Boğaziçi Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Transkript

Boğaziçi Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
2008 YILI
FAALİYET RAPORU
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
REKTÖR SUNUŞU
Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve öğretimdeki yaklaşımı, kalite anlayışı ve köklü gelenekleri ile ülkemizin seçkin
yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversitemizin öğretim ve bilimsel çalışmaları ile ilgili istatistikler,
mezunlarımızın yurtiçinde ve yurdışındaki saygınlığı, üniversite giriş sınavlarında bütün eğitim-öğretim programlarımızın
gördüğü büyük ilgi, bunu doğrulamaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri yetkin, dinamik ve doktora derecelerini %68’i yurtdışındaki tanınmış
üniversitelerden olmak üzere ülkemizin ileri gelen üniversitelerinden almış bilim insanlarıdır. 1992-1993 akademik
yılında 237 olan tam zamanlı profesör, doçent ve yardımcı doçent sayısı 2007-2008 akademik yılında 394’e çıkmış
bulunmaktadır.
Toplam öğrenci sayısı son yıllarda 10000 civarında dengelenmeye çalışılmaktadır. 2007-2008 akademik yılı
başında ÖSS, YÖS, okul birincileri, TCS, YÇS, DGS, MGS, KKTC Uyruklu öğrenciler, dış transfer ve lisansüstü kanallarından
Üniversitemize 2481 yeni öğrenci kayıt yaptırmış, ayrılan öğrenci sayısı ise 2085’i mezuniyet ve 521’i ilişik kesme olmak
üzere toplam 2606 olmuştur. 2006-2007 akademik yılında 11241 olan toplam öğrenci sayımız 2007-2008 akademik yılında
11027 olmuştur.
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce dilinde öğretim yapmakta olup, 2007-2008 akademik yılında lisans öğrencilerinin %25’i
hazırlık sınıflarına devam etmiştir. Öğrencilerin başarı oranları fakülteler ve yüksekokullarda %77 ile %99 arasında değişmiş,
enstitülerde ise %61 ile %81 arasında olmuştur. Üniversite başarı oranı ortalama %85’tir. 2007-2008 akademik yılında
Üniversitemiz 2085 mezun vermiştir; bu sayının 1395 ’i lisans, 60’ ı önlisans ve 630 ’u lisansüstü programlarından mezun
olmuştur.
Kütüphanemiz’deki toplam kitap, yayın vb. sayısı 550158’i bulmuş, bunun içinde olmak üzere genel
koleksiyondaki kitap sayısı bir yılda 17388 adet artarak 239460’a çıkmıştır. 2007-2008 akademik yılında 752 derginin yurt
dışından getirilmesi sağlanmıştır. Abone olunan toplam basılı dergi sayısı 1130, elektronik tam-metin dergi sayısı
ise 24550 ’ dir.
Üniversitemiz öğrencilerine çeşitli kampüslerde yurt imkânı sunmaktadır. 2007-2008
öğrencilerimizin %23 ’ ü Üniversitenin yurtlarında barınmıştır.
Prof.Dr. Kadri ÖZÇALDIRAN
Rektör
2
akademik yılında
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
İÇİNDEKİLER
REKTÖR SUNUŞU ............................................................................................................................. 2
İÇİNDEKİLER ................................................................................................................................... 3
I-GENEL BİLGİLER ............................................................................................................................ 4
A)Misyon ve Vizyon ................................................................................................................. 4
B)Yetki Görev ve Sorumluluklar .................................................................................................. 4
C)İdareye İlişkin Bilgiler ............................................................................................................ 5
1-Fiziksel Yapı ................................................................................................................. 5
2-Örgüt Yapısı .................................................................................................................. 8
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar........................................................................................... 12
4-İnsan Kaynakları ........................................................................................................... 20
5-Sunulan Hizmetler ........................................................................................................ 22
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi .......................................................................................... 38
II-AMAÇ VE HEDEFLER ..................................................................................................................... 39
A)İdarenin Amaç ve Hedefleri .................................................................................................. 39
B)Temel Politika ve Öncelikler ................................................................................................. 40
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ........................................................................... 41
A)Mali Bilgiler ...................................................................................................................... 41
1-Bütçe Uygulama Sonuçları .............................................................................................. 41
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ............................................................................ 55
3-Mali Denetim Sonuçları .................................................................................................. 55
B)Performans Bilgileri ............................................................................................................ 55
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri ............................................................................................... 55
Gerçekleşen Sosyal ve Kültürel Faaliyetler .................................................................... 210
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................................. 223
A)Üstünlükler ..................................................................................................................... 223
B)Zayıflıklıar........................................................................................................................ 223
C)Değerlendirme .................................................................................................................. 223
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER .................................................................................................................. 223
EKLER
3
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
I- GENEL BİLGİLER
Boğaziçi Üniversitesi 5018 Sayılı Kanun eki II Sayılı cetvelde sayılan özel bütçeli bir yükseköğretim
kurumudur.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelere verilmiş olan görev ve yetkilerle yükseköğretim hizmeti
sunmaktadır.
A- Misyon ve Vizyon
Boğaziçi Üniversitesi'nin Misyonu, evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş bilimsel,
teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesini katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı
düşünebilen insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için Boğaziçi Üniversitesi'nin bugün ulaştığı yüksek
düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemektedir. Buna göre lisansüstü eğitim ve
araştırma için ilave kaynaklar yaratılacak ve lisans eğitimi kalitesinden ödün verilmeyecektir. Bütün faaliyetlerde
mükemmelliğin ölçüsü uluslararası düzeydir. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de en iyi öğretim üyesini ve en iyi öğrenciyi
almaya devam ederek, dünyadaki en kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim kurumu olmayı amaçlar.
B- Yetki Görev ve Sorumluluklar
Üniversitenin görevleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12. maddesinde şu şekilde sayılmıştır.
a.
Çağdaş uygarlık ve eğitim – öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma
planları ilke ve hedeflerine uygun ve orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayım
ve danışmanlık yapmak,
b.
Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim
politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar
doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
c.
Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer
araçlarla yaymak,
d.
Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme
alanında modernleşmesini sağlamak,
e.
Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını,
diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak kamu kuruluşlarına öneride bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak,
sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak
düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
f.
Eğitim – öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara
katkıda bulunacak önlemleri almak,
g.
Yörelerindeki sanayi ve tarımın gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve
bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi,
üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla
iş birliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
h.
Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
i.
Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim – öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye
işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Boğaziçi Üniversitesi Katma Bütçeli İdare iken 5018 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile aynı kanuna ekli II sayılı
cetvel kapsamında özel bütçeli kurum olarak yükseköğretim hizmeti vermektedir.
4
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
İdareye İlişkin Bilgiler
I- Fiziksel Yapı
ÜNİVERSİTENİN BÖLGESEL DAĞILIMI
Üniversite Güney, Kuzey, Uçaksavar, Kandilli, Kilyos-Sarıtepe, Hisar ve İznik olmak üzere 7 Kampüsten oluşmaktadır
Kampüsler
Toprak alanı (m2)
Arazinin üniversiteye giriş şekli
Güney
Robert college devir
267.115
Kuzey
Robert college devir
56.680
Uçaksavar
Kamulaştırma
44.351
Kandilli
Devir
305.689
Sarıtepe-kilyos
Hazine tahsisi
Hisar
Satın alma
İznik
Devir
1.069.600
21.457
4.214
1.769.106
Toplam
Üniversiteye Hizmet Veren Tesisler
Adedi
Alanı (m2)
Kapasite(kişi)
Öğrenci yurtları
A) 1.erkek öğrenci yurdu
1
3780,80
252
B) 1.kız öğrenci yurdu
1
2421,25
246
C) 2. Kız ve erkek öğrenci yurdu
1
6655,80
900
D) süperdorm
1
16847,20
482
E) öğrenci lojmanı d-blok
1
2880,95
219
F) yadyok yurt
1
3675,70
246
G) öğrenci yurdu
1
6928,88
411
1200
Birimin adı
Kütüphane
A) çalışma salonu 1
7
1.507
B) çalışma salonu 2
1
92
90
Bilgi işlem merkezi
1
959,10
225
Matbaa
1
817,75
50
Yemekhane
2
Öğrenci yemekhanesi
1
1636,70
500
Personel yemekhanesi
1
238,40
88
Kantinler
9
1465,40
Spor salonu
A) halter salonu
1
194
10
B) ö.f.b. basketbol, voleybol, jimnastik salonu
1
375
50
Uçaksavar spor tesisleri
Atletizm sahası
1
13972
Kapalı spor salonu
1
2569,35
Hisar kampüs kapalı yüzme havuzu, fitness center
1
2919,20
Güney kampüs açık yüzme havuzu
1
1073,30
200
1- büyük toplantı salonu
1
457,40
479
2- kriton curi toplantı salonu
1
76
86
3- seminer salonu
1
44,10
30
4- sergi salonu
1
139
70
5- vıp salonu
1
43,80
1.030
Boğaziçi üniversitesi kültür merkezi
Boğaziçi üniversitesi garanti kültür merkezi
1- ayhan şahenk toplantı salonu
1
698,85
2- dans performans salonu
1
299,65
487
60
3- seminer salonları
4
782,30
457
4- sergi salonu
1
229,95
1- necmi tanyolaç toplantı salonu
1
903,45
250
2- konferans salonları
2
311,93
160
Kilyos kampüs konferans merkezi
5
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Rektörlük konferans salonu
1
228
120
Dr. Natuk birkan binası
1
163
223
1-ibrahim bodur oditoryumu
2- turhan esener toplantı salonu
1
93
150
Demir demirgil toplantı salonu
1
420
200
Özger arnastoplantı salonu
1
103
60
Prof.dr. Turgut noyan toplantı salonu
1- üst salon
1
241
137
Kandilli rasathanesi konferans salonu
1
565,07
186
3
342,71
160
1-güney kennedy lodge (1. Kat ve çatı katı)
1
366,30
17
2-güney matematik bilimleri merkezi
1
40
4
Bü kandilli rasathanesi iznik tesisleri
Konferans salonları
Konuk evleri
3- güney 5/b konuk binası (zemin kat)
1
94
8
Okul öncesi eğitim merkezi
1
709,25
110
Mediko sosyal merkezi
1
799,64
Robert kolejden devralınan ve halen kullanılmakta olan binaların yer aldığı Güney kampüste Rektörlük binası,
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler
Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye Saymanlığının bulunduğu genel idare binası ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen
Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Atatürk İlkeleri Enstitüsü, Bilgi İşlem Merkezi,
Mediko Sosyal Merkezi, 1.Kız Yurdu, 1. Erkek Yurdu, Müze, Okul Öncesi Öğretmenliği Uygulama Merkezi, Kültür Merkezi,
kantin kafeterya ve çeşitli spor tesisleri bulunmaktadır.
Bu Kampüs arazisi Hazineye ait olup Üniversitemize tahsislidir. Güney, Kuzey, Hisar ve Uçaksavar
Kampüsleri Sarıyer ve Beşiktaş ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü'de Üniversitemize bağlı olup Anadolu yakasında Kandilli Kampüsünde hizmet vermektedir.
6
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Güney Kampüse ilişkin bazı görünümler
7
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
2- Örgüt Yapısı
8
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
9
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
10
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
11
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar
Üniversitemiz kütüphanesine ait sayısal veriler
I-Koleksiyon
Kitaplar
Genel koleksiyon
239.460
Referans koleksiyonu
22.879
Yakın-doğu koleksiyonu
87.725
Nadir eserler (rare books)
13.729
Ara Toplam
363.793
Tezler
10.991
Braille kitaplar
1.828
Araştırma raporları
373
Doküman ciltleri
6.611
Ara Toplam
Dergi ciltleri
19.803
133.497
Toplam
517.093
Kitap dışı yayınlar
Mikrofilmler
4.956
Mikrofişler
13.101
Plaklar
3.648
“Slide” lar
75
“Slide” cam
480
Compact discs (cd multimedia)
2.180
Dvd (multi media)
1.087
Video kasetler (multi media)
1.577
Cd-rom (kitap)
2.161
Kasetler (braille)
3.150
Sesli kitap (braille)
650
Toplam
Genel Toplam
33.065
550.158
Elektronik yayınlar
Elektronik kitaplar
48.500
Elektronik full-text dergiler
24.550
Elektronik table of contents
18.203
Iı-yeni kitap girişi (dergi ciltleri hariç)
A) Satın alınması gerçekleşen ve kataloglanan yabancı dilde kitap sayısı
4.916
B) Satın alınması gerçekleşen ve kataloglanan türkçe kitap sayısı
1.101
C) “Standing Order” olarak yurtdışından gelen kitap sayısı
D) Armağan edilen kitap sayısı (kataloglanan)
43
5.612
Iıı- Kütüphane Kullanımı
A-
Ödünç alınan kitap sayısı
B-
Kütüphaneye kayıtlı okuyucu sayısı
124.604
. Öğretim üyesi
679
. Personel ve araştırma görevlisi
298
12
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
. Master ve doktora öğrencisi
2.814
. Lisans öğrencisi
8.953
. Özel öğrenci
15
. Kütüphaneye kitap almak için üye olanlar
110
. Kütüphaneye yalnız kullanmak için üye olanlar
130
C-
Yıl içinde nadir eserler’i incelemek için yapılan başvuru sayısı
D-
Kütüphane’ye gelen kullanıcı sayısı günde ortalama
46
3.000
Iv- Referans Bölümü
Günlük ortalama kullanıcı sayısı
250
V- Kütüphanelerarası Ödünç Verme
AB-
Yurt dışındaki kütüphanelerden bizim istediğimiz kitap sayısı
63
Yurt dışındaki kütüphanelerden bizim istediğimiz makale sayısı
471
Yurt içindeki kütüphanelerden bizim istediğimiz kitap sayısı
185
Yurt içindeki kütüphanelerden bizim istediğimiz makale sayısı
122
C-
Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen kitap/makale sayısı
D-
Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen kitap sayısı
159
2.019
448
Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen makale sayısı
Vı- Süreli Yayınlar Bölümü
1-
Yurt dışından abone olunan dergi sayısı
2-
Yurt içinden abone olunan dergi sayısı (türkçe)
3-
Bağış yoluyla gelen dergi sayısı (türkçe)
4-
Bağış yoluyla gelen dergi sayısı (yabancı dilde)
5-
Süreli gelen devlet dokümanları sayısı
752
80
128
32
138
Toplam
. Elektronik full-text dergiler
. Mikrofilm okumak için başvuran kişi sayısı
. Okunan mikrofilm sayısı
1.130
24.550
125
1.015
Vıı- Fotokopi Hizmetleri
Fotokopi (4 makine) : günde ortalama
6.000 sayfa
Vııı- Görsel-İşitsel Bölümü (multımedıa center)
. Bölümde dinlenen plak sayısı
. Bölümde dinlenen cd sayısı
. Bölümde seyredilen video kaset sayısı
. Bölümde seyredilen dvd-vcd sayısı
146
1.679
156
1.852
Ix- Cilt ve Restorasyon Bölümü
. Yapılan bez cilt sayısı
4.630
. Yapılan pvc cilt sayısı
13.140
. Tamir edilen kitap sayısı
8.118
X- Braılle Bölümü
. Braille bölümü’nde bulunan kitap sayısı
1.828
. Braille bölümü’nde bulunan kaset sayısı
3.150
13
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
. Braille bölümü’nde bulunan sesli kitap sayısı
650
. Bölüm için satın alınan braille harfleriyle basılı dergi sayısı
15
. Bölüme bağış olarak gelen braille harfleriyle basılı dergi sayısı
10
Xı- Rezerv Bölümü
. Rezerv’de bulunan kitap sayısı
932
. Rezerv’de bulunan elektronik materyal sayısı
548
. Özel kitap sayısı
120
. Fotokopi makale sayısı
238
Xıı- Bütçe
. Bütçe ödeneği
: 2.900.000,00 YTL
14
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Bilgi İşlem Merkezi’nin, 2007/2008 Akademik Yılında Gerçekleştirdiği İşler:
Sistem Yönetimi Birimi
1. Mezunlar için yeni webmail sistemi kuruldu, devreye alındı,
2. Mezunlara e-posta hesabı açılması için yeni uygulama devreye alındı. Talepte bulunan mezunlara mezun hesapları
açıldı,
3. Mail gateway olarak kurulacak sistem tasarlandı, test edildi. Anti-spam ve anti-virüs uygulamaları değiştirildi,
yeni sistem 2 adet sunucuya kurularak uygulama devreye alındı,
4. Sunucu alımı için ihaleye çıkıldı 6 adet ıbm alındı,
5. Web sunucuları, e-posta sunucuları, firewall sunucusu, webmail sunucuları, backup sunucusu, dns sunucuları,
nagios sunucusu, ldap sunucusu, ıps sistemi yönetim-backup-monitoring işlemleri yapıldı,
6. Mailbox’ların bulunduğu mail sunucusu fiziksel sorun oluşması sebebi ile yenilendi. Mevcut mailbox’lar başka
bir sunucuya taşındı,
7. Ezmim mailist programı upgrade edildi,
8. E-posta hesapları (asistan, personel, özel e-postalar, insturctor) açıldı ve e-posta listeleri işlemleri yapıldı,
9. Outgoing mail sunucusu ve programları yenilendi,
10. Mail sistemi için yeni bir dns sunucusu kuruldu,
11. Eylül 2007 / eylül 2008 arası işten ayrılanlar için e-posta hesap kapama işlemleri yapıldı,
12. Webmail, e-posta, iş talep sistemi ile ilgili destek verildi,
BİLGİ
İŞLEM
MERKEZİ
13.
Bazı
sunucular
için ram artırımı yapıldı,
14. Storage ve yedekleme sistemi ihaleleri için şartnameler hazırlandı,
15. Ayniyat için alınan sunucunun kurulumu yapıldı,
16. Getem için destek verildi. Sunucu ram’leri değiştirildi. Proxy server kuruldu,
17. Bim de yer alan kandilli web sunucusu için destek hizmeti verildi,
18. Üniversitede internet bant genişliği yönetimine geçildi.
Ağ Yönetim Birimi
1. Türk telekom’dan alınan metro ethernet hattı internet çıkışına dahil edilerek devreye verildi,
2. Eğitim Fakültesi tadilat çalışmasından sonra binanın yapısal kablolaması ve network altyapısının oluşturulması ile
ilgili keşif çalışmaları yapılarak binanın kablolu ve kablosuz ağ altyapısı kuruldu,
3. Kuzey kampüs fiber altyapısında iyileştirmeler yapılarak, fiber yapısının bazı binalar yedekliliği sağlandı,
4. Tadilattan çıkan 2. Erkek yurduna kablosuz internet kurulması ile ilgili gerekli keşif çalışmaları yapılarak, bu çalışma
için gerekli dokümantasyon eksiksiz olarak ilgili birimlere iletildi,
5. Tüm kampüslerdeki bütün kenar, toplama ve dağıtıcı ethernet anahtarların yenilenmesi ile ilgili keşif çalışmaları
yapılarak gerekli şartnameler hazırlanarak eksiksiz olarak ilgili birimlere iletildi,
6. Üniversite çapında kablosuz internet kurulması için gerekli keşif çalışmaları yapılarak, teknik şartnameler
oluşturuldu. Bu yapının kurulması için gerekli dokümantasyon hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmiştir,
7. Üniversite çapında ethernet anahtar değişimi için farklı markadaki ethernet anahtarlar incelenmiş teknik
yeterlilikleri test edilmiştir,
8. Üniversite çapında kablosuz internet kurulumu ile ilgili farklı markadaki kablosuz erişim noktaları incelenmiş teknik
yeterlilikleri, kapsama alanları test edilmiştir,
9. Kuzey, güney ve hisar kampüs’te ihtiyaç olunan ek kablolamalarla ilgili keşif çalışmaları yapılmış ve gerekli
dokümantasyon ilgili birimlere iletilmiştir,
15
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
10. Güney kampusteki ethernet anahtarlardan sorunlu olanlar elimizde bulunan yedeklerle değiştirilmiş, bu
anahtarların yapılandırmalarında sıkıntı olanlar tek tek dolaşılarak yapılandırmaları düzeltilmiştir,
11. Kuzey ve güney arasındaki veri akışını düzenlemek ve topolojiyi iyileştirmek için çalışmalar yapılmıştır,
12. Uçaksavar yurdunda ve uçaksavar lojmanlarda bulunan ethernet anahtarlar, ihtiyaç seviyesinde yenilendi,
13. 1. Erkek yurdu’nda bulunan ethernet anahtarlar ihtiyaç doğrultusunda yenileri ile değiştirildi,
14. Mühendislik fakültesi’nde ortaya çıkan network problemleri incelenmiş, mevcut ağ cihazlarının değiştirilmesine
karar verilmiştir. Ağda bulunan ethernet anahtarlar yenileri ile değiştirilerek ağdaki sorunlar çözülmüştür.
Yazılım Ve Donanım Destek Birimi
1. Microsoft toplu lisans ürünler (office 2007 enterprise, office 2003 applications, windows xp prefessional, windows
xp prof x64 ed., office 2003 suites, office xp suites, windows vista business (server 2008) satın alındı. Her ürün testi
yapılıp license server’a eklenip kurulum ayarları yapılmıştır,
2. Spss 16, amos 16, answer tree 3.1, programlarının satın alması yapıldı. Programların license server’a eklenip
kurulum ayarları yapılmıştır,
3. Matlab r2008a programlarının satın alması yapıldı. Programın license server’da bulunan matlab license server
ayarları ve kurulum ayarları yapılmıştır,
4. Nod 32 virüs programının satın alınması yapıldı. License ve ftp server’a eklenip kurulum paketleri oluşturulup
ayarlamaları yapılmıştır. Uptade lerini lisans server üzerine bulunan nod 32 uptade server üzerinden almaktadırlar.
Antlaşma çerçevesinde okulumuz öğrencileri de ücretsiz olarak bu imkândan yararlandırılmıştır,
5. Kuzey ve güney laboratuvardaki 212 adet bilgisayarın işletim sistemleri yenilendi,
6. Laboratuvara anti-virüs programı olarak nod 32 programı kuruldu ve server ayarları yapıldı,
7. Fen-edebiyat bölüm laboratuarında 10 adet bilgisayarın bakımları yapılıp, işletim sistemi ve gerekli programlar
kurulmuştur,
8. Üniversitemizin internet trafiğindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla, okuldaki bilgisayarları uptadelerini alabilmeleri
için ‘’wsus’’ serverin kurulumu yapılmıştır. Okulumuzdaki bilgisayarlar uptadelerini bu server üzerinden
almaktadırlar.
9. Üniversitemizin demirbaş numarası olan cihazların arızaları tespit edilip gerekli tamirat işlemleri yapılmıştır,
. Vista ve 2008 kurulumları lisanslama değişikliğinden dolayı merkezde kurulmaktadır.
2007 / 2008 Akademik Yılı Bilgi İşlem Merkezi İş Talep Sistemi Verileri
İşin Tanımı
İşi Yapan Birim
İş Adeti
Bu kartlarının basılması
Bucard
380
Mezun bilgilerinin kontrolü
Bucard
15
Bucard toplam
395
Donanım sorunları
Donanım birimi
253
Word-excell kullanım sorunları
Eğitim birimi
1
Network ile ilgili sorunlar
Network yönetimi
92
İnternet bağlantı problemi
Network yönetimi
230
Yeni kablolama, arıza kontrolü
Network yönetimi
90
Network toplam
412
Firewall ile ilgili talepler
Sistem yönetimi
69
E-posta adresi, e-posta kota arttırımı
Sistem yönetimi
237
Webmail kullanımı ile ilgili sorunlar
Sistem yönetimi
51
talepler
Sistem yönetimi
97
Dial-up ile ilgili talepler
Sistem yönetimi
9
Web alanı açılması, mevcut web alanı ile ilgili
16
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Dns tanımlamaları
Sistem yönetimi
16
Ftp şifresi alma, güncelleme
Sistem yönetimi
49
Senato tutanakları, araştırma fonları için şifre
Sistem yönetimi
6
E-posta liste işlemleri
Sistem yönetimi
125
Sistem toplam
659
Web sayfasına duyuru eklenmesi
Web yönetimi
112
Web sayfası güncelleme
Web yönetimi
327
Web sayfası hazırlama
Web yönetimi
2
Web sitesi ile ilgili öneriler
Web yönetimi
2
Web toplam
443
Lisanslı yazılımlarla ilgili sorunlar
Yazılım destek bir.
475
Lisanslı yazılımların kurulumu
Yazılım destek bir.
153
Lisans sunucusu ile ilgili sorunlar
Yazılım destek bir.
8
Virüs temizlenmesi
Yazılım destek bir.
44
Optik okuma
Yazılım destek bir.
9
Yazılım toplam
689
Genel Toplam
2852
YAYIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Makina Techizat Parkı
Makinaların Cinsi
Adet
Kapasitesi
Elektrostatik baskı makinası
2
3000 / saat
Ofset baskı makinası
3
4000 / saat
Tipo baskı makinası
1
3000 / saat
Kapak takma makinası
1
250 / saat
Harman makinası ( 20 istasyon )
1
750 / saat
Kağıt kırma-katlama makinası
1
1000
Bilgisayar ( machintosh )
1
280 gbbayte
Bilgisayar ( pc )
3
30 sayfa mizanpaj ve dizimi
Kağıt kesme giyotini 70 x 105
1
50 top / gün
Ofset kalıp kamerası
1
50 kalıp
Film kamerası
2
Değişik ölçülerde
Fotokopi cihazı
1
400 / saat
Renkli fotokopi makinası
1
100 / saat
Hp color laserjet 4650
1
300 / saat
Türlerine Göre Verilen Hizmetler
Basım Türü
Adet
Sayfa Sayısı
Toplam Baskı
Kitap
26
5.488
2.786.211
Gazete, dergi, bülten
42
2.971
2.013.090
Araştırma raporu
12
237
11.092
1.096
7.458
4.478.798
Broşür, program, duyuru, form
275
6.916
1.912.010
Davetiye, sertifika, kart
51
179
80.800
Defter, makbuz, bilet
129
8.718
471.600
Antetli kağıt, zarf, bloknot
170
890
341.610
1.801
32.857
12.095.135
Sınav, materyal, ders notu
Toplam
17
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Basılan Araştırma Raporları
Araştırma Raporunun Adı
Cost- conscions comparions of supervised learning algorithm over multiple
data sets
The political economy of a ramsar site consevation in turkey
Recent developments in local governance in turkey: experiences and
lessons from pendik
Sayfa
Tiraj
Birimler
41
7
Bilgisayar müh.
54
10
Sosyal bil. Enst.
32
10
Sosyal bil. Enst.
Risk analysis of the transit vessel traffic in tehe strait of ıstanbul
40
15
Fen bilimleri enst.
Transit vessel scheduling in the strait of ıstanbul
44
15
Fen bilimleri enst.
On poverty and social exclusion ımpacts of the tax in turkey
46
40
Sosyal bil. Enst.
Araştırma raporu ( türkçe)
57
50
Aiite
Araştırma raporu ( ingilizce)
57
25
Aiite
Ad - 07 / 01 organizational resilience a conceptual framework
40
20
Sosyal bil. Enst.
Capacitated facillity location with heterogeneous customers and facilitis
36
15
Endüstri müh.
Mission – based component testing
36
15
Endüstri müh.
46
15
Endüstri müh.
An alternative location – allocation heuristic fort he capacitated multy –
facility weber problem probabilistic customer locations
Basılan Süreli Yayınlar
Yayının Adı
Sayfa
Tiraj
Birimler
Büo yıllık 2006-2007 sayı: 8
250
300
Öğrenci faaliyetleri koord.
Burs ofisi burs kitapçığı 2008
5
2000
Burs ofisi koordinatörlüğü
Yabancı diller yüksekokulu öğrenci el kitabı
20
2000
Yabancı diller yüksekokulu
M.a.f.m. sinefil 22 eylül / 7 kasım 2008
64
1250
Mithat alam film merkezi
Kare yaz: 2008 sayı: 5
44
500
Öğrenci faaliyetleri koord.
Dem sayı: 1 bahar: 2008
64
400
Öğrenci faaliyetleri koord.
Yazınca sayı: 9 07-08
285
800
Öğrenci faaliyetleri koord.
B.ü. kadın gündemi sayı: 14 bahar 2008
280
800
Öğrenci faaliyetleri koord.
Verimli ders çalışma broşürü
4
1000
Bürem
Mühendislik fakültesi tanıtım kitapçığı
52
600
Mühendislik fakültesi
141. Diploma töreni kitapçığı 26-27 haziran 2008
42
2800
Halkla ilişkiler
Evire-çevire mayıs 2008 sayı: 8
96
550
Öğrenci faaliyetleri koord.
Avaz avaz sayı: 9 bahar 08
50
800
Öğrenci faaliyetleri koord.
M.a.f.m. sinefil 23 haziran / 29 temmuz 2008
56
1000
Mithat alam film merkezi
Alkol kullanmak
28
1000
Bürem
Mbg hafta sonu ııı 10-11 mayıs 2008 program kitapçığı
50
300
Öğrenci faaliyetleri koord.
Nar, dans-müzik gösterisi dergisi’08
65
2700
Öğrenci faaliyetleri koord.
M.a.f.m. sinefil 7 niasn / 30 mayıs 2008
56
1050
Mithat alam film merkezi
Ad 409 syllabus
43
30
Hazırlık okulunda ingilizce öğrenmek
11
1500
Bürem
Hazırlık okulunda öğrenci olmak
19
1500
Bürem
M.a.f.m. sinefil 20 şubat / 3 nisan 2008
64
1050
Mithat alam film merkezi
Course schedule (2007-2008- ıı.dönem)
34
500
Kayıt işleri şube müdürlüğü
2008 mali yılı bütçe kanunu
150
50
İdari ve mali işler daire başkanlığı
Yaz okulu broşürü
4
2000
Yaşamboyu eğitim merkezi
Halkçılık, ilkeler 1, ekim 2007
4
500
Öğrenci faaliyetleri koord.
Milliyetçilik, ilkeler 2, kasım 2007
4
200
Öğrenci faaliyetleri koord.
Sınav kaygısı, broşürü
6
1000
Bürem
Stres, broşürü
6
1000
Bürem
Fef tanıtım kitapçığı
68
750
Fen edebiyat fakültesi
Yaz okulu broşürü, 2008
4
1000
Yaşamboyu eğitim merkezi
Program in turkish language and culture
12
300
Dil uygulama ve araştırma merkezi
Oryantasyon el kitabı
32
800
Öğrenci işleri dekanlığı
M.a.f.m. sinefil 7 kasım / 27 aralık 2008
64
1000
Mithat alam film merkezi
İktisadi ve idari bilimler fakültesi
18
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Phys 101 lab. Defteri
100
350
Fen-edebiyat fakültesi
Phys 102 lab. Defteri
100
30
Fen-edebiyat fakültesi
Phys 130 lab. Defteri
100
40
Fen-edebiyat fakültesi
Phys 202 lab. Defteri
100
50
Fen-edebiyat fakültesi
Musikişinas ( 9. Sayısı)
265
500
Öğrenci faaliyetleri koord.
B.ü. kadın gündemi sayı: 13 güz 2007
140
800
Öğrenci faaliyetleri koord.
2
6250
Rektörlük
B.ü. genel tanıtım günleri kitapçığı
Basılan Kitaplar
Kitabın Adı
Sayfa
Tiraj
Birimler
Boğaziçi üniversitesi yerleşim istatistikleri 2008
150
100
APK Şube Müdürlüğü
Sayılarla boğaziçi üniversitesi 2008
190
200
APK Şube Müdürlüğü
Mediterranean syntax meeting-2
52
70
Batı Dilleri ve Edebiyatı
2007 yılı mali kesin hesap kanunu
100
60
Strateji Geliştirme Bşk.
Aday memurların temel eğitim programları ve soruları
250
50
Personel Daire Bşk.
Aday memurların temel eğitim ders notları 1
250
50
Personel Daire Bşk.
Aday memurların temel eğitim ders notları 2
250
50
Personel Daire Bşk.
Üniversitelerde türk dili ve edebiyatı alanında yapılan tezler yayınlar
bibliyografyası sayı: 14
190
150
Türk Dili ve Edebiyatı
B.ü. öğrenci el kitabı yönetmelikler ve tüzükler 2008
105
550
Rektörlük
Faaliyet raporu 2008
117
4
Strateji Geliştirme Bşk.
Boğaziçi üniversitesi 2006-2007 akademik yılı faaliyet raporu
499
70
APK Şube Müdürlüğü
Sayılarla boğaziçi üniversitesi 2007
200
30
APK Şube Müdürlüğü
The enviromental dimension
264
500
Yayın Komisyonu
Boğaziçi üniversitesi stratejik planı
200
25
Rektörlük
Araştırma ve yayın envanteri 2006
422
70
APK Şube Müdürlüğü
Businis lav 1
175
60
İktisadi ve İdari Bil.Fak
Physics ı: experiments
128
2500
Yayın Komisyonu
Physics ıı: experiments
152
500
Yayın Komisyonu
Physics ııı: experiments
136
2500
Yayın Komisyonu
Physics ıv: experiments
144
1000
Yayın Komisyonu
Introductory mechanis and thermodynamics
140
1500
Yayın Komisyonu
Thermodynamics, optics, waves and modern physics
148
2500
Yayın Komisyonu
Laboratory experiments in general chemistry
168
2000
Yayın Komisyonu
Principles of accounting
394
400
Yayın Komisyonu
Biyomut 2007
400
130
Biyo-Med. Müh. Enst
19
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
4 - İNSAN KAYNAKLARI
Tablo 3. Kadrolu Öğretim Elemanları
Profesör
Eğitim Fakültesi
Doçent
Yardımcı
Öğretim
Doçent
Görevlisi
14
11
Okutman
Araştırma
Uzman
Toplam
17
1
56
232
Görevlisi
7
6
-
Fen-Edebiyat Fakültesi
63
21
49
17
-
77
5
İktisadi ve İdari Bil. F.
22
8
23
1
-
32
7
93
Mühendislik Fakültesi
49
18
36
2
-
113
15
233
UBYO
4
8
14
9
-
-
3
38
YADYOK
-
-
4
42
45
-
-
91
AİİTE
2
3
2
16
-
6
-
29
Biyo-Med. Müh. Enstitüsü
5
3
3
-
-
17
1
29
Çevre Bilimleri Enstitüsü
10
2
2
2
-
15
2
33
Fen Bilimleri Enstitüsü
-
-
-
-
-
17
-
17
KRDAE
8
4
4
2
-
18
2
38
Sosyal Bilimler Enstitüsü
-
-
-
-
-
12
-
12
Rektörlük
TOPLAM
-
-
-
4
31
12
11
58
170
73
151
106
76
336
47
959
Tablo 4. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanları
Profesör
Doçent
Yardımcı
Öğretim
Doçent
Görevlisi
Uzman
Toplam
Eğitim Fakültesi
-
-
1
3
-
4
Fen-Edebiyat Fakültesi
5
-
8
5
-
18
İktisadi ve İdari Bilimler F.
-
1
2
1
-
4
Mühendislik Fakültesi
-
2
-
-
-
2
UBYO
-
-
1
-
-
1
YADYOK
-
-
1
16
-
17
AİİTE
-
-
-
-
1
1
Biyo-Med. Müh. Enstitüsü
-
-
-
-
-
-
Çevre Bilimleri Enstitüsü
-
2
-
-
-
2
Fen Bilimleri Enstitüsü
-
-
-
-
-
-
TOPLAM
5
5
13
25
1
49
Tablo 5. Ders Görevli Öğretim Elemanları
Profesör
Doçent
Yardımcı
Öğretim
Doçent
Görevlisi
Toplam
Eğitim Fakültesi
5
2
-
22
Fen-Edebiyat Fakültesi
9
5
6
63
29
83
İktisadi ve İdari Bilimler F.
8
2
1
25
36
Mühendislik Fakültesi
12
1
3
11
27
UBYO
1
-
1
23
25
YADYOK
-
-
-
32
32
AİİTE
-
-
1
-
1
Biyo-Med. Müh. Enstitüsü
1
-
-
2
3
Çevre Bilimleri Enstitüsü
1
-
-
-
1
KRDAE
1
1
-
2
4
Fen Bilimleri Enstitüsü
4
1
2
6
13
Sosyal Bilimler Enstitüsü
5
1
3
23
32
Güzel Sanatlar Bölümü
TOPLAM
-
-
-
9
9
47
13
17
218
295
20
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 6. Öğretim Elemanları (Özet)
Profesör
Kadrolu
Sözleşmeli
Ders Görevli
Toplam
170
5
47
222
Doçent
73
5
13
91
Yardımcı Doçent
151
13
17
181
Öğretim Görevlisi
106
25
218
349
Okutman
76
-
-
76
Araştırma Görevlisi
336
-
-
336
Uzman
47
1
-
48
TOPLAM
959
49
295
1303
Tablo 7. İdari Personel
Sınıflar
Dolu
Boş
Toplam
Genel İdari Hizmetler
375
165
540
Teknik Hizmetler
207
94
301
Sağlık Hizmetleri
25
15
40
Avukatlık Hizmetleri
1
2
3
Yardımcı Hizmetler
168
55
223
6
2
8
782
333
1115
Eğitim Öğretim Hizmetleri
Toplam
Üniversitemizin toplam kadro sayısı 2321’dir. Kadroların 1732 adedi dolu 589 adedi boştur.
1987/88 Öğretim yılında öğrenci sayısı 7417 iken idari personel sayısı 728’dir. 2008 yılında öğrenci sayımız
11027’ye yükselmesine rağmen idari personel sayısı 782’de kalmıştır. Öğrenci sayısının 1987/88 yılından 2008 yılına artış
oranı %49 iken idari personel sayısındaki artış yüzdesi % 0.7 olmuştur. Buradan idari personel gereksinimi
görülebilmektedir.
Personelin verimini artırmak amacıyla
Bilgi işlem Merkezi ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu işbirliği ile
bilgisayar programlarının kullanımı ile ilgili her yıl hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Ayrıca 2008 yılında
idari personelin yabancı dil bilgisini artırma amacıyla yabancı dil kursu açılmış olup halen devam etmektedir.
Üniversitelerdeki idari personel konusundaki en büyük sıkıntı idari personelin hem sayıca az olması hem de
kamudaki en düşük ücret alan grupta yer alması nedeniyle kalifiye personel istihdamının mümkün olamamasıdır.
21
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
5- Sunulan Hizmetler
Üniversitemiz 2547 Sayılı Kanunun 12’nci maddesinde sayılan görevlerini yerine getirmekte, çağdaş uygarlık ve
eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde dört fakülte, altı enstitü, üç yüksekokul ile yükseköğretim hizmeti
vermektedir.
Bilimsel araştırma kapsamında 2005 yılından buyana muhasebe işlemleri Üniversitemizce yürütülen Tübitak
tarafından desteklenen araştırma projesi sayısı 127’ye ulaşmıştır. Avrupa Birliği fonundan desteklenen 38
proje
mevcuttur.
Enstitülerimiz arasında yer alan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kendi konusunda ülkemizdeki
tek Enstitüdür. Enstitü bünyesindeki Ulusal Deprem izleme Merkezi (UDİM) Türkiye’nin her bölgesinde yeni deprem
istasyonları kurmakta ve Türkiye Deprem Şebekesi’ni sürekli geliştirerek modernize etmektedir. Bu deprem
şebekesinden KRDAE’ ye gelen sürekli bilgi vasıtasıyla ülkenin herhangi bir bölgesinde meydana gelen depremin yer ve
büyüklük bilgileri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat, 365 gün çok kısa bir sürede belirlenip gerekli kamu
kurumlarına ve kamuoyuna bildirilmektedir. Böylece KRDAE erken müdahale konusunda önemli bir görevi de yerine
getirmektedir. Halen UDİM ülke geneli ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 117 adet deprem istasyonu
çalıştırmaktadır. KRDAE, özellikle 1970’li yıllardan sonra meydana gelen depremlere ilişkin tüm bilgileri, para metrik ve
sayısal olarak toplayarak bir veri bankası oluşturmuştur. 1 Mayıs 2005 tarihinden itibaren tüm istasyonlarda kaydedilen
deprem bilgileri web ve Internet ortamında kullanıcıların ve araştırmacıların erişimine açılmıştır. Sürekli genişleyen
deprem ağı ile UDİM ülkemiz depremselliğinin, deprem oluş düzenlerinin araştırılmasına, diri fayların belirlenmesine,
deprem bölgelendirme ve sismotektonik haritalarının yapılmasına önemli katkı sağlamaktadır. UDİM Avrupa’da European
Meditterranean Seismological Centre, International Seismological Centre, Amerika’da Unites States Geological Survey
gibi uluslararası veri merkezlerine sürekli bilgi ve veri göndererek uluslararası merkezler ile de sürekli işbirliğine
başlamıştır.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Belbaşı Nükleer Denemeleri İzleme Merkezi, İznik Deprem
Zararlarının Azaltılması Merkezi ile Türkiye geneline hizmet sunmaktadır.
Üniversitemizde sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin ayrıntılı tablolar aşağıda gösterilmiştir.
ÖĞRENCİ SAYILARI
Tablo 8. Eğitim Fakültesi (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
II. Dönem
BÖLÜMLER
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
39
144
183
38
141
179
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
161
64
225
158
63
221
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
94
61
155
92
61
153
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
96
81
177
96
78
174
İlköğretim Okulöncesi Öğretmenliği
137
6
143
135
4
139
O.Ö.F.M.A.E.* Kimya Öğretmenliği
87
86
173
84
87
171
O.Ö.F.M.A.E.* Fizik Öğretmenliği
66
112
178
65
109
174
O.Ö.F.M.A.E.* Matematik Öğretmenliği
84
103
187
83
105
188
İngilizce Öğretmenliği
223
61
284
224
61
285
TOPLAM
987
718
1705
975
709
1684
O.Ö.F.M.A.E.* : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
Tablo 9. Fen-Edebiyat Fakültesi (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
II. Dönem
BÖLÜMLER
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Batı Dilleri ve Edebiyatı
167
50
217
166
49
215
Çeviri Bilim
153
39
192
152
39
191
Felsefe
105
66
171
103
62
165
Fizik
61
131
192
61
123
184
Kimya
116
75
191
114
71
185
Matematik
88
154
242
88
148
236
22
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Moleküler Biyoloji ve Genetik
87
101
188
86
99
185
Psikoloji
171
28
199
166
25
191
Sosyoloji
148
49
197
148
50
198
Tarih
131
106
237
129
98
227
Türk Dili ve Edebiyatı
148
58
206
145
56
201
TOPLAM
1375
857
2232
1358
820
2178
Tablo 10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
II. Dönem
BÖLÜMLER
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Ekonomi
236
332
568
236
320
556
İşletme
233
335
568
230
332
562
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
280
210
490
280
206
486
Küresel ve Uluslararası İlişkiler (SUNY)
40
34
74
39
34
73
TOPLAM
789
911
1695
785
892
1677
Tablo 11. Mühendislik Fakültesi (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
II. Dönem
BÖLÜMLER
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Bilgisayar Mühendisliği
56
272
328
56
266
322
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
47
272
319
47
261
308
Endüstri Mühendisliği
119
194
313
113
185
298
İnşaat Mühendisliği
35
287
322
34
284
318
Kimya Mühendisliği
160
142
302
157
137
294
Makina Mühendisliği
54
242
296
54
233
287
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (SUNY)
17
55
72
17
52
69
TOPLAM
488
1464
1952
478
1418
1896
Tablo 12. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
II. Dönem
BÖLÜMLER
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Turizm İşletmeciliği
134
133
267
131
131
262
Uluslararası Ticaret
128
157
285
125
153
278
Yönetim Bilişim Sistemleri
109
168
277
109
167
276
TOPLAM
371
458
829
365
451
816
Tablo 13. Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Öğretim)
I. Dönem
II. Dönem
PROGRAMLAR
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Turizm İşletmeciliği (II. Öğretim)
32
17
49
32
16
48
Tablo 14. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
II. Dönem
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
79
56
135
69
52
121
Tablo 15. Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
II. Dönem
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
48
91
139
43
79
122
23
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 16. Çevre Bilimleri Enstitüsü (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
II. Dönem
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
72
42
114
70
41
111
Tablo 17. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
II. Dönem
ANABİLİM DALLARI
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Jeofizik
22
10
32
21
9
Toplam
30
jeodezi
7
3
10
7
3
10
Deprem Mühendisliği
7
23
30
5
18
23
TOPLAM
36
36
72
33
30
63
Tablo 18. Fen Bilimleri Enstitüsü (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
II. Dönem
ANABİLİM DALLARI
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Bilgisayar Mühendisliği
40
144
184
39
136
Toplam
175
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
28
124
152
24
112
136
Endüstri Mühendisliği
38
67
105
32
63
95
Finans Mühendisliği (II. Öğretim)
17
61
78
16
55
71
Fizik
16
37
53
15
29
44
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
5
14
19
6
13
19
İnşaat Mühendisliği
10
91
101
10
83
93
Kimya
37
12
49
37
13
50
Kimya Mühendisliği
64
30
94
61
23
84
Makina Mühendisliği
11
61
72
9
56
65
Matematik
4
18
22
4
20
24
Moleküler Biyoloji ve Genetik
31
22
53
29
19
48
Mühendislik ve Teknoloji (II. Öğretim)
25
64
89
31
70
101
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları
8
5
13
8
3
11
Otomotiv Mühendisliği (II. Öğretim)
3
24
27
4
26
30
Sistem ve Kontrol Mühendisliği
7
37
44
7
33
40
Tıbbi Sistemler ve Bilişim (II. Öğretim)
4
1
5
4
1
5
Yazılım Mühendisliği (II. Öğretim)
9
58
67
7
54
61
357
870
1227
343
809
1152
TOPLAM
Tablo 19. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Hazırlık Sınıfı Dahil)
I. Dönem
ANABİLİM DALLARI
Avrupa Çalışmaları (II. Öğretim)
II. Dönem
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
6
9
15
6
9
15
Bilişsel Bilim
7
8
15
5
7
12
Çeviri Bilim
13
1
14
13
1
14
Dilbilim
21
4
25
17
4
21
Eğitim Bilimleri
33
14
47
27
11
38
Ekonomi ve Finans (II. Öğretim)
24
40
64
23
33
56
Eleştiri ve Kültür Araştırmaları
4
-
4
1
-
1
Felsefe
25
30
55
22
24
46
İktisat
21
21
42
18
21
39
İngiliz Dili ve Edebiyatı
17
4
21
17
4
21
İşletme
54
57
111
51
49
100
İşletme Bilişim Sistemleri
11
25
36
12
25
37
İşletme (II. Öğretim)
27
26
53
27
26
53
Klinik Psikoloji
5
1
6
5
1
6
Konferans Çevirmenliği
8
2
10
6
1
7
Psikoloji
38
5
43
28
4
32
24
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
27
31
58
23
25
48
Sosyoloji
28
12
40
24
10
34
Tarih
46
33
79
38
29
67
Türk Dili ve Edebiyatı
24
9
33
21
8
29
Uluslararası Ticaret Yönetimi
5
11
16
5
12
17
Yabancı Diller Eğitimi
15
6
21
17
6
23
Yazılı Çeviri
15
6
21
10
6
16
Yönetim Bilişim Sistemleri
16
33
49
15
30
45
TOPLAM
490
388
878
431
346
777
BÖLÜMLER
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
11
40
51
10
37
47
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
47
10
57
47
11
58
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
28
13
41
28
13
41
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
30
12
42
27
11
38
İlköğretim Okulöncesi Öğretmenliği
51
5
56
47
4
51
O.Ö.F.M.A.E.* Kimya Öğretmenliği
26
23
49
26
24
50
O.Ö.F.M.A.E.* Fizik Öğretmenliği
26
22
48
26
22
48
O.Ö.F.M.A.E.* Matematik Öğretmenliği
24
13
37
24
13
37
İngilizce Öğretmenliği
26
11
37
13
10
23
269
149
418
248
145
393
HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI
Tablo 20. Eğitim Fakültesi
I. Dönem
TOPLAM
II. Dönem
O.Ö.F.M.A.E.* : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
Tablo 21. Fen-Edebiyat Fakültesi
I. Dönem
II. Dönem
BÖLÜMLER
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Batı Dilleri ve Edebiyatı
13
1
14
11
-
11
Çeviri Bilim
10
1
11
9
1
10
Felsefe
14
19
33
14
15
29
Fizik
12
32
44
10
30
40
Kimya
25
11
36
25
11
36
Matematik
15
33
48
15
30
45
Moleküler Biyoloji ve Genetik
12
17
29
11
15
26
Psikoloji
37
6
43
37
6
43
Sosyoloji
30
12
42
30
11
41
Tarih
40
37
77
38
35
73
Türk Dili ve Edebiyatı
35
28
63
33
30
63
TOPLAM
243
197
440
233
184
417
BÖLÜMLER
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Ekonomi
40
56
96
40
52
92
İşletme
35
57
92
35
56
91
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
48
45
93
48
37
85
Küresel ve Uluslararası İlişkiler (SUNY)
2
1
3
1
1
2
125
159
289
124
146
270
Tablo 22. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
I. Dönem
TOPLAM
II. Dönem
25
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 23. Mühendislik Fakültesi
I. Dönem
BÖLÜMLER
II. Dönem
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Bilgisayar Mühendisliği
9
47
56
9
47
56
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
7
46
53
4
45
49
Endüstri Mühendisliği
21
21
42
20
20
40
İnşaat Mühendisliği
6
53
59
5
49
54
Kimya Mühendisliği
28
20
48
28
20
48
Makina Mühendisliği
9
37
46
8
37
45
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (SUNY)
-
2
2
-
1
1
80
226
306
74
219
293
BÖLÜMLER
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Turizm İşletmeciliği
31
45
76
29
45
74
Uluslararası Ticaret
25
51
76
25
50
75
Yönetim Bilişim Sistemleri
37
52
89
37
47
84
TOPLAM
93
148
241
91
142
233
TOPLAM
Tablo 24. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
I. Dönem
II. Dönem
Tablo 25. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
I. Dönem
II. Dönem
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
1
-
1
1
-
1
Tablo 26. Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
I. Dönem
II. Dönem
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
7
5
12
6
5
11
Tablo 27. Çevre Bilimleri Enstitüsü
I. Dönem
II. Dönem
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
11
6
17
11
6
17
Tablo 28. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
I. Dönem
II. Dönem
ANABİLİM DALLARI
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Jeofizik
10
1
11
10
1
11
Jeodezi
3
2
5
3
2
5
-
1
1
-
1
1
13
4
17
13
4
17
Deprem Mühendisliği
TOPLAM
26
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 29. Fen Bilimleri Enstitüsü
I. Dönem
ANABİLİM DALLARI
II. Dönem
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Toplam
Bilgisayar Mühendisliği
4
2
6
4
3
7
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
1
9
10
1
8
9
Endüstri Mühendisliği
2
1
3
1
1
2
Finans Mühendisliği (II. Öğretim)
-
-
-
-
-
-
Fizik
-
3
3
-
3
3
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
3
9
12
2
8
10
İnşaat Mühendisliği
1
3
4
1
5
6
Kimya
5
1
6
4
1
5
Kimya Mühendisliği
7
3
10
6
2
8
Makina Mühendisliği
2
-
2
1
-
1
Matematik
1
-
1
1
-
1
Sistem ve Kontrol Mühendisliği
1
-
TOPLAM
27
31
1
1
-
1
22
31
53
Kız
Erkek
Toplam
Kız
Erkek
Eğitim Bilimleri
4
Toplam
-
4
3
-
Tarih
1
3
1
2
1
1
2
58
Tablo 30. Sosyal Bilimler Enstitüsü
I. Dönem
ANABİLİM DALLARI
II. Dönem
Yönetim Bilişim Sistemleri
1
-
1
1
-
1
TOPLAM
6
1
7
5
1
6
Tablo 31. Lisans I. Dönem
FAKÜLTELER
Hazırlık
Lisans
Eğitim Fakültesi
418
1287
Fen-Edebiyat Fakültesi
440
1792
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
289
1406
Mühendislik Fakültesi
306
1646
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
241
588
TOPLAM
1694
6719
Hazırlık
Önlisans
Tablo 32. Önlisans I. Dönem
YÜKSEKOKULLAR
Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II.Öğretim)
-
49
TOPLAM
-
49
Tablo 33. Lisansüstü I. Dönem
ENSTİTÜLER
Hazırlık
Lisansüstü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
1
134
Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
12
127
Çevre Bilimleri Enstitüsü
17
97
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
17
55
Fen Bilimleri Enstitüsü
58
1169
Sosyal Bilimler Enstitüsü
7
871
112
2453
TOPLAM
27
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 34. Lisans II. Dönem
FAKÜLTELER
Hazırlık
Lisans
Eğitim Fakültesi
393
1291
Fen-Edebiyat Fakültesi
417
1761
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
270
1407
Mühendislik Fakültesi
293
1603
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
233
583
TOPLAM
1606
6645
Tablo 35. Önlisans II. Dönem
YÜKSEKOKULLAR
Hazırlık
Önlisans
Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II.Öğretim)
-
48
TOPLAM
-
48
Tabl0 36. Lisansüstü II. Dönem
ENSTİTÜLER
Hazırlık
Lisansüstü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
1
120
Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
11
111
Çevre Bilimleri Enstitüsü
17
94
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
17
46
Fen Bilimleri Enstitüsü
53
1099
Sosyal Bilimler Enstitüsü
6
771
105
2241
TOPLAM
Tablo 37. Özel ve Değişim Öğrenci Sayıları
BİRİMLER
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat
Özel
Değişim
Erasmus
Toplam
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
-
-
2
2
Eğitim Bilimleri
1
-
2
3
Yabancı Diller Eğitimi
-
-
1
1
Batı Dilleri ve Edebiyatları
-
-
1
1
Çeviribilim
-
1
2
3
Felsefe
3
1
1
5
Fizik
1
-
-
1
Moleküler Biyoloji ve Genetik
2
-
-
2
Matematik
1
-
-
1
Psikoloji
4
1
2
7
Sosyoloji
4
6
8
18
Tarih
6
9
4
19
Türk Dili ve Edebiyatı
2
2
6
10
İktisadi ve İdari
Ekonomi
-
1
7
8
Bilimler Fakültesi
İşletme
2
5
6
13
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş.
12
16
14
42
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
1
-
1
2
Endüstri Mühendisliği
1
-
1
2
İnşaat Mühendisliği
-
1
-
1
Kimya Mühendisliği
-
1
-
1
Makine Mühendisliği
-
2
-
2
Uygulamalı Bilimler
Turizm İşletmeciliği
-
-
1
1
Yüksekokulu
Uluslararası Ticaret
1
3
-
4
Yönetim Bilişim Sistemleri
-
-
2
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
-
1
-
1
Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
1
-
-
1
Fen Bilimleri Enstitüsü
3
1
-
4
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
1
-
1
2
TOPLAM
46
51
62
159
28
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 38. Öğrenci Sayısı (Özet)
I. Dönem
II. Dönem
Hazırlık Sınıfı
1806
1711
Lisans
6719
6645
Önlisans
49
48
Lisansüstü
2453
2241
TOPLAM
11027
10645
Bu Bölümdeki Veriler:
I. Dönem İçin: 09.10.2007 tarihi itibarıyla,
II. Dönem İçin: 02.04.2008 tarihi itibarıyla düzenlenmiştir.
Tablo 39. 2007/2008 Akademik Yılı I. Dönem Eğitim-Öğretim Yükü Dağılımı
Öğretici/Öğrenci
Bölüm/Program/Anabilim Dalı
Açılan Ders Sayısı
Lisans+Lisansüstü
Öğretim
Elemanı
Lisans+Lisansüstü
Öğretici/Bölüm
Öğretici/S.D.Ö.S. **
Sayısı *
Öğrencisi+Lisansüstü
12+
6
6/283=1/47
6/118=1/20
Öğrencisi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitim Bilimleri
28+17
37
37/560+112=1/18
37/741+10=1/20
İlköğretim
27+
18
18/561=1/31
18/71=1/4
Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları
9+7
15
15/393+16=1/27
15/1
Yabancı Diller Eğitimi
14+17
15
15/646+46=1/46
15/53+1=1/4
TOPLAM
90+41
91
91/2443+174=1/29
91/984+1/11
Batı Dilleri ve Edebiyatı
51+13
43
43/725+57=1/18
43/1140=1/27
Çeviribilim
24+18
35
35/664+71=1/21
35/65+2=1/2
Felsefe
13+12
14
14/386+75=1/33
14/436+3=1/31
Fizik
36+18
34
34/462+99=1/17
34/1853+5=1/55
Kimya
24+16
26
26/606+101=1/27
26/1099+5=1/43
Matematik
18+9
19
19/517+55=1/30
19/2724+3=1/144
Moleküler Biyoloji ve Genetik
15+9
14
14/412+108=1/37
-
Psikoloji
21+11
15
15/453+48=1/33
15/573+32=1/40
Sosyoloji
14+6
16
16/363+64=1/27
16/700+12=1/45
Tarih
34+21
30
30/443+108=1/18
30/884+20=1/30
Türk Dili ve Edebiyatı
20+11
24
24/507+46=1/23
24/166+23=1/8
TOPLAM
270+144
270
270/5538+832=1/24
256/9640+118=1/38
Ekonomi
17+11
22
22/1368+171=1/70
22/1317+4=1/60
İşletme
32+21
44
44/1417+264=1/38
44/498+11=1/11
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
21+8
22
22/1106+99=11/55
22/579+1=1/26
TOPLAM
70+40
88
88/3891+534=1/50
88/2394+4=1/27
Bilgisayar Mühendisliği
26+22
23
23/718+360=1/47
23/522+61=1/25
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
30+20
30
30/758+299=1/35
30/150+20=1/6
Endüstri Mühendisliği
17+10
19
19/686+201=1/47
19/77+17=1/5
İnşaat Mühendisliği
21+18
27
27/719+183=1/33
27/146+6=1/6
Kimya Mühendisliği
18+13
17
17/610+150=1/45
17/20=1/1
Makina Mühendisliği
18+16
20
20/553+131=1/34
20/172+31=1/10
TOPLAM
130+99
136
136/4044+1324=1/40
136/1087+155=1/9
Turizm İşletmeciliği
30+
32
32/1006=1/31
32/63=1/2
Uluslararası Ticaret
25+6
22
22/967+73=1/47
22/50=1/2
Yönetim Bilişim Sistemleri
25+11
24
24/948+123=1/45
24/24+4=1/1
TOPLAM
80+17
78
78/2921+196=1/40
78/137+ =1/2
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enst.
2+18
14
14/301=1/22
14/1313+14=1/94
Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
+26
15
15/239=1/16
15/42=1/3
Çevre Bilimleri Enstitüsü
3+30
19
19/65=1/3
19/255+32=1/15
KRDAE
+17
27
27/58=1/2
27/9
YADYOK- İleri İngilizce Birimi
10+
10
-
10/1168=1/117
29
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
YADYOK- Modern Diller Birimi
26+
34
-
34/652=1/19
Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü
6+
8
-
8/1425=1/178
* Kadrolu, Sözleşmeli ve Ders Görevli Öğretim Üye ve Görevlisi
** S.D.Ö.S.: Servis Dersi Öğrenci Sayısı (Lisans+Lisansüstü)
Tablo 40. 2007/2008 Akademik Yılı II. Dönem Eğitim-Öğretim Yükü Dağılımı
Öğretici/Öğrenci
Bölüm/Program/Anabilim Dalı
Açılan Ders Sayısı
Lisans+Lisansüstü
Öğretim
Elemanı
Sayısı *
Lisans+Lisansüstü
Öğretici/Bölüm
Öğretici/S.D.Ö.S.
Öğrencisi+Lisansüstü
**
Öğrencisi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
12+
6
6/273=1/46
6/116=1/19
29+13
37
37/593+85=1/18
37/479+2=1/13
26+
18
18/761=1/42
18/31=1/2
Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları
11+5
15
15/400+20=1/28
15/7+2=1/1
Yabancı Diller Eğitimi
15+19
15
15/735+60=1/53
15/48=1/3
TOPLAM
93+37
91
91/2762+165=1/32
91/681+4=1/8
Batı Dilleri ve Edebiyatı
44+16
43
43/710+82=1/18
43/908+12=1/21
Çeviribilim
25+17
35
35/635+71=1/20
35/25+1=1/2
Felsefe
14+12
14
14/299+73=1/27
14/316+4=1/6
Fizik
35+18
34
34/353+76=1/13
34/1707+9=1/51
Kimya
29+12
26
26/603+84=1/26
26/812+1=1/31
Matematik
20+11
19
19/555+41=1/31
19/2720+2=1/143
Moleküler Biyoloji ve Genetik
17+9
14
14/413+78=1/35
14/180=1/13
Psikoloji
22+9
15
15/405+95=1/33
15/878+1=1/59
Sosyoloji
15+6
16
16/322+29=1/22
16/264+10=1/17
Tarih
35+20
30
30/398+94=1/16
30/838+26=1/29
Türk Dili ve Edebiyatı
26+10
24
24/468+45=1/21
24/278+8=1/12
TOPLAM
282+140
270
270/5161+768=1/22
270/8926+74=1/33
Ekonomi
21+11
22
22/1337+106=1/66
22/1248+3=1/57
İşletme
29+27
44
44/1643+144=1/41
44/553=1/13
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
29+13
22
22/1117+79=1/54
22/314+5=1/15
TOPLAM
79+51
88
88/4097+329=1/50
88/2115+8=1/24
Bilgisayar Mühendisliği
20+26
23
23/731+322= 1/46
23/613+30=1/28
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
21+27
30
30/631+299= 1/31
30/174+34=1/7
Endüstri Mühendisliği
14+16
19
19/554+186= 1/39
19/91+28=1/6
İnşaat Mühendisliği
16+22
27
27/696+205=1/33
27/187+14=1/8
Kimya Mühendisliği
13+12
17
17/577+182=1/45
17/4+2=1/1
Makina Mühendisliği
18+14
20
20/606+186=1/40
20/76+7=1/4
102+105
136
136/3795+1380=1/38
136/1145+115=1/9
Turizm İşletmeciliği
29+
32
32/923=1/29
32/34=1/1
Uluslararası Ticaret
22+5
22
22/885+49=1/43
22/274+4=1/13
Eğitim Bilimleri
İlköğretim
TOPLAM
Yönetim Bilişim Sistemleri
22+7
24
24/789+88=1/37
24/46+1=1/2
TOPLAM
73+12
78
78/2597+137=1/35
78/354+5=1/46
Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enst.
2+17
14
14/232=1/17
14/1302+28=1/95
Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
+6
15
15/200=1/13
15/163=1/11
Çevre Bilimleri Enstitüsü
2+26
19
19/159=1/8
19/380+25=1/21
KRDAE
+21
17
17/62=1/4
17/6
YADYOK- İleri İngilizce Birimi
11+
10
-
10/1024=1/102
YADYOK- Modern Diller Birimi
28+
34
-
34/1299=1/38
Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü
1+
8
-
8/1293=1/162
* Kadrolu, Sözleşmeli ve Ders Görevli Öğretim Üye ve Görevlisi
** S.D.Ö.S.: Servis Dersi Öğrenci Sayısı (Lisans+Lisansüstü)
30
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
BAŞARI ORANI
Tablo 41. Lisans / Önlisans / Lisansüstü Başarı Oranı
I. Dönem
LİSANS
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Eğitim Fakültesi
1287
76,6
1291
79,1
Fen-Edebiyat Fakültesi
1792
82,4
1761
82,5
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1406
85,9
1407
90,0
Mühendislik Fakültesi
1646
84,5
1603
84,0
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
588
87,5
583
86,4
I. Dönem
ÖNLİSANS
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
49
96,8
48
99,3
Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Öğretim)
I. Dönem
LİSANSÜSTÜ
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
134
74,6
120
81,2
Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
127
60,9
111
62,6
Çevre Bilimleri Enstitüsü
97
67,2
94
71,5
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
55
64,0
46
70,0
Fen Bilimleri Enstitüsü
1169
72,0
1099
78,1
Sosyal Bilimler Enstitüsü
871
74,5
771
80,2
Tablo 42. Üniversite Başarı Oranı
I. Dönem
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
6719
83,4
6645
84,4
49
96,8
48
99,3
2453
69,0
2241
74,0
LİSANS
ÖNLİSANS
LİSANSÜSTÜ
Başarı Oranı
Üniversite Ortalama Başarı Oranı:
I. Dönem : 83,1
II. Dönem : 86,0
Tablo 43. Eğitim Fakültesi
I. Dönem
BÖLÜMLER
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
132
72,1
132
76,8
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
114
72,5
112
73,4
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
135
76,0
136
77,6
İlköğretim Okulöncesi Öğretmenliği
87
87,2
88
89,2
İngilizce Öğretmenliği
247
94,9
262
93,9
O.Ö.F.M.A.E.* Fizik Öğretmenliği
130
68,6
126
70,4
O.Ö.F.M.A.E.* Kimya Öğretmenliği
124
69,4
121
67,1
O.Ö.F.M.A.E.* Matematik Öğretmenliği
150
77,5
151
73,2
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
168
89,1
163
90,1
FAKÜLTE
1287
76,6
1291
79,1
O.Ö.F.M.A.E.* : Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
31
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 44. Fen-Edebiyat Fakültesi
I. Dönem
BÖLÜMLER
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Batı Dilleri ve Edebiyatı
203
92,8
204
94,3
Çeviri Bilim
181
95,2
181
93,8
72,1
Felsefe
138
77,0
136
Fizik
148
72,0
144
73,7
Kimya
155
84,0
149
82,1
Matematik
194
77,2
191
76,0
Moleküler Biyoloji ve Genetik
159
83,5
159
82,8
Psikoloji
156
92,0
148
93,0
Sosyoloji
155
82,2
157
86,2
Tarih
160
65,8
154
65,1
Türk Dili ve Edebiyatı
143
85,0
138
88,7
FAKÜLTE
1792
82,4
1761
82,5
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Tablo 45. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
I. Dönem
BÖLÜMLER
Öğrenci Sayısı
II. Dönem
Ekonomi
472
80,2
464
84,6
İşletme
476
85,7
471
89,3
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
397
85,8
401
88,6
Küresel ve Uluslararası İlişkiler (SUNY)
71
91,8
71
97,3
1406
85,9
1407
90,0
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Bilgisayar Mühendisliği
272
84,2
266
85,7
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
266
86,5
259
89,2
Endüstri Mühendisliği
271
92,1
258
90,1
FAKÜLTE
Tablo 46. Mühendislik Fakültesi
I. Dönem
BÖLÜMLER
II. Dönem
İnşaat Mühendisliği
263
81,8
264
75,5
Kimya Mühendisliği
254
84,6
246
84,7
Makina Mühendisliği
250
88,4
242
83,7
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (SUNY)
70
73,5
68
78,9
1646
84,5
1603
84,0
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Turizm İşletmeciliği
191
87,0
188
89,0
Uluslararası Ticaret
209
88,3
203
85,1
Yönetim Bilişim Sistemleri
188
87,1
192
85,2
YÜKSEKOKUL
588
87,5
583
86,4
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
49
96,8
48
99,3
FAKÜLTE
Tablo 47. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
I. Dönem
BÖLÜMLER
II. Dönem
Tablo 48. Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Öğretim)
I. Dönem
PROGRAMLAR
Turizm İşletmeciliği (II. Öğretim)
II. Dönem
32
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 49. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
I. Dönem
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
134
74,6
120
81,2
Tablo 50. Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
I. Dönem
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
127
60,9
111
62,6
Tablo 51. Çevre Bilimleri Enstitüsü
I. Dönem
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
97
67,2
94
71,5
Tablo 52. Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü
I. Dönem
ANABİLİM DALLARI
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Deprem Mühendisliği
29
46,7
22
50,0
Jeodezi
5
60,0
5
75,0
Jeofizik
21
85,7
19
84,2
ENSTİTÜ
55
64,0
46
70,0
Tablo 53. Fen Bilimleri Enstitüsü
I. Dönem
ANABİLİM DALLARI
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Bilgisayar Mühendisliği
178
66,6
168
66,8
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
142
68,8
127
70,7
Endüstri Mühendisliği
102
62,2
93
68,4
Finans Mühendisliği (II. Öğretim)
78
91,4
71
94,9
Fizik
50
61,7
41
80,8
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
7
63,6
9
83,3
İnşaat Mühendisliği
97
61,6
87
68,2
Kimya
43
80,6
45
78,4
Kimya Mühendisliği
84
73,4
76
83,9
Makina Mühendisliği
70
56,5
64
63,7
Matematik
21
86,7
23
85,7
Moleküler Biyoloji ve Genetik
53
77,0
48
86,0
Mühendislik ve Teknoloji (II. Öğretim)
89
92,8
101
95,3
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları
13
25,0
11
63,2
Otomotiv Mühendisliği (II. Öğretim)
27
84,7
30
84,6
Sistem ve Kontrol Mühendisliği
43
56,3
39
50,0
Tıbbi Sistemler ve Bilişim (II. Öğretim)
5
93,8
5
89,5
67
90,7
61
92,1
1169
72,0
1099
78,1
Yazılım Mühendisliği (II. Öğretim)
ENSTİTÜ
33
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 54. Sosyal Bilimler Enstitüsü
I. Dönem
ANABİLİM DALLARI
II. Dönem
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Öğrenci Sayısı
Başarı Oranı
Avrupa Çalışmaları (II. Öğretim)
15
90,2
15
76,0
Bilişsel Bilim
15
84,4
12
91,7
Çeviri Bilim
14
75,0
14
62,5
Dilbilim
25
67,4
21
71,7
Eğitim Bilimleri
43
76,3
35
77,6
Ekonomi ve Finans (II. Öğretim)
64
66,8
56
72,5
Eleştiri ve Kültür Araştırmaları
4
-
1
100,0
Felsefe
55
70,5
46
69,4
İktisat
42
76,3
39
82,1
İngiliz Dili ve Edebiyatı
21
74,2
21
84,8
İşletme
111
84,2
100
84,4
İşletme Bilişim Sistemleri (II. Öğretim)
36
92,4
37
93,8
İşletme (II. Öğretim)
53
-
53
-
Konferans Çevirmenliği (Tezsiz)
10
100,0
7
88,0
Klinik Psikoloji
6
100,0
6
100,0
Psikoloji
43
59,4
32
76,8
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
58
61,6
48
72,2
Sosyoloji
40
78,1
34
70,0
Tarih
77
61,2
65
64,8
Türk Dili ve Edebiyatı
33
82,4
29
82,9
Uluslararası Ticaret
16
82,5
17
90,9
Yabancı Diller Eğitimi
21
78,3
23
80,3
Yazılı Çeviri
21
80,0
16
84,2
Yönetim Bilişim Sistemleri
48
71,8
44
67,0
ENSTİTÜ
871
74,5
771
80,2
MEZUNLAR
Tablo 55. Lisans ve Önlisans
Birim
Eğitim Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm/Program
Mezun Sayısı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
28
İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği
16
İlköğretim Fen Bilgisi, Matematik Öğretmenliği
38
İngilizce Öğretmenliği
63
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları
65
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
39
İngiliz Dili ve Edebiyatı
37
Çeviri Bilim
34
Felsefe
19
Fizik
29
Kimya
33
Matematik
39
Moleküler Biyoloji ve Genetik
34
Psikoloji
37
Sosyoloji
32
Tarih
23
Türk Dili ve Edebiyatı
30
İktisat
95
İşletme
113
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
87
Küresel ve Uluslararası İlişkiler (SUNY)
23
34
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Mühendislik Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Otelcilik MYO (II. Öğretim)
Bilgisayar Mühendisliği
53
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
64
Endüstri Mühendisliği
56
İnşaat Mühendisliği
54
Kimya Mühendisliği
48
Makina Mühendisliği
59
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (SUNY)
9
Turizm İşletmeciliği
38
Uluslararası Ticaret
63
Yönetim Bilişim Sistemleri
37
Bilgisayar Programcılığı
2
Elektronik Programı
1
Orta Kademe Yöneticilik
1
Turizm ve Otel Yöneticiliği
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği
49
TOPLAM
1449
Tablo 56. Lisansüstü
Birimler
Doktora
Y. Lisans
Toplam
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Anabilim Dalları
4
23
27
Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
5
22
27
Çevre Bilimleri Enstitüsü
4
5
9
Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Mühendisliği
3
3
6
Deprem Araştırma Enst.
Jeofizik
-
2
2
Bilgisayar Mühendisliği
3
28
31
Elektrik-Elektronik Müh.
7
19
26
Endüstri Mühendisliği
4
15
19
Finans Mühendisliği
-
30
30
Fizik
1
9
10
Hesaplamalı Bilim ve Müh.
-
1
1
İnşaat Mühendisliği
8
12
20
Kimya
4
10
14
Kimya Mühendisliği
4
23
27
Makina Mühendisliği
5
11
16
Matematik
-
3
3
Mol. Biyoloji ve Genetik
3
5
8
Mühendislik ve Teknoloji
-
40
40
Ortaöğretim Fen ve Mat. Al.
-
2
2
Otomotiv Mühendisliği
-
9
9
Sistem ve Kontrol Müh.
-
7
7
Tıbbi Sistemler ve Bilişim
-
1
1
Yazılım Mühendisliği
-
27
27
Avrupa Çalışmaları
-
17
17
Bilişsel Bilim
-
3
3
Çeviri Bilim
1
-
1
Eğitim Bilimleri
-
7
7
Ekonomi ve Finans II. Öğretim
-
39
39
Eleştiri ve Kültür Araş.
-
1
1
Felsefe
3
6
9
İktisat
1
12
13
İngiliz Dili ve Edebiyatı
3
7
10
İşletme
4
30
34
İşletme Bilişim Sistemleri
-
16
16
İşletme II. Öğretim
-
51
51
Konferans Çevirmenliği
-
2
2
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
35
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Psikoloji
-
11
11
Rehberlik ve Psikolojik Dan.
-
4
4
Siyaset Bilimi ve Ul. İlş.
2
6
8
Sosyoloji
-
10
10
Tarih
1
12
13
Türk Dili ve Edebiyatı
-
5
5
Uluslararası Ticaret Yön.
-
1
1
Yazılı Çeviri
-
7
7
Yönetim Bilişim Sistemleri
-
6
6
70
560
630
TOPLAM
Tablo 57. Boğaziçi Üniversitesi Yönetmeliğinin 21. Maddesi Uyarınca Önlisans Diploması Alan Öğrenciler
Birimler
Bölümler
Mezun Sayısı
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği
1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
1
Mühendislik Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
1
Endüstri Mühendisliği
1
İnşaat Mühendisliği
2
TOPLAM
6
Tablo 58. Boğaziçi Üniversitesi 2008/2009 Akademik Yılı Yüksek Onur ve Onur Öğrencileri
Birimler
Yüksek Onur
Onur
Eğitim Fakültesi
26
61
Fen-Edebiyat Fakültesi
32
109
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
36
74
Mühendislik Fakültesi
35
88
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
17
44
Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Öğretim)
TOPLAM
4
22
150
395
Tablo 59. Mezunlar (Özet)
Birimler
Mezun Sayısı
Eğitim Fakültesi
249
Fen-Edebiyat Fakültesi
347
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
318
Mühendislik Fakültesi
343
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
138
Lisans Toplam
1395
Meslek Yüksekokulu
5
Otelcilik Meslek Yüksekokulu (II. Öğretim)
49
21. Maddeye göre Önlisans Mezunları
6
Önlisans Toplam
60
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
27
Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
27
Çevre Bilimleri Enstitüsü
9
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
8
Fen Bilimleri Enstitüsü
291
Sosyal Bilimler Enstitüsü
268
Lisansüstü Toplam
630
GENEL TOPLAM
2085
36
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 60. 2008/2009 Akademik Yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden İlişkisi Kesilen Öğrenci Sayıları
İlişkisi Kesilen Öğrenci
Birimler
Sayısı
Eğitim Fakültesi
123
Fen-Edebiyat Fakültesi
87
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
15
Mühendislik Fakültesi
41
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
22
LİSANS TOPLAM
288
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
20
Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
17
Çevre Bilimleri Enstitüsü
4
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
8
Fen Bilimleri Enstitüsü
116
Sosyal Bilimler Enstitüsü
68
LİSANSÜSTÜ TOPLAM
233
GENEL TOPLAM
521
GENEL HİZMET BİRİMLERİ
Öğrencilerin ve personelin günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş birimlerdir. Kuzey ve Güney
kampüslerde birer adet kafeterya, 6 adet kantin bulunmaktadır. Güney kampüste bir adet alışveriş merkezi
bulunmaktadır.
Üniversite
içinde üç banka şubesi, PTT şubesi, umumi telefonlar, çamaşırhane, kuaför, berber,
kırtasiye, bilgisayar ve gereçleri satış ofisi, gazete bayii v.b. hizmet birimleri mevcuttur.
Öğrenciler tarafından düzenlenen öğrenci servisleri, ayrıca üniversite mensuplarını taşıyan personel servisleri
ile üniversiteye kolay ulaşım sağlanmaktadır. Özel arabalar için otopark alanları ayrılmıştır.
Bunlara ilişkin tablolar aşağıda gösterilmiştir.
ÖĞRENCİ YURTLARI
Toplam
Yurt İsmi
Oda Kapasiteleri
Öğrenci
Yatak
Kapasitesi
Sayısı
2
2+2
2+4
4+4
4
6
8
10
12
1. Erkek Yurdu
252
252
27
-
-
-
29
11
2
-
-
2. Erkek Yurdu
408
408
4
-
-
-
10
60
-
-
-
Zeynep-Ayşe Birkan Kız Y.
228
228
5
-
-
-
8
15
12
-
-
2. Kız Yurdu
454
454
4
-
-
-
-
69
4
-
-
Uçaksavar Yurdu
215
215
-
20
16
-
9
-
-
-
-
1.Kilyos Yurt
411
411
-
-
-
40
24
-
40
-
-
2.Kilyos Yurt
341
341
Superdorm Erkek
482
482
TOPLAM
2791
2791
-
-
87
Superdorm Kız
Odaların Tamamı Tek Kişilik
Odaların Tamamı Tek Kişilik
40
20
16
40
167
155
58
MEDİKO-SOSYAL HİZMETLER
Kız
Erkek
Müşahede
Toplam
Yatak Sayısı
2
2
1
5
Hasta Odası
1
1
1
3
37
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
VERİLEN TEDAVİ HİZMETLERİ
Üniversite
Sözleşmeli
Kurum
Öğrenci
Personel
Emeklisi
Çalışan
Dışı
Toplam
76
54
-
-
-
130
5842
16678
1212
208
265
24205
586
78
-
-
112
776
-
688
-
-
-
688
Diş Kliniği
875
1274
57
90
48
2344
Laboratuar
555
835
130
110
-
1630
REVİR
Yatarak Tedavi
Ayakta Tedavi
Tedavi Görenler
(Doktor+Hemşirelik
Hizmetleri)
Kilyos Reviri
Kandilli Reviri
GENEL TOPLAM
6-Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi
Üniversitemizde iç kontrol sistemi, 5018 Sayılı Kanununa göre düzenlenen İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin
Usul ve Esaslar kapsamında yürütülmektedir. Ödenek gönderme belgeleri bütçe performans şubesince e-bütçe sistemi ve
Say2000i sistemi üzerinden yapılmaktadır. Kadro dağılım cetvelleri, seyahat kartı listeleri, yan ödeme cetvelleri,
sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca vize işlemine tabi tutulmaktadır.
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından, mal ve hizmet alımlarında 1.000.000 YTL, yapım işlerinde ise 2.000.000
YTL’yi geçen taahhüt evrakı ödemeden önce Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca kontrol edilip uygun görüş yazısı
düzenlenmektedir.
Ayrıca birimlerden gelen bilgisayar ve yazılım alım talepleri Bilişim Sistemleri Bölümünün uygun görüşü alındıktan
sonra işleme alınmaktadır diğer mal ve hizmet alımlarında talep formları bütçeden sorumlu Rektör Yardımcısının
onayına sunulmaktadır.
Harcama birimleri tarafından da ödeme emri üzerinde gerçekleştirme görevlileri tarafından iç kontrol sonucunda
‘kontrol edilmiş uygun bulunmuştur’ şerhi ile imzalanmakta, uygun bulunmayanlar ise ödemeden sonra bir ay içerisinde
üst yöneticiye sunulmakta ve bu işlemlere ilişkin kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunulmak üzere Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmektedir.
38
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Boğaziçi Üniversitesi'nin temel kurumsal hedefi Türkiye'de en iyi öğretim elemanları istihdam etmeye ve en iyi
öğrenciyi almaya devam ederek uluslararası düzeyde en seçkin üniversiteler arasındaki yerini korumaktır.
Boğaziçi Üniversitesinin temel ilkesi, yerleşik gelenekleri içinde, gerek var olan kalite ve öz değerlendirme
kültüründen, gerekse temel etik değerlerden ödün vermeksizin, esnek, sürekli kendini yenileyen, bilimsel, teknolojik ve
kültürel gelişmelere ve günün gereklerine mümkün olduğu kadar çabuk uyum gösteren ve yenilikleri başlatan,
kaynaklarını çeşitlendiren, Türk toplumuna hizmet verebildiği gibi uluslararası bağlantıları da güçlü olan bir eğitim ve
araştırma kurumu olmaktır.
Üniversitemizin akademik faaliyetlerinde mükemmeliyetin ölçüsü uluslararası düzeydir.
I - LİSANS EĞİTİMİ
Üniversitemiz, öğrenci kalitesini en üst düzeyde tutarak değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, yaratıcılığı
destekleyici bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır.
Öğretim programlarımızın sürekli olarak geliştirilip güncelliklerinin korunmasının gereği olarak ortak temel
dersler yaygınlaştırılacak, İngilizce düzeyinin daha da yükseltilmesine gayret edilecek, diğer Üniversitelerle çeşitli
işbirlikleri geliştirilecektir. Uluslararası öğrenci değişim programları imkânlar elverdiği ölçüde genişletilecektir.
Eğitimde verimliliğin yükseltilmesi için amaç ve içeriğe uygun etkin öğrenme süreçleri geliştirilerek kullanılacak,
bunun yanısıra öğrenci/öğretim elemanı oranının düşürülmesi için yoğun çaba sarf edilecektir.
Üstün başarılı öğrenciye sağlanan imkân, teşvik ve destekler arttırılacaktır. Lisans eğitimi altyapısının (derslik,
laboratuar) geliştirilmesi için, Eğitim Laboratuarları İyileştirme Projesi ile
laboratuarların büyük bir kısmının
yenilenmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Lisans öğrencilerinin araştırma faaliyetlerine daha fazla katılması teşvik
edilecek, buna finansal kaynak sağlanacaktır. Öğrencilerin ders dışı sosyo-kültürel etkinliklerinin desteklenmesine
devam edilecektir.
Mevcut kadro, mekân ve altyapı olanakları çerçevesinde dil hazırlık programı dahil lisans düzeyindeki öğrenci
sayısının 7000'e çekilmesi hedeflenmektedir.
Öğretim elemanı sayısı mevcut kalite korunarak arttırılacak, öğretim elemanlarının akademik ve kişisel
gelişimlerinin desteklenmesi sürdürülecektir.
Dünyadaki eğitim akreditasyon uygulama süreçlerinin incelenmesi teşvik edilecek, akademik birimlerimizin belli
başlı akreditasyon süreçlerine aday olmaları için teşvik ve kaynaklar yaygınlaştırılacaktır.
II - LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA
Boğaziçi Üniversitesi, araştırma ağırlıklı üniversite modelini benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. Üniversitenin
gerek lisansüstü eğitimi gerekse araştırma faaliyetleri ağırlık kazanmıştır ve bu eğilimin devam edeceği
öngörülmektedir.
Lisansüstü programlarının, doktora programları ve disiplinler arası programlar öncelikli olmak üzere,
desteklenmesine devam edilecektir. Lisansüstü eğitim ve araştırma için yeni kaynaklar yaratılırken lisans eğitiminin
kalitesinden ödün verilmeyecektir.
Lisansüstü öğrenci kalitesinin lisans programlarında olduğu gibi en üst düzeye çıkartılmasına ve bu öğrencilere
sağlanan olanakların çeşitlendirilmesine özen gösterilecektir. Uluslararası düzeyde yüksek öğretim kurumlarıyla
lisansüstü eğitimde işbirliği geliştirilecektir.
Üniversitede araştırma ortamının geliştirilmesi öncelikli hedeftir. Temel araştırmanın Üniversite'nin öncelikli
işlevlerinden biri olduğu gerçeğinin kabul edilmesinin yanısıra, uygulamalı araştırmalar da desteklenecektir.
Başta Avrupa Birliği çerçeve programları olmak üzere, uluslararası araştırma programlarına katılım özendirilecek
ve desteklenecektir. Kamu ve özel kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar için teknopark ve benzeri yapılanmalara
gidilecektir.
Araştırmacıları ve bilimsel ürünlerini desteklemek ve ödüllendirmek amacıyla gelir, zaman ve esneklik sağlayan
çözümler geliştirilecektir. Üniversitemizde doktora sonrası ("post-doc") araştırmacılığın yaygınlaşması desteklenecektir.
Lisansüstü öğrencilere kaynak sağlayacak projelerin desteklenmesine ve yaygınlaştırılmasına devam edilecek,
lisans öğrencilerinin de araştırmalara katılımı özendirilecektir.
Üniversite çapında araştırma yönetiminin kurumsallaşması sürecine ayrılacak kadro ve kaynaklar arttırılacaktır.
Araştırma görevlisi kadrolarının sayısının arttırılması için girişimler sürdürülecek ve bu kadroların araştırma amaçlı
39 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
kullanımı özendirilecektir.
Boğaziçi Üniversitesinin birikim sahibi olduğu alanlarda yaygın eğitim vermesi, bilimsel bilgi-bulgu, beceri ve
kültürünü toplumun diğer kesimleri ile de paylaşması, topluma ve çevreye yönelik gönüllü çalışmaları özendirmesi
sürdürülecektir.
FİNANS
Üniversitenin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, gelir kaynağı yaratmada öğretim elemanlarına destek ve bilgi
verilmesi ilke olarak benimsenmektedir.
B-Temel Politika Ve Öncelikler
Boğaziçi Üniversitesi, paydaşlarıyla sürekli görüş alışverişi içinde, verimli, çağdaş, katılımcı, şeffaf, etik ilkelere
bağlı bir Devlet üniversitesidir. Bu hususlara uygun bir örgütsel yapıyı ve yönetişim sistemini hayata geçirmek ve bilim
üretme, eğitim, araştırma, topluma hizmet fonksiyonlarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için kendini sürekli
iyileştirme kararlılığındadır.
Örgütsel yapı, yönetişim sistemi ve bu yapıyı destekleyen kurum kültürüyle birlikte, paydaşlara hesap verebilirlik
('accountability') ve şeffaflık Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin ilkeleri olması sürdürülecek, kurum içi iletişim
güçlendirilecektir.
Kütüphanemiz başta olmak üzere akademik destek birimlerimizin, bilgi ve bilişim sistemlerinin gelişimine öncelik
verilecektir. Üniversitenin tanıtım süreçleri geliştirilecektir.
Planlama hedef ve süreçlerini sürekli gözden geçirecek, yenileyecek ve güncelleştirecek mekanizmalar
üniversitemizin yönetim sisteminin parçası haline getirilecektir.
Öğretim üye ve görevlilerimizin yönetim sorumluluğuna katılmalarının başlıca araçlarından biri olan komisyon ve
kurullardan en geniş şekilde yararlanılacaktır.
Boğaziçi Üniversitesi kültürü standartlarına göre oluşturulan akademik politika ve faaliyetler izlenerek
geliştirilecek ve mevcut özdenetim pekiştirilecektir.
40
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
Üniversitemizin 2008 yılı bütçe uygulama sonuçları aşağıda yer almaktadır
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Hesap
Kodu
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GELİRLERİNİNİN TÜRÜ
800
800
3
800
3
1
800
3
1
1
800
3
1
1
800
3
1
2
800
3
1
2
3
800
3
1
2
29
800
3
1
2
31
800
3
1
2
32
800
3
1
2
33
800
3
1
2
36
800
3
1
2
41
800
3
6
800
3
6
1
800
3
6
1
1
800
3
6
1
3
800
4
800
4
2
800
4
2
1
800
4
2
1
800
4
2
2
800
4
2
2
800
4
4
800
4
4
1
1
1
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
90.222.743,05
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
18.818.422,30
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
17.280.333,93
Mal Satış Gelirleri
85.246,94
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış
Gelirleri
Hizmet Gelirleri
85.246,94
17.195.086,99
Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri
5.517,51
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
11.493.975,71
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
11.961,60
Yaz Okulu Gelirleri
1.421.543,00
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
2.559.829,50
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri
562,50
Uluslarası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri
1.701.697,17
Kira Gelirleri
1.538.088,37
Taşınmaz Kiraları
1.538.088,37
Lojman Kira Gelirleri
321.421,63
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
1.216.666,74
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
69.471.218,27
Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan
Bağış veYardımlar
Cari
67.335.000,00
46.604.000,00
Hazine yardımı
46.604.000,00
Sermaye
20.731.000,00
Hazine yardımı
20.731.000,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar
1
441.656,00
Cari
13.804,84
41
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar
800
4
4
1
1
800
4
4
1
3
800
4
4
2
800
4
4
2
1
800
4
4
2
3
800
4
5
800
4
5
1
800
4
5
1
800
5
800
5
1
800
5
1
9
800
5
1
9
1
800
5
1
9
99
800
5
2
800
5
2
6
800
5
2
6
800
5
3
800
5
3
2
800
5
3
2
800
5
9
800
5
9
1
800
5
9
1
3
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
800
5
9
1
6
Kişilerden Alacaklar
800
5
9
1
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
800
6
800
6
2
800
6
2
1
800
6
2
1
13.676,06
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
128,78
Sermaye
2
427.851,16
Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar
47.505,22
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardım lar
380.345,94
Proje Yardımları
1.694.562,27
Cari
1.694.562,27
Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları
1.694.562,27
DIĞER GELIRLER
1.933.102,48
Faiz Gelirleri
158.364,39
Diğer Faizler
158.364,39
Kişilerden Alacaklar Faizleri
450,55
Diğer Faizler
157.913,84
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
1.304.858,54
1.304.858,54
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
16
1.304.858,54
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
117.512,85
Para Cezaları
117.512,85
İdari Para Cezaları
99
117.512,85
Diğer İdari Para Cezaları
352.366,70
Diğer Çeşitli Gelirler
352.366,70
Diğer Çeşitli Gelirler
164.610,00
154.196,51
33.560,19
0,00
SERMAYE GELIRLERI
0,00
Taşınır Satış Gelirleri
810
0,00
Taşınır Satış Gelirleri
1
0,00
Taşınır Satış Gelirleri
143.007,51
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
810
3
810
3
1
810
3
1
142.169,13
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERI
137.613,48
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
2
137.613,48
Hizmet Gelirleri
42
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
810
3
1
2
29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
810
3
1
2
32
Yaz Okulu Gelirleri
810
3
6
810
3
6
1
810
3
6
1
810
5
136.257,72
1.355,76
4.555,65
Kira Gelirleri
1
Taşınmaz Kiraları
4.555,65
Lojman Kira Gelirleri
4.555,65
DIĞER GELİRLER
810
5
9
810
5
9
1
810
5
9
1
99
Diğer Çeşitli Gelirler
838,38
838,38
Diğer Çeşitli Gelirler
838,38
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
838,38
43
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
PERSONEL GİDERLERİ
44.237.527,27
MEMURLAR
39.749.784,15
Temel Maaşlar
17.425.717,08
Temel Maaşlar
17.425.717,08
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
1
1
3
1
1
4
1
1
4
1
1
5
1
1
5
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
3
1
3
1
1
3
1
1
Sürekli İşçilerin Ücretleri
54.173,85
1
3
1
2
Geçici İşçilerin Ücretleri
64.754,04
1
3
2
İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
41.951,55
1
3
2
Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
41.951,55
1
3
3
1
3
3
1
1
1
1
Zamlar ve Tazminatlar
9.378.223,74
Zamlar ve Tazminatlar
9.378.223,74
Ödenekler
8.486.751,86
Ödenekler
8.486.751,86
Sosyal Haklar
496.661,04
Sosyal Haklar
496.661,04
Ek Çalışma Karşılıkları
3.962.430,43
Ek Çalışma Karşılıkları
3.962.430,43
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
4.063.315,09
Ücretler
3.561.587,30
1
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
1.787.863,45
4
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
1.773.723,85
1
Zamlar ve Tazminatlar
342.053,31
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları
342.053,31
Ödenekler
159.674,48
1
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri
159.639,48
4
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
1
2
35,00
İŞÇİLER
191.813,85
İşçilerin Ücretleri
118.927,89
İşçilerin Sosyal Hakları
1
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
6.245,55
44
6.245,55
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
1
3
5
1
3
5
1
3
9
1
3
9
1
4
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
5
1
5
1
1
5
1
2
1
İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
22.696,80
Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
22.696,80
İşçilerin Diğer Ödemeleri
1.992,06
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
1.992,06
GEÇİCİ PERSONEL
166.328,66
Ücretler
166.328,66
2
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri
123.910,29
3
Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
42.418,37
Diğer Personel
66.285,52
Ücret ve Diğer Ödemeler
66.285,52
Yurtdışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar
66.285,52
5
2
SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI
5.835.615,51
Memurlar
5.090.037,08
Sosyal Güvenlik Kurumuna
5.090.037,08
5.087.219,45
2
1
2
1
6
2
1
6
1
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
2
1
6
2
Sağlık Primi Ödemeleri
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
6
2
2
6
2
3
2
3
4
2
3
4
2
3
6
2
3
6
2
4
2
4
4
2
4
4
2
4
6
2
4
6
2.817,63
Sözleşmeli Personel
1
1
709.810,57
İşsizlik Sigortası Fonuna
1.651,05
İşsizlik Sigortası Fonuna
1.651,05
Sosyal Güvenlik Kurumuna
708.159,52
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
708.159,52
İşçiler
1
1
1
1
24.749,02
İşsizlik Sigortası Fonuna
2.302,32
İşsizlik Sigortası Fonuna
2.302,32
Sosyal Güvenlik Kurumuna
22.446,70
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
22.446,70
Geçici Personel
11.018,84
İşsizlik Sigortası Fonuna
78,54
İşsizlik Sigortası Fonuna
78,54
Sosyal Güvenlik Kurumuna
10.940,30
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
10.940,30
45
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
3
MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI
3
2
3
2
1
3
2
1
3
2
3
18.123.026,03
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
6.443.970,17
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
675.191,14
1
Kırtasiye Alımları
420.638,32
1
2
Büro Malzemesi Alımları
22.831,24
2
1
3
Periyodik Yayın Alımları
6.493,10
3
2
1
4
Diğer Yayın Alımları
3
2
1
5
Baskı ve Cilt Giderleri
3
2
1
90
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
3
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
3
3
2
3
30.906,27
162.538,58
31.783,63
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
889.035,28
1
Su Alımları
601.467,00
2
Temizlik Malzemesi Alımları
287.568,28
Enerji Alımları
3.738.936,71
1
Yakacak Alımları
1.647.865,13
3
2
Akaryakıt ve Yağ Alımları
2
3
3
Elektrik Alımları
3
2
4
3
2
4
3
2
3
151.151,34
1.939.920,24
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
93.892,49
1
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)
84.783,00
4
2
İçecek Alımları
4.985,75
2
4
3
Yem Alımları
4.123,74
3
2
5
3
2
5
1
Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)
85.179,04
3
2
5
2
Spor Malzemeleri Alımları
51.041,00
3
2
5
4
Bando Malzemeleri Alımları
2.360,00
3
2
5
90
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları
1.773,79
3
2
6
3
2
6
3
2
3
Giyim ve Kuşam Alımları
140.353,83
Özel Malzeme Alımları
539.536,79
1
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml
415.077,23
6
2
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
24.661,57
2
6
3
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
2.913,54
3
2
6
90
Diğer Özel Malzeme Alımları
3
2
9
3
2
9
1
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri
3
2
9
90
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
96.884,45
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
367.023,93
99.793,64
267.230,29
46
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
3
3
Yolluklar
800.914,59
3
3
1
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
142.944,50
3
3
1
1
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
142.505,50
3
3
1
2
Yurtiçi Tedavi Yollukları
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
2
3
4
2
4
Mahkeme Harç ve Giderleri
3
4
2
5
Kamu Personeli Olmayanlara Yapılacak Ödül ve Benzeri Ödeme
3
4
3
3
4
3
3
4
4
3
4
4
1
Arkeolojik Kazı Giderleri
3
4
4
90
Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Diğer Giderler
3
5
3
5
1
3
5
1
1
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
3
5
1
2
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
3
5
1
3
Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)
3
5
1
4
Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil)
3
5
1
8
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
3
5
1
90
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
3
5
2
3
5
2
1
Posta ve Telgraf Giderleri
3
5
2
2
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
3
5
2
4
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
3
5
2
5
Uydu Haberleşme Giderleri
3
5
2
6
Hat Kira Giderleri
3
5
2
90
Diğer Haberleşme Giderleri
3
5
3
1
1
439,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
33.873,73
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
33.873,73
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
624.096,36
624.096,36
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
49.086,18
Görev Giderleri
5.347,67
Yasal Giderler
3.347,67
2.000,00
74,00
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler
90
74,00
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
43.664,51
Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri
10.425,08
33.239,43
6.857.782,05
Hizmet Alımları
4.391.761,71
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
43.494,80
194.959,89
3.540,00
3.887.339,88
40.824,99
221.602,15
669.983,80
Haberleşme Giderleri
57.556,63
286.562,81
2.031,26
165.922,27
157.780,33
130,50
115.849,51
Taşıma Giderleri
47
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
15.850,60
3
5
3
2
Yolcu Taşıma Giderleri
3
5
3
3
Yük Taşıma Giderleri
3
5
3
4
Geçiş Ücretleri
3
5
4
3
5
4
1
İlan Giderleri
3
5
4
2
Sigorta Giderleri
3
5
4
3
Komisyon Giderleri
3
5
4
90
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
3
5
5
3
5
5
1
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri
3
5
5
2
Taşıt Kiralaması Giderleri
3
5
5
3
İş Makinası Kiralaması Giderleri
3
5
5
8
Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
3
5
5
12
Personel Servisi Kiralama Giderleri
3
5
5
90
Diğer Kiralama Giderleri
3
5
9
3
5
9
2
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
3
5
9
3
Kurslara Katılma Giderleri
3
5
9
90
Diğer Hizmet Alımları
3
6
3
6
1
3
6
1
3
6
2
3
6
2
3
7
3
7
1
3
7
1
1
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
3
7
1
2
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
3
7
1
3
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Bakım sözleşmesinden bağımsız
olarak)
31.052,47
3
7
1
4
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
15.092,20
3
7
1
90
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
201.223,28
3
7
2
Gayri Maddi Hak Alımları
149.270,46
3
7
2
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
146.859,79
96.998,91
3.000,00
104.358,61
Tarifeye Bağlı Ödemeler
89.069,94
13.071,86
750,00
1.466,81
1.362.174,72
Kiralar
389,40
259.174,32
6.088,80
5.624,00
1.085.647,20
5.251,00
213.653,70
Diğer Hizmet Alımları
53.324,02
10.147,25
150.182,43
102.720,67
Temsil ve Tanıtma Giderleri
97.461,93
Temsil Giderleri
1
97.461,93
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
5.258,74
Tanıtma Giderleri
1
5.258,74
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
2.258.299,66
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
1.553.261,13
Menkul Mal Alım Giderleri
1
359.138,58
946.754,60
48
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
3
7
2
2
Fikri Hak Alımları
2.410,67
3
7
3
3
7
3
1
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
3
7
3
2
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
3
7
3
3
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
49.405,10
3
7
3
90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
1.357,00
3
8
3
8
1
3
8
1
3
8
3
Bakım ve Onarım Giderleri
555.768,07
15.087,48
489.918,49
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
359.954,18
Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
283.884,85
1
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
279.501,15
1
2
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
2.183,00
8
1
90
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri
2.200,70
3
8
3
3
8
3
3
8
9
3
8
9
3
9
3
9
1
3
9
1
3
9
2
3
9
2
3
9
3
3
9
3
3
9
8
3
9
8
3
9
9
3
9
9
1
1
Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
33.630,00
Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri
33.630,00
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
42.439,33
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri
42.439,33
Tedavi ve Cenaze Giderleri
1
1
1.250.298,53
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
518.905,62
Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
518.905,62
Kamu Personeli İlaç Giderleri
659.665,79
Kamu Personeli İlaç Giderleri
659.665,79
11.213,11
Cenaze Giderleri
1
11.213,11
Cenaze Giderleri
27.487,26
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
1
27.487,26
Öğrenci Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
33.026,75
Diğer İlaç Giderleri
1
5
33.026,75
Öğrenci İlaç Giderleri
640.486,39
CARI TRANSFERLER
5
1
5
1
2
5
1
2
5
3
5
3
1
5
3
1
257.796,01
Görev Zararları
257.796,01
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
5
257.796,01
Sosyal Güvenlik Kurumu'na
232.942,23
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
232.942,23
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
5
232.942,23
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
49
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
5
4
5
4
1
5
4
1
5
4
2
5
4
2
5
6
5
6
2
5
6
2
129.290,00
Hane Halkına Yapılan Transferler
10.000,00
Burslar ve Harçlıklar
90
10.000,00
Diğer Transferler
119.290,00
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
1
119.290,00
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
20.458,15
Yurtdışına Yapılan Transferler
20.458,15
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Ödemeler
1
6
20.458,15
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri
SERMAYE GIDERLERI
6
1
6
1
1
6
1
1
1
Büro Mefruşatı Alımları
6
1
1
3
Okul Mefruşatı Alımları
6
1
1
90
Diğer Mefruşat Alımları
6
1
2
6
1
2
1
Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)
6
1
2
2
Bilgisayar Alımları
6
1
2
3
Tıbbi Cihaz Alımları
6
1
2
4
Laboratuar Cihazı Alımları
6
1
2
5
İşyeri Makine Teçhizat Alımları
6
1
2
90
Diğer Makine Teçhizat Alımları
6
1
3
6
1
3
6
1
4
6
1
4
6
1
6
6
1
6
1
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları
6
1
6
3
Elektronik Ortamda Yayın Alımları
6
1
6
4
Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları
6
2
6
2
1
6
2
1
1
Proje Giderleri
6
2
1
90
Diğer Giderler
25.189.310,68
9.956.997,78
Mamul Mal Alımları
1.648.600,19
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
990.359,25
37.057,90
621.183,04
5.338.545,71
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
347.894,13
1.129.432,02
18.630,00
1.992.258,15
49.973,00
1.800.358,41
25.976,76
Avadanlık Alımları
4
25.976,76
Laboratuar Gereçleri Alımları
45.071,42
Taşıt Alımları
1
45.071,42
Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)
2.898.803,70
Yayın Alımları ve Yapımları
2.090.682,48
144.754,12
663.367,10
330.225,97
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
33.118,47
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
4.424,41
28.694,06
50
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
6
2
7
6
2
7
6
2
9
6
2
9
6
3
6
3
1
6
3
1
6
3
3
6
3
3
6
5
6
5
2
6
5
2
1
İnşaat Malzemesi Giderleri
6
5
2
2
Elektrik Tesisatı Giderleri
6
5
2
90
Diğer Giderler
6
5
7
6
5
7
1
Hizmet Binası
6
5
7
7
Yol Yapım Giderleri
6
5
7
9
Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri
6
6
6
6
2
6
6
2
6
7
6
7
1
6
7
1
6
7
2
6
7
2
2
Elektrik Tesisatı Giderleri
6
7
2
3
Sıhhi Tesisat Giderleri
6
7
7
6
7
7
1
Hizmet Binası
6
7
7
3
Lojmanlar
6
7
7
4
Sosyal Tesisler
6
7
7
90
Diğerleri
6
9
283.274,21
Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
1
283.274,21
Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları
13.833,29
Diğer Alımlar
1
13.833,29
Diğer Alımlar
434.112,85
Gayri Maddi Hak Alımları
407.888,98
Bilgisayar Yazılımı Alımları
1
407.888,98
Bilgisayar Yazılımı Alımları
26.223,87
Lisans Alımları
1
26.223,87
Lisans Alımları
2.195.805,65
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
49.259,98
Malzeme Giderleri
33.204,37
7.863,52
8.192,09
2.146.545,67
Müteahhitlik Giderleri
1.885.671,84
126.299,75
134.574,08
4.989,31
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
4.989,31
Malzeme Giderleri
1
4.989,31
Malzeme Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
11.765.588,61
58.410,00
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
1
58.410,00
Proje Giderleri
122.731,80
Malzeme Giderleri
Müteahhitlik Giderleri
60.534,00
62.197,80
11.584.446,81
10.910.467,22
169.495,20
57.920,30
446.564,09
501.590,51
Diğer Sermaye Giderleri
51
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
6
9
2
6
9
2
1
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
6
9
2
3
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
6
9
9
6
9
9
143.148,95
Yolluklar
15.259,10
127.889,85
358.441,56
Diğer Sermaye Giderleri
1
358.441,56
Diğer Sermaye Giderleri
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI:
94.025.965,88
52
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YILSONU BİLANÇOSU
HESAPLAR
KODU ADI
AKTİF HESAPLAR
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
100 KASA HESABI
102 BANKA HESABI
103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME
104 PROJE ÖZEL HESABI
TUTAR
BORÇ
KALAN
ALACAK
BORÇ
5.755.834.580,68 5.684.598.816,08
ALACAK
5.463.767.121,36 5.392.531.356,76
301.478.502,89
282.327.310,78
19.375.462,41
224.270,30
206.294.877,13
202.921.360,38
3.597.787,05
224.270,30
2.242.780,67
2.242.628,30
152,37
0,00
102.443.850,05
99.126.751,69
3.317.098,36
0,00
99.117.987,13
99.342.257,4390
0,00
224.270,30
280.640,80
1.419,98
279.220,82
105 DÖVİZ HESABI
1.315,50
1.315,50
0,00
106 DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ H
1.419,98
1.419,98
0,00
0,00
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESAB
2.206.883
2.206.883
0,00
0,00
78.798.000,00
67.335.000,00
11.463.000,00
0,00
78.798.000,00
67.335.000,00
11.463.000,00
0,00
195.194,98
158.918,28
36.276,70
0,00
195.194,98
158.918,28
36.276,70
0,00
4.229.898,83
4.227.226,51
2.672,32
0,00
4.227.226,51
4.227.226,51
0,00
0,00
152 MAMUL HESABI
2.672,32
0,00
2.672,32
0,00
16 ÖN ÖDEMELER
11.960.531,95
7.684.805,61
4.275.726,34
0,00
12 FAALİYET ALACAKLARI
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HE
14 DİĞER ALACAKLAR
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESA
15 STOKLAR
150 İLK MADDE VE MALZEME HESA
160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESAB
464.291,16
464.291,16
0,00
0,00
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI
3.153.065,53
3.153.065,53
0,00
0,00
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER
4.607.601,10
2.807.140,35
1.800.460,75
0,00
3.735.574,16
1.260.308,57
2.475.265,59
0,00
164 AKREDİTİFLER HESABI
2 DURAN VARLIKLAR
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER
5.454.356.077,79 5.402.271.505,30
5.544.391.658,95 5.392.307.086,46
5.453.531.131,89 5.402.271.505,30
5.443.566.713,05 5.392.307.086,46
481.768,25
0,00
481.768,25
0,00
252 BİNALAR HESABI
40.638.849,62
32.545,55
40.606.304,07
0,00
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR H
83.950.451,12
4.618.569,38
79.331.881,7400
0,00
254 TAŞITLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI
256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLA
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260 HAKLAR HESABI
PASİF HESAPLAR
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
32 FAALİYET BORÇLARI
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNAT
333 EMANETLER HESABI
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
133.337,50
0,00
133.337,50
0,00
5.316.288.584,65
5.313.303,91
5.310.975.280,74
0,00
39.570,67
0,00
39.570,67
0,00
0,00
5.392.307.086,29
0,00
5.392.307.086,46
11.998.570716,08
0,00
11.998.570,08
0,00
824.945,90
0,00
824.945,90
0,00
824.945,90
0,00
824.945,90
0,00
5.482.479.862,61 5.553.715.627,21
5.370.122.397,19 5.441.358.161,79
25.515.794,02
34.041.779,65
0,00
8.525.985,63
3.613.006,21
6.466.911,15
0,00
2.853.904,94
3.613.006,21
6.466.911,15
0,00
2.853.904,94
6.020.869,81
10.672.796,15
0,00
4.651.926,34
137.785,31
278.845,70
0,00
141.060,39
5.883.084,50
10.393.950,45
0,00
4.510.865,95
15.881.918,00
16.902.072,35
0,00
1.020.154,35
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H
5.291.931,23
6.087.683,04
0,00
795.751,81
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK K
10.568.193,14
10.790.032,54
0,00
221.839,40
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDA
21.793,63
24.356,77
0,00
2.563,14
5 ÖZ KAYNAKLAR
50 NET DEĞER
500 NET DEĞER HESABI
5.456.964.068,59 5.519.673.847,56
5.370.122.397,19 5.432.832.176,16
10.582.102,94
5.390.001.811,12
5.379.419.708,18
10.582.102,94
5.390.001.811,12
5.379.419.708,18
53 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAAL.HES.
53.412.467,98
106.824.935,96
0,00
53.412.467,98
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİ
53.412.467,98
106.824.935,96
0,00
53.412.467,98
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI
5.392.969.497,67
22.847.100,48
5.370.122.397,19
22.847.100,48
22.847.100,48
22.847.100,48
0,00
22.847.100,48
5.370.122.397,19
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SON
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SON
FAALİYET VE BÜTÇE HESAPLARI
6 FAALİYET HESAPLARI
60 GELİR HESAPLARI
600 GELİRLER HESABI
61 İNDİRİM İADE VE İSKONTO HESAPLARI
610 İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR
63 GİDER HESAPLARI
630 GİDERLER HESABI
69 FAALİYET SONUÇLARI
690 FAALİYET SON UÇLARI HESABI
0,00
5.370.122.397,19
0,00
12.285.500.908,56 12.285.500.908,56
0,00
0,00
11.016.010.831,77 11.016.010.831,77
0,00
0,00
0,00
0,00
92.215.273,84
92.215.273,84
92.215.273,84
92.215.273,84
0,00
0,00
1.701,19
1.701,19
0,00
0,00
1.701,19
1.701,19
0,00
0,00
5.461.931.439,23 5.461.931.439,23
0,00
0,00
5.461.931.439,23
0,00
0,00
5.461.862.417,51 5.461.862.417,51
5.461.931.439,23
0,00
0,00
5.461.862.417,51
5.461.862.417,51
0,00
0,00
554.070.385,98
554.070.385,98
0,00
0,00
181.422.240,06
181.422.240,06
0,00
0,00
800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
90.711.119,83
90.711.119,83
0,00
0,00
805 GELİR YANSITMA HESABI
90.711.120,23
90.711.120,23
0,00
0,00
143.007,91
143.007,91
0,00
0,00
143.007,91
143.007,91
0,00
0,00
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI
188.256.429,08
188.256.429,08
0,00
0,00
830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
94.128.214,54
94.128.214,54
0,00
0,00
8 BÜTÇE HESAPLARI
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI
81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER
810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE
835 GİDER YANSITMA HESAPLARI
89 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
895 BÜTÇE UYGULAMA SON UÇLARI H
94.128.214,54
94.128.214,54
0,00
0,00
184.248.708,93
184.248.708,93
0,00
0,00
184.248.708,93
184.248.708,93
0,00
0,00
9 NAZIM HESAPLAR
715.419.690,81
715.419.690,81
4.463.830,32
4.463.830,32
90 ÖDENEK HESAPLARI
705.972.323,09
705.972.323,09
0,00
0,00
900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEK
134.767.721,01
134.767.721,01
0,00
0,00
901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
134.747.120,36
134.747.120,36
0,00
0,00
902 BÜTÇE ÖDENEK HARE KETLERİ H
114.128.980,36
114.128.980,36
0,00
0,00
903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HES
114.151.267,74
114.151.267,74
0,00
0,00
904 ÖDENEKLER HESABI
905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
114.128.980,36
94.048.253,26
114.128.980,36
94.048.253,26
0,00
0,00
0,00
0,00
9.377.039,74
910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT M.K.
6.885.271,04
9.377.039,74
2.491.768,70
4.393.502,34
4.393.502,34
4.393.502,34
0,00
911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ
2.491.768,70
6.885.271,04
0,00
4.393.502,34
94 DEĞERLİ KAĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HS.
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKL.
70.327,98
70.327,98
70.327,98
0,00
70.327,98
70.327,98
70.327,98
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKL.
0,00
70.327,98
0,00
GENEL TOPLAM
23.523.815.351,8523.523.815.351,85 10.838.353.348,87
54 0,00
70.327,98
10.838.353.348,87
Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Ekonomik ayrıma göre bütçe giderleri cetvelinde görüldüğü üzere 2008 yılında toplam 94.025.965,88
YTL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Bütçe giderlerinin %47’si personel giderlerine, %6’sı sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderlerine, %19’u mal ve hizmet alım giderlerine, %1’i cari transferlere, %27’si de
sermaye giderlerine harcanmıştır.
Ekonomik ayrıma göre bütçe gelirleri cetvelinde görüldüğü üzere 2008 yılında toplam 90.222.743,05
YTL bütçe geliri gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinin %21’i teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, %77’si alınan
bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden, %2’si de diğer gelirlerden oluşmuştur.
3- Mali Denetim Sonuçları
2008 yılında iç denetçiler tarafından Üniversitemizin kiralama işlemleri denetlenmiş ve mali
denetimle ilgili bir rapor hazırlanmıştır.
B-Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2008 yılı içersinde üniversitemizde bilimsel araştırmalar alanında yapılan çalışmalar aşağıda
gösterilmiştir.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Bilgisayar ve Öğr. Tek.
-
-
-
-
-
-
Eğitim Bilimleri
-
-
1
-
-
-
İlköğretim
-
1
12
-
-
-
Ortaöğr. Fen ve Mat. Al.
-
-
1
-
-
-
Yabancı Diller Eğitimi
-
-
3
-
-
-
TOPLAM
-
1
17
-
-
-
Workshop
Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Konferans Sempozyum Seminer
Workshop
Kongre
Çalıştay
Bilgisayar ve Öğr. Tek.
8
-
1
-
-
-
Eğitim Bilimleri
11
-
-
8
10
2
-
İlköğretim
8
2
-
4
1
Ortaöğr. Fen ve Mat. Al.
6
1
3
1
2
-
Yabancı Diller Eğitimi
9
3
-
1
-
5
TOPLAM
42
6
4
14
13
7
Bilimsel Yayınlar
Kitap
-
Makale
6
Eğitim Bilimleri
4
12
İlköğretim
1
2
Ortaöğr. Fen ve Mat.Al.
-
9
4
-
-
Yabancı Diller Eğitimi
2
12
3
-
-
TOPLAM
7
41
16
-
-
Bilgisayar ve Öğr. Tek.
Bildiri
3
Araş. Rap.
-
Diğer
-
4
-
-
2
-
-
55 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Makaleler
Akpınar, Y., Şimşek, H., “Pre-service teachers' learning object development: A case study in K 12 setting”, Interdisciplinary
Journal of Knowledge and Learning Objects, 3, 1, 197-217, 2007.
Akpınar, Y., Şimşek, H., “Should K-12 teachers develop learning objects? Evidence from the field with K-12 students”,
International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 4, 3, 31-44, 2007.
Akpınar, Y., “Validation of a learning object review instrument: Relationship between ratings of learning objects and actual
learning outcomes”, Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 4, 291-302. 2008.
Akpınar, Y., Öndin, Z., “Citizens’ use and acceptance of e-government applications of TSSIs”, Electronic Government, An
International Journal, 5, 4, 403-419, 2008.
Akpınar, Y., Bayramoğlu, Y., “Promoting teachers’ positive attitude towards web use”, Turkish Online Journal of
Educational Technology, 7, 3, 46-55, 2008. (SSCI)
Öner, D., “Supporting students’ participation in authentic proof activities in computer supported collaborative (CSCL)
environments”, International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, 3, 3, 343-359, 2008.
Bildiriler
Erkunt, H., “Developing electronic portfolios in a computer supported collaborative learning environment: a case study with
pre-service elt teachers”, Proceedings of Academic Informatics 2008, Çanakkale, 2008.
Erkunt, H., “Developing electronic portfolios in a computer supported collaborative learning environment: a case study with
pre-service elt teachers”, Proceedings of 8. International Conference on Educational Technology, Eskişehir, 2008.
Öner, D., “Investigating factors that influence teaching with computers: Attitudes revisited”, Proceedings of the 11th
IASTED International Conference Computers and Advanced Technology in Education (CATE, 2008), V. Uskov
(Derleyen), 391-396, Crete, Greece, 2008.
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kitaplar
Gülerce, A., Dönüşümsel Aile Modeli ve Türkiye'de Ailelerin Psikolojik Örüntüleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,
2007. (2. Baskı)
Kızıltepe, Z., Öğretişim, İstanbul: Epsilon Yayınevi, 2007. 2. Baskı
Okçabol, R., Yükseköğretim Sistemimiz, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2007.
Yıldıran, G., Multicultural Applications of Mastery
Learning: Our Thoughts, Our Deeds and Our Hopes for Education,
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2007.
Makaleler
Ilgaz, D., Gök, F., “The right to education,” Human Rights in Turkey, Z.F. Kabasakal-Arat (Derleyen), Chapter 8, 123-136,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia, U.S.A., 2007.
Gülerce, A., “History o psychology in Turkey as a sign of diverse modernization and Global psychologization”,
Internationalizing the History of Psychology, A.C. Brock (Derleyen), 75-95, New York: New York University Pres,
2007.
Gülerce, A., “Agendas for multicultural discourse research”, Discourse as Cultural Struggle, Shi-xu (Derleyen), 29-46,
56 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Aberdeen: Hong Kong University Pres, 2007.
Alikaşifoğlu, M., Erginöz, E., Ercan, O., Uysal, O., Albayrak-Kaymak, D., “Bullying behaviours and psychosocial health:
Results from a cross-sectional survey among high school students in İstanbul, Turkey”, European Journal of
Pediatrics, 166, 12, 1253-1260, 2007. (SCIE-SSCI)
Kızıltepe, Z., “Teacher occupational stress in İstanbul”, Emerging Thought and Research on Student, Teacher, and
Administrator Stress and Coping, G. Gates (Derleyen), 110-128, Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing
2007.
Okçabol, R., “17. Milli eğitim şurası”, Yeniden İmece, 14, 27-30, 2007.
Okçabol, R., “Sınav enflasyonu kime/neye yarar?”, Öğretmen Dünyası, 28, 333, 5-7, 2007.
Okçabol, R., “Bakanlığın beyni: Talim ve Terbiye Kurulu”, Yeniden İmece, 16, 40-43, 2007.
Dölek, N., Sart, Z.H., “Psychological services in the schools in Turkey”, The Handbook of International School Psychology, S.
R. Jimerson, T.D. Oakland, P.T. Farrell (Derleyenler), 397-406, Thousand Oaks, CA: Sage, 2007.
Ünlühisarcıklı, Ö., “Vocational training through the apprenticeship system in Turkey”, World Yearbook of Education 2007:
Educating the Global Workforce: Knowledge, Knowledge Work and Knowledge Workers (World Yearbook of
Education Series), L. Farrell, T. Fenwick (Derleyenler), 2007.
Eriş, B., “Intelligence: an analysis of the american experience from the perspective of critical theory”, Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8, 1 59-+, 2008. (SSCI)
Gülerce, A., “On the absence of a presence/the presence of an absence - Psychoanalysis in the Turkish context”, Theory &
Psychology, 18, 2, 237-251, 2008. (SSCI)
Bildiriler
Okçabol, R., “Geçmişi yadsıyarak eğitimde yenilik olur mu?”, Eğitimde Reform ve Finans Sorunu Sempozyumu Bildiriler
Kitabı, S. S. Gül, H. Gül (Derleyenler), 94-100, Süleyman Demirel Üniversitesi Köy Enstitüleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yayınları, Isparta, 2007.
Ünlühisarcıklı, Ö., “Türkiye’de mesleki yaygın eğitimin gelişimi”, Öğrenen Toplum İçin Yetişkin Eğitimi Sempozyumu
Bildirileri, 120-143, İSMEK Yayınları, 2007.
Okçabol, R., “Türkiye’de yetişkin eğitimi ve sorunları”, 2. Yetişkin Eğitimi Sempozyumu: Küreselleşme ve Yerelleşme
Çerçevesinde Yetişkin Eğitimi, Bildiriler Kitabı, 23-35, İstanbul: İSMEK Yayını, 2008.
Okçabol, R., “YÖK ve üniversitenin geleceği”, Dönüştürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz, S. Akyol, M. K. Çoşkun, T.
Yılmaz, M. B. Aydın, R. Altunpolat (Derleyenler), 391-408, Ankara: Eğitim Sen Yayınları, 2008.
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Kitaplar
Bekman, S., Yıllar İçinde Anne Çocuk Eğitim Vakfı : Çok Bakışlı Bir Anlatı, Kansu Matbaacılık, İstanbul, 2008 .
Makaleler
Bekman, S., “Family literacy programme: Beispiele aus der Türkei”, Gemeinsam in Der Spache Baden: Familiy Literacy, M.
Elfert, G. Rabkin (Derleyenler), 105-116, Ernst Klett Sprachen, 2007.
Göl-Güven, M., “Evaluation of the quality of early childhood classrooms in Turkey”, Early Child Development and Care, 1-3,
Online Publication, 2007.
57 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Bildiriler
Soygeniş, S., Erktin, E.,
“Architecture as an extracurricular activity for elementary school children”, Proceedings
Designtrain Congress Trailer I, Amsterdam, 2007.
Muğaloğlu, E.Z., Doğança, Z., “An attempt to fulfil “the missing link” in teacher education: A collaborative action research
project”, Proceedings of the IASK International Conference Teaching and Learning 2008, 836-841, Aveiro, Portugal,
2008.
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Makaleler
Nazlıçiçek, N., Akarsu, F., “Physics, chemistry and mathematics techers' approaches to assessment tools and their
assessment practices”, Eğitim ve Bilim-Education and Science, 33, 149, 18-29, 2008. (SSCI)
Adadan, E., Irving, K.E., Trundle, K.C., “Impacts of multi-representational ınstruction on highschool students' conceptual
understandings of the particulate nature of matter”, International Journal of Science Education, Available online
(http://dx.doi.org/10.1080/09500690802178628), 2008.
Baykal, A., “Yükseköğretim önünde yığılma ve gençliğin durumu, Türkiye’de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu, İ. Bircan
(Derleyen), 60-71, Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları, 2008.
Ardaç, D., Ünal, S., “Does the amount of on-screen text influence student learning from a multimedia-based instructional
unit?”, Instructional Science, 36, 1, 75-88, 2008. (SSCI)
Baykal, A., “Sınavın varlık nedeni yokluğunda anlaşılır, Artı Eğitim, Yıl 4, 37, 46-48, 2008.
Baykal, A., “Eğitimde kavram kargaşası yaşanıyor”, TÖDER, 8-11, 2008.
Baykal, A., “Eğitimde ölçme ve aranan nitelikler”, Ortaöğretim Sisteminde Arayışlar, 93-106, Türkiye Özel Okular Birliği,
2008.
Baykal, A., “ÖSYS konusunda alan savunması”, Artı Eğitim,. Yıl 4, 39, 46-48, 2008.
Baykal, A., “Eğitimsi önerilere yan bakışlar”, TÖDER, 24-26, 2008.
Bildiriler
Baykal, A., “Üniversiteye giriş sistemi”, Uluslararası Yükseköğretim Konferansı, 86-96, T.C. Yükseköğretim Kurumu, Ankara,
2007.
Baykal, A., “University entrance system”, Short Cycle and First Cycle, 303-309, The Council of Higher Education, Ankara,
2007.
Baykal, A., “Yükseköğretim önünde yığılma ve gençliğin durumu”, Türkiye’de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu, İ. Bircan
(Derleyen), 60-71, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2007.
Baykal, A., “Türk eğitim sisteminde öğrenci akışı”, Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 100’üncü Yılında Eğitim Kurultayı,
Cumhuriyetimizin Kuruluş Felsefesinin Öngördüğü Eğitim Bildiriler Kitabı, 398-431, İnönü Üniversitesi, Malatya,
2008.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Kitaplar
Roberts, L. ,Gürel, A., Tatar, S., Martı, L. (Derleyenler), EUROSLA Yearbook, 7, Amsterdam: John Benjamins Publishing
58 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Company, 2007.
Haznedar, B., Gavruseva, E., (Hazırlayanlar), Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative
Perspective, Amsterdam: John Benjamins, 2008.
Makaleler
Alptekin, C., Erçetin, G., Bayyurt, Y., “The effectiveness of a theme-based syllabus for young L2 learners”, Journal of
Multilingual and Multicultural Development, 28, 1, 1-17, 2007.
Erçetin, G., Alptekin, C., “Integrating language and content: An experimental study”, Researching Content and Language
Integration in Higher Education, R. Wikinson, V. Zegers (Derleyenler), 172-178, Maastricht: Maastricht University,
2007.
Gürel, A., “(Psycho)linguistic determinants of L1 attrition”, Language Attrition: Theoretical Perspectives, B. Köpke, M. S.
Schmid, M. Keijzer, S. Dostert, S. (Hazırlayanlar), 99-119, Amsterdam, John Benjamins, 2007. Kitap Bölümü
Haznedar, B., “The acquisition of tense-aspect in child L2 English”, Second Language Research, 23, 4, 3-37, 2007.
Martı, L., “Politeness in Turkish: A cross-cultural comparison (Chapter Three)”, Studies in Intercultural, Cognitive and Social
Pragmatics, Pilar Garcés-Conejos Blitvich, Manuel Padilla Cruz, Reyes Gómez Morón y Lucía Fernández Amaya
(Derleyenler), 56-75, Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007.
Yıldız, S., “Critical issues: Limited technology contexts”, CALL Environments: Research, Practice and Critical Issues, J.
Egbert, E. Hanson-Smith (Derleyenler), 140-160, Alexandria, VA: TESOL, 2007. (2. Baskı)
Koçoğlu, Z., Akyel, A., Erçetin, G., “Pen/Paper and electronic portfolios: An effective tool for developing reflektive thinking
of Turkish EFL student tachers?”, The Mediterranean Journal of Educational Studies, 13, 1, 1-24, 2008.
Ariew, R., Ercetin, ,G., Cooledge, S., “Second language reading in hypermedia environments”, Handbook of Research on
Computer-Enhanced Language Acquisition and Learning, F. Zhang, B. Barber (Derleyenler) 48-63, Hershey :
Information Science Reference, 2008.
Gürel, A., “Research on first language attririon of morphosyntax”, Second Language Research, 24, 3, 431-449, 2008.
Gürel, A., Arslan, L., “Konuşmatanımaiçin insane-makine karşılaştırılması”, Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 77-90, 2008.
Haznedar, B., Gavruseva, E., “Recent perspectives in child second language acquisition”, Current Trends in Child Second
Language Acquisition: A Generative Perspective, B. Haznedar, E. Gavruseva (Hazırlayanlar), 3-16, Amsterdam: John
Benjamins, 2008.
Geçkin, V., Haznedar, B., “The morphology/syntax interface in child L2 acquisition: Evidence from verbal morphology”,
Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective, B. Haznedar, E. Gavruseva
(Hazırlayanlar), 237-270, Amsterdam: John Benjamins, 2008.
Bildiriler
Haznedar, B., “Crosslinguistic influence in Turkish-English bilingual first language acquisition: The overuse of subjects in
Turkish”, Proceedings of the 2nd Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America
(GALANA), L. B. Belikova, M. Umeda (Derleyenler), 124-134, Cascadilla Press – Somerville, MA., 2007.
Haznedar, B., “İki dillilikte dillerarası etkileşim”, XXI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Hazırlayanlar), 216224, Mersin Üniversitesi Yayınları, 2008.
Göksel, A., Haznedar, B., “Türkçe tamlamaların yapısı: Bir veri tabanı çalışması”, XXI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y.
Aksan, M. Aksan (Hazırlayanlar), 362-364, Mersin Üniversitesi Yayınları, 2008.
59 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Batı Dilleri ve Edebiyatı
-
1
6
-
-
Workshop
-
Çeviribilim
-
-
4
-
-
1
Felsefe
-
-
12
1
-
1
Fizik
-
-
1
-
-
-
Kimya
1
-
4
-
-
-
Matematik
-
-
1
-
-
-
Mol. Biyo. Ve Genetik
2
-
-
1
-
-
Psikoloji
1
-
2
1
-
-
Sosyoloji
-
-
8
-
-
1
Tarih
1
-
1
-
2
Türk Dili ve Edebiyatı
-
2
-
-
-
-
TOPLAM
5
3
39
3
2
3
Workshop
Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Batı Dilleri ve Edebiyatı
8
-
-
-
-
7
Çeviribilim
-
2
9
1
-
3
Felsefe
5
2
5
5
-
2
Fizik
7
-
-
-
3
2
Kimya
14
5
1
5
-
2
Matematik
3
1
2
1
-
1
Mol. Biyo. Ve Genetik
6
8
1
11
5
4
Psikoloji
7
2
-
7
-
-
Sosyoloji
6
-
1
-
-
-
Tarih
7
1
1
2
1
4
Türk Dili ve Edebiyatı
5
8
3
-
2
7
TOPLAM
68
29
23
32
11
32
Bilimsel Yayınlar
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Çeviribilim
Kitap
Makale
Bildiri
Araşt. Rap.
Diğer
2
8
9
5
14
1
-
-
Felsefe
7
17
3
-
-
Fizik
6
68
16
-
-
Kimya
1
43
4
-
1
Matematik
18
1
-
-
-
Mol. Biyo. Ve Genetik
1
14
11
-
16
Psikoloji
2
21
13
-
-
Sosyoloji
2
14
2
-
1
Tarih
4
52
4
-
Türk Dili ve Edebiyatı
6
31
1
-
-
TOPLAM
57
275
59
-
18
60 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kitaplar
Baş, I., Freeman D.C. (Derleyenler), Challenging the Boundaries, Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2007.
Antikacıoğlu, S., The Modern and Contemporary Sonnet in English, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2007.
Makaleler
Baş, I., “‘Looking awry' at contemporary fiction: post-porn modernism”, Textos e Leituras: Estudos Empíricos de Língua e
Literatura, S., Zyngier, V., Viana, J., Jandre (Derleyenler), Parte II, 185-204, Rio de Janeiro: Publit, 2007
Koçbaş, D., Akar, D., “Açıklayıcı metinlerde bağlılık oluşturma yöntemi olarak göndergelerin gelişimsel izleği”, Dilbilim
Araştırmaları, 17-32, 2007.
Baş, I., “Geçmişin mağarasına ışık tutmak: Türk-Ermeni yazınında kimlik arayışları”, Dünya Kitap, 184, 2007.
Baş, I., “Feminizme karşı bir feminizm ikonu: Kadın deneyiminin epik ozanı Doris Lessing”, Dünya Kitap, Fuar Özel sayısı,
2007.
Treffers-Daller, J., Özsoy, A.S., van Hout, R., “Special issue entitled cutting edge research in bilingualism”, M. Deuchar
(Derleyen), International Journal of Bilingualism and Bilingual Education, 10, 3, 248-276, 2007.
Öğüt, Ö., “Orhan Pamuk’un Beyaz Kale’si ve Yeni Hayat’ında ölümü yazmak, ‘Ben’ i Çizmek”, Orhan Pamuk’un Edebi
Dünyası, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
Öztürk-Başaran, B., “Non-configurationality: Free word order and argument drop in Turkish”, Limits of Syntactic Variation,
M. T. Biberauer (Derleyen) 411-440, John Benjamins, 2008.
Nakipoğlu, M., Üntak, A. “A complete verb lexicon of Turkish based on morphemic analysis”, Turkic Languages, Harrasowitz
Verlag, 2008. to appear
Özürek, A., Kita, S., Allen, S., Brown, A., Furman, R., Ishizuka, T., “Development of cross-linguistic variation in speech and
gesture: Motion events in English and Turkish”, Developmental Psychology, 44, 4, 1040-1054, 2008. (SSCI)
Bildiriler
Gürcanlı, Ö., Nakipoğlu, M., Özyürek, A., “Shared information and argument omission in Turkish”, Proceedings of the 31st
annual Boston University Conference on Language Development, Somerville, MA: Cascadilla Press, 2007.
Göksel, A., “Morphology and syntax inside the word, pronominal participles of headless relative clauses in Turkish”, G.
Booij, L. Ducceschi, B. Fradin, E. Guevara, A. Ralli, S. Scalise (Derleyenler),
On-line Proceedings of the Fifth
Mediterranean Morphology Meeting (MMM5), 47-72, 2007.
Öğüt, Ö., “Reading the written self in Alev Tekinay’s Nur der Hauch vom Paradies (Only the Breeze from Paradise)”, Life
Writing: Autobiography, Biography, and Travel Writing in Contemporary Literature Proceedings of a Symposium Held
by the Department of American Culture and Literature of Haliç University , İstanbul, Stuttgart: ibidem-Verlag, 241252, 2007.
Meral, H. M., Sevinç, E., Ünkar, E., Sankur, B., Özsoy, A. S., Güngör, T., “Syntactic tools for text watermarking”, In Delp III.
E.J.Wong, P.W. (Derleyenler), Security, Steganography, and Watermarking of Multimedia Contents IX, Proceedings
of SPIE-IS&T Electronic Imaging, SPIE, 6505, 65050X-1 – 65050X-12, San Jose, 2007.
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Türkçe metin damgalama: sözdizimsel bir model”,
IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
61 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Öğüt, Ö., “Selves under erasure in Orhan Pamuk’s My Name is Red and Snow”, Kadir Has University "Culture and the Arts"
Lecture Series: Selected Talks 2006-2008, Istanbul, 2008.
Bozşahin, C., Göksel, A., “Türkçe’de ezgi: Sözdizim ve edimle ilişkisi (Intonation in Turkish and its relation to syntax and
pragmatics), XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 305-308, Mersin: Mersin
University Publications, 2008.
Göksel, A., Kelepir, M., Üntak-Tarhan A., “Türkçe soru cümlelerinde ezgi (Question intonation in Turkish)”, XXI. Ulusal
Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 305-308, Mersin: Mersin University Publications,
2008.
Göksel, A., Haznedar, B., “Türkçe tamlamaların yapısı: Bir veri tabanı çalışması (The structure of Turkish compounds: A data
base study)”, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M. Aksan (Derleyenler), 362-364, Mersin: Mersin
University Publications, 2008.
Öztürk, B., “Is there agent ıncorporation?”, Proceedings of 40th Chicago Linguistic Society Meeting, University of Chicago,
2008.
Taylan, E., Aksu-Koç, A., “Belirteçlerde görünüş ve kiplik ilişkisi”, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M.
Aksan (Derleyenler), 89-97, Mersin: Mersin University Publications, 2008.
Nakipoğlu, M., Yumrutaş, N., “Acquisition of clitics in Turkish”, The Proceedings of 14th International Conference on Turkish
Linguistics, 2008. to appear
Nakipoğlu, M., “Türkçe’de vücut sözcükleri (Words for Body Parts in Turkish)”, Proceedings of 22nd National Conference on
Turkish Linguistics, 2008. to appear
Nakipoğlu, M., Üntak, A., “What does the acquisition of stems that undergo phonological alternation reveal about rule
application?”, Proceedings of the 13th International Conference on Turkish Linguistics, 2008. to appear
ÇEVİRİBİLİM
Kitaplar
Paker, S., Traduzioni e Traduttori Nel Mondo Turco, Aracne, R.T.Özben (Çeviren), Roma, 2007.
Paker, S., Kene, M., (Çevirenler), Swords of Ice, Latife Tekin, Marion Boyers Publishers, London-New York, 2007.
Paker, S., Kene, M., (Çevirenler), I Cut My Black Black Hair, Gülten Akın, Near East Review, Bilkent Üniversitesi, Ankara,
2007.
Paker, S., Tamplin, R., (Çevirenler), Voice, Zeynep Uzunbay, Near East Review, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2007.
Paker, S., Tamplin, R., (Çevirenler), You Gotta Go When You Gotta Go,
Zeynep Uzunbay, Near East Review, Bilkent
Üniversitesi, Ankara, 2007.
Ross, J., Çalık-Ross, A., (Çevirenler), Magnesia on the Meander: Magnesia ad Maeandrum, an archaeological guide, Orhan
Bingöl, Homer Kitabevi, İstanbul, 2007.
Ross, J., (Çevirenler), Ancient İzmit: Nicomedia, Ayşe Çalık-Ross, Delta Yayınları, İstanbul, 2007.
Tahir-Gürçağlar, Ş., The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923-1960, Rodopi Publishing, 2008
Makaleler
Diriker, E., “Exploring simultaneous interpreting as a social practice”, In a Homage to Gideon Toury, Amsterdam and
Philadelphia: John Benjamins, 2007.
Diriker, E., “Conference Interpreting as Situated Action”, M. Baker (Derleyen), Routledge Encyclopedia of Translation
Studies, London and New York: Routledge, 2007.
62 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tahir-Gürçağlar, Ş., “Chaos before order: Network maps and research design in DTS”, Meta, Translation and Networks özel
sayısı, University of Montreal, 2007.
Tahir-Gürçağlar, Ş., “Tercüme bürosu ve bir edebiyat kanununun oluşturulması”, Türk Edebiyatı Tarihi 4, T. S. Halman
(Derleyen) 571-586, İstanbul: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007. Kitap Bölümü
Tahir-Gürçağlar, Ş., “Sherlock Holmes in the interculture: Pseudotranslation and anonymity in Turkish literature”, Beyond
Descriptive Translation Studies, A. Pym, M. Schlesinger, D. Simeoni (Derleyenler) Amsterdam: John Benjamins, 2008.
Bildiriler
Ross, J.M., “Between the night and the close of day / Your dusky eyebrows blew me away”, Subtitling Lost Songs of
Anatolia, Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi, 2008.
FELSEFE BÖLÜMÜ
Kitaplar
Irzık, G., Kılınç, B., Voss, S. (Derleyenler), Logic and Philosophy of the Sciences, The Proceedings of the 21st World Congress
of Philosophy, 5, Philosophical Society of Turkey, Ankara, 2007.
Silier, Y., Özgürlük Yanılsaması: Rousseau ve Marx, Yordam Kitap, 2007. 2. Baskı
Canevi, P., Voss, S., (Derleyenler), Ancient and Modern Philosophy, Philosophical Soceity of Turkey, Ankara, 2007.
Tepe, H., Voss, S. (Editörler), Ethics, Ankara, Philosophical Society of Turkey, 2007.
Davran, Z., Voss, S. (Editörler), Human Rights, Ankara, Philosophical Society of Turkey, 2007.
Moran, D., Voss, S. (Editörler), Epistemology, Ankara, Philosophical Society of Turkey, 2007.
Erzan, A., Irzık, G., Kansu, E., Ruacan, Ş., Tekcan, A., Tolun, A., Yılmaz, Y., Bilim Etiği El Kitabı, TÜBA Yayınları, Ankara,
2008.
Makaleler
Baç, M., “Epistemological naturalism, skeptical threat and the question of normativity in post-apocalyptic times”, Filozofia,
62, 7, 590-600, 2007. (A&HCI)
Baç,
M.,
“Causal
determinants,
reasons,
and
substantive
autonomy:
A
critical
approach
to
agency”,
Problemos, 72, 135-144, 2007. (A&HCI)
Baç, M., “Epistemoloji”, Felsefe Ansiklopedisi, A. Cevizci (Derleyen), 5, 567-581, Babil Yayıncılık, İstanbul, 2007.
Baç, M., “Felsefe Nedir?, Epistemoloji, Bilim Felsefesi, Yakın Dönem Felsefesi”, Felsefe, D. Taşdelen (Derleyen), 1-13; 2135; 93-107; 269-284, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, 2007. Kitap Bölümü
Irzık, G., “Yöntemsel bireycilik-bütünselcilik tartışmasına bir katkı”, Felsefe ve Sosyal Bilimler, K. Hoşgör (Derleyen), 8188, Vadi Yayınları, Ankara, 2007.
Irzık, G., “İnsan ihtiyaçları ve sosyal politika”, Adalet Söyleşileri, K. Güler, G. Hızlı (Derleyenler), 23-36, Anadolu Kültür
Yayıncılık, İstanbul, 2007.
Irzık, G., “Eğitim sistemimizin zihniyet sorunu”, Cumhuriyet, Eğitim Reformu ve Dewey, J. Anton, P. Canevi, 54-59, Forum
İstanbul Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 2007.
Kılınç, B., “Aklın cinsiyeti var mı?”, Cinsiyetli Olmak, Z. Direk (Derleyen), 156, YKY, Cogito, 2007.
63 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Irzık, G., “Commercialization of science in a neoliberal world”, Reading Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a
Political Project, 135-153, A. Buğra, K. Ağartan (Derleyenler), Palgrave, 2007.
İnan, İ., “Dil felsefesi”, Felsefeye Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2007.
Karatay, A., “Logic in Turkey”, The Proceedings of The Twenty-First World Congress of Pilosophy, 339-346, I. Kuçuradi
(Derleyen), Philosophical Society of Turkey, Ankara, 2007.
Baç, M., “Cultural frameworks, Goldman's ontological wardrobe, and a new perspective over veritas”, Philosophia:
International Journal of Philosophy, 37, 1, 96-107, 2008.
Irzık, G., “Critical rationalism”, The Routledge Companion to the Philosophy of Science, S. Psillos, M. Curd (Derleyenler),
58-66, Routledge, 2008.
Silier, Y., “Mutluluk nasıl irdelen(me)meli?”, Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi, 1, 185-198, 2008.
Voss, S., “A citique of Kantian sensibility”, Contemporary Perspectives on Early Modern Philosophy, P. Hoffman et al.
(Derleyenler), Peterborough, Canada: Broadview Press, 2008
Karatay, A., “A modal formula not first-order definable”, Tbillc’07 Proceedings, 2008.
İnan, İ., “Rigid general terms and essential predicates”, Philosophical Studies, 140, 2, 213-228 2007. (A&HCI)
Bildiriler
Baç, M., “Pluralistic Kantianism and understanding the 'Other'”, Proceedings of the Twenty-First World Congress of
Philosophy, L. Scarantino (Derleyen), 11 (Contemporary Philosophy), 13-18, Ankara: Türk Felsefe Derneği, 2007.
Irzık, G., Kılınç, B., Voss, S. (Derleyenler) “Logic and Philosophy of the Sciences”, Proceedings of the Twenty-First World
Congress of Philosophy, 5, Philosophical Society of Turkey, Ankara, 2007
Irzık, G., “Science and its discontents”, Philosophy Facing World Problems, The Proceedings of the 21st World Congress of
Philosophy, I. Kucuradi (Derleyen), 13, Philosophical Society of Turkey, 2007.
FİZİK BÖLÜMÜ
Kitaplar
Gülmez, E., Kaplan, Z., Physics 1: Experiments, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2007.
Gülmez, E., Kaplan, Z., Physics 2: Experiments, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2007.
Gülmez, E., Kaplan, Z., Physics 3: Experiments, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2007.
Gülmez, E., Kaplan, Z., Physics 4: Experiments, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2007.
Gülmez, E., Kaplan, Z., Introductory Mechanics and Thermodynamics: Experiments, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2007.
Gülmez, E., Kaplan, Z., Thermodynamics, Optics, Waves, and Modern Physics Experiments, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları,
2007.
Makaleler
Altıntaş, A.A., Arık,M.,“The inhomo geneous quantumin variance groupof commuting fermions”, Central European Journal of
Physics, 5, 1, 70-82, 2007. (SCIE)
Ankay, A., Ankay, A.M., Ercan, E.N., “Possible evolution of dim radio-quiet neutron star 1E 1207-6-5209 based on a B-decay
64 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
model”, International Journal of Modern Physics D, 16, 4, 619-628, 2007. (SCIE)
Arapoğlu, S., Karakçı, A., Kaya, A., “S-duality in string gas cosmology”, Physics Letters B, 645, 2-3, 255-260, 2007. (SCIE)
Balcan, D., Kabakçıoğlu, A., Mungan, M., Erzan, A., “The information coded in the yeast response elements accounts for
most of the topological properties of its transcriptional regulation network”,PloS,ONE.2,6,e501,2007.
Bilen, B., Skarlatos, Y., Aktaş, G., “Frequency dependent conductivity in unannealed thin films of As0.40Se0.40Te0.20”,
Thin Solid Films, 515, 13, 5329-5333, 2007. (SCIE)
Bilen, B., Skarlatos, Y., Aktaş, G., et al., “In situ measurement of humidity induced changes in the refractive index and
thickness of polyethylene glycol thin films”, Journal of Applied Physics, 102, 7, Art.No. 073534, 2007. (SCIE)
Bilki, B., Erbudak, M., Mungan, M., Weiskopf, Y., “Structure formation of a monolayer of adatoms on a quasicrystalline
surface: Molecular dynamics study”, Physical Revivew B, 75, 4, Art.No. 045437, 2007. (SCIE)
Cankoçak, K., Bakırcı, N.M., Çerçi, S., Gülmez, E., Merlo, J.P., Önel, Y., Özok, F., Schmidt, I., Sönmez, N., “Radiationhardness measurements of high OH- content quartz fibres irradiated with 24 GeV protons up to 1.25 Grad”, CMSNOTE, 003, 2007.
Crawford, C.B., Sindile, A., Akdoğan, T., et al., “Measurement of the proton's electric to magnetic form factor ratio from
H(e, e’p)”, Physics Review Letters, 98, 5, Art.No. 052301, 2007. (SCIE)
Erdamar, O., Bilen, B., Skarlatos, Y., Aktaş, G., İnci, M.N., “Effects of humidity and acetone on the optical and electrical
properties of porous silicon nanostructures”, Physica Status Solidi C, 601-603, 2007.
Erkol, H., Demiralp, E., “The woods-saxon potential with point interactions”, Physics Letters A, 365, 1-2, 55-63, 2007.
(SCIE)
Gülmez, E., “The CMS-HF Forward Calorimeter Commissioning”, CMS Conference Report, CMS-CR 2007/71, 2007.
Gülmez, E., et al., “CMS Physics technical design report, volume II: Physics performance,” CMS Collaboration ; JOP G: Nucl.
and Part. Phys., 34, 995, 2007.
Kaya, A., Arapoğlu, S., Karakçı, A., “S-duality in string gas cosmology”, Physics Letters B, 645, 255, 2007. (SCIE)
Malykh, A.A., Nutku, Y., Sheftel, M.B., ”Lift of noninvariant solutions of heavenly equations from three to four dimensions
and new ultra-hyperbolic metrics”, Journal of Physics A: Mathematical Theorical, 40, 31, 9371-9386, 2007. (SCIE)
Mungan, M., “String matching and 1d lattice gases”, Journal of Statistical Physics, 126, 1, 207-242, 2007. (SCIE)
Mungan, M., Weisskopf, Y., Erbudak, M., “Deposition of adatoms on a quasicrystalline surface: Molecular dynamics study in 3
dimensions”, Physical Review B, 76, 195443, 2007. (SCIE)
Neyzi, F., Sheftel, M.B., Yazıcı, D., “Symmetries, integrals and three-dimensional reductions of Plebanski's second heavenly
equation”, Physics of Atomic Nuclei, 70, 3, 584-592, 2007. (SCIE)
Rador, T., “Acceleration of the universe via f(R) gravities and the stability of extra dimensions”, Physical Review D, 75, 6,
Art.No. 064033, 2007. (SCIE)
Rador, T., “f(R) Gravities a la brans-dicke”, Phyiıcs Letters B, 652, 5-6, 228-232, 2007. (SCIE)
Rador, T., “Stabilization of extra dimensions and The dimensionality of the observed space”, European Physical Journal C,
49, 4, 1083-1089, 2007. (SCIE)
Rador, T., “T and S dualities and the cosmological evolution of the dilaton and the scale factors”, European Physical Journal
C, 52, 3, 683-688, 2007. (SCIE)
Safkan, Y., Akdoğan, T., Franklin, W.A., et al., “Differential cross section for neutron-proton Bremsstrahlung”, Physics
Review C, 75, 3, Art.No. 031001, 2007. (SCIE)
65 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tekin, S.C., Aydın, F.T., Arık, M. “A new interpretation of the orthofermion algebra”, Journal of Physics A-Mathematical
and Theoretical, 40, 27, 7699-7706, 2007. (SCIE)
Uncu, H., Tarhan, D., Demiralp, E., Müstecaplıoğlu, O.E., “Bose-Einstein condensate in a harmonic trap decorated with
Dirac delta functions”, Physical Review A, 76, 1, doi:10.1103/ PhysRevA.76.013618 2007. (SCIE)
Yazgan, E., , A., Guseinov, O.H., “Neutron stars”, Supernovae and Supernova Remnants, Nova Science Publishers New York,
2007.
Abat, E., Addy, T.N., Akesson, T.P., Alison, J., Anghinolfi, F., Arık, E., Arık, M. et al., “The ATLAS TRT barrel detector”,
Journal of Instrumentation, 3: Art. No. P02014, 2008. (SCIE)
Abat, E., Addy, T.N., Akesson, T.P., Alison, J., Anghinolfi, F., Arık, E., Arık, M. et al., “The ATLAS transition radiation
tracker (TRT) proportional drift tube: design and performance”, Journal of Instrumentation, 3: Art. No. P02013,
2008. (SCIE)
Abat, E., Addy, T.N., Akesson, T.P.A., Alison, J., Anghinolfi, F., Arık, E., Arık, M. et al., “The ATLAS TRT electronics”,
Journal of Instrumentation, 3: Art. No. P06007, 2008. (SCIE)
Abat, E.; Arık, E.; Arık, M.; Becerici, N.; Beddall, A.; Beddall, A.J.; Bingul, A.; Cetin, S.A.; Doğan, O.B.; Istin, S. et al., “The
ATLAS TRT end-cap detectors”, Journal of Instrumentation, 3: Art. No. P10003, 2008. (SCIE)
Abat, E.; Arik, E.; Arik, M.; Beddall, A.; Beddall, A. J.; Bingul, A.; Cetin, S.A. et al., “Combined performance tests before
installation of the ATLAS semiconductor and transition radiation tracking detectors”, Journal of Instrumentation, 3:
Art. No. P08003, 2008. (SCIE)
Abdullin, S., Gülmez, E. et al., “Design, performance, and calibration of CMS forward calorimeter wedges”, European
Physical Journal C, 53, 1, 139-166, 2008. (SCIE)
Abdullin, S., Gülmez, E. et al., “Design, performance, and calibration of CMS hadron-barrel calorimeter wedges”, European
Physical Journal C, 55, 159-171, 2008.
Abdullin, S., Gülmez, E. et al., “Design, performance, and calibration of the CMS Hadron-Outer calorimeter”, CMS-HCAL
collaboration, CMS NOTE-2008/020, 2008.
Abdullin, S., Gülmez, E. et al., “HCAL participation in global run at the end of November 2007 (GREN)”, CMS-HCAL
Collaboration, CMS IN-2008/019, 2008.
Akdoğan, H.T., Geis, E. et. al., “Charged form factor of the neutron at low momentum transfer from H (e,e1p)”, Physical
Review Letters, 101, 042501, 2008.
Algın, A., Arık, M., Kocabıçakoğlu, D., “Two-parameter deformed SUSY algebra for Fibonacci oscillators”, International
Journal of Theoretical Physics, 47, 5, 1322-1332, 2008. (SCIE)
Altıntaş, A.A., Arık, M., “In homogeneous quantum group generalization of IO(2n,c) and ISp(2n,c)”, Modern Physics Letters
A, 23, 8, 617-622, 2008. (SCIE)
Altıntaş, A.A., Arık, M., “The inhomogeneous quantum invariance group of commuting fermions”, Central European Journal
of Physics, 5, 70-82, 2008.
Altıntaş, A.A., Arık, M., “The inhomogeneous invariance quantum supergroup of supersymmetry algebra”, Physics Letters A,
372, 38, 5955-5958, 2008. (SCIE)
Ankay, A., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., Ankay, A., “1E 1207.4 – 5209-like radio quiet neutron stars”, International Journal of
Modern Physics D, 2008. Submitted to
Arık, M., Çalık, M.C., Sheftel, M.B., “Friedmann equation for Brans-Dicke cosmology”, International Journal of Modern
Physics D, 17, 2, 225-235, 2008. (SCIE)
66 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Arık, M., Sheftel, M.B., “Symmetry analysis and exact solutions of modified Brans-Dicke cosmological equations”, Physical
Review D, 78, 6, 064067, 2008. (SCIE)
Atak, K., Aktaş, G., Skarlatos, Y., İnci, M.N., “Temperature dependence of photoinduced anisotropy in the
photoconductivity of As2Se3 and Sb2S3 thin films”, Modern Physics Letters B, 22, 20, 1951-1957, 2008. (SCIE)
Baiatian, G., Gülmez, E. et al., “Design, performance, and calibration of CMS hadron endcap calorimeters”, CMS NOTE2008/010, 2008.
Baiatian, G., Gülmez, E. et al., “Performance of the CMS outer hadron calorimeter”, CMS-HCAL Collaboration, CMS IN2008/022, 2008.
Baiatian, G., Gülmez, E. et al., “Study of CMS HCAL response to muons using data collected during global run in September,
2007 and integration run in October 2007”, CMS IN-2008/010, 2008.
Bozkurt, M., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., “Probing the cosmic flaments by means of X-ray observations”, Publ. Astron. Obs.,
74, Belgrade 2008.
Bozkurt, M., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., “Structural analysis of A2034 clusters of galaxies”,
Publ. Astron. Obs., 74,
Belgrade 2008.
Burkardt, S., Deloudi, S., Erbudak, M., Kortan, A.R., Mungan, M., Steurer, W., “Bulk and surface structure of the clean and
adsorbate-covered decagonal Al-Co-Ni quasicrystal”, Journal of Physics-Condensed Matter, 20, 31, Art. No. 314006,
2008. (SCIE)
Cankoçak, K., Bakırcı, M.N., Çerçi S., Gülmez, E., Merlo, J.P., Önel, Y., Özok, F., Schmidt, I., Sönmez, N., “Radiationhardness measurements of high OH- content quartz fibres irradiated with 24 GeV protons up to 1.25 Grad”, Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research A, 585, 1-2, 20-27, 2008. (SCIE)
Erkurt, A., Tektunalı, H.G., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., “Dynamics of faint clusters of galaxies”, Publ. Astron. Obs., 74,
Belgrade 2008.
Ertan, E., Kaya, A., “Boundary effects in local inflation and spectrum of density perturbations”, Geneneral Relativity
Gravitation, 40, 7, 1511-1532, 2008. (SCIE)
Eskut, E., Kayıs-Topaksu, A., Önengüt, G., Arık, E., Mailov, A.A. et al., “Final results on nu(mu)->nu(tau) oscillation from
the CHORUS experiment”, Nuclear Physics B, 793, 1-2, 326-343, 2008. (SCIE)
Vazquez-Jauregui, E., Engelfried, J., Akgün, U., Gülmez, E. et al., “First observation of the Cabibbo-suppressed decays
Xi(+)(c)->Sigma(+)pi(-)pi(+) and Xi(+)(c)->Sigma(-)pi(+)pi(+) and measurement of their branching ratios”, Physics
Letters B, 666, 4, 299-304, 2008. (SCIE)
Gülmez, E., “The CMS experiment at the CERN LHC, CMS collaboration”, Journal of Instruments, 3, S08004, 2008.
Gülmez, E., Işıksal, E., Kaya, M.; Özkorucuklu, S., “Design, performance, and calibration of CMS hadron-barrel calorimeter
wedges”, European Physical Journal C, 55, 1, 159-171, 2008. (SCIE)
Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., Bozkurt, M., Gök, F., Aktekin, E., “Turkish national observatory (TUG) view of clusters of
galaxies”, Publ. Astron. Obs., 74, Belgrade 2008.
Mao., Y., Gülmez, E. et al., “Prospect of Higgs Boson Search in the qqH, H to W+W- to lnujj channel with the CMS
experiment”, CMS AN-2008/052, 2008.
Mao., Y., Gülmez, E. et al., “Study of QCD background and lepton ısolation strategy for qqH, H to W+W- to lnujj with lepton
+ multi-jet + missing ET final states”, CMS AN-2008/066, 2008.
Mungan, M., Rador, T., “Dynamics of three agent games”, Journal of Physics A- Mathematical and Theoretical, 41, 5, Art.
No. 055002, 2008. (SCIE)
67 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Nutku, Y., Sheftel, M.B., Kalaycı, J., Yazıcı, D., “Self-dual gravity is completely integrable”, Journal of Physics AMathematical and Theoretical, 41, 39, Art. No. 395206, 2008. (SCIE)
Ramasco, J.J., Mungan, M., “Inversion method for content-base networks”, Physical Review E, 77, 3, Art. No. 036122, 2008.
(SCIE)
Sezer, A., Gök, F., Aslan, Z., Aktekin, E., Ercan, E.N., “Optical observations of the
galactic supernova remnants:
G59.5+0.1,G84.9+0.5 and G67.7+1.8”, Astrophysics and Space Science, 2008. in press
Sheftel, M.B., Malykh, A.A., “Lift of invariant to non-invariant solutions of complex Monge-Ampere equations”, Journal of
Nonlinear Mathematical Physics, 15, supplement 3, 375-385, 2008.
Tagieva, S.O., Ankay, A., Ankay, A.M., “Magnetospheric particle acceleration and x-ray emission of pulsars”, International
Journal of Modern Physics D, 17, 12, 2337-2350, 2008. (SCIE)
Uncu, H., Tarhan, D., Demiralp, E., Müstecaplıoğlu, O.E., “Bose-Einstein condensate in a harmonic trap with an eccentric
dimple potential”, Laser Physics, 18, 3, 331-334, 2008. (SCIE)
Yazıcı, D., Sheftel, M.B., “Symmetry reductions of second heavenly equation and 2 + 1 - dimensional Hamiltonian integrable
systems”, Journal of Nonlinear Mathematical Physics, 15, Supplement 3, 407-415, 2008.
Bildiriler
Arık, E., et al., “CAST: A CERN Experiment to Search for Solar Axions – CAST Collaboration”, 6th International Conference of
the Balkan Physical Union, AIP Conference Proceedings 899, 37-41, 2007.
Hüdaverdi, M., Kunieda, H., Ercan, E.N., “Nature of X-ray sources from the field of nearby,poor cluster of galaxies”, Galaxy
Evolution Acroos the Hubble Time Proceedings IAU Symposium 235, F. Combes, J. Palous (Derleyenler), 2007.
Ercan, E.N., Hüdaverdi, M., Gök, F., Gün, G.İ., Güver, İ., Furuzawa, A, “Abell 2255 kümesi galaksilerinin çok bant
araştırması”, XV. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 1, 349-355, 2007.
Hüdaverdi, M., Kunieda, H., Ercan, E.N., “Yakın Galaksi kümelerindeki x-ışın kaynaklarının doğası”, XV. Ulusal Astronomi
Kongresi Bildiriler Kitabı, 1, 395-403, 2007.
Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., Gök, F., İkis-Gün, G., Aktekin, E., Güver, T., “Properties of X-ray point sources in clusters of
galaxies ‘XMM newton next decade’”, Porceedings of ESA Meeting, M. Ehle (Derleyen), 76, Madrid, 2007.
Bilen, B., Skarlatos, Y., Aktaş, G., “Frequency dependent conductivity in As2Se3 and As2Te3 thin films”, Turkish Physical
Society 24th International Physics Congress, 2007.
Erdamar, O., Skarlatos, Y., Aktaş, G., İnci, M.N., “An experimental work on the electrical conductivity of PEG under
changing relative humidity”, Sixth International Conference of the Balkan Physical Union Aip Conference
Proceedings, 899, 441-442, 2007.
Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., .Bozkurt, M., Furuzawa, A., Kunieda, H., “Suzaku X-ışın uydusu ve galaksi kümeleri veri
sonuçları”, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, 2008.
Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., Bozkurt, M., Furuzawa, A., “Radyo ve X-ışın gazı etkileşimleri”, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi
Bildiri Kitabı, 2008.
Bozkurt, M., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., “Abell 2034 galaksi kümesinin yapısal analizi”, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi
Bildiri Kitabı, 2008.
Bozkurt, M., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., “X-ışın gözlemleriyle kozmik ağ modeli portresi”, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi
Bildiri Kitabı, 2008.
Beygu, B., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., “XMM Newton X-ışını uydusu ile gözlenmiş beş tane ikili galaksi kümesinin yapısal
analizi”, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri Kitabı, 2008.
68 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Erkurt, A., Tektunalı, H.G., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., “Dynamical Histories of six clusters of galaxies by XMM Newton.”,
The X-ray Universe 2008, Proceedings of XMM Newton Science Operations Centre Workshop, Granada, Spain, 2008.
Beygu, B., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., “Binary Clusters of Galaxies Observed by XMM Newton”, The X-ray Universe 2008,
Proceedings of XMM Newton Science Operations Centre Workshop, Granada, Spain, 2008.
Beygu, B., Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., “The evolution history of binary cluster Abell 3705”, The X-ray Universe 2008,
Proceedings of XMM Newton Science Operations Centre Workshop, Granada, Spain, 2008.
Hüdaverdi, M., Ercan, E.N., Gök, F., Gün, G.İ., “Nature of X-ray sources in the outskirts of clusters of galaxies”, The X-ray
Universe 2008, Proceedings of XMM Newton Science Operations Centre Workshop, Granada, Spain, 2008.
KİMYA BÖLÜMÜ
Kitaplar
Yalçın, Ü., Özbal, H., Paşamehmetoğlu, A.G. (Derleyenler), Ancient Mining in Turkey and the Eastern Mediterranean,
Ankara, Atılım Üniversitesi, 2008.
Makaleler
Albayrak, A.Z., Bilgici, Z.S., Avcı, D, “Influence of structure on polymerization rates and Ca-binding of phosphoruscontaining 1,6-dienes”, Macromolecular Reaction Engineering, 1, 5, 537-546, 2007. (SCIE)
Atılgan, C., Aviyente, V., “Hybrid usage of computational tools in drug synthesis”, Current Computer-Aided Drug Design, 3,
2, 149-159, 2007. (SCIE)
Bilen, B., Skarlatos, Y., Aktaş, G., Dispinar, T., Köşe, M.M., Sanyal, A., “In situ measurement of humidity induced changes
in the refractive index and thickness of PEG thin films”, Journal of Applied Physics, 102, 7, Art.No. 073534, 2007.
(SCIE)
Bulak, E., Leboscha, M., Schwederski, B., Sarper, O., Varnalı, T., Fiedler, J., Lissner, F., Schleid, T., Kaim, W., “Reversibly
reducible cis-dichloro-platinum(II) and -palladium(II) complexes of bis(1-methylimidazol-2-yl)glyoxal”, Inorganic
Chemistry, 46, 14, 5562-5566, 2007. (SCIE)
Çatak, S., Çelik, H., Demir, A.S., Aviyente, V., “Origin of diastereoselectivity in the synthesis of chiral bicyclic lactams: πfacial selective attack of singlet oxygen induced by hindered internal rotation”, Journal of Physical Chemistry A.,
111, 26, 5855-5863, 2007. (SCIE)
Çelebi-Ölçüm, N., Daniel H. Ess, Aviyente, V., Houk, K.N., “Lewis acid catalysis alters the shapes and products of bispericyclic diels-alder transition”, Journal of the American Chemical Society, 129, 15, 4528-4528, 2007. (SCIE)
Çolak, S., Küsefoğlu, S., “Synthesis and interfacial properties of aminosilane derivative of acrylated epoxidized soybean oil”,
Journal of Applied Polymer Science, 104, 4, 2244-2253, 2007. (SCIE)
Danışman, G., Gerritsen, F., Kaçar, M., Özbal, H., Özbal, R., Tanyeli, G., Yalçın, Ü., Yılmaz, Z., “Demirköy-Samakocuk iron
foundry: An industrial archaeology project at an ottoman metal workshop complex in trace”, TÜBA-AR, 10, 91-110,
2007.
Değirmenci, I., Avcı, D., Aviyente, V., Van Cauter, K., Van Speybroeck, V., Waroquier, M., “Density functional theory study
of free-radical polymerization of Acrylates and methacrylates: Structure-reactivity relationship”, Macromolecules,
40, 26, 9590-9602, 2007. 2007. (SCIE)
Dışpınar, T., Sanyal, R., Sanyal, A., “A diels-alder/retro diels-alder strategy for the synthesis of maleimide side chain
bearing polymers”, Journal of Polymer Science Part A- Polymer Chemistry, 45, 20, 4545-4551, 2007. (SCIE)
Eren, T., Ökte, A.N., “Polymerization of methacryl and triethoxysilane functionalized stearate ester: Titanium dioxide
composite films and their photocatalytic degradations”, Journal of Applied Polymer Science, 105, 3, 1426-1436,
2007. (SCIE)
69 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Erol, Ş., Doğan, İ.,
“Axially chiral 2-arylimino-3-aryl-thiazolidine-4-one derivatives: Enantiomeric separation and
determination of racemization barriers by chiral HPLC”, Journal of Organic Chemistry, 72, 7, 2494-2500, 2007.
(SCIE)
Ersoy, O.G., Nugay, N., “Combined effect of the nature of the filler and the compatibilizer on the weld line properties of
filled blends” , Composites Part A-Applied Science and Manufacturing 38, 1, 162-173, 2007. (SCIE)
Esen, H., Küsefoğlu, S., Wool, R., “Photolytic and free radical polymerization of monomethyl malete esters of epoxidized
plant oil triglycerides”, Journal of Applied Polymer Science, 103, 1, 626-633, 2007. (SCIE)
Özen, S.A., Doruker, P., Aviyente, V., “Effect of cooperative hydrogen bonding in azo-hydrazone tautomerism of azo dyes”,
Journal of Physical Chemistry A, 111, 51, 13506-13514, 2007. (SCIE)
Sanyal, R., at al.,“Aminopyridinecarboxamide compounds and their preparation, pharmaceutical compositions and use in the
treatment of angiogenesis mediated diseases”, PCT Int. Appl., WO 2007048070 A2, 2007.
Tüzün, N.S., Aviyente, V., “Modeling the cyclopolymerization of diallyl ether and -[(allyloxy)methyl]acrylate”, International
Journal of Quantum Chemistry, 107, 4, 894-906, 2007. (SCIE)
Agasti, S.S., Caldwell, S.T., Cooke, G., Jordan, B.J., Kennedy, A., Kryvokhyzha, N., Rabani, G., Rana, S., Sanyal, A.,
Rotello, V.M., “Dendron-based model systems for flavoenzyme activity: towards a new class of synthetic
flavoenzyme”, Chemical Communications, 35, 4123-4125, 2008. (SCI)
Albayrak, A.Z., Avcı, D., “Synthesis and polymerizations of new metal chelating monomers from alkyl alphahydroxymethacrylates”, Journal of Applied Polymer Science, 109, 1, 459-466, 2008. (SCIE)
Altan, M., Yurci, M.E., Nugay, N. “Residual stresses determination in injection molded virgin and recycled HDPE blends:
mechanical properties and morphology”, E-Polymers, Art. No. 170, 2008. (SCIE)
Altuntaş, E., Çaylı, G., Küsefoğlu, S., Nugay, N., “Renewable polymeric nanocomposite synthesis using renewable
functionalized soybean-oil-based intercalant and matrix”, Designed Monomers and Polymers, 11, 4, 371-381 2008.
(SCIE)
Altuntaş, E., Çaylı, G., Küsefoğlu, S., Nugay, N., “Renewable polymeric nanocomposite synthesis using renewable
functionalized soybean based intercalant and matrix”, Designed Monomers and Polymers, 11, 371, 2008.
Bağcıoğlu, C., Altuntaş,E., Şen, S., İşler, M.B., Ersoy, O.G., Ersoy, N., Nugay, T., Nugay, N., “Exfoliation targeted toughness
enhancement in polypropylene-blend-montmorillonite nanocomposites”, Polymer International, 57, 12, 1395-1403,
2008. (SCIE)
Bağcıoğlu, C., Şen, S., Yağcı, Y., Nugay, T., Nugay, N., “Preparation of super HIPS via nanocomposite assemblies in the
presence of toughener- intercelant”, E-Polymers, Art. No. 097, 2008. (SCIE)
Balta, B., Öztürk, C., Aviyente, V., Vincent, M.A., Hillier, I.H., “Claisen rearrangement of aliphatic allyl vinyl ethers in the
presence of copper (II) bisoxazoline”, Journal of Organic Chemistry, 73, 13, 4800-4809, 2008. (SCIE)
Çatak, S., Monard, G., Aviyente, V., Ruiz-López, M. F., “Computational study on nonenzymatic peptide bond cleavage at
asparagine and aspartic acid”, Journal of Physical Chemistry A., 112, 837, 752-8761, 2008. (SCIE)
Çaylı, G., Küsefoğlu, S., “Biobased polyisocyanates from plant oil triglycerides: Synthesis, polymerization and
characterization polymers”, Journal of Applied Polymer Science, 109, 5, 2948-1955, 2008. (SCIE)
Çaylı, G., Küsefoğlu, S., “Increased yields in biodiesel production from used cooking oils by a two step process: Comparison
with one step process by using TGA”, Fuel Processing Technology, 89, 2, 118-122,, 2008. (SCIE)
Çelebi-Ölçüm, N., Ess, D.H., Aviyente, V., Houk, K.N., “Effect of lewis acid catalysts on diels-alder and hetero diels alder
reactions”, Journal of Organic Chemistry, 73, 19, 7472-7480, 2008. (SCIE)
Dirilgen, N., Atay, N.Z., Çağdaş, M., Tunç, H., “Synergistic and antagonistic effects of SDS, iodide and citric acid on soil
70 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
remediation”, Fresenius Environmental Bulletin, 17, 3, 316-325, 2008. (SCI)
Doğan, E., Küsefoğlu, S., “Synthesis and in situ foaming of biodegredable malonic acid ESO polymers”, Journal of Applied
Polymer Science, 110, 2, 1129-1135, 2008. (SCIE)
Dutağacı, B., Acar, A.E., “Synthesis and properties of weatherable polymers“, Polymer Preprints, 49, 1, 613, 2008.
Erkoç, S., Acar, A.E., “Controlled/Living Cyclopolymerization of tert-Butyl alpha-(Hydroxymethyl) Acrylate Ether Dimer via
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization”, Macromolecules, 41, 23, 9019-9024, 2008. (SCIE)
Erkoç, S., Acar, A.E., “Controlled/living cyclopolymerization of tert-Butyl -(Hydroxymethyl) acrylate (TBHMA) ether dimer
via reversible addition fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization”, Macromolecules, 2008. kabul edildi.
Gomez, E.D., Doğan, İ., Yılmaz, M., Demir-Ordu, Ö., Albert, D., Duddeck, H., “Atropisomeric 3-aryl-2-oxo-4-oxazolidinones
annd some thione analogues-enantiodifferentiation and ligand competition in applying the dirhodium method”,
Chirality, 20, 3-4, 344-320 2008. (SCIE)
Köse, M.M., Yeşilbağ, Y., Sanyal, A., “Segment block dendrimers via diels-alder cycloaddition”, Organic Letters, 10, 12,
2353-2356, 2008. (SCI)
Kurnaz, M.L., Bilgin, T., Kurnaz, I.A., “A statistical analysis of the robustness of alternate genetic coding tables”,
International Journal of Molecular Sciences, 9, 5, 679-697, 2008. (SCIE)
Ökte, A.N., Sayınsöz, E., “Characterization and photocatalytic activity of TiO2 supported sepiolite catalysts”, Separation and
Purification Technology, 62, 3, 535-543, 2008. (SCIE)
Ökte, A.N., Yılmaz, Ö., “Photodecolorization of methyl orange by yttrium incorpoporated TiO2 supported ZSM-5”, Applied
Catalysis B-Environmental, 85, 1-2, 92-102, 2008. (SCIE)
Özkal, E., Taş, H., Mathias, L.J., Acar, A.E., “Atom transfer radical polymerizatiob of octadecyl hydroxymethyl acrylate
ester ether dimer and their corresponding block copolymers”, Polymer Preprints, 49, 1, 416, American Chemical
Society, 2008.
Yeniad, B., Ziylan-Albayrak, A., Celebi-Ölçüm, N., Avcı, D., “Synthesis and photopolymerization of new phosphonated
monomers for dental applications”, Journal of Polymer Science Polymer Chemistr Edition, 46, 6, 2290-2299, 2008.
(SCI)
Yeşilyurt, V., Halfon, B., Öztürk, M., Topçu, G., “Antioxidant potential and phenolic constituents of Salvia cedronella”, Food
Chemistry, 108, 1, 31-39, 2008. (SCIE)
Yılmaz, E.M., Doğan, İ., “Axially chiral N-(o-aryl)-2-thioxo-oxazolidine-4-one and rhodanine derivatives: enantiomeric
separation and determination of racemization barriers”, Tetrahedron-Asymmetry, 19, 18, 2184-2191, 2008. (SCIE)
Bildiriler
Danışman, G., Özbal, H., Tanyeli, G., Yalçın, Ü., “Kırklareli-Demirköy endüstri arkeoloji çalışmaları: 2005 Sezonu İlk
Çalışmaları”, 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2006, 1-22, Çanakkale, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSIMMBasımevi, 2007.
Demir-Ordu, Ö., Doğan, İ., “Regio and diastereoselective NaBH4 reductions of axially chiral 5,5-dimethyl-(3-o-aryl)-2,4oxazolidinedione derivatives”, Chirality 2008, Geneva, 2008.
Hadi Özbal, Necip Pehlivan, Mieke Adriaens, B. Gedik-Uluocak ve B. Earl, “Metal Technologies During the Late Chalcolithic
and Early Bronze Age in Nortthcentral Anatolia: İkiztepe a Case Study”, Ancient Mining in Turkey and the Eastern
Mediterranean, U. Yalçın, H. Özbal, A.G. Paşamehmetoğlu (Derleyenler), 65-85, Ankara, Atılım University, 2008.
Erol, Ş., Doğan, İ., “Synthesis and determination of barriers to enantiomerization of axially chiral thiazolidine-4-thione
derivatives”, Chirality 2008, Geneva, 2008.
71 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Diğer
Aviyente, V., “Diels-alder tepkimelerinde katalizör etkisinin modellenmesi”, 07B501D, Aralık 2007. BAP Bitirme Raporu
Bağcıoğlu, C., Şen, S., Yağcı, Y., Nugay, T., Nugay, N., “Preparation of super HIPS via nanocomposite assemblies in the
presence of toughener- intercelant”, XXII Ulusal Kimya Kongresi, Magusa, Kıbrıs, 2008. Sözlü bildiri
Altuntaş, E., Çaylı, G., Küsefoğlu, S., Nugay, N., “Yenilenebilir kaynaklardan nanokompozit sentezi”, XXII Ulusal Kimya
Kongresi, Magusa, Kıbrıs, 2008. Poster
Şen, S., Nugay, T., Nugay, N., “Polistiren nanokompozitlerinin hazırlanmasında kil modifikasyonunda kullanılan solventin
etkisi”, XXII Ulusal Kimya Kongresi, Magusa, Kıbrıs, 2008. Poster
Özgüç, Ç., Nugay, T., “Poli(vinil acetat) - Poly(N-isopropilakrilamid) blok kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu”, XXII
Ulusal Kimya Kongresi, Magusa, Kıbrıs, 2008. Poster
Aviyente, V., “Reaktivite tanımlayıcılarının siklopolimerizasyon tepkimelerinde kullanımı”, 07HB0503,Ocak, 2008. BAP
Bitirme Raporu
Sanyal, R., “Kontrollü İlaç salınımında kullanılacak dendrimerlerin sentezi ve kemik tümörü hücrelerini hedefleyici yapıları”,
TÜBİTAK, Mayıs 2008. Proje Sonuç Raporu
Sanyal, R., “Multifunctional dendrimers as targeted drug delivery systems”, Avrupa Komisyonu, Ocak 2008.
Aviyente, V., “Desimetrizasyon tepkimelerinde kiral katalizörler seçiciliği nasıl etkilerler?”, TÜBİTAK, TBAG 105T223 - Ocak
2008.
Aviyente, V., “Origins of the deamidation of pentapeptides”, TÜBİTAK, TBAG-U/147(105T275) - Ocak 2008.
Aviyente, V., “NIH-FIRCA “Steroselective catalysis of the asymmetric desymmetrization of meso compounds” 1R03TW007177 – 02, Nisan 2008.
MATEMATİK BÖLÜMÜ
Makaleler
Değer, N.S., “A note on intersectıons of S-branes with p-branes”, Phyical.Review D, 75, 12, Art.No. 126002, 2007. (SCIE)
Eden, A., Kalantarov, V.K., “3D convective Cahn-Hilliard equation”, Communications on Pure and Applied Analysis, 6, 4,
1075-1086, 2007. (SCIE)
Eden, A., Kalantarov, V.K., “The convective Cahn-Hilliard equation”, Applied Mathematics Letters, 20, 4, 455-461, 2007.
(SCIE)
Öztürk, F., “Niederkrüger, Klaus Brieskorn manifolds as contact branched covers of spheres”, Period. Math. Hungar, 54, 1,
85-97, 2007.
Neusel ,M.D., Sezer, M., “The Noether map II”, Proceedings of the American Mathemaiıcal Society, 135, 8, 2347-2354,
2007. (SCIE)
Sezer, M., “A note on the Hilbert ideals of a cyclic group of prime order”, Journal of Algebra, 318, 1, 372-376, 2007. (SCIE)
Goldston, D.A., Yıldırım, C.Y., “Higher correlations of divisor sums related to primes II : Variations of the error term in the
prime number theorem”, Proceedings of the London Mathematical Society, 95, 1, 199-247, 2007. (SCIE)
Goldston, D.A., Yıldırım, C.Y., “Higher correlations of divisor sums related to primes III : Small gaps between primes”,
Proceedings of the London Mathematical Society, 95, 3, 653-686, 2007. (SCIE)
Goldston, D.A., J. Pintz, J., Yıldırım, C.Y.,“ The path to recent progress on small gaps between primes”, Analytic Number
72 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Theory, A tribute to Gauss and Dirichlet; Clay Mathematics Proceedings, 7, 129-139, 2007.
Garaev, M.Z. , Yıldırım, C.Y. , “On small distances between ordinates of zeros of zeta(s) and zeta’(s)”, International Math.
Research Notices, Article ID rnm091, 14, 2007 .
Yıldırım, C.Y., Kalantarov, V., “3D convective cahn-hilliard equation”, Communications on Pure and Applied Analysis, 6, n
4, 2007. (SCIE)
Abadoğlu, E., Ortaçgil, E., Öztürk F., “Klein geometries, parabolic geometries and differential equations of finite type”,
Journal of Lie Theory, 18, 1, 67-82, 2008. (SCIE)
Eden A., Topaloğlu, İ.A., “Standing waves for a generalized Davey-Stewartson system: Revisited”, Applied Mathematics
Letters, 21, 4, 342-347, 2008. (SCIE)
Eden, A., Erbay, H.A., Müslü, G.M., “Closing the gap in the purely elliptic generalized Davey-Stewartson system”, Nonlinear
Analysis-Theory Methods & Applications, 69, 8, 2575-2581, 2008. (SCIE)
Kanuni, M., “Module properties of incidence rings”, Houston Journal of Mathematics, 34, 2, 383-396, 2008. (SCIE)
Yıldırım, C.Y.,
Topaloğlu, I.A., “Standing waves for a Generalized Davey-Stewartson equation: Revisited”, Applied
Mathematics Letters, 21, 342-347, 2008. (SCIE)
Yıldırım, C.Y., Erbaş S., Hacınlıyan, I., “Reducing a generalized Davey-Stewartson system to a non-local nonlinear
Schrödinger equation”, Chaos, Solitons and Fractals , 2008. (SCIE) accepted
Yıldırım, C.Y., Erbay, H.A., Müslü, G., “Closing the gap in the purely elliptic GDS system”, Nonlinear Analysis: Theory,
Methods and Applications, 69, 2575-2581, 2008. (SCIE)
Bildiriler
Garaev, M.Z., Yıldırım, C.Y., “Some observations on the zeros of the riemann zeta-function”, Oberwolfach Reports, J.
Brudern (Derleyen), 5, 1, 739-741, European Mathematical Society Publishing House, Zurich, 2008.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
Kitaplar
Erzan, A., Irzık, G., Kansu, E., Ruacan, Ş., Tekcan, A., Tolun, A., Yılmaz, Y., Bilim Etiği El Kitabı, TÜBA Yayınları, Ankara,
2008.
Makaleler
Başak, A.N., “The molecular pathology of β- Thalassemia in Turkey: The Boğaziçi University Experience”, Hemoglobin, 31,
2, 233-241, 2007. (SCIE)
Dirik, E., Yis, U., Başak, N., Soydan, E., Hüdaoğlu, O., Özgönül, F., “Spinocerebellar ataxia type 2 in a Turkish family”,
Journal of Child Neurology, 22, 7, 891-894, 2007. (SCIE)
Parman, Y., Çiftçi, F., Poyraz, M., Halefoğlu, A.M., Öge, A.E., Eraksoy, M., Saruhan-Direskeneli, G., Deymeer, F.,
Battaloğlu, E., “ X-linked charcot-marie-tooth disease and multiple sclerosis”, Journal Neurol., 254, 7, 953-5, 2007.
Stendel, C., Roos, A., Deconinck, T., Pereira, J., Castagner, F., Niemann, A., Kirschner, J., Korinthenberg, R., Ketelsen.
U.P., Battaloğlu, E., Parman, Y., Nicholson, G., Ouvrier, R., Seeger, J., Jonghe, P.D., Weis, J., Kruttgen, A., RudnikSchoneborn, S., Bergmann, C., Suter, U., Zerres, K., Timmerman, V., Relvas, J.B., Senderek, J.,” Peripheral nerve
demyelination caused by a mutant Rho GTPase guanine nucleotide exchange factor, frabin/FGD4”, American
Journal of Human Genetics, 81, 1, 158-64, 2007. (SCIE)
Morante, J., Desplan, C., Çelik, A., “Generating patterned arrays of photoreceptors”, Current Opinion in Genetics and
73 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Development, 17, 4, 314-319, 2007. (SCIE)
Yalçın, Ö., Çağlayan, S.H., Saltık, S., Çokar, Ö., Ağan, K., Dervent, A., Steinlein, O.R., “A novel missense mutation
(N258S) in the KCNQ2 gene in a Turkish family afflicted with benign familial neonatal convulsions (BFNC)”, The
Turkish Journal of Pediatrics 49, 385-389, 2007. (SCI)
Yüksel, Ş., Hansen, J.N., “Transfer of nisin gene cluster from lactococcus lactis ATCC 11454 into the chromosome of Bacillus
subtilis 168”, Applied Microbiology and Biotechnology, 74, 3, 640-649, 2007. (SCIE)
Duru, N.S., Çelkan, T., Çivilibal, M.b, Özbek, N.Ö., Başak, A.N., Elevli, M., “Coinheritance of sickle cell anemia and
hereditary spherocytosis”, Pediatric Blood & Cancer, 51, 4, 560-563, 2008. (SCIE)
Esteban O. Mazzoni, Arzu Çelik, Mathias F. Wernet, Daniel Vasiliauskas, Robert J. Johnston, Tiffany A. Cook, Franck Pichaud,
ve Claude Desplan, Iroquois-Complex genes induce co-expression of rhodopsins in Drosophila, PloS Biology, 6, 4, e97,
2008.
Fidancı, I.D., Kavaklı, K., Uçar, C., Timur, C., Meral, A., Kılınç, Y., Sayilang, H., Kazancı, E, Caglayan, S.H., “Factor 8 (F8)
gene mutation profile of Turkish hemophilia A patients with inhibitors”, Blood Coagulation & Fibrinolysis, 19, 5,
383-388, 2008. (SCIE)
İşler, C., Tanrıverdi, T. Kavak, E., Sanus, G.Z., Ulu, M.O., Erkanlı, G., Koman, A., İyison, N.B., Uzan, M., “Prenatal
expressions of hyperpolarization-activated cyclic-nucleotide-gated channel (HCN) genes in dysplastic hippocampi in
rats”, Turkish Neurosurgery, 18, 4, 327-335, 2008. (SCIE)
Kabakuş, N., Aydın, M., Uğur, S.A., Durukan, M., Tolun, A., “Very-late-onset pyridoxine-dependent seizures not linking to
the known 5q31 locus”, Pediatrics International, 50, 5, 703-705, 2008. (SCIE)
Uğur, S.A., Tolun, A., “A deletion in DRCTNNB1A associated with hypomyelination and juvenile onset cataract”, European
Journal of Human Genetics, 16, 2, 261-264, 2008. (SCIE)
Uğur, S.A., Tolun, A., “Homozygous WNT10b mutation and complex inheritance in Split-Hand/Foot Malformation”, Human
Molecular Genetics, 17, 17, 2644-2653, 2008. (SCIE)
Bildiriler
Battaloğlu, E., Bilir, B., Barış, İ., Senergin, B., Akat, I., Maracı, O.N., Paman, Y., “A molecular genetic study of CharcotMarie-Tooth Type 1 in Turkey”, European Human Genetics Conference European Journal of Human Genetics, 15, 1,
239, Nice, Fransa, 2007.
Senergin, B., Bilir, B., Paman, Y., Battaloğlu, E., “Low frequency of mutations in autosomal recessive CMT Type 2”, The 2nd
International CMT Consortium, 17, Snowbird, Utah, USA, 2007.
Çağlayan, S.H., “Nörologlar için genetic kursu: Temel moleküler genetic araştırma yöntemleri”, 42. Ulusal Nöroloji Kongresi
Konuşma Metinleri Kitabı, 49-50, 2007.
Fuss, S.H., “Masayo omura and peter mombaerts, regulation of odorant receptor gene expression by the H element in
mouse”, Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft, Jena, Germany, 2007.
Erdoğan, D., Soengas, M.S., Nunez, G., Özören, N., “Importance of ASC Expression Levels in the Development of
Chemoresistance in Human Melanoma Cell Lines”, EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting, Istanbul, 2008.
Sümer, B., Soengas, M.S., Nunez, G., Özören, N., “Determination of the transformation potential of the ASC knockdown/oncogenic expression combination in primary human skin cells”, EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting,
Istanbul, 2008.
Najafov, A., Hoxhaj, G., Selvi, O., Şeker,T., Birgül-İyison, N., Koman, A., “Wnt/b-catenin pathway regulates transcription
of actin-regulatory protein mena”, EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting, Istanbul, 2008.
Kavak, E., Najafov, A., Çavuşoğlu, K., Aslan, T., Selvi, O., Özer, D., Öztürk , N., Duru, A.D., Öztürk, M., Birgül-İyison, N.,
Koman, A., “Identification of BRI3 and HSF2 as novel downstream targets of the Wnt/β-catenin pathway in
74 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
hepatocellular carcinoma cells”, EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting, Istanbul, 2008.
Yüksel, Ş., Aykut, M., Cemel, M., Okray, Z., Hatemi, G., Fresko, İ., Yazıcı, H., Özören, N., “The cryopyrin (CIAS1/NALP3)
inflammasome in Behçet’s Disease”, EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting, Istanbul, 2008.
Kadıoğlu , O., Tınaztepe, E., Bayramlı, X., Fuss, S.H., “Molecular genetic and transgenic approaches to zebrafish olfaction”,
EMBO Young Scientists Forum (YIP) Meeting, Istanbul, 2008.
Yüksel, Ş., “Doğal bağışıklık sistemi ve otoenflamatuar hastalıklar”, Moleküler Biyoloji ve Genetik Hafta Sonu III, 25-26,
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2008.
Diğer
Çağlayan, S.H., “Research strategies in molecular genetics”, Idiopathic generalized Epilapesies (IGE): Developmental
aspects; Bridging basic science and clinical research, Abstracts and programme Book, 15,Antalya, 2007.
Aykut-Bingöl, C., Aktekin, B., Ağan, K., Güçlü, B., Karadereli, H.H., Karlıkaya, G., Çitçi, B., Türe, U., Bingöl, H., Yalçın, Ö.,
Salar, S., Çağlayan, S.H., “Febrile seizures plus epilepsy: A large multigenerational conssanguineous family, a
preliminary study”, Idiopathic generalized Epilapesies (IGE): Developmental aspects; Bridging basic science and
clinical research, Abstracts and programme Book, 50, Antalya, 2007.
Salar, S., Meral, C., Çağlayan, S.H., “Mutational analysis of SCN1A gene in a patient w,ith Dravet syndrome”, Idiopathic
generalized Epilapesies (IGE): Developmental aspects; Bridging basic science and clinical research, Abstracts and
programme Book, 51, Antalya, 2007.
Grosmaitre, X., Fuss, S.H., Mombaerts, P., Ma, M., “The septal organ expresses broadly tuned olfactory receptors”,
AChemS/ISOT, 427, 2008.
Buğra-Bilge, K., Küser, G., Candaş, D., “Modulation of SIK2 Phosphorylation, Activity and Localization Upon FGF2 Treatment
in MIO-M1 Cells”, 18th International Congress of Eye Research Book, 216, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, 2008.
Koman, A., “Bazı çocuk beyin tümörlerinin protein profillerinin belirlenmesi, BAP, 06B103, Haziran 2007.
Koman, A., “WNT/Beta katenin yolağında ve çeşitli kanser oluşumlarında önemli olan moleküllerin incelenmesi”,
TÜBİTAK,106T183, Mayıs 2008
Çağlayan, S.H., “Post-genomik era: yaklaşımlar ve beklentiler”, Haliç Üniversitesi Bilim Kulübü Moleküler biyoloji ve
Genetik Bahar Sempozyumu, 1, 2008.
Usluer, S., Berber, E., Çağlayan, S.H., Pekçelen, Y., Aksu, S., “Autosomal dominant inheritance of FXI deficiency in two
Turkish patients”, Hemophilia (2008) 14 (suppl.2), 110, 2008.
Usluer, S., Berber, E., Çağlayan, S.H., Pekçelen, Y., Ünivar, A., “Establishement of high resolution melting analysis for vWF
gene mutation scanning in Turkish patients”, Hemophilia (2008) 14 (suppl.2) p70.
Fidancı, İ.D., Çağlayan, S.H., Meral, A., Sayılan, H., Timur, Ç., “qPCR analysis to verify large deletions in the F8 gene”,
Hemophilia (2008) 14 (suppl.2) 68, 2008.
Çağlayan, S.H., Yalçın, Ö., Bebek, N., Ağan, K., Yapıcı, Z., Yalçın, D., Dizdarer, G., Türkdoğan, D., Özkara, Ç., Ünalp, A.,
Uludüz, D., Gül, G., Kuşcu, D., Ayta, S., Tutkavul, K., Çomu, S., Baykan, B., “A susceptibility locus for juvenile
absence epilepsy”, GHM2008 Human Genome Meeting Programme and Abstract Book, 229, Hyderabad, India 2008.
Çağlayan, S.H., “Bazı progresif myoklonik ve idyopatik epilepsi alt-tiplerinin moleküler genetik analizi”, 07HB101, Mayıs
2008.
Çağlayan, S.H., “Kantitatif PCR ile gen dozaj analizi yönteminin ve genetik analiz yazılımının kurulması”, 07HB103D, Mayıs
2008.
Çağlayan, S.H., “Tipik absans nöbetli epilepsi hastalarında 2q36 bölgesini içeren ilişkilendirme çalışması”, TÜBİTAK/SBAG,
106S027, 2008.
75 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Birgül-İyison, N., İşler, C., Uzan, M.,
Hazan, R., “In uterin dönemde radyasyona maruz bırakılarak kortikal disgenesis
oluşturulan sıçanlarda hipokampal hücrelerde HCN1 ve HCN2 gen ekspresyonun incelenmesi“, TÜBİTAK SBAG, Eylül
2008.
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Kitaplar
Erzan, A., Irzık, G., Kansu, E., Ruacan, Ş., Tekcan, A., Tolun, A., Yılmaz, Y., Bilim Etiği El Kitabı, TÜBA Yayınları, Ankara,
2008.
Fişek, G., Kabasakal, H. (Derleyenler), Afet ve İnsan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008.
Makaleler
Alp, İ.E., Özdemir, B.Ö., “Çocuklarda akıcı zekanın (Gf) bilgi işleme hızı, kısa süreli bellek ve çalışma kapasitesi ile ilişkisi“,
Türk Psikoloji Dergisi, 22, 60, 1-15, 2007. (SSCI)
Boduroğlu, A., Minear, M., Shah, P., “Working memory applied”, Handbook of Applied Cognition, F, Durso, R. Nickerson, S.
Dumais, S. Lewandowsky, T. Perfect (Derleyenler), 55-82, NY: Wiley, 2007.
Yeniçeri, N., “Psychological reactions following the earthquake implications for effective, ethical risk communication and
educational efforts”, The Human Side of Disaster: Reflections on the 1999 Marmara Earthquake, N. Yeniçeri, G.
Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 2007. (Kitap Bölümü)
Lozoff, B., Çorapçı, F., Burden, M., Kacirotu, N., Angulo-Barroso, R., Sazawal, S., Black, M., “Preschool-aged children with
iron deficiency anemia show altered affect and behaviour”, Journal of Nutrition, 137, 3, 683-689, 2007. (SSCI-SCIE)
Aşkun,
D.,
Ataca,
B.,
“Sexuality
related
attitudes
and
behaviors
of
turkish
university
students”,
Archives of Sexual Behavior, 36, 5, 741-752, 2007. (SSCI)
Berry, J.W., Ataca, B., “Cultural factors in stress”, Encyclopedia of Stress, G. Fink (Derleyen), Oxford, UK: Elsevier, 2007.
(2. Baskı)
Tekcan, A.İ., Topçuoğlu, V., Kaya, B., “Memory and metamemory for semantic information in obsessive-compulsive
disorder”, Behaviour Research and Therapy, 45, 9, 2164-2172, 2007. (SSCI)
Fişek, G., “Bilgi, güven değerlendirme: deprem sonunda halkın görüşleri”, Afet ve İnsan, G. Fişek, H.
Kabasakal
(Derleyenler), 54-80, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Kitap Bölümü
Fişek, G., “Özet ve görüşler:etkin ve etik risk iletişimi ve eğitim çabaları”, Afet ve İnsan, G. Fişek, H.
Kabasakal
(Derleyenler), 201-251, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Kitap Bölümü
Çorapçı, F., “Child care chaos”, Chaos and Children’s Development: Levels of Analysis and Mechanisms, G. Evans, T. D.
Wachs (Derleyenler), Washington: American Psychological Association. 2008. Kitap Bölümü in press
Haskuka, M., Sunar, D., Alp, İ.E., “War exposure, attachment and moral reasoning”, Journal of Cross-Cultural Psychology,
39, 4, 381-401, 2008. (SSCI)
Matsumoto, D., Yoo, S.H., Ataca, B., “Mapping expressive differences around the world: The relationship between emotional
display rules and individualism versus collectivism”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 39, 55-74, 2008. (SSCI)
Boduroğlu, A., Shah, P., Nisbett, R.E., “Cultural differences in the allocation of attention”, Journal of Cross-Cultural
Psychology, 2008. (SSCI) in press
Pezuk, P, Aydın, E, Aksoy, A, Canbeyli, R., “Effects of BNST lesions in female rats on forced swimming and navigational
learning”, Brain Research, 4, 1228:199-207, 2008.
76 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Schulz, D, Aksoy, A, Canbeyli,
R., “Behavioral despair is differentially affected by the length and timing of photic
stimulation in the dark phase of an L/D cycle”, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 1;32, 5, 1257-1262,
2008.
Tanrıöver, N., Ulu, M.O., Sanus, G.Z., Bilir, A., Canbeyli, R., Öz, B., Akar, Z., Kuday, C., “The effects of systemic and
intratumoral interleukin-12 treatment in C6 rat glioma model”, Neurological Research, 30, 5, 511-517, 2008. (SCIE)
Çorapçı, F., “The role of child temperament on head start preschoolers’ social competence in the context of cumulative
risk”, Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 1, 1-16, 2008. (SSCI)
Mungan, E., Peynircioğlu, Z., Halpern, A., “The effects of orienting task and familiarity on remembering and knowing”,
Melody Recognition, 2008. under review
Erdoğan, A., Taş, Ç, Baran, B., Avlar, B., Tekcan, A.İ., “On the persistence of positive events in life scripts”, Applied
Cognitive Psychology, 22, 1, 95-111, 2008. (SSCI)
Tekcan, A.İ., Taş, Ç., Topçuoğlu, V., Yücel, B., “Memory bias in anorexia nervosa: Evidence from directed forgetting”
Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 39, 33, 69-380, 2008. (SSCI)
Ataca, B. et al., “Mapping expressive differences around the world - The relationship between emotional display rules and
individualism versus collectivism”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 39, 1, 55-74, 2008. (SSCI)
Bildiriler
Aydın, E., İyilikçi, O., Avlar, B., Canbeyli, R., “Dose-dependent long-term antidepressant effect of a single administration of
ketamine”, Society for Neuroscience, San Diego, ABD, 2007.
İyilikçi, O., Aydın, E., Avlar, B., Canbeyli, R., “Effects of SCN lesions in female rats on depression and
navigational
learning”, Society for Neuroscience, San Diego, ABD, 2007.
Taylan, E., Aksu-Koç, A., “Belirteçlerde görünüş ve kiplik ilişkisi”, XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Y. Aksan, M.
Aksan (Derleyenler), 89-97, Mersin: Mersin University Publication, 2008.
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kitaplar
Birtek, F., Stauth, G. (Derleyenler), Geistige
Wanderungen aus der Welt
in Schreben Transcript -Kultur- und
Medientheorie, Bielefeld, 2007.
Buğra, A., Keyder Ç. (Derleyenler), Temel Gelire Doğru (Towards A Universal Basic Income Grant), İletişim Yayınları,
İstanbul, 2007.
Makaleler
Birtek, F., “From affiliation to affinity: Citizenship in the transition from empire to the nation-state”, Identities,
Affiliations, and Allegiances, S. Benhabib, I. Shapiro,D. Petranovic (Derleyenler), 17-45, Cambridge University Press,
Cambridge, 2007.
Birtek, F., “Sitting on the edge: Viewing Europe from its eastern shore”, Sauveränität, Recht, Moral: Die Grundlagen
politscher Gemeinschaft, T. Stein, H. Buchstein, C. Offe, (Derleyenler), 136-148, Campus Verlag GmbH,
Frankfurt/Main, 2007.
Bartu-Candan, A., “Remembering a nine-thousand-year-old site: Presenting Çatalhöyük”, Politics of Public Memory in
Turkey , E. Özyürek (Derleyen), Syracuse University Press, 2007.
Bartu-Candan, A., “Developing educational programmes for prehistoric sites: The Çatalhöyük case”, Mediterranean
Prehistoric Heritage: Training, Education and Management, I. Hodder, L. Doughty (Derleyenler), McDonald Institute
for Archaeological Research, 2007.
77 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Bartu-Candan, A., Kolluoğlu-Kırlı, B., “Kentsel dönüşüme nasıl karşı durulabilir?”, İstanbul Dergisi, 60, 2007.
Bartu-Candan, A., Kolluoğlu-Kırlı, B., “Kentsel dönüşüme nasıl karşı durulabilir?”, İstanbul Dergisi, 60, 2007.
Kolluoğlu-Kırlı, B., “Cityscapes and modernity: Smyrna morhping in to Izmir”, Ways to Modernity in Greece and Turkey:
Encounters with Europe, 1850-1950, A. Frangoudaki, Ç. Keyder (Derleyenler), 217-235, London and New York: I.B.
Tauris, 2007.
Candan, A.B., Kolluoğlu, B., “Emerging spaces of neoliberalism: a gated town and a public housing project in İstanbul”, New
Perspectives on Turkey, 39, 5-46, 2008. (SSCI)
Aytaç, I.A., Rankin, B.H., “Unemployment, economic strain and family distress: The impact of the 2001 economic crisis”,
New Perspectives on Turkey: Special Issue on Poverty and Social Exclusion, 38, 181-203, 2008. (SSCI)
Rankin, B., Aytaç, I., “Religiosity, the headscarf, and education in Turkey: An analysis of 1988 data and current
implications”, British Journal of the Sociology of Education, 29, 3, 273-287, 2008. (SSCI)
Bartu-Candan, A., “Beyond the pendulum model in rethinking the archaeology of Europe”, Archaeological Dialogues, 15,. 1,
27-30, 2008.
Üstündağ, N., “Kurdische und Türkische Gemeinden in Esenyurt: Feindschaft und gastfreundschaft im alltag”, Perspectiven
auf Die Türkei, İ. Ataç, B. Küçük, U. Şener (Derleyenler), Munster, Almanya, 2008.
Ahıska, M., “Bağdat caddesi II”, Becoming Istanbul: An Encyclopedia, P. Derviş, B. Tanju, U.r Tanyeli (Derleyenler), Garanti
Gallery, 2008
Ahıska, M., “Occidentalism/orientalism: The impasse of modernity”, Waiting for the Barbarians: A Tribute to Edward Said,
M. Sökmen, B. Ertur (Derleyenler), 10-22, Londra, Verso, 2008.
Bildiriler
Aytaç, I., Rankin, B., “Economic crisis and marital problems in Turkey: A test of the family stress model”, The Annual
Meeting of the American Sociological Association, 1-4, Boston, 2008.
Aytaç, I., Rankin, B., “Financial crisis and the social structuring of economic hardship: The view from Turkey”, The Annual
Meeting of the American Sociological Association, 1-4, Boston, 2008.
TARİH BÖLÜMÜ
Kitaplar
Eldem, E., Consuming the Orient, Ottoman Bank Archive and Research Centre, İstanbul, 2007.
Eldem, E., Doğuyu Tüketmek, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2007.
Eldem, E., Vatin, N., L’épitaphe ottomane musulmane XVIe-XXe siècles. Contribution à une histoire de la culture ottomane,
Peeters, Paris-Leuwen-Dudley, 2007.
Artemel, S., Babaoğlu-Balkış, L. (Derleyenler), Bonds of Exile / Gefesselt im Exil / Sürgün Bağları, İstanbul: Mas Matbaacılık,
2007.
Makaleler
Deringil, S., “The Turks and 'Europe': The argument from history”, Middle Eastern Studies, 43, 5, 709-723, 2007. (SSCI)
78 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Eldem, E., “Foreigners at the Threshold of Felicity: the reception of foreigners in Ottoman Istanbul”, Cultural Exchange in
Early Modern Europe, Cities and Cultural Exchange in Europe, 1400-1700, II, 114-131, D. Calabi, S. T. Christensen
(Derleyenler), Cambridge, Cambridge University Press and European Science Foundation, 2007.
Eldem, E., “Signatures of Greek clients of the imperial Ottoman Bank: A clue to cultural choices and behaviour?”, Ways to
Modernity in Greece and Turkey. Encounters with Europe, 1850-1950, A. Frangoudaki, Ç. Keyder (Derleyenler), 6090, London-New York, I. B. Tauris, 2007.
Eldem, E., “Urban voices from beyond: Identity, status and social strategies in Ottoman muslim funerary epitaphs of Istanbul
(1700-1850)”, The Early Modern Ottomans, Remapping the Empire, 233-255, V. Aksan, D.Goffman (Derleyenler),
Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Eldem, E., “26 Ağustos 1896 ‘Banka vakası’ ve 1896 ‘Ermeni olayları’”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, 5, 113-146,
Spring, 2007.
Eldem, E., “Kontrolü kaybetmek: 18. yüzyılın ikinci yarısında doğu akdeniz’de Osmanlı varlığı”, Türkler ve Deniz, 63-78, Ö.
Kumrular (Derleyen), İstanbul: Kitap Yayınevi, 2007.
Ersoy, A., “Hymn to independence”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (1770-1945), B.
Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 494-498, 2007.
Ersoy, A., “XIX. Yüzyıl’da Osmanlı mimarlık tarihi ve kuramsal söylemin inşası, Architectural history and the construction of
theoretical discourse in the nineteenth century Ottomane”, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi
Araştırmaları – In Memoriam Şinasi Tekin, 31, I, 333-344, Cambridge, 2007.
Ersoy, A., “Motherland or Silistra-Namık Kemal”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (17701945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 486-493, 2007.
Ersoy, A., “Ottoman history-Namık Kemal”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (17701945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 94-100, Budapeşte, New York, 2007.
Ersoy, A., “Architecture and the search for Ottoman origins in the Tanzimat period”, Muqarnas, 24, 79-102, 2007.
Ersoy, A., “The basis of reform-Ahmed Midhat,“ Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (17701945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 291-296, 2007.
Ersoy, A., “The popular costumes of Turkey”, Discourses of Collective Identity in Central and Southeastern Europe (17701945), B. Trencsenyi, M. Kopacek (Derleyenler), 1, 174-180, 2007.
Esenbel, S., “The legacy of the war and the world of islam in japanese pan-asian discourse: wakabayashi han’s kaikyo sekai
to nihon”, in Rethinking the Russo-Japanese War, 1904-05, R. Kowner (Derleyen), 1, Kent; Global Oriental Ltd,
2007.
Girardelli, P., “Alchimie dell’identita’: la citta’ cosmopolita al di la’ del corno d’oro / alchemies of identity: the
cosmopolitan city beyond the golden horn”, Abitare, 472, 122-127 , 2007.
Girardelli, P., “Sheltering Diversity, Levantine Architecture in Late Ottoman Istanbul”, Multicultural Spaces and Urban
Fabrics in the South and Eastern Mediterranean, M. Cerasi, A. Petruccioli, A. Sarro, S. Weber (Derleyenler), 113140, Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Istanbul, 2007.
Kafesçioğlu, Ç., “Osmanlı şehirciliğinde dönüşüm ve devamlılık: Onbeşinci Yüzyıl Istanbul’unda külliye ve mahalleler”, 550.
Yılında Fetih ve İstanbul, 177-188, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2007.
Kafesçioğlu, Ç., “Rûmî kimliğin görsel tanımları: Osmanlı seyahat anlatılarında kültürel sınırlar ve mimari tarz”, Journal of
Turkish Studies, 31, in honour of Şinasi Tekin, 31(2007), II, 57-65, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2007.
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (80): Basra’da kar yağdı, böyle oldu...! (1851),” Toplumsal Tarih, XXVI, 156, 12-13,
2007.
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (82): Bir şehzade sünnet düğününün alışveriş listesi (1803),” Toplumsal Tarih, XXVII, 160,
79 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
12-13, 2007.
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (83): Sultan Abdülaziz’in avrupa seyahati fotoğrafları (1867),” Toplumsal Tarih, XXVII,
161, 20-21, 2007.
Karakışla, Y.S., “Arşivden bir belge (84): Gitti deprem, geldi kolera! (1894)” Toplumsal Tarih, XXVII, 162, 12-13, 2007.
Karakışla, Y.S.,
“Arşivden bir belge (81): Sabâh gazetesinin ‘münâsebetsiz’ bir teşekkür yazısı (1892),” Toplumsal Tarih,
XXVII, 157, 16-17, 2007.
Karakışla, Y.S.,
“Osmanlı İmparatorluğu’nda solun tarihine bir katkı: meşrûtiyet ve hukûk-ı avâm tarafdârı ermeni fırkası
(1908)”, Mete Tunçay’a Armağan, M.Ö.Alkan, T.Bora, M.Koraltürk (Derleyenler), İletişim Yayınları, İstanbul, 277297, 2007.
Kechriotis, V., “‘Alexandros Ypsilantis: Fight for faith and motherland!’, in the discourses of collective identity in central
and southeast Europe (1770-1945)”, Texts and Commentaries, II, National Romanticism, B. Trencsenyi, M. Kopeček
(Derleyenler), 397-402, Budapest: CEU Press, 2007.
Kechriotis, V., “‘Constantinos Paparrigopoulos: History of the hellenic nation’ in the discourses of collective identity in
central and southeast Europe (1770-1945)”, Texts and Commentaries, II, National Romanticism, B. Trencsenyi, M.
Kopeček (Derleyenler), 72-80, Budapest: CEU Press, 2007.
Kechriotis, V., “‘Dimitrios Vyzantions: Babel, or the local distortion of the Greek language’ in the discourses of collective
identity in central and southeast Europe (1770-1945)”, Texts and Commentaries, II, National Romanticism, B.
Trencsenyi, M. Kopeček (Derleyenler), 138-142, Budapest: CEU Press, 2007.
Kechriotis, V., “‘Dionysios Solomos, Hymn to Liberty’, in the discourses of collective identity in central and southeast Europe
(1770-1945)”, Texts and Commentaries, II, National Romanticism, B. Trencsenyi, M. Kopeček (Derleyenler), 403407, Budapest: CEU Press, 2007.
Kechriotis, V., “‘Ioannis Kolettis: Of this great idea’, in the discourses of collective identity in central and southeast Europe
(1770-1945)”, Texts and Commentaries, II, National Romanticism, B. Trencsenyi, M. Kopeček (Derleyenler), 244248, Budapest: CEU Press, 2007.
Kechriotis, V., “Allons enfants de la... ville': national celebrations, political mobilisation and urban space in İzmir at the turn
of the 20th century”, Ottoman İzmir: Studies in Honour of Alexander h. de Groot, Maurits H. Van den Boogert
(Derleyenler), Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, 123-137, 2007.
Kechriotis, V., “The last Ottoman century and beyond: the jews in Turkey and the Balkans”, Historein, M. Rozen (Derleyen),
6, 200-207, 2007.
Kechriotis, V., “The modernisation of the empire and the ‘community privileges’: Greek responses to the young Turk
policies”, The State and the Subaltern, Society and Politics in Turkey and Iran, T.Atabaki (Derleyen), 53-70, 2007.
Necipoğlu, N., “Onikinci ve onüçüncü yüzyıllarda Bizans İmparatorluğu / the Byzantine Empire in the twelfth and thirteenth
centuries”, “Kalanlar”: 12. ve 13. Yüzyıllarda Türkiye’de Bizans / “The Remnants”: 12th and 13th Centuries
Byzantine Objects in Turkey, A. Ödekan (Derleyen), 14-19, İstanbul, 2007.
Necipoğlu, N., “Türkler ve Bizanslılar (Onbirinci ve Onikinci Yüzyıllar)”, Türkçe Konuşanlar: Asya’dan Balkanlar’a 2000 Yıllık
Sanat ve Kültür, E. Çağatay, D.Kuban (Derleyenler), 254-265, Tetragon, İstanbul, 2007.
Öztürkmen, A., “Alevi semahını törensel bağlamı dışında sahnelemek: Durmuş Genç’in hikayesi”, Metin And’a Armağan, S.
Koz (Derleyen), Kendi Yayınları, İstanbul, 2007.
Öztürkmen, A., “Folkdancers & folksingers: theottomanempire”, Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures, leiden:
brill, 2007.
Öztürkmen, A., “Folkdancers & folksingers: Turkey”, Encyclopaedia of Women and Islamic Cultures, leiden: brill, 2007.
80 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Öztürkmen, A., “Turkish women in academia: problems of legitimacy in trans/national perspective”, Journal of Women’s
History, 19, 1, 173-179, 2007. (A&HCI)
Terzioğlu, D., “Autobiography in fragments: reading ottoman personal miscellanies in the early modern era”,
Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, O. Akyıldız, H. Kara, B.
Sagaster (Derleyenler), 83-100, Ergon Verlag Würzburg, 2007.
Terzioğlu, D., “Bir tercüme ve bir intihal vakası: ibn teymiyye’nin siyasetü’ş-şeriyye’sini osmanlıcaya kim(ler) nasıl
aktardı?”, Journal of Turkish Studies in Memoriam Şinasi Tekin /Türklük Bilgisi Araştırmaları, Şinasi Tekin Hatıra
Sayısı, 31, 2007.
Toksöz, M., “Adana Ermenileri ve 1909 iğtişâşı ”, Tarih ve Toplum-Yeni Yaklaşımlar, 5, 147-157, 2007.
Pancaroğlu, O., “Formalism and the academic foundation of Turkish art in the early Twentieth Century,” Muqarnas, 24,
2007.
Eldem, E., “Enver, Enver olmadan önce”, İkinci Meşrutiyet’in İlanının 100üncü Yılı, 100th Anniversary of the Restoration of
the Constitution, B. Öztuncay (Derleyen), 78-89, Istanbul, Sadberk hanım Müzesi, 2008.
Eldem, E., “Enver, before he became Enver”, İkinci Meşrutiyet’in İlanının 100üncü Yılı, 100th Anniversary of the
Restoration of the Constitution, B. Öztuncay (Derleyen), 90-101, Istanbul, Sadberk hanım Müzesi, 2008.
Giraldelli, M.A., Girardelli, P., “Spazi e tempi della crreativita’ a Istanbul”, Corriere della Sera, 2008.
Girardelli, P., Girardelli, M.A., “Rivoluzione Istanbul”, Corriere della Sera, 36-37, 2008.
Eldem, E., “Pouvoir, modernité et visibilité: l’évolution de l’iconographie sultanienne à l’époque moderne”, Le Crops du
leader, O. Carlier, R. Nollez-Goldbach (Derleyenler), 171-202, Construction et representation dans les pays du Sud,
Paris, L’Harmattan, 2008.
Eldem, E., “Bir Biyografi üzerine Düşünceler. İbrahim Edhem Paşa Rum muydu ?”, Arşiv Dünyası, 29-38, 2008.
Necipoğlu, N., “Prof. Dr. Işın Demirkent: Türkiye’de haçlı seferleri tarihi alanındaki çalışmaların ilk temsilcisi”, Prof. Dr. Işın
Demirkent Anısına / In Memory of Prof. Dr. Işın Demirkent, derleyenler A. Özaydın, F. Başar, E. Altan, B.
Küçüksipahioğlu, M. Kesik (Derleyenler), 29-30, Globus Dünya Basınevi, İstanbul, 2008.
Gerritsen, F., Özbal, R., “Barcın Höyük kazıları”, Türk Eski Çağ Tarihleri Enstitüsü Haberleri, 25, 23-24, 2008.
Özbal, R., “Review – Çatalhöyük perspectives: Reports from the 1995-99 seasons”, Bibliotheca Orientalis, I. Hodder
(Derleyen), LXIV, 5-6, 623-625 2008.
Ersoy, A., Kafadar, C., “Tanzimat,” ve “Kültür ve Sanat (1839-1939)”, Tarih (1839-1939), A. Kuyaş (Derleyen), Hachette,
2008. Kitap Bölümü
Bildiriler
Danışman, G., Özbal, H., Tanyeli, G., Yalçın, Ü., “Kırklareli-Demirköy endüstri arkeolojisi çalışmaları: 2005 sezonu ilk
sonuçları”, 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Bildiriler Kitabı, 1-22,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSIMM Basımevi, Ankara, 2007.
Girardelli, M.A., “Boğaziçi’nde bir Babil Kulesi: Léon Parvillée ve Charles Guillaume Hornig’in gözlerinden Dolmabahçe
Sarayı’ndaki çokkültürlü çalışma ortamı”, 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslar arası Sempozyumu, Bildiriler, K.
Kahraman (Derleyen), I, 57-63, TBMM Milli Saraylar, Istanbul, 2007.
Girardelli, P., “Dolmabahce and the Old Ciragan Palace in European Sources”, 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslar arası
Sempozyumu, Bildiriler, K. Kahraman (Derleyen), 247-256, TBMM Milli Saraylar, Istanbul, 2007.
Girardelli, P., “Una citta’ nella citta’. La Societa’ Operaia e le architetture della comunita’ italiana di Istanbul”,
Proceedings of the International Conference Gli Italiani di Istanbul, A. de Gasperis, R. Ferrazza (Derleyenler), 207218, Fondazione Agnelli – Centro Altreitalie, Torino 2007.
81 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Diğer
Necipoğlu, N., “ (Söyleşi: Cumhur Bekar), “İstanbul, Bizans araştırmalarının önde gelen merkezlerinden biri olmalıdır”,
Kılavuz, 47, 70-79, 2007.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kitaplar
Akyıldız, O., Kara, H., Sagaster, B. (Derleyenler), Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and
Comparative Perspectives, Würzburg: Ergon Verlag, 2007.
Kut, G., Büyükkarcı-Yılmaz, F. (Çevirenler), Kandilli Rasathanesi El Yazmaları 1: Türkçe Yazmalar, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi, İstanbul, 2007.
Köroğlu, E., Ottoman Propaganda and Turkish Identity: Turkish Literature during World War I, Londra: I.B. Tauris, 2007.
Köroğlu, E., Ottoman Propaganda and Turkish Identity: Turkish Literature during World War I, Londra: I.B. Tauris, 2007.
Uysal, Z., Aslan, P., Taşkın, G., Dicle, E. (Derleyenler), Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi, 2008.
Esen, N., Kılıç, E., Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, İstanbul İletişim Yayınları, 2008.
Makaleler
Akyıldız, O.,
“What happens when fact and fiction overlap? Emine Sevgi Özdamar’s das leben ist eine karawanserai”,
Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Akyıldız, Kara, Sagaster
(Derleyenler), Würzburg: Ergon Verlag, 2007.
Esen, N., “Menfa: Self-reflection in Ahmet Mithat’s memoirs after exile”, Autobiographical Themes in Turkish Literature,
101-105, Würzburg:Ergon Verlag, 2007.
Esen, N., “Mıgırdiç Margosyan and Mehmed Uzun: Remembering cultural pluralism in Diyarbakır”, New Perspectives on
Turkey, 36, 145-154, 2007.
Kara, H., “Narratives of self-assertion: Representations of the western other in the works of the Uzbek Author Abdulhamid
Sulaymon Cholpan, 1897-1938”, Middle Eastern Literatures, 10, 1, 2007.
Kara, H., “Relational self-narratives: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s Autobiographical Writings”, Autobiographical Themes in
Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, O. Akyıldız, H. Kara, B. Sagaster (Derleyenler), Ergon
Verlag Press (Istanbuler Texte und Studien), 2007.
Kara, H., “The Literary portrayal of Mehmed II in Turkish historical fiction”, New Perspectives on Turkey, 36, 2007.
Köroğlu, E., “Theses on the national truth: Border crossings between history writing and historical fiction in Attilâ İlhan’s
Gâzi Paşa”, New Perspectives on Turkey, 36, 97-123, 2007:
Köroğlu, E., “Milli hakikat üzerine tezler: Attilâ İlhan’ın Gâzi Paşa’sında tarih yazımı ile tarihsel roman arasında sınır
ihlalleri”, Toplum ve Bilim, 109, 149-180, 2007.
Köroğlu, E., “Suskunluğun farklı kırılma noktaları olarak Türk edebiyatından unutma ve hatırlama örnekleri”, Tarih ve
Toplum Yeni Yaklaşımlar, 5, 255-264, 2007.
Köroğlu, E., “Ulusal tarih tasarımı ve popüler edebiyat: Aka Gündüz örneği”, Journal of Turkish
Studies,
Türklük
Bilgisi
Araştırmaları 31/II, Şinasi Tekin Armağanı II, 91-106, 2007.
Köroğlu, E., “Roman olarak tarihsel roman: Türün işlevine Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı’sı üzerinden bir bakış”, Kitap-lık ,
111, December, 2007.
82 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Kut, G., “Türk mutfağı kültürü”, Türk Dünyası Kültür Atlası, 5, 338-357, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları, İstanbul,
2007.
Kut, G., “Osmanlı dönemi divan edebiyatı ”, Türk Dünyası Kültür Atlası, 6, 168-183, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları,
İstanbul, 2007.
Kut, G., “Muhammediye’de cennet tasvirleri”, Metin And’a Armağan, M.S. Koz (Hazırlayan), 331-340, (Resimler 341-355),
İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş., 2007.
Kut, G., “Günay Kut ile eski Türk edebiyatı üzerine”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 5, 9, 351-358, 2007.
Kut, G., “Kenzü’l-iştiha üzerine”, Yemek Kültür, 10, 48-60, 2007.
Kut, G., “İlâhî Divanı’ndaki Türkçe Gazeller, Edebiyat ve Dil Yazıları”, Mustafa İsen’e Armağan, 417-438, Ankara, 2007.
Kut, G., “Kabûlî’nin ikinci divanındaki Türkçe kaside ve gazeller”, Türklük Bilgisi Araştırmaları cilt 31/2: Şinasi Tekin
Hatıra Sayısı II (Journal of Turkish Studies 31/2: In Memoriam Şinasi Tekin II), 107-122, 2007.
Kut, G., “Fahir İz (1911-2004)”, Journal of Turkish Literature (JTL), 4, 143-148, 2007.
Toska, Z., “19. Yüzyılda yaşamış bir paşazadenin sergüzeşti: Mehmet Rıfat ve efsâne-i ibret”, Edebiyat ve Dil Yazıları,
Mustafa İsen’e Armağan, 511-543, Ankara, 2007.
Toska, Z., “Language, use by women: The Ottomant Empire”, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, S.Joseph
(Derleyen), V, 240-242, Leiden Boston, 2007.
Toska, Z., “Ahmet Mithat Efendi’nin “Bir Diğer Eseri”: Hülâsa-i Hümâyunnâme”, Türklük Bilgisi
Araştırmaları cilt 31/2:
Şinasi Tekin Hatıra Sayısı II (Journal of Turkish Studies 31/2: In Memoriam Şinasi Tekin II), 291-318, 2007.
Esen, N., Kılıç, E., “Şehrin suretleri: Anlatısal odak olarak İstanbul”, Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç
(Hazırlayanlar), İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
Uysal, Z., “Düşman İstanbul”, İstanbul Dergisi, 64, Tarih Vakfı Yayınları, 2008.
Uysal, Z., “The development towards a Turkish national literature: Becoming modern and/or remaining oneself”,
Dragomanen, B. N. Schlyter (Derleyen), The Swedish Research Institute, 2008.
Uysal, Z., “Parçalanmış bedenler kayıp şehirler: Esrar ve kumpasın kıyısından yeni hayat”, Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası,
N. Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
Kara, H., “Şeffaf bilinçler ve müphemiyetin inşası: Sessiz ev’de bilinç akışı tekniği”, Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, N.
Esen, E. Kılıç (Hazırlayanlar), İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
Köroğlu, E., “Başlangıç: Cevdet Bey ve Oğulları’nda niyet ve yöntem”, Orhan Pamuk’un Edebi Dünyası, N. Esen, E. Kılıç
(Hazırlayanlar), İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
Akyıldız, O., “İki dünya arasındakararsız: Orhan Pamuk’un kitaplarında ‘Doğu-Batı/Ben-Öteki’ muğlaklığı”, Orhan Pamuk’un
Edebi Dünyası, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
Akyıldız, O., “Birhan Keskin şiiri için”, Birhan Keskin Şiiri ve Ba, İstanbul: Metis Yayınları, 2008.
Akyıldız, O., “İki Parçalı Bir Biyografi Denemesi”, Kritik Dergisi, 1, Mart 2008.
Bildiriler
Esen, N., “Adalet Ağaoğlu ve yapıtları”, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, 5-10, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, 2007.
83 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
Ekonomi
-
-
1
-
-
-
İşletme
-
-
7
-
-
-
Siyaset Bil. ve Ulu. İlş.
1
4
14
-
-
2
TOPLAM
1
4
22
-
-
2
Workshop
Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Ekonomi
25
-
3
4
-
-
İşletme
8
2
3
1
2
4
Siyaset Bil. ve Ulu. İlş
35
2
13
-
2
6
TOPLAM
68
4
19
5
4
10
Bilimsel Yayınlar
Kitap
Makale
Bildiri
Araş. Rap.
Diğer
Ekonomi
İşletme
2
3
33
19
4
16
-
-
Siyaset Bil. ve Ulu. İlş.
4
31
10
4
1
TOPLAM
9
83
14
20
1
EKONOMİ BÖLÜMÜ
Kitaplar
Adaman, F., Bulut, T., Diyarbakır’dan İstanbul’a 500 Milyonluk Umut Hikayeleri: Mikrokredi Maceraları (Stories of Hope
from Diyarbakır to Istanbul: Microcredit Adventures), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007.
Kirişci, K., Erzan, R. (Derleyenler), Turkish Immigrants in the European Union: Determinants of Immigration and
Integration, Routledge, London, 2007.
Makaleler
Adaman, F., Özertan, G., “Perceptions and practices of farmers toward the salinity problem: the case of Harran plain,
Turkey”, International J. Agricultural Resources Governance and Ecology, 6, 4-5, 533-551, 2007.
Adaman, F., Madra, Y., “Marxisms and capitalisms: From logic of accumulation to articulation of class structures”,
Twentieth Century Marxism, H. Chodos, D. Glaser and D. Walker (Derleyenler), 212-229, Routledge, 2007.
Adaman, F., Özkaynak, B., “Neoklasik iktisat, kurumsal iktisat ve ekonomi-çevre ilişkisi (Neoclassical economics,
institutionalist economics and the economi-environment relationship)”, Kurumsal İktisat, E. Özveren (Derleyen),
309-337, İmge Yayınları, 2007.
Adaman, F., Devine, P., Özkaynak, B., “(Re) Embedding the economyin society and nature”, Karl Polanyi: New Perspectives
on the Place of the Economy in Society, M. Harvey, R. Ramlogan And S. Randles (Derleyenler), 78-93, Manchester
University Press, 2007.
Adaman, F., A. Buğra, İnsel, A., “Türkiye’de farklI işçi günyalarIve sendikalarin toplumsal konumu (Different worlds of labor
in Turkey and the societal position of unions)”, Birikim, 217, 100-113, 2007.
Alper, C.E., Akdemir, A., Kazimov, K., “Forecasting the term structure of interest rates for Turkey: A factor analysis
84 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
approach”, Applied Financial Economics, 17, 77-85, 2007.
Alper, C.E., Mumcu, A., “Interaction between price, quality, and country of origin when estimating automobile demand: The
case of Turkey”, Applied Economics, 39, 13-15, 1789-1796, 2007. (SSCI)
Ardıç, O.P., Damar, H.E., “Financial Sector Deepening and economic growth: Evidence from Turkey”, Topics in Middle
Eastern and North African Economies, MEEA Online Journal, IX, 2007.
Aysan, A.F., Nabli, M.K., Veganzones-Varoudakis, M.A., “Governance institutions and private investment: An application to
the Middle East and North Africa”, Developing Economies, 45, 3, 339-377, 2007. (SSCI)
Aysan, A.F., Ersoy, Z., Veganzones-Varoudakis, M.A., “What types of perceived governance indicators matter the most for
private investment in Middle East and North Africa”, Economics Bulletin, 5, 8, 1-16, 2007.
Aysan, A.F., “The rising concepts of governance and institutions in economics: A methodological assessment of the
literature”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 1, 2, 3-27, 2007.
Aysan, A.F., Nabli, M.K., Veganzones-Varoudakis, M.A., “Do the weaknesses in the quality of public governance explain low
private investment in Middle East and North Africa?”, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 7, 1,
211-235, 2007.
Aysan, A.F., “The effects of volatility on growth and financial development through capital market imperfections”, METU
Studies in Development, 34, 1, 1-18, 2007.
Aysan, A.F., Ceyhan, Ş.P., “Why do foreign banks invest in Turkey?”, Asian-African Journal of Economics and Econometrics,
7, 1, 65-80, 2007.
Aysan, A.F., Muslim, A., “An empirical examination of price competition in the Turkish credit card market”, Topics in Middle
Eastern and North African Economies, MEEA Online Journal, 9, 2007.
Aysan, A.F., “Exchange rates, stabilisation policy and distribution of income”, The Margin: The Journal of Applied Economic
Research, 1, 3, 267-298, 2007.
Aysan, A.F., “Distributional effects of temporary exchange rate based stabilization programs under financial frictions”,
Indian Development Review, 5, 1, 27-43, 2007.
Aysan, A.F., Yıldız, L.,“The regulation of the credit card market in Turkey”, The International Research Journal of Finance
and Economics, 2, 11, 141-154, 2007.
Aysan, A.F., Abbasoğlu, O.F., Güneş, A., “Concentration, competition, efficiency and profitability of the Turkish banking
sector in the post-crises period”, Bank and Bank Systems, 2, 3,.106-115, 2007.
Erzan, R., Filiztekin, A., Zenginobuz, Ü., “AB ile gümrük birliğinin Türkiye imalat sanayine etkileri (The impact of the
customs union with EU on the Turkish manufacturing industry)”, Gümrük Birliği ve Türkiye Sanayisi Üzerine Etkileri
(Customs Union and its Impact on the Turkish Industry), A. Bilge, H. Ersel (Derleyenler), TEPAV Publications, Ankara,
2007.
Göymen, K., Özkaynak, B., “Recent developments in local governance in Turkey: Experiences and lessons from Pendik,
European Urban and Regional Studies, 2007.
Mumcu, A., Sağlam, İ., “The core of a housing market with externalities”, Economics Bulletin, 3, 55, 1-5, 2007.
Özar, Ş., “Women’s access to credit organizations: Turkey”, Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, S. Joseph
(Derleyen), IV, 20-21, Brill Academic Publishers, 2007.
Özertan, G., Aerni, P., “Gm cotton and its possible contribution to environmental sustainability and rural development in
Turkey”, International J. Agricultural Resources, Governance and Ecology, 6, 4-5, 552-575, 2007.
Koray, S., Sağlam, İ., “Learning in Bayesian regulation: Desirable or undesirable?”, Economics Bulletin, 3, 12, 1-10, 2007.
Sağlam, İ., “A unifed theory of implementation”, Economics Bulletin, 4, 20, 1-10, 2007.
85 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Saltoğlu, S., Bao, Y., Lee, T.H., “Comparing density forecast models”, Journal of Forecasting, 26, 3, 203-225, 2007.
Villanacci, A., Zenginobuz, Ü., “On the neutrality of redistribution in a general equilibrium model with public goods”,
Journal of Public Economic Theory, 9, 2, 183-200, 2007. (SSCI)
Bloch, F., Zenginobuz, Ü., “The effect of spillovers on the provision of local public goods”, Review of Economic Design, 11,
3, 199-216, 2007.
Özar, S., Özertan, G., İrfanoglu, Z.B., “Micro and small enterprise growth in turkey: under the shadow of financial crisis”,
Developing Economies, 46, 4, 331-362, 2008. (SSCI)
Göksen, F., Özertan, G., Sağlam, I., Zenginobuz, Ü., “Impacts of the tax system on poverty and social exclusion: A case
study on Turkey”, New Perspectives on Turkey, 38, 159-179, 2008. (SSCI)
Aysan, A.F., Ceyhan, A.P., “What determines the banking sector performance in globalized financial markets? The case of
Turkey”, Physica A-Statistical Mechanics and Its Applications, 387, 7, 1593-1602, 2008. (SSCI)
Alper, C.E., Ardıç, O.P Mumcu, A ., Sağlam, İ., “The welfare effects of government's preferences over spending and its
financing”, Economic Modeling, 25, 1, 1-12, 2008. (SSCI)
Araştırma Raporu
Adaman, F., Ardıç, O.P., Erus, B., Tüzemen, D., “Hospital Choice: Survey Evidence from Istanbul”, Boğaziçi University
Working Paper No: ISS-EC-07-25, 2007.
Alper, C.E., Ardıç, O.P., Fendoğlu, S., “The Economics of Uncovered Interest Parity Condition for Emerging Markets: A
Survey”, MPRA Paper 4079, University Library of Munich, Germany, 2007.
Ardıç, O.P., Yüzeroğlu, U., “How Do Individuals Choose Banks? An Application to Household Level Data from Turkey”,
Boğaziçi University Working Paper No: ISS-EC-07-26, 2007..
Zenginobuz, Ü., Erzan, R. Filiztekin, A., “Customs Union with EU and the Impact of Foreign Competition on the Structure
and Performance of Turkish Manufacturing Industry”, Boğaziçi University Research Papers, ISS/EC 2007-14, İstanbul,
July 2007.
Zenginobuz, Ü., “On regulatory agencies in Turkey and their İndependence”, Boğaziçi University Research Papers, ISS/EC
2007-16, İstanbul, July 2007.
Zenginobuz, Ü., Erzan, R. Filiztekin, A., “Turkey’s Customs Union with the European Union: A Framework for Evaluating the
Impact of Economic Integration”, Boğaziçi University Research Papers, ISS/EC 2007-15, İstanbul, July 2007.
Zenginobuz, Ü., Mumcu, A., Oğur, S., “Imperfect Competition in a Mixed Electricity Market with Market-Based Congestion
Management”, Boğaziçi University Research Papers, ISS/EC 2007-24, İstanbul, November 2007.
Zenginobuz, Ü., Sosay, G., “Independence and Accountability of Regulatory Agencies in Turkey”, Boğaziçi University
Research Papers, ISS/EC 2007-17, İstanbul, July 2007.
Ardıç, O.P., Ergin, O., Şenol, B., “Exchange Rate Forecasting: Evidence from Eastern European Economies”, MRPA Working
Paper 7505, 2008.
Alper, C.E., Fendoğlu, S., Saltoğlu, B., “Forecasting Stock Market Volatilities Using MIDAS Regressions: An Application to the
Emerging Markets”, MPRA Paper 7460, University Library of Munich, Germany, 2008.
Hatipoğlu, O., Alper, C.E., “Estimating Central Bank Behavior in Emerging Markets: The Case of Turkey," MPRA Paper 7107,
University Library of Munich, Germany, revised Jan 2008.
Mumcu, A., Sağlam, İ., “Rationalizability of One-to-One Matchings with Externalities”, Araştırma Raporu 0807, TOBB
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, 2008.
86 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Mumcu, A., Sağlam, İ., “Characterizing Stable One-to-One Matchings under Interdependent Preferences” Araştırma Raporu
0806, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, 2008.
Mumcu, A., Sağlam, İ., “College Admissions Game: Early Action or Early Decision?” Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Raporu ISS
EC 2008/05, 2008.
Mumcu, A., Sağlam, İ., “College Admissions under Early Decision” Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Raporu ISS EC 2008/04,
2008.
Mumcu, A., Sağlam, İ., “Games of Capacity Allocation in Many-to-One Matching with an Aftermarket” Araştırma Raporu
0802, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, , 2008.
İŞLETME BÖLÜMÜ
Kitaplar
Nuhoğlu, İ., An Emprical Analysis of Audit Reporting: Financial Performance And Perception of Stakeholders in an Emerging
Market, Turkey, Yalim Yayincilik, 142 Pages, Ocak 2008.
Nuhoğlu, İ., Principles of Accounting, Boğaziçi Printhouse, Istanbul, 2008. 5. Baskı
Fişek, G.O., Kabasakal, H. (Editörler), Afet ve İnsan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008.
Makaleler
Akküçük, U., Küçükkancabaş, S., “Analyzing the perceptions of Turkish universities using multidimensional scaling (MDS)
analysis”, Boğaziçi Journal,: Economic and Administrative Science, 21, 125-141, 2007.
Nuhoğlu, İ., Sipahi, B., “The influence of the Turkish Republic’s revolutions on accounting applications (1926-1928)”,
Boğaziçi Journal,: Economic and Administrative Science, 21, 1-2, 59-72, 2007.
Öz, Ö., “Coğrafya, strateji ve organizasyon”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Strateji Özel Sayısı, 2007.
Waldman, D.A., de Luque, M.S., Washburn, N., House, R.J., Bodur, M., et al., “Cultural and leadership predictors of
corporate social responsibility values of top management: a GLOBE study of 15 countries”, Journal of International
Business Studies, 37, 6, 823-837, 2007.
Kabasakal, H., Bodur, M., “Leadership and culture in Turkey: A multifaceted phenomenon”, Culture and Leadership in
Across the World, J.S. Chokar, F.C. Brodbeck, R.J. House (Derleyenler), 835-874, The GLOBE Book of In-Depth
Studies of 25 Societies, N.J.: Lawrence Albaum Associates, Inc., 2007.
Toker, A., İşeri-Say, A., Çolak-Erol, N., “Cember.net”, Cases on Information Technology Entrepreneurship, J.A. MedinaGarrido, S. Martinez-Fierro, J. Ruiz-Navarro (Derleyenler), 206-220, Idea Group Inc., Hersey: New York, 2007. Kitap
Bölümü
Tuğcu, S., “Ürün maliyetini belirlemenin bilgi değeri nedir?”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD, 33, 46-60, 2007.
Tuğcu, S., “TOC ile en az maliyetle en hızlı iyileştirme”, Sanayi, Istanbul Sanayi Odası Dergisi, 493, 64-69, 2007.
Alpkan, L., Yılmaz, C., Kaya, N., “Market orientation and planning flexibility in SMEs - Performance implications and an
empirical investigation”, International Small Business Journal, 25, 2, 152-172, 2007. (SSCI)
Sezen, B., Yılmaz, C., “Relative effects of dependence and trust on flexibility, information exchange, and solidarity in
marketing channels”, Journal of Business & Industrial Marketing, 22, 1, 41-5, 2007. (SSCI)
Gülden, T., Yılmaz, C., “Marka yayma stratejisinde tutum transferini etkileyen faktörler,” ÖNERİ, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 7, 35-46, 2007.
87 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Akküçük, U., “Toplam kalite yönetimi ve pazarlama”, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, İ. Varınlı, K. Çatı
(Derleyenler), 391-405, Detay Yayıncılık, 2008.
İşeri-Say, A., Toker, A., Kantur, D., “Do Popular Management Techniques Improve Performance? Evidence From Large
Businesses in Turkey”, Journal of Management Development, 27, 7, 60-667, 2008.
İşeri-Say, A., Toker, A., Kantur, D., “Do popular management techniques ımprove performance? Evidence from large
businesses in Turkey”, Journal of Management Development, 27, 7, 60-667, 2008.
Öz, Ö., Toker, A., “Crafting strategy in not-for-profit organizations: The experience of an alumni organisation, BÜMED”,
International Journal of Nonprofit And Voluntary Sector Marketing, 13, 167-175, 2008.
Alpay, G., Bodur, M., Yılmaz, C., Cetinkaya, S., Arıkan, L., “Performance implications of institutionalization process in
family-owned businesses: evidence from an emerging economy”, Journal of World Business, 43, 4, 435-448, Sp. Iss.
SI 2008. (SSCI)
Akman, G., Yılmaz, C., “Innovative capability, innovation strategy and marketing orientation: An emprical analysis in
Turkish software industry”, International Journal of Innovation Management, 12, 1, 69-111, 2008.
Nuhoğlu, İ., Parlak, D., “Types of audit opinions and financial performance indicators ın an emerging market: Turkey”,
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 23, 90-110, September, 2008.
Yılmaz, C., Ergün, E., “Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and
the balanced culture hypothesis in an emerging economy”, Journal of World Business, 43, 3, 290-306, 2008. (SSCI)
Bildiriler
Nuhoğlu, İ., Sipahi, U., “Influence of Turkish Republic’s revolutions on accounting applications (1926-1928), ‘The Balkan
Countries’”, 1st International Conference on Accounting and Auditing, 384-897, Edirne, 2007.
Öz-Özkaracalar, Ö., Toker, A., “Linking quality and strategy in not-for-profit organizations: The case of BÜMED”,
Proceedings of 2007 Oxford Business and Economics Conference (OBEC), Oxford, England, 2007. CD
Ata, Z., Toker, A., “A framework to assess the impact of CRM on organizational performance ın business-to-business
setting”, Proceedings of the 3rd International Conference on Business Market Management, St. Gallen, Switzerland,
2008.
Toker, A., Kankotan, E.İ., “Membership relationship management in nonprofit organizations: The case of an
alumni
organization”, Proceedings of the 7th International Marketing Trends Congress, Venice, Italy, 2008, CD
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Kitaplar
Kirişci, K., Erzan, R. (Derleyenler), Turkish Immigrants in the European Union: Determinants of Immigration and
Integration, Routledge, London, 2007.
Çarkoğlu, A., Toprak, B., Religion, Society and Politics in a Changing Turkey, Ç. Aksoy-Frommö, (Çeviren), TESEV
Publications, 2007.
Arat Y., Altınay A.G., Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet (Violence Toward Women in Turkey), Istanbul, Punto, 2007.
Gambetti, Z (Çeviren)., Umut Mekanları, David Harvey İstanbul, Metis Yayınları, 2008.
Makaleler
Candaş-Bilgen, A., “Habermas ve sosyal hakların meşruiyeti”, Toplum ve Bilim, 110, 62-82, 2007.
Çalışkan, K., “Price as a market device: cotton trading in Izmir Mercantile Exchange”, Sociological Review, 55, 241-260,
2007. (SSCI)
88 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Çalışkan, K., “Markets and fields: An ethnography of cotton production and exchange in a Turkish Village”, New Perspectives
on Turkey, 37, Fall 2007.
Çalışkan, K., “Neoliberal piyasa nasıl işler?: Pamuk, iktidar ve ticaret siyaseti”, Toplum ve Bilim, 108, 52-81, 2007.
Çalışkan, K., “The politics of Turkish democracy: İsmet İnönü and the formation of the multi-party system, 1938-1950 by
Vanderlippe, J.M.”, International Journal of Middle East Studies, 39, 4, 661-662, 2007.
Çalışkan, K., Çubukçu, M., “Üç iç savaş? Irak, Lübnan ve Filistin çözülürken Ortadoğu’da siyaset”, Birikim, 213, 75-85, 2007.
Eder, M., “Moldovyalı göçmenler üzerinden neoliberal devleti yeniden düşünmek”, Toplum ve Bilim, 108, 129-143, 2007
Gambetti, Z., “Linç girişimleri, neo-liberalizm ve güvenlik devleti”, Toplum ve Bilim, 109, 7-34, Yaz, 2007.
Gambetti, Z., “Marx ve Arendt: Emek, iş, eylem üzerinden üç siyaset okuması”, Birikim, 217, 46-54, 2007.
Chua, A.Y.K, Kaynak, S., Foo, S.S.B., “An analysis of the delayed response to Hurricane Katrina through the lens of
knowledge management”, Journal of the American Society for Information Science and Techonology, 58, 3, 391403, 2007. (SCIE-SSCI)
Kirişci, K., “Turkish asylum policy and human rights: Adjusting to international norms and EU accession requirements”,
Human Rights Policies and Prospects in Turkey, Z. Kabasakal-Arat (Derleyen), University of Pennsylvania Press, 2007.
Kirişci, K., “Turkey: A country of transition from Emigration to Immigration”, Mediterranean Politics, 12, 1, 2007.
Toprak, B., “Kurdish Nationalism and Political Islam in Turkey: Kemalist Identity in Transition”, South European Society and
Politics, O. Taşpınar (Yazan ), 136-138, 2007.
Yılmaz, H., “Islam, sovereignty, and democracy: A Turkish view”, Middle East Journal, 61, 3, 477-493, 2007. (SSCI)
Yılmaz, H., “Turkish identity on the road to the EU: Basic elements of french and german oppositional discourses”, Journal
of Southern Europe and the Balkans, 9, 3, 293-305, 2007.
Yılmaz, H., “Turkish conservatives’ EU Choice: Tactic or strategy?”, The Bridge, A Quarterly Review on European
Integration, Southeast Europe, and the Southeast Mediterranean, Q4, 7, 62-64, 2007.
Yılmaz, H., “Euroskeptizismus in der Türkei - parteien, eliten und öffentliche meinung, 1995-2006, “Euroskepticism in
Turkey: Parties, elites and public opinion, 1995-2006)", Die Türkei und Europa, Gabriele Clemens (Derleyen), 215243, Hamburg: LIT-Verlag (Studien zur Neueren Europäischen Geschichte Bd. 1), 2007.
Yılmaz, H., “Turkish Conservatism and the Idea of Europe”, Between Europe and the Mediterranean: The Challenges and the
Fears, Thierry Fabre, Paul Sant Cassia (Derleyenler), 137-161, New York: Palgrave MacMillan, 2007.
Yılmaz, H., “Turkki Euroopan kartalle”, Turkey on the Map of Europe (In Finnish), Turkki, Euroopan Rajalla?, Anu Leinonen
et al. (Derleyenler), 45-49, Helsinki, Finland: Gaudeamus Helsinki University Press, 2007.
Kirişci, K., “Migration and national identity”, Cambridge History of Turkey, R. Kasaba (Derleyen), 4, Cambridge University
Press, 2008.
Kirişci, K., “Turkey too big, too poor and too different: Asset or liability?”, European and Turkish Voices in Favour and
Against Turkish Accession to the European Union, C. Timmerman, D. Rochtus, S. Mels (Derleyenler), P.I.E Peter
Lang, Brussels, 2008.
Arat, Y., “Contestation and collaboration: Women’s struggles for Empowerment in Turkey”, The Cambridge History of
Turkey, R. Kasaba (Derleyen), IV:Turkey in the Modern World, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
Arat, Y., “Süleyman Demirel: Milli irade ve ötesi”, Türkiye’de Liderler ve Demokrasi, M. Heper, S. Sayarı (Derleyenler),
Istanbul, Kitap Yayınevi, 2008.
Çınar, D., “Book Review of Nermin Abadan-Unat: Migration ohne Ende”, Polylog, Zeitschrift für Interkulturelles
Philosphieren 19, 112-114 (polylog. Journal for Intercultural Philosophy), 2008.
89 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Eder, M., Öz, Ö., “Scrutinizing the link between poverty and business strategy: What can we learn from the case of shuttle
traders in Laleli, Istanbul?”, Alleviating Poverty Through Business Strategy, C. Wankel (Derleyen), London, Palgrave
Macmillan, 2008.
Yılmaz, H., “Mezi podporou EU a euroskepticismem: Obecne postoje turecke verejnosti k Evropske unii”, Turkish
Euroskepticism and the European Union, (in Cezch), Turecko a Evropska Unie: Ceska a Turecka Perspektiva, L.
Tunkrova, P. Saradin (Derleyenler), 61-84, Olomouc, Cezch Republic: Universita Palackeho Olomouci, 2008.
Yılmaz, H., “The Kemalist Revolution and the Foundation of the One-Party Regime in Turkey: A Political Analysis”, Prof. Dr.
Ergun Özbudun’a Armağan –Cilt I, Siyaset Bilimi (Essays in Honor of Ergun Özbudun, Vol. I Political Science), S.
Yazıcı, K.l Gözler, F. Keyman (Derleyenler), 535-564, Ankara: Yetkin Yayınevi, 2008.
Yılmaz, H., “Conservatism in Turkey”, Turkish Policy Quarterly, Spring, 57-65, 2008.
Yılmaz, H., “Turkish identity on the road to the EU: Basic elements of French and German oppositional discourses”, Turkey’s
Road to European Union Membership, National Identity and Political Change, S. Verney, K. Ifantis (Derleyenler), 7991, London and New York: Routledge, 2008.
Çalışkan, K., “Ortadoğu siyaseti ve toplumlarını anlama yolları”, Istanbul Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Dergisi, 39,
2008.
Çalışkan K., Aksu, B., “What is Under a Headscarf? Neo-Islamist vs. Kemalist Conservatism in Turkey”, Arab Studies Journal,
15, 2, 140-155, 2008.
Bildiriler
Candaş-Bilgen, A., “Tarihselcilik, tarihselleştirme, tarihsizleştirme: Akıl-vicdan ve adalet”, Aydınlanma Sempozyumu,
Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul, 2007.
Candaş-Bilgen, A., “Hobbesian security paradigm and the politics of fear”, International Scholars Association, Chicago,
2007.
Eder, M., “Learning to live with violence of uncertainty: Rethinking globalization, work and IMC”, 10th International İstanbul
Biennial Catalogue, “Not Only Possible, But Also Necessary: Optimism in the Age of Glbal, 238-251, Curator: Hou
Hanru, 2007.
Toprak, B., “Religion, society and politics in contemporary Turkey: Results of a survey”, Polski Institut, Warsaw, 2007.
Toprak, B., “Türkiye’de kadınların siyasetteki yerinin güçlendirilmesi için politika ve yöntemler, (Policies to strengthen
women’s role in politics)”, TÜSİAD International Symposium, İstanbul, 2007.
Kirişci, K., “Border Management and EU-Turkish Relations: Convergence or Deadlock”, CARIM-RR-2007/03, European
University Institute, Florence, 2007.
Candas-Bilgen, A., “Anayasal demokrasinin paradoksu: demokratik meşruiyet ve hukukun üstünlüğü”, Aydınlanma ve Hukuk
Sempozyumu, L. Koker (Derleyen), Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi; Istanbul, 2008.
Çınar, D., “Redefining boundaries in the EU – Citizenship law and naturalization policy reforms in 15 member states”, eSSHra
-Conference Proceedings, 18-25, edited by Citizenship and Cultural Identities in the EU: Old Questions, new
Answers, Tübitak(http:// esshra.tubitak.gov.tr/ Istanbul_conference_rationale_ files/ tr34_esshra_con_pr.pdf)
Promeda Ofset Matbaacılık Ltd. - Ankara, Turkey, 2008.
Kaynak, S., “The potentials and pitfalls of the information society project in Turkey: A critical assessment of policy
paradigms regarding”, E-Transformation and Digital Divide, 2008.
Gambetti, Z., “Decolonizing Diyarbakir: culture, identity and the struggle to appropriate urban space”, Comparing Cities:
The Middle East and South Asia, Kamran Asdar Ali, Martina Rieker (Derleyenler), 95-127, Karachi, Oxford University
Press, 2008.
Araştırma Raporu
Kirişci, K., “The Kurdish Question and Turkey: Future Challenges and prospect for a Solution”, ISPI - Working Paper No. 24,
2007.
90 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Kirişci, K. “Three Way Approach” to Meeting the Challenges of Migrant Incorporation in the European Union: Reflections
from a Turkish Perspective”, CARIM Research Report 2008/3, European University Institute, The Robert Schuman
Centre for Advanced Studies, Florence) (http://www.eui.eu/RSCAS/e-texts/CARIM_RR_2008_03.pdf) 2008.
Kirişci, K., “Informal circular migration into Turkey: The bureaucratic and political context”, Euro-Mediterranean
Consortium for Applied Research on International Migration, (Analytical and Synthetic Notes, Circular Migration,
European
University
Institute,
The
Robert
Schuman
Centre
for
Advanced
Studies,
(http://www.carim.org/index.php?areaid=8&contentid=235), 2008.
Diğer
Eder, M., “Modalities of organization among “new” migrants: A comparative analysis of Bulgarian Turks, Iraqi Turkmens and
Moldavians in Turkey” TÜBİTAK Proje Raporu, 2008.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektro. Müh.
2
3
2
-
1
-
-
-
Endüstri Mühendisliği
1
-
3
-
-
1
İnşaat Mühendisliği
-
-
8
-
-
-
Kimya Mühendisliği
1
-
-
-
-
-
Makina Mühendisliği
-
-
2
-
-
-
TOPLAM
7
2
14
-
-
1
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Konferans
Bilgisayar Mühendisliği
8
8
1
-
1
2
Elektrik-Elektro. Müh.
19
3
-
2
-
3
Endüstri Mühendisliği
14
7
3
4
2
3
İnşaat Mühendisliği
18
2
2
3
-
1
Kimya Mühendisliği
15
3
2
8
2
1
Makina Mühendisliği
4
-
-
-
-
-
TOPLAM
78
23
8
17
5
10
Makale
Bildiri
Bilimsel Yayınlar
Kitap
Araş. Rap.
Diğer
Bilgisayar Mühendisliği
3
48
98
2
4
Elektrik-Elektro. Müh.
-
74
119
-
10
Endüstri Mühendisliği
-
44
25
10
6
İnşaat Mühendisliği
1
32
28
-
4
Kimya Mühendisliği
-
49
27
-
8
Makina Mühendisliği
1
29
13
-
1
TOPLAM
5
276
310
12
33
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kitaplar
Çağlayan, M.U., Field, A.J., Gelenbe, E. (Derleyenler), Proceedings of the Fifteenth IEEE International Symposium on
Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunications Systems, MASCOTS 2007, İstanbul, 2007.
Alpaydın, E., Maschinelles Lernen, Oldenbourg Verlag, Münih, Almanya, 2008.
91 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Alagöz, F., Çağlayan, M.U. (Derleyenler), Proceedings of the Seventh Symposium on Computer Networks, ISCN'08, İstanbul,
2008.
Makaleler
Acar, E., Aykut-Bingöl, C., Bingöl, H., et al., “Multiway analysis of epilepsy tensors”, Bioinformatics, 23, 13, I10-I18, 2007.
(SCIE)
Alagöz, F., Korçak, Ö., Jamalipour, A., “Exploring the routing strategies in next-generation satellite networks”, IEEE
Wireless Communications Magazine, 14, 3, 79-88, 2007. (SCIE)
Altunyurt, L., Orhan, Z., Güngör, T., “Towards combining rule-based and statistical part of speech tagging in agglutinative
languages”, Computer Engineering, 1, 1, 66-69, 2007.
Bayazıt, U., Konur, U., Orcay, Ö., Gürgen, F., “Predictive vector quantization of 3D mesh geometry by representation of
vertices in local coordinate systems”, Journal of Visual Communication and Image Representation, 18, 4, 341-353,
2007. (SCIE)
Bayhan, S., Gür, G., Alagöz, F., “Performance of delay-sensitive traffic in multi-layered satellite IP networks with on-board
processing capability”, International Journal on Communications System, 20, 12,1367-1389, 2007.
Bekmezci, İ., Alagöz, F., “Delay sensitive and energy efficient distributed slot assignment algorithm for wireless sensor
network under convergecast data traffic”, IEEE Journal of Communication Software and Systems (JCOMSS), 2, 4,
2007.
Dinesh, T.B., Üsküdarlı, S., “Community software applications”, IFIP (International Federation for Information Processing,
24) Home Informatics and Telematics: ICT for the Next Billion, A. Venkatesh, T. Gonsalves, A. Monk, K. Buckner
(Derleyenler), 103-112, Boston: Springer, 2007.
Gökberk, B., İrfanoğlu, M.O., Akarun, L., Alpaydın, E., “Learning the best subset of local features for face recognition”,
Pattern Recognition, 40, 5, 1520-1532, 2007. (SCIE)
Günay, A., Yolum, P., “Structural and semantic similarity metrics for web service matchmaking”, E-Commerce and Web
Technologies, Lecture Notes in Computer Science, 4655, 129-138, Springer, 2007.
Güneş, F., Türker, N., Gürgen, F., “Signal-noise support vector model of a microwave transistor”, International Journal of
RF and Microwave Computer Aided-Engineering, 17, 4, 404-415, 2007. (SCIE)
Güngör, O., Güngör, T, “Türkçe için bilgisayarla işlenebilir sözlük kullanarak kavramlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi”,
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, TBV Publications, 2007.
Gür, G., Altuğ, Y., Anarım, E., Alagöz, F., “Image error concealment using watermarking with subband coding for wireless
channels”, IEEE Communications Letter, 11, 2, 179-181, 2007. (SCI)
Herdağdelen, A., Aygün, E., Bingöl, H., “A formal treatment of generalized preferential attachment and its empirical
validation”, EPL, 78, 6, 60007, 1-6, 2007. (SCIE)
Jonker, C.M., Schut, M., Treur, J., Yolum, P., “Formal analysis of meeting protocols”, Computational and Mathematical
Organization Theory, 13, 3, 283-314, 2007.
Jonker, C.M., Sharpanskykh, A., Treur, J., Yolum, P, “A framework for formal modeling and analysis of organizations”,
Applied Intelligence, 27, 1, 49-66, 2007. (SCIE)
Köksal F., Ersoy, C., “A flexible scalable solution for all-optical multi-fiber multicasting: SLAM”, IEEE Journal of Lightwave
Technology,, 25, 9, 2653-2666, 2007. (SCIE)
Köksal F., Ersoy, C., “Multicasting for all-optical multi-fiber networks”, Journal of Optical Networking, 6, 2, 219-238, 2007.
(SCIE)
92 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Korçak, Ö., Alagöz, F., Jamalipour, A., “Performance evaluation of a new adaptive routing algorithms for integrated
satellite constellations”, International Journal on Communications System, 20, 3, 313-333, 2007. (SCIE)
Köse, H., Akın, H.L., “The reverse Monte Carlo localization algorithm”, Robotics and Autonomous Systems, 55, 6, 480-489,
2007. (SCIE)
Kuran, M.S., Tuğcu, T., “A survey on emerging broadband wireless access technologies”, Computer Networks, 51, 11, 30133046, 2007. (Review) (SCIE)
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Analysis of target detection probability in randomly deployed sensor networks”, IEEE
Communications Letters, 11, 10, 778-780, 2007. (SCI)
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., Akarun, L., et al., “Surveillance wireless sensor networks: Deployment quality analysis”, IEEE
Network, 21, 6, 48-53, 2007. (SCI)
Salah, A., Çınar, H., Akarun, L., Sankur, B., “Exact 2D-3D facial landmarking for registration and recognition”, Annales des
Telecommunications-Annals of Telecommunications, 62, 1-2, 1608-1633, 2007.
Şensoy, M., Pembe, C., Zırtıloğlu, H., Yolum, P., Bener, A., “Experience-based service provider selection in agent mediated
e-commerce”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 20, 3, 325-335, 2007. (SCIE)
Şensoy, M., Yolum, P., “Ontology-based service representation and selection”, IEEE Transactions on Knowledge and Data
Engineering (TKDE), 19, 8, 1102-1115, 2007. (SCIE)
Yolum, P, “Design time analysis of multi-agent protocols”, Data and Knowledge Engineering Journal (DKE), 63, 1, 137-154,
2007. (SCIE)
Kabukçu, G., Yurdakul, A., "Low-cost solution to on-line color filter array demosaicking", International Journal of Imaging
Systems and Technology, 17, 4, 232-243, 2007.
Pembe, F.C., Güngör, T., “An evaluation of structure-preserving and query-biased summaries in web search tasks”,
Computer Engineering, 1, 2, 62-66, 2007.
Aktan, M., Yurdakul, A., Dündar, G., "An Algorithm for the Design of Low-Power Hardware Efficient FIR Filters", IEEE
Transactions on CAS-I, 55, 6, 1536-1545, 2008.
Alagöz, F., Jamalipour, A., “Satellite IP networks”, The Handbook of Computer Networks, H. Bigdoli (Derleyen), 114, John
Wiley, 2008. Invited Chapter
Altınel, İ.K., Aras, N., Güney, E., Ersoy, C., “Binary integer programming formulation and heuristics for differentiated
coverage in heteregeneous Sensor networks”, Computer Networks, 52, 12, 2419-2431, 2008. (SCIE)
Aran, O., Burger, T., Akarun, L., Caplier, A., “Gestural interfaces for hearing-impaired communication, Multimodal User
Interfaces: From Signals to Interaction, D. Tzovaras (Derleyen) Chapter 10, 219-250, Springer Berlin Heidelberg,
2008. Kitap Bölümü
Atasu, K., Özturan. C., Dündar, G., Mencer, O., Luk, W., “CHIPS: Custom hardware instruction processor synthesis”, IEEE
Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 27, 3, 528-541, 2008. (SCIE)
Çiltik, A., Güngör, T., “Time-efficient spam e-mail filtering using N-gram models”, Pattern Recognition Letters, 29, 1, 1933, 2008. (SCIE)
Gökberk, B., Dutağacı, H., Akarun, L., Sankur, B,. “Representation plurality and decision level fusion for 3D face
recognition”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B, 38, 1, 155-173, 2008.
Gönen, M., Tanuğur, A.G., Alpaydın, E., “Multi-class posterior probability support vector machines”, IEEE Transactions on
Neural Networks, 19, 1, 130-139, 2008. (SCI)
Güneş, F., Türker, N., Gürgen, F., “Support vector design of microstrip lines”, International Journal of RF and Microwave
Computer-Aided Engineering, 18, 4, 326-336, 2008. (SCIE)
93 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Gür, G., Bayhan, S., Alagöz, F., “Transport protocols and QoS for wireless multimedia”, Handbook of Research on Wireless
Multimedia: Quality of Service and Solutions, N. Cranley, L. Murphy (Derleyenler), Chapter 18, 442- 460, Idea
Groups, IGI Publishing, 2008. Kitap Bölümü
Herdağdelen, A., Bingöl, H., “A cultural market model”, International Journal of Modern Physics C, 19, 2, 271-282, 2008.
(SCIE, SSCI)
Kastro, Y ., Bener, A.B., “A defect prediction method for Software versioning”, Software Quality Journal, 16, 4, 543-562,
2008. (SCIE)
Kocatürk, M.M., Gündem, T.İ., “A fine-grained access control system combining MAC and RBACK models for XML”,
Informatica, 19, 4, 517-534 2008. (SCIE)
Küçükateş, R., Ersoy, C., "Minimum flow maximum residual routing in LEO satellite networks routing set", Wireless
Networks, 14, 4, 501-517, 2008. (SCIE)
Özgür, A., Çetin, B., Bingöl, H., “Co-occurrence network of reuters news”, International Journal of Modern Physics C, 19, 5,
689-702, 2008. (SCIE)
Özturan, C., “On finding hypercycles in chemical reaction Networks”, Applied Mathematics Letters, 21, 9, 881-884, 2008.
Salah, A.A., Alyüz, N., Akarun, L., “Registration of 3D face scans with average face models”, Journal of Electronic Imaging,
17, 1, Art. No. 011006, 2008. (SCIE)
Türkyılmaz, O., Alagöz, F., Gür, G., Tuğcu, T., "Environment aware location estimation for cellular networks", EURASIP
Journal on Applied Signal Processing, Art. No. 276456, doi:10.1155/2008/276456, 2008. (SCIE)
Ünay, O., Gündem, T.İ., “A survey on querying encrypted XML documents for databases as a service”, ACM SIGMOD Record,
37, 1, 12-20, 2008. (SCIE)
Bingöl, H., “Fame emerges as a result of small memory, Physical Review E, 77, Art. No. 036118, 2008. (SCIE)
Bildiriler
Akakın, H.Ç., Akarun, L., Sankur, B., “Robust 2D/3D face land-marking”, 3DTV Conference, Kos, Greece, 2007. CD
Akgüz, O., Torgan, S., Gürsel, A., Moustafa, E.C., Yolum, P., “Dispatching hospitals intelligently: A service-oriented
approach”, ICDE Workshop on Data Mining and Business Intelligence, 924-930, 2007.
Alyüz, N., Salah, A.A., Akarun, L., “3B Yüz kayıtlamada alternatif ortalama yüz, Alternative average face models for 3D face
registration”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Aran, O., Akarun, L., “İşaret dili işleme ve etkileşimli işaret dili eğitim araçları, Sign language processing and ınteractive
tools for sign language education”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir,
2007. CD
Aran, O., Arı, İ., Güvensan, A., Haberdar, H., Kurt, Z., Türkmen, İ., Uyar, A., Akarun, L., “Türk işaret dili yüz ifadesi ve baş
hareketi veritabanı, A database of non-manual signs in Turkish sign language”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim
Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Aran, O., Burger, T., Caplier, A., Akarun, L., “Sequential belief-based fusion of manual and non-manual signs”, Gesture
Workshop, 46-47, Lisbon, 2007.
Ayorak, E., Bener, A., “Super peer web service discovery architecture”, ICDE 2007, İstanbul, 2007. CD
Atasu, K., Dimond, R., Mencer, O., Luk, W., Özturan, C., Dündar, G., “Optimizing instruction-set extensible processors
under data-bandwidth constraints”, Proceedings of DATE’07, 588-593, Nice, France, 2007.
Aydoğan, R., Yolum, P., “Learning consumer preferences using semantic similarity”, 6th International Conference on
Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS), 1293-1300, 2007.
94 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Baskeles, B., Turhan, B., Bener, A., “Software effort estimation using machine learning methods”, Proceedings of the 22nd
International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), 126-131, 2007.
Bayhan, S., Gür, G., Alagöz, F., “High altitude platform (HAP) diriven smart radios: A novel concept”, International Worshop
on Satellite and Space Communications (IWSSC’07), 201-205, 2007.
Bayhan, S., Gür, G., Alagöz, F., “Satellite assisted spectrum agility concept”, IEEE, Military Communications (MILCOM
2007), Atlantic City, USA. 2007. CD
Bekmezci, İ., Alagöz, F., “Periodic global broadcast time synchronization (PGB-TS) for TDMA based sensor networks”, IEEE
Recent Advances in Space Technologies RAST 2007, 531-536, İstanbul, 2007.
Bicego, M., Salah, A,A., Grosso, E., Tistarelli, M., Akarun, L., “Generalization in holistic versus analytic processing of faces”,
14th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP), 235-240, Modena, Italy, 2007.
Burger, T., Urankar, A., Aran, O., Akarun, L., Caplier, A., “Cued speech hand shape recognition”, 2nd International
Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP'07), Spain, 2007. CD
Çiltik, A., Güngör, T, “Developing methods and heuristics with low time complexities for filtering spam messages”, 12th
International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems (NLDB 2007), Lecture Notes in
Computer Science, 4592, 35-47, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007.
Dibeklioğlu, H., Dikici, E., Santemiz, P., Balcı, K., Akarun, L., “İşaret dili hareketlerinin izlenmesi ve iki boyutlu
özniteliklerden üç boyutlu hareket sentezlemesi, Sign language motion tracking and generating 3D motion pieces
using 2D features”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Diktaş, E.D., Şahiner, A.V., “Orthographic backface culling using nested normal cone hierarchies”, Proceedings of the 22nd
International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), 142-146, 2007.
Dutağacı, H., Gökberk, B., Sankur, B., Akarun, L., “A study on region-based recognition of 3D faces with expression
variations”, 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), 753-757, Poznan, Poland, 2007. CD
Gökberk, B., Dutağacı, H., Akarun, L., Sankur, B., “3B yüz tanıma için betimleme ve öznitelik çıkarım yöntemlerinin
incelenmesi, Analysis of representation and feature extraction schemes for 3D face recognition”, IEEE 15. Sinyal
İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Gün M., Koşar R., Ersoy C., “Lifetime optimization using variable battery capacities and nonuniform density deployment in
wireless sensor networks”, 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007),
Ankara, 2007. CD
Güngör, O., Güngör, T., “Türkçe bir sözlükteki tanımlardan kavramlar arasındaki üst-kavram ilişkilerinin çıkarılması”,
Akademik Bilişim Konferansı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007. CD
İlhan, E.S., Akkuş, G.B., Bener, A., “SAM: Semantic advanced matchmaker”, SEKE 2007, Boston, 2007. CD
İlhan, E.S., Bener, A., “Improved service ranking and scoring: Semantic advanced matchmaker (SAM) architecture”, ENASE
2007, Barcelona, Spain, 2007. CD
Işık, F.M., Taştan, B., Yolum. P., “Automatic adaptation of BPEL processes using semantic rules: Design and development of
a loan approval system”, ICDE Workshop on Data Mining and Business Intelligence, 944-951, 2007.
Işıklar, G., Kastro, Y., Bener, A., “The use of customer relationship management in resource allocation the case of cellular
networks”, ICC&IE 2007, Alexandria, Egypt, 2007. CD
Keskin, C., Balcı, K., Aran, O., Sankur, B., Akarun, L., “A multimodal 3D healthcare communication system”, 3DTV
Conference, Kos, Greece, 2007. CD
Konur, U., Bayazıt, U., Ateş, H., Gürgen, F., “Tel file geometrilerinin sıradüzensel küme bölütleme ile spektral kodlaması”,
IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD
95 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Korçak, Ö., Alagöz, F., “Multi-state virtual network architecture for next generation satellite networks”, IEEE GLOBECOM
2007, 5031-5036, Washington DC, USA, 2007.
Korçak, Ö., Alagöz, F., “Optimal beam management in earth-fixed satellite systems”, International Worshop on Satellite
and Space Communications (IWSSC’07), 201-205, 2007.
Koşar, R., Ersoy, C., “Enhancing the performance of nonuniformly deployed sensor network by locating bottleneck areas for
partial redeployment”, Proceedings of MASCOTS, 117-123, İstanbul, 2007.
Koşar, R., Ersoy, C., “Sink placement in wireless sensor networks using genetic algorithms”, LION 2007, Andalo, Italy, 2007.
CD
Köse, H., Akın, H.L., “A collaborative multi-robot localization method for a team of autonomous mobile robots”, 13th
International Conference on Advanced Robotics, (ICAR 2007), 641-646, Jeju, Korea, 2007.
Köşker, Y., Bener, A., “Synchronization of UML based refactoring with graph transformation”, SEKE 2007, Boston, 2007. CD
Kutlubay, O., Turhan, B., Bener, A., “A two-step model for defect density estimation”, Proceedings of the 33rd EUROMICRO
Software Engineering and Advanced Applications (EUROMICRO-SEAA 2007), 322-332, 2007.
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Türkçe metin damgalama: sözdizimsel bir model”,
IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Syntactic tools for text watermarking”, 19th Annual
Symposium on Electronic Imaging: Security, Stenography, and Watermarking of Multimedia Contents, San Jose, CA.,
2007. CD
Önel, T., Deliç, H., Ersoy, C., “On collaboration in a distributed multi-target tracking framework”, Proceedings of the IEEE
ICC, 3265-3270, Glasgow, 2007.
Özgövde, A., Ersoy, C., “WCOT: A realistic lifetime metric for the performance evaluation of wireless sensor networks”,
Proceedings of the IEEE PIMRC, Athens, 2007. CD
Pembe, F.C., Güngör, T., “Automated query-biased and structure-preserving text summarization on web documents”,
International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2007), 1-5, İstanbul, 2007.
Pembe, F.C., Güngör, T., “Heading-based sectional hierarchy identification for HTML documents”, 22nd International
Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007), Ankara, 2007. CD
Salah, A.A., Alyüz, N., Akarun, L., “Alternative face models for 3D face registration”, SPIE Conference on Electronic
Imaging: Vision Geometry, 6499, 2007. CD
Özütam, B.K., Say, A.C.C., “Using aggregation for automatic identification of work processes in the managerial hierarchy”,
Proceedings of the 21st International Workshop on Qualitative Reasoning, C. Price (Derleyen), 102-108, Aberystwyth,
BK, 2007.
Salah, A.A., Bicego, M., Akarun, L., Grosso, E., Tistarelli, M., “Hidden Markov Model-based face recognition using selective
attention”, SPIE Conference on Human Vision and Electronic Imaging, 6492, 2007. CD
Sak, H., Güngör, T., Saraçlar, M., “Morphological disambiguation of Turkish text with perceptron algorithm”, 8th
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CicLing 2007), A. Gelbukh
(Derleyen), 2007, Mexico City - Lecture Notes in Computer Science, 4394, 107-118, Springer-Verlag, Berlin
Heidelberg, 2007.
Şensoy M., Yolum, P., “On choosing an efficient service selection mechanism in dynamic environments”, The Ninth
International Workshop on Agent-Mediated Electronic Commerce (AMEC IX), 99-112, 2007.
96 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Taşdemir, N., Say, A.C.C., “Provably spurious qualitative simulation predictions that just won’t go away”, Proceedings of
the 21st International Workshop on Qualitative Reasoning, C. Price (Derleyen), 170-180, Aberystwyth, BK, 2007.
Turhan B., Bener, A., “Software defect prediction: Heuristics for weighted naive bayes”, Proceedings of the 2nd
International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT 2007), 244-249, 2007.
Turhan, B., Bener, A., “A multivariate analysis of static code attributes for defect prediction”, Proceedings of the 7th
International Conference on Quality Software (QSIC 2007), 231-237, 2007.
Turhan, B., Bener, A., “A template for real world team projects for highly populated software engineering classes”,
Proceedings of the 29th International Conference on Software Engineering (ICSE 2007), 748-753, 2007.
Turhan, B., Kutlubay, O., Bener, A., “Evaluation of feature extraction methods on software cost estimation”, Proceedings of
the 1st International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2007), 497, 2007. CD
Türkoğulları Y.B., Aras N., Altınel K., Ersoy C., “Optimal placement and activity scheduling to maximize coverage lifetime in
wireless sensor networks”, 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007),
Ankara, 2007. CD
Uyar, A., Gürgen, F., “Arhytmia classification with confidence driven serial fusion based on support vector machines”, LION
2007, Andalo, Italy, 2007.
Uyar, A., Gürgen, F., “Arythmia classification using serial fusion of support vector machine and logistic regression”, IEEE
IDAACS Workshop, Dortmound, Germany, 2007. CD
Yalçın, A., Erdem, Z., Gürgen, F., “DVM sınıflayıcı topluluklarıyla durağan olmayan ortamlarda aşamalı öğrenme”, IEEE 15.
Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD
Yolum, P., Munindar P., “Enacting Protocols by Commitment Concession”, 6th International Conference on Autonomous
Agents and Multi-Agent Systems (AAMAS), 116-123, 2007.
Zeytinci, M.B, Alimoğlu, F., Harmancı, F.K., Anarım, E., Alagöz, F., “Kalman filtrelenmiş TOA dizilerinin CWLS ile
birleştirilerek hücresel telefonların konumlarının belirlenmesi, Kalman filtering of TOA sequences and CWLS for
cellular positioning”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD
Zeytinci, M.B, Alimoğlu, F., Harmancı, F.K., Anarım, E., Alagöz, F., “A combined approach for NLOS mitigation in cellular
positioning with TOA measurements”, 14th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), 530-534, Poznan,
Poland, 2007 CD.
Atasu, O., Mencer, W., Luk, C., Özturan, C., Dündar, G., “Fast custom ınstruction ıdenticification by convex subgraph
enumeration, application-specific systems, architectures and processors”, (ASAP 2008) Conference, 2008.
Sak, H., Güngör, T., Saraçlar, M., “Turkish language resources: Morphological parser”, Morphological Disambiguator and
Web Corpus, 6th International Conference on Natural Language Processing (GoTAL 2008), B. Nordström, A. Ranta
(Derleyenler), Gothenburg, 2008.
Bayar, S., Yurdakul, A., “Dynamic partial self-reconfiguration on spartan-III FPGAs via a parallel configuration access port
(PCAP)”, Proceedings of HiPEAC Workshop on Reconfigurable Computing, Goteborg, Sweden, 2008.
Gönen, M., Alpaydın, E., “Localized multiple kernel learning”, 25th International Conference on Machine Learning (ICML
2008), 352-359, Helsinki Finlandiya, 2008.
Duygulu, B., Tosun, O., “An algorithm for software growth model selection”, Proceedings of the IADIS International
Conference -Informatics 2008, 115-122, Amsterdam, 2008.
Uğur, B., Sahiner, A.V., “A parametric human body modelling tool”, Eighth International Symposium on Computer Networks
(ISCN08), June 2008, Istanbul, 2008.
Diktas, E.D., Sahiner, A.V., “A benchmarking framework for static collision detection”, Conference on Theory and Parctice
of Computer Graphics 2008, Manchester, UK, 2008.
97 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Alyüz, N., Gökberk, B., Dibeklioğlu, H., Akarun, L.,“Component-based Registration with Curvature Descriptors for Expression
Insensitive 3D Face Recognition”, IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition,
Amsterdam, Holland, 2008.
Savran, A., Alyüz, N., Dibeklioğlu, H., Çeliktutan, O., Gökberk, B., Sankur, B., Akarun, L., “Bosphorus database for 3D face
analysis”, The First COST 2101 Workshop on Biometrics and Ib-dentity Management (BIOID 2008), Roskilde,
Denmark, 2008.
Alyüz, N., Gökberk, B., Dibeklioğlu, H., Savran, A., Akarun,
L., Sankur, B., “3D face recognition benchmarks on the
Bosphorus database with focus on facial expressions”, The First COST 2101 Workshop on Biometrics and Ib-dentity
Management (BIOID 2008), Roskilde, Denmark, 2008.
Boyacı, H., Akarun, L., “Bilgisayar ve İnsanda renkli görme”, Sinyal İşleme ve Uygulamaları Konferansı (SIU2008), Didim,
2008.
Alyüz, N., Dibeklioğlu, H., Gökberk, B., Akarun, L.,“İfadeye dayanıklı 3B yüz tanıma için parçaya dayalı kayıtlama”, Sinyal
İşleme ve Uygulamaları Konferansı (SIU2008), Didim, 2008.
Aran, O., Akarun, L., “Etkileşimli Parçacık süzgeci yöntemi ile kapatmaya dayanıklı yüz ve el takibi”, Sinyal İşleme ve
Uygulamaları Konferansı (SIU2008), Didim, 2008.
Arslan, G., Önel, T., Ersoy, C., “Effect of 3D topographical surfaces for the performance evaluation of wireless sensor
networks”, Proceedings of the IEEE PIMRC, Cannes, France, 2008.
Yiğitel, M.A., Tolgay, T., Ersoy, C., “On demand coverage problem in wireless video sensor networks”, Proceedings of the
ISCN 2008, Istanbul, 2008.
Durmuş, Y., Özgövde, A., Demirkol, I., Ersoy, C., “Exploring the effect of the network parameters of video sensor
networks”, Proceedings of the ISCN 2008, Istanbul, 2008.
Özgövde, A., Demirkol, I., Ersoy, C., “Effect of Sleep Schedule and Frame Rate on the Capabilities of Video Sensor
Networks”, Proceedings of the IEEE ISWPC, Santorini, 2008.
Konur, U., Bayazıt, U., Ateş, H., Gürgen, F., “Spectral coding of mesh geometry with a hierarchical set partitioning
algorithm”, Proceedings of the VSIP 2008, 2008.
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Temporal resilience of deployment quality in surveillance wireless sensor networks”,
Proceedings of the IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 3291-3296, Las Vegas, Nevada, USA,
2008.
Yıldırım, İ., Yolum, P., "Hybrid models for achieving and maintaining collaborative symbiotic groups", Proceedings of the 5th
Conference of European Social Simulation Association, ESSA, 2008.
Özgür, H.T., Gürgen, F., “Credit risk analysis using hidden markov models2, Proceedings of the ISCIS 2008, 2008.
Günay, A., Yolum, P., “Semantic matchmaking of web services using model checking”, Seventh International Workshop on
Agents and Peer-to-Peer Computing, AAMAS, 273-280, 2008.
Şensoy, M., Yolum, P., “A Cooperation-Based Model For Evolution Of Service Ontologies”, Seventh International Workshop
on Agents and Peer-to-Peer Computing, AAMAS, 837-844, 2008.
Kafalı, Ö., Yolum, P., “Improving self-organized resource allocation with effective communication”, Seventh International
Workshop on Agents and Peer-to-Peer Computing, AAMAS, 7-18, 2008.
Kafalı, Ö., Yolum, P., “Action-based environment modeling for maintaining trust”, Eleventh International Workshop on
Trust in Agent Societies, AAMAS, 23-32, 2008.
Aydoğan, R., Taşdemir, N., Yolum, P., “Reasoning and negotiating with complex preferences using CP-nets”, The Tenth
98 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
International Workshop on Agent-Mediated Electronic Commerce, Estoril, Portugal, 2008.
Bayhan, S., Gür, G., Alagöz, F., Jamalipour, A., “On the use of WiMAX as the terrestrial segment for DVB-SH networks”,
IEEE The Fourth International Workshop on Satellite and Space Communication (IWSSC2008), France, 2008.
Zeytinci, B., Gür, G., Alagöz, F., “Synthetic aperture radar: Systems and applications”, 8th International Symposium on
Computer Networks (ISCN08), Istanbul, 2008.
Gözüpek, D., Bayhan, S., Alagöz, F., “A novel handover protocol to prevent hidden node problem in satellite assisted
cognitive radio networks”, IEEE ISWPC 2008, Greece, 2008.
Canarslan, H., Alagöz, F., Tuğcu, T., “Cyclic MAP information element in WiMAX networks”, 8th International Symposium on
Computer Networks (ISCN08), Istanbul, 2008.
Özyurt, M., Tuğcu, T., Alagöz, F., “Effective large area tactical land marking on 3D Mobile WLAN and GPS enabled devices”,
International workshop on Small Satellites, New Missions, and New Technologies-SSW 2008, Istanbul, Turkiye, 2008.
Güney, N., Deliç, H., Alagöz, F., “Capacity and mutual ınformation of soft and hard decision output M-ary PPM over UWB
channels”, Proceedings of IEEE International Conference on Communications, 4654-4658, Beijing, China, 2008.
Bekmezci, İ., Alagöz, F., “Energy efficient, delay sensitive, fault tolerant wireless sensor network”, Sensor Networks and
Applications Symposium, Atlanta, USA, 2008.
Önem, E., Yılmaz, H.B., Alagöz, F., Tuğcu, T., “On communication protocols for tactical navigation assistance”, Mobilware
2008, Austria, 2008.
Kuran, S., Gür, G., Alagöz, F., “Cross-layer routing-scheduling in IEEE 802.16 mesh networks”, Mobilware 2008, Austria,
2008.
Meriçli, T., Meriçli, Ç., Akın, H.L., “A robust statistical collision detection framework for quadruped robots”, RoboCup
International Symposium 2008, Suzhou, China, 2008.
Kurt, B., Özkucur, E., Akın, H.L., “A collaborative multi-robot localization method without robot ıdentification”, RoboCup
International Symposium 2008, Suzhou, China, July 15-18, 2008.
Meriçli, Ç., Akın, H.L., “A layered metric definition and validation framework for multirobot systems”, RoboCup
International Symposium 2008, Suzhou, China, 2008.
Yıldırım, A., Üsküdarlı, S., “Semantic tagging and inference in online communities”, Proceedings of the SEMANTICS '08,
Graz, Austria, 2008.
Bayar, S., Yurdakul, A., “Self-reconfiguration on spartan-III FPGAs with compressed partial bitstreams via a parallel
configuration access port (cPCAP) core”, Proceedings of PRIME 2008 - 4th Conference on Ph.D. Research in
Microelectronics and Electronics, Istanbul, 2008.
Araştırma Raporu
Murat Emre Kaya, Fikret Gürgen, Nesrin Okay, An Analysis of Support Vector Machines for Credit Risk Modelling, Application
of Datamining in E-Business and Finance (Kitap) Volume 177 Frontiers of Artificial Intelligence and Applications, pp.
25-33, 2008.
Safiotti, P. Lima, H. L. Akın, et al, "Two "Hot Issues" in Cooperative Robotics: Network Robot Systems, and Formal Models
and Methods for Cooperation," White Paper, EURON Special Interest Group on Cooperative Robotics, April 30, 2008.
Diğer
Yurdakul A, Aktan M., Kabukçu G., Az Güç Harcayan SDY Süzgeçler için BDT Aracı Geliştirilmesi, 104E139, TÜBİTAK-Araştırma
Projesi, Istanbul, Eylül 2007
Güngör, T., Geniş Sözcük Dağarcıklı Sürekli Konuşma Tanıma Sistemleri için Morfotaktik Tabanlı İstatistiki Dil Modelleme,
99 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Technical Report 06A102,Bogaziçi University Research Fund, Bogaziçi University, Istanbul, 2007.
Güngör, T., “Metin Sınıflandırmada Doğal Dil İşleme Tabanlı Metotların Geliştirilmesi, Technical Report 05A103D, Bogaziçi
University Research Fund, Bogaziçi University, Istanbul,2008.
Say, A. C. C., İki Yönlü Kuantum Sonlu Durumlu Makinelerin Tasarımı ve Benzetimi, BAP 07A103 Sonuç Raporu, Boğaziçi
Üniversitesi, 2008.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Makaleler
Akgül, C.B., Sankur, B., Schmitt, F., Yemez, Y., “Density-based 3D shape descriptors”, EURASIP Journal on Applied Signal
Processing, Art. No. 32503, 2007. (SCIE)
Apaydın, G., Şeker, S., Arı, N., “Weighted extended b-splines for one-dimensional electromagnetic problems”, Applied
Mathematics and Computation, 190, 2, 1125-1135, 2007. (SCIE)
Creutz, M., Hirsimaki, T., Kurimo, M., Puurula, A., Pylkkonen, P., Siivola, V., Varjokallio, M., Arısoy, E., Saraçlar, M.L.,
Stolcke, A., "Morph-based speech recognition and modeling of out-of-vocabulary words across languages", ACM
Transactions on Speech and Language Processing, 5, 1, Article 3, 2007.
Eşli, C., Deliç, H., “Performance Analysis for OFDMA in the Presence of Tone Interference”, IEEE Transactions on
Communications, 55, 5, 845-849, 2007. (SCIE)
Güney, N., Ertüzün, A., “Recognition of planar objects using multi-resolution analysis”, EURASIP Journal of Applied Signal
Processing, Art. No.70351, 2007. (SCIE)
Gür, G., Altuğ, Y., Anarım, E., Alagöz, F., “Image error concealment using watermarking with subband coding for wireless
channels”, IEEE Communications Letter, 11, 2, 179-181, 2007. (SCI)
Işıkman, S.O., Ergeneman, O., Yalçınkaya, A.D., Urey, H., “Modeling and characterization of soft magnetic film actuated 2D
scanners”, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 13, 2, 283-289, 2007. (SCIE)
Konukoğlu E., Acar, B., “HDF: Heat diffusion fields for polyp detection in CT colonography”, Signal Processing, 87, 10, 24072416, 2007.
Konukoğlu E., Acar, B., Paik, D.S., Beaulieu, C.F., Rosenberg, J., Napel, S., “Polyp enhancing level set evolution of colon
wall: Method and pilot study”, IEEE Transactions on Medical Imaging, 26, 12, 1649-1656, 2007.
Metin, B., Minaei, S., Çiçekoğlu, O., “Enhanced dynamic range analog filter topologies with a notch/all-pass circuit
example”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 51, 3, 181-189, 2007. (SCIE)
Metin, B., Yüce, E., Çiçekoğlu, O, “A novel dual output universal filter topology using a single current conveyor”, Electrical
Engineering, 89, 7, 563-567, 2007. (SCIE)
Metin, B., Pal, K., Çiçekoğlu, O., "All-pass filter for rich cascadability options easy IC implementation and tunability",
International Journal of Electronics, 94, 11, 1037-1045, 2007.
Monga, V., Mıhçak, M.K., “Robust and secure image hashing via non-negative matrix factorizations”, IEEE Transactions on
Information Forensics and Security, 2, 3, 376-390, 2007. (SCIE)
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Analysis of target detection probability in randomly deployed sensor networks”, IEEE
Communications Letters, 11, 10, 778-780, 2007. (SCI)
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., Akarun, L., et al., “Surveillance wireless sensor networks: Deployment quality analysis”, IEEE
Network, 21, 6, 48-53, 2007. (SCI)
Özgül, B., Koca, M., Deliç, H., “Doubly Iterative equalization of continuous-phase modulation”, IEEE Transactions on
Communications, 55, 11, 2114-2124, 2007. (SCIE)
100 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Roark, B., Saraçlar, M., Collins, M., “Discriminative n-gram language modelling”, Computer Speech and Language, 21, 2,
373-392, 2007. (SCIE)
Salah,
A.A.,
Çınar,
H.,
Akarun,
L.,
Sankur,
B.,
“Robust
facial
landmarking
for
registration”, Annales
des
Telecommunications-Annals of Telecommunications, 62, 1-2, 83-108, 2007. (SCIE)
Sardan, O., Alaca, B.E., Yalçınkaya, A.D., Boggild, P., Tang, P.T., Hansen, “Microgrippers: A case study for batchcompatible integration of MEMS with nanostructures”, Nanotechnology, 18, 37, Art.No. 375501,2007. (SCIE)
Şeker, S., “EM propagation and backscattering discrete model for medium of sparsely distributed lossy random particles”,
AEU-International Journal of Electronics and Communications, 61, 6, 377-387 2007. (SCIE)
Serdaroğlu, A., Ertüzün, A., Erçil, A., “Defect detection in textile fabric images using sub-band domain subspace analysis”,
Pattern Recognition and Image Analysis: Advances in Mathematical Theory and Applications, 17, 4, 663-674, 2007.
Sezer, O.G., Erçil A., Ertüzün, A., “Using perceptual relation of regularity and anisotropy in the texture with independent
component model for defect detection”, Pattern Recognition, 40, 1, 121-133, 2007. (SCI)
Topalov, A.V., Kaynak, O., Aydın, G., “Neuro-adaptive sliding-mode tracking control of robot manipulators”, International
Journal of Adaptive Control Signal Processing, 21, (8-9), 674-691, 2007. (SCIE)
Topalov, V., Cascella, G.L., Giordano, V., Cupertino, F., Kaynak, O., “Sliding mode neuro-adaptive control of electrical
drives”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 54, 1, 671-679, 2007. (SCIE)
Yalçınkaya, A.D., Ergeneman, O., Urey, H., “Polymer magnetic scanner for barcode reader applications”, Sensors and
Actuators A, 135, 1, 236-243, 2007. (SCIE)
Yalçınkaya, A.D., Holmstrom S., Urey, H., “NiFe plated biaxial MEMS scanner for 2D imaging”, IEEE Photonics Technology
Letters, 19, 5-8, 330-332, 2007. (SCIE)
Yüce, E., Tokat, S., Minaei, S., Çiçekoğlu, O., “Stability problems in universal current-mode filters”, International Journal
of Electronic and Communications (AEU), 61, 9, 580-588, 2007. (SCIE)
Cılız, M.K., Tomizuka, M., “Friction modelling and compensation for motion control using hybrid neural network models”,
Engineering Applications of Artificial Intelligence, 20, 7, 898-911, 2007. (SCIE)
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y.P, Akın, A., “Constraining the general linear model for sensible hemodynamic response
function waveforms", Medical and Biological Engineering, AEU-International Journal of Electronics and
Communications, 61, 377-387, 2007.
Cezayirli, A., Cılız, M.K., “Transient performance enhancement of direct adaptive control of nonlinear systems using
multiple models and switching”, IEE Proceedings, Control Theory and Applications, 1, 6, 1711-1725, 2007.
Cılız, M.K., “Adaptive backstepping control using combined direct and indirect adaptation”, Circuits, Systems and Signal
Processing, 26, 6, 911-939, 2007.
Topalov, A.V., Kaynak, O., Aydın, G., “Neuro-adaptive sliding-mode tracking control of robot manipulators”, International
Journal of Adaptive Control Signal Processing, 21, (8-9), 674-691, 2007. (SCIE)
Topalov, V., Cascella, G.L., Giordano, V., Cupertino, F., Kaynak, O., “Sliding mode neuro-adaptive control of electrical
drives”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 54, 1, 671-679, 2007. (SCIE)
Abiyev, R.H., Kaynak, O., “Fuzzy wavelet neural networks for identification and control of dynamic plants, a novel structure
and a comparative study", IEEE Transactions on Industrial Electronics, 55, 8, 3133-3140, 2008. (SCIE)
Akar, M., Kalkkuhl, J., "Lateral dynamics emulation via a 4-wheel steering vehicle", Vehicle System Dynamics, 46, 9, 803829, 2008. (SCIE)
Akar, M., Shorten, R., "Distributed probabilistic synchronization algorithms for communication networks", IEEE Transactions
101 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
on Automatic Control, 53, 1, 389-393, 2008. (SCIE)
Akhaee, M.A., Sahraeian, S.M.E., Marvasti, F., Sankur, B., "Blind watermarking using maximum likelihood decoder, IEEE
Transactions on Image Processing, 2008. Accepted
Aktan, M., Yurdakul, A., Gündar, G., “An algorithm for the design of low-power hardware efficient FIR filters", IEEE
Transactions on Circuits and Systems – I, 55, 6, 1536-1545, 2008.
Alsmadi, S., Kahya, Y.P., “Design of a DSP-based instrument for real-time classification of pulmonary sounds”, Computers in
Biology and Medicine, 38, 1, 53-61, 2008. (SCI)
Altuğ, Y., Polat, N., Mıhçak, M.K., Anarım, E., "A note on the periodicity and the output rate of bit search type generators",
IEEE Transactions on Information Theory, 54, 2, 666-669, 2008. (SCIE)
Anarım, E., Altınkaya, M., Sankur, B., "Phase dependence mitigation for autocorrelation based frequency estimation”,
Digital Signal Processing, 18, 2, 249-266, 2008.
Apaydın, G., Şeker, S., Arı, N., “Application of web-spline method in electromagnetics”, AEU-International Journal of
Electronics and Communications, 62, 3,163-173, 2008. (SCIE)
Aran, O., Arı, İ., Akarun, L., Dikici, E., Parlak, S., Saraçlar, M., Campr, P., Hruz, M., "Speech and sliding text aided sign
retrieval from hearing impaired sign news videos", Journal on Multimodal User Interfaces, 2, 2, 117-131, 2008.
Aran, O., Arı, İ., Benoit, A., Campr, P., Carrillo, A.H., Fanard, F.X., Akarun, L., Caplier, A., Rombaut, M., Sankur, B.,
"SignTutor: An Interactive System for Sign Language Tutoring", IEEE Multimedia, 2008. to appear
Atasu, K., Özturan, C., Dündar, G., Mencer, O., Luk, W., “CHIPS: Custom Hardware Instruction Processor Synthesis", IEEE
Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 27, 3, 528-541, 2008. (SCIE)
Çeliktutan, O., Sankur, B., Avcıbaş, İ., "Blind identification of source cell-phone model", IEEE Transactions on Information
Forensics and Security, 3, 3, 553-566, 2008. (SCIE)
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y.P, Akın, A., “Constraining the general linear model for sensible hemodynamic response
function waveforms", Computing. 46, 779-787, 2008. (SCI)
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y.P, Akın, A., “Multilevel statistical inference from functional near infrared spectroscopy data
during Stroop interference”, IEEE Transactions in Biomedical Engineering, 55, 2212-2220, 2008. (SCI)
Cılız, M.K., “Combined direct and indirect adaptive control for a class of nonlinear systems”, IEE Proceedings, Control
Theory and Applications, 2008. Accepted For Publication
Chelba, C., Hazen, T.J., Saraçlar, M., " and browsing of spoken content - A discussion of the technical issues involved in
developing information retrieval systems for the spoken word”, IEEE Signal Processing Magazine, 25, 3, 39-49, 2008.
(SCI)
Dutağacı, H., Sankur, B., Yörük, E., "A comparative analysis of global hand appearance-based person recognition", Journal of
Electronic Imaging, 17, 1, Art. No. 011018, Jan-March, 2008. (SCIE)
Ekrem, E., Koca, M., Deliç, H., "Robust ultra-wideband signal acquisition", IEEE Transactions on Wireless Communications,
March 2008. Accepted For Publication.
Eşli, C., Koca, M., Deliç, H., "Iterative joint tone-interference cancellation and decoding for MIMO-OFDM”, IEEE Transactions
on Vehicular Technology, 57, 5, 2843-2855, 2008. (SCIE)
Gencağa, D., Kuruoğlu, E.E., Ertüzün, A., Yıldırım, S., “Estimation of time-varying AR S alpha S processes using Gibbs
sampling”, Signal Processing, 88, 10, 2564-2572, 2008. (SCIE)
Gençağa, Ertüzün, A.B., Kuruoğlu, E.E., “Modeling of non-stationary autoregressive alpha stable processes by particle
filters”, Digital Signal Processing, 18, 3, 465-478, 2008. (SCI)
102 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Gökberk, B., Dutağacı, H., Akarun, L., Sankur, B., "Representation plurality and decision level fusion for 3D face
recognition", IEEE System Man and Cybernetics, Part B-Cybernetics, 38, 1, 155-173, 2008. (SCIE)
Gürel, A., Arslan, L.M., “Konuşma tanıma için insan-makine karşılaştırması”, Dilbilim Araştırmaları, Boğaziçi Yayınevi, 2008.
Hewlett, J.D., Wilamowski, B.M., Dündar, G., “Optimization using a modified second-order approach with evolutionary
enhancement,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, 55, 9, 3374-3380, 2008. (SCIE)
Kayabol, K., Kuruoğlu, E., Sankur, B., "Bayesian separation of images modelled with MRFs using MCMC", IEEE Transactions on
Image Processing, 2008. Accepted
Kaynak, O., Braun, R., Kennedy, I., “Guest Editorial: Plagiaris", IEEE Transactions on Education, 51, 149-151, 2008.
King, C., Shorten, R., Wirth, F., Akar, M., "Growth conditions for the global stability of high-speed communication networks
with a single congested link", IEEE Transactions on Automatic Control, 53, 7, 1770-1774, 2008.
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E., Sankur, B., Özsoy, A.S., Güngör, T., "Natural language watermarking via morphosyntactic
alterations", Computer Speech and Language, 23, 107-125, 2008.
Mıhçak, M.K., Altuğ, Y., Ayerden, N.P., "On minimax optimal linear transforms for detection with side information in
gaussian setup”, IEEE Communications Letters, DOI: 10.1109/LCOMM. 2008.071993, 2008.
Özgül, B., M. Koca, M., Deliç, H., "Double turbo equalization of continuous phase modulation with frequency domain
processing", IEEE Transactions on Communications, April 2008. Accepted For Publication.
Cezayirli, A., Cılız, M.K., “Indirect adaptive control of nonlinear systems using multiple identification models and
switching”, International Journal of Control, 81, 9, 1434-1450, 2008. (SCIE)
Saraç, U., Harmancı, F.K., Akgül, T., “Experimental analysis of detection and localization of multiple emitters in multipath
environments”, IEEE Antennas and Propagation Magazine, 50, 5, 61-70, 2008. (SCIE)
Seker, S.S., Apaydın, G., “New physical discrete UHF multilayer propagation model for urban areas”, Applied Computational
Electromagnetics Society Journal, 23, 2, 126-133, 2008. (SCIE)
Sevim, A.O., Mutlu, Ş., “Post fabrication electric field and thermal treatment of polymer light emitting diodes and their
photovoltaic responses”, Organic Electronics, 2008.
Solmaz, S., Akar, M., Shorten, R., Kalkkuhl, J., "Real-time multiple model estimation of center of
gravity position in
automotive vehicles", Vehicle System Dynamics, 46, 9, 763-788, 2008. (SCIE)
Talay, S., Deniz, E., Dündar, G., “A Sigma-Delta ADC design automation tool with embedded performance estimator”,
Integration, 2008 basımda.
Ürey, H., Holmstrom, S., Yalçınkaya, A.D., "Electromagnetically actuated FR4 scanners", IEEE Photonics Technology Letters,
20, 1, 30-32, 2008. (SCIE)
Wilamowski, B.M., Cotton, N.J., Kaynak, O., Dündar, G., “Computing gradient vector and jacobian matrix in arbitrarily
connected neural networks”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 55, 10, 3784-3790, 2008. (SCIE)
Yeğiner, M., Kahya, Y.P., “Elimination of vesicular sounds from pulmonary crackle waveforms”, Computers Methods and
Programs in Biomedicine, 89, 1-13, 2008. (SCI)
Yılmaz, E., Dündar, G., “Analog layout generator for CMOS circuits", IEEE Transactions on Computer-Aided Design of
Integrated Circuits and Systems, 2008. basımda.
Bildiriler
Akakın, H.Ç., Akarun, L., Sankur, B., “Robust 2D/3D face land-marking”, 3DTV Conference, Kos, Greece, 2007. CD
Akar, M., Kalkkuhl, J.C., Suissa, A., “Vertical dynamics emulation using a vehicle equipped with active suspension”, IEEE
103 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Intelligent Vehicles Symposium, 866-871, İstanbul, 2007.
Akgül, C.B., Sankur, B., Yemez, Y., Schmitt, F., “Improving efficiency of density-based shape descriptors for 3D object
retrieval”, Mirage 2007, Computer Vision / Computer Graphics Collaboration Techniques and Applications, INRIA
Rocquencourt, France, Lecture Notes in Computer Science, 4418, 330-340, 2007.
Akgül, C.B., Sankur, B., Yemez, Y., Schmitt, F., “Multivariate density-based 3D shape descriptors”, IEEE International
Conference on Shape Modeling and Applications 2007, IEEE Computer Society 2007, 3-12, Lyon, France, 2007.
Akman, Ç.K, Saraçlar, M., “Bilgisayar destekli yazılandırma için dil modelleme, Language modeling for computer-aided
transcription”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Alimoğlu, F., Zeytinci, B., Harmancı, K., Anarım, E., “A combined approach for NLOS mitigation in cellular positioning with
TOA measurements”, 14th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland, 2007. CD
Arısoy, E., Sak, H., Saraçlar, M., “Language modeling for automatic Turkish broadcast news transcription”, Proceedings of
INTERSPEECH-EUROSPEECH, Antwerp, Belgium, 2007. CD
Arısoy, E., Saraçlar, M., “Türkçe haber programları için konuşma tanıma, Speech recognition for Turkish broadcast news”,
IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Bozkaya, U., Acar, B., “SMT: Split/Merge fiber tractography for MR-DTI”, Proceedings of Medical Image Computing and
Computer-Assisted Intervention (MICCAI), Brisbane, Australia, Lecture Notes in Computer Science, 4792, 153-160,
Springer, 2007.
Çelebi, A., Urhan, O., Ertürk, S., Dündar, G., “Kısıtlanmış 1-Bit dönüşümü temelli hareket kestirimi algoritmasının FPGA
tabanlı bir mimari ile gerçeklenmesi, Implementation of constrained 1-Bit transform based motion estimation
algorithm with an FPGA based architecture”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007),
Eskişehir, 2007. CD
Çeliktutan, O., Sankur, B., Avcıbaş, İ., “Blind identification of cellular phone cameras”, 19th SPIE Electronic Imaging,
Conference 6505: Security, Steganography, and Watermarking of Multimedia Contents, San Jose, 2007. CD
Çiftçi, K., Sankur, B., Akın, A., Kahya, Y., “İşlevsel nörogörüntüleme için bayesçi grup aktivasyon analizi”, IEEE 15. Sinyal
İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y., Akın, A., “Multilevel statistical inference from functional near infrared spectroscopy
signals”, 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland, 2007. CD
Davis, W., Brown, D., Helsel, M., Sprague, R., Gibson, G., Yalçınkaya, A.D., Urey, H., “High performance silicon mirror for
laser printing”, Proceedings of SPIE, 6466, 2007. (doi:10.1117/12.700849)
Atasu, K., Dimond, R., Mencer, O., Luk, W., Özturan, C., Dündar, G., “Optimizing instruction-set extensible processors
under data-bandwidth constraints”, Proceedings of DATE’07, 588-593, Nice, France, 2007.
Creutz, M., Hirsimäki, T., Kurimo, M., Puurula, A., Pylkkönen, J., Siivola, V., Varjokallio, M., Arısoy, E., Saraçlar, M.,
Stolcke, A., “Analysis of morph-based speech recognition and the modeling of out-of-vocabulary words across
languages”, Proceedings of Human Language Technologies / The Annual Conference of the North American Chapter
of the Association for Computational Linguistics (HLT-NAACL 2007), Rochester, NY, USA, 2007. CD
Demir, C., Harmancı, F.K., “Gürültülü ortamlarda otomatik konuşma tanıma başarımının gözü kapalı kaynak ayrıştırma
yöntemiyle arıtılması, Improvement in automatic speech recognition performance in noisy environments using timedomain blind source”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD
Dutağacı, H., Gökberk, B., Sankur, B., Akarun, L., “A study on region-based recognition of 3D faces with expression
variations”, 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland, 2007. CD
Ekrem, E., Koca, M., Deliç, H., “Robust acquisition of ultra-wideband signals with averaged template”, IEEE Wireless and
Communications and Networking Conference (WCNC 2007), 1653-1658, Hong Kong, 2007.
Ekrem, E., Koca, M., Deliç, H., “Robust frequency-domain channel estimation and detection for ultra-wideband signals
104 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
under non-Gaussian noise”, 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland, 2007. CD
Ekrem, E., Koca, M., Deliç, H., “Ultra-wideband signal acquisition in non-Gaussian noise via successive sampling”, IEEE 65th
Vehicular Technology Conference (VTC2007-Spring), 1801-1805, Dublin, Ireland, 2007.
Eşli, C., Koca, M., Deliç, H., “Bit error probability performance of MIMO-OFDM in multi-tone Interference”, IEEE AFRICON
2007, Windhoek, Namibia, 2007. CD
Eşli, C., Koca, M., Deliç, H., “Iterative joint tone-interference cancellation and decoding for MIMO-OFDM”, 15th European
Signal Processing Conference, Poznan, Poland, 2007. CD
Fouquier, G., Likforman, L., Darbon, J., Sankur, B., “The bio-secure geometry-based system for hand modality”, ICASSP07,
Hawaii, 2007. CD
Gökdel, Y.D., Talay, S., Dündar, G., “High performance adaptive sigma-delta modulator designs,” Proceedings of PRIME,
281-284, Bordeaux, France, 2007.
Harmancı, O., Mıhcak, M.K., Tekalp, A.M., “Watermarking and streaming compressed video”, IEEE International Conference
on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2007), 1, I-833-I-836, 2007.
Hewlett, J., Wilamowski, B., Dündar, G., “Merge of evolutionary computation with gradient based method for optimization
problems”, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2007), 3304-3309, 2007.
Holmstrom, S., Yalçınkaya, A.D., Işıkman, S., Ataman, C., Urey, H., “FR-4 as a new MOEMS platform”, IEEE/LEOS
International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics, 25-26, 2007.
Kurnaz, S., Kaynak, O., Konakoğlu, E., “Adaptive neuro-fuzzy inference system based autonomous flight control of
unmanned air vehicles”, Advances in Neural Networks – ISNN 2007, D. Liu, S. Fei, Z.G. Hou, H. Zhang, C. Sun
(Derleyenler), Lecture Notes in Computer Science, 4491, 14-21, Springer-Verlag Heidelberg, 2007.
Kavaklıoğlu, C., Kaynak, O., “A type-2 fuzzy planner with semi qualitative world model for ROBOCUP domain”, Proceedings
of the 3rd Annual IEEE Conference on Automation Science and Engineering, 795-799, Scottsdale, AZ, USA, 2007.
Kayabol, K., Sankur, B., Kuruoğlu, E., “Source separatıon ın ımages vıa mrfs wıth varıatıonal approxımatıon”, 15th European
Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland, 2007. CD
Keskin, C., Balcı, K., Aran, O., Sankur, B., Akarun, L., “A multimodal 3D healthcare communication system”, 3DTV
Conference, Kos, Greece, 2007. CD
Meral, H. M., Sevinç, E., Ünkar, E., Sankur, B., Özsoy, A. S., Güngör, T., “Syntactic tools for text watermarking”, In Delp III.
E.J.Wong, P.W. (Derleyenler), Security, Steganography, and Watermarking of Multimedia Contents IX, Proceedings
of SPIE-IS&T Electronic Imaging, SPIE, 6505, 65050X-1 – 65050X-12, San Jose, 2007.
Liu, Z., Saraçlar, M., “Speaker segmentation and adaptation for speech recognition on multiple-speaker audio conference
data”, Proceedings of the International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 192-195, Beijing, China, 2007.
Meral, H.M., Sevinç, E., Ünkar, E.I., Sankur, B., Özsoy, S., Güngör, T., “Türkçe metin damgalama: sözdizimsel bir model”,
IEEE 15.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Metin, B., Çiçekoğlu, O, Pal, K., “DDCC based all-pass filters using minimum number of passive elements”, 50th Midwest
Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS 2007), 518-521, Montreal, Kanada, 2007.
Önel, T., Deliç, H., Ersoy, C., “On collaboration in a distributed multi-target tracking framework”, Proceedings of the IEEE
ICC, 3265-3270, Glasgow, 2007.
Öniz, Y., Kayacan, E., Kaynak, O., “Grey sliding mode controller design for antilock braking system”, 2007 ASME/IEEE
International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA07), Paper Code:
DECT2007-34563, 1-8, Las Vegas, Nevada, USA, 2007.
Öniz, Y., Kayacan, E., Kaynak, O., “Simulated and experimental study of antilock braking system using grey sliding mode
control”, Proceedings of 2007 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2007), 90-95,
105 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Montreal, Quebec, Canada, 2007.
Özgül, B., Koca, M., Deliç, H., Stuber, G.L., “Pre-equalization of continuous phase modulation for multipath fading
channels”, 4th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS 2007), 166-170, 2007.
Sağlamdemir, M.O., Yetik, Ö., Talay, S., Dündar, G., “A coefficient optimization and architecture selection tool for SD
modulators considering component nonidealities”, Proceedings of GLSVLSI’07, 423-428, Stresa, Italy, 2007.
Sak, H., Güngör, T., Saraçlar, M., “Morphological disambiguation of Turkish text with perceptron algorithm”, 8th
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CicLing 2007), A. Gelbukh
(Derleyen), 2007, Mexico City - Lecture Notes in Computer Science, 4394, 107-118, Springer-Verlag, Berlin
Heidelberg, 2007.
Sardan, Ö., Alaca, B.E., Yalçınkaya, A.D., Boggild, P.T., Ole, H., “Route to batch-compatible fabrication of nanotweezers by
guided self-assembly”, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Nanotechnology, 1231-1234, Hong
Kong, 2007.
Tabib-Azar, M., Wang, R., Mutlu, Ş., Mastrangelo, C., Gianchandani, Y.B., “Microfabricated gate-modulated electrochemical
ion spectroscopy Sensor”, Proceedings of the Transducers 2007 Conference, G. Delapierre, R. Puers (Derleyenler),
2307-2310, Lyon, France, 2007.
Uzun, I., Arısoy, E., Edizkan, R., Saraçlar, M., “Dağıtık yapıda Türkçe surekli konusma tanıma sisteminde seyrek paket
kayıplarının analizi ve telafisi, Analysis and compensation of sparse packet losses in distributed Turkish continuous
speech recognition system”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Wilamowski, B.M., Cotton, N.J., Kaynak, O., Dündar, G., “Method of computing gradient vector and Jacobean matrix in
arbitrarily connected neural Networks”, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE 2007), 32983303, 2007.
Yağcı, E., Acar, B., “Hacimsel radyoloji görüntülerinden rastgele kesit almak için stereo izleme sistemi, A stereo tracking
system for arbitrary slicing of volumetric radiological data”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları
Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD
Yalçınkaya, A.D., Holmstrom, S., Urey, H., “NiFe plated biaxial magnetostatic MEMS scanner”, Proceedings of the 14th
International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (Transducers 07), 1517-1520, Lyon,
France, 2007.
Şeker, S.S., Apaydın, G., “Electromagnetic scattering properties of thin curved dielectric surface and cylinder”, Proceedings
of Asia-Pacific Microwave Conference, 2007. CD
Villegas, C.; Akar, M.; Shorten, R.N.; Kalkkuhl, J.; “A robust PI controller for emulating lateral dynamics of vehicles”, IEEE
Intelligent Vehicles Symposium, 828-833, İstanbul, 2007.
Yapar, U., Dündar, G., “Current-mode circuits for sigma-delta converters”, 18th European Conference on Circuits Theory and
Design (ECCTD 2007), 448-451, 2007.
Yapar, U., Dündar, G., “Current-mode circuits for sigma-delta converters”, 11th International Conference on Intelligent
Engineering Systems (INES 2007), 219-223, 2007.
Yeğiner, M., Kahya, Y.P., “Sensitivity of crackle parameters to filter cut-off frequency”, Proceedings of the 29th Annual
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 1062-1065, Lyon, France, 2007.
Yetik, Ö., Sağlamdemir, O., Talay, S., Dündar, G., “A coefficient optimization and architecture selection tool for ΣΔ
modulators in MATLAB”, Proceedings of DATE’07, 87-92, Nice, France, 2007.
Yılmaz, E., Dündar, G., “New Layout generator for analog CMOS ciruits”, 18th European Conference on Circuits Theory and
Design (ECCTD 2007), 36-39, 2007.
Zeytinci, M.B, Alimoğlu, F., Harmancı, F.K., Anarım, E., Alagöz, F., “A combined approach for NLOS mitigation in cellular
positioning with TOA measurements”, 14th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland,
106 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
2007 CD.
Zeytinci, M.B, Alimoğlu, F., Harmancı, F.K., Anarım, E., Alagöz, F., “Kalman filtrelenmiş TOA dizilerinin CWLS ile
birleştirilerek hücresel telefonların konumlarının belirlenmesi, Kalman filtering of TOA sequences and CWLS for
cellular positioning”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskişehir, 2007. CD
Abiyev, R., Kaynak, O., “Identification and control of dynamic plants using fuzzy wavelet neural networks”, Proceedings of
the 2008 IEEE Multi-conference on Systems and Control, 1295-1301, San Antonio, Texas, USA, 2008.
Akar, M., Kalkkuhl, J., “A sliding mode theory based chassis controller for vehicle emulation”, Proceedings of the 10th
International Workshop on Variable Structure Systems, Antalya, Turkey, 2008.
Akgün, M., Çağlayan, M.U., Anarım, E., “A new RFID authentication protocol with resistance to server ımpersonation”, 4th
IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob 2008),
2008.
Aksungurlu, T., Parlak, S., Sak, H., Saraçlar, M., "Türkçe haber programları için dil modelleme yaklaşımlarının
karşılaştırılması", IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Konferansı (SİU'2008), Didim, 2008.
Aktan, M., Dündar, G., Koca, M., “Low-power Hardware efficient MMSE equalizer design”, Proceedings of ICCSC’08, 307-311,
Şanghay, Çin, 2008.
Alpcan, T., Kesici, S., Bicher, D., Mıhçak, M.K., Bauckhage, C., Çamtepe, S.A., “A lightweight biometric signature scheme
for user athentication over networks”, Proceedings of SecureComm 2008, Istanbul, Turkey, 2008.
Arısoy, E., Roark, B., Shafran, I., Saraçlar, M., "Discriminative N-gram language modeling for Turkish", Proceedings of
Interspeech, Brisbane, Australia, 2008.
Arslan, E., Morgül, A., “Wideband, high swing current conveyor”, International Workshop on Analog VLSI Design 2008, 9396, 2008.
Alyüz, N., Gökberk, B., Dibeklioğlu, H., Savran, A., Akarun,
L., Sankur, B., “3D face recognition benchmarks on the
Bosphorus database with focus on facial expressions”, The First COST 2101 Workshop on Biometrics and Ib-dentity
Management (BIOID 2008), Roskilde, Denmark, 2008.
Arslan, E., Morgül, A., “Wideband, self-biased CMOS CCII”, The fourth Conference on Ph.D. Research in Microelectronics
and Electronics (Prime 2008), Istanbul, Turkey, 2008.
Atasu, K., Mencer, O., Luk, W., Özturan, C., Dündar, G., “Fast custom instruction identification by convex subgraph
enumeration”, Proceedings of ASAP 2008, Leuven, Belçika, 2008.
Aydöre, S., Mıhçak, M.K., Akın, A., “System identification of in the presence of cognitive tasks”, Proceedings of Biomedical
Optics (BIOMED) 2008, St. Petersburg, Florida, USA, 2008.
Aytar, O., Tangel, A., Dündar, G., “A 9-bit 1GS/S CMOS folding ADC implementation using TIQ based flash ADC cores”,
Proceedings of MIXDES 2008, 159-164, Poznań, Polonya, 2008.
Başıbüyük, K., Çoban, K., Ertüzün, A., “Model based defect detection problem: Particle fitler approach”,Proceedings of the
3rd IEEE International Symposium on Communications, Control and Signal Processing (ISCCSP 2008),St Juliens, Malta,
2008.
Batur, O.Z., Koca, M., Dündar, G., “Measurements of impulsive noise in broad-band wireless communication channels”,
Proceedings of PRIME’08, 233-236, İstanbul, 2008.
Cotton, N.J., Wilamowski, B.M., Dündar, G., “A Neural network implementation on an inexpensive eight bit
microcontroller”, Proceedings of INES 2008, 109-114, Miami, FL, ABD, 2008.
Çelebi, A., Urhan, O., Ertürk, S., Hamzaoğlu, İ., Dündar, G., “Kısıtlanmış 1-bit dönüşümü temelli hareket kestirimi
algoritmasının HVTDD yaklaşımıyla tasarımı”, SIU 2008 Bildiriler Kitabı, Ankara, 2008.
107 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Çeliktutan, O., Çınar, H., Sankur, B., “Automatic facial feature extraction robust against facial expressions and pose
variations”, EEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, Amsterdam, Holland, 2008.
Çiftçi, K., Kahya, Y.P., “Respiratory airflow estimation by time varying autoregressive modeling”, EMBC 2008, Proceedings
of the 30th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 347-350,
Vancouver, Canada, 2008.
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y.P., Akın, A., "Akıldan aritmetik sırasında beyinde karmaşıklık ve işlevsel topaklar” SİU 2008,
16. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, Aydın, 2008.
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y.P., Akın, A., “Multilevel statistical inference from functional near infared spectroscopy
signals”, European Signal Processing Conference (EUSIPCO'08), Poznan-Poland, 2008.
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y.P., Akın, A., “Functional clusters in the prefrontal cortex during mental arithmetic”,
EUSIPCO’2008, Lausanne, Switzerland, 2008.
Çini, U., Morgül, A., Aktan, M., “Design of a current-mode multi-operand adder using signed digit arithmetic”, International
Workshop on Analog VLSI Design 2008, 104-108, 2008.
Çoşkun, B., Mıhçak, M.K., “Perceptual hash based blind synchronization of images for watermarking”, Proceedings of SPIE EI:
Security, Steganography, and Watermarking of Multimedia Contents X, San Jose, CA, 2008.
Demir, D., Anarım, E., Harmancı, K., “Maximum Entropy and Payload Based Intrusion Detection System the Me-PAYL”, IEEE
Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU'2008), Ankara, Türkiye, 2008.
Deniz, E., Dündar, G., “Hybrid approach for performance estimation: Embedded tool for analog design automation systems”,
Proceedings of PRIME’08, 5-8, İstanbul, 2008.
Dikici, E., Saraçlar, M., "Haber bültenlerinde kayan yazı tanıma”, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
(SİU'2008), Didim, Türkiye, 2008.
Doghhonay, A., Akar, M., Anarım, A., “Effect of bounded delay on deterministic consensus algorithms via averaging”,
Proceedings of the International Symposium on Computer Networks, Istanbul, Turkey, 2008.
Ekrem, E., Koca, M., Deliç, H., “Iterative blind synchronization for multiuser ultra-wideband signals”, Proceedings of the
IEEE International Conference on Ultra-Wideband, Hannover, Germany, 2008.
Akar, M., Kalkkuhl, J., “An integrated chassis controller for automotive vehicle emulation”, Proceedings of the 17th IFAC
World Congress, Seoul Korea, 2008.
Ekrem, E., Koca, M., Deliç, H., “Iterative data-aided synchronization for multiuser ultra-wideband signals”, Proceedings of
the 11th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, Saariselka, Lapland, Finland,
2008.
Ergüler, İ., Anarım, A., “Password-based key establishment protocol with symmetric key cryptography”, 4th IEEE
International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob 2008), 2008.
Ergüler, İ., Anarım, A., “Simetrik anahtar kripto ile bir parola-tabanlı anahtar oluşturma protokolu”, IEEE Sinyal İşleme ve
İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU'2008), Ankara, Türkiye, 2008.
Gerek, N., Mıhçak, M.K., “Generalized improved Spread spectrum watermarking robust against translation attacks”,
Proceedings of ICASSP 2008, Las Vegas, Nevada, USA, 2008.
Gökdel, Y.D., Sarıoğlu, B., Mutlu, Ş., Yalçınkaya, A.D.,“Two-axis micromachined steel scanners”, 19th Micro Mechanics
Europe Workshop, MME 2008, 177-180, Aachen, Germany, 2008.
Güney, N., Deliç, H., Alagöz, F., “Capacity and mutual ınformation of soft and hard decision output M-ary PPM over UWB
channels”, Proceedings of IEEE International Conference on Communications, 4654-4658, Beijing, China, 2008.
Hewlett, J., Wilamowski, B.M., Kaynak, O., “Accelerated evolutionary algorithm with second-order enhancement”, 12th
INES 2008-International Conference on Intelligent Engineering Systems, 103-108, Miami, Florida, USA, 2008.
108 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Karaoğuz, H., Akar, M., “Holonom robotların düzen denetimi için sıradüzensel karma denetim birimi tasarımı ve
uygulaması”, TOK’08, İTÜ, İstanbul, 2008.
Kayaaltı, B., Cerid, Ö., Dündar, G., “A design methodology for asynchronous sigma-delta converters”, Proceedings of
PRIME’08, 249-252, İstanbul, 2008.
Keskin, C., Balcı, K., Aran, O., Sankur, B., Akarun, L., “A multimodal 3D healthcare communication system”, 3DTV
Conference, Istanbul, 2008.
King, C., Shorten, R., Wirth, F., Akar, M., “Sector conditions for the global stability of high-speed communication
networks”, Proceedings of the American Control Conference, Seattle, WA, USA, 2008.
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Temporal resilience of deployment quality in surveillance wireless sensor networks”,
Proceedings of the IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 3291-3296, Las Vegas, Nevada, USA,
2008.
Lang, R.H., Utku, C., Şeker, S.S., "Coherent and incoherent waves in a trunk dominated forest", The URSI General Assembly,
Open Symposium on Mathematical Models of Radio Propagation, Kolorado, ABD, 2008.
Özgül, B., Koca, M., Deliç, H., “Orthogonal space-time block coding for frequency-domain equalization of CPM”, Proceedings
of the 14th European Wireless Conference, DOI 10.1109/EW.2008.4623851, Prague, Czech Republic, 2008.
Parlak, S., Saraçlar, M., "Spoken Term Detection for Turkish Broadcast News", Proceedings of the IEEE International
Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Las Vegas, Nevada, USA, 2008.
Sahraeian, S.M.E., Akhaee, M.A., Sankur, B., Marvasti, F., “Robust multiplicative watermarking technique with maximum
likelihood detector”, EUSIPCO’2008, Lausanne, Switzerland, 2008.
Sak, H., Güngör, T., Saraçlar, M., "Turkish language resources: Morphological parser, morphological disambiguator, and web
corpus", Proceedings of GOTAL, LNAI 5221, 417-427, 2008.
Kayabol, K., Kuruoğlu, E.E., Sankur, B., “Image Separation Using Iterated Posterior Point Estimation”, EUSIPCO’2008,
Lausanne, Switzerland, 2008.
Özdemir, V., Kaynak, O., “Neuro-adaptive PID control of antilock braking system based on sliding mode backpropagation
algorithm”, Proceedings of the Joint 4th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and
9th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, 2008.
Saraç, U., Harmancı, F.K., Akgül, T., “Detection and localization of emitters in the presence of multipath using a uniform
linear antenna array”, Proceedings of the fifth IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM
2008), 419-422, Darmstadt, Germany, 2008.
Sarıoğlu, B., Gökdel, Y.D., Yalçınkaya, A.D., “1.5D display with FR4 actuators and LEDs", 22nd International Eurosensors
Conference, Dresden, Germany, 2008.
Sarıoğlu, B., Gökdel, Y.D., Yalçınkaya, A.D., “LED integrated miniaturized polymer MEMS display", Proceedings of the 4th
International Conference on Ph.D. Research in Microelectronics (PRIME'08), 93-96, Istanbul, Turkey, 2008.
Savran, A., Alyüz, N., Dibeklioğlu, H., Çeliktutan, O., Gökberk, B., Sankur, B., Akarun, L., “Bosphorus database for 3D face
analysis”, The First COST 2101 Workshop on Biometrics and Ib-dentity Management (BIOID 2008), Roskilde,
Denmark, 2008.
Savran, A., Sankur, B., “Non-rigid registration of 3D surfaces by deformable 2D triangular meshes”, CVPR’08: Workshop on
Non-Rigid Shape Analysis and Deformable Image Alignment (NORDIA'08), Alaska, 2008.
Sevim, A.O., Mutlu, Ş., “MEH-PPV based polymer passive matrix display fabrication using all wet etching and lithographic
processes”, 19th. Micro Mechanics Europe Workshop, MME 2008, 419-422, Aachen, Germany, 2008.
Sevim, A.O., Mutlu, Ş., “Post fabrication electric field treatment of polymer light emitting and photovoltaic devices”,
Proceedings of 4th. Ph.D. Research in Microelectronics and Electronics (PRIME) 2008, 17-20, Istanbul, Turkey, 2008.
109 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Solmaz, S., Akar,
M., Shorten, R., “Center of gravity estimation and rollover prevention using multiple models and
controllers”, Proceedings of the 14th Yale Workshop on Adaptive and Learning Systems, New Haven, CT, USA, 2008.
Solmaz, S., Akar, M., Shorten, R., “Center of gravity estimation and rollover using multiple models”, Proceedings of the 17th
IFAC World Congress, Seoul Korea, 2008.
Şenel, M., Ölçer, G., Akar, M., Harmancı, K., Anarım,E., “Mobile positioning using received signal strength measurements”,
Proceedings of the International Symposium on Computer Networks, Istanbul, Turkey, 2008.
Topalov, A.V., Kaynak, O., Shakev, N.G., Hong, S.K., “Sliding mode algorithm for on-line learning in fuzzy rule-based neural
Networks”, Proceedings of the 17th World Congress, The International Federation of Automatic Control, Seoul,
Korea, 2008.
Yalçın, Y., Dündar, G., Wilamowski, B,M., “Design and optimization of PWL circuits used in fuzzy logic hardware”,
Proceedings of PRIME’08, 145-148, İstanbul, 2008.
Yılmaz, M., Zervas, M., Alaca, B.E., Yalçınkaya, A.D., Leblebici, Y., “Design and integration of a bimorph thermal
microactuator with electrostatically actuated microtweezers”, Proceedings of the 4th International Conference on
Ph.D. Research in Microelectronics (PRIME'08), Istanbul, Turkey, 2008.
Diğer
Mıhçak, M.K., “Bilimsel Araştırma Özeti”, TÜBA – GEBİP Dönem Raporu, Kasım 2007.
Ertüzün, A., Zaman Serisi Modelleme ile Bayesçi Kaynak Ayrıştırması TÜBİTAK, 107E050 Ocak 2008.
Mutlu, Ş., Yarı İletken Polimerler Kullanarak Esneyebilen Güneş Enerji Panelleri ve Aydınlatma Amaçlı Işık Yayan Diyotların
Üretimi ve Performans Değerlendirmesi 2. Ara Raporu, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Şubat 2008.
Mutlu, Ş., Yarı İletken Polimerler Kullanarak Esneyebilen Güneş Enerji Panelleri ve Aydınlatma Amaçlı Işık Yayan Diyotların
Üretimi ve Performans Değerlendirmesi Sonuç Raporu, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Mart 2008.
Mutlu, Ş., Entegre Polimer Mikro Sistemler Gelişme Raporu 3, TÜBİTAK, 106E013, 01.Ocak.2008.
Mutlu, Ş., Entegre Polimer Mikro Sistemler Gelişme Raporu 4, TÜBİTAK, 106E013, 01.Temmuz, 2008.
Mutlu, Ş., Polimer Mikrofabrikasyonu ile Parmak İzi Okuyabilen Dokunmatik Algılayıcılar Sonuç Raporu, Boğaziçi Üniversitesi
Araştırma Projeleri, 06A201, Ocak 2008.
Mıhçak, M.K., “Yitimli Ortamlarda İçerik Doğrulama”, TÜBİTAK Kariyer Projesi Raporu, 106E117, Şubat 2008.
Mıhçak, M.K., “Bilimsel Araştırma Özeti”, TÜBA – GEBİP Dönem Raporu, Haziran 2008.
Mıhçak, M.K., “Yitimli Ortamlarda İçerik Doğrulama”, TÜBİTAK Kariyer Projesi Raporu, 106E117, Ağustos 2008.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Makaleler
Aksen, D., Özyurt, Z., Aras, N.,“Open vehicle routing problem with driver nodes and time deadlines”, Journal of the
Operational Research Society, 58, 9, 1223-1234, 2007. (SCIE, SSCI)
Aras, N., Altınel, İ.K., Orbay, M., “New heuristic methods for the capacitated multi-facility weber problem”, Naval Research
Logistics, 54, 1, 21-32, 2007. (SCIE)
Aras, N., Yumuşak, S., Altınel, İ.K, “Solving the capacitated multi-facility Weber problem by simulated annealing, threshold
accepting and genetic algirithms”, Metaheuristics – Progress in Complex Systems Optimization, F. Karl, Doerner, M.
Gendreau, P. Greistorfer, W. J. Gutjahr,
R. F. Hartl, M. Reimann (Guest Editor), 91-112, Springer Operations
Research / Computer Science Interfaces Book Series, 2007. Kitap Bölümü
110 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Barlas Y., Yaşarcan, H., “A Comprehensive model of goal dynamics in organizations: Setting, evaluation and revision”,
Complex Decision Making: Theory and Practice, H. Qudrat-Ullah, J. M. Spector, P. I. Davidsen (Derleyenler), Part IV,
295-320, Springer-Verlag, 2007. Kitap Bölümü
Bilge, Ü., Kıraç, F., Kurtulan, M., “A tabu search algorithm for single machine total weighted tardiness problem”, European
Journal of Operational Research, 3, 1423-1435, 2007. (SCIE)
Çanakoğlu, E., Bilgiç, T., “Competitive models of telecommunication supply Chains with effort dependent demand”,
European Journal of Operational Research, 177, 2, 995-1012, 2007. (SCIE)
Duman, E., Or, İ., “The quadratic assignment problem in the context of the printed circuit board assembly process”,
Computers and Operations Research, 34, 1, 163-179, 2007. (SCIE)
Hörmann, W., “A simple generator for the t-distribution”, Computing, 81, 4, 317-322, Springer Wien, 2007.
Hörmann, W., Leydold, J., Derflinger, G., “Inverse transformed density rejection for unbounded monotone densities”, ACM
Transactions Modelling and Computer Simulation, 17, 4, Art.No. 18, 2007. (SCIE)
Sarıca, K., Or, İ., “Efficiency assessment of Turkish power plants using data envelopment analysis”, International Journal of
Energy, 32, 8, 1484-1499, 2007. (SCIE)
Or, İ., Özbaş, B., “Analysis and control of maritime transit traffic through the Istanbul channel: A simulation approach”,
Central European Journal of Operations Research, 15, 3, 235-252, 2007.
Tan, T., Güllü, R., Erkip, N., “Modelling imperfect advance demand information and analysis of optimal inventory policies”,
European Journal of Operational Research, 177, 2, 897-923, 2007. (SCIE)
Altınel, İ.K., Aras, N., Güney, E., Ersoy, C., “Binary integer programming formulation and heuristics for differentiated
coverage in heterogeneous sensor networks”, Computer Networks, 52, 12, 2419-2431, 2008. (SCIE)
Altınel, İ.K., Durmaz, E., Aras, N., Özkısacık, K.C., “A location-allocation heuristic for the capacitated multi-facility weber
problem with probabilistic customer locations”, European Journal of Operational Research, 2008. to appear
Aras, N., Aksen, D., “Locating collection centers for distance and incentive dependent returns”, International Journal of
Production Economics, 111, 2, 316–333, 2008. (SCIE, SSCI)
Aras, N., Aksen, D., Tanuğur, A.G., “Locating collection centers for incentive-dependent returns under a pickup policy with
capacitated vehicles”, European Journal of Operational Research, 191, 3, 1223-1240, 2008. (SCIE)
Aras, N., Orbay, M., Altınel, İ.K., “Efficient heuristics for the rectilinear distance capacitated multi-facility Weber
Problem”, Journal of the Operational Research Society, 59, 1, 64–79, 2008. (SCI, SSCI)
Arıkan, Y., Kumbaroğlu, G.,“Türkiye iklim değişiminin neresinde? Hangimiz ne kadar sera gazı salıyoruz? Çok geç olmadan
bireysel ölçekte neler yapabiliriz?”, SU Dergi, 03/2008, 38-45, 2008.
Bilge, Ü., Fırat M., Albey, E., “A parametric fuzzy logic approach to dynamic part routing under full routing flexibility”,
Computers and Industrial Engineering, 55, 1, 15-33, 2008. (SCIE)
Bilgiç, T., Türkşen, İ.B., “Measurement and elicitation of membership functions”, Handbook of Granular Computing, W.
Pedrycz, A. Skowron, V. Kreinovich (Derleyenler), Chapter 6, 141-152, Wiley-Interscience, 2008. Kitap Bölümü
Cherng, J., Ekşioğlu, M., Kızılaslan, K., “Vibration reduction of pneumatic percussive rivet tools: Mechanical and ergonomic
re-design approaches”, Applied Ergonomics, (doi:10.1016/j.apergo.2008.04.011); Available online, 2008.
Demange, M., Ekim-Aşıcı, T., “Minimum maximal matching is NP-hard in regular bipartite graphs”, Proceedings of Theory
and Applications of Models of Computation, TAMC 2008, Lecture Notes in Computer Science, 4978, 364-374, 2008.
(SCIE)
Durmaz, E., Aras, N., Altınel, İ.K., “Discrete approximation heuristics for the capacitated multisource Weber problem with
111 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
probabilistic customer locations”, Computers and Operations Research, 2008. to appear
Ekim-Aşıcı, T., Hell, P., Stacho, J., de Werra, D., “Polar chordal graphs”, Discrete Applied Mathematics, 156, 13, 24692479, 2008. (SCI)
Ekim-Aşıcı, T., Mahadev, N.V.R., de Werra, D., “Polar cographs”, Discrete Applied Mathematics, 156, 10, 1652-1660, 2008.
(SCI)
Ekşioğlu, M., Kızılaslan, K., “Steering-wheel grip force characteristics of drivers as a function of gender, speed, and road
condition”, International Journal of Industrial Ergonomics, 38, 3-4, 354–361, 2008. (SCIE, SSCI)
Feyzioğlu, O., Altınel, İ.K., Özekici, S., “Optimum component test plans for phased-mission systems”, European Journal of
Operational Research, 185, 1, 255-265, 2008. . (SCIE)
Güler, M.G., Bilgiç, T., “On coordinating an assembly system under random yield and random demand”, European Journal of
Operational Research, 2008.
Kayış, E., Bilgiç, T., Karabulut, D., “A note on the can-order policy for stochastic joint replenishment problem”, IIE
Transactions, 40, 1, 84-92, 2008. (SCIE, SSCI)
Kaylan,, A.R., “Değişimin lideri olabilmek”, Önce Kalite, 17, 125, 10-12, 2008.
Kaylan,, A.R., “Etik kurallar üzerine”, Önce Kalite, 17, 124, 10-13, 2008.
Kaylan,, A.R., “Kaliteli yaşamak için kaliteli çalışmak”, Önce Kalite, 17, 127, 12-15, 2008.
Kaylan,, A.R., “Sürdürülebilir kalite”, Önce Kalite, 17, 126, 10-12, 2008.
Ekim-Aşıcı, T., Geinoz, A., de Werra, D., “Construction of balanced sports schedules in tournaments with subdivisions,
Operational Research Letters, 36, 3, 279-282, 2008. (SCI)
Kılanç, GP.., Or, İ., “A decision support tool for the analysis of pricing, investment and regulatory processes in a
decentralized electricity market”, Energy Policy, 36, 3, 3026-3034, 2008. (SCIE, SSCI)
Kumbaroğlu, G., “Enerji sektöründe arz güvenliği”, Çerçeve Dergisi, 02/2008, 150-152, 2008.
Kumbaroğlu, G., Karali, N., Arıkan, Y., “CO2, GDP And RET: An aggregate economic equilibrium analysis for Turkey”, Energy
Policy, 36, 7, 2694-2708, 2008. (SCIE, SSCI)
Kumbaroğlu, G., Karali, N., Karakaya E., (Derleyenler), “Türkiye’de enerji-ekonomi-çevre etkileşimlerinin analizi”, Küresel
Isınma ve Kyoto Protokolü: İklim Değişikliğinin Bilimsel, Ekonomik ve Politik Analizi, 15, 365-376, Bağlam Yayınları,
2008. Kitap Bölümü
Kumbaroğlu, G., Madlener, R., Demirel, M., “A real options evaluation model for the diffusion prospects of new renewable
power generation technologies”, Energy Economics, 30, 4, 1882-1908, 2008. (SSCI)
Or, İ., Özbaş, B., Uluscu, Ö., Altıok, T., “Transit vessel scheduling in the strait of Istanbul”, Journal of Navigation, 62, 1,
2008.
Öncan, T., Altınel, İ.K., “Exact solution procedures for the balanced unidirectional cyclic layout problem”, European Journal
of Operational Research, 189, 609- 623, 2008.
Öncan, T., Altınel, İ.K., “Parametric enhancements of the esau-williams heuristic for the capacitated minimum spanning
tree problem”, Journal of the Operational Society, 2008. to appear
Öner, S., Bilgiç, T., “Economic lot scheduling with uncontrolled co-production”, European Journal of Operational Research,
188, 3, 793-810, 2008. (SCIE, SSCI)
Özkısacık, K.C., Altınel, İ.K., Aras, N., “Solving probabilistic multi-facility Weber problem by vector quantization”, OR
112 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Spectrum, 2008. to appear.
Bildiriler
Çekyay, B., Özekici, S., Altınel, İ.K., Keskin, E., Feyzioğlu, O., “Görev tabanlı dizgelerin güvenirlik analizi”, Yöneylem
Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 1128-1135, Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir, 2007.
Ekşioğlu, M., “Hız, yol-yüzeyi ve cinsiyet faktörlerinin sürücü direksiyon kavrama kuvvetine etkileri”, 13. Ulusal Ergonomi
Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 2007.
Ekşioğlu, M., Kızılaslan, K., “Automobile drivers’ Steering force characteristics”, Proceedings of the 37th International
Conference on Computers and Industrial Engineering, 590-594, Alexandria, Egypt, 2007.
Güney, E., Altınel, İ.K., Aras, N., “Duygaç ağlarında eniyi üs yeri ve bilgi akış rotalarını bulan bir dal-sınır algoritması”,
Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 1361-1365, Dokuz Eylül
Üniversitesi, İzmir, 2007.
Or, İ, Paşaoğlu, G., Kılanç, G.P., “A simulation model for the analysis of pricing, investment and regulatory processes in a
decentralized electricity market”, Proceedings of the 9th IAEE European Conference,
431-433, Floransa, Italya,
2007.
Or, İ., Özbaş, B, Altıok, T., Uluscu, Ö., Gönültaş, E., “İstanbul Boğazı deniz gemi geçiş trafiğinin benzetim modelleme ve
senaryo analizi ile incelenmesi”, 2. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, USMOS’07,
Bildiriler Kitabı, 383-393, Orta Doğu Teknik Üniversitesi & TSK, Ankara, 2007.
Korugan, A., Ateş, N.Y., “2M1B Manufacturing systems with two part types having operational and quality failures”, Analysis
of Manufacturing Systems Conference 2007 (AMS 2007), 21-25, Lunteren, Netherlands, 2007.
Korugan, A., Hançer, Ö.F., “On the quality information feedback and the rework loop analysis of manufacturing systems”,
Analysis of Manufacturing Systems Conference 2007 (AMS 2007),7-14, Lunteren, Netherlands, 2007.
Özbaş, B., Özgün, O., Barlas, Y., “Modeling of real estate price oscillations in Istanbul”, Proceedings of 25th International
System Dynamics Conference, Albany, NY, USA, 2007. CD
Özkısacık, K.C., Altınel, İ.K., Aras, N., “Solving probabilistic multi-facility Weber problem by vector quantization”,
Proceedings of the EURO Winter Institute on Location and Logistics, 313-332, Estoril, Portugal, 2007.
Sarıca, K., Kumbaroğlu, G., “Elektrik Üretim Tesislerinin Çok Yönlü Karşılaştırmalı Değerlendirmesi”, Proceedings of the
International Natural Gas Congress and Exhibition, Turkish Chamber of Mechanical Engineers, 403-430, Ankara,
2007.
Tanuğur, A.G., Aksen, D., Aras, N., “Design of a government-subsidized collection system for incentive-dependent returns”,
IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management 2007, 748-752, Ankara, 2007.
Türkoğulları Y.B., Aras N., Altınel K., Ersoy C., “Optimal placement and activity scheduling to maximize coverage lifetime in
wireless sensor networks”, 22nd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2007),
Ankara, 2007. CD
Velioğlu, M.N., Büyüközkan, G., Erol, İ., Aras, N., Şerifoğlu, F.S., Korugan, A., “Reverse supply chain management: The case
of Turkey”, Proceedings of the International Logistics and Supply Chain Congress’ 2007, 508-515, İstanbul, 2007.
Türkoğulları, Y.B., Altınel, İ.K., Aras, N.,
“Ağ ömrününü enbüyükleyen duygaç yerlerinin ve işlem çizelgelerinin
belirlenmesi”, Yöneylem Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 920-925, Dokuz
Eylül Üniversitesi, İzmir, 2007.
Or, İ, Özbaş, B, Altıok, T., Uluscu, Ö., Almaz, A., Gönültaş E., “İstanbul Boğazı deniz trafiğinin risk analizi”, Yöneylem
Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVII. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 194-201, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir,
2007.
113 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Yücel, G., Barlas, Y., “Pattern-based system design and optimization”, Proceedings of 25th International System Dynamics
Conference, Albany, NY, USA, 2007. CD
Korugan, A., Çadırcı, Ö., “A comparison of pull control policies in hybrid production systems”, POMS 19th Annual Conference
Proceedings, La Jolla, CA, ABD, 2008.
Aras, N., Korugan, A., Şerifoğlu, F.S., Büyüközkan, G., Erol, İ., Velioğlu, M.N., “Network design for recycling IT-based
electronic waste in Turkey”, Proceedings of the 15th International Working Seminar on Production Economics,
Innsbruck, Austria, 2008.
Özbaş, B., Özgün, O., Barlas, Y., “Sensitivity analysis of real estate price oscillations model”, Proceedings of 26th
International System Dynamics Conference, Albany, NY, USA, 2008. CD
Or, İ., Özbaş, B., Ulusçu, Ö., Altıok, T., “Simulation based risk analysis of maritime transit traffic in the strait of Istanbul”,
Proceedings of Meeting of the Euro Working Grup on Stochastic Modeling – STOCHMOD08, Koç Universitesi, İstanbul,
2008.
Ekşioğlu, M., Silahlı, B., “Isometric grip strength distribution of a Turkish sample”, Proceedings of the XX Annual
International Occupational Ergonomics and Safety Conference, International Society of Occupational Ergonomics
and Safety, 20-24, Chicago, Illinois, USA ,2008.
Kurşun, M., Ünal, A.T., Sözer, K., “Issues in distributed scheduling”, Proceedings of the Eleventh International Workshop on
Project Management and Scheduling, 185-189, Istanbul, Turkey, 2008.
Türkoğulları, Y.B. Aras, N., Altınel, İ.K., Ersoy, C., “Ağ ömrünü enbüyükleyen duygaç yerlerinin, işlem çizelgelerinin ve veri
rotalarının belirlenmesi”, 28. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı,
İstanbul, 2008.
Barlas Y., Dalkıran, E., “Testing dynamic decision making under real-time pressure: A scuba diving simulator”, Proceedings
of 26th International System Dynamics Conference, Albany, NY, USA, 2008. CD
Araştırma Raporu
Altınel, İ.K., Çekyay, B., Feyzioğlu, O., Keskin, M.E., Özekici, S., Mission Based Component Testing For Series Systems,
Araştırma Raporu Serisi No: FBE-IE-06/2007-09, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007.
Altınel, İ.K., Aras, N., Güney, E., Ersoy, C., Binary Iinteger Probramming Formulation And Heuristics For Differentiated
Coverage In Heterogeneous Sensor Networks, Araştırma Raporu Serisi No: FBE-IE-05/2007-08, Boğaziçi Üniversitesi,
İstanbul, Türkiye, 2007.
Çavuş, Ö., Altınel, İ.K., Aras, N., Capacitated Facility Location With Heterogeneous Customers And Facilities, Araştırma
Raporu Serisi No: FBE-IE-07/2007-10, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2007.
Türkoğulları, Y.B., Aras, N., Altınel, İ.K., Ersoy, C., Optimal Placement and Activity Scheduling to Maximize Lifetime in
Wireless Sensor Networks, Araştırma Raporu Serisi No: FBE-IE-08/2008-01, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye,
2007.
Kumbaroğlu, G., Arıkan, Y., Karali, N., CO2 Salımları Araştırması, Open Society Institute Assistance Foundation Turkey,
Istanbul, January 2008.
Or, İ., Özbaş, B., Ulusçu, Ö., Altıok, T., Risk Analysis of the Transit Vessel Traffic in the Strait of Istanbul, Araştırma Raporu
No: FBE-IE-04/2008-05, Boğaziçi Üniversitesi, 2008.
Or, İ., Özbaş, B., Ulusçu, Ö., Altıok, T., Modeling Transit Vessel Traffic in the Istanbul Strait: A Case Study, Research Report
No: RU-LPS 07-01, DIMACS-CAIT Laboratory for Port Security, Rutgers University, New Jersey, USA, 2008.
Dingeç, K.D., Korugan, A., Analysis of Disassembly Systems in Remanufacturing Using Kanban Control, FBE-IE-07/2008/8,
2008.
114 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Ateş, N.Y., Dingeç, K.D., Korugan, A., Two Part Type Manufacturing Systems with Operational and Quality Failures, FBE-IE03/2008-03, 2008.
Or, İ., Özbaş, B., Ulusçu, Ö., Altıok, T., Transit Vessel Scheduling in the Istanbul Strait: A Case Study, Research Report No:
RU-LPS 07-02, DIMACS-CAIT Laboratory for Port Security, Rutgers University, New Jersey, USA, 2008.
Diğer
Ekşioğlu, M., Ergonomics in Management, Şubat 2008.
Ekşioğlu, M., Ergonomi ve Sağlık Personelini Kas-İskelet Hastalıklarından Koruma Yöntemleri, 2008.
Adaman, F., Karali, N., Kumbaroğlu, G., Or, İ., Özkaynak, B., Zenginobuz, Ü., “A survey based analysis on individual CO2
emissions and electricity generation technology preferences”, Extended Abstract Proceedings of the 31st IAEE
International Conference, Istanbul, 2008.
Adaman, F., Karali, N., Kumbaroğlu, G., Or, İ., Özkaynak, B., Zenginobuz, Ü., “Willingness to Pay of Urban Households in
Turkey for CO2 Emission Reductions: A Contingent Valuation Survey”, Extended Abstract Proceedings of the 31st IAEE
International Conference, Istanbul, 2008.
Or, İ., Kılanç, G., “Liberalized electricity market microworld-LEMM”, Extended Abstract Proceedings of the 31st IAEE
International Conference, Istanbul, 2008.
Or, İ., Özbaş, B., Ulusçu, Ö., Altıok, T., “İstanbul Boğazı deniz trafiğinin benzetim modeli tabanlı risk analizi – 2”, Yöneylem
Araştırması - Endüstri Mühendisliği XXVIII. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Galatasaray Üniversitesi & Türkiye
Yöneylem Araştırması Derneği, Istanbul, 2008.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kitaplar
Yerlici, V., Luş, H., Yapı Dinamiğine Giriş, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2007.
Makaleler
Akkoyunlu, A., Demir, İ., Yüksel, E., Eyvaz, M., “Anaerobic treatment of biscuit wastewater in an UASB-Reactor”, Fresenius
Environmental Bulletin, 16, 9B, 1201-1206, 2007. (SCIE)
Arslan, H., Baykal, G., Ertaş, O., “Influence of tamper weight shape on dynamic compaction”, Ground Improvement
Journal, 11, 2, 61-66, Thomas Telford Publishers, London, 2007.
Çinicioğlu, Ö., “Yükleme-boşaltma eğrilerinin önkonsolidayon basıncına göre tanımlanması”, Teknik Dergi, İMO, 18, 2, 41334143, 2007.
Çinicioğlu, Ö., Znidarcic, D., Ko, H.Y., “A new structure-based model for estimating undrained shear strength”, Journal of
Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 133, 10, 1290-1301, 2007. (SCIE)
Çinicioğlu, Ö., “Unloading-reloading lines as a function of preconsolidation pressure”, Technical Journal, Turkish Chamber
of Civil Engineers Digest, 18, 1141-1151, 2007. (SCIE)
Gesoğlu, M., Özturan, T., Güneyisi, E., “Effects of fly ash properties on characteristics of cold-bonded fly ash lightweight
aggregates”, Construction and Building Materials, 21, 9, 1869-1878, 2007. (SCIE)
Güler, E., Hamderi, M., Demirkan, M.M., “Numerical analysis of reinforced soil-retaining wall structures with cohesive and
granular backfills”, Geosynthetics International, 14, 6, 330-345, 2007. (SCIE)
Güneyisi, E., Özturan, T., Gesoğlu, M., “Effect of ınitial curing on chloride ıngress and corrosion resistance characteristics of
concretes made with plain and blended cements”, Building and Environment, 42, 7, 2676-2685, 2007. (SCIE)
115 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Kuder, K.G, Özyurt, N., Mu, E.B, et al., “Rheology of fiber-reinforced cementitious materials”, Cement & Concrete
Research, 37, 2, 191-199, 2007. (SCI)
Özkul, Z.H., Baykal, G., “Shear behavior of compacted rubber fiber-clay composite in drained and undrained loading”, ASCE
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 133, 7, 767-781, 2007. (SCIE)
Özyurt N., Mason, T.O., Shah, S.P. “Correlation of fiber disperisen, rheoloyg and mechanical performance of FRCs”, Cement
& Concrete Composites, 29, 2, 70-79, 2007. (SCIE)
Tezcan, S.S., “İstanbul şehir ulaşımında yanlış ve doğrular”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul,
2007. [email protected], www.imoistanbul.org.tr
Tezcan, S.S., “İstanbul ulaşım projeleri, bakanlığın ve yerel yönetimin yanlışları”, a) www.civilturk.com İstanbul, 2007. b)
Şantiye
İnşaat
Makina
ve
Mimarlık
Dergisi,
Yıl:
18,
225,
120-125,
İstanbul,
www.santiye.com.tr,
[email protected], Aralık 2006, c) Tim-se Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Yayın Organı, Yıl:23,
210, 26-32, İstanbul, 2007.
Tezcan, S.S., “Mevcut Prefabrike sanayi yapılarının deprem güvencesi araştırılmalı”, a)Dünya İnşaat Dergisi, Yıl:23, 12, 110111, 2006. www.dunyainsaat.com.tr, b)Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl:18, 222, 44-46, İstanbul,
2006. [email protected],
www.santiye.com.tr, Aralık 2006. c) İnşaat Dünyası Dergisi, 285, 82-84, Ocak,
İstanbul, 2007. [email protected], www.bilesim.com.tr, 2007.
Tezcan, S.S., “Yapı ve deprem konusunda yapılacak çok işimiz var”, Dünya İnşaat Dergisi, Yıl :24, 2007/08, Dünyada Yapı
Teknolojileri ve Deprem Eki, 20-21, [email protected], www.dunyainsaat.com.tr, İstanbul, 2007.
Tezcan, S.S., Fıratlıgil, A.S., “Yüksek dayanımlı beton” , THBB Birliği Dergisi, Yıl:14, Mart-Nisan, 66-71, İstanbul, 2007.
Tezcan, S.S., “Yapı denetimi kanunu ve bina taraması”, a) Yapı Dünyası Dergisi, www.yapidunyasi.com.tr, Ankara., b)
Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi, Yıl:19, 230,
120-123, www.santiye.com.tr, [email protected],
İstanbul, 2007.
Tezcan, S.S., Keçeli, A., Özdemir, Z., “Zemin ve kayaçlarda emniyet gerilmesinin sismik yöntem ile tayini”, a) Dünya İnşaat
Dergisi, Yıl:24, 2007/01, 90-95, www.dunyainsaat.com.tr, 2007,
b) İnşaat Dünyası Dergisi, Kısım I, 286, Şubat
2007/02, 108-114, Kısım II, 287, Mart 2007/03, İstanbul, [email protected], www.bilesim.com.tr, 2007,
Şantiye İnşaat Makina ve Mimarlık Dergisi,
www.santiye.com.tr,
2007.
d)
Yapı
c)
Yıl: 2007, 224, 104-110, İstanbul, [email protected],
Denetim
Birliği
Derneği
Dergisi,
www.yapidenetimist.org
,
[email protected] , İstanbul, 2007.
Abu-Farsakh, M.Y., Zhang, Z., Tumay, M., Morvant, M., “Computerized cone penetration test for soil classification”,
Transportation Research Record, (2053), 47-64 2008. (SCIE)
Alıcıoğlu, B., Luş, H., “Ambient vibration signature analysis with subspace methods and automated mode selection: Case
studies”, ASCE Journal of Structural Engineering, 134, 6, 1016-1029, 2008. (SCI)
Altekin, M., Altay, G., “Static analysis of point-supported super-elliptical plates”, Archive of Applied Mechanics, 78, 4, 259266, 2008. (SCIE)
Avcı, B.C., Güler, E., “Environmental impact assessment standards and thresholds for sanitary landfills”, Standards and
Thresholds for Impact Assessment, M. Schmidt, J. Glasson, L. Emmelin, H. Helborn (Derleyenler), 3, Part IIa, 103111, Springer Verlag, Berlin 2008. Kitap Bölümü
Çinicioğlu, Ö., “Discussion of effect of penetration rate on penetrometer resistance in clay by shin fun chunf, Mart F.
Randolph, James A. Schnider”, Journal Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE Journal of Structural
Engineering, 134, 4, 551-552., 2008. (SCIE)
Ergün, G., “İstanbul’da Ulaşım, (Transportation in Istanbul)”, İstanbul: İki Kıta Birçok Kültür, (İstanbul: Two Continents
Many Cultures), D. Gökçe (Derleyen), RLC Paris, 2008. Kitap Bölümü
Güneyisi, E.M., Altay, G., “Seismic fragility assessment of effectiveness of viscous dampers in R/C buildings under scenario
earthquakes”, Structural Safety, 30, 5, 461-480 2008. (SCIE)
116 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Orakçal, K., Massone, L.M., Wallace, J.W., “Shear strength of lightly reinforced wall piers and spandrels”, ACI Structural
Journal, 2008. (SCI)
Özturan, M., Kutlu, B., Özturan, T., “Comparison of concrete strength prediction techniques with artificial neural network
approach”, Building Research Journal, 56, 1,.23-36, 2008.
Tezcan, S.S., “Deprem yönetmeliğimizin eksik ve kusurlu yönleri”, İnşaat Dünyası, Aylık Yapı, İnşaat Malzemeleri ve
Teknolojileri Dergisi, Ağustos 2008/08, 304, 158-164, <[email protected]> , <www.bilesim.com.tr>, 2008.
Tezcan, S.S., “Eksikler eğitimle aşılacak inşaat dünyamızın son 25 yılı”, İnşaat Dünyası, Aylık Yapı/İnşaat Malzemeleri ve
Teknolojileri Dergisi, 300, Nisan 2008/04, 34, 120-121, <[email protected]>, www.bilesim.com.tr , İstanbul,
2008.
Tezcan, S.S., Özdemir, Z., “Uzay kafes sistemleri - sanayi yapıları ve deprem davranışları,” Şantiye İnşaat Makina ve
Mimarlık Dergisi, Yıl:20, 236, 122-125, www.santiye.com.tr, [email protected], İstanbul, 2008.
a) Tezcan,
S.S., Özdemir, Z., “Uzay kafes sistemleri, sanayi yapıları ve deprem davranışları”, Dünya İnşaat Dergisi, Yıl :24,
2008/02, 99-103, [email protected],
www.dunyainsaat.com.tr, Şubat 2008, İstanbul. b)
İnşaat Dünyası,
Aylık Yapı/İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Dergisi, 300, 2008/04, 188–198, <[email protected]>,
www.bilesim.com.tr , İstanbul, 2008.
Yalçın, C., Kaya O., Sinangil M., “Seismic retrofitting of R/C columns having plain rebars using CFRP Sheets for improved
strength and ductility”, Construction & Building Materials, 22, 3, 295-307, 2008. (SCIE)
Çeribaşı, S., Altay, G., Dökmeci, M.C., “Static analysis of superelliptical clamped plates by Galerkin's method”, Thin-Walled
Structures, 46, 2, 122-127, 2008. (SCIE)
Bildiriler
Çelik, O., İlki, A., Yalçın, C., Yüksel, E., “Doğu ve batı avrupa kentlerinde değişik tip binaların deprem riskinin hızlı
değerlendirilmesi üzerine bir deneyim”, Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, 297-304,
İstanbul, 2007.
Durgunoğlu, H.T, Keskin, H.B, Kulaç, H.F., İkiz, S., Karadayılar, T., “İstanbul grovaklarında zemin çivili duvarların
performans değerlendirmeleri – vaka analizleri”, Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu Tebliğleri,
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2007.
Baykal, G., Edinçliler, A., Saygılı, A., “Potential advantages of using snow for road construction”, TRB, 86th Annual Meeting,
2007. CD
Erkal, A., Tezcan, S.S., “Seismic base isolation and energy absorbing devices”, Proceedings of the ECOMMAS Thematic
Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, M. Papadrakakis, D.C.
Charmpis, N.D. Lagaros, Y. Tsompanakis (Derleyenler), Rethymno, Crete, Greece, Institute of Structural Analysis and
Seismic Research National Technical University of Athens Zografou Campus, Athens, 15780 Greece, 2007.
http://www.eng.ucy.ac.cy/compdyn2007 , [email protected]
Güler, E., Gültekin, S., “Edirnekapı Mimari Sultan Camii temel sistemli ve merat hasarlarının tespiti ve temel takviyesi”,
Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceği Güvenle Devredilmesi Sempozyumu 1 Bildiriler Kitabı, 109-123, Ankara,
2007.
Güler, E., Öztürk, T.E., “A Parametric Study of Seismic Response Analysis of Reinforced Soil Retaining Structures”,
Proceedings of 14th Eurpean Conference on Soil Mechanisc and Geotechnical Engineering, 1451-1456, Madrid, 2007.
Koçkal, N.U., Özturan, T., “Sinterleme sıcaklığının uçucu kül hafif agregaların özelliklerine etkisi”, 7. Ulusal Beton Kongresi
Bildiriler Kitabı, 133-144, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi, İstanbul, 2007.
Köksal, H.O., Karakoç, C., Polat, Z., Turgay, T., Akgün, Ş., “Evaluation of experimental procedures for confined concrete
columns using 3D finite element analyses”, Third International Conference on High Performance Structures and
Materials, Wessex Institute of Technology (HPSM CMEM-2007), WIT Transactions on Modelling and Simulation, 46,
233-242, doi:10.2495/CMEM070251, © 2007 WIT Press, Ostend: Belgium, 2007.
117 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Lange, S.T., Salamanca, A., Wallace, J.W., Orakçal, K., “Reinforced concrete hospital component testing”, Proceedings,
SEAOSC Annual Meeting, 75-85, Squaw Creek, California, 2007.
Özyurt N., Woo, L.Y., Mason, T.O., Shah, S.P, “Fiber disperison monitoring using AC-impedance spectroscopy and a
conventional method”, Proceedings of the Fifth International RILEM Workshop on High Performance Fiber
Reniforced Cement Composites (HPFRCC 5), H.W. Reinhardt, A.E. Namen (Derleyenler), 267-273, Mainz Germany
2007.
Tezcan, S.S., “Earthquake Risk Management and P25- scoring technique for determining the collapse vulnerability of R/C
buildings”, Uluslararası Yapı-Deprem Konferansı, International Workshop on Measures for the Prevention of Total
Collapse of Existing Low-Rise Strucutures, İstanbul Technical University, İstanbul, 2007.
Tezcan, S.S., Özdemir, Z., Keceli, A., Erkal, A., “A rapid technique to determine allowable bearing pressure”, International
Earthquake
Symposium,
234-241,
Yer
ve
Uzay
Bilimleri
Araştırma
Merkezi,
Kocaeli,
2007.
http://yubam.kocaeli.edu.tr
Turgay, T., Köksal, H.O., Polat, Z., Karakoç, C., “Stress-strain chracteristics of RC columns externally confined with CFRP
jackets”, Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures: Proceedings of the 6th International Conference
on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete, A. Carpinteri, P. Gambarova, G. Ferro, G. Plizzari (Derleyenler),
2, 1177-1183, Publisher: TF-TAYLOR, Italy, 2007.
Çiçek, E., Yetimoğlu, T., Güler, E., “Farklı zemin koşullarında şerit temellerin taşıma kapasitesi”, Zemin Mekaniği ve Temel
Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, 2, 551-560, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2008.
Şahin, U., Avcı, B.C., “Artificial neural network approach for the determination of aquifer parameters”, IAHR International
Groundwater Symposium, Istanbul 2008.
Koçkal, N.U., Özturan, T., “Farklı hafif uçucu kül agregaları ile üretilen taşıyıcı hafif betonların mekanik özelliklerinin
incelenmesi”, Beton 2008 Hazır Beton Kongresi Bildiriler Kitabı, 176-186, THBB, İstanbul, 2008.
Büyüköztürk, O., Dindar, A.A., Özkaynak, H., Yalçın, C., Yüksel, E., “Energy-based analysis of RC structures”, 8th
International Advances in Civil Engineering Conference (ACE2008), 4, 59-68, Gazi Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, 2008.
Güler, E., Selek, Ö., “Reduced scale shaking table tests on geosynthetic reinforced soil walls”, Proceedings of the 4th Asian
Regional Conference on Geosynthetics, 295-299, Şangay, Çin, 2008.
Güler, E., “Shaking table results of geosynthetics reinforced retaining structures”, Invited Panel Lecture, 2008 Seismic
Engineering International Conference, Regio Calabria, İtalya, 2008.
Güler, E., Dosay, S., “Analysis of the Behaviour of geotextile reinforced slopes with different kinds of foundations,
backfills and inclinations using finite elements method”, Proceedings of the 4th European Regional Conference on
Geosynthetics, EuroGeo4, 89-95, Edinburgh, İskoçya, 2008.
Orakçal, K., Massone, L.M., Wallace, J.W., “Shear strength of lightly reinforced wall piers and spandrels”, Proceedings of
the 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 2008.
Massone, L.M., Orakçal, K., Wallace, J.W., “Modeling of squat shear walls controlled by shear”, Proceedings of the 14th
World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 2008.
Baykal, G., Saygılı,A., Engin,T., “Blast furnace slag-geogrid wall construction”, International Conference on Engineering and
Waste Management, Hong Kong, 2008.
Edinçliler, A., Baykal, G., Saygılı, A., “Seismic behavior of geogrid reinforced slag wall”, MERCEA'08 2008 Seismic
Engineering International Conference commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake, 711-718,
Reggio Calabria and Mesina, Italy., 2008.
Baykal, G., Danyıldız E., “Use of manufactured pellet aggregates to study the effect of aggregate crushing on strength and
118 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
deformation behavior at the concrete-soil interface”, Proceedings of
IS Atlanta 2008, Fourth International
Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials, Atlanta, 2008.
Tezcan, S.S., Özdemir, Z., Keçeli, A., “Seismic method to determine allowable bearing pressure”, T.C. Dokuz Eylul
University Department of Geophysical Engineering, Proceedings of the Symposium on Geophysics and Remote
Sensing in Determination of Near – Surface Structures, GARS 2008, Izmir, 2008.
Baykal, G., Dadaşbilge, O., “Experimental investigation of pull-out resistance of uniaxial geogrids”, Proceeding of the 4th
Asia Regional Conference on Geosynthetics, Shanghai-China, 2008.
Çinicioğlu, Ö., Çağbayır, Ç., “Arazide araç mobilite problemleri için sismik taşıma gücü yaklaşımı”, Zemin Mekaniği ve Temel
Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2008.
Diğer
Tezcan, S.S., “Progıda hazel nut cracking factory, structural recommendations for seismic safety”, Unpublished Technical
Report, 1-33, Progıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 2008.
Tezcan, S.S., “Mezunlar derneği için yasaklı yıllarda verilen mücadele”, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (BÜMED)
Aylık Dergisi, Mayıs 2008, 129, 14-20, İstanbul, 2008.
Özturan, T., Koçkal, N.U., “Uçucu Kül Hafif Agrega Özelliklerinin Hafif Ağırlıklı BetonlarınPerformansları Üzerine Etkileri”,
Araştırma Projesi Raporu, B.Ü. Araştırma Projeleri Fonu, Proje No: 06A401D, 2008.
Özturan, T., Koçkal, N.U., “Değişik Bağlayıcı Kompozisyonları ve Sıcaklık Uygulamaları ile Üretilen Hafif Uçucu Kül
Agregalarının Özellikleri”, Araştırma Projesi Raporu, B.Ü. Araştırma Projeleri Fonu, Proje No: 07A402, 2008.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Makaleler
Alakent, B., Çamurdan, M.C., Doruker P., “Mimicking protein dynamics by the integration of elastic network model with
time series analysis”, International Journal of High Performance Computing Applications, 21, 1, 59-65, 2007. (SCIE)
Arga, K.Y., Önsan, Z.İ., Kırdar, B., Ülgen, K.Ö., Nielsen, J., “Understanding signalling in yeast: Insights from network
analysis”, Biotechnology and Bioengineering, 97, 5, 1246-1258, 2007. (SCIE)
Aroğuz, A.Z., Engin, H.H., Baysal, B.M., “The assesment of miscibility and morphology of poly (epsilon-caprolactone) and
poly (para-cholorostyrene) blends”, European Polymer Journal, 43, 2, 403-409, 2007. (SCIE)
Çakır, T., Alsan, S., Saybaşılı, H., Akın, A., Ülgen, K.Ö., “Reconstruction and flux analysis of coupling between metabolic
pathways of astrocytes and neurons: Application to cerebral hypoxia”, Theoretical Biology and Medical Modelling, 4,
48, 2007.
Çakır, T., Kırdar B., Önsan, Z.İ., Ülgen, K.Ö., Nielsen, J., “Effect of carbon source perturbations on regulation of metabolic
fluxes in S. Cerevisiae”, BMC Systems Biology, 1, Art. No. 18, 2007. doi: 10.1186/1752-0509-1-18. (SCIE)
Ersöz, Y., Yıldırım, R., Akın, A.N., “Development of an active platine based catalayst for the reaction of H2 production from
NaBH4”, Chemical Engineering Journal, 134, 1-3, 282-287, 2007. (SCIE)
Kayrak-Talay, D., Akman, U., Hortaçsu, Ö., “Glucose oxidase immobilization on conducting polymers in supercritical CO2
environment: An exploratory study”, Journal of Supercritical Fluids, 42, 2, 273-281, 2007. (SCIE)
Keskin, S., Kayrak-Talay, D., Akman, U., Hortaçsu, Ö., “A Review of ionic liquids towards supercritical fluid applications”,
Journal of Supercritical Fluids, 43, 1, 150-180, 2007. (SCIE)
119 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Mısırlı, Z., Toksoy-Öner, E., Kırdar; B., “Real imaging and size values of Saccoromyces cerevisiae cells with comparable
contrast tuning to two ESEM-modes”, Scanning, 29, 1, 11-19, 2007. (SCIE)
Önsan, Z.İ., “Catalytic processes for clean hydrogen production from hydrocarbons”, Turkish Journal of Chemistry, 31, 531550, 2007. (SCIE)
Özen, S.A., Doruker, P., Aviyente, V., “Effect of cooperative hydrogen bonding in azo-hydrazone tautomerism of azo dyes”,
Journal of Physical Chemistry A, 111, 51, 13506-13514, 2007. (SCIE)
Çakır, T., Efe, Ç., Dikicioğlu, D., Hortaçsu, A., Kırdar, B., Oliver, S., “Flux balance analysis in a genomic scale yeast model
constrained
by exometabolomic data allows metabolic system
identification of
genetically different strains”,
Biotechnology Progress, 23, 2, 320-326, 2007. (SCIE)
Shental-Bechor, D., Haliloğlu, T., Ben-Tal, N., “Interactions of cationic-hydrophobic peptides with lipid bilayers: A Monte
Carlo simulation method”, Biophysical Journal, 93, 6, 1858-1871, 2007. (SCIE)
Emekli, U., Scheidman-Duhovny, D., Wolfson, H.J., Nussinnov, R., Haliloğlu, T., “HingeProt: Automated prediction of hinges
in protein structures”, Proteins: Structure, Function and Bioinformatics, 70, 1219 -1227, 2007.
Soyal-Baltacıoğlu, F., Gülyüz, B., Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Low-temperature CO oxidation kinetics over activated carbon
supported Pt-SnOx catalysts”, Turkish Journal of Chemistry, 31, 455-464, 2007. (SCIE)
Şimşek, E., Özkara, Ş., Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Preferential CO oxidation over activated carbon supported catalysts in
hydrogen-rich streams containing containing CO2 and H2O”, Applied Catalysis A. General, 316, 2, 169-174, 2007.
(SCIE)
Taymaz, H., Eraslan, E., Toksoy-Öner, E., Alkan, T., Ağırbaşlı, M., Kırdar, B., “Sequence variations within the genes related
to hemostatic imbalance and their impact oncoronary artery disease”, Turkish Population Thrombosis Research,
119, 1, 55-62, 2007. (SCIE)
Örücü, E., Gökaliler, F., Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Ethanol steam reforming for hydrogen production over bimetallic PtNi/Al2O3”, Catalysis Letters, 120, 1-2, 198-203, 2007, (SCI)
Özyönüm, G.N, Akın, A..N., Yıldırım, R., “Kinetic study of selective CO oxidation over Pt-Co-Ce/Al2O3 catalyst in hydrogenrich streams”, Turkish Journal of Chemistry, 31, 445-553, 2007. (SCIE)
Oh, H., Özkırımlı, E., Shah, K., Harrison, M.L., Geahlen, R.L., “Generation of an analog-sensitive Syk tyrosine kinase for the
study of signaling dynamics from the B cell antigen receptor”, Journal of Biological Chemistry, 282, 46, 3376033768, 2007.
Akman, U., Okay, N. Hortaçsu, Ö, “Hierarchical clustering analysis for the distribution of origanum-oil components in dense
CO2”, Korean Journal of Chemical Engineering, 25, 2, 329-344, 2008. (SCIE)
Altıntaş, M.M., Ülgen, K.Ö., Palmer-Toy, D., Vivian E. Shih, V.E., Kompala, D.S., Reiser, J., “Emerging roles for metabolic
engineering - understanding primitive and complex metabolic models and their relevance to healthy and diseased
kidney podocytes”, Current Chemical Biology, 2, 1, 68-82, 2008.
Dikicioğlu, D., Pir, P., Önsan, Z.İ., Ülgen, K.Ö., Oliver, S.G., Kırdar, B., “Integration of metabolic modeling and phenotypic
data in the evaluation and improvement of ethanol production using respiratory deficient mutants of Saccharomyces
cerevisiae”, Applied and Environmental Microbiology, 74, 18, 5809-5816, 2008. (SCI)
Durmuş, S., Arga, K.Y., Ülgen, K.Ö., “Drug targets for tumorigenesis: Insights from structural analysis of EGFR signaling
network”, Journal of Biomedical Informatics, 30, 327-338, 2008.
Emekli, U., Schneidman-Duhovny, D., Wolfson, H.J, Nussinov, R., Haliloğlu, T., “HingeProt: Automated prediction of hinges
in protein structures”, Proteins-Structure Function and Bioinformatics, 70, 4, 1219-1227 MAR 2008. (SCIE)
Gökaliler, F., Göçmen, B.A., Aksoylu, A.E., “The effect of Ni:Pt ratio on autothermal reforming performance of Pt-Ni/Al2O3
catalyst”, International Journal of Hydrogen Energy, 33, 16, 4358-4366, 2008. (SCI)
120 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Herrgard, M.J., Swainston, N., Dobson, P., Dunn, W.B., Arga, K.Y., Kırdar, B. et al., “A consensus yeast metabolic network
reconstruction obtained from a community approach to systems biology”, Nature Biotechnology, 26, 10, 1155-1160,
2008. (SCIE)
Gökaliler, F., Selen-Çağlayan, B., Önsan, Z.İ., Aksoylu, A.E., “Hydrogen production by autothermal reforming of LPG for PEM
fuel cell applications”, International Journal of Hydrogen Energy, 33, 4, 1383-1391, 2008. (SCI)
Günay, M.E., Nikerel, İ.E., Toksoy, E., Kırdar, B., Yıldırım, R., “Simultaneous modeling of enzyme production and biomass
growth in recombinant Escherichia coli using artificial neural networks”, Biochemical Engineering Journal, 42, 3,
329-335, 2008. (SCIE)
Günay, M.E., Yıldırım, R., “Neural network aided design of Pt-Co-Ce/Al2O3 catalyst for selective CO oxidation in hydrogenrich streams”, Chemical Engineering Journal, 140, 1-3, 324-331, 2008. (SCIE)
Haliloğlu, T., Ben-Tal, N., “Cooperative transition between open and closed conformations in potassium channels”, PLoS
Computational Biology, 4, 8, 1-11, 2008. (SCIE)
Haliloğlu, T., Seyerk,
E., Erman, B., “Prediction of binding sites in receptor-ligand with the gaussisan network model”,
Physical Review Letters, 100, 22, Art. No. 228102, 2008. (SCIE)
İnoğlu, N., Kayrak-Talay, D., Hortaçsu, Ö., “Glucose oxidase immobilization by polyurethane film/foam in dense CO2
environment”, Process Biochemistry, 43, 3, 271-279, 2008. (SCIE)
Kantarcı-Carşıbaşı, N., Haliloğlu, T., Doruker, P., “Conformational Transition Pathways Explored by Monte Carlo Simulation
Integrated with Collective Modes”, Biophysical Journal, 95, 12, 5862-5873, 2008. (SCIE)
Karakaya, M., Avcı, A.K., Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Steady state and dynamic modeling of indirect partial oxidation of
methane in a wall-coated microchannel”, Catalysis Today, baskıda.
Kayrak-Talay, D., Akman, U., Hortaçsu, Ö., “Supercritical carbon dioxide immobilization of glucose oxidase on polyurethane
/ polypyrrole composite”, Journal of Supercritical Fluids, 44, 3, 457-465, 2008. (SCI)
Keskin, S., Akman, U., Hortaçsu, Ö., "Soil remediation via an ionic liquid and supercritical CO2", Chemical Engineering and
Processing, 47, 9-10, 1693-1704, 2008. (SCI)
Kürkçüoğlu, Ö., Doruker, P., Şen, T.Z., Kloczkowski, A., Jernigan, R.L., “The ribosome structure controls and directs mRNA
entry, translocation and exit dynamics”, Physical Biology, 5, 4, Art. No. 046005, 2008. (SCIE)
Okay, E., Okay, N., Konukman A.E.S., Akman, U., "Views on Turkey's impending ESCO market: Is it pomising?", Energy Policy,
36, 6, 1821-1825, 2008. (SSCI)
Örücü, E., Gökaliler, F., Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Ethanol steam reforming for hydrogen production over bimetallic PtNi/Al2O3”, Catalysis Letters, 120, 3-4, 198-203, 2008. (SCIE)
Özkırımlı, E., Yadav, S.S., Miller, T., Post, C.B., “An electrostatic network and long-range regulation of Src kinases”, Protein
Science, 2008
Pir, P., Kırdar, B., Hayes, A., Önsan, Z.İ., Ülgen, K.Ö., Oliver, S.G., “Exametabolic and transcriptional response in relation
to phenotype and gene copy number in respiration-related deletion mutants of S. cerevisiae”, Yeast, 25, 9, 661672, 2008. (SCI)
Soyal-Baltacıoğlu, F., A. E. Aksoylu, Z. İ. Önsan, “Steam reforming of ethanol over Pt-Ni catalysts”, Catalysis Today, 138,
183-186, 2008. (SCI)
Sümer, A., Aksoylu, A.E., “CO and O coadsorption on Pt3Sn Studied by DFT: Changes in the adsorptive properties of the
surface with alloying and coverage”, Surface Science, 602, 9, 1636-1642, 2008. (SCIE)
Tan, Ö., Maşalacı, E., Önsan, Z.İ., Avcı, A.K., “Design of a methane processing system producing high purity hydrogen”,
International Journal of Hydrogen Energy, 33, 20, 5516-5526, 2008. (SCI)
121 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tepeli, A., Hortaçsu, A., “A Fuzzy logic approach for regulation in flux balance analysis”, Biochemical Engineering Journal,
39, 1, 137-148, 2008. (SCIE)
Tozluoğlu, M., Karaca, E., Haliloğlu, T., Nussinov, R., “Cataloging and organizing P73 interactions in cell cylcle”, Arrest and
Apoptosis, 5033 -5049, 2008.
Ücyiğitler, S., Çamurdan, M.C., Turkay, M., Elliott, R.J., “Inferring transferable intermolecular potential models”, Molecular
Simulation, 34, 2, 147-154, 2008.
Cansu, S., Doruker, P., “Dimerization affects collective dynamics of triosephosphate isomerise”, Biochemistry, 47, 5, 13581368, 2008. (SCIE)
Bildiriler
Taşdöğen, S., Parlak, İ.B., Akın, A., Ülgen, K.Ö., “Migren hastalarında entegre nörovasküler eşleşme modeli”, Biyomedikal
Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
Dikicioğlu, B. Rash, B., Dunn, W.B., Pir, P., Hayes, A., Kell, D.B., Oliver, S.G., Kırdar, B., “Dynamic response of
saccharomyces cerevisiae to transient perturbations in ammonia concentration and integration of metabolome and
transcriptome data”, 7th International Conference on Systems Biology, Califronia, USA, 2007.
Elliott, J.R., Üçyiğitler, S., Çamurdan, M.C., Türkay, M., “Inferring transferable intermolecular ‘potential models’”, AIChE
2007, Salt Lake City UT, 2007.
Göçmen, B.A., Gökaliler, F., Aksoylu, A.E., “The effect of Ni: Pt ratio on autothermal reforming performance of Pt-Ni/Al2O3
catalyst”, AIChE 2007, Salt Lake City UT, 2007.
Kavun, F.B., Ülgen, K.Ö., “Drug target identification by computational systems biology tools”, SLC07, Bilbao-Spain, 2007.
Kavun, F.B., Ülgen, K.Ö., “Saccharomyces cerevisia hücresinde sfingolipid metabolizmasının dinamik modellenmesi ve
analizi”, XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, 2007.
Sümer, A., Aksoylu, A.E., “Ab initio all electron relativistic calculations for CO-Pt3Sn(111) system for preferential oxidation
of CO”, AIChE 2007, Salt Lake City UT, 2007.
Acun, S., Özkara-Aydınoğlu, Ş., Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Kinetics of low temperature CO oxidation over activated carbon
supported Pt-SnOx catalysts”, 2nd National Conference on Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Acuner-Özbabacan, S.E., Durmuş-Tekir, S., Ülgen, K.Ö., “Structural analysis of toll-like receptor signaling network”, ICSB
08, Gothenborg-Sweden, 2008.
Çağlayan, B.S., Aksoylu, A.E., “High temperature water-gas shift reaction over bimetallic Pt-Ni/Al2O3 catalysts”, 2nd
National Conference on Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Davran-Candan, T., Aksoylu, A.E, Yıldırım, R. “Density functional modeling of CO oxidation over unsupported Au”, 2nd
National Conference on Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Dikicioğlu, D., Kırdar, B., Oliver, S.G., “Investigation of the effects of medium composition and relating biomass composition
on metabolic modeling of Yeast ECCB08”, 7th European Conference on Computational Biology, Cagliari, Italy, 2008.
Döker, Y.A., Tezcanlı, S.T., Yıldırım, R., Önsan, Z.İ., “Comparative study of preferential CO oxidation over monolithic and
particulate Pt-Co-CeO2-Al2O3 catalysts”, 2nd National Conference on Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Durmuş-Tekir, S., Arga, K.Y., Ülgen, K.Ö., “Epidermal büyüme faktörü almacı sinyal ileti ağyapısının yapısal analizi”, Kanser
Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2008.
Eren-Oruklu, M., Çınar, A., Çölmekçi, C., Çamurdan, M.C., “Self-tuning controller for regulation of glucose levels in patients
with type 1 diabetes”, American Control Conference, ACC2008, Seattle, WA, USA, 2008.
122 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Gökaliler, F., Göçmen, B.A., Aksoylu, A.E., “The effect of Ni:Pt ratio on autothermal reforming performance of Pt-Ni/Al2O3
Catalyst”, 2nd National Conference on Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Gülyüz, B., Aksoylu, A.E., Önsan, Z.İ., “Low temperature CO oxidation over activated carbon supported Pt-CeOx”, 2nd
National Conference on Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Günay, E., Yıldırım, R., “Modeling Pt/Al2O3 catalysts for selective CO oxidation in hydrogen-rich streams by partially
connected neural networks”, 2nd National Conference on Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Günay, E., Yıldırım, R., “Modular neural network aided modeling of Pt/Al2O3 catalysts for selective CO oxidation in
hydrogen-rich streams”, 14th International Congress on Catalysis, Seul, G. Kore, 2008.
Hasdemir, D., Önsan, Z.İ., Nielsen, J., Kırdar, B., “Interactome and transcriptome data to reveal glucose repression pathway
in S. cerevisiae”, 9th International Conference on Systems Biology, Göteburg, İsveç, 2008.
Özkara-Aydınoğlu, Ş., Özensoy, E., Aksoylu, A.E., “The efffect of Ce loading and impregnation strategy on methane dry
reforming activity of Ce promoted Pt/ZrO2”, 2nd National Conference on Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Şen, Ö., Avcı, A.K., Önsan, Z.İ., “A parametric study of low temperature water-gas shift reaction”, 2nd National Conference
on Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Sümer, A., Aksoylu, A.E., “A theoretical study of CO and O coadsorption on Pt-Sn alloy”, 14th International Congress on
Catalysis, Seul, G. Kore, 2008.
Sümer, A., Aksoylu, A.E., “Effects of surface concentration on the rate of CO oxidation reaction: An ab-initio all electron
relativistic calculation”, 12th International Conference on Theoretical Aspects of Catalysis, Varna, Bulgaristan, 2008.
Tezcanlı S., Yıldırım, R. ,“Preferential CO oxidation over promoted Au/γ-Al2O3 catalysts”, 2nd National Conference on
Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Tezcanlı S., Yıldırım, R., “Selective CO oxidation over promoted Au/Al2O3 catalysts in hydrogen-rich streams”, 14th
International Congress on Catalysis, Seul, G. Kore, 2008.
Uğuz, K.E, Yıldırım R., “Comparative study of selective CO oxidation over Pt-Co-M/Al2O3 catalysts (M=Ce, Mg, Mn, Zr, Fe) in
hydrogen-rich streams: Effects of second promoter”, 2nd National Conference on Catalysis, NCC-2, Erzurum, 2008.
Diğer
Cankorur, A., Kırdar, B., “Analysis of dynamic expression profiles using pre-rocessed quantitative PCR”, 9th International
Conference on Systems Biology, Göteburg, İsveç, 2008. Poster
Cankorur, A., Dikicioğlu, D., Kırdar, B., “Studies on the Controlling Network of S. cerevisiae via Expression ”, The 3rd
International Course in Yeast Systems Biology, Göteborg, Isveç, 2008. Sözlü sunum
Dereli, E., Dikicioğlu, D., Kırdar, B., “Analysis of transcriptional profiles of of HAP4, MIG1, MIG2 and GSM1 as a response to
deletions of MIG1 and MIG2”, The 3rd International Course in Yeast Systems Biology, Göteborg, Isveç, 2008. Sözlü
sunum
Dereli, E., Dikicioğlu, D., Kırdar, B., “Is GSM1 Regulated by HAP Complex”, 9th International Conference on Systems Biology,
Göteburg, İsveç, 2008. Poster
Dikicioğlu, D., Rash, B., Pir, P., Hayes, A., Oliver, S.G., Kırdar, B., “An integrative and comparative study on regulation of
yeast metabolism by two major nutrients; glucose and ammonium”, 9th International Conference on Systems Biology,
Göteburg, İsveç, 2008. Poster
Kuzu, G., Dikicioğlu, D., Rash, B., Pir, P., Hayes, A., Oliver, S.G., Kırdar, B., “Transcriptional response to the deletion of
two multidrug resistance genes QDR3 and PDR3 in Saccharomyces cerevisiae”, 9th International Conference on
Systems Biology, Göteburg, İsveç, 2008. Poster
Tan, Ö., Maşalacı, E., Önsan, Z.İ., Avcı, A.K., “Simulation and design of methane-to-hydrogen converters for driving
PEMFCs”, 14th International Congress on Catalysis, Seul, G. Kore, 2008. Poster
123 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Trimm, D.L., Avcı, A.K., “Microreactor catalytic combustion for chemicals processing”, 7th International Workshop on
Catalytic Combustion, Zürih, İsviçre, 2008. Davetli konuşma
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kitaplar
Ersoy, N. (Çeviren), Demokrasi ve Eğitim, Noam Chomsky, BGST Yayınları, İstanbul, 2007.
Makaleler
Albayrak, Ö., Öncel, Ç., Tefek, M., Altıntaş, S., “Effects of calcination on electrophoretic deposition of naturally derived
and chemically synthesized hydroxyapatite”, Reviews on Advanced Materials Science, 15, 1, 10-15, 2007. (SCIE)
Albayrak, Ö., El-Atwani, O., Altıntaş, S., “Hydroxyapatite coating on titanium substrate by electrophoretic deposition
method: Effects of titanium dioxide inner layer on adhesion strength and hydroxyapatite decomposition”, Surface &
Coatings Technology, 202, 2482–2487, 2007.
Başlamışlı, S.C., Köse, İ.E., Anlaş, G., “Robust control of anti-lock brake system”, Vehicle System Dynamics, 45, 3, 217-232,
2007. (SCIE)
Deal, A., Balıkçı, E., Abbaschian, R., “Enhanced morphological stability in Sb-doped Ge”, Metallurgical And Materials
Transactions A-Physical Metallurgy And Materials Science, 38A, 1, 100-115, 2007. (SCIE)
Ecder, A., Ünsal R., “Multiple-domain analysis of combustion of a spherical fuel droplet”, International Journal for
Computational Methods in Engineering Science and Mechanics, 8, 103-106, 2007.
Garstka, T., Ersoy, N., Potter, K.D. et al., “In situ measurements of through-the-thickness strains during processing of
AS4/8552 composite”, Composites Part A-Applied Science and Manufacturing, 38, 2517-2526 , 2007.
Güney, M., Eşkinat E., “Modeling of multilayered piezoelectric transducers with ultrasonic welding application”, Smart
Materials and Strucures, 16, 2, 541-554, 2007. (SCIE)
Ok, A., Özüpek, Ş., Becker, E.B., “Crack simulation in pneumatic tyres using the finite element method”, Journal of
Automobile Engineering, 221, D2, 157-166, 2007. (SCIE)
Oral, A., Lambros, J., Anlas, G., “Crack initiation in functionally graded materials under mixed mode loading: Experiments
and simulations”, Journal of Applied Mechanics-Transactions of The ASME, 75, 5, 2007. (SCI)
Orhan, M., Ecder, A., Tezel, A., “Stability of thermal transpiration flows in rectangular enclosures – Axisymmetric
disturbances”, International Communications in Heat and Mass Transfer, 34, 1, 83-92, 2007. (SCIE)
Orhan, M., Ecder, A., Tezel, A., “Thermal creep flow of rarefied gases in rectangular enclosures: A comparison between the
navier-stokes and burnett models”, Progress in Computational Fluid Dynamics, 7, 7, 404-413, 2007. (SCIE)
Öztürk, U.E. and Anlas, G., “Multiple compressive loading and unloading behavior of polymeric foams”, Journal of Polymer
Engineering, 27, 8, 607-619, 2007. (SCI)
Polat, İ., Eşkinat, E., Köse, İ.E., “dynamic output feedback control of quasi-LPV mechanical systems”, IET Control Theory &
Applications, 1, 4, 1114-1121, 2007. (SCIE)
Sönmez, F.Ö., “Shape optimization of 2D structures using simulated annealing”, Computer Methods in Applied Mechanics
and Engineering, 196, 35-36, 3279-3299, 2007. (SCI)
Ilıcak, M., Ecder, A., Turan, E., “Operator splitting techniques for the numerical analysis of natural convection heat
transfer”, International Journal of Computer Mathematics, 84, 6, 783-793 2007. (SCIE)
124 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Dwarapureddy, K., Balıkçı, E., Ibekwe, S., Raman, A., “Activation energy for growth in single size distribution and the
dissolution features of γ′ precipitates in the superalloy IN738LC,” Journal of Materials Science, 43, 6, 1802- 1810,
2008.(SCIE)
Sönmez, F.Ö., Akbulut, M., “Process optimization of tape placement for thermoplastic composites”, Composites Part AApplied Science and Manufacturing, 38, 9, 2013-2023, 2007. (SCI)
Sönmez, F.Ö., Demir, A., “Analytical relations between hardness and strain for cold formed parts”, Journal of Materials
Processing Technology, 186, 1-3, 163-173, 2007. (SCIE)
Wisnom, M.R., Potter, K.D., Ersoy, N., “Shear-lag analysis of the effect of thickness on spring-in of curved composites”,
Journal of Composite Materials, 41, 11, 1311-1324, 2007.
Akbulut, M., Sönmez, F.O., “Optimum design of composite laminates for minimum thickness”, Computers & Structures, 86,
21-22, 1974-1982, 2008. (SCIE)
Atalık, K., “Group Theoretical analysis and similarity solutions for stress boundary layers in viscoelastic flows, Journal of
Non-Newtonian Fluid Mechanics, 153, 1, 62-71, 2008. (SCI)
Balıkçı, E., Raman, A., “The Relationship between activation energy and precipitate size for precipitate agglomeration”,
Journal of Materials Science, 43, 3, 927-932, 2008.(SCIE)
Ertaş, A.H., Sönmez, F.Ö., “A parametric study on fatigue strength of spot weld joints”, Fatigue & Fracture of Engineering
Materials & Structures, 31, 9, 766-776, 2008. (SCI)
Ertürk, H., Gamba, M., Ezekoye, O.A., Howell, J.R., “Validation of ınverse boundary condition design in a thermometry test
bed”, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 109, 317-326, 2008.
Güney, M., Eskinat, E., “Optimal actuator and sensor placement in flexible structures using closed-loop criteria”, Journal of
Sound and Vibration, 312, 1-2, 210-233, 2008.(SCIE)
Scherer, C.W., Köse, İ.E., “Robustness with dynamic IQCs: An exact state-space characterization of nominal stability with
applications to robust estimation”, Automatica, 44, 7, 1666-1675, 2008. (SCI)
Sönmez, F.Ö., “Structural optimization using simulated annealing”, Simulated Annealing, Cher Ming Tan (Editor), 281-306,
I-Tech Education and Publishing, Vienna, 2008. Kitap Bölümü
Tursun, M., Eskinat, E., “Suppression of vibration using passive receptance method with constrained minimization”, Shock
and Vibration, 15, 6, 639-654 2008. (SCIE)
Kaptan, Y., Buyruk, E., Ecder, A., “Numerical investigation of fouling on cross-flow heat exchanger tubes with conjugated
heat transfer approach”, International Communications In Heat and Mass Transfer, 35, 9, 1153-1158, 2008. (SCIE)
Bildiriler
Anlaş, G., “K-Dominant region in functionally graded materials under mixed mode loading”, 9th US National Congress on
Computational Mechanics, ABD, 2007.
Oral, A., Çopur, İ.H., Anlaş, G., “Özellikleri fonksiyonel olarak değişen malzemelerde karışık mod yükleme altında çatlak
başlama açıları ve gerilim şiddet çarpanları”(in Turkish), 8th International Fracture Conference, İstanbul, Turkey,
2007.
Mercan, H., Atalık, K., “Kapak tahrikli eğrisel oyuk akışlarında yüksek Reynolds sayıları için girdap oluşumu ve gelişimi”, 15.
Ulusal Mekanik Kongresi Bildiriler Kitabı, 605-614, Isparta, 2007.
Tümer, H., Sönmez, F.Ö., “Optimum shape design of die and preform for improved hardness distribution in cold forged
parts”, Proceedings of 4th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and
Dies/Molds, 305-314, Çeşme, 2007.
Başlamışlı, S.Ç., Polat, İ., Köse, İ.E., “Gain scheduled ıntegrated vehicle control based on a parametric yaw-roll model”,
125 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Eindhoven, 2008.
Köse, İ.E., Scherer, C.W., “Reduced complexity existence conditions for robust L2-gain feedforward controllers for uncertain
systems using dynamic IQCs”, IFAC World Congress, Seoul, 2008.
Scherer, C.W., Köse, İ.E., “Gain-scheduling synthesis with dynamic D-scalings”, IEEE Conference on Decision and Control,
New Orleans, 2007.
Scherer, C.W., Köse, İ.E., “On robust controller synthesis with dynamic D-scalings”, IEEE Conference on Decision and
Control, New Orleans, 2007.
Köse, İ.,E., Scherer, C.W., “Robust feedforward control of uncertain systems using dynamic IQCs”, IEEE Conference on
Decision and Control, New Orleans, 2007.
Ertürk, H., Ezekoye, O.A., Howell, J.R., “Reverse monte carlo modeling of signal transport in light-pipe radiation
thermometers”, Proceedings for 2008 ASME Summer Heat Transfer Conference, Jacksonville, FL, USA, 2008.
Ertürk, H., Howell, J.R., “Complete modeling of a light-pipe radiation thermometer in a rapid thermal processing system”,
ASME International Mechanical Engineering Conference and Exhibition, Boston, MA, USA, 2008.
Erdeniz, D.,
Balıkçı, E., “Precipitate formation and evolution in the superalloy IN738LC”, MRS International Materials
Research Conference, 281, Chongqing, China, 2008.
Mercan, H., Atalık, K., “Kapak tahrikli eğrisel oyuk akışlarında yüksek reynolds sayıları için girdap oluşumu ve gelişimi, XV.
Ulusal Mekanik Kongresi-Bildiriler-, A.Y. Aköz, Ü. Gülçat, H. Engin, A. Hacınlıyan (Derleyenler), 605-615, SDÜ
Basımevi, Istanbul, 2008.
Diğer
Altıntaş, S., Savaş, M.A., Nano Boyutta Hidroksiapatit Üretimi, Antibakteriyel Özellik Kazandırılması Ve Metal Ana-yapı
Üzerine Kaplanması Proje 1. Ara Raporu, TÜBİTAK, 107M556, 15.08.2008.
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Turizm İşletmeciliği
-
-
2
-
-
Workshop
-
Uluslararası Ticaret
-
-
-
-
-
-
Yönetim Bilişim Sis.
-
-
1
-
-
-
TOPLAM
-
-
3
-
-
-
Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
Turizm İşletmeciliği
3
-
-
3
-
-
Uluslararası Ticaret
7
-
-
3
-
-
Yönetim Bilişim Sis.
8
-
-
-
-
-
TOPLAM
18
-
-
6
-
-
Bilimsel Yayınlar
Kitap
Makale
Bildiri
Araş. Rap.
Diğer
Turizm İşletmeciliği
Uluslararası Ticaret
1
4
14
22
5
12
-
1
-
Yönetim Bilişim Sis.
-
22
38
-
2
TOPLAM
5
58
55
-
3
126 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Kitaplar
Gümüşoğlu, Ş., Pirnar, I., Akan, P. (Derleyenler), Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Detay Yayıncılık,
İstanbul, 2007.
Makaleler
Akan, P., “Uygulama açısından iş etiği kuralları ve evrensel turizm etiği ilkeleri”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18,
1, 7-20, 2007.
Alvarez, Maria D., “Destinasyon kalitesi”, Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Ş. Gümüşoğlu, İ. Pirnar,
P. Akan, A. Akbaba (Derleyenler), 280-296, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2007. Kitap Bölümü
Korzay, M., Alvarez, M.D., “Bilginin farklı kültürlere göre varış noktasının konumlandırmasındaki rolü”, Anatolia: Turizm
Araştırmaların Dergisi, 18, 2, 1-9, 2007.
Korzay, M., Alvarez, M.D., “Bilginin farklı kültürlere göre bir turizm bölgesinin konumlandırmasındaki rolü”, Anatolia:
Turizm Araştırmaların Dergisi, 18, 2, 161-169, Güz, 2007.
Yarcan, Ş., “Coping with continuous crises: The case of Turkish inbound tourism”, Middle Eastern Studies Journal, 43, 5,
779-794, 2007. (SSCI)
Yarcan, Ş., “Haliçte kültürel bir gezi: Fener içinde İstanbul Kültür – İstanbul Turizm”, 267-278, İstanbul Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Yayını, İstanbul, 2007.
Yarcan, Ş., “Lonely Planet’tan şehir manzaraları: Kent rehberinde İstanbul’un temsili”, İstanbul, 59, 122-125, 2007.
Akış-Roney, S., Bulu, M., Eraslan, H. (Derleyenler), “Turizm Ekonomisi”, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede
Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, 29-41, URAK (Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu
Derneği, İstanbul, 2007.
Yarcan, Ş., “Profesyonel turist rehberliğinde mesleki etik üzerine kavramsal bir değerlendirme”, Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi, 18, 1, 33-44, 2007.
Kabasakal, H., İşeri-Say, A., İnelmen, K., “Türkiye’de afet yönetiminin yapısı”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin
Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 142-160, BUPRESS, İstanbul, 2008.
Kabasakal, H., İşeri-Say, A., İnelmen, K., “Sonuçlar ve uygulama önerileri”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin
Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 142-160, BUPRESS, İstanbul, 2008.
Alvarez, M.D., Korzay, M., “Influence of politics and media in the perceptions of Turkey as a tourism destination”, Tourism
Review, 63, 2, 38-46, 2008.
Salman-Öztürk, D., Karayel, C., Nasöz, P., “Employees on service stage: Emotional labor in tourism industry and its
multilevel consequences”, Proceedings of the 2nd International Colloquium on Tourism and Leisure, M. W. Neal, C. J.
Jones, C. Mai, Thailand, 2008.
İnelmen. K., “’Katılım ataleti’ ile başa çıkmak: Liderlik ve güvenilirlik sorunu”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin
Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 142-160, BUPRESS, İstanbul, 2008.
Bildiriler
Salman-Öztürk, D., Yıldız, H.E., Himmetoğlu, B., “Tourism education’s responsiveness to customer based diversity: An
exploratory research to define essential competencies to perform effectively in a diverse environment”, Critical
Issues In Leisure and Tourism Education – Current Trends and Developments in Pedagogy and Research, E. Wickens,
T. Hose, B. Humberstone, 207-221, Oxford University Press, UK, Buckinghamshire , 2007.
Alvarez, M.D., Korzay, M., “Influence of politics and media in the perceptions of Turkey as a tourism destination: Views of
the Spanish people”, Advances in Tourism Marketing 2007 Conference Proceedings, L. Andreu, J. Gnoth, M. Kozak
127 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
(Derleyenler), Valencia, İspanya, 2007. CD
Korzay, M., Alvarez, M.D., “İspanyol vatandaşlarının Türkiye hakkındaki bilgi ve algılama düzeylerini ölçmeye yönelik örnek
çalışma”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, R. Altunışık, S. Okutan (Derleyenler), Sakarya, 2007.
Ertuna, B., Tükel, A., “Board composition and control mechanisms in ISE 50: Form outscores substance”, Conference
Proceedings of the International Academic Research Conference on Corporate Governance in Emerging Markets,
International Finance Corporation, 2007. CD
Campo Martínez, S., Alvarez, M.D., “Imagen país e imagen destino turístico: efecto de las fuentes de información
controlables e incontrolables en la imagen de Turquía”, Libro de Ponencias del 20. Encuentro de Profesores
Universitarios de Marketing, AEMARK, Gran Canaria İspanya, 2008. CD
Diğer
İnelmen, K. “Çalışanın performas algısında, örgütsel bağlılığın ve amire güvenin etkileri”, 15 Ulusal Psikoloji Kongresi Özet
Bildiriler Kitabı İstanbul, 2008.
ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ
Kitaplar
Erdem, E., Saltık, K., Bozkurt, A., Bakan, İ., Karataş, A., Eraslan, H. (Derleyenler), Kümelenme Tabanlı Bölgesel Kalkınma
Projesi: Elazığ İli Mermer ve Su ürünleri Sektörleri Kümelenme Analiz Çalışması, Kazancı Yayımevi, İstanbul, 2008.
Ayrıçay, Y., Karataş, A., (Derleyenler), Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler; Finansal Piyasalara,
Sigorta Sektörüne, Yatırımlara, Muhasebe ve Finansal Raporlama Üzerine Etkisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008.
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., AB Uyum Sürecinde Turizm: Mevzuat Uyumu ve Rekabet Stratejileri, URAK Yayınları, İstanbul,
2008.
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Bulu, M., Kültür Turizmi, URAK Yayınları, İstanbul, 2008.
Makaleler
Alakavuk, E.D., “Hizmet kalitesi değerlendirme ölçeği: SERVQUAL”, Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve
Uygulamalar, Ş. Gümüşoğlu, I. Pirnar, P. Akan (Derleyenler), 330-342, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2007. Kitap Bölümü
Korkmaz, T., Albayrak, A.S., Karataş, A., “Hisse senetleri İMKB’de işlem gören KOBİ’lerin sermaye yapısının incelenmesi:
1997–2004 dönemi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 22, 253, 79-96, 2007.
Özkan-Günay, E.N., Günay, G., “Potential insolvency, prudential regulation and supervision in emerging market banking
systems: The case of Turkey”, International Journal of Liability and Scientific Enquiry, 1, 1-2, 164-174, 2007.
Özkan-Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of bank failures in the emerging markets: An ANN approach”, Journal of Risk
finance, 8, 5, 465-480, 2007.
Sakarya, S., “Sanat sponsorluğu ve işletme özellikleri: Hangi işletmeler sponsorluk harcaması yapıyor”, İşletme İktisat ve
Finans Dergisi, 22, 260, 5-25, 2007.
Selekler-Göksen, N., “Makrokurumsal bakis açısı: Bir değerlendirme”, Örgüt Kuramları, S. Sargut, S. Özen (Derleyenler),
İmge Kitabevi, 2007. Kitap Bölümü
Sakarya, S., “Market selection for international expansion: Assessing opportunities in emerging markets”, International
Marketing Review, 24, 3, 208-238, 2007.
Selekler-Gökşen, N., Uysal-Tezölmez, H., “Control and performance in international joint ventures in Turkey”, European
Management Journal, 25, 5, 384-394, 2007.
128 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Selekler-Gökşen, N., Uysal-Tezölmez, H., “Control and performance in international joint ventures in Turkey”, European
Management Journal, 25, 5, 384-394, 2007.
Özyılmaz, A., İpçioğlu, İ., Karataş, A., “Kurumsal yönetim”, Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, A. Özyılmaz, F.
Ölçer (Derleyenler), 231-276, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008. Kitap Bölümü
Karataş, A., Aren, S., “Vekâlet teorisi ve bilgi asimetrisi problemi”, Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, A.
Özyılmaz, F. Ölçer (Derleyenler), 183-204, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008. Kitap Bölümü
Karataş, A.,, Öncü, A., Ağraş, S., “Turizm işletmelerinin finansmanı ve finansal kurumların rolü ve önemi”, Sürdürebilir
Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, M. Bulu, İ.H. Eraslan (Eds.),
885-902, URAK Yayınları, İstanbul, 2008.
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Karataş, A., “AB’de Çevre odaklı devlet yardımları rejimi”, Çevre Finansmanı: Muhasebe ve
Finansman için Yeni Trendler; Finansal Piyasalara, Sigorta Sektörüne, Yatırımlara, Muhasebe ve Finansal Raporlama
Üzerine Etkisi, Y.. Ayrıçay, A. Karataş (Derleyenler), Gazi Kitabevi, Ankara, 2008.
Karataş, A., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Arıkan, E. “AB’de çevre odaklı kurumsal sosyal sorumluluk: paydaşlar üzerindeki
ekonomik etkiler”, Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler; Finansal Piyasalara, Sigorta
Sektörüne, Yatırımlara, Muhasebe ve Finansal Raporlama Üzerine Etkisi, Y.. Ayrıçay, A. Karataş (Derleyenler), Gazi
Kitabevi, Ankara, 2008.
Karataş, A., Atabarut, T., “AB çevre fonları ”, Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler; Finansal
Piyasalara, Sigorta Sektörüne, Yatırımlara, Muhasebe ve Finansal Raporlama Üzerine Etkisi, Y.. Ayrıçay, A. Karataş
(Derleyenler), Gazi Kitabevi, Ankara, 2008.
Kuyucu-Helvacıoğlu, A.D., “AB uyum sürecinde turizm: Mevzuat uyumu ve rekabet stratejileri”, Sürdürebilir Rekabet
Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, M. Bulu, İ.H. Eraslan (Derleyenler),
URAK Yayınları, İstanbul, 2008.
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Bulu, M., “Kültür turizmi”, Sürdürebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel
Stratejiler ve Uygulamalar, M. Bulu, İ.H. Eraslan (Derleyenler), URAK Yayınları, İstanbul, 2008.
Hortaçsu, A., Özkan-Günay, E.N., “Vignettes to identify the ethical domain of an emerging country's banking sector:
experience of Turkey”, Business Ethics: A European Review, 17, 2, 121-137, 2008.
Selekler-Gökşen, N., Karataş, A., “Board structure and performance in an emerging economy: Turkey”, International
Journal of Business Governance and Ethics, 4, 2, 132-147, 2008.
Bulu, M., Karataş, A., Kaya, H., “İstanbul’un işlevsel alanı” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 10, 2, 2008.
Öktem, Ö., Üsdiken, B., “Kurumsal ortamda değişim ve büyük aile holdingleri bünyesindeki şirketlerin yönetim kurullarında
‘‘icrada görevli olmayan’’ ve ‘‘bağımsız’’ üyeler.”, Amme İdaresi Dergisi, 41, 1, Mart, 2008.
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Tektaş, A., “The ımpact of local decision-making in regional development schemes on the
achievement of efficiency in EU funds”, International Journal of Social Sciences, 3, 3, 180-188, 2008.
Bildiriler
Ata, Z., Toker, A., “A Framework to assess the ımpact of CRM on organizational performance in a business-to-business
setting”, Proceedings of 3rd International Conference on Business Market Management, St.Gallen, Switzerland, 2008.
Alakavuk, E.D., Helvacıoğlu, A.D., “Role of EU funds in molding attitudes toward EU integration: The case of Turkey”,
Making Sense of a Pluralist World Sixth Pan European Conference on International Relations, Torino, 2007.
http://www.sgir.org/archive/turin/uploads/Alakavuk-the_role_of_eu_funds_in_molding_attitudes_eda_adh_revised.
pdf
Tektaş, A., Özkan-Günay, E.N., Karataş, A., Helvacıoğlu, A.D., “ICT capability and innovation utilization in the Turkish SMEs:
The case of machinery industry”, 10th IBIMA Conference on Innovation and Knowledge Management in Business
Globalization, Kuala Lumpur, Malaysia, 2008.
129 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Selekler-Gökşen, N., Öktem, Ö., “Kurumsal baskılar ve aile holdinglerine bağlı şirketlerin yönetim kurulları”, XVII. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, Antalya, 2008.
Selekler-Gökşen, N., Öktem, Ö., “Countervailing institutional forces: Corporate governance in emerging economies”, EIASM
(European Institute in Advanced Studies in Management) Family Business Workshop, Naples, Italy, 2008.
Karataş, A., Helvacıoğlu, A.D., “The microcredit strategies for SMEs in Turkey in the EU harmonization process”, 8th Global
Conference on Business & Economics, Italy, 2008.
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “Culture cluster strategies for non-metropolitan areas: The grand narrative of the local,
refounded”, Culture Meets Economy Conference, EURAC Research Bolzano, 2008.
Alakavuk, E.D., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “The Role of Unesco world heritage list on cultural branding: Divrigi & Troy – Two
case studies from Turkey”, Culture Meets Economy Conference, EURAC Research Bolzano, 2008.
Yamak, S., Öktem, Ö., “Facets of CEO power in family firms”, EURAM (European Academy of Management) Best Papers
Proceedings, Ljubljana, Slovenia, 2008.
Yamak, S., Öktem, Ö., “Aile şirketlerinde genel müdürün konumu”, Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri Kitabı, Istanbul, 2008.
Helvacıoğlu, A.D., “The role of the religious actors in achieving the utopia of alliance of civilizations: Pope's visit to Turkey”,
Making Sense of a Pluralist World Sixth Pan European Conference on International Relations, Torino, 2007.
http://www.sgir.org/archive/turin/uploads/Helvacioglu-adh_role_of_religious_actors_in_alliance_of_civilizations.
pdf
Özsöz, E., Onay, C., Helvacıoğlu, A.D., “The impact of internet-banking on bank profitability- The case of Turkey”,
Proceedings of 2nd Oxford Business and Economics Conference, St. Hugh’s College, Oxford University, UK, 2008.
Forthcoming
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Makaleler
Başoğlu, A.N., Daim, T., Kerimoğlu, O., “Organizational adoption of enterprise resource planning systems: A conceptual
framework”, Journal of High Technology Management Research, 18, 1, 73-97, 2007.
Öner, M.A., Başoğlu, A.N., Kök, M.S., “Megatrends as perceived in Turkey in comparison to Austria and Germany”,
Technological Forecasting & Social Change, 74, 4, 413-564, 2007. (SSCI)
Sofuoğlu, E., Başoğlu, A.N., Daim, T., “New software product feature identification: An analysis of e-mail user
characteristics and functional requirements”, Journal of Applied Sciences, 7, 1, 59-65, 2007.
İnelmen, E.M., İnelmen, E., “Aging without becoming old: myth or reality”, Aging Health, 3, 5, 575-580, 2007.
Onay, C. “Integration of Bulgaria and Romania to the European Union”, The Business Review, Cambridge, 2007.
Hersi, A., Daim, T., Başoğlu, N., “Information technology diffusion in higher education”, Technology In Society, 29, 4, 469482, 2007.
Köse, H., Akın, H.L., “The reverse Monte Carlo localization algorithm”, Robotics and Autonomous Systems, 55, 6, 480-489,
2007. (SCIE)
Özturan M., “Turizm sektöründe bilişim ve iletişim teknolojileri”, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm
Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, H. İ. Eraslan, M. Bulu (Derleyenler), URAK Yayınları, İstanbul, 2007.
Nasır, A., Nasır, S., “Turizm pazarlaması ve yönetimi”, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü:
Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, H. İ. Eraslan, M. Bulu (Derleyenler), 444-461, URAK Yayınları, İstanbul, 2007.
Metin, B., Pal, K., Çiçekoğlu, O., “All-Pass filter for rich cascadability options, easy ıc ımplementation and tunability',
International Journal of Electronics , 94, 11, 1037-1045, 2007. (SCI)
130 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Nasır, A., Nasır, S., “Brand personality of web search engines: who is the conqueror of the digital age?”, Contemporary
Research in e-Branding, Subir K. Bandyopadhyay (Derleyen), Idea Group Publisher, Pennsylvania/USA, 2008.
Nasır, S., Nasır, A., “Hizmet kalitesi”, Hizmet Pazarlaması ve Hizmet Kalitesi, K. Çatı, A. Baydaş (Derleyenler), 237-254,
Ankara: Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2008.
Özen, Ç., Başoğlu, N., Tuğrul, T., “Impact of man-machine ınteraction factors on erp software Design”, Business
Administration Journal, 1, 1, 26-36, 2008.
Kerimoğlu, O., Başoğlu, N., Tuğrul, T., “Organizational adoption of ınformation technologies: case of enterprise resource
planning systems”, Journal of High Technology Management Research, 19, 1, 21-35, 2008.
Nasır A., Deniz, E.U., Çetin, A., Özgen, Ö. , “The content analysis of turkish banks’ web sites for crm related applications”,
Yönetim. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yıl: 19 59, 18-26, 2008.
Kutlu, B.., Özturan, M., “The usage and adoption of IT among SMEs in Turkey: An exploratory and longitudinal study”,
Journal of Information Technology Management, 19, 1, 12-24, 2008.
Özturan, M., Kutlu, B., Özturan, T., “Comparison of concrete strength prediction techniques with artificial neural network
approach”, Building Research Journal, 56, 1, 23-36, 2008.
Metin B., “On the advantage of floating serial rl simulators in ladder fitler implementations”, Electronics World , 114, 1863,
46-47, 2008. (SCIE)
Mardikyan, S., Çetin, E., “Efficient choice of biasing constant for ridge regression”, International Journal of Contemporary
Mathematical Sciences, 3, 11, 527-536, 2008.
Sipahi, Ö., Döğerlioğlu, Ö., "Strategic aims and effectiveness of traditional companies implementing e-commerce: A
comparative study", Information Technology Journal, 7, 3, 482-489, 2008.
Ertuna, B., Tükel, A., “Public disclosure levels of ISE companies: Ownership and corporate governance effects”, The ISE
Review, 10, 40, 1-35, 2008.
Ertuna, B., Tükel, A., “Şirketlerin kamuyu aydınlatma düzeyleri: Ortaklık yapısı ve kurumsal yönetimin etkileri”, IMKB
dergisi, 11, 40, 2008,
Bildiriler
Çağatay, T., Badur, B., “The similarity of stock prices and indices in a progressing technology environment”, Proceedings of
the Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland ,USA, 2007. CD
Çetin, E., Mardikyan, S., Lorcu, F., “Sırt çantalı gezgin satıcı problemi”, YA/EM 27. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 11121116, İzmir, 2007.
İnelmen, E., “Finding a role in the education process for extra-curriculum activities”, 6th Annual ASEE Global Colloquium on
Engineering Education, "Shaping the Future through Global Partnerships", İstanbul, 2007. CD
İnelmen, E., “Designing an introductory course for an undergraduate program to address global economic development
challenges”, 6th Annual ASEE Global Colloquium on Engineering Education, "Shaping the Future through Global
Partnerships", İstanbul, 2007. CD
İnelmen, E., “Fulfilling the three aims of a global engineering education institution”, 6th Annual ASEE Global Colloquium on
Engineering Education, "Shaping the Future through Global Partnerships", İstanbul, 2007. CD
İnelmen, E., “Reverse-engineering the engineering curriculum: A proposal”, 6th Annual ASEE Global Colloquium on
Engineering Education, "Shaping the Future through Global Partnerships", İstanbul, 2007. CD
İnelmen, E., İnelmen, E.M., “Blending ‘Distance education’ into an ‘Undergraduate curriculum’: A proposal”, SEFI and IGIP
Joint Annual Conference, 79-80, University of Miskolc, Miskolc, Hungary, 2007.
131 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
İnelmen, E., İnelmen, E.M., “Launching a ‘distance education program’ in a ‘situated learning environment’”, EDEN 2007,
Naples, Italy, 2007. CD
İnelmen, E.M., İnelmen E., “Using instructional material to engage learners in open discussions”, Proceedings of the 7th
International Educational Technology Conference, 103-108, Near East University in Northern Cyprus, Nicosia, Turkish
Republic of Northern Cyprus, 2007.
Kargın, B., Başoğlu, A.N., “Factors affecting the adoption of mobile services”, Proceedings of the PICMET'07-Portland
International Conference on Management of Engineering and Technology, Portland, USA, 2007. CD
Köse, H., Akın, H.L., “A collaborative multi-robot localization method for a team of autonomous mobile robots”, 13th
International Conference on Advanced Robotics, (ICAR 2007), 641-646, Jeju, Korea, 2007.
Lorcu, F., Çetin, E., Mardikyan, S., “Türk otomotiv sanayinde veri zarflama tekniği ile etkinlik değerlendirmesi”, YA/EM 27.
Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 594-600, İzmir, 2007.
Mardikyan, S., Lorcu, F., Çetin, E., “İşsizliği etkileyen faktörlerin araştırılması: Türkiye örneği”, YA/EM 27. Ulusal Kongresi
Bildiriler Kitabı, 196-200, İzmir, 2007.
Önal, M.Z., Onay, C., “An aggregated information technology checklist for operational risk management”, Proceedings of 9th
Global Business and Technology Association International Conference, Taipei, Taiwan, 2007.
Onay, C., “Cointegration analysis of Bovespa and İstanbul stock exchanges”, Proceedings of Oxford Business and Economics
Conference, Oxford University, UK, 2007. CD
Onay, C., Helvacıoglu A.D., “Internet Banking in the EU Harmonization Process: The Case of Turkey, Proceedings of 7th
Global Conference on Business & Economics, Rome, Italy, 2007.
Özen, Ç., Başoğlu, A.N., “Exploring the contribution of information systems (IS) user interface design characteristics to
adoption process”, Proceedings of the PICMET'07-Portland International Conference on Management of Engineering
and Technology, Portland, USA, 2007. CD
Metin, B., Pal, K., Çicekoğlu, O., “Trade-offs in the Analog Filter Design with an OTA-C All-pass Filter Example”, ELECO 2007
5th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, 2007
İnelmen, E., “Guiding engineers through a self-regulated life long learning pathway”, 6th Annual ASEE Global Colloquium on
Engineering Education, "Shaping the Future through Global Partnerships", İstanbul, 2007. CD
Sofuoğlu, E., Başoğlu, N., “Exploring the characteristics and impact of information technology crisis on a company”,
PICMET'08, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 811-817, Cape Town,
Shouth Africa, 2008.
Topaçan Ü., Başoğlu, N., Daim, T., “Exploring the success factors of health information systems (HIS) adoption”, PICMET'08,
Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Cape Town, Shouth Africa, 2008.
Özsöz, E., Onay, C., Helvacıoğlu, A.D., “The impact of internet-banking on bank profitability- The case of Turkey”,
Proceedings of 2nd Oxford Business and Economics Conference, St. Hugh’s College, Oxford University, UK, 2008.
forthcoming
Onay, C., Muradoğlu, G., “Capital structure and debt maturity in the EU companies”, Euro Working Group Financial
Modeling Meeting, Cass Business School, London, 2008.
Özen, Ç., Başoğlu, N., Daim, T., “A taxonomy for technology adoption: A human computer interaction perspective”,
PICMET'08, Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, 2208-2219, Cape
Town, Shouth Africa, 2008.
Kargın, B., Başoğlu, N., Daim, T., “Exploring mobile service adoption: A conjoint model”, PICMET'08, Portland International
Conference on Management of Engineering and Technology, 2623-2633, Cape Town, Shouth Africa, 2008.
132 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Çayır, S., Başoğlu, N., “Information technology interoperability awareness: A taxonomy model based
on information
requirements and business needs”, PICMET'08, Portland International Conference on Management of Engineering
and Technology, 846-855, Cape Town, Shouth Africa, 2008.
Nasır, A., Uyanık, H., “Consumer satisfaction, loyalty and switching behavior in airline industry”, Global Technology &
Business Association (GBATA): Evolution & Revolution in the Global Knowledge Economy: Enhancing Innovation &
Competitiveness Worldwid, L.Fuxman, N. Delener, V. Lu, L.E. Rivera-Solis (Derleyenler), Madrid, Spain, 2008.
Gün, A., Badur, B. , “Assertment planning using data mining algorithms”, PICMET'08, Portland International Conference on
Management of Engineering and Technology, Cape Town, Shouth Africa, 2008.
Uluhan, E., Badur, B., “Development of a framework for sub-topic discovery from the web”, PICMET'08, Portland
International Conference on Management of Engineering and Technology, Cape Town, Shouth Africa, 2008.
Kardeş, N.E., Kımıloğlu, H., “’Consumers’ perceptions of technology and the benefits of technologically improved marketing
activities”, Global Business and Technology Association, Tenth Internetaional Conference Readings Book, L. Fuxman,
N. Delener, F.V Lu, L.E. Rivera-Solis (Derleyeler), 470-479, USA, 2008.
Zaralı, H., Kımıloğlu, H., “understanding the state of customer relationship management practices of internet businesses in
Turkey”, Global Business and Technology Association, Tenth Internetaional Conference Readings Book, L. Fuxman,
N. Delener, F.V Lu, L.E. Rivera-Solis (Derleyeler), 1183-1193, USA, 2008.
Metin, B., Çiçekoğlu, O., “Tunable all-pass filter with a single ınverting voltage buffer", The fourth conference on Ph.D.
Research in Microelectronics and Electronics (PRIME'08), Istanbul, 2008.
Metin, B., Pal, K., Çiçekoğlu, O., “Voltage mode all-pass filter with a single current differencing buffere damplifier”, The
51st IEEE Annual Midwest Symposium on Circuits and Systems, (MWSCAS 2008), Knoxville, Tennessee, 2008.
Aksoy, H., Alieva, S., Celilbatur, N., Döğerlioğlu, Ö., “New key issues in information technology management”, Proceedings
of the 9th International Business Information Management Association Conference, 156-166, Marrakech, Morocco,
2008.
Kör, B., Tanrıkulu, Z., “Evaluation of learning management systems with test tools”, Proceedings of ED-MEDIA 2008: World
Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, J. Luca, E. R. Weippl (Derleyenler),
5261-5267, Vienna, Austria, 2008.
Kör, B., Tanrıkulu, Z., “Evaluation of e-learning systems: standards and choosing test tools”, Proceedings of the Second
International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, S. Gülseçen, Z. A. Reis
(Derleyenler), 51-61, Istanbul, 2008.
Atasayar, S., Döğerlioğlu, Ö., “Influences of information technology on organizational learning”, Yeditepe International
Research Conference on Business Strategies, 111-127, Istanbul, 2008.
Daim, T., Tarman, R.T., Başoğlu, N., “Exploring barriers to innovation diffusion in health care service organizations: An Issue
for effective integration of service architecture and information technologies”, 41st Annual Hawaii International
Conference on System Sciences, Hawaii, 2008.
Diğer
Özturan M., Web ve Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Uydu Kent Bilgi Sistemi Geliştirilmesi, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma
Raporu (04N302), İstanbul, Aralık 2007.
Özturan M., Erdem, A., İş Süreçleri Yönetimi Yazılımları İçin Bir Değerlendirme Modeli, Bizitek A.Ş., Ekim 2007.
133 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
-
-
1
1
-
-
Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
1
-
-
-
-
1
Kitap
Makale
Bildiri
Araştırma Raporu
Diğer
1
5
11
-
-
Bilimsel Yayınlar
Kitaplar
Bosnalı, S., İran Azerbaycan Türkçesi :Toplum Dil Bilimsel Bir İnceleme, Kebikeç Yayınları, İstanbul, 2007.
Makaleler
Bosnalı, S., “İran’da diller çatışması ve Azeri Türkçesinin konumuna toplumbilimsel bir bakış”, Turcology in Turkey, L, Karoly
(Derleyen), 65-67, Szeged, 2007.
Ilgaz, D., Gök, F., “The right to education,” Human Rights in Turkey, Z.F. Kabasakal-Arat (Derleyen), Chapter 8, 123-136,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia, U.S.A., 2007.
Ilgaz, D., “The nurturing and development of intercultural dialogue through youth action in the euro-mediterranean region;
urban and rural institutes for the young: A policy suggestion for the EMP youth programme”, Intercultural Dialogue
and Citizenship, 245-262, L. Bekemans, M. Karasinska-Fendler, M. Mascia, A. Papisca, C. A. Stephanou, P. G. Xuereb
(Derleyenler), Marsilio: Venice, Italy, 2007.
Ilgaz, D., Demir, N., “The basic objectives of democracy and fundamental international agreements for the protection of
human rights”, E-Journal of Yaşar University, 1, 2, 2007.
Ilgaz, D., “The euro-mediterranean partnership and the EU neighbourhood policy: Poverty policy strategies in the
mediterranean”, The Fight Against Poverty, P. G. Xuereb (Derleyen), European Research and Documentation
Centre,Universityof Malta,2008
Bildiriler
Bosnalı, S., “İran Azerbaycan Türklerinde dil aktarımı”, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası
Sempozyumu Bildirileri, S.Şimşir, B.Aydoğan (Derleyenler), 389-394, Almatı, 2007.
Ilgaz, D., “The deception of time over the glacial lake in Marilynne Robinson’s Housekeeping”, International Society of
Contemporary Literature and Theatre (ISCLT) Annual Conference, Laulasmaa, Estonia, 2007.
Ilgaz, D., “Partnership of the euro-mediterranean youth beyond borders”, Conference on Intercultural Dialogue and
Citizenship; The Role of Intercultural Dialogue for the Development of a New (Plural, Democratic) Citizenship,
Interdepartmental Centre on Human Rights and the Rights of Peoples, University of Padua, Italy, 2007.
Ilgaz, D., “Development process and basic theories of the concept of democracy”, EU-CONSENT, Conference on Democracy,
Legitimacy and Identities: Citizens on the Construction of Europe, European Institute, Lodz, Poland, 2007.
134 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Ilgaz, D., “The euro-Mediterranean partnership and the EU Neighbourhood policy ‘the fight against poverty’”, Civil Society
Project Conference in Malta, Radisson SAS, Malta Universty, Malta, 2008.
Ilgaz, D., “Citizenship, education, nationalism and democracy in Turkey: The four multipliers of a planned society,
Nationalism and Human Rights Conference, Bilgi University, İstanbul, 2008.
Ilgaz, D., “Enchentment in the film ‘the girl in the café”, Annual Conference of the International Society of Contemporary
Literature and Theatre, Ronda,Spain, 2008.
Ilgaz, D., “Democratic reforms in Turkey”, Democracy, Legitimacy and Identities: Citizens on the Construction of Europe,
European Studies Center, Lodz, Poland, 2008.
Çakmak, S., “Informatique, Internet et apprentissage du Français Language Etrangere:un nouveau Profil d’apprenant”, III.
Ulusal Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretimi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.
Gürle, M., “Literary sibling joyce and Atay’a comparative study”, Re-Nascent Joyse, Tours, Fransa, 2008.
Bosnalı, S., “Halaçca’da gelecek zaman kipi”, VI Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 2008.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
1
-
5
-
-
-
Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
4
4
-
-
-
1
Bilimsel Yayınlar
Kitap
Makale
Bildiri
Araştırma Raporu
Diğer
7
35
1
-
-
Kitaplar
Buğra, A., Ağartan, K. (Derleyenler), Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project, New
York: Palgrave, 2007.
Buğra, A., Keyder Ç. (Derleyenler), Temel Gelire Doğru (Towards A Universal Basic Income Grant), İletişim Yayınları,
İstanbul, 2007.
Pamuk, Ş., Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Seçme Eserler, 1, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007.
Toprak, Z., Rona, B. (Hazırlayanlar), Bir Muhalif Kimlik Tevfik Fikret, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.
Toprak, Z., Cumhuriyet’in İlk Bankası’nın Müzesi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2007. (Müze kataloğu)
Buğra, A., Yoksulluk, Kapitalizm ve Türkiye’de Sosyal Politika, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008.
Erıkan, C., Akın, R. (Hazırlayan), Türk İstiklal Savaşı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008
135 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Makaleler
Buğra, A., “Poverty and citizenship: An overview of the social policy environment in republican Turkey”, International
Journal of Middle East Studies, 39, 1, 33-52, 2007. (SSCI)
Buğra, A., “Polanyi’s concept of double movement and politics in the contemporary market society”, Reading Karl Polanyi
for the 21st Century: Market Economy as a Political Project, A. Buğra, K. Ağartan (Derleyenler), New York: Palgrave,
2007.
Buğra, A., “AKP döneminde sosyal politika”, Toplum ve Bilim, 108, 143-167, 2007.
Özbek, N., “Defining the public sphere during the late Ottoman Empire: War, mass mobilization and the young Turk Regime
(1908-18)”, Middle Eastern Studies, 43, 5, 795-809, 2007. (SSCI)
Pamuk, Ş., “The black death and the origins of the great divergence inside Europe, 1300-1600”, European Review of
Economic History, 11, 289-317, 2007. (SSCI)
Pamuk, Ş., Özmucur, S., “Did European commodity prices converge during, 1500-1800”, The New Comparative Economic
History, Essays in Honor of Jeffrey Williamson, T.J. Hatton, K. O’Rourke, A. Taylor (Derleyenler), 59-85, The MIT
Press, 2007. Kitap Bölümü
Pamuk, Ş., “Dünyada ve Türkiye’de iktisadi büyüme, 1820-2005”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 1, 2, 326, 2007.
Toprak, Z., “From plurality to unity: Codification and jurisprudence in the late Ottoman Empire”, Ways to Modernity in
Greece and Turkey – Encounters with Europe, 1850-1950, A. Frangoudaki, Ç. Keyder (Derleyen), 29-39, London-New
York; I.B. Tauris, 2007.
Toprak, Z., “Türkiye’de barış ortamında savaş travması : Hava taarruzuna karşı pasif korunma”, Toplumsal Tarih, 163, 4047, 2007.
Toprak, Z., “Sunuş”, Osmanlı Devleti’nde Moratorium 1875-1881 – Rüsum-ı Sitte’den Düyûn-ı Umumiyye’ye, M.H. Sağlam
(Derleyen), XI-XVI, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007.
Toprak, Z., “Sunuş”, Osmanlı Borç Yönetimi - Düyûn-ı Umumiyye 1879-1991, M. H. Sağlam (Derleyen), IX-XXVI, Tarih Vakfı
Yurt Yayınları, İstanbul, 2007.
Toprak, Z., “Cumhuriyet, demiryolu ve laiklik – bir ‘modernite’ metaforu”, Toplumsal Tarih, 168, 26-31, Aralık, 2007.
Toprak, Z., “Tahtelbahir’den denizaltı’ya çağın vurucu gücü”, Otto Hersing, Çanakkale Denizaltı Savaşı, B. Erdemoğlu
(Çeviren), XXXIII-XLII, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007.
Toprak, Z., “Tarih yazımının evrimi ve Türkiye’de çağdaş tarih”, Sosyal Bilimler Öngörü Çalışması 2003-2023, 203-231,
Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2007.
Toprak, Z., “Edebiyat ve siyasal duruş: Tevfik Fikret ayıracı”, Bir Muhalif Kimlik Tevfik Fikret, B. Rona, Z. Toprak
(Hazırlayanlar), 1-24, İstanbul; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.
Toprak, Z., “Üçüncü Cumhuriyet Fransası, ‘Aydınlanma’ ve Osmanlı’da tarih yazıcılığı”, B. Toprak (Hazırlayan), Aydınlanma
Sempozyumu, 79-87, İstanbul; Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2007.
Toprak, Z., “Bir çağa damgasını vuran savaş: Çanakkale Harbi”, Arıburnu 1915 – Çanakkale Savaşı’ndan Belgesel Öyküler, H.
Oral (Derleyen), XI-XXXV, İstanbul; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.
Toprak, Z., “A war that lef its mark on an era: The Gallipoli Campaign”, Gallipoli 1915 – Through Turkish Eyes, H. Oral
(Derleyen), Amy Spangler (Çeviren), XI-XXXV, İstanbul; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.
Akın, R., “Türkiye’nin siyasal dinamikleri: 27 Mayıs ihtilalinden Adalet Partisi iktidarına”, Türkoloji Kültürü, 5-21, Yaz, 2008.
Buğra, A., “Poverty and citizenship: A case study on Turkey”, International Journal of Public Affairs, 4, 75-86, Research
Center on Public Affairs for Sustainable Welfare Society, Chiba University, Japan, 2008.
136 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Buğra, A., Adar, S., “Social policy change in countries without mature welfare states: The case of Turkey”, New
Perspectives on Turkey, 38, 83-106, Spring, 2008. (SSCI)
Özbek, N., “The politics of modern welfare institutions in the Late Ottoman Empire (1876-1909)”, International Journal of
Turcologia, 3, 5, 42-62, 2008.
Özbek, N., “Policing the countryside: Gendarmes of the late 19th century Ottoman empire (1876-1908)”, International
Journal of Middle East Studies, 40, 1, 47-67, 2008. (SSCI, A&HCI)
Pamuk, Ş., “Economic change in Twentieth Century Turkey: Is the glass more than half full?”, Cambridge History of Modern
Turkey, R. Kasaba (Derleyen), 266-300, 2008.
Pamuk, Ş., “Agricultural and economic development in Turkey since 1870”, Agriculture and Economic Development in
Europe since 1870, P. Lains, V. Pinilla (Derleyenler), 375-396, Routledge Publishers, 2008.
Pamuk, Ş., “Globalization, industrialization and changing politics in Turkey”, New Perspectives on Turkey, 38,267-273, 2008.
(SSCI)
Altuğ, S., Filiztekin, A., Pamuk, Ş., “Sources of long-term economic growth for Turkey, 1880-2005”, European Review of
Economic History, 12, 393-430, Part 3, 2008. (SSCI)
Toprak, Z., “The financial structure of the stock exchange in the Late Ottoman Empire”, East Meets West – Banking,
Commerce and Investment in the Ottoman Empire, Philip L. Cottrell (Derleyen), 143-159, Burlington: Ashgate
Publishing Company, 2008.
Toprak, Z., “Erken dönem Türk-Sovyet ilişkileri ve S. İ. Aralof”, Bir sovyet Diplomatının Türkiye Anıları, S. İvanoviç Aralov
(Derleyen), H. Âli Ediz (Çeviren), XIII-XIX, İstanbul; Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008
Toprak, Z., “‘Reel’den ‘İmajiner’e güvenlik meselesi – Osmanlı kolluk kuvvetleri ve marjinaller”, Toplumsal Tarih, 175, 5462, Temmuz, 2008.
Toprak, Z., “Osmanlı’nın son döneminde İstanbul sokaklarında marjinaller: Hırsızlar, dolandırıcılar, yankesiciler”, İstanbul
Ünivesitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 38, 275-279, Mart, 2008.
Toprak, Z., “Zafer Toprak’la Röportaj”, İstanbul Ünivesitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 38, 43-58, Mart, 2008.
Toprak, Z., “Bir finansal tarih klasiği: Hasan Ferid’in Nakid ve İtibâr-ı Malî’si”, Hasan Ferid, Osmanlı’da Para ve Finansal
Kredi, cilt 1 – Meskûkat, M. H. Sağlam (Hazırlayan), XIV-XVI, İstanbul; Darphane ve Damga Matbaası Genel
Müdürlüğü, 2008.
Yazıcı, B., “Social work and social exclusion in Turkey: an Overview” New Perspectives on Turkey, 38, 107-134, 2008.
(SSCI)
Pamuk, Ş., “From bimetallism to the ‘Limping gold standard’: The Ottoman monetary system in the Nineteenth Century”,
East Meets West- Banking, Commerce and Investment in the Otoman Empire, Philip L. Cottrell (Derleyen) 11-24,
Ashgate Publishing, 2008.
Bildiriler
Akın, R., “Birinci meclis döneminde frengi ile mücadele: Frenginin men’i ve tahdidi sirayeti hakkında kanun ve genel sağlık
sorunları”, Uluslarası Tıp Tarihi Kongresi Bildiriler Kitabı, 1618-1628, Konya, 2008.
137 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
BİYO-MEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
5
-
14
-
-
1
Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
20
2
4
6
1
2
Bilimsel Yayınlar
Kitap
Makale
Bildiri
Araştırma Raporu
Diğer
-
48
64
-
1
Makaleler
Asthana, P., Liang, H., Usta, M., Üçışık, A.H., “Wear and surface characterization of bronized pure iron”, Journal of
Tribology-Transactions of the Asme, 129, 1, 1-10, 2007. (SCIE)
Aydın, K., Uçar, A., Oğuz, K.K., Özmen-Okur, Ö., Agayev, A., Ünal, Z., Yılmaz, S., Öztürk, C., “Increased gray matter
density in the parietal cortex of mathematicians: A voxel-based morphometry study”, American Journal of
Neuroradiology, 28, 10, 1859-1864, 2007. (SCI)
Bindal, C., Üçışık, A.H., “Characterization of boriding of 0.3% C, 0.02% P plain carbon steel”, Vacuum, 82, 1, 90-94, 2007.
(SCIE)
Bozkulak, Ö., Wong, S., Ferrario, A., Rucker, N., Gülsoy, M., Gomer, C.J., “Multiple components of photodynamic therapy
can phosphorylate akt”, Photochemistry and Photobiology, 83, 5, 1029-1033, 2007. (SCIE)
Çakır, T., Alsan, S., Saybaşılı, H., Akın, A., Ülgen, K.Ö., “Reconstruction and flux analysis of coupling between metabolic
pathways of astrocytes and neurons: Application to cerebral hypoxia”, Theoretical Biology and Medical Modelling, 4,
48, 2007.
Dinler, M., Kaşıkçıoğlu E., Akın, A., Şaylı, Ö., Aksoy, C., Öncel, A., Berker, E., “Exercise capacity and oxygen recovery half
times of skeletal muscle in patients with fibromyalgia”, Rheumatology International, 27, 3, 311-313, 2007.
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., “Improved lesion detection in MR mammography: three-dimensional segmentation,
moving voxel sampling, and normalized maximum intensity-time ratio entropy”, Academic Radiology, 14, 2, 151161, 2007. (SCIE)
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., Osman, O., “A preliminary study on computerized lesion localization in MR
mammography using 3D nMITR maps, multilayer cellular neural networks and fuzzy c-Partitioning”, Medical Physics,
34, 12, 2007.
Guttman, M.A., Öztürk, C., Raval, A.N., Raman, V.K., Dick, A.J., DeSilva, R., Karmarkar, P., Lederman, R.J., McVeigh, E.R.,
“Interventional cardiovascular procedures guided by real-time MR imaging: An interactive interface using multiple
slices, adaptive projection modes and live 3D renderings”, Journal of Magnetic Resonance Imaging, 26, 6, 1429-35,
2007. (SCI)
Güçlü, B., “Deviation from Weber’s law in the non-pacinian I tactile channel: A psychophysical and simulation study of
intensity discrimination”, Neural Computation, 19, 10, 2638-2664, 2007. (SCIE)
138 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Güçlü, B., “Low-cost computer-controlled current stimulator for the student laboratory”, Advances in Physiology Education,
31, 2, 223-231, 2007. (SCIE)
Güçlü, B., “Tactile sensitivity of children: Effects of frequency, masking, and the non-pacinian I psychophysical channel”,
Journal of Experimental Child Psychology, 98, 2, 113-130, 2007. (SCIE-SSCI)
Güçlü, B., Murat, A., “Active touch does not improve sequential processing in a counting task”, Acta Neurobiologiae
Experimentalis, 67, 2, 165-169, 2007. (SCIE)
Güçlü, B., Tanıdır, C., Motavalli, M.N., Ünal, F., “Tactile sensitivity of normal and autistic children”, Somatosensory &
Motor Research, 24, 1-2, 21-33, 2007. (SCIE)
İşbakan, F., Ülgen, Y., Bilge, H., Özen, Z., Ağuş, O., Büyüksaraç, B., “Gamma knife 3-D dose distribution near the area of
tissue inhomogeneities by normoxic gel dosimetry”, Medical Physics, 34, 5, 1623-1630, 2007. (SCIE)
Özkan-Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of bank failures in the emerging markets: An ANN approach”, Journal of Risk
Finance, 8, 5, 465-480, 2007.
Öztürk, C., Gutiérrez, L.F., DeSilva, R., Sönmez, M., Stine, A.M., Raval, A.N., Raman, V.K., Sachdev, V., Aviles, R.J.,
Waclawiw, M.A., McVeigh, E.R., Lederman, R.J., “Technology preview: X-ray fused with Magnetic Resonance (XFM)
during invasive cardiovascular procedures”, Catheterization and Cardiovascular Interventions, 70,
6, 773-782,
2007. (SCIE)
Ribeiro, R., Ingole, S., Usta, M., Bindal, C., Üçışık, A.H., Liang, H., “Tribological investigation of tantalum boride coating
under dry and simulated body fluid conditions”, Wear, 262, 11-12, 1380-1386, 2007. (SCIE)
Ribeiro, R., Poulomi, G., Darensbourg, D., Usta, M., Üçışık, A.H., Liang, H., “Biomimetics study of a polymeric composite
material for joint repair application”, Journal of Materials Research, 22, 6, 1632-1639, 2007. (SCIE)
Ülgen, Y., Sezdi, M., “Physiological quality assessment of stored whole blood by means of electrical measurements”,
Medical & Biological Engineering & Computing, 45, 7, 653-660, 2007. (SCIE)
Yücesoy, C.A. , Maas, H., Koopman, H.J.F.M., Grootenboer, H.J., Huijing, P.A., “Mechanisms causing effects of muscle
position on proximo-distal muscle force differences in extra-muscular myofascial force transmission”, Medical
Engineering and Physics, 28, 214-226 2007.
Yücesoy, C.A., Huijing, P.A., “Substantial effects of epimuscular myofascial force transmission on muscular mechanics have
major implications on spastic muscle and remedial surgery”, Journal of Electromyography and Kinesiology,17, 6,
664-679, 2007. (SCIE)
Yücesoy, C.A., Koopman, H.J.F.M., Grootenboer, H.J., Huijing, P.A., “Finite element modeling of aponeurotomy: Altered
myofascial force transmission mechanism yielding complex sarcomere length distributions determines acute
effects”, Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 6, 4, 227-243, 2007. (SCIE)
Akalan, N.E., M. Ozkan, Y Temelli, “Three-dimensional knee model: constrained by isometric ligament bundles and
experimentally obtained tibio-femoral contacts”, Journal of Biomechanics, 41, 4, 890–896, 2008. (SCIE)
Baxi, J., Kar, P., Liang, H., Polat, A., Usta, M., Üçışık, A.H., “Tribological characterization of micro arc oxidized alumina
coatings for biological applications”, Vacuum, 83, 217-222, 2008.
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya,Y., Akın A., “Constraining the general linear model for sensible hemodynamic response function
waveforms”, Medical & Biological Engrineering & Computing, 46, 8, 779-787, 2008. (SCIE)
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya,Y., Akın A., “Multilevel statistical inference from functional near infrared spectroscopy data
during stroop interference”, IEEE Trans Biomed, 55, 9, 2212-2220, 2008. (SCIE)
Bindal, C., Üçışık, A.H., “Characterization of boriding of 0.3% C, 0.02% P plain carbon steel”, Vacuum, 92, 90-94, 2008.
139 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Duru, A.D., Ademoğlu, A., “Source localization of subtopographies decomposed by radial basis functions”, MIAR 2008, T.
Dohi, I. Sakuma, H. Liao (Derleyenler), Notes in Computer Science, 5128, 108-115, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 2008.
Duru, A.D., Ademoğlu, A., Demiralp, T., “Analysis of brain electrical topography by spatio-temporal wavelet
decomposition”, Mathematical and Computer Modelling, 2008. in press
Duru, A.D., Bayram, A., Demiralp, T., Ademoğlu, A., “Source Localization of Subtopographic Brain Maps for Event Related
Potentials (ERP)”, Encyclopedia of Healthcare Information Systems, 1247-1252, 2008.
Emir, U., Öztürk, C., Akın, A., “Multimodal investigation of FMRI and FNIRS derived breath hold bold signals with an
expanded balloon model”, Physiol Meas, 29, 1, 49-63, 2008. (SCI)
Emir, U.E., Bayraktaroglu, Z., Öztürk, C., Ademoğlu, A., Demiralp, T., “Changes in bold transients with visual stimuli across
1-44 Hz”, Neuroscience Letters, 436, 2, 185-188, 2008. (SCI)
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., “An interactive dynamic analysis and decision support software for MR mammography”,
Computerized Medical Imaging and Graphics, 32, 4, 284-293, 2008. (SCIE)
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., “Improved lession detection in MR mammography: Three dimensional segmentation
moving voxel sampling and normalized maximum intensity-time ratio”, Academic Radiology, 14, 2, 151-161, 2008.
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., “Normalized maximum intensity time ratio maps and morphological descriptors for
assessment of malignancy in MR mammography”, Medical Physics, 35, 5, 1893-1900, 2008. (SCIE)
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., Osman, O., Uçan, O.N., “A prelaminary study on computerized lesion localization in MR
mammography: 3D NMITR MAPS, multilayer cellular neural networks and fuzzy c-partitioning”, Medical Physics, 35,
1, 195-205, 2008. (SCIE)
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., Osman, O., Uçan, O.N., Dursun, M., “breast MR segmentation and lesion detection with
cellular neural networks and 3D template matching”, Computers in Biology and Medicine, 38, 1, 116-126, 2008.
(SCIE)
Güçlü, B, Mahoney, G.K. ,Pawson, L.J., Pack, A.K., Smith, R. L., Bolanowski, S.J., “Localization of Merkel cells in the skin:
An anatomical model”, Somatosensory and Motor Research, 25, 2, 123-138. 2008. (SCIE)
Gutierrez, L.F., Öztürk, C., Mcveigh, E.R., Lederman, R.J., “A practical global distortion correction method for an image
intensifier based x-ray fluoroscopy system”, Medical Physics, 35, 3, 997-1007, 2008. (SCI)
Güveniş, A., Güven, E., Haktan, M., Talat, D., “Web based system for bone age assessment”, The Journal on Information
Technology in Healthcare, 6, 5, 2008.
Özdemir, O., Afian, M., Usta, M., Üçışık, A.H., “An investigation on boriding kinetics of aisi stainless steel”, Vacuum, 83,
175-179, 2008.
Seven, Y.B., Akalan, N.E., Yücesoy, C.A., “Effects of back loading on the biomechanics of sit-to-stand motion in healthy
children”, Human Movement Science, 27, 1, 65-79. 2008. (SCI, SSCI)
Uğurlu, U., Özkan, M., Özdoğan, H., “The development of a new orthosis (neuro-orthosis) for patients with carpal tunnel
syndrome: Its effect on the function and strength of the hand”, Prosthetics and Orthotics International, 32, 4, 403421, 2008. (SCIE)
Utku, F.S., Klein, E., Saybasılı, H., Yücesoy, C.A., Weiner, S., “Probing bone lamellar structure by removing water and
promoting contraction”, Journal of Structural Biology, 162, 361-367, 2008. (SCI)
Yücesoy, C.A., Baan, G.C., Huijing, P.A., “Substantial inter-antagonistic epimuscular myofascial force transmission occurs in
the rat between the deep flexor muscles and the muscles of the anterior crural and peroneal compartments”,
Journal of Electromyography and Kinesiology, 2008. (SCI) in press
Yücesoy, C.A., Huijing, P.A., “Surgical intramuscular aponeurotomy performed closer to the tendon enhances intended
140 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
acute effects on extramuscularly connected muscle: Assessment by finite element modeling”, Journal of
Biomechanical Engineering, 2008. (SCI) in press
Yücesoy, C.A., Koopman, H.J., Grootenboer, F.M., Huijing, P.A., “Extramuscular myofascial force transmission alters
substantially the acute effects of surgical aponeurotomy: Assessment by finite element modeling”, Biomechanics and
Modeling in Mechanobiology, 7, 3, 175-189, 2008. (SCIE)
Bildiriler
Ağuş, O., Özkan, M.,
Aydın, K., “Elimination of RF inhomogeneity effects in segmentation”, 29th Annual International
Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society in Conjunction with the Biennial Conference of
the French Society of Biological and Medical Engineering, (SFGBM), Lyon, Fransa, 2007. CD
Aksoy, M.E., Usta, M., Üçışık, A.H., “The effect of dialysis environment on the mechanical and structural stability of high
flux dialysis membranes”, Proceedings of World Congress of Nephrology, Rio De Janeiro, Proc. of WACBE, 1-3,
Bangkok, 2007.
Aşık, M.D., Güçlü, B., Aksan-Kurnaz, I., Tahir-Turanlı, E., “Ova Kurbağası (Rana ridibunda) derisinin morfometrik
özellikleri”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, 187-190, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, 2007.
Bölükbaşı, G., Güçlü, B., “Effects of various parameters on binocular rivalry”, Neuroanatomy, 6 (Suppl 1), 12, 2007.
Balta, S., Güveniş, A., “Robust design of a breast scintigraphy collimator using Monte Carlo simulation and response surface
method”, EANM 07 Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Copenhagen, Denmark, 2007.
Berk, S., Talat, D., Güveniş, A., “A look-up-table based positioning algorithm for small organ positron emission
tomography”, EANM 07 Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Copenhagen, Denmark,
2007.
Çiftçi, K., Sankur, B., Akın, A., Kahya, Y., “İşlevsel nörogörüntüleme için bayesçi grup aktivasyon analizi”, IEEE 15. Sinyal
İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU 2007), Eskisehir, 2007. CD
Çiftçi, K., Sankur, B., Kahya, Y., Akın, A., “Multilevel statistical inference from functional near infrared spectroscopy
signals”, 15th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2007), Poznan, Poland, 2007. CD
Deniz, M.S., Ateş, F., Canpolat, M., Gülsoy, M., Çilesiz, İ., “Biyolojik dokuların esnek saçılım spektroskopisi verilerine göre
sınıflandırılması”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, 162-169, Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
Dinçer, Ş.M., Güçlü, B., “Pacini-olmayan I. dokunma kanalında şiddet algılama”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı
Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, 129-133, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
Dıracoğlu, D., Güçlü, B., Alptekin, K., Karan, A., Aksoy, C., “Maximal bite force measurement by the Istanbul bite force
recorder”, 4th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 422, 2007.
Duru, A.D., Eryılmaz, H., Emir, U., Bayraktaroğlu, Z., Demiralp, T., Ademoğlu, A., “Implementation of low resolution
electro-magnetic tomography with FMRI statistical MAPS on realistic head models”, Proceedings of the 29th Annual
International Conference of the IEEE EMBS Cité Internationale, 5239-5242, Lyon, France, 2007.
Duru, D.G., Özkan, M., “Fiber tracking: A recursive stack algorithmic approach”, 29th Annual International Conference of
the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society in Conjunction with the Biennial Conference of the French
Society of Biological and Medical Engineering, (SFGBM), Lyon, Fransa, 2007. CD
Emir, U., Akın, A., Öztürk, C., “Investigating fMRI and fNIRS signal with balloon model during breath hold task”, Proc. Intl.
Soc. Magn. Reson. Med (ISMRM), A. Derbyshire (Derleyen), 15, 1935, Berlin, Almanya, 2007.
Ercan, A.E., Türkoğlu, A.N., Akın, A., “Difüzyon denklemiyle hesaplanan foton göçünün deneysel doğrulanması”,
Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,
2007.
141 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., Dursun, M., “DynaMammoAnalyst: Simultaneous dynamic and morphologic analysis
software for MR mammography”, Proceedings of the ISMRM-ESMRMB Joint Annual Meeting, Berlin, Germany, 2007.
CD
Ertürk, S.S., Güveniş, A., “Evaluation of the continuous detector concept for PET systems dedicated to small animals by
using the Monte Carlo simulation method”, EANM 07 Annual Congress of the European Association of Nuclear
Medicine, Copenhagen, Denmark, 2007.
Eryılmaz, H.H., Duru, A.D., Parlak, B., Ademoğlu, A., Demiralp, T., “Neuroimaging of event related brain potentials (ERP)
using FMRI and dipole source reconstruction”, Proceedings of the 29th Annual International Conference of the IEEE
EMBS Cité Internationale, 3384-3387, Lyon, France, 2007.
Özmen-Okur, O., Aydın, K., Öztürk, C., “Morphological differences in the grey matters of mathematicians: A voxel-based
morphometry study”, Proc. Intl. Soc. Magn. Reson. Med (ISMRM), A. Derbyshire (Derleyen), 15, 2067, Berlin,
Almanya, 2007.
Özkan, M., Akalan, E., Temelli, Y., “Interaction of ligament bundies and particular contacts for the simulation of passive
knee flexion”, 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society in
Conjunction with the Biennial Conference of the French Society of Biological and Medical Engineering, (SFGBM),
Lyon, Fransa, 2007. CD
Özkan, M., Akalan, E., Temelli, Y., “Passive knee motion model: Femur shape constrained with ligament bundles”, Salford's
4th International Biomechanics Conference, Salford, UK, 2007. CD
Saybaşılı, H., Şenyüz, A.B., Ademoğlu, A., Öztürk, C., “Parallel programming in MRI”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal
Toplantısı BİYOMUT’07, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
Şaylı, Ö., Uzun, S., Akın, A., Çotuk, B., “Emgaly.1: grafik kullanıcı ara yüzlü yüzeyel elektromyografi inceleme yazılımı”,
Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,
2007.
Seven, Y.B., Akalan, N.E., Yücesoy, C.A., “Back loading affects substantially the biomechanics of sit-to-stand motion in
healthy children”, International Society of Biomechanics XXII The Congress, Taipei, Taiwan, Journal of
Biomechanics, 40, Supplement 2, 691, 2007.
Tabakoğlu, H.Ö., Gürkan, A., Çilesiz, İ., Gülsoy, M., “809-nm diyot lazer ile doku kaynağı”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal
Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, 157-161, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
Talat, D., Güveniş, A., “The effect of crystal thickness on spatial resolution and linearity for PET detectors using ANN based
positioning algorithms: A simulation study”, EANM 07 Annual Congress of the European Association of Nuclear
Medicine, Copenhagen, Denmark, 2007.
Uçar, K., Güçlü, B., “Classification of single tactile units of frogs by using von Frey monofilaments”, Neuroanatomy, 6 (Suppl
1), 12, 2007.
Uğurlu, Ü., Özkan, M., Özdoğan, H., “Development of a neuro-orthosis for the control of wrist movements at rheumatic
diseases”, 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society in
Conjunction with the Biennial Conference of the French Society of Biological and Medical Engineering, (SFGBM),
Lyon, Fransa, 2007. CD
Ülgen, Y., İşbakan, F., Özen, Z., “3-D dose distribution in gamma knife treatment near tissue inhomogeneities”,
International Conference Quality Assurance and New Techniques, Book of Extended Synopsis, 234-235, Viyana, 2007.
Utku, Ş., Klein, A., Saybaşılı, H., Yücesoy, C., Weiner, S., “Dehidrasyon sonucu oluşan çekme sonrasında kortikal kemiğin
lamelar yapısının incelenmesi”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT’07, 9-14, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul, 2007.
Yelke, S., Güçlü, B., Schepis, E.A., Yücesoy, C.A., Bolanowski, S.J., “Pacini cisimciğinin mekanik uyarılması ve dinamik ”,
Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, 92-94, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, 2007.
Yıldız, G., Duru, A.D., Ademoğlu, A., Demiralp, T., “Bayesian EEG dipole source localization using SA-RJMCMC on realistic
142 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
head model”, Proceedings of the 29th Annual International Conference of the IEEE EMBS Cité Internationale, 42684272, Lyon, France, 2007.
Yücesoy, C.A., Ateş, F., Yaman, B., Huijing, P.A., “Major effects of epimuscular myofascial force transmission on muscular
mechanics in experimental conditions similar to those in vivo”, First International Fascia Research Congress, Fascia
Research: Basic Science and Implications for Conventional and Complementary Health Care, 212-213, Boston, USA,
2007.
Yücesoy, C.A., Huijing, P.A., “The effects of surgical aponeurotomy are not unique but mechanical condition dependent due
to myofascial force transmission”, International Society of Biomechanics XXII The Congress, Taipei, Taiwan, Journal
of Biomechanics, 40, 262, 2007.
Yıldız, G., Duru, A.D., Ademoğlu, A., “EEG dipol kaynaklarının MZMC yöntemleri ile Yerelleşirilmesi”, Biyomedikal
Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.
Yücetaş, A., Öztürk, C., “Real-time balanced steady state free precession imaging with through-plane flow”, Proc. Intl. Soc.
Magn. Reson. Med (ISMRM), A. Derbyshire (Derleyen), 15, 1649, Berlin, Almanya, 2007.
Yücetaş, A., Öztürk, C., “Real-time anatomic and through-plane flow bssfp imaging with inversion of two simultaneous slice
select gradients”, Proceedings of Angioclub 2007, Istanbul, Turkey, October 2007.
Akdemir, S., Tabakoğlu, Gülsoy, M., Çilesiz, İ., “Laser güç modülasyonunun ışılısıl etkileşimler üzerindeki etkileri”, 13.
Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, Ankara, 2008.
Alper, A.S., Emir, U. E., Öztürk, C., “Stimulus frequency dependency of post stimulus undershoot of the bold FMRI signal”,
Proceedings of 13th National Biomedical Engineering Conference (BIYOMUT 2008), ODTU, Ankara, 2008.
Ateş, F., Huijing P.A., Yücesoy, C.A., “Tek kasın ya da tüm kas grubunun boy değişikliklerinin epimüsküler miyobağdokusal
kuvvet iletimine etkileri”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008.
Bilici, T., Tabakoğlu, Ö.H., Kalaycıoğlu, H., Kurt, A., Sennaroğlu, A., Gülsoy, M., “1980-nm dalgaboyunda laser doku
kaynağı”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, Ankara, 2008.
Bilici, T., Tabakoğlu, Ö.H., Kalaycıoğlu, H., Kurt, A., Sennaroğlu, A., Gülsoy, M., “Medikal uygulamalar için TM:YAP laser
sistemi tasarımı”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, Ankara, 2008.
Demirci, U., Güveniş, A., “An internet based system for monitoring patients and relatives satisfaction rates in health
services”, 6th International Conference an Information and Communication Technologies in Health, 236-247, Samos:
Published by National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 2008.
Duru, A.D., Ademoğlu, A., “Realistic head model preparation for EEG forward problem”, 4th IET International Conference
on Advances in Medical, Signal and Information Processing MEDSIP 2008, 1-4, Genoa, Italy, 2008.
Duru, A.D., Ademoğlu, A., Demiralp, T., “Radial basis function decomposition of topographic EEG maps”, ICONX, Bodrum,
2008.
Emir, U.E., Akın, A., Demiralp, T., Öztürk, C., “Stimulus frequency dependency of positive bold (PBOLD) and post stimulus
undershoot (PSU)”, Proc. Intl. Soc. Magn. Reson. Med, 16, 2354, Toronto, Canada, 2008.
Ülgen, Y., İşbakan, F., Özen, Z., “3-D dosimetry for gamma knife by using the normoxic gel”, 6th Laested International
Conference Biomedical Engineering, BIOMED 2008, Conference Proceedings, Acta Press, Innsbruck, Avusturya, 2008.
Erdoğan, S.B., Yücesoy, C.A., Kaçıkçıoğlu, E., Akın, A., “İnsan fleksor digitorum superficialis kasının bölgesel oksijen
tüketiminin yakın kızılaltı spektroskopi yöntemiyle incelenmesi”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı
BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008.
Ertan, C., Aşık, M.D., Tabakoğlu, Ö.H., Bilici, T., Gülsoy M., “Düşük güçteki kızılaltı laserlerin in vitro deri hücre
kültürlerinden elde edilmiş fibroblast hücrelerinin proliferasyonuna etkisi”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal
Toplantısı BİYOMUT’08, Ankara, 2008.
143 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Gürkan, A., Tabakoğlu, Ö.H., Bilici, T., Gülsoy, M., Çilesiz, İ., “1070-NM YFL laser ile beyin ve karaciğer doku
uygulmalarında karşılaştırmalı sıcaklık ölçümleri”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08,
Ankara, 2008.
Güveniş, A., Güven, E., Haktan, M., Talat, D., “Web based system for bone age assessment”, 6th International Conference
on Information and Communication Technologies in Health, 281-286, Samos: Published by National and Kapodistrian
University of Athens, Greece, 2008.
Hocaoğlu, G., Ateş, F., Huijing, P.A. ve Yücesoy, C.A., “Kısmi fasyatominin kas mekaniğine miyobağdokusal kuvvet
iletimindeki değişim sonucu etkileri”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara,
2008.
Öztürk, O., “Kardiyovasküler Girişimler”, Türk Manyetik Rezonans Derneği 3. Kongresi, Ankara, 2008.
Özyurt, O, Dinçer, A., Emir, U.E., Öztürk, C., “ASL'de perfüzyon ve iletim gecikmesinin çoklu fark yöntemiyle belirlenmesi:
prelimineri sonuçlar”, Türk Manyetik Rezonans Derneği 3. Kongresi, SS-21 (Ref.0083), Ankara, 2008.
Özyurt, O, Dinçer, A., Emir, U.E., Öztürk, C., “Measurement of brain perfusion using asl technique: volunteer results and
clinical applications”, Proceedings of 13th National Biomedical Engineering Conference (BIYOMUT 2008), 60, ODTU,
Ankara, 2008.
Özyurt, O, Dinçer, A., Öztürk, C., “Görsel korteksin retinotopik organizasyonunun fonksiyonel MR görüntülenmesi, Türk
Manyetik Rezonans Derneği 3. Kongresi, SS-23 (Ref.0113), Ankara, 2008.
Polat, A., Baxi, J, Kar, Y., Usta, M., Makaracı, M., Liang, H., Üçışık, A.H., “Microstructural and mechnaical propertiesof
alumina coatings produced by microarc oxidation technique on 7039 aluminum alloy substrate”, Proc. of 2008 TMS
Annual Meeting& Exhibition, 211-216, 2008.
Sarp, A.S., Tabakoğlu, Bilici, T., Topaloğlu, N., Gülsoy, M., “Kızılaltı laser uygulamalarında diteki pulpa odasındaki sıcaklık
değişiminin incelenmesi”, 13. Biyomedikal Mühendisligi Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, Ankara, 2008.
Şeref, Z., Huijing, P.A.,Yücesoy, C.A., “Cerrahi aponörotomide kesi sayısının kas mekaniğine akut etkileri: sonlu elemanlar
analizi”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008.
Sönmez, M., Öztürk, C., “Automatic registration of x-ray and MR images using fiducial markers”, Proceedings of 13th
National Biomedical Engineering Conference (BIYOMUT 2008), ODTU, Ankara, 2008.
Tabakoğlu, Ö.H., Bilici, T., Gürkan, A., Gülsoy, M., “809-nm ve 1070-nm kızılaltı laserleri ile deri kaynağı”, 13. Biyomedikal
Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara, 2008.
Ülgen, Y., Yardımcı, E., Özkan, M., “Web based medical device management system with a mobile end user”, 6th ICICTH
International Conference Information Communication Technologies in Health, Conference Proceedings, 139-147,
Samos, Yunanistan, 2008.
Yaman, B., Ateş, F., Huijing , P.A. ve Yücesoy, C.A., “İntakt komşu kas ve kas dışı yapılar, aponörotominin hedef kasın
mekaniğine etkilerini değiştirmektedir”, 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı BİYOMUT’08, ODTÜ, Ankara,
2008.
Yıldız, G., Duru, A.D., Ademoğu, A., Demiralp, T., “Combined ICA-bayesian MCMC reconstruction of EEG sources”, ICONX,
Bodrum, 2008.
Diğer
Emir, U.E., Bayraktraoğlu, Z., Öztürk, C., Ademoğlu, A., Demiralp, T., “Dependency of bold transients on the frequency of
flickering visual stimuli”, Proceedings of Xth International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON X), 324
(Poster 143), Bodrum, Turkey, September 2008. Poster
144 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
1
-
5
-
-
-
Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
9
6
-
3
3
2
Bilimsel Yayınlar
Kitap
Makale
Bildiri
-
73
31
Araştırma Raporu
-
Diğer
14
Makaleler
Aktaş, Ö, Çeçen, F., “Adsorption, desorption and bioregeneration in the treatment of 2-chlorophenol with activated
carbon”, Journal of Hazardous Materials, 141, 3, 769-777, 2007. (SCIE)
Aktaş, Ö., Çeçen, F., “Adsorption reversibility and bioregeneration of activated carbon in the treatment of phenol”, Water
Science and Technology, 55, 10, 237-244, 2007.
Aktaş, Ö., Çeçen, F., “Bioregeneration of activated carbon: A review”, International Biodeterioration & Biodegradation, 59,
4, 257-272, 2007. (SCIE)
Aktaş, Ö., Çeçen, F., “Competitive adsorption and desorption of a bi-solute mixture: Effect of activated carbon type”,
Adsorption-Journal of The International Adsorption Society, 13, 2, 159-169, 2007. (SCIE)
Alagöz, B.A., Kocasoy, G., “Treatment and disposal alternatives for the health-care wastes in developing countries – A case
study in Istanbul, Turkey”, Waste Management and Research, 25, 1, 83-89, 2007. (SCIE)
Balcıoğlu, I.A., Tarlan, E., Kıvılcımdan, C., Türker-Saçan, M., “Merits of ozonation and catalytic ozonation pre treatment in
the algal treatment of pulp and paper mill effluents”, Journal of Environmental Management, 85, 4, 918-926, 2007.
(SCIE)
Bekbölet, M., “Photocatalytic inactivation of microorganisms in drinking water”, Advances in Control of Disinfection ByProducts in Drinking Water Systems, A. Nikolau, H. Selcuk, L. Rizzo (Derleyenler), Chapter 1.5., 97-117, NOVA
Science Publishers Inc., NY, USA. 2007. Kitap Bölümü
Bilgin, R., “KGTESTS: A simple excel macro program to detect signatures of population expansion using microsatellites”,
Molecular Ecology Notes, 7, 3, 416-417, 2007. (SCIE)
Campbell, P., Putnam, C., Bonney, C, Bilgin, R., Morales, J.C., Kunz, T.H., Ruedas, L.A., “Contrasting patterns of genetic
differentiation between endemic and widespread species of fruit bats (Chiroptera: Pteropodidae) in Sulawesi,
Indonesia”, Molecular Phylogenetics and Evolution, 44, 1, 474-482, 2007. (SCIE)
Eyice, O., Kasapgil-İnce, B., Çoskuner, G., Sözen, S., İnce, O., “Identification of nitrifiers in a full-scale
biological
treatment system using fluorescent in situ hybridization”, Journal of Environmental Science & Health, Part A, 42, 4,
517-523, 2007. (SCIE)
145 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Gültekin, I., İnce, N.H., “Synthetic endocrine disruptors in the environment and water remediation by advanced oxidation
processes”, Journal of Environmental Management, 85, 4, 816-832, 2007.
İnce, O., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., Eyice, O., Tamerler, C., Kasapgil-İnce, B., “Methanogenic and sulfate reducing
bacterial population levels in a full-scale anaerobic reactor treating pulp and paper industry wastewater using
fluorescence in situ hybridization”, Water Science and Technology, 55, 10, 183-191, 2007.
Kasapgil-İnce, B., Kolukırık, M., İnce, O., “Gerçek ölçekli UASB reaktörlerde metanojenik popülasyon dinamiği”, İTÜ
Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 17, 2, 3-14, 2007.
Kıdak, R., İnce, N.H., “Catalysis of advanced oxidation reactions by ultra sound: A case study with phenol”, Journal of
Hazardous Materials, 146, 3, 630-635, 2007. (SCIE)
Kocamemi, B.A., Çeçen, F., “Inhibitory effect of the xenobiotic 1,2-DCA in a nitrifying reactor”, Water Science and
Technology, 55, 8-9, 67-73, 2007.
Kolukırık, M, İnce, O, Kasapgil-İnce, B., “Methanogenic community change in a full-scale UASB reactor operated at a low F/M
ratio”, Journal of Environmental Science and Health Part A- Toxic/ Hazardous Substances & Environmental
Engineering, 42, 7, 903-910, 2007. (SCIE)
Kocamemi, B.A., Çeçen, F., “Kinetic analysis of the inhibitory Effect of trichloroetylene (TCE) on nitrification in cometabolic
degradation”, Biodegradation, 18, 1, 71-81, 2007. (SCIE)
Kocasoy, G., Şahin, V. “Heavy metal removal from industrial wastewater by clinoptilolite”, Journal of Environmental
Science and Health Part A, 42, 2139-2146, 2007. (SCI)
Rizzo, L., Uyguner, C.S., Selçuk, H., Bekbölet M., Anderson, M., “Activation of solgel titanium nanofilm by UV illumination
for NOM removal”, Water Science & Technology, 55, 12, 113-118, 2007.
Selçuk, H., Rizzo, L., Nikolaou, A.N., Meric, S., Belgiorno, V., Bekbölet, M., “DBPs formation and toxicity monitoring in
different origin water treated by ozone and alum/PAC coagulation”, Desalination, 210, 1-3, 31-43, 2007. (SCIE)
Semerci, N., Çeçen, F., “Importance of cadmium speciation in nitrification inhibition”, Journal of Hazardous Materials,
147, 1-2, 503-512, 2007. (SCIE)
Süphandağ Ş.A., Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “İstanbul’da tüketilen ticari ve şebeke bazlı içme sularının kimyasal ve
spektroskopik profilleri”, İTÜ Dergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, 17, 2, 23-35, 2007.
Turan, S., Bereket, A., Furman, A., Omar, A., Berber, M., Özen. M., Akbenlioğlu, C., Haklar, G., “The effect of economic
status on height, insulin-like growth factor (IGF)-I and IGF binding protein-3 concentrations in healthy Turkish
children”, European Journal of Clinical Nutrition, 61, 6, 752-758, 2007. (SCIE)
Türker-Saçan, M., Özkovalak, N., “Interaction between synthetic dye bath and selenium in their toxicity to dunaliella
tertiolecta under two light intensities”, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicolology, 78, 2, 132-136,
2007. (SCIE)
Türker-Saçan, M., Özkul, M., Sağ-Erdem., S., “QSPR analysis of the toxicity of aromatic compounds to the algae
(Scenedesmus obliquus)”, Chemosphere, 68, 4, 695-702, 2007. (SCIE)
Türker-Saçan, M.T., Öztay, F., Bolkent, S., “Exposure of dunaliella tertiolecta to lead and aluminum: Toxicity and effects on
ultrastructure”, Biological Trace Element Research, 120, 1-3, 264-272, 2007. (SCIE)
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “A review on the photocatalytic degradation of humic substances”, Advances in Control of
Disinfection By-Products in Drinking Water Systems, A. Nikolau, H. Selcuk, L. Rizzo (Derleyenler), Chapter 7.4., 419446, NOVA Science Publishers Inc., NY, USA. 2007. Kitap Bölümü
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Aqueous photocatalysis, natural organic matter characterization and removal: A case study of
the photocatalytic oxidation of fulvic acid in Dangerous Pollutants (Xenobiotics)”, Urban Water Cycle, P. Hlavinek et
al.(Derleyenler), 247-256, Springer, 2008. Kitap Bölümü
146 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., “Contribution of metal species to the heterogeneous photocatalytic degradation of natural
organic matter”, International Journal of Photoenergy, Art. No. 23156, 2007. (SCIE)
Uyguner, C.S., Bekbölet, M., Swietlik, J., “Natural organic matter: definitions and characterization”, Advances in Control of
Disinfection By-Products in Drinking Water Systems, A. Nikolau, H. Selcuk, L. Rizzo (Derleyenler), Chapter 5.1., 253277, NOVA Science Publishers Inc., NY, USA. 2007. Kitap Bölümü
Uyguner, C.S., Selçuk, H., Bekbölet, M., “A Comparative approach to the application of a physico chemical and advanced
oxidation combined system to natural water samples”, Separation Science and Technology, 42, 7, 1405-1419, 2007.
(SCIE)
Uyguner, C.S., Süphandağ, S.A., Kerç, A., Bekbölet, M., “Evaluation of adsorption and coagulation characteristics of humic
acids preceded by alternative advanced oxidation techniques”, Desalination, 210, 1-3, 183-193, 2007. (SCIE)
Arman, A., Soylu, Ö., Yıldırım, A., Furman, A., Erçelen, N., Aydoğan, H., Coker, A., Tezel, T., “Interleukin-1 receptor
antagonist gene VNTR polymorphism is associated with coronary artery disease”, Arquivos Brasileiros De Cardiologia,
91, 5, 268-273 2008. (SCIE)
Alagöz, B.A., Kocasoy, G., “Improvement and modification of the routing system for the health-care waste collection and
transportation in İstanbul”, Waste Management, 28, 8, 1461-1471, 2008. (SCIE)
Alagöz, B.A., Kocasoy,G.,
“Determination of the best appropriate management methods for the health-care wastes in
Istanbul”, Waste Management, 28, 7, 1227-1235, 2008. (SCIE)
Altun, O., Türker-Saçan M., Erdem-Kımıran, A., “Water quality and heavy metal monitoring in water and sediment samples
of the Küçükçekmece Lagoon, Turkey (2002-2003), Environmental Monitoring and Assessment, 2008. Baskıda
Balcıoğlu, I.A., Moral, C.K., “Homogeneous and heterogeneous catalytic ozonation of pulp bleaching effluent”, Journal of
Advanced Oxidation Technologies, 11, 3, 543-550, 2008. (SCIE)
Bilgin, R., Çoraman, E., Karataş¸ A., Morales, J.C., “The mitochondrial and nuclear genetic structure of myotis capaccinii
(Chiroptera: Vespertilionidae) in the Eurasian transition, and its taxonomic implications”, Zoologica Scripta, 37, 253262, 2008. (SCI)
Bilgin, R., Furman, A., Çoraman, E., Karataş, A., “Phylogeography of the Mediterranean horseshoe bat, Rhinolophus euryale
(Chiroptera: Rhinolopoidae) in southeastern Europe and Anatolia”, Acta Chiropterologica, 10, 1, 41-49, 2008. (SCI)
Bilgin, R., Karataş, A., Çoraman, E., Disotell, T., Morales, J.C., “Regionally and climatically restricted patterns of
distribution of genetic diversity in a migratory bat species, Miniopterus schreibersii (Chiroptera: Vespertilionidae)”,
BMC Evolutionary Biology, 8, Art. No.209, 2008. (SCIE)
Copty, N.K., Trinchero, P., Sanchez-Vila, X., Sarıoğlu, M.S., Findikakis, A.N., “Influence of heterogeneity on the
interpretation of pumping test data in leaky aquifers”, Water Resources Research, 44, 11, Art. No. W11419, 2008.
(SCIE)
Çetecioğlu, Z., Kasapgil-İnce, B., Kolukırık, M., İnce. O.,“Biogeographical distribution and diverstiy of bacterial and archaeal
communities within highly polluted anoxic marine sediments from the Marmara Sea”, Marine Pollution Bulletin
(Revision), 2008. (SCI) accepted
Erses, A., Onay, T.T., Yenigün, O., “Comparison of aerobic and anaerobic degradation of municipal solid waste in bioreactor
landfills”, Bioresource Technology, 99, 13, 5418-5426, 2008. (SCIE)
Eyice, Ö., İnce, O., Kasapgil-İnce, B., “In situ analysis of the abundance and cell specific oxidation rates of ammoniaoxidizing bacteria in a nitrifying activated sludge reactor”, Manuscript Number: Water Research, 2008. (SCI)
Furman, A., Çoraman, E., Bilgin, R., Karataş, A. “Molecular ecology and phylogeography of the bent-wing bat complex
(Miniopterus schreibersii) (Chiroptera: Vespertilionidae)”, Asia Minor and Adjacent Regions, Zoologica Scripta, 2008.
Gökçay, G., Furman, A., Neyzi, O., “Updated growth curves for Turkish children aged 15 days to 60 months, Child: Care”,
Health and Development, 34, 4, 454-463, 2008. (SCI, SSCI)
147 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Gültekin, I., İnce, N.H., “Ultrasonic destruction of bisphenol-A: The operating parameters”, Ultrasonics Sonochemistry, 15,
4, 524-529, 2008. (SCIE)
Güven, B., Howard, A., “Sensitvity Analysis of a Cyanobacterial growth and movement model”, Under review in The Science
of the Total Environment, 2008.
İm, U,
Tayanç, M., Yenigün,
O.,
“Interaction
patterns
of
major
photochemical pollutants in Istanbul, Turkey”,
Atmospheric Research, 89, 4, 382-390, 2008.
İnce, O., Eyice, Ö., Kasapgil-İnce, B., “Çamur bekletme süresinin nitrifikasyon sistemlerindeki bakteriyel çeşitliliğe ve sistem
stabilitesine etkisi”, İTÜ Dergisi, Su Kirlenmesi Kontrolu, 2008.
Kıdak, R., İnce, N.H., “A novel adsorption/saturation approach to ultrasonic degradation of phenol”, Journal of Advanced
Oxidation Technologies, 11, 3, 583-587, 2008. (SCIE)
İnce, O., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., Eyice, O., İnceoğlu, O., Kasapgil-İnce, B., “Toluene inhibition of an anaerobic reactor
sludge in terms of activity and composition of acetoclastic methanogens”, Journal of Environmental Science and
Health- Part A: Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2008. (SCI) accepted
Kıvılcımdan, Ç., Akmehmet-Balcıoğlu
I., “Kağıt Hamuru ağartma atıksuyunun katalitik ozonlama prosesi ile arıtılması”,
Çevre Bilim ve Teknoloji Teknik Dergi, 3, 1, 65-74, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara, 2008.
Kocasoy, G., Güvener, Z., “Efficiency of compost in the removal of heavy metals from the industrial wastewater”,
Environmental Geology, Online article (DOI: 10.1007/s00254-008-1372-3), 2008. (SCI)
Kocasoy, G., Mutlu, H. I., Alagöz, B.A., “Prevention of marine environment pollution at the tourism regions by the
application of a simple method for the domestic wastewater”, Desalination, 226, 21-37, 2008. (SCI)
Mehmetli, E.,Doğan, O., Tiris, M., Kıran, N.C., Matuschek, G., “Thermolysis product distribution of solid waste obtained
from olive oil production”, Clean-Soil Air Water, 36, 3, 315-319, 2008. (SCIE)
Mertoğlu, B., Semerci, N., Güler, N., Çallı, B., Çeçen, F., Saatçi, A.M., “Monitoring of population shifts in an enriched
nitrifying system under gradually increased cadmium loading”, Journal of Hazardous Materials, 160, 2-3, 495-501,
2008. (SCIE)
Moxnes, E., Saysel, A.K., “Misperceptions of the climate change: information policies”, Climatic Change, 2008. forthcoming
Neyzi, O., Günöz, H., Furman, A., Budak, R., Gökçay, G., Darendeliler, F., Baş, F., “Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy
uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 51, 1-14, 2008.
Öktem, Y.A., İnce, O. Sallis, P., Donnelly, T., İnce, B.K., “Anaerobic treatment of a chemical synthesis-based
pharmaceutical wastewater in a hybrid upflow anaerobic sludge blanket reactor”, Bioresource Technology, 99, 5,
1089-1096, 2008. (SCIE)
Ötker M.H., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Ozonation of Animal Wastes Containing Oxytetracycline”, Ozone: Science and
Engineering, 30, 290–299, 2008. (SCI)
Rizzo, L., Rocca, C.D., Belgiorno, V., Bekbölet, M., “Application of photocatalysis as a post treatment method of a
heterotrophic–autotrophic denitrification reactor effluent”, Chemosphere, 72, 11, 1706-1711, 2008. (SCIE)
Sarıoğlu, M.S., Copty, N.K., “Modeling the enhanced bioremediation of organic contaminants in pyrite-containing aquifers,
Transport in Porous Media, 75, 2, 203-221, 2008. (SCIE)
Selçuk, H., Bekbölet, M., “Photocatalytic and photoelectrocatalytic humic acid removal and selectivity of TiO2 coated
photoanode”, Chemosphere, 73, 5, 854-858, 2008. (SCIE)
Semerci, N., Çeçen, F., “Effect of continuous Cd feeding on the performance of a nitrification reactor”, Biodegradation,
2008.
Semerci, N., Çeçen, F., “Importance of cadmium speciation in nitrification inhibition”, Journal of Hazardous Materials,
2008.
148 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tomruk, A., Güven, K.C., “Biotransformation of 1-methylnaphthalene and anthracene in mussels (Mytilus galloprovincialis
Lamarck, 1819)”, Fresenius Environmental Bulletin, 17, 2, 256-259 2008. (SCIE)
Trinchero, P., Sanchez-Vila, X., Copty, N.K., Findikakis, A.N., “A new method to interpret pumping tests in leaky aquifers”,
Ground Water, 46, 1, 133-143, 2008. (SCIE)
Uslu, M.Ö, Yediler, A., Balcıoğlu, I.A., Schulte-Hostede, S., “Analysis and sorption behavior of flouroquinolones in solid
matrices”, Water Air and Soil Pollution, 190, 1-4, 55-63, 2008. (SCI)
Uslu, M.Ö, Balcıoğlu, I.A., “Ozonation of antibiotics in synthetic pharmaceutical wastewater”, Fresenius Environmental
Bulletin, 17, 11A, 1833-1838 Sp. Iss. SI 2008. (SCIE)
Uslu, M.Ö, Balcıoğlu, I.A., “Ozonation of animal wastes containing oxytetracycline”, Ozone-Science & Engineering, 30, 4,
290-299 2008. (SCIE)
Yapsaklı, K., Çeçen, F., Aktaş, Ö., Can, Z.S., “Impact of surface properties of granular activated carbon and preozonation on
adsorption and desorption of natural organic matter”, Environmental Engineering Science, 2008.
Yorgun, M.S., Akmehmet-Balcıoğlu, I., Saygın, Ö., “Performance comparison of ultrafiltration, nanofiltration and reverse
osmosis on whey treatment”, Desalination, 229, 1-3, 204–216, 2008. (SCI)
Bildiriler
Erses, A.S., Onay, T.T., “The evaluation of the municipal solid waste degradation performance in semi aerobic landfills”,
The 22nd International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, ABD, 2007. CD
Güney, M., Onay, T.T., “Distribution of traffic-based heavy metal pollution in highway dusts”, 4th Dubrovnik Conference on
Sustainable Development of Energy, Water and Environmetnal Systems, Dubrovnik, Hırvatistan, 2007. CD
Kıvılcımdan, Ç., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Kağıt hamuru ağartma atıksuyunun katalitik ozonlama prosesi ile arıtılması”,
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yaşam Çevre Teknoloji Bildiriler Kitabı,
176-185, Emre Basımevi, Konak, İzmir, 2007.
Ötker, H.M., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklanan oksitetrasiklin içeren atıklara ozonlanma
prosesinin uygulanması”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Yaşam Çevre
Teknoloji Bildiriler Kitabı, 336-345, Emre Basımevi, Konak, İzmir, 2007.
Onay, T.T., Yenigün, O., Oral, V., “Forest fires and fire potential in Turkey”, AOGS 2007 4th Annual Meeting, Bangkok,
Tayland, 2007. CD
Öztürk, M., Saysel, A.K., Copty, N.K., Aydın, A., “A GIS-based dynamic land use model for Bartin-Ulupinar watershed
management”, Proceedings of the International Congress on River Basin Management, General Directorate of State
Hydraulic Works, 2, 207-219, Antalya, 2007.
Saysel A.K., İncioğlu, F., “CO2 abatement and trade with economic growth in the long term: Experimental analysis”, The
Twenty Fifth International Conference of the System Dynamics Society, Boston, MA. 2007. CD
Saysel, A.K. “System dynamics: Systemic feedback modeling for water resources management”, DSİ International Congress
on River Basin Management, General Directorate of State Hydraulic Works, 2, 36-47, Antalya, 2007.
Saysel, A.K., “İnsan kaynaklı iklim değişiminin dinamiği: Kamu eğitimi için öneriler”, Uluslararası İklim Değişimi ve Çevresel
Etkileri Konferansı Bildiriler Kitabı, 183-186, Konya, 2007.
Saysel, A.K., “Orman kaynaklarının yönetiminde dinamik sistem modellemesi yaklaşımı”, Küresel İklim Değişimi ve Su
sorunlarının Çözümünde Ormanlar Sempozyumu, Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, İstanbul, 2007.
Trinchero, P., Copty, N.K., Findikakis, A.N., Sanchez-Vila, X., “The double inflection point method for the analysis of
pumping tests in leaky aquifers”, Proceedings of ModelCARE 2007, the Sixth International Conference on Calibration
and Reliability in Groundwater Modelling: Credibility and Modelling, 599-604 Kopenhag, Danimarka, 2007.
149 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Yenigün, O., Demirel, B., “An overview of water supply and distribution systems in the metropolitan city of Istanbul”, Water
Supply in Emergency Situations, Y. Sharan, A., Tal, H. Coccossia (Derleyenler) 43-48, NATO Science for Peace and
Security Series-C: Environmental Security, Springer, The Netherlands, 2007.
Akgöze-Aydın, G., Ağaoğlu, B., Copty, N.K., Kocasoy, G., “Influence of flooding solution composition and temperature on
the enhanced solubilization and recovery of NAPLs in porous media”, Proceedings of the IAHR International
Groundwater Symposium, 1003-1011, Istanbul, 2008.
Aksoy, D., Zeylan, A.,İnce N.H., Yağcı-Acar, H.F., Copty, N.K., “Transport of superparamagentic iron oxide nanoparticles in
porous media”, Proceedings of the IAHR International Groundwater Symposium, 299-307, Istanbul, 2008.
Balcıoğlu I., Uslu, M.Ö., “Comparison of ozonation and fenton process performances for the treatment of antibiotic
containing manure”, IOA, Ozone Related Oxidants in: Advanced Treatment of Water for Human Health and
Environmental Protection, Brüksel-Belçika, 2008.
Çoraman, E., Bilgin, R., Furman, A., Öztunç, T., “Phylogeography of mouse-eared bats, myotis myotis and myotis blythii in
anatolia and Turkish thrace”, Proceedings of XIth Bat Research Symposium, 38, Cluj Napoca, 2008.
Furman, A., Çoraman, E., Öztunç, T., Bilgin, R., “Molecular phylogeny and distribution of the bent wing bat, Miniopterus
schreibersii pallidus,(Chiroptera: Vespertilionidae)”, Proceedings of XIth Bat Research Symposium, 47, Cluj Napoca,
2008.
Gültekin, I., İnce, N.H., “Degradation of 4-n-nonylphenol in water by ultrasound”, TiO2-9 & AOTs-10 Proceedings, 69, San
Diego, 2008.
Güney, M., Onay, T.T., Copty, N.K., “Distribution and leaching of heavy metals in roadside soils of Istanbul, Turkey”, IAHR
International Groundwater Symposium, Istanbul, 2008.
Güney, M., Onay, T.T., Copty, N.K., “Spatial distribution and leaching of selected heavy metals in soils of urban area”,
ECSSS EuroSoil, Viyana, Avusturya, 2008.
Ertürk, M.D., Türker-Saçan, M., “Comparative prediction of toxicities of substituted benzenes to five aquatic species from
the characteristic root index, semi-empirical molecular descriptors and n-octanol/water partition coefficient”,
Meeting in COST Action 636, Kopenhag, Danimarka, 2008.
Küçüker, M.A., Oral, H.V., Güney, M., Onay, T.T., “Adapazarı Karasu Ormanları'nda görülen arazi kullanımı değişimi sonrası
karbon döngüsünün analizi”, Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, Kocaeli, 2008.
Küçüker, M.A., Onay, T.T., “Kağıt endüstrisi atıksularının bentonit ile ön arıtımı”, İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
Sempozyumu, İstanbul, 2008.
Mertoğlu, B., Yapsaklı, K., Çeçen, F., “Detection of nitrifier population in BAC columns”, Proceedings of the IWA
conference: NOM: From Source to Tap, Bath, İngiltere, 2008.
Ötker, M.H., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Antibiyotik içeren hayvan gübresine fenton prosesinin uygulanması”, İ.T.Ü. 11.
Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Istanbul, 2008.
Öztürk, M., Copty, N.K., Bozkurtoğlu, E., Saysel, A.K., “Development of a Coupled Land Use-Hydrodynamic Model for Bartin
Spring Watershed, Turkey”, Proceedings of the International Groundwater Symposium, 251-260, Istanbul, 2008.
Seven-Yalap, K., Akmehmet-Balcıoğlu, I., “Veteriner antibiyotiklerinin fotokatalitik oksidasyon prosesi ile arıtımında su
bileşenlerinin etkisi”, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Istanbul, 2008.
Türker-Saçan, M., Ertürk, M.D., Sağ-Erdem, S., “Toxicity Of benzene derivatives to the yeast (Saccharomyces cerevisae)”,
5th Indo-US Workshop on Mathematical Chemistry, Duluth, Minnesota, USA, 2008.
Uyguner, C.S. Bekbölet, M., “The spectroscopic and chemical characteristics of drinking waters in ıstanbul: Application of
physicochemical and advanced oxidation methods”, International Water Specialist Conference on: Natural Organic
Matter: from Source to Tap, P. Jarvis (Derleyen), 270-274, Bath, UK, 2008.
150 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Yapsaklı, K., Çeçen, F., “Optimization of ozonation for the production of biodegradable dissolved organic carbon (BDOC) in
Ömerli Reservoir Water”, Proceedings of the IWA conference: NOM: From Source to Tap, 331-337, Bath, İngiltere,
2008.
İnce, N.H., Copty, N.K., Aksoy, D., “Oxidative destruction of 2-chlorophenol by ultrasound: Combinations with ozone and
Fe0”, TiO2-9 & AOTs-10 Proceedings, 101, San Diego, 2008.
Diğer
Kocasoy, G., “Evaluation of the efficiency of ternary phase diagrams in defining density modified displacement”, Boğaziçi
Üniversitesi, 04S102D, Proje Sonuç Raporu, Aralık 2007.
Orhan Ince, Mustafa Kolukırık, Erkin Gözdereliler and Bahar Kasapgil Ince, “FISH versus Q-PCR to quantify sulphate reducing
bacteria and methanogens in a marine sediment”, Advances and Applications of FISH Technology for Drinking Water,
Environmental and Foodstuff Analyses, Riga, Latvia, 2007. Poster
Kasapgil-İnce, B., Çetecioğlu, Z., Kolukırık, M., Açıksöz, B., Bermek, H., Çelikkol, Ş., İnce, O., “Microbial diversity within
the anoxic sediment from a highly polluted bay, ıı. ınternational conference on environmental”, Industrial and
Applied Microbiology- BioMicroWorld-II, 223, Sevilla-Spain, 2007. Sözlü Sunum
Kolukırık, M., İnce, O., Çetecioğlu, Z., Çelikkol, Ş., Kasapgil-İnce, B., “Microbial ecology of anoxic marmara sea sediments
with a high potential to degrade petroleum hydrocarbons”, 12th International Symposium on Microbial Ecology- 12.
ISME, Cairns-Australia 2008. Sözlü Sunum
Cılız, N., “Strategic Planning for Cleaner Energy Production in the City of Istanbul via Utilisation of Biomass for Energy and
Transportation Issues”, 04HY102, Ekim 2008.
Cılız, N., “Cleaner Production Applications”, Avrupa Birliği Katılım Sürecinde İş Dünyası için Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika
Programı, Boğaziçi Üniversitesi, BÜYEM, 2008.
Cılız, N., “Avrupa İş Dünyası Çevre Ödülleri Uygulamaları”, Avrupa Birliği Katılım Sürecinde İş Dünyası için Sürdürülebilir
Kalkınma Sertifika Programı, Boğaziçi Üniversitesi, BÜYEM, 2008.
Nilgün Ayman Öz, Orhan Ince, Gökhan Turker, Erkin Gozdereliler and Bahar Kasapgil İnce, Effect of sludge retention time on
microbial diversity in anaerobic sequencing batch reactors”, 12th International Symposium on Microbial Ecology- 12.
ISME, Cairns-Australia, 2008. Poster
Türker, G., Ayman-Öz, N., Kasapgil-İnce, B., İnce, O., Microbial community analysis ın deep sediments of the black sea
revealing presence of thermophilic bacteria and archaea”, 12th International Symposium on Microbial Ecology- 12.
ISME, Cairns-Australia, 2008. Poster
Çelikkol, Ş., İnce, O., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., Kasapgil-İnce, B., “Effect of a system shut-down on the microbial
community in a full-scale anaerobic contact reactor”, 12th International Symposium on Microbial Ecology- 12. ISME,
Cairns-Australia, 2008. Poster
Çelikkol, Ş., Kasapgil-İnce, B., Kolukırık, M., Çetecioğlu, Z., İnce, O., “Kâğıt endüstrisi atıksularının anaerobik arıtımında
mikrobiyal çeşitliliğin denatüran gradyan jel elektroforezi (DGGE) ile belirlenmesi”, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme
Kontrolü Sempozyumu-EKK 11, Istanbul, 2008. Sözlü Sunum
Kasapgil-İnce, B., Şimşek, L., Ayman-Öz, N., Gözdereliler, E., Ülgen, A., İnce, O., “Bira atıksuyunun anaerobik arıtımında
asetoklastik metanojenik aktivite ve kantitatif metan arkeyal değişimleri”, İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
Sempozyumu-EKK 11, Istanbul, 2008. Sözlü Sunum
Büyükbay, B., Cılız N., Gören G.E., “Pollution Prevention and Resource Conservation Applications for a Turkish
Electroplating Industry: A Case Study in Istanbul”, 12th erScp, Berlin, Germany, 2008. Poster
Kocasoy, G., “Investigation of the conversion of the sludge of high organic content into economically valuable products”,
Boğaziçi Üniversitesi, 06HY104, Proje Dönem Raporu, Mayıs 2008.
151 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
5
-
3
-
-
-
Öğretim Elemanlarının Katıldığı Bilimsel Toplantılar
Konferans
Sempozyum
Seminer
Kongre
Çalıştay
Workshop
10
12
8
2
6
4
Bilimsel Yayınlar
Kitap
Makale
Bildiri
-
61
60
Araştırma Raporu
-
Diğer
16
Kitaplar
Kalafat, D., Güneş, Y., Kara, M., Deniz, P., Kekovalı, K., Kuleli, H.S., Gülen, L., Yılmazer, M., Özel, N.M., Bütünleştirilmiş
Homojen Türkiye Deprem Kataloğu 1900-2005; M >4.10 = A Revised and Extented Earthquake Catalogue for Turkey
since 1900 ((M > 4.0)), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2007.
Makaleler
Aktar, M., Karabulut, H., Özalaybey, S., Childs, D., “A conjugate strike-slip fault system within the extensional tectonics of
western Turkey”, Geophysical Journal International, 171, 3, 1363-1375, 2007. (SCIE)
Altay, G., Dökmeci, M.C., “Variational principles for piezoelectric, thermopiezoelectric, and hygrothermopiezoelectric
continua revisited”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, 14, 7, 549-562, 2007. (SCIE)
Altun, S., Okur, V., Göktepe, A.B., Ansal, A., “Comparison of dynamic properties of clays obtained by different test
methods”, 4th International Confrence on Earthquake Geotechnical Engineering, Paper No. 1488, 2007.
Ansal, A., Kurtuluş, A., Tönük, G., “Earthquake damage scenario software for urban areas”, Keynote Lecture, Int. Con. on
Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, COMPDYNE, M. Papadrakakis, D.C.
Champis, N.D. Lagaros, Y. Tsompanakis (Derleyenler), Rethymno,Crete, Greece, 2007. Kitap Bölümü
Ansal, A., Tönük, G., “Source and site effects for microzonation”, Earthquake Geotechnical Engineering, 4th International
Conference on Earthquake Geotechnical Engineering-Invited Lectures, K. Pitilakis (Derleyen), 4, 73-92, Book Series
of Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, A. Ansal (Editör), 2007. Kitap Bölümü
Bindi, D., Parolai, S., Grosser, H., Milkereit, C., Durukal, E., “Empirical ground-motion prediction equations for
northwestern Turkey using the aftershocks of the 1999 Kocaeli earthquake”, Geophysical Research Letters, 34, 8,
Art. No. L08305, 2007. (SCIE)
Bindi, D., Parolai, S.,Goerguen, E., Grosser, H., Milkereit, C. Bohnhoff, M., Durukal, E., “E.M-L scale in northwestern Turkey
from 1999 İzmit aftershocks”, Bulletin of the Seismological Society of America, 97, 1, 331-338 Part B, 2007. (SCIE)
Bulut F., Bohnhoff, M., Aktar, M., Dresen, G., “Characterization of aftershock-fault plane orientations of the 1999
&Idot;zmit (Turkey) earthquake using high-resolution aftershock locations”, Geophyical Research Letters, 34, 20,
Art.No.L20306, 2007. (SCIE)
Bulut, F., Aktar, M., “Accurate relocation of &Idot;zmit earthquake (Mw = 7.4, 1999) aftershocks in Ç&inodot;narc&inodot;k
basin using double difference method”, Geophyical Research Letters, 34, 10, Art.No. L10307, 2007. (SCIE)
152 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Durukal E., Erdik, M., Uçkan, E., “Earthquake risk to Industry in İstanbul and its management”, Natural Hazards, DOI
10.1007/s11069-007-9119-0, online, 2007.
Erdik, M., Durukal, E., “Earthquake risk and its mitigation in İstanbul”, Natural Hazards, DOI 10.1007/s11069-007-9110-9,
online, 2007.
Erduran, M., Çakır, Ö., Tezel, T., Şahin, Ş., Alptekin, Ö., “Anatolian surface wave evaluated at GEOFON Station ISP Isparta,
Turkey, Tectonophysics, 434, 39-54, 2007.
Güllü, H., Ansal, A., Özbay, A., “Seismic hazard studies for Gaziantep city in south anatolia of Turkey”, Natural hazards,
2007.
Karabulut, H., Bouchon, M., “Spatial variability and non-linearity of strong ground motion near a fault”, Geophysical Journal
International, 170, 1, 262-274, 2007. (SCIE)
Okur, D.V., Ansal, A., “Stifness degradation of natural fine grained soils during cyclic loading”, Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, 27, 9, 843-854, 2007. (SCIE)
Kılıçoğlu, A., Şanlı, U., Demir, C., Yıldız, H., Cingöz, A., Aktuğ, B., Açıkgöz, M., “Marmara Denizindeki deniz yüzeyi
yükseklik değişimlerinin Ers-1, Ers-2 ve topexposeidon uydu altimetre ölçüleriyle araştırılması”, Harita Dergisi, 138,
22-38, 2007.
Kanbur, Z., Alptekin, Ö., Utkucu, M., Kanbur, S., “Imaging the basin and fault geometry from the multichannel seismic
reflection data in the Tekirdağ Basin, Marmara Sea, Turkey”, Geophys. J. Int., 169, 659-666, doi: 10.1111/j.1365246X2007.03356.x, 2007.
Özel, N.M., Shapira, A., Harris, J., “Comparison of hypocentre parameters of earthquakes in the Aegean region”, Physics of
the Earth and Planetary Interiors, 162, 1-2, 53-60, 2007. (SCIE)
Parolai, S., Bindi, D., Durukal, E., Grosser, H., Milkereit, C., “Source parameters and seismic moment-magnitude scaling for
northwestern Turkey”, Bulletin of the Seismological Society of America, 97, 2, 655-660, 2007. (SCIE)
Pınar, A., Honkura, Y., Kuge, K., Matsushima, M., Sezgin, N., Yılmazer, M., Öğütçü, Z., “Source mechanism of the 2000
November 15 lake van earthquake (M-w=5.6) in eastern Turkey and its seismotectonic implications”, Geophysical
Journal International, 170, 2, 749-763, 2007. (SCIE)
Şahin, Ş., Erduran, M., Alptekin, Ö., Çakır, Ö., “Intrinsic and scattering seismic attenuation in Southwestern Anatolia”,
Pure& Applied Geophys, 164, 2255-2270, DOI 10.1007/s00024-007-0263-y, 2007.
Şengezer, B., Ansal, A., “Probabilistic evaluation of observed earthquake damage”, Natural Hazards, 40, 305-326, 2007.
Sümer, B.M., Ansal, A., Çetin, K.O., Damgaard, J., Günbak, A.R., Sawicki, N.E.O., Synolakis, C.E., Yalçıner, A.C., Yüksel,
Y., Zen, K., “Earthquake-Induced liquefaction around marine structures”, Journal of Waterway Port Coastal and
Ocean Engineering-ASCE, 133, 1, 55-82, 2007.
Tezel, T., Erduran, M., Alptekin, Ö., “Crustal shear wave velocity structure of Turkey by surface wave dispersion analysis,
Annals of Geophysics, 50, 2,.177-190, 2007.
Tönük, G., Ansal, A., “Site response nonlinearity based on case studies”, 4th International Conference on Earthquake
Geotechnical Engineering, Paper No. 1543, 2007.
Zor E., Sandvol, E., Xie, J., Türkelli, N., Mitchell, B., Gasanov, A.H., Yetirmishli, G., “Crustal Attenuation within the Turkish
plateau and surrounding regions”, Bulletin of the Seismological Society of America, 97, 1, 151-161, Part B Sp. Iss.,
2007. (SCIE)
Altun, S., A. Göktepe, B., Ansal, A., Akgüner, C., “Simulation of torsional shear test results with neuro-fuzzy control
system”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2008. online
153 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Ansal, A., Akıncı, A., Cultrera, G., Erdik, M., Pessina, V., Tönük, G., Ameri, G., “Loss estimation in Istanbul based on
deterministic earthquake scenarios of the Marmara Sea region (Turkey”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering,
2008. online
Bekler, T., Gürbüz, C., “Insight into the crustal structure of the eastern Marmara region, NW Turkey”, Pure and Applied
Geopohysics, 165, 2, 295-309, 2008. (SCIE)
Bohnhoff, M., Bulut, F., Aktar, M., Childs, D., Dresen, G., “The north anatolian fault zone in the broader Istanbul/Marmara
region: Monitoring a ‘seismic gap’”, SSA Seismological Research Letters, 79, 2, 303, 2008.
Bouchon, M., Karabulut, H., “The aftershock signature of supershear earthquakes”, Science, 320, 5881, 1323-1325, 2008.
(SCIE)
Böse, M., Wenzel, F., Erdik, M., “PreSEIS: A neural network-based approach to earthquake early warning for finite faults,
Bulletin of the Seismological Society of America, 98, 1, 366-382, 2008. (SCIE)
Çağnan, Z., Şeşetyan, K., Zülfikar, C., Demircioğlu, M.B., Kariptas, C., Durukal, E., Erdik, M., “Development of earthquake
lossmap for Europe”, Journal of Earthquake Engineering, 2008.
Durukal, E. Erdik, M., Sungay, B., Türkmen, Z., Harmandar, E., “Yapısal olmayan deprem risklerinin azaltılması, Mitigation
of non-structural earthquake risks”, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, M. Kadıoğlu, E. Özdamar
(Derleyenler), 157-174. JICA, 2008.
Durukal, E.,
Erdik, M., Çağnan, Z., Şeşetyan, K., “Istanbul earthquake: Issues with the compulsory insurance, Natural
Hazards Review, ASCE, 2008. Submitted
Durukal, E., Erdik, M., “Physical and economic losses sustained by the industry in the 1999 Kocaeli, Turkey earthquake”,
Natural Hazards, 46, 2, 153-178, 2008. (SCIE)
Erdik, M.,Durukal, E., Uçkan, E., “Earthquake risk to industry in Istanbul and its management, Natural Hazards, 44, 2, 199212, 2008. (SCIE)
Erdik, M., Alçık, H., Mert, A., Kafadar, N., “Istanbul earthquake rapid response system”, Proc., European Seismological
Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008.
Erdik, M., Bommer, J., Bungum, H., Bossu, R., “Development of rapid earthquake loss assessment methodologies”, Proc.,
European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008.
Erdik, M., Cağnan, Z., Zülfikar, C., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Durukal, E., Kariptas, C., “Development of Rapid
Earthquake Loss Assessment Methodologies for Euro-MED Region”, Proc., 14. World Conference on Earthquake
Engineering, Paper ID: S04-004, 2008.
Erdik, M., Durukal, E., “Earthquake risk and its mitigation in Istanbul”, Natural Hazards, 44, 2, 181-197, 2008. (SCIE)
Erdik, M., Durukal, E., Ertürk, N., Sungay, B., “Earthquake risk mitigation in Istanbul Museums”, Natural Hazards, 2008.
Submitted
Erdik, M., Keypour, H., Durukal, E., “Assessment of the earthquake response of Hagia Sophia”, Gesellschaft für GregorianikForschung, E.V. Germany, 2008. Submitted
Güllü, H., Ansal, AM.., Özbay, A., “Seismic hazard studies for Gaziantep city in South Anatolia of Turkey”, Natural Hazards,
44, 1, 19-50, 2008. (SCIE)
Halıcıoğlu, K., Özener, H., “Geodetic Network design and optimization on the active Tuzla Fault (Izmir, Turkey) for disaster
management”, Sensors 2008, 8, 8, 4741-4757, 2008. (SCI)
Hancılar, U., Durukal, E., Erdik, M., “Seismic assessment and rehabilitation of a historical unreinforced masonry (URM)
building in Istanbul”, Proc., 14. World Conference on Earthquake Engineering, Paper ID: S11-025, 2008.
154 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Hancılar, U., Durukal, E., Zülfikar, C., Erdik, M., “Tsunamigenic seismic and non-seismic sources in the Marmara Sea and
tsunami hazard assessment for Istanbul”, Proc., European Seismological Commission ESC 2008, 31st General
Assembly, 2008.
Kılçık, A., Özgüç, A., Rozelot, J.P., Yeşilyurt, S., “Possible traces of solar activity effect on the surface air temperature of
Turkey”, Journal of Atmospheric And Solar-Terrestrial Physics, 70, 13, 1669-1677, 2008, 2008. (SCI)
Morkoç, E., Okay, O.S., Edinçliler, A., “Land-based sources of pollution along the Izmit Bay and their effect on the coastal
waters”, Environmental Geology, 56, 1, 131-138 2008. (SCIE)
Özgüç, A., Ataç, T., Pektaş, R., “Examination of the solar cycle variation of foF2 for cycles 22 and 23”, Journal of Atmos.
Solar-Terrestr. Physic., 70, 268-276, 2008, DOI: 10.1016/j.jastp.2007.08.016, 2008. (SCI)
Picozzi M., Strollo, A., Parolai, S., Durukal, E., Özel, O., Karabulut, S., Zschau, J., Erdik, M., “Site characterization by
seismic noise in Istanbul, Turkey”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2008. accepted
Sertel, E., Ciğizoğlu, H.K., Şanlı, D.U., “Estimating daily mean sea level heights using artificial neural Networks”, Journal of
Coastal Research, 24, 3, 727-735, 2008, 2008. (SCI)
Siyahi, B., Arslan, H., “Nonlinear dynamic finite element simulation of Alibey earth dam”, Environmental Geology, 54, 1,
77-85, 2008. (SCIE)
Strasser, F.O.,
Bommer, J.J., Çağnan,
Z., Erdik, M., Züllfikar, A.C.,
Crowley Eucentre, H.,
Goula, X., Irizarry, J.,
Lindholm Norsar, C., Sabetta, F., “A comparative study of european earthquake loss estimation tools for an
earthquake scenario in Istanbul”, Journal of Earthquake Engineering, 2008.
Strasser, F.O., Stafford, P., Bommer, J., Erdik, M., “State-of-the-art of European earthquake loss estimation software”,
Proc., 14. World Conference on Earthquake Engineering., Paper ID: 09-01-0063, 2008.
Şengezer, B., Ansal, A., Bilen, Ö., “Evaluation of parameters affecting earthquake damage by decision tree techniques”,
Natural Hazards, 47, 3, 547-568, 2008. (SCIE)
Utkucu, M., Kanbur, Z., Alptekin, Ö., Sünbül, F., “Seismic behaviour of the north anatolian fault beneath the sea of
Marmara( NW Turkey): Implications for earthquake recurrence times and future seismic hazard”, Natural Hazards,
2008.
Ünlütepe, A., Özener, H., “Geotechnical measurements at Izmir LRT system tunnels, tunneling and underground”, Space
Technology, 23, 6, 734-741, 2008. (SCI)
Yağcı, B., Ansal, A., “Mikrobölgeleme için yapay ve gerçek ivme kayıtlarının kullanımı”, İTÜ Dergisi Mühendislik, 2008.
Yücemen, M.S, Yılmaz, C., Erdik, M., “Probabilistic assessment of earthquake insurance rates for important structures:
Application to Gumusova–Gerede motorway”, Structural Safety, 30, 5, 420-435, 2008. (SCIE)
Zulfikar, A.C., Çağnan, Z., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Erdik, M., “Shakemap Based Earthquake Loss Estimation”, Proc.,
European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008.
Bildiriler
Altuncu, S., Yılmazer, M., Pınar, A., Kalafat, D., “A present day evidence for the active tectonics in the inner part of Isparta
Angle in SW Turkey”, International Earthquake Symposium, EA. Book, 131-135, Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma
Merkezi, Kocaeli, 2007.
Ansal, A., Tönük, G., “Ground motion parameters for loss estimation”, Keynote Lecture, Fourth International Conference on
Urban Earthquake Engineering, 7-14, Tokyo, Japan, 2007.
Ansal, A., Tönük, G., “Stress reduction factors in simplified liquefaction susceptibility analysis” Fourth International
Conference on Urban Earthquake Engineering, 763-770, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 2007.
155 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Ansal, A., Tönük, G., Kurtuluş, A., “Yer Sarsıntısı Şiddetine Göre Mikrobölgeleme Ve Sismik Tehlike Senaryoları”, 6. Ulusal
Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, 139-155, İstanbul, 2007.
Aydınoğlu,
M.N.,
Önem,
G.,
“Arıtımsal
spektrum
analizi
(ARSA)
ile
köprülerin
nonlineer
performanslarının
değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 153-162, Maya Basın Yayın,
İstanbul, 2007.
Bayrak, Y., Öztürk, S., Tsapanos, T.M., Koravos, G.C., Leventakis, G.A., Kalafat, D., “An evaluation of earthquake hazard
parameters based on the instrumental Data for different seismic regions of turkey and adjacent areas: Türkiye ve
civarındaki farklı sismik bölgeler için aletsel veriye dayalı deprem hazard parametrelerinin bir değerlendirmesi”,
International Earthquake Symposium, EA. Book, 92-96, Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, Kocaeli, 2007.
Çağnan, Z., Şesetyan, K., Zülfikar, C., Demircioğlu, M.B., Kariptas, Ç., Durukal, E., Erdik, M., “Development of earthquake
LossMap for Europe”, International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Turkey, İstanbul, 2007.
Çağnan, Z., Zülfikar, C., Durukal, E., Erdik, M., “Avro – Akdeniz Bölgesi için geliştirilen eş zamanlı analitik şiddet dağılımı
hesaplama yöntemleri”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 317-326, Maya Basın Yayın,
İstanbul, 2007.
Deniz, P., Horasan, G., Kalafat, D., “Spectrum characteristics of several quarry blast areas in Turkey: Türkiye’de çeşitli taş
ocağı patlatma alanlarının spektrum özellikleri”, International Earthquake Symposium, EA. Book, 252-256, Yer ve
Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, Kocaeli, 2007.
Edinçliler, A., Baykal, G., Erdik, M., Mourtage, W., ”Katı atık depolama sahalarının deprem sırasındaki davranışının
modellenmesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.
Fahjan, Y.M., Mercimek, H., kubin, J., “Binaların dinamik analizlerinde modal ek dışmerkezlik yönteminin uygulanması”, 6.
Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 163-174, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.
Güneyisi, E.M., Altay G., “Viskoz söndürücü sistemlerin yüksek katlı betonarme ofis binalarının deprem dayanımı üzerindeki
etkisinin değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 61-72, Maya Basın Yayın,
İstanbul, 2007.
Hancılar, U., Durukal, E., Franco, G., Erdik, M., Deodatis, G., Smyth, A., “Spectral displacement-based probabilistic
structural fragility analysis of a standardized public school building in Istanbul”, 8th Pacific Earthquake Engineering
Conference, Paper ID. 189. Singapore, 2007. CD
Kalafat, D., “Doğa Marmara’yı depremlerle sınayacak mı?, Tekirdağ ve çevresinin depremlerine toplu bir bakış”, Namık
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi TSYB ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Panel Kitapçığı, 58-68, Tekirdağ,
2007.
Kaya, Y., Şafak, E., “Yer hareketi parametrelerinin elastik olmayan tepki spektrumu üzerindeki etkilerinin stokastik olarak
incelenmesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 289-304, Maya Basın Yayın, İstanbul,
2007.
Kılıç, S.A., Özdemir, Z., “Simulation of sloshing effects in cylindrical containers under seismic loading”, 6th German LSDyna
User’s Conference, 443-454, Frankenthal, Almanya, 2007.
Mowrtage, W., Yüzügüllü, Ö., “Orta hasarlı betonarme binaların geçici olarak takviyesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği
Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 281-288, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.
Mowrtage, W., Yüzügüllü, Ö., “Temporary seismic rehabilitation of moderatly damaged reinforced concrete buildings”, Sixth
National Conference on Earthquake Engineering, Istanbul, 2007.
Okur, V., Altun, S., Ansal, A., “İnce daneli zeminlerde çevrimsel şekil değiştirme”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı
Bildiriler Kitabı, I, 199-208, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.
Özdemir, Z., Kılıç, S.A., “A survey of analytical methods for the dynamic fluid-structure interaction response of rigid
cylindrical tanks under lateral motion”, ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural
156 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2007, Paper No.1170, Rethymno, Crete, Greece, 2007.
Özdemir, Z., Kılıç, S.A., “A survey of analytical solutions for cylindrical metal tanks”, ASSISI 10th World Conference on
Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibrations Control of Structures, Istanbul, 2007.
Özdemir, Z., Kılıç, S.A., “Esnek olmayan zemine bağlanmış silindirik tankların sismik analiz yöntemleri”, MSC.Software 2007
yılı Kullanıcılar Konferansı, Otomotiv ve Makina Sanayi, İstanbul, 2007.
Özel, N.M., Shapira, A., Harris, J., “Comparison of hypocentre parameters of earthquakes in the Aegean region”, Physics of
the Earth and Planetary Interiors (PEPI), 162/1-2, 53-60, 2007.
Özener, H., Akay, G., “Investigation of total crustal movements using terrestrial and GPS measurements along the western
part of north anatolian fault in the Marmara Region”, AGU 2007 Fall Meeting, San Francisco, California, USA, 2007.
Strasser1 , F.O., Bommer, J.J., Şeşetyan, K., Çağnan, Z., Erdik, M., Irizarry, J., Goula, X., Lucantoni, A., Sabetta, F., Bal,
I.E., Crowley, H., “A comparative study of european earthquake loss estimation tools for an earthquake scenario in
Istanbul”, Proc. International Symposium on Earthquake Loss Estimation for Istanbul, İstanbul, 2007.
Polat G., Özel, N.M., “Deep azimuthal seismic anisotropy in the Westernatolia and Aegean subduction zone”, International
Earthquake Symposium, 141-145, Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, Kocaeli, 2007.
Şafak, E., “Imortance of surface waves on base-isolated structures”, Proceedings, 10th World Conference on Seismic
Isolation, Energy Dissipation and Active Vibrations Control of Structures, Istanbul, 2007.
Şafak, E., “New techniques to analyze ambient vibration data”, Proceedings, COMPDYN 2007 (Computational Methods in
Structural Dynamics and Earthquake Engineering), Rethymno, Crete, Greece, 2007.
Şafak, E., “Surface waves and seismic response of long period structures”, Proceedings, 4th International Conference on
Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece, 2007.
Şafak, E., Durukal, E., Erdik, M., “Structural health monitoring of historical structures and new techniques for data
analysis”, Proceedings, IOMAC 2007, International Modal Analysis Conference, Kopenhag, Denmark, 2007. CD
Şafak, E., Kaya, Y., “Sensitivity of base-isolated systems to ground motion characteristics: A stochastic approach”,
Proceedings, 10th World Conference on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibrations Control of
Structures, Istanbul, 2007.
Tönük, G., Ansal, A., “Zeminin doğrusal olmayan davranışına vaka analizleri ile bakış”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği
Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 507-516, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.
Özener, H., Garagon-Doğru, A., “Depreme dönük araştırma ve çalışmalarda CBS”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi,
Trabzon, 2007.
Yağcı, B., Ansal, A., “Balıkesir için mikrobölgeleme çalışmaları”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı,
I, 221-232, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.
Akay, G., Özener, H., “Investigation of the displacements from 1941 To 2007 using terrestrial and GPS measurements along
the
western
part
of
north
anatolian
fault
in
Marmara
Region,
FIG
Working
Week
2008,
http://www.fig.net/pub/fig2008/index.htm, Stockholm-Sweden, 2008.
Ansal, A., Kurtuluş, A., Tönük, G., “Damage To water and sewage pipelines in Adapazari During 1999 Kocaeli, Turkey
earthquake”, Proceedings of 6th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, Paper
No:3.17, Arlington, Virginia, ABD, 2008.
Ansal, A., Kurtuluş, A., Tönük, G., “Earthquake loss estimation tool for urban areas”, Proceedings of Geotechnical
Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV, Sacramento, ABD, 2008.
Ansal, A., Kurtuluş, A., Tönük, G., “Microzonation with respect to ground shaking intensity and seismic damage scenarios”,
Proceedings of International Conference on Geotechnical Engineering, 31-40, Hammamet, Tunus, 2008.
157 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Arslan-Sørensen, A., Yılmaz, G., “Analysis of strain accumulation of the faulting zones by the help of continuous GPS
stations, FIG Working Week 2008, http://www.fig.net/pub/fig2008/index.htm, Stockholm-Sweden, 2008.
Edinçliler, A., Altunel, C., “Modelling of rehabilitation of unregulated solid waste landfills”, Proceeding of the 4th Asia
Regional Conference on Geosynthetics, Shanghai-China, 2008.
Edinçliler, A.,
Gökhan Baykal
and Altuğ Saygılı, “Seismic behavior of geogrid reinforced slag wall”, MERCEA'08 2008
Seismic Engineering International Conference Commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake,
711-718, Reggio Calabria and Mesina, Italy, 2008.
Edinçliler, A., “Utilization of waste tires for geotechnical applications as lightweight materials”,
9th International
Symposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Developmant, 220-249, Hong Kong, 2008.
Garagon-Doğru, A., G. Töz, G., “Development of a service oriented architecture based GIS For earth sciences” ISPRS XXI
Congress, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Beijing China , 2008.
Gürbüz, C., “Seafloor observatory project in the Marmara Sea: Land and seafloor obsrvation stations”, ESONET-Marmara
Workshop, ITU, Maden Fakültesi, 2008.
Mowrtage, W.,
“Seismic rehabilitation of RC frames by using steel panels”, 2008 Seismic Engineering Conference:
Commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake, AIP Conference Proceedings, 1020, 1563-1570,
Italy, 2008.
Mowrtage, W., “Principles of laboratory ınstrumentations (Transducers and data acquisition system)”, The International
Conference on Educational Engineering Laboratories, University of Garyounis, Benghazi-Libya, 2008
Mowrtage, W., “Shake table and its benefits for engineering education and industry”, The International Conference on
Educational Engineering Laboratories, University of Garyounis, Benghazi-Libya, 2008.
Okur, V., Altun, S., Ansal, A., “Cyclic failure of cohesive soils during 1999 Kocaaeli Earthquake”, Proceedings of
Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV, Sacramento, ABD, 2008.
Okur, V., Altun, S., Ansal, A., “Silt-kil zeminlerin, dinamik stabilite kayıplarının enerji yöntemine dayalı hesabı”, Zemin
Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2008.
Okur, V., Altun, S., Ansal, A., “The variation of pore pressure related with failure in fine-grained soils under uniform cyclic
loadings”, Proceedings of GeoConGress 2008 on “The Challenge of Sustainability in the Geoenvironment, New
Orleans, Louisiana, ABD, 2008.
Özakın Y., Aktar, M., “The moho topography of Turkey inferred from receiver functions”, European Seismological
Commission , Crete, 2008.
Özel, N.M., “Activities of Turkish NDC capacity building from a national perspective”, Cross-Regional Workshop for CTBTO
International Cooperation: ” Twelve Years of the CTBT:Achievements and Perspectives, Istanbul, Turkey, 2008.
Özener, H., Garagon-Doğru, A., Turgut, B., Cakmak, R., Arpat, E., Ergintav, S., “Study on deformation of eastern Turkey by
GPS data”, WEGENER 2008, 14th General Assembly of Wegener, 2008, Darmstadt, Germany, 2008.
Özener, H., Garagon-Doğru, A., “Better understanding of benefits of ınformation technologies in tectonic studies in Turkey”,
AGU Joint Assembly 2008, Fort Lauderdale, Florida, USA, 2008.
Polat, G., Özel, N.M., “Seismic anisotropy in the extended aegean region”, European Seismological Commission ESC 2008,
31st General Assembly, Hersonissos, Crete, Greece, 2008.
Polat, G., Özel, N.M., Tan, O., Ergintav, S., “Crustal anisotropy from local observations of shear wave splitting in Marmara
Region-Turkey”, European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Hersonissos, Crete, Greece,
2008.
Şanlı, D.U., “Effect of remaining residual tropospheric zenith delay errors on GPS vertical positioning accuracy, monitoring
and the modelling of the ionosphere and troposphere”, Proceedings, Turkish National Geodetic Commission,
158 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Scientific Meeting 2007, M. O. Karslıoğlu, M. Nohutçu, E. Erdoğan (Derleyenler), 38-41, Tasarım, Teknik Hazırlık ve
Baskı – İlknur Matbaacılık, Ankara, 2008.
Şanlı, D.U., Kurumahmut, F., “Accuracy of GPS positioning in the presence of large height differences”, FIG Working Week
2008, http://www.fig.net/pub/fig2008/index.htm, Stockholm-Sweden, 2008.
Şemin, K.U., Özel, N.M., Koçak, S., Destici, T,C., Teoman, M.U., Necmioğlu, Ö., “Observation evaluation of Turkish NDC
(BRTR-PS43) for further development”, 2008 NDC Evaluation Workshop, Baden, Austria, 2008.
Tönük G., Ansal, A., “An investigation on the effects of stress reduction factors on liquefaction analysis”, Proceeding of
Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV, Sacramento, ABD, 2008.
Diğer
Erdik M., Durukal E., “Istanbul’da Deprem Riski, 25-36. Beklenen Marmara Depremi Riskler ve Önlemler, Türkiye Bilimler
Akademisi Raporları, Sayı: 19, 25-36. 2007.
Birgören, G., Özel, O., Durukal, E., Erdik, M., Marmara Denizi’nde olusacak senaryo depremlerin İstanbul’da yaratacağı
kuvvetli yer hareketinin hibrit yöntem ile simulasyonu, 05T101,BAP Proje Sonuç, 2007.
Gürbüz, C., Alptekin, Ö., Kalafat, D., Komut, T., “Seismic Hazard Assesment for Anamur-Dragon Drinking Water Pipeline
Project, Final Report, 2007.
Birgören-Tanırcan, G., Özel, N.M., 2Deprem Kaynağının Dinamik Kırılma Modellemesi Tekniği ile Kuvvetli Yer Hareketinin
Belirlenmesi: Bir vaka analizi olarak 1999 Düzce Depremi Modellemesi”, Tubitak Araştırma Projesi 1. Gelişme
Raporu, 2007.
Ansal, A., Kurtuluş, A., Tönük, T., “Microzonation For Site Conditions For Dubai City, Assessment of Seismic Hazard and Risk
in Dubai, The United Arab Emirates, Dubai Municipality, Haziran 2008
Kılıç, S.A., “Katı Sıvı Etkileşim, Simülasyon Tekniklerinin DEprem Mühendisliğinde Uygulamaları”, TÜBİTAK Proje. no.
105M332, Proje Sonuç Raporu, Haziran 2008.
Erdik, M., Edinçliler, A., “Sarsma Masası Deneylerinin İyileştirilmesine Yönelik Olarak Ölçüm Sisteminin Geliştirilmesi”,
TÜBİTAK Hızlı Destek Programı, Proje Sonuç Raporu, Nisan 2008.
Edinçliler, A., Baykal, G., Güler, E., Erdik, M., “Katı Atık Depolama Sahalarının Deprem Sırasındaki Davranışının
Modellenmesi”, BAP Proje Sonuç Raporu, Proje No. 03T102, Aralık 2008.
Aktar, M., Karabulut, H., Childs, D., Mutlu, A., “Gökova Körfezi (Muğla) Aktif Faylarında , Güncel Sismik Aktivitenin
Belirlenmesi , TÜBİTAK 104Y306, 2008.
Özel, N.M., Berberoğlu, M., Polat, G., “Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo- Stratejik -Ancak Tektonik Rejimleri FarklıBölgelerinde Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması Projesi 2008 1.Ara
Rapor, TÜBİTAK,
Haziran, 2008.
Akay, G., Özener, H., “Investigation of the baseline length changes from 1941 to 2007 Using terrestrial and GPS
measurements along the western part of north anatolian fault in Marmara Region”, EGU General Assembly 2008,
Poster Presentation, Abstract No: EGU2008-A-04608, Vienna, 2008.
Hastaoğlu, K., Şanlı, D.U., “Modeling GPS rapid static positional accuracies for monitoring natural hazards: Application to
Koyulhisar landslide, Turkey”, EGU General Assembly 2008, Poster Presentation, Abstract No: EGU2008-A-03010,
Vienna, 2008. Poster
Karabulut, H., Özalaybey, S., “Imaging the North Anatolian Fault: A Local Tomography along the Ruptured Segment of 1999
Izmit Earthquake (Mw=7.4).”, ESC, Creete, 2008. Abstract
Kömeç,
M,A., Karabulut, H., “Pn Travel Time Tomography of Turkey and Surrounding Regions).”, ESC, Creete, 2008.
Abstract
159 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Samut-Cambaz, M.D., Karabulut, H., “Analysis of Ambient Seismic Noise in Turkey and Surrounding Regions”, ESC, Creete,
2008. Expanded abstract
Samut-Cambaz, M.D., Karabulut, H., “Group Velocity Maps of Turkey and Surrounding Regions by using Local and Regional
Earthquakes”, ESC, Creete, 2008. Poster
TÜRKÇE DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kitaplar
Uysal, Z., Aslan, P., Taşkın, G., Dicle, E. (Derleyenler), Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi, 2008.
Makaleler
Dicle, E., “Apartman hikayesinde dramatik yapı ve şehrin ölümcülüğü”, Varlık, 1146, 42-44, 2007.
Dicle, E., “Hangi Hamid, hangi düşüş: Sultan Hamid düşerken’’ , Kitaplık Dergisi, 111, 90-92, 2007.
Bulut, H., “18.yüzyılın renkli siması: Nedim”, Türk Dili, 20, 118, 56-59, 2007.
Bulut, H., “18.yüzyılın renkli siması: Nedim”, Türk Dili, 20, 119, 35-38, 2007.
Bulut, H., Demirkıran, K., “Sabahattin Ali’nin öykülerinde anlatıcı söylemi”, Varlık, 1196, 38-41, 2007.
Bulut, H., Demirkıran, K., “Sabahattin Ali’nin öykülerinde kurgusal okur”, Mesele, 8, 30-32, 2007.
Bulut, H., Dicle, E., “Suat Derviş’in romanlarında benliğini arayan kahramanlar: Batılı kadınlar, Doğulu yaşamlar”, Mesele
Dergisi, 12, 33-36, Aralık, 2007.
Demirkıran, K., “Asaf Halet Çelebi’de masallar ve düşler”, Türk Edebiyatı, 410, 23-26, Aralık, 2007.
Dicle, E., “90’ larda tiyatro ortamı” , Üç Nokta, 89-94, İlkbahar 2008.
Dicle, E., “Sabahattin Ali’nin köpek öyküsünde çatışma ve aydın karanlığı”, Hürriyet Gösteri, 26-33, Mart-Nisan-Mayıs 2008.
Demirkıran, K., “Ziya Osman Saba’nın şiirlerinde ölüm düşüncesi”, Türk Edebiyatı, 414, 44-49, 2008.
Bildiriler
Dicle, E., “Yazıdan söze”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), İstanbul:
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008.
Dicle, E., “…Ve değirmen dönerdi üzerine göstergebilimsel bir inceleme”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P.
Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), 181-191, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008.
Dicle, E., “İdeolojik devlet inşasında tiyatronun işlevi”, Sözden Yazıya: Sempozyum Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E.
Dicle (Derleyenler), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008.
Demirkıran, K., “Şehre inen tanrılar:
Behçet
Necatigil’in Şiirlerinde küçük insan mitosu”, Sözden Yazıya: Sempozyum
Kitabı, Z. Uysal, P. Aslan, G. Taşkın, E. Dicle (Derleyenler), 109-119, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008.
160 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
GÜZEL SANATLAR
Kitaplar
Erbay, M., Resim Sanatı Disiplinleri, Alternatif Yayınları, 2007.
Makaleler
Çil, S., “Pirosmani’nin Venüsü: Margarita”, rh+sanart, 43, 78-80, Eylül, 2007.
Çil, S., “Sanat dünyasının vicdanı: Gerilla kızlar”, rh+sanart, 36, 38-43, Ocak 2007.
Erbay, M., “Özer Kabaş geçti bu dünyadan”, Artist, 84, Mart, 2007.
Erbay, M., “Sanatçının politik yaptırımı var mıdır? Botero’nun Ebu Gurayb tabloları”, Artist, 85, 2007.
Erbay, M., “Hamit Kınaytürk ve sanatın değişen yüzü”, Sanat Çevresi Hamit Kınaytürk Özel Sayı, 92-93, 2007.
Erbay, M., “Bir boşluğa dokunmak: Üslup paradoksu hakkında”, Artist güncel, 24-25, Haziran, 2007.
Erbay, M., “Yeni düzen ve kuratörlük kavramı üzerine”, Cey Sanat, 16, 68-69, Haziran-Eylül, 2007.
Erbay, M., “Yeteneği ölçme sorunu”, Artist Modern, 8/81, 60-61, Eylül, 2007.
Erbay, M., “Çanakkale zaferi ve mechul asker abidesi”, Mimarist Dergisi, 25, 10-11, Ekim, 2007.
Erbay, M., ”Suya yazı yazmak”, Eleştiri Dergisi, 1, 22-28, SAYED Sanat Yazarları ve Eleştirmenleri Derneği Yayını, 2008.
Erbay, F., “Sanat yönetimi eğitimini sorgulanması”, rh+ Sanart – Plastik Sanatlar Dergisi, 50, 50-52, 2008.
Erbay, F., “Müze yönetimine eleştirel bakış, Eleştiri Dergisi, 8-12, SAYED-Sanat Yazarları ve Eleştirmenleri Derneği Yayını,
İstanbul, 2008.
Bildiriler
Erbay, M., “Dr. Hikmet Hadi ve Dr. Ziya Hüzni Tabloları’nın Türk sanatındaki yeri”, Uluslar arası Türk Tıp Tarihi Kongresi I,
Konya, 2008.
Erbay, M., “Tıp Müzelerinde gösterim teknikleri ve yeni sunumlar”, Uluslar arası Türk Tıp Tarihi Kongresi I, Konya, 2008.
Erbay, M.,“Üsküdarlı Şehit Hasan Rıza (1858-1913)”, Üsküdar Sempozyumu 6, , İstanbul, 2008.
Erbay, M., Amasya İlinin yerleşim tarihi açısından Floransa şehir örneği ile karşılaştırılması”, Uluslar arası Anadolu-Türk
Darüşşifaları ve Sabuncuoğlu Kongresi, Amasya, 2008.
Erbay, F., Erbay, M.,“Amasya ilinin yerleşim tarihi açısından floransa şehri ile karşılaştırılması”, Uluslararsı Anadolu-Türk
Darüşşifaları ve Sabuncuoğlu Kongresi, Amasya Valiliği, Amasya 2008.
Erbay, F., “Medicine and health at İstanbul medresses”, 1st Internatıonal Congress on The Turkish History of Medicine,
Konya, 2008.
161 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE 2008 YILINDA BAŞLAYAN ULUSAL VE ULUSLARARASI FON KAYNAKLI PROJELER
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
PROJE ADI
YÜRÜTÜCÜSÜ
BİRİM
Fatma Nevra Seggıe
Eğitim Fakültesi
Hamdi Erkunt
Eğitim Fakültesi
Leyla Martı
Eğitim Fakültesi
Senem Yıldız
Eğitim Fakültesi
Zeynep Kızıltepe
Eğitim Fakültesi
A.Nazlı Başak
Fen-Edebiyat Fakültesi
A.Nazlı Başak
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ahmet Ersoy
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ali Ersin Acar
Fen-Edebiyat Fakültesi
Amitav Sanyal
Fen-Edebiyat Fakültesi
The Headscarf Ban in the Turkish University: The Perceptions of
Faculty on the Educational and Cultural Experiences of PartTime Unveilers
Bilgisayar Destekli Öğrenme İşbirliğinde Öğrenme, Müfredat ve
Değerlendirmeyi Aynı Hizaya Getirme: Bilgi İnşaası ve Elektronik
Portföyler
Yabancı Dil Dersinde Sınıf İçi İletişim ve Katılım Şekillerine
Edimbilimsel Bir Bakış
Derlem Kullanımının Kalıplaşmış Söz Öbeklerinin Öğretilmesine
Etkisi
Üniversite Lisans Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğretmenlik
Mesleğine Bakış Açıları
ALS'ye Neden Olan Moleküler Mekanizmalar: Alsin Geni
Ekspresyonunun Nöronal Hücre-Kültürü Modelinde Araştırılması
Dominant Geçişli Parkinson Hastalığı Taşıyan Bir Türk Ailede
Alfa-Sinüklein Geninde Mutasyon ve Haplotip Belirlenmsei
Orta ve Güneydoğu Avrupa'da Bölgesel Kimlik Söylemleri (17701945)
Prostat Kanserine Karşı Etkin Steroid Bazlı Olmayan Aktif Madde
Türevlerinin Sentezlenerek bir Bileşik Kütüphanesinin
Oluşturulması
Novel Reactive Polymers for Bioconjugation and Fabrication of
Reactive Arrays for Biomolecular Immobilization
Fotoreseptörlerin Farklılaşması Sırasında Rol Alan Genlerin
Tanımlanması
Arzu Çelik
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sensory Receptor Exclusion: Role of İroc
Arzu Çelik
Fen-Edebiyat Fakültesi
State and Public Funerals in Turkey: A HistoricalAnthropological
Arzu Öztürkmen
Fen-Edebiyat Fakültesi
Üç Çekinik Geçişli Hastalık İçin Sorumlu Gen Aranması
Aslıhan Tolun
Fen-Edebiyat Fakültesi
Degradasyon Çalışmaları
Ayşe Neren Ökte
Fen-Edebiyat Fakültesi
Orta Çağ İslam Dünyasında Sanat ve Edebiyatın Kesişmesi
Ayşe Oya Pancaroğlu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bilimsel Kanıt Kavramı ve Felsefi Yansımaları
Berna Kılınç
Fen-Edebiyat Fakültesi
Duygu Avcı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Esra Battaloğlu
Fen-Edebiyat Fakültesi
H. Günhan Danışman
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tepkimeleri
İlknur Doğan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Oksazolidindion Türevlerinde Halka Açılımı Reaksiyonları
İlknur Doğan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kuyaş Buğra
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fe (III) Katılımlı TiO2 Katalistleri: Karakterizasyon ve
Development of Highly Reactive Methacrylates for Dental
Materials
Meme Kanserli Hastalarda RAD23A ve RAD23B Genlerinin
Epigenetik Analizi ve Kanserle Olan İlişkilerinin İncelenmesi
Kırklareli-Demirköy Dökümhanesi'nde Yeni Dönem Endüstri
Arkeolojisi Kazıları ve Araştırmalarının Osmanlı Dönemi
Medencilik ve Metal İşleme Teknolojileri Tarihine Katkıları
Sterik Engelli, Aksiel Kiral Heterohalkasal Bileşikler: Sentez,
Rasemizasyon Barierleri ve Kiral Ligendlere Dönüşüm
In Vitro Hiperglisemi Modelinde FGF2'ye Bağlı Tuz İndüklenebilir
Kinaz Anlatımının İrdelenmesi
Non - Newtonian Sıvılarının Oluşturdukları Yüzey Dinamiklerinin
ve Non - Newtonian Akışkan Ortamında Küçük Taneciklerin
Çökelmesi Probleminin İncelenmesi
Mehmet Levent Kurnaz
Fen-Edebiyat Fakültesi
Müzikte Ses Uyum ve Yapı
Metin Arık
Fen-Edebiyat Fakültesi
Düzenli ve Düzensiz Ortamlarda Yapı Olumu
Muhittin Mungan
Fen-Edebiyat Fakültesi
System
N. Zeynep Atay
Fen-Edebiyat Fakültesi
Boya Molekülleri Vasıtasıyla Nano-Yapıların FLIM Tekniği ile
Naci İnci
Fen-Edebiyat Fakültesi
Synthesis of Dye- Doped Silica Nanoparticles in Reverse Micellar
162 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Görüntülenmesi ve Spontane Işıma Yarı-Ömürlerinin Ölçülmesi
Kanser Hücrelerinde Aktif Rol Oynayan Wnt / ß-Katenin
Yolağında Anlatımı Etkilenen BRI3 Geninin Protein İlişkilerinin
Maya Çift Hibrit Yöntemi İle Tayin Edilmesi
Necla Birgül İyison
Fen-Edebiyat Fakültesi
Neş'e Bilgin
Fen-Edebiyat Fakültesi
Nihan Nugay
Fen-Edebiyat Fakültesi
S. Hande Çağlayan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mutasyon Tarama Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Oturtulması
S. Hande Çağlayan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bitkisel Yağların Değişik Polimerlere Aşı (Graft) Polimerizasyonu
Selim Küsefoğlu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Nesne Ontolojisi, Demet Teorisi ve Bireyleşim Problemi
Sun Demirli
Fen-Edebiyat Fakültesi
Derivatives and Iron Complexes of Scytonemin
Tereza Varnalı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Viktorya Aviyente
Fen-Edebiyat Fakültesi
Termofilik Geobacillus DNA Polimeraz Enzimlerinin
Tanımlanması
Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopi Kullanmını Geliştirme
ve Güncelleme Projesi
Von Willebrand Faktör ve FXI Geninin Moleküler Genetik
Yöntemlerle Analizi
HRM (High Resolution Melting Point Analysis) Yönteminin
Protein Sentezinde Uzama Faktörü EF-Tu'nun Hidroliz
Tepkimesinin Modellenmesi
Role of Chain Transfer in the Free Radical Polymerization of
Ethylene
Viktorya Aviyente
Fen-Edebiyat Fakültesi
Küçük Kentler ve Toplumsal Baskı
Binnaz Toprak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Türkiye'de Dolaylı Vergilerin Değerlendirilmesi: Hanehalkı Bütçe
İktisadi ve İdari Bilimler
Anketi ile NİTS Analizi
Burçay Erus
İzinsiz Yerleşimin Varlığında Optimal Kamu Konut Politikası
Burçin Ünel
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Economic Modelling of Environmental Problems at Uluabat Lake
Fikret Adaman
Fakültesi
Transforming Public Administration: Regulatory Policies and
Institutions in Mexican, Spanish and Turkish Financial Services,
Telecommunications and Water Sectors
İktisadi ve İdari Bilimler
Gül Sosay
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Kredi Kartı Piyasalarında Tüketici Davranışları ve Rekabet
Levent Yıldıran
The Political Economy of the Environment in Turkey: The Case
of İda Mountain
Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Refik Erzan
Fakültesi
Cost Structure Analysis of Traditional and Hybrid Production
Systems
Aybek Korugan
Mühendislik Fakültesi
Metobolik Ağ Yapısı İçinde Epistatik Etkileşimlerin Belirlenmesi
Betül Kırdar
Mühendislik Fakültesi
Bayes Kuramının Bilişim Mühendisliğindeki Uygulamaları
Bülent Sankur
Mühendislik Fakültesi
Cem Say
Mühendislik Fakültesi
Elif Özkırımlı Ölmez
Mühendislik Fakültesi
Ercan Balıkçı
Mühendislik Fakültesi
Fikret Gürgen
Mühendislik Fakültesi
Kuantum Sonlu Durumlu Makinelerin Hesaplama Gücünün
İncelenmesi
Beta-Laktamaz ile Beta-Laktamaz İnhibitör Proteini Bağlanma
Arayüzeyinin Hesapsal Olarak İncelenmesi
Süperalaşım IN738LC'deki Nano Boyutlu Çökeltilerin Büyümesine
Stresin Etkisi
Elektrokardiogram (EKG) İşaretiyle Aritmi Sınıflandırılması ve
Riskli Durumların Belirlenmesi
Granüler Zeminlerin Mühendislik Özelliklerine Dane Ezilmesinin
Etkisi
Gökhan Baykal
Mühendislik Fakültesi
Ultra-Genişbant Kanallarda Sığa Hesabı
Hakan Deliç
Mühendislik Fakültesi
Kuban Altınel
Mühendislik Fakültesi
Kunt Atalık
Mühendislik Fakültesi
Kutay Orakçal
Mühendislik Fakültesi
Kutlu Ülgen
Mühendislik Fakültesi
Duygaç Ağları Üzerinde Kaplama, Yerleştirme, Rotalama
Problemlerini Birlikte Çözen, En Uzun Ağ Ömrünü Sağlama
Amaçlı, Eniyileme Gösterimlerinin Geliştirilmesi ve Çözülmesi
Yay Şekilli Oyuklarda Newtonyen Olmayan Akışkanların Kapak
Hareketli ve İzotermal Olmayan Akışkanlarında Isı Taşınımı
Etkilerinin İncelenmesi
Karbon Fiber Takviyeli Polimer (CFRP) Malzemelerle
Güçlendirilmiş Betonarme Çerçevelerin Tersinir Deprem Yükleri
Altındaki Performanslarının İncelenmesi ve Analitik
Modellenmesi
Hücre Proliferasyonu ve Apoptozizi Arasındaki Dengenin
İncelenmesi: S. Cerevisiae ve C. Elegans Hücrelerinde Sinyal
163 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Taşıma Ağları
Ultra - Geniş Bant Sistemler İçin Gürültü Yapılarının
Belirlenmesi ve Başarım Testleri
Mutlu Koca
Mühendislik Fakültesi
Necati Aras
Mühendislik Fakültesi
Oğuz Tosun
Mühendislik Fakültesi
Okyay Kaynak
Mühendislik Fakültesi
A Competitive Location Model For Facilities With Variable
Attractiveness
N-Body Probleminin Yongada Çoklu İşlemci (CMP) Mimarilerinde
Çözümü İçin Paralel Algoritma Geliştirilmesi
Tip-2 Bulanık Mantık Kuramının Geliştirilmesi ve Kontrol
Mühendisliğinde Uygulamaları
Heyelan Yüzeylerinin Yapılaşma Bölgesini Kapsama Riskinin
Değerlendirilmesi
Özer Çinicioğlu
Mühendislik Fakültesi
Protein-DNA Etkileşimlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu
Pemra Doruker Turgut
Mühendislik Fakültesi
Ramazan Yıldırım
Mühendislik Fakültesi
Modellenmesi ve Çözümü
Refik Güllü
Mühendislik Fakültesi
Antibakteriyel Özelliğe Sahip Hidroksiapatit Üretimi
Sabri Altıntaş
Mühendislik Fakültesi
Selim Şeker
Mühendislik Fakültesi
Suzan Üsküdarlı
Mühendislik Fakültesi
Şenol Mutlu
Mühendislik Fakültesi
Taner Bilgiç
Mühendislik Fakültesi
Tunga Güngör
Mühendislik Fakültesi
Metodları Kullanılarak Tahmini
Türkan Haliloğlu
Mühendislik Fakültesi
Esnek İmalat Sistemleri Dinamik Tasarım Problemi
Ümit Bilge
Mühendislik Fakültesi
Yakıt Hücreleri İçin Hidrokarbonlardan Hidrojen Üretimi
Zeynep İlsen Önsan
Mühendislik Fakültesi
Altın Bazlı Katalizörlerde Seçimli CO Oksidasyonu Kinetiğinin
İncelenmesi
Erken Kapasite Bilgisi Altında Stok Paylaştırma Probleminin
Mobil İletişimde Kullanılan 2. ve 3. Nesil Propagasyon Modelinin
Geliştirilmesi ve Diğer Modellerle Kıyaslanması
Sosyal Ağlarda Çevirimiçi Toplumlar İçeriklerin
Anlamlandırılması
Üretim Sonrası Vakumda Isı ve Elektrik Alanı Tedavisi İle Polimer
Fotovoltaik Hücrelerin Performslarının İyileştirilmesi
Telekomünikasyon Değer Zincirinde Yenilikçilik, Rekabet ve
Kontrat Tasarımı
Biçimbilimsel Tabanlı Dil Modeli ile Türkçe Konuşma Tanıma
Sistemi
Protein - Protein Etkileşim Bölgelerinin Makine Öğrenmesi
Ex - Post Effiency Analysis of European and Internationally
Funded Projects
Uygulamalı Bilimler
Aslı Deniz Helvacıoğlu
Bilişim ve Haberleşme Sistemleri İçin Tümdevre Teknolojisine
Uygun Devrelerin Tasarlanması
Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler
Bilgin Metin
Foreign Direct Investment as a Development Strategy:
Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler
Innovation and Technology Diffusion in Emerging Economies
Emine Nur Günay
Örgüt Bağlılığı ve Çalışan Sağlığı Bağlamında Güvenceli Esneklik
Kıvanç İnelmen
Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler
İş Süreçleri Yönetimi Yazılımlarının Değerlendirilmesi İçin Bir
Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Uygulamalı Bilimler
Meltem Özturan
Modular Corporations: Implications for Work, Occupation, and
Corporate Culture
Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler
Özgür Döğerlioğlu
Responses of Turkish Holdings to Institutional Pressures:
Evidence from Affiliated Company Boards of Directors
Yüksekokulu
Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler
Özlem Yıldırım -Öktem
Nesne Yönelimli Tasarım Yaklaşımı Kullanılarak Bir Veri
Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler
Madenciliği Yazılımı Geliştirilmesi
Sona Mardikyan
The Restructuring of Social Work Policy in Turkey
Berna Yazıcı
Yüksekokulu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
EEG Kaynak Belirleme Uygulamalarında Difüzyon Tensör
Anizotropinin Etkisi
Ahmet Ademoğlu
Migren Hastalarının Serebrovasküler Otoregülasyon
Bozukluklarını Optik Görüntüleme ile Belirleme
Tarihi Enstitüsü
Biyo-Medikal Mühendisliği
Enstitüsü
Biyo-Medikal Mühendisliği
Ata Akın
Enstitüsü
Andrzej Furman
Çevre Bilimleri Enstitüsü
the Anaerobic Digestion
Ayşen Erdinçler
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Metanolün Anaerobik Ardışık Kesikli Anaerobik Reaktörlerde
Bahar Kasapgil İnce
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Molecular Ecology and Phylogeny of the Schribers' long Fingered
Bat (Miniopterus Schreibersii) Complex in Turkey
Investigation of Biogas Production From the Agricultural Crops,
Crop Residues and the Wastewater Treatment Plant Sludges by
164 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Mikroyal Türler Üzerine Etkisinin DGGE Yöntemi ile Belirlenmesi
Modelling the Effect of Climate Change on River Morphology
Başak Güven
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Işıl Balcıoğlu
Çevre Bilimleri Enstitüsü
İbrahim Raşit Bilgin
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Miray Bekbölet
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Miray Bekbölet
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Removal of Antibacterial Pollution in Drinking Water Via
Nanophotocatalytic - Advanced Oxidation Process
Türkiye Karasularındaki Mytilus Galloprovincialis Türü Midyelerin
Genetik Yapılarının İncelenmesi
Investigation of the Surrogate Parameters for the Assessment of
Eutrophication in Natural Water Systems
Clay Adsorption and Pretreatment Efficiency of Natural Organic
Matter in Driking Water Treatment
Pretreatment of Biocide Containing Wastewater By Advanced
Oxidation Techniques
Nilsun H. İnce
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Biogas Production from Pomace
Orhan Yenigün
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Antakya Havzası Kuvvetli Deprem Yer Hareketi İzleme
Sisteminin Kurulması ve Hatay İli Deprem Tehlikesi Haritalarının
Kandilli Rasathanesi ve
Hazırlanması
Eser Durukal
Fay Zonlarındaki Elektriksel İletkenliğin Belirlenmesi
S. Bülent Tank
Deprem Araştırma Enstitüsü
Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü
TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER
BÖLÜMÜ
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
Temiz Hidrojen Üreten Katalitik Yakıt İşlemcilerin Tasarımı ve
Zeynep İlsen ÖNSAN
Mühendislik Fakültesi
Pemra DORUKER
Mühendislik Fakültesi
Gömülü Sistemler Tasarımı İçin Otomasyon Yazılımı Geliştirilm
Arda YURDAKUL
Mühendislik Fakültesi
Dokunma Duyusunda Psikofiziksel Cevap ve Uyarılmış
Burak GÜÇLÜ
Biyomedikal Mühendisliği
Prototip Geliştirilmesi
Etkin Simülasyon Teknikleri İle Biyomoleküler Sistemlerin Yapı
İşlev İlişkilerinin Tayini
Potansiyellerin İlişkisi
Enstitüsü
Nadim COPTY
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Uzman Radyoloji Tanı Destek Sistemi
Burak ACAR
Mühendislik Fakültesi
Türk Eğitim Sisteminde "Sekiz Yıllık Temel Eğitim Reformu" ve
Belma HAZNEDAR
Eğitim Fakültesi
Yasemin BAYYURT
Eğitim Fakültesi
Tuna TUĞCU
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Arzu ÖZTÜRKMEN
Fen Edebiyat Fakültesi
Katı Yakıtlı Roketlerin Gerilme Analizi ve Hizmet Ömrü Öngörüs
Şebnem ÖZÜPEK
Mühendislik Fakültesi
Kontrollü İlaç Salınımında Kullanılacak Dendrimerlerin Sentezi v
Rana NOMAK SANYAL
Fen Edebiyat Fakültesi
A.ERSİN ACAR
Fen Edebiyat Fakültesi
Toprak ve Yeraltı Sularının İyileştirilmesinde İki Yeni Yöntemin
Değerlendirilmesi
Yabancı Dil Eğitiminde Kalite
İngiliz Dili Eğitiminde Kültür Kavramının Yeri ve Önemi: Pedago
Bir Yaklaşım
Gelecek Kuşak Telsiz Sistemleri: Mimari, Sınama Ortamı, Konum
Bilgisi ve Kaynak Yönetimi
Yerellik, Kurumsallık ve Aile Ekseninde Cumhuriyet Dönemi Söz
Tarih Projesi
Kemik Tümörü Hücrelerini Hedefleyici Yapıları
Kontrollü Radikal Polimerizasyon Yöntemi İle Halkalı Alifatik
Polimerlerin Sentezlenmesi ve Bunların Kaplama Teknolojik
Kullanımının Araştırılması
165 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Kutlu ÜLGEN
Mühendislik Fakültesi
Bahattin BAYSAL
Mühendislik Fakültesi
Günhan DÜNDAR
Mühendislik Fakültesi
Ultra-Geniş Bant Haberleşme İçin Bütünleşik Verici-Alıcı Tasarım
M.Hakan DELİÇ
Mühendislik Fakültesi
Desimetrizasyon Tepkimelerinde Kiral Katalizörler Seçiciliği Nas
Viktorya AVİYENTE
Fen Edebiyat Fakültesi
Ramazan YILDIRIM
Mühendislik Fakültesi
Başak EKİM
Sosyal Politika Forumu
Murat SARAÇLAR
Mühendislik Fakültesi
Pınar YOLUM
Mühendislik Fakültesi
Can YÜCESOY
Biyomedikal Mühendisliği
Sistem Bazlı Mühendislik Yaklaşımları İle İlaç Tasarımında
Kullanılacak Hedeflerin Sfingolipid Metabolizmasında Saptanma
Protein Katlanması: Polipeptid Moleküllerinin Boyutlarındaki
Değişimlerin Dinamik Işık Saçılması Yöntemi İle İzlenmesi
Band-Geçiren Sürekli-Zamanlı Sigma-Delta Analog Sayısal Çeviri
Tümdevrelerin Tasarımı, Gerçeklenmesi ve Tasarım Otomasyon
Etkiler?
Hidrojence Zengin Ortamlarda CO Oksidasyonu Katalizörlerinin
Geliştirilmesi
Boğaziçi Üniversitesi Politika Forumu'nun Araştırılma Kapasitesi
Geliştirilmesi
Türkçe Haber Programları İçin Konuşma Tanıma ve Geri Getirim
Sistemi Geliştirilmesi
Etmen Tabanlı Anlamlı Web Servisleri: Güvenilir Taraf Seçimi,
Birlikte İşlem ve Kompozisyon
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Hamstring Tendon Greft
Alımının Diz Fleksör Kasları Kuvvetine Post-Operatif Biyomekani
Enstitüsü
Etkilerinin Miyobağdokusal Kuvvet İletişim Mekanizması Temelin
Araştırılması
Göğüs Kanseri Tedavisinde Kullanılacak Simetrik Olmayan
Amitav SANYAL
Fen Edebiyat Fakültesi
Nesrin ÖZÖREN
Fen Edebiyat Fakültesi
A.Erhan AKSOYLU
Mühendislik Fakültesi
Mutlu KOCA
Mühendislik Fakültesi
Duygu KÖKSAL
Atatürk Enstitüsü
Naci İNCİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Nihan NUGAY
Fen Edebiyat Fakültesi
Hande ÇAĞLAYAN
Fen Edebiyat Fakültesi
Kuyaş BUĞRA
Fen Edebiyat Fakültesi
Esra BATTALOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi
Dendrimerlerin Sentezinde Yeni Metotlar
ASC Geninin İnsan Deri Kanseri Gelişimindeki Görevinin
Belirlenmesi
Kolay İşletilebilir Yakıt İşlemcileri İçin Katalizör Tasarımı ve
Geliştirilmesi
Tümleşik Geniş-Bant ve Ultra-Geniş BantHaberleşme Sistemleri
Tasarımı
Türkiye'de Sosyal Köken, Değerler ve Kimlik: Türk ve Avrupa
Kimliği
Boya Moleküllerinin Bir Nano-Oyukta Spontane Işımalarının
Engellenmesi
Polipropilen Nanokompozitlerinin Formülasyonu, Üretimi ve
Karakterizasyonu
Tipik Absans Nöbetli Epilepsi Hastalarında 2q36 Bölgesini İçeren
İlişkilendirme Çalışması
Retinal Müller Hücrelerinde SIK2'nin FGF2Sinyal İletiminde
Konumunun İrdelenmesi
Çeşitli Fibroblast Büyüme Faktörleri ve Reseptörlerinin Periferik
166 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Sinirlerin Miyelizasyonu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Wnt/beta-Katenin Yolağında ve Çeşitli Kanser Oluşumlarında
Ahmet KOMAN
Fen Edebiyat Fakültesi
Entegre Polimer Mikro Sistemler
Şenol MUTLU
Mühendislik Fakültesi
Proteinlerde Katlanma Süreçlerine Robot Hareket Planlama ve
Türkan HALİLOĞLU
Mühendislik Fakültesi
Hayvan Gübresinde Antibiyotik Kirliliğinin Kontrolü
Işıl BALCIOĞLU
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Türkiye'de Karbondioksit Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ha
Ünal ZENGİNOBUZ
İktisadi İdari Bilimler
Önemli Olan Moleküllerin İncelenmesi
Yöngüdüm Bazlı Yaklaşım
Halkı Ödeme İstekliliğinin Belirlenmesi
Fakültesi
Telsiz Algılayıcı Ağların Tasarımı
Cem ERSOY
Mühendislik Fakültesi
Kompozit Malzemelerin Optimum Yapısal Tasarımı
Fazıl Önder SÖNMEZ
Mühendislik Fakültesi
Dişe Nüfuz Edici Yeni Dolgu Yapıştırıcı Monomerlerin Sentezleri
Duygu AVCI
Fen Edebiyat Fakültesi
Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinm
Ayşe BUĞRA KAVALA
Sosyal Politika Forumu
Üç Çekinik Geçişli Hastalık için Sorunlu Gen Aranması
Aslıhan TOLUN
Fen Edebiyat Fakültesi
1990 Sonrası İstanbul'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Tabakalaşm
Ayfer BARTU CANDAN
Fen Edebiyat Fakültesi
Hanehalkı Varlık ve Borç Stokları
Fikret ADAMAN
İktisadi İdari Bilimler
Çoklu Robot Takımları için Merkezi Olmayan Kısmen
Levent AKIN
Mühendislik Fakültesi
Yitimli Ortamlarda İçerik Doğrulama
Kıvanç MIHÇAK
Mühendislik Fakültesi
Yüksek Verimli Biyo-Yakıt Üretimi için Sistem Bazlı in-silico Mo
Betül KIRDAR
Mühendislik Fakültesi
Abell Kümelerindeki Galaksilerin Doğası
Nihal ERCAN
Fen Edebiyat Fakültesi
İşaret Dili Eğitmeni
Lale AKARUN
Mühendislik Fakültesi
Zaman Serisi Modelleme ile Bayesçi Kaynak Ayrıştırması
Ayşın ERTÜZÜN
Mühendislik Fakültesi
Polimer Mems Tarayıcı ve Polimer Işık Kaynakları
Arda Deniz YALÇINKAYA
Mühendislik Fakültesi
AHP Tek Kristal Büyütmek
Ercan BALIKÇI
Mühendislik Fakültesi
Genelleştirilmiş Davey-Stewartson Denklemlerinde Saçılma
Osman Alp EDEN
Fen Edebiyat Fakültesi
Polimer Fiber Optik Nem Sensörü
M.Naci İNCİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Yükselen Piyasa Ülkelerinde Enflasyon Hedeflemesi
C.Emre ALPER
İktisadi İdari Bilimler
Gezgin Robotlarda İlgiye Dayalı Ortam Algılama
H.Işıl BOZMA
Mühendislik Fakültesi
Duygaç Ağları Üzerinde Kaplama,Yerleştirme,Rotalama
İ.Kuban ALTINEL
Mühendislik Fakültesi
Kullanılmış Ürünlerin Tüketicilerden Toplanması için Kurulacak
sistemin Optimizasyonu
Necati ARAS
Mühendislik Fakültesi
Yöntemleri
Fakültesi
Gözlemlenebilir Markov Karar Süreci
Geliştirilmesi
Fakültesi
167 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Cisim Etrafı Akışlarda Polimer ve Sürfaktant Katkısı
Kunt ATALIK
Mühendislik Fakültesi
Protein Etkileşim Haritalarının Üretilmesi ve İncelenmesi
Can ÖZTURAN
Fen Edebiyat Fakültesi
Yeni Nesil Çok Amaçlı Veri Edinim Sistemi Geliştirilmesi
Taylan AKDOĞAN
Fen Edebiyat Fakültesi
TM:Yap Cerrahi Laser Sistemi Tasarımı
Murat GÜLSOY
Biyomedikal Mühendisliği
Fotoreseptörlerin Farklılaşması Sırasında Rol Alan Genlerin
Arzu ÇELİK
Fen Edebiyat Fakültesi
Raşit BİLGİN
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Gülüm TANIRCAN
Krdae
Stefan FUSS
Fen Edebiyat Fakültesi
Ahmet Faruk AYSAN
İktisadi İdari Bilimler
Enstitüsü
Tanımlanması
Türkiye Karasularındaki Mytilus galloprovincialis Türü Midyelerin
Genetik Yapılarının İncelenmesi
Deprem Kaynağının Dinamik Kırılma Modellemesi Tekniği İle
Kuvvetli Yer Hareketinin Belirlenmesi: Bir Vaka Analizi Olarak 1
Düzce Depremi Modellemesi
Zebrabalığında Koku Reseptör Gen Düzenlenmesine Koşullu
Transgenik Yaklaşım
Kredi Kartı Piyasalarında Tüketici Davranışları ve Rekabet
Fakültesi
Okyay KAYNAK
Mühendislik Fakültesi
Telsiz Algılayıcı Ağlarında Dağıtık Eşzamanlama Algoritmaları
Mehmet AKAR
Mühendislik Fakültesi
X-ışınlı Floroskopi Altına Yapılan Girişimler Için Bir Mr İmge Füzy
Cengizhan ÖZTÜRK
Biyomedikal Mühendisliği
Tip-2 Bulanık Mantık Kuramına Katkılar ve Kontrol Mühendisliği
Diğer Alanlarda Uygulamalar
Sisteminin Geliştirilmesi
Enstitüsü
Ethem APAYDIN
Mühendislik Fakültesi
Tunga GÜNGÖR
Mühendislik Fakültesi
Sabri ALTINTAŞ
Mühendislik Fakültesi
Matematik Araştırma İşbirliği Ağı:Analiz,Geometri ve Uygulamal
Betül TANBAY
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Araştırma İşbirliği Ağı:Cebir ve Uygulamaları
Betül TANBAY
Fen Edebiyat Fakültesi
The Role of Translation in the Process of Globailzation in Sloven
Şehnaz TAHİR
Fen Edebiyat Fakültesi
Cengiz YILMAZ
İktisadi İdari Bilimler
Çok sınıflı Uygulamalarda Destek Vektör Makineleri ve Çekirdek
Seçimi
Biçimbilimsel Tabanlı Dil Modeli ile Türkçe Konuşma Tanıma
Sistemi
Nano Boyutta Hidroksiapatit Üretimi, Antibakteriyel Özellik
Kazandırılması Ve Metal Ana-yapı Üzerine Kaplanması
and Turkey
Çevreyi Koruma İddiası İçeren Reklâmların Etkililiği: Mesaj
Belirginliği, Ürün Türü Ve Tüketici Bilgi İşleme Tarzının Etkilerin
Fakültesi
İnceleyen Deneysel Bir Araştırma
Dört Kalıtsal Hastalık Geni Aranması
Aslıhan TOLUN
Fen Edebiyat Fakültesi
Yazılımda Hata ve Maliyet Kestirimi Modellemesi
Ayşe BENER
Mühendislik Fakültesi
İçme Suyu Arıtımında Biyolojik Aktif Karbon Sistemlerinde Bakte
Ferhan ÇEÇEN
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Türlerinin İncelenmesi
168 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Depremlerde Yerel Zemin Davranışlarının Düşey İvme Ölçüm Ağ
Atilla ANSAL
Krdae
Necla Birgül İYİSON
Fen Edebiyat Fakültesi
Hande ÇAĞLAYAN
Fen Edebiyat Fakültesi
ARAM:Akıllı Radyo Ağları Mimarisi
Tuna TUĞCU
Mühendislik Fakültesi
Girişimsel MRG'de Kateterlerin Yerinin Otomatik Olarak
Arda Deniz YALÇINKAYA
Mühendislik Fakültesi
Cem SAY
Mühendislik Fakültesi
Kuyaş BUĞRA
Fen Edebiyat Fakültesi
Atilla ÖZGÜÇ
Krdae
Nihal ERCAN
Fen Edebiyat Fakültesi
Ayşe BUĞRA KAVALA
Sosyal Politika Forumu
Ile İzlenmesi Ve Modellenmesi
Kanser Hücrelerinde Aktif Rol Oynayan Wnt/ß-katenin Yolağınd
Anlatımı Etkileyen Bri3 Ve Cnn3'ün Protein İlişkilerinin Maya İki
Hibrit Yöntemi İle Tayin Edilmesi
Hemofili A Hastalarında İnhibitör Oluşumu ile Bazı
İnterlökin/sitokin Gen Polimorfizmleri Arasında İlişkinin
Araştırılması
Belirlenebilmesi için Yeni Bir Tümleşik Mikro Optoelektronik
Sistem
Sonlu Bellekti Kuantum Hesaplamada Genelleştirilmiş Olasılık
Yükseltimi ve Karma Modellerin İncelenmesi
Müller Hücrelerinde SIK2 ve Akt2 Moleküllerinin Glukoz
Metabololizmasında Yer Alma Olasılığının İrdelenmesi
Güneş Patlama İndeksi Verilerinin Non-Lineer Modellenmesi ve
Kandilli Rasathanesi Fotosfer Gözlemlerinin Sayısallaştırılması.
Kanada-Fransa-Hawaii Teleskobu Legacy Survey (CFHTLS)Çerçevesinde Derin Uzay Galaksi Kümelerinin Optik ve X Işın
Özellikleri
Toplumsal Cinsiyet,İşgücü Piyasaları ve Refah Rejimleri:Türkiye
Kadın İstihdamı
DİĞER FON KAYNAKLI PROJELER
PROJE ADI
YÜRÜTÜCÜSÜ
BİRİM
DESTEKLENDİĞİ FON
Anneler Anlatıyor: Anne-Çocuk Eğitim
Programı
Sevda Bekman
Eğitim Fakültesi
Anne-Çocuk Eğitim Vakfı
Joker Akademi
Ayşegül Metindoğan
Wise, Mine Göl Güven
Eğitim Fakültesi
ATM Dış Ticaret
Role of Chain Transfer in the Free
Radical Polymerizatıon of Ethlene
Viktorya Aviyente
Fen Edebiyat
Fakültesi
DOW Chemical
Characterization of Retina-Specific in
Photoreceptor Differention
Arzu Çelik
Fen Edebiyat
Fakültesi
European Molecular Biology
Organization
ALS ve Nörodejeneratif Hastalıkların
Moleküler Temeli
A. Nazlı Başak
Fen Edebiyat
Fakültesi
Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Human Images and Persian Poetry on
Objects 13th Century Eastern Islamic
World
Ayşe Oya Pancaroğlu
Fen Edebiyat
Fakültesi
American Philosophical
Society, Franklin Research
Grant
Türkiye'de Yolsuzluk
Fikret Adaman, Ali
Çarkoğlu
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
TEPAV
Türkiye'de Enformal Sektör
Fikret Adaman, Ali
Çarkoğlu, Mine Eder
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
TEPAV
M-Learning
Haluk Bingöl
Mühendislik Fakültesi
Turkcell
DiRaC (Diyagnostik Radyoloji
Konsultasyon Sistemi)
Burak Acar
Mühendislik Fakültesi
TÜBA
Feasibilty Study. Using Advanced
Supply Chain Technology to Improve
the Export of Perishables
Ali Rıza Kaylan
Mühendislik Fakültesi
SAP AG, Almanya
169 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
PROJE ADI
YÜRÜTÜCÜSÜ
BİRİM
DESTEKLENDİĞİ FON
Mixed Model Assemly Line Balancing
Ali Tamer Ünal, Taner
Bilgiç
Mühendislik Fakültesi
OYAK-Renault
MEGANE II- Ön Koltuk Ergonomisinin
Uzun Boylu Sürücüler ve Yolcular için
İyileştirilmesi
Mahmut Ekşioğlu
Mühendislik Fakültesi
OYAK-Renault
MEGANE II- X84 Orta Konsol / Torpido
Ergonomisinin İyileştirilmesi
Mahmut Ekşioğlu
Mühendislik Fakültesi
OYAK-Renault
Airline Crew Scheduling
Taner Bilgiç, Necati
Aras
Mühendislik Fakültesi
Hitit Yazılım
Binek Otomobillerde Düşük Frekanslı
Uğultu Probleminin İncelenmesi
Günay Anlaş
Mühendislik Fakültesi
Döner Sermaye, OYAK Renault
L38-B32 Model Araçların K9K 1.5 lt.
Dizel Versiyonlarında Motor
Taşıyıcıların İncelenmesi
Günay Anlaş, Emre
Köse
Mühendislik Fakültesi
Döner Sermaye, OYAK Renault
Ön Şok Traversin Tasarımı ve
Çarpışma Testinin Sonlu Elemanları
Yöntemiyle Simülasyonu
Fazıl Önder Sönmez
Mühendislik Fakültesi
OYAK-Renault
Traversin Titreşim ve Çarpışma
Testlerinin Sonlu Elemanlar
Yöntemiyle Simülasyonu
Fazıl Önder Sönmez
Mühendislik Fakültesi
OYAK-Renault
Hızlı Katman Ayrıştırma Deney
Makinesi İmalatı ve Deneyleri
Fazıl Önder Sönmez
Mühendislik Fakültesi
OYAK-Renault
Boya Atölyesinde L38-B32 Model
Otomobillerde Katman Kalınlıkları
Ölçümünün Tek Seferde Yapılması
Çetin Yılmaz
Mühendislik Fakültesi
OYAK-Renault
L38-B32 Projesi Sac Parça Ambalaj
Tasarım Optimizasyonu
Çetin Yılmaz
Mühendislik Fakültesi
OYAK-Renault
Migren Hastalarının Serebrovasküler
Otoregülasyon Bozukluklarını Optik
Görüntüleme ve Belirleme
Ata Akın
Biyo Medikal
Mühendisliği Enstitüsü
Gazi Üniversitesi Nöroloji
Bölümü
AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ULUSLAR ARASI PROJELER
1
Prof. Dr. Yılmaz Esmer
EU CONSENT
2
Prof. Dr. Yılmaz Esmer
SUS-DIV
3
Prof. Dr. Levent Kurnaz
FreeFlow
4
Prof. Dr. Türkan Haliloğlu
COSBIOM
5
Prof. Dr. Mustafa Erdik
Preview
6
Prof. Dr. Betül Kırdar
YSBN
7
Prof. Dr. Edhem Eldem
RAMSES-2
8
Prof. Dr. Mustafa Erdik
NERİES
9
Prof. Dr. Mustafa Erdik
SHM
10
Prof. Dr. Mustafa Erdik
SAFER
11
Prof. Dr. Nazlı Başak
ITHANET
12
Prof. Dr. Eser Durukal
TRANSFER
13
Yrd. Doç. Dr. Haluk Bingöl
HuM2S
14
Prof. Dr. Fikret Adaman
SeSAME
15
Prof. Dr. Cemil Gürbüz
ESONET
16
Prof. Dr. Atilla Ansal
URBANQUAKE
17
Doç. Dr. Can Özturan
SEE-GRID
170 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
18
Yrd. Doç. Dr. Alper Şen
Predcıt-Predictive Techinues
19
Prof. Dr. Mustafa Erdik
TRIPOD
20
Prof. Dr. Viktorya Aviyente
21
Doç. Dr. Hayrullah Karabulut
Molecular Modeling of Chain Transfer Constant of
Organic Chemicals
SIMBAAD
22
Prof. Dr. Eser Durukal
CENDIM
23
Doç. Dr. Ebru Diriker
MA in Conference Interpreting
24
Prof. Dr. Duygu Avcı
Henkel-İrlanda
25
Prof. Dr. Hakan Yılmaz
AFEMOTİ
26
Prof. Dr. Orhan Yenigün
RENET
27
Prof. Dr. Ünal Zenginobuz
20022516-osıaf
28
Prof. Dr. Binnaz Toprak
20023352-osiaf
29
Yrd. Doç. Dr. Jonathan Ross
TRICC
30
Prof. Dr. Fikret Adaman
AB-Hakemlik
31
Prof. Dr. Işın Bengi Öner
AB-elearning
32
Prof. Dr. Viktorya Aviyente
ABD-NIH
33
Yrd. Doç. Dr. Selcan Kaynak
ERASMUS
34
Prof. Dr. Günay Anlaş
Leonardo da Vinci
35
Prof. Dr. Kemal Kirişçi
Jean Monnet
36
Prof. Dr. Ayşe Bener
ITAUDIT
37
Prof. Dr. Meltem Özturan
Girişimci Kadın
38
Dr. Tamer Atabarut
İstihdama Yönelik Meslek Edindirme Programı
Tablo 61. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
DOKTORA
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
The Formation Of Middle Class İdentity Middle Class
Politics And Culture İn Turkey İn The 1960s
Emin Alper
Prof.Dr. Çağlar Keyder
The Social History Of Punishment İn The 19 Th Century
Otoman Empire
Ebru Aykut
Türker
Yrd. Doç.Dr. Cengiz Kırlı
Margins Of The State And The State Of The Margins:
Compulsory Public Service Of The Doctors İn The Kurdish
Region And The Case Of Hakkari
İlker Cörüt
Yrd. Doç.Dr. Nazan Üstündağ
Foreign Direct İnvestment İn Developing Economies And
Turkey; The Role Of Institutions
Devrim Dumludağ
Prof.Dr. Şevket Pamuk
The Role Of The Presss İn The Constriction Of The Turkish
National İdentity During The Single Party Era
Esra Ercan
Doç.Dr. Duygu Köksal
Heart Of The Hourse/Perfume Of The Table/Joy Of The
Heart/Sweat Of The Brow/Pride Of Work Of Peam Sacrifice
Özge Ertem
Prof.Dr. Şevket Pamuk
Historical Develoment And Present İmpact Of Civil Society
İn Albania
Falma Fshazi
Prof.Dr. Aydın Babuna
Land Occupation As A From Of Peasant Resistance İn
Turkey (1960-1980)
Burak Gürel
Prof.Dr. Şevket Pamuk
Health Care, Poverty And Citizenship: The Case Of Gren
Card Scheme İn Turkey
Asena Günal
Prof.Dr. Ayşe Buğra
Disenchantment And Glamour Of The İllumination Of
Istanbul During Late Otoman Period
Nurçin İleri
Doç.Dr. Nadir Özbek
From İnformality To Precarios Employment: Working Poor
İn Contemporary Urban Istanbul
Aykut Tunç Kılıç
Prof.Dr. Çağlar Keyder
Tentative Title: Revolution, War And Turkish Women
(1980-1923)
Elif İkbal
Prof.Dr. Zafer Toprak
Everyday Kemalism: Public Opinion, Popular Dissent And
Resistance During The Early Republican Era
Murat Metinsoy
Doç.Dr. Asım Karaömerlioğlu
Ford Motor Company’s Assembly Plant İn
Aslı Odman
Prof.Dr. Çağlar Keyder
171 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
TEZİN ADI
Tophane/Istanbul, 1927-1944 A Premature Attempt At
Global Capitalism
LİSANSÜSTÜ
Refugee Policies Of The Otoman Empire, 1854-1908
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Ayşegül Okan
Prof.Dr. Şevket Pamuk
1971 Forced Dislocation Of Gypsy People From Bayramic,
Çanakkale
Gül Özateşler
Prof.Dr. Ayşe Buğra
Regulation Of Labor İn The Early Republican Period
Barış Alp Özden
Doç.Dr. Nadir Özbek
The Social History Of Legal Sphere İn The Otoman Empire,
1840-1860
Ali Sipahi
Yrd. Doç.Dr. Cengiz Kırlı
Woman Tabacco Workers Of Salonica (1892-1912)
Emine Vardağlı
Prof.Dr. Zafer Toprak
Socialist Women’s Organizations İn Turkey 1975-1980
Birsen Talay
Prof.Dr. Zafer Toprak
Images Of Istanbul Women İn The 1920
Fatma Türe
Prof.Dr. Zafer Toprak
Geçmişten Günümüze Balkanlarda İstikrar Ve İstirarsızlık
Dönemleri
Taylan Yararcan
Prof.Dr. Zafer Toprak
The Rising Voice Of The Peasants: Social History Of Village
And Villagers (1945-1960)
Sinan Yıldırmaz
Doç.Dr. Asım Karaömerlioğlu
Social Medicine, Gender And Power İn The Otoman Empire
İn The Late Nineteenth Century
Seçil Yılmaz
Prof.Dr. Zafer Toprak
After Deindustrialization İn The Midst Of Urban
Transformation: The Case Of Paşabahçe
Ayşe Alnıaçık
Power Or The People: A Comparision Of The Thoughts Of
Doğan Avcıoğlu And İdris Küçükömer Regarding The
İntellectual Climate Of The 1960s
Fazıl Baş
Automobility İn Turkey : A Critical Evaluation Of Turkish
Automobile Production İn The 1960s And The 1970s
Burcu Çıngay
The Networks Of Printed Book İn Istanbul At The Last
Quarter Of The Nineteenth Century
Prof.Dr. Ayşe Buğra
Doç.Dr. Asım Karaömerlioğlu
Doç.Dr. Asım Karaömerlioğlu
Prof.Dr. Zafer Toprak
Sinan Çetin
Tablo 61. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
A Re-Politicized History Of İranian Transit Migrants Passing
Through Turkey İn The 1980s
Maral Jefroudi
After Deindustrialization İn The Midst Of Urban
Transformation: The Case Of Paşabahçe
Ayşe Alnıaçık
Power Or The People: A Comparision Of The Thoughts Of
Doğan Avcıoğlu And İdris Küçükömer Regarding The
İntellectual Climate Of The 1960s
Fazıl Baş
Doç.Dr. Asım Karaömerlioğlu
Automobility İn Turkey : A Critical Evaluation Of Turkish
Automobile Production İn The 1960s And The 1970s
Burcu Çıngay
Doç.Dr. Asım Karaömerlioğlu
The Circuitous Politicization Of Alevism: The Affiliation
Between The Alevis And Left Politics (1960-1980)
Mehmet Ertan
Doç.Dr. Asım Karaömerlioğlu
The Yezidis And The Ottoman State: Modern Power,
Military Conscription, And Conversion Policies 1830-1909
Edip Gölbaşı
Doç.Dr. Nadir Özbek
Turkish Social Work Sector After The 1990s Through The
Accounts Of The Social Workers
Ayşecan Kartal
Prof.Dr. Ayşe Buğra
Ottoman Tonbaku İmport From İran And İts Socio-Cultural
İmplications: 1891-1914
Mehmet Kılıç
Prof.Dr. Zafer Toprak
From Motherhood To Activism: A History Of Women İn
Transformation
Gözde Orhan
Doç.Dr. Duygu Köksal
Expereince Of September Coup D’ Etat İn Turkish Novels
Of 1980s
Başak Özdoğan
Doç.Dr. Nadir Özbek
The Balast Of Istanbul: A Critigue Of Spatial Reorganization
Of İndustrial Production İn Gebze
Selim Özgen
Doç.Dr. Nadir Özbek
Anatolian Tigers: Local Compatibility To Global
Competitiveness İn Kayseri
Beyza Satoğlu
Prof.Dr. Şevket Pamuk
Neopopulism An The Özal Decade: İts İmplications For The
Democratic Process
Mine Tafolar
Prof.Dr. Şevket Pamuk
Volunteer Firepumper Teams Of Istanbul 1826-1923
Barış Taşyakan
Yrd. Doç.Dr. Cengiz Kırlı
Iron Ships And Mechanical Men: Technological
Transformation Of The Otoman Navy İn The Hamidian Era
Emir Yener
Prof.Dr. Selçuk Esenbel
Yrd.Doç.Dr. Cengiz Kırlı
Prof.Dr. Ayşe Buğra
172 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
And The Rise Of Mechanical Mind
The Transformation Of Mess & Tisk From Foundation To
2005: A Story Of Rejoice
Melih Yeşilbağ
Yrd. Doç.Dr. Cengiz Kırlı
Power Struggle Within The National Struggle The Case Of
Sivas 1919-1925
Emre Yılmaz
Doç.Dr. Asım Karaömerlioğlu
Tablo 62. Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
DOKTORA
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Three Dimensional Modelling Of Knee Joint: Prediction Of
Ligament Related Gait Abnormalities
Ekin Akalan
Prof.Dr. Mehmed Özkan
The Nanostructural Role Of Water In Lamellar Bone And Its
Implications On Osteonal Bone Mechanics: A Micrographic
And Optomechanical Study
Şermin Utku
Bilgen
Prof.Dr. Hale Saybaşılı
Yrd.Doç.Dr. A.Can Yücesoy
Statistical Analysis Of A Cognitive Signals Measured By
Fnirs
Koray Çiftçi
Doç.Dr. Yasemin Kahya
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Lesion Detection In Mr Mammography: Nmitr
Maps,Dynamic And Morphological Descriptors
Gökhan Ertaş
Doç.Dr. H.Özcan Gülçür
Multimodal Investigated By Fnirs And Fmri Derived Breath
Hold Bold Signals With An Expanded Balloon Model
Uzay E. Emir
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Doç.Dr. Cengizhan Öztürk
Modeling And Clustering Analysis Of Pulmonary Crackles
Mete Yeğiner
Doç.Dr. Yasemin Kahya
Development Of A New Orthosis (Neuro-Orthosis) For The
Control Of Wrist Movements In Patient With Carpal Tunnel
Syndrome
Ümit Uğurlu
Prof.Dr. Mehmed Özkan
Automatic Quantative Analysis Of Cardiac Mr Perfusion
Images
Bora Büyüksaraç
Prof.Dr. Mehmed Özkan
Development Of White Matter Tractography Algorithm For
Rapid Determination Of Diffusion Tensor Fiber Orientation
For Pre-And Postoperative Treatment Of Brain Tumors
Dilek Göksel
Prof.Dr. Mehmed Özkan
The Effect Of Dialysis Environment And The Clinical State
Of Patients With Chronic Kidney Failure On The High Flux
Dialysers
Mehmet Aksoy
Prof.Dr. A.Hikmet Üçışık
New Computaional Tools Fot Fast Mr Imaging And Analysis
Haris Saybaşılı
Prof.Dr. Ahmet Ademoğlu
Skin Welding With Near Infrared Lasers Investigation Of
Optimal Parameters
Özgür Tabakoğlu
Yrd.Doç.Dr.Murat Gülsoy
Investigation Of Muscle Oxidative Metabolism Using
Near-Infrared Spectroscopy (Nirs)
Ömer Şaylı
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Sensitivity And Specificity Of Diffuse Optical Tomography
In Complex Geometries Of Turbid Media By Monte Carlo
Simulations
E.Burteçin Aksel
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Photodynamic Therapy Of Cancer: Treatment And
Inhibition Of Reocurrence
Özgüncem
Bozkulak
Yrd.Doç.Dr.Murat Gülsoy
Modelling The Function Of Ras As Point Of Crosstalk In
Cellular Signalling
Asim Samlı
Prof.Dr. M.Levent Kurnaz
Coupling Brain Energy Metabolism And Hemodynamics
Ayşe M.Yücel
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Clinical Application And Detailed Analyis Of Brain
Morphometry Methods In Magnetic Resonance Imaging
Özlem Özmen
Okur
Doç.Dr. Cengızhan Öztürk
Electrospun Nanofibers And Their Applications In Nerve
Regeneration
S. Zeynep Ultav
Prof.Dr. Sabri Altıntaş
Revealing Gene Interactions From Time-Series Gene
Expression Data By Dynamic Bayesian Network
Şenol İşçi
Doç.Dr. Cengizhan Öztürk
Mri Assesment Of In Vivo Epimuscular
Alper Yaman
Doç.Dr. Cengizhan Öztürk
New Active 0,035“ Guidewire Design
Özgür Kocatürk
Doç.Dr. Cengizhan Öztürk
Physiological Modeling Of Speech Production Mechanism
Mehmet Uğur
Doğan
Prof.Dr. Mehmed Özkan
Analysis Of Brain Electrical Topography By SpatioTemporal Wavelet Decomposition
Adil Deniz Duru
Prof.Dr. Ahmet Ademoğlu
Exploration Of The Alterations In Motor Units In
Neurological Disorders By Means Of Scanning
Electromyography
İmran Göker
Prof.Dr. Yekta Ülgen
Epimuscular Myofascial Force Transmission: Experimental
Filiz Ateş
Yrd. Doç.Dr. A.Can Yücesoy
173 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Assessment
Design And Development Of A Tm: Yap Laser System For
Medical Applications
Temel Bilici
Yrd.Doç.Dr.Murat Gülsoy
Tablo 62. Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Design Of A Software Platform For The Quality Controlof Mai
Sıtkı Akyon
Blood Products
Prof.Dr. Yekta Ülgen
Design A Medical Equipment Management Software
Ece Yardımcı
Prof.Dr. Yekta Ülgen
Calculation Of True T1, T2 And Proportion Density Images
For The Elemination Of Signal İntensity Artifacts
Segmentation Of Brain Tissue In Magnetic Resonance
Imaging
Onur Ağuş
Prof.Dr. Mehmet Özkan
Correlation Between Fmri And Source Reconstructed Eeg
Of Steady State Visual Evoked Potentials
Hamdi Hüseyin
Eryilmaz
Prof.Dr. Ahmet Ademoğlu
A Microcontroller Based 100 Khz -1mhz Multi-Frequency
Bio-Impedance Measurement Device
Hakan Solmaz
Prof.Dr. Yekta Ülgen
Effects Of Aponeurotomy On Mechanics Of Muscle With
Intact Neighboring Muscular And Nonmuscular Structures
Bora Yaman
Yrd.Doç.Dr.A.Can Yücesoy
Partial Fasciotomy Has Major Effects On Muscular
Mechanics Due Altered Epimuscular Myofascial Force
Transmission
Gülay Hocaoğlu
Yrd.Doç.Dr.A.Can Yücesoy
Real Time Temperature Measurement Using Gradient Echo
Mri
Volkan
Büyükgüngör
Doç.Dr. Cengizhan Öztürk
Examınatıon Of Tıssue Temperature Profıle Durıng
Photothermal Interactıon Of Laser Irradıatıon
M.Hakan
Köseoğlu
Yrd.Doç.Dr.Murat Gülsoy
Subband Filtering Of Fnirs Data From Schizophrenic
Subjects
Ercan Kara
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Fiber Optic Based Continuous Wave Functional Near
Infrared Spectroscopy System
Bariş Özkerim
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Three Dimensional Finite Element Modeling Of Pacinian
Corpuscle
Serkan Yelke
Yrd.Doç.Dr.A.Can Yücesoy
Stimulus Frequency Dependency Of Post Stimulus
Undershoot Of The Bold Fmri Signal
Ahmet Sabri
Alper
Doç.Dr. Cengizhan Öztürk
A Fiducial-Based Automatic Registration Method For Xfm
(X-Ray Imaging Fused With Mri)
Merdim Sönmez
Doç.Dr. Cengizhan Öztürk
Low Lavel Laser Therapy OnHuman Adipose Tissue Derived
Mesenchymal Stem Cells
Perihan Selcan
Güngör
Yrd.Doç.Dr.Murat Gülsoy
Asynchronuous Processing Of Luminance Difference And
Motıon In Vısual Perception
Onur İşcan
Yrd. Doç.Dr. Burak Güçlü
Working Memory Performance Assessment While
Monitoring The Prefrontal Cortex Hemodynamics By
Means Of Functional Near İnfrared Spectroscopy
Ceyhun Ekrem
Kırımlı
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Evaluation Of The Effect of Aging On Prefrontal Cortex
Oxygenation By Functional Near İnfrared Spectroscopy
Elif Kubat
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Cerebrovascular Reactivity Of Free Divers Of Hypercapnia
Measured By Fnirs
Deniz Nevşehirli
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Magnetic Resonance Imaging Of Cerebral Perfusion Using
Dsc And Asl Techniques
Onur Özyurt
Doç.Dr. Cengizhan Öztürk
The Effectof Dialysis Environment On The Mechanical
And Structuralstabilityof High Flux Polysulfone Membrane
Bengi Yilmaz
Prof.Dr. A.Hikmet Üçışık
The Effect Of Reused Solution On High Flux Polyamide Hollow
Neslihan Sarıca
Fiber Membranes İn Hemodialysis
Prof.Dr. A.Hikmet Üçışık
An İnternet Based System For Monitoring Medical Care
Quality İn Health Services
Ufuk Demirci
Doç.Dr. Albert Güveniş
Temporomandıbular Joınt (Tmj) Force Measurement With
Fiber Optic Instrument
Abdülaziz Akkılık
Yrd. Doç.Dr. Burak Güçlü
The Side Effect Of Different Antiembolic Agents On The
Fracture Healing And Micro-Mechanical Behaviour Of The
Fractured Bone
Burcu Tunç
Prof.Dr. A.Hikmet Üçışık
174 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Detection Activation Of Prefrontal Cortex In Migreneurs
During Mental Arithmetic Task Using Near-Infrared
Ebru Ünlü
Yrd.Doç.Dr. Ata Akın
Tablo 63. Çevre Bilimleri Enstitüsü
DOKTORA
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Removal Of Antibiotics In Animal Waste By Advanced
Oxidation Processes
Merih Ötker
Prof.Dr. Işıl Balcıoğlu
Removal Of Antibiotic Pollution In Drinking Water Via
Nanophotocatalytic Oxidation
Nalan Bilgin Öncü
Prof.Dr. Işıl Balcıoğlu
Photocatalytic Performance Of Clay Modified Nanoparticles
In Drinking Water Treatment
Sibel Şen
Prof.Dr. Miray Bekbölet
Lidar Observations Of Atmospheric Aerosols, Water Vapor
And Clouds Over Gebze Area
Fatih Hüseyinoğlu
Prof.Dr. Miray Bekbölet
The Genetics Of Barley And Rye Species In Turkey
Öncü Maracı
Yrd.Doç.Dr. Raşit Bilgin
Remediatıon Of Nonaqueous Phase Liquids İn The
Subsurface
Gökçe A. Aydın
Doç.Dr. Nadim Copty
Evaluatıon Of Nano Particles And Advanced Oxidation
Processes For Groundwater Remediation
Dila Aksoy
Doç.Dr. Nadim Copty
Prof.Dr. Nilsun İnce
Modeling And Management Of Saline Water İntrusion İn
Coastal Aquifers
M. Savaş Sarıoğlu
Doç.Dr. Nadim Copty
Integrating System Dynamics-Hydrological Modeling For
Sustainable Management Of Bartın Spring Watershed
Melih Öztürk
Doç.Dr. Nadim Copty
Doç.Dr. Ali Kerem Saysel
Physical And Numerıcal Modeling Of Crude Oil
Contamination From A Failed Transmission Pipeline
Çağatay Tulunay
Doç.Dr. Nadim Copty
Application Of Biological Activated Carbon (Bac) In Drinking
Water Treatment
Kozet Yapsaklı
Prof.Dr. Ferhan Çeçen
Mesh Fıitratıon As A New Method İn Sludge Thickening
Orhan Gökyay
Prof.Dr. Ayşen Erdinçler
Investigation Of Biogas Production From Agricultural Crops,
Crop Residues And Wastewater Treatment Sludges Through
Anaerobic Digestion
B. Aylin Alagöz
Prof.Dr. Ayşen Erdinçler
Tba
AslI Aköz
Prof.Dr. Ayşen Erdinçler
Analysis Of Microbial Communities Associated With
Anaerobic Solvent Degradation In Sequencing Batch
Reactors By Traditional And Molecular Tools
Nilgün Ayman Öz
Prof.Dr. Bahar K. İnce
Advanced Oxidation And Nanoparticle Technologies For
Removing Endocrine Disruptors In Water
Işil Gültekin
Prof.Dr. Nilsun İnce
Integration Of Public Participation In Environmental
Management
Beyza Ağcıoğlu
Prof.Dr. Nilsun İnce
Sustainable Solid Waste Management And İn-Situ
Attenuation Mechanisms İn Landfills Under Aerobic And
Anaerobic Conditions
A. Suna Erses
Prof.Dr.Turgut T.Onay
Renewable Energy Recovery From Biomass
Ozan Eroğlu
Prof.Dr.Turgut T.Onay
Tba
Mert Güney
Prof.Dr.Turgut T.Onay
Tba
Selen Gürbüz
Prof.Dr.Turgut T.Onay
Tba
Enis Örücü
Prof.Dr. Melek T. Saçan
Tba
Doğa Ertürk
Prof.Dr. Melek T. Saçan
Simulation Of Salinity-Yield Dynamics On Irrigated
Farmlands
Nur H. Çağlayan
Doç.Dr. Ali Kerem Saysel
An Integrated Model For Learning About Delays
And Feedbacks In Anthropogenic Climate Change
Yeşim Akpınar
Doç.Dr. Ali Kerem Saysel
Determination Of Co2 Sequestration From Soil
Volkan Oral
Prof.Dr. Orhan Yenigün
Evaluation Of Photochemical And Particulate Air Pollution
İn Urban, Semi-Urban And Rural Areas İn İstanbul And
Kocaeli Gulf
Ulaş İm
Prof.Dr. Orhan Yenigün
Tba
Özgür Uzun
Prof.Dr. Orhan Yenigün
Study Of Cake Filtration İn Biological Reactors At High Mlss
Concentration
Burcu Özdemir
Prof.Dr. Orhan Yenigün
Animal Manure Management Through Life Cycle
Assessment For Methane Production
Figen Nayal
Doç.Dr. Nilgün Cılız
Photocatalytic Treatment Of Veterinary Antibiotics
Keziban Seven
Prof.Dr.Işıl Balcıoğlu
175 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
The Economic Advantages Of Resource Conservation
Through Process Modifications In The Selected
Electroplating Industry: A Case Study For A Plant Located
In Istanbul
Başak Büyükbay
Doç.Dr. Nilgün Cılız
Occurrence Of Tetracylines And Sulfonamides, Two Major
Classes Of Veterinary Antibiotics In Manure And Different
Types Of Agricultural Soils
Akın Karıcı
Prof.Dr.Işıl Balcıoğlu
Ultrafiltration Of Spent Cutting Oil Emulsions
Pınar Ünsay
Prof.Dr.Işıl Balcıoğlu
Sorption And Destruction Of Veterinary Antibiotics
On Natural Minerals
Aslin Erdinç
Prof.Dr.Işıl Balcıoğlu
Phylogeography Of Mytilus Galloprovincialis
İn The Istanbul Straıt System
Aslı Kurtuluş
Yrd. Doç. Dr.Raşit Bilgin
Effect Of Fractionation On The Sorption Properties Of Nom
Onto Modified Tio2 Surfaces
Yeliz Ülker
Prof.Dr.Miray Bekbölet
Characterization And Reactivity Of Natural
Organic Matter In Drinking Water Source
Sevinç Aktaş
Prof.Dr.Miray Bekbölet
Assessment Of Molecular Size Distribution Effects
On The Non Selective Oxidation Of Trace Metal Humic Acid
Binary System
Esra Değirmenci
Prof.Dr.Miray Bekbölet
Enhanced Remediation Of Groundwater Contamınated With
Light Non-Aqueous Phase Liquids (Lnapls)
Berken Ağaoğlu
Doç.Dr. Nadim Copty
Pretreatment Of Waste Activated Sludge By Pulsed Electric
Field At Different Ph Conditions
Gülenay
H.Osmanoğlu
Prof.Dr. Ayşen Erdinçler
Methanogenic And Non-Methanogenic Activities And
Archaeal Composition Of A Full-Scale
Anaerobic Egsb Eactor Treating A Brewery Wastewater
Leyla Ş. Çavuş
Prof.Dr.Bahar K. İnce
Evaluation Of Methanol Effect On An Anaerobic Sludge
Using Methanogenic Activity Measurements And
Fluorescent In Situ Hybridization
Erkin Gözdereliler
Prof.Dr.Bahar K. İnce
Destruction Of Tannery Wastewater Components By
Radiation Techniques
Betül Aydın
Prof.Dr. Nilsun İnce
Pretreatment Of Cutting Oil Effluent By Advanced
Oxidation
Asu Ziylan
Prof.Dr. Nilsun İnce
Effect Of Ultrasound On Biodegradability: A Study With
Olive Mill Wastewater
Sertan Çoker
Prof.Dr. Nilsun İnce
Pretreatment Of Diclofenac By Ultrasound
Zeynep Karamanlı
Prof.Dr. Nilsun İnce
Feasibility Of The Compliance Of The Occupational
Health And Safety Legislations In Turkey With The
European Union Directives
Mine Uzun
Prof.Dr. Günay Kocasoy
Conversion Of High Organic Content Sludges Into
Economically Valuable Products
Albert Levi
Prof.Dr. Günay Kocasoy
Investigation Of The Most Suitable Energy
Crop For Biogas Production
Zeynep Bayır
Prof.Dr.Turgut T.Onay
Tba
Önder Ilıca
Prof.Dr.Turgut T.Onay
Development Of A Multi Criteria Decision System For Fire
Prevention In Forested Areas Using Satellite Images And
Meteorological Data
H. Esra Özmüş
Prof.Dr. Orhan Yenigün
Evaluation Of Photochemical Pollution İn Urban,
Semi Urban And Rural Areas
Bahar Dede
Prof.Dr. Orhan Yenigün
Evaluation Of Ecological Criteria For Cotton Textile
Product
Gülden Baydar
Doç.Dr. Nilgün Cılız
Qspr Prediction Of Physico-Chemical Properties
Of Polyhalogenated Diphenyl Ethers
Nihan Taşdizen
Prof.Dr.Melek T. Saçan
The Feasibility Of Anaerobic Treatment Of Domestic
Zeynep Aydınkaya
Prof.Dr. Orhan Yenigün
DOKTOR
A
Tablo 64. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
TEZİN ADI
Characterization
Of
Acceleration
Response
Spectra For Near Field Conditions By Simulation
Of Strong Ground Motion
ÖĞRENCİ
Karin Şeşetyan
TEZ YÖNETİCİSİ
Prof.Dr.Mustafa Erdik
176 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Probabilistic Earthquake Hazard In Turkey
Mine Demircioğlu
Prof.Dr.Mustafa Erdik
Ebru Harmandar
Prof.Dr.Mustafa Erdik
Doç.Dr. Eser Durukal
Inelastic Behaviour Of Structural Walls And WallFrame Systems
U. Utku Celep
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoğlu
Development Of An Urban Seismic Loss Estimation
Methodology
Cüneyt Tüzün
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoğlu
Inelastic Seismic Performance Evaluation Based
On Piecewise Linear Pushover Analysis
Göktürk Önem
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoğlu
Zemin Büyütmesi Analizlerine Etki Eden Faktörler
Gökçe Tönük
Prof.Dr. Atiila Ansal
Ground Motion Scaling
Ufuk Hancılar
Doç.Dr. Eser Durukal
Structural Health Monitoring Of A Suspension
Bridge
Yavuz Kaya
Prof.Dr. Erdal Şafak
Seismic Sloshing Of Metal Cylindrical Tanks
Zühal Özdemir
Prof.Dr. Erdal Şafak
Development
Of
A
Stochastic
Simulation
Procedure Of Earthquake Phase Modelling
Ahmet S. Gündüz
Earthquake Behaviour Of Tunnels
Önder İleri
Doç.Dr. Ayşe Edinçliler
System Identification For
Elements
Erim Gürdal
Doç.Dr. Eser Durukal
Şeref Polat
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoğlu
Didem Samut
Doç.Dr. Hayrullah
Karabulut
Deprem Kaynağının Dinamik Kırılma Modellemesi
Tekniği İle Kuvvetli Yer Hareketinin Belirlenmesi:
Bir Vaka Analizi Olarak 1999 Düzce Depremi
Modellemesi
Feyza Nur Bekler
Doç.Dr. Nurcan Özel
Marmara Bölgesi Kabuk Anizotropisinin Mikro
Depremler Kullanılarak Araştırılması
Gülten Polat
Doç.Dr. Nurcan Özel
Surface Wave Analysis Beneath Turkey And
Surroundings
Uğur Teoman
Prof.Dr. Niyazi Türkelli
Investigation Of The Effect Of The Tire
Waste
Inclusions On The Shear Strength Parameters Of
Sand
Ahmet Çağatay
Doç.Dr. Ayşe Edinçliler
Seismic Performance Evaluation Systems Of Dual
Reinforced Concrete Design According To Turkish
Seismic Code 2007
E. Yeşim Karcı
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoğlu
Evaluation Od Deformation Capacity Criteria Of
Eurocode 8
Koray Özal
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoğlu
Re Evaluation Of Earthquake Performance Of
Hagia Sophia
A. Serhan Kırlangıç
Doç.Dr. Eser Durukal
Strong Motion Simulation By Empirical Green’s
Function Method For Bursa Armutlu Peninsula
Neval Savaş
Yrd.Doç.Dr.Gülüm Tanırcan
Shake Table Tests Of A ¼ Storey Steel Scaled Mass
Concentric Three Structure Isolated By A Hybrid
Passive
Control System
H. Cem Yenidoğan
Yrd.Doç.Dr. Eren Uçkan
Strengthing Of Rc Frame Buildings By Means Of
Steel Panels
Başak Tanatabey
Dr. Öğr. Gör. Waiel
Mowrtage
Seismic Evaluation of Bolu
T. Bayram Candan
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoğlu
Masonry Structural
Deformation Based Seismic Design Of Pile
Supported Marine Facilaties
Passive Seismic Imaging
YÜKSEKLİSANS
Doç.Dr. Eser Durukal
Seismic Design Condireations For Use Of
Lightweight Materials In Highway Construction
LİSANSÜSTÜ
Tablo 64. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Devam)
TEZİN ADI
Seismic Performance Assessment Of Ortaköy V409
Viaduct
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
A. Cem Öztürk
Prof.Dr.M.Nuray Aydınoğlu
Ahmet Alper Parker
Doç.Dr. Bilge Siyahi
Investigation Of Failure Modes And Mechanisms
Of Alibey Earth Dam By Solid-Fluid Coupled
177 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Nonlinear Dynamic Finite Element Simulation
Ball-In-Cone Base Isolation System
Gökhan Kesti
Prof.Dr.Mustafa Erdik
Blast Response Of And Protection Using Blast
Barriers
Onur Kayaturan
Yrd.Doç.Dr. Sami A. Kılıç
3d Velocity Structure Of Eastern Marmara Region
From Local Earthquake Tomography
Alper Denli
Prof.Dr. Cemil Gürbüz
Crustal Structure Of The Isparta Angle And
Surroundings
Metin Kahraman
Prof.Dr. Niyazi Türkelli
Seismological Analysis Of Deep And Shallow
Structures In Sw Turkey
Yaman Özakın
Prof.Dr. Mustafa Aktar
A Unified Approach In Gps Accuracy
Determination Studies
Didem Öztürk
Yrd.Doç.Dr. D.Uğur Şanlı
Accuracy Of Gps Precise Point Positioning (Ppp)
Simge Tekiç
Yrd.Doç.Dr. D.Uğur Şanlı
Applicability Of An Earthquake Related Disaster
Information System In A Test Area
Ayşegül Özturan
Doç.Dr. Haluk Özener
Dr.Öğr.Gör.Onur Yılmaz
Investigation Of Crustal Movement Along
Tuzla Fault-İzmir
Aslı Turgutalp
Doç.Dr. Haluk Özener
Dr.Öğr.Gör.Onur Yılmaz
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü
TEZİN ADI
DOKTORA
Blind Source Separation Using Bayesian
Techniques
ÖĞRENCİ
Onur Dikmen
TEZ YÖNETİCİSİ
Prof.Dr. Lale Akarun
3d Motion Synthesis By Learning From
Motion Capture Data
Koray Balcı
Prof.Dr. Lale Akarun
Recognition Of Dynamic Hand Gestures
Oya Aran
Prof.Dr. Lale Akarun
Human Motion Analysis And Understanding
Furkan Kıraç
Prof.Dr. Lale Akarun
Multiagent Decision Making In Dynamic
Environments
Barış Eker
Prof.Dr. H. Levent Akın
A Mental Development Framework For
Autonomous Robots
Çetin Meriçli
Prof.Dr. H. Levent Akın
Routing Mechanism For Next Generation
Satellite Networks
Ömer Koçak
Doç.Dr. Fatih Alagöz
A Tdma Based Mac Protocol For Wireless
Sensor Networks
İlker Bekmezci
Doç.Dr. Fatih Alagöz
Multimedia Wireless Networks
Gürkan Gür
Doç.Dr. Fatih Alagöz
Optimal Desing Of Wireless Sensor Networks
With Aperiodic Events
İlker Demirkol
Prof.Dr. Cem Ersoy
Lifetime Estimation For Wireless Sensor
Networks
M. Yunus Dönmez
Prof.Dr. Cem Ersoy
Reliable Data Transfer In Wireless Sensor
Networks
Sinan Işık
Prof.Dr. Cem Ersoy
Optimization Of Tracking Quality And Power
Consumption Based On Radio Map Concept
Can Komar
Prof.Dr. Cem Ersoy
Nonuniformity In Wireless Sensor Network
Desing
Rabun Coşar
Prof.Dr. Cem Ersoy
Network Centric Warfare Communications
With Wireless Sensor Networks And Data
Fusion
Tolga Ünel
Prof.Dr. Cem Ersoy
Energy Aware Routing In Wireless Sensor
Networks
B. Atay Özgövde
Prof.Dr. Cem Ersoy
Using
Aggregation
For
Automatic
Identification Of Work Processes In The
Managerial Hierarchy
Bahadır Kaan Özütam
Prof.Dr. A. C. Cem Say
Cost-Conscious Methods For Combining
Multiple Classifiers/Representations
Aydın Ulaş
Prof.Dr. Ethem Alpaydin
Support Vector Machines And Kernel-Based
Algorithms For Machine Learning
Mehmet Gönen
Prof.Dr. Ethem Alpaydın
178 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
A Flexible Agent-Mediated E-Commerce
Framework For Context Aware Service
Selection
Murat Şensoy
Yrd.Doç.Dr. Pınar Yolum
Representing And Learning Preferences In
Agent-Based Negotiation
Reyhan Aydoğan
Yrd.Doç.Dr. Pınar Yolum
Emergence Of Language
Amaç Herdağdelen
Yrd.Doç.Dr. Haluk Bingöl
Complex Networks Models Using Local
Information
Fatih Öğün
Yrd.Doç.Dr. Haluk Bingöl
Scheduling On Cmp (Chip Muitiprocessor) For
Reliability,
Energy
And
Performance
Constraints
Betül Demiröz
Prof.Dr. Oğuz Tosun
Hardware / Software Partitioning And Data
Path Synthesis For Extensible Processors
Kubilay Atasu
Doç.Dr. Can Özturan
Combinatorial Markets
Ali Haydar Özel
Doç.Dr. Can Özturan
Analysis Of Molecular Interaction Maps
Evrim Itır Karaç
Doç.Dr. Can Özturan
Text Categorization Based On Semantic And
Common-Sense Knowledge
Levent Özgür
Doç.Dr. Tunga Güngör
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
TEZİN ADI
Automated
Documents
Summarization
In
Web
Modeling
For
TEZ YÖNETİCİSİ
F. Canan Pembe
Doç.Dr. Tunga Güngör
Haşim Sak
Doç.Dr. Tunga Güngör
Defect Prediction In Software Projects
Burak Turhan
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Bener
Charging Models In Wireless Networks
Gülfem Işıklar
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Bener
Morphology-Based-Language
Turkish Speech Recognition
DOKTORA
ÖĞRENCİ
Stocks Exchange (Time Series) Prediction
Serdar Yumlu
Prof. Dr. Fikret Gürgen
Intelligent Arrhythmia Classification
Okan Şakar
Prof. Dr. Fikret Gürgen
Formal Representation And Analysis Of
Security Policies In Relation To Trust
Modeling
Gül Çalıklı
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
Formal Representation And Analysis
Secure Routing In Ad Hoc Networks
Of
Burak Gürdağ
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
Formal Representation And Analysis
Secure Routing In Ad Hoc Networks
Of
Evren Önem
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
Formal Representation And Analysis Of
Mobility In Multi-Domain Mobile Networks
Devrim Ünal
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
Formal Representation
Security Policies
Şerif Bahtiyar
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
Cryptographic Protocols
Murat Cihan
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
Model Checking Of Software Specifications In
UML
Engin Deveci
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
Channel Normalization For Speaker
Authentication
Osman Büyük
Prof.Dr. Levent Arslan
Language Modeling Approaches For Turkish
Large
Vocabulary
Continuous
Speech
Recognition
Ebru Arısoy
Yrd.Doç.Dr. Murat Saraçlar
Web-Splines Solution Of 3D Electromagnetic
Problems
Fulya Kunter
Prof.Dr. Selim Şeker
Interpretetion Of Nirs Signals For BrainComputer Interaction Purposes
Koray Çiftçi
Doç.Dr. Yasemin Kahya
Mete Yeğiner
Doç.Dr. Yasemin Kahya
Acoustic Mapping Of Pulmonary Sounds
İpek Şen
Doç.Dr. Yasemin Kahya
High Level Power Efficient Synthesis Of FIR
Based Digital Systems
Mustafa Aktan
Prof.Dr. Günhan Dündar
High Level Modeling Of Sigma-Delta Analog
To Digital Converters
Selçuk Talay
Prof.Dr. Günhan Dündar
And
Modeling And Clustering
Pulmonary Crackles
Analysis
Analysis
Of
Of
179 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Circuit Desing For Cathether Localization In
MRI Systems
Ozan Aktan
Prof.Dr. Günhan Dündar
Performance Estimation For Analog
Engin Deniz
Prof.Dr. Günhan Dündar
Analog Cmos Circuit Synthesis
Özsun Serkan Sönmez
Prof.Dr. Günhan Dündar
Asynchronous Sigma-Delta Modulator
Balkır Kayaaltı
Prof.Dr. Ömer Cerid
Turbo Processing, Pre-Equalization And
Space-Time Coding For Continuous Phase
Modulation
Barış Özgül
Prof.Dr. Hakan Deliç
Yrd.Doç.Dr. Mutlu Koca
Transceiver Desing For Ultra-Wideband
Communications
Nazlı Güney
Prof.Dr. Hakan Deliç
New Architectures For Arithmetic Blocks In
Multiple Valued Logic
Uğur Çini
Prof.Dr. Avni Morgül
High Frequency High Order
Emre Arslan
Prof.Dr. Avni Morgül
Current Mode Filter Desing
Circuits In Multiple Valued Logic
Sequential
Fatma Sarıca
Prof.Dr. Avni Morgül
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
Power Integrated System For Localization Of
Catheter In Magnetic Resonance Imaging
Baykal Sarıoğlu
Desing And Fabrication Of Nano-Tweezers
With Integrated Force Sensor
Yankı Yalçın
Yrd.Doç.Dr. Arda D. Yalçınkaya
Time Memory Tradeoff
İmran Ergüler
Prof.Dr. Emin Anarım
MEM Based IDS
Derya Demir
Prof.Dr. Emin Anarım
Source Separation
Doğaç Başaran
Prof.Dr. Emin Anarım
Serkan Mülayim
Prof.Dr. Emin Anarım
Yrd.Doç.Dr. Mutlu Koca
Link Adaptation
Yrd.Doç.Dr. Arda D. Yalçınkaya
Two-Dimensional MEMS Based LED Displays
Y. Dağhan Gökdel
Yrd.Doç.Dr. Arda D. Yalçınkaya
Advanced Face Landmarking
Hatice Çınar
Prof.Dr. Bülent Sankur
Low Voltage Implementation Of CurrentMode Analog Building Blocks
Cem Çakır
Prof.Dr. Oğuzhan Çiçekoğlu
Barış Özgül
Prof.Dr. Hakan Deliç
Yrd.Doç.Dr. Mutlu Koca
Ceyhun B. Akgül
Prof.Dr. Bülent Sankur
Advanced Linear Transceiver Desing
3D Shape Categorization
DOKTORA
TEZ YÖNETİCİSİ
3D Object Indexation
Helin Dutağacı
Prof.Dr. Bülent Sankur
Face Detection And Understanding
Cem Demirkır
Prof.Dr. Bülent Sankur
Automatic Expression Processing
Arman Savran
Prof.Dr. Bülent Sankur
Analysis And Desing Of High-Rate Plc (Power
Line Communications) Systems For Turkey
Tayyar Güzel
Yrd.Doç.Dr. Kıvanç Mıhçak
On Wireless Positioning Of Tags For Uht
Passive Rfid Systems
İsa Hacıoğlu
Yrd.Doç.Dr. Kıvanç Mıhçak
Modeling And Analysis Of Agent Based
Distributed Scheduling Systems
Mahmut Kurşun
Doç.Dr. Ali Tamer Ünal
An Integrated Simulation / Optimization
Approach To The Modeling And Analysis Of
The Decentralized Turkish Electricity Market
Kemal Sarıca
Doç.Dr. Gürkan Kumbaraoğlu
Prof.Dr. İlhan Or
Routing And Location Problems In Sensor
Networks
Evren Güney
Prof.Dr. İ. Kuban Altınel
Doç.Dr. Necati Aras
Location-Allocation Problems With MultiCommodity Flows
Hakan Akyüz
Prof.Dr. İ. Kuban Altınel
Optimally Location Facilities With Variable
Characteristics
Hande Küçükaydın
Prof.Dr. İ. Kuban Altınel
Doç.Dr. Necati Aras
Energy Efficient Location And Routing In
Sensor Networks
Yavuz Boğaç
Türkoğulları
Prof.Dr. İ. Kuban Altınel
Doç.Dr. Necati Aras
Simulation Based Risk Analysis
Birnur Özbaş
Prof.Dr. İlhan Or
Yasin Türker
Prof.Dr. İlhan Or
Risk Assessment And Management In The
180 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Istanbul Strait
Disaster Mitigation And Humanitarian Relief
Logistics
Alper Döyen
Doç.Dr. Necati Aras
Quantitative Models For Decision Making In
Reverse Logistics Network Desing
Ayşe Cilacı
Doç.Dr. Necati Aras
Inventory Models With Imperfect Supply
Information
Esra Çınar
Prof.Dr. Refik Güllü
Maintenance Of A Multi-Component Dynamic
System Under Partial Observations
Demet Özgür
Ünlüakın
Doç.Dr. Taner Bilgiç
Joint Production And Pricing Decisions With
Strategic Customers
M. Güray Güler
Doç.Dr. Taner Bilgiç
Inventory Policies For An Assemble-To-Order
System With Joint Discount Incentives
Önder Tombuş
Doç.Dr. Taner Bilgiç
Credit Risk Simulation
Halis Sak
Doç.Dr. Wolfgang Hoermann
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
DOKTORA
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Development Of Seismic Desing Guidelines
For Upgrading R.C. Beam Column Joint With
Composites Materials
Selçuk Altay
Yrd.Doç.Dr. Cem Yalçın
Yrd.Doç.Dr. Sami And Kılıç
Analysis Of Storage Tanks Under Earthquake
Loading By Variational Principles
Ümit Hamit Birben
Prof.Dr. Gülay Altay
Hybrid Active
Dempers
Control
By
Tuned
Mass
Ali Bozer
Prof.Dr. Gülay Altay
Analytical
Modeling
Of
Shear-Flexure
Interaction And Bond Slip Responses In
Reinforced Concrete Structural Walls And
Columns
Sharmin Reza
Chowdhury
Yrd.Doç.Dr. Kutay Orakçal
Development Of Seismic Desing Guidelines
For Upgrading R.C. Beam Column Joint With
Composites Materials
Selçuk Altay
Yrd.Doç.Dr. Cem Yalçın
Yrd.Doç.Dr. Sami And Kılıç
Energy-Based Earthquake Response Analysis
And Desing Of Structures
Ahmet Anıl Dindar
Yrd.Doç.Dr. Cem Yalçın
Blast Loading On Structures Protected By
Blast W
Serkan Karapınar
Prof.Dr. Gülay Altay
Thermal Buckling Behavior Of Plates
Işıl Sanrı
Prof.Dr. Gülay Altay
Signal
Coordination
Conditions
Mehmet Kaba
Prof.Dr. Gökmen Ergün
Under
A
New
Method
For
Construction Cold Regions
Saturated
Embankment
Altuğ Saygılı
Prof.Dr. Gökhan Baykal
Seismic Desing Considerations For Use Of
Lightweight Materials In Highway
Construction
Ahmet Önder Eliri
Prof.Dr. Gökhan Baykal
Doç.Dr. Ayşe Edinçliler
Computation Of Tsunami Parameters Using
Rbf In The Shallow Water And Inundation
Zones
Cenk Güngör
Doç.Dr. Osman Börekçi
Supply Optimization Modeling For A Steel
Structure
Project-Multiple
Souchastic
Demivery Times
Osman Serkan İleri
Prof.Dr. Gülay Altay
Laterial Earth Pressure On Retaining Walls
Placed In Front Of A Stable Face With
Limited Space
Selçuk Karaoğlu
Prof.Dr. Erol Güler
Extension
Of
Diameter
Of
Construction Using Tbm Equipment
Tunnel
Halil Karadoğan
Prof.Dr. Erol Güler
Seismic Retrofittin Of Rc Beam Comumn
Joints Using Composite Materiels
Osman Kaya
Yrd.Doç.Dr. Cem Yalçın
A Method Of Avaluation Of Relationship
Between
The
Safety
Management
Commitment
And
Overall
Safety
Performance
Tamer Metinsoy
Prof.Dr. Gülay Altay
Mücahit Namlı
Prof.Dr. Erol Güler
Trenchless
Technology,
Pipejacking
And
181 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Microtunnelling
Development Of Energy Based Rapid Seismic
Evaluation Methodology For The Existing
Reinforced Concrete Buildings
Ulaş Özdemir
Yrd.Doç.Dr. Cem Yalçın
Prof.Dr. Cengiz Karakoç
Effects Of Selected Factors On Internal
Erosion In Geosynthetic Clay Liners
Hakkı Oral Özhan
Prof.Dr. Erol Güler
Earthquake Behavior Of GeosyntheticReinforced Retaining Structures
Öznur Selek
Prof.Dr. Erol Güler
Analysis And Experimental Study For
Moment Connections Of Cold-Formed Steel
Members
Uğur Seymen
Prof.Dr. Gülay Altay
3D Radial Basis Function Model Of NavierStokes Equations For Water Waves
Yavuz Tokmak
Doç.Dr. Osman Börekçi
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
DOKTORA
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Effects Of Cyclic Compressive Loading And
Self Healing On The Mechanical And
Permeability Properties Of Concrete
Tümer Akakın
Prof.Dr. Turan Özturan
Strengthening Of Brick Infilled Rc Frames
With Different Aspect Ratios By Means Of
Cfrp Overlays
Savaş Atmaca
Prof.Dr. Cengiz Karakoç
Seismic Analysis And Desing Considerations
For Municipal Soild Waste Landfills
Kağan Dengili
Prof.Dr. Gökhan Baykal
Doç.Dr. Ayşe Edinçliler
Implementtation
Of
One
And
Two
Dimensional Linear Finite Element Programs
With Java Language
Hilmi Aydın İşbaşar
Prof.Dr. Cengiz Karakoç
Analysis Of Performance Of The Retaining
Systems In Deep Excavations In Greywacke
Halis Bora Keskin
Prof.Dr. Turan Durgunoğlu
Effect Of Lightweight Fly Ash Aggregate
Properties
On
The
Performance
Of
Lightweight Concretes
Niyazi Uğur Koçkal
Prof.Dr. Turan Özturan
Quantitative Analysis Of Multiphase Catalytic
Reactions
Under
Microfluidic
Flow
Conditions And Geometries
Mustafa Karakaya
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kerim Avcı
Catalytic Synthesis Gas
Microchannel Reactors
Eyüp Şimşek
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kerim Avcı
Efficient Conformational Search Of Large
Biological Systems By Integration Of
Collective Motions Into Monte Carlo
Simulation
Nigar Kantarcı
Prof.Dr. Pemra Doruker
Prof.Dr. Türkan Haliloğlu
Mixed-Resolution Elastic Network Models For
Biological Supramolecules
Özge Kürkçüoğlu
Prof.Dr. Pemra Doruker
Recognition And Binding Processes In Hiv-1
Protease
Nevra Özer
Prof.Dr. Türkan Haliloğlu
Calcium Signaling System In Multiple Species:
Structural And Functional Analysis Of
Protein Interaction Networks
Sinem Tiveci
Prof.Dr. Türkan Haliloğlu
Prof.Dr. Kutlu Ülgen
Construction Of A Quantitative
Interaction Neywork In Yeast
Duygu Dikicioğlu
Prof.Dr. Betül Kırdar
Metabolic @ Probabilistic Models To Predict
Functional Modules Leading To Disorders
With Similar Phenotypes
Deniz Rende
Prof.Dr. Betül Kırdar
From
Yeast
To
Human:
Unraveling
Sphingolipid
Metabolism
Through
Macroscopic And Microscopic Analyses
F. Betül Kavun
Prof.Dr. Kutlu Ülgen
Quantum Mechanical Modeling
Qxidation Over Gold Particle
Tuğba Davran Candan
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
M. Erdem Günay
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Production
In
Genetic
Ff
CO
Knowledge Extraction From Experimental
Data For Selective CO Oxidation Using Data
Mining Techniques
182 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Utilization Of CO2 And CH4 Via Catalysic
Reforming Reactions
Şeyma Özkara
Aydınoğlu
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
A Theoretical Study On CO-Involved Catalytic
Steps Of H2 Production And Purification
Aslıhan Sümer
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
A Study On The Production Of Low-CO2Content Hydrogen From Hydrocarbons
Burcu Selen Çağlayan
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
Desing Of OSR Catalysts For Fuel Flexible
Processors With High Hydrogen Production
Efficiency
Feyza Gökaliler
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Hydroxyapatite Coating On Ti And Tİ6A14V
Substrates
By
Usning
Electrophoretic
Deposition Method
Önder Albayrak
Prof.Dr. Sabri Altıntaş
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
TEZİN ADI
Production
Of
Hydroxyapatite
Antibacterial Ceramics
ÖĞRENCİ
Based
DOKTORA
Finite Element Analysis Of Plasticity Induced
Fatigue Crack Closure
Mehmet İpekoğlu
TEZ YÖNETİCİSİ
Prof.Dr. Sabri Altıntaş
M. Gökhan Gökçen
Doç.Dr. Vahan Kalenderoğlu
A Total Quality Management Model For
Ready Mixed Concrete Industry
Selçuk Uçar
Prof.Dr. Turan Özturan
Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Özyurt
Fabrication And Characterization Of Porous
Materials
Nazım
Mahmutyazıcıoğlu
Prof.Dr. Sabri Altıntaş
Dynamic
Analysis
Of
Diesel
Engine
Crankshaft System Using Finite Elements
And Multibody System Simulation Programs
Yasin Yılmaz
Prof.Dr. Günay Anlaş
Prediction Of Dynamic Force Characteristics
Of Radial Tires Using Finite Element And
Experimental Techniques
Veysel Alkan
Prof.Dr. Günay Anlaş
Mechanical Behavior Of Low Density
Polymeric Foams Under Multiple Loading
And Unloading
Umut Esat Öztürk
Prof.Dr. Günay Anlaş
Failure Criteria For Functionally Graded
Materials
Alpay Oral
Prof.Dr. Günay Anlaş
Lmi Based Vibration Controller Desing
Levent Öztürk
Prof.Dr. Eşref Eşkinat
Murat Dursun
Prof.Dr. Eşref Eşkinat
Mehmet İpekoğlu
Prof.Dr. Sabri Altıntaş
Closed-Loop Actuator And Sensor Location
Selection Strategies For Flexible Structures
Murat Güney
Prof.Dr. Eşref Eşkinat
Structural Optimization Of Mechanical
Components Susceptible To Fatigue Failure
Ahmet Hanifi Ertaş
Doç.Dr. Fazıl Önder Sönmez
Optimal Modeling And Lpy Based Control Of
Diesel Engines
Ercan Atam
Doç.Dr. Emre Köse
Optimization Of The Front And Accessory
Drive System To Improve Vehicle Fuel
Economy
Berna Güner
Doç.Dr. Fazıl Önder Sönmez
Study Of Viscoelastic Flow In Curved Cavities
And Around Symmetric Bodies
Hatice Mercan
Yrd.Doç.Dr. Kunt Atalık
Convex Formulations In Robust Control With
Dynamics Iqcs
Gökhan Tekeli
Doç.Dr. Emre Köse
Weight Minimization In Composite Structures
Mustafa Akbulut
Doç.Dr. Fazıl Önder Sönmez
Multi-Objective
Robust
Control
Rotor/Active Magnetic Bearing Systems
Sina Kuseyri
Doç.Dr. Emre Köse
Şaron Çatak
Prof.Dr. Viktorya Aviyente
Gökhan Çaylı
Prof.Dr. Selim Küsefoğlu
Structural
Vibration
Structural Modification
Suppression
Production
Of
Hydroxyapatite
Antibacterial Ceramics
By
Based
Of
Towards
The
Elucidation
Of
The
Determination Mechanism Of Asparagines In
Peptides And Proteins Mechanism In
Pentapeptides
Functionalization
And
Polymerization
Of
183 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Plant Oil Triglycerides
Asymmetric Syntheses, Ring Opening And
Stereoselective Reactions Absolute
Conformation And Activation Barrier
Determinations On Axially Chiral Oxazolidine
Derivatives
Öznur Demir
Prof.Dr. İlknur Doğan
Axially
Chiral
N-(O-Arly)-2-ThioxoOxazodine-4-One
And
Rhadanine
Derivatives: Enantiomeric Separation And
Determination Of Racemization Barriers
Müjde Yılmaz
Prof.Dr. İlknur Doğan
Modeling The Synthesis Of Benzion
Kevser Göçmen Topal
Prof.Dr. Viktorya Aviyente
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
DOKTORA
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Chain Extension Reactions Of Unsaturated
Polysters
Ediz Taylan
Prof.Dr. Selim Küsefoğlu
Ctosslinking Of Acid And Anhydride
Containing Polymers With Epoxidized Plant
Oils
Cem Öztürk
Prof.Dr. Selim Küsefoğlu
Chemical Characterization Of Lipid Residues
In Neolitik And Chalcolitithic Pottery From
Anatolia
Ayla Türkekul Bıyık
Prof.Dr. Hadi Özbal
Modeling Thr Free Radical Polymerization Of
Acrylates
İsa Değirmenci
Prof.Dr. Viktorya Aviyente
Synthesis Of Bioactive Materials Using
Functional Cyclopolymers And Novel Patent
Drug Molecules
Selda Erkoç
Yrd.Doç.Dr. A. Ersin Acar
Syntheses Of Axially Chiral Compounds,
Their
Atroposelective
Reactions
And
Potential Uses Of Them As Axially Chiral
Ligands And Catalysts
Şule Erol
Prof.Dr. İlknur Doğan
Phase Picking Algorithms For Seismic Data
Using Wavelet Libraries
Ersin Karabudak
Prof.Dr. Alp Eden
From Genome
Identification
Scan
To
Disease
Gene
S.A. Uğur
Prof.Dr. Aslıhan Tolun
Molecular Investigation Of Amyotrophic
Lateral Scierosis In Turkish Patients
A.Özoğuz
Prof.Dr. A. Nazlı Başak
Parkinson’s Disease In Turkish Patients:
Molecular Defects In Familial And Isolated
Cases
C.S. Pirkevi
Prof.Dr. A. Nazlı Başak
Investigations On The Susceptibility Loci Of
Common Idiopathic Generalized Epilepsies
Using Haplotype Blocks
Ö. Yalçın
Prof.Dr. S. Hande Çağlayan
Genetic And Molecular Analysis Of The
Turkish Patients With Pelizeaus-Merzbacher
Disease
A. Bilir
Yrd.Doç.Dr. Esra Battaloğlu
From Mutations To The Disease Mechanism
In Rett Syndrome Congenital Hypothyroidism
And Breast Cancer
İ. Barış
Yrd.Doç.Dr. Esra Battaloğlu
Characterization Of Cancer-Related Genes
Through Transcriptomic And Bioinformatic
Approaches
E. Kavak
Prof.Dr. Ahmet Koman
Characterization Of
Expression Enzymes
Thermophilic
Gene
M. Çağlayan
Prof.Dr. Neşe Bilgin
Role Of SIK2 In FGF Signaling And Its
Implications In Diabetic Retinopathy
G. Küser
Prof.Dr. Kuyaş Buğra
Development
Of
Single
Cell
DNA
Amplification And Genetic Testing Strategies
F. Taylan
Doç.Dr. Ender Altıok
Bound State Spectrum Of The Schrödinger
Operator Ith Point Interactions
Hakan Erkol
Prof.Dr. Ersan Demiralp
Kaan Atak
Prof.Dr. Yani Skarlatos
Prof.Dr. Avadis Hacınlıyan
Chaos Analysis On Polymers
184 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
General Unitary Quantum Groups
Generalized Fermion Algebras
And
Azmi Ali Altıntaş
Prof.Dr. Metin Arık
Methods Of Large-N Limit In Quantum Field
Theories
Burak Tevfik Kaynak
Prof.Dr. Teoman Turgut
New Methods On The Interacting Many Body
Problems
Fatih Erman
Prof.Dr. Teoman Turgut
Multicriteria
Institutions
Engin Savaş
Prof.Dr. Ali Baykal
Yeşim İmamoğlu
Doç.Dr. Ayşenur Toğrol
Analysis
In
Educational
Students Knowledge Of Logic And Its Role In
Mathematical Problem Solving
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
3D Face Recognition Using Multiple Average
Face Models
Neşe Alyüz
Prof.Dr. Lale Akarun
A General Object Tracker For Locating
Objects In Digital Video
Işık Barış Fidaner
Prof.Dr. Lale Akarun
Part-Based 3D Face Recognition Under Pose
And Expression Variations
Hamdi Dibeklioğlu
Prof.Dr. Lale Akarun
Facial Feature Tracking And Expression
Recognition For Sign Language
İsmail Arı
Prof.Dr. Lale Akarun
Body Movement Analysis With Video Sensor
Network
Fatih Kızkun
Prof.Dr. Lale Akarun
Facial Expression Synthesis Using Motion
Capture Data
Özlem Çetin
Prof.Dr. Lale Akarun
GAIA:A General Application Instruction Set
And Architecture Explorer
A. Gaye Soykök
Doç.Dr. Arda Yurdakul
Desing And Implementation Of An On-Line
CFA Demosaicking Core
Gökhan Kabukçu
Doç.Dr. Arda Yurdakul
A
Systemc
Model
For
Desing-Space
Exploration
Of
Different
Industrial
Applications On Mpsocs
Doğan Fennibay
Doç.Dr. Arda Yurdakul
Flexible Router Desing For Network-On-Chip
Systems On Reconfigurable Devices
Ömer Çoğal
Doç.Dr. Arda Yurdakul
Development
Of
A
Multi-Sensored
Autonomous Ground Vehicle
Serhan Danış
Prof.Dr. H. Levent Akın
Developing A Model Based Statistical Robotic
Post Perception Module
Can Kavaklıoğlu
Prof.Dr. H. Levent Akın
Implementation Of Biped Walking Algorithm
On Simulator And Humanoid Robot
Barış Gökçe
Prof.Dr. H. Levent Akın
Implementation Of A Mobile Tour-Guide
Robot
Ö. F. Güneş
Prof.Dr. H. Levent Akın
Desing And Implementation Of Multi-Agent
Visual-SLAM Algorithms On Autonomus
Robots
Ergin Özkucur
Prof.Dr. H. Levent Akın
Development Learning Through Social
Interaction And Imitation In Autonomous
Robots
Barış Kurt
Prof.Dr. H. Levent Akın
Development Of Reinforcement Learning
Based Neural Network Algorithms To
Generate Dynamically Stable Gaits For
Humanoid Robots
Aziz Asil
Prof.Dr. H. Levent Akın
Implementation Of Continuous
Algorithms On Autonomous Robots
POMDP
Derya Sezen
Prof.Dr. H. Levent Akın
Selecting From An Ensemble Of Experts For
Machine Learning
Esma Kılıç
Prof.Dr. Ethem Alpaydın
Discriminant Ensembles And Error Analysis
Of Classifier Fusion Rules
Murat Semerci
Prof.Dr. Ethem Alpaydın
Mobility Modeling
Networks
Hilal Akay
Yrd.Doç.Dr. Tuna Tuğcu
Prof.Dr. Cem Ersoy
Ali Akkaya
Yrd.Doç.Dr. Tuna Tuğcu
Salim Eryiğit
Yrd.Doç.Dr. Tuna Tuğcu
For Vehicular Ad Hoc
Qos With OFDM For B3G Wireless Systems
Routing In Wireless Sensor Networks For
185 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Disaster Monitoring
Qos Aware Routing In
Wireless Sensor Networks
Heterogeneous
Atahan Kara
Yrd.Doç.Dr. Tuna Tuğcu
Effective Resource Management Via Cell
Breathing
Fethi Kaval
Yrd.Doç.Dr. Tuna Tuğcu
A-GPS And Fingerprinting For LBS
Ömer Faruk Kurt
Yrd.Doç.Dr. Tuna Tuğcu
N. Özlem Özcan
Yrd.Doç.Dr. Tuna Tuğcu
Spectrum
Networks
Mobility
In
Cognitive
Radio
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Energy-Hole Problem In Wireless Sensor
Networks
İlir Bojaxhiu
Prof.Dr. Cem Ersoy
Collaboration Logic Algorithms For Tracking
Multiple Targets Using Wireless Sensor
Networks
M. Özgür Akduran
Prof.Dr. Cem Ersoy
Distributed Target Tracking Algorithms For
Wireless Sensor Networks
Tolga Tolgay
Prof.Dr. Cem Ersoy
Performance Evaluation Of Wireless Video
Sensor Networks
Yunus Durmuş
Prof.Dr. Cem Ersoy
Cross Layer Networking For Wireless Sensor
Networks
Aykut Yiğitel
Prof.Dr. Cem Ersoy
Improving The Quality Of Elderly And Child
Care With Wireless Sensor Networks
Hande Özgür
Prof.Dr. Cem Ersoy
Credit Risk Analysis Using Hidden Markov
Models
Hasan Tahsin Oğuz
Prof.Dr. Fikret Gürgen
Stock Trend Prediction Using HMM
Burak Bayramlı
Prof.Dr. Fikret Gürgen
A Modular Approach For Credit Risk Analysis
Gülnur Derelioğlu
Prof.Dr. Fikret Gürgen
Risk Optimization For Various Classifier
Configurations
Zeynep Zengin
Prof.Dr. Fikret Gürgen
Error Concealment For Audio Over Noisy
Channels Using Audio Watermarking
Fatih Er
Prof.Dr. Fikret Gürgen
Doç.Dr. Fahih Alagöz
Nedret Özay
Prof.Dr. Fikret Gürgen
Prof.Dr. Bülent Sankur
Hande Zırtıloğlu
Yrd.Doç.Dr. Pınar Yolum
Process Based Matchmaking Of Web Services
Akın Günay
Yrd.Doç.Dr. Pınar Yolum
Towards Realizing Ambient Intelligence:
Methods For Coordinating Intelligently
Derya Sönmez
Yrd.Doç.Dr. Pınar Yolum
Composing
Trust:
Trust
Multiagent Teamwork
Feyza Merve
Hafızoğlu
Yrd.Doç.Dr. Pınar Yolum
TV Logo Detection And Classification
Combining
And
Ranking
Information For Egovernment
Semantic
Models
For
A Cooperative Multiagent Architecture For
Sign Tutors
İlker Yıldırım
Yrd.Doç.Dr. Pınar Yolum
Emergence Of Fame In Small World Topology
Şahin Pelipınar
Yrd.Doç.Dr. Haluk Bingöl
Sugarscape
Mehmet Bilgin
Yrd.Doç.Dr. Haluk Bingöl
Emergence Of Fame Among Societies
Sedat Çiftçi
Yrd.Doç.Dr. Haluk Bingöl
Moving Object Information For Location
Based Services
Sabri Kantar
Yrd.Doç.Dr. Haluk Bingöl
A Cultural Market Model
Amaç Herdağdelen
Yrd.Doç.Dr. Haluk Bingöl
Community Detection In Complex Networks
Selçuk Cemoğlu
Yrd.Doç.Dr. Haluk Bingöl
An Algorithm For Software Reliability Growth
Model Selection
H. Burak Duygulu
Prof.Dr. Oğuz Tosun
Desing And Implementation Of Parallel
Sequence
Alignment
Algorithms
On
Heterogeneous Multicore Processors
Mert Zeybekler
Prof.Dr. Oğuz Tosun
Reasoning With Multimedia
Information Using Common
Technologies
Ahmet Yıldırım
Dr.Öğr.Gör. Suzan Üsküdarlı
Dağhan Dinç
Dr.Öğr.Gör. Suzan Üsküdarlı
Community
Information
A
Digital
Learning
And
Teaching
Environmental
For
Introduction
To
186 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Programming
Formal
Specification
Designing
Computer
Experiment
Perspective
Programs:
In
An
Fatih Köksal
Dr.Öğr.Gör. Suzan Üsküdarlı
A Model For An Interactive Public Space
Duygu Akman
Dr.Öğr.Gör. Suzan Üsküdarlı
A Model For Enriching Semantic Context
Using Human Computation
Can Aydoğdu
Dr.Öğr.Gör. Suzan Üsküdarlı
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Creating A Social Semantic Web Application
In Music Domain
Murat Kalender
Dr.Öğr.Gör. Suzan Üsküdarlı
An Efficient IP Security Architecture To The
Multicast Systems Over GEO Satellites
Seda Demirağ
Doç.Dr. Fatih Alagöz
Performance Evaluation Of IEEE 802.16
Standard With Different Application Types
Hasan Canarslan
Doç.Dr. Fatih Alagöz
Modeling And Analysis Of Cognitive Radio
Networks
Derya Çavdar
Doç.Dr. Fatih Alagöz
A New Lane Detection Algorithm For
Unmanned Vehicles
Yasemin Tımar
Doç.Dr. Fatih Alagöz
Routing In Cognitive Radio Networks
Ali Alıcı
Doç.Dr. Fatih Alagöz
User Traffic Model For Cognitive Radio
Networks
Funda K. Cimilli
Doç.Dr. Fatih Alagöz
Parallel Processing Of Encrypted XML
Ozan Ünay
Prof.Dr. Taflan Gündem
Skyline Queries In Electronic Commerce
Can Kolçak
Prof.Dr. Taflan Gündem
Security Measure For Outsouring Database
Services
Emre Moustafa
Prof.Dr. Taflan Gündem
Privacy Preserving Assosiaciation Rules On
Graph Data Bases
Emrah Güder
Prof.Dr. Taflan Gündem
Indexing Xml Graph Operations
Mustafa Öztorun
Prof.Dr. Taflan Gündem
Diffusion Tensor Field Visualization
Sıla Girgin
Dr.Öğr.Gör. Ali Vahit Şahiner
Parametric Human Body Modeling For Virtual
Dressing
Başar Uğur
Dr.Öğr.Gör. Ali Vahit Şahiner
Point Cloud Rendering
Ozan Yücel
Dr.Öğr.Gör. Ali Vahit Şahiner
Bayesian Net Approach For Defects To
Requirements Tracing
Melih Çelik
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Bener
Precondition And Effect Matching Using
SWRL
Volkan Özadallı
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Bener
Matchmaking In Semantically Enhanced Web
Services: Inductive Ranking Methodology
Selim Özyılmaz
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Bener
UML Refactoring
Yasemin Koşker
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Bener
A Learning Automated Theorem Proving
System
Acar Erkek
Doç.Dr. Tunga Güngör
Adapting A K-Best Reranking Parser For
Turkish Transcribed Speech
Onur Güngör
Doç.Dr. Tunga Güngör
Development Of A Translation Memory
System For Turkish-English
Pınar Kavak
Doç.Dr. Tunga Güngör
Parser Trining And Evaluation Using Textual
Entailments
Önder Eker
Doç.Dr. Tunga Güngör
An Evaluation Of Existing And Feature
Selection Metrics In Automatic Text
Categorization
Şerafettin Taşcı
Doç.Dr. Tunga Güngör
Photon Mapping Based Realistic Image
Synthesis
Hikmet Aras
Dr.Öğr.Gör. Ali Vahit Şahiner
Parallel AAA And Mobil IP Registration For
High Performance And Scalable Mobile
Roaming
Aykut Demirkol
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
A Tool For Translating UML Specification To
Prometa For Formal Verification Of Protocols
Ozan Akar
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
Mete Geleş
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
A Robust And Universal Method For
Automatically Distinguishing Humans From
187 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Computers
Applying Software Model Checking On Secure
Protocols
Utku Özbek
Prof.Dr. M. Ufuk Çağlayan
Unified Approach For VAD Using Noise
Suppression
Ceyhan Kasap
Prof.Dr. Levent Arslan
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
Investigation Of Automatically
Subword Units For Turkish LVCSR
Tuncay Aksungurlu
Yrd.Doç.Dr. Murat Saraçlar
Speech Retrieval For Turkish Broadcast News
Sıddıka Parlak
Yrd.Doç.Dr. Murat Saraçlar
The Impact Of Radio Propagation Prediction
On 3 G Planning
Satı Yelen
Prof.Dr. Selim Şeker
Fabrication And Testing
Transistors For Basic Circuits
Orhan Mert
Yrd.Doç.Dr. Şenol Mutlu
Of
Investigation Of Automatically
Subword Units For Turkish LVCSR
LİSANSÜSTÜ
Derived
TEZ YÖNETİCİSİ
Polymer
Derived
Tuncay Aksungurlu
Yrd.Doç.Dr. Murat Saraçlar
Modeling, Desing And Fabrication Of
Integrated Polymer Led Driving Polymer
Circuits
İskender Haydaroğlu
Yrd.Doç.Dr. Şenol Mutlu
Flexible Polymer Display Technologies
Ali Osman Sevim
Yrd.Doç.Dr. Şenol Mutlu
Desing And Test A 3-Bit Continuous Time
Bandpase Sigma Delta Modulator
Feyyaz Akçakaya
Prof.Dr. Günhan Dündar
UWB Transceiver Desing
Evren Akdağ
Prof.Dr. Günhan Dündar
Fractiional Pll Desingn
Oğuz Atasoy
Prof.Dr. Günhan Dündar
Optimization Of Itegrated Circuits Using
Hierarchical Genetic Algorithms
Olcay Durul Azeri
Prof.Dr. Günhan Dündar
Ultra Low Power Sigma Delta Modulators
Buğra Baydemir
Prof.Dr. Günhan Dündar
Self Reconfigurable Fpga Desing
Ömer Çoğal
Prof.Dr. Günhan Dündar
High Level Desing Of Sd Converters
Gökhan Evci
Prof.Dr. Günhan Dündar
Circuit Desing For Cathether Localization In
MRI Systems
İsmail Gerçek
Prof.Dr. Günhan Dündar
Power Modeling And Optimization For
Switched Capacitor Circuits
Seyrani Korkmaz
Prof.Dr. Günhan Dündar
Adaptive Sd Modulator Desing
Sedef Kuşunoğlu
Prof.Dr. Günhan Dündar
Simutaneous Optimization Of Circuit And
Layout For Cmos Analog Circuit Desing
Ahmet Unutulmaz
Prof.Dr. Günhan Dündar
Architecture Synthesis For Sd Modulators
Ömer Yetik
Prof.Dr. Günhan Dündar
High Level Modeling For SD Modulators
Orkun Sağlamdemir
Prof.Dr. Günhan Dündar
Image Based Retrieval Of Liver Diseases In
Radiological Databases
Sekan Çimen
Yrd.Doç.Dr. Burak Acar
Vision-Based Control Algorithms For Robot
Soccer
Hakan Karaoğuz
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akar
Distributed Frequency Allocation For IEEE
802.11n Networks
Sinan Tekincan
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akar
Center Of Gravity Estimation And Rollover
Prevention Using Particle Filtering
Techniques
Ali Dinçer Dere
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akar
Fault Tolerant Time Synchronization In
Wireless Sensor Networks
Murat Kebeli
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akar
Distributed Clock Synchronization Using
Continuous-Time Formulations
Onur Cihan
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akar
Energy Efficient And Robust Synchronization
Based On Averaging
Çiğdem Aksu
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akar
802.11N Channel Assignment
Alpaslan Çil
Prof.Dr. Emin Anarım
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akar
Location Estimation
Fernaz Alimoğlu
Prof.Dr. Emin Anarım
Location Estimation
Bora Zeytinci
Prof.Dr. Emin Anarım
Cognitive Radio
Gonca Eryiğit
Prof.Dr. Emin Anarım
188 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Broadband Communication
Erdem Aytaç
Prof.Dr. Emin Anarım
Image Processing
Fatih Arslan
Prof.Dr. Emin Anarım
Payload Based IDS
Fatih Tiryakioğlu
Prof.Dr. Emin Anarım
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Synchronization
Yücel Taş
Prof.Dr. Emin Anarım
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akar
Low Power Application-Specific Instruction
Set For Socs And Fpgas
Barış Koç
Yrd.Doç.Dr. Arda D. Yalçınkaya
A Comparison Of Fuzzy Methods For
Modelling
Ayşe çisel Aras
Prof.Dr. Okyay Kaynak
Simulated And Experimental Study Of
Antilock Braking System Using Grey Mode
Control
Yeşim Öniz
Prof.Dr. Okyay Kaynak
User Cooperation In Ultra-Wideband
Systems
Cumhur Ozan Yalçın
Yrd.Doç.Dr. Mutlu Koca
Link Adaptation In Next Generation
Communication Systems
Yakup Kılıç
Prof.Dr. Emin Anarım
Yrd.Doç.Dr. Mutlu Koca
Frequency Domain Channel Estimation And
Detection In Uwb Systems With Short Cyclic
Prefix
Salim Bahçeci
Yrd.Doç.Dr. Mutlu Koca
Camera Forensics
Oya Çeliktutan
Prof.Dr. Bülent Sankur
Hand Tracking In Video
Çağlayan Dicle
Prof.Dr. Bülent Sankur
Video Superresolution
Hüseyin Özdemir
Prof.Dr. Bülent Sankur
Video Enhancement
Ümit Malkoç
Prof.Dr. Bülent Sankur
Logo Detection / Classification
Nedret Özay
Prof.Dr. Bülent Sankur
On The Usage Of Typicality On Two Different
Concepts
Yücel Altuğ
Yrd.Doç.Dr. M. Kıvanç Mıhçak
Optimum Quantization For Robust Signal
Hashing
Polat Ayerden
Yrd.Doç.Dr. M. Kıvanç Mıhçak
A Multi-User Detection Theoretic Approach
To Signal Fingerprinting
Özgür Dalkılıç
Yrd.Doç.Dr. M. Kıvanç Mıhçak
Generalized Improved Spread Spectrum
Water-Marking Robust Against Translation
Attacks
Neslihan Gerek
Yrd.Doç.Dr. M. Kıvanç Mıhçak
A Watermarking Algorithm Based On
Modifield Non-Negative Matrix Factorizations
Can Kayacan
Yrd.Doç.Dr. M. Kıvanç Mıhçak
Superresolution Spectral Estimation Methods
For Buried And Through The Wall Object
Detection
Erman Özdemir
Yrd.Doç.Dr. M. Kıvanç Mıhçak
Desing And Construction Of A Secure Id-Card
System Using Robust Image Hashing
Mehmet Öztemel
Yrd.Doç.Dr. M. Kıvanç Mıhçak
Detection With Partial Information In The
Gaussian Setup The Potential Presence Of A
Jammer
Onur Özyeşil
Yrd.Doç.Dr. M. Kıvanç Mıhçak
Biometric Face Hashaing Using Non-Negative
Matrix Factorizations
Kamil Şenel
Yrd.Doç.Dr. M. Kıvanç Mıhçak
Wheeze Detection Via Statistical Signal
Modelling
Sergül Aydöre
Yrd.Doç.Dr. M. Kıvanç Mıhçak
Simulation Modelling Of Retail Stores And
Work Force Optimization
Ayşe Özay
Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan
Multi-Criteria Decision Methods For Supplier
Selection Problem
Fatma Umut Alver
Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan
Assessment Of Turkish Electricity Imbalance
Based On Energy Demand Forecast Models
With Neural Networks
Utku Demir
Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan
Modelling Of Quality Of Service For Call
Center Systems
Yeliz Leyla Altıntaş
Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan
Vestel Production System
Fırat Boz
Doç.Dr. M. Ali Tamer Ünal
189 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Parallel Machine Scheduling
Gamze Koyuncu
Doç.Dr. M. Ali Tamer Ünal
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Economic Impact Of Remanufacturing On
Automotive Manufacturers In A Competitive
Environment
Emrah Özer
Yrd.Doç.Dr. Aybek Korugan
The Impact Of Remanufacturing On Service
Levels Of Automobile Spare Parts Supply
Chain
Hasan Erdoğan
Yrd.Doç.Dr. Aybek Korugan
Modelling Social Security Systems: The Case
Of Turkey
Hülya Gönülkırmaz
Yrd.Doç.Dr. Aybek Korugan
A Comparison Of Pull Control Policies In
Hybrid Production Systems
Özge Çadırcı
Yrd.Doç.Dr. Aybek Korugan
Vehicle Routing Problem With Pick-Up And
Delivery Time Windows
Senem Kalyoncu
Prof.Dr. Gülay Barbarosoğlu
Modeling And Solving Differentiated
Coverage Problem With Connectivity
Restrictions For Heterogenous Sensor
Networks
Banu Kabakulak
Prof.Dr. İ. Kuban Altınel
Clusterin Using Lagrangean Relaxation And
Column Generation
Mehmet Ayrancı
Prof.Dr. İ. Kuban Altınel
Solving Capacitated Multi-Facility Weber
Problem Using Lagrangean Relaxation And
Column Generation
Burak Boyacı
Prof.Dr. İ. Kuban Altınel
Statistical Analysis Of Maritime Accidents In
The Istanbul Strait
Işıl Baş
Prof.Dr. İlhan Or
Simulation Modelling Of The Martime Traffic
In The Istanbul Strait
Tuba Yılmaz
Prof.Dr. İlhan Or
Isometric Grip Strength Distribution Of A
Turkish Sample As A Function Of Posture
And Support
Baykar Silahlı
Yrd.Doç.Dr. Mahmut Ekşioğlu
The Application Of Lean Manufacturing
Principles To An Aircraft Maintenance Repair
And Overhaul (MRO) Company
Cihan Açıkkollu
Yrd.Doç.Dr. Mahmut Ekşioğlu
A Dynamic Inventory Model With Advance
Supply Information
Bilge Küçük
Prof.Dr. Refik Güllü
Analysis Of An Assemble To Order System
With Random Demand
Malik Çürük
Prof.Dr. Refik Güllü
Optimal Admission And Termination Control
Yasin Ulukuş
Prof.Dr. Refik Güllü
Competing Vendors In The Telecom Value
Chain
Ünal Gök
Doç.Dr. Taner Bilgiç
Reoptimization Of Frequency Assignment
Problems
Arman Boyacı
Yrd.Doç.Dr. Tınaz Ekim-Aşıcı
Modelling Credit Risk
Adnan Çomakoğlu
Doç.Dr. Wolfgang Hoermann
Pricing American Options By Simulation
Cem Coşkun
Doç.Dr. Wolfgang Hoermann
Table Methods For Random Variates
Generation
İsmail Başoğlu
Doç.Dr. Wolfgang Hoermann
Portfolio Risk Calculation And Stochastic
Portfolio Optimization By A Copula Based
Approach
Tarık Karadağ
Doç.Dr. Wolfgang Hoermann
Development Of Tolerance And Dependence
In Barbiturate Use: A Systems Modelling
Approach
Ali Osman Konuray
Prof.Dr. Yaman Barlas
Applying Genetic Algorihms To Policy Desing
In System Dynamics
Ceyhun Eksin
Prof.Dr. Yaman Barlas
A Simulation Model For Blood Cholesterol
Dynamics And Related Disorders
Emre Demirezen
Prof.Dr. Yaman Barlas
Supply Chain Modelling And Analysis At
Alternative Levels Of Aggregation
Güven Demirel
Prof.Dr. Yaman Barlas
The Dynamics Of Publication And Citation
Burak Eskici
Prof.Dr. Yaman Barlas
190 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Networks In Academia
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
Optimum Positioning Of Emergency Response
Stations For Maritime Accidents
Can Yiğit Altan
Doç.Dr. Emre Otay
Seismic Retrofitting Of 3d Beam Column
Joints-Part1
Serap Altın
Yrd.Doç.Dr. Kutay Orakçal
Desing And Costruction Of Cast Insitupiles
Çağdaş Arda
Prof.Dr. Turan Durgunoğlu
Use Of Geosynthetics In Pavements
İsmet Atalay
Prof.Dr. Erol Güler
Investigation Of Effectiveness Of Base
Isolators
Can Aydın
Yrd.Doç.Dr. Hilmi Luş
Investigation Of Development Lengths Of
Cfrp Rebars
Bahar Ayhan
Yrd.Doç.Dr. Cem Yalçın
Comparison Of Soil Modelling Using Cpt And
Marchettis Dilatometer
Kayhan Aykın
Prof.Dr. Turan Durgunoğlu
Earthquake Resistant Desing Of Steel
Structures Accrding To The Current Building
Codes
Mustafa Başaran
Prof.Dr. Gülay Altay
Chan Çiftçi
Prof.Dr. Gülay Altay
Prof.Dr. Semih S. Tezcan
Effect Of Fiber Type On The Mechanical
Properties And Durability Of Concrete
Alexandros Dimoutsis
Prof.Dr. Turan Özturan
Acombined Method For Evaluation Of Slope
Instability
Yusuf Eşıdır
Yrd.Doç.Dr. Özer Çinicioğlu
The Behaviour Of Reinforced Concrete
Columns Using Ffrp Material Under Uniaxial
Load
Yasin Engin
Yrd.Doç.Dr. Cem Yalçın
Master Planning Of Istanbul Traffic
Mehmet İmamoğlu
Prof.Dr. Gökmen Ergün
Effect Of Soıl Type On Reinforced Soil
Retaining Structures
Aycan Karadaş
Prof.Dr. Erol Güler
Energy Approach To Aseismic Desing
Umut Karakadağlı
Yrd.Doç.Dr. Hilmi Luş
Blast Response Of Building Structures And
Partection Using Blast Brriers
Onur Kayaturan
Yrd.Doç.Dr. Cem Yalçın
Yrd.Doç.Dr. Sami And Kılıç
Free Product Simulation Recovery In
Unconfined Aquifers
Fırat Koç
Prof.Dr. Cem Avcı
Sediment Transportation
Serdar Kuruoğlu
Doç.Dr. Emre Otay
Water Quality Management
Afşin Meşe
Doç.Dr. Atilla Akkoyunlu
Soil-Concrete Interaction Behaviour Tests
Kaan Görece
Prof.Dr. Gökhan Baykal
Rheological Properties Of Fiber Reinforced
Cement Based Materials
Ahmet Pehlivan
Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Özyurt
Fire Resistant Desing Of Steel Structures And
Progressive Collape Analysis
Muhammet Gürol
Polat
Prof.Dr. Gülay Altay
Waste Evaluation In Environmental
Management
Stability Of A Dome Structure
LİSANSÜSTÜ
TEZ YÖNETİCİSİ
Uraz Polat
Doç.Dr. Atilla Akkoyunlu
Verification Of Response Modification Factor
‘’R’’ For Steel Frames Using Push-Over
Analysis
Ahmet Emre Polat
Prof.Dr. Gülay Altay
Investigation Of Lake Nutrient Pollution
Musa Rahmanlar
Doç.Dr. Atilla Akkoyunlu
Seismic And Fire Desing Of Steel Structural
Connections
Rahman Shahshenas
Prof.Dr. Gülay Altay
Numerical Analysis Of R/C Frames With Infill
Walls
Murat Şen
Prof.Dr. Cengiz Karakoç
Vibration Control Of Industrial Wquipment
Gılçın Tekin
Prof.Dr. Gülay Altay
Determination Of Travel Demand From
Traffic Counts In Rural Aseas: A Case Stury In
Trakya
Utku Terzi
Prof.Dr. Gökmen Ergün
Performance Based Desing Of Buildings For
Structural Fire Safety
Fikret Reha Tık
Prof.Dr. Cengiz Karakoç
191 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Transformation Of Waves Over Submerged
Breakwaters
Bilge Tutak
Doç.Dr. Osman Börekçi
Retrofitting Of Reinforced Concrete Frames
Using Out-Of-Plane Buckling Of Steel CrossBracing
Boğaç Türkoğulları
Yrd.Doç.Dr. Cem Yalçın
Analytical Modelling Of Squat Reinforced
Concrete Staructal Walls
Denizhan Uluğtekin
Yrd.Doç.Dr. Kutay Orakçal
Analysis Of Structures With Flexible
Diaphragms
Mehmet Ülker
Yrd.Doç.Dr. Hilmi Luş
Investigation Of Torsional Irrefalarity Under
Conthquates
Şafak Vural
Yrd.Doç.Dr. Hilmi Luş
Eutrophication Process
Mustafa Yağcıoğlu
Doç.Dr. Atilla Akkoyunlu
Safety Effects Of Brt (Bus Rapid Transit)
Systems
Münir Yeşiltaş
Prof.Dr. Gökmen Ergün
Determination Of Seismic Behaviour Og
Lightweight Materials
Özgür Yıldız
Doç.Dr. Ayşe Edinçliler
Prof.Dr. Gökhan Baykal
Engineering Characteristics Of Tire Waste
For Soil Reinforcement
Ahmet Çağatay
Doç.Dr. Ayşe Edinçliler
Prof.Dr. Gökhan Baykal
Seismic Bearing Capacity Approach For
Vehicle Mobility Problems
Çağlar Çağbayır
Yrd.Doç.Dr. Özer Çinicioğlu
Effective Analysis Of Reinforced Concrete
Strectures Emplying Numerical Methods
Hilmi İşbaşar
Prof.Dr. Cengiz Karakoç
Nonlinear Response Analysis And Retrofitting
Study Of Special Building
İsmail Emrah Kılıç
Prof.Dr. Gülay Altay
Investigation Of Effectrically Loaded Circular
Concrete-Filled Tubular (CFT) Steel Columns
By Fiber Stress Analysis (FSA) Method
Oğuzhan Kaptanoğlu
Prof.Dr. Cengiz Karakoç
Experimental Research On Seismic
Retrofitting Of R/C Corner Beam Column Slab
Joints Upgraded With Composite Materials
İbrahim Topçu
Yrd.Doç.Dr. Cem Yalçın
Nobleman Dynamic Analysis Of Structures
With Degrading Materials Models
Tarık Tufan
Yrd.Doç.Dr. Hilmi Luş
Quantititive Investigation Of Methane
Conversion To Hydrogen In Catalytic
Microstructures
Alpaslan Kayabaşı
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kerim Avcı
Structure And Dynamics Of Catabolite Gene
Activator Protein By Molecular Modelling And
Simulations
Burcu Aykaç Fas
Prof.Dr. Türkan Haliloğlu
Using Molecular Dynamics To Investigate
Substrate Recognition And Co-Evolution In
HIV-1 Protesae
Ayşegül Özen
Prof.Dr. Türkan Haliloğlu
Prediction Of Protein-Protein Binding
Residues Using Machine Learning Methods
Fidan Sümbül
Prof.Dr. Türkan Haliloğlu
Dynamic Analysis Of SUMO Conjugation
Cascade By Molecular Modelling And
Simulations
Ezgi Karaca
Prof.Dr. Türkan Haliloğlu
The Dynamics Underlying Underlying
Enhancement Of E2 Ligase Activity By E3
Ligases In Sumoylation
Melda Yavuztürk
Prof.Dr. Türkan Haliloğlu
Structure-Function Relationships Of Type II
Restriction Endonucleases
Arzu Uyar
Prof.Dr. Pemra Doruker Turgut
Effect Of Temperature On Collective
Dynamics Of Proteins: A Time Series Analysis
Özlem Türe
Prof.Dr. Pemra Doruker Turgut
In Silico Determination Of Protein Complexes
In Yeast
Hilal Karabıyık
Prof.Dr. Betül Kırdar
The Use Of Different Statistical Tools In The
Identification Of Perturbation Responsive
Transcription Factors In Yeast
Nil Çınar
Prof.Dr. Betül Kırdar
192 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Integration Of Interactome And
Transcriptome Data To Reveal Glucose
Repression Pathway In Saccharomyces
Cerevisiae
Dicle Hasdemir
Prof.Dr. Betül Kırdar
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Studies On The Genes Controlling Glucose
Signalling In Yeast
Aylin Şanoviç
Prof.Dr. Betül Kırdar
Effects Of Rapamycin And Caffeine On For
Signalling Pathway In Saccharomyces
Cerevisiae
Güray Kuzu
Prof.Dr. Betül Kırdar
Yrd.Doç.Dr. Elif Özkırımlı Ölmez
Comparison Of The Performances Of
Different Catalytic Reactor Types For The
Water-Gas Shift Reaction Using Computer
Simulations
Nilüfer İlhan
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Kinetics Of Low Temperature CO Oxidation
Over Activated Carbon Supported Pt-Sn
Catalysts
Pınar Kanlıkılıçer
Prof.Dr. Amable Hortaçsu
Yrd.Doç.Dr. Elif Özkırımlı Ölmez
Preparation Of Catalytic Cordierite Monoliths
For The Selective Oxidation Of CO
Yasemin Döker
Prof.Dr. Amable Hortaçsu
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Construction And Testing Of A LowTemperature Water-Gasshift Reaction
System
Özlem Şen
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Desing And Simulation Of Plate-Type Fuel
Processing Reactors
Rafet Murat Kırçın
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
Construction And Testing Of A Bench-Scale
Reactor System For Autothermal Reforming
Of Methane
İlker Öztürk
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
Low Temperature Water-Gas Shift Reaction
Over Promoted Pt-Based Catalysts
Fatma Akpınar
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Comparative Study Of Water-Gas Shift
Reaction Over Particulate And Monolithic
Pt/Ceria Catalysts
Seviç Tuna
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kerim Avcı
A Parametric Study Of Selective CO
Oxidation Using Particulate And Monolithic
Pt-Co-Ceo2 Catalysts
Funda Dikman
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Selective CO Oxidation Over Monolithic
Au/Al2o3 Promoted By Metal Oxides
Seval Özdemir
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Prof.Dr. Zeynep İlsen Önsan
Structural Analysis Of Mammalian Toll-Like
Receptor Signalling Network
Ece Acuner
Prof.Dr. Kutlu Ülgen
Reconstruction Of Domain-Domain
Interaction Network Of Wnt Signalling In C.
Elegans
Enes Oruç
Prof.Dr. Kutlu Ülgen
Stoichiometric And Dynamic Modelling Of
Yeast Pheromone Pathway
İlkay Arslandağ
Prof.Dr. Kutlu Ülgen
Reconstruction Of Cardiomyocyte Energy
Metabolism And Investigation Of The Disease
And Heality Cases By FBA
Çiğdem Filiz
Drug Target Identification By Investigating
Sphingolipid Profiles In Yeast
Banu Yavuztürk
Prof.Dr. Kutlu Ülgen
Computational Prediction Of Protein-Protein
Interactions In Signalling Networks
Yasemin Güngörmez
Prof.Dr. Kutlu Ülgen
Yrd.Doç.Dr. Elif Özkırımlı Ölmez
Investigation Of Noncanonical Wnt Signalling
Network In C. Elegans
Feraz Alasi
Prof.Dr. Kutlu Ülgen
Prof.Dr. Türkan Haliloğlu
Insulin Signalling Network
Pelin Ümit
Prof.Dr. Kutlu Ülgen
Kinetics Of Low Temperature Selective CO
Oxidation In Hydrogen Rich Streams Over
Cuo-Coo-Ceo2 Catalyst
Ufuk Kantar
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Au-Based Catalyst Desing For Selective CO
Oxidation In Hydrogen-Rich Streams
Sadi Tantal Tezcan
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Prof.Dr. Kutlu Ülgen
193 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Study Of Low Temperature Water Gas Shift
Reaction On Promoted Au/Al2o3 Catalysts
Hacer Güneş
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Kinetic Modelling Of CO Oxidation By
Genetic Programming
Verda Odabaşı
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Modeling Of Catalytic CO Oxidation
Mechanism Using Genetic Programming
Arman Basmacıoğlu
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Kinetic Study Of Selective CO Oxidation On
Promoted Au/Al2o3 Catalysts
Mehtap Demir
Doç.Dr. Ramazan Yıldırım
Adaptive Clarke-Gawthrop Self-Tuning
Control Of Blood Glucose Concentration In
Patients With Yype I Diabetes
Ceylan Çömlekçi
Prof.Dr. Mehmet Çamurdan
Interaction Between CO And Ptsn Alloy: A
Theoretical Study On Understanding CO
Oxidation
Birim Duru
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
Preferential Oxidation Performance Of PtSn/AC Catalysts
İbrahim Ilgaz Soykal
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
Exergy Analysis Of Combined Fuel
Processorfuel Cell System
Cüneyt Şeyban
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
Prof.Dr. Mahir Arıkol
An Experimental Study On Pt-Based
Bimetallic Indirect Partial Oxidation Catalyst
Bayram Ali Göçmen
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
The Modelling Of Pt-Ni Wall-Coated ATR
Reactor
Beyza Kurtoğlu
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
Doç.Dr. Hasan Bedir
A Theoretical Study On The Interaction Of
Bimetallic Pt-Ni Surface And The Reactants
Of Indirect Partial Oxidation Reaction
Elif Ercan
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
A Study On Low Temperature Water-Gas
Shift Catalysts To Be Used In Fuel Processors
Sabriye Güven
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
An Experimental Study On Butane And CO2
Adsorption On Activated Carbon
Görkem Uğur
Kinetic Studies For Beta-Lactamase-Blip
Binding
Ezgi Akkaya
Prof.Dr. Amable Hortaçsu
Yrd.Doç.Dr. Berna Sarıyar
Finite Element Modelling Of Mechanical
Behaviour Of Living Cells
Ali Çağdaş Akyıldız
Prof.Dr. Günay Anlaş
Fracture Mechanics Analysis Of Shape
Memory Alloys Using Finite Element Tools
Miray Şimşek
Prof.Dr. Günay Anlaş
The Effect Of Alloying Elements On The
Microstructure And Anne Aling Behaviour Of
The Twin-Roll Cast AA1050 Strip
Fatih Karakoyun
Prof.Dr. Sabri Altıntaş
The Effect Of Processing Parameters On
Microstructure And Mechanical Properties Of
Cast Titanium
Necati Soydemir
Prof.Dr. Sabri Altıntaş
Mechanical Properties Of Boron Nitride
Nanotube-Epoxy Polymer Composite
Güven Kurtuldu
Prof.Dr. Sabri Altıntaş
Combined Longitudinal Torsidal Vibtaion Of
Sandwiched Piezoelectric Ultrasonic
Transducers
Bülent Güven Demir
Prof.Dr. Eşref Eşkinat
Finite Element Model And Acoustical
Analysis Of Tanbur, A Turkish Long-Necked
Lute
Yiğit Angın
Prof.Dr. Eşref Eşkinat
Identifaction And Temperature Control Of A
Heated Rod
Norayr Set
Prof.Dr. Eşref Eşkinat
Quasi-Lpv Modelling And Control Of Twin
Rotor Multiple Input Multiple Output System
İbrahim Baştürk
Doç.Dr. Emre Köse
Prof.Dr. Ahmet Erhan Aksoylu
194 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Desing Of Composite Laminates For Optimum
Frequency Response
Rengin Kayıkçı
Doç.Dr. Fazıl Önder Sönmez
Analysis And Optimization On Bolted Joints
Subject To Impact Loading
Niyazi Danlak
Doç.Dr. Fazıl Önder Sönmez
Real-Time Simulation Of Vehicle Dynamics
For Esp Applications
Can Şahin
Doç.Dr. Emre Köse
Suspension Parameters Optimization Of A
Turck
Serkan Çalışkan
Doç.Dr. Fazıl Önder Sönmez
Doç.Dr. Emre Köse
Shape Optimization Of Contact Surfaces For
Minimum Surface Pressure
Şükrü Murat Uzun
Doç.Dr. Fazıl Önder Sönmez
Optimization Of Forging Processes With A
Concurrent Approach
Murat Öztürk
Doç.Dr. Fazıl Önder Sönmez
Desing Of Low Noise Dryer System Using
Computational Aeroaccoustics
Cengiz Ömer Koç
Doç.Dr. Hasan Bedir
Modeling Of Rectangular Counter Flow HeatRecirculating Combustor
Bayındır Saraçoğlu
Doç.Dr. Hasan Bedir
Modeling Of Circular Counterflow Swissroll
Combustor For Mems Application
Emre Özgül
Doç.Dr. Hasan Bedir
Analysis Of Premixed Flame Combustion
Using The Adaptive Multi-Grid Method
Gül Günbegi
Yrd.Doç.Dr. Ali Ecder
Doç.Dr. Hasan Bedir
Computled Analysis Of Turbomachinery
Blades
Bülent Düz
Yrd.Doç.Dr. Ali Ecder
Doç.Dr. Fazıl Önder Sönmez
Domain Decomposition Analysis Of
Aerodynamics Coupling
Özkan Aydın
Yrd.Doç.Dr. Ali Ecder
Numerical Analysis Of Usteady Viscoelastic
Flows Through Undulating Channels
Kağan Kutkaya
Yrd.Doç.Dr. Kunt Atalık
Computational Investigation Of NonIsothermal Lid-Driven Flow In Arc-Shape
Cavities
Ali Reza Rezaei Adlı
Yrd.Doç.Dr. Kunt Atalık
Application Of Radial Basis Functions Method
To Advection-Diffusion And Viscoelastic Flow
Problems
Yusuf Tançay
Yrd.Doç.Dr. Kunt Atalık
Doç.Dr. Osman Börekçi
Effects Of Compatibilizer Type And
Processing Parameters On Mechanical
Properties Of Polypropylene-Clay
Nanocomposites Prepared By Melt Mixing
Bora İşlier
Yrd.Doç.Dr. Nuri Ersoy
Experimental Snd Numerical Investigation Of
Tool-Part Interactions In Composites
Manufacturing
Övül Özgü Özsoy
Yrd.Doç.Dr. Nuri Ersoy
Control And Optimization Of Cure Cycle For
Thick-Sectioned Thermoset Composites
Manufacturing
Özer Ünlühisarcıklı
Yrd.Doç.Dr. Nuri Ersoy
The Behaviour Of Coefficient Of Thermal
Expansion At The Glass Transition Zone In
Composite Materials
Mehmet Tuğutlu
Yrd.Doç.Dr. Nuri Ersoy
Experimental And Numerical Study Of The
Effect Of Desing And Processing Parameters
On Sping-In In Composite Parts
Kenan Çınar
Yrd.Doç.Dr. Nuri Ersoy
The Precipitate Evolution In The NickelBased Superalloy In738 Lc
Dinç Erdeniz
Yrd.Doç.Dr. Ercan Balıkçı
Photocatalytic Properties Of Zeolite Based
Materials For Degradation Of Methyl Ornge
Özge Yılmaz
Yrd.Doç.Dr. Neren Ökte
High Performance Polypropylene
Nanocomposites
Cüneyt Bağcıoğlu
Prof.Dr. Nihan Nugay
Polymeric Nanocomposites From Renewable
Resources
Esra Altuntaş
Prof.Dr. Nihan Nugay
195 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
LİSANSÜSTÜ
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
Polymerization Of Plant Oil With PDinitrosobenzene
Hatice Mutlu
Prof.Dr. Selim Küsefoğlu
Synthesis Of Dendrons With Bone Targeting
Moieties
Pınar Çakır
Yrd.Doç.Dr. Rana Sanyal
Synthsis And Properties From Renewable
Resources
Berçem Dutağacı
Yrd.Doç.Dr. Ersin Acar
Synethesis Of Novel Alkyl-(Hydroxymethyl)
Acrylate (RHMA) Ether Dimer Derived
Polymers And Their Potential Use In Powder
Containg
Erhan Özkal
Yrd.Doç.Dr. Ersin Acar
(DFT) Study Of The Four Center HF
Eliminations From Fluoroethylenes
Transition State And Change Analysis Along
The IRC
Serli Denge
Prof.Dr. Yüksel İnel
Synthesis And Photopolymerization Of New
Dental Monomers From O-Hydroxyoryl
Phosphonates
Görkem Şahin
Doç.Dr. Duygu Avcı
Diels-Alder ‘Click’ Cycloadditions: A Tool For
Synthesis Of Macromolecules
Merve Köse
Yrd.Doç.Dr. Amitav Sanyal
Synthesis And Polymerization Of New
Phosphonated Monomers Foir Dental
Applications
Bahar Yeniad
Doç.Dr. Duygu Avcı
Preparation Of Silica Nanopartcles In
Reversed Micellar Systems
Ayşegül Dağlı
Prof.Dr. Zeynep Atay
Synthesis And Characterization Of Well
Defined Diblock Copolsmers Of Poly (NIsopropylacrylamide) And Poly (Vinylacatate)
Çimen Özgüç
Prof.Dr. Turgut Nugay
Synthesis Of New Polysters From Maleinized
Soybean Oil
Jesmi Çavuşoğlu
Prof.Dr. Selim Küsefoğlu
Modelling The Asymmetric Opening Of MesoAnhydries By Amino Alcohds
Burcu Çakır
Prof.Dr. Viktorya Aviyente
Usage Of Computational Tools In
Understanding The Radical Polymerization
İlke Uğur
Prof.Dr. Viktorya Aviyente
Reactive Polymers Via Raft
Pınar Damla Diker
Yrd.Doç.Dr. Rana Sanyal
Synethesis Of Hydrogels
Özgül Gök
Yrd.Doç.Dr. Rana Sanyal
Surface Modification Via Covalent
Attachment Of Polymers
İdil İpek Yılmaz
Yrd.Doç.Dr. Rana Sanyal
Micro Array Fabrication Using Polymers
İrem Kosif
Yrd.Doç.Dr. Amitav Sanyal
Dendrimer Assembly Via Non-Covalent
Interactions
Ali Hikmet Karayel
Yrd.Doç.Dr. Amitav Sanyal
Yrd.Doç.Dr. Rana Sanyal
Characterization And Photocalytic Properties
Of Zno-Based Materials
Şerife Akalın
Yrd.Doç.Dr. Neren Ökte
Synthesis Of Multifunctional Hydrogels
Hüseyin Altun
Yrd.Doç.Dr. Amitav Sanyal
Dendritic-Linear Block Copolymers Via The
Diels Alder Reac
Murat Tonga
Yrd.Doç.Dr. Amitav Sanyal
Cyclodextrin Based Novel Materials
Fırat Özdemir
Yrd.Doç.Dr. Amitav Sanyal
Synthesis Of Novel Polyesters And
Polyamides For Fiber Applications
Sezgin Bayrak
Yrd.Doç.Dr. Ersin Acar
Synthesis Of New Dental Monomers
Seda Edizer
Doç.Dr. Duygu Avcı
Compact Manifolds With Special Holonomy
Bora Ferlengez
Doç.Dr. Sadık Değer
Some Mean-Values Related
Deniz Ali Kaptan
Prof.Dr. Cem Yalçın Yıldırım
Some Cases Of Generalized Fermat Equation
Altan Erdoğan
Prof.Dr. Cem Yalçın Yıldırım
Some Mean-Value Problems About Dirichlet
L-Functions And Riemann Zeta-Function
Yunus Karabulut
Prof.Dr. Cem Yalçın Yıldırım
Jump Diffusion Processes
Harun Özkan
Prof.Dr. Alp Eden
Exact Algorithms For Mc
Ümit Işlak
Prof.Dr. Alp Eden
196 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
A Search For A Spastic Parapledgia Gene
Ç. Köroğlu
Prof.Dr. Aslı Tolun
The Molecular Basis And DNA Analysis Of
Myotomic Dystrophy In Turkey Patients
D.Erbahar
Prof.Dr. A. Nazlı Başak
Acnls With Rough Data
Seçkin Demirbaş
Prof.Dr. Alp Eden
On Zakharov Schulmann Eqns
Deniz Bilman
Prof.Dr. Alp Eden
Davey-Stewartson Equation Generalized:
Existence, Uniqueness And Scattering
Elif Kuz
Prof.Dr. Alp Eden
First Steps Into Heegard Floer Homology
Semih Özlem
Dr.Öğr.Gör. Ferit Öztürk
An Application Of Ergodic Theory To
Szemeredi S Theorem
Demet Vurgun
Prof.Dr. Nilgün Işık
An Application Of Ergodic Theory To
Geometric Ramsey Theory
Sevim Şimşek
Prof.Dr. Talin Budak
Gene Search For Goltz Syndrome
T. Bozoğlu
Prof.Dr. Aslı Tolun
A Search For Azoospermia Gene
R. Hazan
Prof.Dr. Aslı Tolun
Temporal Analysis Of Genes That Play A Role
In Brain Vascular Development
K. Özkan
Prof.Dr. A. Nazlı Başak
Huntington’s Disease In Turkey: Effects Of
Glutamate Receptor Gene Polymorphisms On
Age Of Onset In Huntington’s Disease
Patients
B.Erdoğan
Prof.Dr. A. Nazlı Başak
Molecular Genetic Analysis Of Lafora Disease
And Dravet Syndrome
S. Salar
Prof.Dr. S. Hande Çağlayan
Mutational Analysis Of Factor XI And Von
Willebrand Factor Genes By High Resolution
Melting Analysis And Direct DNA Sequencing
S. Usluer
Prof.Dr. S. Hande Çağlayan
Expression Of SIK 1 And SIK 3 In Postnatal
Rat Retina
M. E. Vural
Prof.Dr. Kuyaş Buğra
Expression Of Fibroblast Growth Factors And
Their Receptors In Developing Mouse Dorsal
Root Ganglia
B.Erkut
Prof.Dr. Kuyaş Buğra
Importance Of Sall-Inducible Kinase 2 In FGF
Signalling
N. Zohrap
Prof.Dr. Kuyaş Buğra
The Genetic Diversity Of The Galanthus
Species In Turkey
N. Taşçı
Prof.Dr. Neş’e Bilgin
Proteomic Analysis Of Putative Downstream
Elements Of The Wnt/β Catenin Pathway
T. Arslan
Prof.Dr. Ahmet Koman
MENA, BRI3 And HSF2 As Novel
Transcriptional Targets Of The
Wnt/β Catenin Pathway
A.Najafov
Prof.Dr. Ahmet Koman
Screening Of Spastin, Atlastin NIPA 1 And
REEP 1 Genes In Hereditary Spastic
Paraplegia (HSP) Patients
Ç. Atay
Yrd.Doç.Dr. Esra Battaloğlu
Linkage And Mutation Analysis In CharcotMarie-Tooth Patients
I.Akat
Yrd.Doç.Dr. Esra Battaloğlu
Determination Of The Transformation
Potential Of The ASC Knock-Down/
Oncogenic Expression Combination In
Primary Human Skin Cells
B.Sümer
Doç.Dr. Nesrin Özören
Inflammasome Activation In The Induction Of
Apoptosis
M. Çifdaloz
Doç.Dr. Nesrin Özören
Impontance Of ASC Expression Levels In The
Development Of Chemoresistance In Human
Melanoma Cell Lines
D.Erdoğan
Doç.Dr. Nesrin Özören
Sub-Quantum Groups Of Ug(2)
Cenk Yıldız
Prof.Dr. Metin Arık
Photo-Phenomena In Porous Silicon
Bora Akçay
Prof.Dr. Naci İnci
Thermal Properties Oftantalum Pentoxide
Sırma Başak Yanardağ
Prof.Dr. Yani Skarlatos
197 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 65. Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Brans-Dicke Cosmology And Brans-Dicke
Scalars With Imaginary Phase
Fulya Çifter
Prof.Dr. Metin Arık
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Cem Çalık
Structural Study Of 5 Abell Binary Clusters
With XMM-Newton Data
Burcu Beygu
Prof.Dr. Nihal Ercan
CERN-CAST Experiment
Umut Deniz Özuğurel
Prof.Dr. Metin Arık
Prime Statistics In Particle Algebras
Cem Erol
Prof.Dr. Metin Arık
Modelling Of Multilare Highway And Analysis
Of Jam Formation
Nihan İmrem
Prof.Dr. Levent Kurnaz
Possible Chaoticity In Condensed Matter
System
Orhan Özgür Aybar
Prof.Dr. Yani Skarlatos
Prof.Dr. Avadis Hacınlıyan
Correlation Analysis Of Housing Prices And
Economic Indicators
Hamza Altınsoy
Prof.Dr. Levent Kurnaz
Flourescence Lifetime Measurements Of Dye
Molecules
Yücel Altındal
Prof.Dr. Naci İnci
Purcell Effect In Polymer Films
İbrahim Sarpkaya
Prof.Dr. Naci İnci
Theoretical Foundation Of Axion Particles
Cemile Ezer
Prof.Dr. Metin Arık
Unceratinity Relations In Q-Deformed
Quantization
Fatmanur Türkmen
Prof.Dr. Metin Arık
Calorimeter Based Muon Indetification And Z
Decay To Muons In The CERN-ATLAS
Experiment
Neslihan Becerici
Prof.Dr. Metin Arık
Performance Of The CERN-ATLAS-TRT
Detectors
Serhat Işın
Prof.Dr. Metin Arık
Anomalous PMT Events In CMS-HF Detectors
Arda Halu
Prof.Dr. Erhan Gülmez
Accelerating Expanding Universe
Ali Kazım Çamlıbel
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Semiz
Optical Fibers As Gas Sensor
Aydın Şanlı
Prof.Dr. Naci İnci
Application Of The Modified From Of Bath’s
Law To The Fault Zones In Turkey
Tuğba Öztürk
Prof.Dr. Levent Kurnaz
Cosmology Of Extra Dimensions
Ahmet Güleç
Yrd.Doç.Dr. Tonguç Rador
Gamma Ray Bursts Observed By Swift
Ece Kilerci
Prof.Dr. Nihal Ercan
Aspects Of String Thermodynamics
Ayşe Arslanargun
Doç.Dr. Ali Kaya
Relationship Between Student Mathematics
Related Beliefs And Problem Solving
Ayşegül Yıldırım
Doç.Dr. Emine Erktin
Development And Evaluation Of A Guidance
Pachage Designed To Improve Cognitive And
Affective Outcomes Of Science Museum
Learning
Miray Tekkumru
Prof.Dr. Dilek Ardaç
Neslihan Er
Prof.Dr. Dilek Ardaç
Yrd.Doç.Dr. Buket Güzel
Investigating The Effects Of Math Lessons
Integrad With Math History (Or EthnoMathematics)On Students Attitude Towards
Mathematics, Math Achievement And Math
Anxiety
Melike Kara
Doç.Dr. Ayşegül Yontar-Toğrol
How Do Animated Visuals Determine
Students Understanding Of Chemical
Equilibrium
İlkay Buket Ataç
Prof.Dr. Dilek Ardaç
Dr.Öğr.Gör. Emine Ardan
Metacognition In Problem Solving
Gürsu Aşık
Doç.Dr. Emine Erktin
The Validity Of Items In Large Scale High
Stakes
Ruhan Çirci
Prof.Dr. Ali Baykal
Method Specific Science Learning Portal
198 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 66. Sosyal Bilimler Enstitüsü
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
Orhan Pamuk In Translation: The
Recontextualisation Of The Author And His
Works In The Anglophone World
Arzu Eker
Prof.Dr. Saliha Paker
The City At The Borders Of Language(S):
Istanbul And Its Translators
Şule Demirkol
Prof.Dr. Saliha Paker
Translating/Writing
‘’Women’’:
Turkish
Women’s Novel In English Translation
Arzu Akbatur
Doç.Dr. Şehnaz Tahir
Translation And Reception
Speculative Fiction In Turkey
DOKTORA
TEZ YÖNETİCİSİ
Of
Feminist
Nil Özçelik
Doç.Dr. Şehnaz Tahir Gürçağlar
Translation Of The Ottoman Penal Code
Senem Öner
Prof.Dr. Işın Bengi Öner
Problematizing The Role Of Translation In
The Dissemination Of The Novel As Genre In
Turkey And The Construction Of A Reading
Public
Ahu Selin Erkul
Doç.Dr. Şehnaz Tahir Gürçağlar
The Tragic Error And Augustinian Ethics
Kerem Eksen
Dr. Öğr.Gör. Chrissi Sidiropoulou
The Critique Of Science In Left-Wing
Academic Literature At The Turn Of The 21st
Century
Omca Korugan
Prof.Dr. Gürol Irzık
Relativity, Dialectics And Reason
Alper Türken
Doç.Dr. Murat Baç
Politics And Contingency
Rezzan İlke Yiğit
Prof.Dr. Johannes Fritsche
The Moral Self, Exploratory Study Of Moral
Agency And Conceptions Of Self
Beril Sözmen
Yrd.Doç.Dr. Karanfil Soyhun
The Concept Of Preformation In Heldegger’s
Interpretation Of Plato’s Doctrine Of Ideas
Özgür Aktok
Doç.Dr. Murat Baç
One Is: A Reading Of Plato’s Parmenides In
Respect Of Parmenides Poem
Ergün Akça
Doç.Dr. Murat Baç
The Concept Of Ideology In Nietzsche’s
Philosophy The Construction Of The Subject
Erol Mutlu
Doç.Dr. Murat Baç
From Ricoeur’s Theory Of Metaphoric
Reference Towards A Phenomenological
Ontology Of Metaphor
Fiona G. Tomkinson
Prof.Dr. Stephen Voss
Metaphysical Categories
Onat Işık
Prof.Dr. Stephen Voss
Mehtap Işık Özcanlı
Doç.Dr. Ünal Zenginobuz
Atay’s Dialogue With The Western Canon In
The Disconnected
Meltem Gürle
Yrd.Doç.Dr. Suna Ertuğrul
Desire, Ideology And Narrative
Aylin Alçak Kutlukan
Doç.Dr. Işıl Baş
Different Possibilities Of Dialogue And
Bildung In The Man Without Qualities And
The Disconnected
Zeynep Talay
Doç.Dr. Işıl Baş
The Question Of Memory And Narration In
Relation To Joyce And Proust
Zuhal Baybura
Yrd.Doç.Dr. Özlem Öğüt
A Search For The Impossible: Theater Of
Cruelty
Seyhan Özmenek
Yrd.Doç.Dr. Özlem Öğüt
Resumption In Tukish
Hasan M. Meral
Prof.Dr. A. Sumru Özsoy
Lexical Categories In Turkish
Dilek Uygun
Doç.Dr. Aslı Göksel
Acquisition Of Quantification
Esra Bülbül
Yrd.Doç.Dr. Meltem Kelepir
Yrd.Doç.Dr. Mine N. Demiralp
Literary Representations
Candan Kirişçi
Yrd.Doç.Dr. Kim Fortuny
Strategic Orientations&Firm Performance
Hale Çaloğlu
Prof.Dr. Muzaffer Bodur
Drivers Of Brand Extension Success
Esra Arıkan
Prof.Dr. Muzaffer Bodur
Interactive Marketing Communications
Alihan Karagül
Prof.Dr. Muzaffer Bodur
Shopping Center Choice
Eser Telci
Prof.Dr. Muzaffer Bodur
Psychological Contracts
Özen Aşık
Prof.Dr. Hayat Kabasakal
Essays
On
Formation
Regulation
And
Network
199 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 66. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam)
TEZİN ADI
TEZ YÖNETİCİSİ
Opportunity At Work
Elif Çiçekli
Prof.Dr. Hayat Kabasakal
Implicit Leadership Theory
Şebnem Kuzulugil
Prof.Dr. Hayat Kabasakal
Yabancı Yatırımcıların Stability Bozan Borsa
Işlemleri
Gökhan Gökdemir
Doç.Dr. Metin Ercan
Gelişmekte Olan Ülkelere Yapılan Portföy
Yatırımlarının Belirleyicileri Ve İMKB
Özelinde Uygulanması
Mehmet Fesli
Doç.Dr. Metin Ercan
A Cross-Cultural Study On Corporate Social
Responsibility
Aslıhan Sadıkoğlu
Prof.Dr. Eser Borak
The Issue Of Trust In Corporate Social
Responsibility
Tutku Eker
Prof.Dr. Eser Borak
Abdurrahman
Ulugülyağcı
Doç.Dr. Nesrin Okan
Vedat Mizrahi
Prof.Dr. Mine Uğurlu
An Analysis Of Intraday Stock Market Data
Impact Of Corporate Governance On
Corporate Performance
Characteristics Of M&As In Turkey
DOKTORA
ÖĞRENCİ
Selim Uçer
Prof.Dr. Mine Uğurlu
Impact Of Buyer-Supplier Relations On The
Financial Performance Of Firms
Deniz Parlak
Prof.Dr. Mine Uğurlu
Financial Characteristics Of Growth Firms
And Optimum Growth In Smes
Özgür Tarakçı
Prof.Dr. Mine Uğurlu
M&A’s And Performance
Refik Cem Taluğ
Prof.Dr. Güven Alpay
Evaluating The Dynamics Of Strategic
Alliances In Turkey
Ayla Altınkurt
Prof.Dr. Güven Alpay
Evaluating The Dynamics Of Innovation In
Turkey
Lacin Arıkan
Prof.Dr. Güven Alpay
A Study On Turkish Matcial Funds: Value
Creation, Performance Persistence And
Attribution; And The Nalne Of Sell-Side
Epuity Research For Mutuol Fund Managers
Elif Altuğ
Prof.Dr. Vedat Akgiray
Understanding CRM From Customer’s
Perspective: Why Do Customers Engage In
CRM Program
Bora Biçer
Doç.Dr. Cengiz Yılmaz
Contractual Governance Modes And
Performance Outcomes In Procurement Of
Services
Saadet Çetinkaya
Prof.Dr. Güven Alpay
The Effects Of Competitive Strategies On
Firm Performance: A Study Turkish Textile
And Apparel Industry Considering The
Mediating Role Of Value Chain Activities
İsmail Hakkı Eraslan
Prof.Dr. Güven Alpay
Multi-Factor, Arbitrage Free Term Structure
Model For The Turkish Bond Market
Gürsel Kona
Prof.Dr. Vedat Akgiray
Factors Affecting The Development Of
Turkish Accounting Practices During The
Century
Onur Uman
Prof.Dr. Vedat Akgiray
School Readiness Among Turkish
Preschoolers
Berta Saporta
Yrd.Doç.Dr. Feyza Çorapçı
Intergenerational Transmission Of Self
Representations
Sibel Özkan
Prof.Dr. Güler Fişek
A Psycho-Somatic Psycho-Educative
Intervention For Cancer Patients
Pınar Serbest
Prof.Dr. Güler Fişek
Transnational Justice
Meltem Aslan
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Gambetti
Post 1980 The Labor Movement
Mustafa Görkem
Doğan
Yrd.Doç.Dr. Ayşen Candaş Bilgen
Agricultural Transformation In Turkey
F. Nil Döner
Yrd.Doç.Dr. Koray Çalışkan
Globalization In A Nut Shell: Hazelnut
Production And Exchange
Ebru Tekin
Yrd.Doç.Dr. Koray Çalışkan
200 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Tablo 66. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam)
DOKTORA
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Turkish-Us Security Relations 1945-2003: A
Game-Theoretical Analysis Of The
Institutional Effect
Mehmet Ali Tuğtan
Prof.Dr. Mine Eder
Values And Commitment
Havva Pınar İmer
Prof.Dr. Hayat Kabasakal
The Idea Of Europe In Turkish School Books
Eren Özalay
Prof.Dr. Hakan Yılmaz
Europeanization Of Turkish Civil Society
Özge Zihnioğlu
Prof.Dr. Hakan Yılmaz
Post Cold War Turkish Russian Relations
Aslı Kelkitli
Doç.Dr. Gün Kut
19. Yüzyıl Sonu Ve 20. Yüzyıl Başında PeraSirkeci Aksında Emlak Ve Mülkiyet
Lorans Tanatar
Prof.Dr. Edhem Eldem
Mataracızade Ailesi Ticari Yazışması(1914)
Aliye Mataracı
Prof.Dr. Edhem Eldem
18. Yüzyılda Saraylı Kadınlar
Betül İşpirli
Prof.Dr. Edhem Eldem
17 YY Sonu 18 YY Başında Edirne
Yunus Uğur
Prof.Dr. Edhem Eldem
Yunan Milliyetçiliğinde Müzik Ve Müzikoloji
Merih Erol
Prof.Dr. Edhem Eldem
Girit Müslüman Nüfusu (1898-1924)
Elekra Kostopoulou
Prof.Dr. Edhem Eldem
Social And Cıultural Change In Late Medieval
Anatolia As Reflected In Byzantine And
Turkish-Muslim Hagiographical Sources (13
Th- 15 Th Centuries)
Buket Kitapçı Bayrı
Prof.Dr. Nevra Necipoğlu
II. Andronikos Dönemi Konstandinopolis
Manastırlarının Toplumla Ilişkisi Ve
Philanthropia Kavramı (1282-1328)
Esra Güzel Erdoğan
Prof.Dr. Nevra Necipoğlu
The Effects Of Earthquakes On The Built
Environment In Antioch And Its Vicinity From
The Fourth To The Thirteenth Century
Mevlude Bakır
Prof.Dr. Nevra Necipoğlu
The İtalian Community Of Istanbul, 18481909
Zeynep Cebeci
Yrd.Doç.Dr. Paolo Girardelli
The Marketplace (Çarşı) In Early Modern
Istanbul: The Case Of The Khan
Ahmet Yaşar
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Kafesçioğlu
Medikal Partice In Ottoman Antep And
Missionaries
Catherine Murphy
Yrd.Doç.Dr. Meltem Toksöz
16. Yüzyılda Alegorik Bir Eser: Muhyi’nin
Hüsn Ü Dil’I
Berat Açıl
Doç.Dr. Zeynep Sabuncu
Türk Edebiyatında Fantastic
Pelin Aslan
Prof.Dr. Nüket Esen
İdeolojik Devlet Inşasında Tiyatronun Işlevi:
Halkevleri Tiyatro Faaliyetleri
Esra Dicle
Doç.Dr. Nur Gürani-Arslan
Abdülhak Hamit Tarlan’ın Şiirleri
Veysel Öztürk
Yrd.Doç.Dr. Halim Kara
Tercüme-I Menakib-I Mevlana
Betül Sinan
Prof.Dr. Günay Kut
Third Language Acquisition Of English By
Turkish-Germen / Turkish-French Bilingual
Children
Hande Kür
Yrd.Doç.Dr. Belma Haznedar
Processing Wh-Dependencies In L2 English:
Subject / Object Asymmetry In WhExtractions
Filiz Çele
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Gürel
201 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
66. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Effect Of Class Stratification On Adult
Education Programes
Gülistan Özdemir
Prof.Dr. Fatma Gök
Medya Ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında
Yetişkin Eğitimi
Melisa Çakmak
Prof.Dr. Rıfat Okçabol
Predictive Role Of Perfectionism On
Academic Achievement And Life Satisfaction
Zeynep Göç
Doç.Dr. Fatoş Erkman
The Effect Of People Education Centers
Literacy Courses On Women’s Lives
Özlem Yazlık
Prof.Dr. Fatma Gök
The Question Of Evil In Plato
İmge Oranlı
Dr.Öğr.Gör. Chrissi Sidiropoulou
How To Provide A Consistent Account Of
Akrasia
Sefa Geyik
Dr.Öğr.Gör. Chrissi Sidiropoulou
The Reconstruction Of The Romantic
Concept Of Genius In Adorno’s Aesthetics
Özge Özdüzen
Prof.Dr. Johannes Fritsche
Liberty As
Discussion
Tuğba Sevinç
Prof.Dr. Gürol Irzık
Kant On The Notion Of ‘Being’
Uygar Abacı
Doç.Dr. İlhan İnan
Knowledge And Certainty
Dilek Arlı
Doç.Dr. İlhan İnan
Presuppositions
Onat Işık
Doç.Dr. İlhan İnan
Ethics Of Skeletal Age Assessment
Ertuğ Altınay
Yrd.Doç.Dr. Karanfil Soyhun
Thought, Critique, And Novelty In Kant’s
Critical Philosophy
Güçsal Pusar
Doç.Dr. Murat Baç
Marx’s Economic Law Of Motion
İbrahim Korkmaz
Doç.Dr. Murat Baç
Phenomenology Of Collective SelfTransformations
Deniz Kandemir
Prof.Dr. Stephen Voss
Aspects Of Political Discourse
Clinton Willey
Prof.Dr. Stephen Voss
Animated Critical Theory
Ayşe Zırh
Prof.Dr. Stephen Voss
Against Causal Efficacy Of Dispositions
İlksen N. İçen
Prof.Dr. Stephen Voss
Can Wittgensteinian Conception Of Meaning
Be A Solution To The Problem Of
‘Explanatory Gap’ In The Scientific Study Of
Sensations
Ayşegül Çakar
Prof.Dr. Stephen Voss
A Defense Of Commonsense Ontology
Nurbay Irmak
Yrd.Doç.Dr. Sun Demirli
Can Emotions Be Assessed Rationally
Botan Dolun
Yrd.Doç.Dr. Sun Demirli
Against Historicam & Aestheticism: Walter
Benjamin’s Critical Philosophy Of Film
Cihat Arınç
Yrd.Doç.Dr. Yıldız Silier
Aestheticism & The Romantic Absolute: New
Mythology Of Early German Romanticism
Onur Küçükarslan
Yrd.Doç.Dr. Yıldız Silier
Individual As: Autonomous Agent, Historical
Reality Or Social Construction
Zeynep Savaş
Yrd.Doç.Dr. Yıldız Silier
Dynamic Competition In
Natural Resource Duopoly
Non-Domination:
A
Critical
An Exhaustible
Esra Dereli
Doç.Dr. Ünal Zenginobuz
Optimal Degree Of Accountability For An
Independent Regulatory Agency
Gizem Korkmaz
Doç.Dr. Ünal Zenginobuz
Essays On The Competition And The
Regulation In The Turkish Credit Card Market
Gazi İshak Kara
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Faruk Aysan
Political Economy Of The Environment In
Turkey: Gold Mining Conflict In Ida Mountain
Duygu Avcı
Yrd.Doç.Dr. Begüm Özkaynak
Structural Transformation And Convergence
Within EU
Banu Budayoğlu
Doç.Dr. Günar Evcimen
The Kindergarten Rule Of Sustainable
Growth: A Schumpeterian Approach
Gül Bahar Şenol
Yrd.Doç.Dr. O. Pınar Ardıç
A Small Open Economy Monetary Model With
Generalized Taylor Rule
Ayşe Kabukçuoğlu
Yrd.Doç.Dr. O. Pınar Ardıç
202 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
66. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam)
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
LİSANSÜSTÜ
The Limit-Experience: Following Blanchot To
The Limits Of The Other In Speech On
Literature
Vanina Kutelas
TEZ YÖNETİCİSİ
Yrd.Doç.Dr. O. Suna Ertuğrul
Vowel-Zero Alternation In Turkish
Halil İbrahim İskender
Doç.Dr. Aslı Göksel
Scrambling In Turkish
Tamer Akan
Prof.Dr. A. Sumru Özsoy
The Syntax And Prosody Of Negation In
Turkish Sign Language
Kadir Gökgöz
Prof.Dr. A. Sumru Özsoy
Prosodic Domains And The Syntax-Prosody
Mapping In Turkish
Seda Kan
Yrd.Doç.Dr. Meltem Kelepir
Doç.Dr. Aslı Göksel
The Syntax And Semantics Of Rhetorical
Questions In Turkish
Tülin Keçeli
Doç.Dr. Aslı Göksel
Prof.Dr. Eser Taylan
Finiteness And Complementation In Laz
Betül Engin
Yrd.Doç.Dr. Balkız Öztürk Başaran
Acquisition Of Relative Clauses In Turkish
Neslihan Yumrutaş
Yrd.Doç.Dr. Mine Nakipoğlu Demiralp
Risk Management Through Derivaties In NonFinancial Corporations
Aydın Çelik
Doç.Dr. Metin Ercan
Examinition Of Non-Firm Deterninants Of Fdi
After An Economic Stabilization Program:
The Case Of Turkey
Dinçer Çetin
Doç.Dr. Metin Ercan
An Exploratory Study Of The Turkish Wine
Consumers Preferences And Consumption
Characteristics
Aykan Bora Şen
Yrd.Doç.Dr. Ulaş Akküçük
Corporate Valuation: A Case
Ezgi Erkan
Prof.Dr. Mine Uğurlu
Post M & A Performance In Turkey
Onur Tosun
Prof.Dr. Mine Uğurlu
Parenting
Practices
And
Achievement In Adolescence
Ayşegül
Parmaksızoğlu
Cebenoyan
Prof.Dr. Ercan Alp
Covered And Uncovered University Students:
An Integrated Threat Theory Approach To
Intergroup Relations
Ceylan Özge Kunduz
Doç.Dr. Bilge Ataca
Eye Movement Patterns For Own-And OtherRace Faces
Ayşe Çağlar Taş
Yrd.Doç.Dr. Ayşecan Boduroğlu
Effects Of Videogame Playing On Cognitive
Functioning
Hande Sungur
Yrd.Doç.Dr. Ayşecan Boduroğlu
Differential Effects Of Photic Stimulation Of
Different Wavelengths On Behavioral Despair
In Male And Female Wistar Rats
Onur İyilikçi
Prof.Dr. Reşit Canbeyli
Anatomy Of Antidepressant Effect Of Light:
The Role Of The BNST Lesion
Billur Avlar
Prof.Dr. Reşit Canbeyli
The Effect
Acceptance
Of
Social
Skills
Archenemic
On
Peer
Nurçin Eğercioğlu
Yrd.Doç.Dr. Feyza Çorapçı
The Validation Study Of The Social
Competence And Behavior Evaluation Scale
Duygu Aslan Yalçın
Yrd.Doç.Dr. Feyza Çorapçı
Maternal Affect And Emotion Socialization
Zeynep Atay
Yrd.Doç.Dr. Feyza Çorapçı
The
Relationship
Between
Maternal
Sensitivity And Attachment Security
Akif Ercihan Yerlioğlu
Yrd.Doç.Dr. Feyza Çorapçı
Risk And Protective Factors In Children’s
Emotional Social Adjustment
Zeynep Emine Okur
Yrd.Doç.Dr. Feyza Çorapçı
Adjustment To Parental Loss
Duygu Coşkun
Prof.Dr. Güler Fişek
Maternal Representations In Mothers Of
Infants In Their First Year
Nevra Buldur
Prof.Dr. Güler Fişek
The Sense Of Self And Superego In Turkish
Jewish Young Adults
Beti Hayim
Prof.Dr. Güler Fişek
The Development Of Atturism In Early
Childhood
Pınar Engin
Yrd.Doç.Dr. Esra Mungan
Effects Of Motives, Volunteer Role Identity
And Sense Of Community On Sustained
Volunteering
Petek Akman
Prof.Dr. Falih Köksal
203 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
66. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Gender Role, Ethics Of Care And Social
Dominance Orientation: A Feminine View On
Hierarchy
Fatmanur Bayram
Prof.Dr. Falih Köksal
Test Anxiety In Turkey
Between 12 And 14
With
Can Gezgör
Prof.Dr. Falih Köksal
Anticipatory Anxiety In
Receiving Chemotherapy
The
Children
Patients
Nur Evirgen
Prof.Dr. Falih Köksal
Perceived Antecedents And Related Thinking
Patterns In Adolescent Criminal Offenses
Dilek Çelik
Yrd.Doç.Dr. Serra Müderrisoğlu
Perceived Well-Being Of Children Living In
Cronic Poverty
Burcu Oy
Yrd.Doç.Dr. Serra Müderrisoğlu
Self Consistent And Self Discrepant
Autoblographical Memories
Ahu Erdoğan
Doç.Dr. Ali Tekcan
Verbal Memory And Metamemory In NonDementia Parkinson’s Disease Patients
Bengi Baran
Doç.Dr. Ali Tekcan
Autobiographical Memory And Attachment
Sinem Özen
Doç.Dr. Ali Tekcan
An Examination Of The Executive Functions
In 6- To 7- Year-Old Turkish Children Using
Different Tests
Nihal Yeniad
Öğr.Gör. Nur Yeniçeri
The Development Of Working Memory In
Preschool Children
Ezgi Kayhan
Öğr.Gör. Nur Yeniçeri
A Validity Study On WCST In Early Childhood
Nilay Şentürk
Öğr.Gör. Nur Yeniçeri
False Memory And Attention
Handan Odaman
Yrd.Doç.Dr. Ayşecan Boduroğlu
Doç.Dr. Ali Tekcan
Subjectivity In Hannah Arendt
Çetin Gürer
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Gambetti
Civil Society In Turkey
Suavi Selim Akan
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Gambetti
Social Movements And Nationalism
Oğuz Alyanak
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Gambetti
Sevin Turan
Yrd.Doç.Dr. M. Selcan Kaynak
Institutional
Dynamics
In
Ecological
Distribution Conflicts: Insights From Gold
Mining Conflicts In Bergama And Kaz
Mountains National Park
İrem Kök
Yrd.Doç.Dr. Zühre Aksoy
The Government Of Nature: State And Civil
Society In Protected Area Management In
Jordan
Alex Tauras
Yrd.Doç.Dr. Zühre Aksoy
The Women Of Power: State And Gender In
Post 1980 Turkey
Duygu Gül
Yrd.Doç.Dr. Koray Çalışkan
Social Movements In Palestine
Esra Bakkalbaşıoğlu
Yrd.Doç.Dr. Koray Çalışkan
Ngos In Palestine
Salim Aykut Öztürk
Yrd.Doç.Dr. Koray Çalışkan
Social Services And Women’s Shelters
Aslı Erdem
Prof.Dr. Yeşim Arat
A ‘’Democratic Realist’’ Foreign Policy: U.S.
Democracy Promotion In The Middle East
And The Case Of Egypt
İsmail Yaylacı
Prof.Dr. Mine Eder
New Nationalisms In Turkey In The Field Of
Popular Art: The Case Of Kurtlar Vadisi
Pınar Sayan
Prof.Dr. Hakan Yılmaz
German Call Centers In Istanbul: Beyond The
Global And The Local
Alina Neitzert
Yrd.Doç.Dr. Murat Akan
New Security Threats And Russian National
Security
Azar Musayev
Doç.Dr. Gün Kut
Gender Conditioning
Television Shows
On
Prime
Time
How The Changing Social And Economic
Organization Of Space In Accordance With
The Mode Of Proction Influences The Way
Different Actors Relate To Space: Şişli In
Terms Of Street Vending Activity
İnci Katırcı
Yrd.Doç.Dr. Ayfer Bartu Candan
Changing Face Of Golden Horn
Sonay Aykan
Yrd.Doç.Dr. Biray Kolluoğlu
204 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
66. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam)
TEZİN ADI
LİSANSÜSTÜ
Crippled
Belongings:
Citizenship In Turkey
ÖĞRENCİ
Disability
And
TEZ YÖNETİCİSİ
Oya Karahisarlıoğlu
Yrd.Doç.Dr. Biray Kolluoğlu
‘’The
Aegean
Cotton
Geographical
Indicator’’: Practices And Policies In ValueAdded Agricultural Products Understanding A
New Paradigm For Rural Development
Derya Nazım
Prof.Dr. Çağlar Keyder
The Children Of Leftist Parents: An
Approach To Understand Their Dilemmas
From 80s To Today In Turkey
Zeynep Güzel
Doç.Dr. Meltem Ahıska
The
Politics
Of
Test-Tube
Medicalisation And Experience
Burcu Mutlu
Doç.Dr. Meltem Ahıska
Educating Mothers: A Critical Examination Of
Mother-Child Education Program Of AÇEV
And The Mothers Response
Sevi Bayraktar
Doç.Dr. Meltem Ahıska
In Search For ‘’Justice And Freedom’’ At
The Urban Margin: An Ethnography Of Küçük
Armutlu In Relation To Changing Networks
Of Labor And Politics Of Spatiality
Evren Gönül
Yrd.Doç.Dr. Nazan Üstündağ
Work Experience And Subjectivities Of
Home-Based Women Workers In Gazi
Neighborhood
Başak Can
Yrd.Doç.Dr. Nazan Üstündağ
Mothers And Daughters: Intergenerational
Transmission Of Womenhood Through
Memories
Hazal Halavut
Yrd.Doç.Dr. Nazan Üstündağ
A Study On Experience Of Everyday Violence
In Gülsuyu Neighborhood
Seda Karslıoğlu
Yrd.Doç.Dr. Nazan Üstündağ
The Experience Of Living To A Prison And
The Relocation Of Bayrampaşa Penitentiary
Pınar Yanardağ
Yrd.Doç.Dr. Nazan Üstündağ
Fear The Counts: Turkish Asylum Policy, EU
Harmonization And The Everyday Lives Of
African Migrants In Istanbul
Kristen S. Biehi
Öztucu
Yrd.Doç.Dr. Nazan Üstündağ
The Study Of Patronage Of Middle-Class
Conservative Women In Philantrophic
Organizations In The Urban Context Of
Istanbul
Zeynep Polat
Prof.Dr. Nükhet Sirman
The Discourse Of Development And Progress
In The Kurdish Regions Of Turkey
Onur Günay
Prof.Dr. Nükhet Sirman
An Attempt To Understand Soverign Process
In Turkey: An Inquiry On The Conditions Of
Existence Of ‘Atatürk’ And Its Relations With
Atatürkists
Hilal Kaptan
Prof.Dr. Nükhet Sirman
The Governmental Betrayal Of The
Sovereign: Attempt For A Legal
Anthropology Of Social Inequality Among
Migrants Of Sultanbeyli
Şamil Can
Prof.Dr. Nükhet Sirman
The Effects Of Violence On Subjectivity And
Social Memory In Yüksekova, Hakkari
Ömer Özcan
Prof.Dr. Nükhet Sirman
Making Of Community In The Margins: The
Case Of Okmeydanı
Fırat Kurt
Prof.Dr. Nükhet Sirman
An Analysis On The Changes In The
Relationship With The State And
Subjectivities Of The Re-Located Residents
Of Küçükçekmece Bezirganbahçe
Government Housing
Ceren Kuşçuoğlu
Yrd.Doç.Dr. Ayfer Bartu Candan
Microcredits In Operation, Connecting Global
And Local: How Does This New ‘Poverty
Alleviation’ Tool Affect Discourses On
Poverty And Woman’s Empowerment In
Global And Local Levels?
Gülgün Küçükören
Doç.Dr. Meltem Ahıska
Imaging A Global Identity Thorugh Political
Opposition: Alternative Globalizationist
Activists In Turkey
Emrah Irzık
Prof.Dr. Çağlar Keyder
Baby:
205 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
66. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Writing’the Other’: A Comparative Analysis
Of The Narrative Representations Of
Kurdishness In Late And Early Republican
Novels
Neşe Ceren Arseven
Doç.Dr. Meltem Ahıska
19.-20. Yüzyıllarda Osmanlı Adab-I Muaşeret
Literature
Fatma Tunç Yaşar
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ersoy
Fransız Yönetiminde Antakya
Ümit Fırat Açıkgöz
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ersoy
Pülk Petrol Imtiyazı
Behice Tezçakar
Prof.Dr. Edhem Eldem
Ermeni Millet Nizamnamesi
Aylin Beşiryan
Prof.Dr. Edhem Eldem
The Representation Of The Medical Doctor In
The Non-Medical Sources Of The Palaiologan
Period
İpek Tabur
Prof.Dr. Nevra Necipoğlu
Collecting And Displaying In 19 Th Century
Istanbul
Leyla İpek Ulusoy
Yrd.Doç.Dr. Paolo Girardelli
Reconstructing Yenice-I Vardar:
Architectural Patronage Of The Evrenosoglu
Family
Yasemin Umur
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Kafesçioğlu
Appropriation Policies Towards The Orphans
Of Greek Orthodox Community Of Istanbul,
1854-1922
Dilek Özkan
Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Kafesçioğlu
The German Involvement In Ottoman
Economy, 19 Th Century
Ege Özen
Yrd.Doç.Dr. Meltem Toksöz
Comparative Analysis Of Black-On-Red
Pottery In Cilicia
Sevinç Duvarcı
Doç.Dr. Aslı Özyar
Türk Romanında Aylaklık 1875-1960
Deniz Aktan-Küçük
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Uysal
Necip Fazıl’ın Kimlik Sorunu
Aylin Aydın
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Uysal
Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatında ‘’Yazı
Yazmak’’ Fiilinin Anlamı
Yüce Aydoğan
Yrd.Doç.Dr. Erol Köroğlu
Yaşar Nezihe: Bir Geleneğin Peşinde
Hande Çetin
Prof.Dr. Zehra Toska
Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Tiyatro
Edebiyatında Oyun Kişileri Olarak
Gayrimüslim Osmanlılar
Nilgün Fırıdınoğlu
Doç.Dr. Nur Gürani-Arslan
Nazım Hikmet’in ‘’Kuvay-I Milliye’’ Ve
‘’Memleketinden
Insanmanzaraları’’eserlerinde,
Milliyetçilik, Anlatıcı, Çokseslilik Ve Yeniden
Yazma
İsmail Erkan Irmak
Prof.Dr. Nüket Esen
Ferit Edgü Ve Demir Özlü’nün Hikayeierinde
Varoluşçu Öznellik
Öykü İş
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Uysal
Feyyaz Karaca’nın Hikayeleri
Nilay Kaya
Yrd.Doç.Dr. Halim Kara
Edebiyatı Yeniden Şekillendirmek: Ahmed
Şuayb’ın Edebiyat Eleştirisi
Çiğdem Kurt
Yrd.Doç.Dr. Halim Kara
Furuzan’ın Kısa Hikayelerinde Kadın Imgesi
Evşen Mercan
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Uysal
Emine Semye’nin Muallime Adlı Eserlerindeki
Sentimental Unsurlar
Arzu Sarı
Yrd.Doç.Dr. Fatma Büyükkarcı Yılmaz
Bir Türk Gotiği: Suat Derviş’in Ilk Dönem
Eserlerinde Gotik
Serdar Soydan
Doç.Dr. Nur Gürani-Arslan
Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlarında
Yabancılaşma
Derya Şenol
Yrd.Doç.Dr. Halim Kara
Leyla Erbil’de Yazarlık Konumu
Semiha Şentürk
Yrd.Doç.Dr. Zeynep Uysal
İhsan Oktay Anar’ın Amat Romanında Mitoloji
Fırat Uğurlu
Doç.Dr. Nur Gürani-Arslan
The Impact Of Foreign Direct Investment
Spillovers And International Trade On
Innovation Capability In Turkey And
Comparative Emerging Markets
Yusuf Çukurçayır
Doç.Dr. Emine Nur Günay
206 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
66. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam)
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
LİSANSÜSTÜ
Doç.Dr. Emine Nur Günay
Global Warning And International Trade
Halit Fedal
Energy Sector And International Trade
Şükrü Nenem
Doç.Dr. Emine Nur Günay
Internationalization And Board Structure: A
Longitudinal Analysis
İdil Ziyaoğlu
Yrd.Doç.Dr. Nisan Gökşen
Board Diversity In Affiliated Firms Of Turkish
Holding Companies
Özge Öz
Yrd.Doç.Dr. Nisan Gökşen
Small Business Valuation In Turkish Context:
An Application For Manufacturing Companies
Buğra Asrufoğlu
Yrd.Doç.Dr. Abdülmecit Karataş
Multivariate Analysis Of Export Performance
Of Turkish Automotive Industry
İsmail Yıldırım
Yrd.Doç.Dr. Abdülmecit Karataş
The Global Youth Segment: Factors Affecting
Cell Phone Purchase Decision By Young
Turkish Consumers
Hakan Maltepe
Yrd.Doç.Dr. Ayfer Hortaçsu
Evaluating/Improving Performance In FMCG
Sector US Vs Turkey Comparison
Esin Özdemir
Doç.Dr. Arzu Tektaş
The Effects Of Supply Chain Drivers On
Company Performance And Benchmarketing
With International Best Practices
Aycan Aytekin
Doç.Dr. Arzu Tektaş
The Impact Of E-Business On International
Market Expansion And Entry
Ehtiram Ismayilov
Prof.Dr. Sema Sakarya
Role Of Maritime Trade In The International
Trade Of Turkey
Ahmet Seren Sungur
Yrd.Doç.Dr. Elif Alakavuk
City-Marketing- The Case Of Istanbul
Doğan Levent
Yrd.Doç.Dr. Elif Alakavuk
Sports Marketing-Internationalization Of
Turkcell Super Football League
Fatih Taşkın
Yrd.Doç.Dr. Elif Alakavuk
The Effects Of Intrincis And Extraneous
Cognitive Load On L2 Reading
Comprehension In A Hypermedia/Multimedia
Environment
Kadir Kozan
Yrd.Doç.Dr. Gülcan Erçetin
Perspectives On Girls And Boys Participation
In Classroom-Based Foreign Language
Learning In An EFL Setting
Ebru Bağ
Doç.Dr. Yasemin Bayyurt
Yrd.Doç.Dr. Leyla Martı
The Effects Of Using Corpora On Learning
And Retrieving Collocations By Turkish
Students Of English And Its Implications On
Their Writing Skills: An Experimental Study
With Preparatory University Students
Mehmet Akıncı
Yrd.Doç.Dr. Senem Yıldız
The Effects Of Isolated Versus Integrated
From Focused Instruction On Foreign
Language Learning At The Primary Level In
An EFL Contex
Zennure Elgün
Doç.Dr. Yasemin Bayyurt
Yrd.Doç.Dr. Sumru Akcan
Learners Perspectives On Network
Collaboration With Other Non-Native
Speakers Of English In Different World
Contexts
Eray Sevingil
Doç.Dr. Yasemin Bayyurt
The Involvement Of Cultural Elements In ELT
Textbooks: Acase In Turkey
Seda Danacı
Doç.Dr. Yasemin Bayyurt
The Development Of Reading In Early
Bilingualism: Evidence From Turkish Child L2
Learners Of English
Feride Özdemir
Doç.Dr. Belma Haznedar
Diffusion Of Innovation: Modeling Of
Innovative Medical Service (Tele-Medicine)
Development And Adaptation In Turkey
Ümit Topaçan
Doç.Dr. Nuri Başoğlu
Information Technology Interoperability
Awareness
Sinan Çayır
Doç.Dr. Nuri Başoğlu
Exploring Process And Success Factors Of
Adaptive User Interfaces
Ebru Polat
Doç.Dr. Nuri Başoğlu
207 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
66. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam)
LİSANSÜSTÜ
TEZİN ADI
ÖĞRENCİ
TEZ YÖNETİCİSİ
Finding Interesting Patterns In Hospital
Infections On Newborn In Turkey: A Data
Mining Approach
İnci Aksoy
Yrd.Doç.Dr. Bertan Badur
Yrd.Doç.Dr. Sona Mardikyan
Experimental Study For Extending Data
Mining Standards
Ahmet Daylan
Doç.Dr. Osman Darcan
Yrd.Doç.Dr. Bertan Badur
Predictive Matching Systems For Online
Communities
Civan Özseyhan
Doç.Dr. Osman Darcan
Yrd.Doç.Dr. Bertan Badur
Assertment Planning Using Data Mining
Algorithms
Ajlan Nihat Gün
Yrd.Doç.Dr. Bertan Badur
Integration Of A Simulation Platform Into A
BPM Tool
İbrahim Halil Kanalıcı
Doç.Dr. Aslı Erdem
Development Of A Group DSS For Supplier
Selection
Onur Eren Sürgit
Doç.Dr. Aslı Erdem
A DSS Desing For Supplier Selection And
Order Diversification
Emir Göçen
Doç.Dr. Aslı Erdem
Branding &User Experience In Turkish Web
Sites
Deniz Utku
Doç.Dr. Aslıhan Nasır
Branding Turkish Gsm Service Provider
Sector
Merve Üstünel
Doç.Dr. Aslıhan Nasır
Consumer Satisfaction Loyalty And Switching
Behavior In Airline Industry
Hakan Uyanık
Doç.Dr. Aslıhan Nasır
Factors Influencing Consumer Acceptance Of
Future Trend Technology Devices
Serkan Albayrak
Yrd.Doç.Dr. Hande Kımıloğlu
Marketing-Wise Benefits Of Technological
Improvements On Consumer Well-Being
Nur Esra Kardeş
Yrd.Doç.Dr. Hande Kımıloğlu
Services Oriented Architecture And Web 2.0
Based Application Development
Barış Büyüktanır
Doç.Dr. Birgül Kutlu
A Study On Intelligent Web Agents
Ahmet Yanar
Doç.Dr. Birgül Kutlu
Speech Recognition Systems: A Study On
Eligibility
Nedim Cem Aytekin
Doç.Dr. Birgül Kutlu
Strategic Value Analysis Of Information
Technology Investments
Birgül Arslan
Prof.Dr. Meltem Özturan
Prediction Of Stock Price Direction By
Artificial Neural Network Approach
Doğaç Şenol
Prof.Dr. Meltem Özturan
Internal Control Risks In ERP Systems: A Case
Study For Accounts Payable Cycle In SAP
System
Derya Acar
Prof.Dr. Meltem Özturan
An Assessment Framework For The
Evaluation Of A Business Process
Management Software
İsmail Cingil
Prof.Dr. Meltem Özturan
Impacts Of Service Oriented Architecture
(SOA) On Enterprise Systems And
Organizational Structures
İhsan Birekul
Yrd.Doç.Dr. Özgür Döğerlioğlu
Comprehensive Solutions For Operational
Risk Management With Supply Chain
Integration
Coşku Çobanoğlu
Yrd.Doç.Dr. Özgür Döğerlioğlu
Impact Of Information Technology On CRM
Strategies
İsmail Yıldız
Yrd.Doç.Dr. Özgür Döğerlioğlu
Critical Success Factors Affecting ECommerce Activities Of Small And Medium
Size Enterprises
Volkan Coşkun
Yrd.Doç.Dr. Özgür Döğerlioğlu
Human Resources Information Systems: A
Sociotechnical Perspective
Özgür Barut
Yrd.Doç.Dr. Özgür Döğerlioğlu
Evaluation Methods Of The E-Learning
Systems
Burcu Kör
Doç.Dr. Zuhal Tanrıkulu
Examination Of IS/IT Development Processes
And Industrial Adaptations
Tuna Özçer
Doç.Dr. Zuhal Tanrıkulu
208 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
2008 Mali Yılı Bütçesi İle Yatırım Harcamaları Kapsamında Yapılan Faaliyetler
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Yapı işleri ve teknik daire başkanlığı’nın, 2007/2008 akademik yılında gerçekleştirdiği işler:
. Eğitim fakültesi dış cephe alüminyum kaplama işi,
. Kuzey kampüs 2. Erkek yurdu onarım işi,
. Kandilli rasathanesi deprem araştırma enstitüsü merkez binası ikmal inşaatı işi,
. Kuzey kampüs eğitim fakültesi derslik bloğu tadilat ve onarım işleri,
. Kuzey kampüs ısı merkezi buhar sisteminin tadilatı ile galeriden öğrenci yurdu ve yemekhaneye giden ısıtma ve
sıcak su hatlarının yenilenmesi,
. Güney kampüs 1 erkek yurdu dış cephe restorasyonu ile tadilat ve onarım işleri,
. Uçaksavar kampüs süperdorm öğrenci yurdu sıcak su ve temiz su ünitesinin yenilenmesi işi,
. Güney kampüs’te kanalizasyon yenilenmesi,
. Uçaksavar öğrenci yurdu ve 1. Kız yurdu binalarının tadilat ve onarımları,
. Güney kampüs kısmi tretuvar yol kaplaması,
. Kandilli rasathanesi deprem araştırma enstitüsü trafo (1000kva) elektrik besleme hattı,
.kare blok tadilat ve onarım işleri,
. Hisar kampüs a-blok bodrum kattaki tuygar tadilatı,
. Kuzey kampüs eğitim fakültesi derslik binası pvc doğrama işlerinin yapılması,
. Hisar kampüs eski yakıt tanklarının bulunduğu yerin kimyasal atık deposu olarak düzenlenmesi,
.kuzey kampüs’te üç adet lojmanın dış cephe mantolama işi,
. Kuzey kampüs derslik binası teras katına alüminyum ve cam kullanılarak kış bahçesi yapılması,
. Hisar kampüs ubyo bölümüne ait ofislerin tadilat onarım işleri,
. Güney kampüs park 1 binasında tadilat onarım işleri,
.kuzey ve güney kampüsteki lojmanların su hatlarının mevcut şebeke hattından ayrılarak bağımsız
sayaçlara bağlanması ve yeni su hatlarının çekilmesi işi,
. Uçaksavar kampüs a 20, a 22, b 1, c 1, lojmanları ile güney kampüs c 11 lojmanlarındaki onarım ve
tadilat işleri,
. Kuzey kampüs park binasının 2. Bodrum katına fare laboratuarının yapılması,
. Kuzey kampüs yeni derslik binasına data erişim sisteminin yapılması,
. Kuzey kampüs kare blok 210 no’lu makine laboratuarına 50 amperlik 4 adet ısıtıcı için besleme
hattı çekilmesi,
.uçaksavar kampüs kapalı tribün kazan dairesi sıcak su sistemi ile su deposu dolum hattının
yenilenmesi,
. Kilyos sarıtepe kampüsü biyomedikal binasına dışarıdan köprü yapılması ve kantin yeri
tadilatı yapılması,
. Güney kampüs idari bilimler fakültesi bilgisayar laboratuarı tadilatı,
. Güney kampüs fen-edebiyat fakültesi binası tb 140 no’lu odanın tadilatı ve bina arkasına
korkuluk yapılması,
. Güney kampüs dr. Natuk birkan binası zemin katına alüminyum jaluzili ara bölme yapılması,
. Kilyos ana girişindeki direk trafo ile bebek kapı trafonun kompanzasyon işi,
. Kilyos kampüs çevre aydınlatması,
.hisar kampüs fitness salonu çatı izolasyonu,
. Kuzey kampüs kare blok elektrik bölümü çatı izolasyonu,
. Güney kampüs fen-edebiyat fakültesi binası 145, 260, 140 ve zemin kat ofis tadilatları,
. Kilyos kampüs biyomedikal binası çatı onarımı,
. Kilyos kampüs yadyok yurt bloğu müdür lojmanı tadilatı,
. Rektörlük lojmanı bina içi tadilatı,
. Kilyos kampüs halı saha çevre düzenlemesi,
. Güney kampüs kreş tadilatı,
. Kuzey kampüs ısı merkezi arkasına trafo ve jeneratör binası yapılması için proje hazırlanması,
. Kuzey kampüs kütüphane binası deprem güçlendirme projesi hazırlanması.
209 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER
Tarih
Faaliyet
1 Ekim 2007
Konferans
“Global Colloquium on Engireering Education” Endüstri Mühendisliği
2 -3 Ekim 2007
Tanıtım Gösterisi
Folklor Kulübü
4 Ekim 2007
Şenlik
Karaoke Gecesi, Radyo Boğaziçi
4 Ekim 2007
Seminer
“Gülen Gözler”, Sosyal Hizmet Kulübü
4 Ekim 2007
Seminer
“Sesli Kitap Projesi”, Sosyal Hizmet Kulübü
6 Ekim 2007
Seminer
“Demokrasi ve Eğitim”, Çevre Bilimleri Enstitüsü
6 Ekim 2007
Yarışma
Battle of the Bands, Radyo Boğaziçi
6 Ekim 2007
Konferans
“Stephane Yerasimos Anısına Konuşma”, Tarih Bölümü
8 Ekim 2007
Seminer
“Pembe Çocuklar Projesi”, Sosyal Hizmet Kulübü
8 Ekim 2007
Seminer
“Genç Donörler Projesi”, Sosyal Hizmet Kulübü
9 Ekim 2007
Seminer
“BUSOSYAL Projesi”, Sosyal Hizmet Kulübü
9 Ekim 2007
Seminer
“Osmanlı Toplumunda Cemaat ve Bireysellik”, Tarih Bölümü
10 Ekim 2007
Konser
Les Archest de Paris Orkestrası, Rektörlük
11-15 Ekim 2007
Tiyatro
Puntila Ağa ile Uşağı Matti, Tiyatro Kulübü
15 Ekim 2007
“Temel Fotoğrafçılık Seminerleri”
Fotoğrafçılık Kulübü
15 Ekim 2007
Sergi
Rubbish/Köyü , Fotoğrafçılık Kulübü
15 Ekim 2007
Belgesel Gösterimi
Atatürkçü Düşünce Kulübü
15 Ekim 2007
Seminer
“İnsancıl ve Ben de Varım Projesi”, Sosyal Hizmet Kulübü
16 Ekim 2007
Seminer
“Ben Büyüyünce Projesi”, Sosyal Hizmet Kulübü
16 Ekim 2007
Seminer
“Marul Projesi”, Sosyal Hizmet Kulübü
16 Ekim 2007
Konser
The Lord of the Armada, Rektörlük
17 Ekim 2007
Konferans
‘’Why Einstein’’ , Fizik Bölümü
17 Ekim 2007
Tarih
Seminer
‘’Norway on the Margins of the European Interpretation”, Avrupa Çalışmaları Merkezi
Faaliyet
210 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
17 Ekim 2007
Seminer
“Küçük Adımlar Büyük Yarınlar Projesi”, Sosyal Hizmet Kulübü
18 Ekim 2007
Eğitim Semineri
“Linux”, Bilgisayar Mühendisliği Kulübü
18 Ekim 2007
Seminer
“Temel Fotoğrafçılık”, Fotoğrafçılık Kulübü
18 Ekim 2007
Seminer
“Altın Bilezik Projesi”, Sosyal Hizmet Kulübü
22 Ekim 2007
Seminer
“Temel Fotoğrafçılık”, Fotoğrafçılık Kulübü
22 Ekim 2007
Belgesel Gösterimi
Atatürkçü Düşünce Kulübü
24 Ekim 2007
Konser
Cello ve Piyanonun Tınısında Komşu Kültürler, Rektörlük
24 Ekim 2007
Seminer
“Osmanlı Toplumunda Cemaat ve Bireysellik”, Tarih Bölümü
24 Ekim 2007
Seminer
‘’Perceiving Color: The İnside Study”, Felsefe Bölümü
25 Ekim 2007
Konser
Ahenk II, Türk Müziği Kulübü
25-26 Ekim 2007
Seminer
“Temel Fotoğrafçılık”, Fotoğrafçılık Kulübü
25 Ekim 2007
Söyleşi
Katık, Sosyal Bilimler Kulübü
19-26 Ekim 2007
Kitap Sergisi
Köy Kooperatifçilik Kulübü
26 Ekim 2007
Konferans
“Küresel Rekabet “, Tarih Bölümü
26-27 Ekim 2007
Konferans
“Avrupa Konferans Çevirmenliği Master Programları”, Çeviribilim Bölümü
27 Ekim 2007
Seminer
“Things and Thoughts’’, Felsefe Bölümü
30 Ekim 2007
Seminer
“Temel Fotoğrafçılık”, Fotoğrafçılık Kulübü
30 Ekim 2007
Seminer
“Küba’da Eğitim’’, Eğitim Bilimleri Bölümü
30 Ekim 2007
Kilyos Paneli
Spor Kurulu
31 Ekim 2007
Belgesel Gösterimi
Mağara Araştırma Kulübü
31 Ekim 2007
Eğitim Semineri
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
31 Ekim 2007
Konferans
“Trakya’da Bir Osmanlı Demir İşletmesi: Demirköy Fatih Dökümhanesi’’
Tarih Araştırmaları Kulübü
17 Ekim -1 Kasım 2007
Tiyatro
Puntila Ağa ile Uşağı Matti, Tiyatro Kulübü
1 Kasım 2007
Söyleşi
Üniversite, Hukuk ve Öğrenci, Sosyal Bilimler Kulübü
Tarih
Faaliyet
1 Kasım 2007
Konser
211 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
Pink Floyd Tribute, Müzik Kulübü
1-5 Kasım 2007
Seminer
“Temel Fotoğrafçılık”, Fotoğrafçılık Kulübü
2 Kasım 2007
Gösteri
Rubbish/Köyü İş Sergisi, Fotoğrafçılık Kulübü
2 Kasım 2007
Seminer
“Master Proğramı Tanıtımı”, İşletme ve Ekonomi Kulübü
6 Kasım 2007
Söyleşi
Ahmet Ümit, Edebiyat Kulübü
7 Kasım 2007
Konser
Atina’dan Obua ve Piyano İkilisi, Rektörlük
7 Kasım 2007
Seminer
‘’90. Yılında Ekim Devrimi’’, Sosyalist Fikir Kulübü
8 Kasım 2007
Erdal İnönü Anma Töreni
Rektörlük
8 Kasım 2007
Tiyatro
Ben de Bunları Anlatmazsam, Tiyatro Kulübü
8 Kasım 2007
3D Semineri, Bilgisayar Mühendisliği Kulübü
10 Kasım 2007
10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni
Rektörlük
12 Kasım 2007
Konferans
‘’Renaissance: From the Invention of Time to the Discovery of Perspectivity’’
Çeviribilim Bölümü
14 Kasım 2007
Kongre
“Saray Bosna Kongresine Yolculuk, Bosna Hersek ve
Kongre Deneyim Aktarımı “Toplantısı Eğitim Bilimleri Bölümü
14 Kasım 2007
Konser
Varşova’dan Piyano Üçlüsü, Rektörlük
14 Kasım 2007
Belgesel Gösterimi
Mağara Araştırma Kulübü
12-15 Kasım 2007
Seminer
“Finance Break”, İşletme ve Ekonomi Kulübü
13-15 Kasım 2007
Seminer
“Koç Kişisel Gelişim”, Mühendislik Kulübü
15 Kasım 2007
Seminer
“Temel Fotoğrafçılık”, Fotoğrafçılık Kulübü
15 Kasım 2007
Konferans
‘’The Idea of the Intellectual”, Sosyoloji Bölümü
16 Kasım 2007
Seminer
“Plurinational Democracy and the European Union”, Avrupa Çalışmaları Merkez
17 Kasım 2007
Panel
“Anayasa Tartışmaları”, Çevre Bilimleri Enstitüsü
9-19 Kasım 2007
Tiyatro
Puntilo Ağa ve Uşağı Matti, Tiyatro Kulübü
19 Kasım 2007
Seminer
ECONFİN
19 Kasım 2007
Tarih
Konser
Faaliyet
20 Kasım 2007
Seminer
‘’The Bosphorus Miracle: A European Chanlenge’’, Avrupa Çalışmaları Merkezi
21 Kasım 2007
Panel
‘’Doğumunun 800. Yılında Mevlana’’, Tarih Araştırmaları Kulübü
212 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
21 Kasım 2007
Konser
Ekvator’dan Ezgiler, Rektörlük
22 Kasım 2007
Seminer
“Young Guru Academy”, İşletme ve Ekonomi Kulübü
22 Kasım 2007
Konferans
Atatürkçü Düşünce Kulübü
23 Kasım 2007
Seminer
“Joint Action in Music Performance” , Psikoloji Bölümü
24 Kasım 2007
“Müzakere Bilgilendirme Semineri”, Avrupa Çalışmaları Merkezi
24 Kasım 2007
Öğretmenler Günü Semineri
Rektörlük
26 Kasım 2007
Seminer
“Muslims of Europe and Challenges of Citizenships”, Avrupa Çalışmaları Merkezi
28 Kasım 2007
Konferans
“Cemaat ve Bireysellik”, Tarih Bölümü
28 Kasım 2007
Gösteri
Dancers of the Rain, Dans Kulübü
28 Kasım 2007
Konser
Aurata Beşlisi’nden Alabalık, Rektörlük
29 Kasım 2007
Tiyatro
Cadının Bohçası, Kadın Araştırmaları ve Tiyatro Kulübü
29 Kasım 2007
Söyleşi
Taylan Kümeli, Mühendislik Kulübü
20-29 Kasım 2007
Film Gösterimi
Sinema Kulübü
29 Kasım 2007
Konser
Deneysel Doğaçlama, Müzik Kulübü
16-30 Kasım 2007
Photoshop Seminerleri
Fotoğrafçılık Kulübü
26-30 Kasım 2007
Resim Sergisi
Güzel Sanatlar Kulübü
3 Aralık 2007
Seminer
ECONFİN
4-6 Aralık 2007
Belgesel Gösterimi
Çevre Kulübü
3-14 Aralık 2007
Seminer
“Carcer Solutions in Engineering”, Mühendislik Kulübü
4 Aralık 2007
Konferans
“Agricultural Transformation in Post-Soviet Russia”, Tarih Bölümü
5 Aralık 2007
Konser
Kültürlerin Kavşağında Türkiye Müziği, Rektörlük
5 Aralık 2007
Konser
Güzel Değirmenci Kız Şarkıları, Rektörlük
Tarih
Faaliyet
5-6 Aralık 2007
Seminer
“Finance Break”, İşletme ve Ekonomi Kulübü
6 Aralık 2007
Blues Konseri
Müzik Kulübü
6-8 Aralık 2007
Konferans
“Toplumsal Sorunlarımız ve Eleştirel Yaklaşımlar”, A.İ.İ.T.E
213 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
6 Aralık 2007
Konferans
“Participatory Society”, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü
6-9 Aralık 2007
Seminer
‘’Okul’’, Yöneylem Araştırma Kulübü
7-8 Aralık 2007
Sempozyum
“Geçmişten Geleceğe Türk Dış Politikası”, Avrupa Çalışmaları Merkezi
7-9 Aralık 2007
Sempozyum
“4. Boğaziçi Buluşması”, Avrupa Çalışmaları Merkezi
8-9 Aralık 2007
Konferans
“Demokrasi ve Çok kültürlülük Aktarımı”, Edebiyat Kulübü
10 Aralık 2007
Konser
45’lik Şarkılar, Folklor Kulübü
10 Aralık 2007
“Unilever Tanıtım Semineri”
İşletme ve Ekonomi Kulübü
10 Aralık 2007
Seminer
“Selim İleri’nin Kırkıncı Yıl Etkinliği”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
12 Aralık 2007
Söyleşi
Kadir Çöpdemir, İşletme ve Ekonomi Kulübü
10-14 Aralık 2007
Tiyatro Gösterimi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
12 Aralık 2007
Seminer
“Beyin Araştırmaları: Kadın ve Erkek Beyinlerindeki Benzerlik ve Farklılıklar
Orta Öğrt. Fen ve Matematik Alan. Eğt. Bölümü
12 Aralık 2007
Konferans
“19. Yüzyıl Osmanlı Ceza Yargılamasında Rumlar”, Tarih Bölümü
13 Aralık 2007
Seminer
“Translation and Cultural Translation: Pamuk and Rushdie” Çeviribilim Bölüm
13-14 Aralık 2007
Taşoda Konseri
Müzik Kulübü
14-16 Aralık 2007
Satranç Turnuvası
Satranç Kulübü
17-19 Aralık 2007
Gösteri
Bounded in Exile, Tarih Bölümü
17 Aralık 2007
Seminer
ECONFİN
18 Aralık 2007
Seminer
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rektörlük
24-27 Aralık 2007
Gösteri
Fotoğraf Günleri, Fotoğrafçılık Kulübü
24-28 Aralık 2007
Sergi
Güzel Sanatlar Bölümü
Tarih
25 Aralık 2007
Faaliyet
Seminer
“Developing and Scaffolding Learners Knowledge Through Instrucional
Conversation, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
25 Aralık 2007
Söyleşi
Gani Müjde ile Kayıkhane Sohbetleri, Spor Kurulu
26 Aralık 2007
Konser
Danslar ve Şarkılarla Tarih Boyunca Tangolar, Rektörlük
26 Aralık 2007
“Fikri Mülkiyet Hukuki Semineri”
Proje ve Araştırma Kulübü
214 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
27 Aralık 2007
“Veli Semineri”
Okulöncesi Eğitimi Uygulama Birimi
27 Aralık 2007
Koro Konseri
Türk Müziği Kulübü
3 Ocak 2008
Türk Müziği Konseri
Türk Müziği Kulübü
8 Ocak 2008
Seminer
“Türkiye’de Çevre Sorunları”, Ekonomi Bölümü
7-10 Ocak 2008
“MS Office Semineri”
Bilgisayar Mühendisliği Kulübü
18 Ocak 2008
Konferans
“Hrant Dink Memorial Lecture on Freedom of Expression and HumanRights”
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü
23 Ocak 2008
Seminer
“International Trauma Treatment Program: A Community
Approach to Treating Complex Trauma”, Barış Eğitimi UYGAR Merkezi
23 Ocak 2008
Seminer
“AB Eğitim ve Gençlik Projesi Demokrasi ve Kültür”
Eğitim ve Araştırma Kulübü
28 Ocak 2008
Konferans
“TSP- Team Software Process”, Bilgisayar Mühendisliği Kulübü
28-30 Ocak 2008
Seminer
“Biyoteknolojide DGGE Uygulamaları Eğitim Kursu”, Çevre Bilimleri Enst.
8 Şubat 2008
Acapella Caz Konseri
Müzik Kulübü
13 Şubat 2008
Seminer
Toplum Gönüllüleri Vakfı İstanbul Koordinasyon Toplantısı
Sosyal Hizmet Kulübü
16 Şubat 2008
Oracle Semineri
Bilgisayar Mühendisliği Kulübü
21 Şubat 2008
Seminer
Lisansüstü Program Tanıtımı, Sosyal Hizmet Kulübü
26 Şubat 2008
Nasuh Mahruki Paneli
Spor Kurulu
27 Şubat 2008
Konser
Ermitaj Orkestrası’nın Destansı Dinletisi, Rektörlük
28 Şubat 2008
Seminer
“Yoksulluk ve Mücadele Ağı”, Sosyal Politika Forumu
28-29 Şubat 2008
Panel
“Bobby Fischer Anma Etkinlikleri”, Satranç Kulübü
3 Mart 2008
Seminer
ECONFİN
Tarih
Faaliyet
3 Mart 2008
Gösteri
Tiyatro Oyunları Okuması, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
3 Mart 2008
Kadın Yazar Kadın Okur Edebiyat Paneli
Kadın Araştırmaları Kulübü
4 Mart 2008
Konferans
“Hemingway’s Journalistic Experience in Turkey”, Çeviribilim Bölümü
4 Mart 2008
Tiyatro
Bir Kadın Uyanıyor, Kadın Araştırmaları Kulübü- Tiyatro Kulübü
215 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
5 Mart 2008
Org ve Kemandan Uçuşmalar Konseri
Rektörlük
5 Mart 2008
Dansımız Karakterimizdir Gösterisi
Dans Kulübü
5-6 Mart 2008
Kadın Şenliği Dans-Müzik Gösterisi
Kadın Araştırmaları Kulübü
7 Mart 2008
Tiyatro
Kadın Sirki, Kadın Araştırmaları Kulübü
1-8 Mart 2008
Kadın Eserleri Kitap Sergisi
Kadın Araştırmaları Kulübü
10 Mart 2008
Gösteri
Evvel Zaman İçinde Bir Boratav Zamanı, Tarih Bölümü
10 Mart 2008
Seminer
“Kariyer Günleri”, İşletme ve Ekonomi Günleri
10 Mart 2008
Seminer
P@R Days, Mühendislik Kulübü
11 Mart 2008
Seminer
“Computer-Aided Engineering”, Makine Teknoloji Kulübü
12 Mart 2008
David Oistrakh Işığında Konseri
Rektörlük
13-14 Mart 2008
Nayan Chanda Konferansları
Tarih Bölümü
14 Mart 2008
Konferans
“Barış Gazeteciliği”, Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
14 Mart 2008
Seminer
“BÜYAK Endüstri Mühendisleri Mezun Semineri”, Yöneylem Araştırma Kulübü
17 Mart 2008
Seminer
“Osmanlı Toplumunda Cemaat ve Bireysellik”, Tarih Bölümü
17 Mart 2008
Seminer
“Plazma Teknolojileri ve Uygulamaları”, Bilim Kulübü
18 Mart 2008
Filistin Paneli
Sosyal Bilimler Kulübü
19 Mart 2008
Konser
Tek Çalgıda Senfoni Zenginliği, Rektörlük
19 Mart 2008
Panel
“Edebiyat ve Modernite”, Edebiyat Kulübü
19 Mart 2008
Konferans
“The Contradicting Images of Contemporary Japan and Its Foreign Relations”
Tarih Bölümü
Tarih
Faaliyet
18-20 Mart 2008
Söyleşi
Caz Günleri, Müzik Kulübü
21 Mart 2008
Konferans
“Hegemonik Bir Proje: Nevroz”, Edebiyat Kulübü
22 Mart 2008
Hacettepe Gençlik Korosu Konseri
Müzik Kulübü
26 Mart 2008
Konser
Bach Dünya Müziğinde, Rektörlük
26 Mart 2008
Panel
“Sınıf ve Kimliğin Kesişiminde Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek”,
Edebiyat Kulübü
216 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
27 Mart 2008
Konferans
“NATO Toplantısı”, Rektörlük
27 Mart 2008
Klasik Müzik Korosu Konseri
Müzik Kulübü
17-27 Mart 2008
Seminer
“P@R Days”, Mühendislik Kulübü
27 Mart 2008
Konferans
“NATO Parliamenter Assemble”, Avrupa Çalışmaları Merkezi
27 Mart 2008
Seminer
“Gelecek Perakendedir”, İşletme ve Ekonomi Kulübü
25-27 Mart 2008
Tiyatro
Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü, Tiyatro Kulübü
24-28 Mart 2008
Panel
‘’Bakış’’, Makine Teknoloji Kulübü
28 Mart 2008
Seminer
Dijital Müzik, Bilim Kulübü
10-29 Mart 2008
Seminer
“PR Professional İletişim ve Halkla İlişkiler”, İşletme ve Ekonomi Bölümü
28-30 Mart 2008
Münazara Turnuvası
İşletme ve Ekonomi Kulübü
27-31 Mart 2008
Çalıştay
Şiir ve Çeviri Atölyesi, Çeviri Kulübü
31 Mart 2008
Seminer
“Galaksilerin Doğuşumu ve Gelişimi”, Bilim Kulübü
1-6 Nisan 2008
Tiyatro
Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü, Tiyatro Kulübü
2 Nisan 2008
Konser
Gizemi ve Coşkusuyla Rus Şarkıları, Rektörlük
3 Nisan 2008
Eğitsel Film Gösterimi
Eğitim Araştırma Kulübü
4 Nisan 2008
Nayi Osman Dede Konseri ve Söyleşisi
Türk Müziği Kulübü
4 Nisan 2008
Seminer
“İLKYAR’ın Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında
Düzenlediği Eğitsel Etkinlikler”, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
4 Nisan 2008
Seminer
‘’Karanlık Madde’’, Bilim Kulübü
4-5 Nisan 2008
Seminer
“Bilgi İşleyen Makine Olarak Beyin-4”, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Faaliyet
Tarih
7 Nisan 2008
Konferans
“Türk Sineması ve Siyaset”, Atatürkçü Düşünce Kulübü
8 Nisan 2008
Konferans
“Küreselleşme ve Barış”, Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
8 Nisan 2008
Seminer
“Transgenik Hayvanlar”, Bilim Kulübü
8-17 Nisan 2008
Seminer
“P@R Days”, Mühendislik Kulübü
9 Nisan 2008
Konser
Dünyanın Çatısından Bir Piyanist, Rektörlük
9 Nisan 2008
Seminer
“Osmanlı Toplumunda Cemaat ve Bireysellik”, Tarih Bölümü
217 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
10 Nisan 2008
Konferans
“Gandhi ve Barış”, Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
10 Nisan 2008
Belgesel Gösterimi
Mağara Araştırma Kulübü
10-24 Nisan 2008
Tiyatro
At, Tiyatro Kulübü
11 Nisan 2008
Sarıkamış Üzerine Söyleşi
İşletme ve Ekonomi Kulübü
11 Nisan 2008
Seminer
“Quantum Dünyası,” Bilim Kulübü
11-12 Nisan 2008
Seminer
“Dünya İktisat Tarihi Kongresi”, A.İ.İ.T.E
13 Nisan 2008
Boğaziçi Kupası-Sportif Salon Dansları Yarışması
Dans Kulübü
14 Nisan 2008
Halikarnas Balıkçısı Üzerine Bir Söyleşi
Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü
14 Nisan 2008
Seminer
ECONFİN
15 Nisan 2008
Seminer
“Algısal Tümleştirme”, Bilim Kulübü
15 Nisan 2008
Seminer
“Microsoft Academic Program”, Bilgisayar Mühendisliği Kulübü
15 Nisan 2008
Seminer
“Tümevarımların Güvenilirliği”, Bilim Kulübü
14-16 Nisan 2008
Dia Gösterisi
Fotoğrafçılık Kulübü
16 Nisan 2008
Konser
Oda Müziğinde Şarkılar, Rektörlük
16 Nisan 2008
Seminer
“Perakendecilik Günleri”, İşletme ve Ekonomi Kulübü
16 Nisan 2008
Konferans
“The Children of the Republic”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
16 Nisan 2008
Eğitsel Film Gösterimi
Eğitim Araştırma Kulübü
16 Nisan 2008
Panel
“Oyun Nerede Başlar, Nerede Biter?”, Gerçek Macera Oyunları Kulübü
Tarih
Faaliyet
3-17 Nisan 2008
Seminer
TechDAYS, Makine Teknoloji Kulübü
17 Nisan 2008
Koç Kişisel Gelişim Seminerleri
Mühendislik Kulübü
17 Nisan 2008
Dünya Çiftçi Mücadeleleri Belgesel Gösterimi
Sosyal Bilimler Kulübü
17 Nisan 2008
Seminer
“Çok Uluslu Şirketlerin Dünya Gıda Krizine Etkileri”
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü
17-18 Nisan 2008
Klasik Müzik Günleri
Müzik Kulübü
18 Nisan 2008
Seminer
“Lojistik Zirvesi”, Yöneylem Araştırma Kulübü
218 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
18 Nisan 2008
Çalıştay
“Imaging Europe”, YADYOK İleri İngilizce Birimi
18 Nisan 2008
“Müzakere Bilgilendirme Semineri”
Avrupa Çalışmaları Merkezi
19 Nisan 2008
Panel
“Türkiye’de İnsan Hakları İhlalleri: Hatırlamak,Yinelememek”
Çevre Bilimleri Enstitüsü
20 Nisan 2008
Çocuk Şenliği
Sosyal Hizmet Kulübü
21 Nisan 2008
Seminer
“Bilge Adam Bilişim Akademisi, Bilişim ve Teknoloji”
Bilgisayar Mühendisliği Kulübü
21 Nisan 2008
Du Gitar Konseri
Folklor Kulübü
21-22 Nisan 2008
Desing and Construct 2008 Yarışması
Yapı Kulübü
19-22 Nisan 2008
Showban Gösterisi
Müzik Kulübü
19-22 Nisan 2008
Seminer
“Engineers of the Future”, Mühendislik Kulübü
22 Nisan 2008
Demir Demirgil Seminerleri
Ekonomi Bölümü
22 Nisan 2008
Konferans
“Kadın Üzerinden Siyaset Zamanı”, Atatürkçü Düşünce Kulübü
2-23 Nisan 2008
PCP: Profesyonel Kariyer Hazırlık Eğitimi
Eğitim ve Araştırma Kulübü
24 Nisan 2008
Konferans
“A Conversation Between a Marxist and a Social Democrat on the Market”
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü
24 Nisan 2008
Seminer
“Erdal İnönü’nün Çalışmaları”, Bilim Kulübü
28 Nisan 2008
Seminer
National Culture in Turkey: A Historical Perspective
Tarih Bölümü
28 Nisan 2008
Proje Semineri
We Are All Family Proje Grubu
Tarih
Faaliyet
28 Nisan 2008
Seminer
“Remembering and Forgeting”, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler
28-29 Nisan 2008
Çalıştay
“PMS 2008 II.Uluslararası Proje Yönetimi ve Çizelgeleme”
Endüstri Mühendisliği Bölümü
29 Nisan 2008
Seminer
“Treatment Planning for Severely Disturbed Children and Adolescents in
Outpatient Settings and Community Based Interventions”, Psikoloji Böl.
30 Nisan 2008
Proje Fikri Yarışması Sunumu
Proje ve Araştırma Kulübü
28-30 Nisan, 1-3 Mayıs 2008
Seminer
“Discussion Section”, We Are All Family Proje Grubu
6 Mayıs 2008
Seminer
P@R Days, Mühendislik Kulübü
6 Mayıs 2008
Seminer
219 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
“Bir Sosyal Çevre Hareketi: Kaz Dağı Mücadelesi”
Eğitim Bilimleri Bölümü ve Çevre Bilimleri Enstitüsü
7 Mayıs 2008
Konser
Harika Çocuklarımız Harika Gençlerimiz, Rektörlük
7 Mayıs 2008
Seminer
“Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyona Yönelik Tıbbi Cihaz Kalibrasyon
Ölçümlerinin Önemi”, Biyo-Medikal Mühendisliği Enstitüsü
7 Mayıs 2008
Google Türkiye Semineri
Bilgisayar Mühendisliği Kulübü
8 Mayıs 2008
Seminer
“68’i Yeniden Okumak”, Felsefe ÖTK
8 Mayıs 2008
Seminer
“Globalization and the Language Curriculum Why Schools Need to Adapt”,
S.B.E. Eğitim Bilimleri
8 Mayıs 2008
Konferans
“Hıfzı Topuz Romanlarında Devrimcilik”, Atatürkçü Düşünce Kulübü
8 Mayıs 2008
Enstrümantal Türk Müziği Konseri-Sazende
Türk Müziği Kulübü
8-9 Mayıs 2008
Seminer
P@R Days, Mühendislik Kulübü
8-9 Mayıs 2008
Seminer
“A Philosopher Science in İstanbul”, Felsefe Bölümü
9 Mayıs 2008
Konferans
“What is Political Science?”, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
9 Mayıs 2008
Seminer
“Community of Subjectivity in the Otoman Society”, Tarih Bölümü
9-10 Mayıs 2008
Seminer
“Proje ve Araştırma Zirvesi’08”, Proje ve Araştırma Kulübü
10-11 Mayıs 2008
Boğaziçi Robot Günleri
Elektro Teknoloji Kulübü
12 Mayıs 2008
Showband Gösterisi
Müzik Kulübü
12 Mayıs 2008
Seminer
“IBM ve Teknoloji”, Bilgisayar Mühendisliği Kulübü
12 Mayıs 2008
Seminer
“Turizm Endüstrisinde Farklı Alanların Tanıtımı”, TUYGAR Merkezi
Tarih
Faaliyet
12 -14 Mayıs 2008
Seminer
“Ekonomi Zirvesi”, İşletme ve Ekonomi Kulübü
14 Mayıs 2008
Konser
Güneş Tutulduğunda Ezgiler ve Danslar, Rektörlük
14 Mayıs 2008
Konferans
“Mahalle Baskısı ve İçeriği”, Tarih Araştırmaları Kulübü
14 Mayıs 2008
ICAMES Kültür Gecesi
Mühendislik Kulübü
14 Mayıs 2008
Seminer
“Çeviribilim Nedir?”, Çeviribilim Bölümü
15-16 Mayıs 2008
Dans Gösterisi
Dans Kulübü
15-17 Mayıs 2008
9. Dans Festivali
Dans Kulübü
220 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
15-18 Mayıs 2008
Seminer
“European Weekend School 2008”, Avrupa Çalışmaları Merkezi
16 Mayıs 2008
Seminer
“İş Hayatına Giriş”, Mühendislik Kulübü
18 Mayıs 2008
Vartovyan-Y.Osmanlılar-Ermeni Kadınları Sahnede/
Bogey Bey Okuma Tiyatrosu ve Söyleşi, Tiyatro Kulübü
20 Mayıs 2008
Konser
Caz Korosu, Müzik Kulübü
20 Mayıs 2008
Seminer
“JM Speaker Series-Çeviribilim”, Avrupa Çalışmaları Merkezi
21 Mayıs 2008
İspanyol Haftası Müzik ve Dans Festivali
YADYOK İspanyolca Birimi
21 Mayıs 2008
Adventure Reklamcılık Yarışması
İşletme ve Ekonomi Kulübü
21 Mayıs 2008
Koro Konseri
Türk Müziği Kulübü
21 Mayıs 2008
Söyleşi
Cevat Çapan ile Azra Erhat’ın Mavi Yolculuk Kitabı
Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü
22Mayıs 2008
Konser
Rock Korosu, Müzik Kulübü
22 Mayıs 2008
‘’Vatandaşlık Halleri’’ Film Gösterimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
22 Mayıs 2008
Uluslar arası Öğrenci Şenliği
Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğü
22 Mayıs 2008
Seminer
Kariyer Günleri, İşletme ve Ekonomi Kulübü
23 Mayıs 2008
Yarışma
Imagine Europe, YADYOK İleri İngilizce Birimi
23 Mayıs-6 Haziran 2008
Fotoğraf Sergisi
Sualtı Sporları Kulübü
24 Mayıs 2008
Konser
İtalya Bolonya Üniversitesi Konservatuar Korosu, Müzik Kulübü
2-25 Mayıs 2008
İstanbul Amatör Tiyatro Günleri
Tiyatro Kulübü
Tarih
Faaliyet
25 Mayıs 2008
Konferans
“Decision, Logic and Consensus”, Felsefe Bölümü
26 Mayıs 2008
Tiyatro
Oyunu Bozuyorum
Tiyatro Kulübü-Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
29-31 Mayıs 2008
İstanbul Amatör Tiyatro Günleri
Folklor Kulübü
29 Mayıs 2008
50.Yıl Etkinlikleri
Folklor Kulübü
29 Mayıs 2008
Konferans
“Research Universities’ Role in Knowledge Economy”
Uluslararası Ticaret Bölümü
31 Mayıs 2008
İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu
Folklor Kulübü
1 Haziran 2008
Piyano Konseri
Güzel Sanatlar Bölümü
221 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
11 Haziran 2008
Konferans
Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Odası, Uluslar arası İlişkiler Bölümü
16-20 Haziran 2008
Kongre
“Brandmarker”, İşletme ve Ekonomi Kulübü
19 Haziran 2008
Türk Müziği Konseri
Türk Müziği Kulübü
19 Haziran 2008
Seminer
‘’Mikrodalga’’, Kimya Bölümü
23 Haziran 2008
Konferans
‘’Kant on Virtue’’, Felsefe Bölümü
23 Haziran 2008
Konferans
“EU FP7 Health 3rd Call Information Day”, Kimya Bölümü
24 Haziran 2008
Konferans
“Notre Dame Visit to Boğaziçi University”, Avrupa Çalışmaları Merkezi
22-25 Haziran 2008
Konferans
“4th Conference on PhD.Research in Microelectronics
and Electronics (PRİME’08)”, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
25 Haziran 2008
Konferans
“GCSP Meeting”, Avrupa Çalışmaları Merkezi
3-6 Temmuz 2008
Global İstanbul Konferansı
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü
14-16 Temmuz 2008
VECIMS Kongresi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
14-16 Temmuz 2008
CIMSA Kongresi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
31 Temmuz 2008
Michael Sipser Semineri
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
28-31 Temmuz 2008
Seminer
“Boğaziçi@New York Eğitim Çalışmaları” , Eğitim ve Araştırma Kulübü
8 Ağustos 2008
Konferans
EPGY, Uluslar arası İlişkiler Ofisi
20 Ağustos 2008
Çalıştay
Brandmarker, İşletme ve Ekonomi Kulübü
222 Boğaziçi Üniversitesi Faaliyet Raporu
2008
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
•
Eğitimli bilgili personel
•
Nitelikli akademik personel
•
Bilgisayar ve network ile bilgiye hızlı erişim
•
Yeniliklere açık güçlü bir teknolojik alt yapı
•
Personelin yüksek özverisi
•
Yerleşmiş bir kurum kültürünün varlığı
•
İyi organizasyon yapısı
•
Güvenilirlik saygınlık
B- Zayıflıklar
•
Personelin moral ve motivasyon eksikliği
•
Personel ücretlerinin düşüklüğü
•
Personele sağlanan sosyal imkanların azlığı
•
Çalışmanın ödüllendirilememesi
•
Fiziki çalışma şartlarının yetersizliği
•
Öğrenci sayısındaki artışa oranla fiziki mekanların yetersizliği
•
İdari personel sayısının azlığı
C- Değerlendirme
Üniversitemiz yurt içinde ve yurt dışında saygınlığı olan, tanınmış, öğrenciler tarafından en
çok tercih edilen bir yükseköğretim kurumudur. Başarısını, iyi organizasyon yapısına, köklü kurum kültürüne,
nitelikli akademik personelin varlığına borçludur.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
1-
2006 yılına kadar üniversitelerde ita amiri Rektörler iken 5018 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi
ile birlikte bütçe ile ödenek tahsis edilen her birimin en üst yetkilisi harcama yetkilisi olarak görev yapmaya
başlamıştır. Analitik bütçe yapısı ile birlikte harcama birimlerinin sayısı çok artmıştır. Kampus
üniversitelerinde harcama yetkisinin çok parçalanmış olması yönetim bütünlüğünü bozmaktadır.
2-
Üniversite idari personeli kamuda çalışan eşdeğer unvanlar içerisindeki en düşük ücret grubunda
yer almaktadır. İstanbul ilinin ağır yaşam şartları da düşünüldüğünde nitelikli idari personeli üniversitemizde
tutmak mümkün olmamakta, ücret düşüklüğü personelin motivasyonu ve verimliliğini çok düşürmektedir.
Mesai saatleri dışında çalıştırılmak zorunda kalınan personele fazla mesai ücreti ödenememesi idareyi zor
durumda bırakmaktadır. Kamudaki ücret eşitsizliğinin giderilerek üniversite personelinin ücretinin
yükseltilmesi zorunlu hale gelmiştir.
3- 2006 yılına kadar özel gelir ve özel ödenek uygulaması ile özel gelirlerimiz tahsilata müteakip
ödenek kaydı yapılarak harcanmakta ve harcanmayan tutarlar da ertesi yıl bütçesine devren ödenek
kaydedilmekteydi. 2006 yılından sonra özel ödenek uygulamasına son verilmiştir. Öz gelirlerin artırılabilmesi
için tahsilat ve harcama sürecindeki kısıtlamaların kaldırılarak kurumlara belirli bir serbestliğin sağlanması
gereklidir.
223 

Benzer belgeler