GÖRE
BÜTÇE 7CMAL7
EKONOM7K
KOD
I
01
Personel Giderleri
01
01
Memurlar
01
02
SözleƔmeli Personel
01
03
7Ɣçiler
01
04
Geçici Personel
01
05
DiŒer Personel
01
Memurlar
02
02
TOPLAM
AÇIKLAMA
II
124.140.000,00
53.501.000,00
6.375.000,00
63.664.000,00
560.000,00
40.000,00
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
02
02
SözleƔmeli Personel
02
03
7Ɣçiler
03
21.073.000,00
7.384.000,00
1.442.000,00
12.247.000,00
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
426.405.000,00
03
01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
31.257.000,00
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
136.513.000,00
03
03
Yolluklar
03
04
Görev Giderleri
4.249.000,00
03
05
Hizmet AlŦmlarŦ
211.459.000,00
1.136.000,00
03
06
Temsil ve TanŦtma Giderleri
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
14.539.000,00
03
08
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
27.007.000,00
04
04
02
04
03
05
245.000,00
Faiz Giderleri
4.715.000,00
DiŒer 7ç Borç Faiz Giderleri
1.753.055,42
DŦƔ Borç Faiz Giderleri
2.961.944,58
Cari Transferler
65.942.000,00
05
01
Görev ZararlarŦ
2.000.000,00
05
03
Kar AmacŦ Gütmeyen KuruluƔlara YapŦlan Transferler
05
08
Gelirlerden AyrŦlan Paylar
Sermaye Giderleri
551.352.000,00
06
01
Mamul Mal AlŦmlarŦ
102.650.000,00
06
03
Gayri Maddi Hak AlŦmlarŦ
06
04
Gayrimenkul AlŦmlarŦ ve KamulaƔtŦrmasŦ
26.590.000,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
320.404.000,00
06
06
05
1.750.000,00
06
06
Menkul MallarŦn Büyük OnarŦm Giderleri
06
07
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
07
07
09
09
TOPL
TOPL
TO
PLAM
AM
M
TOPLAM
3.200.000,00
96.758.000,00
Sermaye Transferleri
01
20.000,00
Yurt 7çi Sermaye Transferleri
20.000,00
Yedek Ödenekler
06
7.000.000,00
56.942.000,00
90.353.000,00
Yedek Ödenek
90.353.000,00
TOPLAM
1.284.000.000,00
1.28
1.28
1.
284
84.
4.00
4.00
00.
0.00
0.00
000,
000
0,00
00
1.284.000.000,00
0,00
4.715.000,0
4.715.000,00
00
4.715.000,00
426.405.000,0
426.405.000,00
00
426.405.000,00
21.073.000,0
21.073.000,00
00
21.073.000,00
124.140.000,0
124.140.000,00
00
124.140.000,00
E)7T7M H7ZMETLER7
SOSYAL GÜVENL7K VE SOSYAL YARDIM
H7ZMETLER7
09
10
TOPLAM
0,00
D7NLENME, KÜLTÜR VE D7N H7ZMETLER7
08
TTOPLAM
OPLAM
0,00
0,00
0,00
0,00
SA)LIK H7ZMETLER7
0,00
0,00
81.208.000,00
0,00
0,00
0,00
15.138.000,00
0,00
0,00
0,00
133.535.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
73.953.000,00
07
2.479.000,00
0,00
0,00
0,00
06
14.858.000,00
0,00
0,00
19.921.000,00
4.715.000,00
04
FA7Z
G7DERLER7
EKONOM7K 7bLER VE H7ZMETLER
0,00
0,00
1.495.000,00
198.996.000,00
03
MAL VE H7ZMET
ALIM G7DERLER7
ÇEVRE KORUMA H7ZMETLER7
10.202.000,00
1.961.000,00
02
SOS.GÜV.KUR.
DEVLET PR7M7
G7D.
2014 YILI BÜTÇE TEKL7F7
65.942.000,0
65.942.000,00
00
65.942.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.942.000,00
05
CAR7
TRANSFERLER
FONKS7YONEL VE EKONOM7K SINIFLANDIRMA DÜZEY7NDE
05
03
17.872.000,00
01
PERSONEL
G7DERLER7
: 2014
: 7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
: 46.35.03
04
SAVUNMA H7ZMETLER7
KAMU DÜZEN7 VE GÜVENL7K H7ZMETLER7
02
GENEL KAMU H7ZMETLER7
AÇIKLAMA
01
KOD
BÜTÇE YILI
KURUM ADI
KURUMSAL KOD
551.352.000,0
551.352.000,00
00
551.352.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399.454.000,00
148.498.000,00
0,00
0,00
0,00
3.400.000,00
06
SERMAYE
G7DERLER7
20.000,0
20.000,00
00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
07
SERMAYE
TRANSFERLER7
0,00
90.353.000,0
90.353.000,00
00
90.353.000,00
0,00
0,0
0,00
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.353.000,00
09
YEDEK
ÖDENEKLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
BORÇ
VERME
TOPLAM
(Örnek-7)
1.284.000.000,0
1.284.000.000,00
00
1.284.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629.335.000,00
239.788.000,00
0,00
31.618.000,00
0,00
383.259.000,00
YATIRIMLAR VE 7NbAAT DA7RE BAbKANLI)I
T7CARET 7bLER7 DA7RE BAbKANLI)I
SU 7SALE VE DA)ITIM DA7RE BAbKANLI)I
KORUMA VE GÜVENL7K GÖREVL7S7 AM7RL7)7
PROJELER DA7RES7 BAbKANLI)I
EMLAK VE 7ST7MLAK DA7RES7 BAbKANLI)I
39
40
41
42
45
46
TOPLAM
SU TES7SLER7 DA7RE BAbKANLI)I
38
TTOPLAM
OP
O LAM
KANAL7ZASYON DA7RE BAbKANLI)I
35
383.259.000,00
383.259.000,0
00
383.259.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIKSU ARITMA DA7RE BAbKANLI)I
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA7RE
BAbKANLI)I
32
0,00
2.773.000,00
163.107.000,00
0,00
75.477.000,00
9.333.000,00
132.292.000,00
0,00
277.000,00
01
GENEL KAMU
H7ZMETLER7
0,00
239.788.000,00
239.788.000,
239.788.000,00
,00
0,00
0,0
0,00
00
31.618.000,00
31.618.000,0
31.618.000,00
0,0
00
0,00
0,0
0,00
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.818.000,00
0,00
64.970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05
ÇEVRE KORUMA
H7ZMETLER7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
EKONOM7K 7bLER
VE
H7ZMETLER
0,00
0,00
31.618.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
KAMU DÜZEN7 VE
GÜVENL7K
H7ZMETLER7
2014 YILI BÜTÇE TEKL7F7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
SAVUNMA
H7ZMETLER7
: 2014
: 7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
: 46.35.03
31
HUKUK MÜbAV7RL7)7
ABONE 7bLER7 DA7RE BAbKANLI)I
30
23
24
TEFT7b KURULU BAbKANLI)I
STRATEJ7 GEL7bT7RME DA7RES7 BAbKANLI)I
20
B7LG7 7bLEM DA7RE BAbKANLI)I
MAK7NA 7KMAL VE TES7SLER DA7RE
BAbKANLI)I
7NSAN KAYNAKLARI VE E)7T7M DA7RE
BAbKANLI)I
05
11
DESTEK H7ZMETLER7 DA7RE BAbKANLI)I
04
10
ÖZEL KALEM
AÇIKLAMA
02
KOD
BÜTÇE YILI
KURUM ADI
KURUMSAL KOD
0,00
0,00
0,0
0,00
00
629.335.000,00
629.335.000,
629.335.000,00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
SA)LIK
H7ZMETLER7
32.298.000,00
14.403.000,00
0,00
42.856.000,00
3.041.000,00
295.015.000,00
122.591.000,00
0,00
60.624.000,00
0,00
47.905.000,00
0,00
0,00
394.000,00
0,00
0,00
0,00
8.655.000,00
1.553.000,00
06
7SKAN VE TOPLUM
REFAHI
H7ZMETLER7
KURUMSAL VE FONKS7YONEL SINIFLANDIRMA DÜZEY7NDE
0,00
0,00
0,00
0,0
0
0,00
0,0
0,00
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
E)7T7M
H7ZMETLER7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
D7NLENME
KÜLTÜR VE
D7N 7ZMETLER7
0,00
0,0
0,00
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
SOS.GÜV.VE
SOS.YARDIM
H7ZMETLER7
1.284.000.000,00
1.284.000.000,0
1.284.000.000,00
0,00
0,0
0
32.298.000,00
14.403.000,00
31.618.000,00
42.856.000,00
3.041.000,00
295.015.000,00
122.591.000,00
174.818.000,00
60.624.000,00
64.970.000,00
47.905.000,00
2.773.000,00
163.107.000,00
394.000,00
75.477.000,00
9.333.000,00
132.292.000,00
8.655.000,00
1.830.000,00
TOPLAM
MAK7NA 7KMAL VE TES7SLER DA7RE BAbKANLI)I
TEFT7b KURULU BAbKANLI)I
STRATEJ7 GEL7bT7RME DA7RES7 BAbKANLI)I
11
20
23
SU TES7SLER7 DA7RE BAbKANLI)I
YATIRIMLAR VE 7NbAAT DA7RE BAbKANLI)I
T7CARET 7bLER7 DA7RE BAbKANLI)I
SU 7SALE VE DA)ITIM DA7RE BAbKANLI)I
KORUMA VE GÜVENL7K GÖREVL7S7 AM7RL7)7
PROJELER DA7RES7 BAbKANLI)I
EMLAK VE 7ST7MLAK DA7RES7 BAbKANLI)I
35
38
39
40
41
42
45
46
TOPLAM
KANAL7ZASYON DA7RE BAbKANLI)I
32
TTOPLAM
OPLAM
ATIKSU ARITMA DA7RE BAbKANLI)I
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA7RE BAbKANLI)I
31
HUKUK MÜbAV7RL7)7
B7LG7 7bLEM DA7RE BAbKANLI)I
10
ABONE 7bLER7 DA7RE BAbKANLI)I
7NSAN KAYNAKLARI VE E)7T7M DA7RE BAbKANLI)I
05
30
DESTEK H7ZMETLER7 DA7RE BAbKANLI)I
04
24
ÖZEL KALEM
AÇIKLAMA
02
KOD
BÜTÇE YILI
KURUM ADI
KURUMSAL KOD
124.140.000,00
124.140.000,0
124.140.000,00
00
2.702.000,00
3.223.000,00
10.202.000,00
3.991.000,00
1.819.000,00
3.767.000,00
34.781.000,00
8.995.000,00
5.936.000,00
5.863.000,00
21.376.000,00
1.561.000,00
3.175.000,00
282.000,00
5.225.000,00
686.000,00
6.984.000,00
2.255.000,00
1.317.000,00
01
PERSONEL
G7DERLER7
21.073.000,00
21.073.000,0
21.073.000,00
00
465.000,00
525.000,00
1.495.000,00
737.000,00
257.000,00
510.000,00
6.547.000,00
1.648.000,00
954.000,00
831.000,00
4.663.000,00
229.000,00
490.000,00
40.000,00
939.000,00
95.000,00
176.000,00
310.000,00
162.000,00
02
SOS.GÜV.KUR.
DEVLET PR7M7 G7D.
: 2014
: 7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
: 46.35.03
426.405.000,0
426.405.000,00
00
426.405.000,00
691.000,00
1.457.000,00
19.921.000,00
20.528.000,00
935.000,00
1.042.000,00
59.418.000,00
30.867.000,00
21.139.000,00
43.086.000,00
21.866.000,00
983.000,00
412.000,00
72.000,00
66.613.000,00
7.852.000,00
123.132.000,00
6.040.000,00
351.000,00
03
MAL VE H7ZMET
ALIM G7DERLER7
4.715.000,0
4.715.000,00
00
00
4.715.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.715.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
FA7Z
G7DERLER7
65.942.000,0
65.942.000,00
00
65.942.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.942.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
05
CAR7
TRANSFERLER
2014 YILI BÜTÇE TEKL7F7
KURUMSAL VE EKONOM7K SINIFLANDIRMA DÜZEY7NDE
0,00
551.352.000,0
551.352.000,00
00
551.352.000,00
28.440.000,00
9.198.000,00
0,00
17.600.000,00
30.000,00
289.696.000,00
21.845.000,00
133.308.000,00
32.595.000,00
15.190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00
700.000,00
0,00
50.000,00
06
SERMAYE
G7DERLER7
20.000,0
20.000,00
00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
SERMAYE
TRANSFERLER7
08
BORÇ
VERME
0,0
0,00
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.353.000,0
90.353.000,00
00
90.353.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.353.000,00
09
YEDEK
ÖDENEKLER
1.284.000.000,0
1.284.000.000,00
00
1.284.000.000,00
32.298.000,00
14.403.000,00
31.618.000,00
42.856.000,00
3.041.000,00
295.015.000,00
122.591.000,00
174.818.000,00
60.624.000,00
64.970.000,00
47.905.000,00
2.773.000,00
163.107.000,00
394.000,00
75.477.000,00
9.333.000,00
132.292.000,00
8.655.000,00
1.830.000,00
TOPLAM
03
35
35
35
46
46
46
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
35
35
35
46
35
35
46
46
35
46
46
35
46
46
35
35
35
46
46
46
35
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
46
46
46
03
03
03
03
03
35
35
35
35
III
III
46
46
46
46
46
II
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
II
I
I
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
SINIFLANDIRMA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
02
02
01
01
01
03
03
02
02
01
01
II
1
5
1
3
1
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
DiŒer Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
Yolluklar
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
DiŒer Genel Hizmetler
DiŒer Genel Hizmetler
Genel Hizmetler
GENEL KAMU H7ZMETLER7
BELED7YE VE BA)LI 7DARELER
7ZM7R
Su ve Kanalizasyon 7dareleri
ÖZ
Ö
ÖZE
ÖZEL
ZEL KALE
K
KALEM
ALEM
ALE
M
ÖZEL
KALEM
ÖDENEK CETVEL7 - A
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
130.000,00
130.000,00
40.000,00
1.036.000,00
1.076.000,00
1.553.000,00
1.553.000,00
1.553.000,00
1.553.000,00
1.553.000,00
4.000,00
4.000,00
32.000,00
32.000,00
241.000,00
241.000,00
277.000,00
277.000,00
277.000,00
277.000,00
277.000,00
1.284.000.000,00
1.284.000.000,00
1.284.000.000,00
1
1.830
1.8
1.830.000,00
830
30.000
30.
000,00
0
1.830.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
46
03
03
35
46
03
35
35
35
35
35
46
46
46
46
35
35
46
46
46
35
35
46
35
35
46
03
35
46
46
46
03
35
46
03
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
46
03
03
35
35
35
46
46
03
033
03
03
46
35
35
35
35
46
46
35
35
46
46
46
03
35
46
03
03
35
35
46
03
III
III
46
II
II
I
I
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
02
02
02
02
02
02
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03
II
8
7
5
4
3
2
3
2
1
3
2
1
7
6
5
4
3
2
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
DESTEK
H7ZMETLER7
DA7RES7
DE
D
EST
ES
STEK
STE
EK H
7ZME
7ZME
7Z
METL
TLEER
TL
ER7 DA7RE
ER7
DA7
DA
7RE BAbKANLI)I
7RE
7R
BAbbK
BA
bBAbKANLI)I
bKAN
KAN
ANLI
LI)
LI
)I
)I
DESTEK
H7ZMETLER7
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Temsil ve TanŦtma Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
ÖDENEK CETVEL7 - A
61.000,00
165.000,00
471.000,00
101.000,00
15.000,00
1.927.000,00
2.740.000,00
100.000,00
52.000,00
158.000,00
310.000,00
672.000,00
314.000,00
1.269.000,00
2.255.000,00
5.305.000,00
5.305.000,00
8.655.000,00
8.655.000,00
8.655.000,00
8.655.000,00
8
8.65
.65
655
5.00
5.00
000
00,00
0,00
00
8.655.000,00
15.000,00
245.000,00
31.000,00
1.000,00
45.000,00
10.000,00
347.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
03
03
03
03
033
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
46
46
III
III
46
II
II
I
I
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
04
04
04
04
04
04
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
06
06
06
06
06
06
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
040402
040402
040402
040402
040402
040402
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
03
03
03
03
05
05
03
03
02
02
02
01
01
01
01
06
06
03
03
II
1
3
4
5
7
2
3
1
4
3
1
7
5
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Cari Transferler
Görev ZararlarŦ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
7Ɣçiler
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
Geçici Personel
7Ɣçiler
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Genel Personel Hizmetleri
Genel Personel Hizmetleri
Genel Hizmetler
GENEL KAMU H7ZMETLER7
KAYNAKLARI
DA7RES7
BAbKANLI)I
77NSAN
7N
N7NSAN
SAN
SA
N KA
KAYN
KAYNAKLARI
YNAK
YN
AKLA
AK
LARI
LA
RI V
RI
VE
EVEE)
E)7
E)7T7M
)E)7T7M
7T7M
7T7
7T
7M DA7RE
DA7
A7RE
7RE BAbKANLI)I
BAb
AbKA
KANL
KA
NLI)
I)I
)I
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Sermaye Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Personel Memnuniyeti ve Veriminin ArttŦrŦlmasŦ ile Evrak AkŦƔŦnŦn SaŒlanmasŦ
ÖDENEK CETVEL7 - A
31.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
31.000,00
132.000,00
23.000,00
153.000,00
176.000,00
560.000,00
5.406.000,00
1.018.000,00
6.984.000,00
9.292.000,00
9.292.000,00
132.292.000,00
132.292.000,00
132.292.000,00
132.292.000,00
1
132
13
32.29
2.29
292
2.00
2.00
000
0,00
0,00
00
132.292.000,00
50.000,00
50.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.350.000,00
3.350.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
35
35
35
35
46
46
35
46
46
35
46
46
35
35
35
46
46
46
35
35
46
46
II
II
I
I
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
III
III
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
05
05
05
05
10
10
10
10
10
10
10
10
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
01
01
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
IIII
01
01
01
01
I
I
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
1
1
1
III
III
IV
IV
040303
040303
040303
040303
040303
040303
040303
040303
040303
040303
040302
040302
040302
040302
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
040205
040205
040205
040205
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
01
01
03
03
II
1
7
5
4
3
2
5
2
1
2
1
5
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Mamul Mal AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Bilgi 7Ɣlem Hizmetlerinin 7yileƔtirilmesi ve DevamŦ
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Bilgi 7Ɣlem Hizmet AlŦmŦ 7halesi
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
SözleƔmeli Personel
Birimlerin Personel 7htiyacŦnŦn Giderilmesi
MAHALL7 7DARELER
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
B7LG7
DA7RES7
BAbKANLI)I
B
B7
B7LG
B7LG7
7LG
LG77 7b
77bLEM
7bLE
b7bLEM
LEM
LE
M DA7RE
DA7
DA
7RE BAbKANLI)I
7RE
7R
BAbK
BA
bKAN
bK
ANLI
AN
LI)
LI
)I
)I
GENEL KAMU H7ZMETLER7
Genel Hizmetler
DiŒer Genel Hizmetler
DiŒer Genel Hizmetler
MAHALL7 7DARELER
Personel Giderleri
Memurlar
ÖDENEK CETVEL7 - A
400.000,00
400.000,00
185.000,00
1.442.000,00
5.000,00
10.000,00
210.000,00
1.852.000,00
2.252.000,00
2.252.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
32.000,00
63.000,00
95.000,00
190.000,00
123.000.000,00
123.000.000,00
123.000.000,00
123.000.000,00
9.333.000,00
9
9.33
9.333.000,00
.33
333
3.00
3.00
000
0,00
0,00
0
9.333.000,00
9.333.000,00
9.333.000,00
781.000,00
781.000,00
686.000,00
496.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
46
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
46
03
03
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
03
03
03
03
03
35
35
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
46
35
35
46
46
35
46
35
335
35
5
46
46
35
03
3
35
46
46
03
35
46
03
35
03
03
35
46
III
III
46
II
II
I
I
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
111
10
10
10
10
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
III
III
IV
IV
010205
010205
010205
010205
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
040401
040401
040401
040401
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
03
03
03
03
02
02
02
02
01
01
01
01
06
06
II
7
5
4
2
3
2
1
3
2
1
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
200.000,00
200.000,00
200.000,00
839.000,00
200.000,00
Pompa 7stasyonlarŦnŦn 7yileƔtirilmesi ÇalŦƔmalarŦ
1.102.000,00
22.030.000,00
23.971.000,00
665.000,00
60.000,00
214.000,00
939.000,00
3.335.000,00
300.000,00
1.590.000,00
5.225.000,00
30.135.000,00
30.135.000,00
75.477.000,00
75.477.000,00
75.477.000,00
75.477.000,00
75
.477
.4
477.0
.000
000,00
,0
00
75.477.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
DiŒer Genel Hizmetler
DiŒer Genel Hizmetler
Genel Hizmetler
GENEL KAMU H7ZMETLER7
MAK7NA
TES7SLER
DA7RES7
BAbKANLI)I
M
MA
AK7
K7NA
7NA 77KMAL
K7KMAL
KMAL
KM
MAL V
S7SL
S7
7SL
SLER
ER DA7RE
DA7
A7RE
7RE BAbKANLI)I
BAb
AbKA
KANL
KA
NLI)
I)I
)I
MAK7NA
VEEVETE
TES7SLER
Mamul Mal AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
KameralŦ Kontrol Sistemi ile Tesislerimizin Uzaktan 7zlenmesi KorunmasŦ
ÖDENEK CETVEL7 - A
35
46
03
033
35
35
335
5
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
03
35
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
46
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
III
III
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
35
35
46
46
46
46
35
35
35
46
46
35
35
46
46
35
35
46
35
46
46
35
35
46
46
II
II
I
I
20
20
20
20
20
20
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
III
III
IV
IV
000000
000000
040106
040106
040106
040106
040104
040104
040104
040104
040103
040103
040103
040103
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
010304
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
03
03
03
03
03
03
06
06
03
03
03
03
03
03
03
II
5
2
7
1
8
7
5
3
2
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
MAHALL7 7DARELER
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
BAbKANLI)I
TTEFT7b
TEFT
TE
EFT
FT77b
7b KURULU
KKURULU
URUL
UR
ULU
UL
U BA
BAbK
bKAN
bKAN
bK
ANLI
LI)
LI
)I
)I
TEFT7b
BAbKANLI)I
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Hizmet AracŦ KiralamasŦ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
AkaryakŦt AlŦmŦ
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Araç ve 7Ɣ Makinesi BakŦm OnarŦm ÇalŦƔmalarŦ
Mamul Mal AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Atölye BakŦm OnarŦm ÇalŦƔmalarŦ
ÖDENEK CETVEL7 - A
394.000,00
394.000,00
394.000,00
394.000,00
394.000,00
394.000,00
394
39
94.00
4.00
000
00,00
0,0
00
0
394.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
200.000,00
223.000,00
40.000,00
42.000,00
105.000,00
2.532.000,00
3.142.000,00
5.642.000,00
5.642.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
46
46
20
35
35
35
46
35
46
35
35
46
46
35
46
46
35
46
35
35
46
35
46
46
35
46
46
35
46
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
46
35
35
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
20
20
20
20
20
20
20
20
IV
IV
03
03
03
03
35
46
03
03
03
35
46
35
35
46
03
35
35
35
46
03
03
46
35
46
III
III
46
35
35
46
I
II
II
I
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
04
04
04
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
01
01
03
03
03
03
03
02
02
01
01
II
3
2
7
5
4
3
2
2
1
2
1
5
4
3
2
1
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
DŦƔ Borç Faiz Giderleri
DiŒer 7ç Borç Faiz Giderleri
Faiz Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Genel Planlama ve 7statistik Hizmetleri
Genel Planlama ve 7statistik Hizmetleri
Genel Hizmetler
GENEL KAMU H7ZMETLER7
STRATEJ7
GEL7bT7RME
BAbKANLI)I
SSTRATEJ7
STRA
ST
TRA
RATE
TEJ77 G
EL77b
EL
7bT7
T7RM
7RM
RMEE DA7RES7
DDA7RES7
DA7
DA
A7R
7RES
7RES
ES7
S7 BA
BAbK
bKAN
bK
KAN
ANLI
LI)
LI
)I
)I
GEL7bT7RME
BAbKANLI)I
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
Memurlar
Personel Giderleri
ÖDENEK CETVEL7 - A
2.961.944,58
1.753.055,42
4.715.000,00
6.000,00
203.000,00
25.000,00
5.000,00
138.000,00
377.000,00
30.000,00
460.000,00
490.000,00
125.000,00
3.050.000,00
3.175.000,00
163.072.000,00
163.072.000,00
163.107.000,00
163.107.000,00
163.107.000,00
163.107.000,00
163
16
3.10
3.10
107
07.00
7.00
000
00,00
0,00
00
163.107.000,00
13.000,00
1.000,00
26.000,00
32.000,00
72.000,00
40.000,00
40.000,00
282.000,00
282.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
46
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
35
35
35
46
46
46
35
35
46
46
35
46
46
35
35
46
35
35
46
46
35
35
46
35
35
46
46
033
35
46
46
03
35
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
03
35
46
03
03
03
46
35
46
III
III
46
35
35
46
II
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
4
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
II
I
I
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
040505
040505
040505
040505
040503
040503
040503
040503
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
02
02
02
02
01
01
01
01
03
03
03
03
09
09
07
07
05
05
05
II
3
2
1
3
2
1
5
5
6
1
8
3
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
DiŒer Genel Hizmetler
DiŒer Genel Hizmetler
Genel Hizmetler
GENEL KAMU H7ZMETLER7
HUKUK
MÜbAV7RL7)7
HU
H
UKU
UKU
KUK
K MÜ
MÜbA
ÜbAV7
V7RL
7RL7)
7)7
)7
HUKUK
MÜbAV7RL7)7
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
AraƔtŦrma GeliƔtirme Faaliyetleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Ön Mali Kontrol Faaliyetleri
Yedek Ödenek
Yedek Ödenekler
Yurtiçi Sermaye Transferleri
Sermaye Transferleri
Gelirlerden AyrŦlan Paylar
Kar AmacŦ Gütmeyen KuruluƔlara YapŦlan Transferler
Cari Transferler
ÖDENEK CETVEL7 - A
34.000,00
57.000,00
138.000,00
229.000,00
119.000,00
362.000,00
1.080.000,00
1.561.000,00
2.773.000,00
2.773.000,00
2.773.000,00
2.773.000,00
2.773.000,00
2.773.000,00
2.77
2.77
773
3.00
3.00
000
0,00
0,00
00
2.773.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
90.353.000,00
90.353.000,00
20.000,00
20.000,00
56.942.000,00
7.000.000,00
63.942.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
24
30
03
03
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
35
46
35
35
46
03
35
46
46
46
03
35
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
46
03
03
35
35
35
46
46
03
03
03
46
35
35
35
46
46
46
03
03
03
03
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
24
24
24
24
35
03
35
IV
IV
46
III
III
46
II
II
I
I
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
01
01
01
01
01
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
9
9
9
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
01
01
01
01
03
03
03
03
03
II
8
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
5
4
3
2
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
ABONE
BAbKANLI)I
ABON
A
AB
BON
ONEE 7b
77bLER7
7bLE
b7bLER7
LER77 DA7RE
DDA7RES7
A7RE
A7
7RE BAbKANLI)I
BAb
AbKA
KANL
KA
NLI)
I)I
)I
ABONE
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
ÖDENEK CETVEL7 - A
165.000,00
13.201.000,00
770.000,00
39.000,00
866.000,00
6.825.000,00
21.866.000,00
3.146.000,00
280.000,00
1.237.000,00
4.663.000,00
12.502.000,00
385.000,00
8.489.000,00
21.376.000,00
47.905.000,00
47.905.000,00
47.905.000,00
47.905.000,00
47.905.000,00
47.905.000,00
47
.90
.9
905
05.0
.000
000,0
,00
00
47.905.000,00
62.000,00
870.000,00
10.000,00
41.000,00
983.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
35
46
46
35
35
46
46
35
46
35
35
46
35
35
46
35
46
46
35
46
46
46
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
35
35
46
46
35
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
46
35
35
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
3
5
466
III
III
II
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
II
I
I
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
I
I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
020401
020401
020401
020401
020401
020401
020401
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
01
01
01
01
II
7
5
2
1
7
5
4
3
2
3
2
1
3
2
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
AtŦksu ArŦtma Tesislerinin 7Ɣletilmesi
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
AtŦk Su Yönetimi Hizmetleri
AtŦk Su Yönetimi Hizmetleri
AtŦk Su Yönetimi Hizmetleri
ÇEVRE KORUMA H7ZMETLER7
ATIKSU
ARITMA
DA7RES7
BAbKANLI)I
AT
A
ATIKSU
TIK
IKSU
SU
UA
ARITMA
RITM
RITM
RI
TMA
A DA
DA7
DA7RE
A7R
7RE BAbKANLI)I
7RE
BAbK
BA
bKAN
bK
ANLI
AN
NLI
LI)
)I
)I
ÖDENEK CETVEL7 - A
3.410.000,00
13.250.000,00
630.000,00
3.150.000,00
20.440.000,00
31.630.000,00
31.630.000,00
10.000,00
7.000,00
1.000,00
110.000,00
22.468.000,00
22.596.000,00
259.000,00
194.000,00
378.000,00
831.000,00
1.543.000,00
1.006.000,00
3.314.000,00
5.863.000,00
29.290.000,00
29.290.000,00
64.970.000,00
64.970.000,00
64.970.000,00
64.970.000,00
6
64
64.970.000,00
4.9
.970
970
70.0
.000
000,0
,00
00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
46
35
35
35
46
35
46
03
35
46
46
46
03
35
46
03
03
03
03
03
03
03
35
35
35
46
46
03
03
03
46
35
35
35
46
46
46
03
03
03
03
35
35
46
03
46
35
46
03
033
35
46
03
03
35
35
35
46
46
35
46
03
03
03
35
46
35
35
46
03
03
03
35
35
46
46
35
46
III
III
46
35
35
46
II
II
I
I
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
030203
030203
030203
030203
030201
030201
030201
030201
020401
020401
020401
020401
020401
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
02
02
02
02
01
01
01
01
06
06
03
03
06
06
06
06
06
II
3
2
1
3
2
1
5
5
7
6
5
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
ÇEVRE
KORUMA
KONTROL
DA7RES7
ÇEVR
Ç
ÇE
EVR
VREE KO
KORU
RUMA
RU
MA
AV
E KO
KONT
O
NTRO
NT
ROLL DA
RO
DA7
7RE BAbKANLI)I
7RE
7R
BAbK
BA
bBAbKANLI)I
bKAN
bK
KAN
ANLI
LI)
LI
I)I
)I
ÇEVRE
KORUMA
VEVE
KONTROL
DA7RE
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
A.A.T. ÇŦkŦƔ SularŦnŦn Yeniden KullanŦmŦ Projesi
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Çamur Yönetimi Master PlanŦ
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Menkul MallarŦn Büyük OnarŦm Giderleri
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Mamul Mal AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
ÖDENEK CETVEL7 - A
204.000,00
56.000,00
694.000,00
954.000,00
862.000,00
462.000,00
4.612.000,00
5.936.000,00
43.124.000,00
43.124.000,00
60.624.000,00
60.624.000,00
60.624.000,00
60.624.000,00
60
.624
.6
624.0
.000
000,00
,0
00
60.624.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
750.000,00
2.950.000,00
1.710.000,00
5.780.000,00
11.190.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
II
II
I
I
03
03
03
03
03
03
033
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
III
III
35
35
35
35
35
32
35
5
35
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
I
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
000000
000000
020502
020502
020502
020502
020303
020303
020303
020303
020303
010115
010115
010115
010115
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
06
06
06
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
II
5
7
5
7
1
8
7
5
4
3
2
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
MAHALL7 7DARELER
AtŦk Su Yönetimi Hizmetleri
AtŦk Su Yönetimi Hizmetleri
AtŦk Su Yönetimi Hizmetleri
125.210.000,00
125.210.000,00
174.818.000,00
174.818.000,00
174.818.000,00
5.000.000,00
ÇEVRE KORUMA H7ZMETLER7
174.818.000,00
174
17
4.81
818
8.00
000
0,00
0,00
00
174.818.000,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
5.000.000,00
5.000.000,00
KANAL7ZASYON
DA7RES7
BAbKANLI)I
K
KA
ANAL7
L7ZA
7ZA
ZASY
SYON
SY
ON DA7RE
DA7
A7RE
7RE BAbKANLI)I
BAb
AbKA
KANL
KA
NLI)
I)I
)I
KANAL7ZASYON
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
5.000.000,00
1.100.000,00
7zmir Körfezi Su Kalitesinin ArttŦrŦlmasŦna Yönelik ÇalŦƔmalar
11.000.000,00
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
12.100.000,00
12.100.000,00
12.100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
15.095.000,00
15.095.000,00
1.830.000,00
1.306.000,00
3.061.000,00
141.000,00
138.000,00
11.963.000,00
2.700.000,00
21.139.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
7zmir Metropol AlanŦ 7çerisindeki Derelerin Temizlik BakŦm ÇalŦƔmalarŦnŦn YapŦlmasŦ
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
TahtalŦ BarajŦ Mutlak Koruma AlanŦ AŒaçlandŦrŦlmasŦ, BakŦm ve Koruma 7Ɣi
Mamul Mal AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
ÖDENEK CETVEL7 - A
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
46
03
03
35
46
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
46
46
03
35
35
46
III
III
46
II
II
I
I
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
I
I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
020115
020115
020115
020115
020114
020114
020114
020114
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
03
03
06
06
06
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
01
01
01
01
II
5
7
7
6
5
1
8
7
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
7zmir 7li I,II ve III. KŦsŦm 7lçelerinde Bulunan Kanalizasyon HatlarŦnŦn TemizliŒi 7Ɣi
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
7zmir 7li I,II ve III. KŦsŦm 7lçelerin Cadde , Sokak ve BulvarlarŦnda Kanal, BakŦm, OnarŦm
7nƔaatŦ 7Ɣi
MAHALL7 7DARELER
Menkul MallarŦn Büyük OnarŦm Giderleri
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Mamul Mal AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
ÖDENEK CETVEL7 - A
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
11.500.000,00
11.500.000,00
11.500.000,00
11.500.000,00
20.600.000,00
250.000,00
300.000,00
70.250.000,00
91.400.000,00
6.100.000,00
2.432.000,00
135.000,00
301.000,00
85.000,00
13.464.000,00
650.000,00
23.167.000,00
1.257.000,00
100.000,00
291.000,00
1.648.000,00
6.267.000,00
501.000,00
2.227.000,00
8.995.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
03
03
03
03
03
03
03
35
46
III
III
46
II
II
I
I
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
I
I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
020122
020122
020122
020122
020121
020121
020121
020121
020120
020120
020120
020120
020118
020118
020118
020118
020117
020117
020117
020117
020116
020116
020116
020116
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
06
06
03
03
06
06
06
06
06
06
II
7
7
5
7
7
7
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
7zmir 7li I. II.ve III. KŦsŦm 7lçelerinde Bulunan Kanalizasyon HatlarŦnŦn 7ç Kaplama
Yöntemiyle 7yileƔtirilmesi 7Ɣi
MAHALL7 7DARELER
Sermaye Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Mevcut ve 7lave Edilecek Tüm AtŦksu Pompa 7stasyonlarŦnŦn YŦllŦk BakŦm,
OnarŦmlarŦ ve 7Ɣletiminin SaŒlanmasŦ
MAHALL7 7DARELER
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
7zmir Metropol Alan SŦnŦrlarŦ 7çinde Vidanjör ve Fosseptik Hizmetlerinin
Verilmesi ÇalŦƔmalarŦ
MAHALL7 7DARELER
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
7zmir 7li I,II ve III. KŦsŦm 7lçelerinde Tekli YaŒmursuyu IzgarasŦ ve YaŒmursuyu IzgarasŦ Kolu
ile Bina Kolu BaŒlantŦsŦ YapŦlmasŦ
MAHALL7 7DARELER
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
7zmir 7li I,II ve III. KŦsŦm 7lçelerinde Cadde , Sokak ve BulvarlarŦnda Bulunan Galeri
Mecra HatlarŦnŦn BakŦm, OnarŦm ve TemizliŒi 7Ɣi
MAHALL7 7DARELER
Sermaye Giderleri
7zmir Metropol SŦnŦrlarŦ 7çerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca KapaklarŦnŦn, YaŒmursuyu
IzgaralarŦnŦn Yol Seviyesine Getirilmesi 7Ɣi
MAHALL7 7DARELER
ÖDENEK CETVEL7 - A
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.673.000,00
2.673.000,00
2.673.000,00
2.673.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
9.800.000,00
9.800.000,00
9.800.000,00
9.800.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
03
03
03
03
03
03
03
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
03
35
35
35
46
46
46
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
35
46
46
35
46
46
35
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
46
03
03
35
35
46
46
03
03
35
46
03
03
03
03
35
46
46
III
III
46
II
II
I
I
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
000000
020214
020214
020214
020214
020213
020213
020213
020213
020205
020205
020205
020205
020204
020204
020204
020204
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
01
01
01
01
03
03
03
03
06
06
06
06
II
3
2
1
5
5
7
7
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
SU
TES7SLER7
SSU
U TTES7SLER7
ES77S
ES
7SLEER77 DA7RE
7SLE
DDA7RES7
A7RE
A7
7RE BAbKANLI)I
BAb
AbBAbKANLI)I
AbKA
KANL
KA
NLI)
I)I
)I
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
7zmir 7li I,II ve III. KŦsŦm 7lçelerinde Bulunan KaynaklŦ SŦra Izgara ve U Kesitli KapalŦ
YaŒmursuyu HatlarŦnŦn TemizliŒi 7Ɣi
MAHALL7 7DARELER
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
7zmir 7li I,II ve III. KŦsŦm 7lçelerin Cadde, Sokak ve BulvarlarŦndaki Mevcut Tekli
YaŒmursuyu IzgaralarŦnŦn ve BaŒlantŦ KollarŦnŦn TemizliŒi 7Ɣi
MAHALL7 7DARELER
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
7zmir 7li behrin Muhtelif Cadde ve SokaklarŦnda KŦrŦlan ve Tahrip Olan YaŒmursuyu
IzgaralarŦnŦn TamiratŦ 7nƔaatŦ 7Ɣi
MAHALL7 7DARELER
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
7zmir 7li Muhtelif Cadde ve Sokaklarda IzgaralŦ (U 80) YaŒmursuyu KanalŦ 7nƔaatŦ 7Ɣi
ÖDENEK CETVEL7 - A
30.400.000,00
391.000,00
3.990.000,00
34.781.000,00
100.746.000,00
100.746.000,00
122.591.000,00
122.591.000,00
122.591.000,00
122.591.000,00
122.591.000,00
122
12
2.59
2.
591.00
591
1.00
000
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
2.235.000,00
2.235.000,00
2.235.000,00
2.235.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
03
03
03
03
03
03
03
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
03
03
35
46
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
35
35
46
46
03
35
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
46
35
03
35
35
03
35
46
46
46
03
35
46
03
03
35
35
46
46
03
35
35
46
III
III
46
II
II
I
I
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
040304
040304
040304
040304
010403
010403
010403
010403
010203
010203
010203
010203
010106
010106
010106
010106
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
06
06
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
II
1
7
7
5
8
7
5
4
3
2
1
3
2
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Mamul Mal AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Araç, 7Ɣ Makinesi ve Ekipman AlŦmŦ
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
7zmir BüyükƔehir Belediyesi SŦnŦrlarŦ 7çinde Su ArŦza Takiplerinin YapŦlmasŦ
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Su Tesisleri Dairesi BaƔkanlŦŒŦ TarafŦndan 7Ɣletilen Su DepolarŦnŦn BakŦm ve RevizyonlarŦnŦn
YapŦlmasŦ
MAHALL7 7DARELER
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
7çmesuyu (YeraltŦsuyu) ArŦtma Tesisi
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
ÖDENEK CETVEL7 - A
7.445.000,00
7.445.000,00
7.445.000,00
7.445.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
18.100.000,00
1.304.000,00
1.884.000,00
301.000,00
97.000,00
23.732.000,00
14.000.000,00
59.418.000,00
6.000.000,00
73.000,00
474.000,00
6.547.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
35
46
46
35
46
46
35
35
46
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
46
35
46
35
35
46
46
35
35
46
46
35
35
46
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
3
5
46
46
46
III
III
II
II
I
I
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
9
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
010406
010406
010406
010406
010111
010111
010111
010111
010107
010107
010107
010107
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
02
02
01
01
II
5
5
5
7
5
4
3
2
1
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
7çmesuyu bebeke ve 7sale HattŦ
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Kuyusu AraƔtŦrma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
DIb PROJE KRED7LER7
Gördes BarajŦ 7çmesuyu Sistemi (ArŦtma Tesisi)
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
YATIRIMLAR
DA7RES7
BAbKANLI)I
YATIRIMLAR
YA
Y
ATI
TIRI
RIML
RI
MLAR
ML
AR VE
AR
VVE
E 7NbAAT
77NbAAT
7NbA
7N
NbA
bAAT
AT D
AT
DA7RE
A7RE
A7
7RE B
BAbKANLI)I
AbKA
Ab
bKA
KANL
NLLI)
I)I
)I
ÖDENEK CETVEL7 - A
39.905.000,00
39.905.000,00
39.905.000,00
39.905.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
31.063.000,00
31.063.000,00
31.063.000,00
31.063.000,00
12.000,00
297.000,00
330.000,00
120.000,00
283.000,00
1.042.000,00
510.000,00
510.000,00
3.767.000,00
3.767.000,00
5.319.000,00
5.319.000,00
295.015.000,00
295.015.000,00
295.015.000,00
295.015.000,00
295
29
295.015.000,00
5.01
5.01
015
5.00
5.00
000
0,00
0,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
35
46
46
35
35
35
35
35
46
46
46
46
35
46
46
35
35
35
46
35
46
46
35
46
46
35
35
46
35
46
46
35
35
35
46
35
35
46
46
35
46
46
35
46
46
35
35
35
46
46
35
46
46
35
46
46
35
35
46
II
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
III
III
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
II
I
I
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
020404
020404
020404
020404
020404
020404
020404
020402
020402
020402
020402
020302
020302
020302
020302
020212
020212
020212
020212
020110
020110
020110
020110
020110
020110
020110
010502
010502
010502
010502
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
7
7
7
5
5
5
7
7
7
5
5
5
5
5
5
7
7
7
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
II
5
5
5
5
5
5
5
5
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
DIb PROJE KRED7LER7
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
MAHALL7 7DARELER
Sermaye Giderleri
15.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
31.492.000,00
31.492.000,00
31.492.000,00
31.492.000,00
43.576.000,00
43.576.000,00
43.576.000,00
43.576.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
25.588.000,00
25.588.000,00
25.588.000,00
30.588.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
AtŦksu ArŦtma Tesisleri ve Derin Deniz DeƔarjlarŦ
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
DIb PROJE KRED7LER7
ÇiŒli AtŦksu ArŦtma Tesisi 4. Faz 7nƔaatŦ 7Ɣi
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Dere IslahlarŦ (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
YaŒmursuyu Toplama Sistemleri
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
DIb PROJE KRED7LER7
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
AtŦksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
HalkapŦnar Genel Müdürlük BinasŦ ve AçŦkhava Müzesi Restorasyonu
ÖDENEK CETVEL7 - A
35
46
03
35
35
35
35
35
46
46
46
46
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
46
35
35
46
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
46
35
46
46
03
35
35
46
03
03
35
35
03
03
46
35
46
03
03
03
III
III
46
35
35
46
46
35
35
46
46
II
II
I
I
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
040101
040101
040101
040101
030101
030101
030101
030101
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
03
03
03
03
03
02
02
02
02
01
01
01
01
06
06
06
06
II
1
7
5
3
2
3
2
1
3
2
1
5
5
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Mamul Mal AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
T7CARET
BAbKANLI)I
TT7CA
T7
7CA
CARE
RETT 7bLER7
RE
7b7bLER7
7bLE
7b
LER77 DA7RE
DDA7RES7
A7RE
A7
7RE BAbKANLI)I
BAb
AbKA
KANL
KA
NLI)
I)I
)I
T7CARET
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Hizmet BinalarŦ,Tesis YapŦmŦ
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi 7nƔaatŦ 7Ɣi
ÖDENEK CETVEL7 - A
30.000,00
30.000,00
21.000,00
761.000,00
70.000,00
83.000,00
935.000,00
14.000,00
3.000,00
240.000,00
257.000,00
68.000,00
15.000,00
1.736.000,00
1.819.000,00
3.041.000,00
3.041.000,00
3.041.000,00
3.041.000,00
3.041.000,00
3.041.000,00
3.04
3.0
041.00
041
1.00
000
0,00
0,00
0
3.041.000,00
20.072.000,00
20.072.000,00
20.072.000,00
20.072.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
3
5
35
35
466
46
46
03
03
35
35
35
35
35
46
46
46
03
03
03
03
03
03
03
03
46
35
46
03
03
46
35
46
35
35
46
03
46
35
46
03
03
03
35
35
46
35
35
46
35
35
46
03
46
35
46
03
03
03
46
35
03
03
03
03
03
03
03
03
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
03
03
IV
IV
III
III
46
35
35
46
46
35
46
46
35
46
46
35
35
46
35
35
35
46
46
46
II
II
I
I
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
010118
010118
010118
010118
010118
010118
010118
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
03
03
03
06
06
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
01
01
01
01
II
7
8
1
1
7
5
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
YeraltŦ Suyundan SaŒlŦklŦ 7çme Suyu Üretimi ve ArŦtŦmŦ
Mamul Mal AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
SU
7SALE
DA)ITIM
DA7RES7
BAbKANLI)I
SSU
U 77SALE
SALE
SA
LE VE
VVE
E DA)ITIM
DA)
DA
)ITI
)ITI
)I
TIM
M DA
DA7
DA7RE
7RE BAbKANLI)I
7RE
7R
BAbK
BA
bKAN
bK
ANLI
AN
LI)
LI
)I
)I
ÖDENEK CETVEL7 - A
1.706.000,00
1.706.000,00
1.000,00
500.000,00
501.000,00
2.207.000,00
2.207.000,00
750.000,00
750.000,00
775.000,00
35.000,00
78.000,00
85.000,00
17.624.000,00
900.000,00
19.497.000,00
545.000,00
105.000,00
87.000,00
737.000,00
2.490.000,00
924.000,00
577.000,00
3.991.000,00
24.975.000,00
24.975.000,00
42.856.000,00
42.856.000,00
42.856.000,00
42.856.000,00
42
42.856.000,00
.856
.8
856.0
.000
000,0
,00
00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
35
35
46
46
46
03
03
35
35
35
35
46
46
46
46
03
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
35
46
46
03
35
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
46
03
35
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
46
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
2
41
03
03
35
35
35
46
46
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
IV
IV
03
03
03
03
35
35
46
03
46
35
46
03
03
03
03
03
III
III
46
35
35
46
46
II
II
I
I
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
010305
010305
010305
010305
010305
010305
010305
010206
010206
010206
010206
010206
010206
010206
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
03
03
03
03
03
03
02
02
01
01
06
06
06
03
03
06
06
03
03
03
II
8
5
4
3
2
1
1
7
5
5
7
8
5
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri
Kurumsal Güvenlik Hizmetleri
Güvenlik Hizmetleri
KAMU DÜZEN7 VE GÜVENL7K H7ZMETLER7
KORUMA
VE
GÜVENL7K
AM7RL7)7
KORU
KO
K
ORU
RUMA
MA V
E GÜ
GÜVE
ÜVE
VENL
NL77K
NL
7K GÖREVL7S7
GGÖREVL7S7
ÖREVL77S77 AM7RL7)7
ÖREV
ÖR
AM7
M7RL
7RL7)
7)7
)7
KORUMA
VE
GÜVENL7K
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Scada Sistemi ile Su DaŒŦtŦmŦnŦ 7zlemek, 7Ɣletmek ve ModernleƔtirmek
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Sermaye Giderleri
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
7çme Suyu 7sale HatlarŦ 7le Tesislerini ÇalŦƔŦr Halde Tutmak ve 7yileƔtirmek
ÖDENEK CETVEL7 - A
150.000,00
35.000,00
10.000,00
6.000,00
820.000,00
1.021.000,00
1.495.000,00
1.495.000,00
10.202.000,00
10.202.000,00
12.718.000,00
12.718.000,00
31.618.000,00
31.618.000,00
31.618.000,00
31.618.000,00
31.6
.618
618.0
.000
000,00
,0
00
31.618.000,00
132.000,00
8.500.000,00
8.632.000,00
85.000,00
85.000,00
8.717.000,00
8.717.000,00
6.512.000,00
6.512.000,00
400.000,00
45.000,00
445.000,00
6.957.000,00
6.957.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
35
35
46
46
46
03
35
35
35
46
46
46
03
03
03
03
03
03
03
35
46
35
35
46
03
03
35
35
46
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
46
03
03
46
35
46
03
03
46
35
46
03
03
46
35
46
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
46
35
35
46
35
35
46
46
35
35
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
42
35
46
03
03
033
35
35
46
42
42
42
IV
IV
03
03
03
III
III
46
II
II
I
I
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
03
03
03
03
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
III
III
IV
IV
010102
010102
010102
010102
010101
010101
010101
010101
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
040406
040406
040406
040406
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
02
02
02
01
01
01
03
03
II
5
5
7
5
4
3
2
2
1
2
1
5
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Yeni Yüzeysel Su KaynaklarŦ
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
7zmir 7çmesuyu Master PlanŦnŦn HazŦrlanmasŦ
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
PROJELER
DA7RES7
BAbKANLI)I
P
PROJ
PR
ROJ
OJEL
ELER
EL
ER D
A7RE
A7
7RES77 B
AbKA
Ab
bKA
KANL
NLI)
I)I
)I
PROJELER
DA7RES7
BAbKANLI)I
Hizmet AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Özel Güvenlik Hizmeti SatŦn Alma 7Ɣi
ÖDENEK CETVEL7 - A
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
40.000,00
1.150.000,00
130.000,00
102.000,00
35.000,00
1.457.000,00
200.000,00
325.000,00
525.000,00
700.000,00
2.523.000,00
3.223.000,00
5.205.000,00
5.205.000,00
14.403.000,00
14.403.000,00
14.403.000,00
14.403.000,00
14
.403
.4
403.0
.000
000,00
,0
00
14.403.000,00
18.900.000,00
18.900.000,00
18.900.000,00
18.900.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
35
35
35
46
46
46
35
35
46
46
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
35
46
46
35
46
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
35
35
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
46
35
46
46
35
35
46
46
I
II
II
I
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
III
III
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
020113
020113
020113
020113
020110
020110
020110
020110
010502
010502
010502
010502
010406
010406
010406
010406
010111
010111
010111
010111
010106
010106
010106
010106
010104
010104
010104
010104
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
II
5
5
5
5
5
5
5
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Kanalizasyon ve YaŒmursuyu Master PlanŦ
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
AtŦksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
HalkapŦnar Genel Müdürlük BinasŦ ve AçŦkhava Müzesi Restorasyonu
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
7çmesuyu bebeke ve 7sale HattŦ
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su Kuyusu AraƔtŦrma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
7çmesuyu (YeraltŦsuyu) ArŦtma Tesisi
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
DeŒirmendere BarajŦ 7sale HattŦ 7çmesuyu ArŦtma Tesisi
ÖDENEK CETVEL7 - A
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
645.000,00
645.000,00
645.000,00
645.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
945.000,00
945.000,00
945.000,00
945.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
46
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
35
35
35
46
03
03
03
35
35
35
46
46
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
46
35
35
35
46
46
46
35
46
46
35
35
35
46
35
46
46
35
46
35
46
35
35
46
35
35
46
46
35
46
03
35
03
03
35
46
III
III
46
II
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
II
I
I
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
000000
000000
000000
000000
000000
040101
040101
040101
040101
020501
020501
020501
020501
020404
020404
020404
020404
020302
020302
020302
020302
020212
020212
020212
020212
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
01
01
01
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
II
2
1
5
5
5
5
5
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
5.708.000,00
SözleƔmeli Personel
Memurlar
700.000,00
2.002.000,00
2.702.000,00
5.708.000,00
Personel Giderleri
MAHALL7 7DARELER
32.298.000,00
32.298.000,00
32.298.000,00
32.298.000,00
32.2
.298
298.0
.000
000,00
,0
00
32.298.000,00
307.000,00
307.000,00
307.000,00
307.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
920.000,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
Su Temini 7Ɣleri ve Hizmetleri
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
EMLAK
VE7ST7MLAK
7ST7MLAK
DA7RES7
BAbKANLI)I
EEMLAK
EM
MLA
LAK
K VE
7ST
ST7
7MLA
7MLA
7M
LAK
K DA
DA7
7RES
7RES
7R
ES77 BAbKANLI)I
BAbK
BA
bKAN
bK
ANLI
AN
LI)
LI
)I
)I
DA7RES7
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Hizmet BinalarŦ,Tesis YapŦmŦ
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Su HavzalarŦ Su Kalitesi 7zleme Projesi
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
AtŦksu ArŦtma Tesisleri ve Derin Deniz DeƔarjlarŦ
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
Dere IslahlarŦ (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
YaŒmursuyu Toplama Sistemleri
ÖDENEK CETVEL7 - A
35
35
35
35
35
35
35
46
46
46
46
46
46
46
35
46
46
46
35
35
35
46
46
35
46
35
35
46
46
35
35
46
II
II
I
I
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
III
III
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
IV
IV
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
I
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
IIII
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III
III
IV
IV
010117
010117
010117
010117
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
FONKS7YONEL
FONKS7YONEL
FON
KS77YON
YONEL
EL
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
II
F7NANS.
F7NANS.
F7NANS
F7N
7 ANS.
T7P7
T7P77
T7P
06
06
06
06
06
03
03
03
03
03
03
02
02
02
II
4
3
1
7
5
4
3
2
2
1
II
II
EKONOM7K
EKONOM7K
EKONOM
EKO
NOM
O 7K
7K
SINIFLANDIRMA
SINIFLANDIRMA
SINIFL
SIN
IFLAND
ANDIRM
IRMA
A
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Gayrimenkul AlŦmlarŦ ve KamulaƔtŦrmasŦ
Sermaye Giderleri
MAHALL7 7DARELER
KamulaƔtŦrmalar
Gayri Maddi Hak AlŦmlarŦ
Mamul Mal AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
Yolluklar
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
SözleƔmeli Personel
Memurlar
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
ÖDENEK CETVEL7 - A
(Örnek-14)
26.590.000,00
26.590.000,00
26.590.000,00
26.590.000,00
1.750.000,00
100.000,00
1.850.000,00
125.000,00
397.000,00
52.000,00
96.000,00
21.000,00
691.000,00
200.000,00
265.000,00
465.000,00
2014 YILI
BÜTÇE ÖDENE)7
(TL)
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
GEL7RLER7N EKONOM7K SINIFLANDIRMASI (B) CETVEL7
GEL7R7N KODU
AÇIKLAMA
I
II
III
03
03
01
03
01
01
03
01
01
03
01
02
785.927.000,00
Mal ve Hizmet SatŦƔ Gelirleri
773.517.000,00
Mal SatŦƔ Gelirleri
Hizmet Gelirleri
01
01
02
58 Su Hizmetlerine 7liƔkin Gelirler
03
01
02
99 DiŒer Hizmet Gelirleri
03
06
03
06
06
01
70.000,00
01 bartname, BasŦlŦ Evrak, Form SatŦƔ Gelirleri
03
01
2014 MAL7 YILI
GEL7R TAHM7N7
(TL.)
TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03
03
02
IV
70.000,00
773.447.000,00
06 Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri
600.000,00
772.832.000,00
15.000,00
Kira Gelirleri
6.410.000,00
TaƔŦnmaz KiralarŦ
6.400.000,00
99 DiŒer TaƔŦnmaz Kira Gelirleri
6.400.000,00
03
06
02
TaƔŦnŦr KiralarŦ
10.000,00
03
06
02
01 TaƔŦnŦr Kira Gelirleri
10.000,00
03
09
DiŒer TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03
09
09
03
09
09
04
04
04
04
04
01
04
04
01
05
6.000.000,00
DiŒer Gelirler
6.000.000,00
99 DiŒer ÇeƔitli TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
AlŦnan BaŒŦƔ ve YardŦmlar ile Özel Gelirler
10.000,00
Kurumlardan ve KiƔilerden AlŦnan YardŦm ve BaŒŦƔlar
10.000,00
Cari
10.000,00
01 Kurumlardan AlŦnan BaŒŦƔ ve YardŦmlar
DiŒer Gelirler
05
01
05
01
6.000.000,00
10.000,00
118.365.000,00
Faiz Gelirleri
655.000,00
04
Takipteki Kurum AlacaklarŦ Faizleri
500.000,00
05
01
04
01 Takipteki Kurum AlacaklarŦ Faizleri
500.000,00
05
01
09
05
01
09
01 KiƔilerden Alacaklar Faizleri
05
01
09
03 Mevduat Faizleri
05
02
DiŒer Faizler
155.000,00
5.000,00
150.000,00
KiƔi ve Kurumlardan AlŦnan Paylar
106.693.000,00
05
02
02
Vergi ve Harç Gelirlerinden AlŦnan Paylar
84.000.000,00
05
02
02
51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden AlŦnan Paylar
84.000.000,00
05
02
04
Kamu HarcamalarŦna KatŦlma PaylarŦ
05
02
04
51 Kanalizasyon HarcamalarŦna KatŦlma PayŦ
05
02
04
52 Su Tesisleri HarcamalarŦna KatŦlma PayŦ
05
03
05
03
05
03
22.693.000,00
8.585.000,00
14.108.000,00
Para CezalarŦ
8.305.000,00
02
7dari Para CezalarŦ
1.000.000,00
02
99 DiŒer 7dari Para CezalarŦ
05
03
04
05
03
04
1.000.000,00
Vergi CezalarŦ
7.292.000,00
01 Vergi ve DiŒer Amme AlacaklarŦ Gecikme ZamlarŦ
7.000.000,00
05
03
04
05 6111 SayŦlŦ Kanun KapsamŦnda Geç Ödeme ZammŦ
05
03
04
06 6111 SayŦlŦ Kanun KapsamŦnda TÜFE/ÜFE TutarŦ
149.000,00
28.000,00
07 6111 SayŦlŦ Kanun KapsamŦnda KatsayŦ TutarŦ
115.000,00
05
03
04
05
03
09
05
03
09
02 ZamanŦnda Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden AlŦnacak Gecikme ZamlarŦ
8.000,00
05
03
09
99 YukarŦda TanŦmlanmayan DiŒer Para CezalarŦ
5.000,00
13.000,00
DiŒer Para CezalarŦ
GEL7R7N KODU
AÇIKLAMA
III
IV
2014 MAL7 YILI
GEL7R TAHM7N7
(TL.)
I
II
05
09
05
09
01
05
09
01
01 7rat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
100.000,00
05
09
01
03 7rat Kaydedilecek Teminat MektuplarŦ
600.000,00
05
09
01
05 Para FarklarŦ
05
09
01
06 KiƔilerden Alacaklar
05
09
01
99 YukarŦda TanŦmlanmayan DiŒer ÇeƔitli Gelirler
DiŒer ÇeƔitli Gelirler
2.712.000,00
DiŒer ÇeƔitli Gelirler
2.712.000,00
12.000,00
500.000,00
GEL7R TOPLAMI
TTOPLAM
OPLAM
09
09
03
09
03
01
302.000,00
TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
255.000,00
Mal ve Hizmet SatŦƔ Gelirleri
253.000,00
03
01
01 Mal SatŦƔ Gelirleri
09
03
01
02 Hizmet Gelirleri
09
03
09
09
03
09
09
05
09
05
1.000,00
252.000,00
DiŒer TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2.000,00
09 DiŒer Gelirler
2.000,00
DiŒer Gelirler
47.000,00
KiƔi ve Kurumlardan AlŦnan Paylar
45.000,00
09
05
02
09
05
09
DiŒer ÇeƔitli Gelirler
09
05
09
01 DiŒer ÇeƔitli Gelirler
NET GEL7R
NET
904.302.000,00
904.302.000,0
00
904.302.000,00
Ret ve 7adeler
09
02
1.500.000,00
04 Kamu HarcamalarŦna KatŦlma PaylarŦ
45.000,00
2.000,00
2.000,00
NET GEL7R
904.000.000,0
00
904.000.000,00
904.000.000,00
(Örnek-15)
øZSU GENEL MÜDÜRLÜöÜ
FøNANSMANIN EKONOMøK SINIFLANDIRMASI
KOD
I
II
III
01
01
09
01
09
51
01
9
51
01
09
52
01
9
52
01
09
53
01
9
53
2
1
09
02
09
51
02
9
51
02
09
51
253.331.346,17
DiŒer Yükümlülükler
253.331.346,17
26.158.964,65
Ödeme (-)
26.158.964,65
DiŒer Bankalardan
280.000.000,00
Borçlanma
280.000.000,00
DiŒer
2
509.689,18
Ödeme (-)
509.689,18
DŦƔ Borçlanma
109.338.834,20
DiŒer Yükümlülükler
109.338.834,20
YabancŦ Bankalar
109.338.834,20
1
Borçlanma
110.563.000,00
02
Ödeme (-)
1.224.165,80
Likidite AmaçlŦ Tutulan Nakit, Mevduat ve
Menkul KŦymetlerdeki DeŒiƔiklikler
03
03
01
03
01
01
03
01
01
03
02
03
02
01
03
2
1
OPLAM
2014 YILI
ÖDENE)7
(TL.)
7ç Borçlanma
7ller BankasŦ'ndan
02
02
F7NANSMANIN EKONOM7K
SINIFLANDIRMASI
IV
01
1
17.329.819,63
Kasa
2.962,17
Kasa
2.962,17
Türk LirasŦ Cinsinden Kasa Nakti
2.962,17
Bankalar
17.326.857,46
Bankalar
17.326.857,46
Türk LirasŦ Cinsinden Banka HesaplarŦ
17.326.857,46
380.000.000,00
380.000.000,00
380.000.000,0
00
TOPLAM
(Örnek-16)
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
GEL7RLER7N YASAL DAYANA)I ( C ) CETVEL7
GEL7R7N KODU
AÇIKLAMA
I
II
III
03
YASAL DAYANA)I
IV
TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03
01
03
01
01
03
01
01
03
01
02
03
01
02
03
01
03
01
03
06
03
06
01
TaƔŦnmaz KiralarŦ
03
06
01
Mal ve Hizmet SatŦƔ Gelirleri
Mal SatŦƔ Gelirleri
01 bartname, BasŦlŦ Evrak, Form SatŦƔ Gelirleri
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
Hizmet Gelirleri
06 Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri
2560 S.K. 13.MADDES7 M-F BEND7
02
58 Su Hizmetlerine 7liƔkin Gelirler
2560 S.K. 13.MADDES7 M-A BEND7
02
99 DiŒer Hizmet Gelirleri
2560 S.K. 13.MADDES7 M-F BEND7
Kira Gelirleri
99 DiŒer TaƔŦnmaz Kira Gelirleri
03
06
02
TaƔŦnŦr KiralarŦ
03
06
02
01 TaƔŦnŦr Kira Gelirleri
03
09
03
09
09
03
09
09
2560 S.K. 13.MADDES7 M-E BEND7
2560 S.K. 13.MADDES7 M-E BEND7
DiŒer TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04
DiŒer Gelirler
99 DiŒer ÇeƔitli TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
AlŦnan BaŒŦƔ ve YardŦmlar ile Özel Gelirler
04
04
Kurumlardan ve KiƔilerden AlŦnan YardŦm ve BaŒŦƔlar
04
04
01
04
04
01
05
Cari
01 Kurumlardan AlŦnan BaŒŦƔ ve YardŦmlar
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
DiŒer Gelirler
05
01
Faiz Gelirleri
05
01
04
Takipteki Kurum AlacaklarŦ Faizleri
05
01
04
01 Takipteki Kurum AlacaklarŦ Faizleri
05
01
09
05
01
09
01 KiƔilerden Alacaklar Faizleri
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
01
09
03 Mevduat Faizleri
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
02
05
02
05
02
02
05
02
04
Kamu HarcamalarŦna KatŦlma PaylarŦ
05
02
04
51 Kanalizasyon HarcamalarŦna KatŦlma PayŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-B BEND7
05
02
04
52 Su Tesisleri HarcamalarŦna KatŦlma PayŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-B BEND7
05
03
05
03
02
7dari Para CezalarŦ
05
03
02
99 DiŒer 7dari Para CezalarŦ
05
03
04
05
03
04
01 Vergi ve DiŒer Amme AlacaklarŦ Gecikme ZamlarŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
03
04
05 6111 SayŦlŦ Kanun KapsamŦnda Geç Ödeme ZammŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
03
04
06 6111 SayŦlŦ Kanun KapsamŦnda TÜFE/ÜFE TutarŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
03
04
07 6111 SayŦlŦ Kanun KapsamŦnda KatsayŦ TutarŦ
05
03
09
05
03
09
02 ZamanŦnda Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden AlŦnacak Gecikme ZamlarŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
03
09
99 YukarŦda TanŦmlanmayan DiŒer Para CezalarŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
09
05
09
01
05
09
01
01 7rat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
09
01
03 7rat Kaydedilecek Teminat MektuplarŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
09
01
05 Para FarklarŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
09
01
06 KiƔilerden Alacaklar
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
05
09
01
99 YukarŦda TanŦmlanmayan DiŒer ÇeƔitli Gelirler
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
DiŒer Faizler
KiƔi ve Kurumlardan AlŦnan Paylar
02
Vergi ve Harç Gelirlerinden AlŦnan Paylar
51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden AlŦnan Paylar
2560 S.K. 13.MADDES7 M-C BEND7
Para CezalarŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
Vergi CezalarŦ
2560 S.K. 13.MADDES7 M-G BEND7
DiŒer Para CezalarŦ
DiŒer ÇeƔitli Gelirler
DiŒer ÇeƔitli Gelirler
(Örnek-17)
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
ÇOK YILLI G7DER BÜTÇES7
EKONOM7K
KODU
I
AÇIKLAMA
II
01
Personel Giderleri
01
01
Memurlar
01
02
SözleƔmeli Personel
01
03
7Ɣçiler
01
04
Geçici Personel
01
05
02
DiŒer Personel
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
02
01
Memurlar
02
02
SözleƔmeli Personel
02
03
7Ɣçiler
03
03
2015 YILI
TAHM7N7
(TL.)
124.140.000,00
136.498.200,00
53.501.000,00
58.795.700,00
6.375.000,00
7.012.400,00
7.712.660,00
63.664.000,00
70.029.100,00
77.030.970,00
560.000,00
616.000,00
2016 YILI
TAHM7N7
(TL.)
150.074.620,00
64.603.390,00
677.600,00
40.000,00
45.000,00
50.000,00
21.073.000,00
23.180.000,00
25.493.580,00
7.384.000,00
8.123.800,00
8.931.860,00
1.442.000,00
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
01
2014 YILI
ÖDENE)7
(TL.)
1.585.200,00
1.743.820,00
12.247.000,00
13.471.000,00
14.817.900,00
426.405.000,00
457.517.200,00
491.183.750,00
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
31.257.000,00
32.978.200,00
34.798.220,00
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
136.513.000,00
144.639.900,00
153.318.970,00
03
03
Yolluklar
1.136.000,00
1.228.800,00
03
04
Görev Giderleri
4.249.000,00
4.509.300,00
4.771.930,00
03
05
Hizmet AlŦmlarŦ
211.459.000,00
229.927.700,00
250.127.520,00
03
06
Temsil ve TanŦtma Giderleri
245.000,00
273.000,00
1.332.880,00
300.000,00
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
14.539.000,00
15.599.200,00
16.751.120,00
03
08
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
27.007.000,00
28.361.100,00
29.783.110,00
Faiz Giderleri
4.715.000,00
5.186.500,00
5.705.150,00
04
02
DiŒer 7ç Borç Faiz Giderleri
1.753.055,42
1.928.360,96
2.121.197,06
04
04
03
DŦƔ Borç Faiz Giderleri
2.961.944,58
3.258.139,04
3.583.952,94
79.413.000,00
Cari Transferler
65.942.000,00
72.984.000,00
05
01
Görev ZararlarŦ
2.000.000,00
2.200.000,00
05
05
03
Kar AmacŦ Gütmeyen KuruluƔlara YapŦlan Transferler
7.000.000,00
7.700.000,00
8.100.000,00
05
08
Gelirlerden AyrŦlan Paylar
56.942.000,00
63.084.000,00
68.893.000,00
Sermaye Giderleri
551.352.000,00
535.007.000,00
434.892.900,00
Mamul Mal AlŦmlarŦ
102.650.000,00
06
06
01
15.481.000,00
2.420.000,00
16.988.800,00
06
03
Gayri Maddi Hak AlŦmlarŦ
1.750.000,00
1.837.000,00
1.928.000,00
06
04
Gayrimenkul AlŦmlarŦ ve KamulaƔtŦrmasŦ
26.590.000,00
27.919.000,00
29.312.000,00
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
320.404.000,00
385.591.000,00
276.844.100,00
06
06
06
07
07
07
01
09
09
Menkul MallarŦn Büyük OnarŦm Giderleri
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
Sermaye Transferleri
Yurt 7çi Sermaye Transferleri
Yedek Ödenekler
06
Yedek Ödenek
TOPLAM
3.200.000,00
3.507.000,00
3.844.500,00
96.758.000,00
100.672.000,00
105.975.500,00
20.000,00
22.000,00
23.000,00
20.000,00
22.000,00
23.000,00
90.353.000,00
98.745.000,00
107.874.000,00
90.353.000,00
98.745.000,00
107.874.000,00
1.284.000.000,00
0
1.284.000.000,00
1.329.139.900,00
1.329.139.900,0
00
1.329.139.900,00
1.294.660.000,00
1.294.660.000,0
00
1.294.660.000,00
(Örnek-18)
5.186.500,0
5.186.500,00
00
5.186.500,00
457.517.200,0
457.517.200,00
00
457.517.200,00
23.180.000,0
23.180.000,00
00
23.180.000,00
0,00
136.498.200,00
136.498.200,00
136.498.200,0
00
D7NLENME, KÜLTÜR VE D7N H7ZMETLER7
E)7T7M H7ZMETLER7
SOSYAL GÜVENL7K VE SOSYAL YARDIM
H7ZMETLER7
08
09
10
TOPLAM
0,00
0,00
0,00
0,00
SA)LIK H7ZMETLER7
0,00
0,00
89.289.300,00
0,00
0,00
0,00
16.653.500,00
0,00
0,00
0,00
140.588.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
79.747.600,00
0,00
21.859.000,00
0,00
07
2.724.100,00
0,00
1.644.500,00
0,00
5.186.500,00
06
16.342.300,00
0,00
11.221.500,00
0,00
215.321.800,00
04
FA7Z
G7DERLER7
EKONOM7K 7bLER VE H7ZMETLER
KAMU DÜZEN7 VE GÜVENL7K
H7ZMETLER7
03
0,00
2.157.900,00
03
MAL VE H7ZMET
ALIM G7DERLER7
ÇEVRE KORUMA H7ZMETLER7
SAVUNMA H7ZMETLER7
02
19.645.100,00
02
SOS.GÜV.KUR.
DEVLET PR7M7 G7D.
0,00
535.007.000,0
535.007.000,00
00
535.007.000,00
72.984.000,0
72.984.000,00
00
72.984.000,00
0,00
0,00
0,00
449.294.000,00
84.418.000,00
0,00
0,00
0,00
1.295.000,00
06
SERMAYE
G7DERLER7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.984.000,00
05
CAR7
TRANSFERLER
2015 YILI BÜTÇE TEKL7F7
05
GENEL KAMU H7ZMETLER7
01
01
PERSONEL
G7DERLER7
: 2014
: 7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
: 46.35.03
04
AÇIKLAMA
KOD
BÜTÇE YILI
KURUM ADI
KURUMSAL KOD
FONKS7YONEL VE EKONOM7K SINIFLANDIRMA DÜZEY7NDE
0,00
98.745.000,00
98.745.000,0
98.745.000,00
00
0,00
0,0
0,00
00
22.000,00
22.000,0
22.000,00
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.745.000,00
09
YEDEK
ÖDENEKLER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
BORÇ
VERME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
07
SERMAYE
TRANSFERLER7
(Örnek-8)
1.329.139.900,0
1.329.139.900,00
00
1.329.139.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695.825.600,00
183.232.000,00
0,00
34.725.000,00
0,00
415.357.300,00
TOPLAM
SAVUNMA H7ZMETLER7
0,00
SA)LIK H7ZMETLER7
D7NLENME, KÜLTÜR VE D7N H7ZMETLER7
E)7T7M H7ZMETLER7
SOSYAL GÜVENL7K VE SOSYAL YARDIM
H7ZMETLER7
07
08
09
10
TOPLAM
0,00
7SKAN VE TOPLUM REFAHI H7ZMETLER7
06
0,00
150.074.620,00
150.074.620,0
00
150.074.620,00
0,00
0,00
98.164.230,00
17.972.230,00
EKONOM7K 7bLER VE H7ZMETLER
ÇEVRE KORUMA H7ZMETLER7
05
12.344.050,00
0,00
21.594.110,00
01
PERSONEL
G7DERLER7
25.493.580,00
0
25.493.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.314.030,00
2.996.510,00
0,00
1.808.950,00
0,00
2.374.090,00
02
SOS.GÜV.KUR.
DEVLET PR7M7 G7D.
: 2014
: 7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
: 46.35.03
04
KAMU DÜZEN7 VE GÜVENL7K H7ZMETLER7
02
03
GENEL KAMU H7ZMETLER7
AÇIKLAMA
01
KOD
BÜTÇE YILI
KURUM ADI
KURUMSAL KOD
0,00
5.705.150,0
5.705.150,00
00
5.705.150,00
491.183.750,0
491.183.750,00
00
491.183.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.705.150,00
04
FA7Z
G7DERLER7
0,00
0,00
0,00
0,00
148.067.800,00
86.043.560,00
0,00
23.997.000,00
0,00
233.075.390,00
03
MAL VE H7ZMET
ALIM G7DERLER7
0,00
23.000,0
23.000,00
00
23.000,00
434.892.900,00
434.892.900,0
434.892.900,00
00
79.413.000,00
79.413.000,0
79.413.000,00
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
07
SERMAYE
TRANSFERLER7
0,00
0,00
0,00
0,00
344.109.000,00
89.386.900,00
0,00
0,00
0,00
1.397.000,00
06
SERMAYE
G7DERLER7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.413.000,00
05
CAR7
TRANSFERLER
2016 YILI BÜTÇE TEKL7F7
FONKS7YONEL VE EKONOM7K SINIFLANDIRMA DÜZEY7NDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
00
0,00
08
BORÇ
VERME
107.874.000,0
107.874.000,00
00
107.874.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.874.000,00
09
YEDEK
ÖDENEKLER
TOPLAM
(Örnek-8)
1.294.660.000,0
1.294.660.000,00
00
1.294.660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608.655.060,00
196.399.200,00
0,00
38.150.000,00
0,00
451.455.740,00
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
ÇOK YILLI GEL7R BÜTÇES7
GEL7R7N
KODU
I
03
2015 YILI
TAHM7N7
(TL.)
2016 YILI
TAHM7N7
(TL.)
785.927.000,00
863.677.000,00
949.414.000,00
773.517.000,00
850.326.000,00
935.311.000,00
2014 YILI
TAHM7N7
(TL.)
AÇIKLAMA
II
TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03
01 Mal ve Hizmet SatŦƔ Gelirleri
03
06 Kira Gelirleri
6.410.000,00
7.051.000,00
7.403.000,00
03
09 DiŒer TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
6.000.000,00
6.300.000,00
6.700.000,00
AlŦnan BaŒŦƔ ve YardŦmlar ile Özel Gelirler
10.000,00
11.000,00
12.000,00
Kurumlardan ve KiƔilerden AlŦnan
YardŦm ve BaŒŦƔlar
10.000,00
11.000,00
12.000,00
118.365.000,00
124.086.000,00
129.656.000,00
655.000,00
691.000,00
727.000,00
04
04
05
04
DiŒer Gelirler
05
01 Faiz Gelirleri
05
02 KiƔi ve Kurumlardan AlŦnan Paylar
106.693.000,00
111.827.000,00
117.017.000,00
05
03 Para CezalarŦ
8.305.000,00
8.720.000,00
8.935.000,00
05
09 DiŒer ÇeƔitli Gelirler
2.712.000,00
2.848.000,00
2.977.000,00
904.302.000,00
904.302.000,0
00
904.302.000,00
987.774.000,0
987.774.000,00
00
987.774.000,00
1.079.082.000,00
1.079.082.000,0
00
1.079.082.000,00
TTOPLAM
OPLAM
09
GEL7R TOPLAMI
Ret ve 7adeler
09
03 TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
09
05 DiŒer Gelirler
TOPLAM
TO
OPLAM
NET GEL7R
302.000,00
320.000,00
335.000,00
255.000,00
270.000,00
283.000,00
47.000,00
50.000,00
52.000,00
904.000.000,00
904.000.000,00
904.000.000,0
00
987.454.000,00
987.454.000,0
987.454.000,00
00
1.078.747.000,0
1.078.747.000,00
00
1.078.747.000,00
(Örnek-19)
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
ÇOK YILLI F7NANSMANIN EKONOM7K SINIFLANDIRMASI
KOD
I
II
III
01
01
09
01
09
51
01
9
51
01
09
52
01
9
52
01
09
53
01
9
53
2
1
2
02
2014 YILI
ÖDENE)7
(TL.)
F7NANSMANIN EKONOM7K
SINIFLANDIRMASI
IV
7ç Borçlanma
253.331.346,17
267.496.737,55
208.416.261,55
DiŒer Yükümlülükler
253.331.346,17
267.496.737,55
208.416.261,55
7ller BankasŦ'ndan
26.158.964,65
17.200.303,40
2.565.103,97
Ödeme (-)
26.158.964,65
17.200.303,40
2.565.103,97
DiŒer Bankalardan
280.000.000,00
285.537.343,78
212.163.602,86
Borçlanma
280.000.000,00
285.537.343,78
212.163.602,86
DiŒer
509.689,18
840.302,83
1.182.237,34
Ödeme (-)
509.689,18
840.302,83
1.182.237,34
DŦƔ Borçlanma
109.338.834,20
74.189.162,45
7.496.738,45
DiŒer Yükümlülükler
109.338.834,20
74.189.162,45
7.496.738,45
YabancŦ Bankalar
109.338.834,20
74.189.162,45
7.496.738,45
Borçlanma
110.563.000,00
80.301.000,00
13.050.000,00
02
09
02
09
51
02
9
51
1
02
09
51
02 Ödeme (-)
1.224.165,80
6.111.837,55
5.553.261,55
17.329.819,63
0,00
0,00
Kasa
2.962,17
0,00
0,00
Kasa
2.962,17
0,00
0,00
2.962,17
0,00
0,00
Bankalar
17.326.857,46
0,00
0,00
Bankalar
17.326.857,46
0,00
0,00
Türk LirasŦ Cinsinden Banka HesaplarŦ
17.326.857,46
0,00
0,00
380.000.000,00
0
380.000.000,00
341.685.900,0
00
341.685.900,00
341.685.900,00
215.913.000,00
215.913.000,0
00
215.913.000,00
Likidite AmaçlŦ Tutulan Nakit, Mevduat ve
Menkul KŦymetlerdeki DeŒiƔiklikler
03
03
01
03
01
01
03
01
01
03
02
03
02
01
03
2
1
01 Türk LirasŦ Cinsinden Kasa Nakti
1
2016 YILI
ÖDENE)7
(TL.)
2015 YILI
ÖDENE)7
(TL.)
TOPLAM
(Örnek 20)
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
G - CETVEL7
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELER7 KAPSAYAN TAAHHÜTLER CETVEL7
TAAHHÜDÜN MAH7YET7
TUTARI
7zmir 7çmesuyu Master PlanŦnŦn HazŦrlanmasŦ
1.200.000,00
Yeni Yüzeysel Su KaynaklarŦ
1.900.000,00
DeŒirmendere BarajŦ 7sale HattŦ 7çmesuyu ArŦtma Tesisi
1.000.000,00
7çmesuyu (YeraltŦsuyu) ArŦtma Tesisi
1.845.000,00
Gördes BarajŦ 7çmesuyu Sistemi (ArŦtma Tesisi)
31.063.000,00
Su Kuyusu AraƔtŦrma ve Sondaj Kuyusu Açma ve Enerji Temini
1.090.000,00
TahtalŦ BarajŦ Mutlak Koruma AlanŦ AŒçlandŦrŦlmasŦ, BakŦm ve Koruma 7Ɣi
KamulaƔtŦrmalar
400.000,00
26.590.000,00
Yer altŦ Suyundan SaŒlŦklŦ 7çme Suyu Üretimi ve ArŦtŦmŦ
2.207.000,00
Su Tesisleri Dairesi BaƔkanlŦŒŦ TarafŦndan 7Ɣletilen Su DepolarŦnŦn BakŦm ve RevizyonlarŦnŦn YapŦlmasŦ
4.500.000,00
Pompa 7stasyonlarŦnŦn 7yileƔtirilmesi ÇalŦƔmalarŦ
200.000,00
7çme Suyu 7sale HatlarŦ 7le Tesislerini ÇalŦƔŦr Halde Tutmak ve 7yileƔtirmek
6.957.000,00
Atölye BakŦm OnarŦm ÇalŦƔmalarŦ
5.642.000,00
Scada Sistemi 7le Su DaŒŦtŦmŦnŦ 7zlemek, 7Ɣetmek ve ModernleƔtirmek
8.717.000,00
7zmir BüyükƔehir Belediyesi SŦnŦrlarŦ 7çinde Su ArŦza Takiplerinin YapŦlmasŦ
9.000.000,00
7çmesuyu bebek ve 7sale HattŦ
40.550.000,00
HalkapŦnar Genel Müdürlük BinasŦ ve AçŦkhava Müzesi Restorasyonu
AtŦksu Toplama ve Bertaraf Sistemleri
3.116.000,00
31.588.000,00
Kanalizasyon ve YaŒmursuyu Master PlanŦ
200.000,00
7zmir 7li I, II ve III. KŦsŦm 7lçelerin Cadde, Sokak ve BulvarlarŦnda Kanal, BakŦm ve OnarŦm 7nƔaatŦ 7Ɣi
7zmir 7li I, II ve III. KŦsŦm 7lçelerinde Bulunan Kanalizasyon HatlarŦnŦn TemizliŒi 7Ɣi
7zmir Metropol SŦnŦrlarŦ 7çerisinde Bulunan Kanalizasyon Baca KapaklarŦnŦn, YaŒmursuyu IzgaralarŦnŦn
Yol Seviyesine Getirilmesi 7Ɣi
7zmir 7li I, II ve III. KŦsŦm 7lçelerinde Cadde, Sokak ve BulvarlarŦnda Bulunan Galeri Mecra HatlarŦnŦn
BakŦm, OnarŦm ve TemizliŒi 7Ɣi
7zmir 7li I, II ve III. KŦsŦm 7lçelerinde Tekli YaŒmursuyu IzgarasŦ ve YaŒmurusuyu IzgarasŦ Kolu 7le Bina
Kolu BaŒlantŦsŦ YapŦlmasŦ
11.500.000,00
2.500.000,00
9.800.000,00
600.000,00
2.673.000,00
7zmir Metropol SŦnŦrlarŦ 7çinde Vidanjör ve Fosseptik Hizmetlerinin Verilmesi ÇalŦƔmalarŦ
1.500.000,00
Mevcut ve 7lave Edilecek Tüm AtŦksu Pompa 7stasyonlarŦnŦn YŦllŦk BakŦm, OnarŦmlarŦ ve 7Ɣletiminin
SaŒlanmasŦ
7.000.000,00
TAAHHÜDÜN MAH7YET7
TUTARI
7zmir 7li I, II ve III. KŦsŦm 7lçelerinde Bulunan Kanalizasyon HatlarŦnŦn 7ç Kaplama Yöntemiyle
7yileƔtirilmesi 7Ɣi
3.300.000,00
7zmir 7li Muhtelif Cadde ve SokaklarŦnda IzgaralŦ (U 80) YaŒmursuyu KanalŦ 7nƔaatŦ 7Ɣi
2.235.000,00
7zmir 7li behrin Muhtelif Cadde ve SokaklarŦnda KŦrŦlan ve Tahrip Olan YaŒmursuyu IzgaralarŦnŦn
TamiratŦ 7nƔaatŦ 7Ɣi
YaŒmursuyu Toplam Sistemleri
4.800.000,00
43.916.000,00
7zmir 7li I, II ve III. KŦsŦm 7lçelerin Cadde, Sokak ve BulvarlarŦndaki Mevcut Tekli YaŒmursuyu IzgaralarŦnŦn
ve BaŒlantŦ KollarŦnŦn TemizliŒi 7Ɣi
7zmir 7li I, II ve III. KŦsŦm 7lçelerinde Bulunan KaynaklŦ SŦra Izgara ve U Kesitli KapalŦ YaŒmursuyu
HatlarŦnŦn TemizliŒi 7Ɣi
1.700.000,00
2.000.000,00
Dere IslahlarŦ (Korkuluk-Yaya-Köprü Dahil)
31.757.000,00
7zmir Metropol AlanŦ 7çerisindeki Derelerin Temizlik BakŦm ÇalŦƔmalarŦnŦn YapŦlmasŦ
12.100.000,00
AtŦksu ArŦtma Tesislerinin 7Ɣletilmesi
31.630.000,00
ÇiŒli AtŦksu ArŦtma Tesisi 4. Faz 7nƔaatŦ 7Ɣi
70.000.000,00
AtŦksu ArŦtma Tesisleri ve Derin Deniz DeƔarjlarŦ
15.920.000,00
Su HavzalarŦ Su Kalitesi izleme Projesi
270.000,00
7zmir Körfezi Su Kalitesinin ArttŦrŦlmasŦna Yönelik ÇalŦƔmalar
5.000.000,00
Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi 7nƔaatŦ 7Ɣi
4.000.000,00
Çamur Yönetimi Master PlanŦ
50.000,00
A.A.T. ÇŦkŦƔ SularŦnŦn Yeniden KullanŦmŦ Projesi
4.000.000,00
Hizmet BinalarŦ, Tesis YapŦmŦ
20.379.000,00
Araç ve 7Ɣ Makinesi BakŦm OnarŦm ÇalŦƔmalarŦ
4.500.000,00
AkaryakŦt AlŦmŦ
20.000.000,00
Hizmet AracŦ KiralamasŦ
15.000.000,00
Birimlerin Personel 7htiyacŦnŦn Giderilmesi
123.000.000,00
Bilgi 7Ɣlem Hizmet AlŦmŦ 7halesi
6.000.000,00
Bilgi 7Ɣlem Hizmetlerinin 7yileƔtirilmesi ve DevamŦ
2.252.000,00
Araç, 7Ɣ Makinesi ve Ekipman AlŦmŦ
7.445.000,00
KameralŦ Kontrol Sistemi 7le Tesislerimizin Uzaktan 7zlenmesi KorunmasŦ
Personel Memnuniyeti ve Veriminin ArttŦrŦlmasŦ 7le Evrak AkŦƔŦnŦn SaŒlanmasŦ
Özel Güvenlik Hizmeti SatŦn Alma 7Ɣi
300.000,00
3.350.000,00
18.900.000,00
(Örnek-21)
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
H CETVEL7
MEMUR OLMAYANLARA VER7LECEK YOLLUKLARI GÖSTER7R CETVEL
YOLLUK VER7LECEKLER7N
ÜNVANI
VER7LECEK YEVM7YE M7KTARI
VER7LECEK YOL G7DER7
Genel Müdürlük tarafŦndan
görevlendirilecek kimseler
6245 SayŦlŦ Kanun'un 8. Maddesi gereŒince 4. derecedeki memurun
müstehak olduŒu harcŦrah miktarŦnŦ geçmemek üzere ödeneklerin
tekabül ettiŒi en yakŦn aylŦk veya ücret tutarŦ.
Mutad ve ekonomik taƔŦt
araçlarŦna ait hakiki yol gideri
(Örnek-22)
K-1 CETVEL7
7HDAS OLUNAN MEMUR KADROLARINI GÖSTER7R CETVEL
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
KADRO
SINIF
KOD
AVH
AVH
AVH
AVH
AVH
AVH
AVH
AVH
AVH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
ADI
AvukatlŦk Hizmetleri
AvukatlŦk Hizmetleri
AvukatlŦk Hizmetleri
AvukatlŦk Hizmetleri
AvukatlŦk Hizmetleri
AvukatlŦk Hizmetleri
AvukatlŦk Hizmetleri
AvukatlŦk Hizmetleri
AvukatlŦk Hizmetleri
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
KOD
00060
00060
00060
00060
00060
00060
00060
00060
00060
00001
00002
00003
00004
00005
00007
00008
00009
00012
00018
00018
00058
00058
00058
00061
00061
00061
00061
00061
00062
00062
00063
00064
00064
00064
00064
00064
00064
00065
00065
00065
00065
00065
00065
00065
00065
00065
00069
00069
00069
00069
00069
00069
00069
00069
00069
00069
00069
00069
00069
00071
00073
00073
00073
00073
00073
00074
00074
00074
00074
00074
00074
00074
SINIF
ADET
DERECE
2
6
8
2
2
5
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
48
9
3
2
7
3
2
1
1
1
4
4
1
53
1
20
7
12
21
10
10
2
2
5
10
20
10
37
1
9
5
8
5
30
10
12
10
3
5
5
4
5
22
102
1
12
87
1
1
1
1
8
2
1
6
6
1
6
2
4
2
3
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
4
5
7
7
1
3
6
3
4
5
4
6
5
6
5
7
10
7
8
5
6
5
4
4
6
4
5
10
5
4
7
4
7
5
5
5
5
5
5
3
4
3
5
3
4
4
GÖREV ÜNVANI
AVUKAT
AVUKAT
AVUKAT
AVUKAT
AVUKAT
AVUKAT
AVUKAT
AVUKAT
AVUKAT
GENEL MÜDÜR
GENEL MÜDÜR YRD.
YÖNET7M KURULU ÜYES7
I.HUKUK MÜbAV7R7
TEFT7b KURULU BAbKANI
ABONE 7bLER7 DA7RES7 BAbKANI
7D.VE MAL7 7bLER DA7RE BAbKANI
PROJELER DA7RE BAbKANI
B7LG7 7bLEM DA7RES7 BAbKANI
bUBE MÜDÜRÜ
bUBE MÜDÜRÜ
UZMAN
UZMAN
UZMAN
MÜFETT7b
MÜFETT7b
MÜFETT7b
MÜFETT7b
MÜFETT7b
MÜFETT7b YARDIMCISI
MÜFETT7b YARDIMCISI
S7V7L SAVUNMA UZMANI
bEF
bEF
bEF
bEF
bEF
bEF
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
VEZNEDAR
ANBAR MEMURU
KORUMA VE GÜVENL7K GÖREVL7S7
KORUMA VE GÜVENL7K GÖREVL7S7
KORUMA VE GÜVENL7K GÖREVL7S7
KORUMA VE GÜVENL7K GÖREVL7S7
KORUMA VE GÜVENL7K GÖREVL7S7
B7LG7SAYAR 7bLETMEN7
B7LG7SAYAR 7bLETMEN7
B7LG7SAYAR 7bLETMEN7
B7LG7SAYAR 7bLETMEN7
B7LG7SAYAR 7bLETMEN7
B7LG7SAYAR 7bLETMEN7
B7LG7SAYAR 7bLETMEN7
700
SAYFA TOPLAMI
0
700
MERC77
TAR7H7
SAYISI
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
y Meclisi KararŦ
Belediye
09.04.2007
15.02.2012
09.04.2007
08.11.2010
08.11.2010
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
15.02.2012
09.04.2007
15.02.2012
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
15.02.2012
22.04.2008
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
09.04.2007
09.04.2007
15.02.2012
10.05.2010
09.04.2007
15.02.2012
09.04.2007
08.11.2010
15.02.2012
15.02.2012
09.04.2007
09.04.2007
08.11.2010
15.02.2012
10.05.2010
15.02.2012
09.04.2007
15.02.2012
08.11.2010
09.04.2007
08.11.2010
15.02.2012
22.04.2008
09.04.2007
09.04.2007
15.02.2012
10.05.2010
08.11.2010
22.04.2008
09.04.2007
22.04.2008
22.04.2008
09.05.2011
09.04.2007
09.04.2007
08.11.2010
09.05.2011
02.02
04/01
02.02
02.13
02.13
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
04/01
02.02
04/01
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
04/01
02.03
02.02
02.02
02.02
04/01
04/01
04/01
02.02
02.02
04/01
02.06
02.02
04/01
02.02
02.13
04/01
04/01
02.02
02.02
02.13
04/01
02.06
04/01
02.02
04/01
02.13
02.02
02.13
04/01
02.03
02.02
02.02
04/01
02.06
02.13
02.03
02.02
02.03
02.03
04.04
02.02
02.02
02.13
04.04
SIRA
NO
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
KADRO
SINIF
KOD
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
GIH
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
ADI
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
Genel 7dari Hizmetler
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
SaðlŦk Hizmetleri
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
KOD
00074
00077
00095
00096
00097
00098
00101
00102
00103
00104
00105
00106
00107
00107
00107
00111
00112
00113
00113
00113
00113
00114
00114
00115
00116
00116
00116
00116
00116
00117
00118
00119
00119
00119
00119
00119
00119
00119
00119
00119
00119
00119
00120
00196
00059
00059
00059
00059
00059
00085
00085
00085
00085
00085
00085
00085
00085
00086
00086
00086
00087
00087
00087
00087
00092
00092
00092
00092
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00078
SINIF
ADET
DERECE
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
4
1
4
1
1
11
73
13
5
18
7
5
13
2
5
17
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
2
3
1
9
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
9
162
1
3
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
5
2
1
3
6
6
1
3
4
3
4
3
3
1
5
3
4
5
4
6
3
3
6
5
3
1
1
4
3
1
2
5
5
5
2
5
1
3
4
6
3
5
3
4
6
5
3
3
5
8
5
5
3
3
2
1
5
1
2
1
GÖREV ÜNVANI
B7LG7SAYAR 7bLETMEN7
PROGRAMCI
HUKUK MÜbAV7R7
7NSAN KAYNAKLARI VE E)7T7M DA7RES7 BAbKANI
STRATEJ7 GEL7bT7RME DA7RES7 BAbKANI
DESTEK H7ZMETLER7 DA7RES7 BAbKANI
ATIKSU ARITMA DA7RES7 BAbKANI
ÇEVRE KOR.VE KONT.DA7RES7 BAbKANI
SU TES7SLER7 DA7RES7 BAbKANI
ETÜD VE PLAN DA7RES7 BAbKANI
KANAL7ZASYON DA7RES7 BAbKANI
MAK7NE 7KM.VE TES.DA7RES7.BAbKANI
7Ç DENETÇ7
7Ç DENETÇ7
7Ç DENETÇ7
SU 7SALE VE DA)ITIM DA7RES7 BAbKANI
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
MAL7 H7ZMETLER UZMANI
MAL7 H7ZMETLER UZMANI
MAL7 H7ZMETLER UZMANI
MAL7 H7ZMETLER UZMANI
MAL7 H7ZMETLER UZMAN YARDIMCISI
MAL7 H7ZMETLER UZMAN YARDIMCISI
T7CARET 7bLER7 DA7RES7 BAbKANI
KORUMA VE GÜVENL7K bEF7
KORUMA VE GÜVENL7K bEF7
KORUMA VE GÜVENL7K bEF7
KORUMA VE GÜVENL7K bEF7
KORUMA VE GÜVENL7K bEF7
KOR.VE GÜV.GÖREVL7S7 AM7R7
YATIRIM VE 7NbAAT DA7RES7 BAbKANI
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
VER7 HAZIRLAMA KONTROL 7bLETMEN7
PROJELER DA7RES7 BAbKANI
EMLAK VE 7ST7MLAK DA7RES7 BAbKANI
TAB7P
TAB7P
TAB7P
TAB7P
TAB7P
B7OLOG
B7OLOG
B7OLOG
B7OLOG
B7OLOG
B7OLOG
B7OLOG
B7OLOG
LABORANT
LABORANT
LABORANT
K7MYAGER
K7MYAGER
K7MYAGER
K7MYAGER
HEMb7RE
HEMb7RE
HEMb7RE
HEMb7RE
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
447
SAYFA TOPLAMI
447
7
447
MERC77
TAR7H7
SAYISI
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
10.05.2010
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
08.11.2010
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
10.05.2010
09.04.2007
13.05.2013
15.02.2012
15.02.2012
10.05.2010
10.05.2010
09.04.2007
09.04.2007
08.11.2010
08.11.2010
08.11.2010
09.05.2011
15.02.2012
08.11.2010
15.02.2012
10.05.2010
15.02.2012
15.02.2012
09.05.2011
15.02.2012
09.09.2013
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
13.05.2013
08.11.2010
09.04.2007
09.04.2007
15.02.2012
09.04.2007
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
09.04.2007
13.05.2013
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
13.05.2013
13.05.2013
15.02.2012
09.04.2007
10.05.2010
09.04.2007
15.02.2012
10.05.2010
22.04.2008
15.02.2012
08.11.2010
22.04.2008
10.05.2010
02.06
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02/02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.02
02.13
02.02
02.02
02.02
02.02
02.06
02.02
04/08
04/01
04/01
02.06
02.06
02.02
02.02
02.13
02.13
02.13
04.04
04/01
02.13
04/01
02.06
04/01
04/01
04.04
04/01
04/18
02.02
02.02
02.02
02.02
04/08
02.13
02.02
02.02
04/01
02.02
04/01
04/01
04/01
04/01
02.02
04/08
04/01
04/01
04/01
04/01
04/08
04/08
04/01
02.02
02.06
02.02
04/01
02.06
02.03
04/01
02.13
02.03
02.06
SIRA
NO
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
KADRO
SINIF
KOD
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
YHS
YHS
ADI
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
Teknik Hizmetler
YardŦmcŦ Hizmetler
YardŦmcŦ Hizmetler
KOD
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00078
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00079
00080
00080
00080
00080
00080
00080
00080
00080
00080
00080
00083
00083
00087
00090
00093
00093
00094
00094
00094
00094
00094
00178
00088
00088
SINIF
ADET
DERECE
44
26
3
1
4
2
1
3
4
3
2
11
1
1
1
1
1
1
131
1
3
1
10
1
3
1
4
1
1
2
35
6
3
112
2
5
7
13
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
5
1
1
1
2
1
5
3
4
4
1
5
4
3
2
2
5
2
7
6
3
1
4
7
4
3
2
1
1
1
5
4
2
1
3
3
3
4
9
3
6
5
4
3
7
5
1
1
1
7
6
5
3
1
5
4
9
5
7
GÖREV ÜNVANI
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
MÜHEND7S
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7KER
TEKN7SYEN
TEKN7SYEN
TEKN7SYEN
TEKN7SYEN
TEKN7SYEN
TEKN7SYEN
TEKN7SYEN
TEKN7SYEN
TEKN7SYEN
TEKN7SYEN
7STAT7ST7KÇ7
7STAT7ST7KÇ7
K7MYAGER
MATEMAT7KÇ7
EKONOM7ST
EKONOM7ST
bEH7R PLANCISI
bEH7R PLANCISI
bEH7R PLANCISI
bEH7R PLANCISI
bEH7R PLANCISI
SOSYOLOG
H7ZMETL7
H7ZMETL7
SAYFA TOPLAMI
477
477
GENEL TOPLAM
1624
1624
MERC77
TAR7H7
SAYISI
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Bakanlar Kurulu KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
Belediye Meclisi KararŦ
09.04.2007
09.04.2007
22.04.2008
22.04.2008
10.05.2010
15.02.2012
22.04.2008
09.04.2007
08.11.2010
15.02.2012
08.11.2010
08.11.2010
09.04.2007
15.02.2012
09.04.2007
15.02.2012
08.11.2010
09.04.2007
15.02.2012
08.11.2010
09.04.2007
22.04.2008
13.05.2013
09.04.2007
09.05.2011
09.04.2007
09.05.2011
10.05.2010
15.02.2012
09.05.2011
09.04.2007
10.05.2010
09.04.2007
15.02.2012
09.05.2011
09.04.2007
09.04.2007
10.05.2010
08.11.2010
09.04.2007
15.02.2012
09.04.2007
09.04.2007
09.04.2007
13.05.2013
13.05.2013
09.04.2007
15.02.2012
13.05.2013
15.02.2012
13.05.2013
13.05.2013
09.04.2007
09.04.2007
02.02
02.02
02.03
02.03
02.06
04/01
02.03
02.02
02.13
04/01
02.13
02.13
02.02
04/01
02.02
04/01
02.13
02.02
04/01
02.13
02.02
02.03
04/08
02.02
04.04
02.02
04.04
02.06
04/01
04.04
02.02
02.06
02.02
04/01
04.04
02.02
02.02
02.06
02.13
02.02
04/01
02.02
02.02
02.02
04/08
04/08
02.02
04/01
04/08
04/01
04/08
04/08
02.02
02.02
(Örnek-23)
K-2 CETVEL7
NORM KADRO GERE)7 7HDAS OLUNAN
7bÇ7 KADROLARINI GÖSTER7R CETVEL
SIRA
NO
SINIF
KODU
ADET
GÖREV ÜNVANI
KADROLARLA 7LG7L7
BAKANLAR KURULU KARARININ
ONAY TAR7H7
SAYISI
1
7bÇ7
A VasŦfsŦz 7Ɣçilik Grubu
5
08.12.1995
37593
2
7bÇ7
B VasŦflŦ 7Ɣçilik Grubu
5
08.12.1995
37593
3
7bÇ7
Usta 7Ɣçilik Grubu
230
08.12.1995
37593
4
7bÇ7
böför 7Ɣçilik Grubu
95
08.12.1995
37593
5
7bÇ7
UstabaƔŦ 7Ɣçilik Grubu
265
08.12.1995
37593
6
7bÇ7
7Ɣ Makinesi KullanŦcŦlarŦ
40
08.12.1995
37593
7
7bÇ7
Teknisyen 7Ɣçilik Grubu
12
08.12.1995
37593
8
7bÇ7
Üstün VasŦflŦ 7Ɣçilik Grubu
40
08.12.1995
37593
9
10
11
12
13
14
15
16
17
GENEL TOPLAM
692 69
692
92
(Örnek-24)
237 SAYILI TAbIT KANUNUNA GÖRE
2014 YILINDA ED7N7LECEK TAbITLAR (T-1)
KURUM ADI : 7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
(T) CETVEL7
SIRA NO
1
ADET
KULLANIM YER7
F7NANSMAN
KAYNA)I
Kamyonet (Çift KapŦlŦ Sürgülü)
2
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
TAbITIN C7NS7
D7FERANS7YEL
2
Mini 7Ɣ MakinasŦ TaƔŦyŦcŦ Kamyon (12 Ton)
14
Su Tesisleri Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
3
4x4 Arazi Tip Araç
1
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
4
Dinleme Minibüsü
1
Su Tesisleri Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
5
4x4 Çift Kabin Kamyonet
4
Su Tesisleri Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
6
Kamyon Üstü Mobil Vinç
1
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
7
Lowbed Çekici
2
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
8
Lowbed
2
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
9
Kayar Kasa
8
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
10
KasalŦ Kaynak AracŦ
1
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
11
ArŦza Ekip AracŦ (Kamyon)
18
Su Tesisleri Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
12
Ekip AracŦ
33
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
13
KapalŦ Kasa Panelvan Kamyonet
1
Makine 7kmal ve Tesisler Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
14
Panelvan Kamyonet
2
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
06-01-04-01
15
Su Tankeri
5
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
16
Beko Loder
10
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
06-01-05-30
17
Ekskavatör
5
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
18
Mini Ekskavatör
13
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
19
Lastikli Ekskavatör
4
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
20
Paletli Ekskavatör
4
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
21
AkaryakŦt Tankeri
1
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
22
Moloz Kamyonu
8
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
(T) CETVEL7
SIRA NO
23
TAbITIN C7NS7
D7FERANS7YEL
Çamur Kamyonu (KŦrkayak)
ADET
KULLANIM YER7
F7NANSMAN
KAYNA)I
6
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
24
Damperli Çamur Kamyonu
1
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
25
Vinç (50 Tonluk)
1
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
26
Vinçli Kamyon
15
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
06-01-05-30
27
Damperli Kamyon (Küçük)
2
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
28
Uzunbom
2
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
06-01-04-01
29
Damperli Kamyon
2
Su 7sale ve DaŒŦtŦm Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
AtŦksu ArŦtma Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
30
Damperli Kamyon (25 Ton)
1
Su Tesisleri Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
31
Damperli Kamyon (3,5 Ton)
10
Su Tesisleri Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
32
Damperli Kamyon (26 Ton Yük TaƔŦma Kap.)
9
AtŦksu ArŦtma Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
33
Kombine Kanal AracŦ
25
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
34
Kuka
17
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
35
Vidanjör
13
Kanalizasyon Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
AtŦksu ArŦtma Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
36
Mini Loader (Bobcat)
6
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
Su 7sale ve DaŒŦtŦm Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
Su Tesisleri Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
AtŦksu ArŦtma Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
06-01-04-01
06-01-05-30
37
7Ɣ MakinasŦ
16
38
Fork lift
1
Su 7sale ve DaŒŦtŦm Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
39
KazŦ Yükleyici (Traktör Kepçe)
3
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-05-30
40
Sürgülü KapŦlŦ CamlŦ Panel Kamyonet
3
Makine 7kmal ve Tesisler Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
41
Çift Kabin KasalŦ Kamyonet
2
Makine 7kmal ve Tesisler Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
42
Panel Van Tipi Ekip AracŦ
2
AtŦksu ArŦtma Dairesi BaƔkanlŦŒŦ
06-01-04-01
(Örnek-25)
7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
MEVCUT TAbITLAR L7STES7 (T-2)
SIRA NO
T1-(*)
T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T20T21-a
T21-b
TAbITIN C7NS7
Binek otomobil
Binek otomobil
Station-Wagon
Arazi binek (En az 4, en çok 8 kiƔilik)
Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kiƔilik)
KaptŦ-kaçtŦ(Arazi)
Pick-up (Kamyonet, Ɣoför dahil 3 veya 6 kiƔilik)
Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için Ɣoför dahil 3 veya 6 kiƔilik)
Panel
Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kiƔilik)
Otobüs(Sürücü dahil en az 27 kiƔilik)
Kamyon Ɣasi-kabin tam yüklü aŒŦrlŦŒŦ en az 3.501 Kg.(Ekip Ar.)
Kamyon Ɣasi-kabin tam yüklü aŒŦrlŦŒŦ en az 12.000 Kg.
Kamyon Ɣasi-kabin tam yüklü aŒŦrlŦ en az 17.000 Kg.
Ambulans (TŦbbi donanŦmlŦ)
Ambulans arazi hizmetleri için
Pick-up (Kamyonet)
Motorsiklet en az 45-250 cc.lik
Motorsiklet en az 600 cc.lik
Bisiklet
Güvenlik önlemli binek otomobil
Güvenlik önlemli servis taƔŦtŦ
Çekici TŦr
Özel AmaçlŦ KurtarŦcŦ Kamyon
Traktör
Teleskopik Sepetli Kamyon
Vinçli Kamyon
Tanker(2 Ad. AkaryakŦt-1 Adet Kostik-1 Adet Klor ve 8 Adet Su Tankeri)
Kombine Kanal Açma AracŦ Kamyon
Hidrolik TertibatlŦ Kanal Temizleme AracŦ Kamyon
Kuka Kanal Açma AracŦ Kamyonet
Vidanjör Kamyon
Low- Bed ( YarŦ Römork )
Römork ( Tekne çekici )
Mobil Vinç ( 30 Tonluk )
Mobil Vinç ( 50 Tonluk )
Yol Süpürme AracŦ
7Ɣ Makinesi
(*) 237 TaƔŦt Kanunu'na ekli (1) sayŦlŦ cetvelde yer alan Makamlar için.
SAYI
25
10
2
2
44
3
30
160
23
46
5
29
2
5
3
1
26
12
21
12
12
26
2
1
2
1
2
124
(Örnek-26)
: 2014
: 7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
KURUM ADI
Personel Giderleri
Memurlar
03
04
05
01
01
01
01
Memurlar
SözleƔmeli Personel
7Ɣçiler
01
02
03
02
02
Cari Transferler
Görev ZararlarŦ
01
03
08
05
05
05
Gelirlerden AyrŦlan Paylar
Kar AmacŦ Gütmeyen KuruluƔlara YapŦlan Transferler
DŦƔ Borç Faiz Giderleri
05
Gayrimenkul Mal BakŦm ve OnarŦm Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak AlŦm, BakŦm ve OnarŦm Giderleri
DiŒer 7ç Borç Faiz Giderleri
03
Faiz Giderleri
03
Temsil ve TanŦtma Giderleri
02
08
03
Hizmet AlŦmlarŦ
Görev Giderleri
03
07
03
04
06
03
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
Yolluklar
04
05
03
04
04
03
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme AlŦmlarŦ
01
02
03
03
Mal ve Hizmet AlŦm Giderleri
03
02
Sosyal Güvenlik KurumlarŦna Devlet Primi Giderleri
AÇIKLAMA
02
DiŒer Personel
Geçici Personel
7Ɣçiler
SözleƔmeli Personel
01
02
01
II
01
I
EKONOM7K
KOD
KURUMSAL KOD : 46.35.03
BÜTÇE YILI
14.235.000,00
0,00
350.000,00
14.585.000,00
740.486,14
438.263,86
1.178.750,00
6.751.750,00
3.638.000,00
95.000,00
53.053.000,00
1.338.000,00
284.000,00
34.094.000,00
7.814.250,00
107.068.000,00
3.061.750,00
360.500,00
1.846.000,00
5.268.250,00
20.000,00
140.000,00
15.916.000,00
1.593.750,00
13.376.500,00
31.046.250,00
M7KTAR
25,00
0,00
17,50
22,12
25,00
25,00
25,00
25,00
25,02
38,78
25,09
31,49
25,00
24,97
25,00
25,11
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,01
ORAN
I. 3 AYLIK
(OCAK-bUBAT-MART)
14.235.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
17.235.000,00
740.486,14
438.263,86
1.178.750,00
6.751.750,00
3.631.500,00
50.000,00
52.674.500,00
787.000,00
284.000,00
34.125.000,00
7.814.250,00
106.118.000,00
3.061.750,00
360.500,00
1.846.000,00
5.268.250,00
0,00
140.000,00
15.916.000,00
1.593.750,00
13.374.500,00
31.024.250,00
M7KTAR
25,00
28,57
50,00
26,14
25,00
25,00
25,00
25,00
24,98
20,41
24,91
18,52
25,00
25,00
25,00
24,89
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
24,99
ORAN
II. 3 AYLIK
(N7SAN-MAYIS-HAZ7RAN)
2014 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
14.235.000,00
2.500.000,00
350.000,00
17.085.000,00
740.486,14
438.263,86
1.178.750,00
6.751.750,00
3.638.000,00
50.000,00
53.057.000,00
1.337.000,00
284.000,00
34.094.000,00
7.814.250,00
107.026.000,00
3.061.750,00
360.500,00
1.846.000,00
5.268.250,00
0,00
140.000,00
15.916.000,00
1.593.750,00
13.375.500,00
31.025.250,00
M7KTAR
25,00
35,71
17,50
25,91
25,00
25,00
25,00
25,00
25,02
20,41
25,09
31,47
25,00
24,97
25,00
25,10
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
24,99
ORAN
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-A)USTOS-EYLÜL)
14.237.000,00
2.500.000,00
300.000,00
17.037.000,00
740.486,16
438.263,84
1.178.750,00
6.751.750,00
3.631.500,00
50.000,00
52.674.500,00
787.000,00
284.000,00
34.200.000,00
7.814.250,00
106.193.000,00
3.061.750,00
360.500,00
1.846.000,00
5.268.250,00
20.000,00
140.000,00
15.916.000,00
1.593.750,00
13.374.500,00
31.044.250,00
M7KTAR
25,00
35,72
15,00
25,83
25,00
25,00
25,00
25,00
24,98
20,40
24,91
18,52
25,00
25,06
25,00
24,90
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,01
ORAN
IV. 3 AYLIK
(EK7M-KASIM-ARALIK)
56.942.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
65.942.000,00
2.961.944,58
1.753.055,42
4.715.000,00
27.007.000,00
14.539.000,00
245.000,00
211.459.000,00
4.249.000,00
1.136.000,00
136.513.000,00
31.257.000,00
426.405.000,00
12.247.000,00
1.442.000,00
7.384.000,00
21.073.000,00
40.000,00
560.000,00
63.664.000,00
6.375.000,00
53.501.000,00
124.140.000,00
TOPLAM
LM
AM
GGEENNEE L
L TTOOPPL A
M AMLAø LB7 O
RRÇÇ Ö
MEET TO O
BO
Ö D EEM
P LPALMAI M I
DiŒer Yükümlülükler (Ödeme)
02
09
DŦƔ Borçlanma
02
DiŒer Yükümlülükler (Ödeme)
G7DER TOPLAMI
7ç Borçlanma
01
09
01
TTOPLAM
OPLAM
Yedek Ödenek
06
09
Yurt 7çi Sermaye Transferleri
Yedek Ödenekler
09
01
Menkul MallarŦn Büyük OnarŦm Giderleri
Gayrimenkul Büyük OnarŦm Giderleri
07
06
Sermaye Transferleri
06
07
06
Gayrimenkul AlŦmlarŦ ve KamulaƔtŦrmasŦ
AÇIKLAMA
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
07
04
05
06
06
Mamul Mal AlŦmlarŦ
03
06
Gayri Maddi Hak AlŦmlarŦ
Sermaye Giderleri
01
06
II
06
I
EKONOM7K
KOD
20,85
24,51
24,51
321.550.131,0
02
02
321.550.131,02
321.550.131,02
0,00
0,00
21,81
5.815.881,0
02
5.815.881,02
5.815.881,02
0,00
0,00
5.815.881,02
21,81
24,59
24,59
315.734.250,00
315.734.250,0
00
315.734.250,00
5.815.881,02
22,14
22,14
0,00
0,00
25,00
25,00
24,61
25,00
25,00
25,00
24,77
ORAN
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
24.189.500,00
800.000,00
78.851.000,00
6.647.500,00
437.500,00
25.662.500,00
136.588.000,00
M7KTAR
I. 3 AYLIK
(OCAK-bUBAT-MART)
25,00
25,00
24,61
25,00
25,00
25,00
24,77
ORAN
326.604.381,3
34
326.604.381,34
326.604.381,34
9.172.131,3
34
9.172.131,34
9.172.131,34
612.082,90
612.082,90
8.560.048,44
8.560.048,44
317.432.250,00
317.432.250,0
00
317.432.250,00
20.000.000,00
20.000.000,00
21,87
21,87
25,
,29
25,29
331.771.630,19
331.771.630,
,19
9
331.771.630,19
24,90
0,00
0,00
22,87
22,87
25,36
27,67
27,67
0,00
0,00
25,00
25,00
25,39
25,00
25,00
25,00
25,23
ORAN
6.100.380,1
19
6.100.380,19
6.100.380,19
0,00
0,00
6.100.380,19
6.100.380,19
325.671.250,00
325.671.250,0
00
325.671.250,00
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
24.189.500,00
800.000,00
81.351.000,00
6.647.500,00
437.500,00
25.662.500,00
139.088.000,00
M7KTAR
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-A)USTOS-EYLÜL)
32,88
50,00
50,00
32,10
32,10
24,72
22,14
22,14
20.000,00 100,00
20.000,00 100,00
24.189.500,00
800.000,00
78.851.000,00
6.647.500,00
437.500,00
25.662.500,00
136.588.000,00
M7KTAR
II. 3 AYLIK
(N7SAN-MAYIS-HAZ7RAN)
331.966.677,08
331.966.677,0
08
331.966.677,08
6.804.427,0
08
08
6.804.427,08
6.804.427,08
612.082,90
612.082,90
6.192.344,18
6.192.344,18
325.162.250,00
325.162.250,0
00
00
325.162.250,00
25.353.000,00
25.353.000,00
0,00
0,00
24.189.500,00
800.000,00
81.351.000,00
6.647.500,00
437.500,00
25.662.500,00
139.088.000,00
M7KTAR
25,30
24,39
24,39
50,00
50,00
23,22
(Örnek-27)
1.311.892.819,63
1.311.892.819,6
63
1.311.892.819,63
27.892.819,6
63
27.892.819,63
27.892.819,63
1.224.165,80
1.224.165,80
26.668.653,83
26.668.653,83
1.284.000.000,00
1.284.000.000,0
00
1.284.000.000,00
25,33
25,,33
23,22
90.353.000,00
90.353.000,00
20.000,00
20.000,00
96.758.000,00
3.200.000,00
320.404.000,00
26.590.000,00
1.750.000,00
102.650.000,00
551.352.000,00
TOPLAM
28,05
28,05
0,00
0,00
25,00
25,00
25,39
25,00
25,00
25,00
25,23
ORAN
IV. 3 AYLIK
(EK7M-KASIM-ARALIK)
06
09
03
03
02
03
09
05
05
05
Para CezalarŦ
2.962,17 100,00
321.550.131,0
02
321.550.131,02
321.550.131,02
24,51
24,51
23,43
23,43
17.326.857,46 100,00
GENEG
L TEONPELLA TMO P L A M
Bankalar
23,87
23,87
18,51
18,51
17.329.819,63 100,00
26.390.750,00
26.390.750,00
51.829.561,39
51.829.561,39
326.604.381,3
34
326.604.381,34
326.604.381,34
100.604.381,34
100.604.381,3
34
100.604.381,34
0,00
0,00
0,00
ORAN
25,29
25,29
9
331.771.630,19
331.771.630,19
24,90
24,90
0,00
0,00
0,00
105.771.630,19
105.771.630,19
9 25,93
0,00
0,00
0,00
28.890.750,00 26,13
28.890.750,00 26,13
76.880.880,19 27,46
76.880.880,19 27,46
226.000.000,00
226.000.000,0
226.000.000,00
00 25,00
00
25,,00
677.500,00 25,00
2.076.250,00 25,00
26.662.000,00 25,00
163.750,00 25,00
29.579.500,00 25,00
2.500,00 25,00
2.500,00 25,00
1.499.500,00 25,00
1.602.500,00 25,00
193.316.000,00 25,00
196.418.000,00 25,00
M7KTAR
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-A)USTOS-EYLÜL)
24,66
24,66
0,00
0,00
0,00
26.390.750,00 23,87
26.390.750,00 23,87
74.213.631,34 26,50
74.213.631,34 26,50
226.000.000,00
226.000.000,0
226.000.000,00
00 25,00
25,
25,00
,00
25,00
25,,00
226.000.000,00
226.000.000,00
0
2.076.250,00 25,00
26.662.000,00 25,00
163.750,00 25,00
29.579.500,00 25,00
2.500,00 25,00
2.500,00 25,00
1.499.500,00 25,00
1.602.500,00 25,00
193.316.000,00 25,00
677.500,00 25,00
95.550.131,02
95.550.131,0
02
95.550.131,02
02
03
ORAN
196.418.000,00 25,00
M7KTAR
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
ORAN
II. 3 AYLIK
(N7SAN-MAYIS-HAZ7RAN)
677.500,00
2.076.250,00
26.662.000,00
163.750,00
29.579.500,00
2.500,00
2.500,00
1.499.500,00
1.602.500,00
193.316.000,00
196.418.000,00
M7KTAR
I. 3 AYLIK
(OCAK-bUBAT-MART)
2014 YILI F7NANSMAN PROGRAMI
MALø BORÇLANMA,
BORÇ
ÇLANMA,
BANKA
KASA MEVCUDU
MAL7 BORÇLANMA,
BANKA VE
KASAVE
MEVCUDU
TOPLAMI TOPLAMI
01
03
03
DiŒer Yükümlülükler
Likidite AmaçlŦ Tutulan Nakit, Mevduat
ve Menkul KŦymetlerdeki DeŒiƔiklikler
Kasa
09
02
DiŒer Yükümlülükler
DŦƔ Borçlanma
02
7ç Borçlanma
GEL7R TOPLAMI
01
toplam
DiŒer ÇeƔitli Gelirler
01
09
Faiz Gelirleri
01
05
KiƔi ve Kurumlardan AlŦnan Paylar
DiŒer Gelirler
Kurumlardan ve KiƔilerden AlŦnan YardŦm ve BaŒŦƔlar
04
05
AlŦnan BaŒŦƔ ve YardŦmlar ile Özel Gelirler
DiŒer TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04
04
Mal ve Hizmet SatŦƔ Gelirleri
Kira Gelirleri
TeƔebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
01
AÇIKLAMA
03
II
: 7ZSU GENEL MÜDÜRLÜ)Ü
03
I
EKONOM7K
KOD
KURUM ADI
ORAN
0,00
0,00
0,00
8
331.966.677,08
331.966.677,08
25,30
25,30
105.966.677,08
105.966.677,0
08 25,98
105.966.677,08
0,00
0,00
0,00
28.890.750,00 26,13
28.890.750,00 26,13
77.075.927,08 27,53
77.075.927,08 27,53
226.000.000,0
226.000.000,00
00 25,00
25,00
226.000.000,00
677.500,00 25,00
2.076.250,00 25,00
26.662.000,00 25,00
163.750,00 25,00
29.579.500,00 25,00
2.500,00 25,00
2.500,00 25,00
1.499.500,00 25,00
1.602.500,00 25,00
193.316.000,00 25,00
196.418.000,00 25,00
M7KTAR
IV. 3 AYLIK
(EK7M-KASIM-ARALIK)
(Örnek-27)
1.311.892.819,6
63
1.311.892.819,63
1.311.892.819,63
407.892.819,63
407.892.819,6
63
407.892.819,63
17.326.857,46
2.962,17
17.329.819,63
110.563.000,00
110.563.000,00
280.000.000,00
280.000.000,00
904.000.000,00
904.000.000,0
00
904.000.000,00
2.710.000,00
8.305.000,00
106.648.000,00
655.000,00
118.318.000,00
10.000,00
10.000,00
5.998.000,00
6.410.000,00
773.264.000,00
785.672.000,00
TOPLAM
7ZM7R SU VE KANAL7ZASYON 7DARES7 GENEL MÜDÜRLÜ)Ü’NÜN
2014 YILI BÜTÇE DENGE KARARNAMES7
1- BüyükƔehir Belediyesi ve 7lçe Belediyeleri ile bunlara baŒlŦ Katma Bütçeli 7darelere satŦlacak malzeme
bedellerine, maliyet bedelinin %10’ u ilave edilmek suretiyle satŦlŦr. YapŦlacak iƔlerden % 25 masraf karƔŦlŦŒŦ
alŦnŦr.
2- 7daremizden emekli olan memurlarŦn hastalanmalarŦ halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduŒu aile
fertlerine idare doktoru tarafŦndan, idare dispanserinde ücretsiz muayene yapŦlŦr.
3- SatŦn alma memurlarŦna veya diŒer iƔler için mutemetlerden her birine verilecek avansŦn tutarŦ Devlet
Bütçesi Kanunu’nda belirtilen miktarŦn iki katŦnŦ geçemez.
4- 7daremizde çalŦƔan iƔçilere 4875 SayŦlŦ 7Ɣ YasasŦnŦn 80’inci maddesi uyarŦnca hazŦrlanan 7Ɣçi SaŒlŦŒŦ ve 7Ɣ
GüvenliŒi TüzüŒü doŒrultusunda yazlŦk ve kŦƔlŦk olmak üzere yŦlda iki kez çalŦƔma ortamŦna uygun iƔ elbisesi
verilir. Memur statüsünde olup da fabrika, atölye, iƔletme ve buralarda çalŦƔan personele ise 9.10.1991 tarih
21016 SayŦlŦ Resmi Gazetede yayŦnlanan 91/2268 SayŦlŦ Yönetmelik gereŒince giyim eƔyasŦ verilir.
5- GeçmiƔ yŦllara ait Ɣebeke iƔtirak kanal katŦlŦm paylarŦnŦn, ilgili kiƔi, kuruluƔ ve Ɣirketlerden yapŦlacak
tahakkuk ve tahsilatlarla ilgili esaslarŦ belirlemeye, Yönetim Kurulu yetkilidir.
6- Hizmetin gerektirdiŒi düzenlemeler hakkŦnda Genel Müdürlük’çe yapŦlacak önerileri inceleyip karara
baŒlamaya, kuruluƔ amacŦna uygun olarak 7ZSU’ nun çalŦƔmasŦna iliƔkin hesaplarŦ tespit etmek ve bunlarŦn
Genel Müdürlük’çe uygulanmasŦnŦ izlemeye, gerektiŒinde kurum dŦƔŦndan avukatlŦk hizmeti, hukuki
danŦƔmanlŦk hizmeti alŦnmasŦna karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
7- Zaman aƔŦmŦna uŒradŦŒŦ veya yargŦlama ve icra safhalarŦnda adresleri meçhul kalan, tahsili mümkün
olmayŦp Ɣüpheli alacak durumuna düƔen veya miktarŦ bakŦmŦndan yargŦlama masraflarŦnŦ aƔmayan alacaklarŦn
kar veya zarar hesabŦna alŦnmasŦna ve bu tutarlar kadar karƔŦlŦk ayrŦlmasŦna ayrŦca hurdaya ayrŦlmŦƔ malzeme
ve araçlarŦn terkin edilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.
8- 7dare nakdinin yetersiz olmasŦ nedeniyle her türlü vergi, resim, harç, fon, S.G.K., TEDAb (Elektrik faturalarŦ)
ve kredi anapara ve faizlerinin ödenmemesi durumunda, doŒmuƔ ve doŒabilecek faizler 7dare Bütçesinden
ödenir.
9- Abonelerin, tahakkuk edecek su tüketim faturalarŦndaki küsuratlar tama iblaŒ edilir.
10- 7dare nakdinin yetersiz olduŒu zamanlarda 7zmir BüyükƔehir Belediyesinden borç almaya ve vermeye,
7ZSU Yönetim Kurulu yetkilidir.
11- 7darenin Denetçilerinin ücretleri, 2560 SayŦlŦ Kanunun, Denetçiler baƔlŦklŦ 10. maddesinin son paragrafŦnda
yer alan ‘’Denetçi Ücretleri, Devlet MemurlarŦna verilen birinci derecenin son kademesi aylŦk tutarŦnŦ (Ek
gösterge hariç) aƔmamak üzere Genel Kurulca kararlaƔtŦrŦlŦr.’’ Hükmüne göre ödenecektir.
12- YurtdŦƔŦnda yapŦlacak olan her türlü toplantŦ, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlara, personel
göndermeye 7ZSU Yönetim Kurulu yetkilidir.
13- Bu kararname 2014 YŦlŦ 7ZSU Bütçesiyle birlikte 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüŒe girer. Bu
kararname hükümlerini, 7zmir BüyükƔehir Belediye BaƔkanŦ ve 7ZSU Genel Müdürü birlikte yürütür.
14- 7Ɣ bu Denge Kararnamesi 13 Madde‘ den oluƔmuƔtur.
(Örnek-99)
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İZSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2014 Tarihinden Geçerli Olmak ve Faturalandırılmak Üzere
K.D.V. Hariç Aşağıdaki Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir.
Sayın Abonelerimizin Bilgilerine Sunulur.
TİP
KODU
BARAJLAR
BARAJLAR
3
M3/AY
M /AY
ABONE TİPLERİ
TİPLERİ
ABONE
TİP KODU
01
KONUT
02
K.Ö.P
04
KONUT DIŞI
05
08
09
12
BELEDİYELER
PARK VE BAHÇELER
ELÇİLİK ABONELİĞİ
RESMİ DAİRE
13
ŞANTİYE
14
15
16
17
18
NATO ABONELİĞİ
K.ATIKSU KONUT
K.ATIKSU KONUT DIŞI
SANAYİ
K.ATIKSU R.DAİRE
19
SANAYİ ATIKSU
20
ÖZEL HASTANELER
21
22
23
24
25
26
27
RESMİ OKULLAR-HASTANELER
TURİSTİK TESİS
FIRIN - HAMAM
K.ATIKSU FIRIN-HAMAM
K.ATIKSU TURİSTİK TESİS
K.ATIKSU ÖZEL HASTANELER
K.ATIKSU RESMİ OKUL-HASTANE
SU
SU
BEDELİ
BEDELİ
ATIK
SU
ATIK SU
BEDELİ
BEDELİ
0~20
21~Üstü
Kademesiz
0~10
11~Üstü
Kademesiz
Kademesiz
KDV SİZ
Kademesiz
0~10
11~Üstü
KDV SİZ
Kademesiz
Kademesiz
Kademesiz
Kademesiz
0~15000
15001~30000
30000~Üstü
0~20
21~Üstü
Kademesiz
Kademesiz
Kademesiz
Kademesiz
Kademesiz
Kademesiz
Kademesiz
0~20
21~Üstü
Kademesiz
Kademesiz
Kademesiz
1,23
3,11
4,95
5,70
2,78
3,33
6,79
3,41
4,95
5,70
6,79
3,66
1,23
3,11
2,87
2,96
3,55
1,23
3,11
1,88
1,88
1,89
4,92
1,30
3,30
3,79
4,05
GENEL
GENEL
TOPLAM
TOPLAM
1,89
4,92
4,58
4,69
4,33
3,37
2,73
2,87
4,31
1,89
4,92
2,98
2,98
4,85
3,12
8,03
1,30
8,25
9,49
6,83
3,33
17,54
8,09
8,25
9,49
17,54
2,87
5,52
8,19
3,54
$0,50+KDV
$0,25+KDV
$0,15+KDV
3,12
8,03
7,45
7,65
7,88
3,37
2,73
2,87
4,31
3,12
8,03
4,86
4,86
4,85
10,75
4,68
3,30
3,79
10,75
2,87
5,52
4,53
3,54
31
SPOR KULÜPLERİ
32
33
35
ORGANİZE SAN.ABONELERİ
SERBEST BÖL AB.
İTOB ORG.SAN.AB
40
ORMAN KÖYÜ VE ESKİ KÖYLER KONUT
Kademesiz
0,32
0,47
0,79
41
ORMAN KÖYÜ VE ESKİ KÖYLER TARIM/HAYVAN
Kademesiz
0,32
0,47
0,79
Kademesiz
0,32
0,47
0,79
2,87
0,61
1,55
0,61
3,11
4,58
4,31
0,95
2,47
0,95
4,92
7,45
4,31
1,56
4,02
1,56
8,03
$0,075+KDV
0,32
0,47
0,79
44
45
46
İLÇE BELEDİYELERİ
TARIM/HAYVAN
ÖZEL OKULLAR
K.ATIKSU ÖZEL OKULLAR
48
ÖZÜRLÜ ABONELER
100
KÖP PROTOKOL
Kademesiz
Kademesiz
0~20
21~Üstü
0~20
21~Üstü
Kademesiz
104
ORMAN KÖYÜ VE ESKİ KÖYLER KONUT DIŞI
Kademesiz
47
ŞEHİT - GAZİ ABONELERİ

Benzer belgeler