5. ünite: gerçekleşen düşler

Transkript

5. ünite: gerçekleşen düşler
5. ÜNÝTE: GERÇEKLEÞEN DÜÞLER
BULUÞLAR VE TEKNOLOJÝK GELÝÞMELER
Buluþ, bilinen bilgilerden yararlanýlarak daha önce bilinmeyen bir bilgiye ulaþýlmasý, yeni bir
aletin icat edilmesidir. Bir sanayi dalý ile ilgili yapým yöntemlerini, kullanýlan araç gereç ve aletleri
kapsayan bilgiler ise teknoloji olarak adlandýrýlýr.
Ýcat edilen ürünler, zaman içinde insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamakta yetersiz kalabilir.
Böyle durumlarda önceden icat edilmiþ ürünler günümüz teknolojisiyle geliþtirilir.
Tekerlek
At arabasý
Motorlu taþýt
Buluþlar ve teknolojik geliþmeler, insanlarýn yaþamlarýný kolaylaþtýrýr ve geliþtirir. Günlük
yaþamýmýzda kullandýðýmýz buluþlar ve teknolojik araçlarýn olumlu yönleri olduðu kadar olumsuz
yönleri de vardýr. Buluþlarýn, teknolojik araçlarýn olumsuz yönleri sizce nelerdir?
BULUÞ YAPANLAR VE BÝLÝM ÝNSANLARI
Çoðumuzun ressam ve heykeltýraþ olarak tanýdýðý Leonardo da Vinci'nin
bir bilim insaný ve yaratýcý bir buluþçu olduðunu biliyor muydunuz?
Yeni bir buluþ ortaya koyan, icat yapan kiþilere mucit denir. Doða ve onun iþleyiþi hakkýnda
araþtýrmalar yapan, bu konuyla ilgili sorulara yanýt arayan kiþilere bilim insaný adý verilir.
Buluþ yapanlarýn (mucitlerin) ve bilim insanlarýnýn ortak özelliklerini öðrenelim:
• Kendilerine güvenirler, sorgulayýcýdýrlar.
• Araþtýrmayý severler, tarafsýzdýrlar.
• Azimli ve çalýþkandýrlar.
• Kararlý ve sabýrlýdýrlar.
• Meraklý ve gözlemcidirler.
• Yaratýcý ve beceriklidirler.
Alýþtýrma 20
Buluþ yapanlarýn ve bilim insanlarýnýn ortak özelliklerini göz önünde bulundurarak
farklýlýklarýnýn neler olduðunu da siz yazýnýz.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ÝLKÖÐRETÝM 5
287
SOSYAL BÝLGÝLER
Alýþtýrma 21
Aþaðýda bazý mucitler ve bilim insanlarý ile tarihe geçmiþ buluþlarý verilmiþtir. Bunlarý
inceleyiniz. Bunlardan hangileri için ''Bilim insanýdýr.'' diyebileceðimizi söyleyiniz.
Alexander Graham Bell - Telefon
Thomas Alva Edison - Elektrik ampulu, fonograf Wright Kardeþler - Motorlu uçak
Isaac Newton - Yer Çekimi Kanunu
Michael Faraday - Elektrik motoru
Alfred Bernhard Nobel - Dinamit
John Logie Baird - Televizyon
Galileo Galilei - Geliþmiþ teleskop, termometre Louis Pasteur - Þarbon ve kuduz aþýsý
Johannes Kepler - Güneþ Sistemi Yasalarý
Johannes Gutenberg - Matbaa makinesi
Benjamin Franklin - Paratoner
James Watt - Buharlý makine
Edward Jenner - Çiçek aþýsý
Charles Robert Darwin - Evrim kuramý
Hubert Cecil Booth - Elektrikli süpürge
Albert Einstein - Görecelik Kuramý
Alva John Fisher - Çamaþýr makinesi
Arthur Korn - Belgegeçer
Buluþ yapanlarýn, bilim insanlarýnýn çalýþmalarýný nasýl yaptýklarýný biliyor muydunuz?
Buluþ yapanlar ve bilim insanlarý;
1. Olaylarý izler, gözlem yaparlar.
2. Sebep - sonuç iliþkilerini araþtýrýp açýklamaya çalýþýrlar.
3. Gözlemleriyle ilgili deneyler yaparak küçük sonuçlar çýkarýrlar.
4. Bir olayýn hangi þartlarda meydana geldiðini araþtýrýrlar.
5. Bulduklarý sonuçlarla ilgili genelleme yapar, ilkeler bulurlar.
6. Bulunan sonuçlarý yeni deneylere uygularlar.
7. Ýlkelerin doðruluðunu araþtýrýrlar.
8. Kesin sonuçlara ulaþýrlar.
Bilim ve teknoloji alanýnda buluþ yapanlara, buluþlarýna ait haklarýnýn
korunmasý için patent hakký verildiðini biliyor muydunuz?
ATATÜRK VE BÝLÝM
Atatürk; akýlcý düþünceye, bilim ve teknolojiye önem veren bir liderdir. Tarým, hayvancýlýk,
inþaat, gök bilimleri, deniz bilimleri alanlarýnda bilim insanlarý yetiþtirecek üniversiteler, bu
alanlarda çalýþacak kurumlar açýlmasýný saðlamýþtýr.
ÝLKÖÐRETÝM 5
288
SOSYAL BÝLGÝLER
Alýþtýrma 22
Aþaðýda, Atatürk'ün ülkemizde bilim ve teknolojinin geliþmesi için yaptýðý uygulamalar
verilmiþtir. Bu uygulamalarý kronolojik sýraya koyup örnekteki gibi numaralandýrýnýz.
Yüksek Mühendis Mektebinin kurulmasý (1928)
Deniz bilimleri alanýnda araþtýrmalar yapýlmasý için Balýkçýlýk Okulunun kurulmasý (1933)
1 Cumhuriyet ilan edilmeden Saðlýk Bakanlýðýnýn kurulmasý (1920)
Dil - Tarih ve Coðrafya Fakültesinin kurulmasý (1936)
Yeni Türk Harfleri Hakkýnda Kanun’un kabul edilerek okuma yazma seferberliðinin
baþlatýlmasý (1928)
Tarýmda teknolojinin yerleþmesi için Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulmasý (1933)
Ýlk Türk üniversitesinin Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsünde bir gözlemevi oluþturulmasý
(1936)
Ýlk Türk üniversitesi olan Ýstanbul Üniversitesinin açýlmasý (1933)
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulmasý (1935)
Alýþtýrma 23
Aþaðýdaki ifadeleri okuyunuz. Doðru olan ifadelerin önüne D, yanlýþ olan ifadelerin önüne
Y yazýnýz.
( ) Yeni bir buluþ ortaya koyan, icat yapan kiþilere bilim insaný denir.
( ) Telefon ve televizyon, Alexander Graham Bell'in icatlarýndandýr.
( ) Geliþmiþ teleskop ve termometre, Galileo Galilei'nin icatlarýndandýr.
( ) Yer Çekimi Kanunu’nu keþfeden Isaac Newton bir bilim insanýdýr.
( ) Buluþ yapanlar; meraklý, gözlemci, sabýrsýz ve çalýþkandýrlar.
( ) Buluþlar ve teknolojik geliþmeler, insanlarýn yaþamlarýný kolaylaþtýrýr ve geliþtirir.
( ) Matbaa makinesini Wright Kardeþler icat etmiþtir.
( ) Ýçi oyulmuþ taþlarýn içine hayvan yaðý doldurularak yapýlan kandiller ilk aydýnlatma
araçlarýdýr.
( ) Spot ampullerin ardýndan filamanlý ampuller icat edilmiþtir.
( ) Teknolojik ürünler, yaþamýmýzý kolaylaþtýrýrken bazý sorunlara da neden olur.
( ) Teknolojik geliþmelerin doðada neden olduðu tahribatlar, çevre sorunlarýna yol açar.
( ) Otomobillerin seri olarak üretilmeye baþlanmasý, petrolün en önemli kaynaklardan biri
olmasýna neden olmuþtur.
ÝLKÖÐRETÝM 5
289
SOSYAL BÝLGÝLER
KONU TESTÝ 9
4 ve 5. sorularý aþaðýdaki kavram
haritasýna göre yanýtlayýnýz.
1. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha
önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaþma
veya yöntem geliþtirmeye ………….................................…..
denir.
Bu cümledeki noktalý yere
aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr?
A. buluþ
B. keþif
C. teknoloji
D. kâþif
I. ............................................
alanýnda çalýþýr.
BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ
2. (1) Buluþlar ve teknolojik geliþmeler,
insanlarýn yaþamlarýný geliþtirir ve
zorlaþtýrýr. (2) Bazý buluþlar, zaman içinde
insanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamakta
yetersiz kalabilir. (3) Böyle durumlarda
önceden icat edilmiþ ürünler günümüz
teknolojisiyle geliþtirilir. (4) Günlük
yaþamýmýzda kullandýðýmýz buluþlarýn ve
teknolojik araçlarýn olumsuz yönleri de
vardýr.
Numaralandýrýlmýþ ifadelerden hangisi
yanlýþtýr ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
sonucu ortaya çýkar.
III. ............................................
IV. ............................................
4. Kavram haritasýndaki I ve II numaralý
kutucuklara hangi seçenektekiler
yazýlmalýdýr?
A. Keþifler, Kâþifler
B. Bilim insanlarý, Buluþ yapanlar
C. Buluþlar, Mucitler
D. Mucitler, Teknolojik ürünler
5. Kavram haritasýndaki III ve IV numaralý
kutucuklara hangi seçenektekiler
yazýlmalýdýr?
A. Keþifler, Teknolojik ürünler
B. Teknolojik ürünler, Buluþlar
C. Buluþlar, Bilim insanlarý
D. Bilim insanlarý, Teknolojik ürünler
3. I. Yeni bir buluþ ortaya koyan, icat
yapan kiþilere …………................………. denir.
II. Var olan ancak bilinmeyen bir þeyi
bulan, ortaya çýkaran kiþiler ……………........….
olarak adlandýrýlýr.
III. Doða ve onun iþleyiþi hakkýnda
araþtýrmalar yapan, bu konuyla ilgili
sorulara yanýt arayan kiþilere ……………...….
adý verilir.
Bu cümlelerdeki noktalý yerlere hangi
seçenektekiler yazýlmalýdýr?
A. I. Mucit, II. kâþif, III. bilim insaný
B. I. Mucit, II. teknoloji, III. bilim insaný
C. I. Bilim insaný, II. keþif, III. mucit
D. I. Bilim insaný, II. kâþif, III. mucit
ÝLKÖÐRETÝM 5
II. ............................................
6. • Becerikli olmak • Meraklý olmak
• Sabýrsýz olmak • Araþtýrmacý olmak
• Tembel olmak
• Sorgulayýcý olmak
Yukarýdakilerden kaç tanesi buluþ
yapanlarýn ve bilim insanlarýnýn ortak
özelliklerindendir?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
290
SOSYAL BÝLGÝLER
7. "Buluþ yapanlarýn ve bilim insanlarýnýn
ortak özellikleri nelerdir?" sorusunu
aþaðýdaki öðrencilerden hangisi yanlýþ
yanýtlamýþtýr?
A. Hayal güçleri geliþmiþtir.
10.
Bilim ve teknoloji alanýnda buluþ
yapanlara, buluþlarýna ait haklarýnýn
korunmasý için verilen hak
aþaðýdakilerden hangisidir?
A. karteks
B. katalog
C. patent
D. sorgulama
11.
I. Louis Pasteur - Kuduz aþýsý
II. John Logie Baird - Çamaþýr makinesi
III. Thomas Alva Edison - Termometre
IV. Alexander Graham Bell - Telefon
V. Wright Kardeþler - Elektrikli süpürge
Mucitler ve buluþlarýyla ilgili yukarýdaki
eþleþtirmelerden hangileri doðrudur?
A. I, II ve III
B. I ve IV
C. II, III ve IV
D. III ve IV
B. Çevrelerini çok iyi gözlemler.
C. Azimli, çalýþkan ve
kararlýdýrlar.
D. Çalýþmalarýný taraflý olarak
yürütürler.
8. I. Bulduklarý ilkelerin doðruluðunu
deneyler yaparak araþtýrýrlar.
II. Bulduklarý sonuçlarla ilgili genelleme
yapar, ilkeler bulurlar.
III. Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendirerek
kesin sonuçlara ulaþýrlar.
IV. Gözlemleriyle ilgili deneyler yaparak
sonuçlar çýkarýrlar.
V. Olaylarý izler, gözlem yapar, sebep sonuç iliþkilerini araþtýrýp açýklamaya
çalýþýrlar.
Buluþ yapanlarýn, bilim insanlarýnýn
çalýþmalarýný yaparken izledikleri
basamaklar hangi seçenekte doðru
sýralanmýþtýr?
A. I - II - IV - V - III
B. II - IV - III - I - V
C. III - V - IV - II - I
D. V - IV - II - I - III
12, 13, 14, 15, 16 ve 17. sorularý aþaðýdaki
tablodan yararlanarak yanýtlayýnýz.
9. Aþaðýdakilerden hangisi, buluþ yapan
kiþilerin duygu, beklenti ve tutumlarýndan
biri olamaz ?
A. Toplum tarafýndan takdir edilmeyi
beklemek
B. Çalýþmalarýný ve buluþlarýný toplumdan
gizlemek
C. Topluma yararlý olmaktan dolayý
mutlu olmak
D. Buluþunun toplum tarafýndan kabul
edilmesini istemek
ÝLKÖÐRETÝM 5
291
1
Motorlu uçak
2
Telefon
3
Televizyon
4
Geliþmiþ teleskop
5
Benjamin Franklin
6
Alva John Fisher
12.
Tablodaki 1 numaralý buluþun mucidi
aþaðýdakilerden hangisidir?
A. John L. Baird
B. Graham Bell
C. Benjamin Franklin
D. Wright Kardeþler
13.
Tablodaki 2 numaralý buluþun mucidi
aþaðýdakilerden hangisidir?
A. Alva John Fisher
B. Galileo Galilei
C. A. Graham Bell
D. John L. Baird
SOSYAL BÝLGÝLER
14.
Tablodaki 3 numaralý buluþun mucidi
aþaðýdakilerden hangisidir?
A. John L. Baird
B. Benjamin Franklin
C. Alva John Fisher
D. Graham Bell
15.
Tablodaki 4 numaralý buluþun mucidi
aþaðýdakilerden hangisidir?
A. Galileo Galilei
B. Benjamin Franklin
C. Alva John Fisher
D. John L. Baird
16.
17.
Tablodaki 5 numaralý mucidin buluþu
aþaðýdakilerden hangisidir?
A. telefon
B. paratoner
C. televizyon
D. belgegeçer
Tablodaki 6 numaralý mucidin buluþu
aþaðýdakilerden hangisidir?
A. elektrikli süpürge
B. televizyon
C. çamaþýr makinesi
D. fonograf
ÝLKÖÐRETÝM 5
292
18.
Bilim insanlarý ve buluþlarýyla ilgili
aþaðýdaki eþleþtirmelerden hangisi
doðrudur?
A. Charles Robert Darwin - Görecelik
Kuramý
B. Isaac Newton - Yer Çekimi Kanunu
C. Johannes Kepler - Evrim kuramý
D. Albert Einstein - Güneþ Sistemi
Yasalarý
19.
Alman mucit Johann Gutenberg'in 1450
tarihli icadý aþaðýdakilerden hangisidir?
A. telgraf
B. termometre
C. matbaa makinesi
D. buharlý makine
20.
Aþaðýdakilerden hangisi, daha çok
ressam ve heykeltýraþ olarak tanýnan
yaratýcý bir buluþçu ve bilim insanýdýr?
A. Edward Jenner
B. Leonardo da Vinci
C. James Watt
D. Arthur Korn
SOSYAL BÝLGÝLER
KONU TESTÝ 10
1.
4. I. Buharlý ütünün üretilmesi
II. Kor ve kömür ile ýsýtýlan ütülerin
kullanýlmasý
III. Ütünün taban kýsmýný ýsýtmak için
elektrik kullanýlmasý
IV. Taþlarýn ýsýtýlýp giysilerin üzerinde
gezdirilmesi
Ütünün zaman içindeki geliþimini
yansýtan yukarýdaki ifadeler hangi
seçenekte doðru sýralanmýþtýr?
A. I - III - II - IV
B. II - IV - I - III
C. III - IV - II - I
D. IV - II - III - I
Ýlk patentini, 1868 yýlýnda oy kayýt
makinesi için aldý. 1871 yýlýnda
dünyanýn ilk sanayi araþtýrma
laboratuvarýný kurdu. 1877 yýlýnda
fonografý icat etti. 1880 yýlýnda
elektrikli ampulünü kullanýlýr duruma
getirerek satýþa sundu.
Onur’un tanýttýðý mucit aþaðýdakilerden
hangisidir?
A. Thomas A. Edison
B. Alva J. Fisher
C. John L. Baird
D. Guglielmo Marconi
5. Ýletiþim araçlarýnýn icadýnýn kronolojik
sýralamasý hangi seçenekte doðru
verilmiþtir?
A. telgraf, belgegeçer, telefon, bilgisayar
B. telgraf, telefon, belgegeçer, bilgisayar
C. telefon, telgraf, belgegeçer, bilgisayar
D. telefon, telgraf, bilgisayar, belgegeçer
2. (1) Ýlk aydýnlatma araçlarý, odun vb.nin
yakýlmasýyla elde edilen ateþti. (2) Daha
sonra insanlar, yaðlarý yakarak ýþýk elde
edebileceklerinin farkýna vardýlar.
(3) Böylelikle sýrasýyla filamanlý ampul,
kandil, mum ve gaz yaðý lambasýný icat
ettiler. (4) 1880 yýlýnda elektrik ampulünün
satýþa sunulmasýna dek insanlar
aydýnlanmak için bu icatlardan
yararlandýlar.
Numaralandýrýlmýþ ifadelerden hangisi
yanlýþtýr ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
3.
6. Aþaðýdaki geliþmelerden hangisi
diðerlerinden sonra gerçekleþmiþtir?
A. Kiþisel bilgisayarlarýn üretilmesi
B. Ýnternetin insanlýðýn kullanýmýna
açýlmasý
C. Ticari bilgisayarlarýn kullanýlmaya
baþlanmasý
D. Ýlk elektronik bilgisayar sayýlan aletin
tasarlanmasý
7. Hangi öðrencinin dile getirdiði geliþme
diðerlerinden önce gerçekleþmiþtir?
A. Ýlk TV uydusunun uzaya
fýrlatýlmasý
Belki de bütün çaðlarýn en önemli
mekanik icadýdýr. Yaklaþýk 5000 yýl
önce Mezopotamya'da kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Günümüzde
makinelerin, ulaþým araçlarýnýn
çoðunda, saatlerde, yel
deðirmenlerinde kullanýlmaktadýr.
B.
Ýlk uzay istasyonunun
C. fýrlatýlarak yörüngeye
oturtulmasý
Salih’in tanýttýðý icat aþaðýdakilerden
hangisidir?
A. çivi
B. tekerlek
C. elektrik
D. buhar motoru
ÝLKÖÐRETÝM 5
Bir uzay aracýnýn Mars'a iniþ
yapmasý
D. Uzaya uydu fýrlatýlmasýný
saðlayan roket sisteminin
geliþtirilmesi
293
SOSYAL BÝLGÝLER
8. "Uzaya gönderilen uydulardan hangi
alanlarda yararlanýrýz?" sorusunu
aþaðýdaki öðrencilerden hangisi yanlýþ
yanýtlamýþtýr?
A. Hava durumu
tahminlerinde
12.
makinelerin kullanýlmasý
B. Otomobillerin konforunun ve
süratinin yýllar içinde artmasý
C. Dondurulmuþ besinlerin tüketiminin
her geçen gün artmasý
D. Uzaydaki uydular sayesinde televizyon
yayýnlarýnýn her yerden izlenebilmesi
B. Televizyon yayýnlarýný
izlemede
C. Trafik akýþýný düzenlenmede
D. Doðal afetleri önceden
belirlemede
9. Genetik; bitki, hayvan ve insanlarýn hücre
özelliklerini, bu özelliklerin kuþaktan
kuþaða, hücreden hücreye nasýl
aktarýldýðýný inceleyen bilim dalýdýr.
Buna göre aþaðýdakilerden hangisi
genetik alanýnda gerçekleþen ilk
geliþmedir?
A. DNA moleküllerinin yapýsýnýn
keþfedilmesi
B. Yapay kalp naklinin yapýlmasý
C. Bir koyunun kopyalanmasý
D. Mikroskobun icadý
10.
11.
Bir sanayi dalý ile ilgili yapým
yöntemlerini, kullanýlan araç gereç ve
aletleri kapsayan bilgiye ne ad verilir?
A. buluþ
B. teknoloji
C. kâþif
D. keþif
Buluþlar ve teknolojik geliþmelerle ilgili
aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr ?
A. Buluþlar, teknolojik geliþmeleri
hýzlandýrýr.
B. Teknoloji, insanlarýn yaþamlarýný
kolaylaþtýrýr.
C. Teknolojik geliþmeler ve buluþlar
arasýnda bað yoktur.
D. Bazý teknolojik geliþmeler, doðal
çevreyi olumsuz etkiler.
ÝLKÖÐRETÝM 5
iletiþim
alanýndaki bir teknolojik geliþmedir.
Bu ifadedeki noktalý yere aþaðýdakilerden
hangisi yazýlabilir?
A. Tarýmsal etkinliklerde modern alet ve
…………………………………………….........…………………………..
13.
I. Hava kirliliðine yol açarak ozon
tabakasýnýn incelmesine neden
olmasý
II. Hava kirliliði nedeniyle asit
yaðmurlarýnýn oluþmasý
III. Asit yaðmurlarý nedeniyle topraklarýn,
su kaynaklarýnýn kirlenmesi
IV. Dünyadaki petrol rezervlerin
artmasý, petrol tüketiminin azalmasý
Yukarýdakilerden hangileri, taþýtlarýn
egzozlarýndan çýkan dumanlarýn neden
olduðu sorunlardandýr?
A. I, II ve III
B. I, III ve IV
C. II, III ve IV
D. I, II, III ve IV
14.
Aþaðýdakilerden hangisi, bilgisayarýn çok
önemli bir icat olarak kabul edilmesinin
nedenlerinden olamaz ?
A. Karmaþýk hesaplamalarýn kýsa
sürede yapýlmasýný saðlamasý
B. Büyük miktarda bilginin
depolanmasýna olanak vermesi
C. Kýsa sürede, çok fazla bilginin
iþlenmesine olanak tanýmasý
D. Yazýcý gibi yeni teknolojik ürünlere
ihtiyaç duyulmasýný saðlamasý
294
SOSYAL BÝLGÝLER
15.
16.
17.
18.
Aþaðýdakilerden hangisi çevre
sorunlarýna yol açan bir geliþme deðildir?
A. Nükleer santrallerin açýlmasý
B. Atom bombasýnýn geliþtirilerek
denenmesi
C. Ýnternetin insanlýðýn kullanýmýna
açýlmasý
D. Trafikteki araç sayýsýnýn artmasý
çalýþmalarýný bilimsel temellerle otutmak
için açýlan ülkemizdeki ilk üniversitedir.
Bu cümledeki noktalý yere
aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr?
A. Ankara Üniversitesi
B. Ýstanbul Üniversitesi
C. Hacettepe Üniversitesi
D. Ýnönü Üniversitesi
"Dünyada her þey için, medeniyet için,
hayat için, baþarý için en gerçek yol
gösterici ilimdir, fendir. Ýlim ve fennin
dýþýnda yol gösterici aramak gaflettir,
cahilliktir, doðrudan sapmaktýr."
Atatürk'ün bu sözünden aþaðýdaki
yargýlardan hangisine ulaþýlamaz ?
A. Ýlim ve fen, en gerçek yol göstericidir.
B. Ýlim ve fenin dýþýnda yol göstericiler
aramalýyýz.
C. Ancak cahil insanlar ilim ve fenin
dýþýnda yol gösterici ararlar.
D. Baþarýlý olmak için ilim ve fen
alanýndaki geliþmeleri takip etmeliyiz.
19.
Aþaðýdakilerden hangisi, ülkemizde
tarýmda teknolojinin yerleþmesi için
kurulan kurumdur?
A. Yüksek Mühendis Mektebi
B. Balýkçýlýk Okulu
C. Yüksek Ziraat Enstitüsü
D. Fen Fakültesi Astronomi Enstitüsü
20.
Bilim ve teknolojinin geliþmesi için
ülkemizde açýlan aþaðýdaki kurumlardan
hangisinin amacý diðerlerinden farklýdýr?
A. Yüksek Mühendis Mektebi
B. Dil - Tarih ve Coðrafya Fakültesi
"Uygarlýk yolunda baþarý, yeniliðe baðlýdýr.
Sosyal yaþamda, ekonomik yaþamda,
bilim ve fen alanýnda baþarý saðlamak
için tek geliþme ve ilerleme yolu budur."
Aþaðýdakilerden hangisi Atatürk'ün bu
sözüyle iliþkilendirilemez ?
A. Tekke ve zaviyelerin açýlmasý
B. Modern fabrikalarýn kurulmasý
C. Üniversitelerin açýlmasý
D. Araþtýrma merkezleri kurulmasý
ÝLKÖÐRETÝM 5
, eðitim ve öðretim
…………………………………………………
C. Yüksek Ziraat Enstitüsü
D. Maden Tetkik ve Araþtýrma Enstitüsü
295
SOSYAL BÝLGÝLER

Benzer belgeler